Projektdirektiv för införandet av ICF i äldreomsorgen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Projektdirektiv för införandet av ICF i äldreomsorgen"

Transkript

1 VÅRD- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN Vård- och omsorgsnämndens handling nr 20/2012 PROJEKTDIREKTIV 1 (8) Vår handläggare Ert datum Er beteckning Matilda Nilhage Godkända av vård- och omsorgsnämnden Projektdirektiv för införandet av ICF i äldreomsorgen VÅRD- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN Besöksadress: Upplandsgatan 2 Telefon: vx KATRINEHOLM Telefax: Org.nummer

2 PROJEKTDIREKTIV 2 (8) Innehåll 1. Bakgrund Kopplingar till andra utvecklingsområden och projekt Syfte och mål Omfattning och resultat Avgränsningar Projektorganisation, roller och ansvar Uppdragsgivare Projektorganisation Roller och preliminär ansvarsfördelning Tilldelade ramar resurser Överlämning och godkännande av resultat Kontaktytor och intressenter Plan för utvärdering

3 PROJEKTDIREKTIV 3 (8) 1. Bakgrund Världshälsoorganisationen (WHO) har utarbetat klassifikationssystemet ICF, internationell klassifikation för funktionstillstånd, funktionshinder och hälsa. ICF kan användas som struktur och som ett gemensamt språk som skapar enhetlighet och underlättar kommunikationen mellan professioner. Strukturen kan även vara en hjälp att inte utelämna viktiga faktorer. ICF erbjuder även en tankemodell som ger ett stöd för att se individen och dennes förutsättningar i relation till omgivningen. ICF som modell kan användas på verksamhets- och individnivå. På verksamhetsnivå kan ICF ge struktur för utveckling av system och rutiner, som exempelvis som sökordsstruktur i ett journalsystem. ICF kan även ge enhetliga ramar för t.ex. individuella genomförandeplaner och hälsoplaner för att på så vis belysa brukarens vilja och behov. På individuell nivå kan ICF även användas för att allsidigt beskriva hur individer fungerar vid samspel med sin omgivning. I individens hälsa inkluderar personens möjligheter att genomföra aktiviteter och vara delaktig i sitt dagliga liv. 1.2 Kopplingar till andra utvecklingsområden och projekt På nationell nivå har Socialstyrelsen fått regeringens uppdrag att utveckla en modell för att beskriva och bedöma behov och insatser inom äldreomsorgen. Resultatet som presenteras är en modell utifrån ICF:s struktur, vilken stöder ett systematiskt arbetssätt och strukturerad dokumentation med nationellt fackspråk. Socialstyrelsen kommer under 2013 erbjuda kommunerna att utbilda lokala processledare som ska kunna sprida arbetsmodellen inom respektive kommun. 1 Även i socialstyrelsens författning angående ansvaret för personer med demenssjukdom och bemanning i särskilda boenden SOFSF 2012:12, 2 rekommenderas ICF: s struktur som vägledning i de områden som kan ingå i utredning och behovsbedömning. Inom handikappomsorgens verksamheter har projektet Införande av ICF i handikappomsorgen pågått sedan 2010, syftet är att med stöd i ICF struktur främja delaktighet och inflytande för verksamhetens brukare. Vid slutet av 2012 kommer alla medarbetare inom handikappomsorgens verksamheter ha genomgått utbildning i ICF. 1 Att beskriva behov och insatser med nationellt fackspråk utveckling av en nationell modell för systematiskt arbetssätt och strukturerad dokumentation inom äldreomsorgen. Stockholm: Socialstyrelsen; Rapport. http//www.socialstyrelsen.se/publikationer2011/ SOSFS 2012:12 Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ansvaret för personer med demenssjukdom och bemanning inom särskilda boenden 3

4 PROJEKTDIREKTIV 4 (8) 2. Syfte och mål Syftet med att införa ICF inom äldreomsorgens verksamheter är att: Skapa ett gemensamt språk och en gemensam ram kring dokumentation. Använda ICF:s struktur i handläggning för att säkerställa behovsbedömning. Utifrån ICF:s tankemodell och frågeformulär främja delaktighet och inflytande för verksamhetens brukare. 3. Omfattning och resultat Projektet omfattar införandet av ICF, Internationell klassifikation för funktionstillstånd, funktionshinder i äldreomsorgens verksamheter under Under projektets inledande fas kommer projektet inrikta sig på projektplanering och utbildning av nyckelpersoner. Projektet är tänkt att inrikta sig inom tre olika delar: 3.1 ICF i dokumentationen Införa en gemensam dokumentationsstruktur utifrån ICF i förvaltningens nya verksamhetssystem CSC Vitae Suite, dels för genomförandeplaner och hälsoplaner (vårdoch rehabplaner) och dels som struktur för exempelvis sökord. 3.2 ICF inom handläggning/behovsbedömning Anpassa handläggningen utifrån socialstyrelsens nationella modell för att beskriva och bedöma behov, vilken utgår från ICF:s struktur. 3.3 ICF i genomförandet: Använda ICF som tankemodell och struktur för egenbedömning inom verksamheten. Syftet är att individualisera stödet från verksamheten genom att utifrån frågeformulär främja delaktighet och inflytande kring hur insatserna ska genomföras. Detta ska i sin tur ligga till grund för individuellt uppsatta mål i genomförandeplanen. 4. Avgränsningar Projektet kommer att omfatta införandet av ICF inom äldreomsorgens verksamheter. Handikappomsorgens verksamheter har under infört ICF i syfte att främja delaktighet och inflytande för verksamhetens brukare. En del i detta projekt har även varit att inför ICF:s struktur inom handläggningen. Under 2013 kommer socialstyrelsen att erbjuda utbildning i att beskriva och bedöma behov inom äldreomsorgen. Avsikten är att även att på lokal nivå i Katrineholms kommun erbjuda handikappomsorgens handläggare utbildning i denna arbetsmodell i syfte att ge ytterligare stöd och säkra handläggningsprocessen. 4

5 PROJEKTDIREKTIV 5 (8) 5. Projektorganisation, roller och ansvar 5.2 Uppdragsgivare Uppdragsgivare till projektet är förvaltningschefen 5.2 Projektorganisation Nedan presenteras ett förslag på projektorganisation. Projektorganisationen kommer att arbetats fram under projektets inledande fas och fastslås slutgiltigt i kommande projektplan. Uppdragsgivare: Förvaltningschef Styrgrupp: Chef för myndighet och specialist avdelning Chef för utföraravdelning Processledare Dokumentation Handläggning Genomförande/ individuell planering Dokumentationsgrupp HSL Dokumentationsgrupp SOL Handläggare ÄO Handläggare HO 6 områdeschefer 5.3 Roller och preliminär ansvarsfördelning ICF i dokumentationssystemet Roll Ansvar Dokumentationsansvarig Övergripande ansvar för ny dokumentationsstruktur i verksamhetssystemet Dokumentationsgrupp Tar fram struktur för HSL dokumentation HSL Dokumentationsgrupp Tar fram struktur utifrån SoL dokumentation SOL Projektledare ICF Stöd i sakkunskaper ICF Omvärldsbevakar söker kunskaper om andra kommuners användande av ICF i journalföringssystem Står för kontakten mot socialstyrelsen kring ICF 5

6 dokumentation ICF i behovsbedömning/ handläggning Roll Ansvar Vård- och omsorgsnämndens handling nr 20/2012 PROJEKTDIREKTIV 6 (8) Myndighetschef Övergripande ansvarar för införandet av ny struktur för behovsbedömning. 1:e Handläggare ÄO Stöd till myndighetschefer kring införandet av modell för behovsbedömning äldreomsorg. 1:e Handläggare HO Stöd till myndighetschefen kring införande av modell för behovsbedömning handikappomsorg. Projektledare ICF Stöd i sakkunskaper ICF. Omvärldsbevakar söker kunskaper om andra kommuners användande av ICF i handläggningsprocessen. Kontakten mot socialstyrelsen och den nationella modellen för behovsbedömning ICF i genomförandet Roll Ansvar Chef för utförarenheten Övergripande ansvarar för införandet av i egenbedömning föra att främja delaktighet och inflytande bland verksamhetens brukare. 6 Områdeschefer Ansvarar för införandet av ICF inom respektive utförarområde. Projektledare ICF Stöd i sakkunskaper ICF. Upprätta material för intervju/egenbedömning etc. Kontakten mot socialstyrelsen. 5.4 Tilldelade ramar resurser Preliminär tidsplan Tidsplan Dokumentation Handläggning Utbildning ICF för dokumentationsgrupp, införande/anpassning av ICF struktur i verksamhetssystemet Anpassa handläggning SoL och LSS utifrån nationell modell för behovsbedömning Genomförande Inför ICFs struktur för egenbedömning inom verksamheterna för att främja delaktighet och inflytande 6

7 PROJEKTDIREKTIV 7 (8) Personella resurser Processledaren kommer att arbeta 50 % med projektet. Deltagarna i projektet kommer att arbeta inom ramen för eget arbete under hela projektet. För viss utbildningstid kan vikarier behöva tillsättas Budget och kostnader Projektet förfogar över avsatta medel för införande av ICF inom äldreomsorgen under Medlen kommer att täcka utbildningskostnader samt vikarieersättning vid utbildningstillfällen. 6. Överlämning och godkännande av resultat Beskrivning Nämnden antar projektdirektivet Upprättande av projektplan Årlig skriftlig delrapport till styrgrupp Slutrapport och projektavslut till nämnden En mer detaljerad beskrivning av övriga milstolpar kommer att tas fram i projektplanen. 7. Kontaktytor och intressenter Socialstyrelsen FoU Sörmland, Sörmlands övriga kommuner. 8. Plan för utvärdering En plan för utvärdering kommer att arbetas fram i projektplanen. Förslagsvis bör möjligheterna till samarbete med FoU Sörmland ses över och om möjligt göra en gemensam effektutvärdering tillsammans med handikappomsorgens projekt. 7

8 PROJEKTDIREKTIV 8 (8) Projektdirektiven godkända:.. Uppdragsgivare Projektdirektiven mottagna och accepterade av: Projektledare 8

Nya föreskrifter och allmänna råd om ansvaret för personer med demenssjukdom och bemanning i särskilda boenden.

Nya föreskrifter och allmänna råd om ansvaret för personer med demenssjukdom och bemanning i särskilda boenden. Meddelandeblad Mottagare: Socialnämnder med ansvar för äldreomsorg, förvaltningschefer, enskilda verksamheter bedriver äldreomsorg i särskilda boenden, förvaltningsdomstolar Nr 8/2012 Juli 2012 Nya föreskrifter

Läs mer

Reviderad projektplan för att utveckla lokalt hälsofrämjande arbete för barn och ungdomar i Katrineholms kommun 2009-2011

Reviderad projektplan för att utveckla lokalt hälsofrämjande arbete för barn och ungdomar i Katrineholms kommun 2009-2011 KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN Datum Projektenheten Vår beteckning Vår handläggare Ert datum Er beteckning Karin Nordén, projektledare Reviderad projektplan för att utveckla lokalt hälsofrämjande arbete för

Läs mer

Förslag till yttrande över motion om garanterat äldreboende efter viss ålder

Förslag till yttrande över motion om garanterat äldreboende efter viss ålder Vård- och omsorgsnämndens handling nr 27/2014 TJÄNSTESKRIVELSE 1 (6) Vår handläggare Johanna Wennerth, utvecklingsledare Ert datum Er beteckning Vård- och omsorgsnämnden Förslag till yttrande över motion

Läs mer

Lärande och vardagsutveckling i Carpe

Lärande och vardagsutveckling i Carpe Lärande och vardagsutveckling i Carpe För att lära av erfarenheter från utvecklingsarbete räcker det inte med att enskilda individer lär sig, det behövs ett systematiskt och sammanhållande lärande så att

Läs mer

Att arbeta med kvalitet inom Vård och Omsorg, Sjöbo kommun Kvalitetsledningssystem enligt SOSFS 2006:11 (SoL/LSS)

Att arbeta med kvalitet inom Vård och Omsorg, Sjöbo kommun Kvalitetsledningssystem enligt SOSFS 2006:11 (SoL/LSS) Verksamhetsområde: SoL och LSS Ansvarig för dokumentet: Kjell-Åke Nilsson, förvaltningschef Gäller fr.o.m. 2009-06-15 Senaste ändringen: 2010-06-14 Kvalitetsledningssystem för SoL och LSS Att arbeta med

Läs mer

MIMI - Modell för Informationsutbyte Mellan vårdgivare I Sörmland

MIMI - Modell för Informationsutbyte Mellan vårdgivare I Sörmland Habilitering & Hjälpmedel MIMI - Modell för Informationsutbyte Mellan vårdgivare I Sörmland Slutrapport Liv Mannberg, verksamhetsutvecklare Habiliteringsverksamheten Angelica Gustafsson, projektledare

Läs mer

Projekt Communis Ny kommunikationsplattform för Katrineholms kommun

Projekt Communis Ny kommunikationsplattform för Katrineholms kommun Kommunstyrelsens handling nr 9/2014 Projekt Communis Ny kommunikationsplattform för Katrineholms kommun Kommunstyrelsen 2014-02-26, 30 2 (15) Innehållsförteckning Revisionshistoria... 3 Bakgrund... 4 Syfte

Läs mer

Får jag gå på promenad idag?

Får jag gå på promenad idag? Får jag gå på promenad idag? Vem vet i vilken utsträckning äldres behov av hjälp och stöd tillgodoses på särskilda boenden? Rapport från tillsynsinsats med anledning av uppdrag från regeringen 2014 Du

Läs mer

Genomförandeplan för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Skåne

Genomförandeplan för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Skåne 2008-09-15 Genomförandeplan för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Skåne Bakgrund Regeringen fattade den 24 april 2008 beslut om en överenskommelse med Sveriges

Läs mer

Projekt Communis Ny kommunikationsplattform för Katrineholms kommun

Projekt Communis Ny kommunikationsplattform för Katrineholms kommun Kommunstyrelsens handling nr 40/2012 Projekt Communis Ny kommunikationsplattform för Katrineholms kommun Reviderad 2012-08-16 Beslutad av kommunstyrelsen 179 2 (16) Innehållsförteckning REVISIONSHISTORIA...

Läs mer

Kvalitetsberättelse 2013

Kvalitetsberättelse 2013 Datum 2014-03-03 Handläggare Ulla Nord Direkttelefon 0380-51 82 67 E-postadress ulla.nord@nassjo.se Kvalitetsberättelse 2013 Vi ger stöd till bättre liv med god kvalitet vid varje möte INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Ladok3-införande. Projektplan

Ladok3-införande. Projektplan Ladok3-införande Sida: 1 (15) Ladok3-införande Projektplan Dnr SU FV-2.14-1617-14 Ladok3-införande Sida: 2 (15) Innehåll 1 Basfakta... 4 1.1 Godkännande av projektplan, definitioner och bilagor... 4 1.2

Läs mer

RIKTLINJER FÖR PROJEKTVERKSAMHET I PITEÅ KOMMUN

RIKTLINJER FÖR PROJEKTVERKSAMHET I PITEÅ KOMMUN RIKTLINJER FÖR PROJEKTVERKSAMHET I PITEÅ KOMMUN Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Riktlinjer för projektverksamhet i Piteå kommun Riktlinjer 2009-11-30, 257 Kommunstyrelsen Dokumentansvarig/processägare

Läs mer

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Vård och Omsorg, enligt SOSFS 2011:9

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Vård och Omsorg, enligt SOSFS 2011:9 Vård och omsorg December 2013 Per-Olof Frick, Kvalitetscontroller 076 724 41 43 Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Vård och Omsorg, enligt SOSFS 2011:9 Antagen av nämnden 2013-12-11 Ledningssystem

Läs mer

Projektdirektiv Projekt Arbetslinjen 2.0

Projektdirektiv Projekt Arbetslinjen 2.0 Kommunstyrelsens handling nr 49/2013 Projektdirektiv Projekt Arbetslinjen 2.0 Beslutad av kommunstyrelsen 2013-12-18, 253 2 (8) Innehållsförteckning Bakgrund 3 Syfte och mål med projektet 3 Omfattning

Läs mer

KALLELSE. BM - - Muntligt Nr Ärenden Dnr Handl. Sid 5. Revidering av socialnämndens

KALLELSE. BM - - Muntligt Nr Ärenden Dnr Handl. Sid 5. Revidering av socialnämndens KALLELSE Datum SOCIALNÄMNDEN 2015-02-10 Sammanträdande organ Socialnämnden Tid Onsdagen den 18 februari 2015, 15:00 Plats Solrosen, Västgötagatan 18 Katrineholm Nr Formalia Dnr Handl. Sid 1. Upprop - -

Läs mer

Nätverk Aktivitet Delaktighet Projektplan. 2014-08-20 NÄTVERKET Idéburen sektor Skåne Henrik Nilsson

Nätverk Aktivitet Delaktighet Projektplan. 2014-08-20 NÄTVERKET Idéburen sektor Skåne Henrik Nilsson Nätverk Aktivitet Delaktighet Projektplan 2014-08-20 NÄTVERKET Idéburen sektor Skåne Henrik Nilsson Innehåll Bakgrund och syfte... 1 Mål och delmål... 4 Genomförande av projektet... 4 Projektorganisation...

Läs mer

KVALITETSBERAÄTTELSE 2012. Vård- och omsorgsförvaltningen

KVALITETSBERAÄTTELSE 2012. Vård- och omsorgsförvaltningen KVALITETSBERAÄTTELSE 2012 Vård- och omsorgsförvaltningen 1 2 INLEDNING Kvalitet kan beskrivas som värdet av de egenskaper som saker, personer eller aktiviteter kan ha. Kvalitet kan utvärderas, mätas och

Läs mer

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Äldreomsorgen, Kungsbacka kommun

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Äldreomsorgen, Kungsbacka kommun uniform KUB663 v 1.0, 2010-06-09 Datum 2013-12-30 Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Äldreomsorgen, Kungsbacka kommun Beslutad av nämnden för Äldreomsorg Reviderad av nämnden för Äldreomsorg

Läs mer

Projektdirektiv Baspersonalens kompetens i Fyrbodal Kunskap gör skillnad

Projektdirektiv Baspersonalens kompetens i Fyrbodal Kunskap gör skillnad Projektdirektiv Baspersonalens kompetens i Fyrbodal Kunskap gör skillnad Direktivet godkännes Projektbeställare: Håkan Sundberg Ordförande Vårdsamverkan Fyrbodals ledningsgrupp Sten Axelsson Sjukhusdirektör

Läs mer

PROJEKTSLUTRAPPORT Kompetenshöjning inom social dokumentation i. hemtjänst/servicehus i Sundsvalls kommun

PROJEKTSLUTRAPPORT Kompetenshöjning inom social dokumentation i. hemtjänst/servicehus i Sundsvalls kommun PROJEKTSLUTRAPPORT Kompetenshöjning inom social dokumentation i hemtjänst/servicehus i Sundsvalls kommun Titel: PROJEKTSLUTRAPPORT Kompetenshöjning inom social dokumentation i hemtjänst/servicehus i Sundsvalls

Läs mer

Omsorgsförvaltningen. Kvalitetsberättelse 2013 2014-02-28 2014/101 012 TJÄNSTESKRIVELSE 1(23) Omsorgsförvaltningen

Omsorgsförvaltningen. Kvalitetsberättelse 2013 2014-02-28 2014/101 012 TJÄNSTESKRIVELSE 1(23) Omsorgsförvaltningen TJÄNSTESKRIVELSE 1(23) Datum Diarienummer 2014-02-28 2014/101 012 Handläggare Kvalitetscontroller Maria Boberg Omsorgsförvaltningen 0451-26 74 49 maria.boberg@hassleholm.se Kvalitetsberättelse 2013 Omsorgsförvaltningen

Läs mer

Lupp enkätundersökning (lokal uppföljning av ungdomspolitik)

Lupp enkätundersökning (lokal uppföljning av ungdomspolitik) Datum 2012-11-05 Projektplan Lupp enkätundersökning (lokal uppföljning av ungdomspolitik) 2012 2 Projektplan Lupp 2012 INNEHÅLLSFÖRTECKNING SIDA 1. Uppdragsgivare och uppdragstagare 3 2. Inledning och

Läs mer

Våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld

Våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld Våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld Slutrapport från en nationell tillsyn 2012 2013 Du får gärna citera Inspektionen för vård och omsorgs texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial

Läs mer

Socialstyrelsens tillsyn av missbruksvården och öppna jämförelser visar att uppföljning

Socialstyrelsens tillsyn av missbruksvården och öppna jämförelser visar att uppföljning Stöd till chefer vid implementering av lokal uppföljning inom missbruksoch beroendevården Socialstyrelsens tillsyn av missbruksvården och öppna jämförelser visar att uppföljning av verksamheternas resultat

Läs mer

SOCIALNÄMNDEN Ordförande Anna-Lena Andersson Förvaltningschef Denise Wallén Uppdrag

SOCIALNÄMNDEN Ordförande Anna-Lena Andersson Förvaltningschef Denise Wallén Uppdrag SOCIALNÄMNDEN Ordförande Förvaltningschef Anna-Lena Andersson Denise Wallén Uppdrag Socialnämndens uppdrag är att verka för ekonomisk och social trygghet för kommunens invånare. Socialförvaltningen har

Läs mer

Handlingar till Socialnämndens sammanträde den 5 mars 2015

Handlingar till Socialnämndens sammanträde den 5 mars 2015 Handlingar till Socialnämndens sammanträde den 5 mars 2015 Sidan 2 av 344 Ärende 1 Sidan 3 av 344 TJÄNSTESKRIVELSE 1 1 Socialkontoret Handläggare, telefon Datum Vår beteckning Jesper Kyrk, 08-581 69 508

Läs mer

Så här fyller du i Genomförandeplanen ÄBIC

Så här fyller du i Genomförandeplanen ÄBIC INSTRUKTION Sid: 1 (7) Målgrupp Gällande utgåva nr. Datum Utförarenheten 3 2015-04-27 Förvaltare Ersätter utgåva nr. Datum Områdeschef område 3 (arbetsgrupp social dokumentation) 2 2014-12-02 Beslutande

Läs mer

Följer demensvården i Gävle Socialstyrelsens nationella riktlinjer?

Följer demensvården i Gävle Socialstyrelsens nationella riktlinjer? REVISIONSRAPPORT 2013-08-27 Sid 1 (2) Dnr: 12REK19 Handläggare: Gunilla Beckman Ljung Följer demensvården i Gävle Socialstyrelsens nationella riktlinjer? Bakgrund Demenssjukas vård och omsorg kostar årligen

Läs mer

Vård- och omsorgsnämndens. ledningssystem för kvalitet 2014-01-01

Vård- och omsorgsnämndens. ledningssystem för kvalitet 2014-01-01 2013-12-12 Vård- och omsorgsnämndens ledningssystem för kvalitet 2014-01-01 1 Innehåll 1. Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete... 3 1.1. Bakgrund...3 1.2. Ledningssystemets uppbyggnad...3 1.3.

Läs mer