Jämställdhetsplan Haparanda stad

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Jämställdhetsplan Haparanda stad"

Transkript

1 Jämställdhetsplan Haparanda stad Antagen av Kommunfullmäktige , 69

2 Innehållsförteckning 1. INTRODUKTION JÄMSTÄLLDHET OCH JÄMLIKHET JÄMSTÄLLDHET I ARBETSLIVET KARTLÄGGNING OCH UPPRÄTTANDE AV HAPARANDA STADS JÄMSTÄLLDHETSPLAN NY GEMENSAM DISKRIMINERINGSLAG MÅL OCH AKTIVA ÅTGÄRDER I HAPARANDA STAD ARBETSFÖRHÅLLANDEN UR ETT KÖNSPERSPEKTIV FÖRVÄRVSARBETE OCH FÖRÄLDRASKAP TRAKASSERIER PÅ GRUND AV KÖN OCH SEXUELLA TRAKASSERIER JÄMNARE KÖNSFÖRDELNING GENOM INTERN REKRYTERING/RÖRLIGHET JÄMNARE KÖNSFÖRDELNING GENOM EXTERN REKRYTERING LÖNEKARTLÄGGNING STATISTIK ARBETSFÖRHÅLLANDEN BLAND ARBETSTAGARE I HAPARANDA STAD Könsfördelning bland tillsvidareanställda Medelålder Andel heltids- och deltidsanställda bland tillsvidareanställda Arbetstid övertid och fyllnadstid Sjukfrånvaro Arbetsskador FÖRÄLDRASKAP OCH FÖRVÄRVSARBETE Föräldraledighet uttagna dagar Vård av sjukt barn (VAB) JÄMNARE KÖNSFÖRDELNING VIA INTERN RÖRLIGHET ELLER EXTERN REKRYTERING Yrkesgrupper med enbart män eller enbart kvinnor BILAGA 1 Riktlinjer mot sexuella trakasserier och trakasserier pga. kön BILAGA 2 Blanketten Uppföljning av rekrytering BILAGA 3 Lönekartläggning

3 1. Introduktion 1.1 Jämställdhet och jämlikhet Alla är lika inför lagen och är berättigade till samma skydd av lagen utan diskriminering av något slag. Alla är berättigade till samma skydd mot alla former av diskriminering som strider mot denna förklaring och mot varje anstiftan till sådan diskriminering. 1 Jämlikhet syftar på alla människors lika värde. När det gäller jämlikhet mellan könen talar man om jämställdhet. Jämställdhet avser rättvisa mellan kvinnor och män, dvs. att både kvinnor och män har samma möjligheter, rättigheter och skyldigheter inom livets alla områden. Det gäller till exempel: makt och inflytande - ekonomiskt oberoende - företagande, arbete, arbetsvillkor - utbildning och utveckling - ansvar för hem och barn - frihet från könsrelaterad våld Jämställdhet i arbetslivet En jämn könsfördelning på alla nivåer i arbetslivet är en viktig demokrati-, makt- och effektivitetsfråga. En balanserad utveckling i Haparanda stad uppnås genom att både kvinnors och mäns erfarenheter och värderingar beaktas och får genomslag. Det är därför viktigt att båda könen finns representerade på alla nivåer och inom alla områden i Haparanda stad. De arbetsplatser som tar tillvara och utvecklar både kvinnors och mäns kompetens har större möjligheter att öka sin effektivitet. Jämställdhet i arbetslivet råder när kvinnor och män har lika rättigheter och möjligheter att *... få och behålla arbete * förekomma i samma omfattning inom alla yrkesområden och på alla befattningsnivåer * ha lika lön och anställningsvillkor för lika eller likvärdigt arbete * utvecklas i arbetet. * gå vidare till nya arbetsuppgifter *... utveckla sin kompetens *... förena förvärvsarbete med familjeansvar 3 1 Artikel 7 i FN: s allmänna förklaring om mänskliga rättigheter 2 JämO 3 JämO 3

4 1.3 Kartläggning och upprättande av Haparanda stads jämställdhetsplan Denna jämställdhetsplan är framtagen och utformad utifrån bestämmelser och anvisningar i jämställdhetslagen (1991:433). 1 JämL Denna lag har till ändamål att främja kvinnors och mäns lika rätt i fråga om arbete, anställnings- och andra arbetsvillkor samt utvecklingsmöjligheter i arbetet (jämställdhet i arbetslivet). Lagen siktar till att förbättra främst kvinnornas villkor i arbetslivet. 13 JämL Arbetsgivaren skall varje år upprätta en plan för sitt jämställdhetsarbete. Planen skall innehålla en översikt över de åtgärder enligt 4-9 som behövs på arbetsplatsen och en redogörelse för vilka av dessa åtgärder som arbetsgivaren avser att påbörja eller genomföra under det kommande året. Planen skall också innehålla en översiktlig redovisning av den handlingsplan för jämställda löner som arbetsgivaren skall göra enligt 11. En redovisning av hur de planerade åtgärderna enligt första stycket har genomförts skall tas in i efterföljande års plan. Skyldigheten att upprätta en jämställdhetsplan gäller inte arbetsgivare som vid senaste kalenderårsskifte sysselsatte färre än tio arbetstagare. Utgångspunkten för att kunna upprätta en bra jämställdhetsplan är kartläggning av arbetsplatsen. För att veta vilka insatser som behöver göras skall nuläget i organisationen kartläggas. För kartläggningen har statistik 4 för de nedan angivna områdena framtagits och en enkätundersökning har genomförts. Enkätundersökning genomfördes i samarbete med Planen i Sverige AB. Frågorna i enkäten omfattade nedannämnda delområden. Enkäten skickades till 503 slumpmässigt utvalda tillsvidare- och tidsbegränsat anställda med månadslön som alla hade möjlighet att välja om de skulle svara på svenska eller finska. Totalt svarade 273 personer (52 %) på enkäten. Vår kartläggning har genomförts med utgångspunkt från lagens 4 11 (aktiva åtgärder) och omfattar följande delområden: Arbetsförhållanden (4 JämL) Förvärvsarbete och föräldraskap (5 JämL) Trakasserier på grund av kön och sexuella trakasserier (6 JämL) Jämnare könsfördelning genom intern rekrytering/rörlighet (7 JämL) Jämnare könsfördelning genom extern rekrytering (8-9 JämL) Jämställdhetsanalys av löner och en handlingsplan för jämställda löner (10-11 JämL) I denna jämställdhetsplan presenteras och redovisas de frågeställningar som, på grund av de omdömen arbetstagarna har haft i dessa frågor, gjort att de utkristalliserats som de mest levande och aktuella frågeställningarna för jämställdhetsarbetet i Haparanda stad. I planen har det i första hand fokuserats på de frågor som upplevts som gemensamma problemställningar för hela verksamheten. 4 Där inget årtal anges på statistiken avses året

5 1.4 Ny gemensam diskrimineringslag Regeringen har dock beslutat att införa en gemensam lag för samtliga diskrimineringslagar. Diskrimineringslagen (2008:567) som träder i kraft i januari 2009 ersätter jämställdhetslagen och sex andra diskrimineringslagar. Två nya diskrimineringsgrunder läggs till i lagen: könsöverskridande identitet eller uttryck samt ålder. De stora förändringarna som berör jämställdhetsområdet from år 2009 är: att endast arbetsgivare med minst 25 arbetstagare skall upprätta en plan för sitt jämställdhetsarbete att planen enbart behöver upprättas vart tredje år. 5

6 2. Mål och aktiva åtgärder i Haparanda stad 2.1 Arbetsförhållanden ur ett könsperspektiv 4 JämL Arbetsgivaren skall genomföra sådana åtgärder som med hänsyn till arbetsgivarens resurser och omständigheterna i övrigt kan krävas för att arbetsförhållandena skall lämpa sig för både kvinnor och män. Övergripande mål Haparanda stad skall vara en attraktiv arbetsplats för såväl kvinnor som män genom att erbjuda jämställda arbetsförhållanden och möjlighet till personlig utveckling. Nuläge: Haparanda stad har 827 tillsvidareanställda varav ca 80 % är kvinnor. På samtliga tre förvaltningar är kvinnorna i majoritet. I yrkesgrupperna verksamhetsvaktmästare och badvakt råder den enda jämna könsfördelningen, med fördelningen 40/60. Ett flertal yrkesgrupper består enbart av kvinnor eller enbart av män. Med jämn fördelning avser lagstiftaren att båda könen skall vara representerade med minst 40 % i skilda typer av arbete och inom olika kategorier av arbetstagare. Det är varje yrkesgrupp och nivå i företaget som bör ha denna jämna fördelning. Det räcker alltså inte att det totalt, av hela arbetsstyrkan, är minst 40 % av båda könen. Arbetsförhållanden är tillgängliga för både kvinnor och män. Frågan om detta ställdes i enkäten och arbetstagarna anser att den praktiska och organisatoriska arbetsmiljön i stort är anpassad för både kvinnor och män. Undantag är frågan om kvinnors och mäns lika möjlighet att välja arbetsuppgifter som kan medföra högre lön och frågan om kvinnors och mäns lika möjlighet att göra karriär. Kvinnorna anser att de har sämre möjligheter än männen att göra karriär i verksamheten där de arbetar. Både den fysiska och psykosociala arbetsmiljön upplevs som bra förutom på fråga om möjlighet till betald eller subventionerad friskvård. Männen anser att de har i liten utsträckning möjlighet till betald eller subventionerad friskvård medan kvinnorna anser att de har i ganska stor utsträckning möjlighet till betald eller subventionerad friskvård. Heltidsanställningar (statistik s. 14) 69,53 % av de tillsvidareanställda i Haparanda stad har en heltidsanställning. Av kvinnorna arbetar 66,36 % heltid och av männen 82,04 %. Övertid och fyllnadstid (statistik s ) Männen arbetar dubbelt så mycket övertid som kvinnorna. Kvinnorna arbetar nästan dubbelt så mycket fyllnadstid som männen. Sjukfrånvaro (statistik s ) Den totala sjukfrånvaron i Haparanda stad är 5,74 % av den sammanlagda ordinarie arbetstiden. Sjukfrånvaron totalt bland kvinnorna är 6,54 % jämfört med männens 3,05 %. 6

7 Heltidsanställda har en sjukfrånvaro på 5,60 % och deltidsanställda på 7,58 %. Kvinnorna har högre sjukfrånvaro än männen. Detta märks tydligast bland deltidsanställda, där kvinnorna har ca åtta gånger högre sjukfrånvaro än männen. Mål: Bibehålla de goda arbetsförhållandena och det goda arbetsklimatet. Minska sjukfrånvaron med 1 % per år (enligt personalpolitiska mål) Särskilt fokusera på möjlighet till karriärutveckling och/eller att välja arbetsuppgifter som kan medföra högre lön i de kvinnodominerade yrkesgrupperna. Minska antalet oönskade deltidsanställningar till Åtgärder: Utveckla verksamheten och skapa förutsättningar för ett hållbart arbetsliv, samt ökad delaktighet och mer inflytande för alla medarbetare enligt intentionerna i kollektivavtalet FAS 05 (Förnyelse - Arbetsmiljö - Samverkan i kommuner, landsting och regioner). Arbeta för en god arbetsmiljö genom förebyggande och riktade insatser. Intensifiera arbetet med Systematiskt arbetsmiljöarbete, Tidig rehab i samarbete med företagshälsovården, hälsofrämjande arbete, fungerande rehabilitering, utveckla hälsoinspiratörsskapet. Tydliggöra alla arbetstagares lika rätt till betald eller subventionerad friskvård. Kartlägga karriärstegar i verksamheterna. Ansvarig: Samtliga arbetsledare/chefer. Personalkontoret 7

8 2.2 Förvärvsarbete och föräldraskap 5 JämL Arbetsgivaren skall underlätta för både kvinnliga och manliga arbetstagare att förena förvärvsarbete och föräldraskap. Övergripande mål I Haparanda stad skall arbetstagarna kunna förena föräldraskap och arbete. Föräldraledighet skall betraktas som något positivt. Nuläge: Kartläggningen visar att det finns en viss negativ attityd till föräldraledighet och vård av sjukt barn. Statistiken visar att kvinnorna står för merparten av uttag av föräldraledigheten och uttag för vård av sjukt barn. Mål: Skapa positiva attityder till föräldraledighet och vård av sjukt barn Både kvinnor och män på alla nivåer skall ha möjlighet att nyttja sin rätt till föräldraledighet. Åtgärder: Alla arbetstagare skall informeras om att Haparanda stad har som policy att föräldraledighet skall betraktas som något mycket positivt och att arbetstagare skall kunna förena arbetet med ansvar för hem och barn. Lägga möten på tider som passar småbarnsföräldrar Införa 1 kontaktdag/förälder med bibehållen lön för föräldrar med barn i föroch/eller grundskolan. Föräldrar som behöver anpassa sina arbetstider skall när så är möjligt utifrån verksamhetskäl, prioriteras. Arbetsvolymen skall anpassas till aktuell tjänstgöringsgrad för föräldrar som är partiellt tjänstlediga. Föräldralediga skall ha samma möjlighet till kompetensutveckling och rätt till löneutveckling som de andra arbetstagarna. Föräldralediga skall erbjudas att få information från arbetsplatsen samt att ta del av informationsmöten, arbetsplatsträffar, kurser och konferenser under sin ledighet. Ansvarig: Samtliga arbetsledare/chefer. 8

9 2.3 Trakasserier på grund av kön och sexuella trakasserier 6 JämL Arbetsgivaren skall vidta åtgärder för att förebygga och förhindra att någon arbetstagare utsätts för trakasserier på grund av kön, sexuella trakasserier eller repressalier enligt denna lag. Övergripande mål Haparanda stads mål är att ingen skall bli utsatt för kränkande särbehandling, trakasserier på grund av kön eller sexuella trakasserier på sin arbetsplats. Alla former av trakasserier på grund av kön och sexuella trakasserier är förbjudna på arbetsplatsen. Definitioner av trakasserier pga. kön och sexuella trakasserier framgår av 16 a, 2 st: Med trakasserier på grund av kön avses ett uppträdande i arbetslivet som kränker en arbetssökandes eller arbetstagares värdighet och som har samband med kön. Med sexuella trakasserier avses ett uppträdande i arbetslivet av sexuell natur som kränker en arbetssökandes eller arbetstagares värdighet. Härskartekniker Olika former att manipulera så att en individ eller grupp bibehåller sin överordnade position över en annan individ eller grupp. Manipulationen kan ske genom osynliggörande, förlöjligande, undanhållande av information, dubbelbestraffning och påförande av skuld och skam. Osynliggörande Det sker då en person blir bortglömd, överkörd eller inte bemött med verkligt intresse. Det kan vara att ingen reagerar när en person säger något, att folk vid möten pratar/viskar, bläddrar i sina papper eller gäspar när en viss person får ordet. Repressalier Bestraffning av arbetstagare via missgynnande eller via oförmånlig behandling pga. att en anställd har avvisat sexuella närmanden eller gjort en anmälan till JämO. 5 Nuläge: Kartläggning visar att trakasserier i viss mån förekommer. Till stor del handlar det om sexistisk och kränkande jargong. Eftersom arbetstagarna har externa kontakter med brukare/kunder/klienter/vårdtagare kan deras svar delvis ha påverkats av upplevelser i kontakten med nämnda grupper. Undersökningen visar också att det förekommer osynliggörande av både kvinnor och män vid möten. Osynliggörande av kvinnor förekommer i högre grad än av männen. Mål: Det skall inte förekomma kränkande bilder, förnedrande attityder eller sexistisk och kränkande jargong eller nedvärderande språkbruk eller liknande som kan medföra att arbetstagare blir utsatta för sexuella trakasserier eller trakasserier på grund av kön. 5 JämO 9

10 Alla arbetstagare skall känna till riktlinjer mot sexuella trakasserier och trakasserier pga. kön och veta vem som skall kontaktas. Åtgärder: Utbildning för chefer hur man förebygger och agerar vid sexuella trakasserier. Informera och tydliggöra riktlinjerna mot sexuella trakasserier. Vid utvecklingssamtal skall frågan om trakasserier tas upp. Riktlinjerna mot trakasserier pga. kön och sexuella trakasserier bifogas Jämställdhetsplanen. Ansvarig: Personalkontoret ansvarar för att informera arbetsledarna/cheferna som i sin tur informerar sina arbetstagare. 10

11 2.4 Jämnare könsfördelning genom intern rekrytering/rörlighet 7 JämL Arbetsgivaren skall genom utbildning, kompetensutveckling och andra lämpliga åtgärder främja en jämn fördelning mellan kvinnor och män i skilda typer av arbete och inom olika kategorier av arbetstagare. Övergripande mål Hos Haparanda stad skall alla arbetstagare oberoende av kön ha lika möjligheter till utbildning och kompetensutveckling. Haparanda stad skall verka för att utjämna könsfördelning inom olika yrken och på olika nivåer via en rekryteringsprocess som utgår från alla människors lika värde och förutsättningar. Nuläge: En stor del av både kvinnor och män upplever sig inte ha fått kompetensutvecklingssamtal. Det har inte varit möjligt att få fram statistik på i vilken omfattning männen respektive kvinnorna deltagit i utbildning och kompetensutveckling. Mål: Åstadkomma en jämnare könsfördelning genom intern rörlighet; att få kvinnor att bryta in på mansdominerade arbetsområden och män på kvinnodominerade. Kompetensutveckling som på sikt leder till en jämnare könsfördelning inom de arbeten som idag är dominerade av endera kön. Åtgärder: Vid utvecklingssamtal diskutera intresset för utbildning och kompetensutveckling som kan leda till ett nytt och annorlunda arbetsinnehåll för kvinnor respektive män samt arbeta fram en kompetensutvecklingsplan. Via enkäter eller intervjuer ta reda på om det finns arbetstagare som är intresserade av att avancera eller byta arbetsuppgifter. Ansvarig: Samtliga arbetsledare/chefer. 11

12 2.5 Jämnare könsfördelning genom extern rekrytering 8 JämL Arbetsgivaren skall verka för att lediga anställningar söks av både kvinnor och män. 9 JämL När det på en arbetsplats inte råder en i huvudsak jämn fördelning mellan kvinnor och män i en viss typ av arbete eller inom en viss kategori av arbetstagare, skall arbetsgivaren vid nyanställningar särskilt anstränga sig för att få sökande av det underrepresenterade könet och söka se till att andelen arbetstagare av det könet efter hand ökar. Första stycket skall dock inte tillämpas, om särskilda skäl talar emot sådana åtgärder eller åtgärderna rimligen inte kan krävas med hänsyn till arbetsgivarens resurser och omständigheterna i övrigt. Övergripande mål Haparanda stad skall verka för att utjämna könsfördelning inom olika yrken och på olika nivåer via en rekryteringsprocess som utgår från alla människors lika värde och förutsättningar. Nuläge Flertalet av kommunens yrkesgrupper är starkt kvinnodominerade. Det finns fyra yrkesgrupper som är helt och hållet enkönade. Dessa grupper är arbetsterapeut/sjukgymnast, kurator, sjuksköterska/skolsköterska där samtliga är kvinnor och IT-tekniker där alla är män. Både män och kvinnor önskar en jämnare könsfördelning och man känner inte till om Haparanda stad har ansträngt sig för att möjliggöra anställning av underrepresenterat kön. Mål: Könsfördelningen skall bli mer jämställd i samtliga yrkesgrupper. Åtgärder: Skapa ett strukturerad och allmänt känd rekryteringsprocess alltid med tanken att jämna ut könsfördelningen i respektive yrkesgrupp. Positiv särbehandling - vid rekrytering skall vid likvärdiga meriter det underrepresenterade könet prioriteras. Arbetsledare/chefer skall vid externa/utannonserade rekryteringar fylla i blanketten Uppföljning av rekryteringar och lämna in den till personalkontoret. Besöka skolor för att uppmuntra till icke könsbundna yrkesval. Prioritera praktikanter, prao-elever m.fl. av underrepresenterat kön. Följa upp rekryteringarna ur ett jämställdhetsperspektiv. Ansvarig: Arbetsledare/chefer som sköter rekryteringen. 12

13 2.6 Lönekartläggning 10 JämL I syfte att upptäcka, åtgärda och förhindra osakliga skillnader i lön och andra anställningsvillkor mellan kvinnor och män skall arbetsgivaren varje år kartlägga och analysera: - bestämmelser och praxis om löner och andra anställningsvillkor som tillämpas hos arbetsgivaren, och -löneskillnader mellan kvinnor och män som utför arbete som är att betrakta som lika eller likvärdigt. Arbetsgivaren skall bedöma om förekommande löneskillnader har direkt eller indirekt samband med kön. Bedömningen skall särskilt avse skillnader mellan - kvinnor och män som utför arbete som är att betrakta som lika, och - grupp med arbetstagare som utför arbete som är eller brukar anses vara kvinnodominerat och grupp med arbetstagare som utför arbete som är att betrakta som likvärdigt med sådant arbete men inte är eller brukar anses vara kvinnodominerat. 11 JämL Arbetsgivaren skall varje år upprätta en handlingsplan för jämställda löner och där redovisa resultatet av kartläggningen och analysen enligt 10. I planen skall anges vilka lönejusteringar och andra åtgärder som behöver vidtas för att uppnå lika lön för arbete som är att betrakta som lika eller likvärdigt. Planen skall innehålla en kostnadsberäkning och en tidsplanering utifrån målsättningen att de lönejusteringar som behövs skall genomföras så snart som möjligt och senast inom tre år. En redovisning och en utvärdering av hur de planerade åtgärderna genomförts skall tas in i efterföljande års handlingsplan. Skyldigheten att upprätta en handlingsplan för jämställda löner gäller inte arbetsgivare som vid senaste kalenderårsskifte sysselsatte färre än tio arbetstagare. Övergripande mål I Haparanda stad skall vi arbeta för att förebygga och förhindra osakliga löneskillnader pga. kön. En viktig grundsyn för Haparanda stad är en könsneutral lönepolitik där kompetens ställs före kön och där alla kompetenser i verksamheten ges lika förutsättningar till utveckling. Nuläge: Enligt Haparanda stads lönepolicy är lönen ett viktigt styrmedel för att uppfylla de mål som finns för verksamheten. Lönen skall stimulera till goda arbetsinsatser, engagemang, utveckling och arbetstillfredsställelse på ett sådant sätt att stadens totala verksamhet utvecklas. Kartläggning visar att kvinnor upplever sig vara lägre betalda än männen. Båda könen upplever att de har liten möjlighet att påverka lönen via utbildning och kompetensutveckling. Mål: Inga könsrelaterade löneskillnader skall finnas i Haparanda stad. Åtgärder: 2008-års lönekartläggning bifogas Jämställdhetsplanen. Lönekartläggningen skall presenteras på arbetsplatsmöten. Ansvarig: Personalkontoret ansvarar för lönekartläggningen och upprättande av handlingsplanen och presenterar resultatet till arbetsledare/chefer. Arbetsledarna/cheferna skall presentera den på sina arbetsplatsmöten. 13

14 3. Statistik Statistiken bygger på data från 2007, om inte annat årtal anges. 3.1 Arbetsförhållanden bland arbetstagare i Haparanda stad Könsfördelning bland tillsvidareanställda Antal Procent Män ,19 % Kvinnor ,80 % Totalt ,00 % Medelålder Kvinnor: Män Totalt: 48,69 år 47,66 år 48,48 år Andel heltids- och deltidsanställda bland tillsvidareanställda Heltid Kvinnor 66,36 % Män 82,04 % Totalt 69,53 % Deltid Kvinnor 33,64 % Män 17,96 % Totalt 30,47 % Arbetstid övertid och fyllnadstid Övertid Kvinnor Män Totalt 2,3 timmar i genomsnitt per år 5,3 timmar i genomsnitt per år 2824,93 övertidstimmar 14

15 Fyllnadstid Kvinnor Män Totalt 19,6 timmar i genomsnitt per år 10,4 timmar i genomsnitt per år 5 056,83 fyllnadstimmar Sjukfrånvaro (Avser perioden ) 1. Samtliga arbetstagare i Haparanda stad Totala sjukfrånvaron i procent av den sammanlagda ordinarie arbetstiden Kvinnor 6,54 % Män 3,05 % Totalt 5,74 % Långtidssjukfrånvaro (>59 dagar) i procent av total sjukfrånvaro Kvinnor 62,33 % Män 46,07 % Totalt 60,69 % 2. Heltidsanställda Den totala sjukfrånvaron i procent av den sammanlagda ordinarie arbetstiden Kvinnor 6,38 % Män 3,44 % Totalt 5, 60 % Långtidssjukfrånvaro (>59 dagar) i procent av total sjukfrånvaro Kvinnor 64,24 % Män 47,33 % Totalt 61,88 % 3. Deltidsanställda Den totala sjukfrånvaron i procent av den sammanlagda ordinarie arbetstiden Kvinnor 8,60 % Män 0,96 % Totalt 7,58 % 15

16 Långtidssjukfrånvaro (>59 dagar) i procent av total sjukfrånvaro Kvinnor 56,92 % Män 0,00 % Totalt 56,36 % Arbetsskador Anmälda arbetsskador i Haparanda stad under 36 månader (år ) Kvinnor 72 Män 9 Totalt 81 Vårdare och undersköterskor är den yrkesgrupp som oftast drabbas av arbetsskador enligt arbetsskadeanmälningarna. Skador inträffar oftast till följd av att medarbetaren halkar på väg till eller från arbetet eller att de skadar sig i samband med att de hjälper en vårdtagare/boende Föräldraskap och förvärvsarbete (Avser perioden ) Föräldraledighet uttagna dagar Kvinnor Män Totalt uttag Uttag i genomsnitt 15,5 dagar 6,9 dagar dagar 13,8 dagar/anställd Vård av sjukt barn (VAB) Kvinnor Män Totalt uttag Uttag i genomsnitt 2,97 dagar 1,2 dagar 2524 dagar 2,6 dagar/anställd 16

17 3.3 Jämnare könsfördelning via intern rörlighet eller extern rekrytering Yrkesgrupper med enbart män eller enbart kvinnor Yrkeskategori Män % Kvinnor % Arbetsterapeuter/sjukgymnaster Kuratorer Sjuksköterskor IT-tekniker

Jämställdhetsplan 2010 för

Jämställdhetsplan 2010 för SERVICE- OCH TEKNIKFÖRVALTNINGEN Datum 2009-08-24 1 (2) Jämställdhetsplan 2010 för Service- och teknikförvaltningen Innehållsförteckning Jämställdhetsplan 2010 3 Inledning 3 Service- och Teknikförvaltningens

Läs mer

Riktlinje för jämställdhet & mångfald 2012-2015

Riktlinje för jämställdhet & mångfald 2012-2015 STYRDOKUMENT Sida 1(9) Riktlinje för jämställdhet & mångfald 2012-2015 Område Styrning och ledning Fastställd KSAU 2012-08-28 118 Program Personalpolitiskt program Giltighetstid Tillsvidare Plan Riktlinje

Läs mer

Jämställdhetsplan Fastställd i Kommunfullmäktige den 25 oktober Dnr 2016/1136.

Jämställdhetsplan Fastställd i Kommunfullmäktige den 25 oktober Dnr 2016/1136. Jämställdhetsplan 2016 Fastställd i Kommunfullmäktige den 25 oktober 2016. Dnr 2016/1136. 1(7) Innehåll Vad säger diskrimineringslagen om jämställdhet?... 2 Arbetsförhållanden... 2 Rekrytering... 2 Lönefrågor...

Läs mer

Ansvarig: Personalchefen

Ansvarig: Personalchefen Enhet: Personalenheten Utarbetad av: Personalenheten Giltig från: 2013-04-04 Ansvarig: Personalchefen Dokumentnamn: Jämställdhetsplan för Alvesta kommun 2013-2015 Ersätter: Alvesta kommuns jämställdhetsplan

Läs mer

Jämställdhetsplan 2013-2015

Jämställdhetsplan 2013-2015 Jämställdhetsplan 2013-2015 I jämställdhetsplanen beskrivs Tyresö kommuns övergripande mål för jämställdhetsarbetet samt de aktiva åtgärder som kommunen som arbetsgivare planerar att vidta för att främja

Läs mer

Jämställdhets- och mångfaldsplan för Alvesta kommun

Jämställdhets- och mångfaldsplan för Alvesta kommun Antagen: KF 185 2015-12-15 Jämställdhets- och mångfaldsplan för Alvesta kommun 2016-2018 Inledning Alvesta kommun ska bedriva ett aktivt jämställdhets- och mångfaldsarbete som utgår från den grundläggande

Läs mer

Jämställdhets- och mångfaldsplan. Antagen av kommunfullmäktige 2014-03-31, 20 SÄTERS KOMMUN

Jämställdhets- och mångfaldsplan. Antagen av kommunfullmäktige 2014-03-31, 20 SÄTERS KOMMUN Jämställdhets- och mångfaldsplan Antagen av kommunfullmäktige 2014-03-31, 20 SÄTERS KOMMUN 1 Innehållsförteckning Inledning... 3 Jämställdhet... 3 Ansvar för jämställdheten... 3 Mångfald... 4 Syfte...

Läs mer

JÄMSTÄLLDHETSPLAN för Hofors kommun 2013-2016

JÄMSTÄLLDHETSPLAN för Hofors kommun 2013-2016 JÄMSTÄLLDHETSPLAN för Hofors kommun 2013-2016 Hofors kommun fastställd av, KF 61/2013-06-10 Jämställdhetsplanen gäller från och med 2013-08-31 Revideras 2016-08-31 0 Inledning Enligt 13 i diskrimineringslagen

Läs mer

Robertsfors kommun. Robertsfors kommuns jämställdhetsplan

Robertsfors kommun. Robertsfors kommuns jämställdhetsplan Robertsfors kommun Robertsfors kommuns jämställdhetsplan Perioden 2017-2019 Robertsfors kommuns jämställdhetsplan 2017-2019 1. Inledning Robertsfors kommuns definition av jämställdhet är att kvinnor och

Läs mer

Reomti Bygg AB Jämställdhetsplan

Reomti Bygg AB Jämställdhetsplan 06 Jämställdhetsplan sid 1 av 6 Reomti Bygg AB Jämställdhetsplan 06 Jämställdhetsplan sid 2 av 6 Diskrimineringslagen Lagens ändamål 1 Denna lag har till ändamål att motverka diskriminering och på andra

Läs mer

Jämställdhetsplan serviceförvaltningen - redovisning

Jämställdhetsplan serviceförvaltningen - redovisning TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Monika Nordh Cangemark 2014-09-11 SFN 2014/0757 0480-450406 Servicenämnden Jämställdhetsplan serviceförvaltningen - redovisning Förslag till beslut Servicenämnden

Läs mer

Jämställdhets- och mångfaldsplan

Jämställdhets- och mångfaldsplan Jämställdhets- och mångfaldsplan 2014-2016 Antaget av kommunfullmäktige 2013-10-30 2 0 1 4-2 0 1 6 Jämställdhets- och mångfaldsplan Finspångs kommun 612 80 Finspång Telefon 0122-85 000 Fax 0122-850 33

Läs mer

Jämställdhetsplan för Värmdö kommun

Jämställdhetsplan för Värmdö kommun Jämställdhetsplan för Värmdö kommun 1 Inledning Värmdö kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare med jämställda arbetsplatser och gott medarbetarskap där vi möter varandra med respekt och öppenhet. Ett

Läs mer

TILLÄMPNING. Jämställdhet. Hudiksvalls kommun

TILLÄMPNING. Jämställdhet. Hudiksvalls kommun TILLÄMPNING Jämställdhet i Hudiksvalls kommun Jämställdhet Jämställdhet handlar om förhållandet mellan kvinnor och män. Diskriminerings lagens syfte vad gäller förbudet att diskriminera på grund av kön,

Läs mer

Jämställdhetsplan. för anställda i Ljusdals Kommun 2012-2014. ljusdal.se BESLUT I KS 2011-10-06

Jämställdhetsplan. för anställda i Ljusdals Kommun 2012-2014. ljusdal.se BESLUT I KS 2011-10-06 Jämställdhetsplan för anställda i Ljusdals Kommun 2012-2014 ljusdal.se Inledning Jämställdhetslagen pekar i 4-11 ut de områden där alla arbetsgivare är skyldiga att vidta så kallade aktiva åtgärder för

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING PLAN FÖR LIKA RÄTTIGHETER, SKYLDIGHETER OCH MÖJLIGHETER FÖR MEDARBETARE I MARKS KOMMUN

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING PLAN FÖR LIKA RÄTTIGHETER, SKYLDIGHETER OCH MÖJLIGHETER FÖR MEDARBETARE I MARKS KOMMUN Kf 2012-09-27, 116 Blad 1(9) PLAN FÖR LIKA RÄTTIGHETER, SKYLDIGHETER OCH MÖJLIGHETER FÖR MEDARBETARE I MARKS KOMMUN Inledning Samhället präglas allt mer av mångfald, med människor från exempelvis olika

Läs mer

Jämställdhets- och mångfaldsplan för Rinkeby-Kista 2017

Jämställdhets- och mångfaldsplan för Rinkeby-Kista 2017 Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd Sid 1 (11) 2016-12-01 Jämställdhets- och mångfaldsplan för Rinkeby-Kista 2017 stockholm.se Sid 2 (11) Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Samverkan... 5 3 Arbetsförhållanden...

Läs mer

Jämställdhets- och mångfaldsplan för överförmyndarnämnden i Eskilstuna och Strängnäs kommuner

Jämställdhets- och mångfaldsplan för överförmyndarnämnden i Eskilstuna och Strängnäs kommuner Överförmyndarnämnden Socialförvaltningen Överförmyndarkontoret Anders Hagander 016-710 20 74 2017-09-11 1 (1) ÖFNES/2017:106 Överförmyndarnämnden Eskilstuna Strängnäs Jämställdhets- och mångfaldsplan 2017-2019

Läs mer

Plan för medarbetares lika rättigheter och möjligheter. Österåkers Kommun

Plan för medarbetares lika rättigheter och möjligheter. Österåkers Kommun Plan för medarbetares lika rättigheter och möjligheter Österåkers Kommun 2015-2017 1 Innehållsförteckning Inledning... 3 Personalstatistik... 4 Förvärvsarbete och föräldraskap... 8 Trakasserier... 9 Lediga

Läs mer

Jämställdhetspolicy Antagen av kommunfullmäktige 2007-10-15, 95 Rev. 2008-04-17, 24

Jämställdhetspolicy Antagen av kommunfullmäktige 2007-10-15, 95 Rev. 2008-04-17, 24 Antagen av kommunfullmäktige 2007-10-15, 95 Rev. 2008-04-17, 24 Inledning Jämställdhetslagen 1991:433 har till ändamål att främja kvinnors och mäns lika rätt i arbetslivet. Jämställdhet i arbetslivet innebär

Läs mer

Södermalms stadsdelsförvaltning JÄMSTÄLLDHETS OCH MÅNGFALDSPLAN

Södermalms stadsdelsförvaltning JÄMSTÄLLDHETS OCH MÅNGFALDSPLAN Södermalms stadsdelsförvaltning JÄMSTÄLLDHETS OCH MÅNGFALDSPLAN 2009 Inledning Grunden för jämställdhets- och mångfaldsarbete finns i gällande lagstiftning, Jämställdhetslagen, Lagen om åtgärder mot etnisk

Läs mer

Jämställdhetsplan

Jämställdhetsplan Jämställdhetsplan 2015-2017 Tyresö kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare för såväl kvinnor som män. Alla individer ska ges lika rättigheter, skyldigheter och möjligheter oavsett kön. Det ska finnas

Läs mer

Handläggare Datum Ärendebeteckning Barbro Schött SN 2016/

Handläggare Datum Ärendebeteckning Barbro Schött SN 2016/ TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Barbro Schött 2016-01-08 SN 2016/0022.01.01 0480-45 09 31 Socialnämnden Jämställdhetsplan Förslag till beslut Socialnämnden beslutar att godkänna Jämställdhetsplan.

Läs mer

TöREBODA KOMMUN. Pu 43. Sida 1 av 8 Datum jämställdhets- och. mångfaldsplan f')- 'i T?

TöREBODA KOMMUN. Pu 43. Sida 1 av 8 Datum jämställdhets- och. mångfaldsplan f')- 'i T? TöREBODA KOMMUN Pu 43 Sida 1 av 8 jämställdhets- och mångfaldsplan 2016-2018 f')- 'i T? TÖREBODA KOMMUN Pu 43 Sida 2 av 8 jämställdhets- och mångfaldsplan 2016-2018 Töreboda kommun ska vara en arbetsplats

Läs mer

Avseende period 2016

Avseende period 2016 Stadsarkivet Sid 1 (10) 2017-01-17 Stadsarkivet Uppföljningsrapport Jämställdhetsoch mångfaldsplan Avseende period 2016 stockholm.se Sid 2 (10) 1 Inledning Jämställdhet och mångfald är ett förbättrings-

Läs mer

Jämställdhets- och mångfaldsplan Antagen av kommunfullmäktige , 9 SÄTERS KOMMUN

Jämställdhets- och mångfaldsplan Antagen av kommunfullmäktige , 9 SÄTERS KOMMUN Jämställdhets- och mångfaldsplan 2016-2018 Antagen av kommunfullmäktige 2016-02-15, 9 SÄTERS KOMMUN 1 Innehållsförteckning Inledning... 3 Jämställdhet... 3 Ansvar för jämställdheten... 3 Säters kommuns

Läs mer

Jämställdhet. Jämställdhetsplan enligt Diskrimineringslagen (2008:567) Arbetsförhållanden. 4 Arbetsförhållanden

Jämställdhet. Jämställdhetsplan enligt Diskrimineringslagen (2008:567) Arbetsförhållanden. 4 Arbetsförhållanden Jämställdhet Vi som svarar på enkäten är : vinnor: än : Ålder: 80 % 20 % 22 60+ edelålder 37,5 år Arbetar som assistent Heltid: Deltid: Vikarie: 18 % 70 % 5 % Timanställd: 7 % Jämställdhetsplan enligt

Läs mer

Miljö- och byggnadskontoret jämställdhetsplan 2012 2014

Miljö- och byggnadskontoret jämställdhetsplan 2012 2014 Miljö- och byggnadskontoret jämställdhetsplan 2012 2014 Inledning och bakgrund Syftet med Sollentuna kommuns jämställdhetsplan är att främja kvinnor och mäns lika rätt ifråga om arbete, anställnings- och

Läs mer

Nulägesbeskrivning. -Checklista

Nulägesbeskrivning. -Checklista Nulägesbeskrivning -Checklista Gå igenom samtliga påståenden och markera i vilken utsträckning du tycker att de stämmer med verkligheten. Motivera gärna ditt svar och skriv in förslag till förbättringar.

Läs mer

VÄRMDÖ KOMMUN KLK/Personalenheten

VÄRMDÖ KOMMUN KLK/Personalenheten VÄRMDÖ KOMMUN KLK/Personalenheten Tjänsteskrivelse 2005-02-16 Dnr 05KS/0139 Handläggare: Jonas Rydberg Tel: 08/570 383 38 Kommunstyrelsen Jämställdhetspolicy respektive jämställdhetsplan 2005 vid Värmdö

Läs mer

Socialförvaltningens handlingsplan för jämställdhet 2016

Socialförvaltningens handlingsplan för jämställdhet 2016 Tjänsteskrivelse 1 (1) 2015-11-25 SN 2015.0188 Handläggare Anders Hedåberg Socialnämnden Socialförvaltningens handlingsplan för jämställdhet 2016 Sammanfattning Enligt diskrimineringslagen så ska arbetsgivaren

Läs mer

Mångfalds- och Jämställdhetsplan för. Sotenäs kommun. år

Mångfalds- och Jämställdhetsplan för. Sotenäs kommun. år Mångfalds- och jämställdhetsplan Antagen av Kommunfullmäktige 2014-06-12/ 66 Dnr KA 2014/346 Sid 1/8 Mångfalds- och Jämställdhetsplan för år 2015-2017 Mångfalds- och jämställdhetsplan Antagen av Kommunfullmäktige

Läs mer

Framtagandet av planen har skett i samverkan med de lokala fackliga organisationerna. Planen har samverkats i kommunövergripande samverkan (KÖS).

Framtagandet av planen har skett i samverkan med de lokala fackliga organisationerna. Planen har samverkats i kommunövergripande samverkan (KÖS). Likabehandlingsplan Beslutad xx av xx 1. Inledning Trelleborgs kommun ska kännetecknas av öppenhet, respekt och ansvar vilket ska bidra till bra arbetsklimat och en god och stimulerande arbetsmiljö. Trelleborgs

Läs mer

Jämställdhets- och mångfaldsplan

Jämställdhets- och mångfaldsplan BILAGA 5 SERVICEFÖRVALTNINGEN Jämställdhets- och mångfaldsplan 2010-2012 Inledning I enlighet med gällande lagstiftning, kommunfullmäktiges beslut och stadens riktlinjer ska ett aktivt jämställdhets- och

Läs mer

Jämställdhetsplan 2009 Antagen i Kommunfullmäktige 2009-06-17

Jämställdhetsplan 2009 Antagen i Kommunfullmäktige 2009-06-17 Jämställdhetsplan 2009 Antagen i Kommunfullmäktige 2009-06-17 Jämställdhetsplan för Perstorps kommun Jämställdhet innebär att kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv. Jämställdhet

Läs mer

JÄMSTÄLLDHETSPOLICY FÖR EMMABODA KOMMUN. Antagen av kommunfullmäktige 2011-10-31

JÄMSTÄLLDHETSPOLICY FÖR EMMABODA KOMMUN. Antagen av kommunfullmäktige 2011-10-31 JÄMSTÄLLDHETSPOLICY FÖR EMMABODA KOMMUN Antagen av kommunfullmäktige 2011-10-31 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Jämställdhetspolicy för Emmaboda kommun... 1 Vision... 1 Definition... 1 Emmaboda kommun som arbetsgivare...

Läs mer

Sigtuna kommuns jämställdhetsplan 2008-2011. Antagen av kommunstyrelsen den 14 april 2008

Sigtuna kommuns jämställdhetsplan 2008-2011. Antagen av kommunstyrelsen den 14 april 2008 Sigtuna kommuns jämställdhetsplan 2008-2011 Antagen av kommunstyrelsen den 14 april 2008 Fotograf: Mikael Sjöberg Konstnär: Hans Kündig Skulpturen Rondo, 4 meter bred och 4 meter hög, stod på plats till

Läs mer

Punkt 9: Jämställdhets- och mångfaldsplan 2017

Punkt 9: Jämställdhets- och mångfaldsplan 2017 2016-10-18 Punkt 9: Jämställdhets- och mångfaldsplan 2017 Förslag till beslut i styrelsen att anteckna Jämställdhets- och mångfaldsplan 2017 Jämställdhet och mångfaldsplan 2017 1. Inledning Diskrimineringslagen

Läs mer

Handlingsplan för äldrenämndens jämställdhetsarbete avseende förhållandet mellan arbetsgivare och arbetstagare Bilaga 3

Handlingsplan för äldrenämndens jämställdhetsarbete avseende förhållandet mellan arbetsgivare och arbetstagare Bilaga 3 Handlingsplan för äldrenämndens jämställdhetsarbete avseende förhållandet mellan arbetsgivare arbetstagare 2015. Bilaga 3 Nämndens uppdrag till förvaltningen Prioriterat mål: De som vill arbeta heltid

Läs mer

Frågeformulär för arbetsmötet

Frågeformulär för arbetsmötet Frågeformulär för arbetsmötet Inledning varför plan för aktiva åtgärder? En arbetsgivare ska ha en plan för aktiva åtgärder som är en handlingsplan för att motverka diskriminering och verka för lika rättigheter

Läs mer

Jämställdhetsplan

Jämställdhetsplan Jämställdhetsplan 2015-2018 Dokumenttyp: Plan Dokumentansvarig: Personalfunktionen Beslutad av: Kommunstyrelsens personalutskott Beslutsdatum: 2015-08-26, 45 DNR: KS-2015/00337 Bakgrund Jämställdhet handlar

Läs mer

Plan för medarbetares lika rättigheter och möjligheter

Plan för medarbetares lika rättigheter och möjligheter Tjänsteutlåtande 0 Österåker Kommunstyrelsens kontor Datum 2015-10-20 Dnr KS 2015/0342 Till Kommunfullmäktige Plan för medarbetares lika rättigheter och möjligheter Sammanfattning Arbetet med lika rättigheter

Läs mer

Mångfaldsplan plan för lika rättigheter och möjligheter hos Hultsfreds kommun som arbetsgivare

Mångfaldsplan plan för lika rättigheter och möjligheter hos Hultsfreds kommun som arbetsgivare 1 (13) Mångfaldsplan plan för lika rättigheter och möjligheter hos Hultsfreds kommun som arbetsgivare 2 (13) Inledning Hultsfreds kommun ser mångfalden som ett uttryck för att alla rättigheter, möjligheter

Läs mer

Jämställdhetsplan för Melleruds kommun 2012-2015

Jämställdhetsplan för Melleruds kommun 2012-2015 Jämställdhetsplan för Melleruds kommun 2012-2015 Jämställdhetsplan för Melleruds kommun Denna jämställdhetsplan är framtagen och utformad utifrån bestämmelser och anvisningar i lagen mot diskriminering

Läs mer

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING Jämställdhets- och mångfaldsplan 2015-2017 för Sollentuna kommun Antagen av fullmäktige 2015-09-17, 90, Dnr 2014/0523 KS Innehållsförteckning Inledning... 2 Definitioner... 2 Ett område i kommunens personalpolicy...

Läs mer

JÄMLIKHETS- OCH MÅNGFALDSPOLICY. HSB Skåne

JÄMLIKHETS- OCH MÅNGFALDSPOLICY. HSB Skåne JÄMLIKHETS- OCH MÅNGFALDSPOLICY HSB Skåne 2 (6) INNEHÅLLSFÖRTECKNING Övergripande mål 3. Definition av begrepp 3 2 Rekrytering 4 3 Löner 4 4 Utbildning och kompetensutveckling 5 5 Arbetsmiljö och arbetsförhållanden

Läs mer

Plan för lika rättigheter & möjligheter 2012-2014

Plan för lika rättigheter & möjligheter 2012-2014 Arbetsförhållande Utveckling och lönefrågor Plan för lika rättigheter & möjligheter 2012-2014 Föräldraskap Rekrytering Trakasserier Antagen av kommunfullmäktige 80 2012-05-24 Ystads kommun ska tillämpa

Läs mer

Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd Jämställdhets- och mångfaldsplan

Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd Jämställdhets- och mångfaldsplan Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd Sid 1 (10) 2015-12-09 Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd Jämställdhets- och mångfaldsplan 2016 stockholm.se Sid 2 (10) Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Samverkan... 4 3 Arbetsförhållanden...

Läs mer

Jämställdhets- och mångfaldsplan för tiden 1 juli juli 2018

Jämställdhets- och mångfaldsplan för tiden 1 juli juli 2018 JÄMSTÄLLDHETS- OCH MÅNGFALDSPLAN Datum Antagen av Kommunstyrelsen Reviderad datum Paragraf 37 1(11) Jämställdhets- och mångfaldsplan för tiden 1 juli 2015 1 juli 2018 2(11) Innehåll Inledning... 3 Plan

Läs mer

Olikheter är en styrka

Olikheter är en styrka Guide till Likabehandlingsplanen Olikheter är en styrka Förvaltningens årliga arbete med likabehandlingsplanen Guidens syfte är att ge konkreta tips och vägledning i framtagandet av aktiviteter utifrån

Läs mer

Plan för aktiva åtgärder mot diskriminering gällande personal på Docksta Friskola 2018/2019

Plan för aktiva åtgärder mot diskriminering gällande personal på Docksta Friskola 2018/2019 Plan för aktiva åtgärder mot diskriminering gällande personal på Docksta Friskola 2018/2019 2018-09-28 Inledning Docksta Friskola ska vara en attraktiv arbetsgivare för alla, oavsett kön, könsöverskridande

Läs mer

Jämställdhetsplan

Jämställdhetsplan Sid 1 (10) Dokumenttyp Policy/plan Dokumentansvarig Personalchef Beslutad av (datum och ) KF, 2016-03-21, 21 Gäller för Alla kommunens verksamheter Giltig fr o m 2016-03-21 Senast reviderad Jämställdhetsplan

Läs mer

Jämställdhetsplan för Oskarshamns kommun 2013-2015

Jämställdhetsplan för Oskarshamns kommun 2013-2015 Jämställdhetsplan för Oskarshamns kommun 2013-2015 Fastställd av kommunstyrelsen 2013-03-19 KS 80 Innehållsförteckning 1. Inledning... 1 1.1 Jämställdhet... 1 1.2 Kön och organisation... 1 1.3 Jämställdhet

Läs mer

Jämställdhetsplan. Jämställdhetsplan för Vilhelmina kommun 2013-2015 Antagen av kommunfullmäktige 2013-10-14

Jämställdhetsplan. Jämställdhetsplan för Vilhelmina kommun 2013-2015 Antagen av kommunfullmäktige 2013-10-14 Jämställdhetsplan Jämställdhetsplan för Vilhelmina kommun 2013-2015 Antagen av kommunfullmäktige 2013-10-14 1 Innehållsförteckning 1. Inledning sid 1 2. Vilhelmina kommuns utgångspunkter för jämställdhetsarbete

Läs mer

Jämställdhet- och mångfaldsplan

Jämställdhet- och mångfaldsplan VK300S v1.0 040416, Flik 6.1 Jämställdhet- och mångfaldsplan FÖRFATTNINGSSAMLING Flik 6.1 1 (8) Antagen av kommunfullmäktige 2016-02-08, 3 Ersätter Jämställdhetsplan 2011-2014 antagen av KF 2010-12-13,

Läs mer

Jämställdhetsplan Kalix kommun 2015-2017

Jämställdhetsplan Kalix kommun 2015-2017 Jämställdhetsplan Kalix kommun 2015-2017 Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Jämställdhetsplan 2015-20174 Plan 2015-02-23, 61 Kommunstyrelsen Dokumentansvarig/processägare Version

Läs mer

Jämställdhetsplan 2011-2014

Jämställdhetsplan 2011-2014 Flik 6.1 1 (13) Jämställdhetsplan 2011-2014 Antagen av kommunfullmäktige 2010-12-13, 127 VK300S v1.0 040416, Flik 6.1 Jämställdhetsplan 2011-2014 Ekonomi- och personalförvaltningen Vingåkers kommun, 643

Läs mer

Jämställdhet Skolan skall mot denna bakgrund särskilt beakta följande i arbetet med att skapa jämställdhet i arbetslivet:

Jämställdhet Skolan skall mot denna bakgrund särskilt beakta följande i arbetet med att skapa jämställdhet i arbetslivet: Likabehandlingsplan Bakgrund Ädelfors folkhögskola verkar för att alla som studerar och arbetar i verksamheten ska ha samma rättigheter och skyldigheter enligt Diskrimineringslagen SFS 2008:567, 1 : Denna

Läs mer

Jämställdhetsprogram för Mönsterås kommun och de kommunala bolagen

Jämställdhetsprogram för Mönsterås kommun och de kommunala bolagen Jämställdhetsprogram för Mönsterås kommun och de kommunala bolagen 1 Gällande lagar och regler i Sverige visar inte några påtagliga skillnader när det gäller rättigheter och skyldigheter för kvinnor och

Läs mer

Jämställdhetsplan med mångfaldsperspektiv Inledning Ansvarsfördelning Nationella riktlinjer och lagstiftning...

Jämställdhetsplan med mångfaldsperspektiv Inledning Ansvarsfördelning Nationella riktlinjer och lagstiftning... Innehållsförteckning Jämställdhetsplan med mångfaldsperspektiv 2014-2016... 1 1. Inledning... 1 2. Ansvarsfördelning... 1 3. Nationella riktlinjer och lagstiftning... 2 Diskrimineringslagen... 2 CEMR-deklarationen...

Läs mer

MÅNGFALDSOCH JÄMSTÄLLDHETSPLAN FÖR SIGTUNA KOMMUN PLANEN AVSER 2012 2015. 2012-05-10 Arbetsgivardelegationen. Dnr 2012:128

MÅNGFALDSOCH JÄMSTÄLLDHETSPLAN FÖR SIGTUNA KOMMUN PLANEN AVSER 2012 2015. 2012-05-10 Arbetsgivardelegationen. Dnr 2012:128 MÅNGFALDSOCH JÄMSTÄLLDHETSPLAN FÖR SIGTUNA KOMMUN PLANEN AVSER 2012 2015 Dnr 2012:128 2012-05-10 Arbetsgivardelegationen 2 Förord Kommunens mångfalds- och jämställdhetsplan 2012 2015 beskriver inriktningen

Läs mer

guide Guide till Likabehandlingsplan

guide Guide till Likabehandlingsplan guide Guide till Likabehandlingsplan Olikheter är en styrka Förvaltningens årliga arbete med likabehandlingsplanen Guidens syfte är att ge konkreta tips och vägledning i framtagandet av aktiviteter utifrån

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING BESLUT GÄLLER FR FLIK SID Kf 149 2015-10-05 Kf 22 1

FÖRFATTNINGSSAMLING BESLUT GÄLLER FR FLIK SID Kf 149 2015-10-05 Kf 22 1 FÖRFATTNINGSSAMLING BESLUT GÄLLER FR FLIK SID Kf 149 2015-10-05 Kf 22 1 LIKABEHANDLINGSPOLICY Likabehandlingspolicy plan för lika rättigheter och möjligheter hos Härjedalens kommun 1. Inledning Syftet

Läs mer

Nya regler i diskrimineringslagen om aktiva åtgärder

Nya regler i diskrimineringslagen om aktiva åtgärder Nya regler i diskrimineringslagen om aktiva åtgärder Den 1 januari 2017 kommer nya regler i 3 kap. diskrimineringslagen gällande arbetet med aktiva åtgärder att träda i kraft. Förändringarna innebär i

Läs mer

Trelleborgs kommuns jämställdhetspolicy. Trelleborgs kommuns tidigare jämställdhetsarbete

Trelleborgs kommuns jämställdhetspolicy. Trelleborgs kommuns tidigare jämställdhetsarbete Jämställdhetsplan Antagen 2014-xx-xx Framtagen av Vendela Muhrén, Annika Ekberg och Magnus Dahlberg, Kommunledningsförvaltningen Revideras vart tredje år Innehåll 2 (12) Trelleborgs kommuns tidigare jämställdhetsarbete...

Läs mer

Jämställdhets- och jämlikhetsplan 2012

Jämställdhets- och jämlikhetsplan 2012 Jämställdhets- och jämlikhetsplan 2012 Stockholms universitet ska vara ett jämlikt och jämställt universitet där alla studenter och anställda behandlas likvärdigt och på ett respektfullt sätt. Vårt förhållningssätt

Läs mer

Antagen av Kommunfullmäktige , 78. Jämställdhetsplan Uppvidinge kommun

Antagen av Kommunfullmäktige , 78. Jämställdhetsplan Uppvidinge kommun Antagen av Kommunfullmäktige 2016-08-30, 78 Jämställdhetsplan Uppvidinge kommun 2016-2018 Sida 2 av 10 Innehåll INLEDNING... 3 Varför behövs en jämställdhetsplan?... 3 Vad är ett gott jämställdhetsarbete?...

Läs mer

JÄMSTÄLLDHETSPLAN 2012-2014. för. Valdemarsviks kommun

JÄMSTÄLLDHETSPLAN 2012-2014. för. Valdemarsviks kommun Sida 1 av 10 JÄMSTÄLLDHETSPLAN 2012-2014 för Valdemarsviks kommun Sida 2 av 3 Ordlista... 3 Nulägesbeskrivning Bakgrund... 4 Kommunpolicy:... 4 Personalstruktur... 5 Hälsa... 5 Sjukfrånvaro... 5 Jämställda

Läs mer

Jämställdhetsplan 2005-2007

Jämställdhetsplan 2005-2007 Jämställdhetsplan 2005-2007 Socialförvaltningen Falköpings kommun Antagen av socialnämnden 2005-06-12, 81 Socialförvaltningens jämställdhetsplan 2005 2007 Vad säger lagen? Den nuvarande lagen trädde i

Läs mer

Jämställdhetsplan

Jämställdhetsplan PLAN Jämställdhetsplan 2016 2018 Fastställd av regionfullmäktige Framtagen av ledningskontoret Datum 2015-10-12 Gäller 2016 2018 Ärendenr RS 2015/71 Innehåll Region Gotlands Likabehandlingspolicy... 2

Läs mer

Plan för lika rättigheter och möjligheter i Kumla kommun

Plan för lika rättigheter och möjligheter i Kumla kommun 1(10) 2015-06-17 KS 2015/156 Kommunstyrelsen Plan för lika rättigheter och möjligheter i Kumla kommun 2015-2018 2(10) Innehåll Plan för lika rättigheter och möjligheter i Kumla kommun 2015-2018... 1 1.

Läs mer

Jämställdhetsplan. Haparanda kommun 2014-2016. För

Jämställdhetsplan. Haparanda kommun 2014-2016. För Jämställdhetsplan 2014-2016 För Haparanda kommun Denna jämställdhetsplan för Haparanda kommun har tagits fram av: Catharina Strandberg och Kirsi Heino - företräder arbetstagarna. Kjell Mäki, Rektor, Barn-

Läs mer

Jämställdhetsplan med mångfalldsperspektiv. Försvarsutbildarna Ystad

Jämställdhetsplan med mångfalldsperspektiv. Försvarsutbildarna Ystad 2016-04-30 Jämställdhetsplan med mångfalldsperspektiv Försvarsutbildarna Ystad 2016 1 Jämställdhetsplan med mångfaldsperspektiv Lagar Fr.o.m. 1 januari 2009 gäller, Diskrimineringslag, (2008:567). Lagen

Läs mer

PLAN FÖR JÄMSTÄLLDHET OCH MÅNGFALD 2010

PLAN FÖR JÄMSTÄLLDHET OCH MÅNGFALD 2010 SPÅNGA-TENSTA STADSDELSFÖRVALTNING STRATEGISKA STABEN SID 1 (6) 2009-12-02 Bilaga till VP 2010 PLAN FÖR JÄMSTÄLLDHET OCH MÅNGFALD 2010 Box 4066, 163 04 SPÅNGA. Besöksadress Fagerstagatan 15 Telefon 508

Läs mer

Innehållsförteckning. Anvisningar 5. Arbetsförhållanden 6. Föräldraskap 7. Trakasserier 9. Rekrytering 10. Jämställdhetsanalys av löner 12

Innehållsförteckning. Anvisningar 5. Arbetsförhållanden 6. Föräldraskap 7. Trakasserier 9. Rekrytering 10. Jämställdhetsanalys av löner 12 Grundbok Enkätmall JämO Grundbok Enkätmall Innehållsförteckning Anvisningar 5 Arbetsförhållanden 6 Föräldraskap 7 Trakasserier 9 Rekrytering 10 Jämställdhetsanalys av löner 12 JämO reviderad november

Läs mer

Farsta stadsdelsförvaltning JÄMSTÄLLDHETS- OCH MÅNGFALDSPLAN

Farsta stadsdelsförvaltning JÄMSTÄLLDHETS- OCH MÅNGFALDSPLAN Farsta stadsdelsförvaltning JÄMSTÄLLDHETS- OCH MÅNGFALDSPLAN 2013-2015 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Lagar 1 2. Bakgrund och inledning 3 3. Utvärdering av 2010 2012 års plan 3 4. Arbetsförhållanden 5 Kartläggning

Läs mer

JÄMställdhet bygger vi tillsammans

JÄMställdhet bygger vi tillsammans JÄMställdhet bygger vi tillsammans Jämställdhetsplan 2008 - Mersiha Isa Inledning Enligt jämställdhetslagen skall alla arbetsgivare bedriva ett aktivt och målinriktat jämställdhetsarbete. Jämställdhetslagens

Läs mer

JÄMSTÄLLDHETS- OCH MÅNGFALDSHETPLAN

JÄMSTÄLLDHETS- OCH MÅNGFALDSHETPLAN Infoga din logotyp här JÄMSTÄLLDHETS- OCH MÅNGFALDSHETPLAN FÖRETAGSNAMN Fastställd 2017-00-00 JÄMSTÄLLDHETS- OCH MÅNGFALDSHETSPLAN Här kan du lägga in en beskrivande text om vilket/vilka företag det gäller.

Läs mer

Olika men ändå lika" Jämställdhetsredovisning för 2008

Olika men ändå lika Jämställdhetsredovisning för 2008 Olika men ändå lika" Jämställdhetsredovisning för 2008 Vad är jämställdhet? Jämställdhet i arbetslivet innebär att kvinnor och män ska ha lika rättigheter, skyldigheter och möjligheter till utveckling

Läs mer

Jämställdhets och mångfaldsplan

Jämställdhets och mångfaldsplan Jämställdhets och mångfaldsplan 2015-2017 Mariestad Antagen av Kommunfullmäktige Mariestad 2015-03-30 Innehållsförteckning Inledning... 3 Diskrimineringslagen... 4 Definitioner... 4 Jämställdhet... 4 Mångfald...

Läs mer

2(15) Handläggare: Kristoffer Seydlitz, HR-partner Antaget av Kommunstyrelsen: KS 140, Ärendenummer: 2016/100 Reviderad:

2(15) Handläggare: Kristoffer Seydlitz, HR-partner Antaget av Kommunstyrelsen: KS 140, Ärendenummer: 2016/100 Reviderad: 2(15) Handläggare: Kristoffer Seydlitz, -partner Antaget av Kommunstyrelsen: KS 140, 2016-11-09 Ärendenummer: 2016/100 Reviderad: 3(15) Inledning Det finns en lagstadgad skyldighet enligt Diskrimineringslagen

Läs mer

Jämställdhets och mångfaldsplan. Kortversion

Jämställdhets och mångfaldsplan. Kortversion Jämställdhets och mångfaldsplan 2011 2013 Kortversion 2(8) Övergripande mål är att alla medarbetare ska ha kunskap om Staffanstorps kommuns arbete med jämställdhet och mångfald samt att detta arbete ska

Läs mer

Personalpolitiskt program. Hos oss finns Sveriges viktigaste jobb!

Personalpolitiskt program. Hos oss finns Sveriges viktigaste jobb! Personalpolitiskt program Hos oss finns Sveriges viktigaste jobb! 1 Syfte med dokumentet I detta dokument beskrivs kommunens personalpolitik. Syftet med det personalpolitiska programmet är att tydliggöra

Läs mer

Plan för jämställdhet & mångfald Oktober

Plan för jämställdhet & mångfald Oktober Plan för jämställdhet & mångfald Oktober 2013-2015 Vision för Jämställdhet & Mångfald i Kävlinge kommun Kävlinge kommun ska ha arbetsplatser som är fria från fördomar och där diskriminering och kränkande

Läs mer

Nya regler om aktiva åtgärder i diskrimineringslagen

Nya regler om aktiva åtgärder i diskrimineringslagen Nya regler om aktiva åtgärder i diskrimineringslagen Begreppet aktiva åtgärder ett förebyggande och främjande arbete för att inom en verksamhet motverka diskriminering och på ett annat sätt verka för lika

Läs mer

Södermalms stadsdelsförvaltning

Södermalms stadsdelsförvaltning Södermalms stadsdelsförvaltning Södermalms stadsdelsnämnd Dnr:1272-2013-1.1. Sid 1 (10) Jämställdhets- och mångfaldsplan 2014 - Södermalms stadsdelsnämnd Södermalms stadsdelsnämnd Sid 2 (10) Inledning

Läs mer

Avseende period 2016

Avseende period 2016 Södermalms stadsdelsnämnd Sid 1 (14) 2017-01-18 Södermalms stadsdelsnämnd Uppföljningsrapport Jämställdhetsoch mångfaldsplan Avseende period 2016 stockholm.se Sid 2 (14) Innehållsförteckning 1 Inledning...

Läs mer

Jämställdhetsplan 2013

Jämställdhetsplan 2013 SFI SÖDERORT ARBETSMARKNADSFÖRVALTNINGEN Jämställdhetsplan 2013 Innehåll 1 Mål... 3 2 Styrdokument... 3 3 Könsfördelning på SFI Söderort... 4 4 Åtgärdsplan... 4 5 Rutiner gällande sexuella trakasserier...

Läs mer

Tillväxtverkets likabehandlingsplan

Tillväxtverkets likabehandlingsplan Datum Dessa riktlinjer beslutades 140212 Version Översyn 150901 Texten har lagts in nya mall 161001. Ej andra ändringar. Godkänd av Tony Schmidt Tillväxtverkets likabehandlingsplan 2014 2016 Tillväxtverket

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Hos oss finns Sveriges viktigaste jobb! FOTO: SCANDINAV/SCANDINAV BILDBYRÅ 1 Syfte med dokumentet I detta dokument beskrivs kommunens personalpolitik. Syftet med det personalpolitiska

Läs mer

Jämställdhetsplan. för anställda 2008-2009. Personalavdelningen, Bengt Wirbäck 2008-12-22 Dnr 10-1900/08

Jämställdhetsplan. för anställda 2008-2009. Personalavdelningen, Bengt Wirbäck 2008-12-22 Dnr 10-1900/08 Jämställdhetsplan för anställda 2008-2009 Personalavdelningen, Bengt Wirbäck 2008-12-22 Dnr 10-1900/08 1(4) 2008-12-22 JÄMSTÄLLDHETSPLAN för anställda 2008-2009 INLEDNING Högskolan i Gävle ser jämställdhet

Läs mer

Jämställdhetsplan Sotenäs kommun

Jämställdhetsplan Sotenäs kommun Jämställdhetsplan 2019-2021 Kommunstyrelsen Dnr 2019-02-13/000086 Sid 1/10 Jämställdhetsplan 2019-2021 Sotenäs kommun Antagen av kommunstyrelsen: 2019-02-13 Jämställdhetsplan 2019-2021 Kommunstyrelsen

Läs mer

SÖDERMALMS STADSDELSFÖRVALTNING.

SÖDERMALMS STADSDELSFÖRVALTNING. FÖR Vilka är de? Jämställdhetsplan 2013 SÖDERMALMS STADSDELSFÖRVALTNING malm SÖDERMALMS STADSDELSFÖRVALTNING DNR 1280-2012-1.1 SID 1 (10) JÄMSTÄLLDHETS- OCH MÅNGFALDSPLAN 2013-2015... 2 Inledning... 2

Läs mer

Jämställdhets- och mångfaldsplan

Jämställdhets- och mångfaldsplan Jämställdhets- och mångfaldsplan Dokumenttyp Plan Fastställd/upprättad 2012-12-20 av Kommunfullmäktige, 96 Senast reviderad - Detta dokument gäller för Kommunövergripande Giltighetstid 2013-2015 Dokumentansvarig

Läs mer

JÄMSTÄLLDHETSPLAN Backe rektorsområde

JÄMSTÄLLDHETSPLAN Backe rektorsområde JÄMSTÄLLDHETSPLAN Backe rektorsområde Backe rektorsområde är en förskole-, skol- och fritidsverksamhet med uppgift att utbilda elever enligt Lpo-94 och att tillhandahålla familjer barnomsorg i form av

Läs mer

Likabehandlingsplan

Likabehandlingsplan 1 (9) Likabehandlingsplan 2018-2021 Dokumenttyp: Handlingsplan Beslutad av: Kommunfullmäktige (2018-09-19 80) Gäller för: Alla kommunens verksamheter Giltig fr.o.m.: 2018-09-19 Dokumentansvarig: HR-kontoret

Läs mer

Ljusnarsbergs kommuns. Mångfaldsplan. Ersätter Jämställdhetsplan, Internkontroll Antagen av kommunstyrelsen den 27 januari

Ljusnarsbergs kommuns. Mångfaldsplan. Ersätter Jämställdhetsplan, Internkontroll Antagen av kommunstyrelsen den 27 januari Ljusnarsbergs kommuns Mångfaldsplan Ersätter Jämställdhetsplan, Internkontroll 2000-12-11 Antagen av kommunstyrelsen den 27 januari 2016 30 Mångfaldsplan 2016-01-27 Mångfaldsplan Inledning Sverige och

Läs mer

Likabehandlingsplan - ur ett arbetsgivarperspektiv

Likabehandlingsplan - ur ett arbetsgivarperspektiv Likabehandlingsplan - ur ett arbetsgivarperspektiv 2013-2015 Gäller från 2013 t.o.m. 2015 Dnr CK 2012-0246 Ansvarig HR-direktör Innehåll 1. Syfte och mål 2. Bakgrund 3. Definitioner och begrepp 4. Samverkan

Läs mer

SVENSKA BASKETBOLLFÖRBUNDETS MÅNGFALDS- OCH JÄMSTÄLLDHETSPLAN

SVENSKA BASKETBOLLFÖRBUNDETS MÅNGFALDS- OCH JÄMSTÄLLDHETSPLAN SVENSKA BASKETBOLLFÖRBUNDETS MÅNGFALDS- OCH JÄMSTÄLLDHETSPLAN INLEDNING Svenska Basketbollförbundet vill att anställda, föreningsaktiva, eller inhyrd personal ska känna att de har lika värde, oavsett kön,

Läs mer

jämställdhet -policy -handlingsplan

jämställdhet -policy -handlingsplan jämställdhet -policy -handlingsplan 2008 1. Inledning Den här planen är upprättad utifrån Jämställdhetslagens bestämmelser. Enligt Jämställdhetslagen skall alla arbetsgivare bedriva ett målinriktat arbete

Läs mer