Handlingsplan för jämställdhetsintegrering på Skatteverket 2014

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Handlingsplan för jämställdhetsintegrering på Skatteverket 2014"

Transkript

1 Handlingsplan för jämställdhetsintegrering på Skatteverket Kontaktperson för arbetet med jämställdhetsintegrering Namn: Fredrik Rosengren, Chef Ekonomistaben Telefon: E-postadress: 2. En kort sammanfattning av arbetet med jämställdhetsintegrering 2014 Skatteverket har valt att styra mot en jämställd verksamhet via ett av våra egna långa mål. Den aktuella handlingsplanen för jämställdhetsintegrering vilar på två ben. 1. Skatteverket behöver öka medvetandegraden hos chefer och medarbetare i vad jämställdhetsintegrering innebär kopplat till vår verksamhet, vilka de jämställdhetspolitiska målen är samt hur Skatteverket kan bidra till att de uppnås. 2. Skatteverket behöver säkerställa att verksamheten har ett jämställt bemötande. 3. Bakgrund och nulägesbeskrivning Skatteverket har vid ett flertal tillfällen, på eget initiativ samt på uppdrag av Regeringen, analyserat olika aspekter av jämställdhet kopplat till beskattningsområdet generellt samt Skatteverkets verksamhet specifikt. Dessa analyser har resulterat i ett antal rapporter, vilka presenteras i korthet nedan. I regleringsbrevet för 2006 gav Regeringen Skatteverket i uppdrag att utreda förhållandet mellan beskattningen och de jämställdhetspolitiska målen. Detta uppdrag resulterade i rapporten Enklare skatter för ökad jämställdhet? Beskattningen och de jämställdhetspolitiska målen (Skatteverket 2007). Av rapporten framgår bl.a. att skattereglerna är könsneutrala i Sverige, men att skillnader i inkomst- och förmögenhetsstrukturen mellan könen ändå medför att beskattningen får olika effekt på kvinnor respektive män i vissa avseenden. Vidare tar rapporten upp att män står för hela 83 procent av de felaktigheter, i kronor räknat, som Skatteverket upptäcker och rättar i deklarationsgranskningen. Till viss del beror detta på att män har mer komplicerade inkomst- och tillgångsförhållanden än kvinnor vilket 1

2 medför att fler män än kvinnor gör fel i sina deklarationer. Men, till viss del beror det också på att män i högre utsträckning än kvinnor chansar och gör avdrag som de inte är berättigade till (Skatteverket 2007, s. 68). Under 2007 anlitade Skatteverkets Mälardalsregion en extern forskare som undersökte Skatteverkets bemötande gentemot medborgarna ur ett jämställdhetsperspektiv. Både det fysiska bemötandet på Skatteverkets expeditioner och det skriftliga bemötandet i korrespondensen med medborgarna undersöktes. Undersökningen resulterade i rapporten Jämställt bemötande Faktainsamling för att ge förutsättningar att skapa en mer jämställd verksamhet (Stenman 2007). I Stenmans rapport konstateras att Skatteverket bemöter kvinnor och män olika. I liknande behovssituationer får män generellt mer service än kvinnor, t.ex. får de mer guidning bland blanketter och broschyrer samt mer hjälp att fylla i blanketter (Stenman 2007, s ). Det är med andra ord inte behovet hos den enskilde individen som avgör graden av service, utan att Skatteverket förväntar sig att kvinnor och män har olika behov. Följande år, 2008, fick Skatteverket ett nytt uppdrag av regeringen med koppling till de jämställdhetspolitiska målen. Denna gång skulle Skatteverket närmare undersöka myndighetens bemötande av kvinnor respektive män och analysera i vilken utsträckning eventuella skillnader är motiverade av olikheter i individens behov (Regeringen 2007). Med anledning av detta skrev Skatteverket rapporten Det jämställda bemötandet En genomlysning av hur Skatteverket bemöter kvinnor och män (Skatteverket 2008). Rapporten tog sin utgångspunkt i Stenmans rapport från 2007, men jämförde med de enkätundersökningar som Skatteverket traditionellt sett mäter sitt bemötande på. Man kunde här konstatera att Skatteverket inte förmådde fånga upp ojämställdheter i bemötandesituationer via sin ordinarie uppföljning. Slutsatsen blev att även om Skatteverket har en hög rapporterad nöjdhet i sina enkätundersökningar, så är detta ingen garanti för att Skatteverket ger alla medborgare ett likvärdigt bemötande (Skatteverket 2008). 4. Skatteverkets uppdrag och mål kopplat till de jämställdhetspolitiska målen Skatteverkets övergripande uppdrag är att säkerställa finansieringen av den offentliga sektorn, bidra till ett välfungerande samhälle för medborgare och näringsliv samt motverka brottslighet (Regeringen 2012). Detta uppdrag har flera kopplingar till de jämställdhetspolitiska målen. För att Skatteverket ska kunna säkerställa finansieringen av den offentliga sektorn är det viktigt att skattefelet är så litet som möjligt. Som beskrivits ovan står män för hela 83 procent av de fel, i kronor räknat, som Skatteverket upptäcker och rättar i deklarationsgranskningen (Skatteverket 2007). Det kan därför antas att män också står för en större andel av skattefelet 1 än kvinnor, även om det av naturliga skäl är 1 Skattefelet definieras som skillnaden mellan den skatt som skulle ha blivit fastställd om alla redovisade sina verksamheter och transaktioner korrekt och den skatt som fastställs efter Skatteverkets kontroller. 2

3 svårt att leda i bevis. Detta är ett jämställdhetsproblem i flera aspekter. Dels bidrar inte män till finansieringen av den offentliga sektorn i den utsträckning som de borde. Dels ökar mäns ekonomiska utrymme i förhållande till kvinnors genom att de får skattelättnader som de inte är berättigade till. Skatteverket arbetar sedan länge med att minimera skattefelet bl.a. genom att förebygga och åtgärda fel och fusk. I skattekontrollen utvecklas urvalsmetoder och riskprofiler för att identifierar skattebetalare, som riskerar att göra fel eller fuska. Om män i högre grad än kvinnor gör fel eller fuskar påverkar detta liksom andra riskfaktorer utvecklingen av riksprofilerna och kontrollurvalet. Genom att bl.a. rikta kontrollen mot de som fuskar mest bidrar myndigheten redan till uppfyllelsen av det jämställdhetspolitiska delmålet om ekonomisk jämställdhet mellan kvinnor och män. Skatteverket är en av de största myndigheterna i Sverige och har dagliga kontakter med medborgare och företag. Genom att Skatteverket nu kommer att stärka det jämställda bemötandet kan Skatteverket lämna ett viktigt bidrag för uppfyllelsen av det övergripande jämställdhetspolitiska målet om ett jämställt samhälle, samtidigt som vi utför vårt uppdrag och bidrar till ett välfungerande samhälle för medborgare och företag. 5. Arbetet med jämställdhetsintegrering på Skatteverket Skatteverket har valt att styra arbetet mot en mer jämställd verksamhet via ett av våra egna långa mål: Medborgare och företag har förtroende för Skatteverket. Hur detta mål kopplar till de jämställdhetspolitiska målen utvecklas vidare nedan (avsnitt 5.1). 5.1 Ett jämställt bemötande är ett viktigt bidrag till ett jämställt samhälle I Skatteverkets verksamhetsplan 2013 står det bl.a. att förtroendet för Skatteverket ska bygga på en strävan att alltid göra rätt saker på rätt sätt (Skatteverket 2013). En förutsättning för att kunna utföra vårt arbete på rätt sätt är att vi bemöter alla som kontaktar oss på ett likvärdigt sätt. Detta uttrycks också specifikt i verksamhetsplanen: Det är av stor vikt att alla bemöts respektfullt och på ett likabehandlande sätt (Skatteverket 2013, vår kursivering). Som beskrivits ovan har Skatteverket tidigare, med hjälp av en extern forskare (Stenman 2007), genomfört en kartläggning av bemötandet utifrån ett jämställdhetsperspektiv på några av Skatteverkets expeditioner. Kartläggningen visade att bemötandet inte var jämställt. Sedan 2010 har Skatteverket en ny bemötandeutbildning som alla nyanställda på Skatteverket förväntas ta del av. Bemötandeutbildningen berör i dagsläget endast ytligt områdena Kulturskillnader och Fördomar. De kunskaper som redan finns inom myndigheten om vikten av ett jämställt bemötande, främst ifrån 2007 års kartläggning, berörs endast med några få rader. 3

4 Skatteverket planerar att 2014 se över innehållet i bemötandeutbildningen som bl.a. riktas mot nyanställda, så att den blir mer konkret i hur och på vilket sätt som Skatteverket kan säkerställa ett jämställt bemötande. Detta gäller såväl i våra möten i servicesituationer och på våra informationsträffar, som i olika typer av kontrollsituationer (avsnitt 6, aktivitet 2). 5.2 Kunskap och utbildning Skatteverket kommer genom artiklar på intranätet att öka medvetandegraden hos chefer och medarbetare i vad jämställdhetsintegrering betyder kopplat till vår verksamhet och hur Skatteverket kan bidra till att de uppnås (avsnitt 6, aktivitet 1). Nationella Sekretariatet för Genusforskning har informerat om att de kommer att anordna ett antal kostnadsfria utbildningar för de myndigheter som deltar i pilotsatsningen på jämställdhetsintegrering i myndigheter (JiM). Av dessa utbildningar deltar Skatteverket gärna i följande: Utbildning för controllers Utbildning kring statistik och indikatorer Utbildning kring bemötandefrågor Utbildning kring kommunikation 5.3 Uppföljning Jämställdhetsarbetet ska vara en integrerad del i verksamheten och därmed planeras och följas upp på samma sätt som övrig verksamhet. Aktiviteterna och målen kommer att följas upp inom ordinarie uppföljningsrutiner. Dessa kommer att arbetas fram i samband med verksamhetsplaneringen Stöd av Nationella Sekretariatet för Genusforskning Skatteverket kan komma att behöva stöd av Nationella Sekretariatet för Genusforskning kring en av de planerade aktiviteterna (avsnitt 6, aktivitet 2). 4

5 6. Aktivitetsplan 2014 Effekt Resultat Aktivitet Resurser Medborgare och företag har förtroende för Skatteverket. Genom att Skatteverket har en jämställd medborgarservice bidrar Skatteverket till uppfyllelsen av ett jämställt samhälle. (Långt mål) Aktivitet 1: Skatteverkets medarbetare ska få grundläggande information om jämställdhetsintegrering, de jämställdhetspolitiska målen samt hur Skatteverket bidrar till att uppnå dessa. Aktivitet 1: Artikelserie på Skatteverkets intranät om jämställdhetsintegrering och de jämställdhetspolitiska målen samt hur Skatteverket bidrar till att uppnå dessa. Aktivitet 1: Beräknad intern tid: Ta fram artiklar till Intranätet 80 timmar (1 person heltid i två veckor) Ansvarig för aktiviteten är chefen för Kommunikationsstaben. Aktivitet 2: Skatteverkets verksamhet genomsyras av ett jämställt bemötande. Aktivitet 2: Ett tillägg till bemötandeutbildningen tas fram som behandlar hur, och på vilket sätt, som ett jämställt bemötande säkerställs. Aktivitet 2: Hjälp ifrån Nationella Sekretariatet kan behövas med hur tillägget till bemötandeutbildningen ska utformas för att målet med utbildningsinsatsen ska uppnås. Beräknad intern tid: Ta fram tillägg till bemötandeutbildningen beställarsidan 320 timmar (1 person heltid i 1 månad + övriga inblandade 160 timmar) Ta fram tillägg till bemötandeutbildningen producentsidan ca 250 timmar. Ansvarig för aktiviteten är utbildningssamordnaren på HK/PA. 5

6 7. Total kostnad och totalt ansökt belopp (stimulansmedel) (se bilaga för utförlig kostnadskalkyl) Total kostnad: Totalt ansökt stimulansmedel: kr kr 8. Samverkan Ett samarbete med Försäkringskassan och Pensionsmyndigheten har inletts kring utbildning av Servicekontorens medarbetare avseende jämställt bemötande, och ingår som en del i aktivitet 2 (avsnitt 6 ovan). Samarbetet kommer att genomföras inom ramen för Servicekontorens befintliga organisation och styrningsmodell. 9. Referenser Regeringen (2012) Regleringsbrev för budgetåret 2013 avseende Skatteverket. Finansdepartementet, Regeringsbeslut, Fi2012/889 samt Fi2012/4593 (delvis). Regeringen (2007) Regleringsbrev för budgetåret 2008 avseende Skatteverket. Finansdepartementet, Regeringsbeslut 24. Skatteverket (2013) 2013 Verksamhetsplan för Skatteverket. SKV 190, utgiven i februari Skatteverket (2008) Det jämställda bemötandet En genomlysning av hur Skatteverket bemöter kvinnor och män. Dnr /113. Skatteverket (2007) Enklare skatter för ökad jämställdhet? Beskattningen och de jämställdhetspolitiska målen. Rapport 2007:2. SOU 2007:15 (2007) JämStöds Praktika: Metodbok för jämställdhetsintegrering. Stockholm: Fritzes. Stenman, Maria (2007) Jämställt bemötande Faktainsamling för att ge förutsättningar att skapa en mer jämställd verksamhet. Rapport till Skatteverket

Verksamhetsplan för Skatteverket

Verksamhetsplan för Skatteverket 2014 Verksamhetsplan för Skatteverket ULQI-2013-12-17-1647 Verksamhetsplan Skatteverket 2014 Innehållsförteckning 1 BAKGRUND OCH PLANERINGSFÖRUTSÄTTNINGAR 6 1.1 Verksamhetsplanen visar prioriteringarna

Läs mer

Ungdomsstyrelsens plan för jämställdhetsintegrering 2014

Ungdomsstyrelsens plan för jämställdhetsintegrering 2014 MISSIV 1 (1) Datum 2013-09-13 Dnr 0989/13 Regeringskansliet Utbildningsdepartementet 103 33 Stockholm Ungdomsstyrelsens plan för jämställdhetsintegrering 2014 Ungdomsstyrelsen har fått i uppdrag att ta

Läs mer

Jämställd myndighetsutövning på Pensionsmyndigheten? Fyra förstudier med ett könsperspektiv på rättssäkerhet, kvalitet och effektivitet.

Jämställd myndighetsutövning på Pensionsmyndigheten? Fyra förstudier med ett könsperspektiv på rättssäkerhet, kvalitet och effektivitet. PM59100 PM59009 2.1 1.0 Jämställd myndighetsutövning på Pensionsmyndigheten? Fyra förstudier med ett könsperspektiv på rättssäkerhet, kvalitet och effektivitet. Bilaga 2 Förord Jämställdhet är inte bara

Läs mer

Verksamhetspl an skat teverket

Verksamhetspl an skat teverket 2012 Verksamhetsplan Skatteverket INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 förord 3 2 Inledning 4 2.1 Vår styrning 5 2.2 Strategiska risker 6 2.2.1 Externa risker 6 2.2.2 Interna risker 7 3 Gemensamt Skatteverket 8 3.1

Läs mer

Intern strategi för jämställdhetsintegrering. Länsstyrelsen i Norrbottens län

Intern strategi för jämställdhetsintegrering. Länsstyrelsen i Norrbottens län Intern strategi för jämställdhetsintegrering Länsstyrelsen i Norrbottens län Titel: Författare: Omslagsbild: Kontaktperson: Intern strategi för jämställdhetsintegrering. Länsstyrelsen i Norrbottens län.

Läs mer

Återrapportering jämställdhetsintegrering

Återrapportering jämställdhetsintegrering Maria Hillerbrand Återrapportering jämställdhetsintegrering Datum 2015-03-05 Regeringen Utbildningsdepartementet 103 33 STOCKHOLM Diarienummer 2013-100-1634 Ert diarienummer U2013/5520/SF 1 (9) Återrapportering

Läs mer

Årsredovisning för Skatteverket

Årsredovisning för Skatteverket 2012 Årsredovisning för Skatteverket Årsredovisning Skatteverket 2012 2 SKATTEVERKETS ÅRSREDOVISNING 2012 Årsredovisning 2012 Innehåll 1 OM SKATTEVERKET SÅ HÄR STYRS SKATTEVERKET 6 1.1 Upplysningar om

Läs mer

Skattekontroll av företag

Skattekontroll av företag riksrevisionen granskar: offentliga finanser Skattekontroll av företag urval, volymutveckling och uppföljning rir 2012:13 Riksrevisionen är en myndighet under riksdagen med uppgift att granska den verksamhet

Läs mer

JämStöds Praktika. Metodbok för jämställdhetsintegrering SOU 2007:15

JämStöds Praktika. Metodbok för jämställdhetsintegrering SOU 2007:15 JämStöds Praktika Metodbok för jämställdhetsintegrering SOU 2007:15 JämStöds Praktika Metodbok för jämställdhetsintegrering Metodbok från JämStöd Utredningen om stöd för jämställdhetsintegrering i staten

Läs mer

Regeringens jämställdhetssatsning

Regeringens jämställdhetssatsning en granskningsrapport från riksrevisionen Regeringens jämställdhetssatsning tillfälligheter eller långsiktiga förbättringar? rir 2015:13 Riksrevisionen är en myndighet under riksdagen med uppgift att granska

Läs mer

2014:22. Utvärdering av projektet Offentligt etos

2014:22. Utvärdering av projektet Offentligt etos 2014:22 Utvärdering av projektet Offentligt etos MISSIV DATUM DIAR ENR 2014-09-29 2013/197-5 ERT DATUM ER BETECKN NG 2013-09-06 S2013/6132/ESA (delvis) Regeringen Socialdepartementet 103 33 Stockholm

Läs mer

Årsredovisning. för Skatteverket 2008

Årsredovisning. för Skatteverket 2008 Årsredovisning för Skatteverket 2008 Innehåll 2008 Generaldirektören har ordet... 2 Året i korthet....................................... 4 1 Verksamhetsområde skatt... 6 1.1 Skattefelet............................................

Läs mer

Jämställd information och bemötande på Pensionsmyndigheten? Fem förstudier med ett könsperspektiv på verksamheten

Jämställd information och bemötande på Pensionsmyndigheten? Fem förstudier med ett könsperspektiv på verksamheten Jämställd information och bemötande på Pensionsmyndigheten? Fem förstudier med ett könsperspektiv på verksamheten Förord Att integrera ett jämställdhetsperspektiv i verksamheten är en del av myndighetsuppdraget.

Läs mer

Malmö stad RESULTATRAPPORT, PROGRAM FÖR HÅLLBAR JÄMSTÄLLDHET

Malmö stad RESULTATRAPPORT, PROGRAM FÖR HÅLLBAR JÄMSTÄLLDHET Malmö stad RESULTATRAPPORT, PROGRAM FÖR HÅLLBAR JÄMSTÄLLDHET Förord Malmö stads arbete med jämställdhetsintegrering vilar på CEMR, de nationella jämställdhetspolitiska målen, Malmö stads utvecklingsplan

Läs mer

Handlingsplan för jämställdhetsintegrering 2005-2009

Handlingsplan för jämställdhetsintegrering 2005-2009 Handlingsplan för jämställdhetsintegrering 2005-2009 Version 2007 Dnr 8003914-04 Inledning Arbetet med Handlingsplan för jämställdhetsintegrering kommer att innebära att Länsstyrelsen Östergötland står

Läs mer

Innehåll årsredovisning Skatteverket 2010

Innehåll årsredovisning Skatteverket 2010 Årsredovisning för Skatteverket 2010 Bollnäs NÄSSJÖ Helsingborg Landskrona TIERP SVEG Lund Sandviken Ulricehamn Stockholm Alingsås västerås Kristianstad Ludvika SOLLEFTEÅ VISBY Kristinehamn FALUN Mariestad

Läs mer

Dalarnas strategi för jämställdhetsintegrering 2014 2016 PM 2014:3 EXTERNT ARBETE

Dalarnas strategi för jämställdhetsintegrering 2014 2016 PM 2014:3 EXTERNT ARBETE Dalarnas strategi för jämställdhetsintegrering 2014 2016 PM 2014:3 EXTERNT ARBETE Författare och kontaktperson: Kerstin Bergman, Samhällsbyggnadsenheten Omslagsbild: Shalamov/Mostphotos Layout: Helikopter

Läs mer

Regeringsuppdrag. Gemensam skrivelse Samverkansuppdrag mot felaktiga utbetalningar från välfärdssystemen 2010 2011:11

Regeringsuppdrag. Gemensam skrivelse Samverkansuppdrag mot felaktiga utbetalningar från välfärdssystemen 2010 2011:11 Regeringsuppdrag Gemensam skrivelse Samverkansuppdrag mot felaktiga utbetalningar från välfärdssystemen 2010 2011:11 ESV:s rapporter innehåller regeringsuppdrag, uppdrag från myndigheter och andra instanser

Läs mer

Skattefelets utveckling i Sverige 2007-2012

Skattefelets utveckling i Sverige 2007-2012 Rapport Skattefelets utveckling i Sverige 2007-2012 Postadress: 171 94 SOLNA Telefon: 0771-567 567 Epost: huvudkontoret@skatteverket.se www.skatteverket.se Rapport 2(95) Förord Skatteverket har i regleringsbrevet

Läs mer

Årsredovisning för Skatteverket

Årsredovisning för Skatteverket 2013 Årsredovisning för Skatteverket Årsredovisning Skatteverket 2013 2 SKATTEVERKETS ÅRSREDOVISNING 2013 Årsredovisning 2013 Innehåll 1 OM SKATTEVERKET 6 1.1 Verksamhetsområden 6 1.2 Organisation 6 1.3

Läs mer

ÅRSREDOVISNING för Skatteverket och exekutionsväsendet Budgetåret 2005

ÅRSREDOVISNING för Skatteverket och exekutionsväsendet Budgetåret 2005 ÅRSREDOVISNING för Skatteverket och exekutionsväsendet Budgetåret 2005 VERKSLEDNINGEN HAR ORDET 3 KORT OM SKATTEVERKET OCH KRONOFOGDEMYNDIGHETERNA 5 SAMLAD ÖVERSIKT 9 VERKSAMHETSOMRÅDE SKATT 13 Beskattning

Läs mer

Handlingsplan för jämställdhetsintegrering på Boverket 2014. Boverket. Myndigheten för samhällsplanering, byggande och boende

Handlingsplan för jämställdhetsintegrering på Boverket 2014. Boverket. Myndigheten för samhällsplanering, byggande och boende Handlingsplan för jämställdhetsintegrering på Boverket 2014 Boverket Myndigheten för samhällsplanering, byggande och boende JiMi Jämställdhetsintegrering i myndigheter Boverkets dnr. 2010-2487/2013 Handlingsplan

Läs mer

På scenen. En feministisk genomgång av budgetpropositionen 2010

På scenen. En feministisk genomgång av budgetpropositionen 2010 På scenen En feministisk genomgång av budgetpropositionen 2010 På scenen En feministisk genomgång av budgetpropositionen 2010 Sveriges Kvinnolobby 2010 Tryck: Täbykopia AB ISBN: 978-91-978283-2-1 Innehåll

Läs mer

1. Kontaktperson för arbetet med jämställdhetsintegrering Namn Telefon E-postadress Mobilnummer

1. Kontaktperson för arbetet med jämställdhetsintegrering Namn Telefon E-postadress Mobilnummer Mall inklusive anvisningar 1. Kontaktperson för arbetet med jämställdhetsintegrering Namn Telefon E-postadress Mobilnummer 2. Godkännande Undertecknad av GD, datum Namnförtydligande 3. Bakgrund och nulägesbeskrivning

Läs mer

Postadress Besöksadress Telefon 126 37 Hägersten LM Ericssons väg 30 08-786 90 00

Postadress Besöksadress Telefon 126 37 Hägersten LM Ericssons väg 30 08-786 90 00 BESLUTSMISSIV Beslutsmissiv Regeringen har genom regleringsbrevet 2013 gett Försäkringskassan i uppdrag att särskilt redovisa och kommentera verksamhetens resultat gällande den instruktionsreglerade uppgiften

Läs mer

Mot en mer jämställd sjukvård och socialtjänst

Mot en mer jämställd sjukvård och socialtjänst Mot en mer jämställd sjukvård och socialtjänst Socialstyrelsen klassificerar sin utgivning i olika dokumenttyper. Detta är en Lägesbeskrivning. Det innebär att den innehåller redovisning och analys av

Läs mer

2006-06-14 Dnr-23-05-1715. Nationell Utvärdering av lokala antidiskrimineringsverksamheter

2006-06-14 Dnr-23-05-1715. Nationell Utvärdering av lokala antidiskrimineringsverksamheter 2006-06-14 Dnr-23-05-1715 Nationell Utvärdering av lokala antidiskrimineringsverksamheter 2 Sammanfattning Ramböll Management har på uppdrag av Integrationsverket genomfört en utvärdering av lokala antidiskrimineringsverksamheter

Läs mer

Bilaga 4 till rapport 2009:1 Bilaga 4

Bilaga 4 till rapport 2009:1 Bilaga 4 Bilaga 4 till rapport 2009:1 Bilaga 4 Statskontorets djupstudier vid fem myndigheter PM 1 (34) Djupstudie av fem myndigheter Statskontoret har givit fem myndigheter i uppdrag att skriftligen redovisa

Läs mer

2011:16. Försäkringskassans handläggning av assistansersättning

2011:16. Försäkringskassans handläggning av assistansersättning 2011:16 Försäkringskassans handläggning av assistansersättning MISSIV DATUM DIARIENR 2011-06-14 2010/211-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2010-11-04 S2010/7916/ST (delvis) Regeringen Socialdepartementet 103 33

Läs mer

Sammanställning av diskussioner kring filmen Spelar kön någon roll?

Sammanställning av diskussioner kring filmen Spelar kön någon roll? Slutrapport 2015-03-04 Sammanställning av diskussioner kring filmen Spelar kön någon roll? Inledning Kommunstyrelsen i Skellefteå kommun har beslutat att jämställdhetsfrågorna ska integreras i all verksamhet

Läs mer