Utvecklingsmyndighet Bolagsverket

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Utvecklingsmyndighet Bolagsverket"

Transkript

1 AD 340/2011 RAPPORT TILL REGERINGSKANSLIET Utvecklingsmyndighet Bolagsverket N 2011/1368/ITP Företag och Företagande Datum: Version: 1.0 Upprättad av: Hans Ekstål

2 Hans Ekstål (18) Innehållsförteckning 1 SAMMANFATTNING UTVECKLINGSOMRÅDE Utvecklingsområdet företag och företagande INSATSER Aktiviteter som är genomförda Dialogdagar E-delegationen och Uppdrag Helhet Verksamt.se Mina meddelanden FMUL. Förenklat och Minskat Uppgiftslämnande företag Internationellt arbete Handlingsplan utvecklingsansvar företag och företagande Övrigt Aktiviteter som påbörjats och planeras E-delegationen och Uppdrag Helhet Arena för erfarenhetsutbyte Fortsatt utveckling verksamt.se Mina meddelanden Fortsatt utredning Förenklat och Minskat Uppgiftslämnande företag Återkoppling till sektorn Internationellt arbete Övrigt Identifierade processer och samverkan Identifierade behov av bastjänster och andra insatser Aktiviteter som är identifierade men inte påbörjade MÅLUPPFYLLELSE FÖRUTSÄTTNINGAR OCH HINDER Generella framgångsfaktorer Juridiska framgångsfaktorer Finansiella framgångsfaktorer Samverkansformer Styrning och organisation BILAGOR... 18

3 Hans Ekstål (18) 1 SAMMANFATTNING Regeringen har utsett Bolagsverkets som utvecklingsansvarig myndighet för området företag och företagande. Sedan förra årets rapport har Bolagsverket fortsatt arbetet med utvecklingsansvaret genom att främja och samordna myndigheters utvecklingsarbete avseende olika aspekter av e-tjänster och e-förvaltning. Vår utgångspunkt i detta är i första hand användarens behov. Bolagsverket har lagt stort fokus på samverkan med e-delegationen, SKL och övriga utvecklingsmyndigheter. Verket anser att detta är det bästa sättet att identifiera och stödja de myndighets- och sektorsövergripande processer som är problematiska för användaren eftersom det inte begränsar oss endast till företagarperspektivet. Genom detta helhetsperspektiv har arbetet bidragit till att verket genom samarbetet med myndigheter och andra tagit till vara de fördelar som kan vinnas för enskilda samt för staten som helhet (6 myndighetsförordningen). I detalj så innebär detta att mycket resurser lagts på deltagande i det helhetsarbete Uppdrag helhet som e-delegationen inrättade i september Syftet med uppdraget är att möjliggöra en effektivare utveckling av den gemensamma e-förvaltningen genom att ta fram en plan för hur planerade och framtida förvaltningsgemensamma tjänster ska användas inom offentlig sektor. Bolagsverket har under året även bedrivit ett antal aktiviteter med syfte att bidra till regeringens mål när det gäller förenkling av den myndighetsgemensamma e- förvaltningen. Dialogdagar. För drygt ett år sedan inledde Bolagsverket arbetet med en serie av dialogmöten. När myndigheten summerar dessa så kan det konstateras att det finns en stor samsyn på att huvudfokus ska vara samordning av hur vi myndigheter möter företagaren och hur företagaren lämnar uppgifter till oss. Verksamt.se. Företagarsajten verksamt.se är numera en etablerad digital kontaktyta som bidrar med fördelar för såväl företagaren som för de myndigheter som har företagaren som målgrupp. Bolagsverket lägger därför, både som utvecklingsmyndighet och som en av förvaltarna, stort fokus på att förstärka innehållet och effekterna av verksamt.se. Sedan föregående rapportering har nya versioner och nya funktioner levererats och driftsatts. Projektet Mina meddelanden bedrivs som ett projekt inom verksamtsamarbetet beslutade regeringen om den förordning som ger Skatteverket i uppdrag att ansvara för denna infrastruktur. Därmed kunde de första säkra meddelandena skickas. FMUL. Förenklat och Minskat Uppgiftslämnande företag. Arbetet med att kartlägga företagens uppgiftslämnande till det offentliga fortsätter.

4 Hans Ekstål (18) Arbetet kommer även fortsättningsvis att bedrivas i nära samverkan med de myndigheter som ställer uppgiftskrav på företagen. För att de initiativ som tagits och de aktiviteteter som identifierats ska göra avsedd nytta finns ett antal framgångsfaktorer. En grundläggande framgångsfaktor är att det finns en process för eskalering av utvecklingsfrågor. Detta då det i utvecklingsansvaret inte finns något mandat att styra andra myndigheters planer. Det behöver heller inte vara så men avsaknad av styrinstrumentet kräver då att det finns en mottagare för sådana problemställningar. Helst ska då mottagaren i denna eskaleringsprocess ha mandat att styra utveckling och införande. De mest kritiska av övriga framgångsfaktorer är. Juridik. Regelverken behöver i möjligaste mån anpassas för att ge en bättre plattform för e-förvaltning. Finansiering. Små myndigheter och kommuner behöver bättre ekonomiska förutsättningar för att delta i effektiviseringsprojekt. Det behövs pris- och affärsmodeller som underlättar utbyte av information mellan myndigheter. Samverkansformer. Framtagna tjänster bör förvaltas och driftas på effektivaste sättet. Förvaltningsansvaret läggs idag ofta på den myndighet som utvecklat tjänsten. Styrning och organisation. Det är av största vikt att det finns samordnade, tidsatta och styrda planer för införande av och anslutning till förvaltningsgemensamma tjänster. Slutligen kan det konstateras att arbetet med att identifiera myndighetsövergripande processer, nödvändiga aktörer samt de myndighetsövergripande e-tjänster som det finns behov av är av en löpande och ständigt pågående natur. Arbetet behöver därför fortsätta över lång tid, troligen längre än detta uppdrag sträcker sig. 2 UTVECKLINGSOMRÅDE Regeringen har utsett fyra utvecklingsmyndigheter: Bolagsverket, Lantmäteriet, Skatteverket och Transportstyrelsen för att stödja det fortsatta arbetet inom e-förvaltningen. Bolagsverkets utvecklingsområde är företag och företagande. Utvecklingsmyndigheterna ska enligt uppdraget (N2011/1368/ITP): Identifiera relevanta aktörer och myndighetsövergripande processer. Identifiera myndighetsövergripande behov av e-tjänster som stödjer brukaren i dess kontakt eller informationsutbyte med det offentliga. Ta fram handlingsplan, som grundar sig på ingående aktörers verksamhetsplaner, som identifierar möjligheter till besparingar och ökade nyttor genom en högre grad av samverkan inom e-förvaltningsområdet. Beakta utvecklingen inom EU.

5 Hans Ekstål (18) Beakta utvecklingen inom det internationella standardiseringsarbetet. Främja användningen av öppna standarder. Vidare ska utvecklingsmyndigheterna verka för att: Koordinera e-förvaltningsprojekt och då främst de som har som syfte att producera: o Infrastrukturella tjänster o Bastjänster för information o E-tjänster i samverkan Aktörer inom området har verksamhetsplaner som inkluderar insatser inom e-förvaltningsområdet. Aktiv samverkan mellan relevanta aktörer för att främja en innovativ utveckling och tredjepartsutveckling av e-förvaltningstjänster. Gemensam kravställning mot leverantörer. Samordnat erfarenhetsutbyte vad gäller teknik och test. Stärka informationssäkerheten. Bolagsverket ska årligen redovisa sitt uppdrag till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) med kopia till e-delegationen, senast den 1 februari varje år. I rapporten ska det särskilt redovisas: Hur myndigheterna inom utvecklingsområdet lever upp till kravet i 6 myndighetsförordningen att genom samarbete med myndigheter och andra ta tillvara de fördelar som kan vinnas för enskilda samt för staten som helhet. Hur arbetet har bidragit till att uppnå regeringens mål att det ska vara så enkelt som möjligt för så många som möjligt att utöva sina rättigheter och fullgöra sina skyldigheter och att ta del av förvaltningens service. Hinder för utvecklingen och lämna förslag till lösningar. Uppdraget ska slutredovisas senast den 31 december Utvecklingsområdet företag och företagande Bolagsverket har länge arbetat tillsammans med andra myndigheter med att förenkla och förbättra myndighetsservice riktad till blivande och befintliga företag. I myndighetssamarbetet som benämns Starta och driva företag ingår idag Arbetsförmedlingen, Bolagsverket, Försäkringskassan, Skatteverket, Tullen och Tillväxtverket. I samarbetet har det tagits fram flera bra produkter och e-tjänster; exempelvis företagarsajten verksamt.se, starta företag-dagen och starta företagbroschyren. Olika behov och kontakter uppstår från den allra första tanken på att starta ett företag till att driva, utveckla och sedan till att eventuellt avsluta företagets verksamhet. Detta kallar vi för ett företags livscykel. Under ett företags livscykel är det en stor mängd aktiviteter som ska utföras och mycket information som ska lämnas till eller inhämtas av myndigheter.

6 Hans Ekstål (18) Enligt uppdraget som utvecklingsmyndighet ska Bolagsverket avgränsa utvecklingsområdet genom att identifiera målgruppernas och intressenternas behov av myndighetsövergripande e-tjänster. För att strukturera denna del av uppdraget har Bolagsverket utgått ifrån företagets livscykel och de behov som uppstår där. Verket har då sett att det finns möjlighet att använda ett antal redan påbörjade aktiviteter som plattformar, exempelvis myndighetssamarbetet Starta & driva företag och utredningsuppdraget förenklat och minskat uppgiftslämnande. Som utvecklingsmyndighet för e-förvaltning inom området företag och företagande ska Bolagsverket också samordna och skapa en arena för att identifiera behov och hitta lösningar som sedan kan sammanställas i en handlingsplan. Detta arbete inleddes med de dialogdagar som genomfördes under 2011 och Resultatet av dialogdagarna har sammanställts och återkopplats till deltagarna. Under 2013 planerar Bolagsverket för liknande aktiviteter. Arbetet med att identifiera myndighetsövergripande processer, nödvändiga aktörer samt de myndighetsövergripande e-tjänster som det finns behov av är av en löpande och ständigt pågående natur. Vilket medför att arbetet måste fortsätta över lång tid, troligen längre än detta uppdrag sträcker sig. 3 INSATSER 3.1 Aktiviteter som är genomförda Dialogdagar. Under året har dialogdagar med sektorns aktörer hållits. Under dialogdagarna har både intressenter från myndigheter och privata sektorn medverkat. Under dagarna väcktes många frågor, behov identifierades och diskuterades. Under våren 2012 summerade drygt trettio myndigheter och organisationer dialogen och några pågående arbeten inom området lyftes fram. Det finns en stor samsyn på att huvudfokus ska vara samordning av hur vi myndigheter möter företagaren och hur företagaren lämnar uppgifter till oss E-delegationen och Uppdrag Helhet. I september 2012 inrättade E-delegationen arbetsutskottet Helhet. Syftet med projektet är att möjliggöra en effektivare utveckling av den gemensamma e- förvaltningen genom att ta fram en plan för hur planerade och framtida förvaltningsgemensamma tjänster ska användas inom offentlig sektor. Arbetet ska vidare, baserat på användarbehoven, möjliggöra medborgares och företagares tillgång till de förvaltningsgemensamma tjänsterna. I slutändan ska arbetet leda till ett antal förslag som förbättrar mötet mellan offentlig sektor och medborgare/företagare. Arbetet ska sträva efter att uppnå en hög användarnytta och utgå från den livssituation en medborgare befinner sig i. Slutrapport från uppdrag helhet kommer att lämnas under mars 2013.

7 Hans Ekstål (18) Sett utifrån målen med utvecklingsansvaret så bidrar samarbetet inom uppdrag helhet mycket väl till Bolagsverkets planerade mål. Bolagsverket har sett att det är svårt att avgränsa samordning och e-stöd till enbart sektorn företagare. Ex. ett företag företräds av en privatperson som kan vara i kontakt med myndigheter som stödjer målgrupperna fordon/förare och användare av geografisk information. En användares process spänner ofta över flera av de sektorer som identifierats. Totalt sett uppnås bättre förslag med större genomslagskraft om utvecklingsmyndigheterna arbetar tillsammans än vad vi gör var och en för sig Verksamt.se Bolagsverket, Skatteverket och Tillväxtverket utvecklar och driver tillsammans företagarsajten verksamt.se. Verksamt.se innehåller samordnad information och tjänster för målgrupperna blivande företagare och företagare som redan bedriver affärsverksamhet. Syftet med verksamt.se är synonymt med utvecklingsansvarets innebörd nämligen att förenkla för såväl företagare som myndigheter. Genom att använda verksamt.se kan företagaren bl.a. skapa en affärsplan, registrera ett företag och ändra uppgifter om företaget hos Bolagsverket, anmäla sig för att få F- skattsedel, registrera sig som arbetsgivare eller göra momsregistrering. Verksamt.se är numera en etablerad digital kontaktyta som bidrar med fördelar för såväl användaren som för ingående parter/myndigheter. Bolagsverket lägger därför, både som utvecklingsmyndighet och som en av förvaltarna, stort fokus på att förstärka innehållet och effekterna av verksamt.se Sedan föregående rapportering har nya versioner och nya funktioner levererats och driftsatts Mina meddelanden. Projektet Mina meddelanden bedrivs inom myndighetssamarbetet Starta och driva företag och syftar till utvecklandet av en myndighetsgemensam infrastruktur för att lösa likartade verksamhetsproblem samt skapa ett säkert sätt för elektroniskt kommunikation mellan myndigheter och privatpersoner och företag. Lösningen utvecklas av Skatteverket, Bolagsverket och Tillväxtverket i samverkan beslutade regeringen om den förordning som ger Skatteverket i uppdrag att ansvara för denna infrastruktur. Därmed kunde de första säkra meddelandena skickas (flöden från Skatteverket, Bolagsverket och Transportstyrelsen) FMUL. Förenklat och Minskat Uppgiftslämnande företag På uppdrag av regeringen har fjorton statliga myndigheter genomfört en kartläggning över företags uppgiftslämnande i syfte att möjliggöra förenklingar. Bolagsverket ansvarar för att koordinera och leda arbetet, som genomförs i nära samverkan mellan myndigheterna. Resultatet lämnades i en lägesrapport till regeringen den 19 juni Se bilaga 1 Lägesrapport Förenklat och minskat uppgiftslämnande.

8 Hans Ekstål (18) Kartläggningen visar att det i lagar, förordningar eller föreskrifter finns över krav på att lämna uppgifter till de fjorton myndigheterna. Det ger en samlad bild över uppgiftslämnandet och den potential som finns för ett fortsatt utvecklingsarbete. För myndigheterna handlar det om att ständigt ifrågasätta den egna insamlingen samt att använda de uppgifter som redan finns för att underlätta för företagaren. Det finns även möjligheter för myndigheterna att öka återanvändningen av uppgifter mellan varandra istället för att samla in dem direkt från företagen. Allt med utgångspunkten en uppgift en gång. Till följd av kartläggningens resultat har Skatteverket, Statistiska centralbyrån och Bolagsverket startat ett samarbete kring återanvändning av grundläggande uppgifter. Ett antal uppgifter har valts ut, begrepps- och informationsmodellering pågår. En katalog och guide för återanvändning ska skapas. Liknande arbeten planeras även för uppgifter inom ekonomisk information, offentlig upphandling och ärendeinformation Internationellt arbete. Under året har Bolagsverket utifrån utvecklingsansvaret deltagit i EU-initierade arbeten så som STORK 2.0 (Secure identity across borders linked 2.0), SPOCS (Simple Procedures Online for Cross Border Services), e-codex (e-justice via Online Data Exchange) och EBR (European Business Register). Fokus här har legat på de områden som verket tror kommer att påverka det kommande arbetet på den svenska e-förvaltningsnivån och då främst kopplat till sektorn företag och företagande. Bolagsverket bevakar också de olika initiativ som pågår omkring elektronisk identifiering av företag Handlingsplan utvecklingsansvar företag och företagande Bolagsverket har upprättat en handlingsplan för arbetet med utvecklingsansvaret, se bilaga 2 Handlingsplan utvecklingsansvar sektorn företagande_ Handlingsplanen pekar ut prioriterade områden, mål och strategier för utvecklingsansvaret. Parallellt med handlingsplanen hålls löpande uppdaterade listor och förteckningar över dels de intressenter, aktörer och nätverk som är aktiva inom e-förvaltningsområde och dels förslag till insatser för att främja e- förvaltningsutvecklingen inom sektorn Övrigt Under året har Bolagsverket även bidragit till att stärka e-förvaltningen inom sektorn på följande sätt. Samarbete med projektet DUKAT (Linköpings universitet och SKL) Deltagit i myndighetsövergripande projekt med syfte att ta fram mallar och metoder för samverkan i e-förvaltningsprojekt. Deltagit i projekt inom Myndighetsnätverket (Bolagsverket, Centrala studiestödsnämnden (CSN), Försäkringskassan, Statens tjänstepensionsverk (SPV), Länsstyrelsen i Västernorrlands län,

9 Hans Ekstål (18) Mittuniversitetet, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, Specialpedagogiska skolmyndigheten och Tullverket). Deltagit i utredningsarbete inom e-legitimationsnämnden Deltagit i förstudier. Mina fullmakter, mina meddelanden, Nationell ställföreträdartjänst Samverkan med Lantmäteriet angående register för Samfällighetsföreningar 3.2 Aktiviteter som påbörjats och planeras E-delegationen och Uppdrag Helhet. Utredningen lämnar sin slutrapport i februari I rapporten finns förslag till förstudier och utvecklingsinsatser. Troligen kommer rapporten även att föreslå en fortsättning för utredningsuppdraget Arena för erfarenhetsutbyte Under 2012 arrangerades dialogdagar för aktörer inom sektorn. Bolagsverket planerar liknande evenemang för Fortsatt utveckling verksamt.se Utvecklingen av verksamt.se fortsätter i enlighet med den digitala agendan för Sverige, det regeringsuppdrag Bolagsverket fått från Näringsdepartementet om bland annat hanteringen av öppen data samt det uppdrag verksamt och de deltagande myndigheterna har från UD ang. tjänstedirektivets elektroniska kontaktpunkt. Regeringen har också satt mål för vad de vill att företagssajten verksamt.se ska åstadkomma fram till Förutom att verksamt.se ska ha fler besökare 2020 än 2012 så ska merparten av dem som använt verksamt.se tycka att den gör det enklare att starta och driva företag. Se bilaga 3 Verksamhetsplan 2013_verksamt.se. Under 2013 ligger fokus för utvecklingen på Ökad tillgänglighet. Verksamt.se ska även under 2013 tillgänglighetsanpassas utifrån E-delegationens vägledning för webbutveckling. Öppen data. Regeringen har uppdragit till Bolagsverket, Tillväxtverket och Skatteverket att möjliggöra för tredje part att kunna använda tillgänglig information på verksamt.se för utveckling av tjänster. Årsredovisning. I och med de nya reglerna som gör att vissa Aktiebolag inte behöver ha revisor så har behovet av ett enklare sätt att skapa och skicka in sin årsredovisning uppstått. Inom verksamtsuppdraget ska det därför utredas och eventuellt utvecklas ett sätt för de bolag som valt att inte ha revisor att skicka in sin årsredovisning snabbt, enkelt och rätt. Aktörsanslutningar. Ett arbete har startat med direktivet att ta hand om förberedelsearbetet för att utvidga myndighetssamarbetet Starta och driva företag med fler aktörer.

10 Hans Ekstål (18) Mina meddelanden Arbetet fortsätter under 2013 med att öka anslutningstakten för nya meddelanden, nya brevlådeoperatörer samt att utreda och utveckla lösningen med dubbelriktad kommunikation. Förutsättningarna för en ökad anslutningstakt bedöms som goda genom att samtliga e-delegationsmyndigheter ställt sig bakom detta Fortsatt utredning Förenklat och Minskat Uppgiftslämnande företag För att ta tillvara resultatet hittills (se redogörelse för 2012 ovan) har regeringen beslutat att förlänga uppdraget till november Arbetet är tillsammans med andra satsningar inom området en fortsättning av regeringens regelförenklingsarbete, med ambitionen att åstadkomma en märkbar positiv förändring i företagens vardag Återkoppling till sektorn Under 2012 har Bolagsverket som nämns ovan arrangerat dialogdagar inom sektorn med syfte att skapa en arena för gemensam planering och erfarenhetsutbyte. Som ett ytterligare led i detta begär verket inför 2013 in utvecklingsplaner för de myndigheter som har betydande e-tjänsteutveckling inom förtagarsektorn. Syftet med aktiviteten är att utifrån vår helhetssyn bidra till återanvändning och samverkan Internationellt arbete Under 2013 kommer Bolagsverket att utöka deltagandet i de internationella samarbeten som verket ser kommer att påverka vår sektor Övrigt Utifrån Bolagsverkets arbete med att identifiera myndighetsövergripande processer och effektiviserande samverkansmöjligheter så planeras även start av följande aktiviteter under Användning av grunddata. Inom e-delegationen pågår en utredning om Semantisk interoperabilitet. När det gäller grundinformation om företag finns det redan nu alla förutsättningar för sektorns myndigheter att hämta sin företagsinformation från Bolagsverkets register. Tillsammans med de andra utvecklingsmyndigheterna ta fram förslag på myndighetsgemensamma styr- affärs- och prismodeller för samverkan och informationsutbyte. Utveckling av en visningtjänst för den förvaltningsgemensamma tjänsten Mina Fullmakter. Utveckla stöd för användande av företagsinformation i e-id 2.0 e-tjänster. 3.3 Identifierade processer och samverkan Bolagsverket har i samverkan med andra sektorsmyndigheter sedan länge arbetat utifrån en gemensamt identifierad process för start av företag. Bilden nedan är ett

11 Hans Ekstål (18) utdrag från rapporten Starta företag slutrapport. Rapporten har bland annat utgjort underlag för utvecklingen av verksamt.se. Den service som idag erbjuds i form av verksamt.se och övriga produkter inom myndighetssamarbetet Starta och driva företag är ett resultat av de behov som identifierats utifrån denna gemensamma bild av starta företagprocessen. Målet inför 2013 är att utveckla och komplettera denna service. När det gäller den fortsatta utvecklingen av stödet till de som driver företag så finns det inte ett lika väl definierat processunderlag. Företagarens processer när det gäller myndighetskontakter skiljer sig väsentligt åt beroende på omfattning och typ av verksamhet. I dag finns ett relativt bra processunderlag för de branscher som har stöd i samverkansprodukterna. Det finns även övergripande beskrivna processer för de tjänsteproducerande EU-företag vars etableringsprocess Sverige ska stödja enligt EU:s tjänstedirektiv. Bolagsverket kommer att fortsätta med att identifiera företagarens processer under Arbetet kommer till största delen att bedrivas i myndighetssamarbetet och verksamts regi. Bolagsverket har också sett att stödet till företagaren inte blir komplett om fokus endast ligger på det processtöd som ska samordnas enligt utvecklingsuppdraget. En företagare är en medborgare som i sina myndighetskontakter har behov av stöd både som företagare och som privatperson. Det är inte helt ovanligt att en livshändelse som gäller företaget skapar behov av kontakter med andra myndigheter än de som har företag som målgrupp. Ex. en familjemedlem och företagsdelägare dör, företagslokal och bostad behöver anpassas för funktionshinder.

12 Hans Ekstål (18) Myndigheterna behöver därför utgå från användarens behov och inte från de interna myndighetsprocesser och den organisation som skapats utifrån dessa. Det är svårt för användaren att administrera sina myndighetskontakter när det stöd som finns är byggt utifrån myndigheternas specifika uppdrag. Det ska vara enkelt för användaren att få information och stöd utifrån den fråga man har. Användaren behöver bli guidad och få förslag som löser eller underlättar hanteringen av ärendet. Det är alltså myndigheterna som ska samordna sig efter användarens process och inte tvärtom. För att detta ska vara möjligt att uppnå krävs samverkan över myndighetsgränserna. Den automatiserade samverkan som då måste ske backoffice mellan aktörerna är mycket viktigt för att dels uppnå förenkling och enhetlighet för användaren och dels effektivisering av myndigheternas verksamheter. 3.4 Identifierade behov av bastjänster och andra insatser Bolagsverket har i arbetet inom Uppdrag helhet tillsammans med e- delegationen, SKL och de övriga utvecklingsmyndigheterna sett att vi tillsammans behöver samordna utvecklingen av e-förvaltningen för att kunna ge en mer komplett service. Fokus behöver ligga på helheten både i processkartläggning och i behovsanalys. Detta för att skapa förutsättningar för beskrivandet av användarens process och behov där livssituation och livshändelses förutsätter att användaren i dag ska starta processer som spänner över flera myndighetsområden. Det behövs en gemensam uppfattning när det gäller användarens behov för att möjliggöra utveckling och användning av de förvaltningsgemensamma tjänster som dels ska skapa nytta för våra användare och dels ska effektivisera myndighetsinterna processer. Förvaltningsgemensamma tjänster som mina meddelanden, mina fullmakter, min ärendeöversikt etc. effektiviserar för användaren genom att en viss typ av myndighetskontakt endast behöver göras en gång. De resurser som frigörs på myndighetssidan som ett resultat av samnyttjande kan användas för att ytterligare förbättra servicen till medborgare och företagare. Bilden nedan har använts inom e-delegationens uppdrag helhet och visar hur de kundprocesser som startas utifrån livssituation och livshändelse kräver att myndigheterna samverkar i sina verksamhetsprocesser.

13 Hans Ekstål (18) Uppdrag helhet ska enligt plan beskriva de förvaltningsgemensamma tjänster som behöver finnas på plats samt hur de ska införas och användas. 3.5 Aktiviteter som är identifierade men inte påbörjade Flera av de pågående arbeten som redovisas ovan under 3-3 och 3.4 är stora insatsområden. Dessa kommer att fortsätta i ett antal genomförandeaktiviteter. Vidareutvecklingen handlar i de flesta fall om att dels skapa nytta genom att utöka användningen av en förvaltningsgemensam tjänst som verksamt.se eller mina meddelanden. När det gäller de förvaltningsgemensamma tjänsterna så är det också av största vikt att en effektiv förvaltningsprocess införs. Pågående möjliggörande arbeten av typ uppdrag helhet behöver också fortsätta i liknande form som idag. Alternativet är att samordning och planering av gemensamma utvecklingsaktiviteter hanteras av en eller flera myndigheter med utpekat ansvar och befogenheter. Den pågående utredningen om förenklat och minskat uppgiftslämnande behöver slutföras och övergå i praktisk handling. Utifrån Bolagsverkets arbete med att identifiera myndighetsövergripande processer och effektiviserande samverkansmöjligheter så vill verket även att följande aktiviteter initieras under Samfälligheter i verksamt.se. Den nationella ledningsgruppen för verksamt.se har tagit beslut om att de som driver Samfällighetsföreningar tillhör målgruppen för verksamt.se. Stödet bör införas i befintliga e- tjänster under 2013 eller 2014.

14 Hans Ekstål (18) Återuppta och vidareutveckla e-tjänst för näringsidkare. Det är ett användarbehov att via en sökning kunna få urval av information från samtliga företagsformer. En sammanhållen struktur för företagsattribut möjliggör också en förvaltningsgemensam behörighetsfunktion. Förvaltningsgemensamma kataloger. Idag finns tjänstekatalogen tillgänglig via e-delegationens webbplats. Det pågår även arbeten med att tillgängliggöra öppen data och resultat från behovsanalyser på likanande sätt. Även enkäter (utförda och planerade), viktiga utredningar samt internationella publikationer av intresse bör tillgängliggöras på liknande sätt. Standard för ekonomisk rapportering. Utredningen Små företag - stora möjligheter med IT SOU 2012:63 föreslår start av ett arbete med syfte att utnyttja XBRL och SIE-standarderna fullt ut. Ett sådant användande av standarder kommer att möjliggöra utveckling av e-tjänster som kan förenkla småföretagens ekonomiska redovisning till myndigheterna. E-delegationen och uppdrag helhet. Uppdrag helhet kommer att i sin slutrapport (lämnas under första delen av mars 2013) bland annat att föreslå ett antal utrednings- och utvecklingsaktiviteter som exempelvis Myndighetsgemensam betalningsfunktion, Min kalender och Min E-pärm. Se uppdragets slutrapport för mer information. SNI-kodning. Processen behöver samordnas. Idag hanteras och används kodning och information av flera myndigheter. SCB äger kodstruktur och data, Skatteverket utför i många fall kodningen. Bolagsverket har ett behov av informationen för urval. Det finns också en möjlig användning av branschkoder som processtöd i verksamt.se. Ett antal utredningar om förbättrad process har tidigare gjorts. En ny utredning (förstudie) kan göras. 4 MÅLUPPFYLLELSE Utvecklingsansvaret utgår från regeringens målbild för Bolagsverkets interna målbild 2015 utgår från samma övergripande målbild. Det beslutade målbildsdokumentet för Myndighetssamarbetet Starta och driva företag har också sin utgångspunkt i regeringens övergripande mål Så enkelt som möjligt för så många som möjligt. Utvecklingsuppdraget är stort och det är med dagens förutsättningar inte möjligt att förbättra eller ens kartlägga hela sektorns samverkans- och serviceförmåga under dessa första år. Bolagsverket har därför prioriterat och satsat våra resurser på de områden där störst användarnytta kan uppnås. För att avgöra vad detta är så utgår Bolagsverket i första hand från användarens behov, vilket också de tre målbilderna gör.

15 Hans Ekstål (18) Det arbete Bolagsverket genomfört under året har bidragit till regeringens mål. Användningen av verksamt har ökat och trenden är att ökningen fortsätter. Enligt de behovsanalyser verket gjort så behöver företagaren ett sammanhållet processtöd för sina myndighetskontakter. Verksamt.se tjänar detta ändamål väl. Utredningen Förenklat och minskat uppgiftslämnande kommer vid ett genomförande att avsevärt förenkla för företagare och medborgare genom att myndigheterna återanvänder inlämnade uppgifter. Utgångspunkten en uppgift en gång beskriver på ett kortfattat sätt en förenkling för användaren samtidigt som det ger förutsättningar för effektivisering hos myndigheterna. Bolagsverket har som tidigare skrivits i rapporten lagt stort fokus på samverkan med e-delegationen, SKL och övriga utvecklingsmyndigheter. Verket anser att detta är det bästa sättet att identifiera och stödja de myndighets- och sektorsövergripande processer som är problematiska för användaren eftersom det inte begränsar arbetet endast till företagarperspektivet. Genom detta helhetsperspektiv har arbetet bidragit till att verket via samarbetet med myndigheter och andra tagit till vara de fördelar som kan vinnas för enskilda samt för staten som helhet (6 myndighetsförordningen). 5 FÖRUTSÄTTNINGAR OCH HINDER De aktiviter och förslag som planeras och startas kommer att skapa nytta endast om de genomförs och leder till användning. Beroende på aktivitet så krävs också att genomförandet görs i viss sekvens och i viss ordning. På många områden är det dessutom viktigt att användning och trafik är så omfattande att tjänsten/servicen blir intressant för användare och myndighetsaktörer.

16 Hans Ekstål (18) Det finns därför att antal kritiska framgångsfaktorer när det gäller utvecklingsansvarets målbild. 5.1 Generella framgångsfaktorer Förutom de framgångsfaktorer som redovisas per område nedan så finns det ett behov av en definierad process för eskalering av utvecklingsfrågor. Ex. en förvaltningsgemensam tjänst är beroende av en viss insats från vissa myndigheter under ett bestämt tidsfönster. I utvecklingsansvaret finns inget mandat att styra andra myndigheters utvecklingsplaner. Det behöver heller inte vara så men avsaknad av styrinstrumentet kräver då att det finns en mottagare för sådana problemställningar. Helst ska då mottagaren i denna eskaleringsprocess ha mandat att styra utveckling och införande. 5.2 Juridiska framgångsfaktorer Regelverken behöver, i den mån det är nödvändigt anpassas för att ge en bättre plattform för e-förvaltning Regelverken behöver anpassas så att de möjliggör myndighetsgemensamma processer och system. Begreppen allmän handling och direktåtkomst måste i lagstiftningen ges en betydelse som främjar en myndighetsspecifik och en myndighetsgemensam förvaltning. Regler för informationssäkerhet behöver samordnas. Säkerhetsaspekten. Lägg säkerhet på en rimlig och realistisk nivå. Beakta t.ex. återanvändning av information när säkerhetsanalyser görs. Juridisk kompetens behövs från start i utveckling och förstudier. 5.3 Finansiella framgångsfaktorer Skapa förutsättningar för små myndigheter och kommuner att delta i effektiviseringsprojekt. De har ofta inte möjlighet att själva finansiera trots uppenbar nytta. Pris- och affärsmodeller som underlättar utbyte av information mellan myndigheter. Här finns exempelvis problem med utbyte av information mellan en anslagsfinansierad och avgiftsfinansierad myndighet. Se bilaga 4, PM från Bolagsverket, Lantmäteriet, Skatteverket och Transportstyrelsen En finansieringsmodell som går i takt med e- förvaltningens utveckling. Investeringsparadoxen. Vart man räknar hem nyttan motverkar effektivisering. Överväg och utred en typ av incitament för de som skapar nytta i andra processer än sin egen, exempelvis avdragsrätt. 5.4 Samverkansformer Återanvändning. Det är av största vikt att nyutvecklingsprojekt inom förvaltningen tar tillvara de möjligheter som finns i form av

17 Hans Ekstål (18) återanvändning. Om möjligt ska återanvändning ske via anslutning till förvaltningsgemensamma tjänster (Mina meddelanden, Mina fullmakter etc.). Om det inte är genomförbart bör återanvändning av funktioner och erfarenheter ske där det är möjligt. Förvaltning. Framtagna tjänster bör förvaltas och driftas på effektivaste sättet. Idag faller ofta förvaltningsansvaret på den myndighet som haft det största ansvaret i framtagandet. Avsändarproblematiken. Gemensamma tjänster behöver ha en tydlig avsändare för att inte förvirra användare. I nuläget så förutsätts att flera myndigheter står som avsändare av förvaltningsgemensamma tjänster. Ex. verksamt.se. Tröskeln för att gå in i samverkansarbeten är idag hög. Hitta sätt att samverka som, inledningsvis, inte innebär alltför stora insatser. Begrepp. Det underlättar om det finns en ensad begreppsanvändning. 5.5 Styrning och organisation Samordnade, tidsatta och styrda införandeplaner behövs. En allt för utdragen process för anslutning av myndigheter till förvaltningsgemensamma tjänster tar bort intresse från användare och kan försena eller i värsta fall stoppa införande. Mandat att styra införande. Om, inte mandat kan ges till införandegrupp krävs starkare incitament för anslutande myndigheter. Modell och metod för samverkansarbeten behöver bli bättre. Synkronisering mellan regleringsbrev och målbild krävs för att myndigheterna ska kunna hålla gemensamma strategier för e-förvaltning. Samordna och samverka i planering och beslut på myndighetsnivå och departementsnivå. Kunskap. Kunskap om problem- och målbild behövs på alla nivåer. Kunskapen är en förutsättning för beslutsfattande.

18 Hans Ekstål (18) BILAGOR Bilaga 1 Lägesrapport Förenklat och minskat uppgiftslämnande lagesrapport_ pdf Bilaga 2 Handlingsplan utvecklingsansvar sektorn företagande_ Handlingsplan utvecklingsansvar sektorn företagande_ pdf Bilaga 3 - Verksamhetsplan 2013_verksamt.se Verksamhetsplan 2013_verksamt.se.pdf Bilaga 4 - En finansieringsmodell som går i takt med e-förvaltningens utveckling En finansieringsmodell som går i takt med e-förvaltningens utveckling 1 0.pdf

Utvecklingsmyndighet Bolagsverket

Utvecklingsmyndighet Bolagsverket AD 340/2011 Utvecklingsmyndighet Bolagsverket N 2011/1368/ITP Företag och Företagande Rapport nr.1 Datum: 2011-09-14 Version: 1.0 Upprättad av: Monica Grahn AD 340/2011 Innehållsförteckning 1 Utvecklingsmyndigheternas

Läs mer

RAPPORT TILL REGERINGSKANSLIET. Utvecklingsområdet företag och företagande

RAPPORT TILL REGERINGSKANSLIET. Utvecklingsområdet företag och företagande AD 340/2011 RAPPORT TILL REGERINGSKANSLIET Från Bolagsverket Utvecklingsområdet företag och företagande 1 februari 2012 2 Innehållsförteckning 1 SAMMANFATTNING... 3 2 UTVECKLINGSOMRÅDE... 3 2.1 Utvecklingsområdet

Läs mer

Dialogmöten Företag och företagande

Dialogmöten Företag och företagande AD 340/2011 Dialogmöten Företag och företagande Rapport från genomförda dialogmöten hösten 2011 Datum: 2012-02-01 Version: 1.0 Upprättad av: Monica Grahn och Daniel Sjöberg AD 340/2011 Innehållsförteckning

Läs mer

Utvecklingsmyndighet Bolagsverket

Utvecklingsmyndighet Bolagsverket AD 340/2011 RAPPORT TILL REGERINGSKANSLIET Klassificeringsid: 1.2.1 Utvecklingsmyndighet Bolagsverket N 2011/1368/ITP Företag och Företagande Datum: 2014-01-30 Version: 0.9 Upprättad av: Hans Ekstål Hans

Läs mer

Sammanfattning av lägesrapport 1 mars 2013

Sammanfattning av lägesrapport 1 mars 2013 Sammanfattning av lägesrapport 1 mars 2013 14 myndigheter i samverkan för ett förenklat och minskat uppgiftslämnande N2013/311/ENT Sammanfattning Att förenkla vardagen för företagare skapar förutsättningar

Läs mer

Ett minskat och förenklat uppgiftslämnande (SOU 2013:80)

Ett minskat och förenklat uppgiftslämnande (SOU 2013:80) YTTRANDE 2014-03-12 N Fi2009:01/2014/1 E-delegationen N Fi 2009:01 Näringsdepartementet 103 33 Stockholm Ett minskat och förenklat uppgiftslämnande (SOU 2013:80) Sammanfattning: E-delegationen anser att

Läs mer

Så enkelt som möjligt för så många som möjligt.

Så enkelt som möjligt för så många som möjligt. Så enkelt som möjligt för så många som möjligt. Mål En enklare vardag för medborgare Öppnare förvaltning som stödjer innovation och delaktighet Högre kvalitet och effektivitet i verksamheten Vad gör E-delegationen?

Läs mer

MISSIV. Redovisning av uppdrag Utvecklingsområde Privatpersoner

MISSIV. Redovisning av uppdrag Utvecklingsområde Privatpersoner * Skatteverket 1(1) MISSIV Regeringskansliet, Näringsdepartementet Kopia till Finansdepartementet E-delegationen Redovisning av uppdrag Utvecklingsområde Privatpersoner Skatteverket har av regeringen fått

Läs mer

Näringsdepartementet 103 33 STOCKHOLM

Näringsdepartementet 103 33 STOCKHOLM 1 (13) Datum 2012-01-26 Näringsdepartementet 103 33 STOCKHOLM Utvecklingsområde: Fordon och Förare 1 februari 2012 Transportstyrelsen Transportregisteravdelningen 701 88 Örebro Besöksadress Tunnlandsgatan

Läs mer

Bolagsverket. NNR den 8 maj 2015. Annika Bränström Generaldirektör 2015-05-11

Bolagsverket. NNR den 8 maj 2015. Annika Bränström Generaldirektör 2015-05-11 Bolagsverket NNR den 8 maj 2015 Annika Bränström Generaldirektör Bolagsverket Registreringsmyndighet för svenska företag Företagsinteckningsmyndighet Näringslivsregistret Stor informationskälla Säljer

Läs mer

Bolagsverkets utvecklingsansvar inom sektorn företag och företagande

Bolagsverkets utvecklingsansvar inom sektorn företag och företagande 1 (16) 1 (16) Klassificeringsid 1.1.1 Sektorns verksamhetsplaner Bolagsverkets utvecklingsansvar inom sektorn företag och företagande Diarienummer: AD 267/2013 Datum: 2013-12-19 Version: 1.0 Upprättad

Läs mer

överenskommelse mellan regeringen och Sveriges Kommuner och Landsting om ett enklare företagande med digital förvaltning för perioden

överenskommelse mellan regeringen och Sveriges Kommuner och Landsting om ett enklare företagande med digital förvaltning för perioden e Regeringskansliet Bilaga till protokoll I 6, vid regeringssammanträdet den 15 juni 2017, dnr N2017/04297/FF 2017-06-15 Näringsdepartementet överenskommelse mellan regeringen och Sveriges Kommuner och

Läs mer

Förslag från E-delegationens Förstudier. Plattform för esamhället Sambruk Vårkonferens 2012

Förslag från E-delegationens Förstudier. Plattform för esamhället Sambruk Vårkonferens 2012 Förslag från E-delegationens Förstudier Plattform för esamhället Sambruk Vårkonferens 2012 Vilka är med i E-delegationen? 16 mest IT-intensiva myndigheterna och SKL Vision 2020 Digitala välfärdstjänster

Läs mer

Mina Meddelanden säker digital post Från vision till verkstad

Mina Meddelanden säker digital post Från vision till verkstad Mina Meddelanden säker digital post Från vision till verkstad Håkan Johansson Skatteverket Hakan.l.johansson@skatteverket.se 1 Vårt uppdrag - Mina meddelanden Vårt uppdrag är att skapa en ny infrastruktur

Läs mer

Slutbetänkande Ett minskat och förenklat uppgiftslämnande för företagen (SOU 2013:80)

Slutbetänkande Ett minskat och förenklat uppgiftslämnande för företagen (SOU 2013:80) REMISSYTTRANDE 1 (7) Näringsdepartementet 103 33 Stockholm Slutbetänkande Ett minskat och förenklat uppgiftslämnande för företagen (SOU 2013:80) Inledning Försäkringskassan anser att utredningens förslag

Läs mer

E-tjänst över näringsidkare

E-tjänst över näringsidkare E-tjänst över näringsidkare Slutrapport Datum: 2011-01-27 Version: 1.0 Upprättad av: Monica Grahn Innehållsförteckning 1. E-tjänst över näringsidkare noden...1 1.1 Sammanfattning 1 1.2 Bakgrund 1 2. Användningsfall...1

Läs mer

UPPGIFTSLÄMNARSERVICE FÖR FÖRETAGEN

UPPGIFTSLÄMNARSERVICE FÖR FÖRETAGEN UPPGIFTSLÄMNARSERVICE FÖR FÖRETAGEN Våren 2012 fick jag av regeringen uppdraget att leda en utredning som skulle presentera ett förslag som innebär att uppgifter som lämnas från företagen till statliga

Läs mer

Mina meddelanden. säker digital post från myndigheter och kommuner

Mina meddelanden. säker digital post från myndigheter och kommuner Mina meddelanden säker digital post från myndigheter och kommuner Digital myndighetspost till din säkra e-brevlåda. Traditionell myndighetspost till din folkbokföringsadress. Anslutna myndigheter och kommuner

Läs mer

@ Regeri ngsbesl ut REGERINGEN N2016/01419/EF

@ Regeri ngsbesl ut REGERINGEN N2016/01419/EF ~ @ Regeri ngsbesl ut 111 3 REGERINGEN 2016-02-18 N2016/01419/EF Näringsdepartementet Lantmäteriet Lantm;~jtcriet 801 82 Gävle lnk. 2016-02- 2 5 0/ 2o{(o B3l 1 D nr............ Uppdrag att verka för digitalt

Läs mer

Så enkelt som möjligt för så många som möjligt.

Så enkelt som möjligt för så många som möjligt. Så enkelt som möjligt för så många som möjligt. Innehåll Bakgrund, mål och syfte Vad har vi gjort? Vad gör vi nu? Vad händer sen? Mål En enklare vardag för medborgare Öppnare förvaltning som stödjer innovation

Läs mer

Så enkelt som möjligt för så många som möjligt.

Så enkelt som möjligt för så många som möjligt. Så enkelt som möjligt för så många som möjligt. 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Få utvecklingsinsatser na på rull och god anslutning Digital samverkan Handlingsplan för e- förvaltning: Stabsutredning

Läs mer

E-delegationens arbete. Claes Thagemark

E-delegationens arbete. Claes Thagemark E-delegationens arbete Claes Thagemark claes.thagemark@enterprise.ministry.se Vad är e-fövaltning? Verksamhetsutveckling i offentlig förvaltning som drar nytta av IT kombinerad med organisatoriska* förändringar

Läs mer

Arkitektur- och säkerhetsfrågor. Ulf Palmgren, Samordnare infrastruktur 2012-11-14

Arkitektur- och säkerhetsfrågor. Ulf Palmgren, Samordnare infrastruktur 2012-11-14 Arkitektur- och säkerhetsfrågor Ulf Palmgren, Samordnare infrastruktur 2012-11-14 Agenda Kort om CeSam, Grundläggande strukturella förutsättningar Kort om e-delegationen och arkitekturarbetet Center för

Läs mer

Att samverka hur och varför. Anna Pegelow e-delegationen Anna Johansson - Tillväxtverket

Att samverka hur och varför. Anna Pegelow e-delegationen Anna Johansson - Tillväxtverket Att samverka hur och varför Anna Pegelow e-delegationen Anna Johansson - Tillväxtverket Grundläggande krav Myndighetsförordningen: 3 Myndighetens ledning ansvarar inför regeringen för verksamheten och

Läs mer

Samverkan men hur? Presentation och diskussion inför kommande arbete kring ny inriktning för IT-forum. Caroline Andersson Carin Forest 2013-11-08

Samverkan men hur? Presentation och diskussion inför kommande arbete kring ny inriktning för IT-forum. Caroline Andersson Carin Forest 2013-11-08 Samverkan men hur? Presentation och diskussion inför kommande arbete kring ny inriktning för IT-forum Caroline Andersson Carin Forest 2013-11-08 Agenda Inledning och bakgrund till arbetet Samverkan men

Läs mer

Sammanfattning av lägesrapporten:

Sammanfattning av lägesrapporten: Sammanfattning av lägesrapporten: Kartläggning av näringsidkares uppgiftslämnande till 14 myndigheter N 2011/5884/ENT Innehåll Sammanfattning sid. 4-5 Slutsatser och rekommendationer sid. 6-11 Den översiktiga

Läs mer

Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017

Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Datum Diarienummer Sara Duvner 2014-04-23 KSN-2014-0324 Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017 - Beslutad av kommunstyrelsen 9 april 2014 Postadress: Uppsala kommun,

Läs mer

Så enkelt som möjligt för så många som möjligt.

Så enkelt som möjligt för så många som möjligt. Så enkelt som möjligt för så många som möjligt. Innehåll Bakgrund, mål och syfte Vad har vi gjort? Vad gör vi nu? Vad händer sen? 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Regeringen avser stärka styrningen av

Läs mer

Så enkelt som möjligt för så många som möjligt.

Så enkelt som möjligt för så många som möjligt. Så enkelt som möjligt för så många som möjligt. Mål En enklare vardag för medborgare Öppnare förvaltning som stödjer innovation och delaktighet Högre kvalitet och effektivitet i verksamheten Vilka är med

Läs mer

Mina meddelanden säker digital post från myndigheter och kommuner

Mina meddelanden säker digital post från myndigheter och kommuner Digital post från myndigheter och kommuner Samlat och säkert var du än är Håkan Johansson Sylve Johnsson hakan.l.johansson@skatteverket.se sylve.johnson@skatteverket.se Inger Greve inger.greve@skatteverket.se

Läs mer

Ett förenklat och minskat uppgiftslämnande för företagen i Sverige

Ett förenklat och minskat uppgiftslämnande för företagen i Sverige Ett förenklat och minskat uppgiftslämnande för företagen i Sverige Helena Morgonsköld Oslo 1 december 2014 2014-12-04 En företagares vardag Företagen lägger mycket tid och pengar på onödig uppgiftsinlämning

Läs mer

E-tjänst över näringsidkare

E-tjänst över näringsidkare E-tjänst över näringsidkare Förstudie, rapport nr 1 Datum: 2010-12-07 Version: 1.0 Upprättad av: Monica Grahn Innehållsförteckning 1. E-tjänst över näringsidkare...1 1.1 Sammanfattning 1 1.2 Bakgrund 2

Läs mer

Statskontoret ska löpande informera Regeringskansliet (Socialdepartementet)

Statskontoret ska löpande informera Regeringskansliet (Socialdepartementet) Regeringsbeslut IV:5 2011-03-31 S2011/3603/SFÖ (delvis) Socialdepartementet Statskontoret Box 8110 104 20 Stockholm Uppdrag att ta fram ett samlat underlag om myndigheternas service i samverkan Regeringens

Läs mer

Birger Höök. En digital värld

Birger Höök. En digital värld Birger Höök En digital värld 1 Sverige har goda förutsättningar Fungerande byråkrati Lång tradition av att samla och katalogisera data Innovativt klimat Hög kompetens hos medborgarna Duktiga företag Goda

Läs mer

Nya grunder för IT-baserad verksamhetsutveckling i offentlig förvaltning

Nya grunder för IT-baserad verksamhetsutveckling i offentlig förvaltning Nya grunder för IT-baserad verksamhetsutveckling i offentlig förvaltning Magnus Enzell Bakgrund 2006: 24-timmarsmyndigheten hade nått vägs ände beslut på koncernnivå efterfrågades Regeringen ville stärka

Läs mer

Betänkandet Uppgiftslämnarservice för företagen (SOU 2015:33)

Betänkandet Uppgiftslämnarservice för företagen (SOU 2015:33) Yttrande Diarienr 1 (5) 2015-10-28 1216-2015 Ert diarienr N2015/3074/FF Näringsdepartementet 103 33 Stockholm Betänkandet Uppgiftslämnarservice för företagen (SOU 2015:33) Datainspektionen har granskat

Läs mer

Förvaltningspolitiken BP2015 Välkommen till ESV

Förvaltningspolitiken BP2015 Välkommen till ESV Förvaltningspolitiken BP2015 Välkommen till ESV 08.35 09.00 Förvaltningspolitiken Torkel Nyman 09.00 09.25 e-förvaltning Anders Nyström 09.25 09.30 Utvecklingen av Charlotta Eriksson resultatstyrningen

Läs mer

Kommittédirektiv. Effektiv styrning av nationella digitala tjänster i en samverkande förvaltning (N 2016:01) Dir. 2016:39

Kommittédirektiv. Effektiv styrning av nationella digitala tjänster i en samverkande förvaltning (N 2016:01) Dir. 2016:39 Kommittédirektiv Effektiv styrning av nationella digitala tjänster i en samverkande förvaltning (N 2016:01) Dir. 2016:39 Beslut vid regeringssammanträde den 19 maj 2016 Sammanfattning En särskild utredare

Läs mer

Säkerställd digitalisering. Magnus Gunnarsson Mats Goffhé

Säkerställd digitalisering. Magnus Gunnarsson Mats Goffhé Säkerställd digitalisering Magnus Gunnarsson Mats Goffhé ESV:s uppdrag och roll 2 Regeringens program för digital förnyelse av det offentliga Sverige 2016-2018 3 Regeringsuppdrag till ESV Uppdrag att ge

Läs mer

Kommittédirektiv. En expertgrupp för digitala investeringar. Dir. 2017:62. Beslut vid regeringssammanträde den 8 juni 2017.

Kommittédirektiv. En expertgrupp för digitala investeringar. Dir. 2017:62. Beslut vid regeringssammanträde den 8 juni 2017. Kommittédirektiv En expertgrupp för digitala investeringar Dir. 2017:62 Beslut vid regeringssammanträde den 8 juni 2017. Sammanfattning En särskild expertgrupp i form av en kommitté ges i uppdrag att stödja

Läs mer

Remiss av SOU 2013:80 Ett minskat och förenklat uppgiftslämnande för företagen

Remiss av SOU 2013:80 Ett minskat och förenklat uppgiftslämnande för företagen 1(6) Näringsdepartementet Remiss av SOU 2013:80 Ett minskat och förenklat uppgiftslämnande för företagen har erhållit rubricerade remiss för yttrande och lämnar här följande synpunkter. Sammanfattning

Läs mer

En enklare förvaltning - till nytta för medborgare och företag

En enklare förvaltning - till nytta för medborgare och företag Offentliga rummet 2007-05-30 Bo Frändén bo.franden@verva.se 08-5505 5745 Grundfakta om VERVA Enrådighetsverk med ett råd Generaldirektör Lena Jönsson chef för myndigheten 6 Enheter Ca 100 anställda 60

Läs mer

På regeringens uppdrag i samverkan med e-delegationen

På regeringens uppdrag i samverkan med e-delegationen För Sverige i tiden Mina meddelanden Ett nytt nationellt adressregister En valfri säker e-brevlåda åt alla På regeringens uppdrag i samverkan med e-delegationen 1 Den enkla historien Vi erbjuder Privatpersoner

Läs mer

IT-Policy för Tanums kommun. ver 1.0. Antagen av Kommunfullmäktige 2013-03-18

IT-Policy för Tanums kommun. ver 1.0. Antagen av Kommunfullmäktige 2013-03-18 IT-Policy för Tanums kommun ver 1.0 Antagen av Kommunfullmäktige 2013-03-18 1 Inledning Tanums kommuns övergripande styrdokument inom IT-området är IT-Policy för Tanums kommun. Policyn anger kommunens

Läs mer

Verksamt.se i samspel med Sveriges kommuner

Verksamt.se i samspel med Sveriges kommuner Projektbeskrivning Verksamt.se i samspel med Sveriges kommuner Forskningsgruppen VITS vid Linköpings universitet inbjuder på uppdrag av Tillväxtverket, Bolagsverket, Skatteverket och Sveriges Kommuner

Läs mer

Yttrande över Delbetänkande Ett minskat och förenklat uppglftslämnande för företagen Dnr, 2013/4

Yttrande över Delbetänkande Ett minskat och förenklat uppglftslämnande för företagen Dnr, 2013/4 1(5) SWEDISH E N V I R O N M E N T A L PROTECTION AGENCY YTTRANDE 2013-06-27 Ärendenr: NV-04558-13 Näringsdepartementet 103 33 Stockholm n.registtator@regeringskansliet.se Yttrande över Delbetänkande Ett

Läs mer

Vägledning för kanalstrategi

Vägledning för kanalstrategi Vägledning Version 1.0 2010-09-28 Vägledning för kanalstrategi Vad vill E-delegationen uppnå med vägledningen? Mål: att bidra till att offentlig förvaltning levererar service till privatpersoner och företag

Läs mer

It-kostnadsuppdraget

It-kostnadsuppdraget It-kostnadsuppdraget Ett gemensamt språk Frukostseminarie 2015-06-04 Förstärkt styrning, samordning och uppföljning av den övergripande itanvändningen i staten En god bild av myndigheternas it-användning

Läs mer

Kommittédirektiv. Utveckling i staten genom systematiska. jämförelser, Dir. 2014:120. Beslut vid regeringssammanträde den 21 augusti 2014

Kommittédirektiv. Utveckling i staten genom systematiska. jämförelser, Dir. 2014:120. Beslut vid regeringssammanträde den 21 augusti 2014 Kommittédirektiv Utveckling i staten genom systematiska jämförelser Dir. 2014:120 Beslut vid regeringssammanträde den 21 augusti 2014 Sammanfattning En särskild utredare ska utreda hur utveckling och effektivisering

Läs mer

Digitaliseringsrättsutredningen

Digitaliseringsrättsutredningen Digitaliseringsrättsutredningen Hur kan juridiken anpassas för att öka farten på digitaliseringen av offentlig sektor? Offentliga rummet den 31 maj 2017 1 Rättsliga förutsättningar för en digitalt samverkande

Läs mer

Målbild - Det digitala mötet Ingående i arbetsutskott helhet

Målbild - Det digitala mötet Ingående i arbetsutskott helhet Slutrapport 1 (46) Datum 2013-05-28 Upprättad av Arbetsgruppen det digitala mötet ingående i E-delegationens arbetsutskott helhet Målbild - Det digitala mötet Ingående i arbetsutskott helhet Slutrapport

Läs mer

1 bilaga. Avsiktsförklaringen blir giltig under förutsättning att den godkänns av regeringen och Sveriges Kommuner och Landstings styrelse.

1 bilaga. Avsiktsförklaringen blir giltig under förutsättning att den godkänns av regeringen och Sveriges Kommuner och Landstings styrelse. Utdrag Protokoll III 5 vid regeringssammanträde 2015-10-29 N2015/07455/EF Näringsdepartementet Godkännande och undertecknande av avsiktsförklaring mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting för

Läs mer

24-timmarsmyndigheten - från ord till handling. Vad händer på central nivå? Bo Frändén

24-timmarsmyndigheten - från ord till handling. Vad händer på central nivå? Bo Frändén 24-timmarsmyndigheten - från ord till handling. Vad händer på central nivå? Bo Frändén bo.franden@statskontoret.se 08-454 47 45 Vi är ett stabsorgan till regeringen och Regeringskansliet. Vår uppgift är

Läs mer

Yttrande över E-delegationens slutbetänkande En förvaltning som håller ihop (SOU 2015:66)

Yttrande över E-delegationens slutbetänkande En förvaltning som håller ihop (SOU 2015:66) Stockholms läns landsting 1 (2) Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2015-11-18 LS 2015-1121 Landstingsstyrelsen Yttrande över E-delegationens slutbetänkande En förvaltning som håller ihop (SOU 2015:66)

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2013 avseende Bolagsverket inom utgiftsområde 24 Näringsliv

Regleringsbrev för budgetåret 2013 avseende Bolagsverket inom utgiftsområde 24 Näringsliv Regeringsbeslut I 9 Näringsdepartementet 2012-12-20 N2012/6241/KLS (slutligt) N2012/6073/ENT N2012/302/ENT m.fl. Se bilaga 1 Bolagsverket Stuvarvägen 21 85181 SUNDSVALL Regleringsbrev för budgetåret avseende

Läs mer

Vägen till framgång? Är det den vi kör på, eller. Magnus Gunnarsson Ekonomistyrningsverket

Vägen till framgång? Är det den vi kör på, eller. Magnus Gunnarsson Ekonomistyrningsverket Vägen till framgång? Är det den vi kör på, eller Magnus Gunnarsson Ekonomistyrningsverket Vi tar fram kunskap Kunskap utredningar Idéer erfarenhetsutbyte Principer utveckling i samverkan Metoder informationsutbyte

Läs mer

Remiss av betänkande (SOU 2015:33) Uppgiftslämnarservice för företagen

Remiss av betänkande (SOU 2015:33) Uppgiftslämnarservice för företagen Näringsdepartementet Enheten för främjande och förenkling 103 33 Stockholm Stockholm Ert dnr: 2015-10-26 N2015/3074/FF Remiss av betänkande (SOU 2015:33) Uppgiftslämnarservice för företagen QTEMA har beretts

Läs mer

Årsberättelse Dnr /113

Årsberättelse Dnr /113 Dnr 131-163906-13/113 Årsberättelse 2012 www.elegnamnden.se Postadress Besöksadress Telefon växel E-postadress 171 94 SOLNA Korta gatan 10 010-574 21 00 kansliet@elegnamnden.se Dnr 131-163906-13/113 2

Läs mer

Nationell nod för faktainformation behövs!

Nationell nod för faktainformation behövs! Remissvar 2009-03-20 D/Dnr. 013-2008-5974 Remissyttrande angående betänkandet Styr samverkan för bättre service Verket för näringslivsutveckling, Nutek, har anmodats inkomma med yttrande över delbetänkande

Läs mer

Årsberättelse för. E-legitimationsnämnden

Årsberättelse för. E-legitimationsnämnden Årsberättelse 1(5) Datum Dnr 2016-02-22 Årsberättelse 2015 för E-legitimationsnämnden www.elegnamnden.se Postadress Besöksadress Telefon växel E-postadress 171 94 SOLNA Korta gatan 10 010-574 21 00 kansliet@elegnamnden.se

Läs mer

Innehåll. Om uppdraget Om Mina meddelanden Anslutning Hur fungerar det? Tillgängligt stöd Vad händer nu? Frågor

Innehåll. Om uppdraget Om Mina meddelanden Anslutning Hur fungerar det? Tillgängligt stöd Vad händer nu? Frågor Innehåll Om uppdraget Om Mina meddelanden Anslutning Hur fungerar det? Tillgängligt stöd Vad händer nu? Frågor Om uppdraget Skatteverket har ett regeringsuppdrag att följa upp statliga myndigheters anslutning

Läs mer

Verksamhetsplan 2017 Samordningsförbund Gävleborg

Verksamhetsplan 2017 Samordningsförbund Gävleborg Verksamhetsplan 2017 Samordningsförbund Gävleborg Bollnäs kommun Gävle kommun Hofors kommun Hudiksvalls kommun Ljusdals kommun Nordanstigs kommun Ockelbo kommun Ovanåkers kommun Sandvikens kommun Söderhamns

Läs mer

Nya grunder för IT-bas erad verks amhetsutveckling. M agnus E nzell. Finans departementet

Nya grunder för IT-bas erad verks amhetsutveckling. M agnus E nzell. Finans departementet Nya grunder för IT-bas erad verks amhetsutveckling M agnus E nzell B akgrund S vensk förvaltning har haft svårt att tillgodogöra sig den nya nätverksorienterade användningen av IT M ats Odell tilsatte

Läs mer

Betänkande av Utveckling av lokal service i samverkan: Se medborgarna för bättre service för medborgarna (SOU 2009:92)

Betänkande av Utveckling av lokal service i samverkan: Se medborgarna för bättre service för medborgarna (SOU 2009:92) 851 81 Sundsvall 2010-04-13 1 (6) Tfn: 060-18 40 00 Fax: 060-12 98 40 bolagsverket@bolagsverket.se www.bolagsverket.se Diarienr AD 46/2010 Finansdepartementet Avdelningen för offentlig förvaltning Lars

Läs mer

Betänkandet SOU 2017:23 digitalforvaltning.nu (Fi2017/01289/DF) Sammanfattning 1(10) Yttrande /112. Finansdepartementet

Betänkandet SOU 2017:23 digitalforvaltning.nu (Fi2017/01289/DF) Sammanfattning 1(10) Yttrande /112. Finansdepartementet 1(10) Finansdepartementet 103 33 STOCKHOLM Betänkandet SOU 2017:23 digitalforvaltning.nu (Fi2017/01289/DF) Sammanfattning Kronofogden delar utredningens bedömning att Sverige har halkat efter jämförbara

Läs mer

Kommittédirektiv. Delegation för e-förvaltning. Dir. 2009:19. Beslut vid regeringssammanträde den 26 mars 2009

Kommittédirektiv. Delegation för e-förvaltning. Dir. 2009:19. Beslut vid regeringssammanträde den 26 mars 2009 Kommittédirektiv Delegation för e-förvaltning Dir. 2009:19 Beslut vid regeringssammanträde den 26 mars 2009 Sammanfattning av uppdraget Offentliga tjänster måste kontinuerligt utvecklas för att möta nya

Läs mer

I följande bilaga beskriver vi genomförandet av uppdraget. Vi diskuterar också vissa metodologiska överväganden.

I följande bilaga beskriver vi genomförandet av uppdraget. Vi diskuterar också vissa metodologiska överväganden. Bilaga 2 Metod Uppdrag och genomförande Statskontoret har i uppdrag att ta fram ett samlat underlag om myndigheternas service i samverkan. I uppdraget ingår att kartlägga medborgares och företags behov

Läs mer

SKLCeSam Programområde Gemensamma tjänster & funktioner. Anna Gillquist

SKLCeSam Programområde Gemensamma tjänster & funktioner. Anna Gillquist SKLCeSam Programområde Gemensamma tjänster & funktioner Anna Gillquist Gemensamma mål för offentlig sektor SKL, e-delegationen och regeringen - Enklare vardag för privatpersoner och företag. - Smartare

Läs mer

Aktiviteter inom Skogsstyrelsen som innebär förenklingar för företagen

Aktiviteter inom Skogsstyrelsen som innebär förenklingar för företagen Datum 2014-03-27 1(7) Aktiviteter inom Skogsstyrelsen som innebär förenklingar för en Utveckla e-tjänster En dörr in Gemensam inlämningspunkt Regeringsuppdrag att inrätta en gemensam inlämningsfunktion

Läs mer

e-sens erfarenheter av utländska e-legitimationer

e-sens erfarenheter av utländska e-legitimationer e-sens Electronic Simple European Networked Services E-förvaltningsdagarna 2016 Stockholm 2016-10-12 e-sens erfarenheter av utländska e-legitimationer presented by Martin Völcker, Ekonomistyrningsverket

Läs mer

Yttrande över delbetänkandet Digitalforvaltning.nu (SOU 2017:23)

Yttrande över delbetänkandet Digitalforvaltning.nu (SOU 2017:23) KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Bergdahl Olle Datum 2017-05-15 Diarienummer KSN-2017-1683 Kommunstyrelsen Yttrande över delbetänkandet Digitalforvaltning.nu (SOU 2017:23) Förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Vägledning för verksamhetsplanering med avseende på e-förvaltning

Vägledning för verksamhetsplanering med avseende på e-förvaltning Vägledning Version 1.0 2010-09-28 Vägledning för verksamhetsplanering med avseende på e-förvaltning Vad vill E-delegationen uppnå med vägledningen? Mål: Att bidra till att offentlig förvaltning planerar

Läs mer

Kommittédirektiv. Inrättande av en myndighet för digitalisering av den offentliga sektorn. Dir. 2017:117

Kommittédirektiv. Inrättande av en myndighet för digitalisering av den offentliga sektorn. Dir. 2017:117 Kommittédirektiv Inrättande av en myndighet för digitalisering av den offentliga sektorn Dir. 2017:117 Beslut vid regeringssammanträde den 7 december 2017 Sammanfattning En särskild utredare ska förbereda

Läs mer

* Skatteverket. Skatteverkets Kanalstrategi

* Skatteverket. Skatteverkets Kanalstrategi * Skatteverket Skatteverkets Kanalstrategi Framtagen av Charlotte Rylander 2010 * Skatteverket 2(8) Kanalstrategi 1 INLEDNING Skatteverkets långsiktiga mål är att medborgare och företag har förtroende

Läs mer

Uppdrag att följa de statliga myndighetemas användning av it och hur myndigheterna tar tillvara digitaliseringens möjligheter 1 bilaga

Uppdrag att följa de statliga myndighetemas användning av it och hur myndigheterna tar tillvara digitaliseringens möjligheter 1 bilaga Regeringsbeslut III 5 REGERINGEN 2016-02-25 N2016/01642/EF Näringsdepartementet Ekonomistyrningsverket Box 45316 104 30 Stockholm EKONOMiSTYRNINGSVERKEr Inkom Uppdrag att följa de statliga myndighetemas

Läs mer

Internationell strategi. Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner

Internationell strategi. Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner Internationell strategi Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner Vi lever i en allt mer globaliserad värld som ger ökade möjligheter men som också ställer nya krav. Linköpings

Läs mer

Kommittédirektiv. En myndighet för samordning av elektronisk identifiering och signering. Dir. 2010:69

Kommittédirektiv. En myndighet för samordning av elektronisk identifiering och signering. Dir. 2010:69 Kommittédirektiv En myndighet för samordning av elektronisk identifiering och signering Dir. 2010:69 Beslut vid regeringssammanträde den 17 juni 2010 Sammanfattning En särskild utredare ska förbereda och

Läs mer

Vatten och tillväxt. Dreamhack. Hockey

Vatten och tillväxt. Dreamhack. Hockey Vatten och tillväxt Dreamhack Hockey Kunden uppdragsgivaren Engagemang som privatperson Dagis, skola, äldrevård, vatten & avlopp, vårdcentral, avfall, fastighet etc. Engagemang som företagare Tillstånd

Läs mer

Verksamt.se/kommun. Varför kommuner vill samverka för att förenkla för företagare

Verksamt.se/kommun. Varför kommuner vill samverka för att förenkla för företagare Verksamt.se/kommun Varför kommuner vill samverka för att förenkla för företagare Vad är verksamt.se? Ett samarbete mellan Bolagsverket, Skatteverket och Tillväxtverket. Utgår från EUs tjänstedirektiv och

Läs mer

Enklare i esamhället. Lennart Jonasson

Enklare i esamhället. Lennart Jonasson Enklare i esamhället Lennart Jonasson Den digitala revolutionen - Den digitala revolutionen ändrar på ett omvälvande sätt förutsättningarna för stora delar av samhällslivet, såväl nationellt och internationellt

Läs mer

Göran Kristiansson Nordisk El-Arkivseminar Island maj E-delegationsuppdraget Förstudie e-arkiv och e-diarium

Göran Kristiansson Nordisk El-Arkivseminar Island maj E-delegationsuppdraget Förstudie e-arkiv och e-diarium Göran Kristiansson Nordisk El-Arkivseminar Island 25-27 maj 2011 E-delegationsuppdraget Förstudie e-arkiv och e-diarium Målbilder Målet för svensk e-förvaltning är att den ska vara så enkel som möjligt

Läs mer

Digitalisering av det offentliga Sverige

Digitalisering av det offentliga Sverige Digitalisering av det offentliga Sverige 2016-08-28 Frukostseminarium Mål för digitaliseringen av det offentliga Sverige Förvaltningspolitik It-politik Digital förvaltning Digitalt först En innovativ och

Läs mer

SERVERAT (TIDIGARE VERKSAMT.SE/KOMMUN) Enklare restaurangföretagande

SERVERAT (TIDIGARE VERKSAMT.SE/KOMMUN) Enklare restaurangföretagande SERVERAT (TIDIGARE VERKSAMT.SE/KOMMUN) Enklare restaurangföretagande 2016-05-26 Överenskommelse med regeringen 2016-2017 Bakgrunden till projektet Företagarens utmaningar Kommun Bygglovkontor Miljökontor

Läs mer

Boverket. Remissvar - En förvaltning som håller ihop, SOU 2015:66. Yttrande. Regeringskansli et Näringsdepartementet 103 33 STOCKHOLM

Boverket. Remissvar - En förvaltning som håller ihop, SOU 2015:66. Yttrande. Regeringskansli et Näringsdepartementet 103 33 STOCKHOLM Boverket Myndigheten for samhallsplanenng, byggande och boende Yttrande Datum 20IS-12-08 3.1.2 Regeringskansli et Näringsdepartementet 103 33 STOCKHOLM Diarienummer 2638/20lS Ert diarienummer N20lSIS090/EF

Läs mer

eprogram 2025 Verksamhetsutveckling med e-stöd

eprogram 2025 Verksamhetsutveckling med e-stöd Verksamhetsutveckling med e-stöd eprogram 2025 beslutades av kommunfullmäktige den 29 augusti 2013. Förord Under 2009 inleddes diskussionen kring uppdatering av eprogrammet. Det då gällande eprogrammet

Läs mer

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 1 (39) Datum 2010-01-28. Diarienr 2009-3309. Utgåva. Gemensamma rutiner.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 1 (39) Datum 2010-01-28. Diarienr 2009-3309. Utgåva. Gemensamma rutiner. samhällsskydd och beredskap 1 (39) Gemensamma rutiner Uppdrag inom SOES samhällsskydd och beredskap 2 (39) Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 4 2. Inledning... 7 2.1 Bakgrund...7 2.2 Syfte...7 2.3

Läs mer

E-arkiv och e-diarium (eard) översiktlig beskrivning. Version 2.0

E-arkiv och e-diarium (eard) översiktlig beskrivning. Version 2.0 E-arkiv och e-diarium (eard) översiktlig beskrivning Version 2.0 14 januari 2013 Kristiansson/Almalander/Geber 14 januari 2013 2.0 1(18) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. SAMMANFATTNING... 3 2. PROJEKTBESKRIVNING...

Läs mer

Nationellt samordnad IT-användning i kommunal vård och omsorg. Lägesrapport, kommunerna, nationella IT- strategin

Nationellt samordnad IT-användning i kommunal vård och omsorg. Lägesrapport, kommunerna, nationella IT- strategin Nationellt samordnad IT-användning i kommunal vård och omsorg Lägesrapport, kommunerna, nationella IT- strategin 1 Syftet med uppdraget Förankring av den nationella IT-strategin Framtagning av en handlingsplan

Läs mer

Analys av Plattformens funktion

Analys av Plattformens funktion Analys av Plattformens funktion Bilaga 3: Plattform för hållbar stadsutveckling årsrapport för 2015 Författarna ansvarar för innehållet i rapporten. Plattformen har inte tagit ställning till de rekommendationer

Läs mer

REMISSVAR. SOU 2013:80 Ett minskat och förenklat uppgiftslämnande för företagen 1(10) REGERINGSKANSLIET. N äringsdepartementet STOCKHOLM

REMISSVAR. SOU 2013:80 Ett minskat och förenklat uppgiftslämnande för företagen 1(10) REGERINGSKANSLIET. N äringsdepartementet STOCKHOLM LANTMÄT E RI E T 1,, b lm + 1(10) REMISSVAR 2014-03-12 Dm 102-2014/133 REGERINGSKANSLIET N äringsdepartementet 103 33 STOCKHOLM Ert Dnr N2013/5588/ENT SOU 2013:80 Ett minskat och förenklat uppgiftslämnande

Läs mer

Tillsynsforums,vårkonferens,2015505520,, Charlo9e,Barta,5,,koordinator,för,nätverket,

Tillsynsforums,vårkonferens,2015505520,, Charlo9e,Barta,5,,koordinator,för,nätverket, Tillsynsforums,vårkonferens,2015505520,, Charlo9e,Barta,5,,koordinator,för,nätverket, Myndighetsnätverket Sexton olika myndigheter. Sexton olika uppdrag. Tillsammans utvecklar vi våra medarbetare och våra

Läs mer

Ett minskat och förenklat uppgiftslämnande för företagen, SOU 2013:80

Ett minskat och förenklat uppgiftslämnande för företagen, SOU 2013:80 Datum Beteckning 2014-03-11 Ert datum Dnr 2014/52 Er beteckning Avdelningen för 2014-01-10 N2013/5588/ENT Datainsamling från företag och organisationer Cecilia Hertzman 019-176127, 076-722 6127 1(6) Regeringskansliet

Läs mer

Uppföljning av myndigheternas arbete med e-förvaltning och e-tjänster 2013

Uppföljning av myndigheternas arbete med e-förvaltning och e-tjänster 2013 2013-11-05 Uppföljning av myndigheternas arbete med e-förvaltning och e-tjänster 2013 Rapport från E-delegationen Innehåll Förord... 5 Sammanfattning... 6 1 Om undersökningen... 9 1.1 Uppdrag... 9 1.2

Läs mer

Vad händer med översynen av Svensk e-elegitimation?

Vad händer med översynen av Svensk e-elegitimation? Vad händer med översynen av Svensk e-elegitimation? Regeringsuppdraget och det fortsätta förstudiearbetet Eva Ekenberg, kanslichef E-legitimationsnämnden Ingvar Ritzén, projektledare HiQ Några hållpunkter

Läs mer

Avdelningen för digitalisering Center för esamhället, SKL

Avdelningen för digitalisering Center för esamhället, SKL Avdelningen för digitalisering Center för esamhället, SKL Vård och omsorg Skola och lärande Näringsliv och arbete Samhällsbyggnad, transport och miljö Kultur, fritid och besöksnäring Demokrati och delaktighet

Läs mer

Med medborgaren i centrum. Regeringens strategi för en digitalt samverkande statsförvaltning

Med medborgaren i centrum. Regeringens strategi för en digitalt samverkande statsförvaltning Med medborgaren i centrum Regeringens strategi för en digitalt samverkande statsförvaltning Produktion Näringsdepartementet Illustration Blomquist Foto Matton Collection/Johnér omslag, Kristian Pohl s

Läs mer

Informations- och dialogdagar om digital inlämning av. årsredovisningar november 2016

Informations- och dialogdagar om digital inlämning av. årsredovisningar november 2016 Informations- och dialogdagar om digital inlämning av årsredovisningar 28-29 november 2016 Standard Business Reporting (SBR) Film SBR 2016-12-05 2 Regeringsuppdraget I juli 2016 fattade regeringen beslut

Läs mer

Verksamt.se/Kommun. Introduktion till förstudien. Bengt Svensson Anders Persson Sofie Arvidsson

Verksamt.se/Kommun. Introduktion till förstudien. Bengt Svensson Anders Persson Sofie Arvidsson Verksamt.se/Kommun Introduktion till förstudien Bengt Svensson Anders Persson Sofie Arvidsson Kommun Bygglovkontor Miljökontor Enheten för alkohol, tobak & spel Räddningstjänst VA-enhet Ansökan om bygglov,

Läs mer

Uppdrag att koordinera genomförandet av grön infrastruktur i Sverige (M2015/684/Nm)

Uppdrag att koordinera genomförandet av grön infrastruktur i Sverige (M2015/684/Nm) 1(5) SW E D I SH E N V IR O N M EN T A L P R OT E C T IO N AG E NC Y SKRIVELSE 2015-09-20 Ärendenr: NV-01521-15 Uppdrag att koordinera genomförandet av grön infrastruktur i Sverige (M2015/684/Nm) Delredovisning

Läs mer

Digitaliseringen av det offentliga Sverige Öppna data

Digitaliseringen av det offentliga Sverige Öppna data Digitaliseringen av det offentliga Sverige Öppna data Magnus Enzell Enheten för digital förvaltning 1 Hur arbetar regeringen med digitalisering? N Infrastruktur Bostads- och digitaliseringsminister Peter

Läs mer