Nationell nod för faktainformation behövs!

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Nationell nod för faktainformation behövs!"

Transkript

1 Remissvar D/Dnr Remissyttrande angående betänkandet Styr samverkan för bättre service Verket för näringslivsutveckling, Nutek, har anmodats inkomma med yttrande över delbetänkande från Utredningen Utveckling av lokal service i samverkan (SOU 2008:97). Syftet med Nuteks verksamhet är att bidra till hållbar ekonomisk tillväxt och välstånd över hela landet genom fler nya företag, fler växande företag och fler starka regioner. Nutek arbetar bland annat med företagsinformation och entreprenörskapsfrågor. En allt större del av Nuteks verksamhet inom dessa områden genomförs i samverkan med andra aktörer. Remissvaret är skrivet utifrån dessa utgångspunkter. Vi kan inledningsvis konstatera att utredningen berör områden inom vilka Nutek är verksamt direkt eller indirekt. Nutek tillhandahåller information och vägledning direkt till nyföretagare och företagare via Företagarguiden och telefontjänsten Startlinjen Nutek har dessutom omfattande verksamhet som riktar sig till aktörer som i sin tur möter nyföretagare och företagare. Nutek avgränsar sitt svar till verksamheter som avser utveckling och drift av information och tjänster för företagare. Nutek samverkar inom det här området med Arbetsförmedlingen, Bolagsverket, Försäkringskassan, Skatteverket och Tullverket. Vi tillhandahåller i viss utsträckning gemensam information och gemensamma tjänster i flera kanaler: personliga möten, trycksaker, webben. Kännetecknande för den här informationen och servicen är att den samordnas och produceras centralt och levereras lokalt! Nationell nod för faktainformation behövs! Utredningen Styr samverkan diskuterar tillgängligheten till information, vägledning och service från myndigheter på regional och lokal nivå. Förutsättningarna för att producera dessa produkter för leverans i främre linjen (den punkt där medborgare/företagare möter myndigheters information och service) behöver belysas i större utsträckning än vad som görs i det aktuella delbetänkandet. Utan samordning i Regeringskansliet och Verket för näringslivsutveckling Box Stockholm Besöksadress Götgatan 74 Telefon Fax E-post Webbplats

2 2 (7) mellan myndigheterna och andra lokala eller regionala aktörer riskerar annars lovvärda insatser att leda till dubbelarbete på grund av överlappningar mellan myndigheters och kommuners verksamheter. För en sammanhållen förvaltning behövs en strategi för vilken aktör som lämpligen gör vad på nivåerna lokalt/regionalt/nationellt/eu. För att säkerställa kvalitet och tillgänglighet anser Nutek att faktainformation, inte minst om lagstiftning och regelverk inom området starta och driva företag, bör tillhandahållas och låta utvärderas av en central aktör. Det är viktigt att man i en framtida organisation för lokal och regional service undviker dubbelarbete för att ta fram och lägga upp sådan basinformation. I stället bör det, inom området starta och driva företag, utses en nationell nod som ansvarar för att ta fram och att tillhandahålla basinformation åt såväl medborgare, nyföretagare/företagare som vägledare, rådgivare och andra aktörer. Nutek, vars verksamhet den 1 april 2009 tas över av Tillväxtverket, har i samverkan med Bolagsverket, Skatteverket med flera myndigheter idag genom frivilliga åtaganden och egna initiativ en central roll för att basinformation utifrån ett helhetsperspektiv ska finnas tillgänglig samlat inom området starta och driva företag. Utredarens programförklaring Utredaren skriver Mycket har sagts och utretts alltför lite har åstadkommits! Nutek vill peka på att något faktiskt har åstadkommits inom de områden som utredningen fokuserar på. Det finns sedan 2001 en informations- och vägledningstjänst om att starta och driva företag, Företagarguiden 1. Den har tagits fram av Nutek i samarbete med många andra myndigheter så att medborgare och företagare samlat får tillgång till information och tjänster från offentliga aktörer via Internet. Ett annat initiativ för att samla och tillhandahålla information är Samverkansgruppen starta och driva företag (skrivs i fortsättningen Samverkansgruppen) som fick sitt första uppdrag 2005 av generaldirektörerna för de samverkande myndigheterna. Samverkansgruppen har sedan dess producerat samlad information 2 i ett framgångsrikt gränsöverskridande samarbete. 1 Företagarguiden hade 2008 enligt Nuteks årsredovisning unika besökare, 2 Samverkansgruppen redovisade för verksamhetsåret 2008 totalt kontakter varav cirka var distribuerade exemplar av den myndighetsgemensamma broschyren Starta företag. För Starta företag checklistan (www.nutek.se/checklistan) noterades

3 3 (7) I nära anslutning till Samverkansgruppen utvecklar tre av samarbetsparterna - Bolagsverket, Nutek, Skatteverket - portalen verksamt.se. Den nya webbplatsen ska ersätta Företagarguiden och Företagsregistrering.se. Verksamt.se publiceras under 2009 och beräknas vara utbyggd och kvalitetssäkrad i dialog med sina målgrupper inför en bredare lansering Verksamt.se kommer att innehålla information och service i form av e-tjänster för att bland annat underlätta planeringen av företagsstart och registrering av företag. Verksamt.se kommer 2010 att vara det främsta verktyget för att stödja lokal information, service och vägledning inom området starta och driva företag. Även i programmet Nystartskontoret är samverkan och samordning mellan såväl myndigheter som kommunen ett arbetssätt för att åstadkomma ökad tillgång till information, vägledning, service och stöd för personer som vill starta och driva företag. Utredaren efterlyser nya lösningar och organisationsförslag. Nutek anser att utredningen i det fortsatta arbetet bättre borde fånga pågående verksamhetsutveckling och samordna sina slutliga förslag med den. En del av frågeställningarna som utredaren tar upp har andra mött och ibland även utvecklat lösningar för (se nedan angående Mina sidor på verksamt.se). Tillgång till service i nuläget I genomförandet av tjänsten nystartskontoret i nio kommuner är det kommunerna som är huvudmän. Länsstyrelser har en viss roll men inte som samordnande aktörer. Kommunen har för många företagare en viktig roll i processen start av ett företag 3. Flera för företags-etableringen viktiga tillstånd hanteras av kommunen. Möjligen framför utredaren en väl idealiserad bild av hur kommunen är medvetet uppbyggd för att ge företagarna en-dörr-in-service. Kommunen består av ett flertal förvaltningar som liksom myndigheter i övrigt arbetar i stuprör. Många kommuner satsar förvisso på lotsning och annan service till företag. Nutek vill dock framhålla att det är viktigt att inte låta lotsfunktionen medverka till att runda krångligheter i stället för att undanröja dessa. I första hand bör man sträva efter att kartlägga de sidvisningar, personer deltog i någon Starta företag-dag och dessutom räknades 5000 kontakter vid mässor och seminarier. 3 Nutek har i sitt arbete med att utveckla information och tjänster inom området starta och driva företag varit i kontakt med Profet, ett Vinnova-finansierat forsknings- och utvecklingsprojekt vid Linköpings universitet. Projektet har tydliga beröringspunkter med utredningen vad gäller kommunens roll för lokal service, e-tjänster och målgruppen företagare med mera. Mer information om utvecklingsprojektet och kontaktuppgifter till forskare finns på

4 4 (7) problem som finns för företagare och medborgare och att använda rätt styrmedel för att förenkla. Det kan exempelvis handla om enklare regler, snabbare service eller bättre e-tjänster och information. I ett pågående projekt på Nutek görs en kartläggning av potentialen för regelförenkling på regional och lokal nivå med syftet att underlätta och förenkla start och drift av företag. Nutek håller med utredaren om att det finns en mångfacetterad flora aktörer 4 som företagare kan vända sig till. Helheten är inledningsvis svåröverblickbar för nyföretagare. Problemidentifiering och analys Nutek delar utredarens önskan om behovet av övergripande kanalstrategier för statsförvaltningen. Nuteks syn är att myndigheter med fördel bör utveckla informationsprodukter och tjänster nationellt och leverera dem lokalt eller nationellt. Myndigheter bör erbjuda information och tjänster via flera olika kanaler så att alla nyföretagare och företagare kan nå dem på ett effektivt sätt där och när de behöver dem. Kundernas individuella preferenser oavsett målgruppstillhörighet samt informationsprodukternas och tjänsternas egenskaper bör vara styrande för myndigheterna i valet av kanal för leverans. Nutek anser att begreppet e-förvaltning bör underordnas en sammanhållen förvaltning. I en sammanhållen förvaltning har flera kanaler kopplingar och bryggor mellan sig där överlämningar kan ske mellan kanaler utifrån behov och situation. Den elektroniska förvaltningen klarar, som utredaren konstaterar, inte hela myndighetsåtagandet. Det personliga mötet behövs i vissa situationer. I andra är telefoni eller webb lämpligare. Detta är en erfarenhet som sannolikt finns hos de flesta myndigheter idag. Svårigheten är att webben fortfarande är ny som kanal och att ingen ännu vet var gränserna går för de leveranser som är möjliga via mediet. Av den anledningen måste utvecklingen av webben stimuleras ytterligare. Men verksamhetsutvecklingen i staten och kommunerna bör ha en sammanhållen förvaltning i siktet, inte bara e. Nuteks upplevelse av utredningen är att den behandlar det personliga mötet och kontorslösningar men än så länge väjer från att rita den större kartbilden där flera mötestyper via olika kanaler behandlas på ett likvärdigt sätt. Utredningen diskuterar IT, webb och telefoni men gör det utifrån perspektivet att de är användbara verktyg för att komplettera det fysiska 4 Nutek har utvecklat sin syn i detta ämne i sitt remissvar med anledning av FBA:s rapport Statligt finansierad företagsrådgivning, För fler och växande företag

5 5 (7) mötet. Det finns alltid en risk för att det sätts likhetstecken mellan e- förvaltning och enstaka e-tjänster eller applikationer på myndigheters eller kommuners webbplatser. Nutek efterlyser en fördjupad analys som jämställer kanalerna, ser på kanalernas respektive specifika leveranskvalitéer och diskuterar hur de kan samverka i ett sammanhållet system. Nutek menar att behovet av insatser för utvecklad ledning och styrning av statsförvaltningen behöver ägnas uppmärksamhet i detta sammanhang. Struktur för tillgänglig service Nutek anser att enhetliga benämningar och en tydligare främre linje för offentligt finansierad information, vägledning, service och rådgivning inom området starta och driva företag behövs i Sverige. Men vi har i dagsläget inte några synpunkter på vilka ord eller begrepp som används för lokal information, vägledning, service eller rådgivning. Ensning av benämningar bidrar till en mer sammanhållen förvaltning. Ensning underlättar dessutom för medborgare och företagare att nå och förstå myndigheters och kommuners information och service. Styrning av service i samverkan Utredaren lyfter fram länsstyrelsen som en framtida aktör för samordning av planerings- och styrningsprocesser i en roll över den kommunala nivån. Beträffande frågor inom områden som starta och driva företag, entreprenörskap och tillväxt varierar länsstyrelsens roll över landet i dagsläget. Länsstyrelserna har i praktiken idag ingen eller en blygsam roll i de frågor som hanteras av några av de viktigaste aktörerna inom området starta och driva företag, exempelvis Skatteverket, Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen. Här finns snarare en rörelse mot nationell centralisering i skapandet av så kallade en-myndigheter. Nutek sympatiserar med utredarens önskemål om samordning och samordnande aktörer. Nutek noterar dock det paradoxala mellan å ena sidan utredarens framhållande av länsstyrelsen och å andra sidan den utveckling mot centralisering som faktiskt föreligger. Myndigheter som Nutek måste kunna kommunicera och samverka, enskilt eller i samverkan med andra myndigheter, med kommuner utan att länsstyrelsen utgör ett mellanled. Utredaren för fram att samverkan bör vara en del av myndigheternas ordinarie arbete. För Nutek är samverkan en del av vår ordinarie verksamhet. Nutek anser i likhet med utredaren att styrningsfrågorna är centrala för att göra samverkan enklare. Nutek anser därför att horisontell kommunikation och samordning i Regeringskansliet måste öka.

6 6 (7) Myndigheter och kommuner bör stimuleras mer för att i samverkan ge bättre service. Rationella modeller för fördelningen av kostnader och ökade incitament för myndigheter att samverka behövs. Frivilliga samverkansinitiativ som Nutek deltagit i eller deltar i försvåras på många sätt i dagsläget, bland annat därför att enskilda myndigheter i första hand har avgränsade uppdrag och inte avkrävs ett förhållningssätt till mer övergripande målsättningar. Det arbete som Samverkansgruppen har gjort är präglat av intraprenöriellt nytänkande. Myndigheterna har tack vare detta gemensamt förbättrat och förenklat vägen till eget företag. Detta har skett trots svaga incitament för samverkan över myndighetsgränser då svensk förvaltning traditionellt arbetar och styrs vertikalt. IT som verktyg i servicekanaler Inom utvecklingsprojektet verksamt.se arbetar Skatteverket, Bolagsverket och Nutek för närvarande med att ta fram ett gemensamt koncept för Mina sidor. Genom Mina sidor kan en företagare få tillgång till de kontakter denne har med den offentliga förvaltningen och insyn i sina relationer med förvaltningen. Samarbetsparterna vill bygga applikationen och ge riktlinjer på ett sådant sätt att fler myndigheter efter hand ska kunna ansluta sina tjänster via Mina sidor på verksamt.se. Ett eventuellt uppdrag som ges åt E- delegationen enligt utredningens förslag borde därför utföras i nära samverkan med utvecklingsprojektet verksamt.se. Den pågående utvecklingen av verksamt.se syftar till att leverera den typ av integrerad e-tjänst, baserad på företagsorienterad processanalys, som utredningen efterlyser. Den första versionen av verksamt.se lanseras som framgått under 2009, men det återstår många problem (samverkansmodell, juridik och affärsmodell) som måste lösas framöver för att fler tjänster och aktörer ska kunna vara tillgängliga på verksamt.se. Nutek motsätter sig inte en samordnad kommunal och statlig informationskampanj för e-tjänster. Nuteks erfarenheter pekar dock på att andra faktorer än ren kännedom är viktiga för användningen av e-tjänster. Finns det ett mervärde förknippat med användningen av en e-tjänst har detta avgörande betydelse för användningen av den. Ett bra exempel: Elektronisk inlämning av självdeklarationen gav medborgarna utbetalning av eventuell överskjutande skatt före midsommar i Skatteverkets satsning på att öka användningen av de e-tjänsterna.

7 7 (7) Servicelösningar på landsbygden Nutek ser positivt på att tekniska (eller andra) lösningar utvecklas så att information och service är tillgängligt på landsbygden. Nutek, vars verksamhet tas över av Tillväxtverket den 1 april 2009, ser fram mot fortsatta kontakter med utredningen på detta och andra områden. Beslut i detta ärende har fattats av t.f. generaldirektör Ingela Blixt. Lars Nyberg, Kalevi Pitkänen, Anna Johansson, Ulf Larsson har deltagit i handläggningen, den sistnämnde som föredragande. Ingela Blixt Tf generaldirektör Ulf Larsson Handläggare

Individuellt anpassad vägledning och stöd för att starta och driva företag

Individuellt anpassad vägledning och stöd för att starta och driva företag Individuellt anpassad vägledning och stöd för att starta och driva företag Utredning och förslag angående etablering av tjänsten Nystartskontoret från Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Nutek och Skatteverket

Läs mer

Offentliga e-tjänster för små och medelstora företag

Offentliga e-tjänster för små och medelstora företag Infonr 090-2007 Nutek och Verva Offentliga e-tjänster för små och medelstora företag Avrapportering samt studie av företags användning och behov av offentliga e-tjänster Nutek och Verva Offentliga e-tjänster

Läs mer

Linköping 2011-11-21. Behovsfångst e-förvaltning

Linköping 2011-11-21. Behovsfångst e-förvaltning Linköping 2011-11-21 Behovsfångst e-förvaltning Behovsfångst e-förvaltning INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INLEDNING... 3 1.1 BAKGRUND... 3 1.2 SYFTE OCH MÅL... 3 1.3 LÄSANVISNING... 4 2 GENOMFÖRANDE... 4 2.1 MÅLGRUPP...

Läs mer

Ett nationellt informationssystem

Ett nationellt informationssystem 2007:9 Ett nationellt informationssystem Medborgares och företags tillgång till elektronisk samhällsservice Enheten för utvecklingsstöd Philippe Jolly MISSIV 1 (1) DATUM DIARIENR 2007-05-16 2007/9 ERT

Läs mer

Vägledning för behovsdriven xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Vägledning för behovsdriven xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Vägledning för behovsdriven xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx utveckling Vägledning från E-delegationen xxxxxxxxxx Version xxxxxxxxx 1.0 INNEHÅLL Innehåll 1. Om vägledningen... 4 1.1 Syfte...

Läs mer

RAPPORT TILL REGERINGSKANSLIET. Utvecklingsområdet företag och företagande

RAPPORT TILL REGERINGSKANSLIET. Utvecklingsområdet företag och företagande AD 340/2011 RAPPORT TILL REGERINGSKANSLIET Från Bolagsverket Utvecklingsområdet företag och företagande 1 februari 2012 2 Innehållsförteckning 1 SAMMANFATTNING... 3 2 UTVECKLINGSOMRÅDE... 3 2.1 Utvecklingsområdet

Läs mer

Bolagsverkets utvecklingsansvar inom sektorn företag och företagande

Bolagsverkets utvecklingsansvar inom sektorn företag och företagande 1 (16) 1 (16) Klassificeringsid 1.1.1 Sektorns verksamhetsplaner Bolagsverkets utvecklingsansvar inom sektorn företag och företagande Diarienummer: AD 267/2013 Datum: 2013-12-19 Version: 1.0 Upprättad

Läs mer

Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017

Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Datum Diarienummer Sara Duvner 2014-04-23 KSN-2014-0324 Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017 - Beslutad av kommunstyrelsen 9 april 2014 Postadress: Uppsala kommun,

Läs mer

Guide för effektiv regional e-utveckling

Guide för effektiv regional e-utveckling . Guide för effektiv regional e-utveckling Förord Kommuner och landsting står inför stora utmaningar. Vår åldrande befolkning och den förväntade befolkningsökningen, kommer att ställa allt större krav

Läs mer

Målbild - Det digitala mötet Ingående i arbetsutskott helhet

Målbild - Det digitala mötet Ingående i arbetsutskott helhet Slutrapport 1 (46) Datum 2013-05-28 Upprättad av Arbetsgruppen det digitala mötet ingående i E-delegationens arbetsutskott helhet Målbild - Det digitala mötet Ingående i arbetsutskott helhet Slutrapport

Läs mer

Boverket. Bättre förutsättningar för informationsutbyte i den fysiska planeringen

Boverket. Bättre förutsättningar för informationsutbyte i den fysiska planeringen Boverket Bättre förutsättningar för informationsutbyte i den fysiska planeringen Bättre förutsättningar för informationsutbyte i den fysiska planeringen Boverket juni 2008 Titel: Bättre förutsättningar

Läs mer

2008:08. Regeringsuppdrag avseende automatisering av viss ärendehantering. Automatiserad ärendehantering rapport och analys av fem delprojekt

2008:08. Regeringsuppdrag avseende automatisering av viss ärendehantering. Automatiserad ärendehantering rapport och analys av fem delprojekt 2008:08 Regeringsuppdrag avseende automatisering av viss ärendehantering Automatiserad ärendehantering rapport och analys av fem delprojekt MISSIV 1 (1) DATUM DIARIENR 2008-05-15 2007/101 ERT DATUM ER

Läs mer

Förslag till hur en för statsförvaltningen gemensam söktjänst för statliga rapporter och skrifter kan möjliggöras

Förslag till hur en för statsförvaltningen gemensam söktjänst för statliga rapporter och skrifter kan möjliggöras 1 Stockholm Dnr: 2005-09-30 232/2005/133 Statsrådet Sven-Erik Österberg Finansdepartementet 103 33 Stockholm Förslag till hur en för statsförvaltningen gemensam söktjänst för statliga rapporter och skrifter

Läs mer

Post- och telestyrelsen (PTS) har med utgångspunkt från myndighetens verksamhetsområde följande synpunkter.

Post- och telestyrelsen (PTS) har med utgångspunkt från myndighetens verksamhetsområde följande synpunkter. Datum Vår referens Sida 2014-09-23 Dnr: 14/6421 1(9) Ert datum Er referens 2014-05-27 N2014/1927/ITP GD-staben Eva Hallén 08-678 5786 eva.hallen@pts.se Remissvar avseende slutbetänkandet Bredband för Sverige

Läs mer

Anslutning Mina meddelanden

Anslutning Mina meddelanden Anslutning Mina meddelanden FÖRSTUDIERAPPORT 1 Förord I oktober 2013 beslutade Regeringen som en del av sin e-förvaltningsstrategi, Med medborgaren i centrum, att även ge kommuner, landsting och regioner

Läs mer

Infonr 021-2007. Att främja kvinnors företagande

Infonr 021-2007. Att främja kvinnors företagande Infonr 021-2007 Att främja kvinnors företagande Programförslag 2007 2009 Att främja kvinnors företagande Programförslag 2007 2009 Infonr 021-2007 NUTEK Produktion: Ordförrådet AB Stockholm 2007 Infonr

Läs mer

Så enkelt som möjligt för så många som möjligt

Så enkelt som möjligt för så många som möjligt Så enkelt som möjligt för så många som möjligt från strategi till handling för e-förvaltning BETÄNKANDE AV E-DELEGATIONEN SOU 2010:20 Så enkelt som möjligt för så många som möjligt från strategi till

Läs mer

Remissyttrande över delbetänkande Ett minskat och förenklat uppgiftslämnande för företagen Dnr. 2013/4

Remissyttrande över delbetänkande Ett minskat och förenklat uppgiftslämnande för företagen Dnr. 2013/4 851 81 Sundsvall 2013-06-25 Tfn: 0771-670 670 Fax: 060-12 98 40 bolagsverket@bolagsverket.se www.bolagsverket.se Yttrande AD 898/2013 Näringsdepartementet 103 33 Stockholm Klassificeringsid 1.2.1 1 (11)

Läs mer

RiR 2009:18. IT-investeringar över gränserna

RiR 2009:18. IT-investeringar över gränserna RiR 2009:18 IT-investeringar över gränserna ISBN 978 91 7086 191 8 RiR 2009:18 Tryck: Riksdagstryckeriet, Stockholm 2009 Till regeringen Finansdepartementet Datum: 2009-11-23 Dnr: 31-2009-0098 Riksrevisionen

Läs mer

Att starta eget företag

Att starta eget företag Albana Morina och Nalan Mejzini Att starta eget företag En studie av processen att starta eget Företagsekonomi C-uppsats Termin: Vårtermin 2012 Handledare: Karin Brunsson Förord Vi vill börja med att tacka

Läs mer

Alla kan inte göra allt men alla kan göra något. Om regionalt samarbete kring nyanländas invandrares etablering

Alla kan inte göra allt men alla kan göra något. Om regionalt samarbete kring nyanländas invandrares etablering Alla kan inte göra allt men alla kan göra något Om regionalt samarbete kring nyanländas invandrares etablering Sveriges Kommuner och Landsting 2008 Formgivning forsbergvonessen Tryckeri Cicero Rapporter

Läs mer

Redovisning av utredningsuppdrag avseende öppna data samt vidareutnyttjande av handlingar från den offentliga förvaltningen

Redovisning av utredningsuppdrag avseende öppna data samt vidareutnyttjande av handlingar från den offentliga förvaltningen 1 (20) Datum Dnr RA 04-2015/4818 2015-06-24 Ert Dnr Fi2015/2025 Finansdepartementet 103 33 Stockholm Redovisning av utredningsuppdrag avseende öppna data samt vidareutnyttjande av handlingar från den offentliga

Läs mer

Så enkelt som möjligt för så många som möjligt

Så enkelt som möjligt för så många som möjligt Så enkelt som möjligt för så många som möjligt En bit på väg BETÄNKANDE AV E-DELEGATIONEN SOU 2011:27 Så enkelt som möjligt för så många som möjligt En bit på väg Betänkande av E-delegationen Stockholm

Läs mer

Riktlinjen ska användas som underlag för strategiska beslut och prioriteringar under de närmaste 3-5 åren.

Riktlinjen ska användas som underlag för strategiska beslut och prioriteringar under de närmaste 3-5 åren. " Innehållsförteckning Om dokumentet... 3 Inledning... 3 Utnyttja digitaliseringens möjligheter... 3 Definition av e-förvaltning... 4 Syftet med riktlinjen... 4 Koppling till övergripande mål... 4 Mål

Läs mer

Rapport Uppföljning av ekonomiska nyttor från e-förvaltningsprojekt

Rapport Uppföljning av ekonomiska nyttor från e-förvaltningsprojekt Rapport Uppföljning av ekonomiska nyttor från e-förvaltningsprojekt ESV 2014:2 ESV:s rapporter innehåller regeringsuppdrag, uppdrag från myndigheter och andra instanser eller egeninitierade utredningar.

Läs mer

Styrningen och arbetet inom miljömålssystemet

Styrningen och arbetet inom miljömålssystemet 2014:10 Styrningen och arbetet inom miljömålssystemet slutrapport MISSIV DATUM DIAR ENR 2014-03-10 2013/29-5 ERT DATUM ER BETECKN NG 2013-01-24 M2013/234/Ma Regeringen Miljödepartementet 103 33 Stockholm

Läs mer

entreprenörskap och upphandlingar inom vård och omsorg En vägledning för beställare och upphandlare av vård och omsorg

entreprenörskap och upphandlingar inom vård och omsorg En vägledning för beställare och upphandlare av vård och omsorg entreprenörskap och upphandlingar inom vård och omsorg En vägledning för beställare och upphandlare av vård och omsorg En vägledning för beställare och upphandlare av vård och omsorg Bilaga till Nuteks

Läs mer

Omvärldsbevakning vad, var och för vem?

Omvärldsbevakning vad, var och för vem? 2006:11 Omvärldsbevakning vad, var och för vem? En utvärdering av Institutet för tillväxtpolitiska studiers utlandsbaserade verksamhet MISSIV DATUM DIARIENR 2006-10-31 2006/56-5 ERT DATUM ER BETECKNING

Läs mer

Rapport Effektivisering av kärnverksamheter: Exempel från statliga myndigheter

Rapport Effektivisering av kärnverksamheter: Exempel från statliga myndigheter Rapport Effektivisering av kärnverksamheter: Exempel från statliga myndigheter 2014:59 ESV:s rapporter innehåller regeringsuppdrag, uppdrag från myndigheter och andra instanser eller egeninitierade utredningar.

Läs mer

Handlingsplan för e-förvaltning

Handlingsplan för e-förvaltning 8 Bilaga 1 till regeringsbeslut 2008-01-17, nr Handlingsplan för e-förvaltning Nya grunder för IT-baserad verksamhetsutveckling i offentlig förvaltning Utarbetad av e-gruppen och statssekreterargruppen

Läs mer