MED KULTUR GENOM HELA LIVET

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "MED KULTUR GENOM HELA LIVET"

Transkript

1 MED KULTUR GENOM HELA LIVET KULTURPLAN för Vänersborgs kommun

2 Kulturens Vänersborg Vänersborg ska vara känt för sitt kulturliv långt utanför kommungränsen. Kultur ska vara en drivkraft för utveckling och tillväxt i hela kommunen och den ska vara tillgänglig för alla. Vår kommun ska erbjuda ett brett kulturutbud av god kvalitet. Inom utvalda profilområden ska utbudet ha spetskvalitet. Det ska finnas gott om platser för möten, kulturupplevelser och eget skapande. Kultur ska finnas närvarande i livets alla skeden och vara en enande kraft som alla i Vänersborg känner stolthet över. För att nå dit arbetar vi i nära dialog med invånare, föreningsliv, näringsliv och externa parter. Utgångspunkter och värdegrund Ett levande kulturliv är en central del i skapandet av en attraktiv kommun. Kultur är en drivkraft för demokrati, jämställdhet, integration och personlig utveckling. Ett öppet samhälle med ett interkulturellt förhållningssätt bidrar till förståelse och gemenskap. Aktiva medborgare skapar ett dynamiskt samhälle. Kulturens Vänersborg tillgänglighet, delaktighet, stolthet Dessa tre ord, tillgänglighet, delaktighet och stolthet, är vägledande för kultursektorn i Vänersborgs kommun och sammanfattar vår värdegrund. Vi vill att invånarna ska vara delaktiga i kulturlivet, att utbudet ska vara tillgängligt för alla, samt att vänersborgarna ska vara stolta över kulturlivet i kommunen. För den enskilda människan är kultur identitetsskapande, utvecklande och lustfyllt. Kultur kan också påverka folkhälsan på ett positivt sätt. Samtidigt har kultur minst lika stor påverkan på samhället. Kommunen får en tydligare identitet, utvecklas och bygger ett attraktivare varumärke genom ett levande och varierat kulturliv av hög kvalitet. Kultur är idag en av de faktorer som påverkar tillväxten i en kommun. Kvaliteten och omfattningen på det lokala kulturlivet och kulturutbudet fäller ofta det slutgiltiga avgörandet huruvida ett företag etablerar sig eller inte. På samma sätt påverkas familjers val av bostadsort och turisters val av besöksmål. Därför är kultur en angelägenhet för hela kommunen, vilket innebär att samtliga kommunala nämnder och förvaltningar måste ta kultur och en aktiv fritid i beaktande i sitt arbete. Det gäller allt från utformning av stadsrummet till frågor kring utbildning och hälsofrämjande åtgärder. För att kulturlivet i Vänersborg ska kunna fortsätta att utvecklas krävs ett metodiskt och långsiktigt arbetssätt. Samverkan med externa aktörer på lokal, regional, nationell och internationell nivå är nödvändig.

3 Verksamhetsområden Vänersborgs kommun arbetar med alla konst- och kulturyttringar, men några konstformer har en starkare förankring genom de kommunala institutionerna och verksamheterna. Det handlar om Musik (genom Musikskolan), Litteratur (genom Biblioteket), Natur- och kulturarv (genom museerna), Bildkonst (genom Konsthallen), Dans, samt Barn- och ungdomskultur. Därutöver har Vänersborgs kommun en särskild profilering gällande musik och dans. På dessa konstområden görs en extra satsning med syfte att erbjuda spetskvalitet inom såväl pedagogisk verksamhet som scenframställning. Vänersborgs kommun vill utvecklas till ett resurscenter för kultur med fokus på musik och dans. Varje enskilt konstområde har en separat handlingsplan med verksamhetsbeskrivning och specifika, mätbara mål. Dessa mål formuleras med utgångspunkt i de kulturpolitiska mål som presenteras i denna kulturplan. Det finns också ett mycket aktivt föreningsliv i Vänersborgs kommun. Kulturföreningar, bygdegårdar och studieförbund bidrar alla till att kommunens kulturliv blir ännu rikare och mer omfattande. Kommunen samarbetar med föreningslivet och stöder föreningar genom verksamhets- och projektbidrag. Tre prioriterade perspektiv Kultursektorn är ett område där omvärlden är ständigt närvarande. Det finns därför en lång rad aspekter och aktörer att beakta i kulturarbetet och en kontinuerlig omvärldsbevakning är nödvändig. Några källor som är av särskild vikt för inriktningen på vårt arbete är FN:s Barnkonvention (artikel 31 punkt 2), Sveriges nationella kulturmål, samt Västra Götalandsregionens kulturstrategi (En mötesplats i världen) och vision (Det goda livet). 1 Vänersborgs kommun har valt att fokusera på tre perspektiv som ska genomsyra samtliga kommunala kulturverksamheter. De tre perspektiven är: Uppleva Skapa Förvalta Perspektiven definieras i detta sammanhang enligt följande: Uppleva Kulturverksamheterna ska präglas av intresseväckande, inspirerande och kreativa möten som leder till utveckling hos såväl individer som samhälle. Att uppleva Vänersborgs kulturutbud ska vara stimulerande och överraskande, samt bygga en känsla av gemenskap och tillhörighet. 1 För mer information se: Regeringens proposition 2009/10:3 Tid för kultur, och

4 Skapa En viktig uppgift för kulturverksamheterna är att gynna konstnärligt nyskapande. Att delta i skapande processer stimulerar lärande och ger ökade förutsättningar för öppenhet, fördomsfrihet och mångfald i samhället. Delaktighet och samverkan över gränser bidrar till en stolthet över såväl den individuella prestationen som det gemensamma resultatet. Förvalta I begreppet förvalta ligger bevarande, utveckling och synliggörande. Dessa tre delar är lika viktiga. Kulturverksamheterna ska förvalta både det materiella och immateriella kulturarvet, som tar sig uttryck i till exempel den offentliga miljön, landskapet, artefakter och traditioner. Kulturpolitiska mål Utifrån de tre prioriterade perspektiven har följande kulturpolitiska mål formulerats. Målen är långsiktiga och övergripande för samtliga kommunala verksamheter inom kulturområdet. Tillgänglighet: förutsättningar ska skapas för att hela kommunen ska ha tillgång till ett brett kulturutbud. Bredd: fler och nya grupper ska ingå i och ta del av kulturlivet i kommunen. Delaktighet: Alla ska ges möjlighet att delta i skapande processer. Kvalitet: ett systematiskt kvalitetsarbete ska bedrivas för att säkerställa att kulturutbudet uppfyller medborgarnas krav på kompetens, variation och utveckling. Demokrati: det ska finnas kulturmötesplatser som präglas av öppenhet, mångfald och lärande. Här ska det vara enkelt att mötas över olika gränser för erfarenhets- och meningsutbyten. Identitet: genom kulturen ska Vänersborgs identitet och attraktivitet som kommun stärkas; för invånare, entreprenörer, turister och företagsetableringar. Lärande: kunskapsuppbyggnad och ett intresseväckande lärande ska vara i fokus inom alla kulturområden. Samverkan: kultursektorn ska bidra till ökad samverkan mellan olika aktörer och olika nivåer i samhället, samt stärka känslan av gemenskap och samhörighet i kommunen. Med dessa mål som utgångspunkt formulerar varje enskild enhet sina egna mätbara mål utifrån sin verksamhets specifika förutsättningar. Enheternas handlingsplaner följer samma tidsintervall som kulturplanen.

5 Med kultur genom hela livet Vänersborgs kommun vill med denna kulturplan presentera sin vision för kulturområdet och en färdriktning för kultursektorn i kommunen. Genom ett metodiskt arbete utifrån de prioriterade perspektiven och målen vill vi åstadkomma ett samhälle där kultur är närvarande genom hela livet. Kulturutbudet ska vara tillgängligt för alla och bidra till en kreativ miljö som skapar tillväxt. Kulturlivet ska vara inspirerande, identitetsskapande och kunskapsutvecklande. En kommun där alla känner sig delaktiga i och stolta över kulturutbudet är en rik kommun.

Kulturpolitiskt program för 2008 2020. Kommunfullmäktige 14 april 2009

Kulturpolitiskt program för 2008 2020. Kommunfullmäktige 14 april 2009 Kulturpolitiskt program för 2008 2020 Kommunfullmäktige 14 april 2009 1 2 Förord Tänk er ett torg en fredagseftermiddag i maj som myllrar av liv. Människor möts och skiljs, hittar nya vägar eller stannar

Läs mer

Svensk orientering Världens bästa. Offensiv orientering vägval till glädje och framgång! Verksamhetsinriktning för Svensk orientering

Svensk orientering Världens bästa. Offensiv orientering vägval till glädje och framgång! Verksamhetsinriktning för Svensk orientering Svensk orientering Världens bästa Offensiv orientering vägval till glädje och framgång! Verksamhetsinriktning för Svensk orientering Svensk orienterings vision dit vill vi Svensk orientering vill vara

Läs mer

samverkan i örebro mellan Det civila samhället och kommunen

samverkan i örebro mellan Det civila samhället och kommunen ÖVERENSKOMMELSE OM samverkan i örebro mellan Det civila samhället och kommunen örebro kommun och det civila samhället presenterar i denna broschyr, som grund för sin samverkan, en överenskommelse om värdegrund,

Läs mer

Del ur Lgr 11: Läroplan för specialskolan samt för förskoleklassen och fritidshemmet i vissa fall

Del ur Lgr 11: Läroplan för specialskolan samt för förskoleklassen och fritidshemmet i vissa fall Del ur Lgr 11: Läroplan för specialskolan samt för förskoleklassen och fritidshemmet i vissa fall 1. Skolans värdegrund och uppdrag Grundläggande värden Det offentliga skolväsendet vilar på demokratins

Läs mer

Del ur Lgr 11: Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet: kapitel 1 och 2

Del ur Lgr 11: Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet: kapitel 1 och 2 Del ur Lgr 11: Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet: kapitel 1 och 2 1. Skolans värdegrund och uppdrag Grundläggande värden Det offentliga skolväsendet vilar på demokratins grund.

Läs mer

Handlingsplan för ett Piteå för alla - med ökad mångfald

Handlingsplan för ett Piteå för alla - med ökad mångfald Handlingsplan för ett Piteå för alla - med ökad mångfald Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Handlingsplan för ett Piteå för alla - med ökad mångfald Plan Kommunstyrelsen 2014-02-06

Läs mer

Regeringens proposition 2009/10:3

Regeringens proposition 2009/10:3 Regeringens proposition 2009/10:3 Tid för kultur Prop. 2009/10:3 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 10 september 2009 Maud Olofsson Lena Adelsohn Liljeroth (Kulturdepartementet)

Läs mer

Uppdrag att ta fram förslag på delmål samt en struktur för uppföljning inför en handikappolitisk strategi

Uppdrag att ta fram förslag på delmål samt en struktur för uppföljning inför en handikappolitisk strategi Regeringsbeslut III:5 2010-05-27 S2010/4319/ST (delvis) Socialdepartementet Boverket Box 534 371 23 Karlskrona Uppdrag att ta fram förslag på delmål samt en struktur för uppföljning inför en handikappolitisk

Läs mer

Idrotten vill en sammanfattning av idrottsrörelsens idéprogram. Antagen av RF-stämman 2009

Idrotten vill en sammanfattning av idrottsrörelsens idéprogram. Antagen av RF-stämman 2009 Idrotten vill en sammanfattning av idrottsrörelsens idéprogram Antagen av RF-stämman 2009 Innehållsförteckning Inledning 2 Idrottens verksamhetsidé, vision och värdegrund 4 Bra i idrott och bra idrott

Läs mer

Sveriges sysselsättning och tillväxt är beroende av attraktiva och konkurrenskraftiga

Sveriges sysselsättning och tillväxt är beroende av attraktiva och konkurrenskraftiga Tid för handling! PLATTFORM FÖR DEN GODA STADEN DEN GODA STADEN DEN GODA STADEN STADSUTVECKLING OCH EKONOMISK TILLVÄXT Sveriges sysselsättning och tillväxt är beroende av attraktiva och konkurrenskraftiga

Läs mer

Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö

Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö Foto: Urban Orzolek Arbetsmiljöverket har arbetat med ett mål- och visionsprojektet mellan februari och augusti 2008.

Läs mer

Visionen gäller för Västra Götaland. Den är framtagen i samverkan mellan Västra Götalandsregionen och kommunerna genom de fyra kommunförbunden, i

Visionen gäller för Västra Götaland. Den är framtagen i samverkan mellan Västra Götalandsregionen och kommunerna genom de fyra kommunförbunden, i vision västra götaland det goda livet Visionen gäller för Västra Götaland. Den är framtagen i samverkan mellan Västra Götalandsregionen och kommunerna genom de fyra kommunförbunden, i dialog med ett stort

Läs mer

Mer kultur till fler!

Mer kultur till fler! Mer kultur till fler! Bilaga till förslag till Haninge kulturskola Haninge 2013-02-14 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Styrdokument och program... 6 1.1 Internationell nivå... 6 1.2 Nationell nivå... 6 1.3 Kommunal

Läs mer

Gör jämlikt gör skillnad! Samling för social hållbarhet minskar skillnader i hälsa

Gör jämlikt gör skillnad! Samling för social hållbarhet minskar skillnader i hälsa Gör jämlikt gör skillnad! Samling för social hållbarhet minskar skillnader i hälsa 2 Titel Förord Det genomsnittliga hälsoläget i Sverige blir allt bättre. Det är en positiv utveckling som visar att satsningar

Läs mer

EN MÖTESPLATS I VÄRLDEN. Kulturstrategi för Västra Götaland 2012

EN MÖTESPLATS I VÄRLDEN. Kulturstrategi för Västra Götaland 2012 EN MÖTESPLATS I VÄRLDEN Kulturstrategi för Västra Götaland 2012 FÖRORD I. 2000-TALETS KULTURPOLITISKA UTMANINGAR OCH MÖJLIGHETER II. BERÄTTELSEN OM VÄSTRA GÖTALAND III. KULTURPOLITIK SOM INFRASTRUKTUR

Läs mer

Kulturpolitiskt program 2008-2013

Kulturpolitiskt program 2008-2013 Kulturpolitiskt program 2008-2013 solna din kulturstad Det kulturpolitiska programmet Solna Din Kulturstad antogs av kultur- och fritidsnämnden i september 2008. Vi är glada att så många solnabor bidragit

Läs mer

R I D S P O R T E N V I L L

R I D S P O R T E N V I L L RIDSPORTEN VILL INNEHÅLLSFÖRTECKNING Vet du vad Ridsporten Vill? 3 Du är en del av svensk ridsport 4 Till ridklubben är alla välkomna! 6 Ridsport ska vara roligt! 8 Ansvar engagerar och utvecklar 10 Ryttare

Läs mer

TID FÖR MÅNGFALD Utgångspunkter och resultat Enkätundersökningen Kartläggning av årsredovisningar Intervjuundersökningen

TID FÖR MÅNGFALD Utgångspunkter och resultat Enkätundersökningen Kartläggning av årsredovisningar Intervjuundersökningen TID FÖR MÅNGFALD Utgångspunkter och resultat Enkätundersökningen Kartläggning av årsredovisningar Intervjuundersökningen En studie av de statligt finansierade kulturinstutitionernas arbete med etnisk och

Läs mer

www.ridsport.se Idéprogram för Svenska Ridsportförbundet

www.ridsport.se Idéprogram för Svenska Ridsportförbundet www.ridsport.se Ridsporten VILL Idéprogram för Svenska Ridsportförbundet Innehållsförteckning Vet du vad Ridsporten Vill?...2 Du är en del av svensk ridsport...4 Till ridklubben är alla välkomna!...6 Ridsport

Läs mer

Strategi för skolutveckling genom entreprenöriellt lärande och samverkan utbildning omvärld för Förskola & Grundskola och Gymnasie & Vuxenutbildning

Strategi för skolutveckling genom entreprenöriellt lärande och samverkan utbildning omvärld för Förskola & Grundskola och Gymnasie & Vuxenutbildning Strategi för skolutveckling genom entreprenöriellt lärande och samverkan utbildning omvärld för Förskola & Grundskola och Gymnasie & Vuxenutbildning Strategi för skolutveckling genom entreprenöriellt lärande

Läs mer

En resa in i framtiden. Vision och strategi 2015 2020

En resa in i framtiden. Vision och strategi 2015 2020 En resa in i framtiden Vision och strategi 2015 2020 En resa in i framtiden Vision och strategi 2015 2020 En fortsatt resa in i framtiden 6 En kreativ kunskapsmiljö i Linnés anda 9 Vision 9 Övergripande

Läs mer

Det hållbara Göteborg. Rapport till kommunstyrelsen i Göteborg från Rådet för integration och samhällsgemenskap

Det hållbara Göteborg. Rapport till kommunstyrelsen i Göteborg från Rådet för integration och samhällsgemenskap Det hållbara Göteborg Rapport till kommunstyrelsen i Göteborg från Rådet för integration och samhällsgemenskap GÖTEBORG 2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING UPPDRAG OCH GENOMFÖRANDE 4 Uppdraget 4 Rådets verksamhet

Läs mer

Har du sett på mångkulturkonsulenten!

Har du sett på mångkulturkonsulenten! Har du sett på mångkulturkonsulenten! Utvärdering av verksamheten med regionala konsulenter för mångkultur Nina Edström Har du sett på mångkulturkonsulenten! Utvärdering av verksamheten med regionala konsulenter

Läs mer

Svensk friidrott fler och bättre. Inspiration och stöd för friidrottsföreningens arbete med verksamhetsplanering.

Svensk friidrott fler och bättre. Inspiration och stöd för friidrottsföreningens arbete med verksamhetsplanering. Svensk friidrott fler och bättre Inspiration och stöd för friidrottsföreningens arbete med verksamhetsplanering. I n n e h å l l Arbeta fram föreningens verksamhetsplan 4 Arbetet med Svensk Friidrotts

Läs mer

Allt att vinna. Juseks arbetslivspolitiska program. Akademikerförbundet

Allt att vinna. Juseks arbetslivspolitiska program. Akademikerförbundet Allt att vinna Juseks arbetslivspolitiska program Akademikerförbundet för jurister, ekonomer, systemvetare, personalvetare, kommunikatörer och samhällsvetare När arbetslivet präglas av förändringar är

Läs mer

Regeringens proposition 2009/10:238

Regeringens proposition 2009/10:238 Regeringens proposition 2009/10:238 Framtidens friluftsliv Prop. 2009/10:238 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Visby den 8 juli 2010 Fredrik Reinfeldt Andreas Carlgren (Miljödepartementet)

Läs mer

Förslag till nya och reviderade bidragsformer till föreningar och andra aktörer

Förslag till nya och reviderade bidragsformer till föreningar och andra aktörer Kultur- och fritidsnämnden Förslag till nya och reviderade bidragsformer till föreningar och andra aktörer Remissförslag 2015-01-12 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INLEDNING sid 3 Bakgrund sid 3 Vad innebär ett

Läs mer

Handbok i i cultural planning. Att fånga platsens själ

Handbok i i cultural planning. Att fånga platsens själ Handbok i i cultural planning Att fånga platsens själ H a n d b o k i c u l t u r a l p l a n n i n g Att fånga platsens själ Sveriges Kommuner och Landsting Hornsgatan 20, 118 82 Stockholm Tfn 08-452

Läs mer

Verksamhetsinriktning Riksidrottsförbundet 2014-2015

Verksamhetsinriktning Riksidrottsförbundet 2014-2015 Verksamhetsinriktning Riksidrottsförbundet 2014-2015 Verksamhetsinriktning 2014-2015 För riksidrottsstyrelsens (RS) ledning av verksamheten fattar RF-stämman beslut om en tvåårig verksamhetsinriktning

Läs mer

Öppna upp! Nationell strategi för ett företagsfrämjande på lika villkor 2015 2020

Öppna upp! Nationell strategi för ett företagsfrämjande på lika villkor 2015 2020 Öppna upp! Nationell strategi för ett företagsfrämjande på lika villkor 2015 2020 INNEHÅLL En strategi för lika villkor.... 5 Vem är strategin till för?... 7 Lika villkor grundläggande för hållbar tillväxt...

Läs mer