Bilaga 1. Projektplan Platsorganisation Åhus. Projektidé. Bakgrund

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bilaga 1. Projektplan Platsorganisation Åhus. Projektidé. Bakgrund"

Transkript

1 Bilaga 1 Projektplan Platsorganisation Åhus Projektidé Projektidén är att samla ett brett spektrum av lokala krafter föreningar, företag och boende i en nybildad förening som blir ett forum för att stärka dels Åhusområdets interna identitet genom boendeengagemang och skapandet av lokala utvecklingsplaner och dels den externa identiteten för att utveckla besöksnäringen genom samverkan och öka ortens attraktionskraft. Den viktigaste framgångsfaktorn för projektet är att skapa förutsättningar för bred samverkan mellan alla olika grupper där fokus läggs på att engagera medborgarna, särskilt unga, i den gemensamma utvecklingen av Åhusområdet. Bakgrund Åhus karakteriseras av ett rikt föreningsliv och många eldsjälar men också av stor brist på samverkan mellan dessa. Flera mindre försök har gjorts att skapa ett långsiktigt samarbete men resurser har saknats, framför allt vad gäller att nå ut till de boende och engagera olika grupper i området. Därmed har initiativen varken varit hållbara eller sammanhållande. Denna splittring har också varit problematisk i samband med kommunens önskan till medborgardialog i orten då en tydlig samtalspart inte funnits. Åhus är en av kommunens basorter och tillhandahåller service till ett större närliggande område vilket gör samverkan med kommunen särskilt viktig. Sammantaget kan sägas att Åhus saknar en sammanhållen intern identitet som kan ligga till grund för en utveckling av området som drivs av invånarna själva. Vad som krävs är därför en öppen, demokratisk process som engagerar alla olika grupper och som inte exkluderar någon. Denna process behöver vara öppen för den omgivande landsbygden och mindre orterna så att hela området kan stärkas och invånarna göras delaktiga i utvecklingen. Bristen på samverkan och målbild försvagar också Åhusområdets externa identitet. Åhus har ett par stora turistarrangemang och ett antal mindre men utan samarbete mellan olika föreningar, företagare och boende och gemensamma marknadsföringskanaler är dessa svåra att utveckla. Inte minst en breddad säsong som sträcker sig från påsk till sen höst skulle gynna både de boende och besöksnäringen, stimulera tillväxt och utveckla orten i positiv riktning. En gemensam hemsida som riktar sig både till de boende och till besökare är ett konkret verktyg för att skapa denna samverkan och öka Åhus konkurrenskraft. Dessa problem och hur de ska lösas har diskuterats bland boende och verksamma i Åhus under en längre tid och en grupp aktörer, föreningar och företagare, startar nu en ideell förening som ska vara navet för att driva denna samverkan framåt, fortsätta engagera de boende och vidareutveckla besöksnäringen. Målsättningen är att på detta sätt stärka Åhus identiet både internt och externt och att lägga förutsättningarna för en långsiktigt hållbar utveckling av Åhusområdet. För att kunna starta processen krävs dock större resurser än vad denna nystartade förening har till sitt förfogande och därför söks stöd från kommunen och Leader. Föreningen Platsorganisation Åhus kommer att agera projektägare och Kristianstad kommun blir en samverkanspart i projektet. Medlemskap i föreningen 1

2 är öppet för alla boende och verksamma i Åhus med omnejd. De större företag och föreningar som deltar betalar en startavgift som ska användas i projektet. De viktigaste intressenterna i projektet är alla boende och verksamma i Åhusområdet samt Åhus besökare. Även Kristianstads kommun är en intressent genom sin samverkan både under projekttiden och efter projektets slut. Kommunens roll är att stödja och underlätta bygdens och invånarnas möjlighet till utveckling. I Kristianstads kommuns strategidokument Växande landsbygd poängteras vikten av att satsa på byutveckling och turism med utgångspunkt från kommunens basorter. För kommunen är detta projekt som initierats av boende och verksamma i Åhus av stort intresse då man strävar efter att förbättra medborgardialogen och korta kommunikationsvägarna med invånarna, inte minst inför arbetet med en ny översiktplan för Åhus som ska vara klar Den inkluderande modell för samverkan som tas fram i Platsorganisation Åhus har därmed stor potential att kunna spridas i kommunen, i första hand till de övriga basorterna. Koppling till landsbygdsprogrammet och Leader Skånes Ess strategi Platsorganisation Åhus relaterar till landsbygdsprogrammets tredje axel och syftar till att förbättra livskvaliteten och främja ekonomin i Åhusområdet. Projektet har kopplingar till den lokala Leaderstrategins tre teman. Temat Bo och trivas är projektets huvudområde med fokus på lokal utveckling och inflytande med ett underifrånperspektiv. Projektidén har sitt ursprung i det lokala engagemanget och projektet syftar till att stärka detta och skapa en bred plattform för samverkan och påverkan, inte minst genom en lokal utvecklingsplan som är väl förankrad i området. Detta ökar de boendes och verksammas möjligheter att själva påverka områdets utveckling och livskvalitet och stärker föreningslivet. Inom området Verka och utvecklas vill Platsorganisation Åhus skapa samverkan och nätverk mellan föreningar, företag och boende för att främja besöksnäringen och entreprenörskapet i Åhusområdet. Genom en gemensam plattform kan nya konstellationer skapas och innovativa idéer ta form. Den gemensamma marknadsföring som hemsidan kommer att utgöra stärker också företagens utvecklingsmöjligheter. Vidare kommer projektet att verka för att vidareutveckla besöksnäringen och arrangemang inom temat Besöka och uppleva. Fler besökare ska lockas till Åhusområdet genom en breddad säsong och samverkan för att utveckla och skapa arrangemang. Övergripande strävar Platsorganisation Åhus efter att uppfylla Leader Skånes Ess strategi för en stärkt identitet genom lokal samverkan och satsningar både på föreningslivet och lokala arrangemang. Projektet syftar också till att utveckla det lokala entreprenörskapet genom nätverk och samverkan. Syfte Huvudsyftet med Platsorganisation Åhus är att skapa en bred och inkluderande plattform för samverkan i Åhusområdet där alla grupper kan delta. Därmed ska fler bli delaktiga i utvecklingen av sin hemort och gemensamt arbeta fram visionen för området. Detta kommer att leda till en dynamisk och demokratisk utveckling av Åhus och stärka ortens identitet såväl internt som externt med större sammanhållning och ett ökat värde som turistort som följd. Syftet är också att förbättra kommunikationsvägarna med framför allt kommunen och bli en naturlig samtalspart inom alla 2

3 utvecklingsfrågor som rör Åhusområdet. Projektet strävar efter att inkludera en stor del av områdets befolkning och att engagera grupper som oftast står utanför mer traditionella initiativ, t.ex. ungdomar. Detta lägger grunden för en socialt hållbar utveckling av Åhus som gynnar de boende och stärker ortens besöksattraktion. Detta innovativa arbetssätt har stor potential att kunna spridas till andra orter lokalt och regionalt för att kunna inspirera andra samhällen att utvecklas genom medborgardialog och lokalt inflytande. Den gemensamma vision som vaskas fram får sitt konkreta uttryck i en lokal utvecklingsplan. Detta är inget politiskt dokument utan ett verktyg för att hålla utvecklingen i området levande och för att alla ska arbeta mot en gemensam vision. Dokumentet ska beskriva områdets karaktär, dess styrkor och svagheter, den övergripande visionen samt handlingsplan och konkreta delmål för olika områden. Barn och ungas perspektiv kommer att redovisas som egna delar i utvecklingsplanen. Det är ingen slutgiltig produkt utan ska sedan fortlöpande uppdateras för att kunna utgöra ett stöd i det lokala utvecklingsarbetet och dialogen med kommunen. En viktig målsättning i projektet är dess hållbarhet; föreningen Platsorganisation Åhus ska långsiktigt vara drivande vad gäller Åhus utveckling och dess vidare former och planer kommer att konkretiseras under projektets gång. Vision Den långsiktiga visionen är ett Åhus med omnejd som präglas av lokalt engagemang, en inkluderande attityd och samverkan där boende och verksamma tillsammans driver utvecklingen. Området är en ledande turistdestination och en populär boendeort med ett brett utbud av arrangemang och aktiviteter spridda över hela säsongen. Mål Projektets huvudmål är att: Skapa en bred plattform för samverkan som ska utvecklas och hitta en hållbar form gällande uppdrag, organisation och relation till Kristianstads kommun. Vid projektets slut ska formerna för samverkan vara etablerade och en långsiktig handlingsplan antagen. Ta fram en lokal handlingsplan för Åhusområdet. Skapa en hemsida som både blir en interaktiv mötesplats för de boende och en marknadsföringskanal gentemot besökare. Skapa ett ungdomsforum i föreningen för att uppmuntra ungdomars engagemang i plattformen och i Åhus framtid. Vid projektets slut ska formerna för samverkan vara etablerade och en långsiktig handlingsplan antagen. Ett ungdomsarrangemang, planerat och genomfört av ungdomsforumet, ska ha genomförts. Vidareutveckla befintliga arrangemang genom samverkan. 4 befintliga arrangemang spridda över säsongen ska vidareutvecklas under projekttiden. Bredda säsongen. Under projekttiden ska två nya arrangemang initieras och en handlingsplan för hur arbetet med att bredda säsongen ska fortsätta ska vara antagen. Målgrupp Projektet har två primära målgrupper, dels de boende och verksamma i Åhus och dels Åhus besökare och turister. Ett särskilt fokus kommer att läggas på ungdomar, framför allt genom att bilda ett ungdomsforum inom föreningen. 3

4 En avgörande framgångsfaktor för projektet är att verkligen når så stor del av målgruppen som möjligt. Då föreningens grundare har bott och verkat i området under lång tid har man väl uppbyggda nätverk och bedömer därför att föreningen redan från början har goda kontakter med målgruppen. De fyra grundarna har olika kontaktnät som kompletterar varandra - Åhus Beachhandboll har kontakter med alla idrottsföreningar i området och med många unga, Köpmannaföreningen organiserar de flesta näringsidkare på orten, Hotel Åhusstrand har nätverk inom kulturlivet och ICA har kontaktytor med sina kunder via både direktkontakt och e- mailutskick. Sammantaget har projektet goda möjligheter att förvalta dessa befintliga kontakter och ytterligare bredda och utveckla sin kontakt med målgruppen. Projektets horisontella arbetsområden Hållbar utveckling Projektet har sin grund i idén att gemensamt och hållbart utveckla Åhus genom att beakta ekonomisk, miljömässig och social hållbarhet. Genom att samverka och bättre utnyttja befintliga resurser avser projektet att arbeta med ekonomisk hållbarhet. Detta kommer också att vara viktigt vid inköp och liknande. All utveckling som sker måste också fokusera på och beakta hållbarhet för miljön. Vidare kommer hela projektet att genomsyras av en inkluderande attityd och öppen dialog för att skapa ett socialt hållbart samhälle där alla grupper kan göra sina röster hörda och påverka utvecklingen. Jämställdhet, mångfald och tillgänglighet Projektet är öppet och inkluderande och jämställdhet, mångfald och tillgänglighet är därför ledord. Alla aktiviteter kommer att beaktas ur ett jämställdhetsperspektiv så att kvinnor och män ges lika möjligheter; exempelvis kan interaktiva delar på hemsidan krävas för att småbarnsföräldrar ska kunna göra sin röst hörd. En jämn könsfördelning kommer att eftersträvas inom styrgrupp och föreningens styrelse. På samma sätt kommer projektet att arbeta med mångfaldsfrågor och bedömningar kommer att göras om riktade insatser krävs för att inkludera utlandsfödda. Genom hela projektet kommer tillgängligheten att beaktas från fysisk tillgänglighet till bemötande, kommunikativ och informativ tillgänglighet. Målet är att ingen ska utestängas på grund av någon form av funktionsnedsättning. Delaktighet Delaktighet och underifrånperspektivet är också viktiga ledord för projektet. Projektorganisation Åhus kommer aktivt att arbeta för att nå och inkludera olika grupper i Åhusområdet och inflytande, öppenhet och dialog ska genomsyra alla delar av projektet. För att alla ska kunna engagera sig på sina villkor kommer föreningen att ha olika medlemsavgifter för olika grupper, t.ex. för enskilda invånare, unga och enmansföretag. Idéer och initiativ ska komma underifrån, bl.a. söks pengar för ett ungdomsarrangemang som bestäms och planeras av de unga. Ungdomar Att lyfta fram ungdomars erfarenheter, idéer och tankar samt främja deras lokala engagemang är viktiga framgångsfaktorer för projektet. Ett ungdomsforum för strategisk påverkan kommer att skapas inom föreningen Platsorganisation Åhus för att detta ska kunna ske. Medel kommer även att 4

5 avsättas för riktade insatser mot unga, av unga. Detta kan exempelvis vara inom digital storytelling för att visualisera sina utvecklingsidéer för området men detta kommer att bestämmas av de unga själva. Kompetensutveckling För att bli den plattform och samverkanspart som föreningen eftersträvar och även stärka besöksnäringen krävs kompetensutvecklingsinsatser. Detta kan vara föreläsningar och studiebesök för att lära av vad andra gjort och av varandra. Stärkt konkurrenskraft Visionen att bli en ledande turistort handlar om att stärka konkurrenskraften i Åhusområdet. Bl.a. hemsidan kommer att öka marknadsföringen och profileringen av området genom en tydligare identitet, internt såväl som externt. Även samverkan och nätverksbyggande ska ge positiva effekter och skapa tillväxt. Aktiviteter Projektet har sex huvudaktiviteter kopplade till projektmålen; dessa aktiviteter utgörs sedan av ett antal delaktiviteter. Skapa plattform Arbetsmöten inom föreningen. Studiebesök planera och genomföra studiebesök i t.ex. Båstad och Gotland för att visa vad de gjort bra där. Följa upp detta genom möten och samtal. Lokal utvecklingsplan Stormöten 4 st större arbetsmöten för boende, företagare och föreningar för att arbeta fram grunderna till en lokal utvecklingsplan. På dessa möten arbeta med storytelling för att skapa en gemensam bild av Åhusområdet. Skapa filmer som kan läggas upp på hemsidan. Workshops minst 10 workshops kommer att anordnas inom olika temaområden för att arbeta fram utvecklingsplanen inom specifika områden. Exempel på områden kan vara boendemiljöer, besöksnäring, kultur, fritid, näringslivsutveckling och mötesplatser. Dessa kommer att anordnas på olika platser i Åhusområdet. För att fånga upp ungas idéer och åsikter kommer 3 workshops att anordnas för unga, ett på varje högstadium och ett för gymnasieungdomar. Ungdomsforumet kommer att anordna dessa. För att fånga upp barnens idéer och åsikter kommer samarbete att ske med grundskolorna i Åhusområdet. Skapa hemsida Workshop kommer att anordnas för att få fram vilka olika delar hemsidan ska innehålla, hur den kan bli en interaktiv mötesplats etc. Skapa hemsida som riktar sig både mot boende i Åhusområdet och mot besökare. Kalendarium med aktuella aktiviteter. Ungdomsforum Bilda ungdomsforum inom föreningen Platsorganisation Åhus. Lokal utvecklingsplan från ungas perspektiv. Workshops, 2 st för högstadieungdomar och ett för gymnasieungdomar, kommer att ligga till grund för arbetet. 5

6 Ungdomsarrangemang. Medel kommer att avsättas för att ungdomsforumet ska kunna anordna ett arrangemang kopplat till utvecklingsplanen, av unga för unga. Utveckla befintliga arrangemang Samverkansmöten. Breda samverkansmöten som fokuserar på befintliga arrangemang kommer att hållas löpande för att genom samverkan vidareutveckla dessa. Exempel på befintliga arrangemang kan vara visfestivalen, Åhus Beachsoccer, Åhus Beachhandboll och Åhus vinfest. Studiebesök och kompetensutveckling. Se hur andra har arbetat med frågan, bjuda in föreläsare som kan leda workshops om att utveckla besöksnäringen. Bredda säsongen Workshops och handlingsplan. Workshops kommer att hållas för att initiera nya arrangemang och för att ta fram en långsiktig handlingsplan över hur Åhusområdet kan fortsätta arbeta för att bredda säsongen. Studiebesök och kompetensutveckling. Detta kan ske gemensamt med grupperna under vidareutveckla befintliga arrangemang. Arbetsgrupper kommer att skapas för att aktivt initiera nya arrangemang. Utgångspunkten är att arbetsgrupper kommer att bildas för ett höstarrangemang, för koncept påskrundan och för Skolbeachhandboll, detta kan dock komma att ändras. Projektorganisation Projektägare är den ideella föreningen Platsorganisation Åhus som har bildats med detta syfte. En projektledare på 100 % kommer att rekryteras till projektet. Projektledaren blir operativt ansvarig och ansvarar för det huvudsakliga genomförandet av projektet samt ekonomi, administration och redovisning. En styrgrupp kommer att skapas med representanter från ideell, privat och offentlig sektor. Styrgruppen kommer att bestå av två eller tre representanter för föreningen Platsorganisation Åhus, från kommunen och från Leader. Styrgruppen ska säkerställa att projektets innehåll och metoder leder till de mål som fastställts för projektet samt att projektets budget hålls. Vidare kommer styrgruppen att stödja projektledaren inom strategisk påverkan och kommunikation av projektet. En jämn könsfördelning kommer att eftersträvas i sammansättningen av styrgruppen. En av föreningen Platsorganisation Åhus representanter i styrgruppen utses till arbetsledare för projektledaren. Arbetsledaren kommer att ha den dagliga kontakten med projektledaren och utgöra bollplank och stöttning i projektet. Utvärdering Utvärdering av projektet kommer att ske dels efter ett år och dels vid projektslutet, detta för att möjliggöra ett kontinuerligt lärande i projektet. Målen kommer då att följas upp både utifrån ett kvantitativt och från ett kvalitativt perspektiv och utvärderingen kommer också att undersöka hur resultaten ska spridas och påverkan ske. En trivselenkät riktad till de boende planeras bl.a. liksom en mätning av antal gästnätter i området. Resultaten kommer att ligga till grund för Platsorganisation Åhus långsiktiga handlingsplan vilken utgör basen för föreningens arbete när projektet avslutats. 6

7 Föreningen kommer att fortsätta sitt arbete efter projektets slut men de definitiva formerna bestäms och utvecklas under projektets gång. De aktörer som har grundat föreningen Platsorganisation Åhus har skrivit på treårskontrakt och de olika handlingsplaner som tas fram kommer att löpa på minst fem år för att skapa kontinuitet i arbetet. Även kommunen kommer att använda sig av projektresultaten för att sprida modellen och inspirera andra basorter till liknande initiativ. 7

Projektbeskrivning. Projektets namn. Sammanfattande projektbeskrivning. Bakgrundsbeskrivning. Lokala servicepunkter på skånska landsbygden

Projektbeskrivning. Projektets namn. Sammanfattande projektbeskrivning. Bakgrundsbeskrivning. Lokala servicepunkter på skånska landsbygden Projektbeskrivning Projektets namn Lokala servicepunkter på skånska landsbygden Sammanfattande projektbeskrivning Syftet med projektet är att genom innovativa metoder och samverkansformer mellan ideell,

Läs mer

Göteborgs Insjörike. en utvärdering av samverkan i projekt

Göteborgs Insjörike. en utvärdering av samverkan i projekt Göteborgs Insjörike en utvärdering av samverkan i projekt Våren 2013 kontaktade projektledare Martin Dahl Handelshögskolan vid Göteborgs universitet och utbildningen i kulturgeografi med inriktning mot

Läs mer

Programmet Lokala Servicelösningar

Programmet Lokala Servicelösningar Bilaga 2 Programmet Lokala Servicelösningar Projektpresentation 2012-01-26 Innehåller en sammanställning av den projektpresentation som presenteras via karta på Tillväxtverkets webbsida. Senast ändrad

Läs mer

Förslag till en reviderad strategi för demokrati och delaktighet

Förslag till en reviderad strategi för demokrati och delaktighet 1[13] Referens Ahmad Azizi Mottagare Demokratiberedningen Förslag till en reviderad strategi för demokrati och delaktighet Strategi för demokrati och delaktighet i Botkyrka Alla vi som arbetar i Botkyrka

Läs mer

1(39) Lokal utvecklingsstrategi 2014-2020 LEADER Östra Skaraborg

1(39) Lokal utvecklingsstrategi 2014-2020 LEADER Östra Skaraborg 1(39) Lokal utvecklingsstrategi 2014-2020 LEADER Östra Skaraborg 2(39) Lokal utvecklingsstrategi för Leader Östra Skaraborg Sammanfattning Den lokala utvecklingsstrategin för Leader Östra Skaraborg är

Läs mer

Exempel på samverkan kring lokal utveckling

Exempel på samverkan kring lokal utveckling Exempel på samverkan kring lokal utveckling Februari 2008 Förord Runt om i landet finns många lokala utvecklingsgrupper som arbetar för sina områdens utveckling. En viktig förutsättning för att deras arbete

Läs mer

Visa lärare. Uppföljning av pilotprojektet. Vetenskap i Skolan. Visa lärare 1

Visa lärare. Uppföljning av pilotprojektet. Vetenskap i Skolan. Visa lärare 1 Visa lärare Uppföljning av pilotprojektet Vetenskap i Skolan Visa lärare 1 Förord Kommunförbundet Skåne har skapat en regional samverkansorganisation, FoU Skola, som innebär att 32 kommuner samarbetar

Läs mer

Lokal utvecklingsstrategi

Lokal utvecklingsstrategi 1(34) Förslag: Lokal utvecklingsstrategi Lokalt ledd utveckling genom leadermetoden Leader Höga Kusten 2014-2020 1. Syftet med den lokala utvecklingsstrategin... 3 2. Strategins bidrag till EU:s och Sveriges

Läs mer

NÄRINGSLIVS- PROGRAM för Lomma kommun 2015-2018 - 1 -

NÄRINGSLIVS- PROGRAM för Lomma kommun 2015-2018 - 1 - NÄRINGSLIVS- PROGRAM för Lomma kommun 2015-2018 - 1 - INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INLEDNING 3 1.1 Definitioner 3 2. EN ATTRAKTIV KOMMUN HAR ETT BRA FÖRETAGSKLIMAT 4 2.1 Lokala företag är en viktig parameter

Läs mer

Verksamhetsplan 2015 2018

Verksamhetsplan 2015 2018 Liberal kraftsamling Verksamhetsplan 2015 2018 1 Liberal kraftsamling Vart vi ska och vägen dit Vårt uppdrag är att utifrån liberala idéer ta strid för varje människas frihet att forma sitt eget liv. Ur

Läs mer

RUS 2014 2020 Regional Ut vecklingsstr ategi för västerbottens l än

RUS 2014 2020 Regional Ut vecklingsstr ategi för västerbottens l än RUS 2014 2020 Regional Ut vecklingsstr ategi för västerbottens l än Förord En attraktiv region från kust till fjäll Den regionala utvecklingsstrategin (RUS) är framtagen för att öka samsynen mellan beslutsfattare

Läs mer

Internationellt program för Karlskrona kommun. Karlskrona kommun och dess bolag

Internationellt program för Karlskrona kommun. Karlskrona kommun och dess bolag Internationellt program för Karlskrona kommun Fastställt av: Fastställt: Diarienummer: Ansvar för revidering: Gäller för: Omprövas: Ersätter: Kommunfullmäktige 2014-02-13 40 KS.2013.297.105 Kommunstyrelsen

Läs mer

Service skapar tillväxt i mindre tätorter i Kalmar län

Service skapar tillväxt i mindre tätorter i Kalmar län Service skapar tillväxt i mindre tätorter i Kalmar län Slutrapport 2013-10-31 Service skapar tillväxt i mindre tätorter i Kalmar län Deltagande orter i projektet Sidan 2 av 23 Innehållsförteckning Deltagande

Läs mer

Initiativ Landskrona. Projektbeskrivning. 8.1 Bakgrundsbeskrivning, skäl för projektet. 8.2 Sammanfattande projektbeskrivning

Initiativ Landskrona. Projektbeskrivning. 8.1 Bakgrundsbeskrivning, skäl för projektet. 8.2 Sammanfattande projektbeskrivning Initiativ Landskrona Projektbeskrivning 8.1 Bakgrundsbeskrivning, skäl för projektet INITIATIV LANDSKRONA är ett samlingsprojekt som avser att kombinera flera olika delprojekt för att förstärka verkan

Läs mer

Strategisk plan. strategisk plan 2015-2018. Vi gör vanliga saker ovanligt bra!

Strategisk plan. strategisk plan 2015-2018. Vi gör vanliga saker ovanligt bra! Strategisk plan strategisk plan 2015-2018 2015 2018 Vi gör vanliga saker ovanligt bra! Strategisk plan Aneby kommun 2015 2018 Fastställd av Kommunfullmäktige 2014-03-31 18 Förord 4 Visionen Ett gott liv

Läs mer

Om landsbygdsutveckling och byråkrati på gott och ont. - en utvärdering av Leader Höga kusten

Om landsbygdsutveckling och byråkrati på gott och ont. - en utvärdering av Leader Höga kusten Om landsbygdsutveckling och byråkrati på gott och ont - en utvärdering av Leader Höga kusten Vi har haft förmånen att få fördjupa oss i leader och i Leader Höga kusten i synnerhet. Det har varit många

Läs mer

Projektbeskrivning. Blekinge UPP. Stimulering av entreprenörskapet inom musik, film och ung kommunikation 2008-03-01 2011-02-28

Projektbeskrivning. Blekinge UPP. Stimulering av entreprenörskapet inom musik, film och ung kommunikation 2008-03-01 2011-02-28 Projektbeskrivning Blekinge UPP Stimulering av entreprenörskapet inom musik, film och ung kommunikation 2008-03-01 2011-02-28 Bakgrund Det är relativt få sysselsatta inom musik, film och ung kommunikation

Läs mer

Nätverk Aktivitet Delaktighet Projektplan. 2014-08-20 NÄTVERKET Idéburen sektor Skåne Henrik Nilsson

Nätverk Aktivitet Delaktighet Projektplan. 2014-08-20 NÄTVERKET Idéburen sektor Skåne Henrik Nilsson Nätverk Aktivitet Delaktighet Projektplan 2014-08-20 NÄTVERKET Idéburen sektor Skåne Henrik Nilsson Innehåll Bakgrund och syfte... 1 Mål och delmål... 4 Genomförande av projektet... 4 Projektorganisation...

Läs mer

Projektet syftar till att utveckla befintliga och nya verksamheter utifrån Junosuandos behov och perspektiv.

Projektet syftar till att utveckla befintliga och nya verksamheter utifrån Junosuandos behov och perspektiv. 1 Projektplan Learning by doing Junosuando 373 år av utveckling 1. Sammanfattning Projektet Learning by doing Junosuando 373 år av utveckling - ska genom KONKRETA praktiska aktiviteter och handlingar som

Läs mer

Följeutvärdering av projekt Navigatorcentrum i Östersund

Följeutvärdering av projekt Navigatorcentrum i Östersund Följeutvärdering av projekt Navigatorcentrum i Östersund Slutrapport 2011-09-30 Lisa Fröbel Hannele Johansson SERUS Ek. För. Innehållsförteckning Sammanfattning...3 Del 1 Bakgrund...5 Följeutvärdering

Läs mer

Följeforskning i projektet Nu kör vi: Slutrapport

Följeforskning i projektet Nu kör vi: Slutrapport Följeforskning i projektet Nu kör vi: Slutrapport Erik Åstedt, Moa Almerud, Isabelle Zupanc Kontigo AB, 2014-12-23 Kontigo AB Katarinavägen 19 116 45 Stockholm www.kontigo.se +46 (0)8 562 262 40 Innehåll

Läs mer

1 INLEDNING 1.1 Projektets namn. 1.2 Projektidé

1 INLEDNING 1.1 Projektets namn. 1.2 Projektidé PROJEKTPLAN FÖR PROJEKT INOM LEADER BERGSLAGEN Projektplanen ska bifogas blanketten Ansökan om projektstöd inom Leader som ni hittar på under Ansöka. Ni kan alltid kontakta för att få hjälp med projektplan

Läs mer

Bilaga 1. Framtidens lärande. Fördjupad projektbeskrivning 2010 01 11

Bilaga 1. Framtidens lärande. Fördjupad projektbeskrivning 2010 01 11 Bilaga 1 Framtidens lärande Fördjupad projektbeskrivning 2010 01 11 Framtidens lärande Både i Skåne och Blekinge genomförs kraftfulla satsningar på tillväxtmiljöer för framtidbranscher som Nya media och

Läs mer

Budget och verksamhetsplan 2016 med inriktning mot 2017-2018 Region Blekinge Dnr: 102-122-2015 Version: A beslutad av Regionstyrelsen 2015-06-10

Budget och verksamhetsplan 2016 med inriktning mot 2017-2018 Region Blekinge Dnr: 102-122-2015 Version: A beslutad av Regionstyrelsen 2015-06-10 Budget och verksamhetsplan 2016 med inriktning mot 2017 och 2018 Budget och verksamhetsplan 2016 med inriktning mot 2017-2018 Region Blekinge Dnr: 102-122-2015 Version: A beslutad av Regionstyrelsen 2015-06-10

Läs mer

Gör. Leader. skillnad? En studie av arbetet i sju leaderområden DOING RURAL. Forskning & Utveckling. unga i regional utveckling

Gör. Leader. skillnad? En studie av arbetet i sju leaderområden DOING RURAL. Forskning & Utveckling. unga i regional utveckling Gör Leader skillnad? En studie av arbetet i sju leaderområden DOING RURAL Forskning & Utveckling unga i regional utveckling DOING RURAL Forskning & Utveckling unga i regional utveckling Text: Jacob Käll

Läs mer

Fokus InnoWent Högskolan Dalarna en infrastuktur för näringslivets kompetensbehov, förnyelse och hållbar tillväxt Projektbeskrivning 2010-08-30

Fokus InnoWent Högskolan Dalarna en infrastuktur för näringslivets kompetensbehov, förnyelse och hållbar tillväxt Projektbeskrivning 2010-08-30 Fokus InnoWent Högskolan Dalarna en infrastuktur för näringslivets kompetensbehov, förnyelse och hållbar tillväxt Projektbeskrivning 2010-08-30 2 Innehåll Sammanfattning... 4 Bakgrundsbeskrivning, skäl

Läs mer

PRIMUS MOTOR - den drivande kraften SLUTREDOVISNING FRÅNPROJEKTANORDNARE INOM INTEGRATIONSFONDEN

PRIMUS MOTOR - den drivande kraften SLUTREDOVISNING FRÅNPROJEKTANORDNARE INOM INTEGRATIONSFONDEN PRIMUS MOTOR - den drivande kraften SLUTREDOVISNING FRÅNPROJEKTANORDNARE INOM INTEGRATIONSFONDEN 2 Projektet Primus Motor- den drivand kraften, genomfördes inom ramen för Europeiska integrationsfonden

Läs mer

UTVECKLINGSPLAN Framtid Hede

UTVECKLINGSPLAN Framtid Hede www.hedeforetagargrupp.se UTVECKLINGSPLAN Framtid Hede En metod och åtgärdsplan för Hedes utvecklingsarbete Projektperiod: augusti 2011 - december 2012 Processledare: Eva Nordström FRAMTID HEDE SAMMANFATTNING

Läs mer

Slutrapport genomförande

Slutrapport genomförande Sid 1 (14) Projektnamn Barns rättigheter- vuxnas skyldigheter Slutrapport genomförande Sammanfattning Ge en sammanfattande beskrivning av projektidé och framkomna resultat. Projektidé Det övergripande

Läs mer

Landskapsbilder: N-A Andersson; Konsertbild: SommarRock; Valborgsbål: Svedala kommun; Workshopbild A Ranger & K Westerberg

Landskapsbilder: N-A Andersson; Konsertbild: SommarRock; Valborgsbål: Svedala kommun; Workshopbild A Ranger & K Westerberg Leader d l Landskapsbilder: N-A Andersson; Konsertbild: SommarRock; Valborgsbål: Svedala kommun; Workshopbild A Ranger & K Westerberg Utvecklingsstrategi för Leader Söderslätt mellan 2008 och 2013 I Leader

Läs mer