Samhällets stöd Information till dig med funktionsnedsättning

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Samhällets stöd Information till dig med funktionsnedsättning"

Transkript

1 Samhällets stöd Information till dig med funktionsnedsättning INNEHÅLL Aktivitetsersättning 2 Aktivitetsstöd 2 Arbete 2 Avlösarservice 2 Bilanpassning 2 Bilstöd 2 Boendestöd 2 Bostad med särskild service 3 Bostadsanpassning 3 Bostadsbidrag 3 Bostadstillägg 3 Daglig verksamhet 3 Fonder 3 Färdtjänst riksfärdtjänst 3 Förhandsbesked 3 God man och förvaltare 4 Habilitering enligt Hälso- och sjukvårdslagen, HSL 4 Handikappersättning 4 Hemtjänst 4 Hjälpmedel 4 Hjärnskadekoordinator i Region Skåne 5 Individuell plan 5 Kontaktperson 5 Korttidsvistelse 5 Ledsagarservice 5 LSS 5 Parkeringstillstånd 5 Personkretsar 6 Personlig assistent assistansersättning 6 Personligt ombud 6 Resor med allmänna kommunikationer för personer med funktionsnedsättningar 6 Rådgivning och annat personligt stöd 6 Sjukersättning 7 Sjukresor 7 Socialtjänstlagen 7 Studier 7 Särskilt pensionstillägg för långvarig vård av sjukt eller handikappat barn 7 TeleTal 8 Tillfällig föräldrapenning l6-2l (23) år 8

2 Aktivitetsersättning Aktivitetsersättning kan beviljas personer mellan år. Arbetsförmågan ska vara varaktigt nedsatt eller nedsatt under en begränsad tid (minst ett år) med minst en fjärdedel. Aktivitetsersättning kan också beviljas om man p.g.a. funktionsnedsättning behöver förlängd skolgång. Man kan ansöka om särskild ersättning för kostnader i samband med aktiviteter. 2 Aktivitetsstöd Man kan ha rätt till aktivitetsstöd i form av dagpenning om man deltar i någon form av arbetsmarknadspolitiskt program. Kontakta handläggare på Arbetsförmedlingen. Arbete Unga funktionshindrade är en särskild resurs inom Arbetsförmedlingen som bl.a. erbjuder planering inför övergång skola-till arbete. De samverkar också med Försäkringskassan och med kommunens dagliga verksamhet. Det gäller åldersgruppen 16 till 30 år. Arbetssökande med funktionsnedsättningar kan i vissa fall få stöd av s.k. SIUSkonsulent (SIUS=Särskilt introduktion- och uppföljningsstöd med stödperson). Detta stöd kan lämnas endast om en anställning utlovas efter genomförd arbetspraktik. Kontakta handläggare på Arbetsförmedlingen. Avlösarservice Avlösarservice i hemmet kan sökas för att ge anhöriga avlastning i omvårdnad och tillsyn. Kontakta kommunens LSS-handläggare. Bilanpassning Bidrag till anpassning av egen bil kan sökas hos Försäkringskassan. Bilstöd Bidrag till inköp av bil kan i vissa fall utgå till den som har en varaktig funktionsnedsättning och stora svårigheter att förflytta sig eller att anlita allmänna kommunikationsmedel. Boendestöd Om man har en psykisk funktionsnedsättning och är mellan 18 och 65 år kan man ansöka om boendestöd. Insatsen är gratis. Kontakta kommunens biståndshandläggare inom Socialpsykiatrin.

3 3 Bostad med särskild service Bostad med särskild service, t.ex. gruppbostad eller annan särskilt anpassad bostad för vuxna utifrån den enskildes behov, kan sökas som LSS-insats. Kontakta kommunens LSS-handläggare. Bostadsanpassning Kommunalt bidrag för åtgärder i och i anslutning till bostaden så att personer med funktionsnedsättning ska kunna bo där. Kontakta kommunens arbetsterapeut eller arbetsterapeut på Vuxenhabiliteringen. Bostadsbidrag Kan utgå till barnfamiljer och till personer mellan 18 och 29 år. Bostadstillägg Bostadstillägg kan utgå som tillägg till aktivitetsersättning eller sjukersättning. Daglig verksamhet Daglig verksamhet är en insats enligt LSS. Personer i yrkesverksam ålder som saknar förvärvsarbete och som inte utbildar sig kan ansöka om daglig sysselsättning. Gäller inte personkrets 3 enligt LSS. Kontakta kommunens LSS-handläggare. Fonder Möjlighet finns att ansöka om fondmedel till vissa ändamål. Förteckning över fonder finns i boken Fonder och stipendier i Sverige, sammanställd av Kaj Dahlberg, Svensk stipendieförmedling, som kan läsas på biblioteket. Region Skåne och kommuner har egna fonder. Stiftelsen Svenska Kommittén för Rehabilitering har på sin hemsida länkar till olika fonder. Se Vuxenhabiliteringen har ett informationsblad som heter Fonder - Hur ansöker man? Kurator på Vuxenhabiliteringen kan lämna ytterligare information. Färdtjänst riksfärdtjänst Personer med funktionsnedsättning, som medför väsentliga svårigheter att använda allmänna kommunikationsmedel, kan få kommunal färdtjänst/riksfärdtjänst. Kontakta färdtjänsthandläggare i kommunen. Förhandsbesked Vid flyttning till annan kommun kan man ansöka om förhandsbesked avseende LSS-insatser. Ansökan skall behandlas på samma villkor som om personen var bosatt i kommunen.

4 God man och förvaltare Alla blir myndiga vid 18 års ålder, men några kan behöva en god man som hjälp att tillvarata sina intressen. Så här säger lagen: Om någon på grund av sjukdom, försvagat hälsotillstånd, hämmad förståndsutveckling eller liknande förhållande behöver hjälp med att; bevaka sin rätt, förvalta sin egendom eller sörja för sin person, skall Tingsrätten, om det behövs, förordna om god man. I de fall det inte är tillräckligt att utse en god man kan i stället en förvaltare förordnas. Kontakta överförmyndarexpeditionen i kommunen. 4 Habilitering enligt Hälso- och sjukvårdslagen, HSL Insatser, som skall ge personer med medfödda eller tidigt förvärvade funktionsnedsättningar, stöd från många olika kompetensområden. Målet med insatserna är att personerna skall kunna uppnå bästa möjliga funktion och förmåga. Kontakta kurator på Vuxenhabiliteringen för information. Handikappersättning Från och med 19 års ålder kan man få handikappersättning, om man pga. sin funktionsnedsättning behöver tidskrävande hjälp under minst ett år för att klara sin dagliga livsföring, och/eller om man har betydande merkostnader. Hemtjänst Är en insats enligt Socialtjänstlagen, som kan ges som hjälp och stöd i hemmet till personer med funktionsnedsättningar. Insatsen kan avse personlig omvårdnad och hjälp med hemmets skötsel. Kontakta hemtjänsthandläggare i kommunen. Hjälpmedel Hjälpmedel för att underlätta i det dagliga livet. Kan gälla t.ex: Förflyttning Inkontinensskydd Kommunikation Ortopediska hjälpmedel Syn- och hörselhjälpmedel Kontakta arbetsterapeut, logoped, sjukgymnast eller distriktssköterska i kommunen, vårdcentralen eller Vuxenhabiliteringen.

5 Hjärnskadekoordinator i Region Skåne Hjärnskadekoordinatorn är till för personer med förvärvad hjärnskada i vuxen ålder. Hjärnskadekoordinatorn är en resursperson, som kan ge råd och information ge hjälp att hitta rätt lotsa vara ett stöd till såväl den skadade som närstående. Insatsen är kostnadsfri. Kontakta hjärnskadekoordinator i Region Skåne, tfn tel Individuell plan Individuell plan kan sökas enligt LSS för att få en samlad överblick över önskade och beslutade insatser. Kontaktperson Personer som omfattas av LSS kan ansöka om kontaktperson. Kontaktperson kan också utses med stöd av Socialtjänstlagen. En kontaktperson ska vara en medmänniska, som kan komplettera kontakten med anhöriga. Korttidsvistelse Personer som omfattas av LSS kan ansöka om korttidsvistelse. Korttidsvistelse kan anordnas i korttidshem eller på annat sätt, t.ex. läger. Ledsagarservice Personer som omfattas av LSS kan ansöka om ledsagarservice, som också kan ges med stöd av Socialtjänstlagen. Ledsagarservice skall underlätta för personer med funktionsnedsättning att deltaga i samhällslivet, i fritidsaktiviteter etc. LSS LSS är en förkortning av Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade. Se vidare under rubriken Personkretsar. Kontakta kurator på Vuxenhabiliteringen eller LSS-handläggare i kommunen för ytterligare information. Parkeringstillstånd Personer med fysiska eller psykiska funktionsnedsättningar kan i vissa fall få parkeringstillstånd för parkering på handikappruta. Läkarintyg erfordras. Kontakta handläggare i kommunen.

6 Personkretsar Personkretsar är en definition enligt LSS, som anger vem som har rättigheter enligt denna lag: 1. Personer med utvecklingsstörning och personer med autism eller autismliknande tillstånd. 2. Personer med betydande och bestående begåvningsmässigt funktionshinder efter hjärnskada i vuxen ålder, föranledd av yttre våld eller kroppslig sjukdom. 3. Personer som till följd av andra stora och varaktiga funktionshinder, som uppenbart inte beror på normalt åldrande, har betydande svårigheter i den dagliga livsföringen och omfattande behov av stöd eller service. Kontakta LSS-handläggare i kommunen, LSS-handläggare i Region Skåne eller kurator på Vuxenhabiliteringen. 6 Personlig assistent assistansersättning Personer med svåra funktionsnedsättningar och som har ett omfattande hjälpbehov i den dagliga livsföringen kan ansöka om personlig assistent/assistansersättning. Kontakta kommunens LSS-handläggare eller handläggare på Försäkringskassan. Hemsida Personligt ombud Stöd för personer med psykiska funktionsnedsättningar (18 år och äldre). Kontakta handläggare i kommunen. Resor med allmänna kommunikationer för personer med funktionsnedsättningar SJ erbjuder extra hjälp vid tågresor. Kontakta SJ kundtjänst, tfn Se även samt Vid flygresor vänder man sig till flygplatsen och anmäler behovet av hjälp. Det finns assistenter på flygplatsen som ger service till personer med funktionsnedsättningar. Man bör även informera flygbolaget när man köper biljetter. Se även Rådgivning och annat personligt stöd Råd och stöd enligt LSS är ett komplement till samhällets övriga insatser för personer med funktionsnedsättningar. Insatserna kan ges av arbetsterapeut, kurator, logoped, psykolog och sjukgymnast. Kontakta LSS-handläggare i Region Skåne.

7 Sjukersättning Sjukersättning är en ersättning för de personer som troligen aldrig kommer att kunna arbeta heltid p.g.a. en sjukdom, skada eller funktionsnedsättning. Personer i åldrarna år kan beviljas sjukersättning om arbetsförmågan är varaktigt nedsatt med minst en fjärdedel. 7 Sjukresor För sjukresa i samband med läkarvård, sjukvårdande behandling (t.ex. sjukgymnastik) eller tandvård kan Region Skåne lämna reseersättning för det billigaste färdsättet (buss, tåg och privatbil). Dyrare färdsätt skall styrkas med intyg. Om du har tillstånd till färdtjänst med taxi har du rätt att åka din sjukresa med taxi. Vuxenhabiliteringen kan i vissa falla utfärda sjukreseintyg. Kontakta sjukreseansvarig i sjukvårdsdistriktet där du bor. Du kan också fråga den vårdgivare som du besöker. Kontakta kurator på Vuxenhabiliteringen för ytterligare information. Socialtjänstlagen Förkortas SoL. Kontakta kurator på Vuxenhabiliteringen eller LSS-handläggare i kommunen för information. Studier Komvux, Särvux, Folkhögskola. Kurser finns för personer med olika funktionsnedsättningar. Kontakta respektive skola eller kurator på Vuxenhabiliteringen för information. Se även Vid högskolestudier finns möjlighet till stödåtgärder för studenter med funktionshinder. Kontakta handikappansvarig vid respektive universitet eller högskola. Särskilt pensionstillägg för långvarig vård av sjukt eller handikappat barn Särskilt pensionstillägg till ålderspension kan betalas ut till den som har varit hemma och vårdat ett sjukt eller handikappat barn, som är över 16 år gammal, och därmed avstått från förvärvsarbete. Barnet skall under minst sex år ha uppburit hel förtidspension/sjukbidrag samt handikappersättning. Kontakta handläggare på Pensionsmyndigheten. tel Hemsida Tandvård Personer som omfattas av LSS har i vissa fall rätt till nedsatt avgift vid nödvändig tandvård. Intyg måste uppvisas för den behandlande tandläkaren. Kontakta LSS-handläggare i kommunen eller kurator på Vuxenhabiliteringen.

8 TeleTal Teletal är en kostnadsfri och personlig tjänst för dig med ett eller flera funktionshinder. Tjänsten innebär att man kan få hjälp av en tolk med att genomföra ett telefonsamtal. Teleonnumret till TeleTal är Hemsida 8 Tillfällig föräldrapenning l6-2l (23) år För ungdomar mellan 16 och 21 år, i vissa fall 23 år, kan man få tillfällig föräldrapenning vid akut sjukdom, om personen med funktionsnedsättning har rätt till insatser enligt LSS. Behovet ska styrkas med läkarutlåtande. Försäkringskassan kan ge förhandsbesked om denna rättighet för en period av högst två år. Habilitering & Hjälpmedel Vuxenhabiliteringen Tel vx Art nr 02-07, mars 2012

Samhällets stöd. till barn och ungdomar med funktionsnedsättning

Samhällets stöd. till barn och ungdomar med funktionsnedsättning Samhällets stöd till barn och ungdomar med funktionsnedsättning Broschyren Samhällets stöd till barn och ungdomar med funktionsnedsättning är uppdaterad 2010 av kuratorerna på Barn- och ungdomshabiliteringen

Läs mer

Kort information om rättigheter och bidragsmöjligheter

Kort information om rättigheter och bidragsmöjligheter Kort information om rättigheter och bidragsmöjligheter Till dig som är förälder till ett barn/ungdom med funktionsnedsättning regiongavleborg.se Detta är en kortfattad information och vägledning om olika

Läs mer

Stöd till personer med funktionsnedsättning

Stöd till personer med funktionsnedsättning Stöd till personer med funktionsnedsättning i Lessebo kommun Stöd till personer med funktionsnedsättning Omsorgen om personer med funktionsnedsättning (OF) erbjuder en rad olika stöd till personer med

Läs mer

VÄRNAMO KOMMUN. informerar om LSS

VÄRNAMO KOMMUN. informerar om LSS VÄRNAMO KOMMUN informerar om LSS Vad är LSS? LSS betyder Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade. Syftet med LSS är att ge människor med funktionshinder möjlighet att leva som andra. Insatser

Läs mer

Vård- och omsorgsförvaltningen LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

Vård- och omsorgsförvaltningen LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Vård- och omsorgsförvaltningen LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Denna broschyr vänder sig till dig som söker information om stöd, service och rättigheter för personer med funktionshinder

Läs mer

VÅRD OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN. Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS

VÅRD OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN. Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS VÅRD OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS 1 Innehåll LSS - Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade... 4 Vem gäller lagen för?... 4 Rätten till

Läs mer

LSS - Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade VÅR OMSORG -DIN TRYGGHET

LSS - Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade VÅR OMSORG -DIN TRYGGHET LSS - Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade VÅR OMSORG -DIN TRYGGHET LAG OM STÖD OCH SERVICE TILL VISSA FUNKTIONSHINDRADE (LSS) LSS är en rättighetslag som ska garantera personer med stora

Läs mer

Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS.

Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Nordmalings kommun 914 81 NORDMALING Tfn 0930-140 00 www.nordmaling.se Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Lagen börjar med personkretsen. Det är de personer som har rätt till hjälp.

Läs mer

GUIDE. till dig med funktionsnedsättning. Vägledning om stöd och service i Uppsala kommun

GUIDE. till dig med funktionsnedsättning. Vägledning om stöd och service i Uppsala kommun GUIDE till dig med funktionsnedsättning Vägledning om stöd och service i Uppsala kommun Innehåll ARBETE & SYSSELSÄTTNING... 4 Information, stöd och bidrag genom Arbetsförmedlingen... 4 Resa till och från

Läs mer

Kort om stöd och bidrag till vuxna med funktionsnedsättning

Kort om stöd och bidrag till vuxna med funktionsnedsättning Kort om stöd och bidrag till vuxna med funktionsnedsättning 1 Kort om stöd och bidrag till vuxna med funktionsnedsättning Denna broschyr ger kortfattad information om olika bidrag och annat stöd till vuxna

Läs mer

LSS. Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS. Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Vad är LSS? Lagen om stöd och service till vissa människor med funktionsnedsättning, är

Läs mer

Social sektor. Leva som andra. - information om LSS - Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade

Social sektor. Leva som andra. - information om LSS - Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Social sektor Leva som andra - information om LSS - Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Vad är LSS? LSS betyder lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Det är en lag

Läs mer

LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Sollefteå kommun Individ- och omsorgsförvaltningen Information om vad lagen innebär och hur det går till vid ansökan om insats Vart vänder man

Läs mer

LSS. Här kan du läsa om... Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS. Här kan du läsa om... Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Här kan du läsa om... LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade "Det rör sig inte om människor med särskilda behov, utan om människor med alldeles vanliga, normala behov som måste tillgodoses

Läs mer

STÖD OCH SERVICE FRÅN HANDIKAPPFÖRVALTNINGEN

STÖD OCH SERVICE FRÅN HANDIKAPPFÖRVALTNINGEN Stöd & Service STÖD OCH SERVICE FRÅN HANDIKAPPFÖRVALTNINGEN STÖD OCH SERVICE till dig som har en psykisk funktionsnedsättning -Team Psykiatri- STÖD OCH SERVICE till dig som har en intellektuell funktionsnedsättning

Läs mer

LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. - Kan sökas av funktionsnedsatta i alla åldrar

LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. - Kan sökas av funktionsnedsatta i alla åldrar LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade - Kan sökas av funktionsnedsatta i alla åldrar Rev nov 2014 Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Den första januari 1994

Läs mer

Socialtjänsten. Stöd & omsorg för dig med funktionsnedsättning. Information om vilket stöd som finns för personer med funktionsnedsättning

Socialtjänsten. Stöd & omsorg för dig med funktionsnedsättning. Information om vilket stöd som finns för personer med funktionsnedsättning Socialtjänsten Stöd & omsorg för dig med funktionsnedsättning Information om vilket stöd som finns för personer med funktionsnedsättning Denna broschyr ges ut av Umeå socialtjänst. Denna utgåva uppdaterades

Läs mer

Stöd och service till dig som har funktionsnedsättning

Stöd och service till dig som har funktionsnedsättning Stöd och service till dig som har funktionsnedsättning Jörgen Wiklund & Co/Bildarkivet.se Stöd och service till dig som har funktionsnedsättning Om du har en funktionsnedsättning som är omfattande, betydande

Läs mer

Barn och ungdomar med funktionsnedsättningar

Barn och ungdomar med funktionsnedsättningar FORUM FUNKTIONSHINDER Kort om bidrag och stöd till Barn och ungdomar med funktionsnedsättningar Kort om bidrag och stöd till Barn och ungdomar med funktionsnedsättningar Kort om bidrag från A-Ö Adresser

Läs mer

Vart vänder jag mig?

Vart vänder jag mig? Vart vänder jag mig? Information om samhällets hjälpmöjligheter vid neurologisk sjukdom och skada Råd- och stödenheten på Neurologiska kliniken, Karolinska Universitetssjukhuset Denna skrift kan beställas

Läs mer

Vart vänder jag mig? Upplysningar om stöd och hjälp för dig över 18 år med långvarig sjukdom eller funktionsnedsättning. Landstinget i Värmland

Vart vänder jag mig? Upplysningar om stöd och hjälp för dig över 18 år med långvarig sjukdom eller funktionsnedsättning. Landstinget i Värmland Vart vänder jag mig? Upplysningar om stöd och hjälp för dig över 18 år med långvarig sjukdom eller funktionsnedsättning Landstinget i Värmland 1 Innehåll Hälso- och sjukvård 4 Patientavgifter 7 Patientjournal

Läs mer

LSS lagen om rätten att leva som andra. För dig som vill veta mer om stöd och service för personer med funktionsnedsättning

LSS lagen om rätten att leva som andra. För dig som vill veta mer om stöd och service för personer med funktionsnedsättning LSS lagen om rätten att leva som andra För dig som vill veta mer om stöd och service för personer med funktionsnedsättning Innehåll Så söker du hjälp 3 En lag om rätten att leva som andra 4 Socialtjänstlagen

Läs mer

LSS Lagen om särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS Lagen om särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade Information från socialtjänsten Sundsvalls kommun Omsorg om funktionshindrade LSS Lagen om särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade Genom LSS kan personer med omfattande funktionshinder få

Läs mer

Bra att veta om Vård & omsorg och Stöd & service

Bra att veta om Vård & omsorg och Stöd & service Reviderad 120427 Bra att veta om Vård & omsorg och Stöd & service Denna broschyr är utgiven av Socialnämnden i Melleruds kommun januari 2012. VIKTIGA TELEFONNUMMER: BISTÅNDSHANDLÄGGARE 0530-183 30 0530-183

Läs mer

Kommunens stöd och service till personer med funktionsnedsättning. Pia Ehnhage, socialförvaltningen, avdelningen för stadsövergripande sociala frågor

Kommunens stöd och service till personer med funktionsnedsättning. Pia Ehnhage, socialförvaltningen, avdelningen för stadsövergripande sociala frågor Kommunens stöd och service till personer med funktionsnedsättning Pia Ehnhage, socialförvaltningen, avdelningen för stadsövergripande sociala frågor The Capital of Scandinavia Detta seminarium ska handla

Läs mer

Beslut i socialnämnden 2014-12-11, 170. Riktlinjer för beslut och utförande av LSS-insatser i Kinda kommun

Beslut i socialnämnden 2014-12-11, 170. Riktlinjer för beslut och utförande av LSS-insatser i Kinda kommun Beslut i socialnämnden 2014-12-11, 170 Riktlinjer för beslut och utförande av LSS-insatser i Kinda kommun Riktlinjer för LSS-insatser i Kinda kommun Det här är en information till dig som är i behov av

Läs mer

LSS riktlinjer Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS riktlinjer Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS riktlinjer Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Ansvarig: Ingegärd Gundersvik, avdelningschef Förvaltning: Socialförvaltningen Avdelning: Avdelningen för funktionshinder Datum: 2009-12-16

Läs mer

Vingåkers kommuns riktlinjer för handläggning enligt LSS

Vingåkers kommuns riktlinjer för handläggning enligt LSS 1 Vingåkers kommuns riktlinjer för handläggning enligt LSS Dokumentnamn Riktlinjer enligt LSS, handläggning o biståndsbedömning Fastställd 2014-12-11, Sn 117 Beslutande Socialnämnden Dnr 173/2014 Detta

Läs mer

LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade. lättläst

LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade. lättläst LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade lättläst Introduktion LSS betyder lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade och ger rätt till särskild hjälp. LSS är en lag som ger

Läs mer

Det här behöver du veta......som har barn med funktionsnedsättning

Det här behöver du veta......som har barn med funktionsnedsättning Det här behöver du veta......som har barn med funktionsnedsättning VÄLKOMMEN TILL FUB! FUB är en intresseorganisation som arbetar för att barn, ungdomar och vuxna med utvecklingsstörning ska kunna leva

Läs mer