Beslut och verksamhetsrapport

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Beslut och verksamhetsrapport"

Transkript

1 e'n Skolinspektionen efter kvalitetsgranskning av förskolechefens ledning av förskolans pedagogiska verksamhet vid Kungsbyns förskola belägen i Västerås kommun

2 1(14) Beslut I detta beslut med tillhörande verksamhetsrapport ges en sammanfattande bedömning utifrån kvalitetsgranskningens resultat och en beskrivning av de utvecklingsområden som framstått som mest centrala att prioritera i det lokala kvalitetsarbetet. En beskrivning av kvalitetsgranskningens resultat och Skolinspektionens bedömningar i sin helhet följer nedan. Sammanfattande bedömning Skolinspektionen bedömer att förskolechefens ledning av förskolans pedagogiska verksamhet, vid Kungsbyns förskola belägen i Västerås kommun behöver förbättras på såväl huvudmanna- som förskolechefsnivå. Personalen på Kungsbyns förskola lämnas i stor utsträckning utan ledning i sitt pedagogiska arbete. Detta beror på att förskolechefen har prioriterat de två andra förskoloma som hon är chef för. De andra förskolorna har krävt mycket stöd från henne. Förskolechefen har inte tillräcklig kännedom om den pedagogiska verksamheten på Kungsbyns förskola och hon initierar inte utvecklingsprojekt. Skolinspektionen kan konstatera att förskolechefen i sin tur inte får tillräckliga förutsättningar av huvudmannen Västerås kommun, eftersom hennes ledarskap behövs i så stor utsträckning på de två andra förskolorna som hon är chef för. Skolinspektionens bedömer att förskolechefen behöver kommunicera med kommunens verksamhetschef så att de reella problem som finns på Kungsbyns förskola blir synliga för huvudmannen. Vidare bedömer Skolinspektionen att kommunikationen behöver förbättras mellan förskolechefen och personalen på Kungsbyns förskola. Detta för att styrningen och ledningen ska få genomslag på enhetsnivå.

3 Beslut och verksamhetsrapr, 2(14) Utvecklingsområden Skolinspektionen bedömer att förskolechefens ledning av förskolans pedagogiska verksamhet, vid Kungsbyns förskola belägen i Västerås kommun, behöver förbättras. Förskolechefen behöver i ökad omfattning kommunicera med sin personal om såväl verksamheten, som om barnens och personalens behov. På så sätt kan förskolechefen också vara det stöd som personalen behöver. I detta ligger också att vara mer närvarande på Kungsbyns förskola. Förskolechefen behöver i större omfattning nyttja sin kännedom om förskolans verksamhet för att kunna vara en pedagogisk ledare för Kungsbyns förskola. Hon behöver se till att lagledaren och den övriga personalen får det stöd de behöver för att utveckla den pedagogiska verksamheten. Förskolechefen behöver i större omfattning skapa förutsättningar för personalen att bedriva och utveckla förskolans pedagogiska verksamhet. För att inte den pedagogiska verksamheten ska påverkas negativt, behöver personalen få vikarier vid sjukdom. Men det är också nödvändigt att förskolechefen ser till att i högre grad ge personalen sådant stöd, så att de kan utvecklas i sin profession och pedagogiska verksamhet. Det kan exempelvis handla om möjligheter till kollegialt lärande, kompetensutveckling och pedagogiska diskussioner. Förskolechefen behöver se till att kommunicera de problem som finns i verksamheten med kommunens verksamhetschef och nämnd, så att förskolans förutsättningar för att bedriva kvalitativ pedagogisk verksamhet kan bli bättre.

4 Beslut och verksamhetsrappork 3(14) Uppföljning Huvudmannen ska senast den 19 maj 2017 redovisa till Skolinspektionen vilka åtgärder som vidtagits eller planerats utifrån de utvecklingsområden som myndigheten identifierat. Huvudmannen ska vid uppföljningen efter tolv månader redovisa hur granskningens resultat används övergripande i hela verksamheten, samt i vilken grad man bedömer att åtgärderna har fått avsedd effekt. Huvudmannen ska dessförinnan, inom tre månader från beslutet, senast 20 augusti 2016 inkomma med en uppföljningsbar planering av hur man avser att arbeta för att förbättra de områden som Skolinspektionen identifierat som utvecklingsområden. Denna planering bör innehålla information om tydliga avstämningspunkter under arbetets gång. Ett formulär för uppföljning bifogas (bilaga 2). Detta formulär kan användas som stöd för er när ni redovisar hur ni har genomfört de utvecklingsområden som Skolinspektionen har påtalat i samband med kvalitetsgranskningen. Redogörelser skickas via e-post, till eller per post till Skolinspektionen Stockholm Box 23069, Stockholm. Hänvisa till Skolinspektionens diarienummer för granskningen (dnr :6590) i de handlingar som sänds in. På Skolinspektionens vägnar abriel Brandström Biträdande avdelningschef Utredare a Sutorius VW'

5 4(14) Verksamhetsrapport Inledning och bakgrund Det pedagogiska arbetet vid en förskoleenhet ska ledas och samordnas av en förskolechef. Förskolan ska enligt skollagen stimulera och utmana barns utveckling och lärande sam erbjuda barn en trygg omsorg. Skolinspektionen genomför en kvalitetsgranskning av förskolechefens ledning av förskolans pedagogiska verksamhet under våren och hösten Förskolechefer vid både kommunala och enskilt drivna förskolor kommer att ingå i granskningen. Kvalitetsgranskningen av förskolechefens ledning av förskolans pedagogiska verksamhet genomförs i 35 förskolor i hela landet. Kungsbyns förskola belägen i Västerås kommun ingår i detta projekt. Huvudman för Kungsbyns förskola är Västerås kommun. Förskolechefen vid Kungsbyns förskola ansvarar för en resultatenhet med 3 förskolor med för närvarande totalt 28 anställda. Förskolan består av 1 avdelning med 24 barn mellan 1och 5 år. Skolinspektionen besökte Kungsbyns förskola mars Ansvariga inspektörer har utredare Ulrika Sutorius och utredare Litza Aschan varit. I denna rapport redovisar inspektörerna sina iakttagelser, analyser och bedömningar. Bedömningar görs inom fyra bedömningsområden. Bedömningar inom varje område görs i fyra graderingar; mycket hög grad, ganska hög grad, ganska låg grad eller mycket låg grad. Granskningens syfte och genomförande finns beskrivet i bilaga 1. När hela kvalitetsgranskningen är avslutad redovisas de samlade resultaten i en övergripande kvalitetsgranskningsrapport.

6 5(14) 1. Har förskolechefen kännedom om förskolans pedagogiska verksamhet? Sammanfattningsvis bedömer Skolinspektionen att förskolechefen i ganska låg grad har kännedom om förskolans pedagogiska verksamhet. I och med att förskolechefen varken är tillräckligt närvarande på förskolan eller får information på annat sätt, till exempel genom lagledaren, får hon inte kännedom om verksamheten i den omfattning som skulle behövas. Förskolechefen är inte tillräckligt närvarande Förskolechefen är endast en förmiddag i månaden på Kungsbyns förskola. Ibland åker hon dit även vid andra tidpunkter. Den förmiddag i månaden som förskolechefen är på förskolan, ser hon till att dels träffa lagledaren, dels personalen på mer spontana möten. Mycket av samtalen med lagledaren handlar om organisatoriska och administrativa frågor, inte så mycket om pedagogiska frågor. Förskolechefen framhåller att hon vet hur den pedagogiska och läroplansanknutna verksamheten för de äldre barnen är upplagd, med djur, natur, matematik och språk, medan hon inte har samma insyn i verksamheten för de yngre barnen. Hon önskar att hon kunde vara betydligt mer på förskolan, och vara en del av dess pedagogiska verksamhet. Den ordinarie lagledaren är föräldraledig, och den nuvarande är relativt ny i uppgiften. Mer om syftet med lag-ledaren kommer i senare avsnitt. Alla intervjuade, såväl förskolechef som medarbetare, håller fram Facebook som den plattform förskolechefen använder för att hålla sig informerad om verksamheten. Förskolechefen träffar även sina medarbetare på APT1 en gång i månaden. Då diskuterar de till exempel pedagogiska metoder och bemötande. De har också haft rollspel inom ramen för att utveckla personalens värdegrund. 1 Arbetsplatsträff där arbetstagare och chef träffas regelbundet.

7 6(14) Personalen på Kungsbyns förskola önskar att förskolechefen var mer närvarande. De efterfrågar stöd och återkoppling på arbetet. Samtidigt som de tycker att de klarar sig själva, finns ett stort behov av pedagogisk ledning. Förskolechefen är, enligt personalen, inte riktigt insatt i förskolans pedagogiska verksamhet. Vi upplever att hon inte har så mycket inblick i verksamheten. Hon har också uttryckt att hon skulle vilja vara mer här, men hon har mycket att göra säger en av de intervjuade. Andra tycker att hon har inblick i verksamheten, men påtalar en önskan om att hon skulle delta i förskolans planeringar för att ge stöd för personalens pedagogiska ideer. Förskolechefens svårigheter att hinna med Kungsbyns förskola I den resultatenhet som förskolechefen leder ingår förutom Kungsbyns förskola, också Tortunas och Gäddeholms förskolor. Mycket av förskolechefens tid och arbete går till dessa andra två. Den 1 juni 2015 startade Gäddeholms förskola vilket innebar mycket merarbete för förskolechefen, med många möten och medarbetarsamtal. Då var det många inkörningsproblem, som påverkade förskolechefens arbete till stor del. I slutet av april i år ska Tortuna förskola flytta till andra lokaler, vilket innebär att förskolechefen nu lägger mycket av sin tid där. Sammantaget blir verksamheten vid Kungsbyns förskola i flera avseenden lidande, i och med att förskolechefen inte har lika stor kännedom om verksamheten. 2. Nyttjar förskolechefen sin kännedom om förskolans pedagogiska verksamhet för att initiera och driva utvecklingsprocesser? Sammanfattningsvis bedömer Skolinspektionen att förskolechefen i mycket låg grad nyttjar sin kännedom om förskolans pedagogiska verksamhet för att initiera och driva utvecklingsprocesser på Kungsbyns förskola. Lagledare ska driva pedagogisk utveckling Den intervjuade personalen på Kungsbyns förskola upplever att förskolechefen inte är en pedagogisk ledare. De menar att hon i mycket låg grad initierar och

8 7(14) driver utvecklingsprocesser. Även om hon har viss kännedom om förskolan, använder hon inte denna för utveckling. Förskolechefen har försökt lösa sin situation genom att ha lagledare som har delegerats vissa uppgifter, bland annat att vara en länk mellan arbetslag och förskolechef. En uppgift för lagledaren är dennes medverkan i resultatenhetens kvalitetsgrupp. Förskolechefen har gett kvalitetsgruppen i uppdrag att utforma en pedagogisk ide för förskolornas verksamhet. Denna har hon sedan haft synpunkter på och i nuläget är den utskickad till medarbetarna för att förankras hos dem. De kommer att diskutera iden på ett APT-möte inom kort. Skolinspektionen kan konstatera att förskolechefen på detta sätt vill förankra den pedagogiska iden hos all personal, så att de alla är överens om sitt uppdrag. Förskolechefen försöker alltså genom delegering initiera en pedagogisk utveckling, genom bland annat kvalitetsgruppen. Hon berättar också att hon är medveten om att särskilt verksamheten för de yngre barnen behöver utvecklas, och att hon planerar att gå in och hjälpa personalen att strukturera sin vardag. 3. Skapar förskolechefen förutsättningar för personalen att bedriva och utveckla förskolans pedagogiska verksamhet? Sammanfattningsvis bedömer Skolinspektionen att förskolechefen i ganska låg grad skapar förutsättningar för personalen att bedriva och utveckla förskolans pedagogiska verksamhet. Förskolechefen bedöms inte ge det stöd och den ledning som personalen på Kungsbyns förskola skulle behöva. Förskolechefen delegerar vissa uppgifter Som nämnts i tidigare avsnitt, har förskolechefen delegerat vissa uppgifter till en lagledare på varje förskola. Enligt dokument som Skolinspektionen fått ta del av, ingår i lagledarens uppdrag, bland annat att: arbeta för en likvärdig förskola som sätter barnet i fokus verka för utveckling vara en kanal mellan arbetslag och förskolechef

9 8(14) Vid intervjuer med personalen framkommer det att det är just det sistnämnda som de anser att lagledaren gör. De andra uppgifterna är något oklara för såväl lagledaren själv som de övriga i personalen. Lagledaren ska också tillsammans med lagledarna på de andra förskolorna, skapa pedagogiska diskussioner, utveckla ledarskapet och ta del av pedagogisk forskning och sprida denna. Syftet enligt förskolechefen är att: Lagledarna ska driva processer när jag inte är närvarande. Kunna delegera och styra upp. Personalen får viss kompetensutveckling Förskolechefen påpekar att det är svårt att prioritera och fördela resurser eftersom ekonomin är så styrande. Hon tycker att det ofta begränsar hennes möjligheter när det gäller såväl inköp av material som kompetensutveckling. Man blir uppgiven ibland. Personalen på Kungsbyns förskola får kompetensutveckling främst genom gemensamma utbildningsdagar om exempelvis barnkonventionen. Även individuella utbildningsinsatser kan ibland genomföras om de är till godo för hela förskolan. Men resultatenheten har en viss pott att röra sig med och det ger inte stora förutsättningar för kompetensutveckling. Förskolechefen förespråkar därför alternativ, som att personalen kan åka till förskolor i närheten och lära av varandra eller läsa pedagogisk litteratur. Ett exempel på detta är att en av personalen har varit på studiebesök på en annan förskola inför att hen ska söka pengar till pedagogiska skolgårdar.2 En annan variant av kompetensutveckling som förskolechefen har genomfört i sitt team, är så kallade Teach Meet, då personalen besöker varandras förskolor och pratar under ett visst tema. 2 En pedagogisk skolgårdsmiljö är en utemiljö som byggts utifrån ett tänk kring lärande såväl som en miljö för rekreation. Det är en miljö där man lockas till att använda naturen som klassrum. (Västerås kommuns hemsida)

10 9(14) Förskolechefen menar att personalen inte berättar om sina behov av kompetensutveckling. Det finns ingen drivande, säger hon. Men några av medarbetarna påtalar i intervjun att de har behov av kompetensutveckling. En av dem vill gärna utvecklas inom sitt intresseområde, matematik. Detta har framförts men har ännu inte gått att genomföra. Verksamheten blir lidande vid sjukdom Intervjuer med såväl förskolechef som personal visar att Kungsbyns förskola har haft stora problem med sjukdom inom personalgruppen det senaste halvåret och att förskolan väldigt sällan får in vikarier. Det beror, enligt de intervjuade, på att vikarierna antingen inte vill komma så långt ut på landet eller att de inte har körkort. Både förskolechef och verksamhetschef uppger att detta är ett svårlöst problem. Förskolechefen känner till att medarbetarna i och med att det mycket ofta saknas personal, inte följer sina pedagogiska planeringar. Hon säger att hon försöker förmå dem att dela in barnen i mindre grupper, och på så sätt låta några få följa planeringarna, men menar att personalen har svårt att genomföra sådana ändringar. Den intervjuade personalen håller med om att de inte följer planeringarna när de är sjuka och inte får in vikarier. Särskilt verksamheten för de yngre barnen blir lidande. För att underlätta har förskolechefen sett till att en av medarbetarna, som är resurs för ett barn, också har tid till viss administration såsom vikariesamordning. Ibland går hon själv in som vikarie. Men hon menar att ett helhetsgrepp måste tas i kommunen när det gäller den problematiska vikariesituationen, exempelvis genom att starta en vikariepool på landsbygden och införa enhetsvikarier. Detta håller kommunens verksamhetschef med om. Alla intervjuade betonar att verksamhetens kvalitet blir lidande på grund av personalbrist. Förskolechefen tycker att det är svårt att få med sig personalen i att genomföra vissa förändringar, och säger att trots att hon har pratat om detta på såväl APT som avdelningsmöten, fallerar det: Om jag var på plats så skulle jag kunna styra upp.

11 10(14) Personalen saknar stöd och ledning men säger inte till Att förskolechefen inte är närvarande särskilt mycket på förskolan får konsekvenser. Samtidigt som förskolechefen av de intervjuade beskrivs som lyssnande och ödmjuk, framhåller personalen också ett stort behov av att få respons på sitt arbete, genom mer närvaro av förskolechefen och mer styrning av verksamheten. De som arbetar på Kungsbyns förskola behöver mer stöd i att utveckla den pedagogiska delen av verksamheten för att inte fastna i en verksamhet som består av förvaring, som en av de intervjuade medarbetarna säger. Även om det firms tillfällen för personalen på Kungsbyns förskola att träffa förskolechefen, känner de sig inte tillräckligt lyssnade på. En av dem säger att hen sku_lle behöva höra när hen gör ett bra jobb. Skolinspektionen kan också konstatera att även om personalen berättar om sin pedagogiska verksamhet, gör saknaden av närvaro och styrning, att deras ork och tid för pedagogisk utveckling blir lidande. Förskolechefen påtalar att det är svårt att driva en liten förskola med en avdelning på landsbygden. Hon säger att det är svårt för en: singelförskola på landsbygden. Den är utsatt. Personalen har inga andra att diskutera med eller ta hjälp av. Samtidigt menar förskolechefen att Kungsbyns förskola till stor del klarar sig själv. Hon behöver inte ge något särskilt till medarbetarna där. Det kan dock bero på att de inte berättar om sina behov för henne. Hon uppger att "de andra förskolorna säger till". Personalen på Kungsbyn får klara sig själva Förskolechefen prioriterar sina andra två förskolor, Gäddeholm och Tortuna, och närvarar alltså inte lika mycket på Kungsbyns förskola. Detta har medfört att personalen till stor del klarar sig själva och heller inte alltid kommunicerar sina behov. De har hamnat i en ond cirkel. Sjukdom och dåligt med personal leder till att de inte orkar bedriva en pedagogisk verksamhet med hög kvalitet. Personalen uppger att de klarar sig själva, de uppger att de tror att förskolechefen inte har tid med dem och finner därför inte någon möjlighet att prata med henne om det som är viktigt för verksamhetens utveckling. Intervjuerna visar att hon inte tycker att personalen informerar henne om sina behov. Likaså säger

12 11(14) kommunens verksamhetschef att hon inte får information om behoven på Kungsbyns förskola. 4. Får förskolechefen förutsättningar av huvudmannen att leda och utveckla förskolans pedagogiska verksamhet? Sammanfattningsvis bedömer Skolinspektionen att förskolechefen i ganska låg grad får förutsättningar av huvudmannen att leda och utveckla förskolans pedagogiska verksamhet. Verksamhetschefen har ett stort ansvarsområde, och förskolechefen för Kungsbyns förskola har svårt att göra sig hörd. Även om det finns forum för dem att träffas i, är kommunikationen inte alltid tydlig. Detta leder till att problem inte alltid framkommer och därför heller inte några möjligheter till förändring. Svårigheter att kommunicera behov av stöd Skolinspektionen kan konstatera att kommunikationen överlag behöver bli bättre, så att de pedagogiska verksamheterna inte riskerar att bli lidande, vilket nu är fallet. Det framkoimner i flera av intervjuerna att behov av stöd inte alltid är tydligt för den som har befogenhet att genomföra förändringar. Det är inte säkert att verksamhetschefen alltid känner till förskolechefens utmaningar och behov av stöd. Förskolechefen uppger att hon har stöd från förvaltningen när det gäller bland annat HR-frågor, utvecklingsledning, ekonomi och placering av barn. Hon träffar verksamhetschefen ungefär en gång i veckan på ett ledarforum tillsammans med stadens alla förskolechefer. Verksamhetschefen har fått information om hur det går för förskolorna, men samtidigt uppger förskolechefen att stödet som hon får främst kommer från det team som hon tillhör. Hon säger att hon vill klara sig själv, och inte störa verksamhetschefen för mycket med sina problem. Också verksamhetschefen berättar att hon kanske inte alltid blir informerad. När det gäller svårigheterna att få vikarier, är hon väl medveten om problemet vid de andra förskolorna, men inte vid Kungsbyns förskola. Hon påpekar att det kan bero på att förskolechefen inte informerar henne om detta tillräckligt tydligt.

13 12 (14) Nystarten och avvecklingen av förskolor som skedde under kort tid, var en tuff period för förskolechefen, men det har verksamhetschefen först i efterhand förstått. Även om förskolechefen betonar att hon hade behövt stöd just då, är det oklart huruvida hon kommunicerade detta till sin chef. Det framkommer att hon upplever att verksamhetschefen har så mycket att göra, att hon inte vill störa. Detta bekräftas av verksamhetschefen som berättar att hon är ansvarig för förskola, nattis3 och pedagogisk verksamhet. Hon är chef för chefer och har 84 förskolor under sitt ansvar. Detta omfattande ansvarsområde gör att hon inte har insyn i Kungsbyns förskola på detaljnivå, men hon har regelbundna möten med cheferna i de team som finns. Intervjun med presidiet i barn- och ungdomsnämnden, bekräftar att verksamhetschefen inte har den tid hon egentligen skulle behöva. De menar att hon har så många medarbetare att hon inte hinner stötta dem alla i den utsträckning som krävs. Ett sätt att stötta är dock via det team som förskolechefen ingår i, ett annat är att hon i höst ska gå 7,5 poängsutbildning i pedagogiskt ledarskap i förskolan. Olika omständigheter kräver olika prioriteringar Även om kommunikationen inte alltid är tydlig vet verksamhetschefen i Västerås kommun om att förskolechefen för Kungsbyns förskola, till stor del känner sig tvungen att prioritera sina andra förskolor. Hon berättar att det team som förskolechefen ingår i, har valt att tillsätta en administratör för att underlätta arbetet. Andra team har i stället tillsatt en biträdande förskolechef, vilket också hade varit en möjlighet för detta team, och också var det som verksamhetschefen föreslog. 3 Kommunernas erbjudande av omsorg på obekväm tid.

14 13(14) Som tidigare nämnts tycker även verksamhetschefen att det vore en god ide med en särskild vikariepool i ytterområdena, men menar samtidigt att hon inte kan påverka detta, eftersom det inte är hennes ansvarsområde. Förskolorna i Västerås har svårt att rekrytera förskolelärare. Därför har kommunen ordnat en central rekrytering som matchar förskolelärare med förskola. Detta har möjligen underlättat förskolechefens arbete med rekrytering, men problemet med att hitta förskollärare att anställa kvarstår. Huvudmannen kartlägger problem Efter att det stod klart att situationen när förskolechefen på kort tid avvecklade och nystartade förskolor var påfrestande, pågår nu ett arbete med att kartlägga problemen och se till att stötta förskolecheferna så att de har möjlighet att sköta sina ordinarie uppdrag. Kommunen genomför ett projekt inom vilket man följer fyra förskolor under ett år för att se hur resursfördelningen ser ut och hur den påverkar verksamheterna. Syftet är att ta reda på hur resursfördelningen påverkar kvaliteten och vilka förutsättningar förskolecheferna har. I intervjuerna framkommer det att systemet med resursfördelningen till resultatenheterna kan innebära stora svårigheter. Exempelvis får resultatenheten fortsätta bära kostnader för den förskola som lagts ner. Förskolechefen för Kungsbyns förskola uppger att enhetens resultatkrav vid årets början är att budgeten står i balans, och inte har överskridits. Enligt förskolechefen leder detta till stress. Men verksamhetschefen ger en annan bild, som förskolechefen inte till fullo delar. Hon säger till exempel att jag kompenserar genom att hon får ha ett minus. Den uppföljningen vi gör kommer att ge oss en bild på hur olikvärdigt det är mellan våra förskolor. Avgörande att förskolechefen får förutsättningar att leda Personalen på Kungsbyns förskola förmedlar att de behöver stöd att utvecklas, och att de behöver en knuff för att komma vidare. Det är därför helt avgörande att förskolechefen får förutsättningar att också hinna med personalen på Kungsbyns förskola. Förskolechefen menar att tiden inte räcker till, och att förutsätt-

15 14 (14) ningarna inte är de bästa när det gäller att vara en pedagogisk ledare för Kungsbyns förskola. Att hon inte upplevs som en pedagogisk ledare av sin personal, innebär inte att hon inte vill vara det: Jag vill vara en pedagogisk ledare som diskuterar pedagogiska frågor. Det är de bästa stunderna. Det är pedagogiken jag brinner för. Nu blir det mest organisation och praktiska frågor. Jag skulle behöva färre möten om lokalplanering, miljö och hälsa. Det tar tid från det pedagogiska. Vi hinner inte vara ute i verksamheterna så mycket som vi vill. Det finns heller inte någonstans att sitta och jobba på Kungsbyn. Det blir väldigt upp- hackad och begränsad tid.

Beslut och verksamhetsrapport

Beslut och verksamhetsrapport Beslut och verksamhetsrappol Dnr 400-2015:6590 efter kvalitetsgranskning av förskolechefens ledning av den pedagogiska verksamheten vid förskolan Ulvarna belägen i Karlstad kommun 1 (9) Beslut I detta

Läs mer

Beslut och verksamhetsrapport

Beslut och verksamhetsrapport Dnr 400-2015:6590 efter kvalitetsgranskning av förskolechefens ledning av den pedagogiska verksamheten vid Ekebackens förskola belägen i Högsby kommun 1(11) Beslut I detta beslut med tillhörande verksamhetsrapport

Läs mer

Beslut för grundsärskola

Beslut för grundsärskola Dnr 43-2015:5438 Göteborgs kommun Karin.mickelbo@vastra.goteborg.se Beslut för grundsärskola efter tillsyn i Kannebäcksskolans grundsärskola belägen i Göteborgs kommun 2 (8) Dnr 43-2015:5438 Tillsyn i

Läs mer

pwc förutsättningar för pedagogiskt Revisionsrapport Gnesta kommun Magnus Höijer Tilda Lindell September 2015 www.pwc.se Ink: 2015-09- 09

pwc förutsättningar för pedagogiskt Revisionsrapport Gnesta kommun Magnus Höijer Tilda Lindell September 2015 www.pwc.se Ink: 2015-09- 09 www.pwc.se Gnesta kommun Ink: 2015-09- 09 Dnr. För handläggning. Revisionsrapport Magnus Höijer Tilda Lindell förutsättningar för pedagogiskt pwc Innehållsförteckning 1. Inledning 2 1.1. Granskningsbakgrund

Läs mer

Beslut och verksamhetsrapport

Beslut och verksamhetsrapport Dnr 400-2015:6590 efter kvalitetsgranskning av förskolechefens ledning av den pedagogiska verksamheten vid Myrstackens förskola belägen i Huddinge kommun 1(10) Beslut I detta beslut med tillhörande verksamhetsrapport

Läs mer

Beslut. efter tillsyn i den särskilda undervisningsgruppen Optimus i Vallentuna kommun. Skolinspektionen. Beslöt

Beslut. efter tillsyn i den särskilda undervisningsgruppen Optimus i Vallentuna kommun. Skolinspektionen. Beslöt Skolinspektionen Beslöt 2014-04-03 Vallentuna kommun kommun@vallentuna.se Rektorn vid den särskilda undervisningsgruppen Optimus kristiii.aabel@vallentuna.se Beslut efter tillsyn i den särskilda undervisningsgruppen

Läs mer

Beslut för förskola. efter tillsyn av förskolan och pedagogisk omsorg i Emmaboda kommun. Beslut. 2011-12-20 Dnr 43-2011:1248.

Beslut för förskola. efter tillsyn av förskolan och pedagogisk omsorg i Emmaboda kommun. Beslut. 2011-12-20 Dnr 43-2011:1248. Beslut Emmaboda kommun Förskolechefer i förskolan och pedagogisk omsorg Beslut för förskola efter tillsyn av förskolan och pedagogisk omsorg i Emmaboda kommun Skolinspektionen, Box 330, 581 03 Linköping,

Läs mer

Kvalitetsrapport för läsåret 2014/2015

Kvalitetsrapport för läsåret 2014/2015 Kvalitetsrapport för läsåret 2014/2015 Larsbergs förskola Lena Grundmark 2015-06-30 Struktur för kvalitetsrapport... 2 Sammanfattning... 2 Inledning... 2 Tillvägagångssätt... 2 Året som gått Resultat och

Läs mer

Uppföljning av regelbunden tillsyn i förskoleverksamheten

Uppföljning av regelbunden tillsyn i förskoleverksamheten 1 (12) Uppföljning av regelbunden tillsyn i förskoleverksamheten i Stockholms kommun. Bakgrund Skolinspektionen har genomfört tillsyn i Stockholm kommun av förskoleverksamheten (dnr 43-2010:5285). Tillsynen

Läs mer

Beslut för förskola. Skoiinspektionen. i Solna kommun. Beslut. 2014-06-26 Dnr 43-2013:4702. Solna kommun

Beslut för förskola. Skoiinspektionen. i Solna kommun. Beslut. 2014-06-26 Dnr 43-2013:4702. Solna kommun Beslut Solna kommun kommunstyrelsen@solna.se bam-utbilchiingsforvaltnineen@solna.se Beslut för förskola i Solna kommun Skoiinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm, Besöksadress: Sveavägen 159 Telefon:

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola Beslut 2012-10-19 Djurgymnasiet Stockholm terese.laurentkarlsson@djurgymnasiet.com Rektorn vid Djurgymnasiet mimi.englund@djurgymnasiet.com Beslut för gymnasieskola efter tillsyn av Djurgymnasiet i Stockholms

Läs mer

Tillsynsbeslut för gymnasieskolan

Tillsynsbeslut för gymnasieskolan Beslut Skolinspektionen 2015-08-27 Göteborgs stad infoaeduc.boteborg.se Gymnasieskolenhetschef och rektorer vid Hvitfeldtska gymnasiet mikael.o.karlssonaeduc.ciotebord.se amela.filipovicaeduc.qotebord.se

Läs mer

Förslag till yttrande med anledning av föreläggande efter framställning om ingripande enligt 6 kap. 6 a arbetsmiljölagen

Förslag till yttrande med anledning av föreläggande efter framställning om ingripande enligt 6 kap. 6 a arbetsmiljölagen Sidan 1 av 8 FÖRVALTNINGEN FÖR UTBILDNING, KOST, KULTUR o FRITID 2013-11-17 Er referens: ISM 2013/10254 Vår referens: Eva Albihn Direkttel: 040-641 13 06 Direktfax: E-postadress: eva.albihn@lomma.se Diarienr:

Läs mer

KVALITETSRAPPORT LÄSÅRET

KVALITETSRAPPORT LÄSÅRET KVALITETSRAPPORT LÄSÅRET 2013-2014 Kalvhagens förskola Författare: Ulrika Ardestam Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 1. Inledning... 3 2. Tillvägagångssätt... 3 3. Året som gått... 4 4. Året

Läs mer

Beslut för förskola. ' Skolinspektionen. efter tillsyn i Göteborgs kommun. Beslut. Göteborgs kommun. goteborg@goteborg.se 2016-03-23.

Beslut för förskola. ' Skolinspektionen. efter tillsyn i Göteborgs kommun. Beslut. Göteborgs kommun. goteborg@goteborg.se 2016-03-23. Beslut ' Göteborgs kommun goteborg@goteborg.se Beslut för förskola efter tillsyn i Göteborgs kommun Beskt 2 (15) Tillsyn av s, c) fwmen f vskoia i Götete[rgs kommun har genomfört tillsyn av Göteborgs kommun

Läs mer

Beslut för gymnasiesärskola

Beslut för gymnasiesärskola Skolinspektionen Dnr 44-2015:4261 Föreningen Fogdaröd Omsorg, Vård & Utbildning Utan Personligt ansvar Org.nr. 742000-2045 Beslut för gymnasiesärskola efter tillsyn i LinMaskolan belägen i Höörs kommun

Läs mer

Beslut för gymnasiesärskola

Beslut för gymnasiesärskola Dnr 43-2015:3908 Gävle kommun Beslut för gymnasiesärskola efter tillsyn i Tallbo gymnasiesärskola belägen i Gävle kommun 2(11) Tillsyn i Tallbo gymnasiesärskola har genomfört tillsyn av Gävle kommun under

Läs mer

Malmö stad Arbetsmarknads-, gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen 1 (1) Vidtagna åtgärder under 2015 avseende distansutbildning

Malmö stad Arbetsmarknads-, gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen 1 (1) Vidtagna åtgärder under 2015 avseende distansutbildning Malmö stad Arbetsmarknads-, gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen 1 (1) Datum 2015-12-16 Vår referens Elin Ewers Sekreterare elin.ewers@malmo.se Tjänsteskrivelse under 2015 avseende distansutbildning

Läs mer

KVALITETSBOKSLUT 2014

KVALITETSBOKSLUT 2014 KVALITETSBOKSLUT [År] KVALITETSBOKSLUT 2014 Socialförvaltningen Ovanåkers kommun Inledning I denna bokslutsrapport redogörs för de kvalitetsinsatser som genomförts inom socialförvaltningen i Ovanåkers

Läs mer

Kvalitetsrapport för. Montessoriskolan Castello. läsåret 2014-2015

Kvalitetsrapport för. Montessoriskolan Castello. läsåret 2014-2015 1 Kvalitetsrapport för Montessoriskolan Castello läsåret 2014-2015 2 Kvalitetsrapport Pysslingens skolors kvalitetsarbete syftar till att säkerställa att varje barn och elev oavsett skola ges möjlighet

Läs mer

Beslut för vuxenutbildning

Beslut för vuxenutbildning Skolinspektionen Helsingborgs kommun Beslut för vuxenutbildning efter tillsyn i Helsingborgs kommun Skoinspektionen. Postadress: Box 156, 221 00 Lund, Besöksadress: Gasverksgatan 1, 222 29 Lund TeLefon:

Läs mer

Förskola, före skola - lärande och bärande

Förskola, före skola - lärande och bärande Sammanfattning Rapport 2012:7 Förskola, före skola - lärande och bärande Kvalitetsgranskningsrapport om förskolans arbete med det förstärkta pedagogiska uppdraget Sammanfattning Barnen i de granskade förskolorna

Läs mer

Beslut och verksamhetsrapport

Beslut och verksamhetsrapport efter kvalitetsgranskning av förskolechefens ledning av den pedagogiska verksamheten vid förskolan Humlan belägen i Botkyrka kommun Beslut och verksamhetsrapponl 1(10) Beslut I detta beslut med tillhörande

Läs mer

Beslut för grundskola

Beslut för grundskola Banerportsskolan AB Org.nr. 556606-4001 Beslut för grundskola efter tillsyn i Ban&portsskolan belägen i Stockholms kommun 2 (9) Tillsyn i BarArportsskolan har genomfört tillsyn av Banerportsskolan AB (org.

Läs mer

Beslut för grundsärskola och gymnasiesärskola

Beslut för grundsärskola och gymnasiesärskola Skolinspektionen 2014-11-26 Sandvikens kommun kommun@sandviken.se Rektorn vid särskolan amia-karrn.brostrom@sandviken.se Beslut för grundsärskola och gymnasiesärskola efter tillsyn i särskolan i Sandvikens

Läs mer

HANDLINGSPLAN FÖR ÖKAD MÅLUPPFYLLELSE I GRUNDSKOLAN 2015-2018

HANDLINGSPLAN FÖR ÖKAD MÅLUPPFYLLELSE I GRUNDSKOLAN 2015-2018 2015-05-11 HANDLINGSPLAN FÖR ÖKAD MÅLUPPFYLLELSE I GRUNDSKOLAN 2015-2018 GOD UTBILDNING I TRYGG MILJÖ 1. INLEDNING Ulricehamns kommun behöver förbättra resultaten i grundskolan, särskilt att alla elever

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Skolinspektionen Dnr 43-2014:7714 Eksjö kommun Beslut för förskoleklass och grundskola efter prioriterad tillsyn i Grevhagsskolan belägen i Eksjö kommun Skolinspektionen, Postadress: Box 156, 221 00 Lund,

Läs mer

Beslut för vuxenutbildningen

Beslut för vuxenutbildningen Beslut 2013-03-15 Botkyrka kommun Beslut för vuxenutbildningen efter tillsyn i Botkyrka kommun Skolinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm, Besöksadress: Sveavägen 159 Telefon: 08-586 080 00, Fax: 08-586

Läs mer

Lokal arbetssplan utifrån de prioriterade målen ur Läroplan för förskolan Lpfö 98/10

Lokal arbetssplan utifrån de prioriterade målen ur Läroplan för förskolan Lpfö 98/10 Lokal arbetssplan utifrån de prioriterade målen ur Läroplan för förskolan Lpfö 98/10 150921 Alla är olika och lika bra Läsåret 2015/2016 Föräldrakooperativet Bysen 1 Beskrivning av förskolan Vi är ett

Läs mer

Stockholms stads förskoleplan - en förskola i världsklass

Stockholms stads förskoleplan - en förskola i världsklass SKOLROTELN BILAGA 1 SID 1 (8) 2008-09-03 Stockholms stads förskoleplan - en förskola i världsklass 1 Inledning Förskolan ska lägga grunden till ett livslångt lärande och vara rolig, stimulerande, trygg

Läs mer

DROTTNINGHOLMS FÖRSKOLA

DROTTNINGHOLMS FÖRSKOLA VerksamhetV Verksamhetsplan för 2009 DROTTNINGHOLMS FÖRSKOLA STENHAMRA FÖRSKOLA SÅNGA SÄBY FFM Uppdrag Enhetens förskolor erbjuder förskoleverksamhet till barn i åldrarna 1-5 år vars föräldrar förvärvsarbetar,

Läs mer

Betänkande SOU 2015:22 Betänkande- Rektorn och styrkedjan

Betänkande SOU 2015:22 Betänkande- Rektorn och styrkedjan 1 Föräldraorganisationen BARNverkets yttrande över Betänkande SOU 2015:22 Betänkande- Rektorn och styrkedjan Dnr U2015 1888 S A. Sammanfattning av BARNverkets synpunkter Varför rektorernas arbetssituation

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola 2015-11-03 Dnr 43-2015:4701 Göteborgs kommun angered@angered.goteborg.se Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Berg ums skola F-3 i Göteborgs kommun 201 5-1 1-03 Tillsyn i Bergums skola

Läs mer

Beslut för förskola. i Sandvikens kommun

Beslut för förskola. i Sandvikens kommun x Skolinspektionen Beslut Sandvikens kornmun kommun@sandviken.se Beslut för förskola i Sandvikens kommun Skolinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm, Besöksadress: Sveavägen 159 Telefon: 08-586 080 00,

Läs mer

Tillsynsbeslut Ordinarie tillsyn 2014 Östra Grevie montessoriförskola

Tillsynsbeslut Ordinarie tillsyn 2014 Östra Grevie montessoriförskola 2014-01-24 1 (9) Tillsynsbeslut Ordinarie tillsyn 2014 Östra Grevie montessoriförskola Huvudman: Östra Grevie Montessoriförskola AB 2014-01-24 2 (9) Beslut i utbildningsnämnden 2014-02-24, Un 22 Vellinge

Läs mer

Beslut för grundskola

Beslut för grundskola Skolinspektionen Beslut 2013-06-12 Magelungen Utveckling AB Stefan.berg@magelungen.com Rektorn vid MBC skolan Södertälje Aiman.jihar@magelmigen.com Beslut för grundskola efter förstagångstillsyn i den

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Dnr 44-2014:8288 Orusts Montessoriskola ekonomisk förening Org.nr. 716445-1614 ma@orustmontessori.se Beslut för förskoleklass och grundskola efter prioriterad tillsyn i Orust Montessoriskola belägen i

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete Verksamhetsåret 2012/13. Förskolan Junibacken. Plats för egen logga/bild

Systematiskt kvalitetsarbete Verksamhetsåret 2012/13. Förskolan Junibacken. Plats för egen logga/bild BARN OCH UTBILDNING Förskoleverksamheten Systematiskt kvalitetsarbete Verksamhetsåret 2012/13 Förskolan Junibacken Plats för egen logga/bild 1 Innehållsförteckning: Normer och värden sidan 3 Utveckling

Läs mer

Barn på sjukhus FÖRBEREDELSETIPS FRÅN BARN- OCH UNGDOMSSJUKVÅRDEN, SUS

Barn på sjukhus FÖRBEREDELSETIPS FRÅN BARN- OCH UNGDOMSSJUKVÅRDEN, SUS Barn på sjukhus FÖRBEREDELSETIPS FRÅN BARN- OCH UNGDOMSSJUKVÅRDEN, SUS Du är tryggheten Att vara ett stöd och en lugn, trygg punkt för ditt barn är om möjligt ännu viktigare när barnet hamnar på sjukhus.

Läs mer

Kvalitetsanalys. Regnbågens förskola

Kvalitetsanalys. Regnbågens förskola Kvalitetsanalys Regnbågens förskola Innehållsförteckning et av årets verksamhet... 3 Normer och värden... 3 Verksamhetens resultat... 4 Inflytande/delaktighet... 6 Arbete i verksamheten... 7 Övriga mål

Läs mer

Barn- och utbildningsnämndens styrning och ledning av grundskolan

Barn- och utbildningsnämndens styrning och ledning av grundskolan Revisionsrapport Barn- och utbildningsnämndens styrning och ledning av grundskolan Hallsbergs kommun Mars 2010 Marie Lindblad Innehållsförteckning 1 Bakgrund och uppdrag...1 1.1 Uppdrag och revisionsfråga...1

Läs mer

Förvaltningsberättelse 2015

Förvaltningsberättelse 2015 Barn- och utbildningsnämnden 1 (9) Förvaltningsberättelse 2015 Besöksadress Visborgsallén 19 Postadress SE-621 81 Visby Telefon +46 (0)498 26 90 00 vxl E-post registrator_buf@gotland.se Bankgiro 339-8328

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2010

Kvalitetsredovisning 2010 Kvalitetsredovisning 2010 Nolhagens förskola 1 Kvalitetsredovisning för Nolhagens förskola 2009-2010 Enhet Förskolan ligger i Nol. Vi har fyra avdelningar med barn i åldrarna 1-5 år. Förskolan består av

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete

Systematiskt kvalitetsarbete Systematiskt kvalitetsarbete Läsårsredovisning Läsår: 2014/2015 Organisationsenhet: HOFSK/FSK Holsby Förskola martho002, 2015-11-16 16:22 1 Verksamhetsbeskrivning Bakgrund Holsby förskola bestod av fyra

Läs mer

Revisionsrapport Sigtuna kommun Kommunens demensvård ur ett anhörigperspektiv

Revisionsrapport Sigtuna kommun Kommunens demensvård ur ett anhörigperspektiv Revisionsrapport Sigtuna kommun Kommunens demensvård ur ett anhörigperspektiv Lars Högberg Februari 2012 2012-02-24 Lars Högberg Projektledare Carin Hultgren Uppdragsansvarig 2 Innehållsförteckning 1 INLEDNING...

Läs mer

Utbildningsförvaltningen. Arbetsplan för Hallaryds förskola

Utbildningsförvaltningen. Arbetsplan för Hallaryds förskola Utbildningsförvaltningen Arbetsplan för Hallaryds förskola 2014-2015 Innehållsförteckning 1. Presentation av förskolan. 3 2. Årets utvecklingsområden. 4 3. Normer och värden 4 4. Utveckling och lärande.

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola Skolinspektionen Aspero Friskolor AB Org.nr. 556636-3973 Beslut för gymnasieskola efter bastillsyn i Aspero Idrottsgymnasium Karlskrona belägen i Karlskrona kommun Skolinspektionen, Postadress: Box 156,

Läs mer

LOKAL ARBETSPLAN 2014

LOKAL ARBETSPLAN 2014 LOKAL ARBETSPLAN 2014 FÖRSKOLA: Parkens förskola 1. UNDERLAG - Våga Visa-enkäten riktad till föräldrar - Självvärdering, riktad till pedagoger Fyll i diagrammet Övergripande Stimulerande lärande 100 80

Läs mer

Humanas Barnbarometer

Humanas Barnbarometer Humanas Barnbarometer 2014 1 Inledning Barnets bästa ska vara utgångspunkten i allt myndighetsutövande i Sverige. Barnens behov, inte verksamhetens, ska stå i centrum när kommunerna utreder, beviljar,

Läs mer

Kvalitetsrapport för Grangärde/ Säfsen skolområde läsåret 2014-15

Kvalitetsrapport för Grangärde/ Säfsen skolområde läsåret 2014-15 Kvalitetsrapport för Grangärde/ Säfsen skolområde läsåret 2014-15 GÄLLANDE FÖR VERKSAMHETEN Saxdalens förskola Ansvarig förskolechef under året Carola Michaelsdotter, skriven av Ulrika N Eriksson Innehåll

Läs mer

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskola. Skogslyckan 2014

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskola. Skogslyckan 2014 Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskola Skogslyckan 2014 Innehållsförteckning KVALITÉTSARBETE... 3 REDOVISNING AV UPPDRAG... 4 Varje barns kunskapsutveckling skall stärkas... 4 I Trollhättan

Läs mer

Verksamhetsberättelse Kungsängens förskolor 2014

Verksamhetsberättelse Kungsängens förskolor 2014 Verksamhetsberättelse Kungsängens förskolor 2014 Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 1.1 Viktiga händelser under året... 3 2 Mål och resultat... 4 2.1 Förbättra servicen till medborgare och företagare

Läs mer

Elevhälsans uppdrag, organisation och arbete

Elevhälsans uppdrag, organisation och arbete Revisionsrapport Elevhälsans uppdrag, organisation och arbete Viktor Prytz Trelleborgs kommuns revisorer Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning...2 2.1. Revisionsfråga...2 2.2. Revisionskriterier...2

Läs mer

LOKAL ARBETSPLAN 2014

LOKAL ARBETSPLAN 2014 LOKAL ARBETSPLAN 2014 Blåklintens förskola N o N FÖRSKOLA: Blåklinten förskola 1. UNDERLAG - Våga Visa-enkäten riktad till föräldrar - Självvärdering, riktad till pedagoger - Medarbetarenkät - Utvärdering

Läs mer

Kvalitetsgranskning av Vivallaskolan i Örebro kommun

Kvalitetsgranskning av Vivallaskolan i Örebro kommun Beslut Vivallaskolan Box 314 10 701 35 Örebro 2010-04-01 1 (13) Örebro kommun Box 30000 701 35 Örebro Kvalitetsgranskning av Vivallaskolan i Örebro kommun Skolinspektionens beslut Skolinspektionen har

Läs mer

ARBETSPLAN Ärlinghedens förskola 2011

ARBETSPLAN Ärlinghedens förskola 2011 SIG300, v2.0, 2010-02-26 ÄRLINGHEDENS FÖRSKOLA Idrottsvägen 19 b 195 32 Märsta 591 264 19, 6423, 6424 och 64 33 ARBETSPLAN Ärlinghedens förskola 2011 BARN- OCH UNGDOMSFÖRVALTNINGEN 2 (10) Vision På Tingvalla

Läs mer

Värdegrund 2016 ---------------------------- Kvalitetsrapport

Värdegrund 2016 ---------------------------- Kvalitetsrapport Värdegrund 2016 ---------------------------- Kvalitetsrapport FÖRSKOLA Kommungemensam förskola och skola Utvecklingsenheten Innehållsförteckning Värdegrundsarbete... 3 Trygghet och trivsel... 3 Likabehandlingsplan...

Läs mer

Revisionsrapport. Elevhälsans arbete. Skellefteå kommun. Linda Marklund Robert Bergman

Revisionsrapport. Elevhälsans arbete. Skellefteå kommun. Linda Marklund Robert Bergman Revisionsrapport Elevhälsans arbete Skellefteå kommun Linda Marklund Robert Bergman Innehåll 1. Sammanfattning och revisionell bedömning... 2 2. Inledning... 4 2.1. Bakgrund... 4 2.2. Revisionsfråga...

Läs mer

Skolbeslut för gymnasieskola och vuxenutbildning

Skolbeslut för gymnasieskola och vuxenutbildning Beslut Tillsyn i gymnasieskolan och vuxenutbildningen 2010-11-04 1 (1) Skolbeslut för gymnasieskola och vuxenutbildning efter tillsyn av gymnasieskolan och vuxenutbildningen i Nordanstigs kommun 2010-11-04

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete Verksamhetsåret 2013/14 Förskolan Bullerbyn

Systematiskt kvalitetsarbete Verksamhetsåret 2013/14 Förskolan Bullerbyn Förskoleverksamheten Systematiskt kvalitetsarbete Verksamhetsåret 2013/14 Förskolan Bullerbyn 1 Innehållsförteckning: Normer och värden sidan 3 Utveckling och lärande sidan 4 Barns inflytande sidan 6 Förskola

Läs mer

Beslut för grundsärskola och gymnasiesärskola

Beslut för grundsärskola och gymnasiesärskola Skolinspektionen 2014-02-28 Ikasus AB susarme.siden@frosunda.se Rektorn vid Ikasus friskola birgitta.krantz@frosunda.se Beslut för grundsärskola och gymnasiesärskola efter tillsyn i Ikasus friskola i Vallentuna

Läs mer

Utbildningsinspektion i Soldalaskolan, förskoleklass och grundskola årskurs 1 6

Utbildningsinspektion i Soldalaskolan, förskoleklass och grundskola årskurs 1 6 Utbildningsinspektion i, förskoleklass och grundskola årskurs 1 6 UTBILDNINGSINSPEKTIONENS SYFTE Skolverkets utbildningsinspektion skall bidra till kvalitetsförbättring genom att bedöma hur verksamheterna

Läs mer

Tillsammans jobbar vi för att det aldrig ska vara bättre förr!

Tillsammans jobbar vi för att det aldrig ska vara bättre förr! Tillsammans jobbar vi för att det aldrig ska vara bättre förr! Innehållsförteckning F Ö R O R D... 3 1. VERKSAMHETSMÅLEN FÖR BARN OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN... 4 MÅL 1 GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING... 4 MÅL 2

Läs mer

Beslut för grundskola

Beslut för grundskola ^ Skolinspektionen Huvudmannen för internationella Engelska Skolan i Nacka inf o@engelska.se Rektorn vid Internationella Engelska Skolan i Nacka donald.christian@engelska.se för grundskola efter tillsyn

Läs mer

Beslut och verksamhetsrapport

Beslut och verksamhetsrapport Dnr 400-2015:6590 efter kvalitetsgranskning av förskolechefens ledning av den pedagogiska verksamheten vid Hede förskola belägen i Kungsbacka kommun Skolinspektionen, Postadress: Box 156, 221 00 Lund,

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Dnr 44-2015:3983 Nya Tidens Montessoriskola I Täby Aktiebolag Org.nr. 556591-7993 Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Nya Tidens Montessorisk. Täby belägen i Täby kommun 2 (9) Tillsyn

Läs mer

Tillsyn av fristående SMUlans förskola

Tillsyn av fristående SMUlans förskola Beslut Dnr: Bun/2014:118 694 Huvudman för SMUlans förskola Missionskyrkan Kaxholmen 561 92 Huskvarna Tillsyn av fristående SMUlans förskola Utbildningsförvaltningen UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN Tillsyn av

Läs mer

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskola. Kvarnen 2013

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskola. Kvarnen 2013 Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskola Kvarnen 2013 Innehållsförteckning KVALITÉTSARBETE... 3 REDOVISNING AV UPPDRAG... 4 Varje barns kunskapsutveckling skall stärkas... 4 I Trollhättan

Läs mer

Beslut för vuxenutbildning

Beslut för vuxenutbildning Skolinspektionen Dnr 43-2014:7781 Forshaga kommun kommungforshaga.se Beslut för vuxenutbildning efter tillsyn av vuxenutbildningen i Forshaga kommun Skolinspektionen Box 2320, 403 15 Göteborg 2 (13) Tillsyn

Läs mer

SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE

SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE 1 SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE Skolområde 3 Junibacken och Ängens Förskolor 2014-2015 Förskolechef: Carin Hagström 2 Innehåll 1. Inledning... 3 1.1Det systematiska kvalitetsarbetet... 3 1.2 Kvalitetshjul...

Läs mer

Granskning uppföljning av långtidssjukfrånvaro

Granskning uppföljning av långtidssjukfrånvaro Revisionsrapport Granskning uppföljning av långtidssjukfrånvaro inom Eslövs kommun Maj 2008 Carl-Gustaf Folkeson, Revisionskonsult Innehållsförteckning 1 Inledning...1 1.1 Bakgrund, syfte och avgränsning...1

Läs mer

Välkommen Till Trollbackens förskola 2012-2013

Välkommen Till Trollbackens förskola 2012-2013 Välkommen Till Trollbackens förskola 2012-2013 Välkommen till vår förskola! Vi står inför en ny spännande höst med nya och gamla barn, delvis ny personal, en ny ledningsorganisation (from jan-2013), påbörja

Läs mer

Insatser till barn i behov av särskilt stöd

Insatser till barn i behov av särskilt stöd Revisionsrapport Insatser till barn i behov av särskilt stöd Mjölby kommun Maj 2009 Håkan Lindahl Marie Lindblad Innehållsförteckning 1 Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2 Bakgrund och uppdrag...

Läs mer

Riktlinjer för godkännande och rätt till bidrag för fristående förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg

Riktlinjer för godkännande och rätt till bidrag för fristående förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg Riktlinjer för godkännande och rätt till bidrag för fristående förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg 1! " # $ 3 % $ & 4 ' & $ % #(# & $ )#*)#(( & $ + & $$ + #, $& -, $,., & /, " #+# 0,1(&2 0 / ) 3

Läs mer

Beslut för grundsärskola

Beslut för grundsärskola Dnr 43-2015:562 Södertälje kommun Beslut för grundsärskola efter prioriterad tillsyn i Rosenborgskolan belägen i Södertälje kommun 2 (9) Dnr 43-2015:562 Tillsyn i Rosenborgskolan har genomfört tillsyn

Läs mer

Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2015/16. Nykroppa Förskola. Vår vision Alla ska ges möjlighet att vara sitt bästa jag

Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2015/16. Nykroppa Förskola. Vår vision Alla ska ges möjlighet att vara sitt bästa jag Förskoleverksamheten Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2015/16 Nykroppa Förskola Vår vision Alla ska ges möjlighet att vara sitt bästa jag 1 Innehållsförteckning Förskoleverksamhetens vision sidan 3

Läs mer

Behovet av boende för finsktalande somatiskt sjuka - redovisning av utredning

Behovet av boende för finsktalande somatiskt sjuka - redovisning av utredning 1 (2) TJÄNSTESKRIVELSE 2015-09-16 Social- och omsorgskontoret Äldreomsorgsnämnden Behovet av boende för finsktalande somatiskt sjuka - redovisning av utredning Dnr: 15/51 Sammanfattning av ärendet Äldreomsorgsnämnden

Läs mer

Genombrottsprogram IV, Bättre vård Mindre tvång. Team 62 Avdelning 94, rättspsykiatri Brinkåsen, NU-sjukvården, Västra Götalandsregionen

Genombrottsprogram IV, Bättre vård Mindre tvång. Team 62 Avdelning 94, rättspsykiatri Brinkåsen, NU-sjukvården, Västra Götalandsregionen Projektrapport Genombrottsprogram IV, Bättre vård Mindre tvång Team 62 Avdelning 94, rättspsykiatri Brinkåsen, NU-sjukvården, Västra Götalandsregionen Deltagande team Carl-Gustav Eriksson, chefsöverläkare

Läs mer

2015-08-12 Dnr: 2015/1026-GSN-044. Stefan Fredriksson - PGASF01 E-post: stefan.fredriksson@vasteras.se. Grundskolenämnden

2015-08-12 Dnr: 2015/1026-GSN-044. Stefan Fredriksson - PGASF01 E-post: stefan.fredriksson@vasteras.se. Grundskolenämnden Stefan Fredriksson - PGASF01 E-post: stefan.fredriksson@vasteras.se Kopia till TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) 2015-08-12 Dnr: 2015/1026-GSN-044 Grundskolenämnden Beslut - Utvärdering och justering av ersättningsmodeller

Läs mer

Utbildningsförvaltningen. Spånga gymnasium 7-9 [117]

Utbildningsförvaltningen. Spånga gymnasium 7-9 [117] Utbildningsförvaltningen Spånga gymnasium 7-9 [117] I denna rapport finner du din enhets resultat från medarbetarenkäten 2012. Datainsamlingen har skett under perioden 3 september 28 september 2012. På

Läs mer

Fridensborgs förskola. Verksamhetsplan 2014-15

Fridensborgs förskola. Verksamhetsplan 2014-15 Fridensborgs förskola Verksamhetsplan 2014-15 SOLNA STAD kontakt@solna.se Organisationssnummer Förvaltning Tel. 08-734 20 00 212000-0183 171 86 Solna Fax. 08-734 20 59 www.solna.se Besök. Stadshusgången

Läs mer

Beslut för vuxenutbildningen

Beslut för vuxenutbildningen Beslut fin Skolinspektionen 2015-03-16 Dnr 43-20134722 Västerås kommun info@vasteras.se Rektorn för vuxenutbildningen jenny.twana@vasteras.se Beslut för vuxenutbildningen efter tillsyn i Västerås kommun

Läs mer

Beslut för förskola. efter tillsyn i Växjö kommun

Beslut för förskola. efter tillsyn i Växjö kommun Skolinspektionen Växjö kommun Beslut för förskola efter tillsyn i Växjö kommun Skolinspektionen, Postadress: Box 156, 221 00 Lund, Besöksadress: Gasverksgatan 1, 222 29 Lund Telefon: 08-586 08 00, Fax:

Läs mer

Angående uppföljning av tillsyn läsåret 2005 2006

Angående uppföljning av tillsyn läsåret 2005 2006 Knivsta maj 2011 Angående uppföljning av tillsyn läsåret 2005 2006 Hur har vi arbetat vidare med de utvecklingsområden som tillsynen 2005 2006 efterfrågade? 1. Styrning ledning och kvalitetsarbete Arbeta

Läs mer

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskola. Soluret 2012

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskola. Soluret 2012 Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskola Soluret 2012 Innehållsförteckning KVALITÉTSARBETE... 3 REDOVISNING AV UPPDRAG... 3 Varje barns kunskapsutveckling skall stärkas... 3 I Trollhättan

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Skolinspektionen Beslut 2014-10-20 Sandvikens kommun kommun@sandviken.se Rektorn vid Jernvallsskolan F-3 christina.silfverberg@utb.sandviken.se Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Jernvallsskolan

Läs mer

Beslut för fritidshem

Beslut för fritidshem Bilaga 1 Upplands Väsby kommun Beslut för fritidshem efter tillsyn i Upplands Väsby kommun 2(15) Tillsyn i Upplands Väsby kommun har genomfört tillsyn av Upplands Väsby kommun under vårterminen 2015. Tillsynen

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Dnr 44-2015:4035 Täby Friskola Aktiebolag Org.nr. 556599-8860 Beslut för förskoleklass och grundskola efter bastillsyn i Täby Friskola-Småskolan/Ljungmyr belägen i Täby kommun 2(7) Tillsyn i Täby Friskola-Småskolan/Ljungmyr

Läs mer

Beslut för gymnasieskola med yrkesprogram

Beslut för gymnasieskola med yrkesprogram Dnr 44-2015:3929 Helixutbildningar AB Org.nr. 556674-7290 Beslut för gymnasieskola med yrkesprogram efter bastillsyn i Helixgymnasiet Borlänge belägen i Borlänge kommun esiut 2 (8) Tillsyn i Helixgymnasiet

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Vitsippans förskola 2015/2016

Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Vitsippans förskola 2015/2016 Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Vitsippans förskola 2015/2016 Innehållsförteckning 2 Vision Förskolechefen har ordet 3 Lagtext och styrdokument Definitioner och begrepp 4 Diskrimineringsgrunderna

Läs mer

Rapport om läget i Stockholms skolor

Rapport om läget i Stockholms skolor Rapport om läget i Stockholms skolor Enkätstudie om skolans utveckling och lärarnas situation Socialdemokraterna i Stockholms stad 2013:1 Ge lärare förutsättning att vara lärare De senaste åren har svensk

Läs mer

4 AUGUSTI 2014. Verksamhetsplan för Örsundsbroskolan. förskoleklass, grundskola, fritidshem

4 AUGUSTI 2014. Verksamhetsplan för Örsundsbroskolan. förskoleklass, grundskola, fritidshem 4 AUGUSTI 2014 Verksamhetsplan för Örsundsbroskolan förskoleklass, grundskola, fritidshem 2014/2015 1 Beskrivning och presentation av enheten Presentation av enheten Örsundsbroskolan ligger c:a två mil

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola Beslut 2014-05-12 Plusgymnasiet AB fredrik.ericsson@plusgymnasiet.se Beslut för gymnasieskola efter förstagångstillsyn i Plusgymnasiet Gävle i Gävle kommun Skolinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm,

Läs mer

Lärarnas professionsutveckling och kollegialt lärande

Lärarnas professionsutveckling och kollegialt lärande KaPitel 3 Lärarnas professionsutveckling och kollegialt lärande Det är svårt att i den vetenskapliga litteraturen hitta stöd för att individuella kompetensutvecklingsinsatser i form av några föreläsningar

Läs mer

Beslut för vuxenutbildning

Beslut för vuxenutbildning Beslut Lerums kommun lerums.kommun@lerum.se Beslut för vuxenutbildning efter tillsyn i Lerums kommun Beslut 2(13) Tillsyn i Lerums kommun har genomfört tillsyn av Lerums kommun under våren 2016. Tillsynen

Läs mer

SEKTIONEN SVERIGES ARBETSMILJÖINSPEKTÖRER SSAI

SEKTIONEN SVERIGES ARBETSMILJÖINSPEKTÖRER SSAI SEKTIONEN SVERIGES ARBETSMILJÖINSPEKTÖRER SSAI MEDLEMSENKÄT -2003 Vi har sedan några år tillbaka frågat våra medlemmar hur de upplever sin arbetssituation inom några områden. I sammanställningen har vissa

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola Täby Enskilda Gymnasium AB Org.nr. 556568-0112 Beslut för gymnasieskola efter tillsyn i Täby Enskilda gymnasium belägen i Täby kommun 2 (6) Tillsyn i Täby Enskilda gymnasium har genomfört tillsyn av Täby

Läs mer

Beslut för gymnasieskola med yrkesprogram

Beslut för gymnasieskola med yrkesprogram Beslut Dnr 44-2015:9672 Drottning Blankas Gymnasieskola AB Org.nr. 556566-8794 Ann-Marie.Viiala@academedia.se Beslut för gymnasieskola med yrkesprogram efter tillsyn i Drottning Blankas Gymn. Kungsbacka

Läs mer

SKTFs undersökningsserie om den framtida äldreomsorgen. Del 2. Kommunens ekonomi väger tyngre än de äldres behov

SKTFs undersökningsserie om den framtida äldreomsorgen. Del 2. Kommunens ekonomi väger tyngre än de äldres behov SKTFs undersökningsserie om den framtida äldreomsorgen Del 2 Kommunens ekonomi väger tyngre än de äldres behov September 2007 2 Förord SKTF organiserar ungefär 5000 medlemmar inom äldreomsorgen. Viktiga

Läs mer

Sammanställning av kompetensinventering för delprojekt. Rätt stöd till arbete och studier

Sammanställning av kompetensinventering för delprojekt. Rätt stöd till arbete och studier Sammanställning av kompetensinventering för delprojekt Rätt stöd till arbete och studier Innehåll 1. Om kompetensinventeringen... 4 2. Vilket kompetensbehov ingår inte i delprojektet?... 4 3. Redovisning

Läs mer