Projekt L4U Lean Life Long Learning Ungdom Enköping Kommun

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Projekt L4U Lean Life Long Learning Ungdom Enköping Kommun"

Transkript

1 Projekt: L4U Lean Life Long Learning Ungdom ESF Diarie.Nr: VOK AB Förhandsutvärdering & Utvärderingsupplägg ESF-Socialfonden, programområde 2 Ökat arbetskraftutbud Projekt L4U Lean Life Long Learning Ungdom Enköping Kommun Juli 2010 VOK AB Nygatan Ulricehamn Tel:

2 Innehållsförteckning Sammanfattning...3 Bakgrund...4 Metodval för förutvärdering och utvärdering av fokusområden...4 Metodval Förutvärdering...4 Metodval Utvärdering av fokusområden...5 Förhandsutvärderingens rekommendationer...6 Programteori L4U Lean Life Long Learning Ungdom...6 Beskrivning av modellen...6 Rekommendationer...8 Förhandsutvärdering av valda programkriterier Främja Samverkan & Strategiskt Påverkan...10 Utvärdering av fokusområden...10 Rådgivare till projektledningen och bidra till att projektet styrs mot sina mål Utvärdera och följa upp de kvantitativa målen Fokusera och utvärdera samverkan och strategiskt påverkan Strategisk påverkan...12 Samverkan...13 Utvärdera projektets arbetsinsats vad gäller jämställdhetsintegrering Utvärderaren ska utvärdera projektets hinders- och framgångsfaktorer Tidsplan...14

3 Sammanfattning Förhandsutvärderingen och upplägget för kommande utvärderingsinsatser bygger på ett introduktionsmöte och ett uppstartsmötet mellan projektledaren och den externe utvärderaren. Dessa ägde rum den 20 april 2010 respektive 16 juni Rapporten består av två delar. Den är dels en förhandsutvärdering vilken ger synpunkter och förslag på vad som redan nu inför uppstart av utvärderingstjänsten bör tas i beaktande och dels en beskrivning av hur den externe utvärderaren planerar att hantera de beslutade primära utvärderingsområden. Rapporten baseras på nämnda möten, samtal och dokumentation som erhållit från projektledningen. Rapporten ger förslag på i nuläget primära förbättringsrekommendationer i syfte att kvalitetssäkra projektet/projektplanen samt hur fortsatta utvärderingsaktiviteter dvs. de primära milstolparna ska genomföras och dess innehåll. Utgångspunkten för introduktionsmötet var att den externa utvärderaren skulle få information om hur uppdraget konkret ska tolkas medan uppstartsmötet var att fastställa projektets programteori. Programteorimodellen sätter fokus på att analysera sambandet mellan projektets resurser, aktiviteter, effekter och hur dessa tre delar leder fram till projektets mål och på sikt stegen mot visionerna. Den röda tråden för att arbeta fram programteorin är de i projektansökan angivna målen samt de som projektägaren önskar att den externe utvärderaren lägger fokus på. Resultatet är att förhandsutvärderingen visar på ett antal i nuläget förbättringsförslag inom såväl projektets resurser, aktiviteter och effekter. För att kunna hantera de primära utvärderingsområdena framöver förespråkas såväl en kvalitativ- som en kvantitativ ansats. 3

4 Bakgrund Projekt L4U Lean Life Long Learning Ungdom är ett ESF-projekt inom programområde 2 Ökat arbetskraftsutbud och syftar till att minska arbetslösheten bland ungdomar år, genom att använda en flexibel och individanpassad modell för coachning och aktiviteter i kombination med praktikplatser på företag som anmält intresse till att vilja delta i projektet och därmed ta emot praktikanter. Projektet ska nyttja en extern utvärderare som med stöd av en lärande utvärderings ansats fokuserar på följande områden: Projektets måluppfyllelse Samverkan mellan projektteam, samverkanspartners och deltagande företag Jämställdhetsintegrering Uppfyllelse av valda programkriterierna: Samverkan och Strategiskt Påverkan Hinders- & Framgångsfaktorer Hur dessa punkter angrips beskrivs under avsnittet utvärdering av fokusområden. Innan uppdraget startas upp har den externe utvärderaren genomfört en förhandsutvärdering som lyfter fram riktade förslag om insatser som projektledningen i nuläget bör ta i beaktande i kvalitetssäkringssyfte. Metodval för förutvärdering och utvärdering av fokusområden Avsnittet är uppdelat i två delar där respektive del beskriver hur tillvägagångssättet har varit för att nå fram till förutvärderingens resultat och kommande planerade insatser. Metodval Förutvärdering Representant från VOK AB har under juni 2010 genomfört en förhandsbedömning av ESFprojektet L4U Lean Life Long Learning Ungdom för perioden till Metodvalet har varit ett projektmöte mellan projektledarna och externe utvärderaren där 4

5 projektets programteori fastställdes. Med stöd av denna och den tillhörande diskussionen som följdes under mötet har förhandsutvärderingen resultat arbetats fram. Metodval Utvärdering av fokusområden På mötet den 20 april 2010 gjordes en genomgång och tolkning av projektet, vilket ledde till ett förtydligande av utvärderingens omfattning och genomförande. Tillsammans med resultatet från uppstartsmötet har ett program för utvärdering gällande fokusområdena arbetas fram. 5

6 Förhandsutvärderingens rekommendationer Med hjälp av projektledarna arbetade den externe utvärderaren fram projektets programteori och utifrån de diskussioner som sedan fördes om hur projektets resurser, aktiviteter och effekter samspelar med varandra har analys genomförts. Modellen nyttjas för att kunna kvalitetssäkra projektplanen och lyfta fram åtgärder som i nuläget är aktuell att börja bearbeta för att säkerställa projektplanen. Programteori L4U Lean Life Long Learning Ungdom Projektets programteori är som följer nedan (storskalig figur presenteras under avsnittet bilaga). Beskrivning av modellen Programteorimodellen nyttjas för att klargöra sambandet mellan projektets resurser, aktiviteter och effekter för att därigenom nå målen, och på sikt visionerna. Resurser Resurser är de inom projektets ramar tillgängliga hjälpmedel som finns till hand för att kunna driva projektet. Aktiviteter Aktiviteter är de inom projektet beslutade insatserna som ska utföras och på sikt ge resultat i form av effekter. Effekter Effekter är det tänkta resultatet av projektets aktiviteter. 6

7 Samspelet med stöd av sifferkombination För att tydliggöra vilka av ovanstående tre kategorier som samspelar i högre grad med varandra används ett siffersystem. Varje siffra har en högre påverkan på projektets resurser, aktiviteter och effekter, t.ex. samtliga 1 i figuren har en högre samverkan med varandra. Figur 1: Programteori Projekt L4U Lean Life Long Ungdom Visionen är att projektet på sikt ska skapa en etablerad modell som kan nyttjas nationellt för att få ungdomar snabbt in i arbetslivet och därmed minska ungdomsarbetslösheten i Sverige. Projektets övergripande mål är tre stycken, vilka är: lägre ungdomsarbetslöshet inom Enköpings kommun, förbättrad kompetens hos ungdomar/matchning gentemot arbetsmarknaden samt att ungdomar får ett förbättrat kontaktnät inom näringslivet. För att kunna nå dessa mål sker det ett samspel mellan projektets resurser, aktiviteter och effekter. 7

8 I samråd med projektledningen fördes diskussion kring hur dessa tre delar i nuläget samspelar och det gick att utröna att det finns ett par behov att redan nu ta i beaktande. Samspelet sker över gränserna mellan varje avsnitt men för att förtydliga vilka delar som har ett starkare samband dvs. ett högre beroende mellan varandra till att nå projektets mål länkas de samman med ett siffersystem. Med stöd av ovanstående figur och samspelskartläggning rekommenderar den externe utvärderaren att följande behov och åtgärder i nuläget tas i beaktande för att bättre säkerställa att projektets effekter och därmed mål uppnås: Rekommendationer Följande rekommendationer är att ta i beaktande ur ett förhandsutvärderingsperspektiv och för att kvalitetssäkra projektet. Styrgruppen-Samverkan-Ökad Samverkan Ett av effektmålen är samverkan mellan olika instanser så som kommun, myndigheter och förvaltningar. Projektets styrgrupp är också dess samverkanspartners och för att lägga grunden till förmånliga samverkansmöjligheter krävs det en hög delaktighet. För att stärka styrgruppen delaktighet är det att föredra att tydligare direktiv arbetas fram där det framgår styrgruppens roll och funktion för samverkan. Visserligen har projektledarna framhävt att gruppen växer sig in mer och mer i rollen, men en tydligare ansvarsfördelning kan vara aktuellt för att kunna öppna upp för möjligheterna att bättre uppnå projektets valda programkriterier samverkan och strategiskt påverkansarbete. Projektledningen bör även påbörja arbetet med att skapa underlag till att kunna skapa samverkansmöjligheten, vilket innebär att aktiviteten uppföljning (se kommande punkt) är därtill aktuell att ta i beaktande. Åtgärder för att även inkludera en representant för näringslivet dvs. för deltagande företag är en viktig insats att bearbeta för att få representanter från samtliga berörda. Intervjuer för samverkan I syfte att uppnå en gemensam syn på samverkan och att stärka förutsättningarna 8

9 föreslås djupintervjuer med respektive person ur styrgruppen då dessa representerar de deltagande aktörerna. Målsättningen är att analysera den gemensamma bilden på samverkan, både ur ett kortsiktligt och långsiktligt perspektiv och att få insikt i hur samverkansbilden förändras över projektperioden. I nuläget saknas tydliga insatser för hur samverkansaktiviteter ska genomföras (se vidare under avsnitt utvärdering av fokusområden). Samverkanspartner AF kontra deltagare Utvärderaren vill påpeka att det är viktigt att informera Arbetsförmedlingen om vilka urvalskriterierna vad gäller projektdeltagare som är aktuella, med syftet att projektet får de deltagare som projektet också är ämnat för. Ur samtal med projektledarna framkom att det inte alltid är rätt sorts målgrupp för projektets syfte, vilket kan bero på att det ännu inte har arbetats fram dokument rörande projektet och dess syften. Genom att ha sådana dokument kan AF bättre matcha målgruppen. Uppföljning Företagskontakter Under arbetet med projektets programteori arbetades en åtgärdspunkt fram angående kopplingen mellan hur de företag, som har haft praktikanter, har upplevt den perioden vad som har varit bra och mindre bra. Det är en viktig aspekt som saknas för att löpande säkerställa att deltagande verksamheter upplever att det har varit positivt och för att kunna dra slutsatser kring eventuella behov av förändringar. Vald metod är nyttjandet av enkäter där företagsledaren får svara på ett antal påståenden som sedan sammanställs för analys. Projektets mål Uppföljning av hur deltagaren upplever sitt deltagande i projektet bör tas i beaktande. Förslaget är att använda sig av enhetliga enkäter. Dessa arbetas fram i samråd mellan projektledarna och extern utvärderare. Tillgänglighetsbeaktande Bör tas i beaktandet för att säkerställa att samtliga behov tillgodoses. 9

10 Förhandsutvärdering av valda programkriterier Främja Samverkan & Strategiskt Påverkan Projektet har valt att fokusera på kriterium Främja Samverkan och Strategiskt Påverkansarbete. Utvärderingsinsatserna för att lyfta fram dessa kommer att vara en röd tråd i hela utvärderingsuppdraget. De planerade insatserna för att främja samverkan bygger på att genom intervjuer kunna analysera synen på samverkan och vilka behov som kan tänkas uppstå. För det strategiska påverkansarbetet syftar det till att styrgruppens tar ett ansvar för att sprida projektidén och dess resultat. För att nå ett framgångsrikt resultat rekommenderar utvärderaren att, som tidigare beskrivits, projektledningen börjar arbetet med uppföljningsunderlaget för att därigenom tillgodose styrgruppen med material att använda i påverkanssyfte. Med uppföljningsunderlag syftas det på uppföljning företagskontakter och deltagareresultat efter genomfört projektdeltagande. Utvärderaren föreslår även djupintervjuer med styrgruppen för att kunna belysa och analysera hur den gemensamma synen på samverkan fungerar inom projektet och hur det förändras över projektperioden. Strategisk påverkan Det tidigare nämnda statistiska underlaget är en viktig del för projektledningen i strategiskt påverkanssyfte. Gentemot styrgruppen skapas ett underlag som visar på hur projektets utvecklas, ett underlag som senare kan nyttjas i påverkanssyfte. Det strategiska påverkansarbetet kan syfta till hur projektet kommunicerar ut sitt budskap till extern part. Den externe utvärderaren bistår med stöd och underlag för att lyckas med detta. Utvärdering av fokusområden Den 20 april 2010 gjordes en genomgång och tolkning av projektet mellan utvärderare och projektledningen, vilket resulterade i ett förtydligande av utvärderingens omfattning och genomförande. Utifrån underlaget och påföljande diskussioner har nedanstående insatser beslutats att utvärderaren ska genomföra. Insatserna beskriv utifrån primära fokusområden. 10

11 Rådgivare till projektledningen och bidra till att projektet styrs mot sina mål Utvärderaren håller kontinuerlig kontakt med projektledningen via telefon och e-post, och finns under hela projekttiden tillgänglig för rådfrågning och diskussion angående projektets utveckling. Regelbundna möten med projektledningen genomförs löpande och vid behov, alltid när projektledningen upplever att det skulle vara aktuellt. Projektets huvudsakliga mål Att 70 % av projektdeltagarna skall ha ett arbete eller påbörjat någon form av studier efter avslutat projektdeltagande. o Uppföljning efter 90 dagar genom telefonkontakt är preliminära metodval. Ansvarsfördelning: Projektledare Uppföljning, Extern utvärderare Utarbetning av MS Excel mall. o Målgruppen är ungdomar i åldern år, som kommer att delta i såväl teoretiska och praktiska aktiviteter. Ansvarsfördelning: AF väljer ut deltagare. För att mäta ovanstående insats kommer korta intervjuer till deltagarna att användas. Intervjuunderlaget arbetas fram i samråd med projektledningen. Projektets långsiktiga mål/övergripande vision Projektet ska hitta effektiva och snabba vägar till kompetensutveckling och arbete genom en god samverkan mellan organisationer, privata företag, utbildningsansvarig och offentliga arbetsgivare. Modellen lägger fokus på den enskildes och arbetsgivares behov. o Metodval att föra dialog omkring är bl.a. seminarier och riktade events till intressenter. En satsning på strategisk påverkan är också att föredra. Ansvarsfördelning: Projektledarna & Extern utvärderare o Kontinuerlig dialog och vid behov skriftlig återkoppling gällande hinders- och framgångsfaktorer för att kunna bibehålla projektmetoden, efter att projekttiden har löpt ut. Ansvarsfördelning: Projektledarna & utvärderare. 11

12 Allt resultat ska återkopplas till såväl projektledningen och styrgruppen. Utvärdera och följa upp de kvantitativa målen Projektets långsiktliga effekter kopplas samman med indikatorerna för programområde 2 1. För projektets räkning kommer fokus att ligga på följande tre punkter: 1. Antal deltagare som 90 dagar efter avslutat projekt är i arbete. 2. Antal deltagare som 90 dagar efter avslutat projekt är i reguljär utbildning. 3. Antal deltagare som 90 dagar efter avslutat projekt har gått till annan arbetsmarknadspolitisk aktivitet. För att genomföra detta kommer en statistik uppföljning att genomföras (vilket också har lyfts fram som en rekommenderad åtgärd ur förhandsutvärderingen) 90 dagar efter att varje inskriven grupp har avslutat sitt deltagande. Ansvarsfördelning: Projektledare Uppföljning, Extern utvärderare Utarbetning av MS Excel mall. Fokusera och utvärdera samverkan och strategiskt påverkan (kommun, styrgrupp, projektgrupp och parter) Som ett led i den kontinuerliga utvärderingen ingår att regelbundet återkoppla och genomföra utvärdering på insatser som berör Strategiskt Påverkan och Samverkan. Strategisk påverkan Utvärderaren ska bistå, ge förslag och respons på föreslagna insatser som syftar till att bidra till den strategiska påverkan. Målsättningen är att projektidén ska leva vidare efter att projekttiden har löpt ut. Planerade insatser är webbsida, informationsmaterial, seminarier, slutkonferens m.m. Ansvarsfördelning: Hur de konkreta insatserna genomförs planeras i samråd mellan projektledarna och utvärderaren och är ett återkommande arbete

13 Samverkan Utvärderingsresultatet bör löpande spridas till styrgruppen och projektledningen och som ett led i den kontinuerliga utvärderingen ingår att regelbundet återkoppla utvärderingsresultat till styrgruppen och projektledningen. För att kartlägga samverkansmöjligheterna förespråkas användandet av djupintervjuer med styrgruppen. Planerat är tre möten under projektperioden med styrgruppen för att därigenom kunna mäta attityder och eventuella förändringar på synen av samverkan. Dessa möten kommer att ske enskilt med respektive ledamot, antingen på plats eller per telefon. Konkret beslut tas närmare intervjusammankomsterna. Resultatet bearbetas och analyseras för att sedan presenteras gentemot projektledarna (se avsnitt tidsplan för när insatserna ska genomföras). Ansvarsfördelning: Genomförande av intervju Extern utvärderare, frågeguide Extern utvärderare i samråd med projektledarna. Vidare ska utvärderaren kartlägga vilka möjligheter som finns för att projektledningen ska kunna samarbeta och utbyta erfarenheter med andra aktörer som arbetar med liknande problematik. Utvärdering av målsättningen för att projektet ska leva vidare efter projektavslut kommer dock att översiktligt belysas. Ansvarsfördelning: Extern utvärderare och projektledare Alla former av samverkan ska dokumenteras för att alltid kunna finnas tillgängligt. Dokumentationen ska även ingå i de skriftliga rapporterna. Samverkan Företagskontakter Under arbetet med projektets programteori arbetades en åtgärdspunkt fram angående kopplingen mellan de företag, som har haft praktikanter, har upplevt den perioden vad som har varit bra och mindre bra. Syftet är att löpande säkerställa att deltagande verksamheter upplever att det har varit positivt och för att kunna dra slutsatser kring eventuella behov av förändringar. Företagskontakter: Att föra dialog och uppföljning av företag om hur deltagares praktik har genomförts Hinder och framgångsfaktorer. Vald metod är nyttjandet av enkäter där företagsledaren får svara på ett antal påståenden som 13

14 sedan sammanställs för analys. Ansvarsfördelning: Enkät görs via telefon och på plats hos företagen, sammanställning i MS Excel Extern utvärderare. Utvärdera projektets arbetsinsats vad gäller jämställdhetsintegrering Utvärdering kommer att mäta på vilka sätt projektet arbetar med jämställdhetsintegrering. Ur projektansökan ges beskrivningen om att projektet ska aktivt verka för att erbjuda och att få deltagarna att söka praktikplatser på arbetsplatser som traditionellt domineras av det ena könet. Utvärderingen kommer att fokusera på valda metoder och kvalitativt mäta hur projektledningen arbetar för att belysa jämställdhet. Tillvägagångssättet är att genomföra intervjuer i samband med eventuella jämställdhetsintegreringsutbildningsinsatser. Målsättningen är att kunna lyfta fram förändringar som goda exempel. Vidare kan enkäter i form av självuppskattningar komma att bli aktuella ifall det finns tendenser på att det är ett behov. Ansvarsfördelning: Projektledarna och Extern utvärderare Utvärderaren ska utvärdera projektets hinders- och framgångsfaktorer Att utvärdera projektets hinders- och framgångsfaktorer ligger i linje med första punkten där det framhävs att utvärderaren ska fungera som rådgivare till projektledningen. I takt med att projektet fortlöper kommer eventuella hinders- och framgångsfaktorer lyftas fram. Utvärderaren granskar och kommenterar löpande all dokumentation för att säkerställa att projektet inte stöter på några eventuella hindersfaktorer. Framgångsfaktorer lyfts fram i skriftlig form, i kommande delrapporter. Tidsplan Den i nuläget preliminära tidsplanen är som följer: 14

15 April 2010 Juni 2010 Aug/Sept 2010 November 2010 December 2010 Introduktionsmöte/tolkning av uppdraget Konkretisering av utvärderingsupplägg, genomförande av programteori, gemensam analys/diskussion kring projektets samhörighet mellan resurser, aktiviteter, effekter och visioner. Resultat: Förhandsutvärderingsrapport inkl. milstolpar Möte: Genomgång av material för sammanställning, enkäter m.m. Milstolpe: Intervjuomgång 1/3 Samverkan/Jämställdhet med styrgruppen. Skriftlig rapport: Presentation av intervjuresultat + diskussion med projektledningen Projektledarna Utvärderaren Projektledarna Utvärderaren Utvärderaren Projektledarna Utvärderarna Styrgruppen Projektledaren Utvärderaren Jan/Feb 2011 Lägesrapport 1 Extern utvärderare Augusti 2011 September 2011 Milstolpe: Intervjuomgång 2/3 Samverkan/Strategiskt påverkan Skriftlig rapport: Presentation av intervjuresultat + diskussion med projektledningen Utvärderarna Styrgruppen Projektledaren Utvärderaren Dec 2011/Jan 2012 Lägesrapport 2 Extern utvärderare Augusti 2012 September 2012 Milstolpe: Intervjuomgång 3/3 Samverkan/Strategiskt påverkan Skriftlig rapport: Presentation av intervjuresultat + diskussion med projektledningen Utvärderarna Styrgruppen Projektledaren Utvärderaren Januari 2013 Slutrapport Utvärderare Ovanstående tidsplan betonas att den är preliminär och ska ses mer som ett riktmärke på när och vilka uppgifter som ska genomföras. Uppgifter som inte härledas till någon form av sammankomst inkluderas inte i tidsplanen. Kontakt VOK i Västsverige AB Nygatan Ulricehamn Tel: Utvärderare: Peter Johansson Tel:

16

Projekt L4U Lean Life Long Learning Ungdom Enköping Kommun

Projekt L4U Lean Life Long Learning Ungdom Enköping Kommun VOK AB Delrapport ESF-Socialfonden, programområde 2 Ökat arbetskraftutbud Projekt L4U Lean Life Long Learning Ungdom Enköping Kommun Mars 2010 VOK AB Nygatan 24 52330 Ulricehamn Tel: 0321 12105 www.vok.se

Läs mer

Kunskapsutveckling om och effektivisering av rehabilitering för personer med psykisk ohälsa

Kunskapsutveckling om och effektivisering av rehabilitering för personer med psykisk ohälsa Kunskapsutveckling om och effektivisering av rehabilitering för personer med psykisk ohälsa Projektägare: Landstinget i Värmland Projektperiod: 2014 09 01 2015 12 31 1. Bakgrund Ohälsotalet är högre än

Läs mer

Analys av Gruppintag 2 Arbetsmarknadsintroduktion för nyanlända

Analys av Gruppintag 2 Arbetsmarknadsintroduktion för nyanlända Analys av Gruppintag 2 Arbetsmarknadsintroduktion för nyanlända Gruppintag 2 - Arbetsmarknadsintroduktion för nyanlända den 11 januari 2013 Evaluation North Analys av Grupp 2 2013-01-11 Analys - Arbetsmarknadsintroduktion

Läs mer

-lärande utvärdering av projektet Sociala entreprenörshuset

-lärande utvärdering av projektet Sociala entreprenörshuset En väg till självförsörjning och framtidstro? -lärande utvärdering av projektet Sociala entreprenörshuset Utvärderare, Christina Ehneström och Torbjörn Skarin Skellefteå, 11 februari 2013 Presentation

Läs mer

asa swenson Arbetsmaterial Utkast 2012-01-19

asa swenson Arbetsmaterial Utkast 2012-01-19 asa swenson Arbetsmaterial Utkast 2012-01-19 Sidan 1 av 5 Mall för Projektansökan LINKÖPINGS SAMORDNINGSFÖRBUND Datum: 22 juni 2011 PROJEKTPLAN Projektbenämning Snacka sig ur Kommentar [l1]: Projektbenämning

Läs mer

1(6) Slutrapport förprojektering. Sammanfattning

1(6) Slutrapport förprojektering. Sammanfattning 1(6) Sammanfattning Förstudien i projektet SpråkSam har, som tidigare rapporterats förlängts genom att Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum har finansierat vissa aktiviteter som projektets parter sett

Läs mer

Följeutvärdering av projekt Arbetskraftskoordinator Nov 2012 Mars 2014. Jane Magnusson, följeutvärderare, SERUS, Östersund

Följeutvärdering av projekt Arbetskraftskoordinator Nov 2012 Mars 2014. Jane Magnusson, följeutvärderare, SERUS, Östersund ! Följeutvärdering av projekt Arbetskraftskoordinator Nov 2012 Mars 2014 Jane Magnusson, följeutvärderare, SERUS, Östersund Hur har utvärderingen genomförts? n Djupintervjuer med projektdeltagare 13 deltagande

Läs mer

Projekt Unga i JOBB Bjuv Kommun

Projekt Unga i JOBB Bjuv Kommun Projekt: Unga i JOBB ESF Diarie.Nr: 2011-3040020 Projektperiod: 2011-08-01 2014-06-30 VOK AB Sammanfattning av extern utvärdering ESF-Socialfonden, programområde 2 Motverka utanförskap Projekt Unga i JOBB

Läs mer

Projekt Kompetens i förskolan Kungsörs kommun 2009 2011 - den externa utvärderingens slutrapport

Projekt Kompetens i förskolan Kungsörs kommun 2009 2011 - den externa utvärderingens slutrapport Projekt Kompetens i förskolan Kungsörs kommun 2009 2011 - den externa utvärderingens slutrapport 2011 VOK i Västsverige AB Slutrapport författad i juli 2011 på uppdrag av Kungsörs kommun Utvärderare: Marie

Läs mer

Verksamhetsplan 2014-2016

Verksamhetsplan 2014-2016 Umeå kommun, Vännäs kommun, Västerbottens läns landsting, Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen Verksamhetsplan 2014-2016 Budget 2014-2016 Antagen av styrelsen för samordningsförbundet 2013-11-29 Innehållsförteckning

Läs mer

Hur vi arbetat med jämställdhet under den aktuella perioden

Hur vi arbetat med jämställdhet under den aktuella perioden Lägesrapport genomförande Projektnamn: HP5 Diarienummer: 2010-3020010 Period: September 1. Verksamhet i projektet Aktiviteter som genomförts under den aktuella perioden Här är det full fart, under september

Läs mer

Mall för slutrapport av projekt

Mall för slutrapport av projekt 1(10) Promemoria Diarienummer 2010-03-02 2009-3080028 Agneta Nordin 0941-14000 Mall för slutrapport av projekt Syftet med enhetliga mallar för slutrapportering är att underlätta spridning av resultat och

Läs mer

Humanas Barnbarometer

Humanas Barnbarometer Humanas Barnbarometer 2014 1 Inledning Barnets bästa ska vara utgångspunkten i allt myndighetsutövande i Sverige. Barnens behov, inte verksamhetens, ska stå i centrum när kommunerna utreder, beviljar,

Läs mer

Vad gjorde vi förra gången? Vad gjorde vi förra gången? Vad gjorde vi förra gången? Syftet med att organisera verksamheten Organisationsteori

Vad gjorde vi förra gången? Vad gjorde vi förra gången? Vad gjorde vi förra gången? Syftet med att organisera verksamheten Organisationsteori Vad gjorde vi förra gången? Syftet med att organisera verksamheten Organisationsteori Struktur Processer Kultur Ständiga förändringar Teknik Kunskaper Ökad delaktighet i verksamheten 1 Vad gjorde vi förra

Läs mer

Lägesrapport. 1. Verksamheten i projektet

Lägesrapport. 1. Verksamheten i projektet Sid 1 (5) Lägesrapport Projektnamn KUB Redovisningsperiod (månad(er) och år) 2012-10-2012-12 Redovisnings-ID -005 1. Verksamheten i projektet Vilka aktiviteter har genomförts under den aktuella perioden?

Läs mer

Om Du har frågor angående slutrapporteringen, hör av Dig till Din handläggare på Svenska ESFrådet.

Om Du har frågor angående slutrapporteringen, hör av Dig till Din handläggare på Svenska ESFrådet. PK 2010-6 Slutrapport Projektnamn: FFA Förebyggande Friskvårds Arbete Diarienr: 2009-306217 Projektperiod (2010-01-11 2011-06-30) Syftet med en enhetlig mall för slutrapportering är att underlätta spridning

Läs mer

Slutrapport. 1. Sammanfattning

Slutrapport. 1. Sammanfattning Datum: 2011-08-15 Slutrapport Projektnamn : Spira Stockholm Diarienr : 2009-3010097 Projektperiod : 091026 110630 1. Sammanfattning Spira Stockholms mål är att fler unga kvinnor och män med utomnordisk

Läs mer

Slutrapport genomförande

Slutrapport genomförande Sid 1 (11) Projektnamn RAPS Region Skånes Arbetsmarknadspolitiska Satsning Slutrapport genomförande Sammanfattning Ge en sammanfattande beskrivning av projektidé och framkomna resultat. Ge en sammanfattande

Läs mer

Ung i Europa. Projektstart: 2015-11-01 Projektslut: 2018-10-30

Ung i Europa. Projektstart: 2015-11-01 Projektslut: 2018-10-30 Ung i Europa Projektstart: 2015-11-01 Projektslut: 2018-10-30 Inledande sammanfattning Vi önskar driva ett projekt som genom möjlighet till utlandspraktik stärker de ungas självkänsla och hjälper dem att

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete för Hermods Vuxenutbildning - För perioden 2012 till 30 april 2014 2014-06-04

Systematiskt kvalitetsarbete för Hermods Vuxenutbildning - För perioden 2012 till 30 april 2014 2014-06-04 Systematiskt kvalitetsarbete för Hermods Vuxenutbildning - För perioden 2012 till 30 april 2014 2014-06-04 1 Hermods har utbildat Sverige i 116 år. Över 4 miljoner Svenskar har fått nya kunskaper och insikter

Läs mer

Hur vi arbetat med jämställdhet under den aktuella perioden

Hur vi arbetat med jämställdhet under den aktuella perioden Lägesrapport genomförande Projektnamn: HP1 genomförande Diarienummer: 2008-3020462 Period: juni 1. Verksamhet i projektet Aktiviteter som genomförts under den aktuella perioden Tre medarbetare från Mellansvensk

Läs mer

Bilaga 3. Verksamhet i samverkan. http://rkdhs-kom/yta/a_2014_06/anskningshandlingar mm/194 säffle/överenskommelse/bilaga 3.

Bilaga 3. Verksamhet i samverkan. http://rkdhs-kom/yta/a_2014_06/anskningshandlingar mm/194 säffle/överenskommelse/bilaga 3. 1(7) Bilaga 3 Verksamhet i samverkan http://rkdhs-kom/yta/a_2014_06/anskningshandlingar mm/194 säffle/överenskommelse/bilaga 3.docx SÄFFLE KOMMUN Postadress Säffle kommun 661 80 Säffle Besöksadress Kanaltorget

Läs mer

Dokumentation Jobbregionen seminarium tre

Dokumentation Jobbregionen seminarium tre Dokumentation Jobbregionen seminarium tre Falun 14 januari 2015 Nedan följer en sammanställning av de synpunkter som kom in gällande viktiga frågor för kommande träff, samt av de reflektioner deltagarna

Läs mer

Projekt L4U Lean Life Long Learning Ungdom Enköping Kommun

Projekt L4U Lean Life Long Learning Ungdom Enköping Kommun Projekt: L4U Lean Life Long Learning Ungdom ESF Diarie.Nr: 2009-3020122 VOK AB Delrapport 3 ESF-Socialfonden, programområde 2 Ökat arbetskraftutbud Projekt L4U Lean Life Long Learning Ungdom Enköping Kommun

Läs mer

SLUTRAPPORT: TEAM FÖR PERSONER MED TIDSBEGRÄNSAD SJUKERSÄTTNING

SLUTRAPPORT: TEAM FÖR PERSONER MED TIDSBEGRÄNSAD SJUKERSÄTTNING SLUTRAPPORT: TEAM FÖR PERSONER MED TIDSBEGRÄNSAD SJUKERSÄTTNING 1. GEMENSAMMA SLUTSATSER EFTER STYRGRUPP 2009-12-16...3 Målgruppen...3 Resultat...3 Samverkan...4 Projektledning...5 2. SLUTREFLEKTIONER...6

Läs mer

Plan för att öka verksamheternas attraktionskraft

Plan för att öka verksamheternas attraktionskraft Plan för att öka verksamheternas attraktionskraft 1 Inledning Värmdös befolkning har nära till förskola, skola och jobb. Butiker, bibliotek och närservice finns i välmående lokalsamhällen som spirar i

Läs mer

SLUTRAPPORT 2010-3080032 TRAINEE STEGET IN I YRKESLIVET

SLUTRAPPORT 2010-3080032 TRAINEE STEGET IN I YRKESLIVET PK 2010-6 rev. 120416 SLUTRAPPORT 2010-3080032 TRAINEE STEGET IN I YRKESLIVET 1. Sammanfattning Projektet Trainee - Steget till yrkeslivet har matchat arbetssökande unga vuxna med värdföretag och värdorganisationer.

Läs mer

I detta korta PM sammanfattas huvuddragen i de krav som ställs och som SKA uppfyllas för att ett projekt ska kunna få pengar.

I detta korta PM sammanfattas huvuddragen i de krav som ställs och som SKA uppfyllas för att ett projekt ska kunna få pengar. Vad krävs för att få pengar från ESF (EU:s socialfond) för projekt i Stockholmsregionen? - En genomgång av förutsättningar och krav som gäller på EU-, nationell- och regional nivå För alla som ska söka

Läs mer

Göteborgs stad Utvärdering av kompetensutveckling i Nordost

Göteborgs stad Utvärdering av kompetensutveckling i Nordost Göteborgs stad Utvärdering av kompetensutveckling i Nordost Sammanfattning 2010-05-20 Liselott Daun och Jenny Johansson RÅDGIVNING Inledning Kontaktuppgifter: Liselott Daun Senior Manager Tel: + 31 61

Läs mer

Slutrapport genomförande

Slutrapport genomförande Sid 1 (7) Projektnamn Karriär i Halland Slutrapport genomförande FRIRPT v.1 [1348052608867] d.frirpt v.1 Sammanfattning Ge en sammanfattande beskrivning av projektidé och framkomna resultat. Karriär i

Läs mer

Projektplan för Samverkstan

Projektplan för Samverkstan Samordningsförbundet Utskriftsdatum Sid(or) 2010-04-30 1(10) Projekt Samverkstan Runar Skoglund Arbetskonsulent 054-29 72 25 sms 070-691 72 39 runar.skoglund@karlstad.se Projektplan för Samverkstan Bakgrund

Läs mer

Högskola yrkeshögskola. Arbetsgrupp för samarbete mellan SUHF och Myndigheten för yrkeshögskolan

Högskola yrkeshögskola. Arbetsgrupp för samarbete mellan SUHF och Myndigheten för yrkeshögskolan MYH/SUHF 2015-09-17 Dnr (MYH) 2014/3999, (SUHF) 14/052 Rapport (REV) Högskola yrkeshögskola. Arbetsgrupp för samarbete mellan SUHF och Myndigheten för yrkeshögskolan Uppdraget SUHF:s presidium och Myndigheten

Läs mer

Samverkansprojektet Svensk geoprocess

Samverkansprojektet Svensk geoprocess 2015-06-26 Sida: 1 (9) Kommunikationsplan Reviderad upplaga för hösten 2015 våren 2016 Samverkansprojektet Svensk geoprocess 2015-06-26 Sida: 2 (9) Innehåll 1 INFORMATIONSSPRIDNING 3 2 MÅLGRUPPER 3 2.1

Läs mer

Praktikrapport Anna Sandell MKVA13 Lunds Universitet HT-2012

Praktikrapport Anna Sandell MKVA13 Lunds Universitet HT-2012 Praktikrapport Anna Sandell MKVA13 HT-2012 Praktikplats: Strandberghaage AB Tegnergatan 34 113 59 Stockholm Praktikperiod 28 augusti 2012 18 januari 2013. Handledare: Pelle Strandberg Jag har under hösten

Läs mer

Rapport skolinspektionen vt-11

Rapport skolinspektionen vt-11 Rapport skolinspektionen vt-11 De förskolor vi granskat klarar inte sitt pedagogiska uppdrag fullt ut. Det finns ibland också en ovilja att dokumentera barnens lärande av rädsla för att detta ska ses som

Läs mer

Arbetsplatsen som språkutvecklande miljö Slutkonferens 22 mars SpråkSam 2009-04-15 2011-04-14

Arbetsplatsen som språkutvecklande miljö Slutkonferens 22 mars SpråkSam 2009-04-15 2011-04-14 Arbetsplatsen som språkutvecklande miljö Slutkonferens 22 mars SpråkSam 2009-04-15 2011-04-14 Vad blev resultatet? 30 miljoner 300 kursdeltagare 24 arbetsplatser 30 lärare 50 000 utbildningstimmar Kerstin

Läs mer

Lägesrapport genomförande. 1. Verksamhet i projektet. Projektnamn: HP3 genomförande Diarienummer: 2009-3020047 Period: Juni

Lägesrapport genomförande. 1. Verksamhet i projektet. Projektnamn: HP3 genomförande Diarienummer: 2009-3020047 Period: Juni Lägesrapport genomförande Projektnamn: HP3 genomförande Diarienummer: 2009-3020047 Period: Juni 1. Verksamhet i projektet Aktiviteter som genomförts under den aktuella perioden Åtta medarbetare från Bulten

Läs mer

Svenska ESF-rådet 4 oktober 2013

Svenska ESF-rådet 4 oktober 2013 Svenska ESF-rådet 4 oktober 2013 Susan Sundqvist Pettersson Susan.sundqvist-pettersson@esf.se Tfn. 036-34 57 32 Svenska ESF-rådets uppdrag Förvalta Socialfonden Förvalta Integrationsfonden Genomföra Östersjöstrategin

Läs mer

Extern utvärdering av projektet HP5

Extern utvärdering av projektet HP5 Extern utvärdering av projektet HP5 Diarienummer: 2010-3020010 Delrapport I 2010-08-01 2010-10 31 1. Bakgrund...1 Problem och utgångsläge... 1 Jämställdhetsintegrering... 1 Tillgänglighet för personer

Läs mer

Styrning och ledning av Leader Upplandsbygd Ansvarsbeskrivning och allmänna riktlinjer för verksamheten

Styrning och ledning av Leader Upplandsbygd Ansvarsbeskrivning och allmänna riktlinjer för verksamheten Version 2013-10-14 Styrning och ledning av Leader Upplandsbygd Ansvarsbeskrivning och allmänna riktlinjer för verksamheten LAG (Local Action Group) LAG är Upplandsbygds styrelse. LAG i Leader Upplandsbygd

Läs mer

Lönepolitiska riktlinjer

Lönepolitiska riktlinjer Lönepolitiska riktlinjer Antagna av kommunstyrelsen 2012-05-14, 159 Innehållsförteckning 1. Inledning 2. Mål 3. Grundläggande principer och definitioner 4. Ansvar 5. Riktlinjer vid lönesättning 6. Lönebildning

Läs mer

Psykisk ohälsa och arbetslivet

Psykisk ohälsa och arbetslivet Psykisk ohälsa och arbetslivet Uppdragsavtal angående projektet Psykisk ohälsa och arbetslivet ett länsprojekt för förebyggande, stödjande och attitydförändrande insatser 1 Parter Mellan Samordningsförbunden

Läs mer

Följa upp, utvärdera och förbättra

Följa upp, utvärdera och förbättra Kapitel 3 Följa upp, utvärdera och förbättra Det tredje steget i tillsynsprocessen är att följa upp och utvärdera tillsynsverksamheten och det fjärde steget är förbättringar. I detta kapitel beskrivs båda

Läs mer

Handbok / Steg för steg... Steg för steg. Handbok för praktik inom Steg för steg

Handbok / Steg för steg... Steg för steg. Handbok för praktik inom Steg för steg Handbok / Steg för steg... Steg för steg Handbok för praktik inom Steg för steg 1 Inledning Handboken är en del av ESF-projektet Steg för steg S10932. Projektet är treårigt och har delfinansierats av Utbildningsstyrelsen.

Läs mer

Fördjupad Projektbeskrivning

Fördjupad Projektbeskrivning Fördjupad Projektbeskrivning 8.1 Bakgrundsbeskrivning, skäl för projektet Kreativa näringar/kulturnäringar Internationellt sett talas det idag mycket om den Kreativa klassen och dess betydelse för framförallt

Läs mer

Likvärdig skola med hög kvalitet

Likvärdig skola med hög kvalitet Gävle Kommun Likvärdig skola med hög kvalitet Sätra rektorsområde Likvärdig skola med hög kvalitet Bakgrund I september 2011 fick Barn & Ungdom i uppdrag av barn- och ungdomsnämnden att återkomma med underlag,

Läs mer

UTLYSNING AV FOUMEDEL FÖR UTVÄRDE- RING AV PROJEKTET BOSTAD FÖRST I STOCK- HOLMS STAD

UTLYSNING AV FOUMEDEL FÖR UTVÄRDE- RING AV PROJEKTET BOSTAD FÖRST I STOCK- HOLMS STAD SOCIALTJÄNST- OCH ARBETSMARKNADSFÖRVALTNINGEN PRE VENTIONSCENTRUM/E UROPAFORUM SID 1 (6) 2010-09-19 UTLYSNING AV FOUMEDEL FÖR UTVÄRDE- RING AV PROJEKTET BOSTAD FÖRST I STOCK- HOLMS STAD Att söka bidrag

Läs mer

Utvärderingsrapport heltidsmentorer

Utvärderingsrapport heltidsmentorer Utvärderingsrapport heltidsmentorer Kungstensgymnasiet Lena Lindgren Katarina Willstedt 2015-02-27 stockholm.se Utgivningsdatum: 2015-02-27 Utbildningsförvaltningen, Uppföljningsenheten Kontaktperson:

Läs mer

Ansökan om medel till förlängning av projekt Intensifierad samverkan.

Ansökan om medel till förlängning av projekt Intensifierad samverkan. Ansökan om medel till förlängning av projekt Intensifierad samverkan. Intensifierad samverkan unga 19-29 år med aktivitetsersättning beviljades i september 2013 300 000 kronor av styrelsen för Finsam Lekeberg

Läs mer

Projektplan hälsosamt åldrande 2014

Projektplan hälsosamt åldrande 2014 Tjänsteskrivelse 2014-02-10 Handläggare: Birgitta Spens FHN 2013.0067 Projektplan hälsosamt åldrande 2014 Sammanfattning Karlskoga och Degerfors kommuner har tecknat samverkansavtal med Örebro läns landsting

Läs mer

Mall för slutrapport förprojektering

Mall för slutrapport förprojektering 1(11) Mall för slutrapport förprojektering Syftet med enhetliga mallar för slutrapportering är att underlätta spridningen av resultat och metoder från Socialfondsprojekten i Sverige. I slutrapporten för

Läs mer

Att starta en kunskapspilot inom Unesco LUCS

Att starta en kunskapspilot inom Unesco LUCS Att starta en kunskapspilot inom Unesco LUCS En kunskapspilot är ett arbete för att utveckla och förändra något inom området mänskliga rättigheter. Arbetet sker lokalt på en eller flera platser i Sverige

Läs mer

Utvärdering av ESF-projektet Kompetenstid

Utvärdering av ESF-projektet Kompetenstid Utvärdering av projekt Kompetenstid Föreliggande rapport är en utvärdering av Kompetensutvecklingsprojektet Kompetenstid. Projektet har pågått från och med februari 2010 till och med juni 2011. Det genomfördes

Läs mer

Hållbar arbetsmiljö med kvinnor i fokus. inspektionsaktivitet vecka 10-11, 2014. Rapport 2014:9

Hållbar arbetsmiljö med kvinnor i fokus. inspektionsaktivitet vecka 10-11, 2014. Rapport 2014:9 Hållbar arbetsmiljö med kvinnor i fokus inspektionsaktivitet vecka 10-11, 2014 Rapport 2014:9 2014-08-18 KK 2012/100494 1 (6) Enheten för kommunikation Anna-Carin Carlsson, 010-730 90 67 arbetsmiljoverket@av.se

Läs mer

Trainee för personer med funktionsnedsättning - 2015

Trainee för personer med funktionsnedsättning - 2015 Trainee för personer med funktionsnedsättning - 2015 Ett arbetsmarknadsprogram för personer med funktionsnedsättning, i samarbete mellan Göteborgs Stad, Arbetsförmedlingen och HSO Göteborg. Programmet

Läs mer

Våld i nära relationer

Våld i nära relationer Våld i nära relationer Övergripande plan mot våld i nära relationer 2015-2018 Våld i nära relationer har många uttryck: psykiskt våld fysiskt våld sexuellt våld materiellt våld latent våld försummelse

Läs mer

Folkhälsokommitténs sekretariat. Johan Jonsson 2013-03-18

Folkhälsokommitténs sekretariat. Johan Jonsson 2013-03-18 1(9) PM Folkhälsokommitténs sekretariat Referens Datum Diarienummer Johan Jonsson 2013-03-18 FOLKHÄLSOKOMMITTÈN Regionfullmäktiges uppdrag regionstyrelsen ska utvärdera regionens samlade folkhälsoinsatser

Läs mer

Innehållsförteckning... 1. 1. Kvalitetsdefinition... 2. 2. Bakgrund...2. 3. Syfte... 2

Innehållsförteckning... 1. 1. Kvalitetsdefinition... 2. 2. Bakgrund...2. 3. Syfte... 2 KVALITETSPOLICY 1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 1 1. Kvalitetsdefinition... 2 2. Bakgrund...2 3. Syfte... 2 4. Mål... 3 4.1 Verksamhetsuppföljningar... 3 4.2 Information om den kommunala

Läs mer

Verksamhet i samverkan

Verksamhet i samverkan 2015-11-24 1 (9) BILAGA 3 Verksamhet i samverkan Lokal överenskommelse mellan Falköpings kommun och Arbetsförmedlingen om samverkan för att minska ungdomsarbetslösheten 2 (9) I bilaga 3 görs en beskrivning

Läs mer

ESF-projekt Värdskap Valdemarsvik

ESF-projekt Värdskap Valdemarsvik Sammanställning kompetenskartläggning ESF-projekt Värdskap Valdemarsvik 2012-05-11 Elisabet Ström Bilagor: Bilaga 1: Intervjumall Bilaga 2: Kompetensbehov per företag sammanställning Sidan 1 av 12 1. Introduktion

Läs mer

UTVÄRDERING AV PROJEKTET DALAWUX FLEXIBELT LÄRANDE

UTVÄRDERING AV PROJEKTET DALAWUX FLEXIBELT LÄRANDE UTVÄRDERING AV PROJEKTET DALAWUX FLEXIBELT LÄRANDE DECEMBER 2015 Innehåll Inledning 1 Bakgrund 2 Kort om projektet Dalawux Flexibelt lärande 3 Utvärderingens syfte, upplägg och aktiviteter 4 Utvärderingens

Läs mer

Samspelet Stegen. Generell verksamhetsplan för Stegen med lokala förutsättningar per kommun

Samspelet Stegen. Generell verksamhetsplan för Stegen med lokala förutsättningar per kommun Samordningsförbundet Utskriftsdatum Sid(or) 2011-12-18 1(8) Verksamhetsplan Samspelet Stegen Meta Fredriksson - Monfelt Förbundschef 054-540 50 44, 070-6909083 meta.fredriksson-monfelt@karlstad.se Samspelet

Läs mer

Projektplan för avfallsplanearbete SÖRAB

Projektplan för avfallsplanearbete SÖRAB Vårt datum 2007-05-30 Vår referens Leif Lundin Projektplan för avfallsplanearbete SÖRAB Innehållsförteckning 1 Mål och förutsättningar...2 1 Mål och förutsättningar...2 2 Organisation...2 2.1 Inledning...2

Läs mer

2011-11-18 Projektplan Lugna Gatan i Åre kommun

2011-11-18 Projektplan Lugna Gatan i Åre kommun 2011-11-18 Projektplan Lugna Gatan i Åre kommun ett samarbete mellan Fryshuset, Studieförbundet Vuxenskolan och Åre kommun Skriven av Anna Linde Introduktion Projekt Lugna Gatan Åre är ett långsiktigt

Läs mer

Slutrapport. 1. Sammanfattning. Projektperiod: 090201-111231. Projektnamn: Projekt Palladium Diarienr: 2008-3020373

Slutrapport. 1. Sammanfattning. Projektperiod: 090201-111231. Projektnamn: Projekt Palladium Diarienr: 2008-3020373 PK 2010-6 Slutrapport Projektnamn: Projekt Palladium Diarienr: 2008-3020373 Projektperiod: 090201-111231 1. Sammanfattning Ungdomsprojektet Palladium är ett samverkansprojekt mellan Katrineholms och Vingåkers

Läs mer

För brukarna i tiden

För brukarna i tiden DNR KUNGSHOLMENS STADSDELSFÖRVALTNING ÄLDRE OCH FUNKTIONSHINDRADE PROJEKTLEDARE: PIA LINDBÄCK TEL 08 508 08 358 DNR 007-052-08 SLUTRAPPORT 2008-01-31 Sid 21 För brukarna i tiden Ett organisations- och

Läs mer

Projektplan Landsbygdsinspiratör i Vi Unga under perioden 1 februari 2010 till 31 oktober 2010

Projektplan Landsbygdsinspiratör i Vi Unga under perioden 1 februari 2010 till 31 oktober 2010 Projektplan Landsbygdsinspiratör i Vi Unga under perioden 1 februari 2010 till 31 oktober 2010 Vi Unga Vi Unga är en partipolitiskt och religiöst obunden ungdomsorganisation. Vi baserar all vår verksamhet

Läs mer

Kommittédirektiv. Lärlingsprovanställning en ny anställningsform med utbildningsinnehåll. Dir. 2011:87

Kommittédirektiv. Lärlingsprovanställning en ny anställningsform med utbildningsinnehåll. Dir. 2011:87 Kommittédirektiv Lärlingsprovanställning en ny anställningsform med utbildningsinnehåll Dir. 2011:87 Beslut vid regeringssammanträde den 3 november 2011 Sammanfattning En särskild utredare ska utreda och

Läs mer

Verksamhetsrapport förskolan 2013/14

Verksamhetsrapport förskolan 2013/14 Sundbyvägen Datum 1 (14) 2014-10-13 Verksamhetsrapport förskolan 2013/14 Sundbyvägen 2 (14) Nämndens åtagande: Tillgänglighet till datorer och lärplattor som pedagogiska verktyg i förskolan skall öka.

Läs mer

Lägesrapport genomförande. 1. Verksamhet i projektet. Projektnamn: HP4 Diarienummer: 2009-3020003 Period: April

Lägesrapport genomförande. 1. Verksamhet i projektet. Projektnamn: HP4 Diarienummer: 2009-3020003 Period: April Lägesrapport genomförande Projektnamn: HP4 Diarienummer: 2009-3020003 Period: April 1. Verksamhet i projektet Aktiviteter som genomförts under den aktuella perioden Sju medarbetare från Monoflex och tre

Läs mer

Slutrapport genomförande

Slutrapport genomförande Sid 1 (12) Projektnamn ArbetsRätt Slutrapport genomförande Sammanfattning Ge en sammanfattande beskrivning av projektidé och framkomna resultat. Projekt ArbetsRätt har varit ett projekt inom Europeiska

Läs mer

Förändringsarbete hur och av vem?

Förändringsarbete hur och av vem? Förändringsarbete hur och av vem? Aspekter på jämställdhetsintegreringen av Konstnärernas Riksorganisation och Sveriges Konsthantverkare och Industriformgivare (KRO/KIF) Av Jenny Wendefors Utredande rapport

Läs mer

Elevhälsans uppdrag, organisation och arbete

Elevhälsans uppdrag, organisation och arbete Revisionsrapport Elevhälsans uppdrag, organisation och arbete Viktor Prytz Trelleborgs kommuns revisorer Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning...2 2.1. Revisionsfråga...2 2.2. Revisionskriterier...2

Läs mer

Projekt Vägen till arbete för romer i Skarpnäck

Projekt Vägen till arbete för romer i Skarpnäck SKARPNÄCK STADSDELSFÖRVALTNING AVDELNINGEN FÖR INDI VID- OCH FAMILJEOMSORG TJÄNSTEUTLÅTANDE DNR 1.2.6.-357/12 SID 1 (8) 2012-08-24 Handläggare: Kibebe Tsehai Telefon: 508 15 327 Till Skarpnäcks stadsdelsnämnd

Läs mer

Projekt Interkulturell dialog i Vetlanda Njudungsgymnasiet,

Projekt Interkulturell dialog i Vetlanda Njudungsgymnasiet, Projekt: Interkulturell Dialog i Vetlanda ESF Diarie.Nr: IF-2010-0047 Projektperiod: 2011-01-11 2013-06-30 VOK i Västsverige AB Sammanfattande utvärderingsrapport ESF, Europeiska integrationsfonden prioritet

Läs mer

Förskolan Wåga & Wilja på Sehlstedtsgatans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Förskolan Wåga & Wilja på Sehlstedtsgatans plan mot diskriminering och kränkande behandling Förskolan Wåga & Wilja på Sehlstedtsgatans plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskoleverksamhet Läsår: 2015/2016 Grunduppgifter Verksamhetsformer

Läs mer

Dok.beteckning NGL Arbetsmiljö Utgåva 1.0 Nina Larsson, Petra Hedgren Sida: 1 (10) 2013-03-22. Projektplan

Dok.beteckning NGL Arbetsmiljö Utgåva 1.0 Nina Larsson, Petra Hedgren Sida: 1 (10) 2013-03-22. Projektplan Nina Larsson, Petra Hedgren Sida: 1 (10) Projektplan NGL, fokusprojekt C.6 Arbetsmiljö för lärare i nätbaserad undervisning Nina Larsson, Petra Hedgren Sida: 2 (10) Innehåll 1 Basfakta... 4 1.1 Godkännande

Läs mer

Nässjö kommuns personalpolicy

Nässjö kommuns personalpolicy Författningssamling Antagen av kommunfullmäktige: 2010-01-28, 10 Reviderad: Nässjö kommuns personalpolicy Varför behövs en personalpolicy? Nässjö kommuns personalpolicy innehåller vår arbetsgivar- och

Läs mer

Analys ungdomsarbetslösheten Forshaga kommun 2015-02-10 Arbetsförmedlingen (Af) Det senaste året har Af arbetat med inriktade insatser för ungdomar, utvecklat ett mer nära samarbete med socialtjänsten

Läs mer

Pekar ut inriktningen för de kommande årens utveckling och insatser inom arbetsmarknadsområdet

Pekar ut inriktningen för de kommande årens utveckling och insatser inom arbetsmarknadsområdet STRATEGI Arbetsmarknad Dokumentets syfte Pekar ut inriktningen för de kommande årens utveckling och insatser inom arbetsmarknadsområdet Dokumentet gäller för Arbets- och företagsnämnden Arbetsmarknadsstrategi

Läs mer

Slutrapport genomförande

Slutrapport genomförande Sid 1 (8) Projektnamn Ventus Art Lunge Slutrapport genomförande Sammanfattning Ge en sammanfattande beskrivning av projektidé och framkomna resultat. "VAL är ett utvecklingsprojekt för kulturarbetare och

Läs mer

Rapport för projekt Matematik årskurs 6-9 Frälsegårsdsskolan och Kronan

Rapport för projekt Matematik årskurs 6-9 Frälsegårsdsskolan och Kronan Rapport för projekt Matematik årskurs 6-9 Frälsegårsdsskolan och Kronan Bakgrundsbeskrivning av projektet Kronan och Frälsegårdskolan har haft låg måluppfyllelse i matematik. Skolorna har genomfört kvalitetsredovisningar

Läs mer

Länsplan Västmanland. Presentation för VKL s utökade presidium 2011-11-03

Länsplan Västmanland. Presentation för VKL s utökade presidium 2011-11-03 Länsplan Västmanland Presentation för VKL s utökade presidium 2011-11-03 Projektorganisation Projektägare Kommunerna, Landstinget, VKL och Länsstyrelsen Styrgrupp (VKL:s utökade presidium och Länsledningen)

Läs mer

Från Start till målet arbete eller studier

Från Start till målet arbete eller studier Ledningskonsulterna KONSULTER FORSKARE FÖLJEFORSKNING - UTVÄRDERING PROCESSER RESULTAT LÄRANDE Från Start till målet arbete eller studier Delrapport 2 följeforskning av Start 2014-08-26 Ledningskonsult

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN FRISKIS&SVETTIS ÖREBRO 2011-2013

VERKSAMHETSPLAN FRISKIS&SVETTIS ÖREBRO 2011-2013 VERKSAMHETSPLAN FRISKIS&SVETTIS ÖREBRO 2011-2013 Fastställd av styrelsen 2011-08-24 Inledning Verksamhetsplanen är till för anställda och funktionärer i föreningen. Den ska fungera som ett stöd och vägvisare

Läs mer

... 3. St...3 ...4 ... 4 ... 5... 5... 6...6 LOKAL ÖVERENSKOMMELSE OM SAMVERKAN FÖR UNGA TILL ARBETE SWECO

... 3. St...3 ...4 ... 4 ... 5... 5... 6...6 LOKAL ÖVERENSKOMMELSE OM SAMVERKAN FÖR UNGA TILL ARBETE SWECO ... 3 St...3... 3... 4...4... 4... 4... 5... 5... 5... 6... 6...6... 6... 6... 6 2 LOKAL ÖVERENSKOMMELSE OM SAMVERKAN FÖR UNGA TILL ARBETE SWECO Underlag: dokumentation från kommunen, webbplatsen, intervjuer

Läs mer

Kvalitetsanalys för Leklabbet läsåret 2013/14

Kvalitetsanalys för Leklabbet läsåret 2013/14 20140910 1 (9) Kvalitetsanalys för Leklabbet läsåret 2013/14 Varje förskola har enligt skollagen ansvar för att systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och utveckla utbildningen. Denna kvalitetsanalys

Läs mer

Fokus Integration. Projektet har bidragit till deltagarna känner sig mer hemma i kommunen. 806 385 kr

Fokus Integration. Projektet har bidragit till deltagarna känner sig mer hemma i kommunen. 806 385 kr Fokus Integration Projektet har bidragit till deltagarna känner sig mer hemma i kommunen. Projektägare: Hedemora Röda Kors-krets Projektledare: Gunborg Morén Kommun: Hedemora Dnr: 140 Jnr: 2013-5038 Projekttid:

Läs mer

Medfinansiering av ungdomsprojekt inom Europeiska Socialfonden under programperioden 2007-2013

Medfinansiering av ungdomsprojekt inom Europeiska Socialfonden under programperioden 2007-2013 US1000, v 1.0, 2010-02-04 PM 1 (9) 2010-05-20 Medfinansiering av ungdomsprojekt inom Europeiska Socialfonden under programperioden 2007-2013 Ungdomsstyrels en Box 17 801 118 94 Stockholm Magnus Ladulåsgatan

Läs mer

Extern utvärdering av projektet. HP1 genomförande

Extern utvärdering av projektet. HP1 genomförande Extern utvärdering av projektet HP1 genomförande Diarienummer: 2008-3020462 Delrapport II 2009-05-01 2010-06-30 Bakgrund och uppdrag VKon genomför den externa utvärderingen av projekt HP1 genomförande

Läs mer

När barnen lämnar förskolan Vulkanen vill vi att de är rustade med : Mod och vilja - att se och förhålla sig till olikheter som en tillgång

När barnen lämnar förskolan Vulkanen vill vi att de är rustade med : Mod och vilja - att se och förhålla sig till olikheter som en tillgång LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR FÖRSKOLAN VULKANENS 2014/2015 Vulkanens förskolas vision När barnen lämnar förskolan Vulkanen vill vi att de är rustade med : Mod och vilja - att se och förhålla sig till olikheter

Läs mer

DEN NYA ADMINISTRATÖREN Ett ESF-finansierat kompetensutvecklingsprojekt mellan Tranemo kommun och Orust kommun

DEN NYA ADMINISTRATÖREN Ett ESF-finansierat kompetensutvecklingsprojekt mellan Tranemo kommun och Orust kommun DEN NYA ADMINISTRATÖREN Ett ESF-finansierat kompetensutvecklingsprojekt mellan Tranemo kommun och Orust kommun Kompetens Delaktighet Engagemang Bemötande Trygghet 1 Innehåll Bakgrund 3 Syfte 4 Mål och

Läs mer

Övrig kostnad: Porto, transporter, hårdvara/mjukvara,lokaler uppskattas till 10000 kr

Övrig kostnad: Porto, transporter, hårdvara/mjukvara,lokaler uppskattas till 10000 kr Projektidé It- teknik coach. Projektet syftar till att hjälpa äldre med vardagstekniken. Finansiering Projektledare: Lidköping 240 timmar: (beräknat på 15 timmar per vecka i 16 veckor) Övriga projektdeltagare:

Läs mer

Utbildningsinspektion i den fristående grundskolan Friskolan i Kärna i Kungälvs kommun

Utbildningsinspektion i den fristående grundskolan Friskolan i Kärna i Kungälvs kommun Inspektionsrapport från Skolverket 2006:127 Utbildningsinspektion i den fristående grundskolan Friskolan i Kärna i Kungälvs kommun Bes lut S kolrapport Beslut Mona Hurtig Skol AB Solskiftegatan 4 442 53

Läs mer

Rapport 5 preliminär, version maj 2010. Fokusgrupper med coacher. Projekt Världen i Skåne, Polismyndigheten i Skåne

Rapport 5 preliminär, version maj 2010. Fokusgrupper med coacher. Projekt Världen i Skåne, Polismyndigheten i Skåne Projekt Världen i Skåne, Polismyndigheten i Skåne Rapport 5 preliminär, version maj 2010 Fokusgrupper med coacher - En resultatsammanställning baserad på 2 fokusgrupper med sammanlagt 8 coacher. Bengt

Läs mer

Unga som har aktivitetsersättning på grund av nedsatt arbetsförmåga. Bilaga 2 Underlagsrapport - Insatser under tid med aktivitetsersättning

Unga som har aktivitetsersättning på grund av nedsatt arbetsförmåga. Bilaga 2 Underlagsrapport - Insatser under tid med aktivitetsersättning SVAR PÅ REGERINGSUPP 1 (26) Avdelningen för analys och prognos Karin Mattsson 69161/2011 Unga som har aktivitetsersättning på grund av nedsatt arbetsförmåga Bilaga 2 Underlagsrapport - Insatser under tid

Läs mer

MINNESANTECKNINGAR KOMPETENSOMBUDSTRÄFF 130213

MINNESANTECKNINGAR KOMPETENSOMBUDSTRÄFF 130213 MINNESANTECKNINGAR KOMPETENSOMBUDSTRÄFF 130213 Inledning, presentation Carin hälsade välkommen och presenterade dagens program. Förmiddagen innehöll diverse olika Carpe frågor, en blandning av information

Läs mer

Riktlinjer för arbetet med att främja likabehandling och förebygga och motverka diskriminering, trakasserier och kränkande behandling.

Riktlinjer för arbetet med att främja likabehandling och förebygga och motverka diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. 1 (10) Lärande Lärande Centralt Christian Jerhov Verksamhetsutvecklare 0302-52 12 04 Riktlinjer för arbetet med att främja likabehandling och förebygga och motverka diskriminering, trakasserier och kränkande

Läs mer

Strategi för myndighetsstöd. vid utveckling av lokal ungdomspolitik

Strategi för myndighetsstöd. vid utveckling av lokal ungdomspolitik Strategi för myndighetsstöd vid utveckling av lokal ungdomspolitik Strategi för myndighetsstöd vid utveckling av lokal ungdomspolitik Förord Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) har

Läs mer

Revisionsrapport Familjehem Mora kommun

Revisionsrapport Familjehem Mora kommun Revisionsrapport Familjehem Mora kommun Inger Kullberg Cert. kommunal revisor December 2011 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning och revisionell bedömning 1 1.1 Rekommendationer 1 2 Bakgrund 2 3 Uppdrag

Läs mer