Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "0611-349000 35192-4 070-2156951"

Transkript

1 1(6) ANSÖKAN OM PROJEKTMEDEL Ansökan skickas till: Länsstyrelsen i Västernorrlands län Näringsliv och samhällsbyggnadsavdelningen HÄRNÖSAND Uppgifter om sökande Organisationsnummer Projektägare Länsstyrelsen Västernorrland Postadress Härnösand Postnummer och adress Härnösand Firmatecknare Fax Plusgironummer Arbetsställenr/CFAR nr Branschkod/SNI Bankgironummer Sten-Olov Altin, Länsråd Återbetalas momsen för projektet av Skatteverket? x Ja, momsen ingår inte som en kostnad i projektet Projektansvarig hos sökande Jonas Walker Nej, momsen ingår som en kostnad i projektet Mobiltelefon Allmänna uppgifter Projektets namn Arbetsmarknadsutbildning med Sfi Projekttid Starttid: Sluttid: Projekttyp Sökt belopp Totalkostnad Regionalt projekt x EU projekt t ex Mål 2, Mål 3. ev åtgärd Projektets geografiska omfattning Projektet är länsöverskridande (ange även vilken/vilka kommuner/län som berörs) Samverkan kan komma att ske med motsvarande projekt i Gävleborg samt med övriga angränsande kommuner till Västernorrland Internationell samarbetspartner/partners (ange vilken/vilka nedan) x Härnösand x Sollefteå x Timrå x Örnsköldsvik x Kramfors x Sundsvall x Ånge x Arbetsförmedlingen

2 2(6) Projektledare Under rekrytering Fax Information om projektledarens erfarenheter, koppling till projektägaren och andra upplysningar av värde skall lämnas nedan Ekonomiansvarig Mobil Revisionsbyrå: Kontaktperson Mobil Revisorn är: (ett alternativ) Auktoriserad eller godkänd av revisorsnämnden Föreningsrevisor Annan.. Projektbeskrivning Sammanfattande projektbeskrivning Projektets syfte är att genom samverkan mellan länets vuxenutbildningar och arbetsförmedlingen vidareutveckla en modell där Sfi (svenska för invandrare) kombineras med arbetsmarknadsutbildningar. Utbildningarna genomförs med olika inriktningar på olika orter i länet. En viktig del av projektet är att få till stånd implementeringen av arbetssättet. Vid projektets slut är modellen och arbetssättet fullt integrerat hos länets kommuner och arbetsförmedlingen. Erfarenheter från Gävleborgs län visar på att denna modell avsevärt förbättrar de nyanländas möjligheter till en snabbare etablering på arbetsmarknaden. Länsstyrelsen Västernorrland svarar för projektledning och kontinuerlig uppföljning av projektet. Arbetsförmedlingen ansvarar för upphandling av arbetsmarknadsutbildningar och kontakter med utbildningsföretag. Kommunerna avsätter en Sfi-lärare på varje arbetsmarknadsutbildning. För utförligare projektbeskrivning, se bilaga 2. Bakgrundsbeskrivning Bakgrundsbeskrivningen skall innehålla en beskrivning och analys av nuvarande förhållanden (problembild) och skall ge ingångsvärden/skäl till varför projektet skall bedrivas. Beskrivningen skall även kopplas till innehållet i eventuell RTP-åtgärd.

3 3(6) Västernorrland har en låg sysselsättningsgrad för utrikes födda. Arbetslösheten är bland de högsta i riket. Befolkningsminskning är bland de största i landet. Inflyttning av utrikes födda har under de senaste 10 åren gjort att minskning inte blivit lika stor trots att många utrikes födda flyttar vidare efter några år p.g.a. bristen på arbete. I länets regionala utvecklingsstrategi Framtid Västernorrland är befolkningsökning ett mål och där poängteras särskilt människan som drivkraft för en positiv utveckling. Särskilt understryks att länet behöver bli mer attraktivt för utrikes födda och övriga inflyttare samt att insikten om mångfalden som en resurs för en hållbar utveckling ska öka. Även i den regionala tillväxtstrategin är dessa frågor aktuella. Ett inriktningsmål som har särskild bäring på detta projekt är åtgärdsmål 1:1 Arbetsmarknads och kompetensuppbyggnad där samarbetsformer för att få personer med utländsk härkomst att snabbare komma in på arbetsmarknaden är särskilt lyft som exempel på aktiviteter för att uppnå målen. Projektets syfte, mål, målgrupp, arbetssätt samt projektavgränsning. Denna beskrivning skall besvara frågorna: Vad skall göras? Vad ska uppnås? För vem genomförs projektet? Vad är projektets avgränsning? Syfte Projektets övergripande syfte är att ge de nyanlända en bättre och snabbare möjlighet att etableras på arbetsmarknaden. Detta kan genomföras genom samverkan mellan länets vuxenutbildningar och Arbetsförmedlingen som vidareutvecklar en modell där Sfi (svenska för invandrare) kombineras med arbetsmarknadsutbildningar med olika inriktningar på olika orter i länet. Modellen ska under projekttiden implementeras och ska när projektet är klart vara integrerad i kommunernas och arbetsförmedlingens ordinarie verksamhet. Mål Övergripande mål: - att genom samverkan mellan länets vuxenutbildningar och Arbetsförmedlingen vidareutveckla en modell där Sfi (svenska för invandrare) kombineras med arbetsmarknadsutbildningar. Utbildningarna genomförs med olika inriktningar på olika orter i länet. Vid projektets slut är modellen integrerad i ordinarie verksamhet. Effektmål: - att starta minst 4 arbetsmarknadsutbildningar med Sfi under Totalt under projekttiden ska minst 12 utbildningar ha startats. - att 70% av deltagarna ska ha fått någon form av arbete efter utbildningens slut. Se också Gävleborgsmodellen, bil 6 Målgrupp. Beskriv särskilt hur projektets insatser riktas till olika målgrupper (kön/ålder/etnicitet/funktionshinder) I "Arbetsmarknadsutbildning med Sfi" erbjuds nyanlända invandrare, som läser Sfi på B-, C- eller D-nivå en utbildning där Sfi kombineras med en arbetsmarknadsutbildning. På detta sätt kommer den nyanländes väg till arbete att underlättas och påskyndas. Projektet ska också eftersträva att utbildningarna fördelas så att yrkesutbildningar i lika hög grad attraherar män och kvinnor samt kan passa nyanlända i olika åldrar. Arbetssätt och verksamhetsbeskrivning, inkl beskrivning av projektets aktiviteter.

4 4(6) I arbetsmarknadsutbildning med Sfi kombineras den traditionella språkundervisningen med en yrkesutbildning. Arbetsförmedlingen använder sig av någon av de befintliga arbetsmarknadsutbildningar man har upphandlat, men med en anpassning till målgruppen nyanlända. Arbetsförmedlingen kan också ta initiativet till att göra en ny upphandling. Arbetsförmedlingen ansvarar alltså för arbetsmarknadsutbildningens kostnad och innehåll. Vuxenutbildningarna och Arbetsförmedlingen bestämmer gemensamt i projektets arbetsgrupp vilka yrkesinriktningar som är aktuella och var i länet respektive utbildning ska genomföras. Både inriktning och utbildningsort styrs av Arbetsförmedlingens upphandling, men i projektet ska man sträva efter en spridning av utbildningar inom länets kommuner. Arbetsförmedlingen svarar med stöd av kommunernas vuxenutbildningar för rekryteringen av deltagare till utbildningarna. En projektledare (80 %) och en projektekonom (20 %) anställs av länsstyrelsen för att leda, administrera och följa upp projektet. Två arbetsförmedlare (2x100%), en för varje arbetsmarknadsområde, Sundsvall och Örnsköldsvik, knyts till projektet. De kommer att samordna insatserna vad gäller rekryteringen av deltagare och kontakter med arbetsgivare samt arbeta med coachningsinsatser efter avslutad utbildning. En samordnare från arbetsförmedlingen (100 %) som kommer att ha ansvar för arbetsmarknadsutbildningarna och kontakter med utbildningsanordnarna knyts också till projektet. Arbetsförmedlingen står för sina medarbetares personalkostnader samt omkostnader. Kommunens vuxenutbildning tillsätter en Sfi-lärare i den kommun där arbetsmarknadsutbildningen genomförs. Kommunen står då för Sfi-lärarens lönekostnader. Kostnaderna för den Sfi-lärare som ingår i arbetsmarknadsutbildningen finansieras genom interkommunal ersättning från andra kommuners deltagare samt projektmedel för den del som inte täcks av detta. Därigenom blir det ingen kommunal merkostnad för Sfi-lärarlön. Den interkommunala ersättningen har initialt prissats till 500 kr/vecka och elev. Kommunerna gemensamt avsätter kr i projektet som finansieras genom s.k. 37- medel (ersättningsförordningen 2010:1122) som söks hos länsstyrelsen för samordning av Sfiinsatser, fördelning av kostnader som uppstår mellan kommunerna. Kommunernas insats ska också täcka kompetensutveckling och erfarenhetsutbyte mellan deltagande Sfi-lärare samt Sfinätverkets kostnader. Sfi-nätverket, vilka består av kommunernas Sfi-rektorer kommer att fungera som referensgrupp i projektet, vilket innebär fler träffar än normalt. Se också projektbeskrivning, bilaga 2. Projektorganisation. Beskrivning av organisationen för den/de som är verksamma i projektet, samt av ev. styr- och referensgrupps sammansättning. Projektets styrgrupp består av chefstjänstemän från Länsstyrelsen, Arbetsförmedling samt företrädare från kommunernas vuxenutbildningar, integrations- och arbetsmarknadsenheter. I projektgruppen ingår projektledare och projektekonom från länsstyrelsen, två projektmedarbetare och en samordnare från Arbetsförmedlingen samt kommunernas Sfisamordnare. Organisationen består också av en referensgrupp med kommunernas Sfi-rektorer, d v s befintligt Sfi-nätverk i länet. Projektavgränsning

5 5(6) Projektet avgränsar sig till att gälla gruppen nyanlända invandrare som är inskriven inom Sfi samt i tid mellan och Aktivitetsplan Aktivitet/delmoment Startdatum Slutdatum Kostnad Projektledare (80%) samt projektekonom (20%) anställs Två projektmedarbetare (2*100% ) samt en samordnare (100%) från arbetsförmedlingen knyts till projektet Sfi-samordnare (100%) knyts till projektet Utarbeta informationsmaterial till deltagare Start av arbetsmarknadsutbildningar, rekrytering av deltagare Uppföljning och kvalitetskontroll Utarbeta en hållbar modell för interkommunal ersättning Implementering av modellen i ordinarie verksamhet Dokumentation och spridning av metod och resultat Plan och metod för uppföljning, utvärdering och resultatspridning. Beskrivningen skall klargöra hur målen som angivits ovan skall följas upp och värderas, om utvärdering skall genomföras inom ramen för projektet, vem som skall utvärdera projektet och metod för detta. Dessutom skall det beskrivas till vem och hur projektets resultat skall spridas. Länsstyrelsen Västernorrland svarar för projektledning och uppföljning av projektet efter varje slutförd utbildning. En uppföljning av måluppfyllelse och resultat kommer att göras vid projektets avslutning och redovisas för projektets styrgrupp. Modell och resultat kommer att dokumenteras i en slutrapport. Resultaten kommer också att spridas genom medverkan på seminarier, workshops och föreläsningar med hjälp av de kontakter och nätverk som deltagande parter har. Under 2013 och 2014 kommer dessutom två stycken implementeringskonferenser att anordnas. Förväntade resultat. Beskriv hur projektets uppnådda resultat tas tillvara efter projektets slut. - vidareutveckla en modell för arbetsmarknadsutbildning med Sfi, där de kommunala vuxenutbildningarna samverkar med Arbetsförmedlingen, ska tas fram och vara integrerad i ordinarie verksamhet efter projektets slut. - starta minst 4 arbetsmarknadsutbildningar med integrerad sfi under Totalt under projekttiden ska minst12 utbildningar ha genomförts. - 70% av deltagarna ska ha fått någon form av arbete efter utbildningens slut. Förväntad verksamhet efter projekttidens slut. Att modellen arbetsmarknadsutbildning med Sfi är integrerad i ordinarie verksamhet hos Arbetsförmedlingen och länets kommuner och därigenom ger de nyanlända bättre förutsättningar att snabbare komma in på arbetsmarknaden. Förväntade effekter på sikt. Förväntade effekter som ett resultat av projektets genomförande, även på längre sikt. Beskriv resultatet utifrån målen i den angivna åtgärden i RTP.

6 6(6) bättre tillvaratagande av de nyanländas erfarenheter och kompetenser ökat deltagande på arbetsmarknaden för utrikes födda ökat deltagande på arbetsmarknaden för nyanlända kvinnorna minskat utanförskap för utrikes födda få fler nyanlända att stanna i länet bidra till att vända befolkningsminskningen i länet minskad utbetalning av ekonomiskt bistånd till gruppen nyanlända användande av nya arbetsmetoder Samtliga effekter ovan kan direkt kopplas till åtgärdsmålen i RTP, åtgärd 1.1. Samarbetspartners och ev. koppling till andra projekt. Samarbetspartner är Arbetsförmedlingen genom Arbetsmarknadsområde Sundsvall och Örnsköldsvik samt vuxenutbildningarna från länets kommuner. Samordning kommer att ske med motsvarande projekt i Gävleborgs län men även kommuner i angränsande län kan komma att ingå i vissa delar av projektet. Tidigare stöd Projektnamn Stödgivare (offentliga) Totalt stödbelopp Avslutat år, månad Underskrift Undertecknad försäkrar, på heder och samvete, att de uppgifter som lämnas i ansökan inklusive bilagor är riktiga. Vidare intygas att inga andra offentliga stöd finansierar detta projekts kostnader, utöver de i denna ansökan redovisade. Förändringar ska rapporteras till Länsstyrelsen. Samtidigt medges att projektansökan får tas upp och diskuteras med berörda parter i regionen samt att sökandens kreditgivare och revisorer får lämna information som är nödvändig för bedömning av ansökan och den fortsatta hanteringen av projektstödet. Vidare medger undertecknad enligt 10 i Personuppgiftslagen (PUL, 1998:204), att de personuppgifter om undertecknad som har lämnats i ansökan, får behandlas på sådant sätt och i sådan omfattning som är nödvändig för länsstyrelsens hantering av ärendet (registrering i diarium o. likn.) och enligt 34 PUL att de publiceras på Internet i information om projektet. Plats och datum Firmatecknarens underskrift Namnförtydligande Kontroll av medhavda bilagor - Dokument som styrker behörig firmatecknare (registreringsbevis alternativt styrelseprotokoll eller motsvarande) - Kostnadsbudget, bilaga 1 - Projektbeskrivning, bilaga 2 - Medfinansieringsintyg, Arbetsförmedlingen, bil 3 - Ansökan 37-medel (ersättningsförordningen 2010:1122) från länets kommuner, bil 4 - Beslut om 37-medel (ersättningsförordningen 2010:1122) från Länsstyrelsen, bil 5 - Gävleborgsmodellen, bil 6

Handledning till Ansökan Urban II Göteborg och Sammanställning av kostnadsbudget

Handledning till Ansökan Urban II Göteborg och Sammanställning av kostnadsbudget Handledning till Ansökan Urban II Göteborg och Sammanställning av kostnadsbudget (Fjärde reviderade versionen april 2005) Detta är en handledning till ansökningsblanketten för URBAN II Göteborg. Läs noga

Läs mer

Fondhjälpredan Europeiska återvändandefonden

Fondhjälpredan Europeiska återvändandefonden Fondhjälpredan Europeiska återvändandefonden Fondhjälpredan Återvändandefonden, version 10.0 2013-04-23 Diarienummer: 111-2008-36009 Foto: Ida Ling Flanagan Fondhjälpredan Återvändandefonden innehållsförteckning

Läs mer

Anvisning till ansökan om projektstöd inom Leader

Anvisning till ansökan om projektstöd inom Leader Anvisning till ansökan om projektstöd inom Leader Ett stöd inom landsbygdsprogrammet 2007 2013 www.jordbruksverket.se Vem ska använda blanketten? Den här blanketten ska ni använda om ni har en idé som

Läs mer

Projektplan AcadEMic POWER

Projektplan AcadEMic POWER Sida 1 Projektplan AcadEMic POWER Detta projekt medfinansieras av Europeiska Unionen/Europeiska integrationsfonden. Innehållsförteckning Sida 2 1. OMVÄRLDSANALYS... 3 1.1 Realise... 3 1.2 SFX utbildningar

Läs mer

Arbetsförmedlingens Återrapportering 2014 ETABLERING AV VISSA NYANLÄNDA - BOSÄTTNING FÖR NYANLÄNDA INOM ETABLERINGSUPPDRAGET

Arbetsförmedlingens Återrapportering 2014 ETABLERING AV VISSA NYANLÄNDA - BOSÄTTNING FÖR NYANLÄNDA INOM ETABLERINGSUPPDRAGET Arbetsförmedlingens Återrapportering 2014 ETABLERING AV VISSA NYANLÄNDA - BOSÄTTNING FÖR NYANLÄNDA INOM ETABLERINGSUPPDRAGET 2 maj 2014 Avser november 2013 till mars 2014 Sida: 2 av 26 Sida: 3 av 26 Dnr:

Läs mer

Sammanfattning... 2 Förprojekteringens resultat... 4

Sammanfattning... 2 Förprojekteringens resultat... 4 1(23) Sammanfattning... 2 Förprojekteringens resultat... 4 Resultatet av problem- och behovsanalysen med ett tydligt fokus på förstudiens tema och målgrupp (del 1)... 4 Målgrupper... 4 Näringsliv och arbetsmarknad...

Läs mer

Grenverket Södertörn redovisar 2010-3. Resultatredovisning. Grenverket Södertörn november 2009 oktober 2010. Pernilla Unell Projektsamordnare

Grenverket Södertörn redovisar 2010-3. Resultatredovisning. Grenverket Södertörn november 2009 oktober 2010. Pernilla Unell Projektsamordnare Grenverket Södertörn redovisar 2010-3 Resultatredovisning Grenverket Södertörn november 2009 oktober 2010 Pernilla Unell Projektsamordnare 2 Utgivare: Upplysningar: Samordningsförbundet Östra Södertörn

Läs mer

Handbok för projekt inom Botnia-Atlantica 2014 2020

Handbok för projekt inom Botnia-Atlantica 2014 2020 Handbok för projekt inom Botnia-Atlantica 2014 2020 Information och handledning för projekt under utformning samt för pågående projekt inom Botnia-Atlanticaprogrammet Gränsöverskridande samarbete över

Läs mer

Handbok för projekt inom Leader

Handbok för projekt inom Leader Projekthandbok Handbok för projekt inom Leader Företags- och landsbygdsutvecklingsenheten 2008-12-22 Referenser Johan Fors Anne-Charlotte Franzén Handbok för projekt inom Leader 2009-01-19 GENOMFÖRANDE...

Läs mer

Etableringen av nyanlända

Etableringen av nyanlända 2012:22 Etableringen av nyanlända En uppföljning av myndigheternas genomförande av etableringsreformen MISSIV DATUM DIARIENR 2012-06-13 2010/233-5 ERT DATUM 2010-11-25 2011-12-08 ER BETECKNING IJ2010/2000/IU

Läs mer

2013 Josefin Edström. Så kortar vi vägen till svensk arbetsmarknad. - Sacos förslag för jobb och integration - Sacos Inför 2012 års forsknings- och

2013 Josefin Edström. Så kortar vi vägen till svensk arbetsmarknad. - Sacos förslag för jobb och integration - Sacos Inför 2012 års forsknings- och 2013 Josefin Edström Så kortar vi vägen till svensk arbetsmarknad - Sacos förslag för jobb och integration - Sacos Inför 2012 års forsknings- och Saco efterlyser fler och bättre insatser för Sveriges invandrade

Läs mer

Fotografering av Kommunstyrelsen sker denna dag

Fotografering av Kommunstyrelsen sker denna dag Kallelse Kommunstyrelsen kallas till sammanträde 2014-03-18 Plats och tid KS-salen, Stadshuset Gävle, 2014-03-18 kl. 13.00- Fotografering av Kommunstyrelsen sker denna dag Ordförande Carina Blank Förhinder

Läs mer

riksrevisionen granskar: etablering och integration Att tillvarata och utveckla nyanländas kompetens Rätt insats i rätt tid?

riksrevisionen granskar: etablering och integration Att tillvarata och utveckla nyanländas kompetens Rätt insats i rätt tid? riksrevisionen granskar: etablering och integration Att tillvarata och utveckla nyanländas kompetens Rätt insats i rätt tid? rir 2014:11 Riksrevisionen är en myndighet under riksdagen med uppgift att granska

Läs mer

Kompetensutveckling i Gävleborg

Kompetensutveckling i Gävleborg Kompetensutveckling i Gävleborg ett diskussionsunderlag om intermediärers betydelse för kompetensförsörjning Anders Axelsson Fredrik Jönsson 1 Innehållsförteckning Innehåll Bakgrund... 3 Regional kompetensförsörjning

Läs mer

Slutrapport för Väx med skogen 1 (11)

Slutrapport för Väx med skogen 1 (11) Slutrapport för Väx med skogen 1 (11) Den här blanketten använder du för att skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av åtgärder du fått stöd för. Blanketten finns att ladda ner

Läs mer

FRÅN MÖTESPROFFS TILL UTVECKLINGSMOTOR

FRÅN MÖTESPROFFS TILL UTVECKLINGSMOTOR FRÅN MÖTESPROFFS TILL UTVECKLINGSMOTOR En skrift om framgångsrikt styrgruppsarbete Margareta Ivarsson, Gunilla Ivarsson, Andreas Sävenstrand, Anders Axelsson SPeL Strategisk påverkan & Lärande Från mötesproffs

Läs mer

Lokal utvecklingsstrategi

Lokal utvecklingsstrategi 1(34) Förslag: Lokal utvecklingsstrategi Lokalt ledd utveckling genom leadermetoden Leader Höga Kusten 2014-2020 1. Syftet med den lokala utvecklingsstrategin... 3 2. Strategins bidrag till EU:s och Sveriges

Läs mer

PROJEKTHANDLEDNING I EKONOMI

PROJEKTHANDLEDNING I EKONOMI Dnr 2007-00467/Nr 2009-94 Beslutad 20071214 Ändrad 20080215 Ändrad 20080725 Ändrad 20090218 Ändrad 20110627 Ändrad 20110830 PROJEKTHANDLEDNING I EKONOMI Innehåll Handledningen vänder sig till... 3 Vem

Läs mer

Genomförande Är din organisation momsredovisningsskyldig för projektets verksamhet?

Genomförande Är din organisation momsredovisningsskyldig för projektets verksamhet? ANSÖKAN Diarienummer 2011-3050084 Sid 1 (23) Utlysningens namn och diarienummer 1-2012, Kompetensförsörjning programområde 1 2011-5050001 Uppgifter om organisationen Organisationens namn Göteborgsregionens

Läs mer

Matchning Södertörn. Utvärdering/följeforskning Delrapport 2. Mars 2011 Björn Jansson Hans Kilsved

Matchning Södertörn. Utvärdering/följeforskning Delrapport 2. Mars 2011 Björn Jansson Hans Kilsved Matchning Södertörn Utvärdering/följeforskning Delrapport 2 Mars 2011 Björn Jansson Hans Kilsved Innehåll Inledning... 3 Komplext projekt i en föränderlig värld... 9 Projektets utveckling och nuläge...

Läs mer

Slutrapport genomförande

Slutrapport genomförande Sid 1 (13) Projektnamn Dalalyft Slutrapport genomförande FRIRPT v.1 [1411476919594] d.frirpt v.1 Sammanfattning Ge en sammanfattande beskrivning av projektidé och framkomna resultat. Sammanfattning En

Läs mer

Alla kan inte göra allt men alla kan göra något. Om regionalt samarbete kring nyanländas invandrares etablering

Alla kan inte göra allt men alla kan göra något. Om regionalt samarbete kring nyanländas invandrares etablering Alla kan inte göra allt men alla kan göra något Om regionalt samarbete kring nyanländas invandrares etablering Sveriges Kommuner och Landsting 2008 Formgivning forsbergvonessen Tryckeri Cicero Rapporter

Läs mer

Projekt L4U Lean Life Long Learning Ungdom Enköping Kommun

Projekt L4U Lean Life Long Learning Ungdom Enköping Kommun Projekt: L4U Lean Life Long Learning Ungdom ESF Diarie.Nr: 2009-3020122 VOK AB Delrapport 3 ESF-Socialfonden, programområde 2 Ökat arbetskraftutbud Projekt L4U Lean Life Long Learning Ungdom Enköping Kommun

Läs mer

Processtöd och samordning. för att skapa en sammanhållen kedja för de nyanlända i Stockholms län

Processtöd och samordning. för att skapa en sammanhållen kedja för de nyanlända i Stockholms län Processtöd och samordning för att skapa en sammanhållen kedja för de nyanlända i Stockholms län slutrapport stockholm oktober 2008 Innehåll Sammanfattning 3 Projektidén 3 Resultat 3 Styrkor, svagheter,

Läs mer

Samhällsekonomisk utvärdering Projekt SamCoach

Samhällsekonomisk utvärdering Projekt SamCoach Samhällsekonomiska bokslut, utvärderingar och analyser Samhällsekonomisk utvärdering Projekt SamCoach Slutrapport 2011-05-12 Samordningsförbundet Sollefteå kommun payoff kunskapens väg 6, 831 40 östersund

Läs mer

Kartläggning av företags uppgiftslämnande till 14 myndigheter

Kartläggning av företags uppgiftslämnande till 14 myndigheter AD 1638/2012 Kartläggning av företags uppgiftslämnande till 14 myndigheter N2012/311/ENT Slutrapport Datum: 2013-11-29 Version: 1.0 Upprättad av: Monica Ljungmark Åfeldt Mattias Ekhem Jimmy Everitt Viktoria

Läs mer

Information om. stöd för innovativt byggande av bostäder för unga

Information om. stöd för innovativt byggande av bostäder för unga Information om stöd för innovativt byggande av bostäder för unga Denna information beskriver översiktligt vem som har rätt att söka stöd, vilka åtgärder som är stödberättigande och hur du går till väga

Läs mer

Avsedd för Länsstyrelsen i Skåne län. Dokumenttyp Utvärdering. Datum Maj 2013 SLUTUTVÄRDERING PROJEKT ÖKAD INKLUDE- RING GENOM SPRÅK

Avsedd för Länsstyrelsen i Skåne län. Dokumenttyp Utvärdering. Datum Maj 2013 SLUTUTVÄRDERING PROJEKT ÖKAD INKLUDE- RING GENOM SPRÅK Avsedd för Länsstyrelsen i Skåne län Dokumenttyp Utvärdering Datum Maj 2013 SLUTUTVÄRDERING PROJEKT ÖKAD INKLUDE- RING GENOM SPRÅK SLUTUTVÄRDERING PROJEKT ÖKAD INKLUDERING GENOM SPRÅK Revidering 01 Datum

Läs mer

Bilagor Delrapport Ny i Västerås Delrapport Etableringsspåret

Bilagor Delrapport Ny i Västerås Delrapport Etableringsspåret TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) Sociala nämndernas förvaltning 2015-05-12 Dnr: 2013/842-IFN-730 Yvonne Pettersson - snsyp01 E-post: yvonne.pettersson@vasteras.se Kopia till Åsa Sundgren Häggberg Jonas Boman Individ-

Läs mer

PROJEKTHANDLEDNING I EKONOMI.

PROJEKTHANDLEDNING I EKONOMI. 1(29) Dnr 2007-00467/ Nr 2009-94 Beslutad 20071214 Ändrad 20080215 Ändrad 20080725 Ändrad 20090218 Ändrad 20090818 (revideringar gulmarkerade sid 7 och sid 18.) PROJEKTHANDLEDNING I EKONOMI. Innehåll Att

Läs mer