Bilaga 1 Aktö rernas syfte öch delma l

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bilaga 1 Aktö rernas syfte öch delma l"

Transkript

1 Kultur- och samhällsbyggnadsenheten Bilaga 1 till Övningsbestämmelser sid 1 (9) Bilaga 1 Aktö rernas syfte öch delma l Innehållsförteckning Boxholms kommun... 2 Finspångs kommun... 2 Försvarsmakten Militärregion Syd... 2 Kinda kommun... 3 Landstinget i Östergötland... 3 Linköpings kommun... 3 Länsstyrelsen Östergötland... 5 Mjölby kommun... 5 Motala kommun... 6 Norrköpings kommun... 6 SMHI... 7 Tekniska verken Linköping... 7 Vadstena kommun... 7 Valdemarsviks kommun... 8 Ydre kommun... 8 Åtvidabergs kommun... 8 Ödeshögs kommun... 9 POSTADRESS: BESÖKSADRESS: TELEFON: E-POST: WWW: LINKÖPING Östgötagatan lansstyrelsen.se/ostergotland

2 sid 2 Boxholms kommun Utveckla kommunens förmåga att hantera en händelse med stor regional påverkan utifrån de lokala förutsättningarna Utveckla privat offentlig samverkan i kommunen Öka kännedom om roller och ansvar vid översvämning och smittat vatten Öva förmågan att hantera en händelse efter gällande planer Öva kriskommunikation i samverkan Pröva och utveckla samarbete och samverkan med Mjölby kommun God förmåga att ta emot larm samt initiera arbete enligt krisorganisationens styrdokument Grundläggande förmåga att samverka enligt samverkansmodellen Samverkan Östergötland God förmåga att skapa och delge lägesbild Grundläggande förmåga att vid behov, samverka och samordna förstärkningsresurser God förmåga att samordna information till allmänhet och media Finspångs kommun Öva larmfas och start av krisledningsorganisationen. Pröva krisledningsplanens innehåll och identifiera förbättringsåtgärder. Pröva ledningsplatsens (och upplysningscentralens) praktiska och tekniska funktioner. Öva tjänstemannaledningen (krisledningsstab) med stödfunktioner samt belysa roll och ansvarsfördelning internt inom kommunen. Grundläggande förmåga att hantera intern och extern krisinformation under hela förloppet. God förmåga att lösa sina arbetsuppgifter i stab. God förmåga att inhämta och sammanställa underlag för beslut. God förmåga att fatta beslut och få det verkställt. God förmåga att skapa en gemensam lägesbild. Mycket god förmåga att kommunicera krisinformation till dem som vistas i kommunen. Mycket god förmåga att samordna information till media. Försvarsmakten Militärregion Syd Pumpa läns ger MR S en möjlighet att pröva och utvärdera egen stabsmetodik samt ordervägar vid stöd till samhället. Övningen ger även MR S möjlighet att utveckla samarbetet med Länsstyrelsen i Östergötland med samverkansmodellen Samverkan Östergötland som grund. Mycket god förmåga att ta emot larm från RL alternativt TiB. Grundläggande förståelse för samverkansmodellen Samverkan Östergötland

3 sid 3 God förmåga att skapa gemensam lägesbild med länsstyrelsen i Östergötland samt med insatt förband God förmåga att kommunicera via WIS Kinda kommun Övningen ska ge underlag för vidareutveckling av kommunens krisledningsorganisation. Prova och identifiera brister i den kommunala krisledningen. Öva och utveckla förmåga till samordning av information externt till allmänhet/media och internt inom egna organisationen. Öva och prova samverkan mellan egen kommun och länsstyrelse/andra kommuner och aktörer. Kommunen har god förmåga att ta emot och förmedla larm till/inom kommunen. Kommunens krisledningsorganisation har en god förmåga att leda och stötta allmänheten vid en allvarlig störning. Deltagare i krisledningsorganisationen har en grundläggande kunskap och färdighet i att förstå och kunna agera i sin roll. Informationsfunktionen har god förmåga att hantera informationsflöden in/ut från krisledningsstab. Kommunen har en grundläggande förmåga att utbyta information i samverkan genom WIS. Landstinget i Östergötland Att öva Särskild sjukvårdsledning på regional nivå vid en händelse med stort samverkansbehov Att testa landstingets robusthet vid översvämningar i länet och utbrott av vattenburen smitta. Mycket god förmåga att ta emot larm samt initiera arbete enligt åtgärdskalender Grundläggande förmåga att samverka enligt samverkansmodellen Samverkan Östergötland God förmåga att skapa och förmedla en delad lägesbild Grundläggande förmåga att vid behov samverka och samordna förstärkningsresurser Grundläggande förmåga att i samverkan samordna kommunikation gentemot allmänhet och media Linköpings kommun Utveckla kommunens förmåga att hantera en händelse med stor regional påverkan Kommunen ska få tillfälle att under tillämpade former: Öva och utvärdera kommunens larmfunktion Samöva och utvärdera den centrala krisledningen Samöva och utvärdera kriskommunikationsorganisationen

4 sid 4 Öva och utvärdera samverkan med länsstyrelsen, andra kommuner i länet och andra privata och offentliga aktörer med samhällsviktig verksamhet Övergripande mål God förmåga att ta emot larm och initiera sitt arbete enligt kommunens krisplaner God förmåga att bidra till en samlad lägesbild genom att samla in och sammanställa lägesinformation inom egen verksamhet och förmedla den vidare God förmåga att identifiera beslutsbehov, ta fram beslutsunderlag och fatta beslut Grundläggande förmåga att samverka med utomstående aktörer inom eget ansvarsområde Grundläggande förmåga att medverka i samordning av information till allmänheten Grundläggande förmåga att bedöma resursbehov, lämna bistånd och ta emot förstärkningsresurser inom egen verksamhet Tjänsteman i beredskap (TiB) God förmåga att ta emot och dokumentera larm God förmåga att vidta åtgärder vid larm Krisledningsnämnd Grundläggande förmåga att ta övergripande ansvar för kommunens hantering av en extraordinär händelse Grundläggande förmåga att analysera en händelse och bedöma om den utgör en extraordinär händelse Strategisk ledning God förmåga att fatta beslut God förmåga att informera krisledningsnämnden Grundläggande förmåga att dimensionera krisledningsorganisationen Grundläggande förmåga att inrikta krisledningsstabens arbete Krisledningsstaben Grundläggande förmåga att initiera stabsarbete Grundläggande förmåga att leda stabsarbete (stabschef) Grundläggande förmåga till stabsarbete Grundläggande förmåga att ta fram beslutsunderlag Grundläggande förmåga att följa upp att fattade beslut verkställs God förmåga att ta fram en samlad bild av läget i Linköpings kommun God förmåga att förmedla en samlad bild av läget i Linköpings kommun Grundläggande förmåga att samverka i länet Grundläggande förmåga att använda WIS för informationsutbyte med samverkande aktörer Grundläggande förmåga att samordna resurshantering Grundläggande förmåga att planera och leda insatser med frivillig resursgrupp (FRG) Grundläggande förmåga att samordna kommunens krisinformationsarbete Kriskommunikationsfunktionen Grundläggande förmåga att initiera kriskommunikationsarbetet Grundläggande förmåga att bedriva kriskommunikationsarbete

5 sid 5 Grundläggande förmåga hantera mediafrågor Grundläggande förmåga att planera och arrangera presskonferens Grundläggande förmåga att upprätta och driva en upplysningscentral dit människor kan ringa Grundläggande förmåga att upprätta och driva en upplysningscentral dit människor kan komma Miljökontoret God förmåga att aktivera krisorganisationen och initiera krishantering och uppgiften Grundläggande förmåga att bedriva krishantering Grundläggande förmåga att bidra till en samlad lägesbild genom att samla in och sammanställa lägesinformation inom miljökontorets verksamhet och förmedla den vidare Grundläggande förmåga att samverka med externa aktörer inom miljöområdet Grundläggande förmåga att medverka i samordning av information till allmänheten POSOM ledningsgrupp God förmåga att aktivera ledningsgruppen och initiera arbetet God förmåga att bedriva stabsarbete Grundläggande förmåga att bidra till en samlad lägesbild genom att samla in och sammanställa lägesinformation inom egen verksamhet och förmedla den vidare Grundläggande förmåga att samverka med externa aktörer Grundläggande förmåga att medverka i samordning av information till allmänheten Länsstyrelsen Östergötland Övningen syftar till att utveckla länsstyrelsens förmåga att samverka vid större händelser, stora olyckor och kriser i länet. Mycket god förmåga att ta emot larm och initiera arbetet enligt krisplanen och stabsinstruktion Grundläggande förmåga att arbeta enligt krisorganisationens stabsinstruktion Grundläggande förmåga att agera enligt Samverkan Östergötland God förmåga att sammanställa och förmedla en delad lägesbild God förmåga att kommunisera i WIS Grundläggande förmåga att vid behov samverka och samordna förstärningsresurser. Mjölby kommun Utveckla kommunens förmåga att hantera en händelse med stor regional påverkan utifrån de lokala förutsättningarna Utveckla privat offentlig samverkan i kommunen Öka kännedom om roller och ansvar vid översvämning och smittat vatten Öva förmågan att hantera en händelse efter gällande planer Öva kriskommunikation i samverkan Pröva och utveckla samarbete och samverkan med Boxholms kommun

6 sid 6 God förmåga att ta emot larm samt initiera arbete enligt krisorganisationens styrdokument Grundläggande förmåga att samverka enligt samverkansmodellen Samverkan Östergötland God förmåga att skapa och delge lägesbild Grundläggande förmåga att vid behov, samverka och samordna förstärkningsresurser God förmåga att samordna information till allmänhet och media Motala kommun Utveckla kommunens förmåga att hantera en händelse med stor regional påverkan utifrån de lokala förutsättningarna Utveckla privat offentlig samverkan i kommunen Öka kännedom om roller och ansvar vid översvämning och smittat vatten Öva kriskommunikation i samverkan Utveckla förmågan att hantera en händelse på ett ändamålsenligt sätt Öva samverkan med Vadstena kommun God förmåga att ta emot larm samt initiera och utöva krisledning enligt plan och handbok Grundläggande förmåga att samverka enligt samverkansmodellen Samverkan Östergötland God förmåga att skapa och delge lägesbild God förmåga att fatta beslut Grundläggande förmåga att, vid behov, samverka och samordna förstärkningsresurser Grundläggande förmåga att medverka i samordning av information till allmänhet och media Norrköpings kommun t med övningen är att testa, utvärdera och utveckla kommunens förmåga att samordna, kommunicera och hantera larm och larmhändelser. Roller i kommunens krisledningsorganisation ska tydliggöras och utvecklas och befintliga planer ska testas och utvärderas. Dessutom ska kommunikationsplattformen WIS testas och utvärderas. God förmåga att kommunicera internt God förmåga att kommunicera externt Grundläggande förmåga att fördela roller och funktioner vid en kris. God förmåga att använda de krisplaner som finns. Grundläggande förmåga att använda WIS. Grundläggande förmåga (om behov finns) att använda övrig teknik, t.ex. Rakel, videokonferensutrustning, digitala kartor m.m.

7 sid 7 Grundläggande förmåga att skapa en gemensam/delad lägesbild, både inom kommunen som helhet och inom de grupper som finns i respektive område. God förmåga att, utifrån händelseförlopp och resurser, fatta relevanta beslut som är samordnade. Grundläggande förmåga att skapa och behålla uthållighet i de roller och befattningar som behövs samt utföra överlämning/byte inom dessa roller. SMHI Stresstesta nivå-2 organisationens förmåga till leverans under stor press Öva samtliga prognoshydrologers förmåga till specialprognoser Öva samtliga hydraulikers förmåga att göra en vattenståndsprognos inom rimlig tid Öva mediahantering Nivå-2 organisationen som organisatorisk form fungerar väl som en enhet under en extraordinär händelse där ledning, arbetsfördelning och prioritering är nyckelfaktorer. Nivå-2 organisationen har en god förmåga ta fram och leverera prognoser av god kvalitet. Nivå-2 organisationen har en god förmåga att hantera media Tekniska verken Linköping Testa och utveckla krisrutiner inom berörda verksamhetsområden God förmåga att ta emot larm och initiera sitt arbete enligt företagets krisplaner God förmåga att bidra till en samlad lägesbild genom att samla in och sammanställa lägesinformation inom egen verksamhet och förmedla den vidare God förmåga att identifiera beslutsbehov, ta fram beslutsunderlag och fatta beslut Grundläggande förmåga att samverka med utomstående aktörer inom eget ansvarsområde Grundläggande förmåga att medverka i samordning av information till allmänheten Grundläggande förmåga att bedöma resursbehov, lämna bistånd och ta emot förstärkningsresurser inom egen verksamhet Vadstena kommun Utveckla kommunens förmåga att hantera en händelse med stor regional påverkan utifrån de lokala förutsättningarna Utveckla privat offentlig samverkan i kommunen Öka kännedom om roller och ansvar vid översvämning och smittat vatten Öva kriskommunikation i samverkan Utveckla förmågan att hantera en händelse på ett ändamålsenligt sätt Öva samverkan med Motala kommun God förmåga att ta emot larm samt initiera och utöva krisledning enligt plan och handbok

8 sid 8 Grundläggande förmåga att samverka enligt samverkansmodellen Samverkan Östergötland God förmåga att skapa och delge lägesbild God förmåga att fatta beslut Grundläggande förmåga att, vid behov, samverka och samordna förstärkningsresurser Grundläggande förmåga att medverka i samordning av information till allmänhet och media Valdemarsviks kommun. Öka kommunledningsgruppens förmåga att genom samverkan med andra aktörer hantera en allvarlig händelse som inträffar i det geografiska området. Öva tjänstemannaledning (krisledningsstab) med stödfunktioner samt belysa roll och ansvarsfördelning internt inom kommunen. Öva och utveckla krisledningsfunktionens förmåga till stabsarbete och samverkan internt vid större olyckor och extraordinära händelser inom den kommunala verksamheten.. God förmåga att snabbt starta upp stabs- och informationsarbete. Grundläggande förmåga att samverka enligt samverkansmodellen Samverkan Östergötland. Grundläggande förmåga att lösa sina arbetsuppgifter i stab. Grundläggande förmåga att skapa en gemensam lägesbild. Grundläggande förmåga att nyttja WIS för att dela lägesrapport och ta del av samverkande aktörers lägesrapporter. Grundläggande förmåga att inhämta information om händelseutvecklingen, analysera händelseutvecklingen samt att sammanställa och kommunicera en lokal lägesbild. Grundläggande förmåga att ta fram beslutsunderlag, samt leda och samordna insats. Ydre kommun t är att utveckla och höja förmågan att hantera en händelse som allvarligt stör samhällsviktiga funktioner samt vidareutveckla och skapa nya kontakter för samverkan. Kommunen har en funktionell ledning och organisation för att hantera en extraordinär händelse så att medborgarna inte drabbas av fysisk eller ekonomiskt skada eller lidande. Åtvidabergs kommun. Öka kommunledningsgruppens förmåga att genom samverkan med andra aktörer hantera en allvarlig händelse som inträffar i det geografiska området. Öva tjänstemannaledning (krisledningsstab) med stödfunktioner samt belysa roll och ansvarsfördelning internt inom kommunen. Öva och utveckla krisledningsfunktionens förmåga till stabsarbete och samverkan internt vid större olyckor och extraordinära händelser inom den kommunala verksamheten.

9 sid 9. God förmåga att snabbt starta upp stabs- och informationsarbete. Grundläggande förmåga att samverka enligt samverkansmodellen Samverkan Östergötland. Grundläggande förmåga att lösa sina arbetsuppgifter i stab. Grundläggande förmåga att skapa en gemensam lägesbild. Grundläggande förmåga att nyttja WIS för att dela lägesrapport och ta del av samverkande aktörers lägesrapporter. Grundläggande förmåga att inhämta information om händelseutvecklingen, analysera händelseutvecklingen samt att sammanställa och kommunicera en lokal lägesbild. Grundläggande förmåga att ta fram beslutsunderlag, samt leda och samordna insats. Ödeshögs kommun Utveckla förmågan att hantera en händelse på ett ändamålsenligt sätt. Öva arbete i delar av krisledningsorganisationen och kunna prioritera vilka händelser som skall hanteras av krisledningen och vilka som hör hemma någon annan stans. Öka kunskapen och rollerna i kommunen vid sådana typer av händelser God förmåga att ta emot larm enligt larmlista A. Initiera och utöva krisledning enligt plan. Grundläggande förmåga att samverka enligt samverkan Östergötland. God förmåga att skapa och delge lägesbild. God förmåga att fatta beslut. Grundläggande förmåga att nyttja WIS för att dela lägesrapport och ta del av samverkande aktörers lägesrapporter.

Krishanteringsplan/ program Upprättad och fastställd 2011-01-26

Krishanteringsplan/ program Upprättad och fastställd 2011-01-26 Krishanteringsplan/ program Upprättad och fastställd 2011-01-26 Sändlista Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Internt (Plan och Stabsinstruktion) Landshövding Länsråd Informationschef Stabschefer

Läs mer

Så vill vi utveckla övningsverksamheten. en strategi för utveckling av generell krishanteringsförmåga i samhället. kbm rekommenderar 2006:3

Så vill vi utveckla övningsverksamheten. en strategi för utveckling av generell krishanteringsförmåga i samhället. kbm rekommenderar 2006:3 Så vill vi utveckla övningsverksamheten en strategi för utveckling av generell krishanteringsförmåga i samhället kbm rekommenderar 2006:3 kbm rekommenderar 2006:3 Så vill vi utveckla övningsverksamheten

Läs mer

Överenskommelse om kommunernas krisberedskap

Överenskommelse om kommunernas krisberedskap 1 (18) Överenskommelse om kommunernas krisberedskap - Precisering av mål och ersättning för uppgifter i LEH Denna överenskommelse reglerar kommunernas ersättning för de uppgifter kommunerna har enligt

Läs mer

Rakelhandboken. För dig som vill veta hur Rakelsystemet fungerar och används

Rakelhandboken. För dig som vill veta hur Rakelsystemet fungerar och används Rakelhandboken För dig som vill veta hur Rakelsystemet fungerar och används Rakelhandboken För dig som vill veta hur Rakelsystemet fungerar och används Rakelhandboken För dig som vill veta hur Rakelsystemet

Läs mer

Ledning och samverkan vid olyckor, kriser och andra händelser

Ledning och samverkan vid olyckor, kriser och andra händelser Ledning och samverkan vid olyckor, kriser och andra händelser en nulägesbeskrivning av MSB:s stöd METOD TEKNIK KOMPETENS Ledning och samverkan vid olyckor, kriser och andra händelser en nulägesbeskrivning

Läs mer

Frågeställningar inför workshop Nationell strategi för skydd av samhällsviktig verksamhet den 28 oktober 2010

Frågeställningar inför workshop Nationell strategi för skydd av samhällsviktig verksamhet den 28 oktober 2010 samhällsskydd och beredskap 1 (8) Ert datum Er referens Avdelningen för risk- och sårbarhetsreducerande arbete Enheten för skydd av samhällsviktig verksamhet Michael Lindstedt 010-2405242 michael.lindstedt@msb.se

Läs mer

Nationell beredskapsplan för hanteringen av en kärnteknisk olycka

Nationell beredskapsplan för hanteringen av en kärnteknisk olycka 1 Nationell beredskapsplan för hanteringen av en kärnteknisk olycka Länsstyrelsen Strålsäkerhets myndigheten Nationell beredskapsplan Myndigheten för samhällskydd och beredskap Övriga myndigheter Innehåll

Läs mer

Trygghets- och säkerhetsprogram för Stockholms stad 2013-2016

Trygghets- och säkerhetsprogram för Stockholms stad 2013-2016 Trygghets- och säkerhetsprogram för Stockholms stad 2013-2016 Trygghets- och säkerhetsprogram för Stockholms stad 2013-2016 Fastställt av kommunfullmäktige april 2013 3 (31) Ett trygghets- och säkerhetsarbete

Läs mer

foi:s modell för risk- och sårbarhetsanalys (forsa)

foi:s modell för risk- och sårbarhetsanalys (forsa) foi är ett av europas ledande forskningsinstitut inom försvar och säkerhet. Myndigheten är uppdragsfinansierad och ligger under Försvarsdepartementet. FOI:s kärnverksamhet är forskning samt metod- och

Läs mer

Handlingsprogram 2011-2014

Handlingsprogram 2011-2014 FÖRFATTNINGSSAMLING (6.1.32) Handlingsprogram 2011-2014 enligt Lag om Skydd mot olyckor (SFS 2003:778) Dokumenttyp Styrdokument Ämnesområde Räddningstjänst, intern säkerhet och krisberedskap Ägare/ansvarig

Läs mer

Risk och sårbarhetsanalys Malmö stad. en sammanfattande rapport STAdskontoret, maj 2010

Risk och sårbarhetsanalys Malmö stad. en sammanfattande rapport STAdskontoret, maj 2010 Risk och sårbarhetsanalys Malmö stad en sammanfattande rapport STAdskontoret, maj 2010 1 INNEHÅLL 2 1. SAMMANFATTNING 4 Foto: istockphoto. 1:1 Lagkrav 4 1.2 Malmö stads risk- och sårbarhetsarbete 4 1.3

Läs mer

... 23 ... 25. 2.1. Samverkansprojekt Riskbild Östergötland... 6 ... 28

... 23 ... 25. 2.1. Samverkansprojekt Riskbild Östergötland... 6 ... 28 ... 3 1.1. Östergötlands län... 3 1.2. Länsstyrelsens krisberedskapsarbete... 3 1.3. Syfte... 3 1.4. Avgränsningar... 4 1.4.1 Definitioner och förkortningar... 4... 5 2.1. Samverkansprojekt Riskbild Östergötland...

Läs mer

Uppföljning av anslag 2:4 Krisberedskap 2013 och inriktning 2015. Redovisning av uppdrag 28 i MSB regeringsbrev

Uppföljning av anslag 2:4 Krisberedskap 2013 och inriktning 2015. Redovisning av uppdrag 28 i MSB regeringsbrev Uppföljning av anslag 2:4 Krisberedskap 2013 och inriktning 2015 Redovisning av uppdrag 28 i MSB regeringsbrev MSB:s kontaktpersoner: Helen Kasström, 010-240 42 75 Publikationsnummer MSB661 - mars 2014

Läs mer

Länsstyrelsens samordningsansvar

Länsstyrelsens samordningsansvar Länsstyrelsens samordningsansvar ett koncept för samordning och inriktning vid stora olyckor och kriser Identifiera hjälpbehov och åtgärdsbehov Genomföra skeendetolkning Värdegrund Analysera systemsamverkan

Läs mer

Yttrande 2007-12-20. Regeringsuppdrag 4.A.2 Skydd och beredskap mot olyckor och svåra påfrestningar

Yttrande 2007-12-20. Regeringsuppdrag 4.A.2 Skydd och beredskap mot olyckor och svåra påfrestningar Kultur- och samhällsbyggnadsenheten Yttrande 2007-12-20 sid 1 (15) 450-13816-07 Krisberedskapsmyndigheten Socialstyrelsen Regeringsuppdrag 4.A.2 Skydd och beredskap mot olyckor och svåra påfrestningar

Läs mer

HANDLINGSPLAN FÖR LEDNING OCH INFORMATION VID EXTRAORDINÄR HÄNDELSE

HANDLINGSPLAN FÖR LEDNING OCH INFORMATION VID EXTRAORDINÄR HÄNDELSE HANDLINGSPLAN FÖR LEDNING OCH INFORMATION VID EXTRAORDINÄR HÄNDELSE 2 Dokumentbeskrivningar Policy En policy ska ange viljeinriktningen för ett specifikt område. Den ska vara vägledande för beslut och

Läs mer

RIKTLINJE. Informationsplan vid krisledning. Antagen av kommunfullmäktige den 20 juni 2012

RIKTLINJE. Informationsplan vid krisledning. Antagen av kommunfullmäktige den 20 juni 2012 Informationsplan vid krisledning Antagen av kommunfullmäktige den 20 juni 2012 Ändringar införda till och med KF, 111/2013 Innehållsförteckning Inledning... 2 Informationspolicy... 2 Organisation av informationsarbetet...

Läs mer

Handlingsprogram för säkerhet och beredskap

Handlingsprogram för säkerhet och beredskap Handlingsprogram för säkerhet och beredskap Ängelholms kommun 2008 Fastställt av kommunfullmäktige 2008-06-23, 120 2 (24) Innehållsförteckning Sammanfattning... 4 Inledning... 5 Bakgrund och syfte... 5

Läs mer

STAB vad är det? En stab är aktörsintern

STAB vad är det? En stab är aktörsintern vad är det? När olyckor och kriser ska hanteras ökar belastningen på de inblandade organisationerna och det behövs ofta någon form av stöd. Ett sådant stöd kan utgöras av en stab. Ingen eller ett fåtal

Läs mer

Handlingsplan för utveckling av beredskap för dammhaverier

Handlingsplan för utveckling av beredskap för dammhaverier 2015-03-06 2014/1936 Handlingsplan för utveckling av beredskap för dammhaverier Redovisning av regeringsuppdrag om dammsäkerhet Innehåll 1 Uppdraget och dess genomförande... 5 1.1 Uppdragsbeskrivning...

Läs mer

UPPFÖLJNING EFTER SAMÖ-KKÖ 2011. När övningen blir verklighet hur når vi fram?

UPPFÖLJNING EFTER SAMÖ-KKÖ 2011. När övningen blir verklighet hur når vi fram? UPPFÖLJNING EFTER SAMÖ-KKÖ 2011 När övningen blir verklighet hur når vi fram? Kalmar 19 20 mars 2013 När övningen blir verklighet hur når vi fram? Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) Kontaktperson:

Läs mer

Inriktning för området samhällsskydd och beredskap

Inriktning för området samhällsskydd och beredskap samhällsskydd och beredskap 1 (27) Inriktning för området samhällsskydd och beredskap Det första steget OBS: Detta dokument är en delrapportering av inriktningsarbetet. Dokumentet är del av en öppen, iterativ

Läs mer

Risk- och sårbarhetsanalys. Skåne län 2014

Risk- och sårbarhetsanalys. Skåne län 2014 Risk- och sårbarhetsanalys Skåne län 2014 Titel: Risk- och sårbarhetsanalys Skåne län 2014 Utgiven av: Författare: Beställning: Copyright: Länsstyrelsen Skåne Jim Kronhamn och Amanda Eldeland Länsstyrelsen

Läs mer

2013-02-28 1 (8) Dnr Kst 2013/145 Mål och riktlinjer för arbetet med säkerhet, beredskap och krishantering i Järfälla kommun.

2013-02-28 1 (8) Dnr Kst 2013/145 Mål och riktlinjer för arbetet med säkerhet, beredskap och krishantering i Järfälla kommun. 2013-02-28 1 (8) Dnr Kst 2013/145 Mål och riktlinjer för arbetet med säkerhet, beredskap och krishantering i Järfälla kommun. Kommunstyrelseförvaltningen Februari 2013 2013-02-28 2 (8) 1. INLEDNING I dagens

Läs mer

Vägledning för. Kommunala handlingsprogram

Vägledning för. Kommunala handlingsprogram Vägledning för Kommunala handlingsprogram Vägledning för Kommunala handlingsprogram Vägledning för Kommunala handlingsprogram Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) Redaktörer: Patrik Hjulström

Läs mer

KSAU LLELSE 2014-10-14 KOMMUN HEDEMORA

KSAU LLELSE 2014-10-14 KOMMUN HEDEMORA KSAU LLELSE 2014-10-14 HEDEMORA KOMMUN ~ HEDEMORA ~ KOMMUN Kommunstyrelsens arbetsutskott KALLELSE Datum 2014-10-07 Sida 1 (1) Kommunstyrelsens arbetsutskott kallas härmed till sammanträde tisdag den 14

Läs mer

De frivilliga försvarsorganisationerna. En oumbärlig kraft för samhällets försvar och krishantering

De frivilliga försvarsorganisationerna. En oumbärlig kraft för samhällets försvar och krishantering De frivilliga försvarsorganisationerna En oumbärlig kraft för samhällets försvar och krishantering Frivillighetens samhällsbetydelse Det civila samhällets många ideella organisationer har länge haft en

Läs mer

Det här vill vi Det moderna samhällets sårbarhet

Det här vill vi Det moderna samhällets sårbarhet Det här vill vi Det moderna samhällets sårbarhet I. Inledning Inför regeringens aviserade proposition till riksdagen om landets krisberedskap finns skäl för Civilförsvarsförbundet att sammanfatta sina

Läs mer

REGIONAL KATASTROF- MEDICINSK PLAN för Stockholms läns landsting

REGIONAL KATASTROF- MEDICINSK PLAN för Stockholms läns landsting REGIONAL KATASTROF- MEDICINSK PLAN för Stockholms läns landsting Ytterligare exemplar kan beställas från: REK, Box 22 550, 104 22 Stockholm, tel 08-737 34 02, fax 08-737 29 98 E-post: barbro.finneid@sll.se

Läs mer