Bolagsverkets utvecklingsansvar inom sektorn företag och företagande

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bolagsverkets utvecklingsansvar inom sektorn företag och företagande"

Transkript

1 1 (16) 1 (16) Klassificeringsid Sektorns verksamhetsplaner Bolagsverkets utvecklingsansvar inom sektorn företag och företagande Diarienummer: AD 267/2013 Datum: Version: 1.0 Upprättad av: Hans Ekstål och Daniel Sjöberg

2 2 (16) 2 (16) Innehållsförteckning Sammanfattning... 1 Bakgrund... 2 Inhämtande av verksamhetsplaner... 2 Syfte med rapporten... 3 Resultat... 3 Intressanta enskilda utvecklingsinitiativ 3 Sju insatsområden... 7 Område 1 - Samordning via verksamt.se 7 Område 2 - Anslutning till Mina meddelanden 8 Område 3 - Standardsystem för E-beställningar 9 Område 4 - Öppna data 9 Område 5 - Vägledningar och kataloger 10 Område 6 - Samordning av myndighetsövergripande processer 11 Område 7 - Förslag till förvaltningsgemensamma tjänster 11 Övriga iakttagelser Kommande aktiviteter Bilagor... 14

3 Hans Ekstål, Daniel Sjöberg (14) Sammanfattning Bolagsverket har analyserat utvecklingsplaner från 19 myndigheter med företagare som målgrupp. Några slutsatser från vår analys är: De flesta av de inrapporterade utveckligsinsatserna är planerade förbättringar av den egna kärnverksamheten som i många fall leder till förbättringar för den målgrupp som myndigheten riktar sig till. Det finns planerade och pågående utvecklingsaktiviteter inom e-tjänsteområdet som kan eller skulle kunna effektiviseras genom anslutning till förvaltningsgemensamma tjänster och serviceåtaganden. Många planerade e-tjänster skulle t.ex. kunna visas ut via verksamt.se. E-tjänster som syftar till att underlätta kommunikation mellan myndigheter och företag bör ansluta till mina meddelanden. Andra utveklingsinitiativ skulle kunna samordnas i gemensamma förstudier eller utvecklingsprojekt som syftar till att ta fram förvaltningsgemensamma komponenter. Statens servicecenter som leverantör av standardkomponenter är ett koncept som kan vidareutvecklas. Den totala effektiviteten inom förvaltningen ser ut att kunna ökas om drift och förvaltning av standardkomponenter som exempelvis ekonomioch HR-system hanteras gemensamt. En iakttagelse är att det finns samverkanspotential på andra områden än systemanvändning. För att nå bästa effekt av vår samlade verksamhetsutveckling bör vi till exempel samverka bättre i användning av spetskompetens inom teknik, juridik, kommunikation, verksamhetsarkitektur etc. Denna rapport distribueras dels till rapporterande myndigheter, dels till övriga relevanta intressenter. Rapporten läggs också som en bilaga till utvecklingsmyndighetens ordinarie årsrapport till Näringsdepartementet. Vidare kommer slutsatserna från analysen att vara underlag till planerade seminarier med sektorns aktörer. De aktiviter som föreslås i rapporten kommer att föras till en särskild. Bolagsverkets roll i genomförandet av aktiviteterna i en kan dels vara att leda och ansvara för genomförandet av aktiviteten, dels att ansvara för koordinering och uppföljning när annan myndighet eller aktör är ansvarig för genomförandet. Det senare är att föredra då en stor del av rollen som utvecklingsmyndighet syftar till att skapa förutsättningar för sektorns aktörer att samordna sig och samverka med varandra.

4 Hans Ekstål, Daniel Sjöberg (14) Bakgrund Regeringen utsåg 2011 Bolagsverket till utvecklingsmyndighet inom sektorn företag och företagande. Utvecklingsansvaret är ett led i regeringens arbete med att förbättra styrningen av myndigheternas arbete med e-förvaltning genom att nå en högre grad av samverkan och integration mellan myndigheter inom e-förvaltningsområdet. Övriga utvecklingsansvariga myndigheter är Lantmäteriet för geografisk information, Skatteverket när det gäller privatpersoner samt Transportstyrelsen för fordon och förare. Bolagsverket har lagt stort fokus på samverkan med e-delegationen, SKL och övriga utvecklingsmyndigheter. Verket anser att detta är det bästa sättet att identifiera och stödja de myndighets- och sektorsövergripande processer som är problematiska för användaren eftersom det inte begränsar oss endast till företagarperspektivet. Inhämtande av verksamhetsplaner En del av uppdraget till Bolagsverket är att verka för att årliga verksamhetsplaner för insatser inom e-förvaltningsområdet samlas in. Baserat på dessa ska Bolagsverket sedan ta fram en för utvecklingsområdet. Arbetet inleddes med att Bolagsverket skickade ut en förfrågan 2 februari 2013 till följande 20 myndigheter: Arbetsförmedlingen Bolagsverket Domstolsverket Energimyndigheten Finansinspektionen Försäkringskassan Kommerskollegium Kronofogdemyndigheten Lantmäteriet Livsmedelsverket Patent- och registreringsverket Skatteverket Skogsstyrelsen Statens Jordbruksverk Statistiska Centralbyrån växtverket Trafikanalys Trafikverket Transportstyrelsen Tullverket Brevet till Jordbruksverket finns som ett exempel i bilaga 1. Syftet med att samla in dessa verksamhetsplaner är att få en rättvisande bild av pågående utvecklingsprojekt samt att få ett underlag till att finna synergier för e-förvaltningen som helhet.

5 Hans Ekstål, Daniel Sjöberg (14) Vi har fått in svar innehållande omfattande verksamhetsplaner från 19 myndigheter. Trafikanalys har i överenskommelse med Bolagsverket inte lämnat in någon verksamhetsplan. Planerna håller genomgående hög kvalitet när det gäller omfattning och beskrivningen av insatserna. Svaren har gåtts igenom och sammanställts i form av en lista, se bilaga 2. Sammanställningen har genomförts av Hans Ekstål och Daniel Sjöberg. Syfte med rapporten Denna rapport sammanfattar den analys som gjorts utifrån verksamhetsplanerna. Rapporten ska vidare, utifrån analysen, ge förslag på e-förvaltningsaktiviteter i form av återanvändning, utredning eller utveckling i samverkan mellan myndigheter. Resultat Det måste betraktas som ett bra resultat att vi fått in 19 av 20 begärda verksamhetsplaner. Den genomgång och sammanställning vi gjort visar dels på många intressanta enskilda initiativ, dels på ett antal områden som kan samordnas eller vara underlag för erfarenhetsåtervinning. En annan iakttagelse, utifrån beskrivningarna av utvecklingsinsatserna, är att myndigheterna har skilda kompetensområden. Exempelvis ser vissa myndigheter ut att ha högre kompetens och vana på att egenutveckla e-tjänster emedan andra ser ut att ha kompetens på (anpassning av) standardsystem. Det borde vara möjligt att bättre samnyttja olika kompetensområden mellan myndigheter. Intressanta enskilda utvecklingsinitiativ Samtliga rapporterade utvecklingsinitiativ är naturligtvis intressanta beroende på perspektiv. Det är därför att rekommendera, för läsarna av detta dokument, att själva gå igenom hela sammanställningen. Se bilaga 2. Utgående från utvecklingsansvaret vill Bolagsverket lyfta fram ett antal initiativ för fortsatt uppföljning. Det vi vill följa upp är om det finns pågående eller planerade arbeten som: Har en leverans som kan komma till användning av fler offentliga aktörer än enbart den genomförande myndigheten. Kan samordnas eller omplaneras så att nyttan tillfaller fler offentliga aktörer än den genomförande. Har eller kan få erfarenheter som kan vara till nytta för andra aktörer inom offentlig förvaltning. På annat sätt kan bidra till att uppfylla regeringens mål för e-förvaltningen. Initiativen redovisas här per myndighet i de fall de är intressanta utifrån ovan kriterier.

6 Hans Ekstål, Daniel Sjöberg (14) Finansinspektionen Kommentar Åtgärd Utveckling av gemensam databas m.m. i samverkan FI/Riksbanken/SCB. Kan samverkan vidgas? Finns nytta för fler myndigheter? Lantmäteriet Kommentar Åtgärd Elektronisk ansökan rörande fastighetsinskrivningsärenden och digital ärendehantering. Bör samordnas på något sätt med Bolagsverkets Företagsinteckningssystem. Kontakt är tagen. Mina fastighetsärenden, tjänst som gör det möjligt för fastighetsägaren att ta del av information om de myndighetsärenden som berör dennes fastighetsägande. Målgruppen (banker) är samma. Kan samordnas med ev. förslag från förstudie Min ärendeöversikt. En annan samordningsmöjlighet är med ärendefunktionen i verksamt.se (i de fall fastighetsägaren är ett företag). Skatteverket Kommentar Åtgärd Utred infrastruktur enkla e-tjänster. Både internt och externt bör så många blanketter som möjligt ersättas med interaktiva formulär som man fyller i, vid behov signerar och skickar in on-line. De val av verktyg, standarder och lösningar som görs kan vara återanvändningsbart för andra myndigheter med liknande behov. Mini-One Stop Shop (MOSS). Utveckling av en EU-gemensam e- tjänst som innebär att svenska momsregistrerade företag inte behöver vara registrerade för moms i de länder där man tillhandahåller elektroniska tjänster. (Lagstyrt) Min ärendeöversikt. Kopplingar till Mina meddelanden. Vilande förstudie (Transportstyrelsen ansvarar) Elektronisk beställningstjänst för att rekvirera ett samordningsnummer. Även återrapportering ska ske elektroniskt. Elektroniskt informationsutbyte mellan SKV och domstolar. Informationsutbytet syftar till att akter och domar, samt övrig kommunikation ska ske elektroniskt. Finns koppling och återanvändningsmöjligheter till andra EU-arbeten som innebär obligatorisk anpassning för Sverige. Exempelvis esens, ecodex? Utredningen är vilande nu. Behöver den tas upp igen alt. avskrivas? Kan tjänsten användas vid företagsetablering från annat land, se pilotaktivitet inom esens? Kan informationsutbytet även omfatta övriga myndigheter som har en del i processen? Kontakt är tagen Kontakt är tagen

7 Hans Ekstål, Daniel Sjöberg (14) växtverket Kommentar Åtgärd Malin. Sida under enklareregler.se. Databas för att följa upp administrativa kostnader på grund av olika regelverk för företagare. Kan databasen kan få en bredare användning? Stöd ärendehantering NYPS. "Min ansökan" - Vidareutvecklad e- tjänst för ansökan om stöd inom regionala utvecklingspolitiken. Återanvändningsmöjligheter för andra områden där företagare kan ansöka om stöd/finansiering? Kontakt är tagen Transportstyrelsen Kommentar Åtgärd Regelwebb. Åskådliggör hur våra (de som påverkar Transportstyrelsens verksamhet?) författningar förhåller sig till varandra och vad som nu är gällande rätt. En till e-förvaltningen anpassad regelverksplattform är mycket viktigt för en effektiv gemensam utveckling. Kan upplägget vara återanvändningsbart på flera områden eller sektorer? Tullverket Kommentar Åtgärd Fartygsrapportering. Myndighetsövergripande projekt (Tullverket, Sjöfartsverket, Transportstyrelsen samt Kustbevakningen) i syfte att skapa ett single window för sjöfartens uppgiftslämnade. Insatsen, där myndigheterna samverkar för att förenkla och minska företags uppgiftslämnande, har tillsammans med andra insatser redovisats inom ramen för det gemensamma regeringsuppdraget att kartlägga företags uppgiftslämnande till 14 myndigheter (N2012/311/ENT). Se slutrapport "Kartläggning av företags uppgiftslämnande till 14 myndigheter" på Bolagsverkets webbplats. Handlingsplan Aktiviteter som syftar till ytterligare samordning kring minskat uppgiftslämnande på det här området hanteras inom eventuellt kommande aktiviteter utifrån slutrapporten. Statistiska centralbyrån Kommentar Åtgärd Översyn/uppdatering av användargränssnitt för att lämna uppgifter via webb. Det användargränssnitt som används idag byggdes 2004 och har därefter uppdaterats inom ramen för samma grundteknik. SCB kan få hjälp av andra som redan gjort det SCB vill göra ex. Trafikverket, Jordbruksverket.

8 Hans Ekstål, Daniel Sjöberg (14) Jordbruksverket Kommentar Åtgärd En väg in. En gemensam och samordnad kundtjänst mellan länsstyrelserna och Jordbruksverket inrättas med servicenivåer och riktlinjer för telefonservice till lantbrukarna. Kanaloberoende samverkan. Erfarenheter till andra sektorsportaler. Det är ovanligt att sektorsportaler har en kanalstrategi som erbjuder samordnat stöd i flera kanaler ex, e-tjänst och kundtjänst. Försäkringskassan är ett annat exempel på en sådan kanalstrategi. Arbetet har inte rapporterats in här, men bör ändå samordnas om vi tittar vidare på det här perspektivet. Bolagsverket Kommentar Åtgärd Visningstjänst Mina Fullmakter Bolagsverket har fått i uppdrag av e-delegationen (FI 2009:01/2012/21) att se över förutsättningarna för att skapa en så kallad visningstjänst för Mina fullmakter. Under 2014 ska projektanalys göras. Analysen bör vara så bred som möjligt och beakta en stor del av de behov som berör behörighetsperspektivet mellan medborgare och det offentliga Finanseringsmodell för informationsdelning esens Bolagsverket tar idag betalt för föreagsinformation. En utredning om alternativa lösningar pågår. Utredningen görs i samverkan med övriga utvecklingsmyndigheter. Resultatet behöver få ytterligare spridning Syftet med projektet är att utveckla en infrastruktur för interoperabla offentliga tjänster i Europa. Bolagsverket deltar i en del som har till syfte att pilotutveckla företagsregistreringsprocessen mellan ett antal länder. Fokus ligger på eid, esign och edelivery. Många myndigheter påverkas om arbetet leder till en standard.

9 Hans Ekstål, Daniel Sjöberg (14) Sju insatsområden Vi har identifierat sju insatsområden utifrån de inrapporterade verksamhetsplanerna. Många av aktiviteterna i planerna är förbättringar av den egna verksamheten och därmed, i många fall, förbättringar för den målgrupp som myndigheten riktar sig till. Det finns också planerade aktiviteter som ser ut att vara av samma typ ex. upphandling/installation av standardsystem. Vidare kan vi se några trender som kan vara värda att belysa för att eventuellt samordna eller återvinna erfarenheter från. De sju identifierade insatsområdena är: 1. Samordning via verksamt.se 2. Anslutning till Mina meddelanden 3. Standardsystem för E-beställningar 4. Öppna data 5. Vägledningar och kataloger 6. Samordning av myndighetsövergripande processer 7. Förslag till förvaltningsgemensamma tjänster Varje område öppnar för ytterligare aktiviteter utifrån utvecklingsansvaret. Därför finns rubriken återkommande. Där redovisas idéer att arbeta vidare med. Område 1 - Samordning via verksamt.se Företagarsajten verksamt.se står inför ett vägval. Ska portalen fortsätta att som idag erbjuda ett samordnat stöd utifrån de samverkande myndigheternas verksamheter eller ska stödet byggas ut så att det svarar upp mot de behov som företagaren har i alla delar av sin verksamhet. Väljs det senare så innebär det att processtödet måste utvecklas ut så att det omfattar flera e-tjänster från statliga myndigheter och kommuner. I det senare fallet så behöver de flesta e-förvaltningsinsatser som har företagare som målgrupp anpassas så att de är kända av verksamt. Kända innebär då dels informationssamverkan, dels att verksamt.se ska kunna integrera eller länka med eller utan single sign on till dessa e-tjänster. Av de utvecklingsinsatser som kan sorteras till något insatsområde så hamnar de flesta (16 av totalt 222) i denna kategori. Med tanke på området som rapporten behandlar så är detta helt väntat. Utvecklingsinsatser att nämna är: Arbetsförmedlingen. Tre insatser som samtliga handlar om att företagare som tillhör olika kategorier av arbetsgivare ska kunna publicera och hantera annonser. Försäkringskassan. Tekniska och funktionella förbättringar i Arbetsgivartjänsten. Idag finns tre tjänster där arbetsgivare lämnar information till FK via webben. Sjukanmälan från dag 15. Lämna inkomstuppgifter och Lämna frånvarouppgifter för sina anställda. Kommerskollegium. Kontaktpunkt för tjänster på verksamt.se. Möjliggöra användandet av utländska e-signaturer. Är idag, till viss del, samordnat inom verksamt.se- Uppdragen styrs dock från olika departement. Patent- och registreringsverket. Flera(sju i verksamhetsplanen) intressanta tjänster eller funktioner. Planering pågår inom Myndighetsamarbetet Starta och driva företag med målsättning att inkludera PRV i samarbetet.

10 Hans Ekstål, Daniel Sjöberg (14) Skatteverket. I den inskickade verksamhetsplanen ingår tre planerade e-tjänster som skulle kunna visas ut via verksamt.se. Dessa är Punktskattedeklarationer, Månadsuppgifter och Preliminär inkomstdeklaration. Statens Energimyndighet. Hållbarhetskriterier. Företagen ska årliga rapporteraav utsläpp av växthusgaser och uppfyllande av hållbarhetskriterierna till Energimyndigheten. Ett nytt förfinat stöd för detta planeras. Rekommendationen till ansvariga för myndighetssamarbetet starta och driva företag (där utveckling och drift av verksamt.se ingår) är att vidareutveckla verksamt.se så att den möjliggör en bredare användning. Detta innebär då att fler myndigheter och kommuner enklare kan publicera sina e-tjänster via verksamt.se. Uppmärksamma det pågående arbetet Aktörsanslutningar inom myndighetssamarbetet Starta och driva företag på de utvecklingsarbeten som identifierats här. Föreslå att kontakt om anslutning tas med de myndigheter som driver utvecklingsprojekten. Uppmärksamma ansvariga för verksamt.se om vikten av att effektiviseringar i samverkan med kommerskollegium (kontaktpunkten via tjänstedirektivet) och Skatteverket (planerade e-tjänster) fortsätter. Informera projekt FMUL (Förenklat och minskat uppgiftslämnande) om uppgiftskravet från Statens Energimyndighet. Område 2 - Anslutning till Mina meddelanden Mina meddelanden är en förvaltningsgemensam tjänst som är i drift. Utvecklingen av tjänsten har krävt stora resursinsatser av de deltagande myndigheterna. Det är mycket viktigt att tjänsten gör avsedd nytta genom att så många myndigheter som möjligt använder funktionaliteten. Skatteverket har ett särskilt anslutnings-och kommunikationsprojekt för att ansluta fler aktörer. Bland aktiviteterna i utvecklingsplanerna har fyra insatser anknytning till Meddelandehantering och därmed möjliga att samplanera med Mina meddelanden. Arbetsförmedlingen. Mina meddelanden. Myndighetsgemensam elektronisk brevlåda för en effektiv förmedling av beslut/aviseringar. Gäller anslutning till Mina meddelanden. Domstolsverket. E-post 2.0. Sveriges domstolar får möjlighet att skicka säker e- post till parter, myndigheter, företag. Idag kan inte handlingar skickas till nämnda intressenter då bl. a. personuppgifter måste skyddas via säker e-post, (säker överförning) kryptering. Domstolsverket tar fram en tjänst där detta kommer att möjliggöras. Samtal med Mina meddelanden pågår. Skogsstyrelsen. E-postmotor. Utveckla funktion för att kommunicera med skogsägare via e-post. Tullverket. Tjänster i mina sidor. Projekt i syfte att identifiera, prioritera och planera nya e-tjänster i Tullverkets Mina sidor, inkluderande frågor relaterade till Tullverkets anslutning till Mina meddelanden.

11 Hans Ekstål, Daniel Sjöberg (14) Fortsätt dialog med Skatteverket och projektet Mina meddelanden. Säkerställ att kommunikationsansvariga har kontakt med ovanstående myndigheter. Anordna specifikt möte mellan utvecklingsmyndigheten och projektets ansvariga Område 3 - Standardsystem för E-beställningar Det är svårt att endast via en kortare beskrivning av en utvecklingsaktivitet avgöra om det finns samordnings- eller återanvändningsmöjligheter. Ett antagande är att det kan vara två kategorier av samordning eller återanvändning. En kategori där en myndighet direkt kan återanvända en funktionalitet som är framtagen/anpassad av en annan myndighet. Den andra kategorin skulle då vara en samordning i upphandling och då antagligen via Statens servicecenter. De flesta planerade insatserna ser också ut att vara ett svar på regeringen beslut (29/1 2010) att myndigheterna ska ha infört e-beställningar innan slutet av Utvecklingsinsatser att nämna är: Finansinspektionen. Har för avsikt att anlita Statens servicecenter för E- beställningar. Kommerskollegium. Ersätta Contempus fakturahantering med Visma Proceedio e- beställningssystem. Livsmedelsverket. Projekt för att införa e-beställningar enligt regeringens mål att alla myndigheter ska kunna hantera sina inköp. Anskaffning av systemstöd för att hantera beställningar av varor och tjänster elektroniskt. Enligt beskrivningen är inte Statens servicecenter aktuellt. Patent- och registreringsverket. Införandet av e-beställningar är en del av regeringens för e-förvaltning. Det första steget för PRV var införandet av elektronisk fakturahantering maj Det andra steget är införande av elektroniskt beställningsstöd före utgången av Enligt beskrivningen är inte Statens servicecenter aktuellt. Statens Energimyndighet. Införande av nytt e-anskaffningssystem. Införandet av Visma Proceedo och Tendsign för en effektivare inköps- och upphandlingsprocess för både Energimyndigheten och målgruppen företag. Föreslå ett dialogmöte med Statens servicecenter angående ovan. Syftet med ett sådant möte är dels att utvecklingsmyndigheten och Statens servicecenter behöver en tydligare bild av möjligheterna, dels att Statens servicecenter får informera om sina planer och strategier. Område 4 - Öppna data Initiativen kring öppen data är tydligt enskilda. Undantaget är den portal för öppet data som Vinnova har ett regeringsuppdrag att hålla. Portalen har som målsättning att vara en länksamling till offentliga källor för öppen data. Det finns utöver portalen några samverkande arbeten kring öppet data ex. Trafiklab.se. Avsaknaden av en koncernövergripande samordning behöver inte vara fel då en vanlig åsikt inom området är att det viktigaste är att data blir öppet tillgängligt och åtkomligt för alla som vill vidareförädla informationen. En annan åsikt här är att information om och tillgång till öppna data ska samordnas och samlas via en portal och en organisation (e-delegationen

12 Hans Ekstål, Daniel Sjöberg (14) eller motsvarande). Fördelen med den andra linjen kan då vara att ett enhetligt format på utdata ger högre kvalité på förädlade produkter eftersom förståelsen för begrepp etc. blir större. Utvecklingsinsatser att nämna är: Livsmedelsverket. Livsmedelsdatabasen på webben. Tjänster på webben för att använda information från livsmedelsdatabasen. Det finns även en webbtjänst tillgänglig som gör att externa intressenter kan hämta data automatiskt till sina program. Skatteverket. I verksamhetsplanen finns tre utvecklingsinitiativ som har anknytning till Öppet data o Digitalisering av Skatteverkets information (Digit). En ny struktur för digitalisering av Skatteverkets rättsliga information ska tas fram. En prototyp för hur den samlade vägledningen på nätet kan se ut har tagits fram. o Öppen data. Skatteverket ska publicera all information man, med hänsyn till lagkrav, kan dela med sig av på Skatteverket.se (ex statistik, utvecklingsportfölj m.m.). Detta ska göra det möjligt för företag (och privatpersoner) att utnyttja informationen för att ta fram ex vis e-tjänster och appar. o gängliggöra information om företag och företagande. Enlig ett regeringsuppdrag (rskr.2010/11:2014) ska växtverket, Bolagsverket och Skatteverket i samband med utvecklingen av verksamt.se samverka med för uppdraget relevanta myndigheter och aktörer i syfte att tillgängliggöra information som rör företag och företagande. Trafikverket. Två utvecklingsinitiativ. o TrainPlan TRANS komponent i Förvaltningsobjektet Planera Trafik. Komponenten levererar Tågplan, körplaner, rådata för fakturering. Förbättringen syftar till att underlätta för korttidsplaneringen. Trainplan Trans används av bland annat leverantörer för att ansöka om kapacitet på banan. o Leverans av resandetåginformation till tredje part. En färdig tjänst där teknik och organisation finns på plats för att kunna leverera data och ge support på användningen av den. Jordbruksverket. Statistik -öppna data. Publicering av insamlad officiell statistik om landsbygd, jordbruk och konsumtion. Föreslå att det startas en förstudie som belyser hur vi tillsammans inom offentlig sektor kan samordna oss kring presentation, utveckling och förvaltning av öppet data. Utgångspunkten bör vara att samordning kan ske på flera nivåer ex. koncernövergripande alternativt inom sektorer eller kluster. Ett bra exempel på klustersamverkan är trafiklab.se. Område 5 - Vägledningar och kataloger Här finns ett tydligt behov av samordning. Det finns idag många vägledningar, behovsanalyser och andra informerande dokument som håller hög kvalitet och som om de återanvänds på rätt sätt har potential att effektivisera många myndigheters verksamhet. Dokumenten är idag tillgängliga enbart inom vissa myndigheter eller myndighetskluster. I de fall de är publicerade så har det visat sig att det är svårt att göra känt att de finns, var de finns och hur de ska användas.

13 Hans Ekstål, Daniel Sjöberg (14) Utvecklingsinsatser att nämna är: Kommerskollegium. Myndighetens rapporter/skrifter/foldrar publiceras i digital form på webben. Samordning av vägledningar, rapporter och behovsanalyser är också ett av förslag från e-delegationens utredning Uppdrag helhet/det digitala mötet. Föreslå en utredning som belyser hur vägledningar kan anpassas och göras tillgängliga. En linje kan vara att de görs sökbara via e-delegationens (eller motsvarande) webbplats enligt modell tjänstekatalogen. Område 6 - Samordning av myndighetsövergripande processer Det pågår ett antal insatser som visar att det satsas på att knyta ihop stödet till kundprocesser som löper över myndighetsgränser. De goda erfarenheterna från befintliga samlade kundstöd som verksamt.se, Körkortsportalen och Geodataportalen ser ut att ha inspirerat till ny utveckling. Skogsstyrelsen. En dörr in skoglig e-förvaltning ska medverka till en innovativ och samverkande statsförvaltning som är rättssäker och effektiv, har väl utvecklad kvalitet, service och tillgänglighet och som därigenom bidrar till Sveriges utveckling. Statens Energimyndighet. Vindlov är en tjänst som ska underlätta för de som vill få information om tillstånd för att sätta upp Vindkraftverk. Fler exempel är pågående arbeten kring bygglov, samlat restauranglov dukat samt fartygsrapportering. Kan vi fastslå att det är en trend att antalet områdesportaler ökar? Kan vi det så bör det utredas om vägledningar och riktlinjer för portaler ska tas fram. Vidare bör varje portalutvecklingsprojekt analyseras ur perspektiven erfarenhetsåtervinning och teknisk återanvändning. Område 7 - Förslag till förvaltningsgemensamma tjänster Arbetsutskott helhet är ett utskott som startats inom e-delegationen. Syftet med arbetet har varit att möjliggöra en effektivare utveckling av den gemensamma e-förvaltningen genom att ta fram en plan för hur planerade och framtida förvaltningsgemensamma tjänsterna ska användas inom offentlig sektor. En av arbetsgrupperna inom utskottet var det digitala mötet som hade till uppdrag att beskriva framtidens digitala möten mellan medborgare/företagare och offentlig sektor. En slutrapport är lämnad till E-delegationens arbetsgrupp den 28 maj. Arbetsgruppen har tagit beslut om att ett antal av rapportens förslag ska utredas vidare för att eventuellt vara underlag till förvaltningsgemensam utveckling. Många av initiativen i myndigheternas verksamhetsplaner kan samordnas med dessa övergripande utredningar. Utvecklingsinsatser att nämna är: Skatteverket. Mina uppgifter (ev. en ny förstudie). Mina uppgifter är en funktion som ger möjlighet för privatpersoner och företag att elektroniskt se de uppgifter

14 Hans Ekstål, Daniel Sjöberg (14) som finns inom förvaltningen avseende individen eller företaget och vem som har använt sig av uppgifterna. gång till uppgifterna ska ske via säker inloggning, t.ex. med eid. Kan vara plattform eller referensmaterial till uppdrag Ordning och reda/mitt arkiv. Skogsstyrelsen. Två utvecklingsinsatser. o En dörr in - gemensam inlämningspunkt. Regeringsuppdrag att inrätta en gemensam inlämningsfunktion för att underlätta skogsägarens myndighetskontakter i skogliga frågor. o Mina sidor för ombud och entreprenörer. Utveckla och anpassa Mina sidor som ett verktyg för ombud och entreprenörer som kan använda Mina sidor efter godkännande av skogsägaren. Jordbruksverket. Här finns tre initiativ som ser ut att kunna samordnas med Uppdrag helhets förslag dels om vägledning för en vägledning för en myndighetsgemensam standard för e-betalningar från kund, dels om ordning och reda/mitt arkiv. o Kortbetalning, webbutik och Nya tjänster, kortbetalning. Förenklingsprojekt som syftar till förenklad administration och snabbare ledtider för kund och myndighet. o E-handläggning. Syftet är att skapa en digital akt av för snabb och effektiv handläggning, samt att lantbrukaren får åtkomst till sin digitala akt hos länsstyrelsen och Jordbruksverket och utökade möjligheter att följa sitt ärende. Samordna med de utvecklingsinsatser som eventuellt kommer ut av förslagen till det framtida digitala mötet. Särskilt Skogsstyrelsens utvecklingsplaner kan ha potential att vara underlag till förstudie angående Samlad åtkomst till förvaltningsgemensamma tjänster/elegitimationsskyddade rummet. Om inte insatser görs inom samtliga områden så ska initiativen noteras hos e-delegationsutskotten för digital samverkan och behovsdriven utveckling. Övriga iakttagelser En iakttagelse, utifrån beskrivningarna av utvecklingsinsatserna, är att myndigheterna har skilda kompetensområden när det gäller e-förvaltning. Exempelvis ser vissa ut att ha högre kompetens och vana på att egenutveckla e-tjänster emedan andra ser ut att ha kompetens på (anpassning av) standardsystem. Det borde vara möjligt att utnyttja olika kompetensområden mellan myndigheter. Det är tydligt utifrån de pågående utvecklingsinsatserna att standardisering är ett viktigt verktyg och en förutsättning för att uppnå dels effektivisering på myndighetssidan, dels uppfyllande av användarbehov. Ett flertal myndigheter öppnar upp sin information om ärenden och registrerade uppgifter för att öka kundens digitala insyn. Det är också tydligt att det skapas många tjänster för ombud och större kunder för att underlätta elektronisk ingivning via fil eller system till system.

15 Hans Ekstål, Daniel Sjöberg (14) Beakta iakttagelserna i det fortsatta genomförande av utvecklingsansvaret. Under arbetet med att samla in verksamhetsplanerna har vi kommit i kontakt med ett antal utredningar som till synes kan ha nytta av e-förvaltningslösningar. Utvecklingsmyndigheten kommer eventuellt att gå vidare med att identifiera de utredningar som tydligast kan ha nytta av information om eller användning av nya eller befintliga e-förvaltningslösningar. Kommande aktiviteter Slutrapport från Bolagsverket insamlande av verksamhetsplaner från sektorn företag och företagande är detta dokument. Bolagsverket planerar nu utifrån rapportens innehåll följande aktiviteter. Distribution av rapport. Rapporten kommer att vara bilaga till Utvecklingsmyndighetens ordinarie årsrapport till Näringsdepartementet Färdigställande av. Handlingsplanen ska innehålla tid- och resursplanering för ens genomförande. Planering av seminarium där vi redovisar och diskuterar vidare arbete. Aktiviteten samordnas om möjligt med övriga utvecklingsmyndigheter Genomförande av aktiviteter i en. Förbereda dels kompletterande insamling av VP, dels uppföljning av insamlade VP. Planera och utföra kontinerliga avstämningar tillsammans med organisationer som har nyckelroller inom e-förvaltningen. Ex. SKL, övriga utvecklingsmyndigheter. Bolagsverkets roll i genomförandet av aktiviteterna i en kan dels vara att leda och ansvara för genomförandet av aktiviteten, dels att ansvara för koordinering och uppföljning när annan myndighet eller aktör är ansvarig för genomförandet. Den senare rollen är att föredra då en stor del av rollen som utvecklingsmyndighet syftar till att skapa förutsättningar för sektorns aktörer att samordna sig och samverka med varandra.

16 Hans Ekstål, Daniel Sjöberg (14) Bilagor Bilaga 1 Bilaga 2 Brev med förfrågan om verksamhetsplaner, skickat till 20 myndigheter (pdf) Sammanställning av insamlade verksamhetsplaner (Excel)

Dialogmöten Företag och företagande

Dialogmöten Företag och företagande AD 340/2011 Dialogmöten Företag och företagande Rapport från genomförda dialogmöten hösten 2011 Datum: 2012-02-01 Version: 1.0 Upprättad av: Monica Grahn och Daniel Sjöberg AD 340/2011 Innehållsförteckning

Läs mer

Utvecklingsmyndighet Bolagsverket

Utvecklingsmyndighet Bolagsverket AD 340/2011 Utvecklingsmyndighet Bolagsverket N 2011/1368/ITP Företag och Företagande Rapport nr.1 Datum: 2011-09-14 Version: 1.0 Upprättad av: Monica Grahn AD 340/2011 Innehållsförteckning 1 Utvecklingsmyndigheternas

Läs mer

Så enkelt som möjligt för så många som möjligt.

Så enkelt som möjligt för så många som möjligt. Så enkelt som möjligt för så många som möjligt. Mål En enklare vardag för medborgare Öppnare förvaltning som stödjer innovation och delaktighet Högre kvalitet och effektivitet i verksamheten Vad gör E-delegationen?

Läs mer

Utvecklingsmyndighet Bolagsverket

Utvecklingsmyndighet Bolagsverket AD 340/2011 RAPPORT TILL REGERINGSKANSLIET Utvecklingsmyndighet Bolagsverket N 2011/1368/ITP Företag och Företagande Datum: 2013-01-30 Version: 1.0 Upprättad av: Hans Ekstål Hans Ekstål 2013-05-30 2 (18)

Läs mer

RAPPORT TILL REGERINGSKANSLIET. Utvecklingsområdet företag och företagande

RAPPORT TILL REGERINGSKANSLIET. Utvecklingsområdet företag och företagande AD 340/2011 RAPPORT TILL REGERINGSKANSLIET Från Bolagsverket Utvecklingsområdet företag och företagande 1 februari 2012 2 Innehållsförteckning 1 SAMMANFATTNING... 3 2 UTVECKLINGSOMRÅDE... 3 2.1 Utvecklingsområdet

Läs mer

Ett minskat och förenklat uppgiftslämnande (SOU 2013:80)

Ett minskat och förenklat uppgiftslämnande (SOU 2013:80) YTTRANDE 2014-03-12 N Fi2009:01/2014/1 E-delegationen N Fi 2009:01 Näringsdepartementet 103 33 Stockholm Ett minskat och förenklat uppgiftslämnande (SOU 2013:80) Sammanfattning: E-delegationen anser att

Läs mer

Förvaltningspolitiken BP2015 Välkommen till ESV

Förvaltningspolitiken BP2015 Välkommen till ESV Förvaltningspolitiken BP2015 Välkommen till ESV 08.35 09.00 Förvaltningspolitiken Torkel Nyman 09.00 09.25 e-förvaltning Anders Nyström 09.25 09.30 Utvecklingen av Charlotta Eriksson resultatstyrningen

Läs mer

Mina meddelanden. säker digital post från myndigheter och kommuner

Mina meddelanden. säker digital post från myndigheter och kommuner Mina meddelanden säker digital post från myndigheter och kommuner Digital myndighetspost till din säkra e-brevlåda. Traditionell myndighetspost till din folkbokföringsadress. Anslutna myndigheter och kommuner

Läs mer

Så enkelt som möjligt för så många som möjligt.

Så enkelt som möjligt för så många som möjligt. Så enkelt som möjligt för så många som möjligt. Mål En enklare vardag för medborgare Öppnare förvaltning som stödjer innovation och delaktighet Högre kvalitet och effektivitet i verksamheten Vilka är med

Läs mer

Förslag från E-delegationens Förstudier. Plattform för esamhället Sambruk Vårkonferens 2012

Förslag från E-delegationens Förstudier. Plattform för esamhället Sambruk Vårkonferens 2012 Förslag från E-delegationens Förstudier Plattform för esamhället Sambruk Vårkonferens 2012 Vilka är med i E-delegationen? 16 mest IT-intensiva myndigheterna och SKL Vision 2020 Digitala välfärdstjänster

Läs mer

Mina Meddelanden säker digital post Från vision till verkstad

Mina Meddelanden säker digital post Från vision till verkstad Mina Meddelanden säker digital post Från vision till verkstad Håkan Johansson Skatteverket Hakan.l.johansson@skatteverket.se 1 Vårt uppdrag - Mina meddelanden Vårt uppdrag är att skapa en ny infrastruktur

Läs mer

It-kostnadsuppdraget

It-kostnadsuppdraget It-kostnadsuppdraget Ett gemensamt språk Frukostseminarie 2015-06-04 Förstärkt styrning, samordning och uppföljning av den övergripande itanvändningen i staten En god bild av myndigheternas it-användning

Läs mer

Så enkelt som möjligt för så många som möjligt.

Så enkelt som möjligt för så många som möjligt. Så enkelt som möjligt för så många som möjligt. 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Få utvecklingsinsatser na på rull och god anslutning Digital samverkan Handlingsplan för e- förvaltning: Stabsutredning

Läs mer

Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017

Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Datum Diarienummer Sara Duvner 2014-04-23 KSN-2014-0324 Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017 - Beslutad av kommunstyrelsen 9 april 2014 Postadress: Uppsala kommun,

Läs mer

Birger Höök. En digital värld

Birger Höök. En digital värld Birger Höök En digital värld 1 Sverige har goda förutsättningar Fungerande byråkrati Lång tradition av att samla och katalogisera data Innovativt klimat Hög kompetens hos medborgarna Duktiga företag Goda

Läs mer

I välfärdens tjänst En nationell strategi för ett enklare, öppnare och smartare Sverige. Näringsdepartementet

I välfärdens tjänst En nationell strategi för ett enklare, öppnare och smartare Sverige. Näringsdepartementet I välfärdens tjänst En nationell strategi för ett enklare, öppnare och smartare Sverige Det finns nu ett första utkast till strategidokument baserat på strategigruppens arbete. Det bygger på de förslag

Läs mer

Vägledning för kanalstrategi

Vägledning för kanalstrategi Vägledning Version 1.0 2010-09-28 Vägledning för kanalstrategi Vad vill E-delegationen uppnå med vägledningen? Mål: att bidra till att offentlig förvaltning levererar service till privatpersoner och företag

Läs mer

E-tjänst över näringsidkare

E-tjänst över näringsidkare E-tjänst över näringsidkare Slutrapport Datum: 2011-01-27 Version: 1.0 Upprättad av: Monica Grahn Innehållsförteckning 1. E-tjänst över näringsidkare noden...1 1.1 Sammanfattning 1 1.2 Bakgrund 1 2. Användningsfall...1

Läs mer

IT-Policy för Tanums kommun. ver 1.0. Antagen av Kommunfullmäktige 2013-03-18

IT-Policy för Tanums kommun. ver 1.0. Antagen av Kommunfullmäktige 2013-03-18 IT-Policy för Tanums kommun ver 1.0 Antagen av Kommunfullmäktige 2013-03-18 1 Inledning Tanums kommuns övergripande styrdokument inom IT-området är IT-Policy för Tanums kommun. Policyn anger kommunens

Läs mer

Bolagsverket. NNR den 8 maj 2015. Annika Bränström Generaldirektör 2015-05-11

Bolagsverket. NNR den 8 maj 2015. Annika Bränström Generaldirektör 2015-05-11 Bolagsverket NNR den 8 maj 2015 Annika Bränström Generaldirektör Bolagsverket Registreringsmyndighet för svenska företag Företagsinteckningsmyndighet Näringslivsregistret Stor informationskälla Säljer

Läs mer

24-timmarsmyndigheten - från ord till handling. Vad händer på central nivå? Bo Frändén

24-timmarsmyndigheten - från ord till handling. Vad händer på central nivå? Bo Frändén 24-timmarsmyndigheten - från ord till handling. Vad händer på central nivå? Bo Frändén bo.franden@statskontoret.se 08-454 47 45 Vi är ett stabsorgan till regeringen och Regeringskansliet. Vår uppgift är

Läs mer

Nytt från Lantmäteriet

Nytt från Lantmäteriet Förstasida manifestet Nytt från Lantmäteriet Margareta Lindquist Lantmäteriet, KT:s 1 Kommunala Lantmäteridagar november 2011 Nytt från Lantmäteriet Regeringen och geodataområdet: It i människans tjänst

Läs mer

En enklare förvaltning - till nytta för medborgare och företag

En enklare förvaltning - till nytta för medborgare och företag Offentliga rummet 2007-05-30 Bo Frändén bo.franden@verva.se 08-5505 5745 Grundfakta om VERVA Enrådighetsverk med ett råd Generaldirektör Lena Jönsson chef för myndigheten 6 Enheter Ca 100 anställda 60

Läs mer

Arkitektur- och säkerhetsfrågor. Ulf Palmgren, Samordnare infrastruktur 2012-11-14

Arkitektur- och säkerhetsfrågor. Ulf Palmgren, Samordnare infrastruktur 2012-11-14 Arkitektur- och säkerhetsfrågor Ulf Palmgren, Samordnare infrastruktur 2012-11-14 Agenda Kort om CeSam, Grundläggande strukturella förutsättningar Kort om e-delegationen och arkitekturarbetet Center för

Läs mer

Innehåll. Om uppdraget Om Mina meddelanden Anslutning Hur fungerar det? Tillgängligt stöd Vad händer nu? Frågor

Innehåll. Om uppdraget Om Mina meddelanden Anslutning Hur fungerar det? Tillgängligt stöd Vad händer nu? Frågor Innehåll Om uppdraget Om Mina meddelanden Anslutning Hur fungerar det? Tillgängligt stöd Vad händer nu? Frågor Om uppdraget Skatteverket har ett regeringsuppdrag att följa upp statliga myndigheters anslutning

Läs mer

Vägledning för verksamhetsplanering med avseende på e-förvaltning

Vägledning för verksamhetsplanering med avseende på e-förvaltning Vägledning Version 1.0 2010-09-28 Vägledning för verksamhetsplanering med avseende på e-förvaltning Vad vill E-delegationen uppnå med vägledningen? Mål: Att bidra till att offentlig förvaltning planerar

Läs mer

RIKTLINJER. Riktlinjer för styrning av IT-verksamhet

RIKTLINJER. Riktlinjer för styrning av IT-verksamhet RIKTLINJER Riktlinjer för styrning av IT-verksamhet RIKTLINJER 2 Riktlinjer för styrning av IT-verksamhet. 1 Inledning Håbo kommuns övergripande styrdokument inom IT är IT-policy för Håbo kommun. Riktlinjer

Läs mer

Modern e-förvaltning...och hur Lemontree hjälper er att uppnå detta!

Modern e-förvaltning...och hur Lemontree hjälper er att uppnå detta! Modern e-förvaltning..och hur Lemontree hjälper er att uppnå detta! Bakgrund Problemen som många av Sveriges kommuner står inför idag är många: Omfattande krav på besparingar Andelen äldre som behöver

Läs mer

Nationell nod för faktainformation behövs!

Nationell nod för faktainformation behövs! Remissvar 2009-03-20 D/Dnr. 013-2008-5974 Remissyttrande angående betänkandet Styr samverkan för bättre service Verket för näringslivsutveckling, Nutek, har anmodats inkomma med yttrande över delbetänkande

Läs mer

Kartläggning av näringsidkares uppgiftslämnande till 14 myndigheter

Kartläggning av näringsidkares uppgiftslämnande till 14 myndigheter AD 1871/2011 Kartläggning av näringsidkares uppgiftslämnande till 14 myndigheter N 2011/5884/ENT Lägesrapport Datum: 2012-06-19 Version: 1.0 Upprättad av: Ewa Carlsson AD 1871/2011 Innehållsförteckning

Läs mer

1 av 7 2011-03-03 16:35

1 av 7 2011-03-03 16:35 1 av 7 2011-03-03 16:35 Kommun som du representerar Antal svar: 14 Din funktion/roll Kommunledning 28.6% (4) Information/kommunikation 7.1% (1) IT-chef/strateg 42.9% (6) Verksamhetsansvarig 0.0% (0) Annan

Läs mer

På regeringens uppdrag i samverkan med e-delegationen

På regeringens uppdrag i samverkan med e-delegationen För Sverige i tiden Mina meddelanden Ett nytt nationellt adressregister En valfri säker e-brevlåda åt alla På regeringens uppdrag i samverkan med e-delegationen 1 Den enkla historien Vi erbjuder Privatpersoner

Läs mer

Målbild - Det digitala mötet Ingående i arbetsutskott helhet

Målbild - Det digitala mötet Ingående i arbetsutskott helhet Slutrapport 1 (46) Datum 2013-05-28 Upprättad av Arbetsgruppen det digitala mötet ingående i E-delegationens arbetsutskott helhet Målbild - Det digitala mötet Ingående i arbetsutskott helhet Slutrapport

Läs mer

Vatten och tillväxt. Dreamhack. Hockey

Vatten och tillväxt. Dreamhack. Hockey Vatten och tillväxt Dreamhack Hockey Kunden uppdragsgivaren Engagemang som privatperson Dagis, skola, äldrevård, vatten & avlopp, vårdcentral, avfall, fastighet etc. Engagemang som företagare Tillstånd

Läs mer

SKLCeSam Programområde Gemensamma tjänster & funktioner. Anna Gillquist

SKLCeSam Programområde Gemensamma tjänster & funktioner. Anna Gillquist SKLCeSam Programområde Gemensamma tjänster & funktioner Anna Gillquist Gemensamma mål för offentlig sektor SKL, e-delegationen och regeringen - Enklare vardag för privatpersoner och företag. - Smartare

Läs mer

SAMSET dagsläget sommaren 2003

SAMSET dagsläget sommaren 2003 SAMSET dagsläget sommaren 2003 Behovet av elektronisk identifiering och underskrifter Medborgarna och företag ett har stort behov av att kunna ta kontakt med myndigheter snabbt och enkelt. Med Internet

Läs mer

Lotta Ruderfors. Sambruk 2004 Jönköpings kommun. Projektkoordinator. Projektledare Metodansvarig processer Teamledare

Lotta Ruderfors. Sambruk 2004 Jönköpings kommun. Projektkoordinator. Projektledare Metodansvarig processer Teamledare Mina meddelanden Lotta Ruderfors Sambruk 2004 Jönköpings kommun Projektledare Metodansvarig processer Teamledare Projektkoordinator Projektledare Webbansvarig Information SKL/CeSam SKL CeSams handlingsplan

Läs mer

Verksamt.se i samspel med Sveriges kommuner

Verksamt.se i samspel med Sveriges kommuner Projektbeskrivning Verksamt.se i samspel med Sveriges kommuner Forskningsgruppen VITS vid Linköpings universitet inbjuder på uppdrag av Tillväxtverket, Bolagsverket, Skatteverket och Sveriges Kommuner

Läs mer

Yttrande över Delbetänkande Ett minskat och förenklat uppglftslämnande för företagen Dnr, 2013/4

Yttrande över Delbetänkande Ett minskat och förenklat uppglftslämnande för företagen Dnr, 2013/4 1(5) SWEDISH E N V I R O N M E N T A L PROTECTION AGENCY YTTRANDE 2013-06-27 Ärendenr: NV-04558-13 Näringsdepartementet 103 33 Stockholm n.registtator@regeringskansliet.se Yttrande över Delbetänkande Ett

Läs mer

Teknisk infrastruktur för nationell IT-strategi för vård och omsorg samt kommunal e-förvaltning

Teknisk infrastruktur för nationell IT-strategi för vård och omsorg samt kommunal e-förvaltning Teknisk infrastruktur för nationell IT-strategi för vård och omsorg samt kommunal e-förvaltning Presentation målbild, syfte och omfattning Sara Meunier Kurt Helenelund Version PA2 Svenska Kommunförbundet

Läs mer

VINNOVA-finansierade ramprojektet CeSam - Partnerskap för digitala välfärdstjänster

VINNOVA-finansierade ramprojektet CeSam - Partnerskap för digitala välfärdstjänster VINNOVA-finansierade ramprojektet CeSam - Partnerskap för digitala välfärdstjänster Syfte och mål med CeSams verksamhet CeSams verksamhet ska bidra till att uppnå målsättningarna i SKL:s strategi för esamhället:

Läs mer

Effektiva inköp i svenska. E-inköpsdagen

Effektiva inköp i svenska. E-inköpsdagen Effektiva inköp i svenska staten E-inköpsdagen 12 maj 2009 Regeringen g vill effektivisera inköpsprocessen i tre steg E-faktura (2005-2008) E-beställning (2009-2013) E-upphandling (2009-2011) Ansvar: ESV

Läs mer

Enklare i esamhället. Lennart Jonasson

Enklare i esamhället. Lennart Jonasson Enklare i esamhället Lennart Jonasson Den digitala revolutionen - Den digitala revolutionen ändrar på ett omvälvande sätt förutsättningarna för stora delar av samhällslivet, såväl nationellt och internationellt

Läs mer

CeSam Programområde Näringsliv och arbete

CeSam Programområde Näringsliv och arbete CeSam Programområde Näringsliv och arbete KommITs och Sambruks höstkonferens 2012-11-14 Bengt Svenson Bengt.svenson@skl.se 070-685 30 24 CeSam Center för esamhället CeSam ska tillsammans med intresserade

Läs mer

Digital agenda för Sverige

Digital agenda för Sverige Digital agenda för Sverige en gemensam kraftsamling för digitaliseringens möjligheter Svenskt inflytande Lars Lundqvist Utmaningar: Att omvandla Europa till det kunskapssamhälle som behövs i en globaliserad

Läs mer

Vad pågår inom området bastjänster

Vad pågår inom området bastjänster Vad pågår inom området bastjänster Vägledning för automatiserad samverkan publicerad Tjänstetyper enligt e-delegationen Tjänstekatalog Tjänstetyper Egna e-tjänster Gemensamt producerade tjänster Myndighets

Läs mer

Fler e-tjänster. Åsa Zetterberg SKL

Fler e-tjänster. Åsa Zetterberg SKL Fler e-tjänster Åsa Zetterberg SKL Vi ser den nationella IT-strategin och förslagen om e-förvaltning som en av de största utmaningarna den offentliga förvaltningen någonsin ställts inför Det handlar om

Läs mer

Samverkan men hur? Presentation och diskussion inför kommande arbete kring ny inriktning för IT-forum. Caroline Andersson Carin Forest 2013-11-08

Samverkan men hur? Presentation och diskussion inför kommande arbete kring ny inriktning för IT-forum. Caroline Andersson Carin Forest 2013-11-08 Samverkan men hur? Presentation och diskussion inför kommande arbete kring ny inriktning för IT-forum Caroline Andersson Carin Forest 2013-11-08 Agenda Inledning och bakgrund till arbetet Samverkan men

Läs mer

Beteckning 100-15755-08

Beteckning 100-15755-08 YTTRANDE Datum 2008-11-28 Ert datum Beteckning 100-15755-08 Er beteckning Finansdepartementet 103 33 STOCKHOLM Framtidens svenska e-legitimation. Vervas slutrapport om säkert elektroniskt informationsutbyte

Läs mer

* Skatteverket. Skatteverkets Kanalstrategi

* Skatteverket. Skatteverkets Kanalstrategi * Skatteverket Skatteverkets Kanalstrategi Framtagen av Charlotte Rylander 2010 * Skatteverket 2(8) Kanalstrategi 1 INLEDNING Skatteverkets långsiktiga mål är att medborgare och företag har förtroende

Läs mer

Kommuner, landsting och regioner har en nyckelroll i (e)samhället

Kommuner, landsting och regioner har en nyckelroll i (e)samhället Kommuner, landsting och regioner har en nyckelroll i (e)samhället Kommuner och landsting står för 70 80 % av medborgarkontakterna 8 av 10 företagare har kontakt med kommunen Den nya generationens medborgare

Läs mer

Regional och kommunal guide för e-utveckling

Regional och kommunal guide för e-utveckling Regional och kommunal guide för e-utveckling Jan Pihl, Regionförbundet Bertil Thunberg, Knowit 2013-11-07 E-utvecklingsrådet bildades 2011 med länets 13 kommuner och landstinget. Fr o m oktober 2013 ingår

Läs mer

Regional digital agenda och regionalt samarbete en målsättning i SKL:s verksamhetsplan

Regional digital agenda och regionalt samarbete en målsättning i SKL:s verksamhetsplan Regional digital agenda och regionalt samarbete en målsättning i SKL:s verksamhetsplan Kommuner, landsting och regioner har en nyckelroll i e-samhället Kommuner och landsting står för 70 80 % av medborgarkontakterna

Läs mer

Bilaga 5 Beskrivning av projektet earkiv. Upphandling earkiv 2013

Bilaga 5 Beskrivning av projektet earkiv. Upphandling earkiv 2013 Bilaga 5 Beskrivning av projektet earkiv Innehåll 1 Bakgrund och beroenden... 3 1.1 Bakgrund... 3 1.2 Kopplingar till andra e-arkivinitiativ... 5 2 Hämtat från projektdirektivet för earkiv... 7 2.1 Syfte...

Läs mer

Introduktion till regeringsuppdraget. automatiserad ärendehantering

Introduktion till regeringsuppdraget. automatiserad ärendehantering Introduktion till regeringsuppdraget automatiserad ärendehantering Innehåll 1. Inledning 1 Bakgrund 2 Syfte 3 2. Förberedelser 4 Intervjuer 5 Planera för processanalyser 6 Anlita seminarieledare 6 Rapportera

Läs mer

Att samverka hur och varför. Anna Pegelow e-delegationen Anna Johansson - Tillväxtverket

Att samverka hur och varför. Anna Pegelow e-delegationen Anna Johansson - Tillväxtverket Att samverka hur och varför Anna Pegelow e-delegationen Anna Johansson - Tillväxtverket Grundläggande krav Myndighetsförordningen: 3 Myndighetens ledning ansvarar inför regeringen för verksamheten och

Läs mer

Verksamhetsplan med aktiviteter drifts- och servicenämnd 2014

Verksamhetsplan med aktiviteter drifts- och servicenämnd 2014 sid 1 (6) DRIFTS- OCH SERVICENÄMNDEN IT-enheten Tjänsteyttrande verksamhetsplan med aktiviteter för drifts- och servicenämnden Charlotta Bodin, 054 540 10 07 charlotta.bodin@karlstad.se 2014-01-07 Verksamhetsplan

Läs mer

Juridisk vägledning för verksamhetsutveckling. IT-arkitektur och juridik blir återanvändbara byggblock

Juridisk vägledning för verksamhetsutveckling. IT-arkitektur och juridik blir återanvändbara byggblock Juridisk vägledning för verksamhetsutveckling IT-arkitektur och juridik blir återanvändbara byggblock Enklare Öppnare Effektivare Förälder Företagare Sjuk Nyanländ Arbetslös Student Bostadslös Efterlevande

Läs mer

Nya grunder för IT-bas erad verks amhetsutveckling. M agnus E nzell. Finans departementet

Nya grunder för IT-bas erad verks amhetsutveckling. M agnus E nzell. Finans departementet Nya grunder för IT-bas erad verks amhetsutveckling M agnus E nzell B akgrund S vensk förvaltning har haft svårt att tillgodogöra sig den nya nätverksorienterade användningen av IT M ats Odell tilsatte

Läs mer

24-timmarsmyndigheten

24-timmarsmyndigheten DATUM RAPPORTNUMMER 11 februari 2004 PTS-ER-2004:7 ISSN 1650-9862 24-timmarsmyndigheten Innehåll Sammanfattning... 5 1 Uppdrag... 7 2 Genomförande... 7 2.1 Organisation och genomförande... 7 2.2 Huvudmål

Läs mer

Avdelningen för digitalisering Center för esamhället, SKL

Avdelningen för digitalisering Center för esamhället, SKL Avdelningen för digitalisering Center för esamhället, SKL Vård och omsorg Skola och lärande Näringsliv och arbete Samhällsbyggnad, transport och miljö Kultur, fritid och besöksnäring Demokrati och delaktighet

Läs mer

Sverige ligger bra till i internationella jämförelser

Sverige ligger bra till i internationella jämförelser Sverige ligger bra till i internationella jämförelser men inte när det gäller offentliga tjänster på nätet Flera utmaningar Framtidens medborgare har förväntningar på digitala välfärdstjänster Ett digitalt

Läs mer

E-faktura till offentlig sektor. Eva Lindblom Anderz Petersson Offentliga rummet 2 juni 2015 Visby

E-faktura till offentlig sektor. Eva Lindblom Anderz Petersson Offentliga rummet 2 juni 2015 Visby E-faktura till offentlig sektor Eva Lindblom Anderz Petersson Offentliga rummet 2 juni 2015 Visby ESV:s arbete kring e-handel och digitalisering E-handel i staten leda och samordna Effektivisera interna

Läs mer

Modernt stöd för en effektiv e-förvaltning

Modernt stöd för en effektiv e-förvaltning Modernt stöd för en effektiv e-förvaltning Så enkelt som möjligt för så många som möjligt Genom EF1 tillhandahåller Softronic en plattform (uppsättning tekniska tjänster) som tillsammans med övriga tjänster

Läs mer

Elektronisk handel - Mål och syfte - - Förberedelser & Införande - Vad tänka på särskilt?

Elektronisk handel - Mål och syfte - - Förberedelser & Införande - Vad tänka på särskilt? Elektronisk handel - Mål och syfte - - Förberedelser & Införande - Vad tänka på särskilt? Kerstin Wiss Holmdahl, SKL Vad innebär elektronisk handel? Mål och syfte? Ett sätt att - styra inköpsprocessen

Läs mer

Kartläggning av företags uppgiftslämnande till 14 myndigheter

Kartläggning av företags uppgiftslämnande till 14 myndigheter AD 1638/2012 Kartläggning av företags uppgiftslämnande till 14 myndigheter N2012/311/ENT Slutrapport Datum: 2013-11-29 Version: 1.0 Upprättad av: Monica Ljungmark Åfeldt Mattias Ekhem Jimmy Everitt Viktoria

Läs mer

Vägledning i Nyttorealisering Introduktion

Vägledning i Nyttorealisering Introduktion Vägledning i Nyttorealisering Introduktion Seminarium kring nyttorealisering i praktiken SKL 14 mars 2013 Lars Dannemann Vad gör E-delegationen? E-delegationens strategiska mål Enklare vardag för privatpersoner

Läs mer

En infrastruktur för administrativ informationsförsörjning IT-strategiska avdelningen

En infrastruktur för administrativ informationsförsörjning IT-strategiska avdelningen UFV 2009/256 IT-strategiska avdelningen PM 2009-02-05 Beställare Per Lindgren Författare Gerolf Nauwerck En infrastruktur för administrativ informationsförsörjning Universitetets administration på alla

Läs mer

Seminarie - Ramavtal Programvaror och tjänster 2007. Mikael Larsson 2008-01-29 Näringslivets Hus

Seminarie - Ramavtal Programvaror och tjänster 2007. Mikael Larsson 2008-01-29 Näringslivets Hus Seminarie - Ramavtal Programvaror och tjänster 2007 Mikael Larsson 2008-01-29 Näringslivets Hus Välkomna! Praktisk information Hålltider Lunch - Serveras i två matsalar Presentationsmaterial - www.verva.se/seminarium/programvaror

Läs mer

Ramverk för digital samverkan bildpaket Bilaga 3 arkitekturvyer för en samverkande e-förvaltning

Ramverk för digital samverkan bildpaket Bilaga 3 arkitekturvyer för en samverkande e-förvaltning Ramverk för digital samverkan bildpaket Bilaga 3 arkitekturvyer för en samverkande e-förvaltning Syfte Syftet med detta bildpaket är att för identifierade målgrupper och intressenter beskriva helhetsbilder/arkitekturvyer

Läs mer

Projekt e-arkiv och e-diarium (eard)

Projekt e-arkiv och e-diarium (eard) Projekt e-arkiv och e-diarium (eard) Förvaltningsgemensamma specifikationer!!! Agenda 13:00 Mötets öppnande Riksarkivarie Björn Jordell 13:10 Moderator för dagen Björn Skog 13:15 Bakgrund till projektet

Läs mer

Inriktning och mål för kommunernas IT-samverkan

Inriktning och mål för kommunernas IT-samverkan Inriktning och mål för kommunernas IT-samverkan Nätverk 1 Föreläsare Christer Haglund, Sveriges Kommuner och Landsting Inriktning och mål för kommunernas IT-samverkan Verksamhet Ökat erfarenhetsutbyte

Läs mer

IT-strategi-Danderyds kommun 2010-2014

IT-strategi-Danderyds kommun 2010-2014 IT-strategi-Danderyds kommun 2010-2014 Beslutsinstans: Kommunfullmäktige Beslutsdatum: 2010-09-27 Giltighetstid: 2010-09-27 t o m 2014-12-31 Ansvarig nämnd: Kommunstyrelsen Diarienummer: KS 2010/0095 IT-strategi

Läs mer

Remiss av SOU 2013:80 Ett minskat och förenklat uppgiftslämnande för företagen

Remiss av SOU 2013:80 Ett minskat och förenklat uppgiftslämnande för företagen 1(6) Näringsdepartementet Remiss av SOU 2013:80 Ett minskat och förenklat uppgiftslämnande för företagen har erhållit rubricerade remiss för yttrande och lämnar här följande synpunkter. Sammanfattning

Läs mer

Koncept och infrastruktur

Koncept och infrastruktur Mina meddelanden Mina meddelanden är en myndighetsgemensam tjänst som gör att privatpersoner och företag på ett säkert sätt kan få sin myndighetspost digitalt istället för på papper. Alla med e-legitimation

Läs mer

Arbeidet med e-arkiv i Sverige, på statleg, landsting og kommunalt nivå. 3 december 2013

Arbeidet med e-arkiv i Sverige, på statleg, landsting og kommunalt nivå. 3 december 2013 Arbeidet med e-arkiv i Sverige, på statleg, landsting og kommunalt nivå 3 december 2013 E-arkiv handlar inte bara om digital arkivering.!! E-arkiv handlar om långsiktig förvaltning av information. Vår

Läs mer

Näringslivet och e-förvaltningen

Näringslivet och e-förvaltningen Näringslivet och e-förvaltningen Nicklas Lundblad Stockholms Handelskammare 02004-11-12 Varför intresserar sig näringslivet för e-förvaltningen? Förhoppningar om sänkta kostnader Förhoppningar om snabbare

Läs mer

Verksamt.se/Kommun. Introduktion till förstudien. Bengt Svensson Anders Persson Sofie Arvidsson

Verksamt.se/Kommun. Introduktion till förstudien. Bengt Svensson Anders Persson Sofie Arvidsson Verksamt.se/Kommun Introduktion till förstudien Bengt Svensson Anders Persson Sofie Arvidsson Kommun Bygglovkontor Miljökontor Enheten för alkohol, tobak & spel Räddningstjänst VA-enhet Ansökan om bygglov,

Läs mer

Statens servicecenter

Statens servicecenter Statens servicecenter Den 24 maj 2012 Agenda Bakgrund om Statens servicecenter Tjänster Kundservice och samverkan Anslutningsprocess Intern styrning och kontroll mm Prismodell Men innan vi börjar Regeringsbeslut

Läs mer

SVENSKA BÅTUNIONENS INFORMATIONSHANTERING. SBU:s IT-kommitté. Rapport

SVENSKA BÅTUNIONENS INFORMATIONSHANTERING. SBU:s IT-kommitté. Rapport SVENSKA BÅTUNIONENS INFORMATIONSHANTERING SBU:s IT-kommitté Rapport augusti 2000 1 Avsnitt 1 SAMMANFATTNING Vi får allt fler möjligheter att meddela oss med varandra. Tekniken att sprida och hämta information

Läs mer

Avec 2013. e-förvaltningen och informationens användare, användande och användbarhet. Louise Högberg, Stockholms stadsarkiv

Avec 2013. e-förvaltningen och informationens användare, användande och användbarhet. Louise Högberg, Stockholms stadsarkiv Avec 2013 e-förvaltningen och informationens användare, användande och användbarhet Louise Högberg, Stockholms stadsarkiv Capital of Scandinavia Agenda Stockholms stads vision, e-strategi och it-program

Läs mer

Från etablering till leverans. Lennart Jonasson

Från etablering till leverans. Lennart Jonasson Från etablering till leverans Lennart Jonasson Möjligheter och utmaningar för kommunerna NYA SÄTT ATT PÅVERKA Nya affärsmodeller Den demografiska utmaningen - Vi lever allt längre - Vi jobbar allt mindre

Läs mer

Avdelningen för digitalisering Center för esamhället, SKL

Avdelningen för digitalisering Center för esamhället, SKL Avdelningen för digitalisering Center för esamhället, SKL Vård och omsorg Skola och lärande Näringsliv och arbete Samhällsbyggnad, transport och miljö Kultur, fritid och besöksnäring Demokrati och delaktighet

Läs mer

Vägledning för behovsdriven utveckling

Vägledning för behovsdriven utveckling Vägledning för behovsdriven utveckling Vägledning från E-delegationen Version 2.0, 2015-06-17 E-delegationen Vägledning för behovsdriven utveckling 2.0 2 (100) Denna version av vägledningen har tagits

Läs mer

E-handel i offentlig sektor i Sverige

E-handel i offentlig sektor i Sverige E-handel i offentlig sektor i Sverige DIFI EHF-konferens Mats Goffhé Sören Pedersen Agenda E-handel i offentlig sektor i Sverige: Status idag och framåtblick Hur tar man hem nyttan med e-handel? Obligatoriskt

Läs mer

E-förvaltningsmätning i Sveriges kommuner 2006

E-förvaltningsmätning i Sveriges kommuner 2006 E-förvaltningsmätning i Sveriges kommuner 2006 Bengt Svenson IT-strateg Avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad Sveriges Kommuner och Landsting 08-4527430 bengt.svenson@skl.se Sambruk 070504 1 Trender

Läs mer

Redovisning av arbetet med en gemensam kundservice och gemensamma webbtjänster

Redovisning av arbetet med en gemensam kundservice och gemensamma webbtjänster 1 (6) 2008-05-30 Redovisning av arbetet med en gemensam kundservice och gemensamma webbtjänster Uppdraget Försäkringskassan och Premiepensionsmyndigheten (PPM) har i regleringsbreven för 2008 fått i uppdrag

Läs mer

Uppdrag till Strandskyddsdelegationens arbetsgrupper

Uppdrag till Strandskyddsdelegationens arbetsgrupper 2013-12-18 Dnr: S2013:05/2013/31 1(10) Strandskyddsdelegationen - nationell arena för samverkan S 2013:05 Uppdrag till Strandskyddsdelegationens arbetsgrupper STRANDSKYDDSDELEGATIONEN TEL 08 405 10 00

Läs mer

Elektroniska affärer i staten 2012-03-29

Elektroniska affärer i staten 2012-03-29 Elektroniska affärer i staten t Mats Goffhé 2012-03-29 Bakgrund Politiska mål för e-förvaltning Strategi och nationell handlingsplan Förändringar inom upphandlingsområdet EG-rättsliga förändringar Striktare

Läs mer

Informationsträff. Statens servicecenter 2015-05-13

Informationsträff. Statens servicecenter 2015-05-13 Informationsträff Statens servicecenter 2015-05-13 Agenda Tid Aktivitet Talare 08:45-09:15 Kaffe 09:15-09:45 Inledning Thomas Pålsson 09:45-10:15 Nyheter inom löneområdet Mattias Gustafsson 10:15-10:45

Läs mer

Handbok för Energimyndighetens e-tjänster

Handbok för Energimyndighetens e-tjänster Handling Datum 1 (13) Handbok för s e-tjänster EM4500 W-4.0, 2010-11-22 Handling Datum 2 (13) Innehåll 1 Inledning 3 2 Att logga in 4 2.1 Logga in med mobilt BankID... 5 2.2 Logga in med BankID på fil...

Läs mer

Vägledning för webbutveckling. webbriktlinjer.se

Vägledning för webbutveckling. webbriktlinjer.se Vägledning för webbutveckling Kort om mig E-delegationen 20-25 % Augusti 2010 Teamledare för gruppen: e-tjänster Ingår i förvaltningsgruppen och det fortsatta arbetet Arbetsförmedlingen Januari 2012 Webb-

Läs mer

Mina meddelanden. säker digital post från myndigheter och kommuner

Mina meddelanden. säker digital post från myndigheter och kommuner Mina meddelanden säker digital post från myndigheter och kommuner Skaffa en digital brevlåda och tjänsten Mina meddelanden och få post digitalt från bland annat Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och

Läs mer

Verksamhetsutveckling med IT som stöd

Verksamhetsutveckling med IT som stöd Verksamhetsutveckling med IT som stöd kortversion av KARLSTADS KOMMUNs it-policy 1 WWW Kommunfullmäktige har tagit beslut om Karlstads kommuns it-policy Verksamhetsutveckling med it som stöd. Den ska vara

Läs mer

Nyttorealisering i praktiken e-tjänstutveckling Göteborgs Stad. Mimi Lopez e-tjänstprojektkoordinator

Nyttorealisering i praktiken e-tjänstutveckling Göteborgs Stad. Mimi Lopez e-tjänstprojektkoordinator Nyttorealisering i praktiken e-tjänstutveckling Göteborgs Stad Mimi Lopez e-tjänstprojektkoordinator Kort om mitt arbete Mimi Lopez, anställd i Göteborgs Stad. e-tjänstprojektkoordinator för e- tjänstutveckling

Läs mer

1 Ramverk för interoperabilitet och återanvändbarhet i e-förvaltningen

1 Ramverk för interoperabilitet och återanvändbarhet i e-förvaltningen PM 1 (6) 2007-05-25 1 Ramverk för interoperabilitet och återanvändbarhet i e-förvaltningen (Texten är baserad på ett kapitel i Vervas rapport om att utveckla och använda gemensamma kravspecifikationer,

Läs mer

IT-Strategi 2004-10-12 1(7) IT-strategi 2005-01-14 KF 10/05

IT-Strategi 2004-10-12 1(7) IT-strategi 2005-01-14 KF 10/05 IT-Strategi 2004-10-12 1(7) IT-strategi 2005-01-14 KF 10/05 IT-Strategi 2004-10-12 2(7) Innehåll 1 Inledning...3 1.1 Bakgrund...3 2 Intention...3 3 Ledning och ansvar...4 4 Nuläge...5 5 Strategier och

Läs mer

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING 1

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING 1 FÖRFATTNINGSSAMLING 1 IT-STRATEGI FÖR SOLLENTUNA KOMMUN Antagen av fullmäktige 2003-09-15, 109 Inledning Informationstekniken har utvecklats till en världsomspännande teknik som omfattar datorer, telefoni,

Läs mer

E-nämnden 2014. Verksamhetsplan

E-nämnden 2014. Verksamhetsplan Henrik Billström Sida: 1 (10) Verksamhetsplan Henrik Billström Sida: 2 (10) Innehåll Basfakta... 4 1.1 Godkännande av verksamhetsplanen, definitioner och bilagor... 4 1.2 Verksamheten, sammanfattning...

Läs mer

eförvaltning - Har Sverige något att bidra med?

eförvaltning - Har Sverige något att bidra med? eförvaltning - Har Sverige något att bidra med? Magnus Kolsjö Politiskt sakkunnig, Maj 2009 Definition eförvaltning eförvaltningens fyra delar Verksamhetsutveckling i offentlig förvaltning som drar nytta

Läs mer