En lärandeplan för det regionala tillväxtarbetet i Halland

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "En lärandeplan för det regionala tillväxtarbetet i Halland"

Transkript

1 En lärandeplan för det regionala tillväxtarbetet i Halland 2013

2 Innehåll 1. Bakgrund och uppdrag Varför en lärandeplan för tillväxtarbetet i Halland? Utgångsläget Förutsättningar för ett utvecklingsinriktat lärande Inriktning Omvärldsbevakning och analyser Utvärdering och uppföljning Ökat lärande genom kommunikation internt och externt Ledning och styrning Dokumentation

3 1. Bakgrund och uppdrag Regionala självstyrelseorgan, kommunala samverkansorgan och i vissa fall länsstyrelser har fått i uppdrag av regeringen att ta fram lärandeplaner för det regionala tillväxtarbetet. Lärandeplanen syftar till att öka lärandet av de utvecklingsinsatser som genomförs inom ramen för det regionala tillväxtarbetet. Bland annat genom att arbeta mer systematiskt med uppföljning och utvärdering samt kommunikation av resultaten. Lärandet bör stärkas i såväl framtagande av insatser som i genomförande och avslutning i både projekt, program och löpande verksamhet. 2. Varför en lärandeplan för tillväxtarbetet i Halland? Lärandeplanen syftar till att insatser som ska främja en hållbar tillväxt i Halland ska vara väl underbyggda och effektiva. Detta är särskilt viktigt inför sammanhållningspolitikens kommande programperiod Utmaningar för den regionala tillväxtpolitiken i Halland är: att identifiera och långsiktigt prioritera områden där Halland har goda förutsättningar. samhällsutmaningar som drivkraft för att främja innovationer. att överbrygga administrativa, kommunikativa och mentala gränser. att öka det halländska näringslivets investeringar i forskning. att utnyttja potentialen i regionförstoring (geografisk/funktionell). att stimulera nya och befintliga företag att växa och öka sin konkurrenskraft. att företag kan hitta rätt kompetenser. att identifiera och tillvarata nya marknader. att Högskolan i Halmstad kan möta den nationella och internationella konkurrensen. att öka möjligheterna för ungdomar, utlandsfödda och funktionsnedsatta att få jobb. Denna lärandeplan är framtagen via dokumentanalyser, samtal, informationsmöten och workshop med representanter från Region Halland, kommunerna i Halland, Länsstyrelsen, Högskolan i Halmstad och företagsfrämjande organisationer. Det har varit en process där de medverkande har 2

4 beretts möjligheter till inspel och synpunkter. Lärandeplanen ska vara ett levande dokument som innebär en kontinuerlig process. Varje år ska lärandeplanen följas upp och revideras. 3. Utgångsläget Halland - bästa livsplatsen är Hallands regionala utvecklingsstrategi (RUS). Den innehåller 15 strategier som samlas under fyra områden: Här förverkligar vi bodrömmar Här bygger vi företag med kunskap Här skapar vi fördelar av läget Grundläggande förutsättningar Inom ramen för ovanstående strategiska ramverk antog regionfullmäktige i maj 2011 Mål och strategier för Region Halland (MoS). Den styrs av den regionala utvecklingsstrategin men har kortare tidshorisont och betonar de delar som är strategiskt viktiga för Region Halland att genomföra fram till I ett inspel till regeringen har Region Halland definierat vad man anser bör ligga till grund för den kommande sammanhållningspolitiken. I och med att Kommunalförbundet Region Halland och Landstinget Hallandbildade en regionkommun 2011, så har nya strukturer formerats från de nya förutsättningarna. Ett flertal processer har också initierats för att förbättra styrning och ledning inom det regionala tillväxtområdett. Ett sådant exempel är att indikatorer ska utvecklas inom tillväxtområdet för att kunna mäta hur väl uppsatta mål och strategier uppnås. Gemensamma digitala projektplatser har utvecklats och som både används för interna projekt inom Region Halland som för externa projekt med olika samarbetspartners. Regionens nya Intranät har en förbättrad funktion vad gäller samarbeten och gemensamma arbetsplatser och blir därmed ett viktigt redskap för det interna lärandet. Ett extranät kommer att utvecklas vilket innebär att även externa samverkanspartners kan delta i olika samarbeten. Det finns en projektstyrningsmodell som ska användas vid projektarbete, som är nyreviderad och anpassad för det regionala tillväxtarbetet. Projektstyrningsmodellen är gemensam för regionen och kommunerna i Halland. Inom denna modell finns ett flertal mallar att använda vid planering, genomförande och rapportering av projekt. Regionstyrelsen har beslutat om kriterier som ska användas vid bedömning av projekt. Regionkontoret har utarbetat en handläggningsrutin för handläggning av projektansökningar. Tillsammans med Högskolan i Halmstad genomförs ett pilotprojekt kring en projektportföljsmodell. Syftet med den är att organisera och driva effektiv portföljstyrning av projekt, så att resurserna kan användas mer effektivt. 3

5 Under många år har Region Halland arbetat i breda kontaktnät med representanter från kommunerna, statliga myndigheter, högskolor och universitet, näringslivet och ideella organisationer såväl regionalt som nationellt och internationellt. Dessa samarbeten har i vissa fall börjat formaliseras på ett tydligare sätt. 4. Förutsättningar för ett utvecklingsinriktat lärande En förutsättning för att öka lärandet inom det regionala tillväxtarbetet är att deltagande aktörer arbetar utifrån en lärande organisations principer. Enligt Albinsson 1 finns två grundperspektiv som är viktiga när man talar om en lärande organisation; att ta tillvara på kunskap och lärdom i organisationer och att skapa förutsättningar för lärande. Mycket som skrivs handlar om lärande inom organisationer. För Region Hallands del handlar det i huvudsak om lärande mellan organisationer. För det regionala tillväxtarbetet, som involverar en mängd enskilda aktörer, krävs det att det utvecklas former för ett gemensamt lärande. Oavsett vilken typ av interaktion som pågår är det viktigt att fokusera på information (det som utbyts), kommunikation (hur utbytet sker) och koordinationen (när och i vilken ordning utbyten sker). Gemensam utformning av dessa bör göras för att nå konsensus. Förtroende anses som den viktigaste faktorn för att möjliggöra lärande mellan organisationer 2. En problematik som ofta nämns är svårigheten att projekt inte leder till långsiktiga effekter. Brulin och Svensson lyfter tre mekanismer för att få projektresultat att leva kvar 3. Dessa är: 1. Ett aktivt ägarskap 2. En samverkan mellan viktiga aktörer och organisationer 3. Ett utvecklingsinriktat lärande Ett aktivt ägarskap är att det finns starka aktörer som skapar förutsättningar för att ett projekt drivs framåt och som tar ansvar för att resultaten tas om hand och transformeras till långsiktigt hållbara effekter. Samverkan mellan aktörer bygger på en gemensam kunskapsbildning som varvas med handling. Ett utvecklingsinriktat lärande är en organiserad lärprocess som sker fortlöpande och som en del i utvecklingsarbetet. Lärande och reflektion är avgörande för att projektresultat ska överleva och utvecklas. I figur 1 nedan, visas en kedja av aktörer i en projektorganisation. Dessa aktörer har olika funktioner och uppgifter som behöver balanseras för att uppnå ett hållbart utvecklingsarbete. 1 Albinsson, P. (1998) Den lärande organisationen. Brainbooks 2 Fagerdahl, A., Löfgren, A. (2004) Organisatoriskt lärande.linköpings Universitet 3 Brulin, G., Svensson, L. (2011) Att äga, styra och utvärdera stora projekt. Studentlitteratur 4

6 Figur 1: En projektorganisation med olika funktioner och uppgifter. Källa: Brulin och Svensson 2011 I lärandecirkeln nedan illustrerar Ellström de olika frågor som bör ställas i olika faser för att skapa ett utvecklingsinriktat lärande Hur ska vi fortsätta arbeta? 6. Reflektera över hur det har gått 1. Hur arbetar vi idag? Vad är positivt/negativt? 2. Varför arbetar vi som vi gör? 5. Pröva den nya lösningen 3. Vilka alternativ finns? Hur kan man göra istället? 4. Förslag till nytt arbetssätt Utveckla den nya lösningen Figur 2: Lärandecirkeln Per-Erik Ellström 4 Tillväxtverket (2011) Lärande i utvecklingsprojekt en grund med konkreta verktyg 5

7 5. Inriktning För att ytterligare kunna förbättra det utvecklingsinriktade lärandet så är det viktigt att gå från ett individlärande till ett organisatoriskt lärande. Det är också viktigt att se till hela projektorganisationens funktioner och roller. Det innebär att finansiärer och ägare tar ett större ansvar för process och resultat. Detta blir extra viktigt när externa aktörer får huvudansvar för vissa processer och verksamheter, medan Region Halland står som finansiär. En förutsättning för att öka lärandet inom det regionala tillväxtarbetet är att man arbetar utifrån en lärande organisations principer. I grunden handlar det dels om ett förhållningssätt som präglar verksamheter och relationer mellan medarbetare och dels den politiska miljön. En stor del av den regionala tillväxtpolitiken är externt finansierad via främst EU. Under 2013 kommer nya EU-program att skrivas och det blir viktigt att tidigt planera och organisera för hur dessa kan leda till ett utvecklingsinriktat lärande med långsiktiga effekter, i samverkan med olika aktörer. För att ett gemensamt lärande ska vara möjligt är det viktigt att det finns väl utvecklade samverkansformer. Generellt sett har Halland bra förutsättningar för samverkan och därmed för gemensamt lärande. I samverkan mellan Region Halland och kommunerna har formella styrgrupper inom olika verksamhetsområden formerats. Det har också genomförts en översyn av de regionala nätverk som funnits för att kunna prioritera och fokusera. Med Högskolan i Halmstad och Campus Varberg har samarbetsavtal skrivits och formella samarbetsstrukturer har börjat formeras. Utifrån nulägesanalysen så kommer vi att fokusera på fem områden i lärandeplanen; omvärldsbevakning och analyser, utvärdering och uppföljning, intern- och extern kommunikation, ledning och styrning samt dokumentation. Nedan beskrivs den inriktning som kommer att prioriteras inom respektive område. 5.1 Omvärldsbevakning och analyser Omvärldsbevakning och analyser är viktiga med tanke på de utmaningar som den regionala tillväxtpolitiken står inför. Omvärldsanalyser sker i dag inom respektive organisation i exempelvis kommuner och region. Det finns därför ett behov att utveckla metoder och redskap för att det lärande som finns i olika organisationer ska spridas. 6

8 5.2 Utvärdering och uppföljning Ett väsentligt verktyg för ett utvecklingsinriktat lärande är utvärderingar och uppföljningar. Idag genomförs det kontinuerligt utvärderingar och uppföljningar kring projekt, processer och verksamheter. En gemensam strategi för hur Halland arbetar med uppföljning och utvärdering inom det regionala tillväxtarbetet kommer att utarbetas, eftersom det är viktigt med en tydlig och gemensam utgångspunkt i vad vi vill att utvärderingar och uppföljningar ska bidra med i det regionala tillväxtarbetet. Inriktningen är därför att kunna genomföra gemensamma komptensutvecklingar inom området. Projektstyrningsmodellen kan också utvecklas och kompletteras med hur arbete med uppföljning och utvärdering ska genomföras. Under 2013 kommer nya EU-program att skrivas fram. Redan nu är det viktigt att planera för hur effekterna av dessa program ska mätas och utvärderas. 5.3 Ökat lärande genom kommunikation internt och externt För att nå ett ökat lärande i det regionala tillväxtarbetet är kommunikation under pågående process samt spridning av resultat viktiga faktorer. De informationskanaler som används idag är framförallt fysiska möten, externa och interna webbplatser och samarbeten samt skrivna rapporter. Det är viktigt att förbättra verktyg för att systematisera resultatspridning och kommunikation. Ett av de största hindren för ett utvecklingsinriktat lärande är att inte resultat sprids på ett tillfredställande sätt. Det är också av största vikt att resultat sprids till rätt målgrupp. Det handlar om att kommunicera resultat från både omvärldsanalyser, utvärderingar och projektinsatser etc. En övergripande kommunikationsstrategi kommer därför att utarbetas. 5.4 Ledning och styrning Region Halland har det regionala ansvaret för tillväxtpolitiken. Mestadels handlar det om att skapa förutsättningar, medan själva genomförandet oftast sker hos andra aktörer. Det ställer höga krav på Region Hallands förmåga att leda, driva och stödja utvecklingsprocesser där flera olika aktörer deltar. Region Halland ska organisera den regionala tillväxtpolitikens genomförande så att resultat från olika insatser leder till långsiktiga och positiva effekter. Det kräver större fokus på hela kedjan av involverade aktörer och en styrning genom gemensamt lärande. Region Hallands ägarskap blir därmed mer aktivt och ansvaret för planering, process och resultat tydliggörs. 5.5 Dokumentation För att kunna förbättra lärandet är det också viktigt att arbeta med att utveckla system för dokumentation. Det är värdefullt att kunna ta del av resultat från projekt och utvärderingar på ett enkelt och överskådligt sätt. Kommunikationsplattformen blir ett redskap att förbättra tillgängligheten till resultat av projekt och program inom den regionala tillväxtpolitiken. 7

Övergripande analysunderlag för regional tillväxtpolitik i Halland 2014-2020 För en hållbar tillväxt och utveckling

Övergripande analysunderlag för regional tillväxtpolitik i Halland 2014-2020 För en hållbar tillväxt och utveckling Övergripande analysunderlag för regional tillväxtpolitik i Halland 2014-2020 För en hållbar tillväxt och utveckling 1 Tolv sammanfattande slutsatser Denna analys utgör underlag för den regionala tillväxtpolitiken

Läs mer

FRÅN POLITIK TILL PRAKTIK

FRÅN POLITIK TILL PRAKTIK FRÅN POLITIK TILL PRAKTIK METAANALYS AV FYRA SATSNINGAR PÅ JÄMSTÄLLDHETSINTEGRERING SLUTRAPPORT OKTOBER 2013 ANN BOMAN KARIN SJÖBERG LENNART SVENSSON Sammanfattning Jämställdhetsintegrering är den strategi

Läs mer

Slutrapport - Följeforskning FÖRST-projektet Högskolan i Gävle

Slutrapport - Följeforskning FÖRST-projektet Högskolan i Gävle Slutrapport - Följeforskning FÖRST-projektet Högskolan i Gävle Fredrik Jönsson Erik Jakobsson Lennart Svensson APeL FoU Mars 2010 Innehåll Inledning... 3 Arbetssätt och teoretiska perspektiv... 5 Målformulering,

Läs mer

FRÅN MÖTESPROFFS TILL UTVECKLINGSMOTOR

FRÅN MÖTESPROFFS TILL UTVECKLINGSMOTOR FRÅN MÖTESPROFFS TILL UTVECKLINGSMOTOR En skrift om framgångsrikt styrgruppsarbete Margareta Ivarsson, Gunilla Ivarsson, Andreas Sävenstrand, Anders Axelsson SPeL Strategisk påverkan & Lärande Från mötesproffs

Läs mer

Följeforskning i projektet Nu kör vi: Slutrapport

Följeforskning i projektet Nu kör vi: Slutrapport Följeforskning i projektet Nu kör vi: Slutrapport Erik Åstedt, Moa Almerud, Isabelle Zupanc Kontigo AB, 2014-12-23 Kontigo AB Katarinavägen 19 116 45 Stockholm www.kontigo.se +46 (0)8 562 262 40 Innehåll

Läs mer

Arbetsplatsutveckling genom projekt

Arbetsplatsutveckling genom projekt Arbetsplatsutveckling genom projekt En syntes av kunskap om och från nio ESF-projekt Slutrapport Louise Svensson Christina Ehneström Per-Erik Ellström Arbetsplatslärande och omställning (A&O) Sammanfattning

Läs mer

Kompetensutveckling i Gävleborg

Kompetensutveckling i Gävleborg Kompetensutveckling i Gävleborg ett diskussionsunderlag om intermediärers betydelse för kompetensförsörjning Anders Axelsson Fredrik Jönsson 1 Innehållsförteckning Innehåll Bakgrund... 3 Regional kompetensförsörjning

Läs mer

Slututvärdering av Företagsakademin 3.0. CSR och företagande att förena samhällsnytta med affärsnytta. Januari 2014

Slututvärdering av Företagsakademin 3.0. CSR och företagande att förena samhällsnytta med affärsnytta. Januari 2014 Slututvärdering av Företagsakademin 3.0 CSR och företagande att förena samhällsnytta med affärsnytta Januari 2014 Anette Moberg Contextio Ethnographic AB Sammanfattning Projektet CSR 1 och företagande

Läs mer

Kommunikationsstrategi för Lokalt ledd utveckling 2014-2020

Kommunikationsstrategi för Lokalt ledd utveckling 2014-2020 Kommunikationsstrategi för Lokalt ledd utveckling 2014-2020 1 Bakgrund Inom EU:s budgetperiod 2014-2020 finns det flera fonder som ska skapa och driva på nationell, regional och lokal utveckling både i

Läs mer

Fler innovationer helt enkelt - en del av innovationsmotorn

Fler innovationer helt enkelt - en del av innovationsmotorn n v tor la o de nsm En tio a ov n in FLER INNOVATIONER HELT ENKELT - EN DEL AV INNOVATIONSMOTORN Fler innovationer helt enkelt - en del av innovationsmotorn Slututvärdering Regionförbundet Sörmland levererar

Läs mer

UPPDRAG KOMPETENSFÖRSÖRJNING ROLLEN SOM INTERMEDIÄR

UPPDRAG KOMPETENSFÖRSÖRJNING ROLLEN SOM INTERMEDIÄR UPPDRAG KOMPETENSFÖRSÖRJNING ROLLEN SOM INTERMEDIÄR Gerry Andersson, Mats Holmquist, Erik Jakobsson, Fredrik Jönsson, Henrik Kock, Malin Ljungzell, Andreas Wallo, Carina Åberg Redaktör: Malin Ljungzell

Läs mer

Samverkan som drivkraft - en forskningsöversikt. Lennart Svensson 2014

Samverkan som drivkraft - en forskningsöversikt. Lennart Svensson 2014 Samverkan som drivkraft - en forskningsöversikt Lennart Svensson 2014 Innehåll Förord... 2 1. Syfte och bakgrund... 3 2. Olika typer av samverkan... 6 3. Om att leda samverkan i nätverk och partnerskap...

Läs mer

Öppna upp! Nationell strategi för ett företagsfrämjande på lika villkor 2015 2020

Öppna upp! Nationell strategi för ett företagsfrämjande på lika villkor 2015 2020 Öppna upp! Nationell strategi för ett företagsfrämjande på lika villkor 2015 2020 INNEHÅLL En strategi för lika villkor.... 5 Vem är strategin till för?... 7 Lika villkor grundläggande för hållbar tillväxt...

Läs mer

The Heart of Sweden logotype PANTONE 382 IDÉSTUDIER SÅ NÅR VI MÅLEN 2015

The Heart of Sweden logotype PANTONE 382 IDÉSTUDIER SÅ NÅR VI MÅLEN 2015 The Heart of Sweden logotype PANTONE 382 EN REGION O R B E R ÖR TEGI FÖ A R T S S KLING UTVEC IDÉSTUDIER SÅ NÅR VI MÅLEN 2015 september 2010 Förord I din hand har du förslag på hur vi i regionen ska nå

Läs mer

GUIDE TILL EN ÖVERENSKOMMELSE

GUIDE TILL EN ÖVERENSKOMMELSE GUIDE TILL EN ÖVERENSKOMMELSE 10 Varför en lokal 4 eller regional överenskommelse? 26 Inledning och syfte 12 De sex I principerna 29 Det här är Överenskommelsen II Framgångsfaktorer i en 8 dialogprocess

Läs mer

Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017

Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Datum Diarienummer Sara Duvner 2014-04-23 KSN-2014-0324 Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017 - Beslutad av kommunstyrelsen 9 april 2014 Postadress: Uppsala kommun,

Läs mer

Strategi för en hållbar besöks näring i Uppsala län till år 2020

Strategi för en hållbar besöks näring i Uppsala län till år 2020 Strategi för en hållbar besöks näring i Uppsala län till år 2020 Illustrationer: Helena Holmquist, Häppi Design Formgivning: Cecilia Eriksson, Cerif Tryck: KPH Trycksaksbolaget Antogs av Regionförbundet

Läs mer

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås Stads. Styr- och ledningssystem. Styr- och ledningssystem 1

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås Stads. Styr- och ledningssystem. Styr- och ledningssystem 1 Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Styr- och ledningssystem Styr- och ledningssystem 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås

Läs mer

Om Stödstrukturer. för socialt företagande

Om Stödstrukturer. för socialt företagande Om Stödstrukturer för socialt företagande Inom ramen för Östgötamodellen för start, stimulans och tillväxt av sociala företag/ arbetskooperativ finns ytterligare tre skrifter: Om socialt företagande Om

Läs mer

Lärande och utveckling i vardagen. förutsättningar och verktyg

Lärande och utveckling i vardagen. förutsättningar och verktyg Lärande och utveckling i vardagen förutsättningar och verktyg Om Carpe - bakgrund I detta material nämns Carpe som en enhet. Fram till och med 30 juni 2014 består Carpe av två delar, Forum Carpe och projekt

Läs mer

Alla kan inte göra allt men alla kan göra något. Om regionalt samarbete kring nyanländas invandrares etablering

Alla kan inte göra allt men alla kan göra något. Om regionalt samarbete kring nyanländas invandrares etablering Alla kan inte göra allt men alla kan göra något Om regionalt samarbete kring nyanländas invandrares etablering Sveriges Kommuner och Landsting 2008 Formgivning forsbergvonessen Tryckeri Cicero Rapporter

Läs mer

Vad har vi lärt i halvtid?

Vad har vi lärt i halvtid? Vad har vi lärt i halvtid? Vad har vi lärt i halvtid är en i vissa avseenden ovanlig rapport. Den utgör ett försök till en syntes av ett stort antal utvärderingar och följeforskningsinsatser. Dessa är

Läs mer

Visa lärare. Uppföljning av pilotprojektet. Vetenskap i Skolan. Visa lärare 1

Visa lärare. Uppföljning av pilotprojektet. Vetenskap i Skolan. Visa lärare 1 Visa lärare Uppföljning av pilotprojektet Vetenskap i Skolan Visa lärare 1 Förord Kommunförbundet Skåne har skapat en regional samverkansorganisation, FoU Skola, som innebär att 32 kommuner samarbetar

Läs mer

Kulturutveckling, kompetensutveckling och kompetensstyrning i Perstorps kommun

Kulturutveckling, kompetensutveckling och kompetensstyrning i Perstorps kommun Kulturutveckling, kompetensutveckling och kompetensstyrning i Perstorps kommun En utvärdering av ett ESF-projekt Mikael Jonasson Haverdal Consulting AB 20131231 1 1 SAMMANFATTNING I EU:s direktiv om utvärdering

Läs mer

Folkhälsa och regional utveckling

Folkhälsa och regional utveckling Folkhälsa och regional utveckling en inventering av hur folkhälsa beaktas i utvecklings- och planeringsdokument www.statens folkhälsoinstitut.se Rapport nr A 2009:04 STATENS FOLKHÄLSOINSTITUT A 2009:04

Läs mer

VÄSTRA GÖTALAND 2020 VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 (RUP)

VÄSTRA GÖTALAND 2020 VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 (RUP) VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 (RUP) 1 VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 INNEHÅLL FÖRORD 3 UTGÅNGSPUNKTER

Läs mer

Introduktion till portföljstyrning. version 1.0. Rapport från E-delegationens nätverk i nyttorealisering

Introduktion till portföljstyrning. version 1.0. Rapport från E-delegationens nätverk i nyttorealisering Introduktion till portföljstyrning version 1.0 Rapport från E-delegationens nätverk i nyttorealisering http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/1/17/traffic_light_tree.jpg/1280px-traffic_light_tree.jpg

Läs mer

Handbok för projekt inom Botnia-Atlantica 2014 2020

Handbok för projekt inom Botnia-Atlantica 2014 2020 Handbok för projekt inom Botnia-Atlantica 2014 2020 Information och handledning för projekt under utformning samt för pågående projekt inom Botnia-Atlanticaprogrammet Gränsöverskridande samarbete över

Läs mer

Överenskommelse. innovationsupphandling

Överenskommelse. innovationsupphandling Överenskommelse mellan Konkurrensverket och VINNOVA om innovationsupphandling 2014-05-27 1 (6) Inledning Konkurrensverket och VINNOVA har uppdrag och verksamhetsområden som är viktiga för innovationsupphandling.

Läs mer

Strukturer för tillväxtarbete med ett rumsligt perspektiv

Strukturer för tillväxtarbete med ett rumsligt perspektiv Projektbeskrivning: Strukturer för tillväxtarbete med ett rumsligt perspektiv 1. Sammanfattande projektidé Syftet med projektet är att undersöka hur samspelet mellan det regionala tillväxtarbetet och det

Läs mer