Handläggarnas upplevelser och användning av metoder och aktiviteter - länsuppdelat Försäkringskassans metodundersökning 2005

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Handläggarnas upplevelser och användning av metoder och aktiviteter - länsuppdelat Försäkringskassans metodundersökning 2005"

Transkript

1 Handläggarnas upplevelser och användning av metoder och aktiviteter - länsuppdelat Försäkringskassans metodundersökning 2005

2 INLEDNING... 1 METOD... 1 ATT ARBETA MED METODSAMLINGEN... 1 ÖVERGRIPANDE FRÅGOR... 1 TIDIG BEDÖMNING FÖRSTA VÄGVAL FÖRKORTA SJUKPERIODEN...19 REHABILITERINGSUTREDNING SASAM-KARTLÄGGNING AVSTÄMNINGSMÖTE SÄRSKILT LÄKARUTLÅTANDE ETTÅRSBEDÖMNING MED FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR SJUK- OCH AKTIVITETSERSÄTTNING REHABILITERINGSPLAN KÖP AV AKTIVA TJÄNSTER...91

3 Inledning För att professionalisera ohälsoarbetet införde Försäkringskassen, under år 2003 och 2004, bland annat en metodsamling innehållande gemensamma metoder och ett gemensamt förhållningssätt. Metodsamlingen ska tillämpas i hela landet när det gäller handläggning av sjukskrivna och ett av syftena med införandet var just att utjämna regionala skillnader. Hur handläggarna upplever och använder metodsamlingen i december 2005 redogörs i rapporten Analyserar 2006:23. Handläggarnas upplevelser och användning av metoder och aktiviteter. Föreliggande skrift är en bilaga till denna rapport och innehåller enbart en översiktlig redovisning av handläggarnas svar uppdelat på länsnivå. Andelen svarande i varje län är dock ofta få vilket gör det det inte går att göra jämförelser mellan länen eller att dra några slutsatser kring länsskillnader. Metod Länstabellerna bygger på data från Försäkringskassans metodundersökning Denna undersökning bestod av en webbenkät som vände sig till handläggare som arbetar med sjukfall och i minst en av metoderna tidig bedömning första vägval, fördjupad utredning aktivt vägval eller planera och genomföra. Att de arbetar med någon av dessa metoder svarade handläggare. 1 Resultatdelen är uppdelad enligt de undersökta metoderna och aktiviteterna. Tabellerna baseras på svar från de handläggare som uppger att aktuell metod eller aktivitet ingår i deras arbetsuppgifter 2. I princip redovisas alla frågor som ställdes i enkäten till handläggarna. Dock har vissa bakgrundsfrågor tagits bort av sekretesskäl, detta för att undvika att de svarande ska kunna identifieras. Även ett fåtal andra frågor har tagits bort på grund av för få svarande. Som nämndes tidigare är det få observationer i många län och på grund av detta går det inte att göra jämförelser mellan länen. I tabellerna markeras därför celler som har för få observationer med ett streck. Län där det totala antalet observationer på en fråga är få har satts inom parentes för att markera att dessa svar enbart kan illustrera hur just dessa handläggare har svarat. Att arbeta med metodsamlingen Övergripande frågor Tabell 1. Handläggarnas arbetsområden, i procent. Tidig bedömning Fördjupad utredning SGI/utbet alning av ersättning Planera och genom-föra Ärenden som ska prövas för SA Ärenden där SA redan beviljats Stockholm Uppsala (51) n 1 För mer information kring urval och enkät, se Analyserar 2006:23. Handläggarnas upplevelser och användning av metoder och aktiviteter. Försäkringskassans metodundersökning 2005, Stockholm. 2 Detta gäller dock inte avstämningsmöte där utslagsfrågan var Jag har någon gång deltagit på ett möte som jag har bedömt som ett avstämningsmöte, särskilt läkarutlåtande med frågan Jag har någon gång hört talas om särskilt läkarutlåtande samt köp av aktiva tjänster där avsnittet baseras på svar från handläggare som uppger att de arbetar i metoden planera och genomföra. När det gäller rehabiliteringsutredning och köp av aktiva tjänster baseras svaren dessutom på de handläggare som arbetar med antingen enbart anställda försäkrade eller med både anställda och arbetslösa försäkrade. 1

4 Södermanland (67) Östergötland (88) Jönköping (41) Kronoberg (40) Kalmar (45) Gotland (14) Blekinge (28) Skåne Halland (58) V Götaland Värmland (40) Örebro (45) Västmanland (42) Dalarna (68) Gävleborg (78) Västernorrland (77) Jämtland (38) Västerbotten (38) Norrbotten (54) Totalt Anm. 1: - innebär att antalet observationer är för få för att kunna redovisas, ( ) innebär att det totala antalet observationer Anm. 2: Tabellen summeras till mer än 100 procent då flera svarsalternativ kunde anges. Tabell 2. Andel handläggare som arbetar med nedanstående grupper av försäkrade, i procent. Enbart med sjukskrivna Enbart med sjukskrivna som Med båda dessa n som har en anställning saknar anställning grupper Stockholm Uppsala (51) Södermanland (67) Östergötland Jönköping (41) Kronoberg (40) Kalmar (45) Gotland (14) Blekinge (28) Skåne Halland (58) V Götaland Värmland (40) Örebro (45) Västmanland (42) Dalarna (68) Gävleborg Västernorrland Jämtland (38) Västerbotten (38) Norrbotten (54) Totalt Tabell 3. Andel handläggare som genomgått SFA-utbildningen, i procent. Ja Nej Vet ej n Stockholm Uppsala (51) Södermanland (67) Östergötland Jönköping (41) Kronoberg (40) Kalmar (45) 2

5 Gotland (14) Blekinge (28) Skåne Halland (58) V Götaland Värmland (40) Örebro (45) Västmanland (42) Dalarna (68) Gävleborg Västernorrland Jämtland (38) Västerbotten (38) Norrbotten (54) Totalt Tabell 4. Handläggarnas skattning av arbetsbelastning normalt sett, i procent. (1 står för För låg och 10 för Alldeles för hög ) n Stockholm Uppsala (51) Södermanland (66) Östergötland (88) Jönköping (41) Kronoberg (40) Kalmar (45) Gotland (14) Blekinge (28) Skåne (217) Halland (58) V Götaland Värmland (40) Örebro (45) Västmanland (42) Dalarna (68) Gävleborg (78) Västernorrland (77) Jämtland (38) Västerbotten (38) Norrbotten (54) Totalt Tabell 5. Handläggarnas svar på Tänk dig en arbetsfördelning i arbetet med de sjukskrivna som är så effektiv som möjligt. Hur nära/långt ifrån tycker du då att den arbetsfördelning ni har på din arbetsplats är jämfört med en sådan perfekt arbetsfördelning?, i procent. (1 står för Mycket långt ifrån och 10 för Mycket nära ) n Stockholm Uppsala (51) Södermanland (66) Östergötland (88) Jönköping (41) Kronoberg (40) Kalmar (45) Gotland (14) 3

6 Blekinge (27) Skåne (215) Halland (58) V Götaland Värmland (40) Örebro (45) Västmanland (42) Dalarna (67) Gävleborg (77) Västernorrland (77) Jämtland (38) Västerbotten (38) Norrbotten (54) Totalt Tabell 6. Andel handläggare som får regelbunden extern handledning, i procent. Ja n Stockholm Uppsala Södermanland - 66 Östergötland - 88 Jönköping 22 (41) Kronoberg 25 (40) Kalmar 33 (45) Gotland - (14) Blekinge - (27) Skåne Halland - 58 V Götaland Värmland 18 (40) Örebro 56 (45) Västmanland 12 (42) Dalarna Gävleborg Västernorrland 9 77 Jämtland 29 (38) Västerbotten 13 (38) Norrbotten Totalt Tabell 7. Andel handläggare som önskar få extern handledning, i procent. Ja n Stockholm Uppsala 45 (11) Södermanland Östergötland Jönköping 69 (32) Kronoberg 57 (30) Kalmar 73 (30) Gotland 36 (14) Blekinge 52 (23) Skåne Halland V Götaland Värmland 58 (33) Örebro 80 (20) 4

7 Västmanland 68 (37) Dalarna Gävleborg 66 (38) Västernorrland Jämtland 30 (27) Västerbotten 70 (33) Norrbotten 74 (47) Totalt Tabell 8. Andel handläggare som upplever att de har användning av sin kompetens i sitt arbete med sjukskrivna, i procent. Instämmer inte i liten utsträckning i ganska stor utsträckning i mycket stor utsträckning Vet ej Stockholm Uppsala (51) Södermanland (66) Östergötland (87) Jönköping (41) Kronoberg (40) Kalmar (45) Gotland (14) Blekinge (27) Skåne Halland (58) V Götaland Värmland (40) Örebro (45) Västmanland (42) Dalarna (67) Gävleborg (76) Västernorrland (77) Jämtland (38) Västerbotten (38) Norrbotten (54) Totalt Tabell 9. Andel handläggare som upplever att tid avsätts för regelbundna diskussioner och erfarenhetsutbyte kring arbetet med sjukskrivna för handläggaren och dennes kollegier, i procent. Ja n Stockholm Uppsala Södermanland Östergötland Jönköping 49 (41) Kronoberg 53 (40) Kalmar 40 (45) Gotland 43 (14) Blekinge 33 (27) Skåne Halland V Götaland Värmland 53 (40) n 5

8 Örebro 50 (44) Västmanland 57 (42) Dalarna Gävleborg Västernorrland Jämtland 79 (38) Västerbotten 32 (38) Norrbotten Totalt Tabell 10. Andel handläggare som upplever att deras chef eller motsvarande följer upp och återkopplar dennes arbete med sjukskrivna, i procent. Ja n Stockholm Uppsala Södermanland Östergötland Jönköping 46 (41) Kronoberg - (40) Kalmar 56 (45) Gotland 36 (14) Blekinge 33 (27) Skåne Halland V Götaland Värmland 73 (40) Örebro 57 (44) Västmanland 64 (42) Dalarna Gävleborg Västernorrland Jämtland 87 (38) Västerbotten 55 (38) Norrbotten Totalt Tabell 11. Andel handläggare som upplever att den uppföljning och återkoppling som de får från sin chef eller motsvarande leder till att handläggarens arbetssätt förbättras, i procent. i ganska stor i mycket stor Vet ej n Stockholm Uppsala (36) Södermanland (35) Östergötland (47) Jönköping (19) Kronoberg (4) Kalmar (25) Gotland (5) Blekinge (9) Skåne (89) Halland (25) V Götaland Värmland (29) Örebro (25) Västmanland (27) Dalarna (26) 6

9 Gävleborg (58) Västernorrland (28) Jämtland (33) Västerbotten (21) Norrbotten (28) Totalt Tabell 12. Andel handläggare som känner att de får stöd av ledningen på försäkringskontoret när de fattar beslut som är negativa för den försäkrade, i procent. i ganska stor i mycket stor Vet ej n Stockholm Uppsala (50) Södermanland (66) Östergötland (87) Jönköping (41) Kronoberg (40) Kalmar (45) Gotland (14) Blekinge (27) Skåne Halland (58) V Götaland Värmland (40) Örebro (44) Västmanland (42) Dalarna (67) Gävleborg (75) Västernorrland (77) Jämtland (38) Västerbotten (38) Norrbotten (54) Totalt Tabell 13. Andel handläggare som känner att de får stöd av kollegor på försäkringskontoret när de fattar beslut som är negativa för den försäkrade, i procent. i ganska stor i mycket stor Vet ej n Stockholm Uppsala (50) Södermanland (66) Östergötland (87) Jönköping (41) Kronoberg (40) Kalmar (45) Gotland (14) Blekinge (27) Skåne Halland (58) V Götaland Värmland (40) Örebro (44) Västmanland (42) Dalarna (67) Gävleborg (75) Västernorrland (77) 7

10 Jämtland (38) Västerbotten (38) Norrbotten (54) Totalt Tabell 14. Andel handläggare som känner att de får stöd av ledningen på försäkringskontoret när de blir ifrågasatt i yrkesutövningen (av exempelvis läkare, försäkrade, andra myndighetspersoner), i procent. i ganska stor i mycket stor Vet ej n Stockholm Uppsala (50) Södermanland (66) Östergötland (87) Jönköping (41) Kronoberg (40) Kalmar (45) Gotland (14) Blekinge (27) Skåne Halland (58) V Götaland Värmland (40) Örebro (44) Västmanland (42) Dalarna (67) Gävleborg (75) Västernorrland (77) Jämtland (38) Västerbotten (38) Norrbotten (54) Totalt Tabell 15. Andel handläggare som känner att de får stöd av kollegor på försäkringskontoret när de blir ifrågasatt i yrkesutövningen (av exempelvis läkare, försäkrade, andra myndighetspersoner), i procent. i ganska stor i mycket stor Vet ej n Stockholm Uppsala (50) Södermanland (66) Östergötland (87) Jönköping (41) Kronoberg (40) Kalmar (45) Gotland (14) Blekinge (27) Skåne Halland (58) V Götaland Värmland (40) Örebro (44) 8

11 Västmanland (42) Dalarna (67) Gävleborg (75) Västernorrland (77) Jämtland (38) Västerbotten (38) Norrbotten (54) Totalt Tabell 16. Andel handläggare som använder nedanstående källor som stöd i arbetet, i procent. Metodsamlingen på Fia Lagen om allmän försäkring Vägledning Metodstöd Propositioner Domar Andra regelverk (föreskrifter etc) Regionala/lok ala riktlinjer Stockholm Uppsala (50) Södermanland (66) Östergötland (87) Jönköping (41) Kronoberg (40) Kalmar (45) Gotland (14) Blekinge (27) Skåne Halland (58) V Götaland Värmland (40) Örebro (43) Västmanland (42) Dalarna (67) Gävleborg (75) Västernorrland (77) Jämtland (38) Västerbotten (38) Norrbotten (54) Totalt Anm. 1: - innebär att antalet observationer är för få för att kunna redovisas, ( ) innebär att det totala antalet observationer Anm. 2: Tabellen summeras till mer än 100 procent då flera svarsalternativ kunde anges. Tabell 17. Andel handläggare som anser att metodsamlingen har lett till att de fått mer struktur i sitt arbete med sjukskrivna, i procent. Instämmer inte i liten utsträckning i ganska stor utsträckning i mycket stor utsträckning Vet ej Stockholm Uppsala (50) Södermanland (66) Östergötland (87) Jönköping (41) Kronoberg (40) Kalmar (45) Gotland (14) Blekinge (27) Skåne Halland (58) n n 9

12 V Götaland Värmland (40) Örebro (43) Västmanland (42) Dalarna (67) Gävleborg (75) Västernorrland (76) Jämtland (38) Västerbotten (38) Norrbotten (54) Totalt Tabell 18. Under oktober och november 2005 uppskattar handläggarna att de gjort så här många indragningar och nedsättningar av sjukpenning, i median. Median n Stockholm Uppsala 2 35 Södermanland 2 27 Östergötland 3 68 Jönköping 2 26 Kronoberg 2 (22) Kalmar 2 (20) Gotland 3 (11) Blekinge 3 (15) Skåne Halland 2 46 V Götaland Värmland 2 (23) Örebro 2 27 Västmanland 3 (23) Dalarna 2 37 Gävleborg 2 45 Västernorrland 2 47 Jämtland 2 (24) Västerbotten 4 (26) Norrbotten 3 41 Totalt Tidig bedömning första vägval Tabell 19. Hur de handläggare som uppger att de arbetar med metoden tidig bedömning svarar på påståendet Det ingår i mina arbetsuppgifter att göra den första sjukpenningrättsbedömningen i ett sjukfall, i procent. Ja Nej Vet ej n Stockholm Uppsala (14) Södermanland (26) Östergötland (23) Jönköping (5) Kronoberg (8) Kalmar (7) Gotland (7) Blekinge (8) 10

13 Skåne (46) Halland (12) V Götaland Värmland (4) Örebro (5) Västmanland (19) Dalarna (15) Gävleborg (32) Västernorrland (25) Jämtland (10) Västerbotten (6) Norrbotten (13) Totalt Tabell 20. Andel handläggare som uppger att de känner sig säkra på hur de ska använda sig av metoden tidig bedömning i arbetet med sjukskrivna, i procent. i ganska stor i mycket stor n Stockholm Uppsala (12) Södermanland (19) Östergötland (19) Jönköping (4) Kronoberg (7) Kalmar (7) Gotland (5) Blekinge (6) Skåne (36) Halland (11) V Götaland (77) Värmland (5) Örebro (2) Västmanland (14) Dalarna (12) Gävleborg (23) Västernorrland (16) Jämtland (7) Västerbotten (4) Norrbotten (10) Totalt Tabell 21. Andel handläggare som uppger att de känner sig säkra på när i ett sjukfall de ska använda sig av metoden tidig bedömning, i procent. i ganska stor i mycket stor n Stockholm Uppsala (12) Södermanland (19) Östergötland (19) Jönköping (5) Kronoberg (7) Kalmar (7) Gotland (5) Blekinge (6) 11

14 Skåne (35) Halland (11) V Götaland (76) Värmland (5) Örebro (2) Västmanland (14) Dalarna (13) Gävleborg (23) Västernorrland (15) Jämtland (7) Västerbotten (4) Norrbotten (10) Totalt Tabell 22. Andel handläggare som anser att metoden tidig bedömning är effektiv i arbetet med att minska sjukskrivningarna, i procent. i ganska stor i mycket stor n Stockholm Uppsala (12) Södermanland (19) Östergötland (19) Jönköping (5) Kronoberg (7) Kalmar (7) Gotland (5) Blekinge (6) Skåne (36) Halland (11) V Götaland (77) Värmland (5) Örebro (2) Västmanland (15) Dalarna (13) Gävleborg (22) Västernorrland (14) Jämtland (7) Västerbotten (4) Norrbotten (10) Totalt Tabell 23. Andel handläggare som anser att metoden tidig bedömning är bra för att driva ärendena framåt, i procent. i ganska stor i mycket stor n Stockholm Uppsala (12) Södermanland (19) Östergötland (19) Jönköping (5) Kronoberg (7) Kalmar (7) Gotland (5) 12

15 Blekinge (6) Skåne (36) Halland (11) V Götaland (77) Värmland (5) Örebro (3) Västmanland (15) Dalarna (13) Gävleborg (23) Västernorrland (14) Jämtland (7) Västerbotten (4) Norrbotten (10) Totalt Tabell 24. Andel handläggare som upplever att de hinner använda sig av metoden tidig bedömning i arbetet med sjukskrivna, i procent. i ganska stor i mycket stor n Stockholm Uppsala (12) Södermanland (19) Östergötland (18) Jönköping (5) Kronoberg (7) Kalmar (7) Gotland (5) Blekinge (6) Skåne (36) Halland (11) V Götaland (77) Värmland (5) Örebro (2) Västmanland (14) Dalarna (13) Gävleborg (23) Västernorrland (14) Jämtland (7) Västerbotten (4) Norrbotten (10) Totalt Tabell 25. Andel handläggare som upplever att arbetet på försäkringskontoret är organiserat så att det är möjligt att använda metoden tidig bedömning på rätt sätt i arbetet med sjukskrivna, i procent. i ganska stor i mycket stor n Stockholm Uppsala (12) Södermanland (19) Östergötland (19) Jönköping (5) 13

16 Kronoberg (7) Kalmar (7) Gotland (5) Blekinge (6) Skåne (36) Halland (11) V Götaland (77) Värmland (5) Örebro (3) Västmanland (15) Dalarna (13) Gävleborg (23) Västernorrland (14) Jämtland (7) Västerbotten (4) Norrbotten Totalt Tabell 26. Andel handläggare som upplever att ledningen på försäkringskontoret prioriterar metoden tidig bedömning i arbetet med sjukskrivna, i procent. Ja n Stockholm Uppsala 83 (12) Södermanland 78 (18) Östergötland 95 (19) Jönköping 100 (5) Kronoberg 100 (7) Kalmar 100 (7) Gotland 100 (5) Blekinge 100 (6) Skåne 89 (36) Halland 100 (11) V Götaland Värmland - (5) Örebro - (3) Västmanland 93 (15) Dalarna 92 (12) Gävleborg 91 (23) Västernorrland 100 (16) Jämtland 100 (7) Västerbotten - (4) Norrbotten 90 (10) Totalt Tabell 27. Andel handläggare som tycker att det är lätt att vid den första sjukpenningrättsbedömningen bedöma den försäkrades arbetsförmåga i förhållande till dennes sysselsättning, i procent. Instämmer inte i liten utsträckning i ganska stor i mycket stor Vet ej n Stockholm Uppsala (12) Södermanland (19) 14

17 Östergötland (19) Jönköping (5) Kronoberg (7) Kalmar (7) Gotland (5) Blekinge (7) Skåne (38) Halland (11) V Götaland (78) Värmland (5) Örebro (3) Västmanland (16) Dalarna (12) Gävleborg (23) Västernorrland (16) Jämtland (7) Västerbotten (4) Norrbotten (9) Totalt Tabell 28. Andel handläggare som kan bortse från arbetsmarknadsmässiga, ekonomiska, och sociala förhållanden vid bedömning av rätten till sjukpenning, i procent. i ganska stor i mycket stor Vet ej n Stockholm Uppsala (12) Södermanland (19) Östergötland (19) Jönköping (5) Kronoberg (7) Kalmar (7) Gotland (5) Blekinge (7) Skåne (38) Halland (11) V Götaland (78) Värmland (5) Örebro (3) Västmanland (16) Dalarna (12) Gävleborg (23) Västernorrland (16) Jämtland (7) Västerbotten (4) Norrbotten (9) Totalt Tabell 29. Andel handläggare som anser att försäkringsläkaren är ett stöd inför den första bedömningen av rätten till sjukpenning, i procent. i ganska stor i mycket stor Vet ej n Stockholm Uppsala (12) 15

18 Södermanland (19) Östergötland (19) Jönköping (5) Kronoberg (7) Kalmar (7) Gotland (5) Blekinge (7) Skåne (38) Halland (11) V Götaland (78) Värmland (5) Örebro (3) Västmanland (16) Dalarna (12) Gävleborg (23) Västernorrland (16) Jämtland (7) Västerbotten (4) Norrbotten (9) Totalt Tabell 30. Andel handläggare som anser att de bedömningar som försäkringsläkaren gör i ärendena skiljer sig från bedömningen i övriga medicinska underlag, i procent. Så gott som Sällan Ibland Ofta Nästan Vet ej n aldrig alltid Stockholm Uppsala (12) Södermanland (19) Östergötland (19) Jönköping (5) Kronoberg (7) Kalmar (7) Gotland (5) Blekinge (7) Skåne (38) Halland (11) V Götaland (79) Värmland (5) Örebro (3) Västmanland (16) Dalarna (13) Gävleborg (24) Västernorrland (16) Jämtland (7) Västerbotten (4) Norrbotten (10) Totalt Tabell 31. Andel handläggare som tycker att det är lätt att göra det första vägvalet i ett ärende, i procent. Instämmer inte i liten ut- i ganska stor i mycket stor Vet ej n sträckning Stockholm

19 Uppsala (12) Södermanland (19) Östergötland (19) Jönköping (5) Kronoberg (7) Kalmar (7) Gotland (5) Blekinge (7) Skåne (38) Halland (11) V Götaland (78) Värmland (5) Örebro (3) Västmanland (16) Dalarna (12) Gävleborg (23) Västernorrland (16) Jämtland (7) Västerbotten (4) Norrbotten (9) Totalt Tabell 32. Andel handläggare som svarar att det på försäkringskontoret händer att de är tvungna att utbetala sjukpenning innan den första sjukpenningrättsbedömningen är gjord, i procent. Så gott som Sällan Ibland Ofta Nästan Vet ej n aldrig alltid Stockholm (140) Uppsala (12) Södermanland (19) Östergötland (19) Jönköping (5) Kronoberg (7) Kalmar (7) Gotland (5) Blekinge (7) Skåne (38) Halland (11) V Götaland (77) Värmland (5) Örebro (3) Västmanland (16) Dalarna (12) Gävleborg (23) Västernorrland (16) Jämtland (7) Västerbotten (4) Norrbotten (9) Totalt Tabell 33. Andel handläggare som svar att det på försäkringskontoret händer att de inte kompletterar ett underlag före den första sjukpenningrättsbedömningen trots att underlaget är otillräckligt, i procent. 17

20 Så gott som Sällan Ibland Ofta Nästan Vet ej n aldrig alltid Stockholm (140) Uppsala (12) Södermanland (19) Östergötland (19) Jönköping (5) Kronoberg (7) Kalmar (7) Gotland (5) Blekinge (7) Skåne (38) Halland (11) V Götaland (77) Värmland (5) Örebro (3) Västmanland (16) Dalarna (12) Gävleborg (23) Västernorrland (16) Jämtland (7) Västerbotten (4) Norrbotten (9) Totalt Tabell 34. Under oktober och november 2005 uppskattar handläggarna att de gjort så här många avslag på begäran om sjukpenning, i median. Median n Stockholm Uppsala 2 (12) Södermanland 1 (19) Östergötland 4 (19) Jönköping 0 (5) Kronoberg 3 (7) Kalmar 3 (7) Gotland 1 (5) Blekinge 4 (7) Skåne 3 38 Halland 3 (11) V Götaland 2 79 Värmland 6 (5) Örebro 0 (3) Västmanland 3 (16) Dalarna 0 (13) Gävleborg 0 (24) Västernorrland 2 (16) Jämtland 4 (7) Västerbotten 3 (4) Norrbotten 4 (10) Totalt

21 Förkorta sjukperioden Tabell 35. Hur de handläggare som uppger att de arbetar med metoden fördjupad utredning svarar på påståendet Det ingår i mina arbetsuppgifter att arbeta med aktiviteten förkorta sjukperioden. Ja Nej Vet ej n Stockholm Uppsala (38) Södermanland (44) Östergötland (51) Jönköping (29) Kronoberg (24) Kalmar (26) Gotland (13) Blekinge (17) Skåne Halland (44) V Götaland Värmland (32) Örebro (34) Västmanland (30) Dalarna (27) Gävleborg (41) Västernorrland (50) Jämtland (21) Västerbotten (26) Norrbotten (41) Totalt Tabell 36. Andel handläggare som uppger att de känner sig säkra på hur de ska använda sig av aktiviteten förkorta sjukperioden i arbetet med sjukskrivna, i procent. i ganska stor i mycket stor n Stockholm Uppsala (39) Södermanland (48) Östergötland (58) Jönköping (32) Kronoberg (30) Kalmar (36) Gotland (12) Blekinge (16) Skåne Halland (50) V Götaland Värmland (32) Örebro (30) Västmanland (32) Dalarna (42) Gävleborg (52) Västernorrland (54) Jämtland (21) Västerbotten (25) Norrbotten (40) Totalt

22 Tabell 37. Andel handläggare som uppger att de känner sig säkra på när i ett sjukfall de ska använda sig av aktiviteten förkorta sjukperioden. i ganska stor i mycket stor n Stockholm Uppsala (38) Södermanland (49) Östergötland (58) Jönköping (34) Kronoberg (30) Kalmar (36) Gotland (12) Blekinge (16) Skåne Halland (51) V Götaland Värmland (32) Örebro (30) Västmanland (32) Dalarna (43) Gävleborg (52) Västernorrland (54) Jämtland (21) Västerbotten (25) Norrbotten (40) Totalt Tabell 38. Andel handläggare som anser att aktiviteten förkorta sjukperioden är effektiv i arbetet med att minska sjukskrivningarna, i procent. i ganska stor i mycket stor n Stockholm Uppsala (38) Södermanland (49) Östergötland (57) Jönköping (32) Kronoberg (30) Kalmar (36) Gotland (12) Blekinge (16) Skåne Halland (52) V Götaland Värmland (32) Örebro (30) Västmanland (32) Dalarna (43) Gävleborg (53) Västernorrland (54) Jämtland (21) Västerbotten (24) Norrbotten (40) Totalt

23 Tabell 39. Andel handläggare som anser att aktiviteten förkorta sjukperioden är bra för att driva ärendena framåt, i procent. i ganska stor i mycket stor n Stockholm Uppsala (36) Södermanland (49) Östergötland (56) Jönköping (33) Kronoberg (29) Kalmar (36) Gotland (12) Blekinge (16) Skåne Halland (51) V Götaland Värmland (31) Örebro (30) Västmanland (32) Dalarna (41) Gävleborg (53) Västernorrland (53) Jämtland (21) Västerbotten (23) Norrbotten (39) Totalt Tabell 40. Andel handläggare som upplever att de hinner använda sig av aktiviteten förkorta sjukperioden i arbetet med sjukskrivna, i procent. i ganska stor i mycket stor n Stockholm Uppsala (37) Södermanland (48) Östergötland (56) Jönköping (33) Kronoberg (30) Kalmar (36) Gotland (12) Blekinge (15) Skåne Halland (50) V Götaland Värmland (32) Örebro (30) Västmanland (31) Dalarna (41) Gävleborg (51) Västernorrland (50) Jämtland (20) Västerbotten (24) Norrbotten (40) Totalt

24 Tabell 41. Andel handläggare som upplever att arbetet på försäkringskontoret är organiserat så att det är möjligt att använda aktiviteten förkorta sjukperioden på rätt sätt i arbetet med sjukskrivna, i procent. i ganska stor i mycket stor n Stockholm Uppsala (37) Södermanland (48) Östergötland (57) Jönköping (34) Kronoberg (30) Kalmar (36) Gotland (12) Blekinge (14) Skåne Halland (50) V Götaland Värmland (32) Örebro (30) Västmanland (31) Dalarna (42) Gävleborg (52) Västernorrland (53) Jämtland (21) Västerbotten (24) Norrbotten (40) Totalt Tabell 42. Andel handläggare som upplever att ledningen på försäkringskontoret prioriterar aktiviteten förkorta sjukperioden i arbetet med sjukskrivna, i procent. Ja n Stockholm Uppsala 87 (38) Södermanland Östergötland Jönköping 80 (35) Kronoberg 67 (30) Kalmar 80 (35) Gotland 75 (12) Blekinge 100 (16) Skåne Halland 80 (49) V Götaland Värmland 59 (32) Örebro 80 (30) Västmanland 59 (32) Dalarna 79 (43) Gävleborg Västernorrland Jämtland 82 (22) Västerbotten 78 (27) 22

25 Norrbotten 61 (41) Totalt Tabell 43. Andel handläggare som anser att förkorta bör utföras i metoden tidig bedömning i följande utsträckning, i procent. i ganska stor i mycket stor Vet ej n Stockholm Uppsala (40) Södermanland (51) Östergötland (60) Jönköping (35) Kronoberg (31) Kalmar (36) Gotland (12) Blekinge (16) Skåne Halland (52) V Götaland Värmland (32) Örebro (30) Västmanland (32) Dalarna (46) Gävleborg (54) Västernorrland (57) Jämtland (22) Västerbotten (28) Norrbotten (41) Totalt Tabell 44. Andel handläggare som anser att förkorta bör utföras i metoden fördjupad utredning i följande utsträckning, i procent. i ganska stor i mycket stor Vet ej n Stockholm Uppsala (40) Södermanland (51) Östergötland (60) Jönköping (35) Kronoberg (31) Kalmar (36) Gotland (12) Blekinge (16) Skåne Halland (52) V Götaland Värmland (32) Örebro (30) Västmanland (32) Dalarna (46) Gävleborg (54) Västernorrland (57) Jämtland (22) Västerbotten (28) Norrbotten (41) Totalt

26 Tabell 45. Andel handläggare som anser att förkorta bör utföras i metoden planera och genomföra i följande utsträckning, i procent. i ganska stor i mycket stor Vet ej n Stockholm Uppsala (40) Södermanland (51) Östergötland (60) Jönköping (35) Kronoberg (31) Kalmar (36) Gotland (12) Blekinge (16) Skåne Halland (52) V Götaland Värmland (32) Örebro (30) Västmanland (32) Dalarna (46) Gävleborg (54) Västernorrland (57) Jämtland (22) Västerbotten (28) Norrbotten (48) Totalt Tabell 46. Andel handläggare som uppger att de tar den första kontakten i syfte att förkorta sjukfallens längd med Arbetsförmedlingen när ärendet vanligtvis är, i procent. kortare än 30 dagar dagar dagar dagar...längre än 180 dagar Tar så gott som aldrig kontakt Stockholm Uppsala (13) Södermanland (48) Östergötland (22) Jönköping (26) Kronoberg (23) Kalmar (17) Gotland (7) Blekinge (11) Skåne (74) Halland (28) V Götaland ) Värmland (16) Örebro (14) Västmanland (14) Dalarna (29) Gävleborg (36) Västernorrland (32) Jämtland (15) Västerbotten (15) Norrbotten (23) Totalt Vet ej n 24

27 Anm. 1: Celler med <5 observationer har markerats med -, i kolumnen n har värden <30 satts inom ( ). Anm. 2: Tabellen baseras endast på svar från de handläggare som arbetar med antingen enbart arbetslösa eller med både anställda och arbetslösa försäkrade. Tabell 47. Andel handläggare som uppger att de tar den första kontakten i syfte att förkorta sjukfallens längd med Arbetsgivaren när ärendet vanligtvis är, i procent. kortare än 30 dagar dagar dagar dagar...längre än 180 dagar Tar så gott som aldrig kontakt Vet ej Stockholm Uppsala (34) Södermanland (48) Östergötland (50) Jönköping (35) Kronoberg (26) Kalmar (27) Gotland (7) Blekinge (16) Skåne (115 Halland (47) V Götaland Värmland (27) Örebro (26) Västmanland (27) Dalarna (39) Gävleborg (46) Västernorrland (46) Jämtland (21) Västerbotten (24) Norrbotten (34) Totalt Anm. 1: Celler med <5 observationer har markerats med -, i kolumnen n har värden <30 satts inom ( ). Anm. 2: Tabellen baseras endast på svar från handläggare som arbetar med antingen enbart anställda försäkrade eller med både anställda och arbetslösa försäkrade. Tabell 48. Andel handläggare som uppger att de tar den första kontakten i syfte att förkorta sjukfallens längd med den försäkrade när ärendet vanligtvis är, i procent. kortare än 30 dagar dagar dagar dagar...längre än 180 dagar Tar så gott som aldrig kontakt Stockholm Uppsala (40) Södermanland (51) Östergötland (60) Jönköping (35) Kronoberg (29) Kalmar (36) Gotland (12) Blekinge (16) Skåne (167) Halland (52) V Götaland Värmland (32) Örebro (29) Västmanland (32) Dalarna (46) Gävleborg (54) Västernorrland (56) Jämtland (22) Vet ej n n 25

28 Västerbotten (28) Norrbotten (41) Totalt Tabell 49. Andel handläggare som uppger att de tar den första kontakten i syfte att förkorta sjukfallens längd med läkaren när ärendet vanligtvis är, i procent. kortare än 30 dagar dagar dagar dagar...längre än 180 dagar Tar så gott som aldrig kontakt Stockholm Uppsala (40) Södermanland (51) Östergötland (60) Jönköping (35) Kronoberg (29) Kalmar (36) Gotland (12) Blekinge (16) Skåne (167) Halland (52) V Götaland Värmland (32) Örebro (29) Västmanland (32) Dalarna (46) Gävleborg (54) Västernorrland (56) Jämtland (22) Västerbotten (28) Norrbotten (41) Totalt Vet ej Tabell 50. Andel handläggare som uppger att Arbetsförmedlingen har följande inflytande när det gäller att förkorta sjukperioden, i procent. Så gott som inget Inte särskilt stort Ganska stort Mycket stort Vet ej n Stockholm Uppsala (13) Södermanland (48) Östergötland (22) Jönköping (26) Kronoberg (23) Kalmar (17) Gotland (7) Blekinge (11) Skåne (74) Halland (28) V Götaland (116) Värmland (16) Örebro (14) Västmanland (14) Dalarna (29) Gävleborg (36) Västernorrland (32) Jämtland (15) n 26

29 Västerbotten (15) Norrbotten (23) Totalt Anm. 1: Celler med <5 observationer har markerats med -, i kolumnen n har värden <30 satts inom ( ). Anm. 2: Tabellen baseras endast på svar från de handläggare som arbetar med antingen enbart arbetslösa eller med både anställda och arbetslösa försäkrade. Tabell 51. Andel handläggare som uppger att arbetsgivare har följande inflytande när det gäller att förkorta sjukperioden, i procent. Så gott som inget Inte särskilt stort Ganska stort Mycket stort Vet ej n Stockholm Uppsala (34) Södermanland (48) Östergötland (50) Jönköping (35) Kronoberg (26) Kalmar (26) Gotland (7) Blekinge (16) Skåne (115) Halland (47) V Götaland Värmland (27) Örebro (26) Västmanland (27) Dalarna (39) Gävleborg (46) Västernorrland (46) Jämtland (21) Västerbotten (24) Norrbotten (34) Totalt Anm. 1: Celler med <5 observationer har markerats med -, i kolumnen n har värden <30 satts inom ( ). Anm.2: Tabellen baseras endast på svar från de handläggare som arbetar med antingen enbart anställda försäkrade eller med både anställda och arbetslösa försäkrade. Tabell 52. Andel handläggare som uppger att de försäkrade har följande inflytande när det gäller att förkorta sjukperioden, i procent. Så gott som inget Inte särskilt stort Ganska stort Mycket stort Vet ej n Stockholm Uppsala (40) Södermanland (51) Östergötland (60) Jönköping (35) Kronoberg (29) Kalmar (35) Gotland (12) Blekinge (16) Skåne Halland (52) V Götaland Värmland (32) Örebro (29) Västmanland (32) Dalarna (46) Gävleborg (54) 27

30 Västernorrland (56) Jämtland (22) Västerbotten (28) Norrbotten (41) Totalt Tabell 53. Andel handläggare som uppger att Försäkringskassan har följande inflytande när det gäller att förkorta sjukperioden, i procent. Så gott som inget Inte särskilt stort Ganska stort Mycket stort Vet ej n Stockholm Uppsala (40) Södermanland (51) Östergötland (60) Jönköping (35) Kronoberg (29) Kalmar (35) Gotland (12) Blekinge (16) Skåne Halland (52) V Götaland Värmland (32) Örebro (29) Västmanland (32) Dalarna (46) Gävleborg (54) Västernorrland (56) Jämtland (22) Västerbotten (28) Norrbotten (41) Totalt Tabell 54. Andel handläggare som uppger att läkaren har följande inflytande när det gäller att förkorta sjukperioden, i procent. Så gott som inget Inte särskilt stort Ganska stort Mycket stort Vet ej n Stockholm Uppsala (40) Södermanland (51) Östergötland (60) Jönköping (35) Kronoberg (29) Kalmar (35) Gotland (12) Blekinge (16) Skåne Halland (52) V Götaland Värmland (32) Örebro (29) Västmanland (32) Dalarna (46) Gävleborg (54) 28

31 Västernorrland (56) Jämtland (22) Västerbotten (28) Norrbotten (41) Totalt Tabell 55. Andel handläggare som uppger att annan vårdgivare har följande inflytande när det gäller att förkorta sjukperioden, i procent. Så gott som inget Inte särskilt stort Ganska stort Mycket stort Vet ej n Stockholm Uppsala (40) Södermanland (51) Östergötland (60) Jönköping (35) Kronoberg (29) Kalmar (35) Gotland (12) Blekinge (16) Skåne Halland (52) V Götaland Värmland (32) Örebro (29) Västmanland (32) Dalarna (46) Gävleborg (54) Västernorrland (56) Jämtland (22) Västerbotten (28) Norrbotten (41) Totalt Tabell 56. Andel handläggare som uppger att de försäkrades familj/släkt/vänner har följande inflytande när det gäller att förkorta sjukperioden, i procent. Så gott som inget Inte särskilt stort Ganska stort Mycket stort Vet ej n Stockholm Uppsala (40) Södermanland (51) Östergötland (60) Jönköping (35) Kronoberg (29) Kalmar (35) Gotland (12) Blekinge (16) Skåne Halland (52) V Götaland Värmland (32) Örebro (29) Västmanland (32) Dalarna (46) Gävleborg (54) 29

32 Västernorrland (56) Jämtland (22) Västerbotten (28) Norrbotten (41) Totalt Tabell 57. Andel handläggare som uppger att media har följande inflytande när det gäller att förkorta sjukperioden, i procent. Så gott som inget Inte särskilt stort Ganska stort Mycket stort Vet ej n Stockholm Uppsala (40) Södermanland (51) Östergötland (60) Jönköping (35) Kronoberg (29) Kalmar (35) Gotland (12) Blekinge (16) Skåne Halland (52) V Götaland Värmland (32) Örebro (29) Västmanland (32) Dalarna (46) Gävleborg (54) Västernorrland (56) Jämtland (22) Västerbotten (28) Norrbotten (41) Totalt Tabell 58. Andel handläggare som uppger att politiker har följande inflytande när det gäller att förkorta sjukperioden, i procent. Så gott som inget Inte särskilt stort Ganska stort Mycket stort Vet ej n Stockholm Uppsala (40) Södermanland (51) Östergötland (60) Jönköping (35) Kronoberg (29) Kalmar (35) Gotland (12) Blekinge (16) Skåne Halland (52) V Götaland Värmland (32) Örebro (29) Västmanland (32) Dalarna (46) Gävleborg (54) 30

33 Västernorrland (56) Jämtland (22) Västerbotten (28) Norrbotten (41) Totalt Tabell 59. Andel handläggare som uppger att de diskuterar anpassade arbetsuppgifter med försäkrade och andra inblandande aktörer när det gäller att förkorta sjukperioden, i procent. Nej, så gott som aldrig Nej, inte särskilt ofta Ja, ganska ofta Ja, mycket ofta Vet ej Stockholm Uppsala (40) Södermanland (51) Östergötland (60) Jönköping (35) Kronoberg (29) Kalmar (35) Gotland (12) Blekinge (16) Skåne Halland (52) V Götaland Värmland (32) Örebro (29) Västmanland (32) Dalarna (46) Gävleborg (54) Västernorrland (56) Jämtland (22) Västerbotten (28) Norrbotten (40) Totalt Tabell 60. Andel handläggare som uppger att de diskuterar arbetshjälpmedel med försäkrade och andra inblandande aktörer när det gäller att förkorta sjukperioden, i procent. Nej, så gott som aldrig Nej, inte särskilt ofta Ja, ganska ofta Ja, mycket ofta Vet ej Stockholm Uppsala (40) Södermanland (51) Östergötland (60) Jönköping (35) Kronoberg (29) Kalmar (35) Gotland (12) Blekinge (16) Skåne Halland (52) V Götaland Värmland (32) Örebro (29) Västmanland (32) Dalarna (46) Gävleborg (54) n n 31

har du råd med höjd bensinskatt? har du råd med höjd bensinskatt?

har du råd med höjd bensinskatt? har du råd med höjd bensinskatt? 82 535 000 kronor dyrare med bensin för invånarna här i Blekinge län. 82 535 000 kronor dyrare med bensin för invånarna här i Blekinge län. 82 535 000 kronor dyrare med bensin för invånarna här i Blekinge

Läs mer

Antal anmälda dödsfall i arbetsolyckor efter län, där arbetsstället har sin postadress

Antal anmälda dödsfall i arbetsolyckor efter län, där arbetsstället har sin postadress Antal anmälda dödsfall i arbetsolyckor efter län, där arbetsstället har sin postadress 2015 1 01 Stockholm 4-1 - - - 5-03 Uppsala - - - - - - - - 04 Södermanland 1 - - - - - 1-05 Östergötland 2 - - - -

Läs mer

Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län

Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län Vilken är din dröm? - Blekinge 16 3 1 29 18 1 4 Blekinge Bas: Boende i aktuellt län 0 intervjuer per län TNS SIFO 09 1 Vilken är din dröm? - Dalarna 3

Läs mer

Pressmeddelande för Västerbotten. juli 2015

Pressmeddelande för Västerbotten. juli 2015 Pressmeddelande för Västerbotten juli 2015 Uppsala Halland Gotland Norrbotten Stockholm Jönköping Dalarna Västerbotten Västra Götaland Kalmar Jämtland Värmland Örebro Kronoberg Västernorrland Östergötland

Läs mer

Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Prislista Personaluthyrning Dnr 96-107-2011:010

Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Prislista Personaluthyrning Dnr 96-107-2011:010 Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Region: 1 Län: Norrbottens län Västerbottens län Enheten för upphandling av Varor och Tjänster Region: 2 Län: Västernorrlands län Jämtlands län

Läs mer

Kvinnors andel av sjukpenningtalet

Kvinnors andel av sjukpenningtalet Vägen till ett sjukpenningtal på 9,0 Kvinnors andel av sjukpenningtalet Redovisning 2016-12-27 Sid 1 December 2016 Vägen till 9,0 Kvinnors andel av sjp-talet 6,5 6,2 7,3 8,3 7,9 7,3 6,8 6,8 6,8 6,8 8,3

Läs mer

Pressmeddelande för Västerbotten. maj 2015

Pressmeddelande för Västerbotten. maj 2015 Pressmeddelande för Västerbotten maj 2015 Uppsala Stockholm Halland Stockholm Halland Västerbotten Jönköping Västerbotten Jönköping Dalarna Västra Götaland Norrbotten Kalmar Norrbotten Jämtland Kalmar

Läs mer

För ytterligare information: Stefan Håkansson, pressekreterare Svenska kyrkan, E post:

För ytterligare information: Stefan Håkansson, pressekreterare Svenska kyrkan, E post: Andel som känner sig mycket eller ganska stressad inför julen. Andel som får lite eller mycket sämre humör i julruschen Gotland 22 Stockholm 30 Stockholm 21 Södermanland 30 Uppsala 21 Västernorrland 30

Läs mer

Levnadsvanor diskuteras i samband med besök i primärvården

Levnadsvanor diskuteras i samband med besök i primärvården 1 Alkoholvanor diskuterades Ålder 44 år eller yngre 24 22,7-24,7 18 17,3-18,5 20 19,1-20,1 45-64 år 29 * 28,4-29,8 17 16,6-17,5 22 * 21,2-22,1 65-74 år 25 23,8-25,3 14 * 13,6-14,7 19 18,3-19,2 75 år och

Läs mer

Företagarpanelen Q Dalarnas län

Företagarpanelen Q Dalarnas län Företagarpanelen Q4 2014 s län Produktionen/försäljningsvolymen Produktionen/försäljningsvolymen, idag/för 6 mån sedan 100 90 6 4 80 33 31 70 60 Vet ej/ej svar 50 40 42 41 Högre Oförändrat Lägre 30 20

Läs mer

40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% Kalmar. Östergötland Sverige. Kronoberg. Norrbotten. Stockholm. Halland Jämtland. Uppsala. Blekinge.

40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% Kalmar. Östergötland Sverige. Kronoberg. Norrbotten. Stockholm. Halland Jämtland. Uppsala. Blekinge. 4 35% 3 25% 15% 1 5% bussföretag (*för att bli NTF-godkänd krävs en trafiksäkerhetspolicy, godkänd hastighetsregulator, två eller trepunktsbälte på samtliga platser, alkolås, information om trafiksäkerhet

Läs mer

Antal hyreshusenehter per län för hyreshustaxeringen 2016

Antal hyreshusenehter per län för hyreshustaxeringen 2016 Antal hyreshusenehter per län för hyreshustaxeringen 2016 Länsnamn Beskrivning Antal Blekinge län Hyreshusenhet, tomtmark. 74 Blekinge län Hyreshusenhet, med saneringsbyggnad 2 Blekinge län Hyreshusenhet,

Läs mer

Billigt att bo dyrt att flytta

Billigt att bo dyrt att flytta Billigt att bo dyrt att flytta En undersökning från Länsförsäkringar 1 44 procent av de svenskar som äger sin bostad anser att de bor billigt Om du eller någon du känner egentligen vill flytta, men tvekar

Läs mer

Sjukfrånvaro i offentlig och privat vård 2009. Hela Sverige

Sjukfrånvaro i offentlig och privat vård 2009. Hela Sverige Sjukfrånvaro i offentlig och privat vård 2009 Hela Sverige Fakta om analysen Analysen bygger på statistik för 2009 från SCB, för sjukfrånvaron i privat och offentlig vård, för sjukperioderna 15-89 dagar

Läs mer

Företagarpanelen Q Hallands län

Företagarpanelen Q Hallands län Företagarpanelen Q3 2014 s län Produktionen/försäljningsvolymen Produktionen/försäljningsvolymen, idag/för 6 mån sedan 100 90 5 2 80 34 40 70 60 Vet ej/ej svar 50 40 43 44 Högre Oförändrat Lägre 30 20

Läs mer

Är du orolig för att du i framtiden inte kommer att klara dig på din pension? Undersökning från Länsförsäkringar november 2010

Är du orolig för att du i framtiden inte kommer att klara dig på din pension? Undersökning från Länsförsäkringar november 2010 Är du orolig för att du i framtiden inte kommer att klara dig på din pension? Undersökning från Länsförsäkringar november 2010 1 Sammanfattning 1 (2) En tredjedel av de svenskar som inte redan är pensionärer

Läs mer

22.03.2011 09:26 QuestBack export - Smärtvården 2011

22.03.2011 09:26 QuestBack export - Smärtvården 2011 Smärtvården 2011 Publicerad från 21.02.2011 till 25.03.2011 813 respondenter (749 unika) 1. Kön? 1 Kvinna 72,4 % 583 2 Man 27,6 % 222 Totalt 805 1 2. Ålder? 1 Under 19 år 0,4 % 3 2 20-29 år 1,9 % 15 3

Läs mer

Vem vill du ska få värdet av din pension om du avlider innan du hinner gå i pension? Undersökning från Länsförsäkringar Hösten 2009

Vem vill du ska få värdet av din pension om du avlider innan du hinner gå i pension? Undersökning från Länsförsäkringar Hösten 2009 Vem vill du ska få värdet av din pension om du avlider innan du hinner gå i pension? Undersökning från Länsförsäkringar Hösten 2009 Sammanfattning 87 procent av dem som har avtalspension betald av arbetsgivaren

Läs mer

Företagarpanelen Q Kalmar län

Företagarpanelen Q Kalmar län Företagarpanelen Q4 2012 län Företagsamma människor och konkurrenskraftiga företag i gemenskap leder Sverige till ökat välstånd. Produktionen/försäljningsvolymen Produktionen/försäljningsvolymen, idag/för

Läs mer

Var tredje svensk saknar eget pensionssparande. Undersökning av Länsförsäkringar 2008

Var tredje svensk saknar eget pensionssparande. Undersökning av Länsförsäkringar 2008 Var tredje svensk saknar eget pensionssparande Undersökning av Länsförsäkringar 200 Sammanfattning Drygt var tredje svensk pensionssparar inget alls. Vanligast är att spara upp till 1 000 kronor i månaden

Läs mer

Viktigt vid val av pensionsförvaltare. Undersökning av Länsförsäkringar 2009

Viktigt vid val av pensionsförvaltare. Undersökning av Länsförsäkringar 2009 Viktigt vid val av pensionsförvaltare Undersökning av Länsförsäkringar 2009 Sammanfattning Vad av följande är viktigt vid val av pensionsförvaltare av avtalspension? På frågan vad som är viktigt vid val

Läs mer

Allt färre drömmer om tidig pension

Allt färre drömmer om tidig pension Allt färre drömmer om tidig pension Undersökning från Länsförsäkringar våren 2010 Källa: Länsförsäkringar Sammanfattning Jämförelse mellan när man vill gå i pension och när man tror att man kommer göra

Läs mer

Antal självmord Värmland och Sverige

Antal självmord Värmland och Sverige Antal självmord Värmland och Sverige Ordförklaring Självmordstal (SM-tal) = Antal självmord per 0 000 personer. Säkra självmord = Inget tvivel om att det är ett självmord. Osäkra självmord = Oklart om

Läs mer

Antal självmord Värmland och Sverige

Antal självmord Värmland och Sverige Antal självmord Värmland och Sverige Ordförklaring Självmordstal (SM-tal) = Antal självmord per 0 000 personer. Säkra självmord = Inget tvivel om att det är ett självmord. Osäkra självmord = Oklart om

Läs mer

Samtliga 21 landsting och regioner

Samtliga 21 landsting och regioner Samtliga 21 landsting och regioner Antal timmar övertid/mertid/fyllnadstid under 2016, samt vad det kostar och motsvarar i tjänster Övertidstimmar: 2 741 964 Snittkostnad/timme 333,19 kronor Totalkostnad:

Läs mer

Finanskrisens påverkan på sparande, amorteringar och lån. Undersökning från Länsförsäkringar Hösten 2009

Finanskrisens påverkan på sparande, amorteringar och lån. Undersökning från Länsförsäkringar Hösten 2009 Finanskrisens påverkan på sparande, amorteringar och lån Undersökning från Länsförsäkringar Hösten 2009 Sammanfattning 86 procent av bolånetagarna i Sverige gör ingenting särskilt med anledning av finanskrisen

Läs mer

Starka tillsammans. Om undersökningen

Starka tillsammans. Om undersökningen Om undersökningen Fältperiod: 19-25 februari 2009 4126 riksrepresentativa svar från Kommunals medlemspanel Svarsfrekvens: 68,6% Datainsamling: Webbenkät med en påminnelse Viktning: Resultaten har viktats

Läs mer

Företagarpanelen Q Blekinges län

Företagarpanelen Q Blekinges län Företagarpanelen Q2 2012 s län Företagsamma människor och konkurrenskraftiga företag i gemenskap leder Sverige till ökat välstånd. Produktionen/försäljningsvolymen Produktionen/försäljningsvolymen, idag/för

Läs mer

Kvinnors och mäns företag i Sverige och i länen

Kvinnors och mäns företag i Sverige och i länen Kvinnors och mäns i Sverige och i länen Statistik från SCB:s RAMS-databas (2006, 2008, 2010 & 2012), bearbetat av Tillväxtverket 1 Om statistiken Anger ens operativa sledare, dvs. den person som sköter

Läs mer

2 000 kronor per månad Svenskens vanligaste sparande. Undersökning av Länsförsäkringar

2 000 kronor per månad Svenskens vanligaste sparande. Undersökning av Länsförsäkringar kronor per månad Svenskens vanligaste sparande Undersökning av Länsförsäkringar Sammanfattning 1 (3) 46 procent av svenskarna sparar mindre än 1 000 kronor i månaden eller inget alls. 21 procent sparar

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:1 Kalmar län

Mäklarinsikt 2014:1 Kalmar län Kalmar län Mäklarinsikt 2014:1 Kalmar län Undersökningen genomfördes mellan den 10-21 februari 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1 274 fastighetsmäklare. I

Läs mer

Blekinge. Vilket speciellt resmål eller plats skulle ni helst åka till i Sverige under sommaren?

Blekinge. Vilket speciellt resmål eller plats skulle ni helst åka till i Sverige under sommaren? Blekinge Dalarna Östergötland Örebro Västra Götaland Västmanland Västernorrland Västerbotten Värmland Uppsala Södermanland Stockholm Skåne Norrbotten Kronoberg Kalmar Jönköping Jämtland Halland Gävleborg

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:1 Stockholms län

Mäklarinsikt 2014:1 Stockholms län Stockholms län Mäklarinsikt 2014:1 Stockholms län Undersökningen genomfördes mellan den 10-21 februari 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1 274 fastighetsmäklare.

Läs mer

Tjänstetandläkarnas lönestatistik Oktoberlönen Chefer i allmäntandvården Distriktstandläkare Sjukhustandläkare Specialister St-tandläkare

Tjänstetandläkarnas lönestatistik Oktoberlönen Chefer i allmäntandvården Distriktstandläkare Sjukhustandläkare Specialister St-tandläkare Tjänstetandläkarnas lönestatistik Oktoberlönen 2013 Chefer i allmäntandvården Distriktstandläkare Sjukhustandläkare Specialister St-tandläkare Chefer i allmäntandvården Tabell 1 Chefer i allmäntandvården

Läs mer

Föräldrar villiga bidra mer till bostaden än barnen tror Utkast för analys

Föräldrar villiga bidra mer till bostaden än barnen tror Utkast för analys Föräldrar villiga bidra mer till bostaden än barnen tror Utkast för analys Kontantinsats Undersökning bland föräldrar och unga om hur de ser på finansieringen av den första bostaden Juni 2015 1 Föräldrarna

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:1 Västmanlands län

Mäklarinsikt 2014:1 Västmanlands län Västmanlands län Mäklarinsikt 2014:1 Västmanlands län Undersökningen genomfördes mellan den 10-21 februari 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1 274 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:1 Skåne län

Mäklarinsikt 2014:1 Skåne län Skåne län Mäklarinsikt 2014:1 Skåne län Undersökningen genomfördes mellan den 10-21 februari 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1 274 fastighetsmäklare. I Skåne

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:1 Gotlands län

Mäklarinsikt 2014:1 Gotlands län Gotlands län Mäklarinsikt 2014:1 Gotlands län Undersökningen genomfördes mellan den 10-21 februari 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1 274 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:1 Örebro län

Mäklarinsikt 2014:1 Örebro län Örebro län Mäklarinsikt 2014:1 Örebro län Undersökningen genomfördes mellan den 10-21 februari 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1 274 fastighetsmäklare. I

Läs mer

Källsortering vanligaste miljöåtgärden bland svenskarna. Undersökning av Länsförsäkringar 2008

Källsortering vanligaste miljöåtgärden bland svenskarna. Undersökning av Länsförsäkringar 2008 Källsortering vanligaste miljöåtgärden bland svenskarna Undersökning av Länsförsäkringar 2008 Sammanfattning Mer än 9 av 10 svenskar uppger att de källsorterar papper och glas. Den näst vanligaste miljöåtgärden

Läs mer

Pressmeddelande. december 2013

Pressmeddelande. december 2013 Pressmeddelande december 2013 Uppsala Stockholm Halland Stockholm Halland Jönköping Dalarna Västra Götaland Kalmar Jämtland Norrbotten Kronoberg Gotland Kronoberg Gotland Örebro Värmland Skåne Gävleborg

Läs mer

Rangordning Personaluthyrning Dnr 96-107-2011

Rangordning Personaluthyrning Dnr 96-107-2011 Kammarkollegiet Statens inköpscentral Region: 1 Län: Norrbottens län Västerbottens län 2013-03-19 Bilaga 1 4 Academic Work Sweden AB 5 Bemannia AB 1 2 3 4 5 Manpower AB StudentConsulting Sweden AB Perido

Läs mer

Eget företagande och livskvalitet. En undersökning om småföretagares villkor och attityder från Fria Företagare och Visma

Eget företagande och livskvalitet. En undersökning om småföretagares villkor och attityder från Fria Företagare och Visma Eget företagande och livskvalitet En undersökning om småföretagares villkor och attityder från Fria Företagare och Visma Hösten 2013 Eget företagande ger högre livskvalitet Tre av fyra företagare anser

Läs mer

De 10 branscher med flest antal konkurser i riket innevarande år

De 10 branscher med flest antal konkurser i riket innevarande år Totalt Riket 25 Tillverkning av metallvaror utom maskiner och apparater 26 27-1 6 236 6 179 0,42 0,43-3% 41 Byggande av hus 63 78-15 11 217 11 978 0,53 0,70-24% 43 Specialiserad bygg- och anläggningsverksamhet

Läs mer

Budgetpropositionen för 2012

Budgetpropositionen för 2012 Budgetpropositionen för 2012 Budgetpropositionen för 2012 - förslagen på socialförsäkringsområdet Anna Pettersson Westerberg Innehåll Översynen av sjukförsäkringsreformen Förtroendet för socialförsäkringen

Läs mer

Mäklarinsikt 2013:1 Uppsala län

Mäklarinsikt 2013:1 Uppsala län Uppsala län Mäklarinsikt 2013:1 Uppsala län Undersökningen genomfördes mellan den 20 februari och 17 mars 2013. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1 508 fastighetsmäklare.

Läs mer

Diagram 1. Andel aktiviteter efter verksamhetsform 2008 Diagram 1. Share of activities by type of activity 2008

Diagram 1. Andel aktiviteter efter verksamhetsform 2008 Diagram 1. Share of activities by type of activity 2008 Diagram 1. Andel aktiviteter efter verksamhetsform 28 Diagram 1. Share of activities by type of activity 28 Annan gruppverksamhet 11% Studiecirklar 44% Kulturprogram 45% Diagram 1. Andel aktiviteter efter

Läs mer

Diagrammet visar beviljat* och utbetalat belopp per år från bidragets start till och med

Diagrammet visar beviljat* och utbetalat belopp per år från bidragets start till och med Dokumentets innehåll: Sid 1: Trendrapport från bidragets start Sid 2: Beviljade bidrag, svis på karta Sid 3: Detaljrapport från bidragets start Sid 4: Trendrapport senaste året Sid 5: Detaljrapport för

Läs mer

Individuell löneutveckling landsting

Individuell löneutveckling landsting Individuell löneutveckling landsting Definitionen av individuell löneutveckling är att medlemmen båda åren registreras på samma befattning, befattningsnivå samt i samma region. Tabellen är sorterad enligt

Läs mer

Nätverk Etablering av nyanlända

Nätverk Etablering av nyanlända Nätverk Etablering av nyanlända Högbo torsdag 5 november Johan Tegnhed Biträdande chef Marknadsområde Södra Norrland Dagordning - Arbetsförmedlingens uppdrag nu och återblick - Etableringsuppdragets förutsättningar

Läs mer

Mäklarinsikt 2015:2 Blekinge län

Mäklarinsikt 2015:2 Blekinge län Blekinge län Mäklarinsikt 2015:2 Blekinge län Undersökningen genomfördes mellan den 25 februari och 20 mars 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1033 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2015:1 Uppsala län

Mäklarinsikt 2015:1 Uppsala län Uppsala län Mäklarinsikt 2015:1 Uppsala län Undersökningen genomfördes mellan den 13 november och 2 december 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1036 fastighetsmäklare.

Läs mer

FAS 3 INOM JOBB- OCH UTVECKLINGSGARANTIN

FAS 3 INOM JOBB- OCH UTVECKLINGSGARANTIN U T R E D N I N G S T J Ä N S T E N Ellinor Fridh Tfn: 08-786 44 15 PM 2011-01-18 Dnr 2011:32 FAS 3 INOM JOBB- OCH UTVECKLINGSGARANTIN Följande frågeställningar önskas besvarade för tredje fasen av jobb-

Läs mer

Rapport från Soliditet Inkomstutveckling 2008

Rapport från Soliditet Inkomstutveckling 2008 Rapport från Soliditet Inkomstutveckling 2008 September 2009 Rapport från Soliditet: Inkomstutveckling 2008 Soliditets granskning av totalt 5,4 miljoner deklarationer, motsvarande cirka 75 procent av samtliga

Läs mer

Socialförsäkringar - några utmaningar för framtiden

Socialförsäkringar - några utmaningar för framtiden Socialförsäkringar - några utmaningar för framtiden Anna Pettersson Westerberg Innehåll Sjukförsäkringen på kort och lång sikt kort sikt: översynen av sjukförsäkringsreformen lång sikt: socialförsäkringsutredningen

Läs mer

Mäklarinsikt 2013:1 Jönköpings län

Mäklarinsikt 2013:1 Jönköpings län Jönköpings län Mäklarinsikt 2013:1 Jönköpings län Undersökningen genomfördes mellan den 20 februari och 17 mars 2013. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1 508

Läs mer

Patienters tillgång till psykologer

Patienters tillgång till psykologer Patienters tillgång till psykologer - en uppföljande kartläggning av landets vårdcentraler 2011 - genomförd av Sveriges Psykologförbund 2011 2011-12-14 Syfte och genomförande Psykologförbundet har gjort

Läs mer

Mäklarinsikt 2015:2 Skåne län

Mäklarinsikt 2015:2 Skåne län Skåne län Mäklarinsikt 2015:2 Skåne län Undersökningen genomfördes mellan den 25 februari och 20 mars 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1033 fastighetsmäklare.

Läs mer

Hur representativa är politikerna? En undersökning gjord av Sveriges Radio. Statistik för Dalarnas län.

Hur representativa är politikerna? En undersökning gjord av Sveriges Radio. Statistik för Dalarnas län. KÖNSFÖRDELNING: siffror för länet: - Kvinnor: 37 % - Män: 63 % - Kvinnor: 39 % - Män: 61 % - Kvinnor: 42 % - Män: 58 % - Kvinnor: 36 % - Män: 64 % - Kvinnor: 51 % - Män: 49 % - Kvinnor: 40 % - Män: 60

Läs mer

Individuell löneutveckling landsting

Individuell löneutveckling landsting Individuell löneutveckling landsting Definitionen av individuell löneutveckling är att medlemmen båda åren registreras på samma befattning, befattningsnivå samt i samma region. Tabellen är sorterad enligt

Läs mer

Rekrytering. Har ni försökt rekrytera medarbetare under de senaste 6 månaderna? Källa: Demoskop. Bas: Alla (3818) %

Rekrytering. Har ni försökt rekrytera medarbetare under de senaste 6 månaderna? Källa: Demoskop. Bas: Alla (3818) % Rekrytering Bas: () Har ni försökt rekrytera medarbetare under de senaste 6 månaderna? Kalmar Värmland Uppsala inkl Norrtälje Jämtland Örebro Blekinge Östergötland Västra Götaland Norrbotten Stockholm

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:4 Blekinge län

Mäklarinsikt 2014:4 Blekinge län Blekinge län Mäklarinsikt 2014:4 Blekinge län Undersökningen genomfördes mellan den 9 och 29 september 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1074 fastighetsmäklare.

Läs mer

Investeringsstöd till äldrebostäder

Investeringsstöd till äldrebostäder Dokumentets innehåll: Sid 1: Trendrapport från bidragets start Sid 2: Beviljade bidrag, svis på karta Sid 3: Detaljrapport från bidragets start Sid 4: Trendrapport senaste året Sid 5: Detaljrapport för

Läs mer

Västra Götalands län

Västra Götalands län Västra Götalands län Mäklarinsikt 2015:2 Västra Götalands län Undersökningen genomfördes mellan den 25 februari och 20 mars 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av

Läs mer

Mäklarinsikt 2016:1 Södermanlands län

Mäklarinsikt 2016:1 Södermanlands län Södermanlands län Mäklarinsikt 2016:1 Södermanlands län Undersökningen genomfördes mellan den 30 november och 13 december 2015. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av

Läs mer

Västra Götalands län

Västra Götalands län Västra Götalands län Mäklarinsikt 2016:1 Västra Götalands län Undersökningen genomfördes mellan den 30 november och 13 december 2015. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades

Läs mer

Svarsöversikt Länsrapporten 2013. Länsstyrelsernas del

Svarsöversikt Länsrapporten 2013. Länsstyrelsernas del Svarsöversikt Länsrapporten 2013 Länsstyrelsernas del Tillsyn enligt alkohollagen (2010:1622) 2 (140) Tolkningshjälp av tabeller Exempel 1: Fråga 8.2. Vilka områden omfattade denna samverkan? Tillsyn över

Läs mer

Mäklarinsikt 2016:3 Södermanlands län

Mäklarinsikt 2016:3 Södermanlands län Södermanlands län Mäklarinsikt 2016:3 Södermanlands län Undersökningen genomfördes mellan den 17 maj och 10 juni 2016. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 748 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2016:3 Västernorrlands län

Mäklarinsikt 2016:3 Västernorrlands län Västernorrlands län Mäklarinsikt 2016:3 Västernorrlands län Undersökningen genomfördes mellan den 17 maj och 10 juni 2016. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 748 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2016:3 Västmanlands län

Mäklarinsikt 2016:3 Västmanlands län Västmanlands län Mäklarinsikt 2016:3 Västmanlands län Undersökningen genomfördes mellan den 17 maj och 10 juni 2016. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 748 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2016:3 Norrbottens län

Mäklarinsikt 2016:3 Norrbottens län Norrbottens län Mäklarinsikt 2016:3 Norrbottens län Undersökningen genomfördes mellan den 17 maj och 10 juni 2016. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 748 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2016:3 Blekinge län

Mäklarinsikt 2016:3 Blekinge län Blekinge län Mäklarinsikt 2016:3 Blekinge län Undersökningen genomfördes mellan den 17 maj och 10 juni 2016. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 748 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2016:3 Hallands län

Mäklarinsikt 2016:3 Hallands län Hallands län Mäklarinsikt 2016:3 Hallands län Undersökningen genomfördes mellan den 17 maj och 10 juni 2016. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 748 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2016:3 Jönköpings län

Mäklarinsikt 2016:3 Jönköpings län Jönköpings län Mäklarinsikt 2016:3 Jönköpings län Undersökningen genomfördes mellan den 17 maj och 10 juni 2016. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 748 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2016:3 Skåne län

Mäklarinsikt 2016:3 Skåne län Skåne län Mäklarinsikt 2016:3 Skåne län Undersökningen genomfördes mellan den 17 maj och 10 juni 2016. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 748 fastighetsmäklare. I

Läs mer

Mäklarinsikt 2016:3 Uppsala län

Mäklarinsikt 2016:3 Uppsala län Uppsala län Mäklarinsikt 2016:3 Uppsala län Undersökningen genomfördes mellan den 17 maj och 10 juni 2016. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 748 fastighetsmäklare.

Läs mer

Hur många elever berörs av ett vinstförbud i skolan?

Hur många elever berörs av ett vinstförbud i skolan? Hur många elever berörs av ett vinstförbud i skolan? Frågan om ett eventuellt vinstförbud för privata aktörer i välfärden är en fråga som kommer att diskuteras under Socialdemokraternas partikongress den

Läs mer

Företagarpanelen Q1 2015 Extrafrågor

Företagarpanelen Q1 2015 Extrafrågor Företagarpanelen Q1 2015 Extrafrågor Företagets resultat i kronor senaste tre månader jämfört med förra året 100% 90% 80% 70% 60% Om du ser till de senaste tre månaderna, har ditt företags resultat i kronor

Läs mer

Småföretagare får låg pension

Småföretagare får låg pension Datum 2011-11-xx Sid 1(5) Småföretagare får låg pension Sveriges småföretagare har inga stora summor att vänta sig i allmän pension. Deras inkomstuppgifter i dag kommer inte att ge mer än runt 12 000 kr

Läs mer

Kömiljarden resultatet. Socialdepartementet

Kömiljarden resultatet. Socialdepartementet Kömiljarden 2009 - resultatet Kömiljarden 2009 - bakgrund Lanserades i Budgetpropositionen i september 2008 450 miljoner att dela på för de landsting som klarar att erbjuda 80 procent av patienterna besök

Läs mer

Anna Östbom Sektionschef för hälsa och jämställdhet

Anna Östbom Sektionschef för hälsa och jämställdhet Anna Östbom Sektionschef för hälsa och jämställdhet Hur såg landstinges arbete ut med sjukskrivningar 2005? - Det var stora skillnader i länen när det gäller längden och antal personer som var sjukskrivna

Läs mer

Västra Götalands län

Västra Götalands län Götalands län Mäklarinsikt 2016:3 Götalands län Undersökningen genomfördes mellan den 17 maj och 10 juni 2016. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 748 fastighetsmäklare.

Läs mer

Investeringsstöd till äldrebostäder

Investeringsstöd till äldrebostäder Dokumentets innehåll: Sid 1: Trendrapport från bidragets start Sid 2: Beviljade bidrag, svis på karta Sid 3: Detaljrapport från bidragets start Sid 4: Trendrapport senaste året Sid 5: Detaljrapport för

Läs mer

Mäklarinsikt 2016:3 Gävleborgs län

Mäklarinsikt 2016:3 Gävleborgs län Gävleborgs län Mäklarinsikt 2016:3 Gävleborgs län Undersökningen genomfördes mellan den 17 maj och 10 juni 2016. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 748 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2016:3 Kronobergs län

Mäklarinsikt 2016:3 Kronobergs län Kronobergs län Mäklarinsikt 2016:3 Kronobergs län Undersökningen genomfördes mellan den 17 maj och 10 juni 2016. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 748 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2016:3 Jämtlands län

Mäklarinsikt 2016:3 Jämtlands län Jämtlands län Mäklarinsikt 2016:3 Jämtlands län Undersökningen genomfördes mellan den 17 maj och 10 juni 2016. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 748 fastighetsmäklare.

Läs mer

Företagsklimatet 2016 Kronobergs län

Företagsklimatet 2016 Kronobergs län Företagsklimatet 2016 Kronobergs län Om undersökningen Intervjuperiod januari-april 2016 Genomfört av Demoskop på uppdrag av Svenskt Näringsliv Metod: webbenkät, postal enkät och telefonintervjuer Antal

Läs mer

Mäklarinsikt 2016:3 Gotlands län

Mäklarinsikt 2016:3 Gotlands län Gotlands län Mäklarinsikt 2016:3 Gotlands län Undersökningen genomfördes mellan den 17 maj och 10 juni 2016. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 748 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2016:3 Kalmar län

Mäklarinsikt 2016:3 Kalmar län Kalmar län Mäklarinsikt 2016:3 Kalmar län Undersökningen genomfördes mellan den 17 maj och 10 juni 2016. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 748 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2016:3 Dalarnas län

Mäklarinsikt 2016:3 Dalarnas län Dalarnas län Mäklarinsikt 2016:3 Dalarnas län Undersökningen genomfördes mellan den 17 maj och 10 juni 2016. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 748 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2016:3 Stockholms län

Mäklarinsikt 2016:3 Stockholms län Stockholms län Mäklarinsikt 2016:3 Stockholms län Undersökningen genomfördes mellan den 17 maj och 10 juni 2016. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 748 fastighetsmäklare.

Läs mer

YH - antal platser med avslut

YH - antal platser med avslut YH - antal platser med avslut 2017-2023 Ekonomi, administration och försäljning Teknik och tillverkning Samhällsbyggnad och byggteknik Data/IT Hälso- och sjukvård samt socialt arbete Hotell, restaurang

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:4 Uppsala län

Mäklarinsikt 2014:4 Uppsala län Uppsala län Mäklarinsikt 2014:4 Uppsala län Undersökningen genomfördes mellan den 9 och 29 september 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1074 fastighetsmäklare.

Läs mer

Sjuklöneperioden år 2005 kvartal 1 3

Sjuklöneperioden år 2005 kvartal 1 3 Sjuklöneperioden år 2005 kvartal 1 3 Statistiken över sjuklöneperioden bygger på ett urval av arbetsgivare och deras utbetalningar av sjuklön till sina anställda under sjuklöneperioden. Insamlig sker kvartalsvis

Läs mer

Mäklarinsikt 2016:3 Örebro län

Mäklarinsikt 2016:3 Örebro län Örebro län Mäklarinsikt 2016:3 Örebro län Undersökningen genomfördes mellan den 17 maj och 10 juni 2016. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 748 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2015:3 Jämtlands län

Mäklarinsikt 2015:3 Jämtlands län Jämtlands län Mäklarinsikt 2015:3 Jämtlands län Undersökningen genomfördes mellan den 18 maj och 5 juni 2015. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 860 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2015:3 Uppsala län

Mäklarinsikt 2015:3 Uppsala län Uppsala län Mäklarinsikt 2015:3 Uppsala län Undersökningen genomfördes mellan den 18 maj och 5 juni 2015. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 860 fastighetsmäklare.

Läs mer

Lönestatistik 2014 Individuell löneutveckling landsting

Lönestatistik 2014 Individuell löneutveckling landsting Lönestatistik Individuell löneutveckling landsting Definitionen av individuell löneutveckling är att medlemmen båda åren registreras på samma befattning, befattningsnivå samt i samma region. Tabellen är

Läs mer

Svårast vid bostadsköpet

Svårast vid bostadsköpet Svårast vid bostadsköpet Undersökning från Länsförsäkringar 1 Riksgenomsnitt 40% 35% 35% 30% 25% 1 1 5% 0% Hålla planerad budget Budgivningen Pappershanteringen Finansiering\bolån Att man måste ha kontakt

Läs mer

Respondenter med ryggsmärta i minst tre månader och 4/5 övriga symtomkriterier

Respondenter med ryggsmärta i minst tre månader och 4/5 övriga symtomkriterier Respondenter med ryggsmärta i minst tre månader och 4/5 övriga symtomkriterier Jag har ankyloserande spondylit (AS) Jag har återkommande ryggont Jag har inget av ovanstående men skulle vilja veta mer om

Läs mer