Slutrapport för införandet av ICF i stödet till äldre

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Slutrapport för införandet av ICF i stödet till äldre"

Transkript

1 1 (13) Vår handläggare Lars Olsson, utredare Ert datum Er beteckning Slutrapport för införandet av ICF i stödet till äldre VÅRD- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN Besöksadress: Upplandsgatan 2 Org.nummer Utdelningsadress Telefon: Telefax: E-post:

2 Innehållsförteckning 2 (13) PROJEKTSAMMANFATTNING... 3 UTVÄRDERING AV UTFALL I FÖRHÅLLANDE TILL SPECIFIKATION... 4 Projektets syfte och mål... 4 Aktiviteter och resultat... 5 Dokumentationsstruktur HSL... 5 Dokumentationsstruktur SoL... 6 Utbildning HSV... 6 Utbildning myndighet... 7 Utbildning utförare... 8 Tidplan... 8 Arbetsmängd och kostnader Kundtillfredsställelse RESTLISTA NOTERINGAR OCH ERFARENHETER REFERENSER Projektdokument... 13

3 Projektsammanfattning 3 (13) Vård- och omsorgsnämnden beslutade den 20 september 2012 att införa ICF 1, Internationell klassifikation av funktionstillstånd, funktionshinder och hälsa i stödet till äldre. Syftet med att införa ICF i stödet till äldre har varit att skapa ett gemensamt språk och en gemensam ram kring dokumentation, att använda ICF:s struktur i handläggning för en rättsäkrare behovsbedömning samt att utifrån ICF:s tankemodell och frågeformulär främja delaktighet och inflytande för verksamhetens brukare. Projektet delades in i tre delar, dokumentation, handläggning och genomförande. Dokumentation delades i dokumentation enligt HSL, Hälso- och sjukvårdslag respektive SoL, Socialtjänstlag. Uppdragsgivare: Förvaltningschef Styrgrupp: Chef för myndighet och specialist avdelning Chef för utföraravdelning MAS Processledare Delprojekt Dokumentation Delprojekt Handläggning Delprojekt Genomförande Arbetsgrupp Dokumentation HSL Arbetsgrupp Dokumentation SoL Arbetsgrupp Handläggare Arbetsgrupp områdeschefer Figur 2: 1: Projektorganisation Socialstyrelsen lanserade under projektets början arbetssättet ÄBIC, Äldres Behov I Centrum 2, som innebär strukturerad dokumentation av äldre personers behov med användning av ICF. Projektet kom att innefatta även införandet av ÄBIC. Socialstyrelsen har tillsammans med ICF också tagit fram förslag på urval ur KVÅ, Klassifikation av vårdåtgärder för kommunal hälso- och sjukvård. 3 Delprojekt dokumentation HSL kom att efter ställningstagande från styrgruppen även att innefatta KVÅ. 1 Socialstyrelsen. Klassifikation av funktionstillstånd, funktionshinder och hälsa. 2 Socialstyrelsen. Äldres behov i centrum, Vägledning för behovsinriktat och systematiskt arbetssätt med dokumentation av äldres behov utifrån ICF. 3 Socialstyrelsen. Beskriva äldres behov och följa resultat inom kommunal hälso- och sjukvård

4 4 (13) Delprojekt dokumentations arbetsgrupp för HSL-dokumentation har arbetat fram struktur för dokumentation för HSL i form av sökordsträd enligt ICF och KVÅ för att sedan också utbilda samtlig personal inom HSV, hälso- och sjukvårdsområdet i att använda detsamma. Delprojekt handläggning har arbetat fram utredningsmall med utgångspunkt i ÄBIC och ICF för att sedan utbilda samtliga berörda biståndshandläggare i användningen av utredningsmallen. Delprojekt dokumentations arbetsgrupp för SoL-dokumentation har arbetat fram genomförandeplan och nyckelord med utgångspunkt i ÄBIC och ICF. Arbetsgruppen har sedan, tillsammans med delprojekt genomförande planerat och genomfört utbildning för enhetschefer och vårdpersonal inom utföraravdelningen. Utvärderingen av projektet visar på att det finns en tro på att projektet och dess innehåll kommer bidra till att fylla de mål som funnits uppsatta för projektet. Dock är det tydligt att det finns ett behov av fortsatt handledning och utveckling inom de olika delprojekten. Projektledaren tillsammans med projektets styrgrupp har i slutet av projektet tagit fram en restlista som tar upp möjliga förbättringsåtgärder och återstående delar som ses som viktiga för det fortsatta arbetet med ICF, ÄBIC och KVÅ. Det är några punkter som kan åtgärdas löpande medan andra kan vara stora att genomföra alternativt förutsätter formella beslut. Förslag till ansvarig för respektive del i restlistan har också tagits fram. Utvärdering av utfall i förhållande till specifikation Projektets syfte och mål Syftet med att införa ICF inom äldreomsorgens verksamheter har varit att skapa ett gemensamt språk och en gemensam ram kring dokumentation, att använda ICF:s struktur i handläggning för en rättsäkrare behovsbedömning samt att utifrån ICF:s tankemodell och frågeformulär främja delaktighet och inflytande för verksamhetens brukare. Socialstyrelsen introducerade under projektets gång arbetssättet ÄBIC som innebär strukturerad dokumentation av äldre personers behov med användning av ICF. Utifrån detta förändrades projektets syfte till att även innefatta ÄBIC. I utvärdering som gjordes i slutet av projektet tillfrågades de personer som ingått i projektorganisationen om deras tro på att projektet och metoden främjar respektive mål. De fick ta ställning till en femgradig skala där ett (1) motsvarar instämmer inte alls medan fem (5) motsvarar instämmer helt. Svarsfrekvensen var låg då 21 av totalt 41 tillfrågade inkom med svar. Vad gäller att skapa ett gemensamt språk och en gemensam ram kring dokumentation svarar 16 av 21 svarande 4 eller 5. Ingen svarade 1 eller 2. Gällande att skapa en ökad rättsäkerhet i behovsbedömningen svarade14 av 21 så högt som 4 eller 5. Ingen svarade 1 eller 2.

5 5 (13) Det tredje målet var att bidra till att främja delaktighet och inflytande för verksamhetens brukare. Här svarade 17 av 21 med 4 eller 5 medan 1 person svarade 1 eller 2. Siffrorna visar på att det finns en tro på att projektet och dess innehåll främjar de mål som är uppsatta. Detta kan ses som viktigt för det fortsatta arbetet med ÄBIC, ICF och KVÅ. Aktiviteter och resultat Dokumentationsstruktur HSL Arbetsgruppen för dokumentation enligt HSL träffades vid två tillfällen under hösten 2013 för utbildning i ICF med projektledaren. Arbetsgruppsledaren tillsammans med delprojektledaren och projektledaren deltog i informationsträff med Pär Holgersson, projektledare för nationellt fackspråk i Östergötland. Där fick arbetsgruppen tillgång till det av Östergötland framtagna sökordsträdet enligt nationellt fackspråk. Östergötlands träd innehåller utöver ICF också KVÅ för vårdåtgärder samt ett antal administrativa sökord för att täcka in delar som ICF och KVÅ inte kan täcka in. Styrgruppen ville att arbetsgruppen skulle utgå ifrån Östergötlands sökordsträd och att det även här skulle innefatta KVÅ samt ett antal administrativa sökord. Under våren 2014 började arbetsgruppen med att ta fram urvalet. Arbetsgruppen valde att dela sig i två grupper. I den ena SSK, sjuksköterska och i den andra gruppen SG, sjukgymnast och AT, arbetsterapeut. I uppstarten träffades respektive grupp varannan vecka för att sedan träffas en gång i månaden. Ett studiebesök gjordes också i Motala kommun för att ta del av deras arbete. Arbetsgruppsledaren jobbade med gruppen SG/AT medan en SSK utsågs till gruppledare för SSK-gruppen. Då arbetsgruppledaren kom att byta tjänst under pågånde projekt kom gruppledaren för SSK-gruppen att leda hela HSV-arbetsgruppen. Arbetsgruppen kunde presentera urval till sökordsträd innehållande ICF, KVÅ och administrativa sökord för respektive yrkesgrupp enligt tidplan. I utvärderande samtal med den andre arbetsgruppsledaren framkommer att överlämningen då denne tog över ansvaret var något otydlig. Den kunskap som den förste arbetsgruppsledaren hade fått med sig lämnades inte över helt vilket försvårade arbetet inledningsvis. Styrgruppen noterade att en stor arbetsinsats skulle behövas för att klara uppgiften, varför arbetsgruppsledaren frikopplades till 25 % för att arbeta med ICF/KVÅ. Då personen också hade en central uppgift i projekt att införa nytt verksamhetssystem, Treserva kom fördelningen av tid mellan projekten att bli oklar. Arbetsgruppsledaren bedömer att denne lagt en stor del av den avsatta tiden på projekt Treserva istället för att utveckla just ICF/KVÅ. Samtidigt kan det ses som en styrka att en person kunde ha en total överblick över de båda projekten. De utvärderande samtalen visar också på att det varit svårt att få både chefer och medarbetare inom HSV-området att fokusera på ICF/KVÅ då projektet med införandet av Treserva har tagit fokus och att projekten sammanblandats. Kanske hade varit bättre att genomföra ett projekt i taget.

6 6 (13) Dokumentationsstruktur SoL Genomförandeplan, utförare Arbetsgrupp dokumentation SoL hade till uppgift att utarbeta en dokumentationsstruktur för den sociala dokumentationen. Gruppen har i huvudsak arbetat med att ta fram en genomförandeplan utifrån ÄBIC och ICF. Fokus har legat på att ta fram en plan som har sitt fokus i de sociala insatserna och som på ett bra sätt matchar de utredningar enligt ÄBIC som utförarna förväntas få från myndighetsavdelningen. Grunden har tagits i den genomförandeplan som togs fram i samband med införandet av ICF inom funktionshinderområdet. Tillägg har sedan gjorts med hjälptexter anpassade till äldreområdet. Diskussioner har funnits med delprojekt handläggning för att matcha genomförandeplanen med utredningarna. Genomförandeplanen har stämts av mot styrgrupp och projektledare och bedöms ha förutsättningar att fungera som ett praktiskt stöd i utförandet av bedömda behov. Till genomförandeplanen var den ursprungliga tanken att ta fram ett kartläggningsmaterial. Detta kom att ändras till en enklare form av instruktion. Detta för att göra det så lätt som möjligt att ta till sig och använda ute i verksamheterna. Målen med instruktionen har varit att den skall vara lätt att ta till sig, att den skall knyta an till tidigare projekt och erbjuda en hjälp till personalen i att förstå de olika kapitlen i ICF. ICF styrgrupp har godkänt instruktionen och tror att den kan leva upp till ställda mål. Utredningsmall, myndighet Delprojekt handläggning har parallellt med att de genomfört utbildningsinsatser med övriga handläggare också arbetat fram en utredningsmall som matchar ÄBIC. Ett första förslag presenterades för styrgruppen i mars Efter detta har den finjusterats vid ett antal tillfällen. Under hösten 2014 var tanken att komma igång med att skriva utredningar utifrån ÄBIC. Arbetet kom att bromsas upp av att införandet av nytt verksamhetssystem behövde prioriteras. Några utredningar skrevs dock under hösten och arbetet med att finjustera utredningsmallen har pågått kontinuerligt och pågår fortfarande vid projekttidens slut. För att underlätta handläggarnas arbete har en enklare checklista tagits fram. Denna täcker in såväl de områden som handläggaren bör fråga om som den bedömningsmall som finns inom ÄBIC. Utbildning HSV Arbetsgruppen såg tidigt behovet av utbildning för HSV-personal kring ICF/KVÅ. Styrgruppen ställde sig bakom detta. Delprojektgruppen förespråkade att ta in Tyra Graaf som extern utbildare. Utbildning med Tyra Graaf planerades in för två halvdagar under hösten Det första tillfället skulle belysa ICF och KVÅ:s grunder medan det andra tillfället skulle vara av mer handledande karraktär. Det första tillfället genomfördes inför att HSV-personalen skulle får utbildning i Treserva medan det andra tillfället genomfördes när HSV-personalen kommit igång med

7 arbetet att föra över ärenden till Treserva. Utöver detta höll arbetsgruppsledaren i intern utbildning i Treserva som också behandlade de sökordsträd som tagits fram. De utvärderande samtalen visar att det fortsatt finns en osäkerhet omkring ICF sökord medan KVÅ är något som fungerar bättre. Det anses viktigt med en plan för utbildning av nya SSK, SG och AT. Det behövs också ytterligare utbildning eller återkommande handledning utifrån riktiga exempel för att gruppens skall känna sig bekväm i användandet av klassifikationerna. Arbetsgruppsledaren har noterat andra kommuner där ICF- sökordsträd används väldigt sparsamt då proffessionerna hittar andra enklare sätt att dokumentera. Det kan finnas en risk att så blir fallet även här om inte fortlöpande utbildningar och handledning genomförs. 7 (13) De utvärderande samtalen visar att den utbildning som genomfördes med extern utbildare hamnade på en nivå som var för långt ifrån verksamheten/verkligheten. Som förslag till kommande utbildningsinsatser/handledning föreslås istället att det tas in någon SSK, SG eller AT från annan kommun som varit igång lite längre än vår kommun. Det vore också möjligt att arbetsgruppsledaren fortsätter i någon handledande roll. I den utvärderande enkät som genomförts efter projektet svarar två av elva att de själva och övriga berörda inom HSV-området inte fått den utbildning som krävs för att arbeta vidare fyra personer tycker att de själva och övriga fått den utbildnign som behövs medan fem personer är osäkra. Siffrorna tyder viss osäkerhet och bedömningen är att ytterligare tillfällen kan behövas under främst uppstartsfasen. Utbildning myndighet Två biståndshandläggare har genomgått socialstyrelsens processledareutbildning för äldres behov i centrum. Dessa personer, chef medborgarfunktionen, 1:e handläggare samt projektledaren har utgjort delprojektgrupp som svarat för planering av utbildning i ÄBIC för arbetsgruppen. Utbildning har genomförts internt under främst våren 2014 med återkommande träffar. Utbildningens upplägg har varit av workshop-karraktär där Socialstyrelsens vägledning till ÄBIC gåtts igenom och diskuterats. Deltagarna har fått möjlighet till diskussion och praktiska övningar. Under hösten 2014 har biståndshandläggarna börjat göra enstaka utredningar utifrån ÄBIC för att komma igång. Arbetet med ÄBIC kom att ta en paus under senhösten 2014 och början av 2015 då införandet av nytt verksamhetssystem tagit mycket tid i anspråk. Utvärdering som gjorts i slutet av 2014 visar att myndighetsavdelningen efterfrågar ytterligare utbildning utifrån de kunskaper man förväntas ha omkring ÄBIC. Under våren 2015 har nystart skett där gruppen återigen börjat träffas regelbundet för diskussioner omkring ÄBIC och specifika frågeställningar som dykt upp. Dessa träffar planeras fortgå under hela våren 2015.

8 8 (13) De två processhandledarna samt projektledare är anmälda till fördjupningskurs i ÄBIC som Socialstyrelsen håller i slutet av maj. Detta bör skapa förutsättningar för dessa personer att fortsatt stödja och handleda hela arbetsgruppen i arbetet med ÄBIC. Utvärderingen visar vidare att det finns en medvetenhet i gruppen om att mycket arbete återstår för att helt arbeta utifrån ÄBIC. Processen fortsätter! Vi kan inte släppa taget och slå oss till ro och tycka att vi nu har infört ICF i alla delar, utan måste hålla i och hålla ut. Det kommer ständigt nya medarbetare som måste få utbildning och andra uppdateras. Utbildning utförare Samtliga enhetschefer samt företrädare för privata utförare inom hemtjänst har erbjudits utbildning i ÄBIC/ICF samt ny genomförandeplan utifrån ÄBIC/ICF. Fokus på utbildningen har legat på det sistnämnda. Enhetschefer och privata utförare erbjöds även att utse två vårdpersonal som kunde delta vid utbildningen för att i ett senare skede kunna stötta i arbetet på respektive enhet. Utbildningens omfattning var fyra timmar fördelat på två tillfällen. Utbildning till samtliga vårdpersonal erbjöds i form av storföreläsning två timmar som projektledare samt arbetsgruppsledare dokumentation SoL ansvarade för. Detta följdes upp på respektive enhet där enhetschefer och handledare ansvarade för tre timmar med fokus på praktiskt arbete med genomförandeplanerna. Av de sex svarande på utvärderingen inom utföraravdelningen svarar fem personer 4 eller 5 på en femgradig skala där 5 anger instämmer helt på frågan att de själva fått den utbildning de behöver för att arbeta med ÄBIC/ICF. En person svarar 3. På frågan om medarbetare inom den egna avdelningen fått den utbildning som behövs svara tre personer 4 eller 5 medan tre personer svarar 3. Kommentarer i utvärderingen tyder på att utbildningen varit bra men att det efter projektet är viktigt att följa utvecklingen och vid behov stötta verksamheten. Viktigt att följa utvecklingen av genomförandeplaner utifrån ÄBIC/ICF och delge goda exempel till varandra i verksamheten. Viktigt att en person har som arbetsuppgift att följa utvecklingen och vid behov stötta verksamheten. Tidplan Projektet stod utan projektledare och kunde inte starta som tänkt i början av Det första styrgruppsmötet hölls i juni 2013 och en projektplan kunde presenteras i augusti I utformandet av projektplanen tog styrgruppen ställning till möjligheten att trots försening ändå klara projektet inom given tidsram. Bedömningen var att det skulle gå att klara.

9 9 (13) Hösten 2013 sattes alla delprojekt och arbetsgrupper igång och en tydlig tidplan (Figur 2) kunde tas fram för Planerade aktiviteter har genomförts enligt plan med någon mindre förskjutning. Dock kom införande av nytt verksamhetssystem att försenas något och ta upp mer tid än beräknat vilket medförde att verksamheterna inte kunnat påbörja dokumentationen under slutet av 2014 som planerat. Jan Feb Mar Apr Maj Juni Juli Aug Sep Okt Nov Dec Dokumentation HSL Framtagande av sökordsträd utifrån Östergötland. Utb. plan HSV Utbildning HSV-personal Dokumentation SoL Framtagande av genomförandeplan utifrån ÄBIC. Handläggning Anpassa handläggningsförfarandet och dess dokumentation efter ÄBIC. Utbilda arbetsgrupp fortlöpande ICF Genomförande Utbildningspla n för EC + handledare samt breddutbildnin Utbildning för EC + handledare Breddutbildning Dokumentation HSL - Sökordsträd klart maj - Utb. Plan klar juni - Utb klar nov Dokumentation SoL - Genomförandeplan klar maj Handläggning - Struktur för dokumentation klar juni Genomförande - Utb. Plan klar april - Utbildning EC + Handledare klar sep - Utbildning personal klar dec Figur 3: Tidplan för 2014

10 10 (13) Arbetsmängd och kostnader Projektledare har arbetet 50 % med projektet under 20 månader. Avsatta medel för projektet var jämnt fördelat över de två åren 400 tkr per år utan möjlighet att flytta med sig medel mellan åren. Med anledning av den sena uppstarten kunde inte 2013 års budgeterade medel användas. Till detta skall också tilläggas att det i projektdirektiven inte fanns något om utbildning för HSV-personal, något som styrgruppen såg som nödvändigt. Även denna utbildning behövde finansieras. Medel till detta kunde hämtas i medel för prestationsersättning. I fördelning när det gällde stimulansmedel genererade i Bättre liv för sjuka äldre kom att ingå satsning till legitimerad personal att få utbildning i ICF på 126 tkr. Kostnaden kom att bli något högre med anledning av att den interne handledaren parallellt arbetade inom projekt Treserva där behovet blev högre än förväntat. Kostnader utbildning utförare Aktivitet Summa kronor Intäkter Täckning vikariekostnader breddutbildning 25 handledare x 5-22h = 248h 520 personal x1-3h = 2095h Totalt 75% täckning x 2343h Utbildningslokal Safiren 3* Övrigt (utbildningsmaterial, konferensdeltagande) Totalt Kostnader utbildning HSV Aktivitet Kostnad kronor Intäkter Utbildare, Tyra Graaf, 2 heldagar Intern handledare/utbildare 25% under 6 månader (kom att bli 9 månader inklusive arbete med Treserva)) Övrigt (lokaler, fika, hyra datorer) Totalt

11 Kundtillfredsställelse Då främst vårdpersonal och handläggare haft svårt att få tillgång till det nya verksamhetssystemet har den nya genomförandeplanen och utredningsmallen inte kunnat användas i nog hög utsträckning för att utvärderas. Därmed har inte heller resultatet av projektet hunnit nå ut till brukare. 11 (13) Projektdeltagarna har i utvärdering lyft ett antal områden i projektet som bra, mindre bra eller som något att hålla fokus på efter projektslutet. Som bra lyfts främst det positiva med ett gemensamt införande inom såväl myndighets- och utförareavdelningen som HSV-området. Även möjligheten till en tydligare och bättre dokumentation lyfts som positiv. Som mindre bra ses att projektet kom att sammanfalla med projekt för införande av nytt verksamhetssystem. Det anses också ha funnits oklarheter i informationsflödet omkring utförarutbildningen. Flera personer har tryckt på vikten av fortsatt arbete med implementeringen av hela arbetssättet i alla led. Täta uppföljningar för nyckelgrupper samt att goda exempel sprids anses som viktigt för den fortsatta förvaltningen. Vad gäller tillfredställelsen med givna utbildningar svarade 21 personer i projektorganisation på frågan om de anser att medarbetare i deras respektive verksamheter fått den utbildning som är nödvändig för att kunna arbeta med ICF/ÄBIC/KVÅ. Fyra av 21 svaranden har angett så lågt som m2 på en 5-gradig skala. Medan sex svaranden angett 4-5. Restlista En restlista för projektet har upprättats av projektledare tillsammans med projektets styrgrupp. Listan består av möjliga förbättringsåtgärder och återstående delar som projektdeltagarna ser i projektet. Det är några punkter som kan åtgärdas löpande medan andra kan vara stora att genomföra alternativt förutsätter formella beslut. Styrgruppen ser det som viktigt att knyta respektive punkt till en ansvarig funktion. Inom parantes anges styrgruppens förslag till ansvarsfördelning. En organisation kring arbetet med socialdokumentation inom SoL och LSS, Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, behöver utses, exempelvis en arbetsgrupp för social dokumentation (Chef utföraravdelningen) Fortsatta träffar av handledande karaktär för enhetschefer och utbildade handledare inom utföraravdelningen. (Chef lednings- och verksamhetsstöd) Fortsatt övergripande ansvar för stödja arbetet med ÄBIC/ICF inom SoL/LSS i både utföraravdelning och myndighetsavdelning behöver utses. En tydlig uppdragsbeskrivning för utsedd person behöver tas fram. (Chef Lednings- och verksamhetsstöd) Fortsatt övergripande ansvar för att stödja utvecklingen av ICF/KVÅ inom HSL behöver utses. En tydlig uppdragsbeskrivning för utsedd person behöver tas fram. (MAS)

12 12 (13) Kontinuerlig handledning för HSV-personal i användandet av ICF/KVÅ. (Chef Hälso- 0ch sjukvårdsområdet) Då framtagna planer inte hunnit komma i skarpt läge vid projektslutet behöver uppföljning av genomförandeplan ske kontinuerligt under den första tiden. (Chef utföraravdelningen) Då framtagna planer inte hunnit komma i skarpt läge vid projektslutet behöver uppföljning av utredningsmall ske kontinuerligt under den första tiden. (Chef medborgarfunktionen) Uppföljning på personal och brukarnivå av projektets effekter behöver ske efter det första året. (Chef lednings- och verksamhetsstöd) Återkommande utbildningar för ny personal bör föras in i ordinarie utbildningsplaner. (Chef utföraravdelningen, Chef myndighets- och specialistavdelningen) Ny rutin för social dokumentation behöver tas fram. Vid eventuella utbildningsinsatser omkring detta är det viktigt att den vävs samman med genomförandeplanen utifrån ÄBIC/ICF (Chef utföraravdelningen) Socialstyrelsen väntas påbörja en utökning av ÄBIC att gälla även funktionshinderområdet. Detta behöver bevakas. (Chef Lednings- och verksamhetsstöd bevakar och rapporterar till förvaltningsledning för beslut) Socialstyrelsen förväntas presentera en fördjupning av ÄBIC under våren 2015 som kommer att ge tydligare anvisningar för utförardelen. Detta behöver bevakas. (Chef bevakar och rapporterar till förvaltningsledning för beslut) Socialstyrelsen förväntas presentera arbete med Klassifikation av sociala insatser (KSI) som skulle kunna vara ett komplement till ÄBIC/ICF på samma sätt som KVÅ är för HSV-området. Presentation av lämpligt urval och användande sker under våren Detta behöver bevakas. (Chef bevakar och rapporterar till förvaltningsledning för beslut) Noteringar och erfarenheter Projektstarten kom att försenas nästan sex månader då beslut om ny projektledare dröjde. Detta gjorde att förberedelsefasen kom att bli något forcerad och att projektet gick miste om vissa ekonomiska förutsättningar då en stor del av budgeten inte kunde flyttas med till det nya året. Projektet har i hög grad påverkats av annat parallellt projekt om införande av nytt verksamhetssystem Treserva. En strategi för hur två så omfattande implementeringar skulle kunna ske samtidigt hade varit nödvändig för att nå ett bra resultat. Nu har kontakterna mellan de båda projekten varit för svag. Ute i verksamheterna har det varit svårt att förstå skillnaden mellan projekten och inom projekten har en del onödigt dubbelarbete förekommit. Att det varit svårt att se skillnaden mellan projekten i verksamheterna har tagit visst fokus från grunderna i ÄBIC/ICF/KVÅ vilket gör det än viktigare att fortsätta arbetet med att tydliggöra dessa.

13 13 (13) Projektet såg tidigt nödvändigheten att lyfta in arbetsgruppsledarna som deltagare vid styrgruppsmöten för på ett bra sätt kunna sprida erfarenheter mellan de olika delprojekten. Projektet har också vara öppna för att deltagare informerat i varandra arbetsgrupper då behov funnits. Mycket av det som kommer fram i utvärderingen handlar om hur fortsättningen för ÄBIC, ICF och KVÅ ser ut. Inom projektets alla delar ses behov av ytterligare utbildningsinsatser, främst i form av handledning under uppstartsfasen. Inom SoL/LSS både utförar- och myndighetsavdelning bedöms kompetensen finnas inom förvaltningen, dock finns en kostnad i form av tid för deltagarna. Inom HSV-området finns begränsad kompetens inom förvaltningen och extern handledning kan behöva tas in. Referenser Katrineholms kommun (2008), Handbok för projektarbete Nyckeln till framgångsrika projekt i Katrineholms kommun, Kommunstyrelsens handling nr. 13/2004. (ändrad , 64) Socialstyrelsen. Klassifikation av funktionstillstånd, funktionshinder och hälsa. Socialstyrelsen. Äldres behov i centrum, Vägledning för behovsinriktat och systematiskt arbetssätt med dokumentation av äldres behov utifrån ICF. Socialstyrelsen. Beskriva äldres behov och följa resultat inom kommunal hälso- och sjukvård. Projektdokument Projektdirektiv för införandet av ICF i äldreomsorgen, vård- och omsorgsnämndens handling nr 20/2012. VON2012: Projektplan för införandet av ICF i stödet till äldre, 2013:958. VON 2012: Delrapport för införandet av ICF i stödet till äldre, VON 2012:70-719

Projektdirektiv för införandet av ICF i äldreomsorgen

Projektdirektiv för införandet av ICF i äldreomsorgen VÅRD- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN Vård- och omsorgsnämndens handling nr 20/2012 PROJEKTDIREKTIV 1 (8) Vår handläggare Ert datum Er beteckning Matilda Nilhage Godkända av vård- och omsorgsnämnden 2012-10-25

Läs mer

Utredning med anledning av rapporterad brist i utförande av insats (utebliven insats) enligt 14 kap. 3 SoL (Lex Sarah)

Utredning med anledning av rapporterad brist i utförande av insats (utebliven insats) enligt 14 kap. 3 SoL (Lex Sarah) UTREDNING 1 (5) Vår handläggare Lars Olsson, utredare Ert datum Er beteckning Utredning med anledning av rapporterad brist i utförande av insats (utebliven insats) enligt 14 kap. 3 SoL (Lex Sarah) Bakgrund

Läs mer

Projektdirektiv. Införande av ÄBIC i äldreomsorgen i Järfälla kommun. Dnr: Son 2014/370

Projektdirektiv. Införande av ÄBIC i äldreomsorgen i Järfälla kommun. Dnr: Son 2014/370 Projektdirektiv Införande av ÄBIC i äldreomsorgen i Järfälla kommun Dnr: Son 2014/370 Socialförvaltningen Besöksadress: Vibblabyvägen 3 Postadress: 177 80 JÄRFÄLLA Jenny Wilhelmsson, Telefon växel: 08-580

Läs mer

Hemsjukvård. Ljusdals kommun i samverkan med Landstinget Gävleborg, Hudiksvall, Ockelbo och Söderhamns kommuner. Revisionsrapport

Hemsjukvård. Ljusdals kommun i samverkan med Landstinget Gävleborg, Hudiksvall, Ockelbo och Söderhamns kommuner. Revisionsrapport Revisionsrapport Hemsjukvård Margaretha Larsson Malou Olsson Ljusdals kommun i samverkan med Landstinget Gävleborg, Hudiksvall, Ockelbo och Söderhamns kommuner November 2014 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning...

Läs mer

Behov och insatser med nationellt fackspråk. Försöksverksamhet inom äldreomsorg

Behov och insatser med nationellt fackspråk. Försöksverksamhet inom äldreomsorg Behov och insatser med nationellt fackspråk Försöksverksamhet inom äldreomsorg Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris,

Läs mer

Projekt Läkemedelsgenomgångar 2011-2012

Projekt Läkemedelsgenomgångar 2011-2012 Vård- och omsorgsförvaltningen Projekt Läkemedelsgenomgångar 2011-2012 Slutrapport Mölndals stad December 2012 Anna Schölin Projektledare Lena Jadefeldt Slattery Projektledare Projekt Läkemedelsgenomgångar

Läs mer

Reviderad 140324 Utarbetad för förvaltning Utgåva Giltig fr.o.m. Ersätter Diarienummer. Vård och omsorg 140311

Reviderad 140324 Utarbetad för förvaltning Utgåva Giltig fr.o.m. Ersätter Diarienummer. Vård och omsorg 140311 Rutin Reviderad 140324 Utarbetad för förvaltning Utgåva Giltig fr.o.m. Ersätter Diarienummer Vård och omsorg 140311 Ämne/område Ansvarig för framtagande Granskad av MAS MAR Fastställd av Fastställd datum

Läs mer

Minnesanteckningar nätverk chefer för biståndshandläggare 17 okt 2014.

Minnesanteckningar nätverk chefer för biståndshandläggare 17 okt 2014. MINNESANTECKNINGAR Sida 1(5) Handläggare Maria Ekelöf 023-777058 maria.ekelof@regiondalarna.se Datum 2014-10-17 Minnesanteckningar nätverk chefer för biståndshandläggare 17 okt 2014. Närvarande: Lotta

Läs mer

Kvalitetsdokument Avdelningen för LSS-verksamhet

Kvalitetsdokument Avdelningen för LSS-verksamhet Kvalitetsdokument Avdelningen för LSS-verksamhet Ledningsorganisation Styrsystem och styrprinciper Brukarinflytande Avvikelser och Klagomål Dokumentation Mål och Värderingar Systematiskt förbättringsarbete

Läs mer

Projektplan Gruppverksamhet för barn till föräldrar med psykisk ohälsa år 1 och 2

Projektplan Gruppverksamhet för barn till föräldrar med psykisk ohälsa år 1 och 2 Projektplan Gruppverksamhet för barn till föräldrar med psykisk ohälsa år 1 och 2 Kontaktperson Enhetschef Leif Jarlebring Box 24156 1054 51 Stockholm Telefon; direkt 508 10 345, mobil 070/45 10 345 E-post:

Läs mer

KVALITETSBOKSLUT 2014

KVALITETSBOKSLUT 2014 KVALITETSBOKSLUT [År] KVALITETSBOKSLUT 2014 Socialförvaltningen Ovanåkers kommun Inledning I denna bokslutsrapport redogörs för de kvalitetsinsatser som genomförts inom socialförvaltningen i Ovanåkers

Läs mer

Slutrapport. Införande NPÖ för kommunerna i Västra Götaland. 1.00 Utgåva (1)8. Projektdokument 1405 Dokumentbeskrivning: Slutrapport Insatsområde NPÖ

Slutrapport. Införande NPÖ för kommunerna i Västra Götaland. 1.00 Utgåva (1)8. Projektdokument 1405 Dokumentbeskrivning: Slutrapport Insatsområde NPÖ 1.00 Utgåva (1)8 Dokumenttyp: Projekt: Projektdokument 1405 Dokumentbeskrivning: Slutrapport Insatsområde NPÖ Utfärdat av: Utf datum: Godkänt av : Godk datum: Carina Arvidsson, Karl Fors Slutrapport Införande

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse

Patientsäkerhetsberättelse Vardaga Ånestad vårdboende DOKUMENTNAMN ngets regionens eller kommunens logo- Patientsäkerhetsberättelse typ för vårdgivare År 2014 Datum och ansvarig för innehållet: 2015-03-30 Lena Lundmark Innehållsförteckning

Läs mer

Projektplan. 1. Bakgrund. Projektnamn: Barnrättsarbete i Eslövs kommun. Projektägare: Elsa von Friesen. Projektledare: Sara Mattisson.

Projektplan. 1. Bakgrund. Projektnamn: Barnrättsarbete i Eslövs kommun. Projektägare: Elsa von Friesen. Projektledare: Sara Mattisson. Projektnamn: Barnrättsarbete i Eslövs kommun Projektägare: Elsa von Friesen Projektledare: Sara Mattisson Godkänt av: Datum för godkännande: Barn och unga är en prioriterad grupp i kommunens olika verksamheter.

Läs mer

Slutrapport Digitala signeringslistor

Slutrapport Digitala signeringslistor 0.00 Utgåva (1)8 Dokumenttyp: Projektdokument Dokumentbeskrivning: Projekt: Projektnummer (enligt esamordnare) Slutrapport Mobilitet Digitala signeringslistor Utfärdat av: Utf datum: Godkänt av : Godk

Läs mer

Redovisning av 2007-2010 års stimulansmedel för insatser inom vård och omsorg av äldre personer

Redovisning av 2007-2010 års stimulansmedel för insatser inom vård och omsorg av äldre personer BROMMA STADSDELSFÖRVALTNING Ä LD RE OM SO RG TJÄNSTEUTLÅTANDE DNR 109-11-2.1. SID 1 (7) 2011-03-22 SDN 2011-04-14 Handläggare: Monica Mårdén, Lena Carling Telefon: 08-508 06 322, 08-508 06 333 Till Bromma

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare BURLÖVS KOMMUN SOCIALFÖRVALTNINGEN Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare År 2012 Datum och ansvarig för innehållet 2012-02-21 Ninette Hansson tf Medicinskt ansvarig sjuksköterska Mallen är framtagen

Läs mer

Implementering ny organisation riskanalys

Implementering ny organisation riskanalys HÖGSKOLAN I BORÅS RISKANALYS 1 (7) Implementering ny organisation riskanalys Arbetsgivaren är den som har huvudansvaret för arbetsmiljön. Arbetsmiljöverkets föreskrift om systematiskt arbetsmiljöarbete

Läs mer

Kunskapsutveckling om och effektivisering av rehabilitering för personer med psykisk ohälsa

Kunskapsutveckling om och effektivisering av rehabilitering för personer med psykisk ohälsa Kunskapsutveckling om och effektivisering av rehabilitering för personer med psykisk ohälsa Projektägare: Landstinget i Värmland Projektperiod: 2014 09 01 2015 12 31 1. Bakgrund Ohälsotalet är högre än

Läs mer

Utvärdering av Delprojekt-Vårdplanering med hjälp av tekniska lösningar

Utvärdering av Delprojekt-Vårdplanering med hjälp av tekniska lösningar P R O J E K T N A M N U T G Å V A D A T U M D I A R I E N R Utvärdering av Delprojekt-Vårdplanering med hjälp av tekniska lösningar Syfte: Skapa möjligheten att använda tekniska lösningar som ett komplement

Läs mer

2015 års patientsäkerhetsberättelse och plan för 2016 för Lenagårdens behandlingshem

2015 års patientsäkerhetsberättelse och plan för 2016 för Lenagårdens behandlingshem 2015 års patientsäkerhetsberättelse och plan för 2016 för Lenagårdens behandlingshem Datum och ansvarig för innehållet 2016-03-01 Marja Gesslin, Verksamhetschef Mallen är anpassad av Nytida AB utifrån

Läs mer

Genomförandeplan för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevård i Blekinge Län 2010

Genomförandeplan för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevård i Blekinge Län 2010 Genomförandeplan för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevård i Blekinge Län 2010 Olofström Sölvesborg INNEHÅLLSFÖRTECKNING Bakgrund...2 Syfte...2 Projektmål...2 Tidplan...2

Läs mer

Projektrapport Bättre vård mindre tvång del 2

Projektrapport Bättre vård mindre tvång del 2 Projektrapport Bättre vård mindre tvång del 2 Team 154 Intagningsavdelning 7 A, Beroendecentrum Stockholm, S:t Göran Syfte med deltagandet i Genombrott Förbättra den psykiatriska heldygnsvården med fokus

Läs mer

Praktik läkare och sjuksköterskor med utländsk kompetens

Praktik läkare och sjuksköterskor med utländsk kompetens TJÄNSTESKRIVELSE 1(3) Regionkontoret HR Susann Lidqvist HR Strateg Diarienummer 2016-03-15 Regionstyrelsen Praktik läkare och sjuksköterskor med utländsk kompetens Förslag till beslut Regionstyrelsen beslutar

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse

Patientsäkerhetsberättelse Patientsäkerhetsberättelse Stiftelsen Skaraborgs Läns Sjukhem 2015 Skövde 160229 Anna-Karin Haglund Verksamhetschef Allmänt Enligt patientsäkerhetslagen (2010:659) ska vårdgivaren senast den 1 mars varje

Läs mer

Slutrapport Analys organistion och planering införande i Grästorps kommun

Slutrapport Analys organistion och planering införande i Grästorps kommun 0.00 Utgåva (1)6 Dokumenttyp: Projektdokument Dokumentbeskrivning: Projekt: Projektnummer (enligt esamordnare) Slutrapport Digitala trygghetslarm Grästorp Utfärdat av: Utf datum: Godkänt av : Godk datum:

Läs mer

Social- och omsorgskontoret. Kvalitetsrapport. Äldreomsorgsnämnden 2014. Upprättad 2015-02-10 Dnr 14/084

Social- och omsorgskontoret. Kvalitetsrapport. Äldreomsorgsnämnden 2014. Upprättad 2015-02-10 Dnr 14/084 Social- och omsorgskontoret Kvalitetsrapport Äldreomsorgsnämnden 2014 Upprättad 2015-02-10 Dnr 14/084 Innehåll 1. Inledning...3 2. Redovisning Lex Sarah...3 3. Redovisning avvikelser, klagomål och synpunkter...4

Läs mer

1(8) Kommunal hälso- och sjukvård. Styrdokument

1(8) Kommunal hälso- och sjukvård. Styrdokument 1(8) Styrdokument 2(8) Styrdokument Dokumenttyp Riktlinje Beslutad av Kommunstyrelsen 2015-06-02 111 Dokumentansvarig Medicinskt ansvarig sjuksköterska Reviderad Upprättad 2012-03-13 Reviderad 2014-01-07,

Läs mer

2014 års patientsäkerhetsberättelse för Villa Agadir

2014 års patientsäkerhetsberättelse för Villa Agadir 2014 års patientsäkerhetsberättelse för Villa Agadir Datum och ansvarig för innehållet Februari 2015 Pia Henriksson Mallen är anpassad av Vardaga AB utifrån Sveriges Kommuner och Landstings mall KVALITETSAVDELNINGEN

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING BESLUT GÄLLER FR FLIK SID Ks 69/01 2001-05-18 Ks14 1

FÖRFATTNINGSSAMLING BESLUT GÄLLER FR FLIK SID Ks 69/01 2001-05-18 Ks14 1 HÄRJEDALENS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING BESLUT GÄLLER FR FLIK SID Ks 69/01 2001-05-18 Ks14 1 PROJEKTPOLICY Denna projektpolicy syftar till att göra projektarbete som arbetsform effektivt samt att ange riktlinjer

Läs mer

Mälardalens. M högskola 2012-05-07. Beställare: Projektledare: Dnr: Elin S Olander 1.1-590/11 ... 4. Mälardalens högskola Projektbeställning

Mälardalens. M högskola 2012-05-07. Beställare: Projektledare: Dnr: Elin S Olander 1.1-590/11 ... 4. Mälardalens högskola Projektbeställning Mälardalens M högskola 01-05-07 PROJEKTBESTÄLLNING Administrativ översyn Beställare: Projektledare: Dnr: Styrgruppen i projektet administrativ översyn 1.1-590/11 Innehållsförteckning 1 Projektets syfte...

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare Evelid och Ingelshov År 2015. 2015-12-30 Inger Eriksson Sofie Eriksson Liselott Ruben Klasén Cecilia Rydén

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare Evelid och Ingelshov År 2015. 2015-12-30 Inger Eriksson Sofie Eriksson Liselott Ruben Klasén Cecilia Rydén Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare Evelid och Ingelshov År 2015 2015-12-30 Inger Eriksson Sofie Eriksson Liselott Ruben Klasén Cecilia Rydén 1 Innehållsförteckning Sammanfattning 3 Övergripande

Läs mer

LOKAL ARBETSPLAN 2014

LOKAL ARBETSPLAN 2014 LOKAL ARBETSPLAN 2014 Blåklintens förskola N o N FÖRSKOLA: Blåklinten förskola 1. UNDERLAG - Våga Visa-enkäten riktad till föräldrar - Självvärdering, riktad till pedagoger - Medarbetarenkät - Utvärdering

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse

Patientsäkerhetsberättelse Diarienummer: LOGGA Patientsäkerhetsberättelse År 2014 Datum och ansvarig för innehållet 2015-02-13 Stella Georgas, Verksamhetschef enligt HSL Mallen är framtagen av Sveriges Kommuner och Landsting (reviderad

Läs mer

E-tjänst Särskilt boende Projektplan. 2014-09-16 Version 1.0

E-tjänst Särskilt boende Projektplan. 2014-09-16 Version 1.0 E-tjänst Särskilt boende Projektplan 2014-09-16 Version 1.0 Versionshantering Datum Version Beskrivning Ändrat av 2014-08-29 1.0 Godkänd Josephine Andersson Innehåll 1. Mål och ramar 3 1.1 Verksamhetsmål

Läs mer

Rapport från StrateGIS-projektet år 2002, etapp 3

Rapport från StrateGIS-projektet år 2002, etapp 3 1 Rapport från StrateGIS-projektet år 2002, etapp 3 Uppdrag och organisation av arbetet Länsstyrelserna fick i sitt regleringsbrev för 2001 uppdrag att fullfölja satsningen på utbildning inom GIS i StrateGIS-projektets

Läs mer

Göteborgs stad Utvärdering av kompetensutveckling i Nordost

Göteborgs stad Utvärdering av kompetensutveckling i Nordost Göteborgs stad Utvärdering av kompetensutveckling i Nordost Sammanfattning 2010-05-20 Liselott Daun och Jenny Johansson RÅDGIVNING Inledning Kontaktuppgifter: Liselott Daun Senior Manager Tel: + 31 61

Läs mer

Projektplan kvalitetsregister

Projektplan kvalitetsregister 1 Projektplan kvalitetsregister Delprojekt: Införande av Senior alert på Visby lasarett samt i hemsjukvården och primärvården. Stöd till och uppföljning av förbättringsarbetet inom vårdprevention hos särskilda

Läs mer

Projektplan. Aktiv hälsostyrning. PROJEKTiL

Projektplan. Aktiv hälsostyrning. PROJEKTiL PROJEKTiL 2(14) 1.1. Bakgrund Landstinget Gävleborg har tillsammans med Gävle kommun samarbetat i två kartläggningar med fokus på de äldre multisjuka. Det första initiativet, i samband med en utvärdering

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse Humana Omsorg AB Ekbacken hus H, 2013 Mitra Bejanpour Verksamhetsberättelse 2013 Verksamhetschef 2014-01-13 Innehållsförteckning Verksamhetsberättelse för Ekbacken hus H, 2013...

Läs mer

Slutrapport. Implementering av BPSD-registret (Beteendemässiga och Psykiska Symptom vid Demens)

Slutrapport. Implementering av BPSD-registret (Beteendemässiga och Psykiska Symptom vid Demens) Sidan 1 av 18 Projektnamn Implementering av BPSD-registret Dokumentansvarig Projektledare: Hanna Andersson Fastställd av Dokument version 140520 Slutrapport Implementering av BPSD-registret (Beteendemässiga

Läs mer

Rapport från kvalitetsuppföljning av Nytidas dagliga verksamhet Ullared

Rapport från kvalitetsuppföljning av Nytidas dagliga verksamhet Ullared sida 1 (9) Kvalitets- och utredningsavdelningen Socialförvaltningen Martin Christensen Kvalitetscontroller Rapport från kvalitetsuppföljning av Nytidas dagliga verksamhet Ullared September 2014 sida 2

Läs mer

ÖREBRO LÄNS LANDSTING. Metoden Idealt Genombrott När du och ditt team vill nå nya höjder med er verksamhet

ÖREBRO LÄNS LANDSTING. Metoden Idealt Genombrott När du och ditt team vill nå nya höjder med er verksamhet ÖREBRO LÄNS LANDSTING Metoden Idealt Genombrott När du och ditt team vill nå nya höjder med er verksamhet Idealt Genombrott i Örebro läns landsting I Örebro läns landsting har vi jobbat med Idealt Genombrott

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare Vardaga Ullstämma servicehus DOKUMENTNAMN ngets regionens eller kommunens logotyp Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare År 2014 Datum och ansvarig för innehållet: 2015-03-30 Lena Lundmark Innehållsförteckning

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för Lillsjögården. År 2015

Patientsäkerhetsberättelse för Lillsjögården. År 2015 Patientsäkerhetsberättelse för Lillsjögården År 2015 2016-02-19 Luis Quiroga Verksamhetschef Mallen är anpassad av Vardaga AB utifrån Sveriges Kommuner och Landstings mall Kvalitetsavdelningen 2015-12-01

Läs mer

Processbeskrivning Projektstyrning

Processbeskrivning Projektstyrning ProcIT-P-004 Processbeskrivning Projektstyrning Lednings- och kvalitetssystem Fastställt av Sven Arvidson 2012-06-20 Innehållsförteckning 1 Inledning 3 1.1 Symboler i processbeskrivningarna 3 2 Projektstyrningsprocessen

Läs mer

Riskbedömning VNS-pilot med bilagda handlingsplaner

Riskbedömning VNS-pilot med bilagda handlingsplaner RISKBEDÖMNING: Införandet av VNS-pilot Datum:140923 Sida: 1 (12) Analysobjekt: Pilot VNS Deltagare: Se grundförutsättningarna Myndighetskrav: Systematiskt arbetsmiljöarbete, AFS 2001:1 Underlag: SWOT-analys

Läs mer

Tio punkter för en lärande arbetsplats

Tio punkter för en lärande arbetsplats Tio punkter för en lärande arbetsplats Arbetsplatslärande är ett begrepp som får allt större utrymme i samhällsdebatten. Ordet används bland annat inom gymnasieskolan, på yrkesutbildningar, vid internutbildningar,

Läs mer

REGEL FÖR HÄLSO OCH SJUKVÅRD I SÄRSKILT BOENDE OCH DAGLIG VERKSAMHET ENLIGT LSS. LEDNINGS- OCH YRKESANSVAR

REGEL FÖR HÄLSO OCH SJUKVÅRD I SÄRSKILT BOENDE OCH DAGLIG VERKSAMHET ENLIGT LSS. LEDNINGS- OCH YRKESANSVAR Region Stockholm Innerstad Sida 1 (11) 2014-05-16 Sjuksköterskor REGEL FÖR HÄLSO OCH SJUKVÅRD I SÄRSKILT BOENDE OCH DAGLIG VERKSAMHET ENLIGT LSS. Sida 2 (11) INNEHÅLLSFÖRTECKNING REGEL FÖR HÄLSO OCH SJUKVÅRD

Läs mer

2005-04-05. Genomfört arbete inom halveringsuppdraget år 2004 jämte pågående och planerat arbete 2005-2006

2005-04-05. Genomfört arbete inom halveringsuppdraget år 2004 jämte pågående och planerat arbete 2005-2006 PM Socialtjänstförvaltningen Yasmine Ekman Munir, Shahid Saleem, Ulla-Britt Fingal 2005-04-05 Bilaga 1 Genomfört arbete inom halveringsuppdraget år 2004 jämte pågående och planerat arbete 2005-2006 Bakgrund

Läs mer

Fördjupad uppföljning av Knivsta kommuns hemtjänst utförd i egen regi SN-2015/371

Fördjupad uppföljning av Knivsta kommuns hemtjänst utförd i egen regi SN-2015/371 Socialnämndens arbetsutskott Utdrag ur PROTOKOLL 2016-05-19 52 Fördjupad uppföljning av Knivsta kommuns hemtjänst utförd i egen regi SN-2015/371 Beslut Arbetsutskottet beslutar föreslå socialnämnden att

Läs mer

Projektplan för avfallsplanearbete SÖRAB

Projektplan för avfallsplanearbete SÖRAB Vårt datum 2007-05-30 Vår referens Leif Lundin Projektplan för avfallsplanearbete SÖRAB Innehållsförteckning 1 Mål och förutsättningar...2 1 Mål och förutsättningar...2 2 Organisation...2 2.1 Inledning...2

Läs mer

Ramverk för projekt och uppdrag

Ramverk för projekt och uppdrag Peter Yngve IT-centrum 2011-02-10 1.0 1 (9) Ramverk för projekt och uppdrag Peter Yngve IT-centrum 2011-02-10 1.0 2 (9) BAKGRUND/MOTIV... 3 MÅL OCH SYFTE... 3 DEFINITIONER AV PROJEKT... 3 MODELL FÖR PROJEKTSTYRNING...

Läs mer

Kvalitetspolicy för äldre- och handikappomsorgen i Nyköpings kommun.

Kvalitetspolicy för äldre- och handikappomsorgen i Nyköpings kommun. Kvalitetspolicy för äldre- och handikappomsorgen i Nyköpings kommun. Kvalitetspolicyn är framtagen av en arbetsgrupp bestående av ledamöter från Äldre- och handikappnämnden och representanter från verksamheterna.

Läs mer

Utsikt - Ett projekt kring missbruksproblematik och

Utsikt - Ett projekt kring missbruksproblematik och Innehåll 1. Inledning 4 1.1 Projektets bakgrund... 4 2 Projektbeskrivning 4 2.1 Uppdragsbeskrivning... 4 2.2 Syfte... 4 2.3 Mål... 4 2.4 Avgränsningar... 4 2.5 Framgångsfaktorer... 4 2.6 Risker... 5 Utsikt

Läs mer

IZatrineholms kommun '\

IZatrineholms kommun '\ IZatrineholms kommun '\ NÄRINGSLIV OCH TILLVÄXT Näringslivschef Conny Petrén Kommunstyrelsens handling nr 28/2009 1 (6) Projektdirektiv för Projektet Katrineholms logistikcentrum, KLC Version 1, Antagen

Läs mer

Patientsäkerhetsarbetet har bedrivits under 2014 enligt följande:

Patientsäkerhetsarbetet har bedrivits under 2014 enligt följande: Dokument/Rutin Rutin patientsäkerhetsberättelse Ansvarig Fastställt datum 2011-03-06 Reviderad 2015-01-08 Verksamhetschef Veronica Ringsäter Björkgårdens Vård och omsorgsboende Solna Patientsäkerhetslagen

Läs mer

Claudia Mallea Lira och Isabell Darkman

Claudia Mallea Lira och Isabell Darkman PRESENTATION AV KVALITETSARBETE Titel: Feedback till ST-läkare på Akutcentrum, SUS Malmö Handledare: Sven Karlander Syfte Målet med arbetet är att införa standardiserade rutiner som innebär att STläkarna/underläkarna

Läs mer

TRISAM Lägesrapport för Samverkansprojektet för perioden 2015-08-01-2016-03-15

TRISAM Lägesrapport för Samverkansprojektet för perioden 2015-08-01-2016-03-15 TRISAM Lägesrapport för Samverkansprojektet för perioden 2015-08-01-2016-03-15 Sammanfattning Försäkringskassan har fått i uppdrag att i samverkan med Arbetsförmedlingen, Socialtjänsten, Region Gävleborg

Läs mer

Verksamhetsplan för Miljösamverkan Västra Götaland 2010

Verksamhetsplan för Miljösamverkan Västra Götaland 2010 Verksamhetsplan för Miljösamverkan Västra Götaland 2010 Fastställd av styrgruppen på sammanträde den 9 juni 2010 1 Innehåll VERKSAMHETEN 2010...2 Inledning...2 Delprojekt, översikt...2 Beskrivning av delprojekten...4

Läs mer

Projektmodell. 1. Riktlinjer projektmodell 1 (6) 2010-03-12

Projektmodell. 1. Riktlinjer projektmodell 1 (6) 2010-03-12 12 1 (6) Projektmodell Projektmodell Projektmodell... 1 1. Riktlinjer projektmodell... 1 2. Projektförutsättningar... 2 2.1 Uppdragsgivaren... 2 2.2 Direktiv... 2 2.3 Förstudie... 2 2.4 Beslut... 2 2.5

Läs mer

Revisionsrapport Livskvalitet inom äldreomsorgen. Härjedalens kommun

Revisionsrapport Livskvalitet inom äldreomsorgen. Härjedalens kommun Revisionsrapport Livskvalitet inom äldreomsorgen. Härjedalens kommun 31 oktober 2012 Innehåll Sammanfattning... 1 1. Inledning... 2 2. Resultat... 3 3. Revisionell bedömning... 6 Sammanfattning På uppdrag

Läs mer

Västerviks kommuns revisorer. Granskning av projektverksamheten. Granskningsrapport. Audit KPMG AB 15 februari 2013 Göran Lindberg Antal sidor: 8

Västerviks kommuns revisorer. Granskning av projektverksamheten. Granskningsrapport. Audit KPMG AB 15 februari 2013 Göran Lindberg Antal sidor: 8 Granskning av projektverksamheten Granskningsrapport Audit KPMG AB 15 februari 2013 Göran Lindberg Antal sidor: 8 Innehåll 1. Sammanfattning 1 2. Bakgrund 1 3. Uppdraget 1 4. Metod och avgränsning 2 5.

Läs mer

Kvalitetsberättelse för vårdgivare

Kvalitetsberättelse för vårdgivare Kvalitetsberättelse för vårdgivare År 2013 Upprättad 2013-01-31 BRITT-MARIE KARLSSON KVALITETSUTVECKLARE 1 Innehållsförteckning Sammanfattning 3 Mål /strategier 2013 4 Organisatoriskt ansvar för kvalitetssäkringsarbetet

Läs mer

PROJEKTSPECIFIKATION Heltidsprojektet

PROJEKTSPECIFIKATION Heltidsprojektet Projektspecifikation 2012-09-19 Reviderad: 2015-05-19 Handläggare: Ulrika Lundgren, Folkhälsoförvaltningen FHN 2015.0085 PROJEKTSPECIFIKATION Heltidsprojektet Projektansvarig: Ulrika Lundgren Projektledare:

Läs mer

Kvalitetsgranskning av hälso- och sjukvård

Kvalitetsgranskning av hälso- och sjukvård Kvalitetsgranskning av hälso- och sjukvård Trollängen Förenade Care AB 2016-03-01 Kaija Partanen Medicinskt ansvarig sjuksköterska Tyresö kommun / 2016-03-01 2 (7) Innehållsförteckning Kvalitetsgranskning

Läs mer

Läkemedelsprojektet. Optimerad Läkemedelshantering i Ordinärt och Särskilt Boende. Delrapport. Rapport över perioden april-augusti 2015

Läkemedelsprojektet. Optimerad Läkemedelshantering i Ordinärt och Särskilt Boende. Delrapport. Rapport över perioden april-augusti 2015 Sara Wulff, projektledare 036-324596 150929 1 1 (13) Optimerad Läkemedelshantering i Ordinärt och Särskilt Boende Rapport över perioden april-augusti 2015 Sara Wulff, projektledare 036-324596 150929 1

Läs mer

2014 års patientsäkerhetsberättelse för Kvarngården.

2014 års patientsäkerhetsberättelse för Kvarngården. 2014 års patientsäkerhetsberättelse för Kvarngården. Datum och ansvarig för innehållet 2015-02-24 Rikard Strömqvist Mallen är anpassad av Vardaga AB utifrån Sveriges Kommuner och Landstings mall KVALITETSAVDELNINGEN

Läs mer

Tillsynsrapport omsorgskonsulenter 2012

Tillsynsrapport omsorgskonsulenter 2012 VÅRD- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN Tillsynsenheten Karlstad 2013-02-22 Tillsynsrapport omsorgskonsulenter 2012 Omsorgskonsulenternas uppdrag Omsorgskonsulenter arbetar tillsammans med MAS, MAR och dietist

Läs mer

Uppföljning av utförare Bostad med särskild service LSS

Uppföljning av utförare Bostad med särskild service LSS 2014-12-09 Uppföljning av utförare Bostad med särskild service LSS Uppföljningen avser: Ångbåtens serviceboende Adress: Ångbåtsvägen 10 C Utförare: Produktion Omsorg Verksamhetschef: Elisabeth Bisaillon,

Läs mer

RIGA (Rätt insats Gemensamt Ansvar) Strängnäs kommun

RIGA (Rätt insats Gemensamt Ansvar) Strängnäs kommun Projektplan Strängnäs 150702 Projektnamn RIGA (Rätt insats Gemensamt Ansvar) Projektägare LSG Individ- och familjeomsorgen Datum 150702 Bakgrund Målgruppen för detta projekt är de klienter som söker ekonomiskt

Läs mer

Strategi Program» Plan Policy Riktlinjer Regler

Strategi Program» Plan Policy Riktlinjer Regler Strategi Program» Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Plan för systematiskt kvalitetsarbete Äldreomsorg Funktionshinderverksamhet Individ- och familjeomsorg Socialpsykiatri Systematiskt kvalitetsarbete

Läs mer

Ekonomismart. ett regionalt samarbetsprojekt Projektår 2. Sparbanksstiftelsen Kronan, Folkuniversitetet, Finansinspektionen och Konsumentverket

Ekonomismart. ett regionalt samarbetsprojekt Projektår 2. Sparbanksstiftelsen Kronan, Folkuniversitetet, Finansinspektionen och Konsumentverket Ekonomismart ett regionalt samarbetsprojekt Projektår 2 Sparbanksstiftelsen Kronan, Folkuniversitetet, Finansinspektionen och Konsumentverket Sida 1 av 7 Samarbetsavtalet Detta avtal reglerar samarbetsparternas

Läs mer

AVLÖSARSERVICE i hemmet LSS INTERN KRAVSPECIFIKATION Antagen av Vård- och omsorgsnämnden den 26 maj 2011 ( 62) Gäller from 1 januari 2012

AVLÖSARSERVICE i hemmet LSS INTERN KRAVSPECIFIKATION Antagen av Vård- och omsorgsnämnden den 26 maj 2011 ( 62) Gäller from 1 januari 2012 1 Vård och omsorg 2011-04-11 Beställarenheten Dnr VON 94/11 AVLÖSARSERVICE i hemmet LSS INTERN KRAVSPECIFIKATION Antagen av Vård- och omsorgsnämnden den 26 maj 2011 ( 62) Gäller from 1 januari 2012 Utförare

Läs mer

1(6) Slutrapport förprojektering. Sammanfattning

1(6) Slutrapport förprojektering. Sammanfattning 1(6) Sammanfattning Förstudien i projektet SpråkSam har, som tidigare rapporterats förlängts genom att Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum har finansierat vissa aktiviteter som projektets parter sett

Läs mer

Yttrande till förvaltningsrätten i Stockholm angående utdömande av vite

Yttrande till förvaltningsrätten i Stockholm angående utdömande av vite SOCIALFÖRVALTNINGEN Handläggare Hagberg Therese Datum 2016-02-02 Diarienummer SCN-2015-0055 Socialnämnden Yttrande till förvaltningsrätten i Stockholm angående utdömande av vite Förslag till beslut Socialnämnden

Läs mer

Barns rätt som närstående - att utveckla evidensbaserad handlingsplan i palliativ vård

Barns rätt som närstående - att utveckla evidensbaserad handlingsplan i palliativ vård TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1(2) H A N D L Ä G G A R E D A T U M D I A R I E N R Eva Elisabeth Johansson Aalbu Folkhälsocentrum +4616104894 2013-10-20 HBN13-023-1 Ä R E N D E G Å N G Hållbarhetsnämnden M Ö T

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare År 2011 2012-02-28 Anneli Kinnunen Mallen är framtagen av Sveriges Kommuner och Landsting Innehållsförteckning Sammanfattning 3 Övergripande mål och strategier

Läs mer

Delrapport Kost och Nutrition 2007-2010

Delrapport Kost och Nutrition 2007-2010 HEMVÅRDSFÖRVALTNINGEN Planerat startdatum: 2007-04-02 Planerat slutdatum: 2010-12-31 Beställare: Projektansvarig: Uppdragstagare: Maria Claes, MAS, Hemvårdsförvaltningen Pia Holmström, enhetschef, Hemvårdsförvaltningen

Läs mer

Projektdirektiv. Uppdrag på toppen av sin kompetens 2015-10-09

Projektdirektiv. Uppdrag på toppen av sin kompetens 2015-10-09 Projektdirektiv Uppdrag på toppen av sin 2015-10-09 Projektdirektiv Datum 2015-10-09 Dnr 2015/0293 Version 4.0 Projektnamn: Uppdrag på toppen av sin Projektägare: Jonas Kullberg, Rosa Nilsson,. Checklista

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för Falkenbergs kommun 2012

Patientsäkerhetsberättelse för Falkenbergs kommun 2012 Patientsäkerhetsberättelse för 2012 Datum:2013-03-01 Sophia Lehnberg, MAS Innehållsförteckning Sammanfattning Övergripande mål och strategier Organisatoriskt ansvar för patientsäkerhetsarbetet Struktur

Läs mer

2015 års patientsäkerhetsberättelse och plan för 2016 för Ullstämma servicehus och hemtjänst

2015 års patientsäkerhetsberättelse och plan för 2016 för Ullstämma servicehus och hemtjänst 2015 års patientsäkerhetsberättelse och plan för 2016 för Ullstämma servicehus och hemtjänst Datum och ansvarig för innehållet 2016-02-26 Ida Björkman Mallen är anpassad av Vardaga AB utifrån Sveriges

Läs mer

Granskning av den interna kontrollen i lönehanteringen. Nynäshamns kommun

Granskning av den interna kontrollen i lönehanteringen. Nynäshamns kommun Revisionsrapport Sandra Feiff Jenny Nyholm Mars 2016 Granskning av den interna kontrollen i lönehanteringen Nynäshamns kommun Intern kontroll - Granskning av lönehanteringen Innehållsförteckning 1. Sammanfattande

Läs mer

2014 års patientsäkerhetsberättelse för. Magdalenagårdens vård och omsorgsboende

2014 års patientsäkerhetsberättelse för. Magdalenagårdens vård och omsorgsboende 2014 års patientsäkerhetsberättelse för Magdalenagårdens vård och omsorgsboende 2015-01-12 Carina Jansson Britt-Inger Benhajji Mallen är anpassad av Vardaga AB utifrån Sveriges Kommuner och Landstings

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivaren Emmaboda kommun 2011

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivaren Emmaboda kommun 2011 Socialförvaltningen Ann-Britt Christensen MAS Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivaren Emmaboda kommun 2011 Den nya patientsäkerhetslagen trädde i kraft 1 januari 2011. Syftet med lagen är att minska

Läs mer

Riktlinje för vård i livets slutskede. Vård- och omsorgsförvaltningen. Dokumentansvarig Lena Jadefeldt Slattery MAS

Riktlinje för vård i livets slutskede. Vård- och omsorgsförvaltningen. Dokumentansvarig Lena Jadefeldt Slattery MAS Vård- och omsorgsförvaltningen Riktlinje för vård i livets slutskede Gäller för Vård- och omsorgsförvaltningen Dokumentansvarig Lena Jadefeldt Slattery MAS Godkänd av Monica Holmgren chef Vård- och omsorgsförvaltningen

Läs mer

Förhandlingsprotokoll Massa/Papper. Förbundsförhandling. Föreningen Sveriges Skogsindustrier Sveriges Ingenjörer. Tid: den 10 april 2010

Förhandlingsprotokoll Massa/Papper. Förbundsförhandling. Föreningen Sveriges Skogsindustrier Sveriges Ingenjörer. Tid: den 10 april 2010 Förhandlingsprotokoll Massa/Papper Art: Parter: Förbundsförhandling Föreningen Sveriges Skogsindustrier Sveriges Ingenjörer Tid: den 10 april 2010 Plats: Ärende: Närvarande: Stockholm Alternativt löneavtal

Läs mer

Omvårdnadspersonal Dokumentation HSL 2010-03-15. Rutin för dokumentation av omvårdnadspersonal vid hälso- och sjukvårdsinsatser

Omvårdnadspersonal Dokumentation HSL 2010-03-15. Rutin för dokumentation av omvårdnadspersonal vid hälso- och sjukvårdsinsatser Socialtjänsten Omvårdnadspersonal Dokumentation HSL 2010-03-15 Rutin för dokumentation av omvårdnadspersonal vid hälso- och sjukvårdsinsatser Som omvårdnadspersonal utför man ibland hälso- och sjukvårdsuppgifter

Läs mer

2015 års patientsäkerhetsberättelse och plan för 2016 för Vårdgivare boende vid Runby gruppbostad.

2015 års patientsäkerhetsberättelse och plan för 2016 för Vårdgivare boende vid Runby gruppbostad. 2015 års patientsäkerhetsberättelse och plan för 2016 för Vårdgivare boende vid Runby gruppbostad. Datum och ansvarig för innehållet 29/2-2016 Susanna Årman Kvalitetsavdelningen 2015-12-01 Mallen är anpassad

Läs mer

Socialstyrelsen 2013-04-22 1(6)

Socialstyrelsen 2013-04-22 1(6) (4) 9.5-235ZO/zut-s Socialstyrelsen 2013-04-22 1(6) Projektplanför kadläggning av medicinskt ansvarig sjuksköterska(mas), medicinskt ansvarig för rehabilitering(mar), socialt ansvarig samordnare ochtillsynsansvarig

Läs mer

Projektdirektiv Projekt Arbetslinjen 2.0

Projektdirektiv Projekt Arbetslinjen 2.0 Kommunstyrelsens handling nr 49/2013 Projektdirektiv Projekt Arbetslinjen 2.0 Beslutad av kommunstyrelsen 2013-12-18, 253 2 (8) Innehållsförteckning Bakgrund 3 Syfte och mål med projektet 3 Omfattning

Läs mer

Förstudie kring övertagandet av viss hälso- och sjukvård LSS

Förstudie kring övertagandet av viss hälso- och sjukvård LSS www.pwc.se PM Fredrik Markstedt Certifierad kommunal revisor och Charlotte Erdtman Förstudie kring övertagandet av viss hälso- och sjukvård LSS Nynäshamns kommun Förstudie kring övertagandet av viss hälso-

Läs mer

Månadsrapport. Socialförvaltningen Apr 2016

Månadsrapport. Socialförvaltningen Apr 2016 Månadsrapport Socialförvaltningen Apr 2016 Innehållsförteckning 1 Drift... 3 1.1 Helårsprognos... 3 1.2 Åtgärder som är inräknade i helårsprognosen... 4 1.3 Integration och mottagande... 5 2 Investeringar...

Läs mer

En förundersökning har legat till grund för arbetet.

En förundersökning har legat till grund för arbetet. Ansökan, KomHall har, i samarbete med en arbetsgrupp, utvald av FINSAM Kävlinge/Lomma, fått i uppdrag att skriva en ansökan, KomHall. Namnet KomHall ska betraktas som ett arbetsnamn och kan komma att ändras.

Läs mer

För brukarna i tiden

För brukarna i tiden DNR KUNGSHOLMENS STADSDELSFÖRVALTNING ÄLDRE OCH FUNKTIONSHINDRADE PROJEKTLEDARE: PIA LINDBÄCK TEL 08 508 08 358 DNR 007-052-08 SLUTRAPPORT 2008-01-31 Sid 21 För brukarna i tiden Ett organisations- och

Läs mer

2014 års patientsäkerhetsberättelse för Grännäs strands Vårdboende i Valdemarsvik

2014 års patientsäkerhetsberättelse för Grännäs strands Vårdboende i Valdemarsvik 2014 års patientsäkerhetsberättelse för Grännäs strands Vårdboende i Valdemarsvik 150122 Grännäs Strands Vårdboende / Åsa Högö VC, Christina Witalisson SSK, Malin Hansson SSK. 1/11 Innehållsförteckning

Läs mer

Verksamhetsplan. Verksamhetsområde/enhet Särskilt boende. Diarienummer: VON 2016/0056-10 009

Verksamhetsplan. Verksamhetsområde/enhet Särskilt boende. Diarienummer: VON 2016/0056-10 009 Verksamhetsplan Verksamhetsområde/enhet Särskilt boende Diarienummer: VON 2016/0056-10 009 Verksamhetsområdets verksamhetsplan beslutad av vård- och omsorgsdirektör den 15 mars 2016 Verksamhetsplan framtagen

Läs mer

Upprop för ett friskare Tidaholm

Upprop för ett friskare Tidaholm Upprop för ett friskare Tidaholm Delrapport från projektets första år april 2014 augusti 2015 Fotograf: Siewert Andersson Foto framsidan: Konsthallen under sommaren på Turbinhusön. Fotograf: Siewert Andersson

Läs mer

Uppföljning av särskilt boende LSS

Uppföljning av särskilt boende LSS SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN 2014-04-28 SN-2014/1110.722 1 (7) HANDLÄGGARE Natalie Vaneker 08-535 316 74 natalie.vaneker@huddinge.se Socialnämnden Uppföljning av särskilt boende LSS Förslag till

Läs mer

Verksamhetsuppföljning av Utbildningsförvaltningen, LSS korttidsvistelse/korttidstillsyn, Munkhagsgatan 128 och Lantmannagatan 93

Verksamhetsuppföljning av Utbildningsförvaltningen, LSS korttidsvistelse/korttidstillsyn, Munkhagsgatan 128 och Lantmannagatan 93 1 (7) Kvalitets- och utvärderingskontoret 2016-03-16 Dnr ON 2016-167 Björn Skoog Verksamhetsuppföljning av Utbildningsförvaltningen, LSS korttidsvistelse/korttidstillsyn, Munkhagsgatan 128 och Lantmannagatan

Läs mer