Överenskommelse. innovationsupphandling

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Överenskommelse. innovationsupphandling"

Transkript

1 Överenskommelse mellan Konkurrensverket och VINNOVA om innovationsupphandling (6)

2 Inledning Konkurrensverket och VINNOVA har uppdrag och verksamhetsområden som är viktiga för innovationsupphandling. Konkurrensverket ska uppmuntra den innovationsfrämjande upphandlingen samt tillhandahålla metod- och kompetensstöd för innovationsupphandling. VINNOVA ska genomföra insatser för att främja innovation i offentlig verksamhet och är nationellt ansvarig för information och rådgivning i EUs ramprogram för forskning och innovation (Horisont 2020). VINNOVA har även två regeringsuppdrag avseende särskilda satsning på teknik- och innovationsupphandling inom området miljöteknik. Det betyder att Konkurrensverket arbetar med att ge stöd, vägledning och information om alla aspekter av innovationsupphandling, inom ramen för upphandlingsstödet. Det betyder att VINNOVA arbetar med att öka innovationskraften i offentlig verksamhet genom att stimulera användandet, efterfrågan och spridningen av innovation som möter verksamheternas behov. Det innebär bland annat att stödja behovsidentifieringsprocesser i offentliga verksamheter, samt att tillhandahålla finansieringsmöjligheter till projekt som kan leda till upphandling av innovation. VINNOVA arbetar även med att informera om de finansieringsmöjligheter inom EU som finns tillgängliga för offentlig verksamhet i Sverige, till exempel utlysningar för innovationsupphandling. Konkurrensverkets och VINNOVAs övertygelse är att ett organiserat samarbete myndigheterna emellan är det bästa sättet att både utföra sina uppdrag och nå sina respektive mål avseende innovationsupphandling och innovationskraft i offentlig verksamhet. Konkurrensverket och VINNOVA har därför gemensamt identifierat behovet av samverkan myndigheterna emellan inom området innovationsupphandling, med särskilt fokus på upphandling av innovation. Överenskommelse Detta dokument är en överenskommelse mellan Konkurrensverket och VINNOVA om vad samverkan ska innehålla och hur den ska omsättas i handling. Konkurrensverket och VINNOVA förbinder sig genom denna överenskommelse att samverka på området innovationsupphandling under de former som identifieras nedan. 2 (6)

3 Syfte och mål Syfte Samverkan mellan Konkurrensverket och VINNOVA syftar till att potentialen för innovationsupphandling tas tillvara i Sverige. Ett utökat samspel mellan upphandlande myndigheter/ enheter och företag ska eftersträvas, samtidigt som principerna i EUfördraget upprätthålls. Genom gemensamma insatser vill vi stärka och bredda utveckling och spridning av kunskap inom innovationsupphandling samt stödja innovations- och utvecklingsarbetet i offentlig verksamhet. Aktiviteterna och insatserna hos parterna ska kvalitetssäkras efter dessa syften. Mål Upphandlande myndigheter/ enheter och företag ska få bättre kännedom om möjligheterna med innovationsupphandling. Detta åstadkoms genom gemensamma aktiviteter med separata mål för varje aktivitet. Dessa redovisas i en separat handlingsplan. Samarbetsområden Parterna har gemensamt identifierat behovet av stärkta insatser inom följande områden. Kompetensuppbyggnad och omvärldsanalys Parterna ska identifiera och utnyttja möjligheter till gemensam kompetensuppbyggnad. Det kan ske genom studieresor, deltagande på nationella och internationella konferenser, inbjudan av nationella och internationella experter samt bevakning och analys av relevant forskning. Kunskapsinhämtning och stöd till finansierade projekt VINNOVA erbjuder Konkurrensverket relevant information om de projekt inom upphandling av innovation som finansieras av VINNOVA. Konkurrensverket erbjuder stöd och vägledning till projekten inom ramen för upphandlingsstödet. Parterna kan även ordna gemensamma aktiviteter för och med projekten, som till exempel erfarenhetsdagar. Informationsspridning Parterna ska enligt överenskommelsen ta fram och kommunicera gemensamma budskap avseende gränsytorna mellan myndigheternas verksamheter. Parterna ska även planera och genomföra gemensamma aktiviteter för att sprida information om innovationsupphandling inom ramen för detta samarbete. 3 (6)

4 VINNOVA erbjuder Konkurrensverket att delta eller medsända material till konferenser, seminarier, workshops, informationsmöten etc. som VINNOVA anordnar, där relevanta målgrupper för Konkurrensverkets stödverksamhet befinner sig. VINNOVA hänvisar till Konkurrensverkets stödverksamhet på sin hemsida. Konkurrensverket erbjuder VINNOVA möjligheter att inom ramen för Konkurrensverkets stödverksamhet informera upphandlande myndigheter/enheter samt andra relevanta organisationer om möjligheter som erbjuds genom VINNOVAs olika program, samt inom EUs ramprogram för forskning och innovation. Samarbetsformer Styrning En styrgrupp för samverkan bildas på högre tjänstemannanivå mellan parterna för att driva och följa arbetet inom ramen för överenskommelsen, samt för att övervaka hur överenskommelsen konkretiseras i faktiska aktiviteter. Styrgruppen sammanträder minst 4 gånger per år och består av berörda representanter från båda parter, 2-3 personer från varje myndighet. Gruppen träffas växelvis hos Konkurrensverket och VINNOVA. Mötena sammankallas av Konkurrensverket och leds gemensamt av en representant från respektive part. För den händelse att initiativ eller aktiviteter leder till rättigheter och skyldigheter parterna emellan ska en särskild överenskommelse träffas. En sådan överenskommelse ska vara skriftlig och undertecknad av en behörig person från respektive part. Utförande En arbetsgrupp för samverkan bildas på tjänstemannanivå mellan parterna för att driva och följa arbetet inom ramen för överenskommelsen. Gruppen har till uppgift att skapa och samordna initiativ inom området och på så sätt se till att överenskommelsen konkretiseras i aktiviteter. Arbetsgruppen har kontinuerliga avstämningar minst varannan vecka. Gruppen består av tjänstemän som arbetar med innovationsupphandlingsstöd på Konkurrensverket och tjänstemän med ansvar för finansiering av upphandling av innovation på VINNOVA. Gruppen träffas växelvis hos Konkurrensverket och VINNOVA. Möten sammankallas av Konkurrensverket och leds gemensamt av en representant från respektive part. 4 (6)

5 Finansiering Kostnader för att fullgöra överenskommelsen behandlas av styrgruppen för varje aktivitet. VINNOVAs utlysningar som helt eller delvis har samband med denna överenskommelse finansieras helt av VINNOVA. Processer Enligt överenskommelsen ska gemensamma aktiviteter genomföras. Förslag på aktiviteter och budget utarbetas av arbetsgruppen och föredras för styrgruppen. Efter beslut genomförs aktiviteterna tillsammans av personal från parterna samt i förekommande fall, andra aktörer eller upphandlade konsulter. Gemensamma aktiviter samlas i en handlingsplan som kompletterar överenskommelsen. Handlingsplanen är ett levande dokument och uppdateras kontinuerligt. Resurser När Konkurrensverket och VINNOVA ska genomföra gemensamma aktiviteter använder parterna varandras resurser enligt följande. VINNOVA stödjer Konkurrensverket med kompetens inom upphandling av innovation vid framtagande av vägledande informationsmaterial, konferenser, seminarier, workshops, informationsmöten etc. enligt överenskommelse. VINNOVA ställer vid behov kompetens till Konkurrensverkets förfogande avseende innovationskunskap, till exempel avseende innovationsteorier, -definitioner, -indikatorer etc. Konkurrensverket stödjer VINNOVA med upphandlingskompetens till de projekt inom upphandling av innovation som VINNOVA finansierar samt vid behov till de satsningar som indirekt rör upphandling. Det rör sig främst om aktiviteter inom ramen för VINNOVAs strategiska område Innovationskraft i offentlig verksamhet. Syftet är att öka möjligheterna att kvalitetssäkra innehåll och fokus i VINNOVAs insatser, utlysningar och liknande aktiviteter. Parterna erbjuder varandra att delta i planerings- referens- och samrådsgrupper där det finns en koppling till innovationsupphandling. Denna överenskommelse utesluter inte möjligheten att parterna lånar ut personal mellan varandra. Om parterna identifierar ett sådant behov tas en särskild överenskommelse fram för detta ändamål. Kontaktdelning Partnerna erbjuder varandra information om, samt introduktioner och kontaktuppgifter till, relevanta organisationer och individer i sina respektive kontaktnät. Partnerna delar inbjudningar om att medverka i innovationsupphandlingssammanhang när dessa är relevanta för den andre. 5 (6)

6 Överenskommelsens giltighet Parterna är eniga om behovet av en långsiktighet i arbetet med att potentialen för innovationsupphandling tas tillvara i Sverige. I syfte att skapa önskad långsiktighet gäller denna överenskommelse från och med dagen för den sista underskriften till och med utgången av år 2016, då den automatiskt upphör att gälla. Parterna kommer vid utgången av 2015 utvärdera samarbetet och behovet av en förnyad överenskommelse för nästföljande period. Parterna har också möjlighet att i samförstånd revidera överenskommelsen under innevarande period. Stockholm den 27 maj 2014 För Konkurrensverket För VINNOVA Dan Sjöblom Generaldirektör Charlotte Brogren Generaldirektör 6 (6)

UTLYSNING 1 (15) 2015-05-26 2015-00082. Reviderad 2015-05-26 FRÖN. - För ökad innovation i offentligt finansierad verksamhet

UTLYSNING 1 (15) 2015-05-26 2015-00082. Reviderad 2015-05-26 FRÖN. - För ökad innovation i offentligt finansierad verksamhet UTLYSNING 1 (15) Datum Diarienummer 2015-05-26 2015-00082 Reviderad 2015-05-26 FRÖN - För ökad innovation i offentligt finansierad verksamhet Planering - Utveckling - Införande En utlysning inom VINNOVAs

Läs mer

samverkan i örebro mellan Det civila samhället och kommunen

samverkan i örebro mellan Det civila samhället och kommunen ÖVERENSKOMMELSE OM samverkan i örebro mellan Det civila samhället och kommunen örebro kommun och det civila samhället presenterar i denna broschyr, som grund för sin samverkan, en överenskommelse om värdegrund,

Läs mer

Öppna upp! Nationell strategi för ett företagsfrämjande på lika villkor 2015 2020

Öppna upp! Nationell strategi för ett företagsfrämjande på lika villkor 2015 2020 Öppna upp! Nationell strategi för ett företagsfrämjande på lika villkor 2015 2020 INNEHÅLL En strategi för lika villkor.... 5 Vem är strategin till för?... 7 Lika villkor grundläggande för hållbar tillväxt...

Läs mer

Behov av utveckling för ökad samverkan om skydd av samhällsviktig verksamhet

Behov av utveckling för ökad samverkan om skydd av samhällsviktig verksamhet samhällsskydd och beredskap 1 (16) ROS-SSV SKYDD AV SAMHÄLLSVIKTIG VERKSAMHET Behov av utveckling för ökad samverkan om skydd av samhällsviktig verksamhet Ett delprojekt inom ramen för genomförande av

Läs mer

Nationella Kvalitetsregister för vård och omsorg under åren 2012-2016

Nationella Kvalitetsregister för vård och omsorg under åren 2012-2016 Överenskommelse mellan Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och staten - om utvecklingen och finansieringen av Nationella Kvalitetsregister för vård och omsorg under åren 2012-2016 1 1. Stort värde i

Läs mer

Redovisning av utredningsuppdrag avseende öppna data samt vidareutnyttjande av handlingar från den offentliga förvaltningen

Redovisning av utredningsuppdrag avseende öppna data samt vidareutnyttjande av handlingar från den offentliga förvaltningen 1 (20) Datum Dnr RA 04-2015/4818 2015-06-24 Ert Dnr Fi2015/2025 Finansdepartementet 103 33 Stockholm Redovisning av utredningsuppdrag avseende öppna data samt vidareutnyttjande av handlingar från den offentliga

Läs mer

Dnr 012-2007-4248. Programförslag för fler och växande sociala företag

Dnr 012-2007-4248. Programförslag för fler och växande sociala företag Dnr 012-2007-4248 Programförslag för fler och växande sociala företag Programförslag för fler och växande sociala företag Dnr 012-2007-4248 Har du frågor om denna publikation, kontakta: Eva Johansson

Läs mer

Översikt över finansieringsformer för e-förvaltning

Översikt över finansieringsformer för e-förvaltning Översikt över finansieringsformer för e-förvaltning Vägledning från E-delegationen Version 1.0, 2013-11-07 Arbetet med vägledningen har genomförts av ett arbetsutskott med följande deltagare; Magnus Lundsten,

Läs mer

En strategi för genomförande av funktionshinderspolitiken

En strategi för genomförande av funktionshinderspolitiken En strategi för genomförande av funktionshinderspolitiken 2011 2016 Produktion: Socialdepartementet Form: Blomquist Annonsbyrå Tryck: Edita Västra Aros, Västerås, 2011 Foto: Ester Sorri Artikelnummer:

Läs mer

Använd SIP. ett verktyg vid samverkan. Barn och unga 0-18 år. (Version 3)

Använd SIP. ett verktyg vid samverkan. Barn och unga 0-18 år. (Version 3) Använd SIP ett verktyg vid samverkan Barn och unga 0-18 år (Version 3) Innehåll Inledning 3 1. Lagparagraf 2 kap. 7 SoL och 3 f HSL 4 2. Varför behövs SIP? 6 3. Förskola och skola 7 4. Ledningens betydelse

Läs mer

identifiera www.iuc.se

identifiera www.iuc.se Vi delar din vardag Som företagare lever du mitt i nuet. Massor av möjligheter väntar på att förverkligas. Samtidigt skymmer dina vardagssysslor alltför ofta sikten framåt. Vi på IUC möter dig som företagare

Läs mer

Gift mot sin vilja. Slutrapport

Gift mot sin vilja. Slutrapport Gift mot sin vilja Slutrapport LÄNSSTYRELSEN ÖSTERGÖTLAND Förord Den första juli 2014 trädde en ny lag i kraft - stärkt skydd mot tvångsäktenskap och barnäktenskap. Den stärker barns och ungas förutsättningar

Läs mer

Så vill vi utveckla övningsverksamheten. en strategi för utveckling av generell krishanteringsförmåga i samhället. kbm rekommenderar 2006:3

Så vill vi utveckla övningsverksamheten. en strategi för utveckling av generell krishanteringsförmåga i samhället. kbm rekommenderar 2006:3 Så vill vi utveckla övningsverksamheten en strategi för utveckling av generell krishanteringsförmåga i samhället kbm rekommenderar 2006:3 kbm rekommenderar 2006:3 Så vill vi utveckla övningsverksamheten

Läs mer

Samverkan kring barn i behov av särskilt stöd (BUS) Överenskommelse mellan Stockholms läns landsting och kommuner i Stockholms län

Samverkan kring barn i behov av särskilt stöd (BUS) Överenskommelse mellan Stockholms läns landsting och kommuner i Stockholms län Samverkan kring barn i behov av särskilt stöd (BUS) Överenskommelse mellan Stockholms läns landsting och kommuner i Stockholms län Innehållet i denna överenskommelse är framtaget av Hälso- och sjukvårdsförvaltningen,

Läs mer

Så enkelt som möjligt för så många som möjligt

Så enkelt som möjligt för så många som möjligt Så enkelt som möjligt för så många som möjligt från strategi till handling för e-förvaltning BETÄNKANDE AV E-DELEGATIONEN SOU 2010:20 Så enkelt som möjligt för så många som möjligt från strategi till

Läs mer

Överenskommelse mellan den idéburna sektorn och Linköpings kommun

Överenskommelse mellan den idéburna sektorn och Linköpings kommun Överenskommelse mellan den idéburna sektorn och Linköpings kommun Godkänd av kommunfullmäktige 2012-06-12 Värdegrund Ett samhälle där människors ideella och idéburna engagemang och samverkan tillvaratas

Läs mer

Ledning och samverkan vid olyckor, kriser och andra händelser

Ledning och samverkan vid olyckor, kriser och andra händelser Ledning och samverkan vid olyckor, kriser och andra händelser en nulägesbeskrivning av MSB:s stöd METOD TEKNIK KOMPETENS Ledning och samverkan vid olyckor, kriser och andra händelser en nulägesbeskrivning

Läs mer

Individuell plan enligt Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)

Individuell plan enligt Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Individuell plan enligt Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Inledning Denna lathund har Riksföreningen Autism (RFA) sammanställt för att underlätta för brukare som vill

Läs mer

HUR NÅR MAN EN ÖKAD PROFESSIONELL NYTTA FRÅN FORSKNINGEN OCH ANDRA KUNSKAPSBASERADE ORGANISATIONER?

HUR NÅR MAN EN ÖKAD PROFESSIONELL NYTTA FRÅN FORSKNINGEN OCH ANDRA KUNSKAPSBASERADE ORGANISATIONER? HUR NÅR MAN EN ÖKAD PROFESSIONELL NYTTA FRÅN FORSKNINGEN OCH ANDRA KUNSKAPSBASERADE ORGANISATIONER? Ett studie inom IVAs projekt Agenda för forskning KUNGL. INGENJÖRSVETENSKAPSAKADEMIEN (IVA) är en fristående

Läs mer

JämStöds Praktika. Metodbok för jämställdhetsintegrering SOU 2007:15

JämStöds Praktika. Metodbok för jämställdhetsintegrering SOU 2007:15 JämStöds Praktika Metodbok för jämställdhetsintegrering SOU 2007:15 JämStöds Praktika Metodbok för jämställdhetsintegrering Metodbok från JämStöd Utredningen om stöd för jämställdhetsintegrering i staten

Läs mer

Till statsrådet Ylva Johansson

Till statsrådet Ylva Johansson Till statsrådet Ylva Johansson Den 30 juni 2014 beslutade Arbetsmarknadsdepartementet att tillsätta en utredning för att utreda förutsättningarna för matchningsanställningen (A 2014:D). Enligt direktivet

Läs mer

riksrevisionen granskar: etablering och integration Staten och det civila samhället i integrationsarbetet rir 2014:3

riksrevisionen granskar: etablering och integration Staten och det civila samhället i integrationsarbetet rir 2014:3 riksrevisionen granskar: etablering och integration Staten och det civila samhället i integrationsarbetet rir 2014:3 Riksrevisionen är en myndighet under riksdagen med uppgift att granska den verksamhet

Läs mer

OM OFFENTLIG SEKTOR. Överenskommelser som styrmedel

OM OFFENTLIG SEKTOR. Överenskommelser som styrmedel OM OFFENTLIG SEKTOR Statskontoret, 2014 Innehåll Sammanfattning 5 En studie om överenskommelser 9 Vad är en överenskommelse? 9 Ett komplement till traditionell styrning 9 Ett styrmedel i tiden 11 Andra

Läs mer

Om Stödstrukturer. för socialt företagande

Om Stödstrukturer. för socialt företagande Om Stödstrukturer för socialt företagande Inom ramen för Östgötamodellen för start, stimulans och tillväxt av sociala företag/ arbetskooperativ finns ytterligare tre skrifter: Om socialt företagande Om

Läs mer

Strukturer för tillväxtarbete med ett rumsligt perspektiv

Strukturer för tillväxtarbete med ett rumsligt perspektiv Projektbeskrivning: Strukturer för tillväxtarbete med ett rumsligt perspektiv 1. Sammanfattande projektidé Syftet med projektet är att undersöka hur samspelet mellan det regionala tillväxtarbetet och det

Läs mer

Nio områden där politiker och tjänstemän kan göra skillnad för långtidsarbetslösa

Nio områden där politiker och tjänstemän kan göra skillnad för långtidsarbetslösa Nio områden där politiker och tjänstemän kan göra skillnad för långtidsarbetslösa Företagande som verktyg mot arbetslöshet, med fokus på arbetsintegrerande sociala företag Rapport 0130 En rapport från

Läs mer

Överenskommelse mellan regeringen och svenska civilsamhällesorganisationer inom Sveriges bistånd

Överenskommelse mellan regeringen och svenska civilsamhällesorganisationer inom Sveriges bistånd Överenskommelse mellan regeringen och svenska civilsamhällesorganisationer inom Sveriges bistånd Överenskommelse mellan regeringen och svenska civilsamhällesorganisationer inom Sveriges bistånd Innehåll

Läs mer

Alla kan inte göra allt men alla kan göra något. Om regionalt samarbete kring nyanländas invandrares etablering

Alla kan inte göra allt men alla kan göra något. Om regionalt samarbete kring nyanländas invandrares etablering Alla kan inte göra allt men alla kan göra något Om regionalt samarbete kring nyanländas invandrares etablering Sveriges Kommuner och Landsting 2008 Formgivning forsbergvonessen Tryckeri Cicero Rapporter

Läs mer

Överenskommelse om kommunernas krisberedskap

Överenskommelse om kommunernas krisberedskap 1 (18) Överenskommelse om kommunernas krisberedskap - Precisering av mål och ersättning för uppgifter i LEH Denna överenskommelse reglerar kommunernas ersättning för de uppgifter kommunerna har enligt

Läs mer

Gemensamma riktlinjer för samverkan kring barn och unga med sammansatta behov

Gemensamma riktlinjer för samverkan kring barn och unga med sammansatta behov SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Styrelsen 2008-09-18 Sida 231 av 248 198 Gemensamma riktlinjer för samverkan kring barn och unga med sammansatta behov En arbetsgrupp med representanter för skola,

Läs mer