Bengt Källberg Projekt Ledning och samverkan

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bengt Källberg Projekt Ledning och samverkan"

Transkript

1 Bengt Källberg Projekt Ledning och samverkan

2 Projekt Ledning och samverkan

3 Syfte Förbättra aktörernas samlade förmåga att leda och samverka vid olyckor, kriser och andra händelser (krig). Ett effektivt användande av samhällets resurser.

4 Mål Riktlinjer som ger aktörerna stöd för att hantera olyckor, kriser och andra händelser (krig). Effektmål En samsyn på hur ledning och samverkan ska bedrivas.

5 Nationella riktlinjer är aktörsgemensamma Utgångspunkter Grunder Former Informationsdelning och samlad lägesbild Ramverk för teknik och system Mål för kunskapsutveckling

6 Krisberedskapssystemets principer Ansvar Närhet Likhet För aktörer på alla nivåer i samhället inom alla sektorer såväl offentligt, privat som frivilligt

7

8 Vi ska skydda: - Människors liv och hälsa - Samhällets funktionalitet - Demokrati, rättssäkerhet och mänskliga fri- och rättigheter - Miljö och ekonomiska värden - Nationell suveränitet

9 Det som hotar: olyckor, kriser, krig

10 Vi som ska agera är: Aktörer med ansvar inom samhällsskydd och beredskap: offentlig förvaltning, näringslivet, det civila samhället och individen

11 Vi ska förbättra - förmåga att hantera olyckor, kriser och krig (samhällsstörningar). - förmåga att agera samordnat vid en händelse.

12 Tyngdpunkt på kunskapsstyrning men även ekonomiska styrmedel, lagar och regler

13 Baserat på analys av erfarenheter från verkliga händelser och övningar

14 Utgångspunkter Riktlinjer Grunderna ska vara kända och riktlinjerna ska användas i vardagen Praktisk handling

15 Ett gemensamt språk påverkar vårt sätt att tänka och agera Varje aktör måste vara tvåspråkig behärska det egna språket och det aktörsgemensamma

16 Samhällsstörningar

17 Fokus på inriktning och samordning

18 Helhetssyn Hur hjälper vi tillsammans på bästa sätt? Perspektivförståelse Förstå hur andra aktörer resonerar Samtidighet Förstå att hantering inleds samtidigt på olika nivåer och hos olika aktörer Proaktivitet Förbereda och agera tidigt Beslutsfattande Besluta med penna och papper

19 Människan Tid Regler

20 Hur helhetssyn påverkar hur vi tänker och agerar Hur hjälper vi tillsammans på bästa sätt? Vi bedömer vad som behövs totalt mot det som ska skyddas så att resurser används effektivt Tänk Agera

21 En modell för aktörsgemensamma former Ger struktur Underlättar kontakter För alla aktörstyper offentlig, privat, frivillig Behovsstyrt inte begränsat av geografi, händelse eller typ av aktör Skapar kontinuitet och spårbarhet Anger förmågekrav på aktörer

22 En modell för aktörsgemensamma former Knyter ihop aktörer inom och mellan nivåer Binder samman sektorsansvar med geografiskt områdesansvar

23 Kontaktpunkt i egen organisation Tjänsteman i beredskap (TiB) eller motsvarande Förenklar och förtydligar kontaktvägen till aktörer Kan initiera funktion för inriktning och samordning

24 Funktion för inriktning och samordning Företrädare med handlingsutrymme (mandat) för att bidra till helheten och det totala hjälpbehovet Fattar koordinerade beslut i dialogens form Proaktivt ser till helheten och avväger/prioriterar åtgärder mot hjälpbehov Stöd till inriktning och samordning Tar fram underlag till beslut och överenskommelser: informationssamordning samlad lägesbild helhetsanalys stöder kriskommunikation, information till allmänheten hanterar dokumentation och administration

25 Kan organiseras horisontellt eller vertikalt Flera kan vara igång samtidigt

26 Kommun Sätts samman vid behov SMHI MSB Kommun Jordbruksverket SSM Trafik RPS Försäkrings kassa Landsting Socialstyrelsen Tullverket Länsstyrelse Svenska Kraftnät Kustbevakning Polis Försvaret Skatteverk Telebolag Telebolag SOS Alarm Elbolag Elbolag Kommun

27 Helhetsmetoden ger stöd för inriktning och samordning

28 Krav på aktörers förmåga Alla aktörer ska ha förmåga att: initiera, delta i och bidra till inriktning och samordning i aktörsgemensamma former lämna initial bedömning Aktörer med geografiskt områdesansvar ska dessutom: vara värd för och tillhandahålla stöd till funktionerna

29 Informationsdelning och samlad lägesbild För att följa, beskriva och analysera händelser

30 Lägesbilder är en produkt och en process Urval av särskilt viktiga aspekter Informationsflöde

31 Lägesbilder är en produkt och en process Tolkningsprocess / analys Lägesbilder Lägesbilder Lägesbilder Urval av särskilt viktiga aspekter Informationsflöde

32 Lägesbilder är en produkt och en process Förståelse Förståelse Tolkningsprocess / analys Lägesbilder Lägesbilder Lägesbilder Urval av särskilt viktiga aspekter Informationsflöde

33 Informationsdelning och samlad lägesbild Förhållningssätt, mallar, checklistor och kunskapsmaterial

34 Ramverk för teknik och stöd

35 Mål för kunskapsutveckling Gemensamma kunskapskrav för aktörer Kunskapskrav anger kunskapsnivån för godtagbara kunskaper Indelat i kunskapsmål färdighetsmål - attitydmål

36 Exempel kunskapsmål för ledning och samverkan Krisberedskapssystemet - nationell nivå Kunskapsmål Färdighetsmål Attitydmål Ange vilka verktyg och mandat regeringskansliet har vid kris Urskilja begränsningar för regeringens maktutövande vid kris Avgöra i vilka situationer det är nödvändigt att regeringen agerar

37 Nuläge och nästa steg Sista leverans från delprojekt slutet december 2013 Underlag bereds internt MSB Remiss kvartal Bearbetning remisssvar

38 Avslutning Presentation prel. slutet av aug 2014 MSB förvaltar, reviderar och utvecklar Aktörerna inför riktlinjer i egen organisation

39 Implementering

40 Frågor?

41 EXTRABILDER

42 Informationsdelning har fyra delar Efterfråga Ta emot Skapa Dela

43 Det ska vara kunskap attityd och färdighet Utgångspunkter Riktlinjer Praktisk handling

44

45 Utgångspunkter

46 Grunder

47 Ramverk för teknik och stöd

48 Informationsdelning och samlad lägesbild

49 Former

50 Kommun A Kommun B Kommun C Länsstyrelse Landsting Landsting SSM SMHI RPS Jordbruksverket Socialstyrelsen Elbolag Telebolag

51 SMHI MSB SSM Kommun A Län 1 Kommun B RPS Försäkring skassa Tullverket Landsting Svenska Kraftnät Jordbruksverket Socialstyrelsen Kustbevakning Aktör X Aktör Y Aktör Z Försvaret Skatteverk Telebolag SOS Alarm Elbolag

52 SSM SMHI Jordbruksverket Elbolag RPS Telebolag Socialstyrelsen MSB Svenska Kraftnät Försvaret Tullverket Kustbevakning Skatteverk SOS Alarm Försäkring skassa Län 1 Län 1 Kommun A Kommun B Aktör X Aktör Y Aktör Z Landsting Län 2 Län 2 Kommun A Kommun B Aktör X Aktör Y Aktör Z Landsting

53 SMHI MSB Jordbruksverket SSM Län 1 Län 2 RPS Försäkring skassa Kommun A Kommun B Kommun A Kommun B Socialstyrelsen Tullverket Landsting Landsting Svenska Kraftnät Kustbevakning Aktör X Aktör Y Aktör Z Aktör X Aktör Y Aktör Z Försvaret Skatteverk Telebolag SOS Alarm Elbolag

54 Funktion för inriktning och samordning Stöd Företrädare från aktörerna med handlingsutrymme (mandat) för att bidra till helheten och det totala hjälpbehovet Överenskommer om gemensam inriktning och samordning genom dialog och utifrån ett helhetsperspektiv Analyserar, planerar, genomför, följer upp Tar fram en samlad lägesbild och beslutsunderlag Rapporterar och tar emot rapporter Säkerställer gruppens uthållighet Knyter till sig experter

55 Kontaktpunkt i egen organisation Gemensam funktion för inriktning och samordning Stöd till inriktning och samordning

Ledning och samverkan vid olyckor, kriser och andra händelser

Ledning och samverkan vid olyckor, kriser och andra händelser Ledning och samverkan vid olyckor, kriser och andra händelser en nulägesbeskrivning av MSB:s stöd METOD TEKNIK KOMPETENS Ledning och samverkan vid olyckor, kriser och andra händelser en nulägesbeskrivning

Läs mer

STAB vad är det? En stab är aktörsintern

STAB vad är det? En stab är aktörsintern vad är det? När olyckor och kriser ska hanteras ökar belastningen på de inblandade organisationerna och det behövs ofta någon form av stöd. Ett sådant stöd kan utgöras av en stab. Ingen eller ett fåtal

Läs mer

foi:s modell för risk- och sårbarhetsanalys (forsa)

foi:s modell för risk- och sårbarhetsanalys (forsa) foi är ett av europas ledande forskningsinstitut inom försvar och säkerhet. Myndigheten är uppdragsfinansierad och ligger under Försvarsdepartementet. FOI:s kärnverksamhet är forskning samt metod- och

Läs mer

Frågeställningar inför workshop Nationell strategi för skydd av samhällsviktig verksamhet den 28 oktober 2010

Frågeställningar inför workshop Nationell strategi för skydd av samhällsviktig verksamhet den 28 oktober 2010 samhällsskydd och beredskap 1 (8) Ert datum Er referens Avdelningen för risk- och sårbarhetsreducerande arbete Enheten för skydd av samhällsviktig verksamhet Michael Lindstedt 010-2405242 michael.lindstedt@msb.se

Läs mer

Behov av utveckling för ökad samverkan om skydd av samhällsviktig verksamhet

Behov av utveckling för ökad samverkan om skydd av samhällsviktig verksamhet samhällsskydd och beredskap 1 (16) ROS-SSV SKYDD AV SAMHÄLLSVIKTIG VERKSAMHET Behov av utveckling för ökad samverkan om skydd av samhällsviktig verksamhet Ett delprojekt inom ramen för genomförande av

Läs mer

Länsstyrelsens samordningsansvar

Länsstyrelsens samordningsansvar Länsstyrelsens samordningsansvar ett koncept för samordning och inriktning vid stora olyckor och kriser Identifiera hjälpbehov och åtgärdsbehov Genomföra skeendetolkning Värdegrund Analysera systemsamverkan

Läs mer

Inriktning för området samhällsskydd och beredskap

Inriktning för området samhällsskydd och beredskap samhällsskydd och beredskap 1 (27) Inriktning för området samhällsskydd och beredskap Det första steget OBS: Detta dokument är en delrapportering av inriktningsarbetet. Dokumentet är del av en öppen, iterativ

Läs mer

Utbildning och övning inom krisberedskapsområdet. inriktning och modell för planering. kbm rekommenderar 2007:3

Utbildning och övning inom krisberedskapsområdet. inriktning och modell för planering. kbm rekommenderar 2007:3 Utbildning och övning inom krisberedskapsområdet inriktning och modell för planering kbm rekommenderar 2007:3 kbm rekommenderar 2007:3 Utbildning och övning inom krisberedskapsområdet inriktning och modell

Läs mer

Rakelhandboken. För dig som vill veta hur Rakelsystemet fungerar och används

Rakelhandboken. För dig som vill veta hur Rakelsystemet fungerar och används Rakelhandboken För dig som vill veta hur Rakelsystemet fungerar och används Rakelhandboken För dig som vill veta hur Rakelsystemet fungerar och används Rakelhandboken För dig som vill veta hur Rakelsystemet

Läs mer

Nationell beredskapsplan för hanteringen av en kärnteknisk olycka

Nationell beredskapsplan för hanteringen av en kärnteknisk olycka 1 Nationell beredskapsplan för hanteringen av en kärnteknisk olycka Länsstyrelsen Strålsäkerhets myndigheten Nationell beredskapsplan Myndigheten för samhällskydd och beredskap Övriga myndigheter Innehåll

Läs mer

Ett första steg mot en nationell riskbedömning. Nationell riskidentifiering

Ett första steg mot en nationell riskbedömning. Nationell riskidentifiering Ett första steg mot en nationell riskbedömning Nationell riskidentifiering 2 MSB:s kontaktperson: Johanna Enberg, 010-240 40 55 Publikationsnummer MSB 336-2011 november 2011 ISBN 978-91-7383-180-2 3 Förord

Läs mer

Uppföljning av anslag 2:4 Krisberedskap 2013 och inriktning 2015. Redovisning av uppdrag 28 i MSB regeringsbrev

Uppföljning av anslag 2:4 Krisberedskap 2013 och inriktning 2015. Redovisning av uppdrag 28 i MSB regeringsbrev Uppföljning av anslag 2:4 Krisberedskap 2013 och inriktning 2015 Redovisning av uppdrag 28 i MSB regeringsbrev MSB:s kontaktpersoner: Helen Kasström, 010-240 42 75 Publikationsnummer MSB661 - mars 2014

Läs mer

Så vill vi utveckla övningsverksamheten. en strategi för utveckling av generell krishanteringsförmåga i samhället. kbm rekommenderar 2006:3

Så vill vi utveckla övningsverksamheten. en strategi för utveckling av generell krishanteringsförmåga i samhället. kbm rekommenderar 2006:3 Så vill vi utveckla övningsverksamheten en strategi för utveckling av generell krishanteringsförmåga i samhället kbm rekommenderar 2006:3 kbm rekommenderar 2006:3 Så vill vi utveckla övningsverksamheten

Läs mer

KOMMUNAL 016.2 FÖRFATTNINGSSAMLING Kf 2010-02-23, 12 Sida 1 av 26 KRISLEDNINGSPLAN FÖR MARKS KOMMUN

KOMMUNAL 016.2 FÖRFATTNINGSSAMLING Kf 2010-02-23, 12 Sida 1 av 26 KRISLEDNINGSPLAN FÖR MARKS KOMMUN Kf 2010-02-23, 12 Sida 1 av 26 KRISLEDNINGSPLAN FÖR MARKS KOMMUN Kf 2010-02-23, 12 Sida 2 av 26 Innehållsförteckning Del 1 Grunder 3 Bakgrund och syfte... 3 Tillämpning... 3 Roller och ansvar... 3 Uppbyggnad...

Läs mer

Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps budgetunderlag för 2014-2016

Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps budgetunderlag för 2014-2016 samhällsskydd och beredskap Ert datum -977 Er referens Regeringen Försvarsdepartementet 103 33 Stockholm Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps budgetunderlag för -2016 Myndigheten för samhällsskydd

Läs mer

Projekt. Projektdirektiv. Samverkanscentralen och Samverkansfunktionen. Gemensam omvärldsbevakning, informationsdelning samt samlad lägesbild

Projekt. Projektdirektiv. Samverkanscentralen och Samverkansfunktionen. Gemensam omvärldsbevakning, informationsdelning samt samlad lägesbild Projekt Gemensam omvärldsbevakning, informationsdelning samt samlad lägesbild Samverkanscentralen och Samverkansfunktionen Antaget av Beredninsgruppen 2011-XX-XX Dokumentinformation Dokumentnamn Projektnamn

Läs mer

Vägledning för samhällsviktig verksamhet. Att identifiera samhällsviktig verksamhet och kritiska beroenden samt bedöma acceptabel avbrottstid

Vägledning för samhällsviktig verksamhet. Att identifiera samhällsviktig verksamhet och kritiska beroenden samt bedöma acceptabel avbrottstid Vägledning för samhällsviktig verksamhet Att identifiera samhällsviktig verksamhet och kritiska beroenden samt bedöma acceptabel avbrottstid Vägledning för samhällsviktig verksamhet Att identifiera samhällsviktig

Läs mer

Trygghets- och säkerhetsprogram för Stockholms stad 2013-2016

Trygghets- och säkerhetsprogram för Stockholms stad 2013-2016 Trygghets- och säkerhetsprogram för Stockholms stad 2013-2016 Trygghets- och säkerhetsprogram för Stockholms stad 2013-2016 Fastställt av kommunfullmäktige april 2013 3 (31) Ett trygghets- och säkerhetsarbete

Läs mer

Risk- och sårbarhetsanalys. Skåne län 2014

Risk- och sårbarhetsanalys. Skåne län 2014 Risk- och sårbarhetsanalys Skåne län 2014 Titel: Risk- och sårbarhetsanalys Skåne län 2014 Utgiven av: Författare: Beställning: Copyright: Länsstyrelsen Skåne Jim Kronhamn och Amanda Eldeland Länsstyrelsen

Läs mer

Bilaga 1 Aktö rernas syfte öch delma l

Bilaga 1 Aktö rernas syfte öch delma l Kultur- och samhällsbyggnadsenheten Bilaga 1 till Övningsbestämmelser 2013-09-12 sid 1 (9) Bilaga 1 Aktö rernas syfte öch delma l Innehållsförteckning Boxholms kommun... 2 Finspångs kommun... 2 Försvarsmakten

Läs mer

Nationella bedömningskriterier för kommunernas arbete med våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld

Nationella bedömningskriterier för kommunernas arbete med våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld 2012-09-03 Nationella bedömningskriterier för kommunernas arbete med våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld Dessa nationella bedömningskriterier utvecklades och användes första gången i den nationella

Läs mer

Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017

Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Datum Diarienummer Sara Duvner 2014-04-23 KSN-2014-0324 Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017 - Beslutad av kommunstyrelsen 9 april 2014 Postadress: Uppsala kommun,

Läs mer

I LUST OCH NÖD Handbok i privat-offentlig samverkan i den finansiella sektorn på lokal nivå

I LUST OCH NÖD Handbok i privat-offentlig samverkan i den finansiella sektorn på lokal nivå I LUST OCH NÖD Handbok i privat-offentlig samverkan i den finansiella sektorn på lokal nivå 1 I arbetet med att skriva den här handboken har ett antal personer konsulterats som referensgrupp. Ett stort

Läs mer

Överenskommelse om kommunernas krisberedskap

Överenskommelse om kommunernas krisberedskap 1 (18) Överenskommelse om kommunernas krisberedskap - Precisering av mål och ersättning för uppgifter i LEH Denna överenskommelse reglerar kommunernas ersättning för de uppgifter kommunerna har enligt

Läs mer

+ 4 O 2 T 1 E 1 S + 4 + 3 + 3 + 2 VÄRDEGRUND. Socialförvaltningen, Örebro kommun

+ 4 O 2 T 1 E 1 S + 4 + 3 + 3 + 2 VÄRDEGRUND. Socialförvaltningen, Örebro kommun J 8 Ä J 8 Ä L K H M V B M Ä Ä M K + V R M K D P O 2 F O 2 L R + Y 8 + + O 2 L G 2 D L K G 2 H + 2 R D R VÄRDGRUD ocialförvaltningen, Örebro kommun Bakgrund 200 beslutade ocialförvaltningens ledning att

Läs mer

Erfarenhetsdokumentation av tre händelser i Stockholms län 2013

Erfarenhetsdokumentation av tre händelser i Stockholms län 2013 Erfarenhetsdokumentation av tre händelser i Stockholms län 2013 Ett arbete inom: Program för samverkan Stockholmsregionen Slutrapport, version 1 Sammanfattning Introduktion Som ett led i utvecklingen av

Läs mer

De frivilliga försvarsorganisationerna. En oumbärlig kraft för samhällets försvar och krishantering

De frivilliga försvarsorganisationerna. En oumbärlig kraft för samhällets försvar och krishantering De frivilliga försvarsorganisationerna En oumbärlig kraft för samhällets försvar och krishantering Frivillighetens samhällsbetydelse Det civila samhällets många ideella organisationer har länge haft en

Läs mer

Vägledning för. Kommunala handlingsprogram

Vägledning för. Kommunala handlingsprogram Vägledning för Kommunala handlingsprogram Vägledning för Kommunala handlingsprogram Vägledning för Kommunala handlingsprogram Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) Redaktörer: Patrik Hjulström

Läs mer

Guide för kommunal e-utveckling

Guide för kommunal e-utveckling . Guide för kommunal e-utveckling - en bilaga till Guide för effektiv regional e-utveckling Förord Då vi arbetade fram Guide för effektiv regional e-utveckling så behandlade vi vid ett flertal tillfällen

Läs mer