Samverkan och ledning - gemensamma grunder vid hantering av samhällsstörningar svar på remiss från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Samverkan och ledning - gemensamma grunder vid hantering av samhällsstörningar svar på remiss från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap"

Transkript

1 TJÄNSTEUTLÅTANDE KS-2014/ (4) HANDLÄGGARE Tillman, Sven Kommunstyrelsen Samverkan och ledning - gemensamma grunder vid hantering av samhällsstörningar svar på remiss från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Förslag till beslut Kommunstyrelsens beslut Bifogad skrivelse till kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteutlåtande daterad den 29 september 2014, bilaga 1, överlämnas till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) som Huddinge kommuns yttrande över dokumentet Samverkan och ledning gemensamma grunder vid hantering av samhällsstörningar (Diarienr ) Sammanfattning Dokumentet Samverkan och ledning gemensamma grunder vid hantering av samhällsstörningar riktar sig till de som ansvarar för och/eller arbetar med samverkan inom området samhällsskydd och beredskap. Det är ett stöd för de som kan bli inblandade i att hantera samhällsstörning eller som arbetar med att planera och förbereda för hanteringen. Dokumentet är en sammanställning av det aktörsgemensamma arbetet i Projekt Ledning och samverkan som bedrivits under tiden Bakgrunden till projektet som initierades av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) är att ett flertal analyser av inträffade händelser i Sverige och utomlands samt större övningar visat på behov av att förbättra förmågan inom samverkan och ledning. Viktiga framgångsfaktorer för projektet var delaktighet och förankring hos berörda samhällsviktiga aktörer. Projektet har varit indelat i fem delprojekt. Varje delprojekt hade en arbetsgrupp och en referensgrupp med bred representation. Arbetet genomfördes till stor del genom workshops och arbetsinternat. Aktörer som deltog i projektet var centrala myndigheter inklusive länsstyrelser med särskilt ansvar för krisberedskap enligt förordningen 2006:942 om krisberedskap och höjd beredskap. Kommuner och landsting har bland annat deltagit genom nätverk för beredskapssamordnare och räddningschefer inom POSTADRESS Kommunstyrelsens förvaltning Huddinge BESÖKSADRESS Kommunalvägen 28 TELEFON (VX) OCH FAX E-POST OCH WEBB

2 TJÄNSTEUTLÅTANDE KS-2014/ (4) Sveriges Kommuner och Landsting. I projektet deltog även forskare och experter från universitet och högskolor. Totalt sett har ett 100-tal representanter från inblandade aktörer deltagit. I dokumentet hittar man sätt att tänka och arbetsmetoder som ska användas när flera aktörer tillsammans skall hantera en samhällsstörning. Det finns även fakta om regelverk och fördjupningar i vissa teoretiska resonemang. Dokumentet kan användas för att förbereda den egna organisationen på hur den skall arbeta tillsammans med andra aktörer. Exempelvis för att skapa en struktur för kontaktvägar eller för att skapa rutiner för informationsdelning. Efter varje avsnitt i dokumentet finns kunskapsmål som kan användas vid utbildning och övning av den egna personalen. Materialet bygger på metoder och arbetssätt som används idag, både i Sverige och i andra länder, och på utvecklingsbehov som identifierats av aktörer som deltagit i Projekt Ledning och samverkan år Det bygger också på analyser, erfarenheter och forskning om större olyckor, kriser och övningar. Efter genomförd remissomgång och lansering av dokumentet påbörjas implementering enligt fastställd plan Förvaltningen anser att dokumentet är uppbyggt på ett användarvänligt och strukturerat sätt. Det kommer bli ett bra stöd i det fortsatta arbetet att öka samhällets förmåga att förebygga och hantera samhällsstörningar. Beskrivning av ärendet Bakgrund Bakgrunden till dokumentet är att ett flertal analyser av både inträffade händelser i Sverige och utomlands samt större övningar visade på bristande förmåga i samverkan och ledning mellan olika aktörer vid samhällsstörningar. Det saknades gemensamma grunder för lednings och styrning när flera aktörer samverkar kring en samhällsstörning Uppdrag MSB initierade Projekt Ledning och samverkan där ett 100- tal representanter från olika organisationer deltagit; från centrala myndigheter, länsstyrelser, landsting och kommuner, inklusive kommunala räddningstjänster. Även forskare och experter från universitet och högskolor har deltagit i projektet. Projektet var indelat i fem delprojekt. Varje delprojekt hade en arbetsgrupp och en referensgrupp med bred representation. Arbetet genomfördes till stor

3 TJÄNSTEUTLÅTANDE KS-2014/ (4) del genom workshops och arbetsseminarium. Viktiga framgångsfaktorer var delaktighet och förankring hos berörda samhällsviktiga aktörer. Resultaten från de olika delprojekten har samlats i dokumentet Samverkan och ledning Gemensamma grunder vid hantering av samhällsstörningar. Innehåll Dokumentet är strukturerat på följande sätt: Utgångspunkter: Vad som skall åstadkommas, det aktörsgemensamma språket (systemsyn, effekttänk och centrala termer) och den svenska modellen (regelverk och principer) Förhållningssätt: Helhetssyn, perspektivförståelse, människors samspel i grupp och ledarskap, medvetet beslutsfattande, tid, proaktivetet och samtidighet och kriskommunikation. Arbetssätt: Aktörsgemensamma former, helhetsmetoden, teknisk samordning, informationsdelning, lägesbilder, kunskap, övning och lärande. Fakta och fördjupning: Mer om regelverket, aktörer, offentlig förvaltning, höjd beredskap, den teoretiska grunden för systemsyn samt ordlista. Kunskapsmål Varje avsnitt i dokumentet avslutas med ett antal konkreta kunskapsmål, vilka ökar möjligheten till den samsyn och struktur som krävs för att olika aktörer på bästa möjliga sätt skall kunna verka tillsammans för att hantera en samhällsstörning. Test av dokumentet MSB har tillsammans med observatörer från branden i Västmanland gått igenom hur innehållet i dokumentet kan påverkas. En första bedömning är att innehållet inte påverkas utan grunderna ger utrymme för lokala anpassningar. Förvaltningens synpunkter Förvaltningen finner att dokumentet är väl genomarbetat och tar upp det som är relevant och av vikt för aktörer som skall samverka vid en samhällsstörning. Dokumentet kommer avsevärt öka samhällets förmåga att förebygga och hantera samhällsstörningar om det används rätt. Avslutningsvis föreslår förvaltningen att bifogad skrivelse (bilaga1) bifalles, överlämnas till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap som Huddinge

4 TJÄNSTEUTLÅTANDE KS-2014/ (4) kommuns yttrande över dokumentet Samverkan och ledning Gemensamma grunder vid hantering av samhällsstörningar Vesna Jovic Kommundirektör Toralf Nilsson Administrativ direktör Sven Tillman Säkerhetschef Bilagor Förslag till Huddinge kommuns remissyttrande till Myndigheten för Samhällsskydd och beredskap. Beslutet delges Myndigheten för Samhällsskydd och beredskap

5 KS-2014/ Er referens Diarienr (1) HANDLÄGGARE Tillman, Sven Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Samverkan och ledning - gemensamma grunder vid hantering av samhällsstörningar - remissvar Huddinge kommun har fått dokumentet Samverkan och ledning gemensamma grunder vid hantering av samhällsstörningar på remiss från Myndigheten för Samhällsskydd och beredskap. Kommunen anser att dokumentet är väl genomarbetat, användarvänligt och bra strukturerat. Det kommer bli ett bra stöd i det fortsatta arbetet med att öka samhällets förmåga att förebygga och hantera samhällsstörningar. Beslut i detta ärende har fattats av kommunstyrelsen den 20 oktober 2014 (protokollsutdrag bifogas) Daniel Dronjak Nordqvist Kommunstyrelsens ordförande POSTADRESS Kommunstyrelsens förvaltning Huddinge BESÖKSADRESS Kommunalvägen 28 TELEFON (VX) OCH FAX E-POST OCH WEBB

6 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap REMISS Datum Diarienr Ett datum Er referens Avdelningen för utveckling och beredskap RolfOlsson Enligt Sändlista Remiss: Samverkan och ledning - gemensamma grunder vid hantering av samhällsstörningar MSB inbjuder er att lämna synpunkter senast den 23 oktober 2014 på dokumentet "Samverkan och ledning- gemensamma grunder vid hantering av samhällsstörningar". Dokumentet är en sammanställning av resultaten från det aktörsgemensamma arbetet i Projekt Ledning och samverkan som har bedrivits under tiden Bakgrunden till projektet är analyser av inträffade händelser och större övningar som visat på behovet att förbättra förmågan inom samverkan och ledning. I projektet har ett 100-tal representanter från olika organisationer deltagit: från centrala myndigheter, länsstyrelser, landsting och kommuner, inldusive kommunala räddningstjänster. Även forskare och experter från universitet och högskolor har deltagit i projektet. Om dokumentet Dokumentet är strukturerat på följande sätt: Utgångspunkter: Vad som ska åstadkommas, det aktörsgemensamma språket (systemsyn, effekttänk och centrala termer) och den svenska modellen ( regelverk och principer). Förhållningssätt: Helhetssyn, perspektivförståelse, människors samspel i grupp och ledarskap, medvetet beslutsfattande, tid, proaktivitet och samtidighet och kriskommunikation. Arbetssätt: Aktörsgemensamma former, helhetsmetoden, teknisk samordning, informationsdelning, lägesbilder, kunskap, övning och lärande. Fakta och fördjupning: Mer om regelverket, aktörer, offentlig förvaltning, höjd beredskap, den teoretiska grunden för systemsyn samt ordlista. Angående avsnitt 13, Teknisk samordning för att kunna dela information Frågor som rör teknisk samordning har ingått som en del av Projekt Ledning och samverkan men behandlas i dokumentet på en övergripande nivå. MSB MSB Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Postadress: Karlstad Besöksadress: Stockholm: Fleminggatan 14 Karlstad: Norra Klaragatan 18 Sandö: Sandövägen 7 Revinge: Revingeby Telefon: Fax: oo Org nr

7 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap REMISS Datum Diarienr avser genomföra ett pilotprojekt under 2015 för att bland annat belysa juridiska, tekniska och administrativa frågeställningar på området. MSB har tillsammans med observatörer från branden i Västmanland gått igenom hur innehållet i dokumentet kan påverkas. En första bedömning är att innehållet inte påverkas. Grunderna ger utrymme för lokala anpassningar. Webbsänt seminarium om dokumentet Den 25 september kl presenteras dokumentet via ett webbsänt seminarium, följ seminariet via länken: /play.quickchannel.com/ qcj?play=4449 Sänd gärna frågor under seminariet till Implementering Efter genomförd remiss och lansering påbörjas implementeringen enligt fastställd plan. Svar senast den 23 oktober Svar skickas till Hänvisa till_projekt Ledning och samverkan Ytterligare upplysningar lämnas gärna av projektledare Rolf Olsson , Detta missiv och dokumentet finns även på MSB:s webbplats: Myndighe en för samhällskydd och beredskap Avdelni fu n för utveckling och beredskap Cecilia Laoström Avdelningschef Bifogas: Utkast till Samverkan och ledning Sändlista

8 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap REMISS Datum Diarienr (4). Sändlista Elsäkerhetsverket Finansinspektionen Folkhälsomyndigheten Försäkringskassan Kustbevakningen Livsmedelsverket Luftfartsverket Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Pensionsmyndigheten Post- och telestyrelsen Riksgäldskontoret Rikspolisstyrelsen Sjöfmtsverket skatteverket Socialstyrelsen statens energimyndighet statens jordbruksverk statens veterinärmedicinska anstalt strålsäkerhetsmyndigheten Trafikverket Transpaltstyrelsen Tullverket Länsstyrelserna Landstingen Tätortskommuner Glesbygdkommuner Räddningstjänster Borlänge kommun Eskilstuna kommun Gotlands kommun Gävle kommun Göteborgs stad Helsingborgs Stad Huddinge kommun Jönköpings kommun Karlskrona kommun Kiruna kommun Linköpings kommun Ljungby kommun Luleå kommun Malmö stad Stockholms stad storumans kommun Strömstads kommun Strömsunds Kiruna kommun storumans kommun Strömstads kommun Gotlands kommun Ljungby kommun Strömsunds kommun Räddningstjänsten Karlstadsregionen Räddningstjänsten Medelpad Storstockholms brandförsvar södertörns brandförsvarsförbund Räddningstjänsten Storgöteborg Brandkåren Attunda Räddningstjänsten Jämtland Räddningstjänsten Syd Räddningstjänsten Väst Räddningstjänsten Östra Götaland Räddningstjänsten Höga Kusten-Ådalen N erikes Brandkår Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund

9 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap REMISS Datum Diarienr kommun Umeåkommun Uppsala kommun Västerviks kommun Västerås kommun Örnsköldsviks kommun Östersunds kommun Bergslagens Räddningstjänst Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbund Värends Räddningstjänst Gästrike Räddningstjänst Räddningstjänsten Dala-Mitt Räddningstjänsten Västra Blekinge

Frågeställningar inför workshop Nationell strategi för skydd av samhällsviktig verksamhet den 28 oktober 2010

Frågeställningar inför workshop Nationell strategi för skydd av samhällsviktig verksamhet den 28 oktober 2010 samhällsskydd och beredskap 1 (8) Ert datum Er referens Avdelningen för risk- och sårbarhetsreducerande arbete Enheten för skydd av samhällsviktig verksamhet Michael Lindstedt 010-2405242 michael.lindstedt@msb.se

Läs mer

Bengt Källberg Projekt Ledning och samverkan

Bengt Källberg Projekt Ledning och samverkan Bengt Källberg Projekt Ledning och samverkan Projekt Ledning och samverkan 2012-2014 Syfte Förbättra aktörernas samlade förmåga att leda och samverka vid olyckor, kriser och andra händelser (krig). Ett

Läs mer

Behov av utveckling för ökad samverkan om skydd av samhällsviktig verksamhet

Behov av utveckling för ökad samverkan om skydd av samhällsviktig verksamhet samhällsskydd och beredskap 1 (16) ROS-SSV SKYDD AV SAMHÄLLSVIKTIG VERKSAMHET Behov av utveckling för ökad samverkan om skydd av samhällsviktig verksamhet Ett delprojekt inom ramen för genomförande av

Läs mer

Gemensam omvärldsbevakning och informationsdelning

Gemensam omvärldsbevakning och informationsdelning PROGRAM FÖR SAMVERKAN STOCKHOLMSREGIONEN U T V E C K L I N G A V S A M V E R K A N I S Y F T E A T T Ö K A S A M O R D N I N G E N A V S A M H Ä L L E T S R E S U R S E R F Ö R A T T F Ö R H I N D R A

Läs mer

Remiss av PSI-utredningens slutbetänkande Ett steg vidare - nya regler och åtgärder för att främja vidareutnyttjande av handlingar SOU 2014:10

Remiss av PSI-utredningens slutbetänkande Ett steg vidare - nya regler och åtgärder för att främja vidareutnyttjande av handlingar SOU 2014:10 KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2014-05-21 KS-2014/504.109 1 (7) HANDLÄGGARE Björkbacka, Per-Erik Per-Erik.Bjorkbacka@huddinge.se Kommunstyrelsen Remiss av PSI-utredningens

Läs mer

Projekt. Projektdirektiv. Samverkanscentralen och Samverkansfunktionen. Gemensam omvärldsbevakning, informationsdelning samt samlad lägesbild

Projekt. Projektdirektiv. Samverkanscentralen och Samverkansfunktionen. Gemensam omvärldsbevakning, informationsdelning samt samlad lägesbild Projekt Gemensam omvärldsbevakning, informationsdelning samt samlad lägesbild Samverkanscentralen och Samverkansfunktionen Antaget av Beredninsgruppen 2011-XX-XX Dokumentinformation Dokumentnamn Projektnamn

Läs mer

Risk- och sårbarhetsanalys. Skåne län 2014

Risk- och sårbarhetsanalys. Skåne län 2014 Risk- och sårbarhetsanalys Skåne län 2014 Titel: Risk- och sårbarhetsanalys Skåne län 2014 Utgiven av: Författare: Beställning: Copyright: Länsstyrelsen Skåne Jim Kronhamn och Amanda Eldeland Länsstyrelsen

Läs mer

Krishantering i stormens spår. Huvuddokument

Krishantering i stormens spår. Huvuddokument Krishantering i stormens spår Huvuddokument 2005-08-31 Dnr: 0257/2005 Titel: Krishantering i stormens spår Utgiven av Krisberedskapsmyndigheten (KBM) Rapporten kan laddas ner från Krisberedskapsmyndighetens

Läs mer

Ut ur skuldfällan (SOU 2013:72) - remissvar

Ut ur skuldfällan (SOU 2013:72) - remissvar 2013-12-12 KS-2013/1391.109 1 (8) HANDLÄGGARE Rosborg, Björn 08-535 302 09 bjorn.rosborg@huddinge.se Kommunstyrelsen Ut ur skuldfällan (SOU 2013:72) - remissvar Förslag till beslut Kommunstyrelsens beslut

Läs mer

Dnr: 450-1278-2013. Strategi för kriskommunikationssamverkan Örebro län 2012

Dnr: 450-1278-2013. Strategi för kriskommunikationssamverkan Örebro län 2012 Dnr: 450-1278-2013 Strategi för kriskommunikationssamverkan Örebro län 2012 Projektrapport 2:4 2012 Strategi för kriskommunikationssamverkan Projektansvarig: Stefan Triumf Tel: 019-19 38 48 E-post: stefan.triumf@lansstyrelsen.se

Läs mer

Strategisk handlingsplan mot organiserad brottslighet i Huddinge

Strategisk handlingsplan mot organiserad brottslighet i Huddinge KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2015-03-09 KS-2014/317.173 1 (13) HANDLÄGGARE Linda Lindblom Linda.Lindblom@huddinge.se Kommunstyrelsen Strategisk handlingsplan mot organiserad

Läs mer

1 Inledning... 2. 1.1 Uppdraget...2 1.2 Uppdragets genomförande...2 1.3 KBM:s tidigare arbete...2. 2 De olika samverkansmodellerna...

1 Inledning... 2. 1.1 Uppdraget...2 1.2 Uppdragets genomförande...2 1.3 KBM:s tidigare arbete...2. 2 De olika samverkansmodellerna... Sid 1(12) Rapport 2005-03-07 Utvärdering av försöksverksamhet med samverkan på Gotland m.m. Innehåll 1 Inledning... 2 1.1 Uppdraget...2 1.2 Uppdragets genomförande...2 1.3 KBM:s tidigare arbete...2 2 De

Läs mer

Ledning och samverkan vid olyckor, kriser och andra händelser

Ledning och samverkan vid olyckor, kriser och andra händelser Ledning och samverkan vid olyckor, kriser och andra händelser en nulägesbeskrivning av MSB:s stöd METOD TEKNIK KOMPETENS Ledning och samverkan vid olyckor, kriser och andra händelser en nulägesbeskrivning

Läs mer

Förslag att inrätta en miljöberedning och fastställa dess reglemente

Förslag att inrätta en miljöberedning och fastställa dess reglemente 2015-03-27 KS-2015/124.111 1 (6) HANDLÄGGARE Björn Rosborg bjorn.rosborg@huddinge.se Kommunstyrelsen Förslag att inrätta en miljöberedning och fastställa dess reglemente Förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Bättre hantering av politiska handlingar - motion väckt av Birgitta Ljung (MP) och Marica Lindblad (MP)

Bättre hantering av politiska handlingar - motion väckt av Birgitta Ljung (MP) och Marica Lindblad (MP) 2015-07-27 NBN-2015/1864.90 1 (3) HANDLÄGGARE Balic, Johanna Johanna.Balic@huddinge.se Natur- och byggnadsnämnden Bättre hantering av politiska handlingar - motion väckt av Birgitta Ljung (MP) och Marica

Läs mer

Ärende 10. Riktlinjer för att motverka jäv. Kommunstyrelsen

Ärende 10. Riktlinjer för att motverka jäv. Kommunstyrelsen KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE Ärende 10 DATUM DIARIENR SIDA 2014-03-31 KS-2013/1421.112 1 (3) HANDLÄGGARE Viktoria Thonäng viktoria.thonang@huddinge.se Kommunstyrelsen Riktlinjer för att

Läs mer

Handlingsplan för utveckling av beredskap för dammhaverier

Handlingsplan för utveckling av beredskap för dammhaverier 2015-03-06 2014/1936 Handlingsplan för utveckling av beredskap för dammhaverier Redovisning av regeringsuppdrag om dammsäkerhet Innehåll 1 Uppdraget och dess genomförande... 5 1.1 Uppdragsbeskrivning...

Läs mer

Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps budgetunderlag för 2014-2016

Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps budgetunderlag för 2014-2016 samhällsskydd och beredskap Ert datum -977 Er referens Regeringen Försvarsdepartementet 103 33 Stockholm Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps budgetunderlag för -2016 Myndigheten för samhällsskydd

Läs mer

Krisberedskapsmyndigheten. 101 31 Stockholm

Krisberedskapsmyndigheten. 101 31 Stockholm Sid 1(9) Rapport Dnr 0257/2005 2005-05-30 Krisberedskapsmyndigheten 101 31 Stockholm Redovisning av Krisberedskapsmyndighetens erfarenheter av krishanteringsarbetet i samband med orkanen som drabbade södra

Läs mer

Från kunskap till handling

Från kunskap till handling Från kunskap till handling ENKÄTUNDERSÖKNING SAMLING FÖR SOCIAL HÅLLBARHET Från kunskap till handling 1 Från kunskap till handling 2 Inledning Tillsammans med 20 kommuner, landsting och regioner samordnade

Läs mer

REMISSVAR: Motion väckt av Emil Högberg (S) med förslag för att förbättra företagsklimatet yttrande till kommunstyrelsen

REMISSVAR: Motion väckt av Emil Högberg (S) med förslag för att förbättra företagsklimatet yttrande till kommunstyrelsen DIARIENR 2014-02-26 SBN 2014-237 1 (5) HANDLÄGGARE Åke Andersson 08-535 364 06 Ake.andersson@huddinge.se Samhällsbyggnadsnämnden REMISSVAR: Motion väckt av Emil Högberg (S) med förslag för att förbättra

Läs mer

Granskning av delegation av beslutanderätt svar på skrivelse från Huddinge kommuns revisorer

Granskning av delegation av beslutanderätt svar på skrivelse från Huddinge kommuns revisorer KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2015-02-05 KS-2014/1683.912 1 (4) HANDLÄGGARE Stenbacka, Patrick 08-535 302 88 Patrick.Stenbacka@huddinge.se Kommunstyrelsen Granskning

Läs mer

Bättre bemötande av äldre HBT-personer svar på motion väckt av Britt Björneke (V)

Bättre bemötande av äldre HBT-personer svar på motion väckt av Britt Björneke (V) KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2013-09-02 KS-2012/1176.730 1 (5) HANDLÄGGARE Viktoria Thonäng viktoria.thonang@huddinge.se Kommunstyrelsen Bättre bemötande av äldre HBT-personer

Läs mer

Uppföljning och utvärdering av MSB:s regelbundna samverkanskonferenser på nationell nivå

Uppföljning och utvärdering av MSB:s regelbundna samverkanskonferenser på nationell nivå MSB-51.1 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap PM 1 (8) SI-SAM Fredrik Djurklou & Maria Pålsson 0722035873/0725203366 fredrik.djurklou@msb.se maria.palsson@msb.se Uppföljning och utvärdering av MSB:s

Läs mer

Ett första steg mot en nationell riskbedömning. Nationell riskidentifiering

Ett första steg mot en nationell riskbedömning. Nationell riskidentifiering Ett första steg mot en nationell riskbedömning Nationell riskidentifiering 2 MSB:s kontaktperson: Johanna Enberg, 010-240 40 55 Publikationsnummer MSB 336-2011 november 2011 ISBN 978-91-7383-180-2 3 Förord

Läs mer

Överenskommelse om kommunernas krisberedskap

Överenskommelse om kommunernas krisberedskap 1 (18) Överenskommelse om kommunernas krisberedskap - Precisering av mål och ersättning för uppgifter i LEH Denna överenskommelse reglerar kommunernas ersättning för de uppgifter kommunerna har enligt

Läs mer

Utbildning och övning inom krisberedskapsområdet. inriktning och modell för planering. kbm rekommenderar 2007:3

Utbildning och övning inom krisberedskapsområdet. inriktning och modell för planering. kbm rekommenderar 2007:3 Utbildning och övning inom krisberedskapsområdet inriktning och modell för planering kbm rekommenderar 2007:3 kbm rekommenderar 2007:3 Utbildning och övning inom krisberedskapsområdet inriktning och modell

Läs mer

Länens planer för framtida organisation, styrning och finansiering av de regionala stödstrukturerna för kunskapsutveckling

Länens planer för framtida organisation, styrning och finansiering av de regionala stödstrukturerna för kunskapsutveckling EVIDENSBASERAD PRAKTIK INOM SOCIALTJÄNSTEN Länens planer för framtida organisation, styrning och finansiering av de regionala stödstrukturerna för kunskapsutveckling 1 2 Förord I överenskommelsen för 2013

Läs mer

INSATSER FÖR UNGA I RISKMILJÖER

INSATSER FÖR UNGA I RISKMILJÖER E AND E G BYG J A N D ET E R FÖ F R Ä M KSAMH OCH OMSVER UNG D INSATSER FÖR UNGA I RISKMILJÖER UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2008:8 Ungdomsstyrelsens slutrapport Insatser för unga i riskmiljöer förebyggande

Läs mer

Sociala insatsgrupper. Redovisning av regeringsuppdrag

Sociala insatsgrupper. Redovisning av regeringsuppdrag Sociala insatsgrupper Redovisning av regeringsuppdrag 2 3 INNEHÅLL 1 SAMMANFATTNING...5 2 UPPDRAGET...7 2.1 Syfte med uppdraget... 8 2.2 Mål för uppdraget... 9 2.3 Avgränsningar för uppdraget... 9 3 PROJEKTORGANISATION...

Läs mer