Intern strategi för jämställdhetsintegrering. Länsstyrelsen i Norrbottens län

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Intern strategi för jämställdhetsintegrering. Länsstyrelsen i Norrbottens län"

Transkript

1 Intern strategi för jämställdhetsintegrering Länsstyrelsen i Norrbottens län

2 Titel: Författare: Omslagsbild: Kontaktperson: Intern strategi för jämställdhetsintegrering. Länsstyrelsen i Norrbottens län. Rapportserie nr 3/2014. Malin Stenman. Fotograf: Rebecca Walin Malin Stenman, Länsstyrelsen i Norrbottens län, Luleå. Telefon: , fax: , E-post: Internet:

3 Diarienummer Rapportnummer Innehållsförteckning Länsstyrelsens uppdrag kring jämställdhet... 1 Mål för jämställdhetspolitiken... 2 Jämställdhetsintegrering... 2 Tidigare insatser internt med jämställdhetsintegrering... 4 Intern strategi för jämställdhetsintegrering Målgrupp... 6 Medvetenhet... 6 Övergripande mål... 6 Effektmål 1: Styrning, planering och beslutsprocesser... 7 Delmål... 7 Indikatorer... 7 Effektmål 2: Utbildning och kunskap... 8 Delmål... 8 Indikatorer... 8 Effektmål 3: Metoder och analyser... 9 Delmål... 9 Effektmål 4: Stöd och samordning Delmål Indikatorer Effektmål 5: Utvärdering & revidering Delmål Ansvar och organisation för jämställdhetsintegrering Avdelningschefer/enhetschefer ansvarar för följande: Genomförande Enheter som jämställdhetsintegreras Arbetsgrupp kopplad till genomförandet Referenser... 13

4 Länsstyrelsens uppdrag kring jämställdhet Länsstyrelsen arbetar för att de nationella jämställdhetspolitiska målen ska få genomslag i länet. Arbetet handlar om att bedriva, stödja och samordna inom jämställdhetsområdet och följa upp jämställdhetsarbetet i länet, både internt inom den egna verksamheten och externt i samverkan med andra regionala aktörer. Under 2013 ska Länsstyrelsen utarbeta en strategi för jämställdhetsintegrering i länet. Det är ett uppdrag från regleringsbrevet och ska redovisas i februari I uppdraget ingår utöver den externa länsstrategi för jämställdhet som tagits fram även att utarbeta en intern strategi för jämställdhetsintegrering på Länsstyrelsen i Norrbotten. För genomförandet av jämställdhetsarbetet finns på varje Länsstyrelse en särskilt sakkunnig i frågor om jämställdhet, enligt förordning (2008:1346). Det var i propositionen 1993/94: 147 från Civildepartementet som det föreslogs att det på varje länsstyrelse skulle inrättas en länsexpert i jämställdhet. "Länsstyrelserna ska utarbeta en strategi för jämställdhetsintegrering inom respektive län. Utgångspunkterna vid utarbetandet av en sådan strategi ska vara länsstyrelsens uppgifter i fråga om jämställdhet enligt förordningen (2007:825) med länsstyrelseinstruktion. Strategin bör omfatta arbetet med jämställdhetsintegrering både när det gäller utåtriktat arbete inom länet och i den egna verksamheten. Strategin ska utformas utifrån de behov som länsstyrelsen identifierar och gälla för perioden " (Regleringsbrev för budgetåret 2013 avseende länsstyrelserna, uppdrag 84.) I förordningen (2007:825) med Länsstyrelseinstruktion 5 anges det att Länsstyrelsen ska: 1. integrera ett jämställdhetsperspektiv i sin verksamhet genom att belysa, analysera och beakta kvinnors och mäns samt flickors och pojkars villkor. 2. genomgående analysera och presentera individbaserad statistik med kön som övergripande indelningsgrund om det inte finns särskilda skäl mot detta. Inom ramen för den interna strategin ska samtliga verksamheter på Länsstyrelsen i Norrbotten jämställdhetsintegreras och därmed genomsyras av ett jämställdhetsperspektiv. För att de jämställdhetspolitiska målen ska uppnås regionalt är varje enhetschef ansvarig för att 5 införlivas i den egna verksamheten. Sakkunnig i jämställdhet är ett stöd i arbetet med jämställdhetsintegrering på enheterna och inte ensamt ansvarig för att det genomförs. 1

5 Mål för jämställdhetspolitiken Att verksamheten uppnår jämställdhet mellan kvinnor och män är målet med jämställdhetsintegering. Jämställdhet utgör en viktig faktor för ett hållbart, demokratiskt samhälle där människor ges lika möjligheter, rättigheter och skyldigheter oavsett kön och att människors resurser tillvaratas. I Sverige finns av Regeringen uppsatta jämställdhetsmål, där det övergripande målet är att kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv. Propositionen som föregick riksdagens beslut om de nya jämställdhetspolitiska målen betonade de ojämlika och strukturella förhållandena mellan kvinnor och män. 1 Det övergripande jämställdhetspolitiska målet innefattar mer precist fyra delmål: En jämn fördelning av makt och inflytande. Kvinnor och män ska ha samma rätt och möjlighet att vara aktiva medborgare och att forma villkoren i beslutsfattandet. Ekonomisk jämställdhet. Kvinnor och män ska ha samma möjligheter och villkor i fråga om utbildning och betalt arbete som ger ekonomisk självständighet livet ut. En jämn fördelning av det obetalda hem- och omsorgsarbetet. Kvinnor och män ska ta samma ansvar för hemarbetet och ha möjlighet att ge och få omsorg på lika villkor. Mäns våld mot kvinnor ska upphöra. Kvinnor och män, flickor och pojkar ska ha samma rätt till kroppslig integritet. Jämställdhetsintegrering Jämställdhetsintegrering är den huvudsakliga politiska strategi som används sedan 1990-talet för att uppnå de jämställdhetspolitiska målen. Det presenterades som strategi första gången i propositionen Jämställdhetspolitiken: Delad makt delat ansvar (prop. 1993/94:147). Begreppet kommer från den engelska termen gender mainstreaming och har sin bakgrund i internationellt utvecklingsarbete inom Världsbanken och FN. Regeringen utgår från Europarådets vedertagna definition: 2 Jämställdhetsintegrering innebär (om)organisering, förbättring, utveckling och utvärdering av beslutsprocesser, så att ett jämställdhetsperspektiv införlivas i allt beslutsfattande, på alla nivåer och i alla steg av processen, av de aktörer som normalt sett deltar i beslutsfattandet. Medan de jämställdhetspolitiska målen visar med tydlighet vilka utmaningar Sverige står inför avseende jämställdhet så utgör jämställdhetsintegering själva strategin för att göra 1 Propositionen Makt att forma samhället och sitt eget liv - nya mål i jämställdhetspolitiken (prop. 2005/06:155) 2 Council of Europe s hemsida: (Hämtad ) 2

6 kvinnors såväl som mäns angelägenheter och erfarenheter till en integrerad dimension i hur policies och program i samhällets alla sfärer utformas, genomförs och utvärderas 3. Strategin handlar om att jämställdhetsintegering integreras i samtliga verksamhetsområden inom organisationen för att säkerställa att alla medborgare får ett likvärdigt bemötande oavsett kön och att fördelningen av resurser är jämställd. Med jämställdhetsintegering som strategi arbetar man för att komma åt de normer, förväntningar och värderingar om femininitet och maskulinitet som gör att de reella villkoren i samhället är fortsatt ojämställda. 4 Att det ska finnas en strategi för jämställdhetsintegrering internt på Länsstyrelsen handlar om att myndigheten ska arbeta för att de jämställdhetspolitiska målen uppnås regionalt. Länsstyrelsen kan därmed bidra till att uppfylla de jämställdhetspolitiska målen i samhället som helhet, genom att den ordinarie verksamheten jämställdhetsintegreras utifrån de behov Länsstyrelsen identifierar. Att verksamheten beaktar, belyser och verkar för en jämställd medborgarservice är en betydelsefull del i ett hållbart och demokratiskt samhälle, men även för en kvalitetssäkrad myndighetsverksamhet i stort. 5 I praktiken kan det handla om att jämställdhetsintegrera de tjänster och den service som erbjuds medborgarna och säkerställa att den är lika tillgänglig, av lika hög kvalité och lika väl anpassad för kvinnor och män. Strategin jämställdhetsintegrering innebär ett varaktigt förändringsarbete och inte någon quick fix. Att det bedrivs just systematiskt och långsiktigt beskrivs inom forskningen som en tydlig framgångsfaktor när ett jämställdhetsperspektiv ska införlivas i en verksamhets beslutsfattande, på samtliga nivåer. 6 3 United Nations Further actions and initiatives to implement the Beijing declaration and platform for action. NY. 4 Jämi, Rapport 2/09 Jämställdhetsintegering i statliga myndigheters verksamhet. Hur långt har myndigheterna nått? Vad beror det på? Hur kan arbetet utvecklas vidare? Nationella sekretariatet för genusforskning, Göteborgs Universitet. 5 Ibid. 6 Lindholm Kristina, 2012, Jämställdhet i verksamhetsutveckling, Studentlitteratur. Lund. 3

7 Tidigare insatser internt med jämställdhetsintegrering Redan 1996 upprättades en strategi på Länsstyrelsen för arbetet med jämställdhetsfrågorna. Strategin hade främst ett externt fokus för Länsstyrelsens utåtriktade arbete, men även interna processer finns med i strategin. Det nämns särskilt att Länsstyrelsen ska anlägga ett jämställdhetsperspektiv i sin verksamhet så både kvinnors och män villkor och behov analyseras och beaktas i projektsatsningar och åtgärdsförslag. Utöver att jämställdhetsperspektivet skulle genomsyra hela länsstyrelsens verksamhet nämns b.la. följande: Könsuppdelad statistik är en förutsättning för att kunna anlägga ett jämställdhetsperspektiv. Utbildningar avseende jämställdhet inom regional tillväxt. Metoder för projektutvärderingar ur jämställdhetssynpunkt ska utvecklas. Att formella grupper som länsstyrelsen tillsätter ska ha så jämn könsfördelning som möjligt. Att två namn ska uppges, bestående av en kvinna och en man, när Länsstyrelsen får möjlighet att ingå i formella grupper som andra aktörer tillsätter. Länsstyrelsen ska bedriva ett aktivt jämställdhetsarbete med utgångspunkt från den årligt upprättade handlingsplanen och det ska ske årliga uppföljningar och utvärderingar av jämställdhetsarbetet. En handlingsplan för jämställdhetsintegrering upprättades även på Länsstyrelsen för åren , med det övergripande målet att handlingsplanen skulle leda till att så goda förutsättningar som möjligt skulle skapas för att jämställdhet skulle genomsyra hela länsstyrelsens verksamhet. Dessutom har insatser för jämställdhetsintegrering genomförts. Det övergripande målet i handlingsplanen uttrycktes klart i fyra effektmål: fokus på styrning av verksamheten, utbildning och kunskap, metoder och analyser, stöd och samordning. Det första effektmålet handlade om att jämställdhetsperspektivet skulle ha genomslag i styrdokument. Det andra effektmålet om att utbilda länsstyrelsens personal och ge dem goda kunskaper om jämställdhet samt arbetet med handlingsplanen. Målgruppen var framförallt handläggare och länsstyrelsens avdelnings- och enhetsansvariga. Det tredje effektmålet handlade om att jämställdhetsanalyser skulle göras som underlag för beslut. Det fjärde och sista effektmålet innebar att Länsstyrelsen skulle stödja regionala aktörer i deras arbete med jämställdhetsintegrering. Under 2006 så utbildades ett 20-tal yngre medarbetare på Länsstyrelsen inom JA-projektets satsning Jämställdhet i arbetslivet. Projektet hade ett flertal mål, vilka var att skapa engagemang för arbetet med jämställdhetsintegrering, att öka kunskaper och medvetenhet om jämställdhet för att kunna påverka Länsstyrelsen på samtliga nivåer samt att Länsstyrelsen 4

8 skall uppfattas som en attraktiv arbetsplats och man valde att vända sig till yngre medarbetare med jämställdhetssatsningen eftersom man ville fånga in de unga i jämställdhetsarbetet. 7 7 Utvärdering av JA-projektet (Jämställdhet i arbetslivet). 5

9 Intern strategi för jämställdhetsintegrering I den interna strategin för jämställdhetsintegrering på Länsstyrelsen i Norrbottens län för åren 2014 till och med 2016 tar vi utgångspunkt i Handlingsplanen för jämställdhetsintegrering mellan åren , men gör ett antal justeringar. Målgrupp Strategin riktar sig primärt till tjänstemän med verksamhets, lednings- och arbetsgivaransvar eftersom jämställdhetsintegrering i huvudsak är ledningens ansvar och uppgift. Strategin riktar sig även till samtliga medarbetare eftersom vardagliga beslut som varje enskild medarbetare på Länsstyreslen fattar i sitt arbete i förlängningen har en avgörande betydelse för jämställdheten i verksamheten och länsstyrelsen bemötande mot medborgarna. Alla enheter på länsstyrelsen ska arbeta med att integrera ett jämställdhetsperspektiv, då samtliga medarbetares deltagande krävs för att verksamheten jämställdhetsintegreras. Medvetenhet Det är viktigt att det finns konsensus i verksamheten om vad jämställdhetsintegreringen är och förståelse och kunskap om hur jämställdhet kan appliceras i verksamheten och hur det anknyter till de jämställdhetspolitiska målen. Medvetenhet om vilka konsekvenser en ojämställd verksamhet leder till är också viktigt. Denna kunskap och medvetenhet kommer medarbetarna få genom utbildning och kontinuerligt arbete med jämställdhet. Målområden Styrning & beslutsprocesser Utbildning och kunskap Metoder och analyser Stöd och samordning Utvärdering & revidering Övergripande mål Att medarbetare ges goda förutsättningar för att kunna jämställdhetsintegrera Länsstyrelsens verksamhet. Det innebär att jämställdhetsperspektivet genomsyrar verksamhetens styrning och att ledning såväl som handläggare använder sig av jämställdhetsintegrering som en självklar del av det dagliga arbetet på Länsstyrelsen: i beslutsfattande, rådgivning, information och tillsynsarbete. 6

10 Effektmål 1: Styrning, planering och beslutsprocesser Målet innebär att jämställdhetsperspektivet ska införlivas i de styrdokument och beslutsprocesser som länsstyrelsen genomför och fastställer. Jämställdhetsperspektivet ska även finnas med i styrning och planering på Länsstyrelsens enheter. Styrdokument och beslutsprocesser som ska jämställdhetsintegreras är exempelvis: handlingsplaner, strategier, direktiv för projektverksamhet, information, policydokument, årsredovisningar och verksamhetsplanering. Delmål Länsstyrelsen ska genomgående analysera och presentera individbaserad statistik med kön som övergripande indelningsgrund om det inte finns särskilda skäl mot detta. Länsstyrelsens styrdokument och policies ska ha ett jämställdhetsperspektiv. Jämställdhetsperspektivet belyses i beslutsprocesser som påverkar anställda på Länsstyrelsen och medborgare i länet. Jämställdhetsperspektivet införlivas i enheternas verksamheter. Uppföljning sker i tertialgenomgångar och årsredovisningen för samtliga verksamhetsområden. Indikatorer Antal styrdokument och policies där jämställdhetsperspektivet återfinns. Antal enheter som har jämställdhetsintegrerat sina verksamheter. Andel länsstyrelsepublicerat material där könsuppdelad statistik finns presenterad. 7

11 Effektmål 2: Utbildning och kunskap Länsstyrelsens anställda ska ha goda kunskaper om vad jämställdhet och genus innebär, hur de nationella jämställdhetspolitiska målen kan återknytas till den egna verksamheten och kunskap om vad jämställdhetsintegrering är och hur det kan appliceras i arbetet. Delmål Grund och metodutbildning ges till anställda i samband med arbetet med jämställdhetsintegrering på respektive enhet. Chefsutbildning i jämställdhetsintegrering i anslutning till chefsmöte. Att medarbetare i utpekade målgrupper deltar i de utbildningssatsningar som Länsstyrelserna utvecklar jämställdhet (LUJ) håller i. Alla nyanställda ska genomgå en utbildning i jämställdhet. Utbildningen sker i samband med annan utbildning för nyanställda. Utbildningen anordnas av personalenheten med medverkan av sakkunnig i jämställdhet. Anställda på Länsstyrelsen ska ha goda kunskaper om jämställdhet och jämställdhetsintegrering. Indikatorer Antal och andel av länsstyrelsens anställda som genomgått utbildning i jämställdhetsintegrering. Antal nyanställda som genomgått utbildning i jämställdhetsintegrering. Antal medarbetare som deltagit i kurser arrangerade av LUJ. Antal chefer som genomgått utbildning i jämställdhetsintegrering. Andel som höjt sin kunskap efter genomgången utbildning mäts i en utvärdering. Grund- och metodutbildning sker stegvis: Steg 1: Föreläsning om jämställdhet, genus, jämställdhetsintegrering och de jämställdhetspolitiska målen. Steg 2: Hur appliceras jämställdhetsintegrering i den egna verksamheten. Exempel på jämställdhetsintegrering praktiskt tillvägagångssätt. Steg 3: Förutsätter att verksamheten under ledning av enhetschef/nyckelperson kartlägger områden i verksamheten och vad som bör jämställdhetsintegreras: När möter vi människor? I vilka situationer finns det risk att vi utifrån könsstereotyper hanterar frågor olika? Vad får det här beslutet för konsekvenser för kvinnor och män (flickor och pojkar)? Steg 3 8

12 Effektmål 3: Metoder och analyser Jämställdhetsanalyser ska utgöra en del av det underlag som ligger till grund för Länsstyrelsens beslutsfattande i handläggning av beslut, tillsyn, information och ärenden. Det skall även implementeras i framtagandet av planer och strategier och vara utgångspunkt i utformandet av formella grupper som Länsstyrelsen tillsätter. Metoder för jämställdhetsintegrering kommer att ingå i den grund- och metodutbildning som samtliga enheter genomgår. Utformningen av mer områdesanpassat metodstöd ingår som en del av lärandet. En del av Länsstyrelsens uppdrag med jämställdhet handlar om att genomgående analysera och presentera statistik med kön som indelningsgrund om det inte finns särskilda skäl mot detta. Delmål Anställda på Länsstyrelsen har fått verktyg och kunskap för att göra jämställdhetsanalyser av verksamheten och kunna jämställdhetsintegrera. Arbetsgruppen och enheter deltar i utformningen av områdesanpassat metodstöd för olika verksamhetsområden. En jämställdhetsanalys i beslutsprocesser innebär att beakta och analysera hur kvinnor och mäns, respektive flickor och pojkars villkor och förutsättningar påverkas av beslutet. Det handlar även om att bedöma hur ett beslut bidrar till att uppfylla de jämställdhetspolitiska målen. 9

13 Effektmål 4: Stöd och samordning Länsstyrelsen ska efter genomgången kunskapshöjning kunna stödja andra aktörer i länet med jämställdhetsintegrering av projekt som Länsstyrelsen beviljar utifrån länsstyrelsernas roll som samordnande aktör i länet. Delmål Stöd till samverkansaktörer ges vid behov i anslutning till arbetet med relevanta beslutprocesser och styrdokument, projekt, planer, program m.m. En intern såväl som extern samordning som för arbetet med jämställdhetsintegrering framåt i Norrbotten. Indikatorer Projektägare som fått stöd i hur man jämställdhetsintegrerar projekt/projektansökningar. Antal regionala och lokala aktörer som deltagit i genomförandet av de insatser som finns med i Strategin för jämställdhetsintegrering i Norrbotten Effektmål 5: Utvärdering & revidering Den interna strategin för jämställdhetsintegreringen ska utvärderas och följas upp vid varje årsslut under Vid behov kan strategin revideras. Ansvariga för uppföljningen av strategin är ledningsgruppen och ansvar för uppföljningen på respektive enhet är enhetschefen. I slutet av 2016 görs en utvärdering av strategiarbetet. Delmål Uppföljning vid varje enhet sker i samband med verksamhetsplaneringen. Enheterna sätter mål och aktiviteter för jämställdhetsarbetet. Ledningsgruppen följer upp arbetet i samband med VP-planeringen. Sakkunnig i jämställdhet tar fram underlag. 10

14 Ansvar och organisation för jämställdhetsintegrering Ansvaret för jämställdhetsintegrering och genomförandet av den interna strategin ligger ytterst hos länsledningen. På enhetsnivå har enhetscheferna ansvaret för att strategin följs och sakkunnig i jämställdhet fungerar som stöd i arbetet. Avdelningschefer/enhetschefer ansvarar för följande: Att på ett strukturererat och organiserat sätt och i enlighet med strategin arbeta med jämställdhetsintegrering på sin enhet. Att genomföra de planerade insatserna. Att redovisa sitt arbete med strategin vid tertialgenomgångar samt i årsredovisningar. Genomförande Arbetet med jämställdhetsintegrering internt kommer att ske i etapper och cirka 5-6 enheter kommer att utbildas i jämställdhetsintegrering per år. Under det första året 2014, kommer enheterna Tillväxt och infrastruktur, Landsbygdsenheten, Enheten för gränsregional utveckling och miljöskyddsenheten jämställdhetsintegreras. År Enheter som jämställdhetsintegreras 2014 Tillväxt och infrastruktur Landsbygdsenheten Enheten för gränsregional utveckling Kommunikationsenheten & länsledningens stab Enheten för social hållbarhet & samhällsskydd Miljöskyddsenheten 2015 Djurskydd & veterinärsenheten Plan och bostad & Kulturmiljö(Nya namnet) Rättsenheten Enheten för ekonomi Personal & verksamhetsstyrning Miljöanalysenheten 2016 Naturresurs & rennäringsenheten Naturvårdsenheten Vatten & fiskeenheten Fältenheten Expeditionen 11

15 Arbetsgrupp kopplad till genomförandet En arbetsgrupp för jämställdhet tillsätts internt på Länsstyrelsen med nyckelpersoner från enheterna. Arbetsgruppen träffas kontinuerligt under förankringen av och arbetet med den interna strategin för jämställdhet. Eftersom genomförandet sker hos ett antal enheter per år kommer arbetsgruppen i viss utsträckning förändras beroende av vilka enheter som arbetar med jämställdhetsintegrering. Sakkunnig i jämställdhet, enhetschef för Social hållbarhet och samhällskydd, utvecklingsledare våld i nära relationer, controller och personalchef kommer att vara med i arbetsgruppen kontinuerligt. På varje enhet är det enhetschefen i dialog med sakkunnig & medarbetare som ansvarar för att verkställa och följa upp hur väl man lyckats uppnå målen i strategin. 12

16 Referenser Propositionen Makt att forma samhället och sitt eget liv - nya mål i jämställdhetspolitiken (prop. 2005/06:155) Jämi, Rapport 2/09 Jämställdhetsintegering i statliga myndigheters verksamhet. Hur långt har myndigheterna nått? Vad beror det på? Hur kan arbetet utvecklas vidare? Nationella sekretariatet för genusforskning, Göteborgs Universitet. Lindholm Kristina, 2012, Jämställdhet i verksamhetsutveckling, Studentlitteratur. Lund. Länsstyrelsen Norrbottens län, Handlingsplan för jämställdhetsintegrering för Länsstyrelsen i Norrbottens län Dnr: United Nations Further actions and initiatives to implement the Beijing declaration and platform for action. NY 13

17

18

Handlingsplan för jämställdhetsintegrering. Älvsbyns Kommun

Handlingsplan för jämställdhetsintegrering. Älvsbyns Kommun STYRDOKUMENT DATUM 2016-07-07 1 (5) Handlingsplan för jämställdhetsintegrering Älvsbyns Kommun 2016-2020 Dokumenttyp Dokumentnamn Fastställd/upprättad Beslutsinstans Giltighetstid Plan Handlingsplan för

Läs mer

Handlingsplan för Järfällas jämställdhetsarbete

Handlingsplan för Järfällas jämställdhetsarbete Handlingsplan för Järfällas jämställdhetsarbete Ett av Järfälla kommuns mål är att alla Järfällabor ska ges samma möjlighet att påverka sin livssituation, och känna att de bidrar till och är en del av

Läs mer

Anmälan av Plan för genomförande av jämställdhetsintegrering inom arbetsmarknadsförvaltningen

Anmälan av Plan för genomförande av jämställdhetsintegrering inom arbetsmarknadsförvaltningen Arbetsmarknadsförvaltningen HR-staben Tjänsteutlåtande Sida 1 (8) 2016-08-18 Handläggare Åsa Enrot Telefon: 08-508 35 687 Till Arbetsmarknadsnämnden den 30 augusti 2016 Ärende 15 Anmälan av Plan för genomförande

Läs mer

Jämställdhetsintegrering: ESVs nya uppdrag. Seminarium

Jämställdhetsintegrering: ESVs nya uppdrag. Seminarium Jämställdhetsintegrering: ESVs nya uppdrag Seminarium 2017-01-25 Dagens agenda Introduktionsrunda Bakgrund kort beskrivning Hur arbetet är organiserat i staten Vad vet vi om ojämställdhet? ESVs uppdrag

Läs mer

Jämställdhetsintegrering av styrdokument

Jämställdhetsintegrering av styrdokument Jämställdhetsintegrering av styrdokument Jämställdhetsintegrering förbättrar verksamheters resultat Jämställdhetsintegrering är en strategi för jämställdhetsarbete som syftar till att förbättra verksamheters

Läs mer

Handlingsplan för jämställdhetsintegrering. i Hägersten- Liljeholmens stadsdelsförvaltning stockholm.se

Handlingsplan för jämställdhetsintegrering. i Hägersten- Liljeholmens stadsdelsförvaltning stockholm.se Handlingsplan för jämställdhetsintegrering i Hägersten- Liljeholmens 2016-2018 stockholm.se Handlingsplan för jämställdhetsarbete 2016-2018 3 (9) Innehåll Kommunfullmäktiges mål... 4 Nämndmål... 4 Syftet

Läs mer

Handlingsplan för jämställdhetsintegrering 2005-2009

Handlingsplan för jämställdhetsintegrering 2005-2009 Handlingsplan för jämställdhetsintegrering 2005-2009 Version 2007 Dnr 8003914-04 Inledning Arbetet med Handlingsplan för jämställdhetsintegrering kommer att innebära att Länsstyrelsen Östergötland står

Läs mer

Mål och handlingsplan för jämställdhetsintegrering

Mål och handlingsplan för jämställdhetsintegrering Handläggare Datum Katarina Johansson Storm 2010-03-01 0480-45 06 27 Mål och handlingsplan för jämställdhetsintegrering Kultur- och fritidsförvaltningen Kalmar kommun 2010-2012 Version 2010 Administrativa

Läs mer

Kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv.

Kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv. Bilaga Jämställdhetspolitikens mål Kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv. Delmål 1 Delmål 2 Delmål 3 En jämn fördelning av makt och inflytande Kvinnor och män ska ha samma

Läs mer

Strategi för jämställdhetsintegrering Länsstyrelsen Skåne 2014-2016

Strategi för jämställdhetsintegrering Länsstyrelsen Skåne 2014-2016 Strategi för jämställdhetsintegrering Länsstyrelsen Skåne 2014-2016 Titel: Utgiven av: Författare: Beställning: Copyright: Jämställdhetsstrategi för Länsstyrelsen Skåne Länsstyrelsen i Skåne län Sara Lhådö

Läs mer

LÄNSSTYRELSEN I ÖREBRO LÄN. Strategi och Handlingsplan för Länsstyrelsens jämställdhetsintegrering Publ nr: 2013:26

LÄNSSTYRELSEN I ÖREBRO LÄN. Strategi och Handlingsplan för Länsstyrelsens jämställdhetsintegrering Publ nr: 2013:26 LÄNSSTYRELSEN I ÖREBRO LÄN Strategi och Handlingsplan för Länsstyrelsens jämställdhetsintegrering 2014-2016 Publ nr: 2013:26 Inledning 2013-12-09 Jämställdhet är ytterst en fråga om mänskliga rättigheter,

Läs mer

Processtöd jämställdhetsintegrering

Processtöd jämställdhetsintegrering Processtöd jämställdhetsintegrering i nationella och regionala Socialfondsprojekt Anna-Elvira Cederholm Före ansökan (ide -fas) Förberedelser Mobilisering Genomförande o avslutande Efter projektet Tillgängligt

Läs mer

FÖR JÄMSTÄLLDHETSINTEGRERING VID LÄNSSTYRELSEN I KRONOBERGS LÄN

FÖR JÄMSTÄLLDHETSINTEGRERING VID LÄNSSTYRELSEN I KRONOBERGS LÄN FÖR JÄMSTÄLLDHETSINTEGRERING VID LÄNSSTYRELSEN I KRONOBERGS LÄN JÄMSTÄLLDHETSINTEGRERING VID LÄNSSTYRELSEN I KRONOBERGS LÄN, 2014-2016 BAKGRUND Länsstyrelsen har sedan 1994 ett uppdrag att bidra till att

Läs mer

Mikael Almén, Nationella sekretariatet för genusforskning

Mikael Almén, Nationella sekretariatet för genusforskning Mikael Almén, Nationella sekretariatet för genusforskning Foto: Mikael Almén Kön Könsidentitet eller könsuttryck Etnisk tillhörighet Religion eller annan trosuppfattning Funktionalitet Sexualitet Ålder

Läs mer

Återrapportering. avseende fortsatt arbete med jämställdhetsintegrering vid Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

Återrapportering. avseende fortsatt arbete med jämställdhetsintegrering vid Myndigheten för samhällsskydd och beredskap samhällsskydd och beredskap 1 (6) Datum Diarienr 2015-4814 Utgåva Återrapportering avseende fortsatt arbete med jämställdhetsintegrering vid Myndigheten för samhällsskydd och beredskap samhällsskydd och

Läs mer

CEMR Jämställdhetsdeklaration Handlingsplan för implementering 2014-2016

CEMR Jämställdhetsdeklaration Handlingsplan för implementering 2014-2016 CEMR Jämställdhetsdeklaration Handlingsplan för implementering 2014-2016 Beslut Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträdet 2014-06-16 att anta följande handlingsplan för implementering av CEMR Jämställdhetsdeklaration

Läs mer

Basutbildning i jämställdhetsintegrering 28 oktober

Basutbildning i jämställdhetsintegrering 28 oktober Basutbildning i jämställdhetsintegrering 28 oktober Processtöd jämställdhetsintegrering ESF Jämt * Är ett av de processtöd som finns knutna till Europeiska socialfonden * Tillhandahåller kostnadsfritt

Läs mer

Strategi för ett jämställt Botkyrka

Strategi för ett jämställt Botkyrka 1[1] Strategi för ett jämställt Botkyrka Post Botkyrka kommun, 147 85 TUMBA Besök Munkhättevägen 45 Telefon vxl 08-530 610 00 Org.nr 212000-2882 Bankgiro 624-1061 Fax 08-530 616 66 Webb www.botkyrka.se

Läs mer

Processkartläggning. Trappsteg 5 6. Jäm Stöd

Processkartläggning. Trappsteg 5 6. Jäm Stöd Processkartläggning Trappsteg 5 6 Jäm Stöd Metod för jämställdhetsintegrering JämStöd är en statlig utredning som på regeringens uppdrag jobbat med att informera om och utveckla metoder och modeller för

Läs mer

Handlingsplan för jämställdhetsintegrering

Handlingsplan för jämställdhetsintegrering Kommunstyrelsens Förvaltning 1 (8) HANDLÄGGARE Karolina Nordh 08-535 303 93 karolina.nordh@huddinge.se för jämställdhetsintegrering Huddinge kommun 2008-2010 POSTADRESS Huddinge kommun Kommunstyrelsens

Läs mer

10 februari Jämställdhetsarbetet Kalmar kommun

10 februari Jämställdhetsarbetet Kalmar kommun 10 februari 2016 Jämställdhetsarbetet Kalmar kommun Beslut Tillbakablick Jämställdhetsintegrering angavs som huvudsaklig strategi för kommunens jämställdhetsarbetet i programmet som antogs av KF 2003 Programmet

Läs mer

Handlingsplan för jämställdhetsintegrering på Läkemedelsverket

Handlingsplan för jämställdhetsintegrering på Läkemedelsverket Handlingsplan för jämställdhetsintegrering på Läkemedelsverket Rapport från Läkemedelsverket Dnr: 1.1 2016 005862 Datum: 2016-10-31 Förord Läkemedelsverket har genom regleringsbrevet för 2016 fått i uppdrag

Läs mer

Workshop om mål och mätning. Mikael Almén

Workshop om mål och mätning. Mikael Almén Workshop om mål och mätning Mikael Almén Framgångsrik jämställdhetsintegrering 1. Politiskt ansvarstagande 2. Prioritering och tillräckliga resurser 3. Tydlig styrning och tydliga krav 4. Tydliga uppföljningsbara

Läs mer

Jämställdhetsintegrering som strategi ska bidra till att uppnå de jämställdhetspolitiska

Jämställdhetsintegrering som strategi ska bidra till att uppnå de jämställdhetspolitiska Bilaga till regeringsbeslut 2012-03-01, nr II:1 Dnr U2012/1388/JÄM Strategi för arbetet med jämställdhetsintegrering i Regeringskansliet Inledning Denna strategi anger hur arbetet med jämställdhetsintegrering

Läs mer

För ett jämställt Dalarna

För ett jämställt Dalarna För ett jämställt Dalarna Regional avsiktsförklaring 2014 2016 Vi vill arbeta för...... Att förändra attityder Ett viktigt steg mot ett jämställt Dalarna är att arbeta med att förändra attityder i länet,

Läs mer

Jämställdhetsintegrering

Jämställdhetsintegrering Jämställdhetsintegrering Illustration: Nina Hemmingsson ESF Jämt ESF Jämt är ett av de processtöd som finns knutna till socialfonden ESF Jämt tillhandahåller kostnadsfritt stöd till potentiella och beviljade

Läs mer

50/50 eller 70/30? Gender budgeting! Johanna Ek

50/50 eller 70/30? Gender budgeting! Johanna Ek 50/50 eller 70/30? Gender budgeting! Johanna Ek Film från friggeboden till huset http://www.youtube.com/watch?v=eeiovwaivga Kommunallagen, kapitel 2, 2 Kommuner och landsting skall behandla sina medlemmar

Läs mer

Jämställdhetspolicy för Västerås stad

Jämställdhetspolicy för Västerås stad för Västerås stad Antagen av kommunfullmäktige den 5 december 2013 program policy handlingsplan riktlinje program policy uttrycker värdegrunder och förhållningssätt för arbetet med utvecklingen av Västerås

Läs mer

JAG JÄMSTÄLLDHET, GENUS OCH MAKT KOM IHÅG ATT JÄMSTÄLLDHET ÄR EN FRÅGA OM MAKT! BKV 26 september 2016

JAG JÄMSTÄLLDHET, GENUS OCH MAKT KOM IHÅG ATT JÄMSTÄLLDHET ÄR EN FRÅGA OM MAKT! BKV 26 september 2016 JÄMSTÄLLDHET, GENUS OCH MAKT BKV 26 september 2016 Victoria C Wahlgren, fil.dr. Särskilt sakkunnig i jämställdhetsfrågor Länsstyrelsen Blekinge län KOM IHÅG ATT JÄMSTÄLLDHET ÄR EN FRÅGA OM MAKT! JAG Personligt

Läs mer

Checklista för planering och organisering av utvecklingsarbetet MUMS

Checklista för planering och organisering av utvecklingsarbetet MUMS Checklista för planering och organisering av utvecklingsarbetet MUMS Trappsteg 3 Jäm Stöd Metod för jämställdhetsintegrering JämStöd är en statlig utredning som på regeringens uppdrag jobbat med att informera

Läs mer

Strategi. Länsstyrelsens arbete med Jämställdhetsintegrering i Södermanlands län

Strategi. Länsstyrelsens arbete med Jämställdhetsintegrering i Södermanlands län Strategi Länsstyrelsens arbete med Jämställdhetsintegrering i Södermanlands län 2014-2016 Titel: Strategi - Länsstyrelsens arbete med jämställdhetsintegrering i Södermanlands län 2014-2016 Utgiven av:

Läs mer

Strategi. Luleå kommuns strategi för jämställdhetsintegrering

Strategi. Luleå kommuns strategi för jämställdhetsintegrering Strategi Luleå kommuns strategi för jämställdhetsintegrering 1 Dokumenttyp: Strategi Dokumentnamn: Luleå kommuns strategi för jämställdhetsintegrering Dokumentansvarig: Anna Lindh Wikblad Senast reviderad:

Läs mer

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Program för jämställdhet Program för jämställdhet 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås

Läs mer

Utvecklingsplan för jämställdhetsintegrering

Utvecklingsplan för jämställdhetsintegrering Utvecklingsplan för jämställdhetsintegrering Kalmar kommun 2009-2010 Jämställdhet i Kalmar kommun Utvecklingsenheten Kommunledningskontoret Adress Box 611, 391 26 Kalmar Besök Södra Långgatan 39 Tel 0480-45

Läs mer

Handlingsplan för jämställdhet utifrån den europeiska deklarationen om jämställdhet mellan kvinnor och män

Handlingsplan för jämställdhet utifrån den europeiska deklarationen om jämställdhet mellan kvinnor och män 1 (10) Kommunledningen Ulrika Lundgren Kvalitetscontroller 0302-521815 ulrika.lundgren@lerum.se Handlingsplan för jämställdhet utifrån den europeiska deklarationen om jämställdhet mellan kvinnor och män

Läs mer

Vägen till en jämställd budget- Jämställdhetsintegrering i praktiken

Vägen till en jämställd budget- Jämställdhetsintegrering i praktiken Vägen till en jämställd budget- Jämställdhetsintegrering i praktiken Jämställdhetsintegrering Västra Götalandsregionens mål är ett samhälle där kvinnor och män har samma rättigheter, skyldigheter och möjligheter

Läs mer

1. Kontaktperson för arbetet med jämställdhetsintegrering Namn Telefon E-postadress Mobilnummer

1. Kontaktperson för arbetet med jämställdhetsintegrering Namn Telefon E-postadress Mobilnummer Mall inklusive anvisningar 1. Kontaktperson för arbetet med jämställdhetsintegrering Namn Telefon E-postadress Mobilnummer 2. Godkännande Undertecknad av GD, datum Namnförtydligande 3. Bakgrund och nulägesbeskrivning

Läs mer

Att göra. Handlingsplan Jämställdhet och jämställdhetsintegrering

Att göra. Handlingsplan Jämställdhet och jämställdhetsintegrering Att göra. Handlingsplan Jämställdhet och jämställdhetsintegrering Diarienummer: 801-3545-15 Tryck: Västernorrland, Härnösand 2016 Denna handlingsplan går att få i alternativt format. Förord Jämställdhet

Läs mer

Söderhamns kommuns jämställdhetsstrategi

Söderhamns kommuns jämställdhetsstrategi Söderhamns kommuns jämställdhetsstrategi 2014-2019 Innehåll Inledning... 3 Regeringens jämställdhetsmål... 3 Länsgemensam jämställdhetsstrategi för Gävleborgs län... 3 CEMR-deklarationen... 3 Nulägesanalys...

Läs mer

Basutbildning i jämställdhet och jämställdhetsintegrering. Ett material från:

Basutbildning i jämställdhet och jämställdhetsintegrering. Ett material från: Basutbildning i jämställdhet och jämställdhetsintegrering Ett material från: Sveriges jämställdhetspolitik 1972 eget politikområde 1994 maktperspektiv Foto: COLOURBOX 2006 jämställdhetspolitiska mål Vad

Läs mer

HANDLINGSPLAN FÖR ARBETET MED JÄMSTÄLLDHETS INTEGRERING

HANDLINGSPLAN FÖR ARBETET MED JÄMSTÄLLDHETS INTEGRERING 1 HANDLINGSPLAN FÖR ARBETET MED JÄMSTÄLLDHETS INTEGRERING Länsstyrelsen Gotlands län Dnr 100-815 -07 Bakgrund till handlingsplanen finns att läsa i promemoria av K. Scheller Särskilt sakkunnig jämställdhet

Läs mer

Makt, mål och myndighet feministisk politik för en jämställd framtid

Makt, mål och myndighet feministisk politik för en jämställd framtid Makt, mål och myndighet feministisk politik för en jämställd framtid Svensk jämställdhetspolitik Kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv. Jämställdhet är en fråga om rättvisa

Läs mer

Program för ett jämställt Stockholm

Program för ett jämställt Stockholm Program för ett jämställt Stockholm stockholm.se Juni 2017 Dnr:434-21/2017 Utgivare: Stadsledningskontoret 3 (17) Innehåll Introduktion 4 Inledning 5 Programmets mål 8 1. En jämn fördelning av makt och

Läs mer

Jämställdhetsintegrerad verksamhet. Regional utveckling med jämställdhetsperspektiv 25 maj-10

Jämställdhetsintegrerad verksamhet. Regional utveckling med jämställdhetsperspektiv 25 maj-10 Jämställdhetsintegrerad verksamhet 5.1 Den gemensamma värdegrunden Regeringens förslag: Statens stöd till folkbildningen skall bidra till att grundläggande demokratiska värden som alla människors lika

Läs mer

Ett jämt Västernorrland

Ett jämt Västernorrland Västernorrlands Jämställdshetsmål 2008-2010 Ett jämt Västernorrland Kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sitt eget liv Västernorrland arbetar för ett jämställt län Jämställdhet mellan

Läs mer

Dalarnas strategi för jämställdhetsintegrering 2014 2016 PM 2014:3 EXTERNT ARBETE

Dalarnas strategi för jämställdhetsintegrering 2014 2016 PM 2014:3 EXTERNT ARBETE Dalarnas strategi för jämställdhetsintegrering 2014 2016 PM 2014:3 EXTERNT ARBETE Författare och kontaktperson: Kerstin Bergman, Samhällsbyggnadsenheten Omslagsbild: Shalamov/Mostphotos Layout: Helikopter

Läs mer

Missiv Dok.bet. PID131548

Missiv Dok.bet. PID131548 PM59003.0 UTKAST Missiv PID3548 Utbildningsdepartementet 03 33 Stockholm Redovisning av uppdrag i regleringsbrevet för 203 Plan för jämställdhetsintegrering Härmed översänder Pensionsmyndigheten bifogad

Läs mer

Jämställda styrdokument

Jämställda styrdokument SÅ GÖR DU: Jämställda styrdokument En handledning för dig som arbetar med jämställdhetsintegrering på myndighet Om handledningen Denna handledning beskriver hur en myndighet kan genomlysa sin remisshanteringsprocess

Läs mer

Ett jämställdhetsperspektiv i allt som görs - går det? Anne-Charlott Callerstig, Fredagsakademin,

Ett jämställdhetsperspektiv i allt som görs - går det? Anne-Charlott Callerstig, Fredagsakademin, Ett jämställdhetsperspektiv i allt som görs - går det? Anne-Charlott Callerstig, anne-charlott.callerstig@oru.se Fredagsakademin, 2016-10-21 1 Forskning om implementering inom offentlig förvaltning Vilka

Läs mer

Sammanställning av diskussioner kring filmen Spelar kön någon roll?

Sammanställning av diskussioner kring filmen Spelar kön någon roll? Slutrapport 2015-03-04 Sammanställning av diskussioner kring filmen Spelar kön någon roll? Inledning Kommunstyrelsen i Skellefteå kommun har beslutat att jämställdhetsfrågorna ska integreras i all verksamhet

Läs mer

HANDLINGSPLAN FÖR JÄMSTÄLLDHET

HANDLINGSPLAN FÖR JÄMSTÄLLDHET > > Strategi Program Plan Policy Riktlinjer Regler Styrdokument HANDLINGSPLAN FÖR JÄMSTÄLLDHET ANTAGET AV: KOMMUNSTYRELSEN DATUM: 2016-03-09, 81 ANSVAR UPPFÖLJNING: KOMMUNCHEF GÄLLER TILL OCH MED: 2018

Läs mer

Jämställdhetsintegrering i kärnverksamheten. Anna Giotas Sandquist, kvalitetschef, Botkyrka kommun

Jämställdhetsintegrering i kärnverksamheten. Anna Giotas Sandquist, kvalitetschef, Botkyrka kommun Jämställdhetsintegrering i kärnverksamheten Anna Giotas Sandquist, kvalitetschef, Botkyrka kommun Jämställdhetsintegrering (om)organisering, förbättring, utveckling och utvärdering av beslutsprocesser,

Läs mer

Könsuppdelad statistik Helena Löf SCB

Könsuppdelad statistik Helena Löf SCB Könsuppdelad statistik 2014-04-23 Helena Löf SCB De jämställdhetspolitiska målen Målet för jämställdhetspolitiken är att kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv. Utifrån

Läs mer

JÄMSTÄLLDHET OCH GENUS

JÄMSTÄLLDHET OCH GENUS JÄMSTÄLLDHET OCH GENUS Sara Lhådö Jämlikhet handlar om alla människors lika värde, lika rättigheter, skyldigheter och möjligheter oavsett ålder, kön, funktionsgrad, könsidentitet, etnisk tillhörighet,

Läs mer

Mål och myndighet en effektiv styrning av jämställdhetspolitiken SOU 2015:86

Mål och myndighet en effektiv styrning av jämställdhetspolitiken SOU 2015:86 Mål och myndighet en effektiv styrning av jämställdhetspolitiken SOU 2015:86 Presentation av s betänkande 1 december 2015 Lenita Freidenvall Särskild utredare Cecilia Schelin Seidegård landshövding Länsstyrelsen

Läs mer

Yttrande över betänkandet Mål och myndighet - en effektiv styrning av jämställdhetspolitiken, SOU 2015:86

Yttrande över betänkandet Mål och myndighet - en effektiv styrning av jämställdhetspolitiken, SOU 2015:86 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Ann-Sofie Lagercrantz 2016-01-25 KS 2015/0973 50163 Kommunstyrelsen Yttrande över betänkandet Mål och myndighet - en effektiv styrning av jämställdhetspolitiken,

Läs mer

Mål och myndighet en effektiv styrning av jämställdhetspolitiken SOU 2015:86. Sammanfattning av de viktigaste slutsatserna i utredningen

Mål och myndighet en effektiv styrning av jämställdhetspolitiken SOU 2015:86. Sammanfattning av de viktigaste slutsatserna i utredningen 1 (5) Vårt datum 2016-01-26 Ert datum 2015-11-03 Vårt Dnr: 99.15 Ert Dnr: 99.15 SACO Box 2206 103 15 Stockholm Mål och myndighet en effektiv styrning av jämställdhetspolitiken SOU 2015:86 Sammanfattning

Läs mer

Verksamhetsplan. för jämställdhet. Diarienummer: Ks2015/0392.192. Gäller från: 2016-01-01. Fastställd av: Kommunstyrelsen, 2016-01-12 18

Verksamhetsplan. för jämställdhet. Diarienummer: Ks2015/0392.192. Gäller från: 2016-01-01. Fastställd av: Kommunstyrelsen, 2016-01-12 18 Diarienummer: Ks2015/0392.192 Verksamhetsplan för jämställdhet Gäller från: 2016-01-01 Gäller för: Ljungby kommun Fastställd av: Kommunstyrelsen, 2016-01-12 18 Utarbetad av: Jämställdhetsstrategerna Revideras

Läs mer

Handlingsplan för jämställdhetsintegrering på Skatteverket 2014

Handlingsplan för jämställdhetsintegrering på Skatteverket 2014 Handlingsplan för jämställdhetsintegrering på Skatteverket 2014 1. Kontaktperson för arbetet med jämställdhetsintegrering Namn: Fredrik Rosengren, Chef Ekonomistaben Telefon: 010-574 87 30 E-postadress:

Läs mer

Jämlika Landskrona - Fyra områden

Jämlika Landskrona - Fyra områden Stadsledningskontoret Personalavdelningen 1(5) Datum Handläggare 2011-10-10 Hannes Frizén Jämlika Landskrona Under 2010 ansökte och beviljades Landskrona stad medel från svenska ESFrådet för att driva

Läs mer

Handlingsplan för jämlikhet och jämställdhet vid Örebro universitet

Handlingsplan för jämlikhet och jämställdhet vid Örebro universitet Handlingsplan för jämlikhet och jämställdhet vid Örebro universitet 2016 2018 Fastställd av: rektor Datum: 2016-04-26 1 Policy gällande jämlikhet och jämställdhet vid Örebro universitet Denna handlingsplan

Läs mer

På spaning efter jämställdheten

På spaning efter jämställdheten På spaning efter jämställdheten Handlingsplan 2011 2015 Kortversion Förord Eskilstuna ska bli en av landets mest jämställda kommuner som ort, verksamhet och arbetsgivare. Eskilstuna kommun ska vara ett

Läs mer

Arbetgång för hållbar jämställdhetsintegrering Trappan

Arbetgång för hållbar jämställdhetsintegrering Trappan Arbetgång för hållbar jämställdhetsintegrering Trappan Jäm Stöd Metod för jämställdhetsintegrering JämStöd är en statlig utredning som på regeringens uppdrag jobbat med att informera om och utveckla metoder

Läs mer

Reviderad handlingsplan för jämställdhetsintegrering av Folkhälsomyndigheten

Reviderad handlingsplan för jämställdhetsintegrering av Folkhälsomyndigheten Ärendenummer 00270-2015-1.1.1 Datum 2017-04-13 Reviderad handlingsplan för jämställdhetsintegrering av Folkhälsomyndigheten 2015-2018 1. Uppdrag och syfte I regleringsbrevet för 2015 fick Folkhälsomyndigheten

Läs mer

Yttrande av Sveriges Kvinnolobby över betänkandet Mål och myndighet en effektiv styrning av jämställdhetspolitiken (SOU 2015:86)

Yttrande av Sveriges Kvinnolobby över betänkandet Mål och myndighet en effektiv styrning av jämställdhetspolitiken (SOU 2015:86) Socialdepartementet 103 33 Stockholm REMISSVAR SOU 2015:86 Yttrande av Sveriges Kvinnolobby över betänkandet Mål och myndighet en effektiv styrning av jämställdhetspolitiken (SOU 2015:86) Sammanfattning

Läs mer

Riktlinje för Uppsala kommuns normkritiska arbete med jämställdhetsintegrering enligt CEMR

Riktlinje för Uppsala kommuns normkritiska arbete med jämställdhetsintegrering enligt CEMR KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Lillskogen Emma Datum 2017-01-23 Diarienummer KSN-2016-2706 Kommunstyrelsen Riktlinje för Uppsala kommuns normkritiska arbete med jämställdhetsintegrering enligt CEMR

Läs mer

Strategi fö r arbetet med ja msta lldhetsintegrering 2014-2016 Plan fö r det externa arbetet La nsstyrelsen i Blekinge

Strategi fö r arbetet med ja msta lldhetsintegrering 2014-2016 Plan fö r det externa arbetet La nsstyrelsen i Blekinge Strategi fö r arbetet med ja msta lldhetsintegrering 2014-2016 Plan fö r det externa arbetet La nsstyrelsen i Blekinge Inledning Jämställdhet innebär att kvinnor och män har samma makt att forma samhället

Läs mer

JÄMSTÄLLDHET SOM MOTOR FÖR TILLVÄXT

JÄMSTÄLLDHET SOM MOTOR FÖR TILLVÄXT JÄMSTÄLLDHET SOM MOTOR FÖR TILLVÄXT 2012-2014 förord Ett långsiktigt arbete där alla samhällets aktörer drar åt samma håll, med gemensamma prioriteringar, krävs för att nå framgång i jämställdhetsarbetet.

Läs mer

Dalarnas strategi för jämställdhetsintegrering 2014 2016 PM 2014:4 INTERNT ARBETE

Dalarnas strategi för jämställdhetsintegrering 2014 2016 PM 2014:4 INTERNT ARBETE Dalarnas strategi för jämställdhetsintegrering 2014 2016 PM 2014:4 INTERNT ARBETE Författare och kontaktperson: Kerstin Bergman, Samhällsbyggnadsenheten Omslagsbild: Erik Reis/Mostphotos Layout: Helikopter

Läs mer

SOU 2015:86 Mål och Myndighet en effektiv styrning av jämställdhetspolitiken

SOU 2015:86 Mål och Myndighet en effektiv styrning av jämställdhetspolitiken SOU 2015:86 Mål och Myndighet en effektiv styrning av jämställdhetspolitiken Synpunkter från Roks, Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer

Läs mer

Här presenteras resultatet av väggtidningarna som

Här presenteras resultatet av väggtidningarna som TÄNK OM OCH GÖR DET JÄMT en dag om jämställdhet 11 oktober 2006 Här presenteras resultatet av väggtidningarna som arbetades fram vid grupparbetet under konferensen om jämställdhet 11 oktober på Borgen.

Läs mer

Leka jämt. en del av hållbar utveckling

Leka jämt. en del av hållbar utveckling Leka jämt JÄMSTÄLLDHET en del av hållbar utveckling Kvinnor och mäns makt och inflytande på Gotland Är det sant eller falskt att kvinnor och män på Gotland har samma möjlighet till makt och inflytande

Läs mer

STRATEGI FÖR JÄMSTÄLLDHETSINTEGRERING ETT JÄMSTÄLLT LÄN. Strategi för jämställdhetsintegrering LÄNSSTYRELSEN UPPSALA LÄN

STRATEGI FÖR JÄMSTÄLLDHETSINTEGRERING ETT JÄMSTÄLLT LÄN. Strategi för jämställdhetsintegrering LÄNSSTYRELSEN UPPSALA LÄN ETT JÄMSTÄLLT LÄN Strategi för jämställdhetsintegrering EN RESA VI ALLA MÅSTE GÖRA TILLSAMMANS INTRO När vi talar om jämställdhet De nationella jämställdhetspolitiska målen Målet för jämställdhetspolitiken

Läs mer

Försäkringskassans handlingsplan för jämställdhetsintegrering

Försäkringskassans handlingsplan för jämställdhetsintegrering 1 (5) Socialdepartementet 103 33 Stockholm Kopia till Utbildningsdepartementet 103 33 Stockholm Försäkringskassans handlingsplan för jämställdhetsintegrering 2015-2018 Bakgrund I 2014 års regleringsbrev

Läs mer

makequality bas Mål B1 Organisationen bedriver ett systematiskt förbättringsarbete för att säkerställa en jämställd verksamhet

makequality bas Mål B1 Organisationen bedriver ett systematiskt förbättringsarbete för att säkerställa en jämställd verksamhet makequality bas Mål B1 Organisationen bedriver ett systematiskt förbättringsarbete för att säkerställa en jämställd verksamhet B1.1 Organisationen bedriver ett systematiskt förbättringsarbete* för en jämställd

Läs mer

Plan för jämställdhetsintegrering

Plan för jämställdhetsintegrering 1 (8) Socialdepartementet 103 33 Stockholm Kopia till Utbildningsdepartementet 103 33 Stockholm Plan för jämställdhetsintegrering Försäkringskassan har i regleringsbrevet för 2013 fått i uppdrag att ta

Läs mer

Checklista för jämställdhetsanalys

Checklista för jämställdhetsanalys PROGRAM FÖR HÅLLBAR JÄMSTÄLLDHET Checklista för jämställdhetsanalys Utveckla verksamheten med jämställdhet Det här är Sveriges Kommuner och Landstings (SKL) checklista för att integrera jämställdhet i

Läs mer

Hur kan arbetet med jämställdhetsintegrering motverka och förebygga våld mot kvinnor?

Hur kan arbetet med jämställdhetsintegrering motverka och förebygga våld mot kvinnor? Hur kan arbetet med jämställdhetsintegrering motverka och förebygga våld mot kvinnor? Lillemor Dahlgren Verksamhetsansvarig för JiM och Jämställ.nu Na

Läs mer

Beslut om handlingsplan för jämställdhetsintegrering på Statens institutionsstyrelse år 2014

Beslut om handlingsplan för jämställdhetsintegrering på Statens institutionsstyrelse år 2014 2013-09-11 Generaldirektören Beslut om handlingsplan för jämställdhetsintegrering på Statens institutionsstyrelse år 2014 Uppdraget Statens institutionsstyrelse (SiS) har fått regeringens uppdrag (i regleringsbrevet

Läs mer

Kommittédirektiv. Nationell strategi för att nå målet om att mäns våld mot kvinnor ska upphöra. Dir. 2014:25

Kommittédirektiv. Nationell strategi för att nå målet om att mäns våld mot kvinnor ska upphöra. Dir. 2014:25 Kommittédirektiv Nationell strategi för att nå målet om att mäns våld mot kvinnor ska upphöra Dir. 2014:25 Beslut vid regeringssammanträde den 20 februari 2014 Sammanfattning En särskild utredare ska föreslå

Läs mer

Jämställdhetsplan Kalix kommun 2015-2017

Jämställdhetsplan Kalix kommun 2015-2017 Jämställdhetsplan Kalix kommun 2015-2017 Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Jämställdhetsplan 2015-20174 Plan 2015-02-23, 61 Kommunstyrelsen Dokumentansvarig/processägare Version

Läs mer

Jämställdhetsperspektivet i den Regionala tillväxtpolitiken

Jämställdhetsperspektivet i den Regionala tillväxtpolitiken Jämställdhetsperspektivet i den Regionala tillväxtpolitiken Anna Olofsson, Enhetschef Regional Tillväxt, Politikens inriktning Jämställdhetsperspektivet Aktörer och regeringens styrning Ansvaret för regionalt

Läs mer

Utvecklingsplan för jämställdhetsintegrering

Utvecklingsplan för jämställdhetsintegrering Utvecklingsplan för jämställdhetsintegrering Utvecklingsplan för jämställdhetsintegrering Innehållsförteckning Sammanfattning.... 1 Utgångspunkter för hållbar jämställdhet... 3 Visioner, mål och indikatorer...7

Läs mer

Remissyttrande: Mål och myndigheter en effektiv styrning av jämställdhetspolitiken SOU 2015:86

Remissyttrande: Mål och myndigheter en effektiv styrning av jämställdhetspolitiken SOU 2015:86 Sida: 1 av 6 Dnr Af-2015/542149 Datum: 2016-02- 02 Socialdepartementet Rosenbad 4 11152 Stockholm Remissyttrande: Mål och myndigheter en effektiv styrning av jämställdhetspolitiken SOU 2015:86 Arbetsförmedlingen

Läs mer

Försäkringskassans arbete med jämställdhetsintegrering

Försäkringskassans arbete med jämställdhetsintegrering Försäkringskassans arbete med jämställdhetsintegrering Förord Jämställdhetsfrågor är inget nytt för Försäkringskassan. Arbete på detta område har pågått i många olika delar av verksamheten under en lång

Läs mer

Ett jämställt Värmland

Ett jämställt Värmland Jämställdhetsstrategi för Värmlands län Ett jämställt Värmland Utgivare Länsstyrelsen Värmland 651 86 Karlstad 010-224 70 00 varmland@lansstyrelsen.se grafisk form Julia Runervik ISSN nr 0284-6845 publ.nr

Läs mer

Slutrapport ARBETSMILJÖ VERKET. RAPPORT Datum

Slutrapport ARBETSMILJÖ VERKET. RAPPORT Datum ARBETSMILJÖ VERKET Vår beteckning 1 (12) Er beteckning A2013/3396/ ARM Enheten för ekonomi och planering Ulrika Söderman Wramsby, 010-730 9954 Regeringen arbetsmiljoverket@av.se Arbetsmarknadsdepartementet

Läs mer

Jämställdhetsprogram för Kalmar kommun 2014-2020

Jämställdhetsprogram för Kalmar kommun 2014-2020 KOMMUNGEMENSAM VERKSAMHETSHANDBOK Fastställt av Dokumentansvarig Datum Kommunfullmäktige Strateg Ann-Sofie Lagercrantz 2014-06-16 1 (7) Jämställdhetsprogram för Kalmar kommun 2014-2020 Kalmar kommuns jämställdhetsprogram

Läs mer

Handlingsplan för jämställdhetsintegrering Inspektionen för vård och omsorg 2016-2018

Handlingsplan för jämställdhetsintegrering Inspektionen för vård och omsorg 2016-2018 Handlingsplan för jämställdhetsintegrering Inspektionen för vård och omsorg 2016-2018 Datum: 2015-10-23 Diarienummer: 1.5-2489/2015 Innehåll 1. Sammanfattning... 2 2. Kontaktperson för arbetet med jämställdhetsintegrering...

Läs mer

Jämställdhet i akademin. -tar-hogskolesektorn-sats--akademin-ska-blijamstalld.

Jämställdhet i akademin.  -tar-hogskolesektorn-sats--akademin-ska-blijamstalld. Jämställdhet i akademin http://www.genus.se/aktuellt/nyheter/nyheter/fulltext//nu -tar-hogskolesektorn-sats--akademin-ska-blijamstalld.cid1362910 Jämställdhet = Jämlikhet mellan män och kvinnor 60-40 Aldrig

Läs mer

Jämställdhetsplan 2009

Jämställdhetsplan 2009 Jämställdhetsplan 2009 INNEHÅLL Inledning... 3 Bakgrund... 4 SSDF jämställdhetspolicy... 5 SSDF jämställdhetsplan... 5 Koppling mot RF och SISU... 5 Kopplingar i övrigt... 5 Ansvar... 5 Uppföljning, revidering

Läs mer

Jämställd budget i Göteborg

Jämställd budget i Göteborg Ett gott exempel Jämställd budget i Göteborg Projektet i sitt sammanhang Göteborgs stad har gjort stora satsningar på ökad mångfald och jämställdhetsintegrering utifrån kundens perspektiv, där projektmedel

Läs mer

Så här gör du! Guide för att jämställdhetsintegrera företagsfrämjande

Så här gör du! Guide för att jämställdhetsintegrera företagsfrämjande Så här gör du! Guide för att jämställdhetsintegrera företagsfrämjande Varför jämställdhetsintegrera satsningar på företagande? Sverige behöver fler nya och fler konkurrenskraftiga företag. För att bidra

Läs mer

Systematiskt lärandestyrt förbättringsarbete

Systematiskt lärandestyrt förbättringsarbete Systematiskt lärandestyrt förbättringsarbete Jämställdhet och förbättringsarbete Varför ska vi jobba med jämställdhetsintegrering? En kortfattad beskrivning av varför det är bra att gifta ihop jämställdhets-

Läs mer

Vision Länsstyrelsen Jämtlands län med sikte på framtiden

Vision Länsstyrelsen Jämtlands län med sikte på framtiden Vision 2020 Länsstyrelsen Jämtlands län med sikte på framtiden Länsstyrelsens vision Tillsammans för en hållbar framtid Tillsammans för en hållbar framtid är vår vision och den ger oss samlad kraft att

Läs mer

Återrapport av uppdrag om utredning av möjligheter till främjande av jämställdhet inom föreningslivet

Återrapport av uppdrag om utredning av möjligheter till främjande av jämställdhet inom föreningslivet Tjänsteutlåtande Fritidssamordnare 2015-04-27 Erik Hjelmfors 08-590 971 56 Dnr: Erik.hjelmfors@upplandsvasby.se KFN/2014:79 34701 Kultur- och fritidsnämnden Återrapport av uppdrag om utredning av möjligheter

Läs mer

Plan för jämställdhetsintegrering

Plan för jämställdhetsintegrering UFV 2016/418 Plan för jämställdhetsintegrering 2017-2019 Fastställd av rektor 2017-05-16 Utgångspunkter och syfte Uppsala universitet ska, i enlighet med 1 kap. 5 Högskolelagen (1992:1434), i sin verksamhet

Läs mer

Livsmedelsverket. Resultatredovisning, Jämställdhetsintegrering i myndigheter 2014

Livsmedelsverket. Resultatredovisning, Jämställdhetsintegrering i myndigheter 2014 Resultatredovisning, Jämställdhetsintegrering i myndigheter 2014 Enligt Regleringsbrev för 2014, diarienummer 150/2014 1 1. Sammanfattning hade i uppdrag att bedriva utvecklingsarbete inom kärnverksamheten

Läs mer

JämStöds Praktika. Metodbok för jämställdhetsintegrering SOU 2007:15

JämStöds Praktika. Metodbok för jämställdhetsintegrering SOU 2007:15 JämStöds Praktika Metodbok för jämställdhetsintegrering SOU 2007:15 JämStöds Praktika Metodbok för jämställdhetsintegrering Metodbok från JämStöd Utredningen om stöd för jämställdhetsintegrering i staten

Läs mer

Utvärdering av de regionala jämställdhetsmålen 2011

Utvärdering av de regionala jämställdhetsmålen 2011 Länsstyrelsen Västernorrland avdelningen för Näringsliv och samhällsbyggnad 2011:11 Dnr 801-1524-11 Utvärdering av de regionala jämställdhetsmålen 2011 Utvärdering av de regionala jämställdhetsmålen 2011

Läs mer