Beslut om handlingsplan för jämställdhetsintegrering på Statens institutionsstyrelse år 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Beslut om handlingsplan för jämställdhetsintegrering på Statens institutionsstyrelse år 2014"

Transkript

1 Generaldirektören Beslut om handlingsplan för jämställdhetsintegrering på Statens institutionsstyrelse år 2014 Uppdraget Statens institutionsstyrelse (SiS) har fått regeringens uppdrag (i regleringsbrevet för budgetåret 2013) att ta fram en plan för jämställdhetsintegrering: SiS ska ta fram en plan för hur myndigheten ska bedriva ett utvecklingsarbete för att verksamheten ska bidra till att nå de jämställdhetspolitiska målen. Det innebär exempelvis att säkerställa att både kvinnors och mäns, flickors och pojkars behov och intressen tillvaratas och beaktas i verksamheten. Planen ska innehålla identifierade utvecklingsbehov, mål, aktiviteter och budget och ska genomföras under Vidare ska planen beskriva på vilket sätt lärdomarna från utvecklingsarbetet kan tas tillvara inom myndigheten efter Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Socialdepartementet, med kopia till Utbildningsdepartementet) senast den 16 september Detta beslut om en handlingsplan för jämställdhetsintegrering för verksamhetsåret 2014 är SiS svar på regeringens uppdrag. Bakgrund och nulägesbeskrivning För perioden fattade regeringen beslut om en plan 1 för genomförandet av jämställdhetsintegrering i Regeringskansliet. För SiS innebar det att Socialdepartementet under den här perioden gav SiS i uppdrag (i regleringsbrevet) att 1 Fastställande av plan för genomförande av jämställdhetsintegrering i regeringskansliet N204/3108/JÄM Statens institutionsstyrelse Besök Adress Drottninggatan 29 Box Stockholm Telefon E-post Org-nr Fax Internet

2 2 [10] redovisa vilka åtgärder myndigheten vidtagit för att systematiskt genomföra jämställdhetsintegrering i verksamheten. För att stödja myndigheterna i arbetet tillsatte regeringen 2005 kommittén Jämstöd, som under två år arbetade med att pröva och utveckla nya metoder och utbildningar på området. SiS deltog under mars november 2006 i Jämstöds utvecklingsprogram tillsammans med andra myndigheter. Regeringen gav därefter, under åren , Göteborgs universitet i uppdrag att vara ett fortsatt stöd för statliga myndigheter: program JÄMställdhet i staten Jämi. SiS deltog under den tiden i en av programmens referensgrupper. Jämi gjorde bland annat en fördjupad undersökning av SiS och nio andra statliga myndigheters jämställdhetsarbete 2 och redovisade sitt uppdrag i en slutrapport 3. Som ett svar på regeringens uppdrag fattade SiS våren 2006 beslut om en plan för jämställdhetsintegrering av kärnverksamheten 4, det vill säga en strategi för att säkerställa en jämställd vård och behandling på ungdomshemmen och LVM-hemmen. SiS reviderade samtidigt en tidigare jämställdhetspolicy och klargjorde viljeriktningen för det planerade arbetet i SiS policy för en jämställd vård och behandling 5. Planen innebar att SiS genomförde en intern kartläggning 6 och en extern forskningsstudie Syftet var att få kunskap om eventuella obefogade skillnader i genomförandet av vården, från inskrivning till utskrivning, för pojkar och flickor respektive män och kvinnor. Resultaten från kartläggningen och forskningen låg till grund för den handlingsplan 8 för en jämställd vård och behandling som ledningen fattade beslut om våren Handlingsplanen pekade ut prioriterade utvecklingsområden och klargjorde vilka åtgärder som SiS skulle vidta, när de skulle vidtas och vilka avdelningar/enheter inom SiS som ansvarade för genomförandet. SiS följde upp handlingsplanen Jämi rapport 2/10 Processer i arbetet med jämställdhetsintegrering Ett samtal med tio myndigheter 3 Jämi rapport 4/10 Slutrapport program Jämi Beslut om plan för jämställdhetsintegrering, dnr: Beslut om policy för en jämställd vård och behandling, dnr: Allmän SiS-rapport 2008:6: SiS vård och behandling ut ett jämställdhetsperspektiv 7 Forskningsrapport nr : Kön och behandling inom tvångsvården - en studie av hur vården organiseras med avseende på genus 8 Beslut om SiS handlingsplan för en jämställd vård och behandling, dnr:

3 3 [10] Under åren omfattades SiS också av regeringens handlingsplan för att förstärka arbetet mot prostitution och människohandel för sexuella ändamål, genom uppdrag i regleringsbrevet. Det fortsatta jämställdhetsintegreringsarbetet har haft ett fokus på att bemöta sexualitet i behandlingsarbetet och på att främja sexuell hälsa. De samtalsgrupper med ungdomar och klienter som etablerats fortsätter. Samtalsledarna ingår i ett nätverk och får del av handledning. Tillsammans med handledarna har gruppen lagt grunden till en manual för det fortsatta arbetet. SiS har 2011 och 2012 arrangerat konferenser på temat jämställdhet och sexuell hälsa, riktad till dem i verksamheten som arbetar praktiskt eller strategiskt med frågorna. Då har SiS bland annat introducerat ett metodstöd som tar upp normer kring maskulinitet och bemötande av HBT-personer i vård och behandling, presenterat pågående (SiS-finansierad) forskning om sexuellt risktagande bland unga placerade på SiS och forskarnas utveckling av en modell för sexualrådgivning särskilt anpassad till SiS målgrupp. SiS har anslutit sig till Nationellt centrum för kvinnofrids (NCK) myndighetssamverkan och samfinansierar en nationell konferens i november SiS ingår fortsatt i det myndighetsnätverk om prostitution och människohandel för sexuella ändamål som Länsstyrelsen i Stockholms län samordnar. SiS har en dialog med Socialstyrelsen om nya bedömningsmetoder för arbete mot våld i nära relationer. Process att ta fram handlingsplanen SiS har medvetet valt att inte utse en särskild arbetsgrupp eller projektledare för att ta fram handlingsplanen. Strategin har istället varit att integrera arbetet i de ordinarie beslutsprocesserna, det vill säga i ledningsgrupper på lokal, regional och central nivå. Huvudkontorets vård- och behandlingsenhet har samordnat arbetet, med stöd av Nationella sekretariatet för genusforskning vid Göteborgsuniversitet (projektet JIM). Funktionen som samordnar arbetet på Vård- och behandlingsenheten har deltagit på två ledningsgrupper i respektive verksamhetsområde, med stöd av Göteborgs universitet (se nedan Stöd och samordning). På ledningsgrupp 1 har samordningsfunktionen bistått verksamhetsdirektörerna i att förmedla uppdraget till institutionscheferna och presenterat en bakgrund till myndighetens tidigare och pågående arbete med jämställdhetsintegrering. På ledningsgrupp 2 har

4 4 [10] institutionscheferna redogjort för sin planering, som de förankrat i sina respektive ledningsgrupper på institutionerna. De utvecklingsområden som ungdomshemmen och LVM-hemmen har identifierat ligger till grund för SiS handlingsplan. Handlingsplanen utgör ett underlag i arbetet med myndighetens verksamhetsplan för år De målsättningar och aktiviteter som generaldirektören prioriterar och beslutar i den processen kommer att ligga i så kallade resultatkontrakt för år 2014, för respektive institution. Resultatkontrakt är det verktyg SiS använder sig av i den ordinarie årscykeln för verksamhetsplanering och uppföljning. Myndighetens uppdrag och mål kopplat till jämställdhet SiS ska utforma verksamheten på ungdomshem och LVM-hem så att den utgår från flickors och pojkars samt kvinnors och mäns villkor och behov. Det framgår av SiS instruktion 9. SiS tidigare kvalitetsmål (av vilka ett var att vården och behandlingen skulle bedrivas jämställt) har ersatts av treåriga strategiska planer. Den nuvarande strategiska planen avser åren I den finns inget motsvarande mål som rör en jämställd kärnverksamhet. SiS har en policy (se nedan) för en jämställd vård och behandling och det står i SiS etiska riktlinjer att den enskilde klienten har rätt till en jämställd vård och behandling. Myndighetens jämställdhetsmål För SiS innebär en jämställd vård och behandling att verksamheten tillgodoser och tillvaratar flickors och pojkars respektive kvinnors och mäns behov och intressen. Den viljeriktningen har myndigheten konkretiserat i tre punkter i SiS policy för en jämställd vård och behandling: - att flickor och pojkar, kvinnor och män på SiS institutioner får en vård och behandling som utgår från deras individuella behov - att personalen synliggör och motverkar könsstereotypa normer i vården och behandlingen 9 Förordning (2007:1132) med instruktion för Statens institutionsstyrelse

5 5 [10] - att flickor och pojkar, kvinnor och män på SiS institutioner är bättre rustade för att leva ett jämställt liv efter institutionsvistelsen än när de skrevs in Kopplingar till de nationella jämställdhetspolitiska målen Det jämställdhetspolitiska målet i Sverige är att kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv, samt de fyra delmål som vägleder regeringens politik: jämn fördelning av makt och inflytande, ekonomisk jämställdhet, jämn fördelning av det obetalda hem- och omsorgsarbetet och att mäns våld mot kvinnor ska upphöra 10. Vid varje placering på SiS särskilda ungdomshem eller LVM-hem utgår behandlingsplaneringen från den förekomst av problem och behov av hjälp som socialtjänsten och den enskilde redogör för och som personalen också bedömer. Särskilda intervjuer (ADAD och DOK) med den enskilde utgår från flera livsområden, varav fysisk och psykisk hälsa är två. Inom dessa områden uppmärksammar SiS såväl utsatthet som utövande av våld och till viss mån också sexuell hälsa. I den bemärkelsen är kopplingen till regeringens delmål om frihet ifrån våld i nära relationer tydlig liksom de fokusområden som regeringen pekar ut, som rör åtgärder mot sexuellt våld och insatser mot prostitution och människohandel för sexuella ändamål. Tidigare kartläggningar 11 har visat skillnader mellan könen dels när det gäller hur personalen bemöter sexualitet i behandlingsarbetet och dels tillgång till sexualrådgivning och samtalsgrupper (med fokus på relationer, sexualitet och våld) på avdelningarna. Utöver de livsområden som utgör grunden för utredning och behandlingsplanering arbetar verksamheten med att öka den enskildes förmåga att klara ett självständigt liv efter vistelsen på ungdomshemmet eller LVM-hemmet. Inom ramen för det arbetet finns kopplingar till regeringens delmål om en jämn fördelning av det obetalda hemoch omsorgsarbetet. Området är relevant för SiS att fokusera på eftersom den tidigare kartläggningen 12 visar att det förekommit vissa skillnader mellan könen också när det gäller i vilken utsträckning och med vilket stöd man får tillfälle att träna på att exempelvis planera, inhandla och laga mat, städa och tvätta. 10 Skr. 2011/12:3 Jämställdhetspolitikens inriktning Allmän SiS-rapport 2008:6: SiS vård och behandling ut ett jämställdhetsperspektiv, Forskningsrapport nr : Kön och behandling inom tvångsvården - en studie av hur vården organiseras med avseende på genus 12 Allmän SiS-rapport 2008:6: SiS vård och behandling ut ett jämställdhetsperspektiv

6 6 [10] På nämnda områden kan SiS genom målsättningar och aktiviteter i handlingsplanen bidra till regeringens målsättningar och myndighetens egen policy för en jämställd vård och behandling. Arbetet med jämställdhetsintegrering på Statens institutionsstyrelse Mål och styrning Planen innehåller dels målsättningar och aktiviteter i verksamheten som SiS bedömer kan genomföras inom befintlig kostnadsram och dels sådana som kräver stimulansmedel. Beslut om prioriteringar och omfattning av dessa aktiviteter görs inom ramen för myndighetens arbete med verksamhetsplanen för En första målsättning i handlingsplanen är att öka personalens kunskaper genom utbildning och handledning. Målsättningen är att kvinnor och män i personalen på ungdomshem och LVM-hem utvecklar sitt behandlingsarbete och bemötande för att motverka att stereotypa förväntningar om kön påverkar hur de tillgodoser de ungas och klienternas behov och tillvaratar deras intressen. Bemötande avser hur personalen arbetar i mottagningsrutiner, omvårdnad och i samvaron på avdelningar och i skola men också kopplat till specifika områden, till exempel hur vi bemöter sexualitet, utagerande beteende, hot eller våld eller hur vi arbetar för att öka individens förmåga att klara ett självständigt liv efter tiden på institutionen. Upplägget med fokus på bemötande ligger i linje med en större pågående satsning på att göra SiS värdegrund tydlig och gemensam. Utbildning och handledning kommer i relevanta delar att integreras i det pågående värdegrundsarbetet. En andra målsättning är att skapa forum för samtal med unga och klienter. Målsättningen är att påverka attityder och öka medvetenheten hos unga och klienter på ungdomshem och LVM-hem om normer och rätten till icke-diskriminering, med fokus på relationer och våld. En tredje målsättning är att öka kunskapen hos strategiska funktioner i planering, uppföljning och kvalitetsarbete. Målsättningen är att verksamhetskontrollers och andra nyckelfunktioner integrerar ett jämställdhetsperspektiv i befintliga strukturer, processer och rutiner. Se rubriken Plan för SiS år 2014 nedan, för en specificering av aktiviteter och beräknade kostnader.

7 7 [10] Utöver dessa målsättningar i handlingsplanen planeras en rad insatser att genomföras under verksamhetsåret 2014 som har relevans för uppdraget men där SiS inte ser samma behov av externa stimulansmedel. Dessa beskrivs nedan och kan om de blir aktuella finansieras med interna utvecklingsmedel. Exempelvis pågår sedan ett par år tillbaka ett SiS-finansierat forskningsprojekt om ungas sexuella risktagande och utveckling av anpassad sexualrådgivning. Under år 2014 kommer ett flertal ungdomshem att involveras i det arbetet. Det innebär en fortsättning på SiS arbete att beröra sexualitet i behandlingsarbetet och tidigare utbildning (i samarbete med Riksförbundet för sexuell upplysning) av behandlingspersonal. Likaså finns ambitioner inom missbruksvården att integrera ett jämställdhetsperspektiv och utmana könsstereotypa normer som omgärdar SiS arbete att utreda klienternas behov av stöd och åtgärder (inom ramen för den ordinarie behandlingsplaneringen) när det gäller förmågan att klara ett självständigt boende och hushåll. Ytterligare ett aktuellt område är att öka kompetensen att bemöta unga och klienter som varit, är eller riskerar att utsättas för våld. SiS har ett upparbetat samarbete med Nationellt centrum för kvinnofrid som kan resultera i någon form av uppdragsutbildning för personal på de ungdomshem och LVM-hem som möter målgruppen. Inom ramen för det arbetet har SiS också ett samarbete med Socialstyrelsen som kan innebära ett avgränsat försök att pröva bedömningsmetoder för arbete mot våld i nära relationer. Kunskap och utbildning Det finns kunskap i myndigheten från tidigare utbildning för chefer och avdelningsföreståndare att leda för en jämställd kärnverksamhet. Motsvarande kunskap finns hos verksamhetsutredare på regional nivå och hos den centrala samordningsfunktionen på huvudkontoret. Det tidigare jämställdhetsintegreringsarbetet är dokumenterat i rapporter, kartläggningar, planer och aktuella riktlinjer som kontinuerligt kommuniceras i myndighetens interna utbildningar. SiS uppfattar inte att det finns något generellt behov av kunskap och utbildning i jämställdhetsintegrering som strategi men är intresserade av det stöd som projektet JIM och myndighetsnätverket kan bidra med och eventuella utbildningar för nyckelpersoner i arbetet.

8 8 [10] Metoder och arbetssätt Målsättningar och aktiviteter i arbetet kommer att vara integrerade i SiS verksamhetsplan för år 2014, i form av resultatkontrakt för respektive ungdomshem eller LVM-hem. Det innebär att planering, genomförande och uppföljning av arbetet följer myndighetens ordinarie årscykel. Inom respektive verksamhetsområde kommer verksamhetskontoret, med stöd av vårdoch behandlingsenheten, att samordna arbetet för de målsättningar i planen/resultatkontrakten som är gemensamma för flera institutioner. En uttalad ambition i det arbetet är att använda befintlig kunskap och erfarenheter från tidigare jämställdhetsintegreringsarbete. Det kan exempelvis vara resurser i form av avdelningsföreståndare eller institutionschefer som deltagit i den tidigare satsningen på jämställt ledarskap (JGL under åren ) eller medarbetare med sakkunskap och erfarenhet av att etablera samtalsgrupper om våld och relationer eller att bemöta sexualitet i behandlingsarbetet. SiS har medvetet undvikit aktiviteter som föreläsningar eller enstaka utbildningar. De utbildningar som verksamheterna är i behov av är samtliga kopplade till efterföljande uppdrag på ungdomshemmet eller LVM-hemmet, i form av att etablera samtalsgrupper/cirklar eller att åstadkomma varaktig förändring i bemötandet och att integrera det arbetet i den långsiktiga värdegrundssatsning som för närvarande involverar hela myndigheten. I bemötandefrågorna och värdegrundsarbetet spelar handledning/stöd en viktig roll, som ger personalen stöd att omsätta kunskapen från utbildning i praktisk verksamhet. Stöd och samordning Vård- och behandlingsenheten samordnar jämställdhetsintegreringsarbetet. Samordningsrollen är en funktion knuten till enheten och innebär ett ansvar att samordna arbetet för en jämställd vård och behandling. Arbetet sker i ordinarie forum för gemensam planering och utveckling av verksamheten, som ledningsgrupper, nätverk och i SiS vård- och behandlingsråd. Utredare på regional nivå, på SiS tre verksamhetskontor, har motsvarande samordnande roller under planering och genomförande av handlingsplanen. På ungdomshemmen och LVM-hemmen är det institutionschefen eller den han eller hon utser som samordnar arbetet.

9 9 [10] SiS ingår under genomförandeåret 2014 i Göteborgs universitets myndighetsnätverk (det så kallade JIM-projektet), knutet till Nationella sekretariatet för genusforskning. SiS deltar också i Nationellt centrum för kvinnofrids myndighetssamverkan och i nätverk om prostitution och människohandel för sexuella ändamål, som Länsstyrelsen i Stockholms län sammankallar till. Uppföljning Uppföljningen av verksamhetsåret 2014 ligger till grund för prioriteringarna för nästkommande år. Genom att integrera jämställdhetsarbetet i den ordinarie årscykeln 2014 fångar SiS upp behov av utveckling som kan innebära fortsatta insatser år Verksamhetsuppföljningen ligger också till grund för de treåriga långsiktiga strategiska mål som ledningen fattar beslut om. Nästkommande treårsperiod är I och med att målsättningar och aktiviteter utgör en del av verksamhetsplanen och inte löper vid sidan av densamma så är arbetet också integrerat i SiS ledningssystem för det systematiska kvalitetsarbetet. Det är så SiS ser på uppdraget: att arbetet för en jämställd kärnverksamhet är ett av flera åtaganden som ytterst handlar om att upprätthålla och utveckla tjänster av god kvalitet, som präglas av respekt för den unges och klientens människovärde och integritet. Plan för SiS år 2014 De tre områden som SiS bedömer kräver någon form av stimulansmedel utöver SiS egen finansiering är följande: 1.) Personalutbildning och handledning som ger SiS kunskap att synliggöra och motverka könsstereotypa normer i vården och behandlingen. Det pågår ett omfattande arbete inom myndigheten som syftar till att utveckla SiS värdegrund och bemötande på ungdomshem och LVM-hem. För SiS är det viktigt att de insatser som prioriteras år 2014 integreras i det pågående arbetet. Personalutbildningen prövas i begränsad omfattning på ett urval institutioner och knyter an till pågående satsningar inom myndigheten som att stärka barn och ungas rättigheter, SiS etiska riktlinjer och arbete med att ta fram gemensamma värdeord. Personalutbildningen är en fortsättning på den chefsutbildning som SiS genomförde åren och riktar sig till behandlingspersonal på institutionerna. Utbildningen följs av handledning för att stödja behandlingspersonalen i att omsätta kunskapen i det praktiska arbetet på avdelningarna.

10 10 [10] Beräknade kostnader för utbildning och handledning uppgår till kronor. 2.) Etablera samtalsgrupper med unga och klienter som ger dem kunskap om våld och relationer. SiS har under flera år arbetat med att utforma samtalsgrupper för unga och klienter. På ett urval institutioner pågår sådan verksamhet och ansvarig personal har fått utbildning och stöd genom handledning. I samarbete mellan utbildare och deltagare har en manual tagits fram för samtalsgrupperna. För att stödja befintliga samtalsgrupper och etablera nya önskar SiS utbilda egna utbildare. Beräknade kostnader för utbildningssatsningen uppgår till kronor. 3.) Utbilda funktionen controllers eller andra nyckelfunktioner i planerings- och uppföljningsarbetet. SiS controllers ansvarar för budget och verksamhetsplanering och har inte omfattats av tidigare jämställdhetsutbildning. Det är angeläget för verksamheten att dessa funktioner och eventuella andra nyckelpersoner i det systematiska kvalitetsarbetet har kunskap om att integrera ett jämställdhetsperspektiv i dessa processer. Beräknade kostnader för utbildning och interna stödjande nätverk för kunskaps- och erfarenhetsutbyte uppgår till kronor. Total kostnad för stimulansmedel uppgår till kronor. Beslut i detta ärende har fattats av generaldirektören Kent Ehliasson. Föredragande har varit utredaren Åsa Frodlund. I beredningen har enhetschefen Anita Andersson deltagit. Kent Ehliasson Åsa Frodlund

Beslut om barns och ungas rättigheter i tvångsvården handlingsplan för SiS åren 2014 2015

Beslut om barns och ungas rättigheter i tvångsvården handlingsplan för SiS åren 2014 2015 -02-17 Generaldirektören Beslut om barns och ungas rättigheter i tvångsvården handlingsplan för SiS åren 2015 År 2010 antog riksdagen en nationell strategi för att stärka barns rättigheter i Sverige 1.

Läs mer

Handlingsplan för jämställdhetsintegrering. Älvsbyns Kommun

Handlingsplan för jämställdhetsintegrering. Älvsbyns Kommun STYRDOKUMENT DATUM 2016-07-07 1 (5) Handlingsplan för jämställdhetsintegrering Älvsbyns Kommun 2016-2020 Dokumenttyp Dokumentnamn Fastställd/upprättad Beslutsinstans Giltighetstid Plan Handlingsplan för

Läs mer

1. Kontaktperson för arbetet med jämställdhetsintegrering Namn Telefon E-postadress Mobilnummer

1. Kontaktperson för arbetet med jämställdhetsintegrering Namn Telefon E-postadress Mobilnummer Mall inklusive anvisningar 1. Kontaktperson för arbetet med jämställdhetsintegrering Namn Telefon E-postadress Mobilnummer 2. Godkännande Undertecknad av GD, datum Namnförtydligande 3. Bakgrund och nulägesbeskrivning

Läs mer

Handlingsplan för jämställdhetsintegrering. i Hägersten- Liljeholmens stadsdelsförvaltning stockholm.se

Handlingsplan för jämställdhetsintegrering. i Hägersten- Liljeholmens stadsdelsförvaltning stockholm.se Handlingsplan för jämställdhetsintegrering i Hägersten- Liljeholmens 2016-2018 stockholm.se Handlingsplan för jämställdhetsarbete 2016-2018 3 (9) Innehåll Kommunfullmäktiges mål... 4 Nämndmål... 4 Syftet

Läs mer

Handlingsplan för jämställdhetsintegrering på Statens institutionsstyrelse

Handlingsplan för jämställdhetsintegrering på Statens institutionsstyrelse Handlingsplan för jämställdhetsintegrering på Statens institutionsstyrelse 2015-2018 Datum: 2015-09-28 Diarienummer: 1.1.1 3083 2015 Dokumentnamn: Handlingsplan Innehåll Handlingsplan för jämställdhetsintegrering

Läs mer

Anmälan av Plan för genomförande av jämställdhetsintegrering inom arbetsmarknadsförvaltningen

Anmälan av Plan för genomförande av jämställdhetsintegrering inom arbetsmarknadsförvaltningen Arbetsmarknadsförvaltningen HR-staben Tjänsteutlåtande Sida 1 (8) 2016-08-18 Handläggare Åsa Enrot Telefon: 08-508 35 687 Till Arbetsmarknadsnämnden den 30 augusti 2016 Ärende 15 Anmälan av Plan för genomförande

Läs mer

Handlingsplan. för en jämställd vård och behandling

Handlingsplan. för en jämställd vård och behandling Handlingsplan för en jämställd vård och behandling Handlingsplan för en jämställd vård och behandling Statens institutionsstyrelse (SiS) har regeringens uppdrag att bedriva en jämställd vård och behandling.

Läs mer

Jämställdhetsintegrering av styrdokument

Jämställdhetsintegrering av styrdokument Jämställdhetsintegrering av styrdokument Jämställdhetsintegrering förbättrar verksamheters resultat Jämställdhetsintegrering är en strategi för jämställdhetsarbete som syftar till att förbättra verksamheters

Läs mer

Mål och myndighet en effektiv styrning av jämställdhetspolitiken SOU 2015:86

Mål och myndighet en effektiv styrning av jämställdhetspolitiken SOU 2015:86 Mål och myndighet en effektiv styrning av jämställdhetspolitiken SOU 2015:86 Presentation av s betänkande 1 december 2015 Lenita Freidenvall Särskild utredare Cecilia Schelin Seidegård landshövding Länsstyrelsen

Läs mer

Jämställdhetsintegrering: ESVs nya uppdrag. Seminarium

Jämställdhetsintegrering: ESVs nya uppdrag. Seminarium Jämställdhetsintegrering: ESVs nya uppdrag Seminarium 2017-01-25 Dagens agenda Introduktionsrunda Bakgrund kort beskrivning Hur arbetet är organiserat i staten Vad vet vi om ojämställdhet? ESVs uppdrag

Läs mer

Handlingsplan för Järfällas jämställdhetsarbete

Handlingsplan för Järfällas jämställdhetsarbete Handlingsplan för Järfällas jämställdhetsarbete Ett av Järfälla kommuns mål är att alla Järfällabor ska ges samma möjlighet att påverka sin livssituation, och känna att de bidrar till och är en del av

Läs mer

Makt, mål och myndighet feministisk politik för en jämställd framtid

Makt, mål och myndighet feministisk politik för en jämställd framtid Makt, mål och myndighet feministisk politik för en jämställd framtid Svensk jämställdhetspolitik Kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv. Jämställdhet är en fråga om rättvisa

Läs mer

För ett jämställt Dalarna

För ett jämställt Dalarna För ett jämställt Dalarna Regional avsiktsförklaring 2014 2016 Vi vill arbeta för...... Att förändra attityder Ett viktigt steg mot ett jämställt Dalarna är att arbeta med att förändra attityder i länet,

Läs mer

Handlingsplan för jämställdhetsintegrering

Handlingsplan för jämställdhetsintegrering Kommunstyrelsens Förvaltning 1 (8) HANDLÄGGARE Karolina Nordh 08-535 303 93 karolina.nordh@huddinge.se för jämställdhetsintegrering Huddinge kommun 2008-2010 POSTADRESS Huddinge kommun Kommunstyrelsens

Läs mer

Mål och myndighet en effektiv styrning av jämställdhetspolitiken SOU 2015:86. Sammanfattning av de viktigaste slutsatserna i utredningen

Mål och myndighet en effektiv styrning av jämställdhetspolitiken SOU 2015:86. Sammanfattning av de viktigaste slutsatserna i utredningen 1 (5) Vårt datum 2016-01-26 Ert datum 2015-11-03 Vårt Dnr: 99.15 Ert Dnr: 99.15 SACO Box 2206 103 15 Stockholm Mål och myndighet en effektiv styrning av jämställdhetspolitiken SOU 2015:86 Sammanfattning

Läs mer

Jämställdhetsintegrering i myndigheter, JiM Referensgruppsträff 2013-02-28

Jämställdhetsintegrering i myndigheter, JiM Referensgruppsträff 2013-02-28 Jämställdhetsintegrering i myndigheter, JiM Referensgruppsträff 2013-02-28 Närvarande: Lillemor Dahlgren, Gunilla Sterner, Elin Turesson, Laila Berglund, Maritha Johansson, Monica Forsman, Lillemor Landsten,

Läs mer

Handlingsplan för jämställdhetsintegrering på Läkemedelsverket

Handlingsplan för jämställdhetsintegrering på Läkemedelsverket Handlingsplan för jämställdhetsintegrering på Läkemedelsverket Rapport från Läkemedelsverket Dnr: 1.1 2016 005862 Datum: 2016-10-31 Förord Läkemedelsverket har genom regleringsbrevet för 2016 fått i uppdrag

Läs mer

Hur kan arbetet med jämställdhetsintegrering motverka och förebygga våld mot kvinnor?

Hur kan arbetet med jämställdhetsintegrering motverka och förebygga våld mot kvinnor? Hur kan arbetet med jämställdhetsintegrering motverka och förebygga våld mot kvinnor? Lillemor Dahlgren Verksamhetsansvarig för JiM och Jämställ.nu Na

Läs mer

Kommittédirektiv. Nationell strategi för att nå målet om att mäns våld mot kvinnor ska upphöra. Dir. 2014:25

Kommittédirektiv. Nationell strategi för att nå målet om att mäns våld mot kvinnor ska upphöra. Dir. 2014:25 Kommittédirektiv Nationell strategi för att nå målet om att mäns våld mot kvinnor ska upphöra Dir. 2014:25 Beslut vid regeringssammanträde den 20 februari 2014 Sammanfattning En särskild utredare ska föreslå

Läs mer

Missiv Dok.bet. PID131548

Missiv Dok.bet. PID131548 PM59003.0 UTKAST Missiv PID3548 Utbildningsdepartementet 03 33 Stockholm Redovisning av uppdrag i regleringsbrevet för 203 Plan för jämställdhetsintegrering Härmed översänder Pensionsmyndigheten bifogad

Läs mer

Mål och handlingsplan för jämställdhetsintegrering

Mål och handlingsplan för jämställdhetsintegrering Handläggare Datum Katarina Johansson Storm 2010-03-01 0480-45 06 27 Mål och handlingsplan för jämställdhetsintegrering Kultur- och fritidsförvaltningen Kalmar kommun 2010-2012 Version 2010 Administrativa

Läs mer

Försäkringskassans handlingsplan för jämställdhetsintegrering

Försäkringskassans handlingsplan för jämställdhetsintegrering 1 (5) Socialdepartementet 103 33 Stockholm Kopia till Utbildningsdepartementet 103 33 Stockholm Försäkringskassans handlingsplan för jämställdhetsintegrering 2015-2018 Bakgrund I 2014 års regleringsbrev

Läs mer

Plan för jämställdhetsintegrering

Plan för jämställdhetsintegrering 1 (8) Socialdepartementet 103 33 Stockholm Kopia till Utbildningsdepartementet 103 33 Stockholm Plan för jämställdhetsintegrering Försäkringskassan har i regleringsbrevet för 2013 fått i uppdrag att ta

Läs mer

Processkartläggning. Trappsteg 5 6. Jäm Stöd

Processkartläggning. Trappsteg 5 6. Jäm Stöd Processkartläggning Trappsteg 5 6 Jäm Stöd Metod för jämställdhetsintegrering JämStöd är en statlig utredning som på regeringens uppdrag jobbat med att informera om och utveckla metoder och modeller för

Läs mer

Socialstyrelsens yttrande över betänkandet Mål och myndighet en effektiv styrning av jämställdhetspolitiken (SOU 2015:86)

Socialstyrelsens yttrande över betänkandet Mål och myndighet en effektiv styrning av jämställdhetspolitiken (SOU 2015:86) 2016-02-02 Dnr 10.1-27264/2015 1(5) Utvärdering och analys Sara Dahlin sara.dahlin @socialstyrelsen.se Regeringskansliet Socialdepartementet 103 33 Stockholm Socialstyrelsens yttrande över betänkandet

Läs mer

Intern strategi för jämställdhetsintegrering. Länsstyrelsen i Norrbottens län

Intern strategi för jämställdhetsintegrering. Länsstyrelsen i Norrbottens län Intern strategi för jämställdhetsintegrering Länsstyrelsen i Norrbottens län Titel: Författare: Omslagsbild: Kontaktperson: Intern strategi för jämställdhetsintegrering. Länsstyrelsen i Norrbottens län.

Läs mer

Kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv.

Kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv. Bilaga Jämställdhetspolitikens mål Kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv. Delmål 1 Delmål 2 Delmål 3 En jämn fördelning av makt och inflytande Kvinnor och män ska ha samma

Läs mer

Jämställdhetsintegrering som strategi ska bidra till att uppnå de jämställdhetspolitiska

Jämställdhetsintegrering som strategi ska bidra till att uppnå de jämställdhetspolitiska Bilaga till regeringsbeslut 2012-03-01, nr II:1 Dnr U2012/1388/JÄM Strategi för arbetet med jämställdhetsintegrering i Regeringskansliet Inledning Denna strategi anger hur arbetet med jämställdhetsintegrering

Läs mer

Remiss av betänkandet Nationell strategi mot mäns våld mot kvinnor och hedersrelaterat våld och förtryck

Remiss av betänkandet Nationell strategi mot mäns våld mot kvinnor och hedersrelaterat våld och förtryck Skarpnäcks stadsdelförvaltning Avdelningen för individ- och familjeomsorg Tjänsteutlåtande Sida 1 (7) 2015-07-22 Handläggare Christina Koistinen Telefon: 08-508 15024 Till Skarpnäcks stadsdelsnämnd 2015-08-27

Läs mer

Återrapportering. avseende fortsatt arbete med jämställdhetsintegrering vid Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

Återrapportering. avseende fortsatt arbete med jämställdhetsintegrering vid Myndigheten för samhällsskydd och beredskap samhällsskydd och beredskap 1 (6) Datum Diarienr 2015-4814 Utgåva Återrapportering avseende fortsatt arbete med jämställdhetsintegrering vid Myndigheten för samhällsskydd och beredskap samhällsskydd och

Läs mer

CEMR Jämställdhetsdeklaration Handlingsplan för implementering 2014-2016

CEMR Jämställdhetsdeklaration Handlingsplan för implementering 2014-2016 CEMR Jämställdhetsdeklaration Handlingsplan för implementering 2014-2016 Beslut Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträdet 2014-06-16 att anta följande handlingsplan för implementering av CEMR Jämställdhetsdeklaration

Läs mer

Mänskliga rättigheter i styrning och ledning

Mänskliga rättigheter i styrning och ledning 2015-06-09 1 (5) Avdelningen för ekonomi och styrning Björn Kullander Mänskliga rättigheter i styrning och ledning - Projektplan Inledning Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) kommer under 2015 och 2016

Läs mer

U2014/7490/JÄM. Göteborgs universitet Box Göteborg

U2014/7490/JÄM. Göteborgs universitet Box Göteborg Regeringsbeslut IV:2 2014-12-18 U2014/7490/JÄM Utbildningsdepartementet Göteborgs universitet Box 100 405 30 Göteborg Uppdrag att stödja arbetet med jämställdhetsintegrering i statliga myndigheter Regeringens

Läs mer

Processtöd jämställdhetsintegrering

Processtöd jämställdhetsintegrering Processtöd jämställdhetsintegrering i nationella och regionala Socialfondsprojekt Anna-Elvira Cederholm Före ansökan (ide -fas) Förberedelser Mobilisering Genomförande o avslutande Efter projektet Tillgängligt

Läs mer

FÖR JÄMSTÄLLDHETSINTEGRERING VID LÄNSSTYRELSEN I KRONOBERGS LÄN

FÖR JÄMSTÄLLDHETSINTEGRERING VID LÄNSSTYRELSEN I KRONOBERGS LÄN FÖR JÄMSTÄLLDHETSINTEGRERING VID LÄNSSTYRELSEN I KRONOBERGS LÄN JÄMSTÄLLDHETSINTEGRERING VID LÄNSSTYRELSEN I KRONOBERGS LÄN, 2014-2016 BAKGRUND Länsstyrelsen har sedan 1994 ett uppdrag att bidra till att

Läs mer

Handlingsplan för jämställdhet utifrån den europeiska deklarationen om jämställdhet mellan kvinnor och män

Handlingsplan för jämställdhet utifrån den europeiska deklarationen om jämställdhet mellan kvinnor och män 1 (10) Kommunledningen Ulrika Lundgren Kvalitetscontroller 0302-521815 ulrika.lundgren@lerum.se Handlingsplan för jämställdhet utifrån den europeiska deklarationen om jämställdhet mellan kvinnor och män

Läs mer

Mål och myndighet en effektiv styrning av jämställdhetspolitiken SOU 2015:86

Mål och myndighet en effektiv styrning av jämställdhetspolitiken SOU 2015:86 Mål och myndighet en effektiv styrning av jämställdhetspolitiken SOU 2015:86 Presentation av s betänkande 10 februari 2016 Lenita Freidenvall Särskild utredare Cecilia Schelin Seidegård landshövding, Länsstyrelsen

Läs mer

Utvecklingsplan för jämställdhetsintegrering

Utvecklingsplan för jämställdhetsintegrering Utvecklingsplan för jämställdhetsintegrering Kalmar kommun 2009-2010 Jämställdhet i Kalmar kommun Utvecklingsenheten Kommunledningskontoret Adress Box 611, 391 26 Kalmar Besök Södra Långgatan 39 Tel 0480-45

Läs mer

Vård- och omsorgscollege 10 april 2015

Vård- och omsorgscollege 10 april 2015 Vård- och omsorgscollege 10 april 2015 Vård- och omsorgscollege i socialfonden Nationell, regional och lokal satsning kopplat till kommande Socialfondsutlysning Tre huvudinriktningar i utvecklingsarbetet

Läs mer

2009 12 21 Dnr 39 932 2009. Socialdepartementet (S2008/8418/ST)

2009 12 21 Dnr 39 932 2009. Socialdepartementet (S2008/8418/ST) 2009 12 21 Dnr 39 932 2009 Generaldirektören Socialdepartementet Uppdrag att förstärka arbetet med vuxna missbrukare och ungdomar som har varit, är eller riskerar att bli utsatta för prostitution eller

Läs mer

Mikael Almén, Nationella sekretariatet för genusforskning

Mikael Almén, Nationella sekretariatet för genusforskning Mikael Almén, Nationella sekretariatet för genusforskning Foto: Mikael Almén Kön Könsidentitet eller könsuttryck Etnisk tillhörighet Religion eller annan trosuppfattning Funktionalitet Sexualitet Ålder

Läs mer

HANDLINGSPLAN FÖR JÄMSTÄLLDHET

HANDLINGSPLAN FÖR JÄMSTÄLLDHET > > Strategi Program Plan Policy Riktlinjer Regler Styrdokument HANDLINGSPLAN FÖR JÄMSTÄLLDHET ANTAGET AV: KOMMUNSTYRELSEN DATUM: 2016-03-09, 81 ANSVAR UPPFÖLJNING: KOMMUNCHEF GÄLLER TILL OCH MED: 2018

Läs mer

Remissyttrande: Mål och myndigheter en effektiv styrning av jämställdhetspolitiken SOU 2015:86

Remissyttrande: Mål och myndigheter en effektiv styrning av jämställdhetspolitiken SOU 2015:86 Sida: 1 av 6 Dnr Af-2015/542149 Datum: 2016-02- 02 Socialdepartementet Rosenbad 4 11152 Stockholm Remissyttrande: Mål och myndigheter en effektiv styrning av jämställdhetspolitiken SOU 2015:86 Arbetsförmedlingen

Läs mer

Att arbeta med våld i nära relationer. Ingrid Hjalmarson Eva Norman

Att arbeta med våld i nära relationer. Ingrid Hjalmarson Eva Norman Att arbeta med våld i nära relationer Ingrid Hjalmarson Eva Norman Utvärderingar om Våld i nära relationer Kommunernas och hälso- och sjukvårdens ansvar för insatser mot våld SoL 5 kap reglerar insatserna

Läs mer

Handlingsplan för jämställdhetsintegrering på Skatteverket 2014

Handlingsplan för jämställdhetsintegrering på Skatteverket 2014 Handlingsplan för jämställdhetsintegrering på Skatteverket 2014 1. Kontaktperson för arbetet med jämställdhetsintegrering Namn: Fredrik Rosengren, Chef Ekonomistaben Telefon: 010-574 87 30 E-postadress:

Läs mer

för Rens förskolor Bollnäs kommun

för Rens förskolor Bollnäs kommun för Bollnäs kommun 2015-08-01 1 Helhetssyn synen på barns utveckling och lärande Återkommande diskuterar och reflekterar kring vad en helhetssyn på barns utveckling och lärande, utifrån läroplanen, innebär

Läs mer

Jämställdhetsperspektivet i den Regionala tillväxtpolitiken

Jämställdhetsperspektivet i den Regionala tillväxtpolitiken Jämställdhetsperspektivet i den Regionala tillväxtpolitiken Anna Olofsson, Enhetschef Regional Tillväxt, Politikens inriktning Jämställdhetsperspektivet Aktörer och regeringens styrning Ansvaret för regionalt

Läs mer

Kommittédirektiv. Tilläggsdirektiv till den nationella samordnaren för att värna demokratin mot våldsbejakande extremism (Ju 2014:18) Dir.

Kommittédirektiv. Tilläggsdirektiv till den nationella samordnaren för att värna demokratin mot våldsbejakande extremism (Ju 2014:18) Dir. Kommittédirektiv Tilläggsdirektiv till den nationella samordnaren för att värna demokratin mot våldsbejakande extremism (Ju 2014:18) Dir. 2016:43 Beslut vid regeringssammanträde den 2 juni 2016 Utvidgning

Läs mer

Ett jämt Västernorrland

Ett jämt Västernorrland Västernorrlands Jämställdshetsmål 2008-2010 Ett jämt Västernorrland Kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sitt eget liv Västernorrland arbetar för ett jämställt län Jämställdhet mellan

Läs mer

Jämställdhetsintegrering i myndigheter, JiM Referensgruppsmöte 2013-10-23

Jämställdhetsintegrering i myndigheter, JiM Referensgruppsmöte 2013-10-23 Jämställdhetsintegrering i myndigheter, JiM Referensgruppsmöte 2013-10-23 Närvarande Karin Hopstadius, Länsstyrelsen Kronoberg, Irma Cupina, Länsstyrelsen Gotland, Lillemor Landsten, Länsstyrelsen Jämtland,

Läs mer

Checklista för planering och organisering av utvecklingsarbetet MUMS

Checklista för planering och organisering av utvecklingsarbetet MUMS Checklista för planering och organisering av utvecklingsarbetet MUMS Trappsteg 3 Jäm Stöd Metod för jämställdhetsintegrering JämStöd är en statlig utredning som på regeringens uppdrag jobbat med att informera

Läs mer

1. Stöd till en evidensbaserad praktik för god kvalitet inom socialtjänsten 2. Stöd till riktade insatser inom området psykisk ohälsa

1. Stöd till en evidensbaserad praktik för god kvalitet inom socialtjänsten 2. Stöd till riktade insatser inom området psykisk ohälsa Information om statliga stimulansmedel aktuella för Kalmar län genom överenskommelser mellan SKL och regeringen 2015 avseende socialtjänst och angränsande hälso- och sjukvård Sveriges Kommuner och Landsting

Läs mer

Program för ett jämställt Stockholm

Program för ett jämställt Stockholm Program för ett jämställt Stockholm stockholm.se Juni 2017 Dnr:434-21/2017 Utgivare: Stadsledningskontoret 3 (17) Innehåll Introduktion 4 Inledning 5 Programmets mål 8 1. En jämn fördelning av makt och

Läs mer

Strategi. Luleå kommuns strategi för jämställdhetsintegrering

Strategi. Luleå kommuns strategi för jämställdhetsintegrering Strategi Luleå kommuns strategi för jämställdhetsintegrering 1 Dokumenttyp: Strategi Dokumentnamn: Luleå kommuns strategi för jämställdhetsintegrering Dokumentansvarig: Anna Lindh Wikblad Senast reviderad:

Läs mer

Nyhetsbrev nr Mäns våld mot kvinnor

Nyhetsbrev nr Mäns våld mot kvinnor Nyhetsbrev nr 2 2015 Mäns våld mot kvinnor Här får du lite samlade nyheter och information om vad som är på gång i riket och länet. Länsgruppen mot våld i nära relationer, människohandel för sexuella ändamål

Läs mer

Strategi för ett jämställt Botkyrka

Strategi för ett jämställt Botkyrka 1[1] Strategi för ett jämställt Botkyrka Post Botkyrka kommun, 147 85 TUMBA Besök Munkhättevägen 45 Telefon vxl 08-530 610 00 Org.nr 212000-2882 Bankgiro 624-1061 Fax 08-530 616 66 Webb www.botkyrka.se

Läs mer

INNEHÅLL 1 Bakgrund och syfte... 3

INNEHÅLL 1 Bakgrund och syfte... 3 Riktlinje för Land stinget Västm manlands arbete med barnkonventionenn 2 (9) INNEHÅLL 1 Bakgrund och syfte... 3 2 Definitioner landstinget västmanland... 4 3 Inriktningsmål... 6 4 Organisation... 7 5 Styrande

Läs mer

Att stärka jämställdhetsarbetets inriktning mot män, pojkar och maskulinitetsfrågor

Att stärka jämställdhetsarbetets inriktning mot män, pojkar och maskulinitetsfrågor Bilaga till protokoll vid regeringssammanträde 2015-10-22 nr II:5 Att stärka jämställdhetsarbetets inriktning mot män, pojkar och maskulinitetsfrågor Överenskommelse för åren 2015 och 2016 mellan staten

Läs mer

Strategisk plan för främjande av breddad rekrytering till högskolan och motverkande av diskriminering inom högskolan 2015-2017

Strategisk plan för främjande av breddad rekrytering till högskolan och motverkande av diskriminering inom högskolan 2015-2017 Avdelningen för analys, främjande och tillträdesfrågor Föredragande Aleksandra Sjöstrand Utredare 010-4700367 aleksandra.sjostrand@uhr.se STRATEGI Diarienummer 1.1.1-266-2015 Datum 2015-03-06 Postadress

Läs mer

Jämställdhetsintegrering

Jämställdhetsintegrering Jämställdhetsintegrering Illustration: Nina Hemmingsson ESF Jämt ESF Jämt är ett av de processtöd som finns knutna till socialfonden ESF Jämt tillhandahåller kostnadsfritt stöd till potentiella och beviljade

Läs mer

Livsmedelsverket. Resultatredovisning, Jämställdhetsintegrering i myndigheter 2014

Livsmedelsverket. Resultatredovisning, Jämställdhetsintegrering i myndigheter 2014 Resultatredovisning, Jämställdhetsintegrering i myndigheter 2014 Enligt Regleringsbrev för 2014, diarienummer 150/2014 1 1. Sammanfattning hade i uppdrag att bedriva utvecklingsarbete inom kärnverksamheten

Läs mer

Reviderad handlingsplan för jämställdhetsintegrering av Folkhälsomyndigheten

Reviderad handlingsplan för jämställdhetsintegrering av Folkhälsomyndigheten Ärendenummer 00270-2015-1.1.1 Datum 2017-04-13 Reviderad handlingsplan för jämställdhetsintegrering av Folkhälsomyndigheten 2015-2018 1. Uppdrag och syfte I regleringsbrevet för 2015 fick Folkhälsomyndigheten

Läs mer

Strategi för jämställdhetsintegrering Länsstyrelsen Skåne 2014-2016

Strategi för jämställdhetsintegrering Länsstyrelsen Skåne 2014-2016 Strategi för jämställdhetsintegrering Länsstyrelsen Skåne 2014-2016 Titel: Utgiven av: Författare: Beställning: Copyright: Jämställdhetsstrategi för Länsstyrelsen Skåne Länsstyrelsen i Skåne län Sara Lhådö

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till landstingsfullmäktige. Bilaga 1. Missivskrivelse Strategi för jämställdhetsarbetet

Landstingsstyrelsens förslag till landstingsfullmäktige. Bilaga 1. Missivskrivelse Strategi för jämställdhetsarbetet PROTOKOLL DATUM DIARIENR 2003-11-03 LKD 03340 136 Strategi för jämställdhetsarbetet i Landstinget Sörmland (Lf) Bakgrund Enligt gällande lagstiftning ska landstinget som arbetsgivare ha en jämställdhetsplan

Läs mer

Jämställda styrdokument

Jämställda styrdokument SÅ GÖR DU: Jämställda styrdokument En handledning för dig som arbetar med jämställdhetsintegrering på myndighet Om handledningen Denna handledning beskriver hur en myndighet kan genomlysa sin remisshanteringsprocess

Läs mer

Arbetsförmedlingens Återrapportering 2015

Arbetsförmedlingens Återrapportering 2015 Arbetsförmedlingens Återrapportering 2015 2015-11-02 Sida: 2 av 25 Sida: 3 av 25 Dnr: AF-2015/143883 Datum: 2015-11-02 Handlingsplan för jämställdhetsintegrering på 8. Plan för jämställdhetsintegrering

Läs mer

Jämställdhetspolicy för Västerås stad

Jämställdhetspolicy för Västerås stad för Västerås stad Antagen av kommunfullmäktige den 5 december 2013 program policy handlingsplan riktlinje program policy uttrycker värdegrunder och förhållningssätt för arbetet med utvecklingen av Västerås

Läs mer

Vad ska vi prata och samtala om?

Vad ska vi prata och samtala om? Vad ska vi prata och samtala om? Om Länsstyrelsen och våra uppdrag Om mäns våld mot kvinnor Läget i länet Kommande lagstiftning Vad gör Operation Kvinnofrid och vad kan Länsstyrelsen erbjuda Regional strategi

Läs mer

Workshop om mål och mätning. Mikael Almén

Workshop om mål och mätning. Mikael Almén Workshop om mål och mätning Mikael Almén Framgångsrik jämställdhetsintegrering 1. Politiskt ansvarstagande 2. Prioritering och tillräckliga resurser 3. Tydlig styrning och tydliga krav 4. Tydliga uppföljningsbara

Läs mer

Ett jämställt Värmland

Ett jämställt Värmland Jämställdhetsstrategi för Värmlands län Ett jämställt Värmland Utgivare Länsstyrelsen Värmland 651 86 Karlstad 010-224 70 00 varmland@lansstyrelsen.se grafisk form Julia Runervik ISSN nr 0284-6845 publ.nr

Läs mer

STRATEGI FÖR JÄMSTÄLLDHETSINTEGRERING ETT JÄMSTÄLLT LÄN. Strategi för jämställdhetsintegrering LÄNSSTYRELSEN UPPSALA LÄN

STRATEGI FÖR JÄMSTÄLLDHETSINTEGRERING ETT JÄMSTÄLLT LÄN. Strategi för jämställdhetsintegrering LÄNSSTYRELSEN UPPSALA LÄN ETT JÄMSTÄLLT LÄN Strategi för jämställdhetsintegrering EN RESA VI ALLA MÅSTE GÖRA TILLSAMMANS INTRO När vi talar om jämställdhet De nationella jämställdhetspolitiska målen Målet för jämställdhetspolitiken

Läs mer

Maskulinitet och jämställdhet - att förändra maskulinitetsnormer

Maskulinitet och jämställdhet - att förändra maskulinitetsnormer Jag är väldigt osäker, har koncentrationssvårigheter och vill aldrig ha fel. Jag ställer höga krav på mig själv och tål inte misslyckande. Trots att jag är mycket omtyckt och älskad av många* Maskulinitet

Läs mer

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Program för jämställdhet Program för jämställdhet 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås

Läs mer

Handlingsplan för jämställdhetsintegrering 2005-2009

Handlingsplan för jämställdhetsintegrering 2005-2009 Handlingsplan för jämställdhetsintegrering 2005-2009 Version 2007 Dnr 8003914-04 Inledning Arbetet med Handlingsplan för jämställdhetsintegrering kommer att innebära att Länsstyrelsen Östergötland står

Läs mer

10 februari Jämställdhetsarbetet Kalmar kommun

10 februari Jämställdhetsarbetet Kalmar kommun 10 februari 2016 Jämställdhetsarbetet Kalmar kommun Beslut Tillbakablick Jämställdhetsintegrering angavs som huvudsaklig strategi för kommunens jämställdhetsarbetet i programmet som antogs av KF 2003 Programmet

Läs mer

JÄMSTÄLLDHET SOM MOTOR FÖR TILLVÄXT

JÄMSTÄLLDHET SOM MOTOR FÖR TILLVÄXT JÄMSTÄLLDHET SOM MOTOR FÖR TILLVÄXT 2012-2014 förord Ett långsiktigt arbete där alla samhällets aktörer drar åt samma håll, med gemensamma prioriteringar, krävs för att nå framgång i jämställdhetsarbetet.

Läs mer

Uppdrag om stärkt stöd till barn som anhöriga

Uppdrag om stärkt stöd till barn som anhöriga Regeringsbeslut III:4 2017-02-16 S2017/01014/FS Socialdepartementet Socialstyrelsen 106 30 Stockholm Uppdrag om stärkt stöd till barn som anhöriga Regeringens beslut Regeringen ger Socialstyrelsen i uppdrag

Läs mer

Överenskommelse om att stärka arbetet med mänskliga rättigheter

Överenskommelse om att stärka arbetet med mänskliga rättigheter MEDDELANDE FRÅN STYRELSEN NR 12/2017 Vårt ärendenr: 17/00003 2017-06-09 Kommunstyrelserna Landstingsstyrelserna/regionstyrelserna Överenskommelse om att stärka arbetet med mänskliga rättigheter Ärendenr:

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2013-2014. Bofinkens förskola Medåker

Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2013-2014. Bofinkens förskola Medåker Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2013-2014 Bofinkens förskola Medåker 2012 Styrdokument Skollagen (6 kap. Åtgärder mot kränkande behandling) Förskolans huvudman ska se till att förskolan:

Läs mer

Ungas fritid. Oscar Svensson oscar.svensson@ungdomsstyrelsen.se

Ungas fritid. Oscar Svensson oscar.svensson@ungdomsstyrelsen.se Ungas fritid Oscar Svensson oscar.svensson@ungdomsstyrelsen.se Den nationella ungdomspolitiken Övergripande mål Alla unga ska ha verklig tillgång till välfärd Alla unga ska ha verklig tillgång till inflytande

Läs mer

Ledningssystem för samverkan inom regionens och kommunernas hälsa, vård och omsorg

Ledningssystem för samverkan inom regionens och kommunernas hälsa, vård och omsorg 2016-02-04 1(6) Ledningssystem för samverkan inom regionens och kommunernas hälsa, vård och omsorg Där invånarna behöver oss tillsammans! Utgångspunkt/bakgrund Ledningssystemet för samverkan tar sin utgångspunkt

Läs mer

Nationell IT-strategi för vård och omsorg tillämpning för Stockholms stad

Nationell IT-strategi för vård och omsorg tillämpning för Stockholms stad Utlåtande 2009: RI (Dnr 031-2279/2008) Nationell IT-strategi för vård och omsorg tillämpning för Stockholms stad Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta följande 1. Den Nationella IT-strategin

Läs mer

2011-02-18 Dnr 39-932-2008. Socialdepartementet Utbildningsdepartementet (S2008/8418/ST)

2011-02-18 Dnr 39-932-2008. Socialdepartementet Utbildningsdepartementet (S2008/8418/ST) 2011-02-18 Dnr 39-932-2008 Generaldirektören Socialdepartementet Utbildningsdepartementet Slutrapport - uppdrag att förstärka arbetet med vuxna missbrukare och ungdomar som har varit, är eller riskerar

Läs mer

Dalarnas strategi för jämställdhetsintegrering 2014 2016 PM 2014:3 EXTERNT ARBETE

Dalarnas strategi för jämställdhetsintegrering 2014 2016 PM 2014:3 EXTERNT ARBETE Dalarnas strategi för jämställdhetsintegrering 2014 2016 PM 2014:3 EXTERNT ARBETE Författare och kontaktperson: Kerstin Bergman, Samhällsbyggnadsenheten Omslagsbild: Shalamov/Mostphotos Layout: Helikopter

Läs mer

SOU 2015:86 Mål och Myndighet en effektiv styrning av jämställdhetspolitiken

SOU 2015:86 Mål och Myndighet en effektiv styrning av jämställdhetspolitiken SOU 2015:86 Mål och Myndighet en effektiv styrning av jämställdhetspolitiken Synpunkter från Roks, Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer

Läs mer

Återrapport av uppdrag om utredning av möjligheter till främjande av jämställdhet inom föreningslivet

Återrapport av uppdrag om utredning av möjligheter till främjande av jämställdhet inom föreningslivet Tjänsteutlåtande Fritidssamordnare 2015-04-27 Erik Hjelmfors 08-590 971 56 Dnr: Erik.hjelmfors@upplandsvasby.se KFN/2014:79 34701 Kultur- och fritidsnämnden Återrapport av uppdrag om utredning av möjligheter

Läs mer

Veroma Omsorgs kvalitetsberättelse

Veroma Omsorgs kvalitetsberättelse Veroma Omsorgs kvalitetsberättelse Enhetens namn: Veroma Omsorg VD: Veronica Forsberg-Meurling Enhetschefens namn: Eva Torgestad/ Veronica Forsberg-Meurling Telefonnummer till enheten: 0705850067 E-post

Läs mer

2015-02-11. Vi ökar genomslaget för forskning och kunskap om genus och. Jämställdhet NIKK ESF. JiM. Kommunikation

2015-02-11. Vi ökar genomslaget för forskning och kunskap om genus och. Jämställdhet NIKK ESF. JiM. Kommunikation Vi ökar genomslaget för forskning och kunskap om genus och jämställdhet. ESF NIKK Genusforskning Jämställdhet JiM Kommunikation 1 2 Datum Lokal Målgrupp Tema 11 februari Kungsträdgården på Karlavägen 100

Läs mer

Genomförandeplan 2010 för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Västernorrlands län

Genomförandeplan 2010 för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Västernorrlands län Genomförandeplan 2010 för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Västernorrlands län Bakgrund Regeringen har den 24 april 2008 träffat en överenskommelse med Sveriges

Läs mer

Handlingsplan för jämlikhet och jämställdhet vid Örebro universitet

Handlingsplan för jämlikhet och jämställdhet vid Örebro universitet Handlingsplan för jämlikhet och jämställdhet vid Örebro universitet 2016 2018 Fastställd av: rektor Datum: 2016-04-26 1 Policy gällande jämlikhet och jämställdhet vid Örebro universitet Denna handlingsplan

Läs mer

Vägen till en jämställd budget- Jämställdhetsintegrering i praktiken

Vägen till en jämställd budget- Jämställdhetsintegrering i praktiken Vägen till en jämställd budget- Jämställdhetsintegrering i praktiken Jämställdhetsintegrering Västra Götalandsregionens mål är ett samhälle där kvinnor och män har samma rättigheter, skyldigheter och möjligheter

Läs mer

Välkommen! Vänligen, placera er enligt på lappar angiven placering.

Välkommen! Vänligen, placera er enligt på lappar angiven placering. Välkommen! Vänligen, placera er enligt på lappar angiven placering. Dialogträff för myndighetshandläggare och samordnare Karin Bengtsson, Mikael Almén, projektsamordnare 3 september 2015 Syftet med utvecklingsprogrammet

Läs mer

På spaning efter jämställdheten

På spaning efter jämställdheten På spaning efter jämställdheten Handlingsplan 2011 2015 Kortversion Förord Eskilstuna ska bli en av landets mest jämställda kommuner som ort, verksamhet och arbetsgivare. Eskilstuna kommun ska vara ett

Läs mer

Kvalitetsrapport Läsåret 2016/2017 Lilla Grönhög, Grönhögsvägen 58-60

Kvalitetsrapport Läsåret 2016/2017 Lilla Grönhög, Grönhögsvägen 58-60 1(17) Systematiskt kvalitetsarbete i förskolan Kvalitetsrapport Läsåret 2016/2017 Lilla Grönhög, Grönhögsvägen 58-60 Linköpings kommun linkoping.se 2 Innehåll SAMMANFATTNING... 3 NORMER OCH VÄRDEN (2.1

Läs mer

Regional utvecklingsstrategi för Västerbottens län Övergripande synpunkter avseende strategin

Regional utvecklingsstrategi för Västerbottens län Övergripande synpunkter avseende strategin 1(5) Datum Diarienummer Region Västerbotten 2013-09-13 Vårt dnr 1.6.2-2013-2621 Box 443 Ert dnr 12RV0136-16 Dokumenttyp 901 09 UMEÅ REMISSVAR Regional utvecklingsstrategi för Västerbottens län 2014-2020

Läs mer

Jämställdhetsgaranti. För förskoleverksamhet, fritidsverksamhet, grundskola, gymnasieskola och övriga enheter.

Jämställdhetsgaranti. För förskoleverksamhet, fritidsverksamhet, grundskola, gymnasieskola och övriga enheter. Jämställdhetsgaranti För förskoleverksamhet, fritidsverksamhet, grundskola, gymnasieskola och övriga enheter. Barn- och utbildningsförvaltningen informerar Jämställdhetsgaranti för förskoleverksamhet,

Läs mer

Varför gjorde vi det? Så gjorde vi i Dalarna. Hur kan materialet användas? Har det gett något resultat? Att tänka på inför ert fortsatta arbetet

Varför gjorde vi det? Så gjorde vi i Dalarna. Hur kan materialet användas? Har det gett något resultat? Att tänka på inför ert fortsatta arbetet Varför gjorde vi det? Så gjorde vi i Dalarna Hur kan materialet användas? Har det gett något resultat? Att tänka på inför ert fortsatta arbetet 2016-04-18 REGERINGENS JÄMSTÄLLDHETSPOLITIK Varför gjorde

Läs mer

Sammanställning av diskussioner kring filmen Spelar kön någon roll?

Sammanställning av diskussioner kring filmen Spelar kön någon roll? Slutrapport 2015-03-04 Sammanställning av diskussioner kring filmen Spelar kön någon roll? Inledning Kommunstyrelsen i Skellefteå kommun har beslutat att jämställdhetsfrågorna ska integreras i all verksamhet

Läs mer

Basutbildning i jämställdhetsintegrering 28 oktober

Basutbildning i jämställdhetsintegrering 28 oktober Basutbildning i jämställdhetsintegrering 28 oktober Processtöd jämställdhetsintegrering ESF Jämt * Är ett av de processtöd som finns knutna till Europeiska socialfonden * Tillhandahåller kostnadsfritt

Läs mer

Workshop för framtagande av handlingsplaner Karin Bengtsson och Mikael Almén

Workshop för framtagande av handlingsplaner Karin Bengtsson och Mikael Almén Workshop för framtagande av handlingsplaner Karin Bengtsson och Mikael Almén Mål för dagen Gå igenom mall för skrivande av handlingsplan Erbjuda metoder för arbetet med planen Påbörja arbetet med planerna

Läs mer