Intern strategi för jämställdhetsintegrering. Länsstyrelsen i Norrbottens län

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Intern strategi för jämställdhetsintegrering. Länsstyrelsen i Norrbottens län"

Transkript

1 Intern strategi för jämställdhetsintegrering Länsstyrelsen i Norrbottens län

2 Titel: Författare: Omslagsbild: Kontaktperson: Intern strategi för jämställdhetsintegrering. Länsstyrelsen i Norrbottens län. Rapportserie nr 3/2014. Malin Stenman. Fotograf: Rebecca Walin Malin Stenman, Länsstyrelsen i Norrbottens län, Luleå. Telefon: , fax: , E-post: Internet:

3 Diarienummer Rapportnummer Innehållsförteckning Länsstyrelsens uppdrag kring jämställdhet... 1 Mål för jämställdhetspolitiken... 2 Jämställdhetsintegrering... 2 Tidigare insatser internt med jämställdhetsintegrering... 4 Intern strategi för jämställdhetsintegrering Målgrupp... 6 Medvetenhet... 6 Övergripande mål... 6 Effektmål 1: Styrning, planering och beslutsprocesser... 7 Delmål... 7 Indikatorer... 7 Effektmål 2: Utbildning och kunskap... 8 Delmål... 8 Indikatorer... 8 Effektmål 3: Metoder och analyser... 9 Delmål... 9 Effektmål 4: Stöd och samordning Delmål Indikatorer Effektmål 5: Utvärdering & revidering Delmål Ansvar och organisation för jämställdhetsintegrering Avdelningschefer/enhetschefer ansvarar för följande: Genomförande Enheter som jämställdhetsintegreras Arbetsgrupp kopplad till genomförandet Referenser... 13

4 Länsstyrelsens uppdrag kring jämställdhet Länsstyrelsen arbetar för att de nationella jämställdhetspolitiska målen ska få genomslag i länet. Arbetet handlar om att bedriva, stödja och samordna inom jämställdhetsområdet och följa upp jämställdhetsarbetet i länet, både internt inom den egna verksamheten och externt i samverkan med andra regionala aktörer. Under 2013 ska Länsstyrelsen utarbeta en strategi för jämställdhetsintegrering i länet. Det är ett uppdrag från regleringsbrevet och ska redovisas i februari I uppdraget ingår utöver den externa länsstrategi för jämställdhet som tagits fram även att utarbeta en intern strategi för jämställdhetsintegrering på Länsstyrelsen i Norrbotten. För genomförandet av jämställdhetsarbetet finns på varje Länsstyrelse en särskilt sakkunnig i frågor om jämställdhet, enligt förordning (2008:1346). Det var i propositionen 1993/94: 147 från Civildepartementet som det föreslogs att det på varje länsstyrelse skulle inrättas en länsexpert i jämställdhet. "Länsstyrelserna ska utarbeta en strategi för jämställdhetsintegrering inom respektive län. Utgångspunkterna vid utarbetandet av en sådan strategi ska vara länsstyrelsens uppgifter i fråga om jämställdhet enligt förordningen (2007:825) med länsstyrelseinstruktion. Strategin bör omfatta arbetet med jämställdhetsintegrering både när det gäller utåtriktat arbete inom länet och i den egna verksamheten. Strategin ska utformas utifrån de behov som länsstyrelsen identifierar och gälla för perioden " (Regleringsbrev för budgetåret 2013 avseende länsstyrelserna, uppdrag 84.) I förordningen (2007:825) med Länsstyrelseinstruktion 5 anges det att Länsstyrelsen ska: 1. integrera ett jämställdhetsperspektiv i sin verksamhet genom att belysa, analysera och beakta kvinnors och mäns samt flickors och pojkars villkor. 2. genomgående analysera och presentera individbaserad statistik med kön som övergripande indelningsgrund om det inte finns särskilda skäl mot detta. Inom ramen för den interna strategin ska samtliga verksamheter på Länsstyrelsen i Norrbotten jämställdhetsintegreras och därmed genomsyras av ett jämställdhetsperspektiv. För att de jämställdhetspolitiska målen ska uppnås regionalt är varje enhetschef ansvarig för att 5 införlivas i den egna verksamheten. Sakkunnig i jämställdhet är ett stöd i arbetet med jämställdhetsintegrering på enheterna och inte ensamt ansvarig för att det genomförs. 1

5 Mål för jämställdhetspolitiken Att verksamheten uppnår jämställdhet mellan kvinnor och män är målet med jämställdhetsintegering. Jämställdhet utgör en viktig faktor för ett hållbart, demokratiskt samhälle där människor ges lika möjligheter, rättigheter och skyldigheter oavsett kön och att människors resurser tillvaratas. I Sverige finns av Regeringen uppsatta jämställdhetsmål, där det övergripande målet är att kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv. Propositionen som föregick riksdagens beslut om de nya jämställdhetspolitiska målen betonade de ojämlika och strukturella förhållandena mellan kvinnor och män. 1 Det övergripande jämställdhetspolitiska målet innefattar mer precist fyra delmål: En jämn fördelning av makt och inflytande. Kvinnor och män ska ha samma rätt och möjlighet att vara aktiva medborgare och att forma villkoren i beslutsfattandet. Ekonomisk jämställdhet. Kvinnor och män ska ha samma möjligheter och villkor i fråga om utbildning och betalt arbete som ger ekonomisk självständighet livet ut. En jämn fördelning av det obetalda hem- och omsorgsarbetet. Kvinnor och män ska ta samma ansvar för hemarbetet och ha möjlighet att ge och få omsorg på lika villkor. Mäns våld mot kvinnor ska upphöra. Kvinnor och män, flickor och pojkar ska ha samma rätt till kroppslig integritet. Jämställdhetsintegrering Jämställdhetsintegrering är den huvudsakliga politiska strategi som används sedan 1990-talet för att uppnå de jämställdhetspolitiska målen. Det presenterades som strategi första gången i propositionen Jämställdhetspolitiken: Delad makt delat ansvar (prop. 1993/94:147). Begreppet kommer från den engelska termen gender mainstreaming och har sin bakgrund i internationellt utvecklingsarbete inom Världsbanken och FN. Regeringen utgår från Europarådets vedertagna definition: 2 Jämställdhetsintegrering innebär (om)organisering, förbättring, utveckling och utvärdering av beslutsprocesser, så att ett jämställdhetsperspektiv införlivas i allt beslutsfattande, på alla nivåer och i alla steg av processen, av de aktörer som normalt sett deltar i beslutsfattandet. Medan de jämställdhetspolitiska målen visar med tydlighet vilka utmaningar Sverige står inför avseende jämställdhet så utgör jämställdhetsintegering själva strategin för att göra 1 Propositionen Makt att forma samhället och sitt eget liv - nya mål i jämställdhetspolitiken (prop. 2005/06:155) 2 Council of Europe s hemsida: (Hämtad ) 2

6 kvinnors såväl som mäns angelägenheter och erfarenheter till en integrerad dimension i hur policies och program i samhällets alla sfärer utformas, genomförs och utvärderas 3. Strategin handlar om att jämställdhetsintegering integreras i samtliga verksamhetsområden inom organisationen för att säkerställa att alla medborgare får ett likvärdigt bemötande oavsett kön och att fördelningen av resurser är jämställd. Med jämställdhetsintegering som strategi arbetar man för att komma åt de normer, förväntningar och värderingar om femininitet och maskulinitet som gör att de reella villkoren i samhället är fortsatt ojämställda. 4 Att det ska finnas en strategi för jämställdhetsintegrering internt på Länsstyrelsen handlar om att myndigheten ska arbeta för att de jämställdhetspolitiska målen uppnås regionalt. Länsstyrelsen kan därmed bidra till att uppfylla de jämställdhetspolitiska målen i samhället som helhet, genom att den ordinarie verksamheten jämställdhetsintegreras utifrån de behov Länsstyrelsen identifierar. Att verksamheten beaktar, belyser och verkar för en jämställd medborgarservice är en betydelsefull del i ett hållbart och demokratiskt samhälle, men även för en kvalitetssäkrad myndighetsverksamhet i stort. 5 I praktiken kan det handla om att jämställdhetsintegrera de tjänster och den service som erbjuds medborgarna och säkerställa att den är lika tillgänglig, av lika hög kvalité och lika väl anpassad för kvinnor och män. Strategin jämställdhetsintegrering innebär ett varaktigt förändringsarbete och inte någon quick fix. Att det bedrivs just systematiskt och långsiktigt beskrivs inom forskningen som en tydlig framgångsfaktor när ett jämställdhetsperspektiv ska införlivas i en verksamhets beslutsfattande, på samtliga nivåer. 6 3 United Nations Further actions and initiatives to implement the Beijing declaration and platform for action. NY. 4 Jämi, Rapport 2/09 Jämställdhetsintegering i statliga myndigheters verksamhet. Hur långt har myndigheterna nått? Vad beror det på? Hur kan arbetet utvecklas vidare? Nationella sekretariatet för genusforskning, Göteborgs Universitet. 5 Ibid. 6 Lindholm Kristina, 2012, Jämställdhet i verksamhetsutveckling, Studentlitteratur. Lund. 3

7 Tidigare insatser internt med jämställdhetsintegrering Redan 1996 upprättades en strategi på Länsstyrelsen för arbetet med jämställdhetsfrågorna. Strategin hade främst ett externt fokus för Länsstyrelsens utåtriktade arbete, men även interna processer finns med i strategin. Det nämns särskilt att Länsstyrelsen ska anlägga ett jämställdhetsperspektiv i sin verksamhet så både kvinnors och män villkor och behov analyseras och beaktas i projektsatsningar och åtgärdsförslag. Utöver att jämställdhetsperspektivet skulle genomsyra hela länsstyrelsens verksamhet nämns b.la. följande: Könsuppdelad statistik är en förutsättning för att kunna anlägga ett jämställdhetsperspektiv. Utbildningar avseende jämställdhet inom regional tillväxt. Metoder för projektutvärderingar ur jämställdhetssynpunkt ska utvecklas. Att formella grupper som länsstyrelsen tillsätter ska ha så jämn könsfördelning som möjligt. Att två namn ska uppges, bestående av en kvinna och en man, när Länsstyrelsen får möjlighet att ingå i formella grupper som andra aktörer tillsätter. Länsstyrelsen ska bedriva ett aktivt jämställdhetsarbete med utgångspunkt från den årligt upprättade handlingsplanen och det ska ske årliga uppföljningar och utvärderingar av jämställdhetsarbetet. En handlingsplan för jämställdhetsintegrering upprättades även på Länsstyrelsen för åren , med det övergripande målet att handlingsplanen skulle leda till att så goda förutsättningar som möjligt skulle skapas för att jämställdhet skulle genomsyra hela länsstyrelsens verksamhet. Dessutom har insatser för jämställdhetsintegrering genomförts. Det övergripande målet i handlingsplanen uttrycktes klart i fyra effektmål: fokus på styrning av verksamheten, utbildning och kunskap, metoder och analyser, stöd och samordning. Det första effektmålet handlade om att jämställdhetsperspektivet skulle ha genomslag i styrdokument. Det andra effektmålet om att utbilda länsstyrelsens personal och ge dem goda kunskaper om jämställdhet samt arbetet med handlingsplanen. Målgruppen var framförallt handläggare och länsstyrelsens avdelnings- och enhetsansvariga. Det tredje effektmålet handlade om att jämställdhetsanalyser skulle göras som underlag för beslut. Det fjärde och sista effektmålet innebar att Länsstyrelsen skulle stödja regionala aktörer i deras arbete med jämställdhetsintegrering. Under 2006 så utbildades ett 20-tal yngre medarbetare på Länsstyrelsen inom JA-projektets satsning Jämställdhet i arbetslivet. Projektet hade ett flertal mål, vilka var att skapa engagemang för arbetet med jämställdhetsintegrering, att öka kunskaper och medvetenhet om jämställdhet för att kunna påverka Länsstyrelsen på samtliga nivåer samt att Länsstyrelsen 4

8 skall uppfattas som en attraktiv arbetsplats och man valde att vända sig till yngre medarbetare med jämställdhetssatsningen eftersom man ville fånga in de unga i jämställdhetsarbetet. 7 7 Utvärdering av JA-projektet (Jämställdhet i arbetslivet). 5

9 Intern strategi för jämställdhetsintegrering I den interna strategin för jämställdhetsintegrering på Länsstyrelsen i Norrbottens län för åren 2014 till och med 2016 tar vi utgångspunkt i Handlingsplanen för jämställdhetsintegrering mellan åren , men gör ett antal justeringar. Målgrupp Strategin riktar sig primärt till tjänstemän med verksamhets, lednings- och arbetsgivaransvar eftersom jämställdhetsintegrering i huvudsak är ledningens ansvar och uppgift. Strategin riktar sig även till samtliga medarbetare eftersom vardagliga beslut som varje enskild medarbetare på Länsstyreslen fattar i sitt arbete i förlängningen har en avgörande betydelse för jämställdheten i verksamheten och länsstyrelsen bemötande mot medborgarna. Alla enheter på länsstyrelsen ska arbeta med att integrera ett jämställdhetsperspektiv, då samtliga medarbetares deltagande krävs för att verksamheten jämställdhetsintegreras. Medvetenhet Det är viktigt att det finns konsensus i verksamheten om vad jämställdhetsintegreringen är och förståelse och kunskap om hur jämställdhet kan appliceras i verksamheten och hur det anknyter till de jämställdhetspolitiska målen. Medvetenhet om vilka konsekvenser en ojämställd verksamhet leder till är också viktigt. Denna kunskap och medvetenhet kommer medarbetarna få genom utbildning och kontinuerligt arbete med jämställdhet. Målområden Styrning & beslutsprocesser Utbildning och kunskap Metoder och analyser Stöd och samordning Utvärdering & revidering Övergripande mål Att medarbetare ges goda förutsättningar för att kunna jämställdhetsintegrera Länsstyrelsens verksamhet. Det innebär att jämställdhetsperspektivet genomsyrar verksamhetens styrning och att ledning såväl som handläggare använder sig av jämställdhetsintegrering som en självklar del av det dagliga arbetet på Länsstyrelsen: i beslutsfattande, rådgivning, information och tillsynsarbete. 6

10 Effektmål 1: Styrning, planering och beslutsprocesser Målet innebär att jämställdhetsperspektivet ska införlivas i de styrdokument och beslutsprocesser som länsstyrelsen genomför och fastställer. Jämställdhetsperspektivet ska även finnas med i styrning och planering på Länsstyrelsens enheter. Styrdokument och beslutsprocesser som ska jämställdhetsintegreras är exempelvis: handlingsplaner, strategier, direktiv för projektverksamhet, information, policydokument, årsredovisningar och verksamhetsplanering. Delmål Länsstyrelsen ska genomgående analysera och presentera individbaserad statistik med kön som övergripande indelningsgrund om det inte finns särskilda skäl mot detta. Länsstyrelsens styrdokument och policies ska ha ett jämställdhetsperspektiv. Jämställdhetsperspektivet belyses i beslutsprocesser som påverkar anställda på Länsstyrelsen och medborgare i länet. Jämställdhetsperspektivet införlivas i enheternas verksamheter. Uppföljning sker i tertialgenomgångar och årsredovisningen för samtliga verksamhetsområden. Indikatorer Antal styrdokument och policies där jämställdhetsperspektivet återfinns. Antal enheter som har jämställdhetsintegrerat sina verksamheter. Andel länsstyrelsepublicerat material där könsuppdelad statistik finns presenterad. 7

11 Effektmål 2: Utbildning och kunskap Länsstyrelsens anställda ska ha goda kunskaper om vad jämställdhet och genus innebär, hur de nationella jämställdhetspolitiska målen kan återknytas till den egna verksamheten och kunskap om vad jämställdhetsintegrering är och hur det kan appliceras i arbetet. Delmål Grund och metodutbildning ges till anställda i samband med arbetet med jämställdhetsintegrering på respektive enhet. Chefsutbildning i jämställdhetsintegrering i anslutning till chefsmöte. Att medarbetare i utpekade målgrupper deltar i de utbildningssatsningar som Länsstyrelserna utvecklar jämställdhet (LUJ) håller i. Alla nyanställda ska genomgå en utbildning i jämställdhet. Utbildningen sker i samband med annan utbildning för nyanställda. Utbildningen anordnas av personalenheten med medverkan av sakkunnig i jämställdhet. Anställda på Länsstyrelsen ska ha goda kunskaper om jämställdhet och jämställdhetsintegrering. Indikatorer Antal och andel av länsstyrelsens anställda som genomgått utbildning i jämställdhetsintegrering. Antal nyanställda som genomgått utbildning i jämställdhetsintegrering. Antal medarbetare som deltagit i kurser arrangerade av LUJ. Antal chefer som genomgått utbildning i jämställdhetsintegrering. Andel som höjt sin kunskap efter genomgången utbildning mäts i en utvärdering. Grund- och metodutbildning sker stegvis: Steg 1: Föreläsning om jämställdhet, genus, jämställdhetsintegrering och de jämställdhetspolitiska målen. Steg 2: Hur appliceras jämställdhetsintegrering i den egna verksamheten. Exempel på jämställdhetsintegrering praktiskt tillvägagångssätt. Steg 3: Förutsätter att verksamheten under ledning av enhetschef/nyckelperson kartlägger områden i verksamheten och vad som bör jämställdhetsintegreras: När möter vi människor? I vilka situationer finns det risk att vi utifrån könsstereotyper hanterar frågor olika? Vad får det här beslutet för konsekvenser för kvinnor och män (flickor och pojkar)? Steg 3 8

12 Effektmål 3: Metoder och analyser Jämställdhetsanalyser ska utgöra en del av det underlag som ligger till grund för Länsstyrelsens beslutsfattande i handläggning av beslut, tillsyn, information och ärenden. Det skall även implementeras i framtagandet av planer och strategier och vara utgångspunkt i utformandet av formella grupper som Länsstyrelsen tillsätter. Metoder för jämställdhetsintegrering kommer att ingå i den grund- och metodutbildning som samtliga enheter genomgår. Utformningen av mer områdesanpassat metodstöd ingår som en del av lärandet. En del av Länsstyrelsens uppdrag med jämställdhet handlar om att genomgående analysera och presentera statistik med kön som indelningsgrund om det inte finns särskilda skäl mot detta. Delmål Anställda på Länsstyrelsen har fått verktyg och kunskap för att göra jämställdhetsanalyser av verksamheten och kunna jämställdhetsintegrera. Arbetsgruppen och enheter deltar i utformningen av områdesanpassat metodstöd för olika verksamhetsområden. En jämställdhetsanalys i beslutsprocesser innebär att beakta och analysera hur kvinnor och mäns, respektive flickor och pojkars villkor och förutsättningar påverkas av beslutet. Det handlar även om att bedöma hur ett beslut bidrar till att uppfylla de jämställdhetspolitiska målen. 9

13 Effektmål 4: Stöd och samordning Länsstyrelsen ska efter genomgången kunskapshöjning kunna stödja andra aktörer i länet med jämställdhetsintegrering av projekt som Länsstyrelsen beviljar utifrån länsstyrelsernas roll som samordnande aktör i länet. Delmål Stöd till samverkansaktörer ges vid behov i anslutning till arbetet med relevanta beslutprocesser och styrdokument, projekt, planer, program m.m. En intern såväl som extern samordning som för arbetet med jämställdhetsintegrering framåt i Norrbotten. Indikatorer Projektägare som fått stöd i hur man jämställdhetsintegrerar projekt/projektansökningar. Antal regionala och lokala aktörer som deltagit i genomförandet av de insatser som finns med i Strategin för jämställdhetsintegrering i Norrbotten Effektmål 5: Utvärdering & revidering Den interna strategin för jämställdhetsintegreringen ska utvärderas och följas upp vid varje årsslut under Vid behov kan strategin revideras. Ansvariga för uppföljningen av strategin är ledningsgruppen och ansvar för uppföljningen på respektive enhet är enhetschefen. I slutet av 2016 görs en utvärdering av strategiarbetet. Delmål Uppföljning vid varje enhet sker i samband med verksamhetsplaneringen. Enheterna sätter mål och aktiviteter för jämställdhetsarbetet. Ledningsgruppen följer upp arbetet i samband med VP-planeringen. Sakkunnig i jämställdhet tar fram underlag. 10

14 Ansvar och organisation för jämställdhetsintegrering Ansvaret för jämställdhetsintegrering och genomförandet av den interna strategin ligger ytterst hos länsledningen. På enhetsnivå har enhetscheferna ansvaret för att strategin följs och sakkunnig i jämställdhet fungerar som stöd i arbetet. Avdelningschefer/enhetschefer ansvarar för följande: Att på ett strukturererat och organiserat sätt och i enlighet med strategin arbeta med jämställdhetsintegrering på sin enhet. Att genomföra de planerade insatserna. Att redovisa sitt arbete med strategin vid tertialgenomgångar samt i årsredovisningar. Genomförande Arbetet med jämställdhetsintegrering internt kommer att ske i etapper och cirka 5-6 enheter kommer att utbildas i jämställdhetsintegrering per år. Under det första året 2014, kommer enheterna Tillväxt och infrastruktur, Landsbygdsenheten, Enheten för gränsregional utveckling och miljöskyddsenheten jämställdhetsintegreras. År Enheter som jämställdhetsintegreras 2014 Tillväxt och infrastruktur Landsbygdsenheten Enheten för gränsregional utveckling Kommunikationsenheten & länsledningens stab Enheten för social hållbarhet & samhällsskydd Miljöskyddsenheten 2015 Djurskydd & veterinärsenheten Plan och bostad & Kulturmiljö(Nya namnet) Rättsenheten Enheten för ekonomi Personal & verksamhetsstyrning Miljöanalysenheten 2016 Naturresurs & rennäringsenheten Naturvårdsenheten Vatten & fiskeenheten Fältenheten Expeditionen 11

15 Arbetsgrupp kopplad till genomförandet En arbetsgrupp för jämställdhet tillsätts internt på Länsstyrelsen med nyckelpersoner från enheterna. Arbetsgruppen träffas kontinuerligt under förankringen av och arbetet med den interna strategin för jämställdhet. Eftersom genomförandet sker hos ett antal enheter per år kommer arbetsgruppen i viss utsträckning förändras beroende av vilka enheter som arbetar med jämställdhetsintegrering. Sakkunnig i jämställdhet, enhetschef för Social hållbarhet och samhällskydd, utvecklingsledare våld i nära relationer, controller och personalchef kommer att vara med i arbetsgruppen kontinuerligt. På varje enhet är det enhetschefen i dialog med sakkunnig & medarbetare som ansvarar för att verkställa och följa upp hur väl man lyckats uppnå målen i strategin. 12

16 Referenser Propositionen Makt att forma samhället och sitt eget liv - nya mål i jämställdhetspolitiken (prop. 2005/06:155) Jämi, Rapport 2/09 Jämställdhetsintegering i statliga myndigheters verksamhet. Hur långt har myndigheterna nått? Vad beror det på? Hur kan arbetet utvecklas vidare? Nationella sekretariatet för genusforskning, Göteborgs Universitet. Lindholm Kristina, 2012, Jämställdhet i verksamhetsutveckling, Studentlitteratur. Lund. Länsstyrelsen Norrbottens län, Handlingsplan för jämställdhetsintegrering för Länsstyrelsen i Norrbottens län Dnr: United Nations Further actions and initiatives to implement the Beijing declaration and platform for action. NY 13

17

18

Handlingsplan för jämställdhetsintegrering 2005-2009

Handlingsplan för jämställdhetsintegrering 2005-2009 Handlingsplan för jämställdhetsintegrering 2005-2009 Version 2007 Dnr 8003914-04 Inledning Arbetet med Handlingsplan för jämställdhetsintegrering kommer att innebära att Länsstyrelsen Östergötland står

Läs mer

FÖR JÄMSTÄLLDHETSINTEGRERING VID LÄNSSTYRELSEN I KRONOBERGS LÄN

FÖR JÄMSTÄLLDHETSINTEGRERING VID LÄNSSTYRELSEN I KRONOBERGS LÄN FÖR JÄMSTÄLLDHETSINTEGRERING VID LÄNSSTYRELSEN I KRONOBERGS LÄN JÄMSTÄLLDHETSINTEGRERING VID LÄNSSTYRELSEN I KRONOBERGS LÄN, 2014-2016 BAKGRUND Länsstyrelsen har sedan 1994 ett uppdrag att bidra till att

Läs mer

Processkartläggning. Trappsteg 5 6. Jäm Stöd

Processkartläggning. Trappsteg 5 6. Jäm Stöd Processkartläggning Trappsteg 5 6 Jäm Stöd Metod för jämställdhetsintegrering JämStöd är en statlig utredning som på regeringens uppdrag jobbat med att informera om och utveckla metoder och modeller för

Läs mer

För ett jämställt Dalarna

För ett jämställt Dalarna För ett jämställt Dalarna Regional avsiktsförklaring 2014 2016 Vi vill arbeta för...... Att förändra attityder Ett viktigt steg mot ett jämställt Dalarna är att arbeta med att förändra attityder i länet,

Läs mer

Dalarnas strategi för jämställdhetsintegrering 2014 2016 PM 2014:3 EXTERNT ARBETE

Dalarnas strategi för jämställdhetsintegrering 2014 2016 PM 2014:3 EXTERNT ARBETE Dalarnas strategi för jämställdhetsintegrering 2014 2016 PM 2014:3 EXTERNT ARBETE Författare och kontaktperson: Kerstin Bergman, Samhällsbyggnadsenheten Omslagsbild: Shalamov/Mostphotos Layout: Helikopter

Läs mer

Checklista för planering och organisering av utvecklingsarbetet MUMS

Checklista för planering och organisering av utvecklingsarbetet MUMS Checklista för planering och organisering av utvecklingsarbetet MUMS Trappsteg 3 Jäm Stöd Metod för jämställdhetsintegrering JämStöd är en statlig utredning som på regeringens uppdrag jobbat med att informera

Läs mer

Plan för jämställdhetsintegrering

Plan för jämställdhetsintegrering 1 (8) Socialdepartementet 103 33 Stockholm Kopia till Utbildningsdepartementet 103 33 Stockholm Plan för jämställdhetsintegrering Försäkringskassan har i regleringsbrevet för 2013 fått i uppdrag att ta

Läs mer

På spaning efter jämställdheten

På spaning efter jämställdheten På spaning efter jämställdheten Handlingsplan 2011 2015 Kortversion Förord Eskilstuna ska bli en av landets mest jämställda kommuner som ort, verksamhet och arbetsgivare. Eskilstuna kommun ska vara ett

Läs mer

Sammanställning av diskussioner kring filmen Spelar kön någon roll?

Sammanställning av diskussioner kring filmen Spelar kön någon roll? Slutrapport 2015-03-04 Sammanställning av diskussioner kring filmen Spelar kön någon roll? Inledning Kommunstyrelsen i Skellefteå kommun har beslutat att jämställdhetsfrågorna ska integreras i all verksamhet

Läs mer

Jämställdhetsintegrerad verksamhet. Regional utveckling med jämställdhetsperspektiv 25 maj-10

Jämställdhetsintegrerad verksamhet. Regional utveckling med jämställdhetsperspektiv 25 maj-10 Jämställdhetsintegrerad verksamhet 5.1 Den gemensamma värdegrunden Regeringens förslag: Statens stöd till folkbildningen skall bidra till att grundläggande demokratiska värden som alla människors lika

Läs mer

Jämställdhetsprogram för Kalmar kommun 2014-2020

Jämställdhetsprogram för Kalmar kommun 2014-2020 KOMMUNGEMENSAM VERKSAMHETSHANDBOK Fastställt av Dokumentansvarig Datum Kommunfullmäktige Strateg Ann-Sofie Lagercrantz 2014-06-16 1 (7) Jämställdhetsprogram för Kalmar kommun 2014-2020 Kalmar kommuns jämställdhetsprogram

Läs mer

1. Kontaktperson för arbetet med jämställdhetsintegrering Namn Telefon E-postadress Mobilnummer

1. Kontaktperson för arbetet med jämställdhetsintegrering Namn Telefon E-postadress Mobilnummer Mall inklusive anvisningar 1. Kontaktperson för arbetet med jämställdhetsintegrering Namn Telefon E-postadress Mobilnummer 2. Godkännande Undertecknad av GD, datum Namnförtydligande 3. Bakgrund och nulägesbeskrivning

Läs mer

Beslut om handlingsplan för jämställdhetsintegrering på Statens institutionsstyrelse år 2014

Beslut om handlingsplan för jämställdhetsintegrering på Statens institutionsstyrelse år 2014 2013-09-11 Generaldirektören Beslut om handlingsplan för jämställdhetsintegrering på Statens institutionsstyrelse år 2014 Uppdraget Statens institutionsstyrelse (SiS) har fått regeringens uppdrag (i regleringsbrevet

Läs mer

Utvecklingsplan för jämställdhetsintegrering

Utvecklingsplan för jämställdhetsintegrering Utvecklingsplan för jämställdhetsintegrering Utvecklingsplan för jämställdhetsintegrering Innehållsförteckning Sammanfattning.... 1 Utgångspunkter för hållbar jämställdhet... 3 Visioner, mål och indikatorer...7

Läs mer

Systematiskt lärandestyrt förbättringsarbete

Systematiskt lärandestyrt förbättringsarbete Systematiskt lärandestyrt förbättringsarbete Jämställdhet och förbättringsarbete Varför ska vi jobba med jämställdhetsintegrering? En kortfattad beskrivning av varför det är bra att gifta ihop jämställdhets-

Läs mer

JämStöds Praktika. Metodbok för jämställdhetsintegrering SOU 2007:15

JämStöds Praktika. Metodbok för jämställdhetsintegrering SOU 2007:15 JämStöds Praktika Metodbok för jämställdhetsintegrering SOU 2007:15 JämStöds Praktika Metodbok för jämställdhetsintegrering Metodbok från JämStöd Utredningen om stöd för jämställdhetsintegrering i staten

Läs mer

Vägledning till jämställdhetsintegrering en utgångspunkt

Vägledning till jämställdhetsintegrering en utgångspunkt 1(6) Dnr 2007-00467 Vägledning till jämställdhetsintegrering en utgångspunkt Socialfondsprojekt ska enligt det operativa programmet 1 jämställdhetsintegreras. Denna vägledning har tagits fram som ett stöd

Läs mer

Handlingsplan för jämställdhetsintegrering på Skatteverket 2014

Handlingsplan för jämställdhetsintegrering på Skatteverket 2014 Handlingsplan för jämställdhetsintegrering på Skatteverket 2014 1. Kontaktperson för arbetet med jämställdhetsintegrering Namn: Fredrik Rosengren, Chef Ekonomistaben Telefon: 010-574 87 30 E-postadress:

Läs mer

Från statistik till analys och förbättring

Från statistik till analys och förbättring Från statistik till analys och förbättring Svensk jämställdhetspolitik Vad? Politik Jämställdhetspolitiska mål Svensk jämställdhetspolitik utgörs av de jämställdhetspolitiska målen. De innefattar ett övergripande

Läs mer

Utvärdering av de regionala jämställdhetsmålen 2011

Utvärdering av de regionala jämställdhetsmålen 2011 Länsstyrelsen Västernorrland avdelningen för Näringsliv och samhällsbyggnad 2011:11 Dnr 801-1524-11 Utvärdering av de regionala jämställdhetsmålen 2011 Utvärdering av de regionala jämställdhetsmålen 2011

Läs mer

Här presenteras resultatet av väggtidningarna som

Här presenteras resultatet av väggtidningarna som TÄNK OM OCH GÖR DET JÄMT en dag om jämställdhet 11 oktober 2006 Här presenteras resultatet av väggtidningarna som arbetades fram vid grupparbetet under konferensen om jämställdhet 11 oktober på Borgen.

Läs mer

Kommittédirektiv. Nationell strategi för att nå målet om att mäns våld mot kvinnor ska upphöra. Dir. 2014:25

Kommittédirektiv. Nationell strategi för att nå målet om att mäns våld mot kvinnor ska upphöra. Dir. 2014:25 Kommittédirektiv Nationell strategi för att nå målet om att mäns våld mot kvinnor ska upphöra Dir. 2014:25 Beslut vid regeringssammanträde den 20 februari 2014 Sammanfattning En särskild utredare ska föreslå

Läs mer

Genusperspektiv på ANDT

Genusperspektiv på ANDT Genusperspektiv på ANDT Jessika Svensson, Folkhälsomyndigheten Projektledarutbildning ANDT, Stockholm ANDT 2015-09-01 Innehåll Inte fördjupning i de enskilda sakområdena Relevansen för det förebyggande

Läs mer

Jämställdhetsutbildning inklusive certifiering

Jämställdhetsutbildning inklusive certifiering Jämställdhetsutbildning inklusive certifiering 8 november 2012 Lena Aune JÄMLIKHET - JÄMSTÄLLDHET Jämlikhet avser alla människors lika värde, dvs rättvisa förhållanden mellan alla individer och grupper

Läs mer

Checklista för jämställdhetsanalys

Checklista för jämställdhetsanalys PROGRAM FÖR HÅLLBAR JÄMSTÄLLDHET Checklista för jämställdhetsanalys Utveckla verksamheten med jämställdhet Det här är Sveriges Kommuner och Landstings (SKL) checklista för att integrera jämställdhet i

Läs mer

Strategi för jämställdhetsintegrering Länsstyrelsen Uppsala län 2014-2016

Strategi för jämställdhetsintegrering Länsstyrelsen Uppsala län 2014-2016 Jämställdhet 2014-2016 Innehållsförteckning Inledning sid 4 Länsstyrelsens uppdrag...sid 5 Riksdagens nationella jämställdhetspolitiska mål...sid 5 En jämställd länsstyrelse sid 6 Arbetet med att ta fram

Läs mer

Basutbildning i jämställdhet och jämställdhetsintegrering. Ett material från:

Basutbildning i jämställdhet och jämställdhetsintegrering. Ett material från: Basutbildning i jämställdhet och jämställdhetsintegrering Ett material från: Sveriges jämställdhetspolitik 1972 jämställdhet ett eget politikområde, då under Olof Palme 1994 tydligt (feministiskt) maktperspektiv

Läs mer

Jämställdhetsintegrering i myndigheter, JiM Nätverksträff 2013-03-06

Jämställdhetsintegrering i myndigheter, JiM Nätverksträff 2013-03-06 Jämställdhetsintegrering i myndigheter, JiM Nätverksträff 2013-03-06 Närvarande: Judith Hadnagy, Arbetsmiljöverket, Kerstin Andersson, Boverket, Ylva Bernrup, Försäkringskassan, Ingmari Hielm Jakobsson,

Läs mer

FÖR JÄMSTÄLLDHETSINTEGRERING I KRONOBERGS LÄN

FÖR JÄMSTÄLLDHETSINTEGRERING I KRONOBERGS LÄN FÖR JÄMSTÄLLDHETSINTEGRERING I KRONOBERGS LÄN STRATEGI FÖR JÄMSTÄLLDHETSINTEGRERING I KRONOBERGS LÄN 2014-2016 FÖRORD Gemensamma prioriteringar och samordnade insatser leder till stora resultat. Vi är

Läs mer

Strategi för ett jämställt Upplands Väsby

Strategi för ett jämställt Upplands Väsby Styrdokument, plan Stöd & Process 2013-08-27 Maria Lindeberg 08-590 973 76 Dnr KS/2013:457 Maria.lindeberg@upplandsvasby.se Strategi för ett jämställt Upplands Väsby Nivå: Kommungemensamt Antagen: Kommunfullmäktige

Läs mer

Jämställdhetsplan Kalix kommun 2015-2017

Jämställdhetsplan Kalix kommun 2015-2017 Jämställdhetsplan Kalix kommun 2015-2017 Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Jämställdhetsplan 2015-20174 Plan 2015-02-23, 61 Kommunstyrelsen Dokumentansvarig/processägare Version

Läs mer

Utbildning i SKL:s checklista för jämställdhetsanalys

Utbildning i SKL:s checklista för jämställdhetsanalys Utbildning i SKL:s checklista för jämställdhetsanalys 1 Förord Till dig som ska leda utbildningen Sveriges Kommuner och Landsting har tagit fram en checklista för jämställdhetsanalys för förtroendevalda,

Läs mer

Kommittédirektiv. Delegation för jämställdhet i högskolan. Dir. 2009:7. Beslut vid regeringssammanträde den 29 januari 2009

Kommittédirektiv. Delegation för jämställdhet i högskolan. Dir. 2009:7. Beslut vid regeringssammanträde den 29 januari 2009 Kommittédirektiv Delegation för jämställdhet i högskolan Beslut vid regeringssammanträde den 29 januari 2009 Dir. 2009:7 Sammanfattning av uppdraget En delegation ska stödja insatser och föreslå åtgärder

Läs mer

Örkelljunga kommun RESULTATRAPPORT, PROGRAM FÖR HÅLLBAR JÄMSTÄLLDHET

Örkelljunga kommun RESULTATRAPPORT, PROGRAM FÖR HÅLLBAR JÄMSTÄLLDHET Örkelljunga kommun RESULTATRAPPORT, PROGRAM FÖR HÅLLBAR JÄMSTÄLLDHET Förord Syftet med jämställdhetsarbetet har varit att öka kunskaperna hos medarbetarna inom området jämställdhet. Detta för att medarbetarna

Läs mer

Strategi för jämställdhetsintegrering i Gotlands län 2014 2016

Strategi för jämställdhetsintegrering i Gotlands län 2014 2016 Strategi för jämställdhetsintegrering i Gotlands län 2014 2016 Innehållsförteckning Förord... 2 1. Inledning... 1 1.1 Länsstyrelsens uppdrag... 1 1.1.1 Uppdrag om att ta fram en länsstrategi för jämställdhetsintegrering...

Läs mer

Att arbeta praktiskt Varför ökad jämställdhet? Ökad internationell konkurrens Ökad lönsamhet Förbättrad möjlighet att möta kundens behov Politiska krav Värdegrund Mångsidig kompetens Ökad konkurrens om

Läs mer

Praktiskt idag. Fika 10.00-10.30 Lunch 12.00-13.00. Fika 14.30-15.00 Nödutgångar och toaletter Trådlöst internet: Scandic easy Mikrofoner

Praktiskt idag. Fika 10.00-10.30 Lunch 12.00-13.00. Fika 14.30-15.00 Nödutgångar och toaletter Trådlöst internet: Scandic easy Mikrofoner Praktiskt idag Fika 10.00-10.30 Lunch 12.00-13.00 Skomakarlåda, Saffrandoftande fisk- och skaldjursgryta samt broccoligratäng Fika 14.30-15.00 Nödutgångar och toaletter Trådlöst internet: Scandic easy

Läs mer

Jämställdhetsplan. för anställda 2008-2009. Personalavdelningen, Bengt Wirbäck 2008-12-22 Dnr 10-1900/08

Jämställdhetsplan. för anställda 2008-2009. Personalavdelningen, Bengt Wirbäck 2008-12-22 Dnr 10-1900/08 Jämställdhetsplan för anställda 2008-2009 Personalavdelningen, Bengt Wirbäck 2008-12-22 Dnr 10-1900/08 1(4) 2008-12-22 JÄMSTÄLLDHETSPLAN för anställda 2008-2009 INLEDNING Högskolan i Gävle ser jämställdhet

Läs mer

Malmö stad RESULTATRAPPORT, PROGRAM FÖR HÅLLBAR JÄMSTÄLLDHET

Malmö stad RESULTATRAPPORT, PROGRAM FÖR HÅLLBAR JÄMSTÄLLDHET Malmö stad RESULTATRAPPORT, PROGRAM FÖR HÅLLBAR JÄMSTÄLLDHET Förord Malmö stads arbete med jämställdhetsintegrering vilar på CEMR, de nationella jämställdhetspolitiska målen, Malmö stads utvecklingsplan

Läs mer

Ett jämställt Västerbotten. Länsstrategi för jämställdhetsintegrering 2014-2016

Ett jämställt Västerbotten. Länsstrategi för jämställdhetsintegrering 2014-2016 Ett jämställt Västerbotten Länsstrategi för jämställdhetsintegrering 2014-2016 Omslagsfoto: Andreas Garpebring Innehåll Förord... 4 Inledning... 6 Varför behövs en länsstrategi för jämställdhetsintegrering?...

Läs mer

Handbok 1 Jämställdhet i det fackliga arbetet. FACKLIG FEMINISM Klass och kön 2006

Handbok 1 Jämställdhet i det fackliga arbetet. FACKLIG FEMINISM Klass och kön 2006 Handbok 1 Jämställdhet i det fackliga arbetet FACKLIG FEMINISM Klass och kön 2006 Klass och kön 2006 Handbok 1 Jämställdhet i det fackliga arbetet Landsorganisationen i Sverige 2006 Omslagsfoto: Petr Svarc/Lucky

Läs mer

Ungdomsstyrelsens plan för jämställdhetsintegrering 2014

Ungdomsstyrelsens plan för jämställdhetsintegrering 2014 MISSIV 1 (1) Datum 2013-09-13 Dnr 0989/13 Regeringskansliet Utbildningsdepartementet 103 33 Stockholm Ungdomsstyrelsens plan för jämställdhetsintegrering 2014 Ungdomsstyrelsen har fått i uppdrag att ta

Läs mer

Jämställd medborgarservice i praktiken. Räddningstjänsten

Jämställd medborgarservice i praktiken. Räddningstjänsten Jämställd medborgarservice i praktiken Räddningstjänsten Inledning I denna guide återfinns förslag och exempel på genomförande av praktiskt jämställdhetsarbete. Tanken är att den ska användas som en hjälp

Läs mer

Återrapportering jämställdhetsintegrering

Återrapportering jämställdhetsintegrering Maria Hillerbrand Återrapportering jämställdhetsintegrering Datum 2015-03-05 Regeringen Utbildningsdepartementet 103 33 STOCKHOLM Diarienummer 2013-100-1634 Ert diarienummer U2013/5520/SF 1 (9) Återrapportering

Läs mer

JÄMSTÄLLDHETSPLAN. Svenska Karateförbundet Fastställd av förbundsstyrelsen den 24 april 2010

JÄMSTÄLLDHETSPLAN. Svenska Karateförbundet Fastställd av förbundsstyrelsen den 24 april 2010 JÄMSTÄLLDHETSPLAN Svenska Karateförbundet Fastställd av förbundsstyrelsen den 24 april 2010 Inom idrottsrörelsen har det pågått ett medvetet jämställdhetsarbete sedan Riksidrottsförbundets (RF:s) stämma

Läs mer

Vad ska vi prata och samtala om?

Vad ska vi prata och samtala om? Vad ska vi prata och samtala om? Om Länsstyrelsen och våra uppdrag Om mäns våld mot kvinnor Läget i länet Kommande lagstiftning Vad gör Operation Kvinnofrid och vad kan Länsstyrelsen erbjuda Regional strategi

Läs mer

Strategi för ett jämställt Örebro

Strategi för ett jämställt Örebro PROGRAM POLICY STRATEGI HANDLINGSPLAN RIKTLINJER Strategi för ett jämställt Örebro År 2016 2025 Örebro kommun 2015-09-22 Ks 424/2014 orebro.se 2 PROGRAM Uttrycker värdegrund och önskvärd utveckling av

Läs mer

Jämställdhetsintegrering i myndigheter, JiM Referensgruppsmöte 2013-10-23

Jämställdhetsintegrering i myndigheter, JiM Referensgruppsmöte 2013-10-23 Jämställdhetsintegrering i myndigheter, JiM Referensgruppsmöte 2013-10-23 Närvarande Karin Hopstadius, Länsstyrelsen Kronoberg, Irma Cupina, Länsstyrelsen Gotland, Lillemor Landsten, Länsstyrelsen Jämtland,

Läs mer

Strategi för Jämställdhetsintegrering i Halland 2014-16

Strategi för Jämställdhetsintegrering i Halland 2014-16 Strategi för Jämställdhetsintegrering i Halland 2014-16 Länsstyrelsen i Hallands län Meddelande 2014:01 ISSN 1101-1084 ISRN: LSTY-N-M--2104/01 SE Foto: Översta miniatyrbilden. Fotograf: Fredrik Petersson.

Läs mer

Jämställdhetspolicy Antagen av kommunfullmäktige 2007-10-15, 95 Rev. 2008-04-17, 24

Jämställdhetspolicy Antagen av kommunfullmäktige 2007-10-15, 95 Rev. 2008-04-17, 24 Antagen av kommunfullmäktige 2007-10-15, 95 Rev. 2008-04-17, 24 Inledning Jämställdhetslagen 1991:433 har till ändamål att främja kvinnors och mäns lika rätt i arbetslivet. Jämställdhet i arbetslivet innebär

Läs mer

VÄRMDÖ KOMMUN KLK/Personalenheten

VÄRMDÖ KOMMUN KLK/Personalenheten VÄRMDÖ KOMMUN KLK/Personalenheten Tjänsteskrivelse 2005-02-16 Dnr 05KS/0139 Handläggare: Jonas Rydberg Tel: 08/570 383 38 Kommunstyrelsen Jämställdhetspolicy respektive jämställdhetsplan 2005 vid Värmdö

Läs mer

Integrering av mångfald och jämställdhet. En handbok för Sollefteå kommun

Integrering av mångfald och jämställdhet. En handbok för Sollefteå kommun Kunskap Verktyg Medvetenhet Aktion Integrering av mångfald och jämställdhet En handbok för Sollefteå kommun Förord Förord Sollefteå kommun står inför en stor utmaning. Inom en tioårsperiod kommer en tredjedel

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Jämställdhets- och mångfaldsplan 2014. 2014-09-10 Vår referens. Malin Björk Sekreterare. Malin.Bjork4@malmo.

Tjänsteskrivelse. Jämställdhets- och mångfaldsplan 2014. 2014-09-10 Vår referens. Malin Björk Sekreterare. Malin.Bjork4@malmo. Malmö stad Stadsområdesförvaltning Väster 1 (1) Datum 2014-09-10 Vår referens Malin Björk Sekreterare Tjänsteskrivelse Malin.Bjork4@malmo.se Jämställdhets- och mångfaldsplan 2014 SOFV-2014-1512 Sammanfattning

Läs mer

Fri tid på lika villkor? En undersökning om flickor, pojkar och möjligheterna till jämställdhetsarbete inom Kulturförvaltningen i Halmstad

Fri tid på lika villkor? En undersökning om flickor, pojkar och möjligheterna till jämställdhetsarbete inom Kulturförvaltningen i Halmstad Fri tid på lika villkor? En undersökning om flickor, pojkar och möjligheterna till jämställdhetsarbete inom Kulturförvaltningen i Halmstad 1 Fri tid på lika villkor? En undersökning om flickor, pojkar

Läs mer

LÄNSSTYRELSEN 2(20) 1 Inledning 3. 1.1 Uppdrag 3 1.2 Upplägg av arbetet med strategin 4. 2 Jämställdhetsmål nationellt och internationellt 5

LÄNSSTYRELSEN 2(20) 1 Inledning 3. 1.1 Uppdrag 3 1.2 Upplägg av arbetet med strategin 4. 2 Jämställdhetsmål nationellt och internationellt 5 LÄNSSTYRELSEN 2(20) INNEHÅLL: Sida Förord 1 Inledning 3 1.1 Uppdrag 3 1.2 Upplägg av arbetet med strategin 4 2 Jämställdhetsmål nationellt och internationellt 5 2.1 Nationella mål 5 2.2 Jämställdhetsmål

Läs mer

Jämställdhetsanalys biståndsbedömning hemtjänst

Jämställdhetsanalys biståndsbedömning hemtjänst Jämställdhetsanalys biståndsbedömning hemtjänst Jämställdhet innebär att kvinnor och män har lika rättigheter, skyldigheter och möjligheter inom livets alla områden. Lycksele kommun arbetar sedan 2009

Läs mer

Jämställdhets- och likabehandlingsplan för Svenska Seglarförbundet 2011-2013. Ver. 2010-12-01

Jämställdhets- och likabehandlingsplan för Svenska Seglarförbundet 2011-2013. Ver. 2010-12-01 Jämställdhets och likabehandlingsplan för Svenska Seglarförbundet 20112013 Ver. 20101201 Innehåll 1. BAKGRUND... 3 1.1 VARFÖR ARBETA MED JÄMSTÄLLDHET/LIKABEHANDLING?... 3 1.1.1 Hur arbeta med Jämställdhet/likabehandling...

Läs mer

Örebro läns strategi för jämställdhet. 2013-2016 Publ. nr. 2013:8

Örebro läns strategi för jämställdhet. 2013-2016 Publ. nr. 2013:8 Örebro läns strategi för jämställdhet 2013-2016 Publ. nr. 2013:8 Örebro läns strategi för jämställdhet 2013-2016 Foto: Christer Pöhner och Mostphotos Framtagen av: Länsstyrelsen i Örebro län, 2013 Inledning

Läs mer

Jämställdhetsintegrering - analys för förändring

Jämställdhetsintegrering - analys för förändring Jämställdhetsintegrering - analys för förändring Eva Wittbom, Ekon.dr Akademin för ekonomistyrning i staten Stockholm Business School www.sbs.su.se/aes Ett gott exempel på politiskt mål som ska nås med

Läs mer

JÄMSTÄLLDHET INOM IDROTTEN. Lärgruppsplan

JÄMSTÄLLDHET INOM IDROTTEN. Lärgruppsplan JÄMSTÄLLDHET INOM IDROTTEN Lärgruppsplan JÄMSTÄLLDHET INOM IDROTTEN Jämställdhet innebär att kvinnor och män, flickor och pojkar har lika rättigheter, möjligheter och skyldigheter inom alla väsentliga

Läs mer

Tjörns kommun RESULTATRAPPORT, PROGRAM FÖR HÅLLBAR JÄMSTÄLLDHET

Tjörns kommun RESULTATRAPPORT, PROGRAM FÖR HÅLLBAR JÄMSTÄLLDHET Tjörns kommun RESULTATRAPPORT, PROGRAM FÖR HÅLLBAR JÄMSTÄLLDHET 1111 2 Förord VÄLKOMMEN projektets syfte är att utveckla och förbättra de tjänster och den service som Tjörns kommun erbjuder till sina invånare

Läs mer

Regeringens jämställdhetssatsning

Regeringens jämställdhetssatsning en granskningsrapport från riksrevisionen Regeringens jämställdhetssatsning tillfälligheter eller långsiktiga förbättringar? rir 2015:13 Riksrevisionen är en myndighet under riksdagen med uppgift att granska

Läs mer

Handlingsplan för en jämställd regional tillväxt

Handlingsplan för en jämställd regional tillväxt Datum Dnr 2013-01-29 12-035 Näringsdepartementet Handlingsplan för en jämställd regional tillväxt Ett nytt regionalt arbetssätt Regionförbundets Sörmland har från årsskiftet ett nytt regionalt utvecklingsprogram,

Läs mer

Medel för utvecklingsarbete avseende utvecklingsplan för jämställdhetsintegrering

Medel för utvecklingsarbete avseende utvecklingsplan för jämställdhetsintegrering Malmö stad Fritidsförvaltningen 1 (2) Datum 2013-12-09 Vår referens Jens Trondman Planeringssekreterare Tjänsteskrivelse Jens.Trondman@malmo.se Medel för utvecklingsarbete avseende utvecklingsplan för

Läs mer

Våld i nära relationer - att våga se och agera!

Våld i nära relationer - att våga se och agera! Våld i nära relationer - att våga se och agera! Fyrbodals kommunalförbund - 14 kommuner samarbetar för tillväxt FN:s deklaration om avskaffandet av våld mot kvinnor, 1993 Våld mot kvinnor är en manifestation

Läs mer

Intern strategi för jämställdhetsintegrering 2014-2016

Intern strategi för jämställdhetsintegrering 2014-2016 Intern strategi för jämställdhetsintegrering 2014-2016 Omslagsfoto: Anna Wenngren Innehåll Inledning... 3 Varför behövs en länsstrategi för jämställdhetsintegrering?... 3 Hur har strategin tagits fram?...

Läs mer

Jämställdhetsstrategi för Skåne 2014-2016

Jämställdhetsstrategi för Skåne 2014-2016 Logotyper för samverkansparter läggs till vid undertecknande. Jämställdhetsstrategi för Skåne 2014-2016 (med sikte på 2020) Titel: Utgiven av: Författare: Beställning: Copyright: Jämställdhetsstrategi

Läs mer

Jämställdhetsstrategi för Skåne 2014-2016. (med sikte på 2020)

Jämställdhetsstrategi för Skåne 2014-2016. (med sikte på 2020) Jämställdhetsstrategi för Skåne 2014-2016 (med sikte på 2020) Titel: Utgiven av: Författare: Beställning: Copyright: Jämställdhetsstrategi för Skåne 2014-2016 (med sikte på 2020) Länsstyrelsen Skåne Helene

Läs mer

Policy för mötesplatser för unga i Malmö. Gäller 2010-07-01-2012-12-31

Policy för mötesplatser för unga i Malmö. Gäller 2010-07-01-2012-12-31 Policy för mötesplatser för unga i Malmö Gäller 2010-07-01-2012-12-31 Varför en policy? Mål För att det ska vara möjligt att följa upp och utvärdera verksamheten utifrån policyn så används två typer av

Läs mer

Likabehandlingsplan 2015-2017

Likabehandlingsplan 2015-2017 Antagen ks 227/2014 Sida 1(5) Kommunledningskontoret Anna Olsson anna.olsson@osby.se Likabehandlingsplan 2015-2017 Likabehandlingsplanen beskriver och ger struktur åt likabehandlingsarbetet i kommunens

Läs mer

Gotland: den jämställda ön?

Gotland: den jämställda ön? Gotland: den jämställda ön? Ett kunskapsunderlag Gotland: den jämställda ön? Ett kunskapsunderlag Text: Hanna Glans, EQO Equal opportunities AB (2014) Bearbetning av underlag: Mattias Hansson, Bettina

Läs mer

Jämställdhet och mångfald - en förutsättning för hållbar utveckling. Kicki Borhammar, EDCS

Jämställdhet och mångfald - en förutsättning för hållbar utveckling. Kicki Borhammar, EDCS Jämställdhet och mångfald - en förutsättning för hållbar utveckling Kicki Borhammar, EDCS Uppdrag: att bidra till jämställd utveckling processtöd till projekt inom tillväxtarbetet processtöd till företag

Läs mer

Jämställdhet en fråga för revisorer

Jämställdhet en fråga för revisorer Jämställdhet en fråga för revisorer Förord Jämställdhet är en fråga om rättvisa och en del av det kommunala uppdraget. Alla invånare har rätt att få del av likvärdig kommunal service oavsett kön, etnisk

Läs mer

Kartläggning av resursfördelningen utifrån kön

Kartläggning av resursfördelningen utifrån kön Kartläggning av resursfördelningen utifrån kön beräkningsmodell och checklista Idrotts- och föreningsförvaltningen, augusti 2013 Kontaktperson: Carola Helltén, verksamhetsutvecklare, Förening Telefon:

Läs mer

Arbete med jämtegrering. Kalmar kommun. Revisionsrapport 2010-12-06. Britt-Mari Idensjö Stefan Wik

Arbete med jämtegrering. Kalmar kommun. Revisionsrapport 2010-12-06. Britt-Mari Idensjö Stefan Wik Arbete med jämtegrering Kalmar kommun Revisionsrapport 2010-12-06 Britt-Mari Idensjö Stefan Wik Bilaga Kalmar kommun 2009-2010 Utvecklingsplan för jämställdhetsintegrering Innehåll 1 Bakgrund och revisionsfråga...

Läs mer

Lärande uppföljning för jämställda verksamheter HANDLEDNING OCH FRÅGEGUIDE

Lärande uppföljning för jämställda verksamheter HANDLEDNING OCH FRÅGEGUIDE Lärande uppföljning för jämställda verksamheter HANDLEDNING OCH FRÅGEGUIDE Förord För att skapa långsiktiga effekter av jämställdhetsarbete behövs bra verktyg. Det kan exempelvis vara metoder för reflektion

Läs mer

Miljö- och byggnämndens prioriterade mål

Miljö- och byggnämndens prioriterade mål 2011 2014 Antagen av kommunfullmäktige 25 2013-06-10 Miljö- och byggnämndens prioriterade mål För mandatperioden 2011 2014 BJURHOLMS KOMMUN 2011 2014 Innehåll Inledning... 3 Syfte... 3 Beskrivning av arbetsgång...

Läs mer

Riktlinjer gällande arbetet för ett hållbart samhälle.

Riktlinjer gällande arbetet för ett hållbart samhälle. Riktlinjer 1(5) Riktlinjer gällande arbetet för ett hållbart samhälle. Riktlinjerna utgör grunden för arbetet med hållbar utveckling, vårt mål är ett strukturerat arbete där det framgår på ett tydligt

Läs mer

Våld i nära relationer

Våld i nära relationer Våld i nära relationer Övergripande plan mot våld i nära relationer 2015-2018 Våld i nära relationer har många uttryck: psykiskt våld fysiskt våld sexuellt våld materiellt våld latent våld försummelse

Läs mer

Styrning. Kvinnor och män skall ha samma makt att forma samhället och sina egna liv. 1. En jämn fördelning av makt och inflytande

Styrning. Kvinnor och män skall ha samma makt att forma samhället och sina egna liv. 1. En jämn fördelning av makt och inflytande Styrning Nationella jämställdhetspolitiska mål: Kvinnor och män skall ha samma makt att forma samhället och sina egna liv 1. En jämn fördelning av makt och inflytande 2. Ekonomisk jämställdhet 3. En jämn

Läs mer

JÄMSTÄLLDHETSSTRATEGI. Hela Sverige ska leva

JÄMSTÄLLDHETSSTRATEGI. Hela Sverige ska leva 2008/2009 JÄMSTÄLLDHETSSTRATEGI för riksorganisationen Hela Sverige ska leva Jämställda Bygder Riksorganisationen Hela Sverige ska leva Stortorget 7 SE - 111 29 Stockholm Tfn: 08-24 13 50 1 Innehållsförteckning

Läs mer

En kortversion av Polismyndigheten i Södermanlands läns. Mångfalds- och likabehandlingsplan 2013-2014

En kortversion av Polismyndigheten i Södermanlands läns. Mångfalds- och likabehandlingsplan 2013-2014 Mångfalds- och likabehandlingsplan En kortversion av Polismyndigheten i Södermanlands läns Mångfalds- och likabehandlingsplan Polisen ska vara en arbetsplats för alla där olikheter och olika bakgrund är

Läs mer

Policy mot hedersrelaterat våld och förtryck

Policy mot hedersrelaterat våld och förtryck 1 [11] Stöd och utvecklingsenheten 2010-05-26 Policy mot hedersrelaterat våld och förtryck En form av patriarkalt våld och förtryck Antagna av kommunfullmäktige 2010-06-17 SOCIALFÖRVALTNINGEN Post Botkyrka

Läs mer

Ett barn är varje människa under 18 år

Ett barn är varje människa under 18 år barns rätt åstorp Ett barn är varje människa under 18 år Åstorp - Söderåsstaden där människor och företag möts och växer www.astorp.se barns rätt åstorp är en policy med syftet att stärka barns och ungas

Läs mer

Mål och aktiviteter, CSN 2014

Mål och aktiviteter, CSN 2014 Mål och aktiviteter, CSN 2014 Aktivitet Mål Resultat Effekt 1. Inkludering av hetsmål och ett jämställt synsätt i arbetet med VP. Ledningsgruppen, controllers, processledare och 2. Information om hetsintegrering

Läs mer

FAS 05. Lokalt kollektivavtal. Förnyelse Arbetsmiljö Samverkan. Munkedals kommun. Antagen 2010-03-09, Dnr KS 2010-64 Reviderad 2013-03-18, 5

FAS 05. Lokalt kollektivavtal. Förnyelse Arbetsmiljö Samverkan. Munkedals kommun. Antagen 2010-03-09, Dnr KS 2010-64 Reviderad 2013-03-18, 5 FAS 05 Lokalt kollektivavtal Förnyelse Arbetsmiljö Samverkan Munkedals kommun Antagen 2010-03-09, Dnr KS 2010-64 Reviderad 2013-03-18, 5 Sida 2 av 9 Innehållsförteckning 1. Bakgrund 3 2. Gemensamma åtaganden

Läs mer

ETT MÄNSKLIGARE SAMHÄLLE FÖR ALLA

ETT MÄNSKLIGARE SAMHÄLLE FÖR ALLA ETT MÄNSKLIGARE SAMHÄLLE FÖR ALLA Chefs- och medarbetarpolicy för Stockholms Stadsmission Antagen av Stockholms Stadsmissions och Stadsmissionens Skolstiftelses styrelser 2011-02-21 Dokumentansvarig: Personalchef

Läs mer

Carin Holm carin.holm@o.lst.se Ulrika Sjöback ulrika.sjoback@o.lst.se

Carin Holm carin.holm@o.lst.se Ulrika Sjöback ulrika.sjoback@o.lst.se LÖNEKARTLÄGGNING LÄNSSTYRELSEN I VÄSTRA GÖTALANDS LÄN Carin Holm carin.holm@o.lst.se Ulrika Sjöback ulrika.sjoback@o.lst.se Inledning Männen är i större utsträckning chefer och har högre och oftare individuell

Läs mer

Jämställd medborgarservice chefens ansvar. Jäm Stöd

Jämställd medborgarservice chefens ansvar. Jäm Stöd Jämställd medborgarservice chefens ansvar Jäm Stöd Jäm Stöd JämStöd är en statlig utredning som har jobbat i snart två år. Vårt uppdrag är att utveckla metoder för hur man i praktiken ska jämställdhetsintegrera

Läs mer

Jämställdhetsintegrering av verksamheten inom Näringsliv Skåne

Jämställdhetsintegrering av verksamheten inom Näringsliv Skåne Jämställdhetsintegrering av verksamheten inom Näringsliv Skåne DET ÖPPNA SKÅNE Enligt Skånes regionala utvecklingsstrategi har vi år 2030 det öppna Skåne. Öppet i sinnet, öppet för alla och med ett öppet

Läs mer

JÄMSTÄLLDHETSPLAN för Hofors kommun 2013-2016

JÄMSTÄLLDHETSPLAN för Hofors kommun 2013-2016 JÄMSTÄLLDHETSPLAN för Hofors kommun 2013-2016 Hofors kommun fastställd av, KF 61/2013-06-10 Jämställdhetsplanen gäller från och med 2013-08-31 Revideras 2016-08-31 0 Inledning Enligt 13 i diskrimineringslagen

Läs mer

Jämställdhetsplanen 2012-2014 är antagen av kommunfullmäktige 2011-12-01.

Jämställdhetsplanen 2012-2014 är antagen av kommunfullmäktige 2011-12-01. Jämställdhetsplan 2012-2014 Jämställdhetsplanen 2012-2014 är antagen av kommunfullmäktige 2011-12-01. Layout: Stadskontoret Information Lena Gustafsson Foton: Lena Gustafsson och Smålandsbilder AB Innehållsförteckning

Läs mer

Stöd för framtiden om förutsättningar för jämställdhetsintegrering

Stöd för framtiden om förutsättningar för jämställdhetsintegrering Stöd för framtiden om förutsättningar för jämställdhetsintegrering Slutbetänkande från JämStöd Utredningen om stöd för jämställdhetsintegrering i staten Stockholm 2007 SOU 2007:15 SOU och Ds kan köpas

Läs mer

Det lönar sig. Ledningsstyrt jämställdhetsarbete för hållbar tillväxt. Regionalt utvecklingsforum Torsdagen den 22 september 2011.

Det lönar sig. Ledningsstyrt jämställdhetsarbete för hållbar tillväxt. Regionalt utvecklingsforum Torsdagen den 22 september 2011. Det lönar sig Ledningsstyrt jämställdhetsarbete för hållbar tillväxt Regionalt utvecklingsforum Torsdagen den 22 september 2011 Christina Franzén www.ledarskapsakademi.se Vision vår handlingskraft i nutid

Läs mer

Projektplan - Hållbarhetsintegrering

Projektplan - Hållbarhetsintegrering Projektplan - Hållbarhetsintegrering Stadskontoret Upprättad Datum: Version: Ansvarig: Förvaltning: Enhet: 2015-01-09 1.0 Susanna Jakobsson, Lotta Heckley, Maria Kronogård, Jenny Theander Stadskontoret

Läs mer

Stor blandning - lika behandling. Svenska Innebandyförbundets strategi för likabehandling

Stor blandning - lika behandling. Svenska Innebandyförbundets strategi för likabehandling Stor blandning - lika behandling Svenska Innebandyförbundets strategi för likabehandling Inledning Den här strategin borde inte behövas. En strategi för att säkerställa det självklara att alla som är involverade

Läs mer

Ledarutveckling över gränserna

Ledarutveckling över gränserna Handlingsplan för jämställdhet i (ESF projekt 2011-3030037) Bakgrund Vi vill genom olika ledarutvecklingsinsatser ge deltagarna större möjlighet till en framtida karriär som chef. Programmet genomförs

Läs mer

HANDLINGSPLAN FÖR LIKA VILLKOR 2015

HANDLINGSPLAN FÖR LIKA VILLKOR 2015 Dnr: L2015/77 2015-06-03 HANDLINGSPLAN FÖR LIKA VILLKOR 2015 Beslutad av rektor för Högskolan i Halmstad 2015-06-03 Handlingsplanen för lika villkor revideras varje år och utgår från Diskrimineringslagen

Läs mer

Jämställdhetsplan 2009 Antagen i Kommunfullmäktige 2009-06-17

Jämställdhetsplan 2009 Antagen i Kommunfullmäktige 2009-06-17 Jämställdhetsplan 2009 Antagen i Kommunfullmäktige 2009-06-17 Jämställdhetsplan för Perstorps kommun Jämställdhet innebär att kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv. Jämställdhet

Läs mer

Eskilstuna kommuns arbete med CEMR-deklarationen

Eskilstuna kommuns arbete med CEMR-deklarationen Eskilstuna kommuns arbete med CEMR-deklarationen - från internationell deklaration till lokal praktisk verksamhet. Cecilia Boström, kommunstrateg jämställdhet Eskilstuna kommun Målsättning: Att bli Sveriges

Läs mer