Bilaga 1. Projektplan Platsorganisation Åhus. Projektidé. Bakgrund

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bilaga 1. Projektplan Platsorganisation Åhus. Projektidé. Bakgrund"

Transkript

1 Bilaga 1 Projektplan Platsorganisation Åhus Projektidé Projektidén är att samla ett brett spektrum av lokala krafter föreningar, företag och boende i en nybildad förening som blir ett forum för att stärka dels Åhusområdets interna identitet genom boendeengagemang och skapandet av lokala utvecklingsplaner och dels den externa identiteten för att utveckla besöksnäringen genom samverkan och öka ortens attraktionskraft. Den viktigaste framgångsfaktorn för projektet är att skapa förutsättningar för bred samverkan mellan alla olika grupper där fokus läggs på att engagera medborgarna, särskilt unga, i den gemensamma utvecklingen av Åhusområdet. Bakgrund Åhus karakteriseras av ett rikt föreningsliv och många eldsjälar men också av stor brist på samverkan mellan dessa. Flera mindre försök har gjorts att skapa ett långsiktigt samarbete men resurser har saknats, framför allt vad gäller att nå ut till de boende och engagera olika grupper i området. Därmed har initiativen varken varit hållbara eller sammanhållande. Denna splittring har också varit problematisk i samband med kommunens önskan till medborgardialog i orten då en tydlig samtalspart inte funnits. Åhus är en av kommunens basorter och tillhandahåller service till ett större närliggande område vilket gör samverkan med kommunen särskilt viktig. Sammantaget kan sägas att Åhus saknar en sammanhållen intern identitet som kan ligga till grund för en utveckling av området som drivs av invånarna själva. Vad som krävs är därför en öppen, demokratisk process som engagerar alla olika grupper och som inte exkluderar någon. Denna process behöver vara öppen för den omgivande landsbygden och mindre orterna så att hela området kan stärkas och invånarna göras delaktiga i utvecklingen. Bristen på samverkan och målbild försvagar också Åhusområdets externa identitet. Åhus har ett par stora turistarrangemang och ett antal mindre men utan samarbete mellan olika föreningar, företagare och boende och gemensamma marknadsföringskanaler är dessa svåra att utveckla. Inte minst en breddad säsong som sträcker sig från påsk till sen höst skulle gynna både de boende och besöksnäringen, stimulera tillväxt och utveckla orten i positiv riktning. En gemensam hemsida som riktar sig både till de boende och till besökare är ett konkret verktyg för att skapa denna samverkan och öka Åhus konkurrenskraft. Dessa problem och hur de ska lösas har diskuterats bland boende och verksamma i Åhus under en längre tid och en grupp aktörer, föreningar och företagare, startar nu en ideell förening som ska vara navet för att driva denna samverkan framåt, fortsätta engagera de boende och vidareutveckla besöksnäringen. Målsättningen är att på detta sätt stärka Åhus identiet både internt och externt och att lägga förutsättningarna för en långsiktigt hållbar utveckling av Åhusområdet. För att kunna starta processen krävs dock större resurser än vad denna nystartade förening har till sitt förfogande och därför söks stöd från kommunen och Leader. Föreningen Platsorganisation Åhus kommer att agera projektägare och Kristianstad kommun blir en samverkanspart i projektet. Medlemskap i föreningen 1

2 är öppet för alla boende och verksamma i Åhus med omnejd. De större företag och föreningar som deltar betalar en startavgift som ska användas i projektet. De viktigaste intressenterna i projektet är alla boende och verksamma i Åhusområdet samt Åhus besökare. Även Kristianstads kommun är en intressent genom sin samverkan både under projekttiden och efter projektets slut. Kommunens roll är att stödja och underlätta bygdens och invånarnas möjlighet till utveckling. I Kristianstads kommuns strategidokument Växande landsbygd poängteras vikten av att satsa på byutveckling och turism med utgångspunkt från kommunens basorter. För kommunen är detta projekt som initierats av boende och verksamma i Åhus av stort intresse då man strävar efter att förbättra medborgardialogen och korta kommunikationsvägarna med invånarna, inte minst inför arbetet med en ny översiktplan för Åhus som ska vara klar Den inkluderande modell för samverkan som tas fram i Platsorganisation Åhus har därmed stor potential att kunna spridas i kommunen, i första hand till de övriga basorterna. Koppling till landsbygdsprogrammet och Leader Skånes Ess strategi Platsorganisation Åhus relaterar till landsbygdsprogrammets tredje axel och syftar till att förbättra livskvaliteten och främja ekonomin i Åhusområdet. Projektet har kopplingar till den lokala Leaderstrategins tre teman. Temat Bo och trivas är projektets huvudområde med fokus på lokal utveckling och inflytande med ett underifrånperspektiv. Projektidén har sitt ursprung i det lokala engagemanget och projektet syftar till att stärka detta och skapa en bred plattform för samverkan och påverkan, inte minst genom en lokal utvecklingsplan som är väl förankrad i området. Detta ökar de boendes och verksammas möjligheter att själva påverka områdets utveckling och livskvalitet och stärker föreningslivet. Inom området Verka och utvecklas vill Platsorganisation Åhus skapa samverkan och nätverk mellan föreningar, företag och boende för att främja besöksnäringen och entreprenörskapet i Åhusområdet. Genom en gemensam plattform kan nya konstellationer skapas och innovativa idéer ta form. Den gemensamma marknadsföring som hemsidan kommer att utgöra stärker också företagens utvecklingsmöjligheter. Vidare kommer projektet att verka för att vidareutveckla besöksnäringen och arrangemang inom temat Besöka och uppleva. Fler besökare ska lockas till Åhusområdet genom en breddad säsong och samverkan för att utveckla och skapa arrangemang. Övergripande strävar Platsorganisation Åhus efter att uppfylla Leader Skånes Ess strategi för en stärkt identitet genom lokal samverkan och satsningar både på föreningslivet och lokala arrangemang. Projektet syftar också till att utveckla det lokala entreprenörskapet genom nätverk och samverkan. Syfte Huvudsyftet med Platsorganisation Åhus är att skapa en bred och inkluderande plattform för samverkan i Åhusområdet där alla grupper kan delta. Därmed ska fler bli delaktiga i utvecklingen av sin hemort och gemensamt arbeta fram visionen för området. Detta kommer att leda till en dynamisk och demokratisk utveckling av Åhus och stärka ortens identitet såväl internt som externt med större sammanhållning och ett ökat värde som turistort som följd. Syftet är också att förbättra kommunikationsvägarna med framför allt kommunen och bli en naturlig samtalspart inom alla 2

3 utvecklingsfrågor som rör Åhusområdet. Projektet strävar efter att inkludera en stor del av områdets befolkning och att engagera grupper som oftast står utanför mer traditionella initiativ, t.ex. ungdomar. Detta lägger grunden för en socialt hållbar utveckling av Åhus som gynnar de boende och stärker ortens besöksattraktion. Detta innovativa arbetssätt har stor potential att kunna spridas till andra orter lokalt och regionalt för att kunna inspirera andra samhällen att utvecklas genom medborgardialog och lokalt inflytande. Den gemensamma vision som vaskas fram får sitt konkreta uttryck i en lokal utvecklingsplan. Detta är inget politiskt dokument utan ett verktyg för att hålla utvecklingen i området levande och för att alla ska arbeta mot en gemensam vision. Dokumentet ska beskriva områdets karaktär, dess styrkor och svagheter, den övergripande visionen samt handlingsplan och konkreta delmål för olika områden. Barn och ungas perspektiv kommer att redovisas som egna delar i utvecklingsplanen. Det är ingen slutgiltig produkt utan ska sedan fortlöpande uppdateras för att kunna utgöra ett stöd i det lokala utvecklingsarbetet och dialogen med kommunen. En viktig målsättning i projektet är dess hållbarhet; föreningen Platsorganisation Åhus ska långsiktigt vara drivande vad gäller Åhus utveckling och dess vidare former och planer kommer att konkretiseras under projektets gång. Vision Den långsiktiga visionen är ett Åhus med omnejd som präglas av lokalt engagemang, en inkluderande attityd och samverkan där boende och verksamma tillsammans driver utvecklingen. Området är en ledande turistdestination och en populär boendeort med ett brett utbud av arrangemang och aktiviteter spridda över hela säsongen. Mål Projektets huvudmål är att: Skapa en bred plattform för samverkan som ska utvecklas och hitta en hållbar form gällande uppdrag, organisation och relation till Kristianstads kommun. Vid projektets slut ska formerna för samverkan vara etablerade och en långsiktig handlingsplan antagen. Ta fram en lokal handlingsplan för Åhusområdet. Skapa en hemsida som både blir en interaktiv mötesplats för de boende och en marknadsföringskanal gentemot besökare. Skapa ett ungdomsforum i föreningen för att uppmuntra ungdomars engagemang i plattformen och i Åhus framtid. Vid projektets slut ska formerna för samverkan vara etablerade och en långsiktig handlingsplan antagen. Ett ungdomsarrangemang, planerat och genomfört av ungdomsforumet, ska ha genomförts. Vidareutveckla befintliga arrangemang genom samverkan. 4 befintliga arrangemang spridda över säsongen ska vidareutvecklas under projekttiden. Bredda säsongen. Under projekttiden ska två nya arrangemang initieras och en handlingsplan för hur arbetet med att bredda säsongen ska fortsätta ska vara antagen. Målgrupp Projektet har två primära målgrupper, dels de boende och verksamma i Åhus och dels Åhus besökare och turister. Ett särskilt fokus kommer att läggas på ungdomar, framför allt genom att bilda ett ungdomsforum inom föreningen. 3

4 En avgörande framgångsfaktor för projektet är att verkligen når så stor del av målgruppen som möjligt. Då föreningens grundare har bott och verkat i området under lång tid har man väl uppbyggda nätverk och bedömer därför att föreningen redan från början har goda kontakter med målgruppen. De fyra grundarna har olika kontaktnät som kompletterar varandra - Åhus Beachhandboll har kontakter med alla idrottsföreningar i området och med många unga, Köpmannaföreningen organiserar de flesta näringsidkare på orten, Hotel Åhusstrand har nätverk inom kulturlivet och ICA har kontaktytor med sina kunder via både direktkontakt och e- mailutskick. Sammantaget har projektet goda möjligheter att förvalta dessa befintliga kontakter och ytterligare bredda och utveckla sin kontakt med målgruppen. Projektets horisontella arbetsområden Hållbar utveckling Projektet har sin grund i idén att gemensamt och hållbart utveckla Åhus genom att beakta ekonomisk, miljömässig och social hållbarhet. Genom att samverka och bättre utnyttja befintliga resurser avser projektet att arbeta med ekonomisk hållbarhet. Detta kommer också att vara viktigt vid inköp och liknande. All utveckling som sker måste också fokusera på och beakta hållbarhet för miljön. Vidare kommer hela projektet att genomsyras av en inkluderande attityd och öppen dialog för att skapa ett socialt hållbart samhälle där alla grupper kan göra sina röster hörda och påverka utvecklingen. Jämställdhet, mångfald och tillgänglighet Projektet är öppet och inkluderande och jämställdhet, mångfald och tillgänglighet är därför ledord. Alla aktiviteter kommer att beaktas ur ett jämställdhetsperspektiv så att kvinnor och män ges lika möjligheter; exempelvis kan interaktiva delar på hemsidan krävas för att småbarnsföräldrar ska kunna göra sin röst hörd. En jämn könsfördelning kommer att eftersträvas inom styrgrupp och föreningens styrelse. På samma sätt kommer projektet att arbeta med mångfaldsfrågor och bedömningar kommer att göras om riktade insatser krävs för att inkludera utlandsfödda. Genom hela projektet kommer tillgängligheten att beaktas från fysisk tillgänglighet till bemötande, kommunikativ och informativ tillgänglighet. Målet är att ingen ska utestängas på grund av någon form av funktionsnedsättning. Delaktighet Delaktighet och underifrånperspektivet är också viktiga ledord för projektet. Projektorganisation Åhus kommer aktivt att arbeta för att nå och inkludera olika grupper i Åhusområdet och inflytande, öppenhet och dialog ska genomsyra alla delar av projektet. För att alla ska kunna engagera sig på sina villkor kommer föreningen att ha olika medlemsavgifter för olika grupper, t.ex. för enskilda invånare, unga och enmansföretag. Idéer och initiativ ska komma underifrån, bl.a. söks pengar för ett ungdomsarrangemang som bestäms och planeras av de unga. Ungdomar Att lyfta fram ungdomars erfarenheter, idéer och tankar samt främja deras lokala engagemang är viktiga framgångsfaktorer för projektet. Ett ungdomsforum för strategisk påverkan kommer att skapas inom föreningen Platsorganisation Åhus för att detta ska kunna ske. Medel kommer även att 4

5 avsättas för riktade insatser mot unga, av unga. Detta kan exempelvis vara inom digital storytelling för att visualisera sina utvecklingsidéer för området men detta kommer att bestämmas av de unga själva. Kompetensutveckling För att bli den plattform och samverkanspart som föreningen eftersträvar och även stärka besöksnäringen krävs kompetensutvecklingsinsatser. Detta kan vara föreläsningar och studiebesök för att lära av vad andra gjort och av varandra. Stärkt konkurrenskraft Visionen att bli en ledande turistort handlar om att stärka konkurrenskraften i Åhusområdet. Bl.a. hemsidan kommer att öka marknadsföringen och profileringen av området genom en tydligare identitet, internt såväl som externt. Även samverkan och nätverksbyggande ska ge positiva effekter och skapa tillväxt. Aktiviteter Projektet har sex huvudaktiviteter kopplade till projektmålen; dessa aktiviteter utgörs sedan av ett antal delaktiviteter. Skapa plattform Arbetsmöten inom föreningen. Studiebesök planera och genomföra studiebesök i t.ex. Båstad och Gotland för att visa vad de gjort bra där. Följa upp detta genom möten och samtal. Lokal utvecklingsplan Stormöten 4 st större arbetsmöten för boende, företagare och föreningar för att arbeta fram grunderna till en lokal utvecklingsplan. På dessa möten arbeta med storytelling för att skapa en gemensam bild av Åhusområdet. Skapa filmer som kan läggas upp på hemsidan. Workshops minst 10 workshops kommer att anordnas inom olika temaområden för att arbeta fram utvecklingsplanen inom specifika områden. Exempel på områden kan vara boendemiljöer, besöksnäring, kultur, fritid, näringslivsutveckling och mötesplatser. Dessa kommer att anordnas på olika platser i Åhusområdet. För att fånga upp ungas idéer och åsikter kommer 3 workshops att anordnas för unga, ett på varje högstadium och ett för gymnasieungdomar. Ungdomsforumet kommer att anordna dessa. För att fånga upp barnens idéer och åsikter kommer samarbete att ske med grundskolorna i Åhusområdet. Skapa hemsida Workshop kommer att anordnas för att få fram vilka olika delar hemsidan ska innehålla, hur den kan bli en interaktiv mötesplats etc. Skapa hemsida som riktar sig både mot boende i Åhusområdet och mot besökare. Kalendarium med aktuella aktiviteter. Ungdomsforum Bilda ungdomsforum inom föreningen Platsorganisation Åhus. Lokal utvecklingsplan från ungas perspektiv. Workshops, 2 st för högstadieungdomar och ett för gymnasieungdomar, kommer att ligga till grund för arbetet. 5

6 Ungdomsarrangemang. Medel kommer att avsättas för att ungdomsforumet ska kunna anordna ett arrangemang kopplat till utvecklingsplanen, av unga för unga. Utveckla befintliga arrangemang Samverkansmöten. Breda samverkansmöten som fokuserar på befintliga arrangemang kommer att hållas löpande för att genom samverkan vidareutveckla dessa. Exempel på befintliga arrangemang kan vara visfestivalen, Åhus Beachsoccer, Åhus Beachhandboll och Åhus vinfest. Studiebesök och kompetensutveckling. Se hur andra har arbetat med frågan, bjuda in föreläsare som kan leda workshops om att utveckla besöksnäringen. Bredda säsongen Workshops och handlingsplan. Workshops kommer att hållas för att initiera nya arrangemang och för att ta fram en långsiktig handlingsplan över hur Åhusområdet kan fortsätta arbeta för att bredda säsongen. Studiebesök och kompetensutveckling. Detta kan ske gemensamt med grupperna under vidareutveckla befintliga arrangemang. Arbetsgrupper kommer att skapas för att aktivt initiera nya arrangemang. Utgångspunkten är att arbetsgrupper kommer att bildas för ett höstarrangemang, för koncept påskrundan och för Skolbeachhandboll, detta kan dock komma att ändras. Projektorganisation Projektägare är den ideella föreningen Platsorganisation Åhus som har bildats med detta syfte. En projektledare på 100 % kommer att rekryteras till projektet. Projektledaren blir operativt ansvarig och ansvarar för det huvudsakliga genomförandet av projektet samt ekonomi, administration och redovisning. En styrgrupp kommer att skapas med representanter från ideell, privat och offentlig sektor. Styrgruppen kommer att bestå av två eller tre representanter för föreningen Platsorganisation Åhus, från kommunen och från Leader. Styrgruppen ska säkerställa att projektets innehåll och metoder leder till de mål som fastställts för projektet samt att projektets budget hålls. Vidare kommer styrgruppen att stödja projektledaren inom strategisk påverkan och kommunikation av projektet. En jämn könsfördelning kommer att eftersträvas i sammansättningen av styrgruppen. En av föreningen Platsorganisation Åhus representanter i styrgruppen utses till arbetsledare för projektledaren. Arbetsledaren kommer att ha den dagliga kontakten med projektledaren och utgöra bollplank och stöttning i projektet. Utvärdering Utvärdering av projektet kommer att ske dels efter ett år och dels vid projektslutet, detta för att möjliggöra ett kontinuerligt lärande i projektet. Målen kommer då att följas upp både utifrån ett kvantitativt och från ett kvalitativt perspektiv och utvärderingen kommer också att undersöka hur resultaten ska spridas och påverkan ske. En trivselenkät riktad till de boende planeras bl.a. liksom en mätning av antal gästnätter i området. Resultaten kommer att ligga till grund för Platsorganisation Åhus långsiktiga handlingsplan vilken utgör basen för föreningens arbete när projektet avslutats. 6

7 Föreningen kommer att fortsätta sitt arbete efter projektets slut men de definitiva formerna bestäms och utvecklas under projektets gång. De aktörer som har grundat föreningen Platsorganisation Åhus har skrivit på treårskontrakt och de olika handlingsplaner som tas fram kommer att löpa på minst fem år för att skapa kontinuitet i arbetet. Även kommunen kommer att använda sig av projektresultaten för att sprida modellen och inspirera andra basorter till liknande initiativ. 7

Projektbeskrivning. Projektets namn. Sammanfattande projektbeskrivning. Bakgrundsbeskrivning. Lokala servicepunkter på skånska landsbygden

Projektbeskrivning. Projektets namn. Sammanfattande projektbeskrivning. Bakgrundsbeskrivning. Lokala servicepunkter på skånska landsbygden Projektbeskrivning Projektets namn Lokala servicepunkter på skånska landsbygden Sammanfattande projektbeskrivning Syftet med projektet är att genom innovativa metoder och samverkansformer mellan ideell,

Läs mer

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet PROJEKTSTÖD - Slutrapport Du ska använda blanketten för att skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av projektet. Jordbruksverket kommer att publicera rapporten i databasen för

Läs mer

Destination Visit Bollnäs

Destination Visit Bollnäs Destination Visit Bollnäs Bakgrund: I spåren av det arbete som Region Gävleborg initierat via projektet Nu kör vi har vår förening Bollnäsdraget ekonomisk förening beslutat oss för att ta taktpinnen och

Läs mer

1 (5) Verksamhetsplan 2012

1 (5) Verksamhetsplan 2012 1 (5) Verksamhetsplan 2012 CSR Västsverige ger medlemmar ökad konkurrenskraft genom att omsätta kunskap i konkret handling. CSR Västsverige utvecklar och sprider verktyg och kompetens kring betydelsen

Läs mer

Projektidé? Leader kan hjälpa till att förverkliga den! www.leadertimra.se

Projektidé? Leader kan hjälpa till att förverkliga den! www.leadertimra.se Projektidé? Leader kan hjälpa till att förverkliga den! Leader - ett sätt att utvecklas Leader är en metod för att arbeta med landsbygdsutveckling Vi fördelar stöd till projekt som utvecklar landsbygdens

Läs mer

Digital strategi. Järfälla För- och grundskolor

Digital strategi. Järfälla För- och grundskolor Digital strategi Järfälla För- och grundskolor I Järfällas för- och grundskolor arbetar vi för att... barn, elever och medarbetare ska ha tillgång till digitala verktyg som ger ett bra stöd för lärande

Läs mer

Vår gemensamma målbild

Vår gemensamma målbild Vår gemensamma målbild från nu till 2017 Foto: Leif Samuelsson Kultur- och fritidsförvaltningen Till dig som arbetar inom kultur- och fritidsförvaltningen För att veta vart vi ska styra måste vi veta vart

Läs mer

Dnr 03/18 HANDLINGSPLAN. Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-14, 50

Dnr 03/18 HANDLINGSPLAN. Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-14, 50 Dnr 03/18 HANDLINGSPLAN 2004 2007 Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-14, 50 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING... 2 1. Insatsområde: Leva, bo och flytta till... 3 1.1 Boende... 3 1.2 Kommunikationer... 3

Läs mer

Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö

Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö Uppdrag Se över hur det lokala besöksnäringssamarbetet för Värmdö bör organiseras För att skapa lokalt engagemang och mervärde åt

Läs mer

Strategisk plan 2015-2018

Strategisk plan 2015-2018 Strategisk plan 2015-2018 1 Strategisk plan 2015-2018 Strategisk plan för mandatperioden 2015-2018 Fastställt av: Fullmäktige 2015-06-22 52 Produktion: Kommunledningskontoret Dnr: MK KS 2015/00217 Bilder:

Läs mer

Abborraleden. Projektplan

Abborraleden. Projektplan Abborraleden Projektplan Örkelljunga september 2013 1 Innehåll Projektnamn... 3 Projektägare... 3 Journalnummer... 3 Kontaktperson... 3 Kontaktuppgifter... 3 Projektidé... 3 Bakgrund... 4 Syfte... 5 Mål...

Läs mer

Föreningskraft. Som förprojekt blev det lyckat och har skapat ett breddengagemang, utvecklingsprojekt, företagande samt förväntningar.

Föreningskraft. Som förprojekt blev det lyckat och har skapat ett breddengagemang, utvecklingsprojekt, företagande samt förväntningar. Föreningskraft Allsång i Heby Folkets Park. Projektägare: Mötesplats Tillväxt Ek. Förening (MTI) Projektledare: Håkan Collin Kommun: Heby Dnr: 97 Jnr: 2011 5360 Projekttid: 2011-06-20 2012-12-31 Beviljade

Läs mer

Projektplan. 1. Projektnamn. 2. Projektidé. Upptäck Änglamarken 2012-03-19 1

Projektplan. 1. Projektnamn. 2. Projektidé. Upptäck Änglamarken 2012-03-19 1 Upptäck Änglamarken 2012-03-19 1 Projektplan 1. Projektnamn Med syftet att främja besöksnäringen i den södra delen av Kristianstads kommun har en ideell förening bildats, föreningen Änglamarken. Medlemskapet

Läs mer

Ljustern en tillgång

Ljustern en tillgång Ljustern en tillgång Projektet har lett till fler besökare och ökad användning av området. Foto: Jonas Lindgren Projektägare: Södra Dalarnas Utveckling, ekonomisk förening Projektledare: Sofie Jutner Kommun:

Läs mer

2011-11-30 1. Bräknemodellen. En utvecklingsmodell för småorter på landsbygden.

2011-11-30 1. Bräknemodellen. En utvecklingsmodell för småorter på landsbygden. 2011-11-30 1 Bräknemodellen. En utvecklingsmodell för småorter på landsbygden. Bakgrund Sedan ett år tillbaka har Hoby Företagarförening och Bygd i Samverkan, båda ideella föreningar, arbetat med att ta

Läs mer

Socialt entreprenörskap Finansierar projekt inom den sociala ekonomin. Den biobaserade byggnaden i den hållbara staden. Hur gör man i Skövde?

Socialt entreprenörskap Finansierar projekt inom den sociala ekonomin. Den biobaserade byggnaden i den hållbara staden. Hur gör man i Skövde? Den biobaserade byggnaden i den hållbara staden Hur gör man i Skövde? Utlysning av projektmedel 2013-2014 Dnr RUN 614-0186-13 Socialt entreprenörskap Finansierar projekt inom den sociala ekonomin 1. Inbjudan

Läs mer

Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och organisationer inom den sociala ekonomin i Göteborg

Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och organisationer inom den sociala ekonomin i Göteborg Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och organisationer inom den sociala ekonomin i Göteborg Värdegrund för samverkan Den sociala ekonomins organisationer bidrar till samhörighet mellan människor,

Läs mer

Destinationsutveckling Sommenbygd. 1 Projektidé

Destinationsutveckling Sommenbygd. 1 Projektidé Tranås den 20 april 2010 Destinationsutveckling Sommenbygd 1 Projektidé Projektet är ett paraplyprojekt som ska utveckla besöksnäringen av Sommenbygd med de tillhörande sex kommunerna i Sommenbygd. Detta

Läs mer

LIVSKVALITET KARLSTAD 100 000

LIVSKVALITET KARLSTAD 100 000 Antagen av kommunfullmäktige i januari 2008. Bygger vidare på kommunfullmäktiges utvecklingsprogram från 1998. VISION FÖR KARLSTADS KOMMUN Karlstads kommun, 651 84 Karlstad LIVSKVALITET KARLSTAD 100 000

Läs mer

MARKNADSFÖRINGSPLAN 2007 Antagen av kommunstyrelsen 061025

MARKNADSFÖRINGSPLAN 2007 Antagen av kommunstyrelsen 061025 MARKNADSFÖRINGSPLAN 2007 Antagen av kommunstyrelsen 061025 Inledning Vi möts av mellan 2 000-3 000 olika budskap varje dag. Hur skall man i en djungel av budskap och information få sitt budskap att tränga

Läs mer

Slutrapport förestudie Ekoturistdestinationen Kristianstad

Slutrapport förestudie Ekoturistdestinationen Kristianstad Slutrapport förestudie Ekoturistdestinationen Kristianstad Sammanfattning Kristianstad Vattenrike är en viktig besöksanledning i nordöstra Skåne och mycket har gjorts när det gäller att tillgängliggöra,

Läs mer

Möjligheten att etablera en återkommande, internationell konferens med fokus på social hållbarhet

Möjligheten att etablera en återkommande, internationell konferens med fokus på social hållbarhet Möjligheten att etablera en återkommande, internationell konferens med fokus på Upprättad Datum: Version: Ansvarig: Förvaltning: Enhet: 2014-11-04 1.0 Marie Holmberg Stadskontoret Näringslivsavdelningen

Läs mer

Riktlinjer. Internationellt arbete. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27

Riktlinjer. Internationellt arbete. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27 Riktlinjer Internationellt arbete Mariestad Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27 Datum: 2012-02-01 Dnr: Sida: 2 (7) Riktlinjer för internationellt arbete Kommunfullmäktiges beslut 62/02 Bakgrund

Läs mer

Slutrapport Föreningen Hjärnkoll Jönköpings län

Slutrapport Föreningen Hjärnkoll Jönköpings län Slutrapport Slutrapport Föreningen Hjärnkoll Jönköpings län Datum: 2015-06-10 Diarienr: 2015/0164 Bakgrund Projektet Hjärnkoll har i utvärderingarna visat att det går att förändra attityder i vårt samhälle.

Läs mer

Trollhättan-Vänersborg TillväxtAllians

Trollhättan-Vänersborg TillväxtAllians Tvåstadskommitténs plattform I plattformen från maj 2003 konstateras bland annat följande: Kommunledningarna i / Trollhättan-Vänersborg / är överens om att utveckla samarbetet sinsemellan för att ytterligare

Läs mer

UTKAST. Innehållsförteckning. Handling för tillväxt... 2

UTKAST. Innehållsförteckning. Handling för tillväxt... 2 Innehållsförteckning Handling för tillväxt... 2 1. Boendet - Leva, bo och flytta till... 3 1.1 Boende...3 1.2 Kommunikationer...3 1.3 Attityder...4 1.4 Fritid/Kultur...4 1.5 Öppnare landskap/naturvård...4

Läs mer

IDROTTSPOLITISKT PROGRAM FÖR ESLÖVS KOMMUN. Antaget av kommunstyrelsen 2013-10-01, att gälla från och med 2014-01-01

IDROTTSPOLITISKT PROGRAM FÖR ESLÖVS KOMMUN. Antaget av kommunstyrelsen 2013-10-01, att gälla från och med 2014-01-01 IDROTTSPOLITISKT PROGRAM FÖR ESLÖVS KOMMUN Antaget av kommunstyrelsen 2013-10-01, att gälla från och med 2014-01-01 Idrotten spelar en central roll för Eslöv. Med en lång tradition av ett rikt föreningsliv

Läs mer

AKTIVITETSPLAN VÄRLDSKLASS 2015 2013:1

AKTIVITETSPLAN VÄRLDSKLASS 2015 2013:1 AKTIVITETSPLAN VÄRLDSKLASS 2015 2013:1 AKTIVITETSPLAN 2013:1 VÄRLDSKLASS 2015 Världsklass 2015 är kommunens utvecklingsarbete med huvudmål att Örnsköldsvik ska vara en kommun av världsklass att leva i,

Läs mer

Kapacitetsbyggande för hållbara arrangörsnätverk

Kapacitetsbyggande för hållbara arrangörsnätverk Kapacitetsbyggande för hållbara arrangörsnätverk PROJEKTBESKRIVNING DcV kommer i denna ansökan för projektutveckling från Västra Götalandsregionen (VGR),, att fokusera på marknaden för dansutövarna, nämligen

Läs mer

Slutrapport för projekt

Slutrapport för projekt Slutrapport för projekt Vänligen notera att slutrapporten och godkännande för att publicera kontaktuppgifterna (sista sidan) ska sändas i original till Länsstyrelsen, dessutom slutrapporten sändas i digital

Läs mer

Slutrapport för projekt

Slutrapport för projekt Slutrapport för projekt Vänligen notera att slutrapporten och godkännande för att publicera kontaktuppgifterna (sista sidan) ska sändas i original till Länsstyrelsen, dessutom slutrapporten sändas i digital

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Antaget av kommunfullmäktige 2015-03-24 dnr KS/2014:166 Dokumentansvarig: Personalchef Mjölby en hållbar kommun Mjölby kommun är en hållbar kommun som skapar utrymme för att både

Läs mer

Verksamhetsplan 2015 Friluftsfrämjandet Region Öst

Verksamhetsplan 2015 Friluftsfrämjandet Region Öst Verksamhetsplan 2015 Friluftsfrämjandet Region Öst Innehållsförteckning Bakgrund Sid 3 Mission Sid 3 Vision Sid 3 Uppdrag Sid 3 Regionstyrelsens ansvar Sid 4 Administrativt centrum Region Öst och Mitt

Läs mer

Verksamhetsplan 2015/2016

Verksamhetsplan 2015/2016 Verksamhetsplan 2015/2016 Fastställd av fullmäktige 2015-05-20 Bakgrund och Syfte Verksamhetsplanen är det styrdokument som beskriver de frågor Studentkåren i Borås planerar arbeta med under året utöver

Läs mer

Ronneby kommuns landsbygdspolitiska programs handlingsplan gällande för åren 2012-2014

Ronneby kommuns landsbygdspolitiska programs handlingsplan gällande för åren 2012-2014 Ronneby kommuns landsbygdspolitiska programs handlingsplan gällande för åren 2012-2014 Bakgrund Denna handlingsplan är kopplad till Ronneby kommuns landsbygdspolitiska program och är framtagen efter en

Läs mer

Kinda kommun Styrning och Kvalitet

Kinda kommun Styrning och Kvalitet Kinda kommun Styrning och Kvalitet Diarienummer: Publiceringsdatum: Publicerad: Hemsida, Kindanätet (inom snar framtid) Beslutsfattare: Ledningsgrupp Beslutsdatum: Giltighetstid: Tills vidare Uppföljning:

Läs mer

MED KULTUR GENOM HELA LIVET

MED KULTUR GENOM HELA LIVET MED KULTUR GENOM HELA LIVET KULTURPLAN för Vänersborgs kommun 2014-2016 Kulturens Vänersborg Vänersborg ska vara känt för sitt kulturliv långt utanför kommungränsen. Kultur ska vara en drivkraft för utveckling

Läs mer

Rådgivande landsbygdsriksdag. Årsmöte/föreningsmöte. Styrelse. 24 Länsbygderåd

Rådgivande landsbygdsriksdag. Årsmöte/föreningsmöte. Styrelse. 24 Länsbygderåd Rådgivande landsbygdsriksdag Årsmöte/föreningsmöte Styrelse 24 Länsbygderåd Kansli Cirka 100 kommunbygderåd Cirka 4 500 lokala utvecklingsgrupper Cirka 40 medlemsorganisationer llt vårt arbete har sin

Läs mer

Linköpings personalpolitiska program

Linköpings personalpolitiska program Linköpings personalpolitiska program Fastställd av kommunfullmäktige i april 2012 Linköping där idéer blir verklighet Linköpings kommun är en av regionens största arbetsgivare och har en bredd bland både

Läs mer

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf Programområde Kultur och bibliotek ghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjk

Läs mer

Arbetsgivarstrategi. Post Botkyrka kommun, 147 85 TUMBA Besök Munkhättevägen 45 Tel 08-530 610 00 www.botkyrka.se Org.nr 212000-2882 Bankgiro 624-1061

Arbetsgivarstrategi. Post Botkyrka kommun, 147 85 TUMBA Besök Munkhättevägen 45 Tel 08-530 610 00 www.botkyrka.se Org.nr 212000-2882 Bankgiro 624-1061 Arbetsgivarstrategi Post Botkyrka kommun, 147 85 TUMBA Besök Munkhättevägen 45 Tel 08-530 610 00 www.botkyrka.se Org.nr 212000-2882 Bankgiro 624-1061 Innehållsförteckning Vad innebär det att vara en bra

Läs mer

SvFF Mål & Strategi 2013-2017. Workshop distrikt. svensk fotboll mål & Strategi 2013-2017

SvFF Mål & Strategi 2013-2017. Workshop distrikt. svensk fotboll mål & Strategi 2013-2017 SvFF Mål & Strategi 2013-2017 Workshop distrikt svensk fotboll mål & Strategi 2013-2017 AGENDA 17.00-17.45 Genomgång Mål & Strategi Svensk Fotboll, och distriktens process under hösten. 17.45-18.45 Värdegrunden

Läs mer

STRATEGISK PLAN. Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den XXX

STRATEGISK PLAN. Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den XXX STRATEGISK PLAN Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den XXX 2016-2019 sidan 1 av 5 Vara vågar! Vision 2030... 2 Övergripande mål... 2 I Vara kommun trivs alla att leva och bo... 2 Framgångsfaktorer...

Läs mer

Förstudie Norabygden

Förstudie Norabygden Förstudie Norabygden Ingbo källor är en av sevärdheterna i Tärnsjöbygden. Projektägare: Nya Tärnsjöbygdens framtid, ideell förening Projektledare Per Anders Eriksson Kommun: Heby Dnr: 46 Jnr: 2009 6557

Läs mer

Program för ett integrerat samhälle

Program för ett integrerat samhälle Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Program för ett integrerat samhälle Integrerat samhälle 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för

Läs mer

På den här blanketten ansöker du om projektstöd inom Leader Sjuhärad för projekt som genomförs 2014 2015. Mobil 0700154224 Fax.

På den här blanketten ansöker du om projektstöd inom Leader Sjuhärad för projekt som genomförs 2014 2015. Mobil 0700154224 Fax. På den här blanketten ansöker du om projektstöd inom Leader Sjuhärad för projekt som genomförs 2014 2015. A Sökande Uddebo ekologiska Inköpsförening Organisations/personnummer 802476-9484 0700154224 E-post:

Läs mer

Kompetensförsörjningsstrategi för Försäkringskassan.

Kompetensförsörjningsstrategi för Försäkringskassan. STRATEGI 1 (6) Kompetensförsörjningsstrategi för Försäkringskassan. Inledning Försäkringskassan mål är att vara en organisation som har medborgarnas fulla förtroende när det gäller service, bemötande och

Läs mer

Slutrapport för projekt

Slutrapport för projekt Slutrapport för projekt Allmänna uppgifter Datum: 2010-03-31 Projekttid: 2009-10-01-2010-04-01 Journalnummer: 2009-5974 LAG diarienr: LVS-050 Projektnamn: HÄSTNÄRA BOENDE I GÖTENE, förstudie Sammanställning

Läs mer

Slutrapport för projekt

Slutrapport för projekt Slutrapport för projekt Vänligen notera att slutrapporten och godkännande för att publicera kontaktuppgifterna (sista sidan) ska sändas i original till Länsstyrelsen, dessutom slutrapporten sändas i digital

Läs mer

Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och sektorn social ekonomi

Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och sektorn social ekonomi Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och sektorn social ekonomi Arbetet med överenskommelsen I dialog mellan Göteborgs Stad och sektorn social ekonomi har en överenskommelse om samverkan

Läs mer

Internationell strategi. för Gävle kommun

Internationell strategi. för Gävle kommun Internationell strategi för Gävle kommun Innehåll Inledning Sammanfattning... 4 Syfte med det internationella arbetet... 5 Internationell strategi För invånare, företag och Gävle kommunkoncern Foto: Mostprotos.com

Läs mer

Leader Höga Kusten. Kramfors Härnösand Örnsköldsvik

Leader Höga Kusten. Kramfors Härnösand Örnsköldsvik Leader Höga Kusten Kramfors Härnösand Örnsköldsvik Så är det i Höga Kusten 2013 - Leader Höga Kustens vision Höga Kusten präglas av en livskraftig landsbygd, där invånarna känner gemenskap och samarbetar

Läs mer

Projektplan 2011. -En brandstation för alla. En Brandstation för alla. Linda Granqvist. Antagen av XXX den ÅRMÅNDAG Version Datum

Projektplan 2011. -En brandstation för alla. En Brandstation för alla. Linda Granqvist. Antagen av XXX den ÅRMÅNDAG Version Datum Projektplan 2011 - En Brandstation för alla Linda Granqvist Antagen av XXX den ÅRMÅNDAG Version Datum Bakgrund Räddningstjänsten i Sverige står inför många utmaningar. Ett säkrare och tryggare samhälle,

Läs mer

PROGRAM FÖR SOCIAL EKONOMI I VÄSTRA GÖTALAND

PROGRAM FÖR SOCIAL EKONOMI I VÄSTRA GÖTALAND PROGRAM FÖR SOCIAL EKONOMI I VÄSTRA GÖTALAND 1. BAKGRUND Den sociala ekonomin utgörs av verksamheter som primärt har samhälleliga ändamål, bygger på demokratiska värderingar och är organisatoriskt fristående

Läs mer

Centrum för lokal utveckling och social ekonomi i Örebro län. Stöd och rådgivning för sociala innovationer

Centrum för lokal utveckling och social ekonomi i Örebro län. Stöd och rådgivning för sociala innovationer Centrum för lokal utveckling och social ekonomi i Örebro län. Stöd och rådgivning för sociala innovationer Sammanfattning av Förstudie 1 www.orebroll.se Post Box 1613, 701 16 Örebro Besök Eklundavägen

Läs mer

Uppdrag Affärsidé Vision Mål Strategier Budskap

Uppdrag Affärsidé Vision Mål Strategier Budskap Uppdrag Affärsidé Vision Mål Strategier Budskap Visit Östergötland - för en Visit Östergötland är det nya namnet på det som tidigare hette Östsvenska turistrådet. Förutom att byta namn har vi även påbörjat

Läs mer

Sveriges sysselsättning och tillväxt är beroende av attraktiva och konkurrenskraftiga

Sveriges sysselsättning och tillväxt är beroende av attraktiva och konkurrenskraftiga Tid för handling! PLATTFORM FÖR DEN GODA STADEN DEN GODA STADEN DEN GODA STADEN STADSUTVECKLING OCH EKONOMISK TILLVÄXT Sveriges sysselsättning och tillväxt är beroende av attraktiva och konkurrenskraftiga

Läs mer

Projektplan Bilaga 1. 1. Projektnamn Lärsemester

Projektplan Bilaga 1. 1. Projektnamn Lärsemester Projektplan Bilaga 1 1. Projektnamn Lärsemester 2. Projektidé Projektet syftar till att pröva ett koncept/upplägg kring upplevelser och lärande. Att utveckla ett nytt tänk, där semestern kombineras med

Läs mer

Verksamhetsplan 2013 Friluftsfrämjandet Region Öst

Verksamhetsplan 2013 Friluftsfrämjandet Region Öst Verksamhetsplan 2013 Friluftsfrämjandet Region Öst Innehållsförteckning Bakgrund Sid 3 Mission Sid 3 Vision Sid 3 Uppdrag Sid 3 Regionens övergripande ansvar Sid 4 Varumärkesutveckling och marknadsföring

Läs mer

Att skapa möjligheter för erfarenhets- och kompetensutbyten mellan parkerna och trädgårdarna

Att skapa möjligheter för erfarenhets- och kompetensutbyten mellan parkerna och trädgårdarna Vision Sverige ska vara en självklar destination för trädgårdsturism och vara en medpart i flera europeiska sammanhang när det gäller tillvaratagandet och utvecklingen av det gemensamma trädgårdskulturarvet.

Läs mer

Socialdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet de gröna har samlats i en samverkan med syfte att ta ansvar för Norrtälje kommuns utveckling. Ett ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbart samhälle,

Läs mer

- mer än bara en informationsplats. - Dalsjöfors 2013-01-29

- mer än bara en informationsplats. - Dalsjöfors 2013-01-29 - mer än bara en informationsplats - Dalsjöfors 2013-01-29 I Borås står möten mellan människor i fokus Möten där tillit och respekt är honnörsord och där vi tar till vara individernas unika kraft, kunskap,

Läs mer

Välkommen till Garveriet i Floda

Välkommen till Garveriet i Floda Välkommen till Floda! New York Välkommen till Garveriet i Floda Samverkan Sävelången Vrångö Business Improvement District Innerstaden Innerstaden Göteborg Göteborg Innerstaden Göteborg Skottland New York

Läs mer

Kommunikationsstrategi för Tibro kommun

Kommunikationsstrategi för Tibro kommun Kommunikationsstrategi för Tibro kommun 1. Bakgrund, grundläggande begrepp 1.1 Vision Tibro 2017 Tibro kommun har tagit fram en framtidsvision, Vision Tibro 2017, samt ett antal program och aktiviteter

Läs mer

LuTek Luleålärare i teknik och naturvetenskap

LuTek Luleålärare i teknik och naturvetenskap LuTek Luleålärare i teknik och naturvetenskap PROJEKTBESKRIVNING 2009-2014 2012-06-05 Sida 1 av 11 Revisionsinformation Projektbeskrivningen ska revideras årligen, av styrgruppen för LuTek. Projektbeskrivningen

Läs mer

Demokratidagarna 2011: Dokumentation från Samtal om medborgardialog 22 oktober

Demokratidagarna 2011: Dokumentation från Samtal om medborgardialog 22 oktober Demokratidagarna 2011: Dokumentation från Samtal om medborgardialog 22 oktober Den 20-22 oktober 2011 arrangerades för första gången demokratidagar i Huddinge kommun med det övergripande syftet att lyfta

Läs mer

Tillsammans skapar vi vår framtid

Tillsammans skapar vi vår framtid Mål för Köpings kommun 2013-2019 Här presenteras de mål som Köpings kommunfullmäktige fastställt för perioden 2013-2019. De senaste mandatperioderna har kommunfullmäktige i politisk enighet beslutat om

Läs mer

OM VI FICK BESTÄMMA ett projekt om Barnkonventionen och varför barns och ungdomars delaktighet måste stärkas

OM VI FICK BESTÄMMA ett projekt om Barnkonventionen och varför barns och ungdomars delaktighet måste stärkas Sofia Balic Projektledare Sveriges Musik- och Kulturskoleråd Nybrokajen 13 S- 111 48 STOCKHOLM +46 703 66 13 30 sofia.balic@smok.se www.smok.se 13-05-1713-05-17 Till Michael Brolund Arvsfondsdelegationen

Läs mer

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet PROJEKTSTÖD - Slutrapport Du ska använda blanketten för att skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av projektet. Jordbruksverket kommer att publicera rapporten i databasen för

Läs mer

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet PROJEKTSTÖD - Slutrapport Du ska använda blanketten för att skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av projektet. Jordbruksverket kommer att publicera rapporten i databasen för

Läs mer

IT-strategi. Järfälla För- och grundskolor

IT-strategi. Järfälla För- och grundskolor IT-strategi Järfälla För- och grundskolor I Järfällas för- och grundskolor arbetar vi för att......barn, elever och medarbetare ska ha tillgång till modern, pålitlig och säker IT varje dag....alla barn

Läs mer

2015-03-25. Projektbeskrivning Luleålärare i teknik och naturvetenskap 2014-2019

2015-03-25. Projektbeskrivning Luleålärare i teknik och naturvetenskap 2014-2019 2015-03-25 Projektbeskrivning Luleålärare i teknik och naturvetenskap 2014-2019 Revisionsinformation Projektbeskrivningen ska revideras årligen, av styrgruppen för LuTek. Projektbeskrivningen bygger vidare

Läs mer

Forshaga - en attraktiv kommun

Forshaga - en attraktiv kommun Forshaga - en attraktiv kommun Strategi för tillväxt Fastställd av kommunfullmäktige 2013-08- 27, 82 Att öka attraktionskraften En kommun där medborgare och företag trivs och vill skapa sin framtid. En

Läs mer

Denna policy anger Tidaholms kommuns förhållningssätt till den sociala ekonomin och socialt företagande.

Denna policy anger Tidaholms kommuns förhållningssätt till den sociala ekonomin och socialt företagande. Inledning Denna policy anger Tidaholms kommuns förhållningssätt till den sociala ekonomin och socialt företagande. Policy utgår från grundsynen att vårt samhälle ekonomiskt organiseras i tre sektorer:

Läs mer

Citylab - What s in it for me?

Citylab - What s in it for me? Citylab - What s in it for me? Vad är Citylab? Citylab är ett forum för delad kunskap inom hållbar stadsutveckling, organiserad av Sweden Green Building Council (SGBC). Som medverkande får du tillgång

Läs mer

Styrkort Gotlands folkhögskola 2012 2015

Styrkort Gotlands folkhögskola 2012 2015 Gymnasie- och Vuxenutbildningsnämnden Region Gotland 1 (7) Ekonomiperspektiv Vision/ verksamhetsidé Kund/brukarperspektiv Processperspektiv Styrkort Gotlands folkhögskola 2012 2015 Medarbetare/ ledarperspektiv

Läs mer

Anteckningar från genomförda workshops den 1 dec 2014

Anteckningar från genomförda workshops den 1 dec 2014 Soundingboard 2.0 2014 Anteckningar från genomförda workshops den 1 dec 2014 Workshop: Hållbara städer Utveckla mötesplatser där människors behov är utgångspunkten för nya innovationer som i sin tur bidrar

Läs mer

Policy. Jag bor i Malmö. - policy för ungas inflytande

Policy. Jag bor i Malmö. - policy för ungas inflytande Policy Jag bor i Malmö - policy för ungas inflytande INLEDNING För att Malmö ska ligga i framkant när det gäller utvecklingsfrågor, vara en attraktiv och demokratisk stad så vill Malmö stad använda unga

Läs mer

Överenskommelse om Idéburet Offentligt Partnerskap. Friskvårdsklubben Social resursnämnd

Överenskommelse om Idéburet Offentligt Partnerskap. Friskvårdsklubben Social resursnämnd Överenskommelse om Idéburet Offentligt Partnerskap Friskvårdsklubben Social resursnämnd Innehåll Bakgrund och förutsättningar för avtalet... 3 Värdegrund... 3 Friskvårdsklubbens värdegrund:... 4 Insatser...

Läs mer

Verksamhetsplan 2014 Friluftsfrämjandet Region Öst

Verksamhetsplan 2014 Friluftsfrämjandet Region Öst Verksamhetsplan 2014 Friluftsfrämjandet Region Öst Innehållsförteckning Bakgrund Sid 3 Mission Sid 3 Vision Sid 3 Uppdrag Sid 3 Regionstyrelsens ansvar Sid 4 Administrativt centrum Region Öst och Mitt

Läs mer

Arbetsmetoden FÖRETAGSLOTSEN Handlingsplan 2011-2015

Arbetsmetoden FÖRETAGSLOTSEN Handlingsplan 2011-2015 Arbetsmetoden FÖRETAGSLOTSEN Handlingsplan 2011-2015 INNEHÅLL sid 2 1. Inledning 2. Bakgrund 3. Övergripande mål Sid 3 4. Arbetssätt 5. Arbetsmetod Företagslotsen 5.1 Strategi Sid 4 Sid 5 Sid 6 Sid 8 Sid

Läs mer

Utvärdering Bygd och stad i balans

Utvärdering Bygd och stad i balans Utvärdering Bygd och stad i balans UTIFRÅN-PERSPEKTIV UTVÄRDERINGENS UTFORMNING SNABBGENOMGÅNG AV UTFALL SLUTSATSER & REKOMMENDATIONER Etapp 1: Utveckla servicegrad utanför centralorten Syfte: Att utveckla

Läs mer

Lokal utvecklingsplan för Vadstenas södra kommundel framtagen av Östgöta Dal ekonomisk förening 2012-05-31

Lokal utvecklingsplan för Vadstenas södra kommundel framtagen av Östgöta Dal ekonomisk förening 2012-05-31 Lokal utvecklingsplan för Vadstenas södra kommundel framtagen av Östgöta Dal ekonomisk förening 2012-05-31 Inledning Dals härad är en gammal kulturbygd i Vadstena kommun i västra Östergötland. Den består

Läs mer

2014-04-11. Lokal utveckling för alla!

2014-04-11. Lokal utveckling för alla! 2014-04-11 Lokal utveckling för alla! Vad styr arbetet? Artikel 7 Jämställdhet och icke-diskriminering Medlemsstaterna och kommissionen ska se till att jämställdhet och integration av jämställdhetsperspektivet

Läs mer

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet PROJEKTSTÖD - Slutrapport Du ska använda blanketten för att skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av projektet. Jordbruksverket kommer att publicera rapporten i databasen för

Läs mer

Projektnamn. Kontonr. / Bankgiro

Projektnamn. Kontonr. / Bankgiro _xtwxü _ ÇÇ Projektplan Det är obligatoriskt att ta fram en projektplan för projektet. Projektplanen utgör underlag för prioritering mellan ansökningar och för beslut om stöd. Projektplanen ska ha följande

Läs mer

Nominering - Årets Leader 2012 Med checklista

Nominering - Årets Leader 2012 Med checklista Nominering - Årets Leader 2012 Med checklista Härmed nomineras följande förslag Årets Leader. Namn på förslaget: Ålhajking- Konst o Gourmetvandringar Journalnummer: 2010-1490 Kontaktperson, (namn, telefonnummer

Läs mer

DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN

DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN Grand Hotel, Lund den 12 september 2012 DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN Arrangör: Forum Idéburna organisationer med social inriktning Sveriges Kommuner och Landsting Processledning och dokumentation:

Läs mer

Personalpolicy för Sollentuna kommun. www.sollentuna.se

Personalpolicy för Sollentuna kommun. www.sollentuna.se Personalpolicy för Sollentuna kommun www.sollentuna.se Vårt gemensamma uppdrag Sollentuna kommun växer och utvecklas. De som bor i vår kommun vill bygga bostäder, resa, idrotta, handla, låna böcker, cykla

Läs mer

LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM

LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM 2 >> Hos oss finns Sveriges viktigaste jobb >> Linköping där idéer blir verklighet Linköpings kommun är en av regionens största arbetsgivare och har en bredd bland

Läs mer

Projektplan. Lönsamhet och attityder steg 2

Projektplan. Lönsamhet och attityder steg 2 Projektplan Lönsamhet och attityder steg 2 Projektperiod 1 december 2013 15 november 2014 Lönsamhet och attityder steg 2 Projektperiod 1 december 2013 15 november 2014 Bakgrundsbeskrivning Ideella föreningen

Läs mer

Personalpolitisk plattform. för Landstinget i Värmland

Personalpolitisk plattform. för Landstinget i Värmland Personalpolitisk plattform för Landstinget i Värmland Den personalpolitiska plattformen ger stöd och vägledning för medarbetare, chefer och ledare i arbetet med att förverkliga den politiska visionen:

Läs mer

Policy för mötesplatser för unga i Malmö. Gäller 2010-07-01-2012-12-31

Policy för mötesplatser för unga i Malmö. Gäller 2010-07-01-2012-12-31 Policy för mötesplatser för unga i Malmö Gäller 2010-07-01-2012-12-31 Varför en policy? Mål För att det ska vara möjligt att följa upp och utvärdera verksamheten utifrån policyn så används två typer av

Läs mer

Nominering - Årets Landsbygdsprojekt Med checklista

Nominering - Årets Landsbygdsprojekt Med checklista Nominering - Årets Landsbygdsprojekt Med checklista Härmed nomineras följande förslag till Årets Landsbygdsprojekt. Namn på förslaget: Servicepunkter Journalnummer: 2009-7580 Kontaktperson, (namn, telefonnummer

Läs mer

EU projektanalys Bromölla kommun Övergripande mål och EU finansiering

EU projektanalys Bromölla kommun Övergripande mål och EU finansiering Inledning Analysen är genomförd utifrån Kommunstyrelsens handlingsplan för att uppnå kommunfullmäktiges mål. Analysen följer huvudsakligen den systematik som finns i dokumentet. Fokus för analysen är att

Läs mer

Ale vision 2025 Lätt att leva

Ale vision 2025 Lätt att leva Ale vision 2025 Lätt att leva Resan mot Ale 2025 har börjat Varför ska Ale kommun ha en vision? Det var egentligen den första frågan vi ställde oss när vi påbörjade arbetet med Vision 2025. Vi vill att

Läs mer

Ale vision 2025 Lätt att leva

Ale vision 2025 Lätt att leva Ale vision 2025 Lätt att leva Resan mot Ale 2025 har börjat Varför ska Ale kommun ha en vision? Det var egentligen den första frågan vi ställde oss när vi påbörjade arbetet med Vision 2025. Vi vill att

Läs mer

Återrapportering attraktivitetsprogrammet 2011-2014

Återrapportering attraktivitetsprogrammet 2011-2014 TJÄNSTESKRIVELSE 1 (6) Förvaltningen Datum (2015-01-27) Thomas Mattsson 0477 441 54 Thomas.mattsson@tingsryd.se Till KSAU Återrapportering attraktivitetsprogrammet 2011-2014 Förslag till beslut KSAU förslås

Läs mer

SKOLPLAN VUXENUTBILDNINGEN NÄSSJÖ KOMMUN. En samlad vuxenutbildningsorganisation för utbildning, integration och arbetsmarknad

SKOLPLAN VUXENUTBILDNINGEN NÄSSJÖ KOMMUN. En samlad vuxenutbildningsorganisation för utbildning, integration och arbetsmarknad SKOLPLAN VUXENUTBILDNINGEN NÄSSJÖ KOMMUN En samlad vuxenutbildningsorganisation för utbildning, integration och arbetsmarknad 1 SKOLPLAN FÖR VUXENUTBILDNINGEN Skolplanen för vuxenutbildningen i Nässjö

Läs mer

Dokumentation från Arbetsmarknadsnämndens möte 15 augusti 2005. Gruppens förväntningar på dagen 15/8

Dokumentation från Arbetsmarknadsnämndens möte 15 augusti 2005. Gruppens förväntningar på dagen 15/8 Dokumentation från Arbetsmarknadsnämndens möte 15 augusti 2005 Gruppens förväntningar på dagen 15/8 - sätta ner foten - kunna få med dem det handlar om - se en framtid för handeln i Eslöv, attraktivt och

Läs mer