Gemensamma grunder för samverkan och ledning vid samhällsstörningar. - Strategisk plan för implementering

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Gemensamma grunder för samverkan och ledning vid samhällsstörningar. - Strategisk plan för implementering"

Transkript

1 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Strategisk plan 1 (6) Datum Diarienr version 1.1 Projekt Ledning och samverkan Enheten för samverkan och ledning Bengt Källberg Patrik Hjulström Gemensamma grunder för samverkan och ledning vid samhällsstörningar - Strategisk plan för implementering Bakgrund MSB:s uppdrag är att tillsammans med andra aktörer utveckla individens och samhällets förmåga att förebygga och hantera olyckor och kriser. Visionen är ett säkrare samhälle i en föränderlig värld. För att kunna begränsa konsekvenserna av en inträffad händelse (en samhällsstörning) behövs en god förmåga hos inblandade aktörer att leda och samverka. Under två år inom ramen för Projekt Ledning och samverkan har fler än 70 representanter för olika aktörer inom området samhällsskydd och beredskap - offentliga, privata och civila tillsammans utarbetat ett material som beskriver gemensamma grunder för att förbättra och stärka samhällets förmåga att leda och samverka. Målet med gemensamma grunder är att på sikt bidra till ett säkrare samhälle och minskat lidande för den enskilde genom att aktörerna ökar sin förmåga inom ledning och samverkan, koordinerar beslut och effektivare hanterar händelser. Effektmålet är att aktörer inom samhällsskydd och beredskap har en samsyn på hur ledning och samverkan ska bedrivas i hela hotskalan från vardag till höjd beredskap på lokal, regional och nationell nivå. Om den strategiska planen Den strategiska planen anger en inriktning för implementering av projektresultatet. Den innehåller även ett förslag på nästa steg i realiseringen av strategin samt mål på kort och lång sikt- ett underlag till en eller flera handlingsplaner. MSB-51.1

2 Den strategiska planen har tagits fram av Projekt Ledning och samverkan i samverkan med Enheten för samverkan och ledning (UB-SOL) på MSB. Den strategiska planen behandlar dels stödet till andra aktörers implementeringsarbete (externt perspektiv) och dels implementering i MSB:s i egen verksamhet (internt perspektiv). Målgrupper Gemensamma grunder för samverkan och ledning vid samhällsstörningar berör i första hand tre målgrupper. Aktörer med ansvar för samhällsskydd och beredskap Aktörer med ansvar för samhällsskydd och beredskap på lokal, regional och nationell nivå, både i offentlig och privat verksamhet. Till exempel kommuner, landsting, myndigheter med särskilt ansvar för krisberedskap och privata aktörer med ansvar för samhällsviktig verksamhet. Aktörer som erbjuder metod-, teknik- och kompetensstöd Aktörer som erbjuder olika former av metod-, teknik- och kompetensstöd inom området samverkan och ledning. Till exempel universitet, högskolor, privata företag och konsulter. MSB De gemensamma grunderna berör samtliga avdelningar och enheter som enligt MSB:s verksamhetsplan, regleringsbrev och myndighetsuppdrag har ett ansvar för frågor som rör hantering av olyckor, kriser och krig. I synnerhet de med uppgift att stödja: - Förmåga att genomföra räddningsinsatser (UB, SI, UL) - Förmågan att agera samordnat vid händelser (UB, SI) - Förmågan att stödja Försvarsmakten vid höjd beredskap (UL, SI) - Övrig förmåga att hantera olyckor, kriser och krig (UB) De gemensamma grunderna berör även enheter med ansvar vid stöd till förmågeutveckling: - Generell utveckling av samhällsskydd och beredskap (samtliga avdelningar) Även avdelningar och enheter som arbetar med förebyggande arbete kommer att beröras av implementeringsarbetet. Respektive avdelning och enhet har ett eget ansvar för att implementera relevanta delar av projektresultatet i sina verksamheter. Inledningsvis föreslås UB:s Enhet för samverkan och ledning (UB-SOL) ha en samordnande och stödjande roll i detta.

3 Strategisk plan för implementering av gemensamma grunder Vi utgår ifrån aktörens eget ansvar Vid implementering av grunderna utgår vi ifrån ansvarsprincipen, att den som bedriver en verksamhet under normala förhållanden har motsvarande ansvar även under en samhällsstörning. Den utökade ansvarsprincipen innebär ett ansvar för varje myndighet att samverka med andra för att lösa uppgiften, och att se till helheten. Vi vill stimulera aktörerna att utveckla sin egen förmåga att agera samordnat vid samhällsstörningar. MSB kan ge olika former av stöd men varje aktör ansvarar för att kommunicera och tillämpa grunderna. På kort sikt kommunicerar vi. På lång sikt tillämpar vi I första hand och på kort sikt vill vi på bredden kommunicera och skapa medvetenhet om grunderna. Komplexiteten och omfattningen av grunderna kräver ett synsätt där tillämpning av dessa är möjlig först på längre sikt. Vi kommunicerar utifrån en gemensam syn på samverkan och ledning För att framgångsrikt kommunicera grunder för samverkan och ledning krävs en gemensam syn och förståelse för de budskap som ska förmedlas. På så vis kan aktörer kommunicera de gemensamma grunderna på ett tydligt och samlat sätt. Budskapen bör kommuniceras genom befintliga nätverk och kommunikationskanaler. Vid behov utvecklar vi nya former för detta. Vi omvärldsbevakar för att utveckla grunderna i takt med samhällsutvecklingen Vi arbetar kontinuerligt för att bredda och fördjupa kunskapen om hur utvecklingen inom olika samhällsområden kan påverka grunderna. Utveckling inom olika områden i samhället kan göra att dessa behöver revideras. MSB har ett ansvar för att grunderna speglar kunskapsfronten inom området. MSB erbjuder stöd utifrån aktörernas samlade behov MSB:s bidrag i implementeringen ska utgå från aktörernas behov. Det betyder att MSB på olika sätt, löpande och systematiskt, inhämtar kunskap om aktörernas behov på området. Baserat på en samlad behovsbild erbjuds stöd genom ett samlat erbjudande inom samverkan och ledning. MSB erbjuder ett sammanhållet koncept MSB erbjuder ett sammanhållet koncept inom samverkan och ledning. Det ska vara lätt för aktörerna att identifiera olika möjligheter till kompetensutveckling. Metodutveckling, utbildnings- och övningsverksamhet är exempel på områden som är viktiga delar i ett sådant koncept. MSB arbetar även i nära dialog med andra aktörer som erbjuder kompetensutveckling inom området.

4 MSB etablerar ett ramverk för teknik och system För att skapa förutsättningar för att aktörer ska kunna agera effektivt vid en samhällsstörning har ett ramverk för teknik och system utvecklats. Ramverket stödjer både flexibilitet och struktur och tydliggör vilka tekniska förberedelser som krävs för samfunktionalitet mellan de olika aktörernas system. Mål På kort sikt (31 december 2015) Aktörer med ansvar för samhällsskydd och beredskap Samtliga aktörer har erbjudits möjlighet att få kunskap om grunderna. Det finns lättillgänglig information och verktyg framtagna utifrån aktörernas samlade behov. Implementering av gemensamma grunder påbörjas Ett pilotprojekt avseende teknik för samverkan och ledning genomförs. Aktörer som erbjuder metod-, teknik- och kompetensstöd MSB MSB har tagit initiativ till en aktörsgemensam plattform för strategiska frågor rörande samverkan och ledning. MSB har tagit initiativ till att skapa ett forum/en mötesplats för aktörer som erbjuder olika former av metod-, teknik- och kompetensstöd inom området samverkan och ledning. Grunderna är kommunicerade och förankrade med chefer och medarbetare på MSB och det finns en gemensam syn på innehållet. Det finns lättillgänglig information och verktyg som stöd för MSB:s medarbetare att vidareförmedla kunskap om grunderna. Det finns lättillgänglig information och verktyg för egen (MSB:s chefer och medarbetare) kompetensutveckling gällande grunderna. Implementering i MSB:s verksamheter har påbörjats.

5 På lång sikt (31 december 2018) Aktörer med ansvar för samhällsskydd och beredskap Grunderna tillämpas vid samhällsstörningar och aktörerna agerar samordnat (har en samsyn på hur ledning och samverkan ska bedrivas). Projekt och koncept kopplade till samverkan och ledning tar sin utgångspunkt i grunderna. Aktörerna använder ramverket för teknik och system för att dela information. MSB ger stöd till implementering i egen eller aktörsgemensam organisation. Aktörer som erbjuder metod-, teknik- och kompetensstöd Det finns etablerade former för kvalitetssäkring av utbildning och övning inom samverkan och ledning. MSB Genom att grunderna är en naturlig del i MSB:s verksamhet finns det en samsyn på hur ledning och samverkan ska bedrivas. Det finns ett systematiskt arbetssätt och olika verktyg för att utveckla kompetensen hos chefer och medarbetare. Grunderna tillämpas i MSB:s operativa verksamhet. Projekt och koncept kopplade till samverkan och ledning tar sin utgångspunkt i grunderna. Det finns ett underlag för utvärdering av hur grunderna tas emot och används hos aktörerna. Grunderna utvecklas i nära samarbete med aktörerna, utifrån deras behov och utifrån samhällsutvecklingen.

6 Nästa steg Under hösten 2014 tas en eller flera handlingsplaner fram för det kommande året, handlingsplanerna tar sin utgångspunkt i den strategiska planen. Formellt påbörjas implementeringen av gemensamma grunder den 1 januari Innehåll handlingsplan år 2015 Konkreta arbetspaket med tidsatta aktiviteter. En organisation för att hantera arbetspaketen Tillgängliga resurser, ansvarsområden och budget Koncept för att säkerställa aktörernas delaktighet i implementeringen Under hösten 2014 kommer det kommande arbetet med implementeringen att förankras på olika nivåer inom MSB. Internt på MSB ansvarar respektive enhet för implementering av grunderna i sina verksamheter. UB-SOL har ett samordningsansvar samt en stödjande roll i arbetet. Övrigt Anslag 2:4 krisberedskap bör användas för att stimulera implementering av grunderna. Detta bör vara tydligt i kommande inriktningar av 2:4 anslag. Kommande inriktningar bör även tydliggöra att stöd ges till anpassning av befintliga och nya system enligt ramverket (DP4). Förankring hos aktörerna bör förstärkas genom dialog på chefsnivå mellan MSB och berörda aktörer. För varje aktör eller grupp av aktörer bör sådana dialoger föregå implementeringsaktiviteter. I en sådan förankringsprocess spelar signaler från MSB:s ledning en viktig roll.

Projekt Ledning och samverkan

Projekt Ledning och samverkan ARBETSMATERIAL 1 (15) Datum 2013-11-29, vers 2 Projekt Ledning och samverkan - Sammanställning av arbetsläget november 2013 Denna text innehåller en sammanställning av huvuddragen i det arbete som nu pågår

Läs mer

Ledning och samverkan vid olyckor, kriser och andra händelser

Ledning och samverkan vid olyckor, kriser och andra händelser Ledning och samverkan vid olyckor, kriser och andra händelser en nulägesbeskrivning av MSB:s stöd METOD TEKNIK KOMPETENS Ledning och samverkan vid olyckor, kriser och andra händelser en nulägesbeskrivning

Läs mer

Behov av utveckling för ökad samverkan om skydd av samhällsviktig verksamhet

Behov av utveckling för ökad samverkan om skydd av samhällsviktig verksamhet samhällsskydd och beredskap 1 (16) ROS-SSV SKYDD AV SAMHÄLLSVIKTIG VERKSAMHET Behov av utveckling för ökad samverkan om skydd av samhällsviktig verksamhet Ett delprojekt inom ramen för genomförande av

Läs mer

Inriktning för området samhällsskydd och beredskap

Inriktning för området samhällsskydd och beredskap samhällsskydd och beredskap 1 (27) Inriktning för området samhällsskydd och beredskap Det första steget OBS: Detta dokument är en delrapportering av inriktningsarbetet. Dokumentet är del av en öppen, iterativ

Läs mer

Gemensam omvärldsbevakning och informationsdelning

Gemensam omvärldsbevakning och informationsdelning PROGRAM FÖR SAMVERKAN STOCKHOLMSREGIONEN U T V E C K L I N G A V S A M V E R K A N I S Y F T E A T T Ö K A S A M O R D N I N G E N A V S A M H Ä L L E T S R E S U R S E R F Ö R A T T F Ö R H I N D R A

Läs mer

Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps budgetunderlag för 2014-2016

Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps budgetunderlag för 2014-2016 samhällsskydd och beredskap Ert datum -977 Er referens Regeringen Försvarsdepartementet 103 33 Stockholm Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps budgetunderlag för -2016 Myndigheten för samhällsskydd

Läs mer

Frågeställningar inför workshop Nationell strategi för skydd av samhällsviktig verksamhet den 28 oktober 2010

Frågeställningar inför workshop Nationell strategi för skydd av samhällsviktig verksamhet den 28 oktober 2010 samhällsskydd och beredskap 1 (8) Ert datum Er referens Avdelningen för risk- och sårbarhetsreducerande arbete Enheten för skydd av samhällsviktig verksamhet Michael Lindstedt 010-2405242 michael.lindstedt@msb.se

Läs mer

Forskning för ett säkrare samhälle. Ny kunskap för framtidens utmaningar MSB:s forskningsstrategi 2014 2018

Forskning för ett säkrare samhälle. Ny kunskap för framtidens utmaningar MSB:s forskningsstrategi 2014 2018 Forskning för ett säkrare samhälle Ny kunskap för framtidens utmaningar MSB:s forskningsstrategi 2014 2018 Forskning för ett säkrare samhälle Ny kunskap för framtidens utmaningar MSB:s forskningsstrategi

Läs mer

Projekt. Projektdirektiv. Samverkanscentralen och Samverkansfunktionen. Gemensam omvärldsbevakning, informationsdelning samt samlad lägesbild

Projekt. Projektdirektiv. Samverkanscentralen och Samverkansfunktionen. Gemensam omvärldsbevakning, informationsdelning samt samlad lägesbild Projekt Gemensam omvärldsbevakning, informationsdelning samt samlad lägesbild Samverkanscentralen och Samverkansfunktionen Antaget av Beredninsgruppen 2011-XX-XX Dokumentinformation Dokumentnamn Projektnamn

Läs mer

Inriktning m.m. för utbildnings- och övningsverksamheten

Inriktning m.m. för utbildnings- och övningsverksamheten Inriktning m.m. för utbildnings- och övningsverksamheten inom krisberedskapsområdet Huvudrapport 2007-09-27 1 2 Innehåll 1 Sammanfattning 5 2 Uppdraget 7 3 Arbetets bedrivande 8 4 Inriktning för utbildnings-

Läs mer

Utbildning och övning inom krisberedskapsområdet. inriktning och modell för planering. kbm rekommenderar 2007:3

Utbildning och övning inom krisberedskapsområdet. inriktning och modell för planering. kbm rekommenderar 2007:3 Utbildning och övning inom krisberedskapsområdet inriktning och modell för planering kbm rekommenderar 2007:3 kbm rekommenderar 2007:3 Utbildning och övning inom krisberedskapsområdet inriktning och modell

Läs mer

Kommittédirektiv. Digitaliseringskommissionen en kommission för den digitala agendan. Dir. 2012:61. Beslut vid regeringssammanträde den 7 juni 2012

Kommittédirektiv. Digitaliseringskommissionen en kommission för den digitala agendan. Dir. 2012:61. Beslut vid regeringssammanträde den 7 juni 2012 Kommittédirektiv Digitaliseringskommissionen en kommission för den digitala agendan Dir. 2012:61 Beslut vid regeringssammanträde den 7 juni 2012 Sammanfattning Regeringen har beslutat om en bred och sammanhållen

Läs mer

Överenskommelse om kommunernas krisberedskap

Överenskommelse om kommunernas krisberedskap 1 (18) Överenskommelse om kommunernas krisberedskap - Precisering av mål och ersättning för uppgifter i LEH Denna överenskommelse reglerar kommunernas ersättning för de uppgifter kommunerna har enligt

Läs mer

Genomförandeplan för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Skåne

Genomförandeplan för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Skåne 2008-09-15 Genomförandeplan för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Skåne Bakgrund Regeringen fattade den 24 april 2008 beslut om en överenskommelse med Sveriges

Läs mer

Trygghets- och säkerhetsprogram för Stockholms stad 2013-2016

Trygghets- och säkerhetsprogram för Stockholms stad 2013-2016 Trygghets- och säkerhetsprogram för Stockholms stad 2013-2016 Trygghets- och säkerhetsprogram för Stockholms stad 2013-2016 Fastställt av kommunfullmäktige april 2013 3 (31) Ett trygghets- och säkerhetsarbete

Läs mer

Slutrapport till delprojektet Strukturkoncept fo r fortbildning

Slutrapport till delprojektet Strukturkoncept fo r fortbildning samhällsskydd och beredskap 1 (49) UB-RTJ Lars-Gunnar Strandberg Marie Norrby 010-240 51 62/51 68 lars-gunnar.strandberg@msb.se marie.norrby@msb.se Slutrapport till delprojektet Strukturkoncept fo r fortbildning

Läs mer

Bengt Källberg Projekt Ledning och samverkan

Bengt Källberg Projekt Ledning och samverkan Bengt Källberg Projekt Ledning och samverkan Projekt Ledning och samverkan 2012-2014 Syfte Förbättra aktörernas samlade förmåga att leda och samverka vid olyckor, kriser och andra händelser (krig). Ett

Läs mer

Forskning planeras för ett säkrare samhälle

Forskning planeras för ett säkrare samhälle Forskning planeras för ett säkrare samhälle MSB:s forskningsplan 2015 2014-10-14, Dnr 2014-4640 Innehållsförteckning Inledning... 3 Vägen till en forskningsplan... 3 MSB:s forskningsfält och portfölj...

Läs mer

REKRYTERING AV FRAMTIDENS BRANDMAN

REKRYTERING AV FRAMTIDENS BRANDMAN REKRYTERING AV FRAMTIDENS BRANDMAN Raymond Holmström, Storstockholms Brandförsvar Ann-Britt Stedth, Räddningstjänsten Storgöteborg Stina Blix, Räddningstjänsten Syd Fastställd 2009-09-24 version 2.0 Sammanfattning

Läs mer

STRATEGISKA SATSNINGAR FÖR UTBILDNING, FORSKNING OCH SAMVERKAN 2014 2016

STRATEGISKA SATSNINGAR FÖR UTBILDNING, FORSKNING OCH SAMVERKAN 2014 2016 STRATEGISKA SATSNINGAR FÖR UTBILDNING, FORSKNING OCH SAMVERKAN 2014 2016 Inledning Våren 2013 fastställdes Strategi 2020 en strategisk plattform för Malmö högskola. Som ett led i att nå den målbild för

Läs mer

foi:s modell för risk- och sårbarhetsanalys (forsa)

foi:s modell för risk- och sårbarhetsanalys (forsa) foi är ett av europas ledande forskningsinstitut inom försvar och säkerhet. Myndigheten är uppdragsfinansierad och ligger under Försvarsdepartementet. FOI:s kärnverksamhet är forskning samt metod- och

Läs mer

Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017

Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Datum Diarienummer Sara Duvner 2014-04-23 KSN-2014-0324 Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017 - Beslutad av kommunstyrelsen 9 april 2014 Postadress: Uppsala kommun,

Läs mer

Guide för kommunal e-utveckling

Guide för kommunal e-utveckling . Guide för kommunal e-utveckling - en bilaga till Guide för effektiv regional e-utveckling Förord Då vi arbetade fram Guide för effektiv regional e-utveckling så behandlade vi vid ett flertal tillfällen

Läs mer

Ett första steg mot en nationell riskbedömning. Nationell riskidentifiering

Ett första steg mot en nationell riskbedömning. Nationell riskidentifiering Ett första steg mot en nationell riskbedömning Nationell riskidentifiering 2 MSB:s kontaktperson: Johanna Enberg, 010-240 40 55 Publikationsnummer MSB 336-2011 november 2011 ISBN 978-91-7383-180-2 3 Förord

Läs mer

Ingen ska omkomma eller skadas allvarligt till följd av brand. En nationell strategi för att stärka brandskyddet för den enskilda människan

Ingen ska omkomma eller skadas allvarligt till följd av brand. En nationell strategi för att stärka brandskyddet för den enskilda människan Ingen ska omkomma eller skadas allvarligt till följd av brand En nationell strategi för att stärka brandskyddet för den enskilda människan Vi behöver arbeta långsiktigt För att människor inte ska omkomma

Läs mer

Introduktion till portföljstyrning. version 1.0. Rapport från E-delegationens nätverk i nyttorealisering

Introduktion till portföljstyrning. version 1.0. Rapport från E-delegationens nätverk i nyttorealisering Introduktion till portföljstyrning version 1.0 Rapport från E-delegationens nätverk i nyttorealisering http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/1/17/traffic_light_tree.jpg/1280px-traffic_light_tree.jpg

Läs mer

helhetssyn förståelse motivation kommunikation kompetens delaktighet mål och resultat ledning Polisens ledarkriterier styrning förändring kunskap

helhetssyn förståelse motivation kommunikation kompetens delaktighet mål och resultat ledning Polisens ledarkriterier styrning förändring kunskap Polisens ledarkriterier tillgänglighet ledning förståelse analys helhetssyn engagemang styrning värderingar mål och resultat förändring legitimitet i samhället principer ledningskommunikation underrättelse

Läs mer

EU-strategi för sydöstra Skåne

EU-strategi för sydöstra Skåne EU-strategi för sydöstra Skåne 1 Vägledande riktlinjer för vårt agerande kring gemensamma EU-frågor Vad ska denna gemensamma EU-satsning leda till? Vilka effekter vill vi uppnå? Med hjälp av denna strategi

Läs mer

POLISENS LEDARKRITERIER

POLISENS LEDARKRITERIER MÅL OCH RESULTAT Det innebär att styra och driva mot angivna mål och att se vad som gagnar på såväl kort som lång sikt. Ha god uthållighet och förmåga att ha målen i sikte även när händelseutvecklingen

Läs mer