Försäkringskassans verksamhetsstrategi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Försäkringskassans verksamhetsstrategi"

Transkript

1 Strategi 1 (12) Försäkringskassans verksamhetsstrategi Inledning Socialförsäkringarna är samhällets grundläggande ekonomiska trygghetssystem. Försäkringskassans roll är att rättssäkert och effektivt administrera försäkringarna och att ge god service för att på så sätt bidra till trygghet och förenkla för människor. Försäkringskassans uppdrag har stor betydelse för barnfamiljer, sjukskrivna, pensionärer och personer med funktionshinder med flera grupper som alla är Försäkringskassans kunder och har olika krav och behov av service. För väl fungerande socialförsäkringar och för trygghet i vardagen krävs att alla i samhället har förtroende för försäkringarnas förmåga att träda in när den ska och för Försäkringskassans sätt att administrera dem. En förändrad arbetsmarknad, andra familjekonstellationer än tidigare och teknikens utveckling ställer i dag nya krav på såväl försäkringarnas innehåll och utformning som på Försäkringskassans uppgift att tillgängliggöra dem. För grupper i samhället som behöver ett utökat stöd, till exempel för att återvända till arbetsmarknaden efter längre sjukfrånvaro, krävs omfattande insatser ofta i samverkan med andra. Men det handlar också om behovet av ett förenklat och mer tydligt regelverk som är lättare än idag att kommunicera till stora medborgargrupper. Försäkringskassan är idag en myndighet som kännetecknas av erfarenhet, kunskap och engagemang, men organisation och strukturer har varit byggda för en annan tid. Kundundersökningar och andra utvärderingar visar att kunderna inte är nöjda med tillgänglighet, information och service. Många kunder anger att de har problem i sina kontakter med Försäkringskassan. De pekar på att det är svårt att förstå till exempel beslutsbrev och blanketter och att få rätt kontakt med Försäkringskassan. Wimi 2005 FK90010_003_G För att möta kundernas förändrade krav på myndighetsservice och för att kunna skapa det utrymme som behövs för att möta grupper med särskilda behov pågår därför sedan mars 2007 ett omfattande förändringsarbete. Målet är att det ska bli enkelt, snabbt och rätt för kunden.

2 Strategi 2 (12) Försäkringskassans övergripande mål I samband med att den nya Försäkringskassan bildades 2005 sattes tre övergripande mål för verksamheten. Målen har varit utgångspunkt för verksamheten och Försäkringskassans förändringsarbete hittills och gäller till För att understryka vikten av kontinuitet och uthållighet i förändringsarbetet gäller, med en viss justering, fortsatt denna övergripande målbild: Försäkringskassan ska - ha medborgarnas fulla förtroende när det gäller service, bemötande och effektivitet - aktivt bidra till färre sjukskrivna och fler i arbete - vara en av landets mest utvecklande arbetsplatser med stolta medarbetare och en mycket låg sjukfrånvaro.

3 Strategi 3 (12) Verksamhetsstrategin Försäkringskassans tidigare grundstruktur och arbetssätt har till stora delar byggt på de behov som fanns i 1950-talets samhälle. Syftet med verksamhetsstrategin är att på ett strukturerat sätt genomföra de förändringar som krävs för att utveckla Försäkringskassan till en modern myndighet, anpassad efter de krav som dagens medborgare ställer. Verksamhetsstrategin ska bidra till att förändringsarbetet har en tydlig linje som utgår från Försäkringskassans övergripande målbild. Verksamhetsstrategin har delats upp i fyra områden: - Kunden i fokus Enkelt, Snabbt och Rätt. - Effektiv och lika behandling i hela landet. - Satsa på kunder som behöver mer stöd och förbättrat samarbete med partners. - Utvecklande arbetsplats. Ett förenklat och tydligare regelverk är också en viktig förutsättning för att medborgarna ska förstå sina rättigheter och skyldigheter. Det skapar också förutsättningar för en effektivare och säkrare handläggning. Försäkringskassan ska därför, mot bakgrund av sina erfarenheter från sin uppföljnings och utvärderingsverksamhet samt administrationen av socialförsäkringarna, på ett aktivt sätt bidra till en utveckling av socialförsäkringarna. Dessutom har en så kallad nyttokalkyl tagits fram som syftar till att beskriva och säkra att effekterna av förändringsarbetet förverkligas och tas omhand. Förutom den övergripande verksamhetsstrategin har som stöd ett antal delstrategier tagits fram. Dessa utgörs av: - Kompetensförsörjningsstrategi - IT-strategi - Strategi för systematiskt kvalitetsarbete (under utarbetande).

4 Strategi 4 (12) Kunden i fokus Enkelt, Snabbt och Rätt. I den nya verksamhetsstrukturen är vårt grundläggande förhållningssätt att möta kunden Enkelt, Snabbt och Rätt Enkelt: kontaktvägar som passar medborgarna, effektiva kundcenter, bra Internettjänster, besked direkt, språk som alla förstår. Snabbt: korta handläggningstider, snabb service, snabba besked och utbetalningar. Rätt: korrekta beslut i hela landet, professionellt bemötande, hög trovärdighet. För att skapa en organisation som bygger på kundens behov har Försäkringskassans kunder analyserats och utifrån denna analys delats i 17 kundsegment. Därefter har respektive kundsegment utifrån kundernas behov kopplats till en primär kundkanal enligt följande modell: Grunden för kopplingen till respektive kanal är alltså de behov som finns i respektive kundsegment. Samtidigt är en viktig del av strategin att stimulera kunderna till att använda den kanal som är optimal för deras behov. Det förväntas öka både kundnöjdheten och bidra till att Försäkringskassan frigör resurser från rutinuppgifter till kvalificerade kundmöten för kunder med särskilda behov. Kundkanalerna

5 Strategi 5 (12) Självbetjäning Huvudsyftet med självbetjäning är att underlätta för kunden och att ge den allt större grupp som vill utnyttja den moderna tekniken i sina kontakter med Försäkringskassan möjlighet att göra detta. Samtidigt ger det Försäkringskassan möjlighet att kunna fokusera en större andel av resurserna på kunder och situationer där det krävs mer personligt stöd och vägledning. Självbetjäning är således en av våra viktigaste möjligheter för att frigöra resurser samtidigt som vi förbättrar kundnyttan. Självbetjäning skapar också grunden för effektivare handläggning, exempelvis genom att information samlas in elektroniskt,vilket minskar behovet av kompletteringar. Till att börja med byggs självbetjäning och Internettjänster ut genom att befintliga tjänster förbättras. På längre sikt ska självbetjäningstjänster finnas för samtliga prioriterade förmåner. Kunden ska kunna kombinera val av självbetjänande kanaler Internet, telefon och SMS. Via Mina sidor på Försäkringskassans webbplats kan respektive kund få information om sina egna ärenden och svar på de vanligaste frågorna. Det gör att kunden t.ex. slipper ringa till Kundcenter för att få uppgift om när utbetalningen av sjukpenning eller tillfällig föräldrapenning kommer. För att uppnå så stora effekter som möjligt krävs att många delar av organisationen arbetar aktivt för att bidra till att kunderna väljer att utnyttja självbetjäning. Kundcenter Försäkringskassan har Kundcenter i form av en nationell telefonkundtjänst med ett telefonnummer och med öppettider vardagar, kvällar och helger. Kundcentret är huvudingången till Försäkringskassan för alla ärenden via telefon och e- post. Kundcentrets huvuduppgift är att ge allmän information och status för samtliga förmåner samt att vara stöd i ansökningsprocessen och självbetjäningen. I Kundcenter handläggs även ärenden som går att avsluta direkt i telefon. Genom att kompetensstyra samtalen kommer medarbetare att kunna vara specialiserade på vissa områden. Kundcenter för privatpersoner finns på fyra orter. Kontoren För att kunna erbjuda fysiska möten ska Försäkringskassan ha kontor i varje kommun. För att kunna erbjuda ett längre öppethållande och en utökad service samverkar vi med Skatteverket i s.k. servicekontor där en av myndigheterna har huvudansvaret för verksamheten och där kunden kan uträtta tjänster gentemot båda myndigheterna. Vi har också lokalsamverkan med Arbetsförmedlingen och kommuner. Vid samtliga kontor ska Försäkringskassans kunder kunna erbjudas bokade möten för att få hjälp med eller information i sitt ärende oavsett vilket ären-

6 Strategi 6 (12) deslag det gäller. Öppethållande varieras beroende på besöksfrekvens och om vi har samverkan med andra. Lokala försäkringscenter I lokala försäkringscenter hanterar handläggarna sjukförsäkringsärenden som kräver utrednings- eller samordningsinsatser samt ärenden som rör funktionshinder. I dessa ärenden finns behov av personliga möten och i många fall också kontakter med våra samverkansparter. Kunder med mer omfattande ärenden ska få en personlig handläggare. Det gäller dels sjukskrivna som är i behov av insatser för att kunna återgå i arbete dels vissa funktionshindrade. Den personliga handläggaren ska stödja kunden genom hela ärendet och vägleda i alla kontakter med Försäkringskassan. Den lokala områdeschefen har ansvaret för Försäkringskassans externa kontakter med myndigheter och övriga samverkande partners inom sitt område. Totalt har 60 lokala försäkringscenter etablerats med tillhörande lokalkontor i hela landet. Nationella försäkringscenter I nationella försäkringscenter handläggs ärendeslag med större volymer och som inte kräver ett personligt möte. Genom att koncentrera handläggningen till större enheter möjliggör vi en korrekt och enhetlig rättstillämpning i hela landet och en snabb och effektiv handläggning med hög kvalitet. Totalt etableras 20 nationella försäkringscenter och under en övergångsperiod 8 nationella försäkringspooler. (I samband med att handläggningen av ålderspensioner och bostadstillägg till pensionärer från 2010 tas över av en ny myndighet minskas antalet nationella försäkringscenter till 17) De ärenden med stora volymer som handläggs är tidig bedömning av rätten till sjukpenning, tillfällig föräldrapenning, föräldrapenning, bostadsbidrag, underhållsstöd, barnbidrag, arbetsskador, ålderspension och bostadstillägg. Här handläggs också ärendeslag med låg volym och litet behov av kundkontakt: semesterlöneförsäkring, småföretagarförsäkring, smittbärarersättning, adoptionskostnadsbidrag, havandeskapspenning, frivillig försäkring samt närståendepenning. Uppdelningen av sjukpenningprocessen innebär att nationella försäkringscenter tar emot sjukpenningärenden, kompletterar underlag och gör SGI-utredningar. De gör också tidig bedömning av rätt till ersättning och det första vägvalet. Därefter hanterar de utbetalningar och så kallade prognosärenden. Lokala försäkringscenter tar över alla så kallade aktiva sjukskrivningsärenden, inklusive utbetalning av ersättning samt beslutar om rätten till sjuk- och aktivitetsersättning.

7 Strategi 7 (12) Tre kundlöften Genomförandet av verksamhetsstrategin ska medföra att Försäkringskassan kan uppfylla tre löften som kommuniceras till våra kunder. 1. Det ska vara lätt att få kontakt med Försäkringskassan Idag kommer alltför många som ringer inte fram till Försäkringskassans handläggare. Inriktningen ska vara att alla ska komma fram. Vi ska svara på betydligt fler frågor direkt och ha längre öppettider i vårt utbyggda kundcenter. 2. Man ska få veta när det kommer beslut och när pengarna betalas ut Idag säger alltför många att de väntar på att få beslut och besked om när pengarna kommer. Alla ska kunna få besked via självbetjäning om beslut och utbetalning av pengar i våra vanligaste försäkringar. 3. De som har särskilda behov ska få kvalificerad hjälp Idag kommer närmare hälften av alla besökare till Försäkringskassan enbart för att få hjälp med krångliga blanketter. De som har särskilda behov ska få väl förberedda personliga möten på våra lokalkontor eller på annan lämplig plats.

8 Strategi 8 (12) Effektiv och lika behandling i hela landet Verksamhetsstrategin bygger på att vi nationellt har en enhetlig verksamhetsstruktur, ett enhetligt arbets- och förhållningssätt samt ändamålsenliga stödsystem. Detta i kombination med tydliga gränssnitt mellan yrkesroller och kanaler, fokus på kompetensutveckling och kompetensförsörjning, effektiv produktionsstyrning samt ett IT-stöd som möter verksamhetens behov och krav ska säkra en effektiv och lika behandling i landet och ge förutsättningar för en korrekt och enhetlig rättstillämpning. Ett enhetligt arbetssätt uppnår vi genom att enhetliga arbetsprocesser införs för alla ärendeslag (ENSA-processer). En annan förutsättning är att vi utformar enhetliga yrkesrolldefinitioner med definierade kvalifikationskrav och kompetensnivåer. En specifik rollbeskrivning ska vara densamma oberoende av i vilken enhet i landet en medarbetare befinner sig. Inom ramen för arbetsprocesserna och yrkesrollerna måste det dock finnas utrymme för att möta varje kund utifrån dennes särskilda behov. Särskilt gäller detta i arbetet med att aktivt bidra till att färre personer är sjukskrivna och att fler återgår i arbete.

9 Strategi 9 (12) Satsa på kunder som behöver mer stöd och förbättrat samarbete med partners Ett av Försäkringskassans grundläggande uppdrag är att i samverkan med berörda aktörer vidta åtgärder för att stärka möjligheterna för långtidssjukskrivna att återgå i arbete. Verksamhetsstrategin ska skapa förutsättningar att möta kunder med särskilda behov och underlätta kontakter och samarbete med arbetsgivare, vårdgivare och berörda myndigheter. Personlig handläggare för kunder med särskilda behov Sjukskrivna vars ärende bedöms kräva särskilda utredningsinsatser och/eller behov av samordnade rehabiliteringsinsatser får en personlig handläggare. Även de personer som har ett ärende som rör funktionshinder får en personlig handläggare då det är motiverat. Den personliga handläggaren ska stödja kunden genom hela ärendet och vägleda i alla kontakter med Försäkringskassan. Partners Ett partnerkoncept ha tagits fram som syftar till att dels erbjuda säkra och effektiva kontaktvägar för våra samarbetspartners dels att de ska kunna få lättillgänglig information i samtliga ärendeslag. Inom sjukförsäkringsområdet är inriktningen dessutom att konceptet ska leda till en samverkan som bidrar till att människor snabbare ska kunna återgå i arbete. De partners Försäkringskassan främst samverkar med är Arbetsförmedlingen, vårdgivare, tandläkare, arbetsgivare, kommuner och Skatteverket. Samverkanskonceptet bygger på tre hörnstenar: Partnersegmentering Partners, som t.ex. olika typer av arbetsgivare och vårdgivare, delas in i grupper utifrån behov samt kanal- och kontaktbeteende Partnerkanaler/ingångar Försäkringskassan erbjuder sina partners tre olika kanaler: kundcenter för partners (KP), självbetjäning och samverkansansvariga Kontaktformer För att säkra att våra partners på ett enkelt sätt kan få kontakt med oss och snabbt få svar på olika frågor utvecklar vi självbetjäningstjänster och kundcenter för partners. Vid behov av ytterligare kompetens eller när det gäller ett specifikt ärende t.ex. avstämningsmöten rörande sjukskrivna kan partners få kontakt med handläggare på NFC eller LFC via kundcenter. Ett s.k. nyckelkundskoncept har utvecklats för att tillgodose behov hos prioriterade partners, där de kan erbjudas stöd på strukturell nivå av en samverkansansvarig. Prioriterade arbetsgivare kan även få extra service i form av ett kontaktteam som sköter arbetsgivarens samtliga ärenden. Som prioriterade partners ser vi främst sådana

10 Strategi 10 (12) partners som kan bidra till att antalet sjukskrivningar minskar t.ex. stora arbetsgivare med höga sjuktal.

11 Strategi 11 (12) Utvecklande arbetsplats Grunden för en utvecklande arbetsplats ska bestå av ett strategiskt kompetensförsörjnings- och kompetensväxlingsarbete. För oss innebär det: - att attrahera medarbetare med rätt kompetens - att rekrytera dessa genom en modern och effektiv process - att skapa möjligheter för utveckling på kort och lång sikt - att behålla medarbetare med rätt kompetens genom att vara en attraktiv och utvecklande arbetsplats - att avsluta anställningen på ett professionellt sätt Verksamhetsstrategin och införandet av den nya verksamhetsstrukturen ska ge möjligheter för våra medarbetare att utvecklas genom nya och tydliga yrkesroller, tydliga karriärvägar, tydliga mål och kompetenskrav, ökad utbildning, lärande och utvecklande arbetsmiljö samt bättre förutsättningar för bra ledarskap genom att chefen arbetar nära verksamheten. Detta i sin tur är förutsättningar för en arbetsplats med mycket låg sjukfrånvaro. Genomförandet av verksamhetsstrategin ska också bidra till att Försäkringskassan kan uppfylla tre löften gentemot våra medarbetare: 1. Du ska ha rätt förutsättningar att uppfylla våra kundlöften. Alla ska ha ett tydligt uppdrag i form av en medarbetar/chefsöverenskommelse och en individuell utvecklingsplan. 2. Du ska ha rätt att arbeta i en hälsofrämjande miljö. Alla medarbetare ska i sina arbetsgrupper ges möjlighet att bidra i arbetet med att skapa en attraktiv och utvecklande arbetsplats. 3. Du ska kunna känna stolthet och trivas på din arbetsplats. Vi ska sträva efter en rimlig arbetsbelastning med utrymme för dialog med arbetskamrater och chef.

12 Strategi 12 (12) Verksamhetsstrategins plan för realisering Den nya verksamhetsstrategin realiseras successivt och skall vara fullt ut realiserad Införandet sker till största delen under 2008 med tid för eventuell justering av detaljer under I början av november 2008 startar det 20:e nationella försäkringscentret och därmed är samtliga organisatoriska enheter förutom ett antal servicekontor etablerade. Under 2008 sker också ett successivt överförande av ansvar för olika frågor från programmet för Försäkringskassans förnyelsearbete till linjeverksamheten. Detta beskrivs/regleras i plan för linjeläggning. Av den framgår hur linjeläggningen genomförs samt vilka åtgärder som görs för att säkra att linjens tolkning av verksamhetsstrategin överensstämmer med programmets ursprungliga idé. Att linjen tar över ansvaret innebär att man tar över ansvaret för att bevara det koncept som Verksamhetsstrategin bygger på. Under 2009 sker sedan en finslipning genom uppföljning och genom en systematisk process för hantering av eventuella förändringar.

Om Försäkringskassan Juni 2010 Sida 1

Om Försäkringskassan Juni 2010 Sida 1 Om Försäkringskassan Juni 2010 Sida 1 Välkommen till Försäkringskassan Försäkringskassan informerar om och hanterar Sveriges viktigaste trygghetspaket socialförsäkringen. Den innehåller totalt närmare

Läs mer

Försäkringskassans strategiska utvecklingsplan

Försäkringskassans strategiska utvecklingsplan 1 (7) Till Socialdepartementet Försäkringskassans strategiska utvecklingsplan Postadress Besöksadress Telefon 103 51 Stockholm Adolf Fredriks kyrkogata 8 08-786 90 00 E-post Internetadress Telefax Org.nr

Läs mer

Sjukskrivningsprocessen

Sjukskrivningsprocessen Sjukskrivningsprocessen -en process med många aktörer Åsa Smedberg Lokalt samverkansansvarig FÖRSÄKRINGSKASSAN Förmåner inom socialförsäkringen exklusive pension som administreras av Pensionsmyndigheten

Läs mer

Välkommen! Informationsmöten Regeländringar i sjukförsäkringen Arbetsgivare. PDF created with pdffactory trial version

Välkommen! Informationsmöten Regeländringar i sjukförsäkringen Arbetsgivare. PDF created with pdffactory trial version Välkommen! Dagens möte Regeländringar i sjukförsäkringen hur påverkar det dig som arbetsgivare Nya effektiva samverkansformer mellan Försäkringskassan och dig som är arbetsgivare presentation av nya kontaktvägar

Läs mer

Kundorientering. Självbetjäning via Internet. Nationellt försäkringscenter. Kund handläggare. Lokalt försäkringscenter. Kundcenter.

Kundorientering. Självbetjäning via Internet. Nationellt försäkringscenter. Kund handläggare. Lokalt försäkringscenter. Kundcenter. December 2011 Kundorientering @ Självbetjäning via Internet Nationellt försäkringscenter Kund Lokalkontor Personliga handläggare Kundcenter Lokalt försäkringscenter December 2011 Förmåner inom socialförsäkringen

Läs mer

Sjukskrivningsprocessen

Sjukskrivningsprocessen Sjukskrivningsprocessen - En process med många aktörer Gunilla Westerlund Samverkansansvarig gunilla.westerlund@forsakringskassan.se Förmåner inom socialförsäkringen exklusive pension som administreras

Läs mer

Sjukskrivningsprocessen -en process med många aktörer

Sjukskrivningsprocessen -en process med många aktörer Sjukskrivningsprocessen -en process med många aktörer Emmeli Gidius Persson Lokalt samverkansansvarig FÖRSÄKRINGSKASSAN Sid 1 September 2018 AT utbildning Agenda Försäkringskassans uppdrag Åtgärdsprogrammet

Läs mer

Vägen till den digitala myndigheten

Vägen till den digitala myndigheten Vägen till den digitala myndigheten Gunilla Dyrhage, Verksamhetsområdeschef Försäkringskassan Juni 2012 Sida 1 Försäkringskassan i korthet Administrerar socialförsäkringen Omfattar > 200 miljarder kr årligen...

Läs mer

Nyttodimension (3) Ange nyttonivå (1-5) för respektive dimension. Effektivare. Medborgare. Företagare. Medarbetare. förvaltning

Nyttodimension (3) Ange nyttonivå (1-5) för respektive dimension. Effektivare. Medborgare. Företagare. Medarbetare. förvaltning Myndighet (0a): e-post kontaktperson (0b): Filnamn enligt principen: myndighetsnamnyymmdd Område (1) Ange område, se listan i rosa området till höger eller för muspekaren över denna ruta Samverkan Samverkan

Läs mer

Sid 1 Augusti 2017 Om Försäkringskassan. Försäkringskassan

Sid 1 Augusti 2017 Om Försäkringskassan. Försäkringskassan Sid 1 Augusti 2017 Om Försäkringskassan Försäkringskassan Vårt uppdrag Vårt uppdrag är att utreda, besluta om och betala ut bidrag och ersättningar i socialförsäkringen Att samordna resurser för att hjälpa

Läs mer

Största förändringen i sjukförsäkringen på 15 år

Största förändringen i sjukförsäkringen på 15 år Största förändringen i sjukförsäkringen på 15 år Träder i kraft den 1 juli 2008 respektive den 1 jan 2009 Jan Regeringen vill effektivisera sjuk-skrivningsprocessen och öka möjligheterna för sjukskrivna

Läs mer

Kompetensförsörjningsstrategi för Försäkringskassan.

Kompetensförsörjningsstrategi för Försäkringskassan. STRATEGI 1 (6) Kompetensförsörjningsstrategi för Försäkringskassan. Inledning Försäkringskassan mål är att vara en organisation som har medborgarnas fulla förtroende när det gäller service, bemötande och

Läs mer

Välkommen till försäkringsmedicin för ST-läkare

Välkommen till försäkringsmedicin för ST-läkare Välkommen till försäkringsmedicin för ST-läkare Trygghet genom hela livet Drygt 40 olika förmåner och bidrag inom socialförsäkringen Stöd till barnfamiljer Sjukdom och rehabilitering Stöd till funktionshindrade

Läs mer

Frukostmöte Försäkringskassan 9 oktober 2014. Välkomna!

Frukostmöte Försäkringskassan 9 oktober 2014. Välkomna! Välkomna! Försäkringskassan i Sverige Försäkringskassans uppdragsgivare är regeringen Myndigheten leds av en generaldirektör (GD) Uppdraget Medborgarna Ska snabbt och rättssäkert få beslut om det ekonomiska

Läs mer

AT-läkare Dag Om socialförsäkringen

AT-läkare Dag Om socialförsäkringen Om socialförsäkringen Snabbfakta Statlig myndighet Finansieras genom avgifter och skatter Betalar ut omkring 225 miljarder kronor per år Fattar cirka 20 miljoner beslut om bidrag och ersättningar varje

Läs mer

Försäkringskassans kontrollutredningar uppföljning av första kvartalet 2012

Försäkringskassans kontrollutredningar uppföljning av första kvartalet 2012 Wimi 2005 FK90010_003_G Huvudkontoret RESULTATUPPFÖLJNING 1 (9) Försäkringskassans kontrollutredningar uppföljning av första kvartalet 2012 Inledning Försäkringskassan ska verka för en lagenlig och enhetlig

Läs mer

Försäkringskassans Kundundersökning 2013:1 Ett samarbete mellan AP och KS

Försäkringskassans Kundundersökning 2013:1 Ett samarbete mellan AP och KS Försäkringskassans Kundundersökning 2013:1 Ett samarbete mellan AP och KS Rosa Fiorito KS, Henrik Lindholm APF, Helén Nilsson och Karin Ringman KS. Bakgrund och syfte Försäkringskassan har genomfört kundundersökningar

Läs mer

Strategi för e-tjänster i Kumla kommun

Strategi för e-tjänster i Kumla kommun 1(6) 2015-04-21 KS 2015/44 Kommunstyrelsen Strategi för e-tjänster i Kumla kommun Antagen av kommunstyrelsen 2015-09-02 2(6) Innehåll Strategi för e-tjänster i Kumla kommun... 1 Vision... 3 Mål... 3 Syfte...

Läs mer

Välkommen till försäkringsmedicin för ST-läkare

Välkommen till försäkringsmedicin för ST-läkare Välkommen till försäkringsmedicin för ST-läkare Trygghet genom hela livet Drygt 40 olika förmåner och bidrag inom socialförsäkringen Stöd till barnfamiljer Sjukdom och rehabilitering Stöd till funktionshindrade

Läs mer

Sjukskrivningsprocessen

Sjukskrivningsprocessen Sjukskrivningsprocessen - en process med många aktörer Emma Eriksson Lokalt samverkansansvarig emma.m.eriksson@forsakringskassan.se FÖRSÄKRINGSKASSAN Förmåner inom socialförsäkringen exklusive pension

Läs mer

HR-strategi. Personalstrategi för arbetet med medarbetare och organisation för att nå verksamhetens mål

HR-strategi. Personalstrategi för arbetet med medarbetare och organisation för att nå verksamhetens mål HR-strategi Personalstrategi för arbetet med medarbetare och organisation för att nå verksamhetens mål Policy, riktlinjer och HR-processer För att förtydliga och förenkla arbetet för chefer, medarbetare

Läs mer

Medarbetar- och ledarskapsprogram

Medarbetar- och ledarskapsprogram Medarbetar- och ledarskapsprogram Antagen av kommunfullmäktige 2018-01-29 Ansvarig förvaltning: Kommunledningskontoret Ansvarig tjänsteman: Personalchef Innehåll Välkommen till Vaggeryds kommun... 3 Vision

Läs mer

* Skatteverket. Skatteverkets Kanalstrategi

* Skatteverket. Skatteverkets Kanalstrategi * Skatteverket Skatteverkets Kanalstrategi Framtagen av Charlotte Rylander 2010 * Skatteverket 2(8) Kanalstrategi 1 INLEDNING Skatteverkets långsiktiga mål är att medborgare och företag har förtroende

Läs mer

STRATEGI. Dokumentansvarig Monica Högberg,

STRATEGI. Dokumentansvarig Monica Högberg, Dokumentansvarig Monica Högberg, 0485-470 11 monica.hogberg@morbylanga.se Handbok Personal STRATEGI Beslutande Kommunstyrelsens 257 2015-11-03 Giltighetstid 2015-2019 1(6) Dnr 2015/000275-003 Beteckning

Läs mer

2007:1. Kundmätning 2007. En mätning av spontana kundmöten i telefon- och besökskundtjänst ISSN 1652-9863

2007:1. Kundmätning 2007. En mätning av spontana kundmöten i telefon- och besökskundtjänst ISSN 1652-9863 2007:1 Kundmätning 2007 En mätning av spontana kundmöten i telefon- och besökskundtjänst ISSN 1652-9863 Statistikrapport administrationsstatistik Kundmätning 2007 En mätning av spontana kundmöten i telefon-

Läs mer

Gunilla Dyrhage Verksamhetsområdeschef Självbetjäning Försäkringskassan

Gunilla Dyrhage Verksamhetsområdeschef Självbetjäning Försäkringskassan Vägen till den digitala myndigheten Gunilla Dyrhage Verksamhetsområdeschef Självbetjäning Försäkringskassan Försäkringskassan i förändring Service Design Digital strategi & erbjudande Digital Tjänstedesign

Läs mer

Kundundersökningar på servicekontoren 2016 Omgång (mars) Johan Orbe Caroline Theorell

Kundundersökningar på servicekontoren 2016 Omgång (mars) Johan Orbe Caroline Theorell Kundundersökningar på servicekontoren Omgång 1 2017 (mars) Johan Orbe Caroline Theorell 2017-05-08 Om undersökningen Målgruppen är kunder på servicekontoren. Totalt 15 servicekontor deltog i undersökningen.

Läs mer

Lättläst. Om du bor eller arbetar utomlands

Lättläst. Om du bor eller arbetar utomlands Lättläst Om du bor eller arbetar utomlands Om socialförsäkringen Socialförsäkringen är en viktig del av det svenska trygghetssystemet. Den svenska socialförsäkringen gäller i stort sett alla som bor eller

Läs mer

Vi ser varje medarbetares lika värde, där alla vill, kan och får ta ansvar.

Vi ser varje medarbetares lika värde, där alla vill, kan och får ta ansvar. 1 (6) Personalpolicy Dokumenttyp: Policy Beslutad av: Kommunfullmäktige (2015-09-15 145) Gäller för: Alla kommunens verksamheter Giltig fr.o.m.: 2015-09-15 Dokumentansvarig: HR-chef Senast reviderad: 2015-09-15

Läs mer

LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM

LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM 2 >> Hos oss finns Sveriges viktigaste jobb >> Linköping där idéer blir verklighet Linköpings kommun är en av regionens största arbetsgivare och har en bredd bland

Läs mer

Vi är Försäkringskassan

Vi är Försäkringskassan Vi är Försäkringskassan www.forsakringskassan.se Sid 1 April 2016 Om Försäkringskassan Film? https://youtu.be/cu8xiyvt394 Sid 2 April 2016 Om Försäkringskassan Vårt uppdrag Vårt uppdrag är att utreda,

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Antaget av kommunfullmäktige 2015-03-24 dnr KS/2014:166 Dokumentansvarig: Personalchef Mjölby en hållbar kommun Mjölby kommun är en hållbar kommun som skapar utrymme för att både

Läs mer

En hållbar stad öppen för världen

En hållbar stad öppen för världen Medarbetar- och arbetsmiljöpolicy En hållbar stad öppen för världen Göteborg en stad för alla Vi som arbetar i Göteborgs Stad har ett gemensamt uppdrag, att tillgodose göteborgarnas behov och rättigheter.

Läs mer

Linköpings personalpolitiska program

Linköpings personalpolitiska program Linköpings personalpolitiska program Fastställd av kommunfullmäktige i april 2012 Linköping där idéer blir verklighet Linköpings kommun är en av regionens största arbetsgivare och har en bredd bland både

Läs mer

Täby kommun Din arbetsgivare

Täby kommun Din arbetsgivare Täby kommun Din arbetsgivare 1 4 Ledar- och medarbetarskapspolicy 6 KOMPETENSPOLICY 8 Hälsofrämjande policy Täby kommun en arbetsgivare i ständig utveckling att arbeta i täby kommun 10 Lönepolicy Antagen

Läs mer

Försäkringskassans kontrollutredningar Uppföljning av tredje kvartalet 2011

Försäkringskassans kontrollutredningar Uppföljning av tredje kvartalet 2011 Wimi 2005 FK90010_003_G Huvudkontoret RESULTATUPPFÖLJNING 1 (10) Försäkringskassans kontrollutredningar Uppföljning av tredje kvartalet Inledning Välfärdssystemen finansieras solidariskt med skattemedel.

Läs mer

Försäkringskassan - roll och uppdrag

Försäkringskassan - roll och uppdrag Försäkringskassan - roll och uppdrag Försäkringskassan Åsa Smedberg Samverkansansvarig Småland Nordväst asa.smedberg@forsakringskassan.se Snabbfakta Statlig myndighet Betalar ut omkring 217 miljarder kronor

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Du som medarbetare är viktig och gör skillnad genom ditt engagemang och mod att förändra i strävan att förbättra. 2 Mjölby en hållbar kommun Mjölby kommun är en hållbar kommun

Läs mer

Personalpolitiskt Program

Personalpolitiskt Program Personalpolitiskt Program Landskrona kommuns personalpolitiska målsättning Kommunens personalpolitik är ett strategiskt medel för att kunna ge kommunens invånare omvårdnad, utbildning och övrig samhällsservice

Läs mer

Hållbar stad öppen för världen

Hållbar stad öppen för världen Medarbetar- och arbetsmiljöpolicy Hållbar stad öppen för världen Göteborg en stad för alla Vi som arbetar i Göteborgs Stad har ett gemensamt uppdrag, att tillgodose göteborgarnas behov och rättigheter.

Läs mer

Handlingsplan för kompetensförsörjning

Handlingsplan för kompetensförsörjning 1(7) Handlingsplan för kompetensförsörjning Norrbottningen ska leva ett rikt och utvecklande liv i en region med livskraft och tillväxt. En fungerande och effektiv kompetensförsörjning krävs för att kunna

Läs mer

Linköpings personalpolitiska program

Linköpings personalpolitiska program Vårt engagemang gör idéer till verklighet Linköpings personalpolitiska program Fastställd av kommunfullmäktige i april 2012 Linköpings kommun linkoping.se Vårt engagemang gör idéer till verklighet Vår

Läs mer

Försäkringskassan i Värmland

Försäkringskassan i Värmland Försäkringskassan Försäkringskassan i Värmland Birgitta Olsson/ Sjukpenning Caroline Elfman/sjukpenning Linnéa Eriksson/ Sjukpenning Jessica Johansson/ Sjukpenning Peter Stenebjer /Aktivitetsersättning

Läs mer

Kompetensförsörjningsstrategi för Stockholms läns landsting

Kompetensförsörjningsstrategi för Stockholms läns landsting Kompetensförsörjningsstrategi för Stockholms läns landsting 2016 2021 BESLUTAD AV LANDSTINGSFULLMÄKTIGE 2016-11-15 (LS 2015-0998) Långsiktig och hållbar kompetens försörjning är en förutsättning för att

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Kalix kommun 2018 2020 Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Personalpolitiskt program Program 2018-06-18, 93 Kommunfullmäktige Inledning Det kommunala

Läs mer

Försäkringskassans Kundundersökning 2013:2 Ett samarbete mellan AP och KS

Försäkringskassans Kundundersökning 2013:2 Ett samarbete mellan AP och KS Försäkringskassans Kundundersökning 2013:2 Ett samarbete mellan AP och KS Henrik Lindholm APF, Helén Nilsson KS och Karin Ringman KS. Bakgrund och syfte Försäkringskassan har genomfört kundundersökningar

Läs mer

PERSONALPOLITISKT PROGRAM

PERSONALPOLITISKT PROGRAM PERSONALPOLITISKT PROGRAM Inledning Det kommunala uppdraget formas genom att politiken gör en tolkning av medborgarnas behov och omsätter sin tolkning till prioriteringar i mål- och budgetprocessen. Beslut

Läs mer

PERSONALPOLITISKT PROGRAM

PERSONALPOLITISKT PROGRAM PERSONALPOLITISKT PROGRAM Vår värdegrund Inledning Det kommunala uppdraget formas genom att politiken gör en tolkning av medborgarnas behov och omsätter sin tolkning till prioriteringar i mål- och budgetprocessen.

Läs mer

VOICE 2010. Finansinspektionen. FI totalt

VOICE 2010. Finansinspektionen. FI totalt VOICE 2010 Finansinspektionen Finansinspektionen 2010 VOICE index Antal svar: 209 Extern benchmark Kompetens Motivation Ansvar & Initiativ Befogenheter Samarbete Organisatorisk effektivitet Lärande Förnyelseklimat

Läs mer

Försäkringskassans kontrollutredningar uppföljning av första kvartalet 2011

Försäkringskassans kontrollutredningar uppföljning av första kvartalet 2011 RESULTATUPPFÖLJNING 1 (9) Försäkringskassans kontrollutredningar uppföljning av första kvartalet 2011 Inledning Välfärdssystemen finansieras solidariskt med skattemedel. För att upprätthålla legitimiteten

Läs mer

Medarbetar- och ledarpolicy

Medarbetar- och ledarpolicy www.hassleholm.se S Medarbetar- och ledarpolicy Policy Innehåll Medarbetar- och ledarpolicy 3 Tillsammans skapar vi Hässleholms kommun 3 Hässleholms kommun som arbetsgivare 3 Medarbetarskap 3 Ledarskap

Läs mer

MEDARBETAR- OCH LEDARPOLICY. #mitthässleholm

MEDARBETAR- OCH LEDARPOLICY. #mitthässleholm #mitthässleholm Bilderna är hämtade från Hässleholms kommuns Instagram-konto. Medarbetare har fotograferat och publicerat bilder från sin arbetsvardag. Dela gärna dina historier, bilder och filmer och

Läs mer

Kommittédirektiv. Nationell samordnare för en välfungerande sjukskrivningsprocess. Dir. 2018:27. Beslut vid regeringssammanträde den 12 april 2018

Kommittédirektiv. Nationell samordnare för en välfungerande sjukskrivningsprocess. Dir. 2018:27. Beslut vid regeringssammanträde den 12 april 2018 Kommittédirektiv Nationell samordnare för en välfungerande sjukskrivningsprocess Dir. 2018:27 Beslut vid regeringssammanträde den 12 april 2018 Sammanfattning En särskild utredare en nationell samordnare

Läs mer

Lättläst. Till dig som är arbetsgivare

Lättläst. Till dig som är arbetsgivare Lättläst Till dig som är arbetsgivare Om socialförsäkringen Socialförsäkringen är en viktig del av det svenska trygghetssystemet. Den svenska socialförsäkringen gäller i stort sett alla som bor eller arbetar

Läs mer

Med Tyresöborna i centrum

Med Tyresöborna i centrum Med Tyresöborna i centrum 2 Innehåll Vår arbetsgivare 4 Personalpolicyn 5 Delaktighet och samverkan 6 Hälsa och arbetsmiljö 7 Jämställdhet och mångfald 8 Förbättring och utveckling 9 Lön, lönebildning

Läs mer

Riktlinjer vid rehabilitering. Universitetsförvaltningen, 2008-10-08

Riktlinjer vid rehabilitering. Universitetsförvaltningen, 2008-10-08 Riktlinjer vid rehabilitering Universitetsförvaltningen, Riktlinjer vid rehabilitering Dnr 4480/08-201 INNEHÅLL 1 Inledning...1 2 Rehabiliteringsmodell...1 2.1 Förebyggande arbete...2 2.2 Rehabiliteringsplanering...2

Läs mer

Policy för hälsa, arbetsmiljö och rehabilitering

Policy för hälsa, arbetsmiljö och rehabilitering Policy för hälsa, arbetsmiljö och rehabilitering Dokumenttyp: Policy Dokumentansvarig: Personalfunktionen Beslutad av: Kommunfullmäktige Beslutsdatum: 2012-09-24, 145 DNR: KS000353/2010 Attraktiva och

Läs mer

Personalpolitiskt program. Motala kommun

Personalpolitiskt program. Motala kommun Personalpolitiskt program Motala kommun Beslutsinstans: Kommunfullmäktige Diarienummer: 12/KS0167 Datum: 2013-10-21 Paragraf: KF 90 Reviderande instans: Datum: Gäller från: 2013-10-21 Diarienummer: Paragraf:

Läs mer

Stockholms läns landstings Personalpolicy

Stockholms läns landstings Personalpolicy Stockholms läns landstings Personalpolicy Beslutad av landstingsfullmäktige 2010-06-21 1 2 Anna Holmberg, barnmorska från ord till verklighet Personalpolicyn stödjer landstingets uppdrag att ge god service

Läs mer

Plattform för Strategi 2020

Plattform för Strategi 2020 HIG-STYR 2016/146 Högskolan i Gävle Plattform för Strategi 2020 VERKSAMHETSIDÉ Högskolan i Gävle sätter människan i centrum och utvecklar kunskapen om en hållbar livsmiljö VISION Högskolan i Gävle har

Läs mer

Kompetensförsörjningsstrategi för Norrbottens läns landsting

Kompetensförsörjningsstrategi för Norrbottens läns landsting Kompetensförsörjningsstrategi för Norrbottens läns landsting Norrbottningen ska leva ett rikt och utvecklande liv i en region med livskraft och tillväxt. En fungerande och effektiv kompetensförsörjning

Läs mer

Ronneby kommuns personalpolitik

Ronneby kommuns personalpolitik Ronneby kommuns personalpolitik Bakgrund Att arbeta i Ronneby kommun är ett välfärdsarbete. Vårt främsta uppdrag är att ge god service till våra medborgare. Det är därför en viktig samhällsfråga att kommunen

Läs mer

Regeringen har ofta ändrat styrningen av Försäkringskassan och myndigheten har ofta ändrat sin styrning och inriktning på utvecklingsverksamheten

Regeringen har ofta ändrat styrningen av Försäkringskassan och myndigheten har ofta ändrat sin styrning och inriktning på utvecklingsverksamheten Oförutsedda konsekvenser i kärnverksamheten när styrningens fokus ändras - Studier om ändrad styrning av och i Försäkringskassan Uppsala Public Management Seminar 2019-03-20 Inger Sohlberg och Mimmi Diamant

Läs mer

PERSONALPOLITISKT PROGRAM

PERSONALPOLITISKT PROGRAM PERSONALPOLITISKT PROGRAM Antagen av kommunfullmäktige: 2011-09-12 Kf 127 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Vision 2 Svedala kommuns personalpolitiska program 2.1 En jämlik arbetsgivare 2.2 En flexibel arbetsgivare

Läs mer

Handläggarnas upplevelser och användning av metoder och aktiviteter - länsuppdelat Försäkringskassans metodundersökning 2005

Handläggarnas upplevelser och användning av metoder och aktiviteter - länsuppdelat Försäkringskassans metodundersökning 2005 Handläggarnas upplevelser och användning av metoder och aktiviteter - länsuppdelat Försäkringskassans metodundersökning 2005 INLEDNING... 1 METOD... 1 ATT ARBETA MED METODSAMLINGEN... 1 ÖVERGRIPANDE FRÅGOR...

Läs mer

Personalpolitiskt program. Antaget av kommunfullmäktige , 22 Distribueras via personalavdelningen

Personalpolitiskt program. Antaget av kommunfullmäktige , 22 Distribueras via personalavdelningen Personalpolitiskt program Antaget av kommunfullmäktige 2012-03-29, 22 Distribueras via personalavdelningen Personalpolitiskt program INLEDNING... 3 VISION... 3 INRIKTNINGSMÅL... 3 MEDARBETARSKAP OCH LEDARSKAP...

Läs mer

Policy. Personalpolicy för Luleå kommunkoncern

Policy. Personalpolicy för Luleå kommunkoncern Policy Personalpolicy för Luleå kommunkoncern 1 Dokumenttyp Dokumentnamn Fastställd Giltighetstid Policy Personalpolicy för Luleå kommunkoncern 2016 Tills vidare vid beslut Dokumentansvarig Senast reviderad

Läs mer

Om ersättning vid sjukdom AGS och Premiebefrielseförsäkring

Om ersättning vid sjukdom AGS och Premiebefrielseförsäkring Om ersättning vid sjukdom AGS och Premiebefrielseförsäkring Maj 2010 1 AFA Försäkring ger trygghet och ekonomiskt stöd vid sjukdom, arbetsskada, arbetsbrist och dödsfall. Våra försäkringar är bestämda

Läs mer

Bilaga 3. Sammanställning av myndigheternas undersökningar. Bilaga 3 till RAPPORT 2012:13 1 (14)

Bilaga 3. Sammanställning av myndigheternas undersökningar. Bilaga 3 till RAPPORT 2012:13 1 (14) Bilaga 3 till RAPPORT 2012:13 1 (14) Sammanställning av myndigheternas undersökningar Bilaga 3. 1) Kön Innehåller bland annat frågor om erfarenheter/upplevelser av besök på servicekontor: och 2) Ålder

Läs mer

Hur kan man förebygga sjukfrånvaro?

Hur kan man förebygga sjukfrånvaro? Hur kan man förebygga sjukfrånvaro? Innehåll Fakta Försäkringskassans uppdrag Arbetsgivarens ansvar Sjukpenning Rehabiliteringspenning Aktivitetsersättning Sjukersättning Snabbfakta Statlig myndighet Finansieras

Läs mer

Hur kan man förebygga sjukfrånvaro?

Hur kan man förebygga sjukfrånvaro? Hur kan man förebygga sjukfrånvaro? Innehåll Fakta Försäkringskassans uppdrag Arbetsgivarens ansvar Sjukpenning Rehabiliteringspenning Aktivitetsersättning Sjukersättning Snabbfakta Statlig myndighet Finansieras

Läs mer

Försäkringskassans kontrollutredningar under 2011

Försäkringskassans kontrollutredningar under 2011 RESULTATUPPFÖLJNING 1 (11) Försäkringskassans kontrollutredningar under 2011 Inledning Försäkringskassan ska verka för en lagenlig och enhetlig rättstillämpning av socialförsäkringen och andra förmåner

Läs mer

Personalpolitiskt program. Hos oss finns Sveriges viktigaste jobb!

Personalpolitiskt program. Hos oss finns Sveriges viktigaste jobb! Personalpolitiskt program Hos oss finns Sveriges viktigaste jobb! 1 Syfte med dokumentet I detta dokument beskrivs kommunens personalpolitik. Syftet med det personalpolitiska programmet är att tydliggöra

Läs mer

Riktlinjer. Kanalstrategi för Luleå kommun

Riktlinjer. Kanalstrategi för Luleå kommun Riktlinjer Kanalstrategi för Luleå kommun 2017-2020 1 Dokumenttyp Dokumentnamn Fastställd Giltighetstid Riktlinje Kanalstrategi 2017-05-02 2020-12-31 Dokumentansvarig Senast reviderad Beslutsinstans Dokument

Läs mer

REHABILITERINGSPOLICY

REHABILITERINGSPOLICY REHABILITERINGSPOLICY GULLSPÅNG KOMMUN Antagen av kommunfullmäktige 2004-08-30, 46 Dnr: KS 2014/621 Reviderad: 2008 Reviderad: 2015-01-26, 13 Revideras 2020-01 Kommunledningskontoret Torggatan 19, Box

Läs mer

Personalpolicy. Antagen av Kommunfullmäktige den 18 november 2015, Kf

Personalpolicy. Antagen av Kommunfullmäktige den 18 november 2015, Kf Antagen av Kommunfullmäktige den 18 november 2015, Kf 129 www.upplands-bro.se Vårt gemensamma uppdrag Vår personalpolicy beskriver våra grundläggande värderingar och samspelet mellan arbetsgivare och medarbetare.

Läs mer

Försäkringskassans IT-strategi

Försäkringskassans IT-strategi 1 (7) Försäkringskassans IT-strategi 1 Sammanfattning Försäkringskassan är en IT intensiv myndighet. Att styra och leda IT verksamheten är därför viktigt för den dagliga verksamheten men IT är även en

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Hos oss finns Sveriges viktigaste jobb! FOTO: SCANDINAV/SCANDINAV BILDBYRÅ 1 Syfte med dokumentet I detta dokument beskrivs kommunens personalpolitik. Syftet med det personalpolitiska

Läs mer

Personalpolicy. Laholms kommun

Personalpolicy. Laholms kommun Personalpolicy Laholms kommun Personalenheten Laholms kommun April 2018 Inledning Personalpolicyn är ett kommunövergripande styrdokument som gäller för kommunens samtliga arbetsplatser eftersom Laholms

Läs mer

Plan för systematiska insatser för metod- och kompetensutveckling 2012

Plan för systematiska insatser för metod- och kompetensutveckling 2012 1 (6) Socialdepartementet 103 33 Stockholm Punkt 3 Plan för systematiska insatser för metod- och kompetensutveckling 2012 Svar på regleringsbrevsuppdrag Postadress Besöksadress Telefon 103 51 Stockholm

Läs mer

Fastställande av äldreplan Sammanfattning remissvar Revidering innehåll och presentation Äldreplanens strategier

Fastställande av äldreplan Sammanfattning remissvar Revidering innehåll och presentation Äldreplanens strategier Fastställande av äldreplan 2018-2028 Sammanfattning remissvar Revidering innehåll och presentation Äldreplanens strategier Sammanfattning av remissvar äldreplan 2018-2028 Förebyggande insatser Ett utvecklingsområde

Läs mer

Felaktiga utbetalningar och brott mot socialförsäkringen

Felaktiga utbetalningar och brott mot socialförsäkringen SVAR PÅ REGERINGSUPPDRAG 1 (6) Socialdepartementet 103 33 Stockholm Felaktiga utbetalningar och brott mot socialförsäkringen Uppdraget Försäkringskassan ska enligt regleringsbrev 2009 redovisa en bedömning

Läs mer

Försäkringskassans personregister

Försäkringskassans personregister Försäkringskassans personregister Din rätt till information Om socialförsäkringen Socialförsäkringen är en viktig del av det svenska trygghetssystemet. Den svenska socialförsäkringen gäller för alla som

Läs mer

Arbetsgivarpolicy. Antagen av kommunfullmäktige , 94

Arbetsgivarpolicy. Antagen av kommunfullmäktige , 94 Arbetsgivarpolicy Antagen av kommunfullmäktige 2018-05-31, 94 Lyssna, lära, leda. Så lyder våra förhållningssätt för att leva upp till visionen: Lund skapar framtiden med kunskap, innovation och öppenhet.

Läs mer

Vision och styrkort 2015. Länsstyrelsen för Norrbottens bästa - 1

Vision och styrkort 2015. Länsstyrelsen för Norrbottens bästa - 1 Länsstyrelsen för Norrbottens bästa Vision och styrkort 2015 Länsstyrelsen för Norrbottens bästa - 1 Länsstyrelsen för Norrbottens bästa Länsstyrelsen och länet står inför stora utmaningar. Vi måste vara

Läs mer

Lättläst. Om du har en funktionsnedsättning

Lättläst. Om du har en funktionsnedsättning Lättläst Om du har en funktionsnedsättning Om socialförsäkringen Socialförsäkringen är en viktig del av det svenska trygghetssystemet. Den svenska socialförsäkringen gäller i stort sett alla som bor eller

Läs mer

Överenskommelse om samarbete i sjukförsäkringsärenden mellan Landstinget Kronoberg och Försäkringskassan

Överenskommelse om samarbete i sjukförsäkringsärenden mellan Landstinget Kronoberg och Försäkringskassan 2009-05-25 1(6) Överenskommelse om samarbete i sjukförsäkringsärenden mellan Landstinget Kronoberg och Försäkringskassan Mellan parterna Landstinget Kronoberg och Försäkringskassan, Lokalt Försäkringscenter

Läs mer

Inledning. En tydlig strategi

Inledning. En tydlig strategi Inledning Domstolarna 1 bedriver en omfattande och komplex verksamhet som är en av grundpelarna i Sveriges demokrati. Domstolsverkets uppgift är att ge administrativt stöd och service åt domstolarna för

Läs mer

Arbetsgivarpolitiskt

Arbetsgivarpolitiskt Arbetsgivarpolitiskt Innehåll Medarbetarskap... 7 Ledarskap... 9 Arbetsmiljö...11 Hälsa...13 Jämställdhet...15 Kompetensförsörjning...17 Lönepolitik...19 Mångfald...21 Arbetsgivarpolitiskt program Ljungby

Läs mer

Försäkringskassan IKEM. Sid 1 November 2016 IKEM

Försäkringskassan IKEM. Sid 1 November 2016 IKEM Försäkringskassan IKEM Sid 1 November 2016 IKEM Regeringen har gett Försäkringskassan uppdraget att bidra till att nå ett sjukpenningtal på högst nio dagar vid utgången av år 2020 bidra till att sjukskrivningarna

Läs mer

Försäkringskassans kontrollutredningar - Andra tertialen 2014

Försäkringskassans kontrollutredningar - Andra tertialen 2014 RESULTATUPPFÖLJNING 1 (10) Försäkringskassans kontrollutredningar - Andra tertialen 2014 Inledning En av Försäkringskassans grundläggande uppgifter är att säkerställa att felaktiga utbetalningar inte görs

Läs mer

Personalpolicy för Hällefors kommun

Personalpolicy för Hällefors kommun Personalpolicy för Hällefors kommun 2(9) Innehåll 1 Mål... 3 2 Syfte... 3 3 Värdegrund... 3 4 Medarbetarskap och ledarskap... 4 5 Arbetsmiljö och hälsa... 4 6 Personalförsörjning... 6 7 Jämställdhet och

Läs mer

Sjukpenning. Ordlista. A-kassa A-kassa betyder arbetslöshetsförsäkring som du kan få när du är arbetslös.

Sjukpenning. Ordlista. A-kassa A-kassa betyder arbetslöshetsförsäkring som du kan få när du är arbetslös. Sjukpenning Ordlista A-kassa A-kassa betyder arbetslöshetsförsäkring som du kan få när du är arbetslös. Föräldraledig Du är föräldraledig när du får föräldrapenning för att du tar hand om ditt barn och

Läs mer

Hur kan man förebygga sjukfrånvaro?

Hur kan man förebygga sjukfrånvaro? Hur kan man förebygga sjukfrånvaro? Innehåll Fakta Försäkringskassans uppdrag Arbetsgivarens ansvar Sjukpenning Rehabiliteringspenning Aktivitetsersättning Sjukersättning Snabbfakta Statlig myndighet Finansieras

Läs mer

Lönepolicy. Landskrona stad

Lönepolicy. Landskrona stad Sida 1 (7) Lönepolicy Landskrona stad Sida 2 (7) Lönepolicyns syfte och roll Lönepolicyn är ett centralt arbetsgivardokument, och det är därför särskilt viktigt att chefer med ansvar för lönesättning är

Läs mer

HR-strategi. HR-strategi

HR-strategi. HR-strategi HR-strategi HR-strategi 2017-2020 1 Dokumenttyp Dokumentnamn Fastställd Giltighetstid Strategi HR-strategi 2016 2020 Dokumentansvarig Senast reviderad Beslutsinstans Dokument gäller för Personalchef 2016-11-11

Läs mer