VÄRMDÖ KOMMUN KLK/Personalenheten

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "VÄRMDÖ KOMMUN KLK/Personalenheten"

Transkript

1 VÄRMDÖ KOMMUN KLK/Personalenheten Tjänsteskrivelse Dnr 05KS/0139 Handläggare: Jonas Rydberg Tel: 08/ Kommunstyrelsen Jämställdhetspolicy respektive jämställdhetsplan 2005 vid Värmdö kommun. Jämställdhetspolicy Jämställdhet i arbetslivet innebär kvinnors och mäns lika rättigheter och möjligheter i fråga om arbete, anställningsvillkor och personlig utveckling. Värmdö kommuns uppfattning är att jämställdhet finns i organisationer där kvinnors och mäns erfarenheter och kompetens värderas lika och tillsammans ses som stimulerande och utvecklande tillgångar. När såväl jämställdhet som en jämn fördelning av kvinnor och män i alla typer av arbeten på alla nivåer råder vid Värmdö kommun så leder det till större arbetstillfredsställelse, bättre arbetsmiljö, ökad effektivitet och högre kvalitet i servicen till kommuninnevånarna. Därför är jämställdhet mellan kvinnor och män en förutsättning för utveckling av kommunens verksamhet och därmed en strategisk fråga. Jämställdhet mellan kvinnor och män är en självklar princip vid lönesättning. Vision Värmdö kommun är en jämställd kommun, vilket innebär att Förvaltningarna arbetar aktivt med jämställdhetsfrågor. Löner sätts efter kriterier i löneavtalen och lönepolicyn, vilket gör dem tydliga och accepterade av medarbetarna. Kvinnor och män är anställda på samma villkor. Jämn könsfördelning råder såväl bland chefer som bland övriga medarbetare. Kommunen underlättar för medarbetarna att förena arbete med ett aktivt och ansvarstagande föräldraskap. Ingen medarbetare riskerar att utsättas för sexuella trakasserier. Grundläggande för att uppnå visionen är att Värmdö kommun följer jämställdhetslagen, att ledningen stimulerar förvaltningarnas jämställdhetsarbete samt att alla chefer, förtroendevalda och medarbetare i sitt handlande tydligt visar kommunens hållning i jämställdhetsfrågor.

2 Ansvar Vid Värmdö kommun är ansvaret för jämställdhetsarbetet fördelat enligt följande Kommunfullmäktige fastställer årligen jämställdhetspolicy och jämställdhetsplan. vilka ligger till grund för allt jämställdhetsarbete vid kommunen. Kommundirektören har det övergripande ansvaret för kommunens jämställdhetsarbete. Förvaltningscheferna har ansvaret för jämställdhetsarbetet inom sina respektive verksamhetsområden. Förvaltningarna utser jämställdhetsombud inom sina respektive verksamhetsområden. Förvaltningarna driver särskilda jämställdhetsaktiviteter varje år. Uppföljning Kommundirektören svarar för att jämställdhetsarbetet vid Värmdö kommun utvärderas varje år och att resultatet redovisas till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige samt lämnar förslag avseende revideringar i gällande jämställdhetsplan. 2 (6)

3 Jämställdhetsplan 2005 Värmdö kommuns gemensamma jämställdhetsplan gäller för samtliga förvaltningar. Den omfattar alla de delar som jämställdhetslagen föreskriver. Jämställdhetsplanen kommer att revideras årligen. Jämställdhetsplanens mål och åtgärder är kommunövergripande och måste konkretiseras i särskilda jämställdhetsaktiviteter inom respektive verksamhetsområde utifrån deras respektive förutsättningar. Arbetsförhållanden Jämställdhet mellan kvinnor och män är en förutsättning för utveckling av Värmdö kommuns verksamhet och därmed en strategisk fråga. Det innebär att arbetet måste organiseras på ett sådant sätt att det, precis som den fysiska och psykosociala arbetsmiljön, lämpar sig för både kvinnor och män. Alla befattningar kan innehas av både kvinnor och män. Medarbetarna upplever att arbetsförhållandena lämpar sig lika väl för kvinnor som för män. Anställningsvillkor och tjänstgöringsgrad följer av befattning och är alltid oberoende av medarbetarens kön. Ingetdera könet är överrepresenterat vad gäller sjukfrånvaro eller arbetsskador. Fysiska och psykosociala begränsningar för kvinnor eller män i arbetsmiljön arbetas bort. Flexibla lösningar av arbetsorganisationen och arbetstidens förläggning prövas. Högre tjänstgöringsgrad för deltidsanställda ska gå före nyrekrytering. Kommundirektören svarar för utvärdering genom intervjuer, enkäter och personalstatistik samt analys. Arbete och föräldraskap Värmdö kommun har en ung befolkning. Hela 57 % av dem som är i arbetsför ålder är under 45 år och de utgör kommunens främsta rekryteringsbas. För att möjliggöra nyrekrytering och utveckling av medarbetare måste det vara enkelt att förena ett aktivt och ansvarstagande föräldraskap med arbete vid Värmdö kommun. Medarbetarna upplever att det är enkelt att förena arbete med föräldraskap. Vård och fostran av barn ses som meriterande. 3 (6)

4 Småbarnsföräldrar erbjuds flexibla lösningar av arbetstidens förläggning när så är möjligt. Både kvinnor och män uppmuntras att vara föräldralediga när deras barn är små. Föräldralediga garanteras att de inte missgynnas vad avser lön och övriga anställningsvillkor eller utvecklingsmöjligheter. Arbetsplatsen håller regelbunden kontakt med föräldralediga medarbetare. Kommundirektören svarar för utvärdering genom intervjuer, enkäter och personalstatistik samt analys. Löner och villkor Lönepolitiken är ett av flera verktyg som ska medverka till att verksamhetens mål nås och till att medarbetarna känner engagemang och motivation i sitt arbete. Därför ska löner och anställningsvillkor vara så attraktiva på arbetsmarknaden att de bidrar till att kommunen kan rekrytera, bibehålla och utveckla sina medarbetare. Skillnader i lön och övriga anställningsvillkor enbart beroende på kön får inte förekomma vid Värmdö Kommun. Vid samtliga förvaltningar tillämpas en könsneutral lönepolitik såsom kommunens lönepolicy föreskriver. Skillnader i lön vid lika eller likvärdiga arbetsuppgifter är aldrig beroende på medarbetarens könstillhörighet. En lönekartläggning i syfte att säkerställa efterlevnaden av kommunens lönepolicy och att identifiera eventuella könsrelaterade löneskillnader genomförs under Tidplan för undanröjande av eventuella ojämställda löner och anställningsvillkor upprättas vid berörd förvaltning. Kommundirektören svarar för utvärdering genom lönekartläggning samt analys. Kompetensutveckling Kompetensutveckling är det samlade begreppet för alla de aktiviteter som genomförs i syfte att stärka medarbetarnas kunskaper och färdigheter. Vid Värmdö kommun fungerar kompetensutveckling också som ett medel för att främja en jämn fördelning av kvinnor och män i olika befattningar. Jämställda möjligheter kommer långsiktigt att bidra till att kommunen kan rekrytera, bibehålla och utveckla sina medarbetare. Därför är det av strategisk betydelse att 4 (6)

5 medarbetarna, oavsett könstillhörighet, ges lika möjligheter till kompetensutveckling. Förvaltningarna använder kompetensutveckling som ett medel för att skapa jämställda arbetsplatser. Kvinnor och män ges lika möjligheter till personlig kompetensutveckling. En kartläggning av fördelningen av kompetensutvecklingstimmar mellan kvinnor och män genomförs årligen. Plan för undanröjande av eventuella ojämställda kompetensutvecklingsmöjligheter upprättas vid berörd förvaltning. Kommunens chefsutvecklingsprogram innefattar utbildning om kvinnors och mäns villkor i arbetslivet samt om åtgärder för att uppnå jämställda arbetsplatser. Kommundirektören svarar för utvärdering genom kartläggning och analys samt planering och genomförande av kommunens chefsutvecklingsprogram. Rekrytering Intern och extern rekrytering är medel för att främja en jämn fördelning av kvinnor och män i olika befattningar. Därför ska såväl kvinnor som män aktivt uppmuntras att söka lediga befattningar av alla typer. Vid rekrytering då flera sökande har likvärdiga kunskaper, färdigheter och erfarenheter ska det underrepresenterade könet ges företräde till anställning. En jämnare fördelning av kvinnor och män i olika befattningar. Förvaltningarna använder rekrytering som ett medel för att skapa jämställda arbetsplatser. Rekryteringspolicy som stödjer arbetet för jämställda arbetsplatser utarbetas. Vid intern och extern platsannonsering används alltid en särskild fras som uppmuntrar det underrepresenterade könet att söka befattningen. Vid organisering av nya arbetsgrupper ska jämn könsfördelning eftersträvas. Information riktad till barn och ungdomar i syfte att långsiktigt påverka flickors och pojkars yrkesval ska ges vid skolorna i Värmdö kommun. Vid fördelning av praktikplatser ska positiv särbehandling tillämpas vid Värmdö kommun. 5 (6)

6 Kommundirektören svarar för utarbetande av rekryteringspolicy samt för en förvaltningsgemensam rekryteringsservice och en kommunintern arbetsmarknad. Kommundirektören svarar för utvärdering genom intervjuer, enkäter och personalstatistik samt analys. Kommundirektören svarar Förvaltningscheferna har ansvar för genomförande av åtgärder. Sexuella trakasserier Med sexuella trakasserier avses ovälkommet uppträdande grundat på kön som kränker medarbetares integritet på arbetsplatsen och skapar en skrämmande, fientlig eller förnedrande arbetsmiljö. Detta kan inkludera ovälkommet fysiskt, verbalt eller ickeverbalt uppträdande. Sexuella trakasserier behöver inte ha med sexualitet att göra, utan alla former av trakasserier som grundas på kön räknas dit. Sexuella trakasserier får inte förekomma vid Värmdö kommun. Ingen medarbetare utsätts för sexuella trakasserier eller kränkande särbehandling på grund av kön eller sexuell läggning. Alla medarbetare har information om Värmdö kommuns syn på företeelsen sexuella trakasserier. Förvaltningarna har beredskap för att skyndsamt kunna åtgärda sexuella trakasserier. Kommunens chefsutvecklingsprogram innefattar utbildning om åtgärder för att förebygga sexuella trakasserier. Information i syfte att motverka sexuella trakasserier ska återkommande ges vid arbetsplatsträffar/personalmöten. Förvaltningarna utser stödpersoner med uppgift att hjälpa arbetskamrater som upplever sig utsatta för sexuella trakasserier. Förvaltningarna utarbetar handlingsplan avseende åtgärder vid misstanke om sexuella trakasserier. Kommundirektören svarar för utvärdering genom intervjuer och enkäter samt för analys. Kommundirektören svarar för planering och genomförande av kommunens chefsutvecklingsprogram. 6 (6)

Trelleborgs kommuns jämställdhetspolicy. Trelleborgs kommuns tidigare jämställdhetsarbete

Trelleborgs kommuns jämställdhetspolicy. Trelleborgs kommuns tidigare jämställdhetsarbete Jämställdhetsplan Antagen 2014-xx-xx Framtagen av Vendela Muhrén, Annika Ekberg och Magnus Dahlberg, Kommunledningsförvaltningen Revideras vart tredje år Innehåll 2 (12) Trelleborgs kommuns tidigare jämställdhetsarbete...

Läs mer

Jämställdhetsplan 2013-2015

Jämställdhetsplan 2013-2015 Jämställdhetsplan 2013-2015 I jämställdhetsplanen beskrivs Tyresö kommuns övergripande mål för jämställdhetsarbetet samt de aktiva åtgärder som kommunen som arbetsgivare planerar att vidta för att främja

Läs mer

Jämställdhets- och mångfaldsplan

Jämställdhets- och mångfaldsplan Jämställdhets- och mångfaldsplan 2014-2016 Antaget av kommunfullmäktige 2013-10-30 2 0 1 4-2 0 1 6 Jämställdhets- och mångfaldsplan Finspångs kommun 612 80 Finspång Telefon 0122-85 000 Fax 0122-850 33

Läs mer

Jämställdhetsplan Kalix kommun 2015-2017

Jämställdhetsplan Kalix kommun 2015-2017 Jämställdhetsplan Kalix kommun 2015-2017 Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Jämställdhetsplan 2015-20174 Plan 2015-02-23, 61 Kommunstyrelsen Dokumentansvarig/processägare Version

Läs mer

Plan för lika rättigheter & möjligheter 2012-2014

Plan för lika rättigheter & möjligheter 2012-2014 Arbetsförhållande Utveckling och lönefrågor Plan för lika rättigheter & möjligheter 2012-2014 Föräldraskap Rekrytering Trakasserier Antagen av kommunfullmäktige 80 2012-05-24 Ystads kommun ska tillämpa

Läs mer

Nulägesbeskrivning. -Checklista

Nulägesbeskrivning. -Checklista Nulägesbeskrivning -Checklista Gå igenom samtliga påståenden och markera i vilken utsträckning du tycker att de stämmer med verkligheten. Motivera gärna ditt svar och skriv in förslag till förbättringar.

Läs mer

Jämställda läkare. ett program från Sveriges läkarförbund

Jämställda läkare. ett program från Sveriges läkarförbund Jämställda läkare ett program från Sveriges läkarförbund 1 Innehåll Förord... 3 Jämställdhet och genusperspektiv... 4 Jämställdhetslagen... 4 Jämställdhet inom läkarkåren... 5 Kultur och värderingar...

Läs mer

Plan för jämställdhet och mångfald 2015-2017

Plan för jämställdhet och mångfald 2015-2017 Plan för jämställdhet och mångfald 2015-2017 Innehållsförteckning Inledning... 2 Mål och åtgärder 2015-2017... 4 Arbetsförhållanden...4 Underlätta förvärvsarbete och föräldraskap...5 Trakasserier och sexuella

Läs mer

Antagen av Kommunfullmäktige 2012-08-27, 140

Antagen av Kommunfullmäktige 2012-08-27, 140 Antagen av Kommunfullmäktige 2012-08-27, 140 Innehållsförteckning Syfte med jämställdhetsplanen... 2 Kommunens syn på jämställdhet och jämlikhet.... 2 Kommunens målsättning... 2 Arbetsförhållanden... 4

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING. Likabehandlingsprogram

FÖRFATTNINGSSAMLING. Likabehandlingsprogram FÖRFATTNINGSSAMLING Likabehandlingsprogram 1 Likabehandlingsprogram Övergripande mål Norrtälje kommun ska vara den professionella arbetsplatsen där medarbetarna är stolta över sitt samhällsuppdrag och

Läs mer

JÄMSTÄLLDHETSPLAN 2015-2018 för personal och elever inom Kalmarsunds gymnasieförbund

JÄMSTÄLLDHETSPLAN 2015-2018 för personal och elever inom Kalmarsunds gymnasieförbund JÄMSTÄLLDHETSPLAN 2015-2018 för personal och elever inom Kalmarsunds gymnasieförbund Sida! 2 av! 14 1. Inledning Kalmarsunds gymnasieförbund, som utbildare och arbetsgivare, arbetar aktivt med att motverka

Läs mer

JÄMSTÄLLDHETSPLAN 2012-2014. för. Valdemarsviks kommun

JÄMSTÄLLDHETSPLAN 2012-2014. för. Valdemarsviks kommun Sida 1 av 10 JÄMSTÄLLDHETSPLAN 2012-2014 för Valdemarsviks kommun Sida 2 av 3 Ordlista... 3 Nulägesbeskrivning Bakgrund... 4 Kommunpolicy:... 4 Personalstruktur... 5 Hälsa... 5 Sjukfrånvaro... 5 Jämställda

Läs mer

Jämställdhet på arbetsplatsen?

Jämställdhet på arbetsplatsen? Jämställdhet på arbetsplatsen? Jämställdhetsarbete för förtroendevalda 2 En jämställd arbetsplats handlar inte enbart om grundläggande respekt för kvinnors och mäns lika värde. Det handlar också om att

Läs mer

Umeå kommuns Jämställdhetsplan 2012 2014

Umeå kommuns Jämställdhetsplan 2012 2014 Umeå kommuns Jämställdhetsplan 2012 2014 Beslut i kommunfullmäktige 2012-02-27 Inledning Jämställdhet handlar om att kvinnor och män ska ha lika rättigheter, möjligheter och skyldigheter inom livets alla

Läs mer

Likabehandlingspolicy för medarbetare 2012 2014

Likabehandlingspolicy för medarbetare 2012 2014 1 Likabehandlingspolicy för medarbetare 2012 2014 Innehåll 3 Rektor har ordet 4 Malmö högskola som arbetsplats har ett inkluderande synsätt som främjar likabehandling av medarbetare 7 Likabehandlingsfrågorna

Läs mer

Ronneby kommuns personalpolitik

Ronneby kommuns personalpolitik Ronneby kommuns personalpolitik 1 Personalpolitisk handlingsplan attraktiv arbetsgivare Ronneby kommun står för stora utmaningar i framtiden. Omvärlden förändras, våra förutsättningar påverkas av många

Läs mer

Inledning 3. 1. Vår värdegrund 4. 2. Policy för medarbetar och ledarskap 5. 3. Policy för personal- och kompetensförsörjning 6. 4.

Inledning 3. 1. Vår värdegrund 4. 2. Policy för medarbetar och ledarskap 5. 3. Policy för personal- och kompetensförsörjning 6. 4. 2006-09-05 1(15) INNEHÅLLSFÖRTECKNING SID Inledning 3 1. Vår värdegrund 4 2. Policy för medarbetar och ledarskap 5 3. Policy för personal- och kompetensförsörjning 6 4. Lönepolicy 7 5. Policy för arbetstid

Läs mer

Personalpolitiskt program 2009

Personalpolitiskt program 2009 Personalpolitiskt program 2009 Antaget av kommunfullmäktige 2009-02-25 8 2 PERSONALPOLITISKT PROGRAM I VÅRGÅRDA KOMMUN Vårgårda kommuns personalpolitiska program är ett övergripande idé- och styrdokument

Läs mer

JÄMSTÄLLDHETSPLAN. Analys: En analys av antalet män respektive kvinnor på olika förtroendeuppdrag ska göras.

JÄMSTÄLLDHETSPLAN. Analys: En analys av antalet män respektive kvinnor på olika förtroendeuppdrag ska göras. JÄMSTÄLLDHETSPLAN Klubben har efter beslut vid styrelseutvecklingen 9-10 oktober 2008 ökat arbetet kring frågeställningarna om jämställdhet och mångfald. De här frågorna blir allt viktigare inom den fackliga

Läs mer

Sahlgrenska Universitets sjukhuset. chefspolicy

Sahlgrenska Universitets sjukhuset. chefspolicy Sahlgrenska Universitets sjukhuset chefspolicy Reviderad 2002 Denna chefspolicy är ett av flera policydokument som finns som ett stöd för att leda arbetet inom Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Den anger

Läs mer

Likabehandlingsplan 2015-2017

Likabehandlingsplan 2015-2017 Antagen ks 227/2014 Sida 1(5) Kommunledningskontoret Anna Olsson anna.olsson@osby.se Likabehandlingsplan 2015-2017 Likabehandlingsplanen beskriver och ger struktur åt likabehandlingsarbetet i kommunens

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Jämställdhets- och mångfaldsplan 2014. 2014-09-10 Vår referens. Malin Björk Sekreterare. Malin.Bjork4@malmo.

Tjänsteskrivelse. Jämställdhets- och mångfaldsplan 2014. 2014-09-10 Vår referens. Malin Björk Sekreterare. Malin.Bjork4@malmo. Malmö stad Stadsområdesförvaltning Väster 1 (1) Datum 2014-09-10 Vår referens Malin Björk Sekreterare Tjänsteskrivelse Malin.Bjork4@malmo.se Jämställdhets- och mångfaldsplan 2014 SOFV-2014-1512 Sammanfattning

Läs mer

Jämställdhets- och mångfaldsplan 2013-2016

Jämställdhets- och mångfaldsplan 2013-2016 ) Datum Sida 2013-11-05 1 (10) Jämställdhets- och mångfaldsplan 2013-2016 Antagen av kommunfullmäktige 2013-10-28, 95 Balansacertifierad 2013-10-18 Postadress Besöksadress Telefon Internet och fax Giro

Läs mer

Sjöbo Kommun. längta till

Sjöbo Kommun. längta till Sjöbo Kommun En arbetsplats att längta till 2 sjöbo.se Innehåll Detta är arbetsplatsen Sjöbo kommun 4 Vår värdegrund 4 Rätt medarbetare på rätt plats 5 Arbetsmiljö och hälsa i fokus 6 Jämlikhet som ledstjärna

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Jämställdhets- och mångfaldsplan 2014

Tjänsteskrivelse. Jämställdhets- och mångfaldsplan 2014 Malmö stad Stadsområdesförvaltning Norr 1 (1) Datum 2014-01-10 Vår referens Anders Henriksson Avdelningschef Tjänsteskrivelse anders.henriksson@malmo.se Jämställdhets- och mångfaldsplan 2014 SOFN-2013-290

Läs mer

PLAN FÖR LIKA BEHANDLING

PLAN FÖR LIKA BEHANDLING PLAN FÖR LIKA BEHANDLING PLAN FÖR LIKA BEHANDLING MÅL Haninge kommun är en jämlik kommun där medarbetarnas olikheter betraktas som en tillgång i den dagliga verksamheten och bidrar till ökad tillgänglighet

Läs mer

Likabehandlingsplan för Åklagarmyndigheten 2012-2014 ÅM-A 2012-0296 Reviderad 2012-04-23

Likabehandlingsplan för Åklagarmyndigheten 2012-2014 ÅM-A 2012-0296 Reviderad 2012-04-23 Likabehandlingsplan för Åklagarmyndigheten 2012-2014 ÅM-A 2012-0296 Reviderad 2012-04-23 Innehållsförteckning 1 INLEDNING... 3 2 ORGANISATION... 3 3 DEFINITIONER... 3 3.1 Definition av mångfald... 3 3.2

Läs mer

Personalpolicy 2012-2015

Personalpolicy 2012-2015 2012-01-02 Personalpolicy 2012-2015 Den här policyn är för dig som arbetar i Järfälla kommun. Omvärlden förändras ständigt och vi måste vara beredda att ifrågasätta, förnya och utveckla våra verksamheter

Läs mer

JÄMSTÄLLDHETS- OCH MÅNGFALDSPLAN

JÄMSTÄLLDHETS- OCH MÅNGFALDSPLAN JÄMSTÄLLDHETS- OCH MÅNGFALDSPLAN FÖR REGIONKANSLIET, REGIONUTVECKLINGSSEKRETARIATET, KULTURSEKRETARIATET, MILJÖSEKRETARIATET, PATIENTNÄMNDERNAS KANSLIER OCH REVISIONSENHETEN 2006-2007 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Likabehandlingsplan. Gäller perioden 19 november 2014 31 december 2015

Likabehandlingsplan. Gäller perioden 19 november 2014 31 december 2015 Likabehandlingsplan 2015 Gäller perioden 19 november 2014 31 december 2015 2 3 Strategi för lika villkor Grundtanken i jämlikhetsarbetet på Mälardalens högskola (MDH) är att det genomsyrar hela vardagslivet

Läs mer