Bilaga. till Överenskommelse om samverkan före, under och efter samhällsstörningar i Västerbottens län SORSELE " MALÅ " STORUMAN " NORSJÖ " SKELLEFTEÅ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bilaga. till Överenskommelse om samverkan före, under och efter samhällsstörningar i Västerbottens län SORSELE " MALÅ " STORUMAN " NORSJÖ " SKELLEFTEÅ"

Transkript

1 Bilaga till Överenskommelse om samverkan före, under och efter samhällsstörningar i SORSELE MALÅ STORUMAN NORSJÖ VILHELMINA LYCKSELE DOROTEA SKELLEFTEÅ ÅSELE ROBERTSFORS VINDELN BJURHOLM VÄNNÄS NORDMALING UMEÅ

2 före, under och efter samhällsstörningar i

3 Bilaga till Överenskommelse om samverkan före, under och efter samhällsstörningar i

4

5 Innehåll 1. Inledning Samverkan före samhällsstörning Regionala rådet för krisberedskap och skydd mot olyckor Regionala samordningsgruppen för krisberedskap och skydd mot olyckor Arbetsgrupper Veckovisa samverkanskonferenser Samverkan under samhällsstörning Tjänsteman i beredskap/inriktning-och samordningskontakt Övergripande arbetsgång Regionalt bedömningsmöte Regional samverkanskonferens (Inriktnings- och samordningsfunktion) Regional kriskommunikationskonferens Stöd till inriktnings- och samordningsfunktionen (ISF-stöd) Samlad lägesbild Användning av WIS

6

7 1. Inledning Detta dokument förtydligar rutiner och arbetsformer för samverkan i länet före, under och efter en samhällsstörning. Dokumentet är en bilaga till Överenskommelse om samverkan. Länsstyrelsen ansvarar för att bilagan ses över årligen av den regionala samordningsgruppen för krisberedskap och skydd mot olyckor. Dokumentet ska vara levande och den regionala samordningsgruppen har därför mandat att inom ramen för vad som anges i överenskommelsen löpande justera dokumentet vid behov. Dokumentet ska särskilt ses över efter en regional samverkansövning samt efter en samhällsstörning som har krävt regional samverkan. 7

8 2. Samverkan före samhällsstörning Regionala rådet för krisberedskap och skydd mot olyckor Regionala rådet fungerar som ett forum för förankring av strategiska frågor inom krisberedskap och skydd mot olyckor. Rådet sammanträder minst 1 gång per år under ledning av landshövdingen. Regionala rådet arbetar med: gemensamma samverkansformer av strategisk betydelse att ta beslut om gemensamma projekt att ta beslut om regionala samverkansövningar övergripande styrning och uppföljning av arbetet i den regionala samordningsgruppen Representanter i regionala rådet: Länsstyrelsen: Landshövdingen (ordförande), beredskapsdirektör (sekreterare), kommunikationschef Kommunerna: Två kommunchefer (roterande representation) Försvarsmakten: Chef Militärregion Nord Polismyndigheten Region Nord: Polisområdeschef Västerbotten Landstinget: Landstingsdirektör/Biträdande hälso- och sjukvårdsdirektör Kustbevakningen: Stationschef Sjöfartsverket, Bottenvikens Sjötrafikområde: Områdeschef Bottenviken Trafikverket Region Nord: Regionchef Sammankallande: Länsstyrelsen Regionala samordningsgruppen för krisberedskap och skydd mot olyckor Den regionala samordningsgruppen samordnar och driver arbetet i länet utifrån riskhanteringsprocessen. Gruppen ansvarar för att tillsätta och övergripande styra arbetsgrupper för specifika sakfrågor och fungerar som en länk mellan dessa och regionala rådet. Samordningsgruppen sammanträder minst två gånger per år under ledning av Länsstyrelsen. 8

9 Representanter i regionala samordningsgruppen: Länsstyrelsen: Beredskapsdirektör (ordförande), NN (sekreterare) Kommunerna: Två representanter för kommunal räddningstjänst (roterande representation/region Västerbottens representanter) och två beredskapssamordnare (roterande representation) Kriskommunikationsrepresentant (1 från respektive aktör: Länsstyrelsen, kommun, övrig aktör) s landsting: Beredskapssamordnare Polismyndigheten Region Nord: Polisområdeschef Västerbotten/Chef operativa enheten Sjöfartsverket, Bottenvikens Sjötrafikområde: (SAR-samordnare Bottenviken) Kustbevakningen: Stationschef Försvarsmakten, Militärregion Nord: Samverkansofficer MRN SOS Alarm: Platschef Luleå Sveriges Radio Västerbotten: Kanalchef SR P4 Swedavia Trafikverket: Regional säkerhetschef Svenska Kyrkan: samordnare krisledning Sammankallande: Länsstyrelsen Representanterna ansvarar för att förankra förslag och frågor inför möten, samt sprida information efteråt inom den egna organisationen/organisationerna. Länsstyrelsen ansvarar för att sprida information från möten till deltagare som omfattas av överenskommelsen men som inte deltar i den regionala samordningsgruppen Arbetsgrupper För att gemensamt kunna driva och utveckla kompetens i sakfrågor finns ett antal arbetsgrupper. Tillfälliga eller nya arbetsgrupper kan vid behov tillsättas av den regionala samordningsgruppen. Arbetsgrupperna ska göra en årlig planering som följs upp av samordningsgruppen och regionala rådet. Övning/utbildning Syfte/uppdrag: Arbetsgruppen har en samordnande roll och ska identifiera behov av, och hålla en länsgemensam plan för, tvärsektoriella övningar och utbildningar. Gruppen ska ha kompetens att kunna vara ett stöd för övriga grupper avseende planering och utvärdering av övningar. Arbetsgruppen ansvarar för att regionala samverkanskurser (RSK) genomförs. 9

10 Deltagare: Länsstyrelsen, beredskapsskapssamordnare, räddningstjänst, Polisen, Landstinget, Försvarsmakten Militärregion Nord. Sammankallande: Länsstyrelsen Samband Syfte/uppdrag: Arbetsgruppen ansvarar för att utveckla och stärka regionens förmåga att upprätthålla samband via exempelvis signalskydd, WIS och Rakel samt för att ta fram användarstöd för bland annat WIS. Deltagare: Länsstyrelsen, beredskapssamordnare, räddningstjänst, Landstinget, Polisen, Försvarsmakten Militärregion Nord. Representanter för el- och vattenbolag deltar som adjungerande vid behov. Sammankallande: Länsstyrelsen Kriskommunikation Syfte/uppdrag: Arbetsgruppen ansvarar för att utveckla och stärka regionens förmåga inom kriskommunikation och för att samordna kriskommunikationen under en samhällsstörning enligt samverkansrutiner för kriskommunikatörer i. Deltagare: Kriskommunikatörer i länet, motsvarande det regionala kriskommunikationsnätverket i Västerbotten. Sammankallande: Länsstyrelsen Regional samverkansfunktion för farliga ämnen (RSF CBRNE) Syfte/uppdrag: Arbetsgruppen arbetar med frågor kring farliga ämnen (CBRNE) samt kunskapshöjande åtgärder, utbildningar och övningar inom området. Deltagare: Länsstyrelsen, räddningstjänst, Landstinget, Polisen. Sammankallande: Länsstyrelsen Älvgrupper Syfte: Arbetsgruppen ska arbeta med att gemensamt minska risker för översvämning och olyckor samt öka förmågan att hantera händelser kopplade till länets älvar. Deltagare: Länsstyrelsen, kommuner, dammägare, Polisen, Landstinget, Försvarsmakten Militärregion nord, Vattenregleringsföretag, SMHI. Sammankallande: Länsstyrelsen 10

11 Bild 1. Struktur för samverkan före samhällsstörning i 2.3 Veckovisa samverkanskonferenser Varje vecka genomför Länsstyrelsen samverkansmöten på regional nivå via telefon, Rakel eller i form av webbmöte (till exempel Lync eller Skype). Inbjudan till veckovisa samverkanskonferenser skickas ut av Länsstyrelsen till aktörernas inriktnings- och samordningskontakt (TiB eller motsvarande). Varje aktörs representant i veckovisa samverkansmöten ansvarar för att återkoppla relevant information eller tagna beslut till egen organisation. Samtliga deltagare förväntas lyfta frågor eller lägesrapporteringar för sitt aktörsspecifika eller geografiska områdesansvar som är relevanta ur ett samverkansperspektiv eller som övriga aktörer kan gagnas av att känna till. Deltagare är utsedda funktioner hos kommuner, Polisen, Landstinget, Trafikverket, Försvarsmakten Militärregion Nord och SOS Alarm. 11

12 3. Samverkan under samhällsstörning 3.1 Inriktnings- och samordningskontakt/tjänsteman i beredskap (TiB) Varje aktör ska ha en inriktnings- och samordningskontakt som utgör vägen in till sin organisation 24 timmar om dygnet, för att öka tillgängligheten och underlätta samverkan. Det är den primära kontaktvägen in i organisationen för att tidigt kunna agera och initiera åtgärder. Inriktnings- och samordningskontakten tar emot och förmedlar larm eller annan information vid en inträffad eller förväntad samhällsstörning. Den ser till att rätt mottagare nås inom den egna organisationen, samt upprätthåller kontakt med andra aktörer. Kontakten kan utgöras av aktörens TiB-funktion eller motsvarande. De enskilda aktörerna avgör vilka eventuella ytterligare uppgifter och mandat kontaktfunktionen har. 3.2 Övergripande arbetsgång Regionalt bedömningsmöte Vid en befarad eller inträffad samhällsstörning, eller annan händelse som kan föranleda behov av samordning inom länet kan Länsstyrelsen kalla aktörers inriktnings- och samordningskontakter till ett regionalt bedömningsmöte. Syftet med denna initiala kontakt är att så tidigt som möjligt bedöma behovet av samordning kring en händelse, om det finns behov av att gå vidare med regional samverkanskonferens och vilka ytterligare aktörer som eventuellt bör bjudas in till samverkanskonferens. Mötet bör initieras enligt principen hellre en gång för mycket än en gång för lite. Alla länets aktörer kan begära ett regionalt bedömningsmöte. Detta görs då genom att kontakta Länsstyrelsens TiB som skickar kallelsen till övriga aktörer. Inför ett regionalt bedömningsmöte förväntas deltagarna att i möjligaste mån ha gjort en initial bedömning av hur händelsen har påverkat egen verksamhet eller geografiskt område för att utifrån det kunna bedöma behov av vidare åtgärder. Syftet med denna initiala kontakt är att så tidigt som möjligt bedöma behovet av samordning kring en händelse och om det finns behov av att gå vidare med regional samverkanskonferens. 12

13 Bedömningsnivåer för fortsatta åtgärder: 1. Det finns inget behov av samordning. Beslut om att inga fortsatta åtgärder tas. 2. Situationen är svårbedömd och det finns behov av att bevaka händelseutvecklingen. Beslut tas om tidpunkt för ytterligare ett regionalt bedömningsmöte. 3. Det finns ett behov av samordning. Beslut fattas om att Länsstyrelsen kallar till regional samverkanskonferens, det vill säga att starta upp en inriktnings- och samordningsfunktion (ISF) 1 för händelsen. Eventuellt sammankalla ISF-stödet Regional samverkanskonferens (Inriktnings- och samordningsfunktion, ISF) Om deltagare vid regionalt bedömningsmöte bedömer att det föreligger ett behov av ytterligare informationsutbyte eller samordning kallar Länsstyrelsen till en samverkanskonferens. Samverkanskonferensen kan ske via telefon, Rakel, webbmöte och/eller fysiskt möte. Samverkanskonferensen syftar till att genom informationsutbyte och gemensamma analyser åstadkomma nödvändig inriktning och samordning av insatser för att tillgodose samhällets samlade behov vid en samhällsstörning. Specifikt syfte och mål med samverkanskonferensen kan variera beroende på typ av händelse eller när under ett skeende mötet hålls. Samverkan är frivillig, i den mening att det alltid är den enskilda organisationen som måste fatta beslut om att i den egna organisationen driva igenom överenskommelser från samverkanskonferensen. Till samverkanskonferensen kallar Länsstyrelsen de aktörer som bedöms vara viktiga för att hantera den aktuella samhällsstörningen. Det är upp till respektive aktör att utifrån syftet med mötet avgöra vem eller vilka som ska delta. Det är viktigt att deltagarna har det handlingsutrymme som behövs för att kunna träffa överenskommelser om inriktning och samordning för att hantera händelsen. Under samverkanskonferensen bedöms behovet av att genomföra ett regionalt kriskommunikationsmöte för att särskilt hantera informations- och kommunikationsfrågor. Kommunikatörer från de olika aktörerna ska därför alltid bjudas in till konferenserna. 1 För mer information om vad inriktning och samordningsfunktion innebär, se Gemensamma grunder för samverkan och ledning, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, 2014, s 79 2 För mer information om ISF-stöd, se Gemensamma grunder, s 81 13

14 3.2.3 Regionalt kriskommunikationsmöte Vid behov av att särskilt hantera informations- och kommunikationsfrågor under en händelse ska regionalt kriskommunikationsmöte genomföras. Behovet kan lyftas under en regional samverkanskonferens eller initieras av berörd kriskommunikatör. Länsstyrelsen kallar till mötet och i första hand är det Länsstyrelsens kommunikationschef som är ordförande. Syftet med de regionala kriskommunikationsmötena är främst att samordna budskap, att skapa en samlad lägesbild av informationsbehovet och att vid behov fördela kriskommunikationsarbetet mellan aktörerna. Samverkan inom det regionala kriskommunikationsnätverket sker i övrigt i enlighet med Samverkansrutiner för kriskommunikatörer i Stöd till inriktnings- och samordningsfunktionen (ISF-stöd) Om det finns ett behov av fördjupad kunskap och stöd för att hantera en samhällsstörning, kan Länsstyrelsen sammankalla ett stöd till inriktnings- och samordningsfunktionen. Det kan ske på eget initiativ eller efter önskemål från någon kommun eller annan aktör. ISF-stödet utgörs i grunden av de aktörer som ingår i den regionala samordningsgruppen för krisberedskap och skydd mot olyckor. Sammansättningen och omfattningen av stödet vid en samhällsstörning avgörs av händelsens karaktär. Vid behov kan stödet breddas med ytterligare kompetens från andra aktörer. Stödet kan samlokaliseras med länsstyrelsens krisorganisation och ingå som en del i denna. ISF-stödets uppgifter är att bistå med information, kunskap, analys, expertis eller på annat lämpligt sätt stödja samverkanskonferenserna i att åstadkomma samordning och inriktning. Stödet ska kunna formulera förslag på hur samordning och prioritering av insatser ska ske för att nå ett så bra resultat som möjligt för helheten. Utgångspunkten för ISF-stödets arbete är att anlägga ett regionalt helhetsperspektiv, som kompletterar olika organisationers sektors- och verksamhetsperspektiv. Centrala uppgifter för stödet är också att upprätthålla relationer med relevanta aktörer på lokal, regional och nationell nivå för att analysera och vid behov inhämta information. ISF-stödets arbetssätt ska följa helhetsmetoden som är en analysmetod för att bedöma behov, resurser, effekter och åtgärder vid samhällsstörningar. Metoden beskrivs i boken Gemensamma grunder för samverkan och ledning vid samhällsstörningar. 3 Samverkansrutiner för kriskommunikatörer i, Länsstyrelsen, dnr

15 Deltagarna i samordningsgruppen ska vara väl utbildade och övade för att kunna agera som ISF-stöd under samhällsstörning. Utbildning och övning ges i första hand i samband med ordinarie möten för den regionala samordningsgruppen. 3.3 Samlad lägesbild Under en samhällsstörning har Länsstyrelsen ansvar för att, vid behov, sammanställa en samlad regional lägesbild. Samtliga aktörer ansvarar för att bidra till den samlade lägesbilden med aktörsspecifika lägesbilder. Vid behov av en samlad lägesbild kommer Länsstyrelsen att skicka begäran om aktörsspecifik lägesbild till berörda aktörer tillsammans med en kallelse till en samverkanskonferens. En mall för vilka frågor som ska besvaras i/med hjälp av lägesbilden skickas tillsammans med begäran. Beroende på vad syftet med den samlade lägesbilen är kan både frågorna som ska besvaras och själva mallen variera. Det kan även finnas tillfällen då det inte är möjligt/lämpligt att i förväg begära in aktörsspecifika lägesbilder, till exempel inför en förvarningskonferens vid vädervarning eller om samverkanskonferensen behöver genomföras med väldigt kort varsel. Respektive aktör sammanställer sin egen aktörsspecifika lägesbild och delger i första hand denna i WIS för att samtliga inblandade aktörer snabbt ska kunna ta del av informationen. Länsstyrelsen meddelar vilken händelse i WIS som aktörsspecifika lägesrapporter ska läggas upp i. I andra hand kan lägesbilden skickas via e-post till Länsstyrelsen. Aktörsspecifika lägesbilder skickas till Länsstyrelsen som sammanställer en första samlad lägesbild Samverkansmöte och framtagande av fördjupad samlad lägesbild Återrapportering och återkoppling Länsstyrelsen gör en första analys och sammanställning av de viktigaste aspekterna i de olika lägesbilderna. Sammanställningen av de aktörsspecifika lägesbilderna utgör en första samlad lägesbild som i möjligaste mån ska göras tillgänglig i WIS för de andra aktörerna innan samverkanskonferensen. 15

16 Samverkanskonferensen inleds med att Länsstyrelsen presenterar den samlade lägesbilden och övriga aktörer får chans att komplettera denna med ytterligare information eller korrigera om något har missuppfattats. Under konferensen skapar aktörerna tillsammans en fördjupad samlad lägesbild som utgör stöd både för aktörsgemensamt agerande och för de enskilda aktörernas agerande. Den samlade lägesbilden delges till berörda efter samverkanskonferensen. Länsstyrelsen ansvarar för att hålla samman arbetet med att ständigt förbättra processen med framtagande av lägesbild. 3.4 Användning av WIS WIS är ett nationellt webbaserat informationssystem framtaget för att underlätta informationsdelning mellan aktörerna i det svenska krishanteringssystemet före, under och efter en kris. Samtliga aktörer som omfattas av överenskommelsen i använder WIS som system för spridning och delning av information. När särskild händelse finns upprättad används den händelsen för informationsspridning och inbjudningar till samverkanskonferenser. Vid initial samverkanskonferens för händelsen meddelar Länsstyrelsen vilken händelse som används. Samtliga aktörer har minst en WIS-administratör som kan stödja egen personal i WIS-användningen. Länsstyrelsen kan även ge support och genomföra utbildningar i WIS. För frågor som rör aktörens användande av WIS kontaktas MSB:s WIS-support. 4 4 Kontakt till MSBs WIS-support, tel: , 16

17 Länsstyrelsen Västerbotten Storgatan 71 B, Umeå

Överenskommelse. Samverkan före, under och efter samhällsstörningar i Västerbottens län SORSELE " MALÅ " STORUMAN " NORSJÖ " SKELLEFTEÅ VILHELMINA

Överenskommelse. Samverkan före, under och efter samhällsstörningar i Västerbottens län SORSELE  MALÅ  STORUMAN  NORSJÖ  SKELLEFTEÅ VILHELMINA Överenskommelse Samverkan före, under och efter samhällsstörningar i Västerbottens län SORSELE MALÅ STORUMAN NORSJÖ VILHELMINA LYCKSELE DOROTEA SKELLEFTEÅ ÅSELE ROBERTSFORS VINDELN BJURHOLM VÄNNÄS NORDMALING

Läs mer

Samverkan och kriskommunikation vid samhällsstörningar i Norrbottens län

Samverkan och kriskommunikation vid samhällsstörningar i Norrbottens län Samverkan och kriskommunikation vid samhällsstörningar i Norrbottens län Bakgrund till strategierna Utvecklingsprocessen Strategierna Strategierna beskriver bland annat: Krishanteringssystemet Samverkansgrupper

Läs mer

regional samordning och inriktning av krisberedskap och räddningstjänst i Södermanlands län

regional samordning och inriktning av krisberedskap och räddningstjänst i Södermanlands län S t r a t e g i f ö r regional samordning och inriktning av krisberedskap och räddningstjänst i Södermanlands län Med våra gemensamma resurser i Södermanland står vi starkare tillsammans och kan hantera

Läs mer

Strategi för Samverkan vid stora olyckor och kriser i Norrbottens län. Regionala rådet för krisberedskap och skydd mot olyckor

Strategi för Samverkan vid stora olyckor och kriser i Norrbottens län. Regionala rådet för krisberedskap och skydd mot olyckor Strategi för Samverkan vid stora olyckor och kriser i Norrbottens län Regionala rådet för krisberedskap och skydd mot olyckor Innehåll 1 Inledning... 3 2 BAKGRUND... 4 2.1 Regionala rådet...4 2.2 Representanter

Läs mer

Samordnad kommunikation

Samordnad kommunikation Samordnad kommunikation - före, under och efter samhällsstörningar i Gävleborgs län Regional kommunikationsstrategi Utgiven november 2015 Tryck: Taberg Media Group Produktion: Länsstyrelsen Gävleborg Innehållsförteckning

Läs mer

Överenskommelse om samverkan för krishantering i Jämtlands län

Överenskommelse om samverkan för krishantering i Jämtlands län Plan Diarienummer 450-6307-2014 Överenskommelse om samverkan för krishantering i Jämtlands län Före, under och efter en kris. Omslagsbild Fjällräddningsövning Skalstugevägen, Medstugan vårvintern 2013.

Läs mer

Regional utbildnings- och övningsstrategi

Regional utbildnings- och övningsstrategi Regional utbildnings- och övningsstrategi 2017 2020 Länsstyrelsen en samlande kraft Sverige är indelat i 21 län och varje län har en länsstyrelse och en landshövding. Länsstyrelsen är regeringens ombud

Läs mer

Krissamverkan Gotland

Krissamverkan Gotland Version 2015-06-04 Frida Blixt, Länsstyrelsen i Gotlands län Krissamverkan Gotland samverkansorgan i Gotlands län Innehåll Inledning... 2 Grundläggande nationella principer... 3 Samhällets skyddsvärden...

Läs mer

Handlingsplan för Samhällsstörning

Handlingsplan för Samhällsstörning Handlingsplan för Samhällsstörning Kungsbacka kommun 2015-10-29 Sammanfattning Det här dokumentet beskriver Kungsbacka kommuns fastlagda mål och riktlinjer för arbetet med krisberedskap. Handlingsplanen

Läs mer

Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps författningssamling

Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps författningssamling Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps författningssamling Indikatorer för bedömning av landstingets generella krisberedskap Norrbottens läns landsting dnr 3520-16 Syftet med en bedömning av landstingets

Läs mer

W Västmanlands län Landshövdingen

W Västmanlands län Landshövdingen Bj laga ls 2015/ 192/ 1 Länsstyrelsen W Västmanlands län Landshövdingen SALA KOMM UN Kommunstyrelsens förvaltning lnk. 2U15-09- 3 0 Datum 2015-09-28 Dnr LH 9/2015 457-4415-2015 Länets kommunstyrelseordförande

Läs mer

Baspresentation

Baspresentation Baspresentation 151028 37 Aktörer i samverkan Länsstyrelsen Stockholm Kommuner i Stockholms län (26 st.) Stockholms läns landsting Polisen Region Stockholm Försvarsmakten Militärregion Mitt Kustbevakningen,

Läs mer

Samverkan Östergötland

Samverkan Östergötland Samverkan Östergötland - strategi för samverkan i Östergötlands län före, under och efter större händelser, stora olyckor och kriser Förord Innehåll Samverkan Östergötland Innehållsförteckning Förord...3

Läs mer

Arbetsförmedlingen. SAMTLIGA, antal samt andel (%) av befolkningen år. Analysavdelningen, Utredningsenheten Bo Gustavsson

Arbetsförmedlingen. SAMTLIGA, antal samt andel (%) av befolkningen år. Analysavdelningen, Utredningsenheten Bo Gustavsson Sida 1 av 18 Tabell 1 SAMTLIGA, antal samt andel (%) av befolkningen 16-64 år VILHELMINA 181 4,3-17 252 5,9 59 433 10,2 42 198 4,6 193 4,5 391 9,1 ÅSELE 76 4,3-30 95 5,4-3 171 9,7-33 106 6,0 98 5,5 204

Läs mer

Vägledning för gemensam Rakelanvändning

Vägledning för gemensam Rakelanvändning Vägledning för gemensam Rakelanvändning Västernorrlands län Västernorrland Styrdokument Sida 2 av 10 Sida 3 av 10 Innehållsförteckning 1 Inledning... 4 2 Användningsområden... 4 2.1 Mötesformer med Rakel...

Läs mer

Överenskommelse om effektivare samverkan i Södermanlands län i händelse av en krissituation mm DSAM

Överenskommelse om effektivare samverkan i Södermanlands län i händelse av en krissituation mm DSAM Bilaga 4 ÖVERENSKOMMELSE 1(7) Gert Andersson 0155-26 40 72 Överenskommelse om effektivare samverkan i Södermanlands län i händelse av en krissituation mm DSAM I händelse av en krissituation och höjd beredskap

Läs mer

Uppföljning och utvärdering av MSB:s regelbundna samverkanskonferenser på nationell nivå

Uppföljning och utvärdering av MSB:s regelbundna samverkanskonferenser på nationell nivå MSB-51.1 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap PM 1 (8) SI-SAM Fredrik Djurklou & Maria Pålsson 0722035873/0725203366 fredrik.djurklou@msb.se maria.palsson@msb.se Uppföljning och utvärdering av MSB:s

Läs mer

Styrdokument för kommunens krisberedskap Arboga kommun

Styrdokument för kommunens krisberedskap Arboga kommun Styrdokument för kommunens krisberedskap Arboga kommun 2016-2018 Antagen av kommunfullmäktige den 25 februari 2016, 23 1. Inledning Kommunen ska ha en planering för vilka åtgärder som ska genomföras under

Läs mer

Regionalt kriskommunikationsnätverk. Strategi för informationssamordning vid stora olyckor och kriser i Västernorrlands län

Regionalt kriskommunikationsnätverk. Strategi för informationssamordning vid stora olyckor och kriser i Västernorrlands län Regionalt kriskommunikationsnätverk Strategi för informationssamordning vid stora olyckor och kriser i Västernorrlands län 2014-2018 Omslagsbild: Höga flöden i Bergsåker, Sundsvall. September 2001 Fotograf:

Läs mer

Kommunikationsplan vid kris

Kommunikationsplan vid kris Antagen av kommunfullmäktige 13 juni 2002, 82 Reviderad av kommunfullmäktige 13 februari 2009, 4 Reviderad kommunfullmäktige 25 oktober 2012, 145 Innehåll 1 Kommunikationsplan för Arboga kommun 5 1.1

Läs mer

Yttrande över Strategi för regional samordning. och inriktning av krisberedskap och räddningstjänst i Södermanlans län.

Yttrande över Strategi för regional samordning. och inriktning av krisberedskap och räddningstjänst i Södermanlans län. Kommunstyrelsen Datum Diarienummer Kommunledningskontoret 2015-09-02 2015:421 Demokrati och välfärd Katarina Reigo, 016-7108718 1 (2) Yttrande över Strategi för regional samordning och inriktning av krisberedskap

Läs mer

Projektorganisation. Kriskommunikation över kommungränserna i Skåne Nordväst. Projektet har initierats av kommundirektörerna i Skåne Nordväst

Projektorganisation. Kriskommunikation över kommungränserna i Skåne Nordväst. Projektet har initierats av kommundirektörerna i Skåne Nordväst Projektorganisation Kriskommunikation över kommungränserna i Skåne Nordväst Projektet har initierats av kommundirektörerna i Skåne Nordväst Tillsammans blir vi starka. När samhället skakas av kriser sluter

Läs mer

Styrdokument för krisberedskap Sotenäs kommun , enligt överenskommelse med MSB och SKL

Styrdokument för krisberedskap Sotenäs kommun , enligt överenskommelse med MSB och SKL KA 2016/147 1/8 Styrdokument för krisberedskap Sotenäs kommun 2015-2018, enligt överenskommelse med MSB och SKL KA 2016/147 2/8 Styrdokument för kommunens krisberedskap 2015-2018 Överenskommelsen om kommunernas

Läs mer

Kungsörs kommuns författningssamling Nr D.5

Kungsörs kommuns författningssamling Nr D.5 Kommunikationsplan för Kungsörs kommun vid kris Antagen av kommunfullmäktige 2012-09-10, 83 KS-handling nr 30/2012 Planen ersätter tidigare antagen plan från 2005-09-26, 109 senast reviderad av kommunfullmäktige

Läs mer

Förslag till Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter om kommuners och landstings risk- och sårbarhetsanalyser

Förslag till Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter om kommuners och landstings risk- och sårbarhetsanalyser Förslag till Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter om kommuners och landstings risk- och sårbarhetsanalyser Myndigheten för samhällsskydd och beredskap föreskriver följande med stöd

Läs mer

En trygg, säker och störningsfri region

En trygg, säker och störningsfri region Bilaga till avsiktsförklaring En trygg, säker och störningsfri region - modell för regional samverkan Samverkan i en växande region En snabb expansion under senare år har gjort Stockholm till en av Europas

Läs mer

Öckerö kommun PROGRAM FÖR KRISBEREDSKAP

Öckerö kommun PROGRAM FÖR KRISBEREDSKAP Öckerö kommun PROGRAM FÖR KRISBEREDSKAP 2015-2018 Antaget kommunfullmäktige 2015-09-10 KF 88/15 Dnr.110/15 1 Förord M ålet för det svenska samhällets gemensamma säkerhet är att skydda befolkningens liv

Läs mer

Bengt Källberg Projekt Ledning och samverkan

Bengt Källberg Projekt Ledning och samverkan Bengt Källberg Projekt Ledning och samverkan Projekt Ledning och samverkan 2012-2014 Syfte Förbättra aktörernas samlade förmåga att leda och samverka vid olyckor, kriser och andra händelser (krig). Ett

Läs mer

Säkert, tryggt och framkomligt i vardag och kris. En satsning på säkerhet, trygghet och framkomlighet

Säkert, tryggt och framkomligt i vardag och kris. En satsning på säkerhet, trygghet och framkomlighet En satsning på säkerhet, trygghet och framkomlighet Stockholmsregionen växer Befolkningen ökar snabbt, fler personer rör sig i trafiken och transporterna ökar på vägar, järnvägar och med sjöfart. Små störningar

Läs mer

Bilaga 1 Aktö rernas syfte öch delma l

Bilaga 1 Aktö rernas syfte öch delma l Kultur- och samhällsbyggnadsenheten Bilaga 1 till Övningsbestämmelser 2013-09-12 sid 1 (9) Bilaga 1 Aktö rernas syfte öch delma l Innehållsförteckning Boxholms kommun... 2 Finspångs kommun... 2 Försvarsmakten

Läs mer

F-samverkan. - en styrka i Jönköpings län

F-samverkan. - en styrka i Jönköpings län F-samverkan - en styrka i Jönköpings län Förord Jönköpings län är unikt på många sätt och oftast en förebild. Detta gäller även vår modell för att samverka vid oförutsedda händelser som kan leda till påfrestningar

Läs mer

Verksamhetsplan SOGO. Verksamhetsplan 2016 för samverkansområdet Geografiskt områdesansvar

Verksamhetsplan SOGO. Verksamhetsplan 2016 för samverkansområdet Geografiskt områdesansvar Dnr MSB 2016-129 Version 7 2016-02-04 Verksamhetsplan SOGO Verksamhetsplan 2016 för samverkansområdet Geografiskt Beredd av AU 151007 Reviderad efter SOGO 151021 Reviderad av AU 151203/160122 Beslutad

Läs mer

Vägledning för gemensam Lync-användning Västernorrlands län

Vägledning för gemensam Lync-användning Västernorrlands län Vägledning för gemensam Lync-användning Västernorrlands län Länsstyrelsen Västernorrland Styrdokument Sida 2 av 7 Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Användningsområden... 3 2.1 Mötesformer med Lync...

Läs mer

Information och kriskommunikation

Information och kriskommunikation Information och kriskommunikation Ett utvecklingsprojekt inom ramen för Program för samverkan Stockholmsregionen Projektdirektiv och projektplan Aktörer SOS Alarm Trafikverket Länsstyrelsen Polismyndigheten

Läs mer

Styrdokument för kommunens arbete med krisberedskap

Styrdokument för kommunens arbete med krisberedskap Kommunal författningssamling för Smedjebackens kommun Fastställd av Ks 149 Den 2016-11-01 Dnr 2016/00011 Styrdokument för kommunens arbete med krisberedskap Kommunstyrelsens beslut Reviderat styrdokument

Läs mer

Nationella riktlinjer för samverkan i Rakel

Nationella riktlinjer för samverkan i Rakel Nationella riktlinjer för samverkan i Rakel Regional nivå Datum: 201-05-29 Publ. nr. MSB 420 MSB:s kontakt: Enheten för system och tjänster Tel vxl 0771-240 240 Innehållsförteckning 1 Inledning... 4 1.1

Läs mer

KRISHANTERINGSORGANISATION

KRISHANTERINGSORGANISATION Godkänd av: Rose-Marie Frebran Utfärdad: 2009-10-05 1(10) Länsstyrelsen i Örebro län: KRISHANTERINGSORGANISATION Länsstyrelsen i Örebro län stödjer, samverkar med och samordnar berörda aktörer vid fredstida

Läs mer

Målet för samhällets krisberedskap är att minska risken för, och konsekvenserna av, kriser och allvarliga olyckor

Målet för samhällets krisberedskap är att minska risken för, och konsekvenserna av, kriser och allvarliga olyckor när det händer Vi lever ett tryggt och bekvämt liv i Sverige. Men samhället är sårbart och kriser av olika slag kommer att inträffa. Det måste vi ha beredskap för att kunna hantera. Att hantera stora påfrestningar

Läs mer

KRISHANTERINGSPLAN Ledningsplan för allvarliga och extraordinära händelser i Ronneby kommun

KRISHANTERINGSPLAN Ledningsplan för allvarliga och extraordinära händelser i Ronneby kommun Dnr: 2014 000094 KRISHANTERINGSPLAN Ledningsplan för allvarliga och extraordinära händelser i Ronneby kommun Antagen av Ronneby Kommunfullmäktige 2015 02 26, rev 2016 03 21 Dnr: 2014 000094 Innehåll 1.

Läs mer

1(14) Styrdokument för kommunens arbete med krisberedskap Styrdokument

1(14) Styrdokument för kommunens arbete med krisberedskap Styrdokument 1(14) Styrdokument för kommunens arbete med krisberedskap 2016-2019 Styrdokument 2(14) Styrdokument Dokumenttyp Styrdokument Beslutad av Kommunfullmäktige 2015-12-16 11 Dokumentansvarig Reviderad av 3(14)

Läs mer

Ledningsplan för samhällsstörning och extraordinär händelse Mandatperioden 2015-2018

Ledningsplan för samhällsstörning och extraordinär händelse Mandatperioden 2015-2018 1(7) Ledningsplan för samhällsstörning och extraordinär händelse Mandatperioden 2015-2018 Antagen av kommunfullmäktige 20150921, 122 2(7) Innehåll Innehåll... 2 Mål för kommunens krisberedskap... 3 Riskbild...

Läs mer

Styrdokument. Kommunal krisberedskap. Styrdokument för kommunal krisberedskap enligt kraven i kommunöverenskommelsen om kommuners krisberedskap.

Styrdokument. Kommunal krisberedskap. Styrdokument för kommunal krisberedskap enligt kraven i kommunöverenskommelsen om kommuners krisberedskap. Styrdokument för kommunal krisberedskap enligt kraven i kommunöverenskommelsen om kommuners krisberedskap. Styrdokument Kommunal krisberedskap Antagen av Kommunfullmäktige 2016-01-25 4 Diarienr: 2015.0379.168

Läs mer

Smörgåsbord av syfte och mål för regionala samverkansövningar

Smörgåsbord av syfte och mål för regionala samverkansövningar samhällsskydd och beredskap PM 1 (14) SÖ-UUTV Thomas Bengtsson 010-240 22 12 thomas.bengtsson@msb.se Smörgåsbord av syfte och mål för regionala samverkansövningar Innehållsföreteckning Inledning...2 Övergripande

Läs mer

Arbetsinstruktion RRC-funktionen

Arbetsinstruktion RRC-funktionen Datum: 2017-04-25 Version: 1.3 Status: Beslutad på Räddsam Handläggare: Jonathan Sjöberg Arbetsinstruktion RRC-funktionen Arbetsuppgifter Regional räddningschef (RRC) är en gemensam ledningsresurs för

Läs mer

Regional krissamverkan i Jönköpings län

Regional krissamverkan i Jönköpings län Regional krissamverkan i Jönköpings län Innehållsansvarig: Daniel Lilja, hälso- och sjukvårdsavdelningen, Landstingets kansli, daniel.lilja@lj.se. Produktion: Informationsavdelningen, Landstingets kansli,

Läs mer

Trygghetens Hus Jämtland, samverkan från vardag till kris med medborgaren i fokus

Trygghetens Hus Jämtland, samverkan från vardag till kris med medborgaren i fokus Trygghetens Hus Jämtland, samverkan från vardag till kris med medborgaren i fokus Jämtland och Härjedalen en stor del av Sverige 126 000 personer Glest befolkat Många små orter utspridda i länet Befolkningen

Läs mer

Dnr: 2014/700 rev. 2014-05-16 (rev. 2015-02-02) Nationella larmrutiner vid dammhaverier

Dnr: 2014/700 rev. 2014-05-16 (rev. 2015-02-02) Nationella larmrutiner vid dammhaverier Dnr: 2014/700 rev. 2014-05-16 (rev. 2015-02-02) Nationella larmrutiner vid dammhaverier Förord Syftet med enhetliga larmrutiner för de stora reglerade älvarna är att möjliggöra snabb och effektiv utalarmering

Läs mer

Nyhetsbrev nr 4. Från teori till praktisk handling. Den 28 oktober 2014

Nyhetsbrev nr 4. Från teori till praktisk handling. Den 28 oktober 2014 Nyhetsbrev nr 4 Den 28 oktober 2014 I det här nyhetsbrevet kan du läsa om satsningen i Program för samverkan Stockholmsregionen där flera samhällsaktörer tillsammans stärker förmågan att samverka vid olika

Läs mer

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 1 (10) Anvisningar om hur statlig ersättning för kommunernas krisberedskap får användas

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 1 (10) Anvisningar om hur statlig ersättning för kommunernas krisberedskap får användas samhällsskydd och beredskap 1 (10) Anvisningar om hur statlig ersättning för kommunernas krisberedskap får användas samhällsskydd och beredskap 2 (10) Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 2. Exempel

Läs mer

En gemensam riskhanteringsprocess

En gemensam riskhanteringsprocess En gemensam riskhanteringsprocess Länsstyrelsen Västerbotten En modell för att integrera RSAarbetet i länets aktörsgemensamma arbete inom krisberedskap och skydd mot olyckor Upplägg på presentationen Mål

Läs mer

Aktörsgemensamma former för inriktning och samordning vid samhällsstörningar

Aktörsgemensamma former för inriktning och samordning vid samhällsstörningar SAMVERKAN OCH LEDNING Aktörsgemensamma former för inriktning och samordning vid samhällsstörningar Vägledning för aktörer på lokal och regional nivå med utgångspunkt i geografiskt områdesansvar Aktörsgemensamma

Läs mer

Plan för hantering av extraordinära händelser och höjd beredskap

Plan för hantering av extraordinära händelser och höjd beredskap 1 (7) Plan för hantering av extraordinära händelser och höjd beredskap Med extraordinär händelse avses sådan händelse, som avviker från det normala, innebär en allvarlig störning eller överhängande risk

Läs mer

Laholms kommuns krisberedskap med ledningsplan för extraordinära händelser

Laholms kommuns krisberedskap med ledningsplan för extraordinära händelser Laholms kommuns krisberedskap med ledningsplan för extraordinära händelser 2016-2019 Diarienr: 2015-000542 Antagen av Kommunfullmäktige den 29 mars 2016 35 1 Innehåll Krisberedskapen i Laholms kommun...

Läs mer

Styrdokument för Ljusnarsbergs kommuns krisberedskap

Styrdokument för Ljusnarsbergs kommuns krisberedskap Styrdokument för Ljusnarsbergs kommuns krisberedskap 2015-2018 Antagen av kommunstyrelsen den 23 november 2016 283 1 1. Inledning Syftet med styrdokumentet är att beskriva det arbete och de åtgärder som

Läs mer

Krisledningsplan för Oxelösunds kommun

Krisledningsplan för Oxelösunds kommun för Oxelösunds kommun Del 1 Övergripande beskrivning och åtgärdsplan Dokumenttyp Fastställd av Beslutsdatum Reviderat Riktlinjer Kommunstyrelsen Dokumentansvarig Förvaring Dnr Säkerhetsstrateg kommunstyrelseförvaltningen

Läs mer

FSPOS. Former för FSPOS Samverkanskonferens

FSPOS. Former för FSPOS Samverkanskonferens FSPOS Finansiella Sektorns Privat- Offentliga Samverkan Version: 2017-06-20 Former för FSPOS Samverkanskonferens Under FSPOS samverkansövningar har ett antal samverkanskonferenser genomförts. Baserat på

Läs mer

Nationella riktlinjer för WIS. Sammanfattning

Nationella riktlinjer för WIS. Sammanfattning Nationella riktlinjer för WIS Sammanfattning Varför behöver vi ett gemensamt system? För samlade lägesbilder och helhetssyn Genom att aktörer delar information på ett likartat sätt i WIS får man en sammanfattning

Läs mer

Krisberedskap - Älvsbyns kommun

Krisberedskap - Älvsbyns kommun 1(6) 2016-02-10 Krisberedskap - Älvsbyns kommun 2016-2019 Enligt överenskommelsen mellan staten (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap) och Sveriges Kommuner och Landsting om kommunernas krisberedskap

Läs mer

Plan för samhällsstörning och extraordinära händelser - ledningsplan. Lysekils Kommun

Plan för samhällsstörning och extraordinära händelser - ledningsplan. Lysekils Kommun Plan för samhällsstörning och extraordinära händelser - ledningsplan Lysekils Kommun Dokumentnamn: Plan för samhällsstörning och extraordinära händelser - ledningsplan Dnr: LKS 2013-184 Handläggare: Christer

Läs mer

KRISLEDNINGSPLAN. för HANTERING AV EXTRAORDINÄRA HÄNDELSER

KRISLEDNINGSPLAN. för HANTERING AV EXTRAORDINÄRA HÄNDELSER KRISLEDNINGSPLAN för HANTERING AV EXTRAORDINÄRA HÄNDELSER 1 PLAN FÖR KRISLEDNING Upprättad Gäller från Reviderad Sign 2009-05-28 2009-06-22 Antagen av KS 2009-06-15 Antagen av KF 2009-06-22 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Krisledningsplan. för Hudiksvalls kommun

Krisledningsplan. för Hudiksvalls kommun Krisledningsplan för Hudiksvalls kommun mandatperioden 2015 2018 Innehåll 1 Inledning 5 2 Kommunens ansvar vid extraordinär händelse 6 2.1 Krisarbetets mål 6 3 Organisation och ansvar 7 3.1 Planering

Läs mer

Styrdokument för kommunens krisberedskap

Styrdokument för kommunens krisberedskap Verksamhetsstöd - Kommunkansli Reinhold Sehlin, 0485-476 15 reinhold.sehlin@morbylanga.se POLICY Datum 2015-10-19 Beslutande Kommunfullmäktige 214 2015-12-21 Sida 1(7) Dnr 2015/000694-161 Nummer i författningssamlingen

Läs mer

Samverkan Östergötland

Samverkan Östergötland Samverkan Östergötland - strategi för samverkan i Östergötlands län före, under och efter större händelser, stora olyckor och kriser Samverkan Östergötland Innehållsförteckning Innehåll Förord...3 1. Bakgrund...4

Läs mer

Innebörden av områdesansvar. Gunilla Wiklander Andersson Beredskapssektionen 2006-05-17

Innebörden av områdesansvar. Gunilla Wiklander Andersson Beredskapssektionen 2006-05-17 Innebörden av områdesansvar Gunilla Wiklander Andersson Beredskapssektionen 2006-05-17 GUDRUN 2005-01-08 Nosaby 2004-09-10 Kemira 2005-02-04 Newcastle 2005-12-15 Salmonella 2005-12-23 Aviär influensa 2006-04-11

Läs mer

S Styrdokument för krisberedskap i Hässleholms kommun Program och handlingsplaner

S Styrdokument för krisberedskap i Hässleholms kommun Program och handlingsplaner www.hassleholm.se S Styrdokument för krisberedskap i Hässleholms kommun 2015-2018 Program och handlingsplaner Innehållsförteckning Inledning 3 Redan framtagna och beslutade dokument för krisberedskap 3

Läs mer

Strategi för. regional samverkan vid kris i Skåne

Strategi för. regional samverkan vid kris i Skåne Strategi för regional samverkan vid kris i Skåne Titel: Strategi för regional samverkan vid kris i Skåne Utgiven av: Länsstyrelsen i Skåne län Diarienummer: 100-8593-10 Redaktör: Ann-Nina Finne ISBN: 978-91-86533-25-0

Läs mer

Krishanteringsplan. Antagen av kommunfullmäktige den , 117 och ersätter tidigare antagen plan från , 73

Krishanteringsplan. Antagen av kommunfullmäktige den , 117 och ersätter tidigare antagen plan från , 73 Krishanteringsplan För Köpings kommun enligt lag SFS, 2006:544 om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap. Antagen av kommunfullmäktige den

Läs mer

STAB vad är det? En stab är aktörsintern

STAB vad är det? En stab är aktörsintern vad är det? När olyckor och kriser ska hanteras ökar belastningen på de inblandade organisationerna och det behövs ofta någon form av stöd. Ett sådant stöd kan utgöras av en stab. Ingen eller ett fåtal

Läs mer

Styrdokument för. Krisberedskap Antagen av Kommunfullmäktige

Styrdokument för. Krisberedskap Antagen av Kommunfullmäktige Styrdokument för Krisberedskap 2016-2018 Antagen av Kommunfullmäktige 2016-02-02 38 Syfte, bakgrund och disposition Detta dokument beskriver kommunens övergripande viljeinriktningar och prioriteringar

Läs mer

Vilka författningar styr hanteringen av samhällsstörningar?

Vilka författningar styr hanteringen av samhällsstörningar? Vår uppgift i eftermiddag Vilka författningar styr hanteringen av samhällsstörningar? Den svenska modellen för att hantera samhällsstörningar legala aspekter Krishanteringssystemet Regeringsformen - Offentligrättsliga

Läs mer

Regional Samordnings funktion (RSF)

Regional Samordnings funktion (RSF) Regional Samordnings funktion (RSF) 1 Syftet med regionala samordningsfunktioner (RSF) är att främja planering i samverkan mellan de lokala och regionala aktörerna inom räddningstjänst, sjukvård och polis.

Läs mer

Styrdokument för krisberedskap. Ragunda kommun 2015-2018

Styrdokument för krisberedskap. Ragunda kommun 2015-2018 Styrdokument för krisberedskap Ragunda kommun 2015-2018 Innehåll Termer... 3 1. Inledning... 4 1.1 Mål med styrdokumentet enligt överenskommelsen... 4 2. Krav enligt lagen om Extraordinära händelser...

Läs mer

Plan. Krisledningsplan. Vid extraordinära och allvarliga händelser 2014-2018 KS14-281 003. Föreskrifter. Policy. Program. Reglemente.

Plan. Krisledningsplan. Vid extraordinära och allvarliga händelser 2014-2018 KS14-281 003. Föreskrifter. Policy. Program. Reglemente. KS14-281 003 Krisledningsplan Vid extraordinära och allvarliga händelser 2014-2018 Föreskrifter Plan Policy Program Reglemente Riktlinjer Strategi Taxa Antagen av kommunfullmäktige 2014-10-13 41 Innehållsförteckning

Läs mer

4 Krisledningens organisation 4.1 Politisk ledningsgrupp/krisledningsnämnd 4.2 Ledningsenhet 4.3 Kansli 4.4 Informationscentral

4 Krisledningens organisation 4.1 Politisk ledningsgrupp/krisledningsnämnd 4.2 Ledningsenhet 4.3 Kansli 4.4 Informationscentral Sida 1(7) PLAN FÖR KRISLEDNING Antagen KF 2010 12 20 55 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Kommunens krishantering 2 Krisplanering 3 Mål för kommunens krisledning 3.1 Verksamhetsmål 4 Krisledningens organisation 4.1

Läs mer

Styrande dokument. Kriskommunikationsplan för Oskarshamns kommun

Styrande dokument. Kriskommunikationsplan för Oskarshamns kommun Styrande dokument Kriskommunikationsplan för Oskarshamns kommun Fastställd av Kommunstyrelsen 2016-04-19, 97 Gäller från och med 2016-04-29 Ersätter Kriskommunikationsplan för Oskarshamns kommuns ledning

Läs mer

Aktörsgemensam inriktning och samordning från teori till praktik. Malin Lintzén Ola Slettenmark 20 april 2016

Aktörsgemensam inriktning och samordning från teori till praktik. Malin Lintzén Ola Slettenmark 20 april 2016 Aktörsgemensam inriktning och samordning från teori till praktik Malin Lintzén Ola Slettenmark 20 april 2016 Aktörsgemensam inriktning och samordning från teori till praktik Viktiga termer Orientering

Läs mer

Styrdokument för krisberedskap i Vara kommun

Styrdokument för krisberedskap i Vara kommun Styrdokument för krisberedskap i Vara kommun Antagen av kommunfullmäktige 2017-02-27 11 Innehållsförteckning 1 Inledning... 1 2 Ansvar och roller i kommunens krisberedskapsarbete... 1 3 Genomförande av

Läs mer

En trygg, säker och störningsfri region - modell för regional samverkan

En trygg, säker och störningsfri region - modell för regional samverkan Stockholms läns landsting 1 (2) Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2014-04-09 LS 1403-0284 LANDSTINGSSTYRELSEN 1 4*05-20 00005 " Landstingsstyrelsen En trygg, säker och störningsfri region - modell för

Läs mer

Gemensamma grunder för samverkan och ledning vid samhällsstörningar. - Strategisk plan för implementering

Gemensamma grunder för samverkan och ledning vid samhällsstörningar. - Strategisk plan för implementering Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Strategisk plan 1 (6) Datum 20141125 Diarienr 2012-1845 version 1.1 Projekt Ledning och samverkan Enheten för samverkan och ledning Bengt Källberg Patrik Hjulström

Läs mer

Roller och ansvar vid kärnteknisk olycka

Roller och ansvar vid kärnteknisk olycka Roller och ansvar vid kärnteknisk olycka Bakgrund Lagar som styr Organisation Information till allmänheten Beredskap Dagens beredskapsorganisation för radiologiska och nukleära nödsituationer utformades

Läs mer

Krisledningsplan. för Hudiksvalls kommun

Krisledningsplan. för Hudiksvalls kommun Krisledningsplan för Hudiksvalls kommun mandatperioden 2011 2014 Innehåll 1 Inledning 5 2 Kommunens ansvar vid extraordinär händelse 6 2.1 Krisarbetets mål 6 3 Organisation och ansvar 7 3.1 Planering och

Läs mer

Bilaga 4, Målframtagningsarbetet under planeringen inför SAMÖ 2016 processbeskrivning, analys och reflektioner, mars 2016

Bilaga 4, Målframtagningsarbetet under planeringen inför SAMÖ 2016 processbeskrivning, analys och reflektioner, mars 2016 Bilaga 4 Sammanställning av inlämnade egna mål från 28 aktörer i SAMÖ 2016 Aktörerna lämnade in målen i nuvarande versioner vid tiden då SAMÖ 2016 ställdes in. Därför har några av aktörerna angett att

Läs mer

Aktuellt från Länsstyrelsen Skåne. Samhällsskydd och Beredskap

Aktuellt från Länsstyrelsen Skåne. Samhällsskydd och Beredskap Aktuellt från Länsstyrelsen Skåne Samhällsskydd och Beredskap 2017-04-24 Länsledning Ny Länsöverdirektör Ola Melin fr.o.m 2017-04-18 Regionalt Råd och övriga regionala samverkansgrupper i Skåne Skåne Kriskommunikation

Läs mer

Krishantering i Dalarnas län

Krishantering i Dalarnas län Krishantering i Dalarnas län - strategi för samverkan och ledning Författare och kontaktperson: Kajsa Sjösvärd, Samhällsbyggnadsenheten Länsstyrelsen Dalarna. Tel: 010-225 00 00. Omslagsbild och illustrationer:

Läs mer

Informationsplan vid extraordinära händelser, stora olyckor och andra kriser. Antagen av Kommunfullmäktige , 69

Informationsplan vid extraordinära händelser, stora olyckor och andra kriser. Antagen av Kommunfullmäktige , 69 Informationsplan vid extraordinära händelser, stora olyckor och andra kriser Antagen av Kommunfullmäktige 2009-08-27, 69 Dokumentets historia Upprättad: 2009-03-26 Antagen: 2009-08-27 Reviderad: 2015-10-29

Läs mer

Plan för kommunal ledning och kommunikation vid kriser och extraordinära händelser

Plan för kommunal ledning och kommunikation vid kriser och extraordinära händelser Plan för kommunal ledning och kommunikation vid kriser och extraordinära händelser Fastställd av: Kommunfullmäktige 2016-06-21 115 Revideras senast: 2019-12-31 Innehåll Inledning 3 Bakgrund 3 Syfte 4 Mål

Läs mer

FSPOS. Former för FSPOS Samverkanskonferens

FSPOS. Former för FSPOS Samverkanskonferens FSPOS Finansiella Sektorns Privat- Offentliga Samverkan Version: 2014-12-08 Former för FSPOS Samverkanskonferens Under FSPOS samverkansövning 2013 genomfördes en samverkanskonferens för aktörerna i sektorns

Läs mer

Hur hanterar vi krisen? 15 oktober 2014, Stephen Jerand, länspolismästare, Polismyndigheten i Jämtlands län

Hur hanterar vi krisen? 15 oktober 2014, Stephen Jerand, länspolismästare, Polismyndigheten i Jämtlands län Hur hanterar vi krisen? 15 oktober 2014, Stephen Jerand, länspolismästare, Polismyndigheten i Jämtlands län 1 Detta har hänt! Så arbetar vi med händelsen - i samverkan Normalläge Olycka! Kris! Fara! Kommun

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om krisberedskap och bevakningsansvariga myndigheters åtgärder vid höjd beredskap; SFS 2015:1052 Utkom från trycket den 29 december 2015 utfärdad den 17 december 2015.

Läs mer

Förtydligande av ägardirektivet för Räddningstjänsten Väst

Förtydligande av ägardirektivet för Räddningstjänsten Väst Förtydligande av ägardirektivet för Detta styrdokument syftar till att tydliggöra ägardirektivet för de områden där har en stödjande och samordnade funktion åt kommunerna samt området skydd mot olyckor.

Läs mer

Föredragande borgarrådet Sten Nordin anför följande.

Föredragande borgarrådet Sten Nordin anför följande. PM 2014: RI (Dnr 307-877/2014) Förslag till Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter om kommuners och landstings risk- och sårbarhetsanalyser Remiss från Myndigheten för samhällsskydd

Läs mer

Krissamverkan i Uppsala län. Regionala riktlinjer för samverkan Regional kommunikationsplan

Krissamverkan i Uppsala län. Regionala riktlinjer för samverkan Regional kommunikationsplan Krissamverkan i Uppsala län Regionala riktlinjer för samverkan Regional kommunikationsplan Innehåll Regionala riktlinjer för samverkan Om dokumentet...2 Mål, syfte och målgrupp...2 Varför samverkan?...2

Läs mer

PROGRAM FÖR SAMVERKAN STOCKHOLMSREGIONEN

PROGRAM FÖR SAMVERKAN STOCKHOLMSREGIONEN U T V E C K L I N G A V S A M V E R K A N I S Y F T E A T T Ö K A S A M O R D N I N G E N A V S A M H Ä L L E T S R E S U R S E R F Ö R A T T F Ö R H I N D R A O C H L I N D R A S T Ö R N I N G A R I S

Läs mer

Landstingsuppföljning 2010

Landstingsuppföljning 2010 Landstingsuppföljning 2010 Enligt lagen (2006:544) om kommuner och landstings uppgifter inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap 2 MSB:s kontaktpersoner: Helen Kasström, 010-240

Läs mer

Inbjudan till RSK Operativ 2014

Inbjudan till RSK Operativ 2014 2014-05-27 Inbjudan till RSK Operativ 2014 Regional samverkanskurs (RSK) Operativ i Halland 24-26 september 2014 Plats: Tylebäck, Kungsvägen 1, Halmstad. Anmälan senast: 2014-08-01 Länsstyrelsen genomför

Läs mer

Samverkanskonferenser. Länsstyrelseforum

Samverkanskonferenser. Länsstyrelseforum Samverkanskonferenser Länsstyrelseforum 2014-09-30 Nationella Samverkanskonferenser Ger myndigheter, näringsliv och andra organisationer möjlighet att samverka när händelser bedöms få konsekvenser på nationell

Läs mer

Gemensamma grunder för samverkan och ledning vid samhällsstörningar. Regional samordning och inriktning

Gemensamma grunder för samverkan och ledning vid samhällsstörningar. Regional samordning och inriktning Gemensamma grunder för samverkan och ledning vid samhällsstörningar Nuläge Stöd till implementering Exempel - MSB - Länsstyrelsen Kalmar Föreläsare Helena Bergholm helena.bergholm@msb.se Agneta Mattsson

Läs mer

REGIONAL PSYKOLOGISK OCH SOCIAL KRISBEREDSKAP

REGIONAL PSYKOLOGISK OCH SOCIAL KRISBEREDSKAP REGIONAL PSYKOLOGISK OCH SOCIAL KRISBEREDSKAP Ett samverkansprojekt om ledning och ansvar för psykologiskt och socialt stöd vid kriser, extraordinära händelser och katastrofer Abbe Schulman, projektledare

Läs mer

Plan. Diarienummer Länsgemensam kriskommunikationsplan

Plan. Diarienummer Länsgemensam kriskommunikationsplan Plan Diarienummer 450-2031-15 Länsgemensam kriskommunikationsplan Jämtlands län, mars 2015 Omslagsbilder Översvämning i Hammerdal. Foto: Strömsunds kommun, Gerd Sjöberg. Strömavbrott efter fallet träd.

Läs mer

1 Bakgrund Syfte Krisberedskapen i Nybro kommun Krisledningsnämnd Risk- och sårbarhetsanalyser

1 Bakgrund Syfte Krisberedskapen i Nybro kommun Krisledningsnämnd Risk- och sårbarhetsanalyser 1 Bakgrund... 3 2 Syfte... 3 3 Krisberedskapen i Nybro kommun... 3 3.1 Krisledningsnämnd... 4 3.2 Risk- och sårbarhetsanalyser... 4 3.2.1 Ambitionsmål för risk- och sårbarhetsanalysen... 4 3.3 Planering...

Läs mer