Bilaga 1. Projektplan Platsorganisation Åhus. Projektidé. Bakgrund

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bilaga 1. Projektplan Platsorganisation Åhus. Projektidé. Bakgrund"

Transkript

1 Bilaga 1 Projektplan Platsorganisation Åhus Projektidé Projektidén är att samla ett brett spektrum av lokala krafter föreningar, företag och boende i en nybildad förening som blir ett forum för att stärka dels Åhusområdets interna identitet genom boendeengagemang och skapandet av lokala utvecklingsplaner och dels den externa identiteten för att utveckla besöksnäringen genom samverkan och öka ortens attraktionskraft. Den viktigaste framgångsfaktorn för projektet är att skapa förutsättningar för bred samverkan mellan alla olika grupper där fokus läggs på att engagera medborgarna, särskilt unga, i den gemensamma utvecklingen av Åhusområdet. Bakgrund Åhus karakteriseras av ett rikt föreningsliv och många eldsjälar men också av stor brist på samverkan mellan dessa. Flera mindre försök har gjorts att skapa ett långsiktigt samarbete men resurser har saknats, framför allt vad gäller att nå ut till de boende och engagera olika grupper i området. Därmed har initiativen varken varit hållbara eller sammanhållande. Denna splittring har också varit problematisk i samband med kommunens önskan till medborgardialog i orten då en tydlig samtalspart inte funnits. Åhus är en av kommunens basorter och tillhandahåller service till ett större närliggande område vilket gör samverkan med kommunen särskilt viktig. Sammantaget kan sägas att Åhus saknar en sammanhållen intern identitet som kan ligga till grund för en utveckling av området som drivs av invånarna själva. Vad som krävs är därför en öppen, demokratisk process som engagerar alla olika grupper och som inte exkluderar någon. Denna process behöver vara öppen för den omgivande landsbygden och mindre orterna så att hela området kan stärkas och invånarna göras delaktiga i utvecklingen. Bristen på samverkan och målbild försvagar också Åhusområdets externa identitet. Åhus har ett par stora turistarrangemang och ett antal mindre men utan samarbete mellan olika föreningar, företagare och boende och gemensamma marknadsföringskanaler är dessa svåra att utveckla. Inte minst en breddad säsong som sträcker sig från påsk till sen höst skulle gynna både de boende och besöksnäringen, stimulera tillväxt och utveckla orten i positiv riktning. En gemensam hemsida som riktar sig både till de boende och till besökare är ett konkret verktyg för att skapa denna samverkan och öka Åhus konkurrenskraft. Dessa problem och hur de ska lösas har diskuterats bland boende och verksamma i Åhus under en längre tid och en grupp aktörer, föreningar och företagare, startar nu en ideell förening som ska vara navet för att driva denna samverkan framåt, fortsätta engagera de boende och vidareutveckla besöksnäringen. Målsättningen är att på detta sätt stärka Åhus identiet både internt och externt och att lägga förutsättningarna för en långsiktigt hållbar utveckling av Åhusområdet. För att kunna starta processen krävs dock större resurser än vad denna nystartade förening har till sitt förfogande och därför söks stöd från kommunen och Leader. Föreningen Platsorganisation Åhus kommer att agera projektägare och Kristianstad kommun blir en samverkanspart i projektet. Medlemskap i föreningen 1

2 är öppet för alla boende och verksamma i Åhus med omnejd. De större företag och föreningar som deltar betalar en startavgift som ska användas i projektet. De viktigaste intressenterna i projektet är alla boende och verksamma i Åhusområdet samt Åhus besökare. Även Kristianstads kommun är en intressent genom sin samverkan både under projekttiden och efter projektets slut. Kommunens roll är att stödja och underlätta bygdens och invånarnas möjlighet till utveckling. I Kristianstads kommuns strategidokument Växande landsbygd poängteras vikten av att satsa på byutveckling och turism med utgångspunkt från kommunens basorter. För kommunen är detta projekt som initierats av boende och verksamma i Åhus av stort intresse då man strävar efter att förbättra medborgardialogen och korta kommunikationsvägarna med invånarna, inte minst inför arbetet med en ny översiktplan för Åhus som ska vara klar Den inkluderande modell för samverkan som tas fram i Platsorganisation Åhus har därmed stor potential att kunna spridas i kommunen, i första hand till de övriga basorterna. Koppling till landsbygdsprogrammet och Leader Skånes Ess strategi Platsorganisation Åhus relaterar till landsbygdsprogrammets tredje axel och syftar till att förbättra livskvaliteten och främja ekonomin i Åhusområdet. Projektet har kopplingar till den lokala Leaderstrategins tre teman. Temat Bo och trivas är projektets huvudområde med fokus på lokal utveckling och inflytande med ett underifrånperspektiv. Projektidén har sitt ursprung i det lokala engagemanget och projektet syftar till att stärka detta och skapa en bred plattform för samverkan och påverkan, inte minst genom en lokal utvecklingsplan som är väl förankrad i området. Detta ökar de boendes och verksammas möjligheter att själva påverka områdets utveckling och livskvalitet och stärker föreningslivet. Inom området Verka och utvecklas vill Platsorganisation Åhus skapa samverkan och nätverk mellan föreningar, företag och boende för att främja besöksnäringen och entreprenörskapet i Åhusområdet. Genom en gemensam plattform kan nya konstellationer skapas och innovativa idéer ta form. Den gemensamma marknadsföring som hemsidan kommer att utgöra stärker också företagens utvecklingsmöjligheter. Vidare kommer projektet att verka för att vidareutveckla besöksnäringen och arrangemang inom temat Besöka och uppleva. Fler besökare ska lockas till Åhusområdet genom en breddad säsong och samverkan för att utveckla och skapa arrangemang. Övergripande strävar Platsorganisation Åhus efter att uppfylla Leader Skånes Ess strategi för en stärkt identitet genom lokal samverkan och satsningar både på föreningslivet och lokala arrangemang. Projektet syftar också till att utveckla det lokala entreprenörskapet genom nätverk och samverkan. Syfte Huvudsyftet med Platsorganisation Åhus är att skapa en bred och inkluderande plattform för samverkan i Åhusområdet där alla grupper kan delta. Därmed ska fler bli delaktiga i utvecklingen av sin hemort och gemensamt arbeta fram visionen för området. Detta kommer att leda till en dynamisk och demokratisk utveckling av Åhus och stärka ortens identitet såväl internt som externt med större sammanhållning och ett ökat värde som turistort som följd. Syftet är också att förbättra kommunikationsvägarna med framför allt kommunen och bli en naturlig samtalspart inom alla 2

3 utvecklingsfrågor som rör Åhusområdet. Projektet strävar efter att inkludera en stor del av områdets befolkning och att engagera grupper som oftast står utanför mer traditionella initiativ, t.ex. ungdomar. Detta lägger grunden för en socialt hållbar utveckling av Åhus som gynnar de boende och stärker ortens besöksattraktion. Detta innovativa arbetssätt har stor potential att kunna spridas till andra orter lokalt och regionalt för att kunna inspirera andra samhällen att utvecklas genom medborgardialog och lokalt inflytande. Den gemensamma vision som vaskas fram får sitt konkreta uttryck i en lokal utvecklingsplan. Detta är inget politiskt dokument utan ett verktyg för att hålla utvecklingen i området levande och för att alla ska arbeta mot en gemensam vision. Dokumentet ska beskriva områdets karaktär, dess styrkor och svagheter, den övergripande visionen samt handlingsplan och konkreta delmål för olika områden. Barn och ungas perspektiv kommer att redovisas som egna delar i utvecklingsplanen. Det är ingen slutgiltig produkt utan ska sedan fortlöpande uppdateras för att kunna utgöra ett stöd i det lokala utvecklingsarbetet och dialogen med kommunen. En viktig målsättning i projektet är dess hållbarhet; föreningen Platsorganisation Åhus ska långsiktigt vara drivande vad gäller Åhus utveckling och dess vidare former och planer kommer att konkretiseras under projektets gång. Vision Den långsiktiga visionen är ett Åhus med omnejd som präglas av lokalt engagemang, en inkluderande attityd och samverkan där boende och verksamma tillsammans driver utvecklingen. Området är en ledande turistdestination och en populär boendeort med ett brett utbud av arrangemang och aktiviteter spridda över hela säsongen. Mål Projektets huvudmål är att: Skapa en bred plattform för samverkan som ska utvecklas och hitta en hållbar form gällande uppdrag, organisation och relation till Kristianstads kommun. Vid projektets slut ska formerna för samverkan vara etablerade och en långsiktig handlingsplan antagen. Ta fram en lokal handlingsplan för Åhusområdet. Skapa en hemsida som både blir en interaktiv mötesplats för de boende och en marknadsföringskanal gentemot besökare. Skapa ett ungdomsforum i föreningen för att uppmuntra ungdomars engagemang i plattformen och i Åhus framtid. Vid projektets slut ska formerna för samverkan vara etablerade och en långsiktig handlingsplan antagen. Ett ungdomsarrangemang, planerat och genomfört av ungdomsforumet, ska ha genomförts. Vidareutveckla befintliga arrangemang genom samverkan. 4 befintliga arrangemang spridda över säsongen ska vidareutvecklas under projekttiden. Bredda säsongen. Under projekttiden ska två nya arrangemang initieras och en handlingsplan för hur arbetet med att bredda säsongen ska fortsätta ska vara antagen. Målgrupp Projektet har två primära målgrupper, dels de boende och verksamma i Åhus och dels Åhus besökare och turister. Ett särskilt fokus kommer att läggas på ungdomar, framför allt genom att bilda ett ungdomsforum inom föreningen. 3

4 En avgörande framgångsfaktor för projektet är att verkligen når så stor del av målgruppen som möjligt. Då föreningens grundare har bott och verkat i området under lång tid har man väl uppbyggda nätverk och bedömer därför att föreningen redan från början har goda kontakter med målgruppen. De fyra grundarna har olika kontaktnät som kompletterar varandra - Åhus Beachhandboll har kontakter med alla idrottsföreningar i området och med många unga, Köpmannaföreningen organiserar de flesta näringsidkare på orten, Hotel Åhusstrand har nätverk inom kulturlivet och ICA har kontaktytor med sina kunder via både direktkontakt och e- mailutskick. Sammantaget har projektet goda möjligheter att förvalta dessa befintliga kontakter och ytterligare bredda och utveckla sin kontakt med målgruppen. Projektets horisontella arbetsområden Hållbar utveckling Projektet har sin grund i idén att gemensamt och hållbart utveckla Åhus genom att beakta ekonomisk, miljömässig och social hållbarhet. Genom att samverka och bättre utnyttja befintliga resurser avser projektet att arbeta med ekonomisk hållbarhet. Detta kommer också att vara viktigt vid inköp och liknande. All utveckling som sker måste också fokusera på och beakta hållbarhet för miljön. Vidare kommer hela projektet att genomsyras av en inkluderande attityd och öppen dialog för att skapa ett socialt hållbart samhälle där alla grupper kan göra sina röster hörda och påverka utvecklingen. Jämställdhet, mångfald och tillgänglighet Projektet är öppet och inkluderande och jämställdhet, mångfald och tillgänglighet är därför ledord. Alla aktiviteter kommer att beaktas ur ett jämställdhetsperspektiv så att kvinnor och män ges lika möjligheter; exempelvis kan interaktiva delar på hemsidan krävas för att småbarnsföräldrar ska kunna göra sin röst hörd. En jämn könsfördelning kommer att eftersträvas inom styrgrupp och föreningens styrelse. På samma sätt kommer projektet att arbeta med mångfaldsfrågor och bedömningar kommer att göras om riktade insatser krävs för att inkludera utlandsfödda. Genom hela projektet kommer tillgängligheten att beaktas från fysisk tillgänglighet till bemötande, kommunikativ och informativ tillgänglighet. Målet är att ingen ska utestängas på grund av någon form av funktionsnedsättning. Delaktighet Delaktighet och underifrånperspektivet är också viktiga ledord för projektet. Projektorganisation Åhus kommer aktivt att arbeta för att nå och inkludera olika grupper i Åhusområdet och inflytande, öppenhet och dialog ska genomsyra alla delar av projektet. För att alla ska kunna engagera sig på sina villkor kommer föreningen att ha olika medlemsavgifter för olika grupper, t.ex. för enskilda invånare, unga och enmansföretag. Idéer och initiativ ska komma underifrån, bl.a. söks pengar för ett ungdomsarrangemang som bestäms och planeras av de unga. Ungdomar Att lyfta fram ungdomars erfarenheter, idéer och tankar samt främja deras lokala engagemang är viktiga framgångsfaktorer för projektet. Ett ungdomsforum för strategisk påverkan kommer att skapas inom föreningen Platsorganisation Åhus för att detta ska kunna ske. Medel kommer även att 4

5 avsättas för riktade insatser mot unga, av unga. Detta kan exempelvis vara inom digital storytelling för att visualisera sina utvecklingsidéer för området men detta kommer att bestämmas av de unga själva. Kompetensutveckling För att bli den plattform och samverkanspart som föreningen eftersträvar och även stärka besöksnäringen krävs kompetensutvecklingsinsatser. Detta kan vara föreläsningar och studiebesök för att lära av vad andra gjort och av varandra. Stärkt konkurrenskraft Visionen att bli en ledande turistort handlar om att stärka konkurrenskraften i Åhusområdet. Bl.a. hemsidan kommer att öka marknadsföringen och profileringen av området genom en tydligare identitet, internt såväl som externt. Även samverkan och nätverksbyggande ska ge positiva effekter och skapa tillväxt. Aktiviteter Projektet har sex huvudaktiviteter kopplade till projektmålen; dessa aktiviteter utgörs sedan av ett antal delaktiviteter. Skapa plattform Arbetsmöten inom föreningen. Studiebesök planera och genomföra studiebesök i t.ex. Båstad och Gotland för att visa vad de gjort bra där. Följa upp detta genom möten och samtal. Lokal utvecklingsplan Stormöten 4 st större arbetsmöten för boende, företagare och föreningar för att arbeta fram grunderna till en lokal utvecklingsplan. På dessa möten arbeta med storytelling för att skapa en gemensam bild av Åhusområdet. Skapa filmer som kan läggas upp på hemsidan. Workshops minst 10 workshops kommer att anordnas inom olika temaområden för att arbeta fram utvecklingsplanen inom specifika områden. Exempel på områden kan vara boendemiljöer, besöksnäring, kultur, fritid, näringslivsutveckling och mötesplatser. Dessa kommer att anordnas på olika platser i Åhusområdet. För att fånga upp ungas idéer och åsikter kommer 3 workshops att anordnas för unga, ett på varje högstadium och ett för gymnasieungdomar. Ungdomsforumet kommer att anordna dessa. För att fånga upp barnens idéer och åsikter kommer samarbete att ske med grundskolorna i Åhusområdet. Skapa hemsida Workshop kommer att anordnas för att få fram vilka olika delar hemsidan ska innehålla, hur den kan bli en interaktiv mötesplats etc. Skapa hemsida som riktar sig både mot boende i Åhusområdet och mot besökare. Kalendarium med aktuella aktiviteter. Ungdomsforum Bilda ungdomsforum inom föreningen Platsorganisation Åhus. Lokal utvecklingsplan från ungas perspektiv. Workshops, 2 st för högstadieungdomar och ett för gymnasieungdomar, kommer att ligga till grund för arbetet. 5

6 Ungdomsarrangemang. Medel kommer att avsättas för att ungdomsforumet ska kunna anordna ett arrangemang kopplat till utvecklingsplanen, av unga för unga. Utveckla befintliga arrangemang Samverkansmöten. Breda samverkansmöten som fokuserar på befintliga arrangemang kommer att hållas löpande för att genom samverkan vidareutveckla dessa. Exempel på befintliga arrangemang kan vara visfestivalen, Åhus Beachsoccer, Åhus Beachhandboll och Åhus vinfest. Studiebesök och kompetensutveckling. Se hur andra har arbetat med frågan, bjuda in föreläsare som kan leda workshops om att utveckla besöksnäringen. Bredda säsongen Workshops och handlingsplan. Workshops kommer att hållas för att initiera nya arrangemang och för att ta fram en långsiktig handlingsplan över hur Åhusområdet kan fortsätta arbeta för att bredda säsongen. Studiebesök och kompetensutveckling. Detta kan ske gemensamt med grupperna under vidareutveckla befintliga arrangemang. Arbetsgrupper kommer att skapas för att aktivt initiera nya arrangemang. Utgångspunkten är att arbetsgrupper kommer att bildas för ett höstarrangemang, för koncept påskrundan och för Skolbeachhandboll, detta kan dock komma att ändras. Projektorganisation Projektägare är den ideella föreningen Platsorganisation Åhus som har bildats med detta syfte. En projektledare på 100 % kommer att rekryteras till projektet. Projektledaren blir operativt ansvarig och ansvarar för det huvudsakliga genomförandet av projektet samt ekonomi, administration och redovisning. En styrgrupp kommer att skapas med representanter från ideell, privat och offentlig sektor. Styrgruppen kommer att bestå av två eller tre representanter för föreningen Platsorganisation Åhus, från kommunen och från Leader. Styrgruppen ska säkerställa att projektets innehåll och metoder leder till de mål som fastställts för projektet samt att projektets budget hålls. Vidare kommer styrgruppen att stödja projektledaren inom strategisk påverkan och kommunikation av projektet. En jämn könsfördelning kommer att eftersträvas i sammansättningen av styrgruppen. En av föreningen Platsorganisation Åhus representanter i styrgruppen utses till arbetsledare för projektledaren. Arbetsledaren kommer att ha den dagliga kontakten med projektledaren och utgöra bollplank och stöttning i projektet. Utvärdering Utvärdering av projektet kommer att ske dels efter ett år och dels vid projektslutet, detta för att möjliggöra ett kontinuerligt lärande i projektet. Målen kommer då att följas upp både utifrån ett kvantitativt och från ett kvalitativt perspektiv och utvärderingen kommer också att undersöka hur resultaten ska spridas och påverkan ske. En trivselenkät riktad till de boende planeras bl.a. liksom en mätning av antal gästnätter i området. Resultaten kommer att ligga till grund för Platsorganisation Åhus långsiktiga handlingsplan vilken utgör basen för föreningens arbete när projektet avslutats. 6

7 Föreningen kommer att fortsätta sitt arbete efter projektets slut men de definitiva formerna bestäms och utvecklas under projektets gång. De aktörer som har grundat föreningen Platsorganisation Åhus har skrivit på treårskontrakt och de olika handlingsplaner som tas fram kommer att löpa på minst fem år för att skapa kontinuitet i arbetet. Även kommunen kommer att använda sig av projektresultaten för att sprida modellen och inspirera andra basorter till liknande initiativ. 7

Projektbeskrivning. Projektets namn. Sammanfattande projektbeskrivning. Bakgrundsbeskrivning. Lokala servicepunkter på skånska landsbygden

Projektbeskrivning. Projektets namn. Sammanfattande projektbeskrivning. Bakgrundsbeskrivning. Lokala servicepunkter på skånska landsbygden Projektbeskrivning Projektets namn Lokala servicepunkter på skånska landsbygden Sammanfattande projektbeskrivning Syftet med projektet är att genom innovativa metoder och samverkansformer mellan ideell,

Läs mer

Reviderad överenskommelse om samverkan mellan Region Skåne och Idéburen sektor i Skåne

Reviderad överenskommelse om samverkan mellan Region Skåne och Idéburen sektor i Skåne Förslag till Reviderad överenskommelse om samverkan mellan Region Skåne och Idéburen sektor i Skåne ÖVERENSKOMMELSEN SKÅNE Innehåll Förslag till Reviderad överenskommelse om samverkan mellan Region Skåne

Läs mer

Bakgrund *ll projektet

Bakgrund *ll projektet 21 NOVEMBER Bakgrund *ll projektet Rikt företagar- och föreningsliv med många eldsjälar och goda ini*a*v men Brist på samverkan, och samordning Resurser har saknats för a> bygga långsik*ga samarbeten

Läs mer

Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö

Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö Uppdrag Se över hur det lokala besöksnäringssamarbetet för Värmdö bör organiseras För att skapa lokalt engagemang och mervärde åt

Läs mer

1 (5) Verksamhetsplan 2012

1 (5) Verksamhetsplan 2012 1 (5) Verksamhetsplan 2012 CSR Västsverige ger medlemmar ökad konkurrenskraft genom att omsätta kunskap i konkret handling. CSR Västsverige utvecklar och sprider verktyg och kompetens kring betydelsen

Läs mer

Destination Visit Bollnäs

Destination Visit Bollnäs Destination Visit Bollnäs Bakgrund: I spåren av det arbete som Region Gävleborg initierat via projektet Nu kör vi har vår förening Bollnäsdraget ekonomisk förening beslutat oss för att ta taktpinnen och

Läs mer

Dnr 03/18 HANDLINGSPLAN. Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-14, 50

Dnr 03/18 HANDLINGSPLAN. Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-14, 50 Dnr 03/18 HANDLINGSPLAN 2004 2007 Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-14, 50 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING... 2 1. Insatsområde: Leva, bo och flytta till... 3 1.1 Boende... 3 1.2 Kommunikationer... 3

Läs mer

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet PROJEKTSTÖD - Slutrapport Du ska använda blanketten för att skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av projektet. Jordbruksverket kommer att publicera rapporten i databasen för

Läs mer

Antingen finns projektets partners/deltagare i Leaderområdet eller så finns ett tydligt samarbete mellan projektet och aktörer i Leaderområdet

Antingen finns projektets partners/deltagare i Leaderområdet eller så finns ett tydligt samarbete mellan projektet och aktörer i Leaderområdet BEDÖMNINGSGRUNDER Följande dokument beskriver hur LAG bedömer era projekt utifrån urvalskriterier och poängsättning. Grundvillkor Dessa villkor bedöms lika för alla projekt och alla fonder. Villkor Projektet

Läs mer

I Mellerud finns cirka 9 000 invånare och 800 företag. Näringslivsplanen är framtagen för att bidra till ett bra företagsklimat i kommunen.

I Mellerud finns cirka 9 000 invånare och 800 företag. Näringslivsplanen är framtagen för att bidra till ett bra företagsklimat i kommunen. 1 Näringslivsplan för Melleruds Kommun 2015-2018 I Mellerud finns cirka 9 000 invånare och 800 företag. Näringslivsplanen är framtagen för att bidra till ett bra företagsklimat i kommunen. Syfte och mål

Läs mer

Lokal överenskommelse i Helsingborg

Lokal överenskommelse i Helsingborg Stadsledningsförvaltningen Serviceavdelningen 2017-03-15 Lokal överenskommelse i Helsingborg En överenskommelse om förstärkt samverkan mellan föreningslivet och Helsingborgs stad Kontaktcenter Postadress

Läs mer

Välkommen! Utbildningskväll om att söka leaderprojekt. Älmhult och Rydaholm Annika Nilsson och Eva Jacobsson Börjesson

Välkommen! Utbildningskväll om att söka leaderprojekt. Älmhult och Rydaholm Annika Nilsson och Eva Jacobsson Börjesson Välkommen! Utbildningskväll om att söka leaderprojekt Älmhult 161017 och Rydaholm 161019 Annika Nilsson och Eva Jacobsson Börjesson Planering för kvällen Presentationsrunda Leader Linné Småland och leadermetoden

Läs mer

Överenskommelse. mellan föreningslivet och Uppsala kommun

Överenskommelse. mellan föreningslivet och Uppsala kommun Överenskommelse mellan föreningslivet och Uppsala kommun Det här är en lokal överenskommelse om principer och åtaganden mellan Uppsala kommun och Uppsalas föreningsliv för vår gemensamma samhällsutveckling.

Läs mer

Överenskommelse. mellan föreningslivet och Uppsala kommun. Version 3.0

Överenskommelse. mellan föreningslivet och Uppsala kommun. Version 3.0 Överenskommelse mellan föreningslivet och Uppsala kommun Version 3.0 Det här är en lokal överenskommelse om principer och åtaganden mellan Uppsala kommun och Uppsalas föreningsliv för vår gemensamma samhällsutveckling.

Läs mer

Rapport från följeforskningen 1/4 30/6 2013. Monica Rönnlund

Rapport från följeforskningen 1/4 30/6 2013. Monica Rönnlund Rapport från följeforskningen 1/4 30/6 2013 Monica Rönnlund 1. Inledning Bakgrunden till projektet är att gränserna mellan den kommunala ideella och privata sektorn luckras upp, vilket ställer krav på

Läs mer

Projektidé? Leader kan hjälpa till att förverkliga den! www.leadertimra.se

Projektidé? Leader kan hjälpa till att förverkliga den! www.leadertimra.se Projektidé? Leader kan hjälpa till att förverkliga den! Leader - ett sätt att utvecklas Leader är en metod för att arbeta med landsbygdsutveckling Vi fördelar stöd till projekt som utvecklar landsbygdens

Läs mer

LEADER NORDVÄSTRA SKÅNE MED ÖRESUND

LEADER NORDVÄSTRA SKÅNE MED ÖRESUND LEADER NORDVÄSTRA SKÅNE MED ÖRESUND Den Självförsörjande Regionen VAD ÄR LEADER? En del i det svenska landsbygdsprogrammet En metod för att utveckla landsbygden 48 leaderområden i Sverige 7 leaderområden

Läs mer

Landsbygdsfotbollen som bygdeutvecklare

Landsbygdsfotbollen som bygdeutvecklare Landsbygdsfotbollen som bygdeutvecklare Projektledare Mikael Israelsson Dalslands Fotbollförbund e-post: mi.famis@telia.com telefon: 070-227 53 85 Layoutarbete Ingela Gustavsson e-post: ingela.gustavsson@westgotasport.se

Läs mer

Vår gemensamma målbild

Vår gemensamma målbild Vår gemensamma målbild från nu till 2017 Foto: Leif Samuelsson Kultur- och fritidsförvaltningen Till dig som arbetar inom kultur- och fritidsförvaltningen För att veta vart vi ska styra måste vi veta vart

Läs mer

Verksamhetsplan

Verksamhetsplan Verksamhetsplan - 2016-1 Inledning Hela Sverige ska leva Sjuhärad är kanske viktigare än någonsin. I och med en ny omvärld, nya utmaningar och nya möjligheter har vår organisation en mycket viktigt roll

Läs mer

Överenskommelse om samverkan mellan Region Skåne och Idéburen sektor i Skåne

Överenskommelse om samverkan mellan Region Skåne och Idéburen sektor i Skåne OMSLAGSBILD: GUSTAF EMANUELSSON/FOLIO Överenskommelse om samverkan mellan Region Skåne och Idéburen sektor i Skåne 1 ÖVERENSKOMMELSEN SKÅNE ÖVERENSKOMMELSE OM SAMVERKAN Som första region i Sverige undertecknade

Läs mer

Policy. Jag bor i Malmö. - policy för ungas inflytande

Policy. Jag bor i Malmö. - policy för ungas inflytande Policy Jag bor i Malmö - policy för ungas inflytande INLEDNING För att Malmö ska ligga i framkant när det gäller utvecklingsfrågor, vara en attraktiv och demokratisk stad så vill Malmö stad använda unga

Läs mer

Rådgivande landsbygdsriksdag. Årsmöte/föreningsmöte. Styrelse. 24 Länsbygderåd

Rådgivande landsbygdsriksdag. Årsmöte/föreningsmöte. Styrelse. 24 Länsbygderåd Rådgivande landsbygdsriksdag Årsmöte/föreningsmöte Styrelse 24 Länsbygderåd Kansli Cirka 100 kommunbygderåd Cirka 4 500 lokala utvecklingsgrupper Cirka 40 medlemsorganisationer llt vårt arbete har sin

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Antaget av kommunfullmäktige 2015-03-24 dnr KS/2014:166 Dokumentansvarig: Personalchef Mjölby en hållbar kommun Mjölby kommun är en hållbar kommun som skapar utrymme för att både

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN beslutad av styrelsen december 2015

VERKSAMHETSPLAN beslutad av styrelsen december 2015 VERKSAMHETSPLAN 2016 -beslutad av styrelsen december 2015 Tillväxt Gotland har 2015 påbörjat en förändringsprocess kallat projekt Branschsamverkan. I ett första av totalt tre år har föreningen börjat utveckla

Läs mer

Denna policy anger Tidaholms kommuns förhållningssätt till den sociala ekonomin och socialt företagande.

Denna policy anger Tidaholms kommuns förhållningssätt till den sociala ekonomin och socialt företagande. Inledning Denna policy anger Tidaholms kommuns förhållningssätt till den sociala ekonomin och socialt företagande. Policy utgår från grundsynen att vårt samhälle ekonomiskt organiseras i tre sektorer:

Läs mer

IDROTTSPOLITISKT PROGRAM FÖR ESLÖVS KOMMUN. Antaget av kommunstyrelsen 2013-10-01, att gälla från och med 2014-01-01

IDROTTSPOLITISKT PROGRAM FÖR ESLÖVS KOMMUN. Antaget av kommunstyrelsen 2013-10-01, att gälla från och med 2014-01-01 IDROTTSPOLITISKT PROGRAM FÖR ESLÖVS KOMMUN Antaget av kommunstyrelsen 2013-10-01, att gälla från och med 2014-01-01 Idrotten spelar en central roll för Eslöv. Med en lång tradition av ett rikt föreningsliv

Läs mer

Det goda livet, Kulturplan Mönsterås kommun

Det goda livet, Kulturplan Mönsterås kommun Förslag 2012-03-13 Det goda livet, Kulturplan Mönsterås kommun Kulturplanen bygger på insikten att vi, för att må bra, ha framtidstro och kunna utvecklas, behöver en god miljö att leva i, möjligheter till

Läs mer

Vad säger utvärderingen av Leader ? Preliminära resultat. Cecilia Waldenström

Vad säger utvärderingen av Leader ? Preliminära resultat. Cecilia Waldenström Vad säger utvärderingen av Leader 2007-2013? Preliminära resultat Cecilia Waldenström 2015-10-07 Utvärderingen av Leader 2007-2013 1. Frågorna och hur vi jobbat 2. Leadermetoden - tillämpas den? 3. Projektens

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Du som medarbetare är viktig och gör skillnad genom ditt engagemang och mod att förändra i strävan att förbättra. 2 Mjölby en hållbar kommun Mjölby kommun är en hållbar kommun

Läs mer

Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och organisationer inom den sociala ekonomin i Göteborg

Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och organisationer inom den sociala ekonomin i Göteborg Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och organisationer inom den sociala ekonomin i Göteborg Värdegrund för samverkan Den sociala ekonomins organisationer bidrar till samhörighet mellan människor,

Läs mer

Socialt entreprenörskap Finansierar projekt inom den sociala ekonomin. Den biobaserade byggnaden i den hållbara staden. Hur gör man i Skövde?

Socialt entreprenörskap Finansierar projekt inom den sociala ekonomin. Den biobaserade byggnaden i den hållbara staden. Hur gör man i Skövde? Den biobaserade byggnaden i den hållbara staden Hur gör man i Skövde? Utlysning av projektmedel 2013-2014 Dnr RUN 614-0186-13 Socialt entreprenörskap Finansierar projekt inom den sociala ekonomin 1. Inbjudan

Läs mer

Tillsammans skapar vi det goda livet för invånarna i Skara kommun!

Tillsammans skapar vi det goda livet för invånarna i Skara kommun! Vision 2025 Tillsammans skapar vi det goda livet för invånarna i Skara kommun! Vår uppgift som kommun är att skapa förutsättningar för våra invånare att vara nöjda med att leva och bo i Skara. I Skara

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Samhällsbyggnadsförvaltningen Resultat dialogen Naturen är en förutsättning för att kunna erbjuda bra boendemiljöer och locka till sig nya invånare, men även besökare vilket ökar turismen. Detta är något som efterfrågas bland både

Läs mer

Nominering Årets Leader

Nominering Årets Leader Nominering Årets Leader Härmed nomineras följande förslag till Årets Leader. Namn på förslaget: 321:an Journalnummer: 20093696 Kontaktperson, (namn, telefonnummer och epostadress) i det nominerade förslaget:

Läs mer

Detta innehåller strategin. Det här ska strategin användas till. Så här är strategin uppbyggd

Detta innehåller strategin. Det här ska strategin användas till. Så här är strategin uppbyggd Detta innehåller strategin I din hand håller du Vi Ungas strategi. Vår strategi utgår ifrån våra grundidéer som vi tillsammans tagit fram och som beskriver vad Vi Unga är och gör. I det här dokumentet

Läs mer

Samverkan och dialog. PROJEKTil. Styrande dokument Måldokument Direktiv. Sida 1 (7)

Samverkan och dialog. PROJEKTil. Styrande dokument Måldokument Direktiv. Sida 1 (7) Styrande dokument Måldokument Direktiv PROJEKTil Sida 1 (7) Samverkan och dialog Sida 2 (7) Samverkan och dialog... 1 1. Grundläggande information... 3 1.1 Bakgrund... 3 1.2 Verksamhetsstrategi... 4 2

Läs mer

EU-strategi fö r Sala kömmun KOMMUNFULLMÄKTIGE

EU-strategi fö r Sala kömmun KOMMUNFULLMÄKTIGE EU-strategi fö r Sala kömmun KOMMUNFULLMÄKTIGE 2 (8) EU-strategi för Sala kommun INNEHÅLL 1 BAKGRUND... 4 2 SYFTE... 4 3 ÖVERGRIPANDE MÅL... 4 4 STRATEGI... 5 5 BESLUTSNIVÅER ANSVAR OCH ORGANISATION...

Läs mer

Utlysningstext socialt entreprenörskap 2015

Utlysningstext socialt entreprenörskap 2015 Utlysningstext socialt entreprenörskap 2015 - projektmedel för utvecklingsinsatser inom social ekonomi Utlysning av projektmedel 2015 Dnr RUN 614-0186-13 1. Inbjudan socialt entreprenörskap i Västra Götaland

Läs mer

TRELLEBORG. Föreningsliv och kommun i samverkan för ett levande Trelleborg

TRELLEBORG. Föreningsliv och kommun i samverkan för ett levande Trelleborg TRELLEBORG Tillsammans Föreningsliv och kommun i samverkan för ett levande Trelleborg Tillsammans Trelleborg Tillsammans är en lokal överenskommelse om samverkan mellan Trelleborgs kommun, föreningar

Läs mer

Politisk inriktning för Region Gävleborg

Politisk inriktning för Region Gävleborg Diarienr: RS 2016/293 Datum: 2016-04-27 Politisk inriktning för Region Gävleborg 2016-2019 Beslutad i regionfullmäktige Region Gävleborg 2016-04-27 diarienummer RS 2016/293 Politisk inriktning 2016-2019

Läs mer

Digital strategi. Järfälla För- och grundskolor

Digital strategi. Järfälla För- och grundskolor Digital strategi Järfälla För- och grundskolor I Järfällas för- och grundskolor arbetar vi för att... barn, elever och medarbetare ska ha tillgång till digitala verktyg som ger ett bra stöd för lärande

Läs mer

Destinationsutveckling Sommenbygd. 1 Projektidé

Destinationsutveckling Sommenbygd. 1 Projektidé Tranås den 20 april 2010 Destinationsutveckling Sommenbygd 1 Projektidé Projektet är ett paraplyprojekt som ska utveckla besöksnäringen av Sommenbygd med de tillhörande sex kommunerna i Sommenbygd. Detta

Läs mer

Förstudie Norabygden

Förstudie Norabygden Förstudie Norabygden Ingbo källor är en av sevärdheterna i Tärnsjöbygden. Projektägare: Nya Tärnsjöbygdens framtid, ideell förening Projektledare Per Anders Eriksson Kommun: Heby Dnr: 46 Jnr: 2009 6557

Läs mer

LAG:s bedömning av projektansökningar

LAG:s bedömning av projektansökningar Bilaga 6 LAG:s bedömning av projektansökningar inom LEADER Mellansjölandet Urvalskriterier och poängbedömning Inledning Denna bilaga beskriver LAG:s system för granskning av inkomna ansökningar och efter

Läs mer

LIVSKVALITET KARLSTAD 100 000

LIVSKVALITET KARLSTAD 100 000 Antagen av kommunfullmäktige i januari 2008. Bygger vidare på kommunfullmäktiges utvecklingsprogram från 1998. VISION FÖR KARLSTADS KOMMUN Karlstads kommun, 651 84 Karlstad LIVSKVALITET KARLSTAD 100 000

Läs mer

VÄXTKRAFT EMMABODA. Näringslivsprogram för ett företagsammare Emmaboda. KF 15 december. Fotograf Anette Odelberg

VÄXTKRAFT EMMABODA. Näringslivsprogram för ett företagsammare Emmaboda. KF 15 december. Fotograf Anette Odelberg VÄXTKRAFT EMMABODA Fotograf Anette Odelberg Näringslivsprogram för ett företagsammare Emmaboda 2009 KF 15 december VÄXTKRAFT EMMABODA! ETT NÄRINGSLIVSPROGRAM FÖR ETT FÖRETAGSAMMARE EMMABODA. Ett väl fungerande

Läs mer

MED KULTUR GENOM HELA LIVET

MED KULTUR GENOM HELA LIVET MED KULTUR GENOM HELA LIVET KULTURPLAN för Vänersborgs kommun 2014-2016 Kulturens Vänersborg Vänersborg ska vara känt för sitt kulturliv långt utanför kommungränsen. Kultur ska vara en drivkraft för utveckling

Läs mer

Plattform för Strategi 2020

Plattform för Strategi 2020 HIG-STYR 2016/146 Högskolan i Gävle Plattform för Strategi 2020 VERKSAMHETSIDÉ Högskolan i Gävle sätter människan i centrum och utvecklar kunskapen om en hållbar livsmiljö VISION Högskolan i Gävle har

Läs mer

LUP för Motala kommun 2015 till 2018

LUP för Motala kommun 2015 till 2018 LUP för Motala kommun 2015 till 2018 Sammanfattning Det lokala utvecklingsprogrammet (LUP) beskriver den politik som styr verksamheten i Motala kommun under mandatperioden. Programmet bygger på majoritetens

Läs mer

Datum Förslag till Idéburet offentligt partnerskap/iop mellan Region Skåne och Nätverket Idéburen Sektor Skåne

Datum Förslag till Idéburet offentligt partnerskap/iop mellan Region Skåne och Nätverket Idéburen Sektor Skåne Koncernkontoret Regional utveckling Område samhällsplanering Ann-Christine Lundqvist Strateg 044-309 32 38 ann-christine.lundkvist@skane.se Datum 2015-11-02 1 (5) Förslag till Idéburet offentligt partnerskap/iop

Läs mer

Ljustern en tillgång

Ljustern en tillgång Ljustern en tillgång Projektet har lett till fler besökare och ökad användning av området. Foto: Jonas Lindgren Projektägare: Södra Dalarnas Utveckling, ekonomisk förening Projektledare: Sofie Jutner Kommun:

Läs mer

Antagen av kommunfullmäktige 25 januari 2016, 14/16

Antagen av kommunfullmäktige 25 januari 2016, 14/16 w BARN- OCH UNGDOMSPOLITISKT PROGRAM för Skövde kommun 2015-2018 Antagen av kommunfullmäktige 25 januari 2016, 14/16 Arbetet med att ta fram barn- och ungdomspolitiskt program har skett under 2014 2015

Läs mer

Socialdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet de gröna har samlats i en samverkan med syfte att ta ansvar för Norrtälje kommuns utveckling. Ett ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbart samhälle,

Läs mer

INITIATIVET FÖR SOCIALT ANSVAR

INITIATIVET FÖR SOCIALT ANSVAR INITIATIVET FÖR SOCIALT ANSVAR INITIATIVET FÖR SOCIALT ANSVAR Initiativet för Socialt ansvar är en av CSR Västsveriges tipslistor för ökat ansvarstagande, lokalt och globalt. Det är tänkt att kunna fungera

Läs mer

Policy för den sociala ekonomin och socialt företagande i Timrå kommun

Policy för den sociala ekonomin och socialt företagande i Timrå kommun FÖRFATTNINGSSAMLING Nr KS 12 1 (5) Policy för den sociala ekonomin och socialt företagande i Timrå kommun Fastställd av kommunstyrelsen 2015-05-26, 129 Denna policy anger Timrå kommuns förhållningssätt

Läs mer

Samverkan i Laxå kommun

Samverkan i Laxå kommun Överenskommelse om Samverkan i Laxå kommun MELLAN FÖRENINGSLIVET OCH KOMMUNEN Laxå kommun och föreningarna presenterar i denna broschyr, som grund för sin samverkan, en överenskommelse om värdegrund, principer

Läs mer

Gör såhär! Bilaga intressanmälan

Gör såhär! Bilaga intressanmälan LOKALT LEDD UTVECKLING LEADER NÄRHETEN Hållbar landsbygdsutveckling och ökad livskvalitet - för alla Gör såhär! Bilaga intressanmälan Innan du börjar med Intresseanmälan - Lokal bilaga ska du läsa igenom

Läs mer

Förslag till Verksamhetsplan 2011

Förslag till Verksamhetsplan 2011 1 (5) Förslag till Verksamhetsplan 2011 CSR Västsverige ger medlemmar ökad konkurrenskraft genom att omsätta kunskap i konkret handling. CSR Västsverige utvecklar och sprider verktyg och kompetens kring

Läs mer

Härnösands internationella arbete - ny internationell policy

Härnösands internationella arbete - ny internationell policy Härnösands internationella arbete - ny internationell policy Innehållsförteckning sidan Inledning... 3 Syfte... 3 Övergripande mål... 3 Prioriterade områden... 4 Utbildning Arbete och tillväxt Näringsliv

Läs mer

Projektplan Landsbygdsinspiratör i Vi Unga under perioden 1 februari 2010 till 31 oktober 2010

Projektplan Landsbygdsinspiratör i Vi Unga under perioden 1 februari 2010 till 31 oktober 2010 Projektplan Landsbygdsinspiratör i Vi Unga under perioden 1 februari 2010 till 31 oktober 2010 Vi Unga Vi Unga är en partipolitiskt och religiöst obunden ungdomsorganisation. Vi baserar all vår verksamhet

Läs mer

Informations- och kommunikationspolicy för Piteå kommun

Informations- och kommunikationspolicy för Piteå kommun Informations- och kommunikationspolicy för Piteå kommun Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Informations- och kommunikationspolicy för Piteå kommun Policy 2009-09-14, 120 Kommunfullmäktige

Läs mer

Föreningsplattform för nyanlända

Föreningsplattform för nyanlända Föreningsplattform för nyanlända Reviderad projektplan och budget Omvärldsanalys (mars april) Kartlägga samverkansparternas kompetenser och roller i projektet Behovsanalys (målgrupp, föreningsliv, myndigheter

Läs mer

FJÄLKINGE BYPLAN. Anna Haraldson Jensen, processledare Leader Skånes Ess, med och för Byfrämjarna Fjälkinge

FJÄLKINGE BYPLAN. Anna Haraldson Jensen, processledare Leader Skånes Ess, med och för Byfrämjarna Fjälkinge FJÄLKINGE BYPLAN Anna Haraldson Jensen, processledare Leader Skånes Ess, med och för Byfrämjarna Fjälkinge 1 BAKGRUND Fjälkinge är en så kallad basort i Kristianstad kommun med ca 1700 invånare. På orten

Läs mer

Föreningskraft. Som förprojekt blev det lyckat och har skapat ett breddengagemang, utvecklingsprojekt, företagande samt förväntningar.

Föreningskraft. Som förprojekt blev det lyckat och har skapat ett breddengagemang, utvecklingsprojekt, företagande samt förväntningar. Föreningskraft Allsång i Heby Folkets Park. Projektägare: Mötesplats Tillväxt Ek. Förening (MTI) Projektledare: Håkan Collin Kommun: Heby Dnr: 97 Jnr: 2011 5360 Projekttid: 2011-06-20 2012-12-31 Beviljade

Läs mer

SLUTRAPPORT UNGA ESS PROJEKTLEDARE VERONIKA EKSTRAND. Projektnamn: Unga Ess. Projektägare: Leader Skånes Ess. Projektledare:Veronika Ekstrand

SLUTRAPPORT UNGA ESS PROJEKTLEDARE VERONIKA EKSTRAND. Projektnamn: Unga Ess. Projektägare: Leader Skånes Ess. Projektledare:Veronika Ekstrand SLUTRAPPORT UNGA ESS PROJEKTLEDARE VERONIKA EKSTRAND Projektnamn: Unga Ess Projektägare: Leader Skånes Ess Projektledare:Veronika Ekstrand Journalnummer:SJV 2009-4452 Innehållsförteckning Projektidé och

Läs mer

CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY

CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY Vår verksamhetsidé Vi är många som jobbar på Eksjö kommun ungefär 1600 medarbetare och vår främsta uppgift är att tillhandahålla den service som alla behöver för att leva ett

Läs mer

Riktlinjer. Internationellt arbete. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27

Riktlinjer. Internationellt arbete. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27 Riktlinjer Internationellt arbete Mariestad Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27 Datum: 2012-02-01 Dnr: Sida: 2 (7) Riktlinjer för internationellt arbete Kommunfullmäktiges beslut 62/02 Bakgrund

Läs mer

Fastställd av kommunstyrelsen , 188. Integrationsstrategi för Västerviks kommun

Fastställd av kommunstyrelsen , 188. Integrationsstrategi för Västerviks kommun Integrationsstrategi för Västerviks kommun 2015 2017 1 Integrationsstrategi för Västerviks kommun Vision Västerviks kommuns vision avseende integration är att gemensamt skapa förutsättningar för kommunen

Läs mer

Citylab - What s in it for me?

Citylab - What s in it for me? Citylab - What s in it for me? Vad är Citylab? Citylab är ett forum för delad kunskap inom hållbar stadsutveckling, organiserad av Sweden Green Building Council (SGBC). Som medverkande får du tillgång

Läs mer

Uppdrag Affärsidé Vision Mål Strategier Budskap

Uppdrag Affärsidé Vision Mål Strategier Budskap Uppdrag Affärsidé Vision Mål Strategier Budskap Visit Östergötland - för en Visit Östergötland är det nya namnet på det som tidigare hette Östsvenska turistrådet. Förutom att byta namn har vi även påbörjat

Läs mer

Projektplan. 1. Projektnamn. 2. Projektidé. Upptäck Änglamarken 2012-03-19 1

Projektplan. 1. Projektnamn. 2. Projektidé. Upptäck Änglamarken 2012-03-19 1 Upptäck Änglamarken 2012-03-19 1 Projektplan 1. Projektnamn Med syftet att främja besöksnäringen i den södra delen av Kristianstads kommun har en ideell förening bildats, föreningen Änglamarken. Medlemskapet

Läs mer

Europeiska socialfonden

Europeiska socialfonden Europeiska socialfonden 2014-2020 Men först vad kan vi lära av socialfonden 2007-2013! Resultat Erfarenheter Bokslut i siffror 2007-2013 25 % av deltagarna i arbete 65 000 arbets platser Hälften av kommunerna

Läs mer

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet PROJEKTSTÖD - Slutrapport Du ska använda blanketten för att skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av projektet. Jordbruksverket kommer att publicera rapporten i databasen för

Läs mer

Internationell strategi. för Gävle kommun

Internationell strategi. för Gävle kommun Internationell strategi för Gävle kommun Innehåll Inledning Sammanfattning... 4 Syfte med det internationella arbetet... 5 Internationell strategi För invånare, företag och Gävle kommunkoncern Foto: Mostprotos.com

Läs mer

Projektplan. Lönsamhet och attityder steg 2

Projektplan. Lönsamhet och attityder steg 2 Projektplan Lönsamhet och attityder steg 2 Projektperiod 1 december 2013 15 november 2014 Lönsamhet och attityder steg 2 Projektperiod 1 december 2013 15 november 2014 Bakgrundsbeskrivning Ideella föreningen

Läs mer

- mer än bara en informationsplats. - Dalsjöfors 2013-01-29

- mer än bara en informationsplats. - Dalsjöfors 2013-01-29 - mer än bara en informationsplats - Dalsjöfors 2013-01-29 I Borås står möten mellan människor i fokus Möten där tillit och respekt är honnörsord och där vi tar till vara individernas unika kraft, kunskap,

Läs mer

Nu lyfter vi igen! Utveckling genom lokala idéer

Nu lyfter vi igen! Utveckling genom lokala idéer Nu lyfter vi igen! Utveckling genom lokala idéer Nu börjar ett nytt kapitel... Välkommen till oss med din idé! VARMT VÄLKOMMEN till Folkungaland och den nya programperioden. Nu går det åter att söka medel

Läs mer

Idéburen sektor och Region Skåne i samverkan

Idéburen sektor och Region Skåne i samverkan Idéburen sektor och Region Skåne i samverkan Akademi Näringsliv En förändrad omvärld med flera aktörer Offentlig sektor Engagerade medborgare Idéburen sektor Den idéburna sektorn omfattar organiserade

Läs mer

Genomlysning av välfärdsförvaltningens

Genomlysning av välfärdsförvaltningens Genomlysning av välfärdsförvaltningens verksamheter Projekt- och processbeskrivning Detta dokument är en övergripande beskrivning av uppdraget att genomlysa välfärdsförvaltningens verksamheter, vilket

Läs mer

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet PROJEKTSTÖD - Slutrapport Du ska använda blanketten för att skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av projektet. Jordbruksverket kommer att publicera rapporten i databasen för

Läs mer

Kommunikationspolicy för Linköpings kommun

Kommunikationspolicy för Linköpings kommun Kommunikationspolicy för Linköpings Dokumenttyp: Policy Antaget av: Kommunfullmäktige 2017-01-24, 7 Status: Gällande Giltighetstid: Tillsvidare Linköpings linkoping.se Diarienummer: KS 2016-674 Dokumentansvarig:

Läs mer

Abborraleden. Projektplan

Abborraleden. Projektplan Abborraleden Projektplan Örkelljunga september 2013 1 Innehåll Projektnamn... 3 Projektägare... 3 Journalnummer... 3 Kontaktperson... 3 Kontaktuppgifter... 3 Projektidé... 3 Bakgrund... 4 Syfte... 5 Mål...

Läs mer

Slutrapport för projekt

Slutrapport för projekt Slutrapport för projekt Vänligen notera att slutrapporten och godkännande för att publicera kontaktuppgifterna (sista sidan) ska sändas i original till Länsstyrelsen, dessutom slutrapporten sändas i digital

Läs mer

version Vision 2030 och strategi

version Vision 2030 och strategi version 2012-01-25 Vision 2030 och strategi Två städer - en vision För att stärka utvecklingen i MalmöLund som gemensam storstadsregion fördjupas samarbetet mellan Malmö stad och Lunds kommun. Under år

Läs mer

Vision Länsstyrelsen Jämtlands län med sikte på framtiden

Vision Länsstyrelsen Jämtlands län med sikte på framtiden Vision 2020 Länsstyrelsen Jämtlands län med sikte på framtiden Länsstyrelsens vision Tillsammans för en hållbar framtid Tillsammans för en hållbar framtid är vår vision och den ger oss samlad kraft att

Läs mer

Nyttan och glädjen att dra åt samma håll. Ett inspirationsexempel Leader Folkungaland 9 10 sept 2008

Nyttan och glädjen att dra åt samma håll. Ett inspirationsexempel Leader Folkungaland 9 10 sept 2008 Nyttan och glädjen att dra åt samma håll Ett inspirationsexempel Leader Folkungaland 9 10 sept 2008 Uppdrag: Inspiration från program eller strategi till tydliga nåbara mål som är utvecklande för bygden

Läs mer

UTKAST. Innehållsförteckning. Handling för tillväxt... 2

UTKAST. Innehållsförteckning. Handling för tillväxt... 2 Innehållsförteckning Handling för tillväxt... 2 1. Boendet - Leva, bo och flytta till... 3 1.1 Boende...3 1.2 Kommunikationer...3 1.3 Attityder...4 1.4 Fritid/Kultur...4 1.5 Öppnare landskap/naturvård...4

Läs mer

Svedala Kommuns 1:38 Författningssamling 1(1)

Svedala Kommuns 1:38 Författningssamling 1(1) Svedala Kommuns 1:38 Författningssamling 1(1) Kommunikationspolicy antagen av kommunfullmäktige 2016-06-08, 84 En kommunikationspolicy har framtagits eftersom det i samhället skett en betydande utveckling

Läs mer

Innehåll. Kommunikationspolicy 4 Grundläggande värderingar för anställda i Lunds kommun 8

Innehåll. Kommunikationspolicy 4 Grundläggande värderingar för anställda i Lunds kommun 8 Innehåll Kommunikationspolicy 4 Grundläggande värderingar för anställda i Lunds kommun 8 Varumärkesstrategi 10 Lunds kommun som ett gemensamt varumärke 13 Lund idéernas stad 13 Kommunen som en del av staden

Läs mer

Kultur- och fritidspolitisk strategi

Kultur- och fritidspolitisk strategi Kultur- och fritidspolitisk strategi Antogs i kommunfullmäktige 17 maj 2016 Inledning Denna kultur- och fritidspolitiska strategi är avsedd att ersätta de nuvarande programmen för kultur och för fritid

Läs mer

dnr KS/2015/0173 Integrationsstrategi Öppna Söderhamn en kommun för alla

dnr KS/2015/0173 Integrationsstrategi Öppna Söderhamn en kommun för alla dnr KS/2015/0173 Integrationsstrategi Öppna Söderhamn en kommun för alla Antagen av kommunfullmäktige 2016-09-26 Tänk stort! I Söderhamn tänker vi större och alla bidrar. Vi är en öppen och attraktiv skärgårdsstad

Läs mer

UNF:s arbetsplan 2014 2015

UNF:s arbetsplan 2014 2015 UNF:s arbetsplan 2014 2015 Vision En demokratisk och solidarisk värld fri från droger Övergripande mål UNF är erkänt bäst i Sverige på att påverka ungas attityder kring alkohol och andra droger För att

Läs mer

Behovsanalys föreningsutveckling i Eslövs Kommun

Behovsanalys föreningsutveckling i Eslövs Kommun Projektplan projektnamn: Behovsanalys föreningsutveckling i Eslövs Kommun Författare: Susanne Svensson, YH bygger vidare på Johanna Sundberg, GoV och Peter Juteroth, KoF projektförslag Föreningsutvecklarutbildning.

Läs mer

2011-11-30 1. Bräknemodellen. En utvecklingsmodell för småorter på landsbygden.

2011-11-30 1. Bräknemodellen. En utvecklingsmodell för småorter på landsbygden. 2011-11-30 1 Bräknemodellen. En utvecklingsmodell för småorter på landsbygden. Bakgrund Sedan ett år tillbaka har Hoby Företagarförening och Bygd i Samverkan, båda ideella föreningar, arbetat med att ta

Läs mer

STRATEGISK PLAN. Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den XXX

STRATEGISK PLAN. Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den XXX STRATEGISK PLAN Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den XXX 2016-2019 sidan 1 av 5 Vara vågar! Vision 2030... 2 Övergripande mål... 2 I Vara kommun trivs alla att leva och bo... 2 Framgångsfaktorer...

Läs mer

Kultur- och fritidspolitiskt program. Kumla kommun, 2015-2025 Antaget av kommunfullmäktige 2014-11-17 134

Kultur- och fritidspolitiskt program. Kumla kommun, 2015-2025 Antaget av kommunfullmäktige 2014-11-17 134 Kultur- och fritidspolitiskt program Kumla kommun, 2015-2025 Antaget av kommunfullmäktige 2014-11-17 134 Innehåll 1. Inledning 3 2. Varför ett kultur- och fritidspolitiskt program 4 3. Möten som utvecklar

Läs mer

Kommunfullmäktiges strategiska område inspirerande livsmiljö 2016

Kommunfullmäktiges strategiska område inspirerande livsmiljö 2016 Fritids- och kulturförvaltningen Nämndsekreterare/utvecklare, Pernilla Larsson 0589-874 62, 073-765 74 62 pernilla.larsson@arboga.se Datum 2015-11-12 1 (6) Mål och mått 2015/2016 Kommunfullmäktiges strategiska

Läs mer

Sammanfattning tankesmedjor Kultur gör skillnad!

Sammanfattning tankesmedjor Kultur gör skillnad! Sammanfattning tankesmedjor Kultur gör skillnad! 10-11 september 2015 Ung kreativitet på landsbygden Vilka möjligheter finns det för unga att verka på landsbygden? Skapa tidig framtidstro genom nätverk/relationer

Läs mer