På spaning efter jämställdheten

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "På spaning efter jämställdheten"

Transkript

1 På spaning efter jämställdheten Handlingsplan Kortversion

2 Förord Eskilstuna ska bli en av landets mest jämställda kommuner som ort, verksamhet och arbetsgivare. Eskilstuna kommun ska vara ett föredöme och driva utvecklingen framåt. Styrdokumentet På spaning efter jämställd heten hjälper oss med de förändringar som behöver göras för att vi ska bli landets mest jämställda kommun. I denna korta version av På spaning efter jämställdheten beskriver vi hur Eskilstuna kommunkoncern 1 arbetar med att göra våra verksamheter mer jämställda för kvinnor och män, flickor och pojkar. 1 Eskilstuna kommuns samtliga verksamheter samt de kommunala bolagen. 2

3 Vägen till ett jämställt Eskilstuna Jämställdhet handlar om förhållandet mellan kvinnor och män. Inom forskningen skiljer man på biologiskt kön och socialt kön, även kallat genus. Kön föds du med, medan genus är något du formas till. Kön har betydelse för hur människor bemöts, för våra förväntningar, hur verksamheter utformas och för våra arbetsvillkor. Därför är jämställdhet en fråga som berör oss alla. Jämställdhet skapas där beslut fattas, resurser fördelas och normer skapas. Därför är ett aktivt jämställdhetsarbete viktigt för den kommunala verksamheten. Jämställdhet är målet för ett samhälle där kvinnor och män har lika rättigheter, skyldigheter och möjligheter. För att nå dit behövs ett strate giskt förändringsarbete för både kvinnor och män. Arbetet kräver kunskap och vilja att ut mana och förändra rådande köns normer. Eskils tuna kommun driver ett sådant utvecklingsarbete. ål för jämställdheten i Sverige Det politiska målet för jämställdheten i Sverige är att kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv. Det övergripande målet delas in i fyra delmål: 1. Jämn fördelning av makt och inflytande: kvinnor och män ska ha samma rätt och möjligheter att vara aktiva samhällsmedborgare och att forma villkoren för beslutsfattande. 2. Ekonomisk jämställdhet: kvinnor och män ska ha samma möjligheter och villkor för utbildning och betalt arbete som ger ekonomisk självständighet livet ut. 3. Jämn fördelning av det obetalda hem- och omsorgsarbetet: kvinnor och män ska ta samma ansvar för hemarbetet och ha möjlighet att ge och få omsorg på lika villkor. 4. äns våld mot kvinnor ska upphöra: kvinnor och män, flickor och pojkar, ska ha samma rätt och möjlighet till kroppslig integritet. Eskilstuna kommuns aktiva arbete med jämställdhet Eskilstuna kommun har arbetat aktivt med jämställdhet sedan slutet av 1970-talet. Insatserna, engagemanget och fokus har varierat över tiden talet präglades av ett aktivt arbete med bland annat chefsutbildningar. Omfattande utbildningar för personalen inom barnomsorgen genomfördes och projektet Teknik i förskolan uppmärksammades. Projekt som Fler män i förskolan och nätverk för män inom för skolan är två andra exempel på aktiviteter för att bryta den könsuppdelade arbetsmarknaden. Eskilstuna kommun satsade också på utbildningar för kvinnor. Vidareutbildning inom förskola och skola för att utbilda fler barnskötare, barnskötare till förskollärare och förskollärare till lärare. Även inom äldreomsorgen genomfördes utbildningar för vårdbiträden som ville utbilda sig till undersköterskor. Under 1990-talet fortsatte satsningar på utbildning för chefer. Utbildningen Kvinna i ledarskap startade och den blev också en grund för utbildningen Kvinna i arbetslivet. För att minska löneskillnaderna mellan kvinnor och 3

4 män som är anställda i kommunen avsattes extra pengar i budgeten till kvinnodominerande yrkesgrupper. r 2000 beslutade kommunfullmäktige att bredda jämställdhetsarbetet till att även gälla brukare och invånare. Beslutet betyder att jämställdhetsperspektivet ska finnas med i beslut, planering och uppföljning av kommunens verksamheter. r 2007 tillsatte kommunfullmäktige ett jämställdhetsutskott under kommunstyrelsen, med uppdraget att bevaka, driva på och stimulera ett aktivt jämställdhetsarbete i Eskilstuna kommunkoncern. r 2008 undertecknade Eskilstuna kommun den europeiska deklarationen för jämställdhet mellan kvinnor och män på lokal och regional nivå (CER-deklarationen 2 ). r 2009 tilldelades Eskilstuna kommunkoncern 1,9 miljoner kronor från Sveriges Kommuner och andsting (SK), genom programmet Hållbar jämställdhet. ålet var att fortsätta utveckla och arbeta ännu mer aktivt med att kvalitetssäkra en jämställd kommunal verksamhet till invånarna. Omfattande utbildningsinsatser för att höja kunskapen om jämställdhet har genomförts i förvaltningar och bolag. Det finns processledare som chefsstöd för utvecklingsarbetet på varje förvaltning. Olika metoder för kvalitetssäkring av den dagliga verksamheten prövas och goda erfarenheter sprids mellan förvaltningar och bolag. Eskils tuna kommun fick mer medel från programmet för åren Handlingsplan Handlingsplanen På spaning efter jämställdheten pekar ut vägen för vad Eskilstuna be höver göra för att bli en av landets mest jämställda kommuner som ort, verksamhet och arbetsgivare. Utgångspunkten för handlings planen är den europeiska deklarationen för jämställdhet mellan kvinnor och män på lokal och regional nivå (CER), Sveriges jämställdhets politiska mål, kommunfullmäktiges beslut om reviderad handlingsplan och strategisk inriktning. 1 Jämställdhet i beslut, planering, genomförande och uppföljning av kommunens verksamheter Kvinnor och män, flickor och pojkar ska synliggöras och redovisas i planering, genom förande och uppföljning av kommunens samtliga verksamheter. Könsuppdelad statistik ska användas. Analyser av konsekvenser för kvinnor och män, flickor och pojkar ska göras inför beslut. 2 CER = Council of European unicipalities and Regions. Exempel: I kultur- och fritidsförvaltningen granskas alla ärenden som det ska fattas politiskt beslut om, ur ett könsperspektiv. De arbetar även med könsuppdelad statistik för att se hur verksamheterna tillgodoser behovet av kultur och berikande fritid för kvinnor och män, flickor och pojkar. Könsuppdelad statistik behövs för att följa upp att resurserna för delas lika mellan könen. Arbetet med jämställdhet har bland annat lett till att Stadsmuseets utställningar visar både kvinnors och mäns historia och att fritidsgårdarnas verksamheter ut formas för att bättre passa både flickor och pojkar. Vid investeringar i nya arenor tas det hänsyn till att 4

5 de ska tillgodose behov hos både kvinnor och män, flickor och pojkar. Förvaltningen för också en aktiv dialog med föreningar om vikten av att arbeta med jämställdhet. 2 Kunskap om makt och genus hos alla anställda Kvinnor och män som är anställda i Eskils tuna kommunkoncern ska ha kunskap om makt och genus, samt hur den kunskapen kan användas i det prak tiska vardagsarbetet. Exempel: Under har Eskilstuna kommun deltagit i Sveriges kommuner och landstings (SK) program för Hållbar jämställd het. Under den tiden har cirka en fjärdedel av Eskilstuna kommunkoncerns anställda fått ökad kunskap om jämställdhet. ånga arbets platser har därefter analyserat sin egen verksam het ur ett jämställdhetsperspektiv. Det är ett led i ett utvecklingsarbete som ger ökad kvalitet i kommunens service, tjänster och bemötande av kvinnor och män, flickor och pojkar. 3 Jämställd arbetsmarknad En jämställd arbetsmarknad. Flickor och pojkar, kvinnor och män ska uppmuntras till icke-traditionella yrkes- och karriär val. Eskilstuna kommun satsar även på ett jämställt näringsliv och att främja kvinnors företagande. Exempel: Förskolorna i Eskilstuna kommun arbetar med att få flickor och pojkar att bryta könsnormerna genom en pedagogisk modell som kallas teateräventyr. Det ger pedagogerna praktiska verktyg och metoder att arbeta med genusfrågor, empati, samt flickors och pojkars personliga integritet. Även inom grundskolan pågår ett normkritiskt arbete. Ett nätverk för män som arbetar inom förskolan finns i kom munen. Den kommunala teknik- och entrepre nörskolan i Eskilstuna, (KomTek) arbetar med att öka intresset för teknik hos flickor och poj kar med ett tydligt jämställdhetsperspektiv. Tek 5

6 nikcollege har som uppdrag att locka flickor till tekniska utbildningar på gymnasienivå. Eskilstuna kommun satsar pengar på resurscentrum för kvinnor som en särskild insats för att få fler kvinnor att starta, ta över och utveckla egna före tag. Numera drivs verksamheten på entreprenad av Sweet Business. 4 Utåtriktat jämställdhetsarbete Genom information och dialog beskriver Eskilstuna kommun hur samtliga verksamheter arbetar med att erbjuda en likvärdig och jämställd kommunal service. All intern och extern kommunikation om kommunkoncernens verksamheter ska motverka stereotypa föreställningar om kvinnor och män. Exempel: Kommunen ska aktivt vara med och skapa förutsättningar för en jämställd vardag för alla invånare. Det gör vi genom att erbjuda en likvärdig och jämställd kommunal service till kvinnor och män, flickor och pojkar. Eskils tuna kommun arrangerar föreläsningar och evene mang för invånarna, som ökar kunskapen om jämställdhet. En verksamhet som är föregångare i det arbetet är Vuxenförvaltningen Delaktighet i samhället (DIS) där personer med psykiska funktionshinder utbildar andra brukare och personal i jämställdhet. Varje år delas kommunens jämställdhetspris ut till en person, organisation eller ett företag som bidragit positivt till att utveckla jämställdheten i Eskils tuna. Jämställdhetspristagarna äns våld mot kvinnor ska upphöra äns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld och förtryck samt våld i sam könade relationer ska bekämpas genom utbildningsinsatser, metoder och arbetssätt som ska stötta och skydda kvinnor som utsatts för våld. Även flickor och pojkar som upplever våld samt män som utövar våld ska få hjälp. Exempel: Eskilstuna kommun har ett antal verksamheter som arbetar aktivt med att bekämpa våld, ge stöd till våldsutsatta och förebygga våld. STOPP samverkan mot våld i nära relation, ger stöd till kvinnor som blivit utsatta för våld. Se oss som ger stöd till barn som bevittnat våld i familjen eller nära relation. ansmottagningen mot våld ger samtals stöd till män som utövar våld mot en när stående. Ung Fritid arbetar förebyggande med diskussionsgrupper för flickor och pojkar med teman som manlighet, maskulinitet och hedersrelaterat våld och förtryck. Eskilstuna kommun har ett väl utvecklat samarbete med andra myndigheter och organisationer i frågor som rör mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld och förtryck, samt våld i samkönade relationer. 6

7 6 Jämställd arbetsgivare Kvinnor och män som är anställda i Eskils tuna kommun ska ha lika villkor vad gäller rekryteringar, hel- och deltidsanställningar, arbetsmiljö, anställningsförmåner, kompetensutveckling och lön. Kommunen vill ha en jämn könsfördelning inom alla yrken och bland cheferna inom koncernen. Jämställdhetsperspektivet ska finnas med i alla typer av kompetensutveckling för personalen. Exempel: Eskilstuna kommun genomför årligen lönekartläggningar och gör satsningar för att åtgärda osakliga löneskillnader mellan kvinnor och män som är anställda i kommunen. Eskils tuna kommuns organisation består till cirka 80 % av kvinnor och cirka 20 % av män. Kvinnorna arbetar främst inom vård, omsorg, skola och administration. ännen arbetar främst som anläggningsarbetare, parkarbetare, brandmän, ingenjörer och vaktmästare. Kvinnor är inte chefer i samma utsträckning som män inom kommunkoncernen. en inom de områden där kvinnor är chefer, till exempel inom barn- och utbildningsförvaltningen, är antalet medarbetare per chef som störst. Eskilstuna kommun arbetar aktivt med att bryta alla dessa könsmönster, bland annat genom att vid rekryteringar efterfråga det underrepresenterade könet. 7 Jämställdhet i revisionen Kommunrevisionen ska analysera och redovisa jämställdhetsperspektiv i all sin granskning av den kommunala verksamheten. Exempel: Kommunens revision har till uppgift att granska den kommunala verksamheten. Granskningen utgår från de mål som kommunfullmäktige beslutat om. Jämställdhetsutskottet har påbörjat en dialog med kommunrevisionen om hur deras granskning kan presentera hur Eskils tuna kommuns service och tjänster ges på lika villkor till kvinnor och män, flickor och pojkar. Revisorerna bjuds in till kompetensutvecklingsinsatser inom jämställdhet. 8 Jämställda villkor i politiken Ojämställda maktförhållanden och informella maktstrukturer i politiken behöver kartläggas/identifieras. än och kvinnor med förtroendeuppdrag i Eskilstuna kommun ska ha kunskap om makt och genus. De ska veta hur de använder den kunskapen i sitt politiska uppdrag. Exempel: En jämn fördelning av makt och inflytande är ett av Sveriges jämställdhetspolitiska mål. Det handlar dels om antalet kvinnor och män i politiken. en det handlar också om att både kvinnors och mäns erfarenheter, kunskaper och värderingar ska användas när beslut fattas inom alla samhällsområden. Idag har vi totalt sett en jämn fördelning av kvinnor och män i Eskilstunas kommunpolitik. När det gäller vem som väljs till olika politiska poster, talutrymme och vilka frågor som diskuteras har vi fortfarande en ojämn fördelning mellan män och kvinnor. Jämställdhetsutskottet för en dialog med förtroendevalda från alla partier om vikten av ett jämställt förhållningssätt i politiken. Jämställdhetsutskottet sprider även kunskap om härskartekniker och främjartekniker. Undersökningen om hur nöjda de förtroendevalda är med stödet från tjänstemännen i kommunen, (Nöjd politiker index, NPI) analyseras ur ett könsperspektiv. Nya förtroendevalda i Eskils tuna kommun erbjuds utbildning i jämställdhet. 7

8 För att på ett framgångsrikt sätt utveckla och få en helt jämställd kommunal verksamhet räcker det inte med bara kunskap om jämställdhet. Det räcker inte heller med enbart mer resurser. Helt avgörande för resultatet är att alla i ledande ställning, politiker och tjänstemän i kommunen, vill förändra. Att de i ord och handling visar att en jämställd kommunal service är målet. Att de hela tiden frågar: Vem får vad, på vilka villkor och varför?. För att nå en jämställd kommunal service krävs mod att ifråga sätta, bredda, överskrida och förändra traditionella könsmönster. Det modet finns i Eskilstuna kommun! Eskilstuna eskilstuna.se Eskilstuna kommun april Foto: Isabella Alban, arie Bremberg, Sara olander.

Det könade landskapet Umeå

Det könade landskapet Umeå Det könade landskapet Umeå Reviderad version 2014 Innehåll Förord 3 Inledning 5 JÄMSTÄLLDHET 6 Vad jämställdhetspolitik 6 Hur Jämställdhets integrering 6 Jämställdhet och Intersektionalitet 6 Stödstrukturer

Läs mer

LÄNSSTYRELSEN 2(20) 1 Inledning 3. 1.1 Uppdrag 3 1.2 Upplägg av arbetet med strategin 4. 2 Jämställdhetsmål nationellt och internationellt 5

LÄNSSTYRELSEN 2(20) 1 Inledning 3. 1.1 Uppdrag 3 1.2 Upplägg av arbetet med strategin 4. 2 Jämställdhetsmål nationellt och internationellt 5 LÄNSSTYRELSEN 2(20) INNEHÅLL: Sida Förord 1 Inledning 3 1.1 Uppdrag 3 1.2 Upplägg av arbetet med strategin 4 2 Jämställdhetsmål nationellt och internationellt 5 2.1 Nationella mål 5 2.2 Jämställdhetsmål

Läs mer

Håll i och håll ut! Erfarenheter av jämställdhetsintegrering i kommuner och landsting

Håll i och håll ut! Erfarenheter av jämställdhetsintegrering i kommuner och landsting Håll i och håll ut! Erfarenheter av jämställdhetsintegrering i kommuner och landsting Håll i och håll ut! Erfarenheter av jämställdhetsintegrering i kommuner och landsting Upplysningar om innehållet:

Läs mer

Fri tid på lika villkor? En undersökning om flickor, pojkar och möjligheterna till jämställdhetsarbete inom Kulturförvaltningen i Halmstad

Fri tid på lika villkor? En undersökning om flickor, pojkar och möjligheterna till jämställdhetsarbete inom Kulturförvaltningen i Halmstad Fri tid på lika villkor? En undersökning om flickor, pojkar och möjligheterna till jämställdhetsarbete inom Kulturförvaltningen i Halmstad 1 Fri tid på lika villkor? En undersökning om flickor, pojkar

Läs mer

Jämställdhet en fråga för revisorer

Jämställdhet en fråga för revisorer Jämställdhet en fråga för revisorer Förord Jämställdhet är en fråga om rättvisa och en del av det kommunala uppdraget. Alla invånare har rätt att få del av likvärdig kommunal service oavsett kön, etnisk

Läs mer

En stad för alla Socialt bokslut 2013

En stad för alla Socialt bokslut 2013 En stad för alla 2 Innehåll Medborgaren i fokus...3 1. Varför ett socialt bokslut?... 4 Mål och syfte: synliggöra och lära!...5 Vad innehåller bokslutet?...7 2. Så arbetar vi med social hållbarhet... 9

Läs mer

Intern strategi för jämställdhetsintegrering. Länsstyrelsen i Norrbottens län

Intern strategi för jämställdhetsintegrering. Länsstyrelsen i Norrbottens län Intern strategi för jämställdhetsintegrering Länsstyrelsen i Norrbottens län Titel: Författare: Omslagsbild: Kontaktperson: Intern strategi för jämställdhetsintegrering. Länsstyrelsen i Norrbottens län.

Läs mer

Handlingsplan europeiska deklarationen om jämställdhet mellan kvinnor och män på lokal och regional nivå

Handlingsplan europeiska deklarationen om jämställdhet mellan kvinnor och män på lokal och regional nivå Handlingsplan för arbetet år 2013 2015 med den europeiska deklarationen om jämställdhet mellan kvinnor och män på lokal och regional nivå (CEMR-deklarationen) Innehåll 1. Bakgrund... 3 2. Regionala styrdokument

Läs mer

Dalarnas strategi för jämställdhetsintegrering 2014 2016 PM 2014:3 EXTERNT ARBETE

Dalarnas strategi för jämställdhetsintegrering 2014 2016 PM 2014:3 EXTERNT ARBETE Dalarnas strategi för jämställdhetsintegrering 2014 2016 PM 2014:3 EXTERNT ARBETE Författare och kontaktperson: Kerstin Bergman, Samhällsbyggnadsenheten Omslagsbild: Shalamov/Mostphotos Layout: Helikopter

Läs mer

Tjörns kommun RESULTATRAPPORT, PROGRAM FÖR HÅLLBAR JÄMSTÄLLDHET

Tjörns kommun RESULTATRAPPORT, PROGRAM FÖR HÅLLBAR JÄMSTÄLLDHET Tjörns kommun RESULTATRAPPORT, PROGRAM FÖR HÅLLBAR JÄMSTÄLLDHET 1111 2 Förord VÄLKOMMEN projektets syfte är att utveckla och förbättra de tjänster och den service som Tjörns kommun erbjuder till sina invånare

Läs mer

Integrering av mångfald och jämställdhet. En handbok för Sollefteå kommun

Integrering av mångfald och jämställdhet. En handbok för Sollefteå kommun Kunskap Verktyg Medvetenhet Aktion Integrering av mångfald och jämställdhet En handbok för Sollefteå kommun Förord Förord Sollefteå kommun står inför en stor utmaning. Inom en tioårsperiod kommer en tredjedel

Läs mer

Västerås stad RESULTATRAPPORT, PROGRAM FÖR HÅLLBAR JÄMSTÄLLDHET. 15 november 2013

Västerås stad RESULTATRAPPORT, PROGRAM FÖR HÅLLBAR JÄMSTÄLLDHET. 15 november 2013 Västerås stad RESULTATRAPPORT, PROGRAM FÖR HÅLLBAR JÄMSTÄLLDHET 15 november 2013 Förord Kommunfullmäktige undertecknade CEMR-deklarationen i mars 2009 och det blev startskottet till att flytta fram positionerna

Läs mer

Dags för ett jämställt Uppsala

Dags för ett jämställt Uppsala Uppsala den 29 augusti 2014 Dags för ett jämställt Uppsala Ett handlingsprogram för hur Uppsala ska bli ett jämställt samhälle att bo och leva i. Socialdemokraterna är ett feministiskt parti. Feminism

Läs mer

Jämställt bemötande och jämställda förutsättningar grunden för en framtid på lika villkor

Jämställt bemötande och jämställda förutsättningar grunden för en framtid på lika villkor Jämställt bemötande och jämställda förutsättningar grunden för en framtid på lika villkor En jämställdhetsanalys av flickors och pojkars, kvinnors och mäns villkor inom Botkyrka kommun Sara Berggren Tryckt

Läs mer

Regionala mål... 18. Ekonomisk jämställdhet... 13. Jämn fördelning av det obetalda hemarbetet... 14. Mäns våld mot kvinnor ska upphöra...

Regionala mål... 18. Ekonomisk jämställdhet... 13. Jämn fördelning av det obetalda hemarbetet... 14. Mäns våld mot kvinnor ska upphöra... Strategi för jämställdhetsintegrering Gävleborgs län 2014-2016 3 Innehållsförteckning Förord... 4 Sammanfattning... 5 Sammanfattning av strategin... 6 Inledning... 8 Vad innebär jämställdhet... 8 Genus

Läs mer

JämStöds Praktika. Metodbok för jämställdhetsintegrering SOU 2007:15

JämStöds Praktika. Metodbok för jämställdhetsintegrering SOU 2007:15 JämStöds Praktika Metodbok för jämställdhetsintegrering SOU 2007:15 JämStöds Praktika Metodbok för jämställdhetsintegrering Metodbok från JämStöd Utredningen om stöd för jämställdhetsintegrering i staten

Läs mer

Utbildning ger utdelning? 17

Utbildning ger utdelning? 17 Sara Berggren Innehåll Förord 5 Sammanfattning 6 Inledning 9 Utbildning ger utdelning? 17 Mål och lägesbeskrivning av barnoch ungdomsutbildningen 19 Statens insatser inom utbildningen 24 Delegationen

Läs mer

LINKÖPINGS KOMMUN PROGRAM FÖR HÅLLBAR JÄMSTÄLLDHET RESULTATRAPPORT ÅR 2013

LINKÖPINGS KOMMUN PROGRAM FÖR HÅLLBAR JÄMSTÄLLDHET RESULTATRAPPORT ÅR 2013 LINKÖPINGS KOMMUN PROGRAM FÖR HÅLLBAR JÄMSTÄLLDHET RESULTATRAPPORT ÅR 2013 Förord Våra barn behöver en jämställd och jämlik värld där alla är fria att leva sina liv utan fördomar och ärvda mönster. Det

Läs mer

Jämställdhetsstrategi för Skåne 2014-2016. (med sikte på 2020)

Jämställdhetsstrategi för Skåne 2014-2016. (med sikte på 2020) Jämställdhetsstrategi för Skåne 2014-2016 (med sikte på 2020) Titel: Utgiven av: Författare: Beställning: Copyright: Jämställdhetsstrategi för Skåne 2014-2016 (med sikte på 2020) Länsstyrelsen Skåne Helene

Läs mer

Standard för jämställdhetsintegrering

Standard för jämställdhetsintegrering ver. 2015-02-04, s. 1/21 Standard för jämställdhetsintegrering ett verktyg för dig som arbetar med ESF i planering, programskrivande, genomförande, övervakning eller utvärdering på nationell, regional

Läs mer

Utbildning i SKL:s checklista för jämställdhetsanalys

Utbildning i SKL:s checklista för jämställdhetsanalys Utbildning i SKL:s checklista för jämställdhetsanalys 1 Förord Till dig som ska leda utbildningen Sveriges Kommuner och Landsting har tagit fram en checklista för jämställdhetsanalys för förtroendevalda,

Läs mer

Kalmar kommun RESULTATRAPPORT, PROGRAM FÖR HÅLLBAR JÄMSTÄLLDHET

Kalmar kommun RESULTATRAPPORT, PROGRAM FÖR HÅLLBAR JÄMSTÄLLDHET Kalmar kommun RESULTATRAPPORT, PROGRAM FÖR HÅLLBAR JÄMSTÄLLDHET Förord Jämställdhet en absolut nödvändighet för kommunens utveckling! Vi har under flera år arbetat hårt med jämställdhetsfrågan. Det har

Läs mer

Socialdemokraternas svar på frågor från Jämställ.nu

Socialdemokraternas svar på frågor från Jämställ.nu Socialdemokraternas svar på frågor från Jämställ.nu Frågor till riksdagspartierna skickades ut under sommaren 2012, med följande introduktion: Jämställ.nu är en webbportal som samlar information om arbetet

Läs mer

JÄMSTÄLLDHETSSTRATEGI. Hela Sverige ska leva

JÄMSTÄLLDHETSSTRATEGI. Hela Sverige ska leva 2008/2009 JÄMSTÄLLDHETSSTRATEGI för riksorganisationen Hela Sverige ska leva Jämställda Bygder Riksorganisationen Hela Sverige ska leva Stortorget 7 SE - 111 29 Stockholm Tfn: 08-24 13 50 1 Innehållsförteckning

Läs mer

Jämställdhetsrapport för Jönköpings kommun 2013

Jämställdhetsrapport för Jönköpings kommun 2013 Jämställdhetsrapport för Jönköpings kommun 2013 STADSKONTORET MAJ 2014 STADSKONTORETS STRATEGI- OCH UTVECKLINGSAVDELNING Åsa Thörne Adrianzon Jämställdhets- och mångfaldsstrateg 036-10 60 33 asa.thorne-adrianzon@jonkoping.se

Läs mer

Öppna upp! Nationell strategi för ett företagsfrämjande på lika villkor 2015 2020

Öppna upp! Nationell strategi för ett företagsfrämjande på lika villkor 2015 2020 Öppna upp! Nationell strategi för ett företagsfrämjande på lika villkor 2015 2020 INNEHÅLL En strategi för lika villkor.... 5 Vem är strategin till för?... 7 Lika villkor grundläggande för hållbar tillväxt...

Läs mer

Trelleborgs kommuns jämställdhetspolicy. Trelleborgs kommuns tidigare jämställdhetsarbete

Trelleborgs kommuns jämställdhetspolicy. Trelleborgs kommuns tidigare jämställdhetsarbete Jämställdhetsplan Antagen 2014-xx-xx Framtagen av Vendela Muhrén, Annika Ekberg och Magnus Dahlberg, Kommunledningsförvaltningen Revideras vart tredje år Innehåll 2 (12) Trelleborgs kommuns tidigare jämställdhetsarbete...

Läs mer

Systematiskt arbete för mänskliga rättigheter

Systematiskt arbete för mänskliga rättigheter UTVECKLINGSPROJEKT Systematiskt arbete för mänskliga rättigheter EXEMPEL FRÅN SEX KOMMUNER OCH VÄSTRA GÖTALANDSREGIONEN 1 Förord Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) driver ett utvecklingsprojekt kring

Läs mer

jämställdhet Servicen faller inte lika ut för män och kvinnor idag. Med det konstaterandet så måste man göra något åt det.

jämställdhet Servicen faller inte lika ut för män och kvinnor idag. Med det konstaterandet så måste man göra något åt det. jämställdhet EN TIDNING OM NYTTAN OCH VIKTEN AV EN LÅNGSIKTIG OCH HÅLLBAR JÄMSTÄLLDHETSINTEGRERING NYAMKO SABUNI: Servicen faller inte lika ut för män och kvinnor idag. Med det konstaterandet så måste

Läs mer

En feministisk granskning av folkhälsopolitiken

En feministisk granskning av folkhälsopolitiken En feministisk granskning av folkhälsopolitiken Innehåll Förord 1 1. Inledning 2 Disposition och tillvägagångssätt 3 2. Regeringens folkhälsopolitik 5 Folkhälsopolitikens mål och fokus 7 Inflytande och

Läs mer