Bolagsverkets utvecklingsansvar inom sektorn företag och företagande

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bolagsverkets utvecklingsansvar inom sektorn företag och företagande"

Transkript

1 1 (16) 1 (16) Klassificeringsid Sektorns verksamhetsplaner Bolagsverkets utvecklingsansvar inom sektorn företag och företagande Diarienummer: AD 267/2013 Datum: Version: 1.0 Upprättad av: Hans Ekstål och Daniel Sjöberg

2 2 (16) 2 (16) Innehållsförteckning Sammanfattning... 1 Bakgrund... 2 Inhämtande av verksamhetsplaner... 2 Syfte med rapporten... 3 Resultat... 3 Intressanta enskilda utvecklingsinitiativ 3 Sju insatsområden... 7 Område 1 - Samordning via verksamt.se 7 Område 2 - Anslutning till Mina meddelanden 8 Område 3 - Standardsystem för E-beställningar 9 Område 4 - Öppna data 9 Område 5 - Vägledningar och kataloger 10 Område 6 - Samordning av myndighetsövergripande processer 11 Område 7 - Förslag till förvaltningsgemensamma tjänster 11 Övriga iakttagelser Kommande aktiviteter Bilagor... 14

3 Hans Ekstål, Daniel Sjöberg (14) Sammanfattning Bolagsverket har analyserat utvecklingsplaner från 19 myndigheter med företagare som målgrupp. Några slutsatser från vår analys är: De flesta av de inrapporterade utveckligsinsatserna är planerade förbättringar av den egna kärnverksamheten som i många fall leder till förbättringar för den målgrupp som myndigheten riktar sig till. Det finns planerade och pågående utvecklingsaktiviteter inom e-tjänsteområdet som kan eller skulle kunna effektiviseras genom anslutning till förvaltningsgemensamma tjänster och serviceåtaganden. Många planerade e-tjänster skulle t.ex. kunna visas ut via verksamt.se. E-tjänster som syftar till att underlätta kommunikation mellan myndigheter och företag bör ansluta till mina meddelanden. Andra utveklingsinitiativ skulle kunna samordnas i gemensamma förstudier eller utvecklingsprojekt som syftar till att ta fram förvaltningsgemensamma komponenter. Statens servicecenter som leverantör av standardkomponenter är ett koncept som kan vidareutvecklas. Den totala effektiviteten inom förvaltningen ser ut att kunna ökas om drift och förvaltning av standardkomponenter som exempelvis ekonomioch HR-system hanteras gemensamt. En iakttagelse är att det finns samverkanspotential på andra områden än systemanvändning. För att nå bästa effekt av vår samlade verksamhetsutveckling bör vi till exempel samverka bättre i användning av spetskompetens inom teknik, juridik, kommunikation, verksamhetsarkitektur etc. Denna rapport distribueras dels till rapporterande myndigheter, dels till övriga relevanta intressenter. Rapporten läggs också som en bilaga till utvecklingsmyndighetens ordinarie årsrapport till Näringsdepartementet. Vidare kommer slutsatserna från analysen att vara underlag till planerade seminarier med sektorns aktörer. De aktiviter som föreslås i rapporten kommer att föras till en särskild. Bolagsverkets roll i genomförandet av aktiviteterna i en kan dels vara att leda och ansvara för genomförandet av aktiviteten, dels att ansvara för koordinering och uppföljning när annan myndighet eller aktör är ansvarig för genomförandet. Det senare är att föredra då en stor del av rollen som utvecklingsmyndighet syftar till att skapa förutsättningar för sektorns aktörer att samordna sig och samverka med varandra.

4 Hans Ekstål, Daniel Sjöberg (14) Bakgrund Regeringen utsåg 2011 Bolagsverket till utvecklingsmyndighet inom sektorn företag och företagande. Utvecklingsansvaret är ett led i regeringens arbete med att förbättra styrningen av myndigheternas arbete med e-förvaltning genom att nå en högre grad av samverkan och integration mellan myndigheter inom e-förvaltningsområdet. Övriga utvecklingsansvariga myndigheter är Lantmäteriet för geografisk information, Skatteverket när det gäller privatpersoner samt Transportstyrelsen för fordon och förare. Bolagsverket har lagt stort fokus på samverkan med e-delegationen, SKL och övriga utvecklingsmyndigheter. Verket anser att detta är det bästa sättet att identifiera och stödja de myndighets- och sektorsövergripande processer som är problematiska för användaren eftersom det inte begränsar oss endast till företagarperspektivet. Inhämtande av verksamhetsplaner En del av uppdraget till Bolagsverket är att verka för att årliga verksamhetsplaner för insatser inom e-förvaltningsområdet samlas in. Baserat på dessa ska Bolagsverket sedan ta fram en för utvecklingsområdet. Arbetet inleddes med att Bolagsverket skickade ut en förfrågan 2 februari 2013 till följande 20 myndigheter: Arbetsförmedlingen Bolagsverket Domstolsverket Energimyndigheten Finansinspektionen Försäkringskassan Kommerskollegium Kronofogdemyndigheten Lantmäteriet Livsmedelsverket Patent- och registreringsverket Skatteverket Skogsstyrelsen Statens Jordbruksverk Statistiska Centralbyrån växtverket Trafikanalys Trafikverket Transportstyrelsen Tullverket Brevet till Jordbruksverket finns som ett exempel i bilaga 1. Syftet med att samla in dessa verksamhetsplaner är att få en rättvisande bild av pågående utvecklingsprojekt samt att få ett underlag till att finna synergier för e-förvaltningen som helhet.

5 Hans Ekstål, Daniel Sjöberg (14) Vi har fått in svar innehållande omfattande verksamhetsplaner från 19 myndigheter. Trafikanalys har i överenskommelse med Bolagsverket inte lämnat in någon verksamhetsplan. Planerna håller genomgående hög kvalitet när det gäller omfattning och beskrivningen av insatserna. Svaren har gåtts igenom och sammanställts i form av en lista, se bilaga 2. Sammanställningen har genomförts av Hans Ekstål och Daniel Sjöberg. Syfte med rapporten Denna rapport sammanfattar den analys som gjorts utifrån verksamhetsplanerna. Rapporten ska vidare, utifrån analysen, ge förslag på e-förvaltningsaktiviteter i form av återanvändning, utredning eller utveckling i samverkan mellan myndigheter. Resultat Det måste betraktas som ett bra resultat att vi fått in 19 av 20 begärda verksamhetsplaner. Den genomgång och sammanställning vi gjort visar dels på många intressanta enskilda initiativ, dels på ett antal områden som kan samordnas eller vara underlag för erfarenhetsåtervinning. En annan iakttagelse, utifrån beskrivningarna av utvecklingsinsatserna, är att myndigheterna har skilda kompetensområden. Exempelvis ser vissa myndigheter ut att ha högre kompetens och vana på att egenutveckla e-tjänster emedan andra ser ut att ha kompetens på (anpassning av) standardsystem. Det borde vara möjligt att bättre samnyttja olika kompetensområden mellan myndigheter. Intressanta enskilda utvecklingsinitiativ Samtliga rapporterade utvecklingsinitiativ är naturligtvis intressanta beroende på perspektiv. Det är därför att rekommendera, för läsarna av detta dokument, att själva gå igenom hela sammanställningen. Se bilaga 2. Utgående från utvecklingsansvaret vill Bolagsverket lyfta fram ett antal initiativ för fortsatt uppföljning. Det vi vill följa upp är om det finns pågående eller planerade arbeten som: Har en leverans som kan komma till användning av fler offentliga aktörer än enbart den genomförande myndigheten. Kan samordnas eller omplaneras så att nyttan tillfaller fler offentliga aktörer än den genomförande. Har eller kan få erfarenheter som kan vara till nytta för andra aktörer inom offentlig förvaltning. På annat sätt kan bidra till att uppfylla regeringens mål för e-förvaltningen. Initiativen redovisas här per myndighet i de fall de är intressanta utifrån ovan kriterier.

6 Hans Ekstål, Daniel Sjöberg (14) Finansinspektionen Kommentar Åtgärd Utveckling av gemensam databas m.m. i samverkan FI/Riksbanken/SCB. Kan samverkan vidgas? Finns nytta för fler myndigheter? Lantmäteriet Kommentar Åtgärd Elektronisk ansökan rörande fastighetsinskrivningsärenden och digital ärendehantering. Bör samordnas på något sätt med Bolagsverkets Företagsinteckningssystem. Kontakt är tagen. Mina fastighetsärenden, tjänst som gör det möjligt för fastighetsägaren att ta del av information om de myndighetsärenden som berör dennes fastighetsägande. Målgruppen (banker) är samma. Kan samordnas med ev. förslag från förstudie Min ärendeöversikt. En annan samordningsmöjlighet är med ärendefunktionen i verksamt.se (i de fall fastighetsägaren är ett företag). Skatteverket Kommentar Åtgärd Utred infrastruktur enkla e-tjänster. Både internt och externt bör så många blanketter som möjligt ersättas med interaktiva formulär som man fyller i, vid behov signerar och skickar in on-line. De val av verktyg, standarder och lösningar som görs kan vara återanvändningsbart för andra myndigheter med liknande behov. Mini-One Stop Shop (MOSS). Utveckling av en EU-gemensam e- tjänst som innebär att svenska momsregistrerade företag inte behöver vara registrerade för moms i de länder där man tillhandahåller elektroniska tjänster. (Lagstyrt) Min ärendeöversikt. Kopplingar till Mina meddelanden. Vilande förstudie (Transportstyrelsen ansvarar) Elektronisk beställningstjänst för att rekvirera ett samordningsnummer. Även återrapportering ska ske elektroniskt. Elektroniskt informationsutbyte mellan SKV och domstolar. Informationsutbytet syftar till att akter och domar, samt övrig kommunikation ska ske elektroniskt. Finns koppling och återanvändningsmöjligheter till andra EU-arbeten som innebär obligatorisk anpassning för Sverige. Exempelvis esens, ecodex? Utredningen är vilande nu. Behöver den tas upp igen alt. avskrivas? Kan tjänsten användas vid företagsetablering från annat land, se pilotaktivitet inom esens? Kan informationsutbytet även omfatta övriga myndigheter som har en del i processen? Kontakt är tagen Kontakt är tagen

7 Hans Ekstål, Daniel Sjöberg (14) växtverket Kommentar Åtgärd Malin. Sida under enklareregler.se. Databas för att följa upp administrativa kostnader på grund av olika regelverk för företagare. Kan databasen kan få en bredare användning? Stöd ärendehantering NYPS. "Min ansökan" - Vidareutvecklad e- tjänst för ansökan om stöd inom regionala utvecklingspolitiken. Återanvändningsmöjligheter för andra områden där företagare kan ansöka om stöd/finansiering? Kontakt är tagen Transportstyrelsen Kommentar Åtgärd Regelwebb. Åskådliggör hur våra (de som påverkar Transportstyrelsens verksamhet?) författningar förhåller sig till varandra och vad som nu är gällande rätt. En till e-förvaltningen anpassad regelverksplattform är mycket viktigt för en effektiv gemensam utveckling. Kan upplägget vara återanvändningsbart på flera områden eller sektorer? Tullverket Kommentar Åtgärd Fartygsrapportering. Myndighetsövergripande projekt (Tullverket, Sjöfartsverket, Transportstyrelsen samt Kustbevakningen) i syfte att skapa ett single window för sjöfartens uppgiftslämnade. Insatsen, där myndigheterna samverkar för att förenkla och minska företags uppgiftslämnande, har tillsammans med andra insatser redovisats inom ramen för det gemensamma regeringsuppdraget att kartlägga företags uppgiftslämnande till 14 myndigheter (N2012/311/ENT). Se slutrapport "Kartläggning av företags uppgiftslämnande till 14 myndigheter" på Bolagsverkets webbplats. Handlingsplan Aktiviteter som syftar till ytterligare samordning kring minskat uppgiftslämnande på det här området hanteras inom eventuellt kommande aktiviteter utifrån slutrapporten. Statistiska centralbyrån Kommentar Åtgärd Översyn/uppdatering av användargränssnitt för att lämna uppgifter via webb. Det användargränssnitt som används idag byggdes 2004 och har därefter uppdaterats inom ramen för samma grundteknik. SCB kan få hjälp av andra som redan gjort det SCB vill göra ex. Trafikverket, Jordbruksverket.

8 Hans Ekstål, Daniel Sjöberg (14) Jordbruksverket Kommentar Åtgärd En väg in. En gemensam och samordnad kundtjänst mellan länsstyrelserna och Jordbruksverket inrättas med servicenivåer och riktlinjer för telefonservice till lantbrukarna. Kanaloberoende samverkan. Erfarenheter till andra sektorsportaler. Det är ovanligt att sektorsportaler har en kanalstrategi som erbjuder samordnat stöd i flera kanaler ex, e-tjänst och kundtjänst. Försäkringskassan är ett annat exempel på en sådan kanalstrategi. Arbetet har inte rapporterats in här, men bör ändå samordnas om vi tittar vidare på det här perspektivet. Bolagsverket Kommentar Åtgärd Visningstjänst Mina Fullmakter Bolagsverket har fått i uppdrag av e-delegationen (FI 2009:01/2012/21) att se över förutsättningarna för att skapa en så kallad visningstjänst för Mina fullmakter. Under 2014 ska projektanalys göras. Analysen bör vara så bred som möjligt och beakta en stor del av de behov som berör behörighetsperspektivet mellan medborgare och det offentliga Finanseringsmodell för informationsdelning esens Bolagsverket tar idag betalt för föreagsinformation. En utredning om alternativa lösningar pågår. Utredningen görs i samverkan med övriga utvecklingsmyndigheter. Resultatet behöver få ytterligare spridning Syftet med projektet är att utveckla en infrastruktur för interoperabla offentliga tjänster i Europa. Bolagsverket deltar i en del som har till syfte att pilotutveckla företagsregistreringsprocessen mellan ett antal länder. Fokus ligger på eid, esign och edelivery. Många myndigheter påverkas om arbetet leder till en standard.

9 Hans Ekstål, Daniel Sjöberg (14) Sju insatsområden Vi har identifierat sju insatsområden utifrån de inrapporterade verksamhetsplanerna. Många av aktiviteterna i planerna är förbättringar av den egna verksamheten och därmed, i många fall, förbättringar för den målgrupp som myndigheten riktar sig till. Det finns också planerade aktiviteter som ser ut att vara av samma typ ex. upphandling/installation av standardsystem. Vidare kan vi se några trender som kan vara värda att belysa för att eventuellt samordna eller återvinna erfarenheter från. De sju identifierade insatsområdena är: 1. Samordning via verksamt.se 2. Anslutning till Mina meddelanden 3. Standardsystem för E-beställningar 4. Öppna data 5. Vägledningar och kataloger 6. Samordning av myndighetsövergripande processer 7. Förslag till förvaltningsgemensamma tjänster Varje område öppnar för ytterligare aktiviteter utifrån utvecklingsansvaret. Därför finns rubriken återkommande. Där redovisas idéer att arbeta vidare med. Område 1 - Samordning via verksamt.se Företagarsajten verksamt.se står inför ett vägval. Ska portalen fortsätta att som idag erbjuda ett samordnat stöd utifrån de samverkande myndigheternas verksamheter eller ska stödet byggas ut så att det svarar upp mot de behov som företagaren har i alla delar av sin verksamhet. Väljs det senare så innebär det att processtödet måste utvecklas ut så att det omfattar flera e-tjänster från statliga myndigheter och kommuner. I det senare fallet så behöver de flesta e-förvaltningsinsatser som har företagare som målgrupp anpassas så att de är kända av verksamt. Kända innebär då dels informationssamverkan, dels att verksamt.se ska kunna integrera eller länka med eller utan single sign on till dessa e-tjänster. Av de utvecklingsinsatser som kan sorteras till något insatsområde så hamnar de flesta (16 av totalt 222) i denna kategori. Med tanke på området som rapporten behandlar så är detta helt väntat. Utvecklingsinsatser att nämna är: Arbetsförmedlingen. Tre insatser som samtliga handlar om att företagare som tillhör olika kategorier av arbetsgivare ska kunna publicera och hantera annonser. Försäkringskassan. Tekniska och funktionella förbättringar i Arbetsgivartjänsten. Idag finns tre tjänster där arbetsgivare lämnar information till FK via webben. Sjukanmälan från dag 15. Lämna inkomstuppgifter och Lämna frånvarouppgifter för sina anställda. Kommerskollegium. Kontaktpunkt för tjänster på verksamt.se. Möjliggöra användandet av utländska e-signaturer. Är idag, till viss del, samordnat inom verksamt.se- Uppdragen styrs dock från olika departement. Patent- och registreringsverket. Flera(sju i verksamhetsplanen) intressanta tjänster eller funktioner. Planering pågår inom Myndighetsamarbetet Starta och driva företag med målsättning att inkludera PRV i samarbetet.

10 Hans Ekstål, Daniel Sjöberg (14) Skatteverket. I den inskickade verksamhetsplanen ingår tre planerade e-tjänster som skulle kunna visas ut via verksamt.se. Dessa är Punktskattedeklarationer, Månadsuppgifter och Preliminär inkomstdeklaration. Statens Energimyndighet. Hållbarhetskriterier. Företagen ska årliga rapporteraav utsläpp av växthusgaser och uppfyllande av hållbarhetskriterierna till Energimyndigheten. Ett nytt förfinat stöd för detta planeras. Rekommendationen till ansvariga för myndighetssamarbetet starta och driva företag (där utveckling och drift av verksamt.se ingår) är att vidareutveckla verksamt.se så att den möjliggör en bredare användning. Detta innebär då att fler myndigheter och kommuner enklare kan publicera sina e-tjänster via verksamt.se. Uppmärksamma det pågående arbetet Aktörsanslutningar inom myndighetssamarbetet Starta och driva företag på de utvecklingsarbeten som identifierats här. Föreslå att kontakt om anslutning tas med de myndigheter som driver utvecklingsprojekten. Uppmärksamma ansvariga för verksamt.se om vikten av att effektiviseringar i samverkan med kommerskollegium (kontaktpunkten via tjänstedirektivet) och Skatteverket (planerade e-tjänster) fortsätter. Informera projekt FMUL (Förenklat och minskat uppgiftslämnande) om uppgiftskravet från Statens Energimyndighet. Område 2 - Anslutning till Mina meddelanden Mina meddelanden är en förvaltningsgemensam tjänst som är i drift. Utvecklingen av tjänsten har krävt stora resursinsatser av de deltagande myndigheterna. Det är mycket viktigt att tjänsten gör avsedd nytta genom att så många myndigheter som möjligt använder funktionaliteten. Skatteverket har ett särskilt anslutnings-och kommunikationsprojekt för att ansluta fler aktörer. Bland aktiviteterna i utvecklingsplanerna har fyra insatser anknytning till Meddelandehantering och därmed möjliga att samplanera med Mina meddelanden. Arbetsförmedlingen. Mina meddelanden. Myndighetsgemensam elektronisk brevlåda för en effektiv förmedling av beslut/aviseringar. Gäller anslutning till Mina meddelanden. Domstolsverket. E-post 2.0. Sveriges domstolar får möjlighet att skicka säker e- post till parter, myndigheter, företag. Idag kan inte handlingar skickas till nämnda intressenter då bl. a. personuppgifter måste skyddas via säker e-post, (säker överförning) kryptering. Domstolsverket tar fram en tjänst där detta kommer att möjliggöras. Samtal med Mina meddelanden pågår. Skogsstyrelsen. E-postmotor. Utveckla funktion för att kommunicera med skogsägare via e-post. Tullverket. Tjänster i mina sidor. Projekt i syfte att identifiera, prioritera och planera nya e-tjänster i Tullverkets Mina sidor, inkluderande frågor relaterade till Tullverkets anslutning till Mina meddelanden.

11 Hans Ekstål, Daniel Sjöberg (14) Fortsätt dialog med Skatteverket och projektet Mina meddelanden. Säkerställ att kommunikationsansvariga har kontakt med ovanstående myndigheter. Anordna specifikt möte mellan utvecklingsmyndigheten och projektets ansvariga Område 3 - Standardsystem för E-beställningar Det är svårt att endast via en kortare beskrivning av en utvecklingsaktivitet avgöra om det finns samordnings- eller återanvändningsmöjligheter. Ett antagande är att det kan vara två kategorier av samordning eller återanvändning. En kategori där en myndighet direkt kan återanvända en funktionalitet som är framtagen/anpassad av en annan myndighet. Den andra kategorin skulle då vara en samordning i upphandling och då antagligen via Statens servicecenter. De flesta planerade insatserna ser också ut att vara ett svar på regeringen beslut (29/1 2010) att myndigheterna ska ha infört e-beställningar innan slutet av Utvecklingsinsatser att nämna är: Finansinspektionen. Har för avsikt att anlita Statens servicecenter för E- beställningar. Kommerskollegium. Ersätta Contempus fakturahantering med Visma Proceedio e- beställningssystem. Livsmedelsverket. Projekt för att införa e-beställningar enligt regeringens mål att alla myndigheter ska kunna hantera sina inköp. Anskaffning av systemstöd för att hantera beställningar av varor och tjänster elektroniskt. Enligt beskrivningen är inte Statens servicecenter aktuellt. Patent- och registreringsverket. Införandet av e-beställningar är en del av regeringens för e-förvaltning. Det första steget för PRV var införandet av elektronisk fakturahantering maj Det andra steget är införande av elektroniskt beställningsstöd före utgången av Enligt beskrivningen är inte Statens servicecenter aktuellt. Statens Energimyndighet. Införande av nytt e-anskaffningssystem. Införandet av Visma Proceedo och Tendsign för en effektivare inköps- och upphandlingsprocess för både Energimyndigheten och målgruppen företag. Föreslå ett dialogmöte med Statens servicecenter angående ovan. Syftet med ett sådant möte är dels att utvecklingsmyndigheten och Statens servicecenter behöver en tydligare bild av möjligheterna, dels att Statens servicecenter får informera om sina planer och strategier. Område 4 - Öppna data Initiativen kring öppen data är tydligt enskilda. Undantaget är den portal för öppet data som Vinnova har ett regeringsuppdrag att hålla. Portalen har som målsättning att vara en länksamling till offentliga källor för öppen data. Det finns utöver portalen några samverkande arbeten kring öppet data ex. Trafiklab.se. Avsaknaden av en koncernövergripande samordning behöver inte vara fel då en vanlig åsikt inom området är att det viktigaste är att data blir öppet tillgängligt och åtkomligt för alla som vill vidareförädla informationen. En annan åsikt här är att information om och tillgång till öppna data ska samordnas och samlas via en portal och en organisation (e-delegationen

12 Hans Ekstål, Daniel Sjöberg (14) eller motsvarande). Fördelen med den andra linjen kan då vara att ett enhetligt format på utdata ger högre kvalité på förädlade produkter eftersom förståelsen för begrepp etc. blir större. Utvecklingsinsatser att nämna är: Livsmedelsverket. Livsmedelsdatabasen på webben. Tjänster på webben för att använda information från livsmedelsdatabasen. Det finns även en webbtjänst tillgänglig som gör att externa intressenter kan hämta data automatiskt till sina program. Skatteverket. I verksamhetsplanen finns tre utvecklingsinitiativ som har anknytning till Öppet data o Digitalisering av Skatteverkets information (Digit). En ny struktur för digitalisering av Skatteverkets rättsliga information ska tas fram. En prototyp för hur den samlade vägledningen på nätet kan se ut har tagits fram. o Öppen data. Skatteverket ska publicera all information man, med hänsyn till lagkrav, kan dela med sig av på Skatteverket.se (ex statistik, utvecklingsportfölj m.m.). Detta ska göra det möjligt för företag (och privatpersoner) att utnyttja informationen för att ta fram ex vis e-tjänster och appar. o gängliggöra information om företag och företagande. Enlig ett regeringsuppdrag (rskr.2010/11:2014) ska växtverket, Bolagsverket och Skatteverket i samband med utvecklingen av verksamt.se samverka med för uppdraget relevanta myndigheter och aktörer i syfte att tillgängliggöra information som rör företag och företagande. Trafikverket. Två utvecklingsinitiativ. o TrainPlan TRANS komponent i Förvaltningsobjektet Planera Trafik. Komponenten levererar Tågplan, körplaner, rådata för fakturering. Förbättringen syftar till att underlätta för korttidsplaneringen. Trainplan Trans används av bland annat leverantörer för att ansöka om kapacitet på banan. o Leverans av resandetåginformation till tredje part. En färdig tjänst där teknik och organisation finns på plats för att kunna leverera data och ge support på användningen av den. Jordbruksverket. Statistik -öppna data. Publicering av insamlad officiell statistik om landsbygd, jordbruk och konsumtion. Föreslå att det startas en förstudie som belyser hur vi tillsammans inom offentlig sektor kan samordna oss kring presentation, utveckling och förvaltning av öppet data. Utgångspunkten bör vara att samordning kan ske på flera nivåer ex. koncernövergripande alternativt inom sektorer eller kluster. Ett bra exempel på klustersamverkan är trafiklab.se. Område 5 - Vägledningar och kataloger Här finns ett tydligt behov av samordning. Det finns idag många vägledningar, behovsanalyser och andra informerande dokument som håller hög kvalitet och som om de återanvänds på rätt sätt har potential att effektivisera många myndigheters verksamhet. Dokumenten är idag tillgängliga enbart inom vissa myndigheter eller myndighetskluster. I de fall de är publicerade så har det visat sig att det är svårt att göra känt att de finns, var de finns och hur de ska användas.

13 Hans Ekstål, Daniel Sjöberg (14) Utvecklingsinsatser att nämna är: Kommerskollegium. Myndighetens rapporter/skrifter/foldrar publiceras i digital form på webben. Samordning av vägledningar, rapporter och behovsanalyser är också ett av förslag från e-delegationens utredning Uppdrag helhet/det digitala mötet. Föreslå en utredning som belyser hur vägledningar kan anpassas och göras tillgängliga. En linje kan vara att de görs sökbara via e-delegationens (eller motsvarande) webbplats enligt modell tjänstekatalogen. Område 6 - Samordning av myndighetsövergripande processer Det pågår ett antal insatser som visar att det satsas på att knyta ihop stödet till kundprocesser som löper över myndighetsgränser. De goda erfarenheterna från befintliga samlade kundstöd som verksamt.se, Körkortsportalen och Geodataportalen ser ut att ha inspirerat till ny utveckling. Skogsstyrelsen. En dörr in skoglig e-förvaltning ska medverka till en innovativ och samverkande statsförvaltning som är rättssäker och effektiv, har väl utvecklad kvalitet, service och tillgänglighet och som därigenom bidrar till Sveriges utveckling. Statens Energimyndighet. Vindlov är en tjänst som ska underlätta för de som vill få information om tillstånd för att sätta upp Vindkraftverk. Fler exempel är pågående arbeten kring bygglov, samlat restauranglov dukat samt fartygsrapportering. Kan vi fastslå att det är en trend att antalet områdesportaler ökar? Kan vi det så bör det utredas om vägledningar och riktlinjer för portaler ska tas fram. Vidare bör varje portalutvecklingsprojekt analyseras ur perspektiven erfarenhetsåtervinning och teknisk återanvändning. Område 7 - Förslag till förvaltningsgemensamma tjänster Arbetsutskott helhet är ett utskott som startats inom e-delegationen. Syftet med arbetet har varit att möjliggöra en effektivare utveckling av den gemensamma e-förvaltningen genom att ta fram en plan för hur planerade och framtida förvaltningsgemensamma tjänsterna ska användas inom offentlig sektor. En av arbetsgrupperna inom utskottet var det digitala mötet som hade till uppdrag att beskriva framtidens digitala möten mellan medborgare/företagare och offentlig sektor. En slutrapport är lämnad till E-delegationens arbetsgrupp den 28 maj. Arbetsgruppen har tagit beslut om att ett antal av rapportens förslag ska utredas vidare för att eventuellt vara underlag till förvaltningsgemensam utveckling. Många av initiativen i myndigheternas verksamhetsplaner kan samordnas med dessa övergripande utredningar. Utvecklingsinsatser att nämna är: Skatteverket. Mina uppgifter (ev. en ny förstudie). Mina uppgifter är en funktion som ger möjlighet för privatpersoner och företag att elektroniskt se de uppgifter

14 Hans Ekstål, Daniel Sjöberg (14) som finns inom förvaltningen avseende individen eller företaget och vem som har använt sig av uppgifterna. gång till uppgifterna ska ske via säker inloggning, t.ex. med eid. Kan vara plattform eller referensmaterial till uppdrag Ordning och reda/mitt arkiv. Skogsstyrelsen. Två utvecklingsinsatser. o En dörr in - gemensam inlämningspunkt. Regeringsuppdrag att inrätta en gemensam inlämningsfunktion för att underlätta skogsägarens myndighetskontakter i skogliga frågor. o Mina sidor för ombud och entreprenörer. Utveckla och anpassa Mina sidor som ett verktyg för ombud och entreprenörer som kan använda Mina sidor efter godkännande av skogsägaren. Jordbruksverket. Här finns tre initiativ som ser ut att kunna samordnas med Uppdrag helhets förslag dels om vägledning för en vägledning för en myndighetsgemensam standard för e-betalningar från kund, dels om ordning och reda/mitt arkiv. o Kortbetalning, webbutik och Nya tjänster, kortbetalning. Förenklingsprojekt som syftar till förenklad administration och snabbare ledtider för kund och myndighet. o E-handläggning. Syftet är att skapa en digital akt av för snabb och effektiv handläggning, samt att lantbrukaren får åtkomst till sin digitala akt hos länsstyrelsen och Jordbruksverket och utökade möjligheter att följa sitt ärende. Samordna med de utvecklingsinsatser som eventuellt kommer ut av förslagen till det framtida digitala mötet. Särskilt Skogsstyrelsens utvecklingsplaner kan ha potential att vara underlag till förstudie angående Samlad åtkomst till förvaltningsgemensamma tjänster/elegitimationsskyddade rummet. Om inte insatser görs inom samtliga områden så ska initiativen noteras hos e-delegationsutskotten för digital samverkan och behovsdriven utveckling. Övriga iakttagelser En iakttagelse, utifrån beskrivningarna av utvecklingsinsatserna, är att myndigheterna har skilda kompetensområden när det gäller e-förvaltning. Exempelvis ser vissa ut att ha högre kompetens och vana på att egenutveckla e-tjänster emedan andra ser ut att ha kompetens på (anpassning av) standardsystem. Det borde vara möjligt att utnyttja olika kompetensområden mellan myndigheter. Det är tydligt utifrån de pågående utvecklingsinsatserna att standardisering är ett viktigt verktyg och en förutsättning för att uppnå dels effektivisering på myndighetssidan, dels uppfyllande av användarbehov. Ett flertal myndigheter öppnar upp sin information om ärenden och registrerade uppgifter för att öka kundens digitala insyn. Det är också tydligt att det skapas många tjänster för ombud och större kunder för att underlätta elektronisk ingivning via fil eller system till system.

15 Hans Ekstål, Daniel Sjöberg (14) Beakta iakttagelserna i det fortsatta genomförande av utvecklingsansvaret. Under arbetet med att samla in verksamhetsplanerna har vi kommit i kontakt med ett antal utredningar som till synes kan ha nytta av e-förvaltningslösningar. Utvecklingsmyndigheten kommer eventuellt att gå vidare med att identifiera de utredningar som tydligast kan ha nytta av information om eller användning av nya eller befintliga e-förvaltningslösningar. Kommande aktiviteter Slutrapport från Bolagsverket insamlande av verksamhetsplaner från sektorn företag och företagande är detta dokument. Bolagsverket planerar nu utifrån rapportens innehåll följande aktiviteter. Distribution av rapport. Rapporten kommer att vara bilaga till Utvecklingsmyndighetens ordinarie årsrapport till Näringsdepartementet Färdigställande av. Handlingsplanen ska innehålla tid- och resursplanering för ens genomförande. Planering av seminarium där vi redovisar och diskuterar vidare arbete. Aktiviteten samordnas om möjligt med övriga utvecklingsmyndigheter Genomförande av aktiviteter i en. Förbereda dels kompletterande insamling av VP, dels uppföljning av insamlade VP. Planera och utföra kontinerliga avstämningar tillsammans med organisationer som har nyckelroller inom e-förvaltningen. Ex. SKL, övriga utvecklingsmyndigheter. Bolagsverkets roll i genomförandet av aktiviteterna i en kan dels vara att leda och ansvara för genomförandet av aktiviteten, dels att ansvara för koordinering och uppföljning när annan myndighet eller aktör är ansvarig för genomförandet. Den senare rollen är att föredra då en stor del av rollen som utvecklingsmyndighet syftar till att skapa förutsättningar för sektorns aktörer att samordna sig och samverka med varandra.

16 Hans Ekstål, Daniel Sjöberg (14) Bilagor Bilaga 1 Bilaga 2 Brev med förfrågan om verksamhetsplaner, skickat till 20 myndigheter (pdf) Sammanställning av insamlade verksamhetsplaner (Excel)

Målbild - Det digitala mötet Ingående i arbetsutskott helhet

Målbild - Det digitala mötet Ingående i arbetsutskott helhet Slutrapport 1 (46) Datum 2013-05-28 Upprättad av Arbetsgruppen det digitala mötet ingående i E-delegationens arbetsutskott helhet Målbild - Det digitala mötet Ingående i arbetsutskott helhet Slutrapport

Läs mer

Så enkelt som möjligt för så många som möjligt

Så enkelt som möjligt för så många som möjligt Så enkelt som möjligt för så många som möjligt från strategi till handling för e-förvaltning BETÄNKANDE AV E-DELEGATIONEN SOU 2010:20 Så enkelt som möjligt för så många som möjligt från strategi till

Läs mer

Offentliga e-tjänster för små och medelstora företag

Offentliga e-tjänster för små och medelstora företag Infonr 090-2007 Nutek och Verva Offentliga e-tjänster för små och medelstora företag Avrapportering samt studie av företags användning och behov av offentliga e-tjänster Nutek och Verva Offentliga e-tjänster

Läs mer

Så enkelt som möjligt för så många som möjligt

Så enkelt som möjligt för så många som möjligt Så enkelt som möjligt för så många som möjligt En bit på väg BETÄNKANDE AV E-DELEGATIONEN SOU 2011:27 Så enkelt som möjligt för så många som möjligt En bit på väg Betänkande av E-delegationen Stockholm

Läs mer

2008:08. Regeringsuppdrag avseende automatisering av viss ärendehantering. Automatiserad ärendehantering rapport och analys av fem delprojekt

2008:08. Regeringsuppdrag avseende automatisering av viss ärendehantering. Automatiserad ärendehantering rapport och analys av fem delprojekt 2008:08 Regeringsuppdrag avseende automatisering av viss ärendehantering Automatiserad ärendehantering rapport och analys av fem delprojekt MISSIV 1 (1) DATUM DIARIENR 2008-05-15 2007/101 ERT DATUM ER

Läs mer

Vägledning för behovsdriven xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Vägledning för behovsdriven xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Vägledning för behovsdriven xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx utveckling Vägledning från E-delegationen xxxxxxxxxx Version xxxxxxxxx 1.0 INNEHÅLL Innehåll 1. Om vägledningen... 4 1.1 Syfte...

Läs mer

Så enkelt som möjligt för så många som möjligt

Så enkelt som möjligt för så många som möjligt Så enkelt som möjligt för så många som möjligt samordning och digital samverkan Betänkande av E-delegationen Stockholm 2013 SOU 2013:22 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar

Läs mer

Handlingsplan för eförvaltning. Nya grunder för IT-baserad verksamhetsutveckling i offentlig förvaltning

Handlingsplan för eförvaltning. Nya grunder för IT-baserad verksamhetsutveckling i offentlig förvaltning Handlingsplan för eförvaltning Nya grunder för IT-baserad verksamhetsutveckling i offentlig förvaltning Innehåll Förord 3 Inledning 4 Målet: Så enkelt som möjligt för så många som möjligt 5 Genomförande

Läs mer

Sammanfattning... 4. 1 Delegationens uppdrag och arbete... 5. 1.1 Delegationens uppdrag... 5 1.2 Delegationens arbete... 6. 2 Utgångspunkter...

Sammanfattning... 4. 1 Delegationens uppdrag och arbete... 5. 1.1 Delegationens uppdrag... 5 1.2 Delegationens arbete... 6. 2 Utgångspunkter... Sammanfattning... 4 1 Delegationens uppdrag och arbete... 5 1.1 Delegationens uppdrag... 5 1.2 Delegationens arbete... 6 2 Utgångspunkter... 9 2.1 Allmänna...10 2.2 Handlingsplan för e förvaltning...11

Läs mer

Mina Meddelanden Digital myndighetspost Uppsala kommun Förstudierapport

Mina Meddelanden Digital myndighetspost Uppsala kommun Förstudierapport Förstudierapport 1(48) Mina Meddelanden Digital myndighetspost Uppsala kommun Förstudierapport Förstudierapport 2(48) 1. INLEDNING... 4 1.1 BAKGRUND... 4 1.2 SYFTE... 4 1.3 PROJEKTÄGARE... 4 1.4 INTRESSENTER...

Läs mer

Kartläggning av företags uppgiftslämnande till 14 myndigheter

Kartläggning av företags uppgiftslämnande till 14 myndigheter AD 1638/2012 Kartläggning av företags uppgiftslämnande till 14 myndigheter N2012/311/ENT Slutrapport Datum: 2013-11-29 Version: 1.0 Upprättad av: Monica Ljungmark Åfeldt Mattias Ekhem Jimmy Everitt Viktoria

Läs mer

Boverket. Bättre förutsättningar för informationsutbyte i den fysiska planeringen

Boverket. Bättre förutsättningar för informationsutbyte i den fysiska planeringen Boverket Bättre förutsättningar för informationsutbyte i den fysiska planeringen Bättre förutsättningar för informationsutbyte i den fysiska planeringen Boverket juni 2008 Titel: Bättre förutsättningar

Läs mer

2010-03-19 Fi2010/000

2010-03-19 Fi2010/000 Promemoria 2010-03-19 Fi2010/000 Finansdepartementet Avdelningen för offentlig förvaltning Enheten för statlig förvaltning Sammanställning över remissyttranden avseende Strategi för myndigheternas arbete

Läs mer

e-utvecklingsplan Karlskrona kommun 2012-2015 Samhället Karlskrona kommun Människor och processer Intranät Windows 7 eid Office 2010

e-utvecklingsplan Karlskrona kommun 2012-2015 Samhället Karlskrona kommun Människor och processer Intranät Windows 7 eid Office 2010 Samhället Karlskrona kommun Människor och processer eid IT som syns Server IT som inte syns Intranät Office 2010 e-tjänsteplattform Externweb Identifiering Kommunikation Windows 7 Säkerhet Information

Läs mer

Guide för kommunal e-utveckling

Guide för kommunal e-utveckling . Guide för kommunal e-utveckling - en bilaga till Guide för effektiv regional e-utveckling Förord Då vi arbetade fram Guide för effektiv regional e-utveckling så behandlade vi vid ett flertal tillfällen

Läs mer

Guide för effektiv regional e-utveckling

Guide för effektiv regional e-utveckling . Guide för effektiv regional e-utveckling Förord Kommuner och landsting står inför stora utmaningar. Vår åldrande befolkning och den förväntade befolkningsökningen, kommer att ställa allt större krav

Läs mer

2008:12. Slutrapport om säkert elektroniskt informationsutbyte och säker hantering av elektroniska handlingar

2008:12. Slutrapport om säkert elektroniskt informationsutbyte och säker hantering av elektroniska handlingar 2008:12 Slutrapport om säkert elektroniskt informationsutbyte och säker hantering av elektroniska handlingar MISSIV DATUM 2008-06-19 Slutrapport: Uppdrag till Verva att leda och samordna statsförvaltningens

Läs mer

Strategi för myndigheternas arbete med e-förvaltning

Strategi för myndigheternas arbete med e-förvaltning Strategi för myndigheternas arbete med e-förvaltning Betänkande av E-delegationen Stockholm 2009 SOU 2009:86 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och Ds svarar Fritzes

Läs mer

2 (57) Innehållsförteckning. 1 Verksamhetsresultat... 3 1.1 Intäkter och kostnader per verksamhetsdel 3 1.2 Bolagsverkets organisation 6

2 (57) Innehållsförteckning. 1 Verksamhetsresultat... 3 1.1 Intäkter och kostnader per verksamhetsdel 3 1.2 Bolagsverkets organisation 6 2 (57) Bolagsverkets årsredovisning 2014 Innehållsförteckning 1 Verksamhetsresultat... 3 1.1 Intäkter och kostnader per verksamhetsdel 3 1.2 Bolagsverkets organisation 6 2 Resultatredovisning... 7 2.1

Läs mer

Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017

Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Datum Diarienummer Sara Duvner 2014-04-23 KSN-2014-0324 Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017 - Beslutad av kommunstyrelsen 9 april 2014 Postadress: Uppsala kommun,

Läs mer

Ärendeöversikt via brevlåda Mina meddelanden

Ärendeöversikt via brevlåda Mina meddelanden 2012-11-05 Sida: 1 (39) På uppdrag av Konsekvensbeskrivning Ärendeöversikt via brevlåda Mina meddelanden - No wrong door! Vi erbjuder en förvaltningsgemensam ärendeöversikt där den enskilde vill och när

Läs mer

Verksamhetspl an skat teverket

Verksamhetspl an skat teverket 2012 Verksamhetsplan Skatteverket INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 förord 3 2 Inledning 4 2.1 Vår styrning 5 2.2 Strategiska risker 6 2.2.1 Externa risker 6 2.2.2 Interna risker 7 3 Gemensamt Skatteverket 8 3.1

Läs mer

Ökad användning av offentlig elektronisk handel

Ökad användning av offentlig elektronisk handel 2007:4 Ökad användning av offentlig elektronisk handel Att skapa en IT-infrastruktur för e-handel där såväl företag som individers behov tillgodoses Ökad användning av offentlig elektronisk handel Att

Läs mer

Principer för digital samverkan. version 1.0. Med syfte att stödja en öppen, enkel och innovativ offentlig förvaltning

Principer för digital samverkan. version 1.0. Med syfte att stödja en öppen, enkel och innovativ offentlig förvaltning Principer för digital samverkan version 1.0 Med syfte att stödja en öppen, enkel och innovativ offentlig förvaltning http://en.wikipedia.org/wiki/file:selfridges_birmingham.jpg P r i n c i p e r f ö r

Läs mer

Uppdrag att analysera konsekvenser av ett krav på e-fakturering till offentlig sektor

Uppdrag att analysera konsekvenser av ett krav på e-fakturering till offentlig sektor Regeringsuppdrag Rapport Uppdrag att analysera konsekvenser av ett krav på e-fakturering till offentlig sektor 2015:44 ESV:s rapporter innehåller regeringsuppdrag, uppdrag från myndigheter och andra instanser

Läs mer

FÖRSTUDIE E-ARKIV VÄSTERÅS STAD. Beslutad av styrgruppen den 8 april 2014 EMMA RIMBE KONSULT & SERVICE

FÖRSTUDIE E-ARKIV VÄSTERÅS STAD. Beslutad av styrgruppen den 8 april 2014 EMMA RIMBE KONSULT & SERVICE FÖRSTUDIE E-ARKIV VÄSTERÅS STAD Beslutad av styrgruppen den 8 april 2014 EMMA RIMBE KONSULT & SERVICE SAMMANFATTNING Offentlig information är en gemensam samhällsresurs som ska hållas tillgänglig för olika

Läs mer

RiR 2009:19. E-legitimation en underutnyttjad resurs

RiR 2009:19. E-legitimation en underutnyttjad resurs RiR 2009:19 E-legitimation en underutnyttjad resurs ISBN 978 91 7086 192 5 RiR 2009:19 Tryck: Riksdagstryckeriet, Stockholm 2009 Till regeringen Finansdepartementet Datum: 2009-11-23 Dnr: 31-2009-0753

Läs mer

Digitala vägen till morgondagens välfärd HANDLINGSPLAN FÖR E-SAMHÄLLET 2013 2015

Digitala vägen till morgondagens välfärd HANDLINGSPLAN FÖR E-SAMHÄLLET 2013 2015 Digitala vägen till morgondagens välfärd HANDLINGSPLAN FÖR E-SAMHÄLLET 2013 2015 Digitala vägen till morgondagens välfärd HANDLINGSPLAN FÖR E-SAMHÄLLET 2013 2015 Upplysningar om innehållet: Åsa Zetterberg,

Läs mer

AD 263/2013. Årsredovisning 2012

AD 263/2013. Årsredovisning 2012 AD 263/2013 Årsredovisning 2012 1 Innehållsförteckning 1 Verksamhetsresultat... 2 1.1 Intäkter och kostnader per verksamhetsdel 2 1.2 Bolagsverkets organisation 5 2 Resultatredovisning... 6 2.1 Bolagsverkets

Läs mer

Rapport Effektivisering av kärnverksamheter: Exempel från statliga myndigheter

Rapport Effektivisering av kärnverksamheter: Exempel från statliga myndigheter Rapport Effektivisering av kärnverksamheter: Exempel från statliga myndigheter 2014:59 ESV:s rapporter innehåller regeringsuppdrag, uppdrag från myndigheter och andra instanser eller egeninitierade utredningar.

Läs mer