Beslut om handlingsplan för jämställdhetsintegrering på Statens institutionsstyrelse år 2014

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Beslut om handlingsplan för jämställdhetsintegrering på Statens institutionsstyrelse år 2014"

Transkript

1 Generaldirektören Beslut om handlingsplan för jämställdhetsintegrering på Statens institutionsstyrelse år 2014 Uppdraget Statens institutionsstyrelse (SiS) har fått regeringens uppdrag (i regleringsbrevet för budgetåret 2013) att ta fram en plan för jämställdhetsintegrering: SiS ska ta fram en plan för hur myndigheten ska bedriva ett utvecklingsarbete för att verksamheten ska bidra till att nå de jämställdhetspolitiska målen. Det innebär exempelvis att säkerställa att både kvinnors och mäns, flickors och pojkars behov och intressen tillvaratas och beaktas i verksamheten. Planen ska innehålla identifierade utvecklingsbehov, mål, aktiviteter och budget och ska genomföras under Vidare ska planen beskriva på vilket sätt lärdomarna från utvecklingsarbetet kan tas tillvara inom myndigheten efter Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Socialdepartementet, med kopia till Utbildningsdepartementet) senast den 16 september Detta beslut om en handlingsplan för jämställdhetsintegrering för verksamhetsåret 2014 är SiS svar på regeringens uppdrag. Bakgrund och nulägesbeskrivning För perioden fattade regeringen beslut om en plan 1 för genomförandet av jämställdhetsintegrering i Regeringskansliet. För SiS innebar det att Socialdepartementet under den här perioden gav SiS i uppdrag (i regleringsbrevet) att 1 Fastställande av plan för genomförande av jämställdhetsintegrering i regeringskansliet N204/3108/JÄM Statens institutionsstyrelse Besök Adress Drottninggatan 29 Box Stockholm Telefon E-post Org-nr Fax Internet

2 2 [10] redovisa vilka åtgärder myndigheten vidtagit för att systematiskt genomföra jämställdhetsintegrering i verksamheten. För att stödja myndigheterna i arbetet tillsatte regeringen 2005 kommittén Jämstöd, som under två år arbetade med att pröva och utveckla nya metoder och utbildningar på området. SiS deltog under mars november 2006 i Jämstöds utvecklingsprogram tillsammans med andra myndigheter. Regeringen gav därefter, under åren , Göteborgs universitet i uppdrag att vara ett fortsatt stöd för statliga myndigheter: program JÄMställdhet i staten Jämi. SiS deltog under den tiden i en av programmens referensgrupper. Jämi gjorde bland annat en fördjupad undersökning av SiS och nio andra statliga myndigheters jämställdhetsarbete 2 och redovisade sitt uppdrag i en slutrapport 3. Som ett svar på regeringens uppdrag fattade SiS våren 2006 beslut om en plan för jämställdhetsintegrering av kärnverksamheten 4, det vill säga en strategi för att säkerställa en jämställd vård och behandling på ungdomshemmen och LVM-hemmen. SiS reviderade samtidigt en tidigare jämställdhetspolicy och klargjorde viljeriktningen för det planerade arbetet i SiS policy för en jämställd vård och behandling 5. Planen innebar att SiS genomförde en intern kartläggning 6 och en extern forskningsstudie Syftet var att få kunskap om eventuella obefogade skillnader i genomförandet av vården, från inskrivning till utskrivning, för pojkar och flickor respektive män och kvinnor. Resultaten från kartläggningen och forskningen låg till grund för den handlingsplan 8 för en jämställd vård och behandling som ledningen fattade beslut om våren Handlingsplanen pekade ut prioriterade utvecklingsområden och klargjorde vilka åtgärder som SiS skulle vidta, när de skulle vidtas och vilka avdelningar/enheter inom SiS som ansvarade för genomförandet. SiS följde upp handlingsplanen Jämi rapport 2/10 Processer i arbetet med jämställdhetsintegrering Ett samtal med tio myndigheter 3 Jämi rapport 4/10 Slutrapport program Jämi Beslut om plan för jämställdhetsintegrering, dnr: Beslut om policy för en jämställd vård och behandling, dnr: Allmän SiS-rapport 2008:6: SiS vård och behandling ut ett jämställdhetsperspektiv 7 Forskningsrapport nr : Kön och behandling inom tvångsvården - en studie av hur vården organiseras med avseende på genus 8 Beslut om SiS handlingsplan för en jämställd vård och behandling, dnr:

3 3 [10] Under åren omfattades SiS också av regeringens handlingsplan för att förstärka arbetet mot prostitution och människohandel för sexuella ändamål, genom uppdrag i regleringsbrevet. Det fortsatta jämställdhetsintegreringsarbetet har haft ett fokus på att bemöta sexualitet i behandlingsarbetet och på att främja sexuell hälsa. De samtalsgrupper med ungdomar och klienter som etablerats fortsätter. Samtalsledarna ingår i ett nätverk och får del av handledning. Tillsammans med handledarna har gruppen lagt grunden till en manual för det fortsatta arbetet. SiS har 2011 och 2012 arrangerat konferenser på temat jämställdhet och sexuell hälsa, riktad till dem i verksamheten som arbetar praktiskt eller strategiskt med frågorna. Då har SiS bland annat introducerat ett metodstöd som tar upp normer kring maskulinitet och bemötande av HBT-personer i vård och behandling, presenterat pågående (SiS-finansierad) forskning om sexuellt risktagande bland unga placerade på SiS och forskarnas utveckling av en modell för sexualrådgivning särskilt anpassad till SiS målgrupp. SiS har anslutit sig till Nationellt centrum för kvinnofrids (NCK) myndighetssamverkan och samfinansierar en nationell konferens i november SiS ingår fortsatt i det myndighetsnätverk om prostitution och människohandel för sexuella ändamål som Länsstyrelsen i Stockholms län samordnar. SiS har en dialog med Socialstyrelsen om nya bedömningsmetoder för arbete mot våld i nära relationer. Process att ta fram handlingsplanen SiS har medvetet valt att inte utse en särskild arbetsgrupp eller projektledare för att ta fram handlingsplanen. Strategin har istället varit att integrera arbetet i de ordinarie beslutsprocesserna, det vill säga i ledningsgrupper på lokal, regional och central nivå. Huvudkontorets vård- och behandlingsenhet har samordnat arbetet, med stöd av Nationella sekretariatet för genusforskning vid Göteborgsuniversitet (projektet JIM). Funktionen som samordnar arbetet på Vård- och behandlingsenheten har deltagit på två ledningsgrupper i respektive verksamhetsområde, med stöd av Göteborgs universitet (se nedan Stöd och samordning). På ledningsgrupp 1 har samordningsfunktionen bistått verksamhetsdirektörerna i att förmedla uppdraget till institutionscheferna och presenterat en bakgrund till myndighetens tidigare och pågående arbete med jämställdhetsintegrering. På ledningsgrupp 2 har

4 4 [10] institutionscheferna redogjort för sin planering, som de förankrat i sina respektive ledningsgrupper på institutionerna. De utvecklingsområden som ungdomshemmen och LVM-hemmen har identifierat ligger till grund för SiS handlingsplan. Handlingsplanen utgör ett underlag i arbetet med myndighetens verksamhetsplan för år De målsättningar och aktiviteter som generaldirektören prioriterar och beslutar i den processen kommer att ligga i så kallade resultatkontrakt för år 2014, för respektive institution. Resultatkontrakt är det verktyg SiS använder sig av i den ordinarie årscykeln för verksamhetsplanering och uppföljning. Myndighetens uppdrag och mål kopplat till jämställdhet SiS ska utforma verksamheten på ungdomshem och LVM-hem så att den utgår från flickors och pojkars samt kvinnors och mäns villkor och behov. Det framgår av SiS instruktion 9. SiS tidigare kvalitetsmål (av vilka ett var att vården och behandlingen skulle bedrivas jämställt) har ersatts av treåriga strategiska planer. Den nuvarande strategiska planen avser åren I den finns inget motsvarande mål som rör en jämställd kärnverksamhet. SiS har en policy (se nedan) för en jämställd vård och behandling och det står i SiS etiska riktlinjer att den enskilde klienten har rätt till en jämställd vård och behandling. Myndighetens jämställdhetsmål För SiS innebär en jämställd vård och behandling att verksamheten tillgodoser och tillvaratar flickors och pojkars respektive kvinnors och mäns behov och intressen. Den viljeriktningen har myndigheten konkretiserat i tre punkter i SiS policy för en jämställd vård och behandling: - att flickor och pojkar, kvinnor och män på SiS institutioner får en vård och behandling som utgår från deras individuella behov - att personalen synliggör och motverkar könsstereotypa normer i vården och behandlingen 9 Förordning (2007:1132) med instruktion för Statens institutionsstyrelse

5 5 [10] - att flickor och pojkar, kvinnor och män på SiS institutioner är bättre rustade för att leva ett jämställt liv efter institutionsvistelsen än när de skrevs in Kopplingar till de nationella jämställdhetspolitiska målen Det jämställdhetspolitiska målet i Sverige är att kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv, samt de fyra delmål som vägleder regeringens politik: jämn fördelning av makt och inflytande, ekonomisk jämställdhet, jämn fördelning av det obetalda hem- och omsorgsarbetet och att mäns våld mot kvinnor ska upphöra 10. Vid varje placering på SiS särskilda ungdomshem eller LVM-hem utgår behandlingsplaneringen från den förekomst av problem och behov av hjälp som socialtjänsten och den enskilde redogör för och som personalen också bedömer. Särskilda intervjuer (ADAD och DOK) med den enskilde utgår från flera livsområden, varav fysisk och psykisk hälsa är två. Inom dessa områden uppmärksammar SiS såväl utsatthet som utövande av våld och till viss mån också sexuell hälsa. I den bemärkelsen är kopplingen till regeringens delmål om frihet ifrån våld i nära relationer tydlig liksom de fokusområden som regeringen pekar ut, som rör åtgärder mot sexuellt våld och insatser mot prostitution och människohandel för sexuella ändamål. Tidigare kartläggningar 11 har visat skillnader mellan könen dels när det gäller hur personalen bemöter sexualitet i behandlingsarbetet och dels tillgång till sexualrådgivning och samtalsgrupper (med fokus på relationer, sexualitet och våld) på avdelningarna. Utöver de livsområden som utgör grunden för utredning och behandlingsplanering arbetar verksamheten med att öka den enskildes förmåga att klara ett självständigt liv efter vistelsen på ungdomshemmet eller LVM-hemmet. Inom ramen för det arbetet finns kopplingar till regeringens delmål om en jämn fördelning av det obetalda hemoch omsorgsarbetet. Området är relevant för SiS att fokusera på eftersom den tidigare kartläggningen 12 visar att det förekommit vissa skillnader mellan könen också när det gäller i vilken utsträckning och med vilket stöd man får tillfälle att träna på att exempelvis planera, inhandla och laga mat, städa och tvätta. 10 Skr. 2011/12:3 Jämställdhetspolitikens inriktning Allmän SiS-rapport 2008:6: SiS vård och behandling ut ett jämställdhetsperspektiv, Forskningsrapport nr : Kön och behandling inom tvångsvården - en studie av hur vården organiseras med avseende på genus 12 Allmän SiS-rapport 2008:6: SiS vård och behandling ut ett jämställdhetsperspektiv

6 6 [10] På nämnda områden kan SiS genom målsättningar och aktiviteter i handlingsplanen bidra till regeringens målsättningar och myndighetens egen policy för en jämställd vård och behandling. Arbetet med jämställdhetsintegrering på Statens institutionsstyrelse Mål och styrning Planen innehåller dels målsättningar och aktiviteter i verksamheten som SiS bedömer kan genomföras inom befintlig kostnadsram och dels sådana som kräver stimulansmedel. Beslut om prioriteringar och omfattning av dessa aktiviteter görs inom ramen för myndighetens arbete med verksamhetsplanen för En första målsättning i handlingsplanen är att öka personalens kunskaper genom utbildning och handledning. Målsättningen är att kvinnor och män i personalen på ungdomshem och LVM-hem utvecklar sitt behandlingsarbete och bemötande för att motverka att stereotypa förväntningar om kön påverkar hur de tillgodoser de ungas och klienternas behov och tillvaratar deras intressen. Bemötande avser hur personalen arbetar i mottagningsrutiner, omvårdnad och i samvaron på avdelningar och i skola men också kopplat till specifika områden, till exempel hur vi bemöter sexualitet, utagerande beteende, hot eller våld eller hur vi arbetar för att öka individens förmåga att klara ett självständigt liv efter tiden på institutionen. Upplägget med fokus på bemötande ligger i linje med en större pågående satsning på att göra SiS värdegrund tydlig och gemensam. Utbildning och handledning kommer i relevanta delar att integreras i det pågående värdegrundsarbetet. En andra målsättning är att skapa forum för samtal med unga och klienter. Målsättningen är att påverka attityder och öka medvetenheten hos unga och klienter på ungdomshem och LVM-hem om normer och rätten till icke-diskriminering, med fokus på relationer och våld. En tredje målsättning är att öka kunskapen hos strategiska funktioner i planering, uppföljning och kvalitetsarbete. Målsättningen är att verksamhetskontrollers och andra nyckelfunktioner integrerar ett jämställdhetsperspektiv i befintliga strukturer, processer och rutiner. Se rubriken Plan för SiS år 2014 nedan, för en specificering av aktiviteter och beräknade kostnader.

7 7 [10] Utöver dessa målsättningar i handlingsplanen planeras en rad insatser att genomföras under verksamhetsåret 2014 som har relevans för uppdraget men där SiS inte ser samma behov av externa stimulansmedel. Dessa beskrivs nedan och kan om de blir aktuella finansieras med interna utvecklingsmedel. Exempelvis pågår sedan ett par år tillbaka ett SiS-finansierat forskningsprojekt om ungas sexuella risktagande och utveckling av anpassad sexualrådgivning. Under år 2014 kommer ett flertal ungdomshem att involveras i det arbetet. Det innebär en fortsättning på SiS arbete att beröra sexualitet i behandlingsarbetet och tidigare utbildning (i samarbete med Riksförbundet för sexuell upplysning) av behandlingspersonal. Likaså finns ambitioner inom missbruksvården att integrera ett jämställdhetsperspektiv och utmana könsstereotypa normer som omgärdar SiS arbete att utreda klienternas behov av stöd och åtgärder (inom ramen för den ordinarie behandlingsplaneringen) när det gäller förmågan att klara ett självständigt boende och hushåll. Ytterligare ett aktuellt område är att öka kompetensen att bemöta unga och klienter som varit, är eller riskerar att utsättas för våld. SiS har ett upparbetat samarbete med Nationellt centrum för kvinnofrid som kan resultera i någon form av uppdragsutbildning för personal på de ungdomshem och LVM-hem som möter målgruppen. Inom ramen för det arbetet har SiS också ett samarbete med Socialstyrelsen som kan innebära ett avgränsat försök att pröva bedömningsmetoder för arbete mot våld i nära relationer. Kunskap och utbildning Det finns kunskap i myndigheten från tidigare utbildning för chefer och avdelningsföreståndare att leda för en jämställd kärnverksamhet. Motsvarande kunskap finns hos verksamhetsutredare på regional nivå och hos den centrala samordningsfunktionen på huvudkontoret. Det tidigare jämställdhetsintegreringsarbetet är dokumenterat i rapporter, kartläggningar, planer och aktuella riktlinjer som kontinuerligt kommuniceras i myndighetens interna utbildningar. SiS uppfattar inte att det finns något generellt behov av kunskap och utbildning i jämställdhetsintegrering som strategi men är intresserade av det stöd som projektet JIM och myndighetsnätverket kan bidra med och eventuella utbildningar för nyckelpersoner i arbetet.

8 8 [10] Metoder och arbetssätt Målsättningar och aktiviteter i arbetet kommer att vara integrerade i SiS verksamhetsplan för år 2014, i form av resultatkontrakt för respektive ungdomshem eller LVM-hem. Det innebär att planering, genomförande och uppföljning av arbetet följer myndighetens ordinarie årscykel. Inom respektive verksamhetsområde kommer verksamhetskontoret, med stöd av vårdoch behandlingsenheten, att samordna arbetet för de målsättningar i planen/resultatkontrakten som är gemensamma för flera institutioner. En uttalad ambition i det arbetet är att använda befintlig kunskap och erfarenheter från tidigare jämställdhetsintegreringsarbete. Det kan exempelvis vara resurser i form av avdelningsföreståndare eller institutionschefer som deltagit i den tidigare satsningen på jämställt ledarskap (JGL under åren ) eller medarbetare med sakkunskap och erfarenhet av att etablera samtalsgrupper om våld och relationer eller att bemöta sexualitet i behandlingsarbetet. SiS har medvetet undvikit aktiviteter som föreläsningar eller enstaka utbildningar. De utbildningar som verksamheterna är i behov av är samtliga kopplade till efterföljande uppdrag på ungdomshemmet eller LVM-hemmet, i form av att etablera samtalsgrupper/cirklar eller att åstadkomma varaktig förändring i bemötandet och att integrera det arbetet i den långsiktiga värdegrundssatsning som för närvarande involverar hela myndigheten. I bemötandefrågorna och värdegrundsarbetet spelar handledning/stöd en viktig roll, som ger personalen stöd att omsätta kunskapen från utbildning i praktisk verksamhet. Stöd och samordning Vård- och behandlingsenheten samordnar jämställdhetsintegreringsarbetet. Samordningsrollen är en funktion knuten till enheten och innebär ett ansvar att samordna arbetet för en jämställd vård och behandling. Arbetet sker i ordinarie forum för gemensam planering och utveckling av verksamheten, som ledningsgrupper, nätverk och i SiS vård- och behandlingsråd. Utredare på regional nivå, på SiS tre verksamhetskontor, har motsvarande samordnande roller under planering och genomförande av handlingsplanen. På ungdomshemmen och LVM-hemmen är det institutionschefen eller den han eller hon utser som samordnar arbetet.

9 9 [10] SiS ingår under genomförandeåret 2014 i Göteborgs universitets myndighetsnätverk (det så kallade JIM-projektet), knutet till Nationella sekretariatet för genusforskning. SiS deltar också i Nationellt centrum för kvinnofrids myndighetssamverkan och i nätverk om prostitution och människohandel för sexuella ändamål, som Länsstyrelsen i Stockholms län sammankallar till. Uppföljning Uppföljningen av verksamhetsåret 2014 ligger till grund för prioriteringarna för nästkommande år. Genom att integrera jämställdhetsarbetet i den ordinarie årscykeln 2014 fångar SiS upp behov av utveckling som kan innebära fortsatta insatser år Verksamhetsuppföljningen ligger också till grund för de treåriga långsiktiga strategiska mål som ledningen fattar beslut om. Nästkommande treårsperiod är I och med att målsättningar och aktiviteter utgör en del av verksamhetsplanen och inte löper vid sidan av densamma så är arbetet också integrerat i SiS ledningssystem för det systematiska kvalitetsarbetet. Det är så SiS ser på uppdraget: att arbetet för en jämställd kärnverksamhet är ett av flera åtaganden som ytterst handlar om att upprätthålla och utveckla tjänster av god kvalitet, som präglas av respekt för den unges och klientens människovärde och integritet. Plan för SiS år 2014 De tre områden som SiS bedömer kräver någon form av stimulansmedel utöver SiS egen finansiering är följande: 1.) Personalutbildning och handledning som ger SiS kunskap att synliggöra och motverka könsstereotypa normer i vården och behandlingen. Det pågår ett omfattande arbete inom myndigheten som syftar till att utveckla SiS värdegrund och bemötande på ungdomshem och LVM-hem. För SiS är det viktigt att de insatser som prioriteras år 2014 integreras i det pågående arbetet. Personalutbildningen prövas i begränsad omfattning på ett urval institutioner och knyter an till pågående satsningar inom myndigheten som att stärka barn och ungas rättigheter, SiS etiska riktlinjer och arbete med att ta fram gemensamma värdeord. Personalutbildningen är en fortsättning på den chefsutbildning som SiS genomförde åren och riktar sig till behandlingspersonal på institutionerna. Utbildningen följs av handledning för att stödja behandlingspersonalen i att omsätta kunskapen i det praktiska arbetet på avdelningarna.

10 10 [10] Beräknade kostnader för utbildning och handledning uppgår till kronor. 2.) Etablera samtalsgrupper med unga och klienter som ger dem kunskap om våld och relationer. SiS har under flera år arbetat med att utforma samtalsgrupper för unga och klienter. På ett urval institutioner pågår sådan verksamhet och ansvarig personal har fått utbildning och stöd genom handledning. I samarbete mellan utbildare och deltagare har en manual tagits fram för samtalsgrupperna. För att stödja befintliga samtalsgrupper och etablera nya önskar SiS utbilda egna utbildare. Beräknade kostnader för utbildningssatsningen uppgår till kronor. 3.) Utbilda funktionen controllers eller andra nyckelfunktioner i planerings- och uppföljningsarbetet. SiS controllers ansvarar för budget och verksamhetsplanering och har inte omfattats av tidigare jämställdhetsutbildning. Det är angeläget för verksamheten att dessa funktioner och eventuella andra nyckelpersoner i det systematiska kvalitetsarbetet har kunskap om att integrera ett jämställdhetsperspektiv i dessa processer. Beräknade kostnader för utbildning och interna stödjande nätverk för kunskaps- och erfarenhetsutbyte uppgår till kronor. Total kostnad för stimulansmedel uppgår till kronor. Beslut i detta ärende har fattats av generaldirektören Kent Ehliasson. Föredragande har varit utredaren Åsa Frodlund. I beredningen har enhetschefen Anita Andersson deltagit. Kent Ehliasson Åsa Frodlund

1. Kontaktperson för arbetet med jämställdhetsintegrering Namn Telefon E-postadress Mobilnummer

1. Kontaktperson för arbetet med jämställdhetsintegrering Namn Telefon E-postadress Mobilnummer Mall inklusive anvisningar 1. Kontaktperson för arbetet med jämställdhetsintegrering Namn Telefon E-postadress Mobilnummer 2. Godkännande Undertecknad av GD, datum Namnförtydligande 3. Bakgrund och nulägesbeskrivning

Läs mer

Plan för jämställdhetsintegrering

Plan för jämställdhetsintegrering 1 (8) Socialdepartementet 103 33 Stockholm Kopia till Utbildningsdepartementet 103 33 Stockholm Plan för jämställdhetsintegrering Försäkringskassan har i regleringsbrevet för 2013 fått i uppdrag att ta

Läs mer

För ett jämställt Dalarna

För ett jämställt Dalarna För ett jämställt Dalarna Regional avsiktsförklaring 2014 2016 Vi vill arbeta för...... Att förändra attityder Ett viktigt steg mot ett jämställt Dalarna är att arbeta med att förändra attityder i länet,

Läs mer

Kommittédirektiv. Nationell strategi för att nå målet om att mäns våld mot kvinnor ska upphöra. Dir. 2014:25

Kommittédirektiv. Nationell strategi för att nå målet om att mäns våld mot kvinnor ska upphöra. Dir. 2014:25 Kommittédirektiv Nationell strategi för att nå målet om att mäns våld mot kvinnor ska upphöra Dir. 2014:25 Beslut vid regeringssammanträde den 20 februari 2014 Sammanfattning En särskild utredare ska föreslå

Läs mer

Intern strategi för jämställdhetsintegrering. Länsstyrelsen i Norrbottens län

Intern strategi för jämställdhetsintegrering. Länsstyrelsen i Norrbottens län Intern strategi för jämställdhetsintegrering Länsstyrelsen i Norrbottens län Titel: Författare: Omslagsbild: Kontaktperson: Intern strategi för jämställdhetsintegrering. Länsstyrelsen i Norrbottens län.

Läs mer

Processkartläggning. Trappsteg 5 6. Jäm Stöd

Processkartläggning. Trappsteg 5 6. Jäm Stöd Processkartläggning Trappsteg 5 6 Jäm Stöd Metod för jämställdhetsintegrering JämStöd är en statlig utredning som på regeringens uppdrag jobbat med att informera om och utveckla metoder och modeller för

Läs mer

FÖR JÄMSTÄLLDHETSINTEGRERING VID LÄNSSTYRELSEN I KRONOBERGS LÄN

FÖR JÄMSTÄLLDHETSINTEGRERING VID LÄNSSTYRELSEN I KRONOBERGS LÄN FÖR JÄMSTÄLLDHETSINTEGRERING VID LÄNSSTYRELSEN I KRONOBERGS LÄN JÄMSTÄLLDHETSINTEGRERING VID LÄNSSTYRELSEN I KRONOBERGS LÄN, 2014-2016 BAKGRUND Länsstyrelsen har sedan 1994 ett uppdrag att bidra till att

Läs mer

2011-02-18 Dnr 39-932-2008. Socialdepartementet Utbildningsdepartementet (S2008/8418/ST)

2011-02-18 Dnr 39-932-2008. Socialdepartementet Utbildningsdepartementet (S2008/8418/ST) 2011-02-18 Dnr 39-932-2008 Generaldirektören Socialdepartementet Utbildningsdepartementet Slutrapport - uppdrag att förstärka arbetet med vuxna missbrukare och ungdomar som har varit, är eller riskerar

Läs mer

Handlingsplan för jämställdhetsintegrering på Skatteverket 2014

Handlingsplan för jämställdhetsintegrering på Skatteverket 2014 Handlingsplan för jämställdhetsintegrering på Skatteverket 2014 1. Kontaktperson för arbetet med jämställdhetsintegrering Namn: Fredrik Rosengren, Chef Ekonomistaben Telefon: 010-574 87 30 E-postadress:

Läs mer

Dalarnas strategi för jämställdhetsintegrering 2014 2016 PM 2014:3 EXTERNT ARBETE

Dalarnas strategi för jämställdhetsintegrering 2014 2016 PM 2014:3 EXTERNT ARBETE Dalarnas strategi för jämställdhetsintegrering 2014 2016 PM 2014:3 EXTERNT ARBETE Författare och kontaktperson: Kerstin Bergman, Samhällsbyggnadsenheten Omslagsbild: Shalamov/Mostphotos Layout: Helikopter

Läs mer

Handlingsplan för jämställdhetsintegrering 2005-2009

Handlingsplan för jämställdhetsintegrering 2005-2009 Handlingsplan för jämställdhetsintegrering 2005-2009 Version 2007 Dnr 8003914-04 Inledning Arbetet med Handlingsplan för jämställdhetsintegrering kommer att innebära att Länsstyrelsen Östergötland står

Läs mer

Vad ska vi prata och samtala om?

Vad ska vi prata och samtala om? Vad ska vi prata och samtala om? Om Länsstyrelsen och våra uppdrag Om mäns våld mot kvinnor Läget i länet Kommande lagstiftning Vad gör Operation Kvinnofrid och vad kan Länsstyrelsen erbjuda Regional strategi

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2013-2014. Bofinkens förskola Medåker

Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2013-2014. Bofinkens förskola Medåker Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2013-2014 Bofinkens förskola Medåker 2012 Styrdokument Skollagen (6 kap. Åtgärder mot kränkande behandling) Förskolans huvudman ska se till att förskolan:

Läs mer

Checklista för planering och organisering av utvecklingsarbetet MUMS

Checklista för planering och organisering av utvecklingsarbetet MUMS Checklista för planering och organisering av utvecklingsarbetet MUMS Trappsteg 3 Jäm Stöd Metod för jämställdhetsintegrering JämStöd är en statlig utredning som på regeringens uppdrag jobbat med att informera

Läs mer

Praktiskt idag. Fika 10.00-10.30 Lunch 12.00-13.00. Fika 14.30-15.00 Nödutgångar och toaletter Trådlöst internet: Scandic easy Mikrofoner

Praktiskt idag. Fika 10.00-10.30 Lunch 12.00-13.00. Fika 14.30-15.00 Nödutgångar och toaletter Trådlöst internet: Scandic easy Mikrofoner Praktiskt idag Fika 10.00-10.30 Lunch 12.00-13.00 Skomakarlåda, Saffrandoftande fisk- och skaldjursgryta samt broccoligratäng Fika 14.30-15.00 Nödutgångar och toaletter Trådlöst internet: Scandic easy

Läs mer

Mänskliga rättigheter i styrning och ledning

Mänskliga rättigheter i styrning och ledning 2015-06-09 1 (5) Avdelningen för ekonomi och styrning Björn Kullander Mänskliga rättigheter i styrning och ledning - Projektplan Inledning Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) kommer under 2015 och 2016

Läs mer

Jämställdhetsintegrering i myndigheter, JiM Referensgruppsmöte 2013-10-23

Jämställdhetsintegrering i myndigheter, JiM Referensgruppsmöte 2013-10-23 Jämställdhetsintegrering i myndigheter, JiM Referensgruppsmöte 2013-10-23 Närvarande Karin Hopstadius, Länsstyrelsen Kronoberg, Irma Cupina, Länsstyrelsen Gotland, Lillemor Landsten, Länsstyrelsen Jämtland,

Läs mer

Jämställdhetsintegrering i myndigheter, JiM Nätverksträff 2013-03-06

Jämställdhetsintegrering i myndigheter, JiM Nätverksträff 2013-03-06 Jämställdhetsintegrering i myndigheter, JiM Nätverksträff 2013-03-06 Närvarande: Judith Hadnagy, Arbetsmiljöverket, Kerstin Andersson, Boverket, Ylva Bernrup, Försäkringskassan, Ingmari Hielm Jakobsson,

Läs mer

Genusperspektiv på ANDT

Genusperspektiv på ANDT Genusperspektiv på ANDT Jessika Svensson, Folkhälsomyndigheten Projektledarutbildning ANDT, Stockholm ANDT 2015-09-01 Innehåll Inte fördjupning i de enskilda sakområdena Relevansen för det förebyggande

Läs mer

Återrapportering jämställdhetsintegrering

Återrapportering jämställdhetsintegrering Maria Hillerbrand Återrapportering jämställdhetsintegrering Datum 2015-03-05 Regeringen Utbildningsdepartementet 103 33 STOCKHOLM Diarienummer 2013-100-1634 Ert diarienummer U2013/5520/SF 1 (9) Återrapportering

Läs mer

Strategisk plan för främjande av breddad rekrytering till högskolan och motverkande av diskriminering inom högskolan 2015-2017

Strategisk plan för främjande av breddad rekrytering till högskolan och motverkande av diskriminering inom högskolan 2015-2017 Avdelningen för analys, främjande och tillträdesfrågor Föredragande Aleksandra Sjöstrand Utredare 010-4700367 aleksandra.sjostrand@uhr.se STRATEGI Diarienummer 1.1.1-266-2015 Datum 2015-03-06 Postadress

Läs mer

Kartläggning av resursfördelningen utifrån kön

Kartläggning av resursfördelningen utifrån kön Kartläggning av resursfördelningen utifrån kön beräkningsmodell och checklista Idrotts- och föreningsförvaltningen, augusti 2013 Kontaktperson: Carola Helltén, verksamhetsutvecklare, Förening Telefon:

Läs mer

På spaning efter jämställdheten

På spaning efter jämställdheten På spaning efter jämställdheten Handlingsplan 2011 2015 Kortversion Förord Eskilstuna ska bli en av landets mest jämställda kommuner som ort, verksamhet och arbetsgivare. Eskilstuna kommun ska vara ett

Läs mer

Här presenteras resultatet av väggtidningarna som

Här presenteras resultatet av väggtidningarna som TÄNK OM OCH GÖR DET JÄMT en dag om jämställdhet 11 oktober 2006 Här presenteras resultatet av väggtidningarna som arbetades fram vid grupparbetet under konferensen om jämställdhet 11 oktober på Borgen.

Läs mer

Att arbeta praktiskt Varför ökad jämställdhet? Ökad internationell konkurrens Ökad lönsamhet Förbättrad möjlighet att möta kundens behov Politiska krav Värdegrund Mångsidig kompetens Ökad konkurrens om

Läs mer

Sammanställning av diskussioner kring filmen Spelar kön någon roll?

Sammanställning av diskussioner kring filmen Spelar kön någon roll? Slutrapport 2015-03-04 Sammanställning av diskussioner kring filmen Spelar kön någon roll? Inledning Kommunstyrelsen i Skellefteå kommun har beslutat att jämställdhetsfrågorna ska integreras i all verksamhet

Läs mer

Jämställdhetspolicy Antagen av kommunfullmäktige 2007-10-15, 95 Rev. 2008-04-17, 24

Jämställdhetspolicy Antagen av kommunfullmäktige 2007-10-15, 95 Rev. 2008-04-17, 24 Antagen av kommunfullmäktige 2007-10-15, 95 Rev. 2008-04-17, 24 Inledning Jämställdhetslagen 1991:433 har till ändamål att främja kvinnors och mäns lika rätt i arbetslivet. Jämställdhet i arbetslivet innebär

Läs mer

Ad Acta Fritid AB LIKABEHANDLINGSPLAN. Handlingsplan med syfte att förebygga och motverka alla former av kränkande behandling och trakasserier.

Ad Acta Fritid AB LIKABEHANDLINGSPLAN. Handlingsplan med syfte att förebygga och motverka alla former av kränkande behandling och trakasserier. 1 Ad Acta Fritid AB LIKABEHANDLINGSPLAN Handlingsplan med syfte att förebygga och motverka alla former av kränkande behandling och trakasserier. Denna handlingsplan ska verka som styrdokument för träffpunkterna

Läs mer

Basutbildning i jämställdhet och jämställdhetsintegrering. Ett material från:

Basutbildning i jämställdhet och jämställdhetsintegrering. Ett material från: Basutbildning i jämställdhet och jämställdhetsintegrering Ett material från: Sveriges jämställdhetspolitik 1972 jämställdhet ett eget politikområde, då under Olof Palme 1994 tydligt (feministiskt) maktperspektiv

Läs mer

Överenskommelse om samverkan för Kvinnofrid i Örebro län

Överenskommelse om samverkan för Kvinnofrid i Örebro län Överenskommelse om samverkan för Kvinnofrid i Örebro län Mot våld i nära relationer, hedersrelaterat våld och förtryck samt prostitution och människohandel Titel: Överenskommelse om samverkan för Kvinnofrid

Läs mer

FRCK Diskrimineringspolicy

FRCK Diskrimineringspolicy FRCK Diskrimineringspolicy Innehåll Inledning... 2 Styrning för diskrimineringspolicyn... 2 Jämställdhetsarbete... 2 :... 2... 2... 2 Mångfaldsarbete... 2... 2 Kompetensutveckling... 3 Arbetsförhållanden...

Läs mer

Ungdomsstyrelsens plan för jämställdhetsintegrering 2014

Ungdomsstyrelsens plan för jämställdhetsintegrering 2014 MISSIV 1 (1) Datum 2013-09-13 Dnr 0989/13 Regeringskansliet Utbildningsdepartementet 103 33 Stockholm Ungdomsstyrelsens plan för jämställdhetsintegrering 2014 Ungdomsstyrelsen har fått i uppdrag att ta

Läs mer

Jämställdhetsutbildning inklusive certifiering

Jämställdhetsutbildning inklusive certifiering Jämställdhetsutbildning inklusive certifiering 8 november 2012 Lena Aune JÄMLIKHET - JÄMSTÄLLDHET Jämlikhet avser alla människors lika värde, dvs rättvisa förhållanden mellan alla individer och grupper

Läs mer

Handlingsplan för att främja likabehandling samt förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling vid Sätuna förskola.

Handlingsplan för att främja likabehandling samt förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling vid Sätuna förskola. Handlingsplan för att främja likabehandling samt förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling vid Sätuna förskola. Handlingsplanen gäller för barn och personal vid Sätuna förskola. Planen

Läs mer

Kommittédirektiv. Delegation för jämställdhet i högskolan. Dir. 2009:7. Beslut vid regeringssammanträde den 29 januari 2009

Kommittédirektiv. Delegation för jämställdhet i högskolan. Dir. 2009:7. Beslut vid regeringssammanträde den 29 januari 2009 Kommittédirektiv Delegation för jämställdhet i högskolan Beslut vid regeringssammanträde den 29 januari 2009 Dir. 2009:7 Sammanfattning av uppdraget En delegation ska stödja insatser och föreslå åtgärder

Läs mer

Ledarutveckling över gränserna

Ledarutveckling över gränserna Handlingsplan för jämställdhet i (ESF projekt 2011-3030037) Bakgrund Vi vill genom olika ledarutvecklingsinsatser ge deltagarna större möjlighet till en framtida karriär som chef. Programmet genomförs

Läs mer

Varför forskning? 2013-04-15 SIDAN 1

Varför forskning? 2013-04-15 SIDAN 1 Varför forskning? 2013-04-15 SIDAN 1 Varför forskning? Kritisk granskning av verksamhetens innehåll och utformning utifrån vetenskaplig grund Se saker ur olika synvinklar Bakgrund Lärande organisation

Läs mer

Arbetsgivarpolitiskt

Arbetsgivarpolitiskt Arbetsgivarpolitiskt Innehåll Medarbetarskap... 7 Ledarskap... 9 Arbetsmiljö...11 Hälsa...13 Jämställdhet...15 Kompetensförsörjning...17 Lönepolitik...19 Mångfald...21 Arbetsgivarpolitiskt program Ljungby

Läs mer

Utvecklingsplan för jämställdhetsintegrering

Utvecklingsplan för jämställdhetsintegrering Utvecklingsplan för jämställdhetsintegrering Utvecklingsplan för jämställdhetsintegrering Innehållsförteckning Sammanfattning.... 1 Utgångspunkter för hållbar jämställdhet... 3 Visioner, mål och indikatorer...7

Läs mer

Regeringen uppdrar åt Linköpings universitet att samla och sprida kunskap om våld och andra övergrepp mot barn.

Regeringen uppdrar åt Linköpings universitet att samla och sprida kunskap om våld och andra övergrepp mot barn. Regeringsbeslut II:3 2015-06-17 S2012/275/FST Socialdepartementet Linköpings universitet 581 83 Linköping Uppdrag att samla och sprida kunskap om våld och andra övergrepp mot barn 1 bilaga Regeringens

Läs mer

Möjligheten att etablera en återkommande, internationell konferens med fokus på social hållbarhet

Möjligheten att etablera en återkommande, internationell konferens med fokus på social hållbarhet Möjligheten att etablera en återkommande, internationell konferens med fokus på Upprättad Datum: Version: Ansvarig: Förvaltning: Enhet: 2014-11-04 1.0 Marie Holmberg Stadskontoret Näringslivsavdelningen

Läs mer

Kvalitetsledningssystem inom vård- och omsorgsförvaltningen

Kvalitetsledningssystem inom vård- och omsorgsförvaltningen STYRDOKUMENT 1 (9) Vår handläggare Jan Nilsson Antaget av vård- och omsorgsnämnden 2012-10-25, 122 Kvalitetsledningssystem inom vård- och omsorgsförvaltningen STYRDOKUMENT 2 (9) Innehållsförteckning Bakgrund...

Läs mer

Genus i praktiken. Vad fostrar vi våra barn till?

Genus i praktiken. Vad fostrar vi våra barn till? Genus i praktiken Vad fostrar vi våra barn till? AGENDA - Presentation - Vad är genus - Genussystemet - Värderingsövning - Genus i praktiken - vår förändringsprocess - Styrdokument - Film med diskussionsgrupper

Läs mer

Likabehandlingsplan. Plan för arbetet mot diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling. Gunnarsbo-/Sandhems förskoleområde

Likabehandlingsplan. Plan för arbetet mot diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling. Gunnarsbo-/Sandhems förskoleområde Likabehandlingsplan Plan för arbetet mot diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling Gunnarsbo-/Sandhems förskoleområde Läsåret 2014-2015 Reviderad 2014-11-13 VISION Alla på förskolan skall

Läs mer

Vägledning SIS-medel till utvecklingsprojekt

Vägledning SIS-medel till utvecklingsprojekt ALL 2014/908 Vägledning SIS-medel till utvecklingsprojekt Fördelningsprinciper och kriterier för likvärdig fördelning Fastställd av Leif Näfver, avdelningschef i samråd med regionchefer 2014-06-09 Statsbidragsavdelningen

Läs mer

Eskilstuna 080225 SLUTRAPPORT OM PROJEKTET BAVAN 2006-2007

Eskilstuna 080225 SLUTRAPPORT OM PROJEKTET BAVAN 2006-2007 Eskilstuna 080225 SLUTRAPPORT OM PROJEKTET BAVAN 2006-2007 Firat Nemrud Projekt ledaren Kurdiska föreningen i Eskilstuna Ali Karimi Projektledaren Kurdiska föreningen i Eskilstun SLUTRAPPORT OM PROJEKTET

Läs mer

Handlingsplan för lika villkor vid Högskolan i Skövde 2013

Handlingsplan för lika villkor vid Högskolan i Skövde 2013 1. Bakgrund Handlingsplan för lika villkor vid Högskolan i Skövde 2013 Grunden för jämställdhets- och mångfaldsarbetet vid Högskolan i Skövde är likabehandling och att alla anställda och studenter ska

Läs mer

Chefs- och ledarskapspolicy. Antagen av kommunstyrelsen 30 jan 2009

Chefs- och ledarskapspolicy. Antagen av kommunstyrelsen 30 jan 2009 Chefs- och ledarskapspolicy Antagen av kommunstyrelsen 30 jan 2009 Södertälje kommuns chefspolicy omfattar fyra delar Din mission som chef i en demokrati. Förmågor, egenskaper och attityder. Ditt konkreta

Läs mer

Våld i nära relationer

Våld i nära relationer Våld i nära relationer Övergripande plan mot våld i nära relationer 2015-2018 Våld i nära relationer har många uttryck: psykiskt våld fysiskt våld sexuellt våld materiellt våld latent våld försummelse

Läs mer

Värdegrund och policy

Värdegrund och policy Värdegrund och policy för, ATSUB/GBG ATSUB/Göteborg har en värdegrund baserad på demokrati, människors lika värde, mänskliga fri- och rättigheter och öppen diskussion. Jämställdhet mellan kvinnor och män

Läs mer

Kvalitetspolicy. Antagen av kommunfullmäktige 2012-10-29

Kvalitetspolicy. Antagen av kommunfullmäktige 2012-10-29 Kvalitetspolicy Antagen av kommunfullmäktige 2012-10-29 Kvalitetspolicy för Köpings kommun Kvalitetspolicyn ingår i kommunens styrmodell inom ramen för kommunfullmäktiges policy för verksamhets- och ekonomistyrning.

Läs mer

Uppdrag att säkerställa en samordnad och behovsanpassad statlig kunskapsstyrning inom området psykisk ohälsa

Uppdrag att säkerställa en samordnad och behovsanpassad statlig kunskapsstyrning inom området psykisk ohälsa Regeringsbeslut I:6 2013-02-28 S2013/1667/FS (delvis) Socialdepartementet Socialstyrelsen 106 30 Stockholm Uppdrag att säkerställa en samordnad och behovsanpassad statlig kunskapsstyrning inom området

Läs mer

Strategi för ett jämställt Upplands Väsby

Strategi för ett jämställt Upplands Väsby Styrdokument, plan Stöd & Process 2013-08-27 Maria Lindeberg 08-590 973 76 Dnr KS/2013:457 Maria.lindeberg@upplandsvasby.se Strategi för ett jämställt Upplands Väsby Nivå: Kommungemensamt Antagen: Kommunfullmäktige

Läs mer

Jämställdhetsprogram för Kalmar kommun 2014-2020

Jämställdhetsprogram för Kalmar kommun 2014-2020 KOMMUNGEMENSAM VERKSAMHETSHANDBOK Fastställt av Dokumentansvarig Datum Kommunfullmäktige Strateg Ann-Sofie Lagercrantz 2014-06-16 1 (7) Jämställdhetsprogram för Kalmar kommun 2014-2020 Kalmar kommuns jämställdhetsprogram

Läs mer

Program Våld i nära relationer Landstinget Västmanland

Program Våld i nära relationer Landstinget Västmanland D nr LTV Kompetenscentrum för hälsa Faställd av Lennart Iselius Hälso- och sjukvårdsdirektör Handläggare Ann-Sophie Hansson Folkhälsochef 2011-07-20 1 (7) Program Våld i nära relationer Landstinget Västmanland

Läs mer

Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och organisationer inom den sociala ekonomin i Göteborg

Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och organisationer inom den sociala ekonomin i Göteborg Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och organisationer inom den sociala ekonomin i Göteborg Värdegrund för samverkan Den sociala ekonomins organisationer bidrar till samhörighet mellan människor,

Läs mer

Livsmiljöenheten 2009-12-18. Länsstrategi. Kvinnofrid i Västmanlands län 2009-2010. Diarienr: 801-3732-09

Livsmiljöenheten 2009-12-18. Länsstrategi. Kvinnofrid i Västmanlands län 2009-2010. Diarienr: 801-3732-09 Livsmiljöenheten 2009-12-18 Länsstrategi Kvinnofrid i Västmanlands län 2009-2010 Diarienr: 801-3732-09 2 1 Förord Mäns våld mot kvinnor i Västmanland är utbrett och vanligt före-kommande. De senaste åren

Läs mer

Rutiner för dokumentation enligt Socialtjänstlagen (SoL) och Lagen med särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)

Rutiner för dokumentation enligt Socialtjänstlagen (SoL) och Lagen med särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) 2011-10-28 Rutiner för dokumentation enligt Socialtjänstlagen (SoL) och Lagen med särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Rutiner för dokumentation enligt SoL och LSS Dnr KS 2011-377

Läs mer

Projekt Trafikskola för jämställdhet 2005-2007 Landstinget Dalarna

Projekt Trafikskola för jämställdhet 2005-2007 Landstinget Dalarna Projekt Trafikskola för jämställdhet 2005-2007 Landstinget Dalarna Bakgrund Det krävs ett nytt sätt att tänka för att lösa de problem som det gamla sättet att tänka har skapat. Albert Einstein. Jämställdhet

Läs mer

Strategi för jämställdhetsintegrering Länsstyrelsen Uppsala län 2014-2016

Strategi för jämställdhetsintegrering Länsstyrelsen Uppsala län 2014-2016 Jämställdhet 2014-2016 Innehållsförteckning Inledning sid 4 Länsstyrelsens uppdrag...sid 5 Riksdagens nationella jämställdhetspolitiska mål...sid 5 En jämställd länsstyrelse sid 6 Arbetet med att ta fram

Läs mer

En kortversion av Polismyndigheten i Södermanlands läns. Mångfalds- och likabehandlingsplan 2013-2014

En kortversion av Polismyndigheten i Södermanlands läns. Mångfalds- och likabehandlingsplan 2013-2014 Mångfalds- och likabehandlingsplan En kortversion av Polismyndigheten i Södermanlands läns Mångfalds- och likabehandlingsplan Polisen ska vara en arbetsplats för alla där olikheter och olika bakgrund är

Läs mer

Framgångsfaktorer för värdegrundsarbetet

Framgångsfaktorer för värdegrundsarbetet Framgångsfaktorer för värdegrundsarbetet Det främjande arbetet Gemensamt förhållningssätt Tid för samtal Informella miljöer Höja kompetensen Tydliga mål som utvärderas Den egna situationen Tydlig och synlig

Läs mer

JämStöds Praktika. Metodbok för jämställdhetsintegrering SOU 2007:15

JämStöds Praktika. Metodbok för jämställdhetsintegrering SOU 2007:15 JämStöds Praktika Metodbok för jämställdhetsintegrering SOU 2007:15 JämStöds Praktika Metodbok för jämställdhetsintegrering Metodbok från JämStöd Utredningen om stöd för jämställdhetsintegrering i staten

Läs mer

2013 ÅRSREDOVISNING 2013 ÅRSREDOVISNING Produktion: IdéoWall AB Illustrationer: Kjell Ström och Hanna Werning Tryck: Williamssons Offsettryck AB, 2014 Innehåll Generaldirektörens förord... 5 Samlad bedömning...

Läs mer

Ledningssystem för samverkan

Ledningssystem för samverkan 1(5) Ledningssystem för samverkan Utgångspunkt/bakgrund Ledningsgruppen för samverkan mellan kommun och landsting (KOLA-gruppen) har på uppdrag av Läns-LAKO att utveckla ett ledningssystem för samverkan

Läs mer

Systematiskt lärandestyrt förbättringsarbete

Systematiskt lärandestyrt förbättringsarbete Systematiskt lärandestyrt förbättringsarbete Jämställdhet och förbättringsarbete Varför ska vi jobba med jämställdhetsintegrering? En kortfattad beskrivning av varför det är bra att gifta ihop jämställdhets-

Läs mer

Tidsperioden Strategin har föreslagits gälla mellan 2016 2025. Igångsättning och implementering av nya arbetssätt och strukturer är tidskrävande.

Tidsperioden Strategin har föreslagits gälla mellan 2016 2025. Igångsättning och implementering av nya arbetssätt och strukturer är tidskrävande. SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2015-09-28 SN-2015/2303.719 1 (3) HANDLÄGGARE Eriksson, Paula Paula.Eriksson@huddinge.se Socialnämnden Remiss av betänkandet Nationell

Läs mer

Återrapportering av JiM 2013-2014. stöd till 18 myndigheters arbete med jämställdhetsintegrering

Återrapportering av JiM 2013-2014. stöd till 18 myndigheters arbete med jämställdhetsintegrering Återrapportering av JiM 2013-2014 stöd till 18 myndigheters arbete med jämställdhetsintegrering Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INLEDNING 2 UPPDRAGET 3 STÖD I PLANERING OCH GENOMFÖRANDE AV

Läs mer

Genomförandeplan 2010 för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Västernorrlands län

Genomförandeplan 2010 för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Västernorrlands län Genomförandeplan 2010 för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Västernorrlands län Bakgrund Regeringen har den 24 april 2008 träffat en överenskommelse med Sveriges

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling för. förskola läsåret 2015/2016. Diskrimineringslagen 2008:567 Skollagen 6 kap.

Plan mot diskriminering och kränkande behandling för. förskola läsåret 2015/2016. Diskrimineringslagen 2008:567 Skollagen 6 kap. Plan mot diskriminering och kränkande behandling för förskola läsåret 2015/2016 Diskrimineringslagen 2008:567 Skollagen 6 kap. 2011 Ett litet ord som en människa fäster sig vid kan verka i oräknelig tid

Läs mer

2014-2015 Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Morkullans förskola

2014-2015 Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Morkullans förskola 2014-2015 Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Morkullans förskola 14 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sidan Vision 3 Diskrimineringsgrunder : 3-6 - Kön - Etnisk tillhörighet - Religion och annan

Läs mer

En attraktiv skola i framkant som ger mening och berikar alla varje dag

En attraktiv skola i framkant som ger mening och berikar alla varje dag En attraktiv skola i framkant som ger mening och berikar alla varje dag Ledningsdeklaration för Östra skolan 2015-2017 Vision Östra skolan kännetecknas av en strävan att utveckla samverkan mellan skola

Läs mer

JÄMSTÄLLDHET INOM IDROTTEN. Lärgruppsplan

JÄMSTÄLLDHET INOM IDROTTEN. Lärgruppsplan JÄMSTÄLLDHET INOM IDROTTEN Lärgruppsplan JÄMSTÄLLDHET INOM IDROTTEN Jämställdhet innebär att kvinnor och män, flickor och pojkar har lika rättigheter, möjligheter och skyldigheter inom alla väsentliga

Läs mer

KK10/166. Strategi mot hot och våld i nära relation. Antagen av KF, dnr KK10/166

KK10/166. Strategi mot hot och våld i nära relation. Antagen av KF, dnr KK10/166 KK10/166 Strategi mot hot och våld i nära relation Antagen av KF, dnr KK10/166 Strategi mot hot och våld i nära relation 2/7 Innehållsförteckning Inledning... 3 Definition... 3 Kartläggning... 3 Syfte...

Läs mer

Arbetsplan 2015/2016 för förskolorna:

Arbetsplan 2015/2016 för förskolorna: Arbetsplan 2015/2016 för förskolorna: Eklunda Ekängen Fåraherden Gåsapigan Höskullen Kryddgården I Ur och Skur Lergöken Stallbacken Äventyret Örebro kommun Skolområdet Ängen orebro.se Innehållsförteckning

Läs mer

Stöd och lärande. Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Stöd och Lärande Tomelilla Kommun.

Stöd och lärande. Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Stöd och Lärande Tomelilla Kommun. Stöd och lärande Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Stöd och Lärande Tomelilla Kommun. Innehåll Inledning... 3 Syfte... 3 Kvalitetsindikatorer... 3 Lagrum... 3 Berörda... 3 Utveckling...

Läs mer

HANDLINGSPLAN FÖR LIKA VILLKOR 2015

HANDLINGSPLAN FÖR LIKA VILLKOR 2015 Dnr: L2015/77 2015-06-03 HANDLINGSPLAN FÖR LIKA VILLKOR 2015 Beslutad av rektor för Högskolan i Halmstad 2015-06-03 Handlingsplanen för lika villkor revideras varje år och utgår från Diskrimineringslagen

Läs mer

Strategisk plan 2013-2016

Strategisk plan 2013-2016 Strategisk plan 2013-2016 1 Förord Detta är IKSU:s strategiska plan för perioden 2013-2016. Planen är IKSU:s överordnade och styrande dokument. Den är antagen av IKSU:s styrelse. Alla i beslutande och

Läs mer

Kapitel Avsnitt Kap.nr: Sidnr: Värdegrund Policy Värdegrund - Policy 02 1(6)

Kapitel Avsnitt Kap.nr: Sidnr: Värdegrund Policy Värdegrund - Policy 02 1(6) Verksamhetshandbok Kapitel Avsnitt Kap.nr: Sidnr: Värdegrund Policy Värdegrund - Policy 02 1(6) Dokumentansvarig (namn och funktion) Fastställd av (namn och funktion) Fastställd datum Reviderad datum Anders

Läs mer

Styrning. Kvinnor och män skall ha samma makt att forma samhället och sina egna liv. 1. En jämn fördelning av makt och inflytande

Styrning. Kvinnor och män skall ha samma makt att forma samhället och sina egna liv. 1. En jämn fördelning av makt och inflytande Styrning Nationella jämställdhetspolitiska mål: Kvinnor och män skall ha samma makt att forma samhället och sina egna liv 1. En jämn fördelning av makt och inflytande 2. Ekonomisk jämställdhet 3. En jämn

Läs mer

Slutrapport 2010. Samtalsledare och reflektionsgrupper. Siv Tagesson

Slutrapport 2010. Samtalsledare och reflektionsgrupper. Siv Tagesson Slutrapport 2010 Samtalsledare och reflektionsgrupper Delprojektet har utbildat samtalsledare och startat upp reflektionsgrupper på kommunens gruppboenden för personer med en demenssjukdom. Satsningen

Läs mer

VÄRMDÖ KOMMUN KLK/Personalenheten

VÄRMDÖ KOMMUN KLK/Personalenheten VÄRMDÖ KOMMUN KLK/Personalenheten Tjänsteskrivelse 2005-02-16 Dnr 05KS/0139 Handläggare: Jonas Rydberg Tel: 08/570 383 38 Kommunstyrelsen Jämställdhetspolicy respektive jämställdhetsplan 2005 vid Värmdö

Läs mer

Jämställdhets- och likabehandlingsplan för Svenska Seglarförbundet 2011-2013. Ver. 2010-12-01

Jämställdhets- och likabehandlingsplan för Svenska Seglarförbundet 2011-2013. Ver. 2010-12-01 Jämställdhets och likabehandlingsplan för Svenska Seglarförbundet 20112013 Ver. 20101201 Innehåll 1. BAKGRUND... 3 1.1 VARFÖR ARBETA MED JÄMSTÄLLDHET/LIKABEHANDLING?... 3 1.1.1 Hur arbeta med Jämställdhet/likabehandling...

Läs mer

Mångfald är det som gör oss unika

Mångfald är det som gör oss unika Policy och handlingsplan för ökad mångfald inom Säffle kommun Mångfald är det som gör oss unika 2008-11-10 INNEHÅLL 1. INLEDNING... 3 VAD MENAS MED DISKRIMINERING?... 3 2. SÄFFLE KOMMUNS MÅNGFALDSPOLICY...

Läs mer

ÅRLIG PLAN FÖR ATT FRÄMJA LIKABEHANDLING, FÖREBYGGA DISKRIMINERING, TRAKASSERIER OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. Tallholma förskola

ÅRLIG PLAN FÖR ATT FRÄMJA LIKABEHANDLING, FÖREBYGGA DISKRIMINERING, TRAKASSERIER OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. Tallholma förskola ÅRLIG PLAN FÖR ATT FRÄMJA LIKABEHANDLING, FÖREBYGGA DISKRIMINERING, TRAKASSERIER OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Tallholma förskola 2010 Den årliga planen syftar till att främja barnens lika rättigheter oavsett

Läs mer

Handlingsplan för Länsstyrelsens fortsatta värdegrundsarbete

Handlingsplan för Länsstyrelsens fortsatta värdegrundsarbete Handlingsplan för Länsstyrelsens fortsatta värdegrundsarbete Bakgrund Under 2012 har medarbetarna på Länsstyrelsen genom bland annat diskussioner, föredrag, personaldagar och enhetsmöten tagit fram en

Läs mer

Policy. Jag bor i Malmö. - policy för ungas inflytande

Policy. Jag bor i Malmö. - policy för ungas inflytande Policy Jag bor i Malmö - policy för ungas inflytande INLEDNING För att Malmö ska ligga i framkant när det gäller utvecklingsfrågor, vara en attraktiv och demokratisk stad så vill Malmö stad använda unga

Läs mer

Jämställdhetsintegrering i myndigheter, JiM Nätverksträff 2013-08-27

Jämställdhetsintegrering i myndigheter, JiM Nätverksträff 2013-08-27 Jämställdhetsintegrering i myndigheter, JiM Nätverksträff 2013-08-27 Närvarande Ann Traber, Konstnärsnämnden, Ulla Edberg, Livsmedelsverket, Susanna Wanander, Skatteverket, Johanna Giorgi, Tillväxtverket,

Läs mer

2013-045.17. Länsstyrelsen, Landstinget Västmanland, Polismyndigheten, Kriminalvården, Kommunerna

2013-045.17. Länsstyrelsen, Landstinget Västmanland, Polismyndigheten, Kriminalvården, Kommunerna Dokumentnamn: Mäns våld mot kvinnor Dokumentnummer: Version: Dnr:801-2961-12 Datum: VKL:s diarienummer: 2013-045.17 Gäller fr o m: Gäller t o m: 2012 2014 Parter: Länsstyrelsen i Västmanlands län Handläggare:

Läs mer

Utbildning i SKL:s checklista för jämställdhetsanalys

Utbildning i SKL:s checklista för jämställdhetsanalys Utbildning i SKL:s checklista för jämställdhetsanalys 1 Förord Till dig som ska leda utbildningen Sveriges Kommuner och Landsting har tagit fram en checklista för jämställdhetsanalys för förtroendevalda,

Läs mer

Brännans förskoleområde. PRÄSTBORDETS FÖRSKOLA, Mockasinen Förskolans namn

Brännans förskoleområde. PRÄSTBORDETS FÖRSKOLA, Mockasinen Förskolans namn Del 1 Brännans förskoleområde PRÄSTBORDETS FÖRSKOLA, Mockasinen Förskolans namn Läsåret 2013-2014 Gemensam plan för Brännans förskoleområde Mobackens förskolor, Sjungande Dalens förskolor, Förskolor område

Läs mer

Generaldirektörens förord

Generaldirektörens förord ÅRSREDOVISNING 2014 Innehåll Generaldirektörens förord... 3 Samlad bedömning... 4 Myndighetens uppdrag... 5 Vår organisation... 6 Planerade platser och fakturerade vårddygn... 7 Utgångspunkter för verksamheten...

Läs mer

POLISENS LEDARKRITERIER

POLISENS LEDARKRITERIER MÅL OCH RESULTAT Det innebär att styra och driva mot angivna mål och att se vad som gagnar på såväl kort som lång sikt. Ha god uthållighet och förmåga att ha målen i sikte även när händelseutvecklingen

Läs mer

Budgetunderlag 2015-2017

Budgetunderlag 2015-2017 2014-02-27 Dnr 1.1.3-813-2014 Socialdepartementet Kent Ehliasson Generaldirektör 103 33 Stockholm Budgetunderlag 2015-2017 Statens institutionsstyrelse överlämnar härmed budgetunderlag för 2015-2017. Beslut

Läs mer

Handlingsplan för ensamkommande flyktingbarn inom SiS för åren 2015 och 2016

Handlingsplan för ensamkommande flyktingbarn inom SiS för åren 2015 och 2016 2015-09-22 2015-09-22 DSD Dnr 1.4.2 3174-2015 Dd Dnr 1.4.2-3174- 2201d 2015 Catrine Kaunitz 010-4534127 Catrine.Kaunitz@stat-inst.se Handlingsplan för ensamkommande flyktingbarn inom SiS för åren 2015

Läs mer

Jämställdhetsintegrerad verksamhet. Regional utveckling med jämställdhetsperspektiv 25 maj-10

Jämställdhetsintegrerad verksamhet. Regional utveckling med jämställdhetsperspektiv 25 maj-10 Jämställdhetsintegrerad verksamhet 5.1 Den gemensamma värdegrunden Regeringens förslag: Statens stöd till folkbildningen skall bidra till att grundläggande demokratiska värden som alla människors lika

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN och PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING Gäller för Södervångskolans förskoleklass, grundskola och fritidshem 2012/2013

LIKABEHANDLINGSPLAN och PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING Gäller för Södervångskolans förskoleklass, grundskola och fritidshem 2012/2013 LIKABEHANDLINGSPLAN och PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING Gäller för Södervångskolans förskoleklass, grundskola och fritidshem 2012/2013 Inledning/vision Det åligger samtliga vuxna vid Södervångskolan att

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN Jollen / Kanoten 2012-2013

VERKSAMHETSPLAN Jollen / Kanoten 2012-2013 1 (6) Datum VERKSAMHETSPLAN Jollen / Kanoten 2012-2013 MÅLOMRÅDE o LPFÖ Barn i åldern 1-5 år introduceras i begreppet lärstilar. Statliga mål: Alla pedagoger arbetar utifrån lokal pedagogisk planering.

Läs mer

Sahlgrenska Universitets sjukhuset. chefspolicy

Sahlgrenska Universitets sjukhuset. chefspolicy Sahlgrenska Universitets sjukhuset chefspolicy Reviderad 2002 Denna chefspolicy är ett av flera policydokument som finns som ett stöd för att leda arbetet inom Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Den anger

Läs mer