Kundorientering. Självbetjäning via Internet. Nationellt försäkringscenter. Kund handläggare. Lokalt försäkringscenter. Kundcenter.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kundorientering. Självbetjäning via Internet. Nationellt försäkringscenter. Kund handläggare. Lokalt försäkringscenter. Kundcenter."

Transkript

1 December 2011

2 Självbetjäning via Internet Nationellt försäkringscenter Kund Lokalkontor Personliga handläggare Kundcenter Lokalt försäkringscenter December 2011

3 Förmåner inom socialförsäkringen exklusive pension Sjuk Sjukpenning Förlängd sjukpenning Fortsatt sjukpenning Aktivitetsersättning Sjukersättning Arbetsskadeersättning Yrkesskadeersättning Närståendepenning Reseersättning istället för sjukpenning Smittbärarpenning Rehabiliteringsersättning Statligt personskadeskydd Sjuklönegaranti Särskilt högriskskydd Bostadstillägg Funktionsnedsättning Assistansersättning Bilstöd Handikappersättning Bidrag till arbetshjälpmedel Vårdbidrag Kontaktdagar för vissa funktionshindrade barn Förälder Föräldrapenning Tillfällig föräldrapenning Havandeskapspenning Bostadsbidrag Underhållsstöd Underhållsbidrag Allmänt och förlängt barnbidrag inklusive flerbarnstillägg Adoptionskostnadsbidrag Övrigt Aktivitetsstöd Etableringsersättning Utvecklingsersättning Familjebidrag, Bostadsbidrag, Närings-bidrag och Begravningsbidrag till totalförsvarspliktiga EU-kortet Tandvård December 2011

4 Sjukdom och rehabilitering Sjukpenning Rehabiliteringsersättning Sjukersättning och Aktivitetsersättning Arbetsskadeersättning Arbetshjälpmedel December 2011

5 Rehabiliteringskedjan Återgång till vanliga arbetsuppgifter eller andra arbetsuppgifter hos arbetsgivaren. Arbetsuppgifter söks även på hela arbetsmarknaden med hjälp och stöd från arbetsgivare och Arbetsförmedlingen.* Fortsatt hjälp och stöd från arbetsgivaren och Arbetsförmedlingen för återgång i någon form av arbete. Sjukpenning betalas ut om man inte kan klara de vanliga arbetsuppgifterna. Sjukpenning betalas ut om man inte kan klara någon arbetsuppgift hos nuvarande arbetsgivare.** Sjukpenning betalas ut om man inte kan utföra något arbete alls på arbetsmarknaden.*** * Den sjukskrivne har rätt tilltjänstledighet för att söka och pröva annat arbete ** Vid särskilda skäl eller om oskäligt kan detta gälla längre än 180 dagar. *** Vid allvarliga sjukdomar eller om oskäligt betalas sjukpenning ut längre än 365 dagar. Sjukförsäkringen Oktober 2011

6 Läkarintyg Utfärdas av den behandlande läkare som i läkarintyget bland annat ska uttala sig om: Diagnos Funktionsnedsättning Aktivitetsbegränsning Sjukförsäkringen Oktober 2011

7 Arbetsgivarens ansvar Bedöma rätten till sjuklön Ansvara för anpassning och rehabilitering inom den egna verksamheten Delta i avstämningsmöte Förbereda den anställdes återgång i arbete Sjukförsäkringen Oktober 2011

8 Arbetshjälpmedel Arbetshjälpmedel är ett led i rehabiliteringen för att personen kunna fortsätta att arbeta trots en funktionsnedsättning. Arbetshjälpmedlet ska underlätta eller förebygga hinder som uppstår på grund av funktionsnedsättningen. Funktionshinder 19 april 2012

9 Arbetshjälpmedel Vad är ett arbetshjälpmedel? arbetshjälpmedel är ett hjälpmedel eller anordning som behövs för att personen ska kunna utföra sina arbetsuppgifter. det finns ingen klar definition vad som är ett arbetshjälpmedel utan det bedöms i varje enskilt ärende. Funktionshinder 19 april 2012

10 Arbetshjälpmedel Vem kan få arbetshjälpmedel? anställda, arbetsgivare och egna företagare/fria yrkesutövare som är etablerade på arbetsmarknaden kan få bidrag till arbetshjälpmedel längst till månaden innan personen fyller 67 år den som har en anställning med lönebidrag eller har arbetat kortare tid än 12 månader på sin anställning ska ansöka om bidrag hos Arbetsförmedlingen Funktionshinder 19 april 2012

11 Arbetshjälpmedel Bidrag kan lämnas för att köpa eller, om det är ekonomiskt mera förmånligt, att hyra sådana arbetshjälpmedel eller anordningar på arbetsplatsen som behövs för att personen ska kunna utföra sitt arbete att reparera arbetshjälpmedlet expertundersökningar i ärenden bidrag kan bara beviljas om åtgärderna ligger utanför arbetsgivarens arbetsmiljöansvar Funktionshinder 19 april 2012

12 Aktivitetsersättning Aktivitetsersättning vid förlängd skolgång En ersättning för unga mellan år som på grund av funktionsnedsättning behöver längre tid än normalt för att avsluta grundskolan eller gymnasiet. Ingen prövning av arbetsförmågan Försäkringskassan kan i vissa fall begära ett intyg från skolan eller ett läkarutlåtande Funktionshinder 19 april 2012

13 Aktivitetsersättning Aktivitetsersättning på grund av nedsatt arbetsförmåga En ersättning för unga mellan år som troligen inte kommer att kunna arbeta heltid på minst ett år på grund av en sjukdom, skada eller funktionsnedsättning Arbetsförmågan ska vara nedsatt med minst en fjärdedel i alla arbeten på hela arbetsmarknaden Funktionshinder 19 april 2012

14 Aktivitetsersättning - aktiviteter Under tid med aktivitetsersättning kan personen även få ersättning för aktiviteter. Aktiviteten ska vara en verksamhet som kan antas ha en positiv inverkan på den försäkrades sjukdomstillstånd eller fysiska eller psykiska prestationsförmåga. Aktiviteterna har till syfte att öka förutsättningarna för att förbättra arbetsförmågan Funktionshinder 19 april 2012

15 Sjukersättning En ersättning för personer mellan år som troligen aldrig kommer att kunna arbeta heltid på grund av en sjukdom, skada eller funktionsnedsättning Arbetsförmågan ska vara nedsatt med minst en fjärdedel i alla arbeten på hela arbetsmarknaden Personen kan själv ansöka om sjukersättning eller så kan Försäkringskassan besluta att byta ut en sjukpenning mot sjukersättning Funktionshinder Månad 200X Sida 15

16 Bostadstillägg Beroende på hur stora boendekostnaderna och inkomsterna är Som högst, 4650 kr/månad till ogift och 2325 kr/mån till gift Vid vilande ersättning kan man ha kvar bostadstillägget, som då räknas om med hänsyn till ändrade inkomster Funktionshinder 19 april 2012

17 Särskilt högriskskydd Skydd för personer som har en sjukdom eller funktionsnedsättning som kan ge upphov till många och upprepade sjukperioder under en 12- månadersperiod; sjuklön eller sjukpenning från första dagen, arbetsgivare kan få ersättning för sjuklönekostnader Skydd för personer som har en sjukdom eller funktionsnedsättning som kan ge upphov till en eller flera längre sjukperioder; arbetsgivare kan få ersättning för sjuklönekostnader Funktionshinder 19 april 2012

18 Stöd till funktionshindrade Handikappersättning Bilstöd Assistansersättning Arbetshjälpmedel Vårdbidrag December 2011

19 År TFP allvarligt sjukt barn Kontaktdagar LSS Närståendepenning (ingen spec. ålder) TFP TFP LSS barnb/bostadsb Särskilt högriskskydd Bostadstillägg Vårdbidrag Assistansersättning Bilstöd Arbetshjälpmedel Handikappersättning Aktivitetsersättning Sjukersättning TFP Barnbidag Flerbarnstillägg Etableringsersättning Jämställdhetsbonus Föräldrapenning Underhållsstöd Arbetsskadeförsäkring Bostadsbidrag Aktivitetsstöd Sjukpenning/samordnad rehabilitering Funktionshinder 19 april 2012

20 Handikappersättning Från och med juli 19 år Behov av hjälp av annan i den dagliga livsföringen och /eller Merutgifter Skattefri ersättning December 2011

21 Handikappersättning Den som fått sin funktionsförmåga nedsatt under avsevärd tid (minst ett år) kan beviljas handikappersättning Personen kan beviljas handikappersättning om funktionsförmågan är nedsatt från och med juli det år personen fyller 19 år och fram till fyllda 65 år. Den som fyllt 65 år får behålla sin handikappersättning om han eller hon fortfarande behöver stöd. Kommer ansökan in efter 65 årsdagen kan personen få handikappersättning för behov som fanns innan 65-årsdagen. Funktionshinder 19 april 2012

22 Hjälpbehov Praktisk hjälp i den dagliga livsföringen. Måste vara minst två timmar per dag Hjälp med personlig omvårdnad, av- och påklädning, medicinering, inköp, matlagning samt skötsel av hushållsarbetet. Komma till arbetet/studier eller praktisk hjälp på arbetet December 2011

23 Assistansersättning Målet för assistansersättning är att människor med omfattande funktionsnedsättning ska kunna skapa sig ett värdigt liv, så likt andra människors som möjligt och i gemenskap med andra människor. På så sätt främjas människors jämlikhet i levnadsvillkoren och fulla delaktighet i samhällslivet. Assistansersättning grundar sig på en tydlig individ och självständighetstanke. Det är ett personligt utformat stöd som ges av ett begränsat antal personer. Funktionshinder 19 april 2012

24 Vem kan få assistansersättning? Personer med: 1.utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd 2.betydande och bestående begåvningsmässig funktionsnedsättning efter hjärnskada i vuxen ålder föranledd av yttre våld eller kroppslig sjukdom 3.andra varaktiga fysiska eller psykiska funktionsnedsättningar som uppenbart inte beror på normalt åldrande, om de är stora och orsakar betydande svårigheter i den dagliga livsföringen och därmed ett omfattande behov av stöd eller service. Funktionshinder 19 april 2012

25 Personlig assistans Kan beviljas av kommunen eller Försäkringskassan Kommunen har ansvaret då de grundläggande behoven understiger 20 timmar per vecka samt för att hjälpbehovet tillgodoses Staten har ansvaret i de fall där de grundläggande behoven överstiger 20 timmar December 2011

26 Grundläggande behov Personlig hygien Måltider På/avklädning Kommunicering Behov av annan hjälp som förutsätter ingående kunskaper om den som har funktionsnedsättning December 2011

27 Bilstöd Bilstöd är ett hjälpmedel som syftar till att minska svårigheterna att förflytta sig för en person med funktionsnedsättning. De ökade möjligenheterna till rörlighet som bilen ger medför en förbättrad förutsättning att delta i samhällslivet och etablera kontakter med andra människor. Funktionshinder 19 april 2012

28 Bilstöd Det går att få bilstöd för att köpa bil (grundbidrag och anskaffningsbidrag) att anpassa en bil (anpassningsbidrag) bidrag till körkortsutbildning Funktionshinder 19 april 2012

29 Vem kan få bilstöd? Personer som har En funktionsnedsättning som ger mycket stora svårigheter att förflytta sig på egen hand eller att använda allmänna kommunikationer Svårigheterna ska finnas kvar under den tid bilen ska användas (nio år) Tillhör någon av bidragsgrupperna i bilstöd Funktionshinder 19 april 2012

30 Försäkringskassans serviceåtagande handläggningstider Om vi har fått alla uppgifter som behövs ska det ta högst 30 dagar att handlägga ditt ärende Om vi behöver få fler uppgifter eller handlingar från dig eller om vi behöver utreda ditt ärende mer kan det ta längre tid. Vi kontaktar dig i sådana fall. April 2012

31 Om ansökan, beslut etc. Försäkringskassan gör en individuell prövning i varje ärende. Om den försäkrade inte är nöjd med beslutet kan han eller hon begära omprövning. Därefter finns möjligheten att överklaga omprövningsbeslutet. Mer information och blanketter för ansökan finns på Funktionshinder Månad 200X Sida 31

32 Självbetjäning och Internettjänster byggs ut och förbättras Befintliga tjänster förbättras Mina sidor gör att kunden ska slippa ringa och fråga om till exempel när man får sina pengar. Kunden ska kunna kombinera val av självbetjänande kanaler Internet, telefon och SMS Spar tid och kunden kan själv välja när hon vill möta Försäkringskassan December 2011

33 Utökat samarbete med vården och arbetsgivare Förtydligade roller och ansvarsfördelning mellan partners och Försäkringskassan Försäkringskassans samverkansansvariga arbetar proaktivt tillsammans med partners Prioriterade vårdenheter erbjuds nära samarbete för förbättrat sjukskrivningsbeteende Prioriterade arbetsgivare erbjuds både konsultativt stöd för att minska ohälsan på arbetsplatsen och stöd på handläggningsnivå i form av kontaktteam Ökad tillgänglighet till Försäkringskassan genom kundcenter för partners och ett bättre självbetjäningsutbud Ökat elektroniskt informationsutbyte December 2011

34 Samordningsuppdraget Försäkringskassan samordnar Sjukvården ansvarar för den medicinska behandlingen och rehabiliteringen. Arbetsgivaren eller Arbetsförmedlingen har ansvaret för de arbetslivsinriktade åtgärderna Kommunen ansvarar för de sociala åtgärderna. Sjukförsäkringen Oktober 2011

35 Försäkringskassan och andra intressenter Universitet och högskolor Handikapporganisationer Kommuner Hälso- och sjukvården Försäkringsbolag Arbetsmarknadens parter SCB Posten, banker Arbetsförmedlingen, Skatteverket, Socialstyrelsen, Arbetsmiljöverket, Diskrimineringsombudsmannen, Pensionsmyndigheten, Statskontoret April 2012

36 Vad tycker våra kunder Årligen återkommande kundundersökningar Bättre resultat när det gäller både nöjd kund och bemötande Störst ökning av nöjdkundindex bland gruppen som är sjuka och gruppen med funktionshinder Sjukförsäkringen Oktober 2011

37 Kontaktvägar till Försäkringskassan Information och självbetjäning, Kundcenter , personlig service Öppet 8 21 vardag, lördag 8 15, söndag Servicekontor för spontana och bokade besök Personlig handläggare Sara Eriksson LFC Göteborg Hisingen telefon December 2011

Lättläst. Om du har en funktionsnedsättning

Lättläst. Om du har en funktionsnedsättning Lättläst Om du har en funktionsnedsättning Om socialförsäkringen Socialförsäkringen är en viktig del av det svenska trygghetssystemet. Den svenska socialförsäkringen gäller i stort sett alla som bor eller

Läs mer

Välkommen till Försäkringskassan

Välkommen till Försäkringskassan Arbetsgivare Välkommen till Försäkringskassan Den här broschyren tar upp delar av socialförsäkringen ur ett arbetsgivarperspektiv. Det handlar om ditt ansvar för dina anställdas hälsa och arbetsmiljö,

Läs mer

Om socialförsäkringen

Om socialförsäkringen Arbetsgivare Om socialförsäkringen Socialförsäkringen är en viktig del av det svenska trygghetssystemet. Den svenska socialförsäkringen gäller i stort sett alla som bor eller arbetar i Sverige. Den ger

Läs mer

Om du är sjuk och inte kan arbeta

Om du är sjuk och inte kan arbeta Om du är sjuk och inte kan arbeta Välkommen till Försäkringskassan Influensa, benbrott eller migrän. Det kan finnas många orsaker till att du inte kan arbeta som vanligt. Om du måste vara borta från jobbet

Läs mer

Kort information om rättigheter och bidragsmöjligheter

Kort information om rättigheter och bidragsmöjligheter Kort information om rättigheter och bidragsmöjligheter Till dig som är förälder till ett barn/ungdom med funktionsnedsättning regiongavleborg.se Detta är en kortfattad information och vägledning om olika

Läs mer

Vart vänder jag mig? Upplysningar om stöd och hjälp för dig över 18 år med långvarig sjukdom eller funktionsnedsättning. Landstinget i Värmland

Vart vänder jag mig? Upplysningar om stöd och hjälp för dig över 18 år med långvarig sjukdom eller funktionsnedsättning. Landstinget i Värmland Vart vänder jag mig? Upplysningar om stöd och hjälp för dig över 18 år med långvarig sjukdom eller funktionsnedsättning Landstinget i Värmland 1 Innehåll Hälso- och sjukvård 4 Patientavgifter 7 Patientjournal

Läs mer

Vart vänder jag mig?

Vart vänder jag mig? Vart vänder jag mig? Information om samhällets hjälpmöjligheter vid neurologisk sjukdom och skada Råd- och stödenheten på Neurologiska kliniken, Karolinska Universitetssjukhuset Denna skrift kan beställas

Läs mer

Bilstöd. Vem har rätt till bilstöd? Vad är bilstöd?

Bilstöd. Vem har rätt till bilstöd? Vad är bilstöd? Bilstöd Du som har en funktionsnedsättning som ger dig stora svårigheter att förflytta dig på egen hand eller att använda allmänna kommunikationer kan få bilstöd. Även du som har barn med funktionsnedsättning

Läs mer

Kort om stöd och bidrag till vuxna med funktionsnedsättning

Kort om stöd och bidrag till vuxna med funktionsnedsättning Kort om stöd och bidrag till vuxna med funktionsnedsättning 1 Kort om stöd och bidrag till vuxna med funktionsnedsättning Denna broschyr ger kortfattad information om olika bidrag och annat stöd till vuxna

Läs mer

Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS.

Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Nordmalings kommun 914 81 NORDMALING Tfn 0930-140 00 www.nordmaling.se Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Lagen börjar med personkretsen. Det är de personer som har rätt till hjälp.

Läs mer

Till alla barnfamiljer

Till alla barnfamiljer Till alla barnfamiljer Välkommen till Försäkringskassan Att vara förälder är ett av livets stora glädjeämnen, men det kan också vara en stor utmaning. Inte minst ekonomiskt. I den här broschyren kan du

Läs mer

Vård- och omsorgsförvaltningen LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

Vård- och omsorgsförvaltningen LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Vård- och omsorgsförvaltningen LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Denna broschyr vänder sig till dig som söker information om stöd, service och rättigheter för personer med funktionshinder

Läs mer

Barn och ungdomar med funktionsnedsättningar

Barn och ungdomar med funktionsnedsättningar FORUM FUNKTIONSHINDER Kort om bidrag och stöd till Barn och ungdomar med funktionsnedsättningar Kort om bidrag och stöd till Barn och ungdomar med funktionsnedsättningar Kort om bidrag från A-Ö Adresser

Läs mer

Barnfamilj Information om socialförsäkringen för dig som har barn

Barnfamilj Information om socialförsäkringen för dig som har barn Lättläst om Barnfamilj Information om socialförsäkringen för dig som har barn Om socialförsäkringen Socialförsäkringen är en viktig del av det svenska trygghetssystemet. Den svenska socialförsäkringen

Läs mer

Vägledning vid handläggning av insatser enligt Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS.

Vägledning vid handläggning av insatser enligt Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Vägledning vid handläggning av insatser enligt Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Ledfyr är en fyr för vägledning i trängre farleder och inlopp, Betydelsenyans: rättesnöre

Läs mer

Vägledning vid handläggning av insatser enligt Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS.

Vägledning vid handläggning av insatser enligt Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Vägledning vid handläggning av insatser enligt Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Ledfyr är en fyr för vägledning i trängre farleder och inlopp, Betydelsenyans: rättesnöre

Läs mer

Blivande förälder. Information om socialförsäkringen för dig som väntar eller nyligen fått barn

Blivande förälder. Information om socialförsäkringen för dig som väntar eller nyligen fått barn Blivande förälder Information om socialförsäkringen för dig som väntar eller nyligen fått barn Om socialförsäkringen Socialförsäkringen är en viktig del av det svenska trygghetssystemet. Den svenska socialförsäkringen

Läs mer

LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. - Kan sökas av funktionsnedsatta i alla åldrar

LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. - Kan sökas av funktionsnedsatta i alla åldrar LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade - Kan sökas av funktionsnedsatta i alla åldrar Rev nov 2014 Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Den första januari 1994

Läs mer

Personlig assistans. leva som alla andra. Förvaltningen för Funktionsstöd Kungsbacka kommun

Personlig assistans. leva som alla andra. Förvaltningen för Funktionsstöd Kungsbacka kommun Personlig assistans leva som alla andra Förvaltningen för Funktionsstöd Kungsbacka kommun Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS Vissa kriterier måste vara uppfyllda för att man ska

Läs mer

Handikappersättning. Vägledning 2012:2 Version 1

Handikappersättning. Vägledning 2012:2 Version 1 Handikappersättning Vägledning 2012:2 Version 1 Vägledningarna innehåller en samlad information om vad som gäller på ett visst område och är ett stöd i handläggningen. En vägledning kan innehålla beskrivningar

Läs mer

Vingåkers kommuns riktlinjer för handläggning enligt LSS

Vingåkers kommuns riktlinjer för handläggning enligt LSS 1 Vingåkers kommuns riktlinjer för handläggning enligt LSS Dokumentnamn Riktlinjer enligt LSS, handläggning o biståndsbedömning Fastställd 2014-12-11, Sn 117 Beslutande Socialnämnden Dnr 173/2014 Detta

Läs mer

Vägar till hjälpmedel och samhällsstöd

Vägar till hjälpmedel och samhällsstöd Vägar till hjälpmedel och samhällsstöd för personer med funktionsnedsättning Reviderad 2011 Hjälpmedelsinstitutet (HI), 2011 Illustrationer: Lennart Gustafsson Ansvarig handläggare: Ulla-Britt Blomquist

Läs mer

LSS riktlinjer Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS riktlinjer Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS riktlinjer Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Ansvarig: Ingegärd Gundersvik, avdelningschef Förvaltning: Socialförvaltningen Avdelning: Avdelningen för funktionshinder Datum: 2009-12-16

Läs mer

Samhällets stöd. till barn och ungdomar med funktionsnedsättning

Samhällets stöd. till barn och ungdomar med funktionsnedsättning Samhällets stöd till barn och ungdomar med funktionsnedsättning Broschyren Samhällets stöd till barn och ungdomar med funktionsnedsättning är uppdaterad 2010 av kuratorerna på Barn- och ungdomshabiliteringen

Läs mer

Aktivitetsstöd och utvecklingsersättning

Aktivitetsstöd och utvecklingsersättning Aktivitetsstöd och utvecklingsersättning Du som deltar i ett program på Arbetsförmedlingen kan få ersättning i form av aktivitetsstöd eller utvecklingsersättning. Om du har fyllt 25 år eller uppfyller

Läs mer

1(20) Myndighetsbeslut - LSS. Styrdokument

1(20) Myndighetsbeslut - LSS. Styrdokument 1(20) Myndighetsbeslut - LSS Styrdokument 2(20) Styrdokument Dokumenttyp Riktlinje Beslutad av Kommunstyrelsen 2014-12-02 Dokumentansvarig Områdeschef, Inger Höglund Reviderad 3(20) Innehållsförteckning

Läs mer

VÄRNAMO KOMMUN. informerar om LSS

VÄRNAMO KOMMUN. informerar om LSS VÄRNAMO KOMMUN informerar om LSS Vad är LSS? LSS betyder Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade. Syftet med LSS är att ge människor med funktionshinder möjlighet att leva som andra. Insatser

Läs mer

Dina socialförsäkringsrättigheter. i Sverige

Dina socialförsäkringsrättigheter. i Sverige Dina socialförsäkringsrättigheter i Sverige Informationen i denna vägledning har utarbetats och uppdaterats i nära samarbete med de nationella företrädarna för det ömsesidiga informationssystemet om social

Läs mer

Socialtjänsten. Stöd & omsorg för dig med funktionsnedsättning. Information om vilket stöd som finns för personer med funktionsnedsättning

Socialtjänsten. Stöd & omsorg för dig med funktionsnedsättning. Information om vilket stöd som finns för personer med funktionsnedsättning Socialtjänsten Stöd & omsorg för dig med funktionsnedsättning Information om vilket stöd som finns för personer med funktionsnedsättning Denna broschyr ges ut av Umeå socialtjänst. Denna utgåva uppdaterades

Läs mer