Utvecklingsmyndighet Bolagsverket

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Utvecklingsmyndighet Bolagsverket"

Transkript

1 AD 340/2011 RAPPORT TILL REGERINGSKANSLIET Utvecklingsmyndighet Bolagsverket N 2011/1368/ITP Företag och Företagande Datum: Version: 1.0 Upprättad av: Hans Ekstål

2 Hans Ekstål (18) Innehållsförteckning 1 SAMMANFATTNING UTVECKLINGSOMRÅDE Utvecklingsområdet företag och företagande INSATSER Aktiviteter som är genomförda Dialogdagar E-delegationen och Uppdrag Helhet Verksamt.se Mina meddelanden FMUL. Förenklat och Minskat Uppgiftslämnande företag Internationellt arbete Handlingsplan utvecklingsansvar företag och företagande Övrigt Aktiviteter som påbörjats och planeras E-delegationen och Uppdrag Helhet Arena för erfarenhetsutbyte Fortsatt utveckling verksamt.se Mina meddelanden Fortsatt utredning Förenklat och Minskat Uppgiftslämnande företag Återkoppling till sektorn Internationellt arbete Övrigt Identifierade processer och samverkan Identifierade behov av bastjänster och andra insatser Aktiviteter som är identifierade men inte påbörjade MÅLUPPFYLLELSE FÖRUTSÄTTNINGAR OCH HINDER Generella framgångsfaktorer Juridiska framgångsfaktorer Finansiella framgångsfaktorer Samverkansformer Styrning och organisation BILAGOR... 18

3 Hans Ekstål (18) 1 SAMMANFATTNING Regeringen har utsett Bolagsverkets som utvecklingsansvarig myndighet för området företag och företagande. Sedan förra årets rapport har Bolagsverket fortsatt arbetet med utvecklingsansvaret genom att främja och samordna myndigheters utvecklingsarbete avseende olika aspekter av e-tjänster och e-förvaltning. Vår utgångspunkt i detta är i första hand användarens behov. Bolagsverket har lagt stort fokus på samverkan med e-delegationen, SKL och övriga utvecklingsmyndigheter. Verket anser att detta är det bästa sättet att identifiera och stödja de myndighets- och sektorsövergripande processer som är problematiska för användaren eftersom det inte begränsar oss endast till företagarperspektivet. Genom detta helhetsperspektiv har arbetet bidragit till att verket genom samarbetet med myndigheter och andra tagit till vara de fördelar som kan vinnas för enskilda samt för staten som helhet (6 myndighetsförordningen). I detalj så innebär detta att mycket resurser lagts på deltagande i det helhetsarbete Uppdrag helhet som e-delegationen inrättade i september Syftet med uppdraget är att möjliggöra en effektivare utveckling av den gemensamma e-förvaltningen genom att ta fram en plan för hur planerade och framtida förvaltningsgemensamma tjänster ska användas inom offentlig sektor. Bolagsverket har under året även bedrivit ett antal aktiviteter med syfte att bidra till regeringens mål när det gäller förenkling av den myndighetsgemensamma e- förvaltningen. Dialogdagar. För drygt ett år sedan inledde Bolagsverket arbetet med en serie av dialogmöten. När myndigheten summerar dessa så kan det konstateras att det finns en stor samsyn på att huvudfokus ska vara samordning av hur vi myndigheter möter företagaren och hur företagaren lämnar uppgifter till oss. Verksamt.se. Företagarsajten verksamt.se är numera en etablerad digital kontaktyta som bidrar med fördelar för såväl företagaren som för de myndigheter som har företagaren som målgrupp. Bolagsverket lägger därför, både som utvecklingsmyndighet och som en av förvaltarna, stort fokus på att förstärka innehållet och effekterna av verksamt.se. Sedan föregående rapportering har nya versioner och nya funktioner levererats och driftsatts. Projektet Mina meddelanden bedrivs som ett projekt inom verksamtsamarbetet beslutade regeringen om den förordning som ger Skatteverket i uppdrag att ansvara för denna infrastruktur. Därmed kunde de första säkra meddelandena skickas. FMUL. Förenklat och Minskat Uppgiftslämnande företag. Arbetet med att kartlägga företagens uppgiftslämnande till det offentliga fortsätter.

4 Hans Ekstål (18) Arbetet kommer även fortsättningsvis att bedrivas i nära samverkan med de myndigheter som ställer uppgiftskrav på företagen. För att de initiativ som tagits och de aktiviteteter som identifierats ska göra avsedd nytta finns ett antal framgångsfaktorer. En grundläggande framgångsfaktor är att det finns en process för eskalering av utvecklingsfrågor. Detta då det i utvecklingsansvaret inte finns något mandat att styra andra myndigheters planer. Det behöver heller inte vara så men avsaknad av styrinstrumentet kräver då att det finns en mottagare för sådana problemställningar. Helst ska då mottagaren i denna eskaleringsprocess ha mandat att styra utveckling och införande. De mest kritiska av övriga framgångsfaktorer är. Juridik. Regelverken behöver i möjligaste mån anpassas för att ge en bättre plattform för e-förvaltning. Finansiering. Små myndigheter och kommuner behöver bättre ekonomiska förutsättningar för att delta i effektiviseringsprojekt. Det behövs pris- och affärsmodeller som underlättar utbyte av information mellan myndigheter. Samverkansformer. Framtagna tjänster bör förvaltas och driftas på effektivaste sättet. Förvaltningsansvaret läggs idag ofta på den myndighet som utvecklat tjänsten. Styrning och organisation. Det är av största vikt att det finns samordnade, tidsatta och styrda planer för införande av och anslutning till förvaltningsgemensamma tjänster. Slutligen kan det konstateras att arbetet med att identifiera myndighetsövergripande processer, nödvändiga aktörer samt de myndighetsövergripande e-tjänster som det finns behov av är av en löpande och ständigt pågående natur. Arbetet behöver därför fortsätta över lång tid, troligen längre än detta uppdrag sträcker sig. 2 UTVECKLINGSOMRÅDE Regeringen har utsett fyra utvecklingsmyndigheter: Bolagsverket, Lantmäteriet, Skatteverket och Transportstyrelsen för att stödja det fortsatta arbetet inom e-förvaltningen. Bolagsverkets utvecklingsområde är företag och företagande. Utvecklingsmyndigheterna ska enligt uppdraget (N2011/1368/ITP): Identifiera relevanta aktörer och myndighetsövergripande processer. Identifiera myndighetsövergripande behov av e-tjänster som stödjer brukaren i dess kontakt eller informationsutbyte med det offentliga. Ta fram handlingsplan, som grundar sig på ingående aktörers verksamhetsplaner, som identifierar möjligheter till besparingar och ökade nyttor genom en högre grad av samverkan inom e-förvaltningsområdet. Beakta utvecklingen inom EU.

5 Hans Ekstål (18) Beakta utvecklingen inom det internationella standardiseringsarbetet. Främja användningen av öppna standarder. Vidare ska utvecklingsmyndigheterna verka för att: Koordinera e-förvaltningsprojekt och då främst de som har som syfte att producera: o Infrastrukturella tjänster o Bastjänster för information o E-tjänster i samverkan Aktörer inom området har verksamhetsplaner som inkluderar insatser inom e-förvaltningsområdet. Aktiv samverkan mellan relevanta aktörer för att främja en innovativ utveckling och tredjepartsutveckling av e-förvaltningstjänster. Gemensam kravställning mot leverantörer. Samordnat erfarenhetsutbyte vad gäller teknik och test. Stärka informationssäkerheten. Bolagsverket ska årligen redovisa sitt uppdrag till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) med kopia till e-delegationen, senast den 1 februari varje år. I rapporten ska det särskilt redovisas: Hur myndigheterna inom utvecklingsområdet lever upp till kravet i 6 myndighetsförordningen att genom samarbete med myndigheter och andra ta tillvara de fördelar som kan vinnas för enskilda samt för staten som helhet. Hur arbetet har bidragit till att uppnå regeringens mål att det ska vara så enkelt som möjligt för så många som möjligt att utöva sina rättigheter och fullgöra sina skyldigheter och att ta del av förvaltningens service. Hinder för utvecklingen och lämna förslag till lösningar. Uppdraget ska slutredovisas senast den 31 december Utvecklingsområdet företag och företagande Bolagsverket har länge arbetat tillsammans med andra myndigheter med att förenkla och förbättra myndighetsservice riktad till blivande och befintliga företag. I myndighetssamarbetet som benämns Starta och driva företag ingår idag Arbetsförmedlingen, Bolagsverket, Försäkringskassan, Skatteverket, Tullen och Tillväxtverket. I samarbetet har det tagits fram flera bra produkter och e-tjänster; exempelvis företagarsajten verksamt.se, starta företag-dagen och starta företagbroschyren. Olika behov och kontakter uppstår från den allra första tanken på att starta ett företag till att driva, utveckla och sedan till att eventuellt avsluta företagets verksamhet. Detta kallar vi för ett företags livscykel. Under ett företags livscykel är det en stor mängd aktiviteter som ska utföras och mycket information som ska lämnas till eller inhämtas av myndigheter.

6 Hans Ekstål (18) Enligt uppdraget som utvecklingsmyndighet ska Bolagsverket avgränsa utvecklingsområdet genom att identifiera målgruppernas och intressenternas behov av myndighetsövergripande e-tjänster. För att strukturera denna del av uppdraget har Bolagsverket utgått ifrån företagets livscykel och de behov som uppstår där. Verket har då sett att det finns möjlighet att använda ett antal redan påbörjade aktiviteter som plattformar, exempelvis myndighetssamarbetet Starta & driva företag och utredningsuppdraget förenklat och minskat uppgiftslämnande. Som utvecklingsmyndighet för e-förvaltning inom området företag och företagande ska Bolagsverket också samordna och skapa en arena för att identifiera behov och hitta lösningar som sedan kan sammanställas i en handlingsplan. Detta arbete inleddes med de dialogdagar som genomfördes under 2011 och Resultatet av dialogdagarna har sammanställts och återkopplats till deltagarna. Under 2013 planerar Bolagsverket för liknande aktiviteter. Arbetet med att identifiera myndighetsövergripande processer, nödvändiga aktörer samt de myndighetsövergripande e-tjänster som det finns behov av är av en löpande och ständigt pågående natur. Vilket medför att arbetet måste fortsätta över lång tid, troligen längre än detta uppdrag sträcker sig. 3 INSATSER 3.1 Aktiviteter som är genomförda Dialogdagar. Under året har dialogdagar med sektorns aktörer hållits. Under dialogdagarna har både intressenter från myndigheter och privata sektorn medverkat. Under dagarna väcktes många frågor, behov identifierades och diskuterades. Under våren 2012 summerade drygt trettio myndigheter och organisationer dialogen och några pågående arbeten inom området lyftes fram. Det finns en stor samsyn på att huvudfokus ska vara samordning av hur vi myndigheter möter företagaren och hur företagaren lämnar uppgifter till oss E-delegationen och Uppdrag Helhet. I september 2012 inrättade E-delegationen arbetsutskottet Helhet. Syftet med projektet är att möjliggöra en effektivare utveckling av den gemensamma e- förvaltningen genom att ta fram en plan för hur planerade och framtida förvaltningsgemensamma tjänster ska användas inom offentlig sektor. Arbetet ska vidare, baserat på användarbehoven, möjliggöra medborgares och företagares tillgång till de förvaltningsgemensamma tjänsterna. I slutändan ska arbetet leda till ett antal förslag som förbättrar mötet mellan offentlig sektor och medborgare/företagare. Arbetet ska sträva efter att uppnå en hög användarnytta och utgå från den livssituation en medborgare befinner sig i. Slutrapport från uppdrag helhet kommer att lämnas under mars 2013.

7 Hans Ekstål (18) Sett utifrån målen med utvecklingsansvaret så bidrar samarbetet inom uppdrag helhet mycket väl till Bolagsverkets planerade mål. Bolagsverket har sett att det är svårt att avgränsa samordning och e-stöd till enbart sektorn företagare. Ex. ett företag företräds av en privatperson som kan vara i kontakt med myndigheter som stödjer målgrupperna fordon/förare och användare av geografisk information. En användares process spänner ofta över flera av de sektorer som identifierats. Totalt sett uppnås bättre förslag med större genomslagskraft om utvecklingsmyndigheterna arbetar tillsammans än vad vi gör var och en för sig Verksamt.se Bolagsverket, Skatteverket och Tillväxtverket utvecklar och driver tillsammans företagarsajten verksamt.se. Verksamt.se innehåller samordnad information och tjänster för målgrupperna blivande företagare och företagare som redan bedriver affärsverksamhet. Syftet med verksamt.se är synonymt med utvecklingsansvarets innebörd nämligen att förenkla för såväl företagare som myndigheter. Genom att använda verksamt.se kan företagaren bl.a. skapa en affärsplan, registrera ett företag och ändra uppgifter om företaget hos Bolagsverket, anmäla sig för att få F- skattsedel, registrera sig som arbetsgivare eller göra momsregistrering. Verksamt.se är numera en etablerad digital kontaktyta som bidrar med fördelar för såväl användaren som för ingående parter/myndigheter. Bolagsverket lägger därför, både som utvecklingsmyndighet och som en av förvaltarna, stort fokus på att förstärka innehållet och effekterna av verksamt.se Sedan föregående rapportering har nya versioner och nya funktioner levererats och driftsatts Mina meddelanden. Projektet Mina meddelanden bedrivs inom myndighetssamarbetet Starta och driva företag och syftar till utvecklandet av en myndighetsgemensam infrastruktur för att lösa likartade verksamhetsproblem samt skapa ett säkert sätt för elektroniskt kommunikation mellan myndigheter och privatpersoner och företag. Lösningen utvecklas av Skatteverket, Bolagsverket och Tillväxtverket i samverkan beslutade regeringen om den förordning som ger Skatteverket i uppdrag att ansvara för denna infrastruktur. Därmed kunde de första säkra meddelandena skickas (flöden från Skatteverket, Bolagsverket och Transportstyrelsen) FMUL. Förenklat och Minskat Uppgiftslämnande företag På uppdrag av regeringen har fjorton statliga myndigheter genomfört en kartläggning över företags uppgiftslämnande i syfte att möjliggöra förenklingar. Bolagsverket ansvarar för att koordinera och leda arbetet, som genomförs i nära samverkan mellan myndigheterna. Resultatet lämnades i en lägesrapport till regeringen den 19 juni Se bilaga 1 Lägesrapport Förenklat och minskat uppgiftslämnande.

8 Hans Ekstål (18) Kartläggningen visar att det i lagar, förordningar eller föreskrifter finns över krav på att lämna uppgifter till de fjorton myndigheterna. Det ger en samlad bild över uppgiftslämnandet och den potential som finns för ett fortsatt utvecklingsarbete. För myndigheterna handlar det om att ständigt ifrågasätta den egna insamlingen samt att använda de uppgifter som redan finns för att underlätta för företagaren. Det finns även möjligheter för myndigheterna att öka återanvändningen av uppgifter mellan varandra istället för att samla in dem direkt från företagen. Allt med utgångspunkten en uppgift en gång. Till följd av kartläggningens resultat har Skatteverket, Statistiska centralbyrån och Bolagsverket startat ett samarbete kring återanvändning av grundläggande uppgifter. Ett antal uppgifter har valts ut, begrepps- och informationsmodellering pågår. En katalog och guide för återanvändning ska skapas. Liknande arbeten planeras även för uppgifter inom ekonomisk information, offentlig upphandling och ärendeinformation Internationellt arbete. Under året har Bolagsverket utifrån utvecklingsansvaret deltagit i EU-initierade arbeten så som STORK 2.0 (Secure identity across borders linked 2.0), SPOCS (Simple Procedures Online for Cross Border Services), e-codex (e-justice via Online Data Exchange) och EBR (European Business Register). Fokus här har legat på de områden som verket tror kommer att påverka det kommande arbetet på den svenska e-förvaltningsnivån och då främst kopplat till sektorn företag och företagande. Bolagsverket bevakar också de olika initiativ som pågår omkring elektronisk identifiering av företag Handlingsplan utvecklingsansvar företag och företagande Bolagsverket har upprättat en handlingsplan för arbetet med utvecklingsansvaret, se bilaga 2 Handlingsplan utvecklingsansvar sektorn företagande_ Handlingsplanen pekar ut prioriterade områden, mål och strategier för utvecklingsansvaret. Parallellt med handlingsplanen hålls löpande uppdaterade listor och förteckningar över dels de intressenter, aktörer och nätverk som är aktiva inom e-förvaltningsområde och dels förslag till insatser för att främja e- förvaltningsutvecklingen inom sektorn Övrigt Under året har Bolagsverket även bidragit till att stärka e-förvaltningen inom sektorn på följande sätt. Samarbete med projektet DUKAT (Linköpings universitet och SKL) Deltagit i myndighetsövergripande projekt med syfte att ta fram mallar och metoder för samverkan i e-förvaltningsprojekt. Deltagit i projekt inom Myndighetsnätverket (Bolagsverket, Centrala studiestödsnämnden (CSN), Försäkringskassan, Statens tjänstepensionsverk (SPV), Länsstyrelsen i Västernorrlands län,

9 Hans Ekstål (18) Mittuniversitetet, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, Specialpedagogiska skolmyndigheten och Tullverket). Deltagit i utredningsarbete inom e-legitimationsnämnden Deltagit i förstudier. Mina fullmakter, mina meddelanden, Nationell ställföreträdartjänst Samverkan med Lantmäteriet angående register för Samfällighetsföreningar 3.2 Aktiviteter som påbörjats och planeras E-delegationen och Uppdrag Helhet. Utredningen lämnar sin slutrapport i februari I rapporten finns förslag till förstudier och utvecklingsinsatser. Troligen kommer rapporten även att föreslå en fortsättning för utredningsuppdraget Arena för erfarenhetsutbyte Under 2012 arrangerades dialogdagar för aktörer inom sektorn. Bolagsverket planerar liknande evenemang för Fortsatt utveckling verksamt.se Utvecklingen av verksamt.se fortsätter i enlighet med den digitala agendan för Sverige, det regeringsuppdrag Bolagsverket fått från Näringsdepartementet om bland annat hanteringen av öppen data samt det uppdrag verksamt och de deltagande myndigheterna har från UD ang. tjänstedirektivets elektroniska kontaktpunkt. Regeringen har också satt mål för vad de vill att företagssajten verksamt.se ska åstadkomma fram till Förutom att verksamt.se ska ha fler besökare 2020 än 2012 så ska merparten av dem som använt verksamt.se tycka att den gör det enklare att starta och driva företag. Se bilaga 3 Verksamhetsplan 2013_verksamt.se. Under 2013 ligger fokus för utvecklingen på Ökad tillgänglighet. Verksamt.se ska även under 2013 tillgänglighetsanpassas utifrån E-delegationens vägledning för webbutveckling. Öppen data. Regeringen har uppdragit till Bolagsverket, Tillväxtverket och Skatteverket att möjliggöra för tredje part att kunna använda tillgänglig information på verksamt.se för utveckling av tjänster. Årsredovisning. I och med de nya reglerna som gör att vissa Aktiebolag inte behöver ha revisor så har behovet av ett enklare sätt att skapa och skicka in sin årsredovisning uppstått. Inom verksamtsuppdraget ska det därför utredas och eventuellt utvecklas ett sätt för de bolag som valt att inte ha revisor att skicka in sin årsredovisning snabbt, enkelt och rätt. Aktörsanslutningar. Ett arbete har startat med direktivet att ta hand om förberedelsearbetet för att utvidga myndighetssamarbetet Starta och driva företag med fler aktörer.

10 Hans Ekstål (18) Mina meddelanden Arbetet fortsätter under 2013 med att öka anslutningstakten för nya meddelanden, nya brevlådeoperatörer samt att utreda och utveckla lösningen med dubbelriktad kommunikation. Förutsättningarna för en ökad anslutningstakt bedöms som goda genom att samtliga e-delegationsmyndigheter ställt sig bakom detta Fortsatt utredning Förenklat och Minskat Uppgiftslämnande företag För att ta tillvara resultatet hittills (se redogörelse för 2012 ovan) har regeringen beslutat att förlänga uppdraget till november Arbetet är tillsammans med andra satsningar inom området en fortsättning av regeringens regelförenklingsarbete, med ambitionen att åstadkomma en märkbar positiv förändring i företagens vardag Återkoppling till sektorn Under 2012 har Bolagsverket som nämns ovan arrangerat dialogdagar inom sektorn med syfte att skapa en arena för gemensam planering och erfarenhetsutbyte. Som ett ytterligare led i detta begär verket inför 2013 in utvecklingsplaner för de myndigheter som har betydande e-tjänsteutveckling inom förtagarsektorn. Syftet med aktiviteten är att utifrån vår helhetssyn bidra till återanvändning och samverkan Internationellt arbete Under 2013 kommer Bolagsverket att utöka deltagandet i de internationella samarbeten som verket ser kommer att påverka vår sektor Övrigt Utifrån Bolagsverkets arbete med att identifiera myndighetsövergripande processer och effektiviserande samverkansmöjligheter så planeras även start av följande aktiviteter under Användning av grunddata. Inom e-delegationen pågår en utredning om Semantisk interoperabilitet. När det gäller grundinformation om företag finns det redan nu alla förutsättningar för sektorns myndigheter att hämta sin företagsinformation från Bolagsverkets register. Tillsammans med de andra utvecklingsmyndigheterna ta fram förslag på myndighetsgemensamma styr- affärs- och prismodeller för samverkan och informationsutbyte. Utveckling av en visningtjänst för den förvaltningsgemensamma tjänsten Mina Fullmakter. Utveckla stöd för användande av företagsinformation i e-id 2.0 e-tjänster. 3.3 Identifierade processer och samverkan Bolagsverket har i samverkan med andra sektorsmyndigheter sedan länge arbetat utifrån en gemensamt identifierad process för start av företag. Bilden nedan är ett

11 Hans Ekstål (18) utdrag från rapporten Starta företag slutrapport. Rapporten har bland annat utgjort underlag för utvecklingen av verksamt.se. Den service som idag erbjuds i form av verksamt.se och övriga produkter inom myndighetssamarbetet Starta och driva företag är ett resultat av de behov som identifierats utifrån denna gemensamma bild av starta företagprocessen. Målet inför 2013 är att utveckla och komplettera denna service. När det gäller den fortsatta utvecklingen av stödet till de som driver företag så finns det inte ett lika väl definierat processunderlag. Företagarens processer när det gäller myndighetskontakter skiljer sig väsentligt åt beroende på omfattning och typ av verksamhet. I dag finns ett relativt bra processunderlag för de branscher som har stöd i samverkansprodukterna. Det finns även övergripande beskrivna processer för de tjänsteproducerande EU-företag vars etableringsprocess Sverige ska stödja enligt EU:s tjänstedirektiv. Bolagsverket kommer att fortsätta med att identifiera företagarens processer under Arbetet kommer till största delen att bedrivas i myndighetssamarbetet och verksamts regi. Bolagsverket har också sett att stödet till företagaren inte blir komplett om fokus endast ligger på det processtöd som ska samordnas enligt utvecklingsuppdraget. En företagare är en medborgare som i sina myndighetskontakter har behov av stöd både som företagare och som privatperson. Det är inte helt ovanligt att en livshändelse som gäller företaget skapar behov av kontakter med andra myndigheter än de som har företag som målgrupp. Ex. en familjemedlem och företagsdelägare dör, företagslokal och bostad behöver anpassas för funktionshinder.

12 Hans Ekstål (18) Myndigheterna behöver därför utgå från användarens behov och inte från de interna myndighetsprocesser och den organisation som skapats utifrån dessa. Det är svårt för användaren att administrera sina myndighetskontakter när det stöd som finns är byggt utifrån myndigheternas specifika uppdrag. Det ska vara enkelt för användaren att få information och stöd utifrån den fråga man har. Användaren behöver bli guidad och få förslag som löser eller underlättar hanteringen av ärendet. Det är alltså myndigheterna som ska samordna sig efter användarens process och inte tvärtom. För att detta ska vara möjligt att uppnå krävs samverkan över myndighetsgränserna. Den automatiserade samverkan som då måste ske backoffice mellan aktörerna är mycket viktigt för att dels uppnå förenkling och enhetlighet för användaren och dels effektivisering av myndigheternas verksamheter. 3.4 Identifierade behov av bastjänster och andra insatser Bolagsverket har i arbetet inom Uppdrag helhet tillsammans med e- delegationen, SKL och de övriga utvecklingsmyndigheterna sett att vi tillsammans behöver samordna utvecklingen av e-förvaltningen för att kunna ge en mer komplett service. Fokus behöver ligga på helheten både i processkartläggning och i behovsanalys. Detta för att skapa förutsättningar för beskrivandet av användarens process och behov där livssituation och livshändelses förutsätter att användaren i dag ska starta processer som spänner över flera myndighetsområden. Det behövs en gemensam uppfattning när det gäller användarens behov för att möjliggöra utveckling och användning av de förvaltningsgemensamma tjänster som dels ska skapa nytta för våra användare och dels ska effektivisera myndighetsinterna processer. Förvaltningsgemensamma tjänster som mina meddelanden, mina fullmakter, min ärendeöversikt etc. effektiviserar för användaren genom att en viss typ av myndighetskontakt endast behöver göras en gång. De resurser som frigörs på myndighetssidan som ett resultat av samnyttjande kan användas för att ytterligare förbättra servicen till medborgare och företagare. Bilden nedan har använts inom e-delegationens uppdrag helhet och visar hur de kundprocesser som startas utifrån livssituation och livshändelse kräver att myndigheterna samverkar i sina verksamhetsprocesser.

13 Hans Ekstål (18) Uppdrag helhet ska enligt plan beskriva de förvaltningsgemensamma tjänster som behöver finnas på plats samt hur de ska införas och användas. 3.5 Aktiviteter som är identifierade men inte påbörjade Flera av de pågående arbeten som redovisas ovan under 3-3 och 3.4 är stora insatsområden. Dessa kommer att fortsätta i ett antal genomförandeaktiviteter. Vidareutvecklingen handlar i de flesta fall om att dels skapa nytta genom att utöka användningen av en förvaltningsgemensam tjänst som verksamt.se eller mina meddelanden. När det gäller de förvaltningsgemensamma tjänsterna så är det också av största vikt att en effektiv förvaltningsprocess införs. Pågående möjliggörande arbeten av typ uppdrag helhet behöver också fortsätta i liknande form som idag. Alternativet är att samordning och planering av gemensamma utvecklingsaktiviteter hanteras av en eller flera myndigheter med utpekat ansvar och befogenheter. Den pågående utredningen om förenklat och minskat uppgiftslämnande behöver slutföras och övergå i praktisk handling. Utifrån Bolagsverkets arbete med att identifiera myndighetsövergripande processer och effektiviserande samverkansmöjligheter så vill verket även att följande aktiviteter initieras under Samfälligheter i verksamt.se. Den nationella ledningsgruppen för verksamt.se har tagit beslut om att de som driver Samfällighetsföreningar tillhör målgruppen för verksamt.se. Stödet bör införas i befintliga e- tjänster under 2013 eller 2014.

14 Hans Ekstål (18) Återuppta och vidareutveckla e-tjänst för näringsidkare. Det är ett användarbehov att via en sökning kunna få urval av information från samtliga företagsformer. En sammanhållen struktur för företagsattribut möjliggör också en förvaltningsgemensam behörighetsfunktion. Förvaltningsgemensamma kataloger. Idag finns tjänstekatalogen tillgänglig via e-delegationens webbplats. Det pågår även arbeten med att tillgängliggöra öppen data och resultat från behovsanalyser på likanande sätt. Även enkäter (utförda och planerade), viktiga utredningar samt internationella publikationer av intresse bör tillgängliggöras på liknande sätt. Standard för ekonomisk rapportering. Utredningen Små företag - stora möjligheter med IT SOU 2012:63 föreslår start av ett arbete med syfte att utnyttja XBRL och SIE-standarderna fullt ut. Ett sådant användande av standarder kommer att möjliggöra utveckling av e-tjänster som kan förenkla småföretagens ekonomiska redovisning till myndigheterna. E-delegationen och uppdrag helhet. Uppdrag helhet kommer att i sin slutrapport (lämnas under första delen av mars 2013) bland annat att föreslå ett antal utrednings- och utvecklingsaktiviteter som exempelvis Myndighetsgemensam betalningsfunktion, Min kalender och Min E-pärm. Se uppdragets slutrapport för mer information. SNI-kodning. Processen behöver samordnas. Idag hanteras och används kodning och information av flera myndigheter. SCB äger kodstruktur och data, Skatteverket utför i många fall kodningen. Bolagsverket har ett behov av informationen för urval. Det finns också en möjlig användning av branschkoder som processtöd i verksamt.se. Ett antal utredningar om förbättrad process har tidigare gjorts. En ny utredning (förstudie) kan göras. 4 MÅLUPPFYLLELSE Utvecklingsansvaret utgår från regeringens målbild för Bolagsverkets interna målbild 2015 utgår från samma övergripande målbild. Det beslutade målbildsdokumentet för Myndighetssamarbetet Starta och driva företag har också sin utgångspunkt i regeringens övergripande mål Så enkelt som möjligt för så många som möjligt. Utvecklingsuppdraget är stort och det är med dagens förutsättningar inte möjligt att förbättra eller ens kartlägga hela sektorns samverkans- och serviceförmåga under dessa första år. Bolagsverket har därför prioriterat och satsat våra resurser på de områden där störst användarnytta kan uppnås. För att avgöra vad detta är så utgår Bolagsverket i första hand från användarens behov, vilket också de tre målbilderna gör.

15 Hans Ekstål (18) Det arbete Bolagsverket genomfört under året har bidragit till regeringens mål. Användningen av verksamt har ökat och trenden är att ökningen fortsätter. Enligt de behovsanalyser verket gjort så behöver företagaren ett sammanhållet processtöd för sina myndighetskontakter. Verksamt.se tjänar detta ändamål väl. Utredningen Förenklat och minskat uppgiftslämnande kommer vid ett genomförande att avsevärt förenkla för företagare och medborgare genom att myndigheterna återanvänder inlämnade uppgifter. Utgångspunkten en uppgift en gång beskriver på ett kortfattat sätt en förenkling för användaren samtidigt som det ger förutsättningar för effektivisering hos myndigheterna. Bolagsverket har som tidigare skrivits i rapporten lagt stort fokus på samverkan med e-delegationen, SKL och övriga utvecklingsmyndigheter. Verket anser att detta är det bästa sättet att identifiera och stödja de myndighets- och sektorsövergripande processer som är problematiska för användaren eftersom det inte begränsar arbetet endast till företagarperspektivet. Genom detta helhetsperspektiv har arbetet bidragit till att verket via samarbetet med myndigheter och andra tagit till vara de fördelar som kan vinnas för enskilda samt för staten som helhet (6 myndighetsförordningen). 5 FÖRUTSÄTTNINGAR OCH HINDER De aktiviter och förslag som planeras och startas kommer att skapa nytta endast om de genomförs och leder till användning. Beroende på aktivitet så krävs också att genomförandet görs i viss sekvens och i viss ordning. På många områden är det dessutom viktigt att användning och trafik är så omfattande att tjänsten/servicen blir intressant för användare och myndighetsaktörer.

16 Hans Ekstål (18) Det finns därför att antal kritiska framgångsfaktorer när det gäller utvecklingsansvarets målbild. 5.1 Generella framgångsfaktorer Förutom de framgångsfaktorer som redovisas per område nedan så finns det ett behov av en definierad process för eskalering av utvecklingsfrågor. Ex. en förvaltningsgemensam tjänst är beroende av en viss insats från vissa myndigheter under ett bestämt tidsfönster. I utvecklingsansvaret finns inget mandat att styra andra myndigheters utvecklingsplaner. Det behöver heller inte vara så men avsaknad av styrinstrumentet kräver då att det finns en mottagare för sådana problemställningar. Helst ska då mottagaren i denna eskaleringsprocess ha mandat att styra utveckling och införande. 5.2 Juridiska framgångsfaktorer Regelverken behöver, i den mån det är nödvändigt anpassas för att ge en bättre plattform för e-förvaltning Regelverken behöver anpassas så att de möjliggör myndighetsgemensamma processer och system. Begreppen allmän handling och direktåtkomst måste i lagstiftningen ges en betydelse som främjar en myndighetsspecifik och en myndighetsgemensam förvaltning. Regler för informationssäkerhet behöver samordnas. Säkerhetsaspekten. Lägg säkerhet på en rimlig och realistisk nivå. Beakta t.ex. återanvändning av information när säkerhetsanalyser görs. Juridisk kompetens behövs från start i utveckling och förstudier. 5.3 Finansiella framgångsfaktorer Skapa förutsättningar för små myndigheter och kommuner att delta i effektiviseringsprojekt. De har ofta inte möjlighet att själva finansiera trots uppenbar nytta. Pris- och affärsmodeller som underlättar utbyte av information mellan myndigheter. Här finns exempelvis problem med utbyte av information mellan en anslagsfinansierad och avgiftsfinansierad myndighet. Se bilaga 4, PM från Bolagsverket, Lantmäteriet, Skatteverket och Transportstyrelsen En finansieringsmodell som går i takt med e- förvaltningens utveckling. Investeringsparadoxen. Vart man räknar hem nyttan motverkar effektivisering. Överväg och utred en typ av incitament för de som skapar nytta i andra processer än sin egen, exempelvis avdragsrätt. 5.4 Samverkansformer Återanvändning. Det är av största vikt att nyutvecklingsprojekt inom förvaltningen tar tillvara de möjligheter som finns i form av

17 Hans Ekstål (18) återanvändning. Om möjligt ska återanvändning ske via anslutning till förvaltningsgemensamma tjänster (Mina meddelanden, Mina fullmakter etc.). Om det inte är genomförbart bör återanvändning av funktioner och erfarenheter ske där det är möjligt. Förvaltning. Framtagna tjänster bör förvaltas och driftas på effektivaste sättet. Idag faller ofta förvaltningsansvaret på den myndighet som haft det största ansvaret i framtagandet. Avsändarproblematiken. Gemensamma tjänster behöver ha en tydlig avsändare för att inte förvirra användare. I nuläget så förutsätts att flera myndigheter står som avsändare av förvaltningsgemensamma tjänster. Ex. verksamt.se. Tröskeln för att gå in i samverkansarbeten är idag hög. Hitta sätt att samverka som, inledningsvis, inte innebär alltför stora insatser. Begrepp. Det underlättar om det finns en ensad begreppsanvändning. 5.5 Styrning och organisation Samordnade, tidsatta och styrda införandeplaner behövs. En allt för utdragen process för anslutning av myndigheter till förvaltningsgemensamma tjänster tar bort intresse från användare och kan försena eller i värsta fall stoppa införande. Mandat att styra införande. Om, inte mandat kan ges till införandegrupp krävs starkare incitament för anslutande myndigheter. Modell och metod för samverkansarbeten behöver bli bättre. Synkronisering mellan regleringsbrev och målbild krävs för att myndigheterna ska kunna hålla gemensamma strategier för e-förvaltning. Samordna och samverka i planering och beslut på myndighetsnivå och departementsnivå. Kunskap. Kunskap om problem- och målbild behövs på alla nivåer. Kunskapen är en förutsättning för beslutsfattande.

18 Hans Ekstål (18) BILAGOR Bilaga 1 Lägesrapport Förenklat och minskat uppgiftslämnande lagesrapport_ pdf Bilaga 2 Handlingsplan utvecklingsansvar sektorn företagande_ Handlingsplan utvecklingsansvar sektorn företagande_ pdf Bilaga 3 - Verksamhetsplan 2013_verksamt.se Verksamhetsplan 2013_verksamt.se.pdf Bilaga 4 - En finansieringsmodell som går i takt med e-förvaltningens utveckling En finansieringsmodell som går i takt med e-förvaltningens utveckling 1 0.pdf

Utvecklingsmyndighet Bolagsverket

Utvecklingsmyndighet Bolagsverket AD 340/2011 Utvecklingsmyndighet Bolagsverket N 2011/1368/ITP Företag och Företagande Rapport nr.1 Datum: 2011-09-14 Version: 1.0 Upprättad av: Monica Grahn AD 340/2011 Innehållsförteckning 1 Utvecklingsmyndigheternas

Läs mer

RAPPORT TILL REGERINGSKANSLIET. Utvecklingsområdet företag och företagande

RAPPORT TILL REGERINGSKANSLIET. Utvecklingsområdet företag och företagande AD 340/2011 RAPPORT TILL REGERINGSKANSLIET Från Bolagsverket Utvecklingsområdet företag och företagande 1 februari 2012 2 Innehållsförteckning 1 SAMMANFATTNING... 3 2 UTVECKLINGSOMRÅDE... 3 2.1 Utvecklingsområdet

Läs mer

Dialogmöten Företag och företagande

Dialogmöten Företag och företagande AD 340/2011 Dialogmöten Företag och företagande Rapport från genomförda dialogmöten hösten 2011 Datum: 2012-02-01 Version: 1.0 Upprättad av: Monica Grahn och Daniel Sjöberg AD 340/2011 Innehållsförteckning

Läs mer

Så enkelt som möjligt för så många som möjligt.

Så enkelt som möjligt för så många som möjligt. Så enkelt som möjligt för så många som möjligt. Mål En enklare vardag för medborgare Öppnare förvaltning som stödjer innovation och delaktighet Högre kvalitet och effektivitet i verksamheten Vad gör E-delegationen?

Läs mer

Bolagsverkets utvecklingsansvar inom sektorn företag och företagande

Bolagsverkets utvecklingsansvar inom sektorn företag och företagande 1 (16) 1 (16) Klassificeringsid 1.1.1 Sektorns verksamhetsplaner Bolagsverkets utvecklingsansvar inom sektorn företag och företagande Diarienummer: AD 267/2013 Datum: 2013-12-19 Version: 1.0 Upprättad

Läs mer

Bolagsverket. NNR den 8 maj 2015. Annika Bränström Generaldirektör 2015-05-11

Bolagsverket. NNR den 8 maj 2015. Annika Bränström Generaldirektör 2015-05-11 Bolagsverket NNR den 8 maj 2015 Annika Bränström Generaldirektör Bolagsverket Registreringsmyndighet för svenska företag Företagsinteckningsmyndighet Näringslivsregistret Stor informationskälla Säljer

Läs mer

E-tjänst över näringsidkare

E-tjänst över näringsidkare E-tjänst över näringsidkare Slutrapport Datum: 2011-01-27 Version: 1.0 Upprättad av: Monica Grahn Innehållsförteckning 1. E-tjänst över näringsidkare noden...1 1.1 Sammanfattning 1 1.2 Bakgrund 1 2. Användningsfall...1

Läs mer

Förslag från E-delegationens Förstudier. Plattform för esamhället Sambruk Vårkonferens 2012

Förslag från E-delegationens Förstudier. Plattform för esamhället Sambruk Vårkonferens 2012 Förslag från E-delegationens Förstudier Plattform för esamhället Sambruk Vårkonferens 2012 Vilka är med i E-delegationen? 16 mest IT-intensiva myndigheterna och SKL Vision 2020 Digitala välfärdstjänster

Läs mer

Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017

Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Datum Diarienummer Sara Duvner 2014-04-23 KSN-2014-0324 Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017 - Beslutad av kommunstyrelsen 9 april 2014 Postadress: Uppsala kommun,

Läs mer

Arkitektur- och säkerhetsfrågor. Ulf Palmgren, Samordnare infrastruktur 2012-11-14

Arkitektur- och säkerhetsfrågor. Ulf Palmgren, Samordnare infrastruktur 2012-11-14 Arkitektur- och säkerhetsfrågor Ulf Palmgren, Samordnare infrastruktur 2012-11-14 Agenda Kort om CeSam, Grundläggande strukturella förutsättningar Kort om e-delegationen och arkitekturarbetet Center för

Läs mer

Så enkelt som möjligt för så många som möjligt.

Så enkelt som möjligt för så många som möjligt. Så enkelt som möjligt för så många som möjligt. Mål En enklare vardag för medborgare Öppnare förvaltning som stödjer innovation och delaktighet Högre kvalitet och effektivitet i verksamheten Vilka är med

Läs mer

Att samverka hur och varför. Anna Pegelow e-delegationen Anna Johansson - Tillväxtverket

Att samverka hur och varför. Anna Pegelow e-delegationen Anna Johansson - Tillväxtverket Att samverka hur och varför Anna Pegelow e-delegationen Anna Johansson - Tillväxtverket Grundläggande krav Myndighetsförordningen: 3 Myndighetens ledning ansvarar inför regeringen för verksamheten och

Läs mer

Samverkan men hur? Presentation och diskussion inför kommande arbete kring ny inriktning för IT-forum. Caroline Andersson Carin Forest 2013-11-08

Samverkan men hur? Presentation och diskussion inför kommande arbete kring ny inriktning för IT-forum. Caroline Andersson Carin Forest 2013-11-08 Samverkan men hur? Presentation och diskussion inför kommande arbete kring ny inriktning för IT-forum Caroline Andersson Carin Forest 2013-11-08 Agenda Inledning och bakgrund till arbetet Samverkan men

Läs mer

Mina meddelanden. säker digital post från myndigheter och kommuner

Mina meddelanden. säker digital post från myndigheter och kommuner Mina meddelanden säker digital post från myndigheter och kommuner Digital myndighetspost till din säkra e-brevlåda. Traditionell myndighetspost till din folkbokföringsadress. Anslutna myndigheter och kommuner

Läs mer

24-timmarsmyndigheten - från ord till handling. Vad händer på central nivå? Bo Frändén

24-timmarsmyndigheten - från ord till handling. Vad händer på central nivå? Bo Frändén 24-timmarsmyndigheten - från ord till handling. Vad händer på central nivå? Bo Frändén bo.franden@statskontoret.se 08-454 47 45 Vi är ett stabsorgan till regeringen och Regeringskansliet. Vår uppgift är

Läs mer

Verksamt.se i samspel med Sveriges kommuner

Verksamt.se i samspel med Sveriges kommuner Projektbeskrivning Verksamt.se i samspel med Sveriges kommuner Forskningsgruppen VITS vid Linköpings universitet inbjuder på uppdrag av Tillväxtverket, Bolagsverket, Skatteverket och Sveriges Kommuner

Läs mer

Yttrande över Delbetänkande Ett minskat och förenklat uppglftslämnande för företagen Dnr, 2013/4

Yttrande över Delbetänkande Ett minskat och förenklat uppglftslämnande för företagen Dnr, 2013/4 1(5) SWEDISH E N V I R O N M E N T A L PROTECTION AGENCY YTTRANDE 2013-06-27 Ärendenr: NV-04558-13 Näringsdepartementet 103 33 Stockholm n.registtator@regeringskansliet.se Yttrande över Delbetänkande Ett

Läs mer

Birger Höök. En digital värld

Birger Höök. En digital värld Birger Höök En digital värld 1 Sverige har goda förutsättningar Fungerande byråkrati Lång tradition av att samla och katalogisera data Innovativt klimat Hög kompetens hos medborgarna Duktiga företag Goda

Läs mer

Målbild - Det digitala mötet Ingående i arbetsutskott helhet

Målbild - Det digitala mötet Ingående i arbetsutskott helhet Slutrapport 1 (46) Datum 2013-05-28 Upprättad av Arbetsgruppen det digitala mötet ingående i E-delegationens arbetsutskott helhet Målbild - Det digitala mötet Ingående i arbetsutskott helhet Slutrapport

Läs mer

Vägledning för kanalstrategi

Vägledning för kanalstrategi Vägledning Version 1.0 2010-09-28 Vägledning för kanalstrategi Vad vill E-delegationen uppnå med vägledningen? Mål: att bidra till att offentlig förvaltning levererar service till privatpersoner och företag

Läs mer

En enklare förvaltning - till nytta för medborgare och företag

En enklare förvaltning - till nytta för medborgare och företag Offentliga rummet 2007-05-30 Bo Frändén bo.franden@verva.se 08-5505 5745 Grundfakta om VERVA Enrådighetsverk med ett råd Generaldirektör Lena Jönsson chef för myndigheten 6 Enheter Ca 100 anställda 60

Läs mer

Fler e-tjänster. Åsa Zetterberg SKL

Fler e-tjänster. Åsa Zetterberg SKL Fler e-tjänster Åsa Zetterberg SKL Vi ser den nationella IT-strategin och förslagen om e-förvaltning som en av de största utmaningarna den offentliga förvaltningen någonsin ställts inför Det handlar om

Läs mer

It-kostnadsuppdraget

It-kostnadsuppdraget It-kostnadsuppdraget Ett gemensamt språk Frukostseminarie 2015-06-04 Förstärkt styrning, samordning och uppföljning av den övergripande itanvändningen i staten En god bild av myndigheternas it-användning

Läs mer

Remiss av SOU 2013:80 Ett minskat och förenklat uppgiftslämnande för företagen

Remiss av SOU 2013:80 Ett minskat och förenklat uppgiftslämnande för företagen 1(6) Näringsdepartementet Remiss av SOU 2013:80 Ett minskat och förenklat uppgiftslämnande för företagen har erhållit rubricerade remiss för yttrande och lämnar här följande synpunkter. Sammanfattning

Läs mer

SKLCeSam Programområde Gemensamma tjänster & funktioner. Anna Gillquist

SKLCeSam Programområde Gemensamma tjänster & funktioner. Anna Gillquist SKLCeSam Programområde Gemensamma tjänster & funktioner Anna Gillquist Gemensamma mål för offentlig sektor SKL, e-delegationen och regeringen - Enklare vardag för privatpersoner och företag. - Smartare

Läs mer

Nationell nod för faktainformation behövs!

Nationell nod för faktainformation behövs! Remissvar 2009-03-20 D/Dnr. 013-2008-5974 Remissyttrande angående betänkandet Styr samverkan för bättre service Verket för näringslivsutveckling, Nutek, har anmodats inkomma med yttrande över delbetänkande

Läs mer

Vägen till framgång? Är det den vi kör på, eller. Magnus Gunnarsson Ekonomistyrningsverket

Vägen till framgång? Är det den vi kör på, eller. Magnus Gunnarsson Ekonomistyrningsverket Vägen till framgång? Är det den vi kör på, eller Magnus Gunnarsson Ekonomistyrningsverket Vi tar fram kunskap Kunskap utredningar Idéer erfarenhetsutbyte Principer utveckling i samverkan Metoder informationsutbyte

Läs mer

På regeringens uppdrag i samverkan med e-delegationen

På regeringens uppdrag i samverkan med e-delegationen För Sverige i tiden Mina meddelanden Ett nytt nationellt adressregister En valfri säker e-brevlåda åt alla På regeringens uppdrag i samverkan med e-delegationen 1 Den enkla historien Vi erbjuder Privatpersoner

Läs mer

Nytt från Lantmäteriet

Nytt från Lantmäteriet Förstasida manifestet Nytt från Lantmäteriet Margareta Lindquist Lantmäteriet, KT:s 1 Kommunala Lantmäteridagar november 2011 Nytt från Lantmäteriet Regeringen och geodataområdet: It i människans tjänst

Läs mer

Kartläggning av företags uppgiftslämnande till 14 myndigheter

Kartläggning av företags uppgiftslämnande till 14 myndigheter AD 1638/2012 Kartläggning av företags uppgiftslämnande till 14 myndigheter N2012/311/ENT Slutrapport Datum: 2013-11-29 Version: 1.0 Upprättad av: Monica Ljungmark Åfeldt Mattias Ekhem Jimmy Everitt Viktoria

Läs mer

Kartläggning av näringsidkares uppgiftslämnande till 14 myndigheter

Kartläggning av näringsidkares uppgiftslämnande till 14 myndigheter AD 1871/2011 Kartläggning av näringsidkares uppgiftslämnande till 14 myndigheter N 2011/5884/ENT Lägesrapport Datum: 2012-06-19 Version: 1.0 Upprättad av: Ewa Carlsson AD 1871/2011 Innehållsförteckning

Läs mer

Nya grunder för IT-bas erad verks amhetsutveckling. M agnus E nzell. Finans departementet

Nya grunder för IT-bas erad verks amhetsutveckling. M agnus E nzell. Finans departementet Nya grunder för IT-bas erad verks amhetsutveckling M agnus E nzell B akgrund S vensk förvaltning har haft svårt att tillgodogöra sig den nya nätverksorienterade användningen av IT M ats Odell tilsatte

Läs mer

Nationellt ramverk för interoperabilitet

Nationellt ramverk för interoperabilitet Nationellt ramverk för interoperabilitet E-delegationen 2012-03-27 2011-10-13 1 2014 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Regeringen avser stärka styrningen av den förvaltningsgemensamma utvecklingen Regeringen

Läs mer

IT-Policy för Tanums kommun. ver 1.0. Antagen av Kommunfullmäktige 2013-03-18

IT-Policy för Tanums kommun. ver 1.0. Antagen av Kommunfullmäktige 2013-03-18 IT-Policy för Tanums kommun ver 1.0 Antagen av Kommunfullmäktige 2013-03-18 1 Inledning Tanums kommuns övergripande styrdokument inom IT-området är IT-Policy för Tanums kommun. Policyn anger kommunens

Läs mer

Beteckning 100-15755-08

Beteckning 100-15755-08 YTTRANDE Datum 2008-11-28 Ert datum Beteckning 100-15755-08 Er beteckning Finansdepartementet 103 33 STOCKHOLM Framtidens svenska e-legitimation. Vervas slutrapport om säkert elektroniskt informationsutbyte

Läs mer

Tillsynsforums,vårkonferens,2015505520,, Charlo9e,Barta,5,,koordinator,för,nätverket,

Tillsynsforums,vårkonferens,2015505520,, Charlo9e,Barta,5,,koordinator,för,nätverket, Tillsynsforums,vårkonferens,2015505520,, Charlo9e,Barta,5,,koordinator,för,nätverket, Myndighetsnätverket Sexton olika myndigheter. Sexton olika uppdrag. Tillsammans utvecklar vi våra medarbetare och våra

Läs mer

I välfärdens tjänst En nationell strategi för ett enklare, öppnare och smartare Sverige. Näringsdepartementet

I välfärdens tjänst En nationell strategi för ett enklare, öppnare och smartare Sverige. Näringsdepartementet I välfärdens tjänst En nationell strategi för ett enklare, öppnare och smartare Sverige Det finns nu ett första utkast till strategidokument baserat på strategigruppens arbete. Det bygger på de förslag

Läs mer

Digital agenda för Sverige

Digital agenda för Sverige Digital agenda för Sverige en gemensam kraftsamling för digitaliseringens möjligheter Svenskt inflytande Lars Lundqvist Utmaningar: Att omvandla Europa till det kunskapssamhälle som behövs i en globaliserad

Läs mer

Anteckningar från Vervas seminarium med samtliga samverkansgrupper den 29 augusti 2007

Anteckningar från Vervas seminarium med samtliga samverkansgrupper den 29 augusti 2007 PM 1 (5) Utvecklingsstöd 2007-08-29 ÄNDRAD Anteckningar från Vervas seminarium med samtliga samverkansgrupper den 29 augusti 2007 Syfte med dagen Syftet med detta möte är att skapa gemensamma utgångspunkter

Läs mer

Kommuner, landsting och regioner har en nyckelroll i (e)samhället

Kommuner, landsting och regioner har en nyckelroll i (e)samhället Kommuner, landsting och regioner har en nyckelroll i (e)samhället Kommuner och landsting står för 70 80 % av medborgarkontakterna 8 av 10 företagare har kontakt med kommunen Den nya generationens medborgare

Läs mer

VINNOVA-finansierade ramprojektet CeSam - Partnerskap för digitala välfärdstjänster

VINNOVA-finansierade ramprojektet CeSam - Partnerskap för digitala välfärdstjänster VINNOVA-finansierade ramprojektet CeSam - Partnerskap för digitala välfärdstjänster Syfte och mål med CeSams verksamhet CeSams verksamhet ska bidra till att uppnå målsättningarna i SKL:s strategi för esamhället:

Läs mer

1 Ramverk för interoperabilitet och återanvändbarhet i e-förvaltningen

1 Ramverk för interoperabilitet och återanvändbarhet i e-förvaltningen PM 1 (6) 2007-05-25 1 Ramverk för interoperabilitet och återanvändbarhet i e-förvaltningen (Texten är baserad på ett kapitel i Vervas rapport om att utveckla och använda gemensamma kravspecifikationer,

Läs mer

Vägledning för behovsdriven utveckling

Vägledning för behovsdriven utveckling Vägledning för behovsdriven utveckling Vägledning från E-delegationen Version 2.0, 2015-06-17 E-delegationen Vägledning för behovsdriven utveckling 2.0 2 (100) Denna version av vägledningen har tagits

Läs mer

Introduktion till regeringsuppdraget. automatiserad ärendehantering

Introduktion till regeringsuppdraget. automatiserad ärendehantering Introduktion till regeringsuppdraget automatiserad ärendehantering Innehåll 1. Inledning 1 Bakgrund 2 Syfte 3 2. Förberedelser 4 Intervjuer 5 Planera för processanalyser 6 Anlita seminarieledare 6 Rapportera

Läs mer

Regional digital agenda och regionalt samarbete en målsättning i SKL:s verksamhetsplan

Regional digital agenda och regionalt samarbete en målsättning i SKL:s verksamhetsplan Regional digital agenda och regionalt samarbete en målsättning i SKL:s verksamhetsplan Kommuner, landsting och regioner har en nyckelroll i e-samhället Kommuner och landsting står för 70 80 % av medborgarkontakterna

Läs mer

Avdelningen för digitalisering Center för esamhället, SKL

Avdelningen för digitalisering Center för esamhället, SKL Avdelningen för digitalisering Center för esamhället, SKL Vård och omsorg Skola och lärande Näringsliv och arbete Samhällsbyggnad, transport och miljö Kultur, fritid och besöksnäring Demokrati och delaktighet

Läs mer

Remissvar till Ju2015/2650/SSK, betänkandet SOU 2015:23 Informations- och cybersäkerhet i Sverige Strategi och åtgärder för säker information i staten

Remissvar till Ju2015/2650/SSK, betänkandet SOU 2015:23 Informations- och cybersäkerhet i Sverige Strategi och åtgärder för säker information i staten REMISSVAR Hanteringsklass: Öppen 2015-09-14 1 (6) Dnr 2015/633 Justitiedepartementet Enheten för samordning av samhällets krisberedskap 103 33 Stockholm Kopia: Fritzes kundservice 106 47 Stockholm Remissvar

Läs mer

SAMSET dagsläget sommaren 2003

SAMSET dagsläget sommaren 2003 SAMSET dagsläget sommaren 2003 Behovet av elektronisk identifiering och underskrifter Medborgarna och företag ett har stort behov av att kunna ta kontakt med myndigheter snabbt och enkelt. Med Internet

Läs mer

Kommittédirektiv. Digitaliseringskommissionen en kommission för den digitala agendan. Dir. 2012:61. Beslut vid regeringssammanträde den 7 juni 2012

Kommittédirektiv. Digitaliseringskommissionen en kommission för den digitala agendan. Dir. 2012:61. Beslut vid regeringssammanträde den 7 juni 2012 Kommittédirektiv Digitaliseringskommissionen en kommission för den digitala agendan Dir. 2012:61 Beslut vid regeringssammanträde den 7 juni 2012 Sammanfattning Regeringen har beslutat om en bred och sammanhållen

Läs mer

Yttrande över betänkandet Systematiska jämförelser - för lärande i staten (SOU 2015:36) Fi2015/2312

Yttrande över betänkandet Systematiska jämförelser - för lärande i staten (SOU 2015:36) Fi2015/2312 1(5) SWEDISH ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY YTTRANDE 2015-08-27 Ärendenr: NV-04097-15 Finansdepartementet 103 33 Stockholm fi.registrator@regeringskansliet.se Yttrande över betänkandet Systematiska jämförelser

Läs mer

Gör din praktik inom Myndighetsnätverket

Gör din praktik inom Myndighetsnätverket Gör din praktik inom Myndighetsnätverket Ett samarbete mellan SPV, CSN, Försäkringskassan, Bolagsverket, Tullverket, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, Mittuniversitetet, Specialpedagogiska skolmyndigheten

Läs mer

Mina meddelanden Stöddokumentation. Där du vill ha den När du vill ha den

Mina meddelanden Stöddokumentation. Där du vill ha den När du vill ha den Mina meddelanden Stöddokumentation Där du vill ha den När du vill ha den Stödtjänster i anslutningsarbetet Myndighet är intresserad Intern projektering Introduktionsmöte Anslutningsplanering Anslutningsprojekt

Läs mer

Bevarande och gallring av webbplatsinnehåll riktlinjer för myndigheter

Bevarande och gallring av webbplatsinnehåll riktlinjer för myndigheter Bevarande och gallring av webbplatsinnehåll riktlinjer för myndigheter Teresia Ståhle Enheten för utveckling och e-förvaltning (TUE) Riksarkivet, Sverige Nordisk elarkiv-seminar, Island 26-27 maj 2011

Läs mer

eförvaltning - Har Sverige något att bidra med?

eförvaltning - Har Sverige något att bidra med? eförvaltning - Har Sverige något att bidra med? Magnus Kolsjö Politiskt sakkunnig, Maj 2009 Definition eförvaltning eförvaltningens fyra delar Verksamhetsutveckling i offentlig förvaltning som drar nytta

Läs mer

Policy och riktlinjer för E-förvaltning och IT-användning inom Falköpings kommun 2012 2014

Policy och riktlinjer för E-förvaltning och IT-användning inom Falköpings kommun 2012 2014 Policy och riktlinjer för E-förvaltning och IT-användning inom Falköpings kommun 2012 2014 Ledning och styrning av IT i kommunen Kommunen har sedan många år en central IT-avdelning med ansvar för drift

Läs mer

Från tomtebloss till medskapande hur främja digitaliseringen av Sverige?

Från tomtebloss till medskapande hur främja digitaliseringen av Sverige? Från tomtebloss till medskapande hur främja digitaliseringen av Sverige? Digitaliseringspolitik och innovationskraft Sofie Arvidsson 2015 Vad ska jag säga? Det går inte jättebra för Sveriges digitalisering

Läs mer

Plattform för hållbar stadsutveckling. Samarbete för ett bättre liv i staden!

Plattform för hållbar stadsutveckling. Samarbete för ett bättre liv i staden! Plattform för hållbar stadsutveckling Samarbete för ett bättre liv i staden! Hur bygger man en hållbar stad? Ett recept på hur en hållbar stad kan byggas finns inte! Hållbar stadsutveckling är inget tillstånd

Läs mer

E-tjänster för Sambruk

E-tjänster för Sambruk E-tjänster för Sambruk VINNOVA-projekt 2005-2008 Samverkan mellan Föreningen Sambruk och Forskningsgruppen VITS, Linköpings universitet FoU-syften Utveckla metodik och modeller för kollektiv e-tjänsteutveckling

Läs mer

* Skatteverket. Skatteverkets Kanalstrategi

* Skatteverket. Skatteverkets Kanalstrategi * Skatteverket Skatteverkets Kanalstrategi Framtagen av Charlotte Rylander 2010 * Skatteverket 2(8) Kanalstrategi 1 INLEDNING Skatteverkets långsiktiga mål är att medborgare och företag har förtroende

Läs mer

Bilaga 5 Beskrivning av projektet earkiv. Upphandling earkiv 2013

Bilaga 5 Beskrivning av projektet earkiv. Upphandling earkiv 2013 Bilaga 5 Beskrivning av projektet earkiv Innehåll 1 Bakgrund och beroenden... 3 1.1 Bakgrund... 3 1.2 Kopplingar till andra e-arkivinitiativ... 5 2 Hämtat från projektdirektivet för earkiv... 7 2.1 Syfte...

Läs mer

Verksamhetsplan med aktiviteter drifts- och servicenämnd 2014

Verksamhetsplan med aktiviteter drifts- och servicenämnd 2014 sid 1 (6) DRIFTS- OCH SERVICENÄMNDEN IT-enheten Tjänsteyttrande verksamhetsplan med aktiviteter för drifts- och servicenämnden Charlotta Bodin, 054 540 10 07 charlotta.bodin@karlstad.se 2014-01-07 Verksamhetsplan

Läs mer

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 1 (39) Datum 2010-01-28. Diarienr 2009-3309. Utgåva. Gemensamma rutiner.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 1 (39) Datum 2010-01-28. Diarienr 2009-3309. Utgåva. Gemensamma rutiner. samhällsskydd och beredskap 1 (39) Gemensamma rutiner Uppdrag inom SOES samhällsskydd och beredskap 2 (39) Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 4 2. Inledning... 7 2.1 Bakgrund...7 2.2 Syfte...7 2.3

Läs mer

Projekt e-arkiv och e-diarium (eard)

Projekt e-arkiv och e-diarium (eard) Projekt e-arkiv och e-diarium (eard) Förvaltningsgemensamma specifikationer Agenda 10:00 Mötets öppnande Riksarkivarie Björn Jordell 10:15 Projektets övergripande resultat Göran Kristiansson, Caspar Almalander

Läs mer

Avdelningen för digitalisering Center för esamhället, SKL

Avdelningen för digitalisering Center för esamhället, SKL Avdelningen för digitalisering Center för esamhället, SKL Vård och omsorg Skola och lärande Näringsliv och arbete Samhällsbyggnad, transport och miljö Kultur, fritid och besöksnäring Demokrati och delaktighet

Läs mer

Vägledning i Nyttorealisering Introduktion

Vägledning i Nyttorealisering Introduktion Vägledning i Nyttorealisering Introduktion Seminarium kring nyttorealisering i praktiken SKL 14 mars 2013 Lars Dannemann Vad gör E-delegationen? E-delegationens strategiska mål Enklare vardag för privatpersoner

Läs mer

Verksamhetsplan. för internationellt arbete. Diarienummer: KS2013/0195. Gäller från: 2013-11-01

Verksamhetsplan. för internationellt arbete. Diarienummer: KS2013/0195. Gäller från: 2013-11-01 Diarienummer: KS2013/0195 Verksamhetsplan för internationellt arbete Gäller från: 2013-11-01 Gäller för: Ljungby kommun Fastställd av: Kommunstyrelsen Utarbetad av: Anette Olsson Revideras senast: 2018-06-01

Läs mer

Svensk strategi för ökad efakturering

Svensk strategi för ökad efakturering juni 2013 Svensk strategi för ökad efakturering Inledning Att överföra fakturainformation från en leverantörs dator genom att skriva ut en pappersfaktura, stoppa i kuvert, fysiskt transportera och sedan

Läs mer

Förslag till avgiftskonstruktion och finansiering 2014-2019 för E- legitimationsnämnden

Förslag till avgiftskonstruktion och finansiering 2014-2019 för E- legitimationsnämnden 1 (13) Förslag till avgiftskonstruktion och finansiering 2014-2019 för E- legitimationsnämnden 2 (13) INNEHÅLL 1 INLEDNING... 3 1.1 Syfte... 3 1.2 Mål... 3 2 BAKGRUND... 4 2.1 Ursprungliga finansieringsförutsättningar...

Läs mer

Byta system bli klar i tid och undvik onödiga kostnader

Byta system bli klar i tid och undvik onödiga kostnader Byta system bli klar i tid och undvik onödiga kostnader Registratorskonferens 19 maj 2015 Elisabeth Jarborn Arkivchef och verksamhetsutvecklare, Danderyds kommun På två månader kan ni ha ny teknisk lösning

Läs mer

Enklare i esamhället. Lennart Jonasson

Enklare i esamhället. Lennart Jonasson Enklare i esamhället Lennart Jonasson Den digitala revolutionen - Den digitala revolutionen ändrar på ett omvälvande sätt förutsättningarna för stora delar av samhällslivet, såväl nationellt och internationellt

Läs mer

Internationell strategi. Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner

Internationell strategi. Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner Internationell strategi Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner Vi lever i en allt mer globaliserad värld som ger ökade möjligheter men som också ställer nya krav. Linköpings

Läs mer

Arbeidet med e-arkiv i Sverige, på statleg, landsting og kommunalt nivå. 3 december 2013

Arbeidet med e-arkiv i Sverige, på statleg, landsting og kommunalt nivå. 3 december 2013 Arbeidet med e-arkiv i Sverige, på statleg, landsting og kommunalt nivå 3 december 2013 E-arkiv handlar inte bara om digital arkivering.!! E-arkiv handlar om långsiktig förvaltning av information. Vår

Läs mer

Effektiva inköp i svenska. E-inköpsdagen

Effektiva inköp i svenska. E-inköpsdagen Effektiva inköp i svenska staten E-inköpsdagen 12 maj 2009 Regeringen g vill effektivisera inköpsprocessen i tre steg E-faktura (2005-2008) E-beställning (2009-2013) E-upphandling (2009-2011) Ansvar: ESV

Läs mer

Teknisk infrastruktur för nationell IT-strategi för vård och omsorg samt kommunal e-förvaltning

Teknisk infrastruktur för nationell IT-strategi för vård och omsorg samt kommunal e-förvaltning Teknisk infrastruktur för nationell IT-strategi för vård och omsorg samt kommunal e-förvaltning Presentation målbild, syfte och omfattning Sara Meunier Kurt Helenelund Version PA2 Svenska Kommunförbundet

Läs mer

REVISION AV OUTSOURCAD VERKSAMHET - EXEMPEL UR VERKLIGHETEN

REVISION AV OUTSOURCAD VERKSAMHET - EXEMPEL UR VERKLIGHETEN REVISION AV OUTSOURCAD VERKSAMHET - EXEMPEL UR VERKLIGHETEN jan.isberg.bransell@lm.se gunnar.jansson@kronofogden.se stephan.sandelin@pensionsmyndigheten.se Revision av outsourcad verksamhet Vad menar vi

Läs mer

Projekt e-arkiv och e-diarium (eard)

Projekt e-arkiv och e-diarium (eard) Projekt e-arkiv och e-diarium (eard) Förvaltningsgemensamma specifikationer!!! Agenda 13:00 Mötets öppnande Riksarkivarie Björn Jordell 13:10 Moderator för dagen Björn Skog 13:15 Bakgrund till projektet

Läs mer

E-faktura till offentlig sektor. Eva Lindblom Anderz Petersson Offentliga rummet 2 juni 2015 Visby

E-faktura till offentlig sektor. Eva Lindblom Anderz Petersson Offentliga rummet 2 juni 2015 Visby E-faktura till offentlig sektor Eva Lindblom Anderz Petersson Offentliga rummet 2 juni 2015 Visby ESV:s arbete kring e-handel och digitalisering E-handel i staten leda och samordna Effektivisera interna

Läs mer

Preliminär projektdefinition Bygglovsleveranser 2010-04-09/bj

Preliminär projektdefinition Bygglovsleveranser 2010-04-09/bj INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. BAKGRUND... 2 2. SYFTE... 2 3. MÅL... 3 4. OMFATTNING OCH RESULTAT... 4 5. KOPPLINGAR TILL OCH BEROENDEN AV ANDRA PROJEKT... 5 6. PLAN FÖR GENOMFÖRANDE... 6 Sida 1 1. BAKGRUND Denna

Läs mer

ITS strategi och handlingsplan - processen fram till idag och hur vi går vidare

ITS strategi och handlingsplan - processen fram till idag och hur vi går vidare ITS strategi och handlingsplan - processen fram till idag och hur vi går vidare Åsa Vagland Workshop i Stockholm 20 april 2015 Processen fram till idag 6 september 2013: Regeringsuppdrag till Trafikverket

Läs mer

E-legitimationer i Sverige idag

E-legitimationer i Sverige idag E-legitimationer i Sverige idag e-legitimation i Sverige är en framgång fler än 4 miljoner personer har en e-legitimation e-legitimationerna används nu mer än 250 miljoner gånger under ett år användningen

Läs mer

Let s do it! Förslag på insatser för att förstärka arbetet med entreprenörskap i skolan i Östergötland

Let s do it! Förslag på insatser för att förstärka arbetet med entreprenörskap i skolan i Östergötland Let s do it! Förslag på insatser för att förstärka arbetet med entreprenörskap i skolan i Östergötland Regional Action Plan 7 YES Let s do it Förord 8 4 Det regionala utvecklingsprogrammet Regionförbundet

Läs mer

Uppdrag att säkerställa en samordnad och behovsanpassad statlig kunskapsstyrning inom området psykisk ohälsa

Uppdrag att säkerställa en samordnad och behovsanpassad statlig kunskapsstyrning inom området psykisk ohälsa Regeringsbeslut I:6 2013-02-28 S2013/1667/FS (delvis) Socialdepartementet Socialstyrelsen 106 30 Stockholm Uppdrag att säkerställa en samordnad och behovsanpassad statlig kunskapsstyrning inom området

Läs mer

E-tjänster - juridiska lösningar för kommuner och landsting

E-tjänster - juridiska lösningar för kommuner och landsting E-tjänster - juridiska lösningar för kommuner och landsting Det behövs en helhetssyn - hur göra tekniska standarder och säkerhetslösningar, förvaltningspolitiska analyser och strävanden, rättsteoretiska

Läs mer

Yttrande över Informations- och cybersäkerhet i Sverige Strategi och åtgärder för säker information i staten (SOU 2015:23)

Yttrande över Informations- och cybersäkerhet i Sverige Strategi och åtgärder för säker information i staten (SOU 2015:23) REMISSVAR DNR: 5.1.1-2015- 0781 Justitiedepartementet 103 33 Stockholm Yttrande över Informations- och cybersäkerhet i Sverige Strategi och åtgärder för säker information i staten (SOU 2015:23) Riksrevisionen

Läs mer

Bilaga 3. Sammanställning av myndigheternas undersökningar. Bilaga 3 till RAPPORT 2012:13 1 (14)

Bilaga 3. Sammanställning av myndigheternas undersökningar. Bilaga 3 till RAPPORT 2012:13 1 (14) Bilaga 3 till RAPPORT 2012:13 1 (14) Sammanställning av myndigheternas undersökningar Bilaga 3. 1) Kön Innehåller bland annat frågor om erfarenheter/upplevelser av besök på servicekontor: och 2) Ålder

Läs mer

E-nämnden 2014. Verksamhetsplan

E-nämnden 2014. Verksamhetsplan Henrik Billström Sida: 1 (10) Verksamhetsplan Henrik Billström Sida: 2 (10) Innehåll Basfakta... 4 1.1 Godkännande av verksamhetsplanen, definitioner och bilagor... 4 1.2 Verksamheten, sammanfattning...

Läs mer

Sverige ligger bra till i internationella jämförelser

Sverige ligger bra till i internationella jämförelser Sverige ligger bra till i internationella jämförelser men inte när det gäller offentliga tjänster på nätet Flera utmaningar Framtidens medborgare har förväntningar på digitala välfärdstjänster Ett digitalt

Läs mer

2009-06-11 SIDAN 1. Stockholms stad. Nationell IT-strategi för. Tillämpning för. vård och omsorg

2009-06-11 SIDAN 1. Stockholms stad. Nationell IT-strategi för. Tillämpning för. vård och omsorg 2009-06-11 SIDAN 1 Nationell IT-strategi för vård och omsorg Tillämpning för Stockholms stad BAKGRUND OCH FÖRUTSÄTTNINGAR 2009-06-11 SIDAN 2 Bakgrund Hösten 2006 beslutades att en beställarfunktion skulle

Läs mer

IT-strategi-Danderyds kommun 2010-2014

IT-strategi-Danderyds kommun 2010-2014 IT-strategi-Danderyds kommun 2010-2014 Beslutsinstans: Kommunfullmäktige Beslutsdatum: 2010-09-27 Giltighetstid: 2010-09-27 t o m 2014-12-31 Ansvarig nämnd: Kommunstyrelsen Diarienummer: KS 2010/0095 IT-strategi

Läs mer

Revisionen i finansiella samordningsförbund. seminarium 2014 01 14

Revisionen i finansiella samordningsförbund. seminarium 2014 01 14 Revisionen i finansiella samordningsförbund seminarium 2014 01 14 Så här är det tänkt Varje förbundsmedlem ska utse en revisor. För Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen utser Försäkringskassan en gemensam

Läs mer

Riktlinje för organisation och finansiering av projekt

Riktlinje för organisation och finansiering av projekt Riktlinje för organisation och finansiering av projekt tillhör Ett program för digital förnyelse The Capital of Scandinavia Innehåll 1 Inledning... 3 2 Styrning och ledning av projekt och portföljer...

Läs mer

Enkät om e-förvaltningsarbetet inom myndigheter och departement

Enkät om e-förvaltningsarbetet inom myndigheter och departement Bilaga 18 Enkät om e-förvaltningsarbetet inom myndigheter och departement Sammanfattning E-delegationen har för att få en samlad bild av e-förvaltningen under sommaren distribuerat en enkät ställd till

Läs mer

E-förvaltningsmätning i Sveriges kommuner 2006

E-förvaltningsmätning i Sveriges kommuner 2006 E-förvaltningsmätning i Sveriges kommuner 2006 Bengt Svenson IT-strateg Avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad Sveriges Kommuner och Landsting 08-4527430 bengt.svenson@skl.se Sambruk 070504 1 Trender

Läs mer

Strategi för esamhället - digital agenda för kommunerna

Strategi för esamhället - digital agenda för kommunerna Strategi för esamhället - digital agenda för kommunerna Jörgen Sandström- IT-strateg Tänk om fler privatpersoner och företag fick möjlighet att försörja sig och utvecklas i hela landet. Vi står i den största

Läs mer

Sveriges Veteranförbund Fredsbaskrarna (SVF) Swedish Veterans Federation

Sveriges Veteranförbund Fredsbaskrarna (SVF) Swedish Veterans Federation Member of the World Veterans Federation (WVF) Regeringskansliet Försvarsdepartementet 103 33 STOCKHOLM Svar på remiss Veteranutredningens slutbetänkande (SOU2014:27), Fö2014/908/MFI. ber att få lämna följande

Läs mer

Uppföljning av e-förvaltning i Sverige. Carin Forest Sabina Rodén Anders Persson

Uppföljning av e-förvaltning i Sverige. Carin Forest Sabina Rodén Anders Persson Uppföljning av e-förvaltning i Sverige Carin Forest Sabina Rodén Anders Persson December 2013 Innehållsförteckning Sammanfattning... 2 1 Inledning... 3 1.1 Syfte, mål och avgränsning... 3 1.2 Metod...

Läs mer

Remissyttrande över delbetänkande Ett minskat och förenklat uppgiftslämnande för företagen Dnr. 2013/4

Remissyttrande över delbetänkande Ett minskat och förenklat uppgiftslämnande för företagen Dnr. 2013/4 851 81 Sundsvall 2013-06-25 Tfn: 0771-670 670 Fax: 060-12 98 40 bolagsverket@bolagsverket.se www.bolagsverket.se Yttrande AD 898/2013 Näringsdepartementet 103 33 Stockholm Klassificeringsid 1.2.1 1 (11)

Läs mer

Strategisk plan för främjande av breddad rekrytering till högskolan och motverkande av diskriminering inom högskolan 2015-2017

Strategisk plan för främjande av breddad rekrytering till högskolan och motverkande av diskriminering inom högskolan 2015-2017 Avdelningen för analys, främjande och tillträdesfrågor Föredragande Aleksandra Sjöstrand Utredare 010-4700367 aleksandra.sjostrand@uhr.se STRATEGI Diarienummer 1.1.1-266-2015 Datum 2015-03-06 Postadress

Läs mer

Så enkelt som möjligt för så många som möjligt

Så enkelt som möjligt för så många som möjligt Så enkelt som möjligt för så många som möjligt samordning och digital samverkan Betänkande av E-delegationen Stockholm 2013 SOU 2013:22 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar

Läs mer