Yttrande över Delbetänkande Ett minskat och förenklat uppglftslämnande för företagen Dnr, 2013/4

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Yttrande över Delbetänkande Ett minskat och förenklat uppglftslämnande för företagen Dnr, 2013/4"

Transkript

1 1(5) SWEDISH E N V I R O N M E N T A L PROTECTION AGENCY YTTRANDE Ärendenr: NV Näringsdepartementet Stockholm Yttrande över Delbetänkande Ett minskat och förenklat uppglftslämnande för företagen Dnr, 2013/4 Sammanfattning - Naturvårdsverket ställer sig bakom inriktningen på uttedningens uppdrag - att minska och förenkla uppgiftsläirmandet från företagen till de statliga myndighetema och ställer sig positiv till förslaget till ett register med uppgiftskrav. - Naturvårdsverket avstyrker däremot de övriga förslagen till register främst Samordnade uppgifter samt Uppgiftsinlämningar där vi anser att uttedningen hoppar över ett antal nödvändiga steg som behöver tas innan dessa register byggs. - Naturvårdsverket tillstyrker istället en fortsatt utveckling av portalen Verksamt.se där Skatteverket, Bolagsverket och Tillväxtverket har skapat en vi^ebbplats där företagaren är i centmm och som skulle kimna utökas med tematiska"uppgiftslämnarprocesser". - Naturvårdsverket tillstyrker att SCB får i uppdrag att vidareutveckla det nuvarande företagsregistret enligt principema for "Masterdata". B E S Ö K : S T O C K H O L M - V A L H A L L A V Ä G E N 195 Ö S T E R S U N D - FORSKARENS VÄG 5, HUS UB POST: S T O C K H O L M TEL: FAX: E-POST: I N T E R N E T : R E G I S T R A T O N A T U R V Å R D S V E R K E T. S E W W W. N A T U R V A R D S V E R K E T. S E

2 2(5) Naturvårdsverkets ställningstagande och skäl Naturvårdsverket fokuserar i sitt ytttande på huvuddragen i de överväganden uttedningen gjort liksom utredningens förslag till infrastruktur och lägger tyngdpunkten mer på frågan Varför änfråganhur. Naturvårdsverket är en myndighet som i hög grad är berörd av Uppgiftslämnamttedningens arbete eftersom en av våra roller är att samordna uppgiftsinsamlingen från företagen om deras miljöpåverkan. 1 följande länk ges en beskrivning av det system - Miljörapportsystemet - som står för huvuddelen av deima uppgiftsinsamling http ://www.naturvårdsverket.se/stod-imilioarbetet/vagledning-amnesvis/miljorapportering/ Förenklat uppgiftslämnande Naturvårdsverket ställer sig bakom Uppgiftslämnamttedningens uppdrag som sådant - att uppgiftslämnandet från företagen ska förenklas. Naturvårdsverket ställer sig också bakom principen (e-förvaltningens nr. D6), som anger att uppgiftslämnandet enbart ska ske en gång till ett ställe som uttedningen instraerats att beakta. Företagen i centrum Naturvårdsverket anser inte att informationsutbytet mellan myndighetema underlättas av ett detfirmsett gemensamt register dit företagen lämnar sina uppgifter. Naturvårdsverket bedömer att den tekniska utvecklingen (bl.a. utvecklingen av tjänster) är på väg att vända perspektivet. Enligt Naturvårdsverket ligger inte lösningen för att samla mformation från företagen i att skapa ett centtalt register så som uttedningen föreslår. Lösningen liggerttoligennärmare öppna data, RDF (Resource Description Framework) och länkade data. Vägen dit går sarmolikt via ett processorienterat synsätt där företagen sätts i centrum och mte myndighetemas återanvändning av gemensamma data. Naturvårdsverket anser därför att slutmålet bör vara en portal typ Verksamt.se som skulle kunna utökas med en "uppgiftslämnarprocess". För att komma dit bör uppgiftslämnamttedningen fokusera på hur problemen kring en digital samverkan ska lösas. Hur ska olika informationsmängder samverka, semantiska problem, ansvarsfördelning, underhåll, behövs fler standarder för utbyte av företagsinformationen m.m. Naturvårdsverket anser att dagens utveckling mer handlar om att tillgängliggöra den information som efterfrågas och att se till att derma information, i redan existerande system, tillgängliggörs via tjänster. För att ett sådant steg ska vara möjligt krävs att minst ytterligare två principer i E-delegationens vägledning nämligen Hämta information vid källan (princip T3) och Använd öppna standarder (princip T5) beaktas och inkorporeras i utredningens arbete. Kanske står vi snart infor en framtid där uppgiftema tillgängliggörs på företagens egna w^ebsidor där myndighetema kan hämta informationen. Där företagen är for små för att arbeta på detta sätt bör branschorganisationerna (onämnda i uttedningen) kuima ha en roll.

3 3(5) Tematiska register Naturvårdsverket har lång (och god) erfarenhet av ett tematiskt register (SMP Svenskt Miljörapporteringsregister https://smp.lansstvrelsen.se/) och anser att sådana register behöver vara just tematiska. Likhetema mellan de olika tematiska rapporteringskraven (exempelvis mellan skattedeklarationsuppgifter och utsläppsuppgifter) är, enligt vår bedönming, för små for att motivera ett centralt register som iimehåller allt. Detfiimsdock ett antal uppgifter som kommer att vara gemensamma för dessa tematiska register. Uppgifterna är främst av administtativ karaktär och relativt konstanta. Naturvårdsverket har i sin Miljödatastrategi beslutat att arbeta för att "Register, termer och begrepp som ska återanvändas av flera inttessenter organiseras enligt principer för s.k. Masterdata". Enligt vår åsikt är en sådan uppgift - att förvalta en viss "Masterdatamängd" något som kräver en långsiktig fmansiering samt egen kompetens rörande de termer och begrepp som ska förvaltas. Naturvårdsverket har behov av att någon myndighet tilldelas ansvaret for ett Företags-/Anläggningsregister. Detta behov svarar väl mot uttedningens förslag att Statistiska Centtalbyrån far i uppgift att vidareutveckla och därefter underhålla det allmänna företagsregisttet. Naturvårdsverket medverkar gäma till ett sådant arbete. Länsstyrelsemas roll Naturvårdsverket har ett nära samarbete med länsstyrelsema kring bl.a. företagens uppgiftslämnande. Som regional myndighet som många centtala myndigheter verkar genom bör de ges en roll i delegationens fortsatta arbete. Begreppsstandardisering Naturvårdsverket anser att detfirmsett behov av att arbeta med begreppsstandardisering inom detta område. 1 tabell I (avsnitt 4.3, sidoma 18 och 19) i betänkandet redovisas en liten del (38 uppgifter av 1164) som är mest frekvent förekommande bland de 14 myndighetema som medverkat i uttedningens kartläggning. Hade uttedningen också delat upp dessa uppgifter i konstanter respektive variabler hade indikationen om vilka uppgifter som borde ingå i en "Masterdatamängd" blivit ärmu tydligare. Arbetet med begreppsstandardiseringen bör också innefatta en ytterligare uppdelning av ett företag (utöver arbetsställe) for att också innefatta vårt behov av en enhetlig definition av begreppet Anläggning (i vår värld är det anläggningen som står för den miljöstörande verksamheten). Vi ser dessa uppgifter som en utmärkt första datamängd där ett flertal myndigheter bör kurma enas om vad begreppen står for. Uppgiftskravsregister Naturvårdsverket är positiv till utvecklingen av ett Uppgiftskravregister och anser att uppgiften att driva och underhålla ett sådant kan ges till någon av de fbretagsnära myndighetema. Naturvårdsverkets samarbetspartner på den europeiska nivån, den europeiska miljöbyrån EEA', har under flera år haft 'European Environment Agency

4 4(5) ansvar for ett rapporteringsregister, ROD^, Reporting Obligations Database, en databas som innehåller beskrivningar av de rapporteringsåtaganden som ländema har åtagit sig gentemot intemationella organisationer. Funktionen/Registtet synes ha stora likheter med det register som Uppgiftslämnardelegationen nu föreslår. En organisation underhåller ett register som alla kan använda. ROD har också den stora fördelen att när rapporteringskravet registteras (av EEA, DG ENV, Eurostat eller intemationella konventioner) så läggs också nödvändiga metadata upp, med resultat att själva rapporteringen underlättas. Inom EU har ROD bidragit till att Kommissionen insett omfattningen av ländemas rapportering till EU (för närvarande innehåller registtet 369 rapporteringsåtaganden for Sverige inom miljöområdet). Det är dock inte påvisat om registtet lett till en reducering och ett informationsutbyte mellan de kravställande organisationerna. Samordning av föreskrifter Naturvårdsverket noterar att uttedningen inte behandlat frågan om samordning av existerande föreskrifter. Det är vid formuleringen av föreskriften med rapporteringskraven som de stora frågoma bör ställas om uppgiftskravet är nödvändigt, bra att ha, kanske inte behövs alls eller kanske redanfinnsenligt en föreskrift från någon annan mydnighet. Det väcker också frågan om vilken myndighet som långsiktigt ska hantera den information som företagen rapporterar. Naturvårdsverket vill särskilt peka på lagen (2010:1767) samt förordningen (2010:1770) om geografisk miljöinformation. 1 lagen specificeras att det ska "finnas en infrastruktur med ett sammanhängande system for tillgång till och utbyte av geografisk information som har elekttonisk form och som är användbar for verksamheter och åtgärder som kan påverka människors hälsa eller miljön (geografisk miljöinformation). 1 lagen definieras också något som kallas informationsansvar som kräver att bl.a. myndigheter håller "information och informationshanteringstjänster tillgängliga". I förordningen pekas ut vilken myndighet som tilldelas detta informationsansvar. Bl.a. tilldelas Lantmäteriet ansvaret for adresser och byggnaders läge, länsstyrelsen ansvaret for vissa av det som kallas anläggningar och platser for allmännyttiga och offentliga tjänster (avfallshantering, energiförsörjning, återvinningscenttaler m.m.), länsstyrelsen tillsammans med bl.a. MSB, Energimyndigheten och SGU ansvaret för produktions- och industrianläggningar samt upplagsplatser. Företagen (och framför allt deras anläggningar) har en geografisk lokalisering, de har en adress och framför allt har Lantmäteriet (som är ansvarig för denna lag och förordning) tillsammans med de myndigheter som har informationsansvar bl.a. tagitframen nationell geodatasttategi, ett tekniskt ramverk och en nationell metadataprofil. Naturvårdsverket anser att denna lag och förordning har betydelse för Uppgiftslämnamttedningens fortsatta arbete. ^

5 5(5) Beslut om detta ytttande har fattats av avdehiingschef Martin Eriksson. Vid beredningen av ärendet har handläggaren Bernt Röndell deltagit. Vid den slutliga handläggningen har i övrigt deltagit enhetschef Gunilla Sallhed, handläggama Ingvar Svensson och Kerstin Backman Hannerz, föredragande. För Naturvårdsverket Martin Eriksson Kerstin Backman Hannerz Kopia till: Milj ödepartementet

Remissyttrande över delbetänkande Ett minskat och förenklat uppgiftslämnande för företagen Dnr. 2013/4

Remissyttrande över delbetänkande Ett minskat och förenklat uppgiftslämnande för företagen Dnr. 2013/4 851 81 Sundsvall 2013-06-25 Tfn: 0771-670 670 Fax: 060-12 98 40 bolagsverket@bolagsverket.se www.bolagsverket.se Yttrande AD 898/2013 Näringsdepartementet 103 33 Stockholm Klassificeringsid 1.2.1 1 (11)

Läs mer

Sammanfattning... 4. 1 Delegationens uppdrag och arbete... 5. 1.1 Delegationens uppdrag... 5 1.2 Delegationens arbete... 6. 2 Utgångspunkter...

Sammanfattning... 4. 1 Delegationens uppdrag och arbete... 5. 1.1 Delegationens uppdrag... 5 1.2 Delegationens arbete... 6. 2 Utgångspunkter... Sammanfattning... 4 1 Delegationens uppdrag och arbete... 5 1.1 Delegationens uppdrag... 5 1.2 Delegationens arbete... 6 2 Utgångspunkter... 9 2.1 Allmänna...10 2.2 Handlingsplan för e förvaltning...11

Läs mer

Kartläggning av företags uppgiftslämnande till 14 myndigheter

Kartläggning av företags uppgiftslämnande till 14 myndigheter AD 1638/2012 Kartläggning av företags uppgiftslämnande till 14 myndigheter N2012/311/ENT Slutrapport Datum: 2013-11-29 Version: 1.0 Upprättad av: Monica Ljungmark Åfeldt Mattias Ekhem Jimmy Everitt Viktoria

Läs mer

Lätt att lämna rätt. En myndighetsgemensam rapport om hur det kan bli enklare för företag att lämna ekonomiska uppgifter till myndigheter 2013-11-29

Lätt att lämna rätt. En myndighetsgemensam rapport om hur det kan bli enklare för företag att lämna ekonomiska uppgifter till myndigheter 2013-11-29 Lätt att lämna rätt En myndighetsgemensam rapport om hur det kan bli enklare för företag att lämna ekonomiska uppgifter till myndigheter 2013-11-29 Version: 1.0 Caisa Bergman, SCB Nina Brede, Bolagsverket

Läs mer

Översyn av föreskrifter om registrering av beslut enligt 7 kap. miljöbalken Konsekvensutredning

Översyn av föreskrifter om registrering av beslut enligt 7 kap. miljöbalken Konsekvensutredning 1(6) SWEDISH ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY Emma Thulin Johansson Tel: 010-698 11 57 emma.thulin-johansson @naturvardsverket.se 2015-05-05 Ärendenr: NV-07199-14 Översyn av föreskrifter om registrering

Läs mer

Så enkelt som möjligt för så många som möjligt

Så enkelt som möjligt för så många som möjligt Så enkelt som möjligt för så många som möjligt En bit på väg BETÄNKANDE AV E-DELEGATIONEN SOU 2011:27 Så enkelt som möjligt för så många som möjligt En bit på väg Betänkande av E-delegationen Stockholm

Läs mer

Enklare vardag för företag. Verktyg i regelförenklingsarbetet

Enklare vardag för företag. Verktyg i regelförenklingsarbetet Enklare vardag för företag Verktyg i regelförenklingsarbetet Tillväxtverket bildades 1 april 2009. Myndigheten ska arbeta för fler och växande företag samt ett hållbart och konkurrenskraftigt näringsliv

Läs mer

Redovisning av utredningsuppdrag avseende öppna data samt vidareutnyttjande av handlingar från den offentliga förvaltningen

Redovisning av utredningsuppdrag avseende öppna data samt vidareutnyttjande av handlingar från den offentliga förvaltningen 1 (20) Datum Dnr RA 04-2015/4818 2015-06-24 Ert Dnr Fi2015/2025 Finansdepartementet 103 33 Stockholm Redovisning av utredningsuppdrag avseende öppna data samt vidareutnyttjande av handlingar från den offentliga

Läs mer

2008:08. Regeringsuppdrag avseende automatisering av viss ärendehantering. Automatiserad ärendehantering rapport och analys av fem delprojekt

2008:08. Regeringsuppdrag avseende automatisering av viss ärendehantering. Automatiserad ärendehantering rapport och analys av fem delprojekt 2008:08 Regeringsuppdrag avseende automatisering av viss ärendehantering Automatiserad ärendehantering rapport och analys av fem delprojekt MISSIV 1 (1) DATUM DIARIENR 2008-05-15 2007/101 ERT DATUM ER

Läs mer

Linköping 2011-11-21. Behovsfångst e-förvaltning

Linköping 2011-11-21. Behovsfångst e-förvaltning Linköping 2011-11-21 Behovsfångst e-förvaltning Behovsfångst e-förvaltning INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INLEDNING... 3 1.1 BAKGRUND... 3 1.2 SYFTE OCH MÅL... 3 1.3 LÄSANVISNING... 4 2 GENOMFÖRANDE... 4 2.1 MÅLGRUPP...

Läs mer

Informationsutbyte mellan myndigheter eller dubbelarbete för företagen?

Informationsutbyte mellan myndigheter eller dubbelarbete för företagen? Informationsutbyte mellan myndigheter eller dubbelarbete för företagen? Statliga myndigheter kräver årligen in 94 miljoner blanketter från företagen Rapport av Jens Hedström Mars 2006 Innehållsförteckning

Läs mer

Konkurrensverkets statistikarbete. Inga fler uppdrag till SCB att samla in statistik om offentliga upphandlingar

Konkurrensverkets statistikarbete. Inga fler uppdrag till SCB att samla in statistik om offentliga upphandlingar KKV1010, v1.3, 2012-04-18 SKRIVELSE 2015-03-13 Dnr 5/2015 1 (10) GENERALDIREKTÖREN Näringsdepartementet 103 33 Stockholm Konkurrensverkets statistikarbete Syftet med denna skrivelse är dels att informera

Läs mer

Arbetsmetoder och riktlinjer för länsstyrelsernas arbete med planeringsunderlag

Arbetsmetoder och riktlinjer för länsstyrelsernas arbete med planeringsunderlag Arbetsmetoder och riktlinjer för länsstyrelsernas arbete med planeringsunderlag -redovisning av uppdrag 49 i regleringsbrev 2011 Rapport, år och nr: 2012:4 Rapportnamn: Arbetsmetoder och riktlinjer för

Läs mer

Bolagsverkets utvecklingsansvar inom sektorn företag och företagande

Bolagsverkets utvecklingsansvar inom sektorn företag och företagande 1 (16) 1 (16) Klassificeringsid 1.1.1 Sektorns verksamhetsplaner Bolagsverkets utvecklingsansvar inom sektorn företag och företagande Diarienummer: AD 267/2013 Datum: 2013-12-19 Version: 1.0 Upprättad

Läs mer

Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017

Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Datum Diarienummer Sara Duvner 2014-04-23 KSN-2014-0324 Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017 - Beslutad av kommunstyrelsen 9 april 2014 Postadress: Uppsala kommun,

Läs mer

Målbild - Det digitala mötet Ingående i arbetsutskott helhet

Målbild - Det digitala mötet Ingående i arbetsutskott helhet Slutrapport 1 (46) Datum 2013-05-28 Upprättad av Arbetsgruppen det digitala mötet ingående i E-delegationens arbetsutskott helhet Målbild - Det digitala mötet Ingående i arbetsutskott helhet Slutrapport

Läs mer

Boverket. Bättre förutsättningar för informationsutbyte i den fysiska planeringen

Boverket. Bättre förutsättningar för informationsutbyte i den fysiska planeringen Boverket Bättre förutsättningar för informationsutbyte i den fysiska planeringen Bättre förutsättningar för informationsutbyte i den fysiska planeringen Boverket juni 2008 Titel: Bättre förutsättningar

Läs mer

Förslag till hur en för statsförvaltningen gemensam söktjänst för statliga rapporter och skrifter kan möjliggöras

Förslag till hur en för statsförvaltningen gemensam söktjänst för statliga rapporter och skrifter kan möjliggöras 1 Stockholm Dnr: 2005-09-30 232/2005/133 Statsrådet Sven-Erik Österberg Finansdepartementet 103 33 Stockholm Förslag till hur en för statsförvaltningen gemensam söktjänst för statliga rapporter och skrifter

Läs mer

Så enkelt som möjligt för så många som möjligt

Så enkelt som möjligt för så många som möjligt Så enkelt som möjligt för så många som möjligt från strategi till handling för e-förvaltning BETÄNKANDE AV E-DELEGATIONEN SOU 2010:20 Så enkelt som möjligt för så många som möjligt från strategi till

Läs mer

2010-03-19 Fi2010/000

2010-03-19 Fi2010/000 Promemoria 2010-03-19 Fi2010/000 Finansdepartementet Avdelningen för offentlig förvaltning Enheten för statlig förvaltning Sammanställning över remissyttranden avseende Strategi för myndigheternas arbete

Läs mer

Regeringens proposition 2012/13:178

Regeringens proposition 2012/13:178 Regeringens proposition 2012/13:178 En tydligare lag om kommunernas bostadsförsörjningsansvar Prop. 2012/13:178 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 19 juni 2013 Fredrik

Läs mer

Handbok med allmänna råd om miljöbedömning av planer och program

Handbok med allmänna råd om miljöbedömning av planer och program Handbok med allmänna råd om miljöbedömning av planer och program Behovsbedömning Kartläggning av förutsättningar Betydande miljöpåverkan? HANDBOK 2009:1 UTGÅVA 1 FEBRUARI 2009 Plan/programförslag (ev.

Läs mer

Delbetänkandet SOU 2015:14 Sedd, hörd och respekterad Ett ändamålsenligt klagomålssystem i hälso- och sjukvården

Delbetänkandet SOU 2015:14 Sedd, hörd och respekterad Ett ändamålsenligt klagomålssystem i hälso- och sjukvården REMISSVAR 2015-06-18 Dnr 10.1-8703/2015 1(11) Socialdepartementet Delbetänkandet SOU 2015:14 Sedd, hörd och respekterad Ett ändamålsenligt klagomålssystem i hälso- och sjukvården (dnr S2015/1547/FS) Övergripande

Läs mer

Handlingsplan för eförvaltning. Nya grunder för IT-baserad verksamhetsutveckling i offentlig förvaltning

Handlingsplan för eförvaltning. Nya grunder för IT-baserad verksamhetsutveckling i offentlig förvaltning Handlingsplan för eförvaltning Nya grunder för IT-baserad verksamhetsutveckling i offentlig förvaltning Innehåll Förord 3 Inledning 4 Målet: Så enkelt som möjligt för så många som möjligt 5 Genomförande

Läs mer

Outsourcing av it-tjänster i kommuner

Outsourcing av it-tjänster i kommuner Outsourcing av it-tjänster i kommuner Publikationsnummer MSB728 Augusti 2014 2 3 Innehållsförteckning 1. Inledning... 4 1.1 Bakgrund... 4 1.2 Informationssäkerhet och upphandling av it-relaterade tjänster.

Läs mer

Utlåtande över grönbok om e-upphandling

Utlåtande över grönbok om e-upphandling Finansutskottets utlåtande 2010/11:FiU19 Utlåtande över grönbok om e-upphandling Sammanfattning Utskottet behandlar i detta utlåtande Europeiska kommissionens grönbok om en ökad användning av e-upphandling

Läs mer

Behov av utveckling för ökad samverkan om skydd av samhällsviktig verksamhet

Behov av utveckling för ökad samverkan om skydd av samhällsviktig verksamhet samhällsskydd och beredskap 1 (16) ROS-SSV SKYDD AV SAMHÄLLSVIKTIG VERKSAMHET Behov av utveckling för ökad samverkan om skydd av samhällsviktig verksamhet Ett delprojekt inom ramen för genomförande av

Läs mer

2008:12. Slutrapport om säkert elektroniskt informationsutbyte och säker hantering av elektroniska handlingar

2008:12. Slutrapport om säkert elektroniskt informationsutbyte och säker hantering av elektroniska handlingar 2008:12 Slutrapport om säkert elektroniskt informationsutbyte och säker hantering av elektroniska handlingar MISSIV DATUM 2008-06-19 Slutrapport: Uppdrag till Verva att leda och samordna statsförvaltningens

Läs mer

2015:4. Samverkan för bredband i hela landet

2015:4. Samverkan för bredband i hela landet 2015:4 Samverkan för bredband i hela landet MISSIV DATUM DIARIENR 2015-03-26 2014/178-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2014-11-06 N2014/4522/ITP Regeringen Näringsdepartementet 103 33 Stockholm Uppdrag att utvärdera

Läs mer

Handlingsplan för e-förvaltning

Handlingsplan för e-förvaltning 8 Bilaga 1 till regeringsbeslut 2008-01-17, nr Handlingsplan för e-förvaltning Nya grunder för IT-baserad verksamhetsutveckling i offentlig förvaltning Utarbetad av e-gruppen och statssekreterargruppen

Läs mer