Dnr: 2014/700 rev (rev ) Nationella larmrutiner vid dammhaverier

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Dnr: 2014/700 rev. 2014-05-16 (rev. 2015-02-02) Nationella larmrutiner vid dammhaverier"

Transkript

1 Dnr: 2014/700 rev (rev ) Nationella larmrutiner vid dammhaverier

2

3 Förord Syftet med enhetliga larmrutiner för de stora reglerade älvarna är att möjliggöra snabb och effektiv utalarmering från dammägare till berörda samhällsaktörer. Detta är av särskilt stor vikt för dammanläggningar där ett haveri bedöms kunna orsaka allvarliga skador och störningar med stor geografisk spridning. Svenska kraftnät verkställer införandet av larmrutinerna hos SOS Alarm genom att upprätta ett larmavtal med SOS Alarm. Larmavtalet innebär inte att Svenska kraftnät tar över dammägarens ansvar för larmningen eller larmmottagarnas ansvar för uppdatering av kontaktuppgifter. Larmrutinerna omfattar dammägarens alarmering fram till den första larmkonferensen. Samverkan samt vidare larmning/informationsspridning/inkallning av berörs inte. Inte heller varning och information till allmänheten berörs i detta dokument. Larmrutinerna har reviderats i januari De beskriver gällande larmrutiner från och med 2015 som har införts i SOS Alarms system och testats under 2014.

4

5 Innehåll 1 Inledning Larmning av samhällsaktörer vid dammhaverier Rutinernas syfte och målgrupp Larmavtalet i korthet Larmrutiner Larmrutin för dammanläggningar i konsekvensklass 1+ och 1 i de tio stora kraftverksälvarna Särskilda larmplaner Dammanläggningar i konsekvensklass 1+ och 1 i de tio stora kraftverksälvarna Dammägare som kan larma Larmnummer och särskilt telefonnummer för kontakt med TiB-myndigheter Larmmottagare och kontaktuppgifter Larmrutin Larmrutin för övriga dammanläggningar Dammanläggningar med och utan larmavtal Larmmottagare i generell larmplan Larmrutin Privatpersoner ringer Administrativt Larmavtalets omfattning Styrgrupp Informationsinsatser Provlarm Finansiering Årlig uppföljning, översyn och upphandling Larmmottagares kontaktuppgifter Övrigt /21

6 1 Inledning 1.1 Larmning av samhällsaktörer vid dammhaverier Om ett allvarligt problem eller ett haveri inträffar i en stor damm är det väsentligt att berörda samhällsaktörer får information om det som inträffat så fort som möjligt. Detta för att aktörer med ansvar för krisberedskap snarast ska kunna påbörja krisberedskapsarbetet. Dammägaren har ansvar för att larma berörda aktörer. För att larmningen ska kunna genomföras snabbt och effektivt bör planer för larmning finnas upprättade. Dessa planer bör även övas regelbundet. För dammar där ett dammhaveri kan orsaka allvarliga konsekvenser inom ett stort geografiskt område är det lämpligt att upprätta särskilda larmplaner och att upprätta larmavtal med SOS Alarm för utalarmeringen. 1.2 Rutinernas syfte och målgrupp Syftet med detta dokument är att beskriva: > Rutiner för larmning av samhällsaktörer vid allvarliga problem och haverier vid dammanläggningar, > Arbetet med provlarmningar och ajourhållning av rutinerna. Avsikten är att rutinerna ska gälla för dammanläggningar i dammsäkerhetsklass A, B och C enligt kap. miljöbalken. Fram tills dammsäkerhetsklassificeringen är genomförd gäller rutinerna för dammar i konsekvensklass 1+, 1 och 2 enligt kraftindustrins respektive gruvindustrins riktlinjer för dammsäkerhet. I detta dokument används konsekvensklass genomgående. Rutinerna kommer att ses över och uppdateras vid behov. Målgruppen för rutinerna är dammägare, SOS Alarm, länsstyrelser, räddningstjänster och andra larmmottagare. 1.3 Larmavtalet i korthet Larmplaner för dammar finns i SOS Alarms system antingen genom Svenska kraftnäts larmavtal med SOS Alarm eller genom dammägares egna larmavtal med SOS Alarm. Svenska kraftnäts larmavtal omfattar alla dammar i konsekvensklass 1+, 1 och 2 och ett larmnummer som kan användas av de sju dammägare i landet med dammar i konsekvensklass 1+. Dessa dammägare har även särskilda telefonnummer för att komma i kontakt med Tjänstemän i Beredskap på olika myndigheter. Övriga dammägare larmar på 112. Det är de drygt 500 dammanläggningar med störst samhällskonsekvenser vid dammhaveri som omfattas av Svenska kraftnäts larmavtal. Därtill kan dammägare ha 6/21

7 egna larmavtal med SOS Alarm för ytterligare dammar. Om en dammägare har ett larmavtal med SOS Alarm får denne ett särskilt larmnummer. Alla dammägare med särskilt larmnummer får särskilda koder för sina dammar i SOS Alarms system. Dessa koder ska (helst) uppges vid larmning. 7/21

8 2 Larmrutiner Två rutiner för larmning är framtagna: > Larmrutin för dammanläggningar i konsekvensklass 1+ och 1 i de tio stora kraftverksälvarna (avsnitt 2.1) > Larmrutin för övriga dammanläggningar enligt generell larmplan (avsnitt 2.2) 2.1 Larmrutin för dammanläggningar i konsekvensklass 1+ och 1 i de tio stora kraftverksälvarna Särskilda larmplaner Särskilda larmplaner har upprättats för dammhaveri och allvarliga problem i dammar i konsekvensklass 1+ och 1 i de tio stora reglerade älvarna i landet, se figur 1. En larmplan är upprättad per älv. Detta innebär att gruppen av larmmottagare för en av dessa älvar är oberoende av vilken av dammarna i konsekvensklass 1+ eller 1 i älven som havererat. De särskilda larmplanerna ska användas både vid ett konstaterat dammhaveri och vid allvarliga problem i någon av dammanläggningarna i konsekvensklass 1 och 1+. > Vid ett dammhaveri larmar dammägaren enligt larmrutinen i avsnitt > Vid allvarliga problem kan dammägaren antingen larma enligt larmrutinen i avsnitt eller stämma av med länsstyrelsens Tjänsteman i Beredskap innan larmning begärs. (Dammägaren bör redan i ett tidigt skede av en problemutveckling ha en dialog med berörd länsstyrelse om behovet av samordning och information.) Dammanläggningar i konsekvensklass 1+ och 1 i de tio stora kraftverksälvarna Det är ca 140 dammanläggningar i konsekvensklass 1+ och 1 i följande älvar som omfattas: > Luleälven > Skellefteälven > Umeälven > Ångermanälven > Indalsälven 8/21

9 > Ljungan > Ljusnan > Dalälven > Klarälven > Göta älv Särskilda larmplaner för dammhaveri för dammanläggningar i dessa älvar Luleälven Skellefteälven Umeälven Ångermanälven Indalsälven Ljungan Ljusnan Dalälven Klarälven Göta älv Figur 1 Dammanläggningar med särskilda larmplaner i SOS Alarms system 9/21

10 2.1.3 Dammägare som kan larma De dammägare som har dammar i konsekvensklass 1+ eller 1 i ovanstående älvar kan larma enligt den särskilda larmningsrutinen som beskrivs i Det är följande dammägare: > Vattenfall Vattenkraft > Fortum Generation > Statkraft Sverige > E.ON Vattenkraft > Skellefteå Kraft > Vattenregleringsföretagen > Skellefteälvens vattenregleringsföretag Larmnummer och särskilt telefonnummer för kontakt med TiB-myndigheter Ovanstående dammägare har tilldelats två telefonnummer: > ett gemensamt larmnummer, och > ett företagsspecifikt telefonnummer för kontakt med TiB-myndigheter eller räddningstjänst. Dammägaren använder larmnumret för larmning vid allvarliga problem respektive haverier vid dammanläggningar i konsekvensklass 1+ och 1 i de 10 stora älvarna (figur 1) samt för övriga dammanläggningar i konsekvensklass 1 och 2 (figur 3). (Om någon av de berörda dammägarna har ett eget larmavtal med SOS Alarm för andra dammar kan larmnumret användas även för dessa. För dammar som inte ingår i något larmavtal ska 112 användas.) Det företagsspecifika telefonnumret ska användas när dammägaren vill komma i kontakt med en Tjänsteman i Beredskap (TiB) på någon myndighet eller med en Räddningschef i Beredskap (RCB) på räddningstjänst. Dammägaren ringer SOS Alarm som förmedlar kontakten till efterfrågad aktör. Detta telefonnummer kan användas för företagets alla dammanläggningar. Vid andra allvarliga problem vid en vattenkraftanläggning, som exempelvis brand eller personskada, ska 112 användas för kontakt med SOS Alarm. 10/21

11 2.1.5 Larmmottagare och kontaktuppgifter Larmmottagare i de särskilda larmplanerna: > Räddningstjänster i kommuner längs älven > Regionala myndigheter Länsstyrelse, Polis, Landsting > Centrala myndigheter MSB, Svenska kraftnät, Trafikverket > Ägare/Verksamhetsutövare med dammar i älven > Övriga berörda eventuella övriga berörda som ska få larmet beslutas efter diskussion i älvgruppen I största möjliga mån bör larmmottagaren vara en beredskapsfunktion som är i tjänst dygnet runt. Sådana beredskapsfunktioner är Tjänsteman i Beredskap (TiB) på centrala och regionala myndigheter, Räddningschef i Beredskap (RCB) på räddningstjänsten, Driftcentral eller Vakthavande ingenjör hos dammägare. Larmmottagares kontaktuppgifter: > För samhällsaktörer som har larmavtal med SOS Alarm används ordinarie larmvägar. > För dammägarna som omfattas, se avsnitt 2.1.3, ska kontaktuppgifter uppges till SOS Alarm på SOS Alarms blankett om kontaktuppgifter. > För eventuella övriga larmmottagare ska kontaktuppgifter uppges till SOS Alarm på SOS Alarms blankett om kontaktuppgifter. För alla larmmottagare gäller följande om kontaktuppgifterna: > För larmmottagare som har angett ett funktionsnummer (telefon/mobil/rakel med telefonanslutning) görs utalarmering snabbt och samordnat med stöd av SOS Alarms system där larmrutinen lagts in i förväg. > För larmmottagare som har angett annan kontaktväg görs larmningen manuellt, och tar därför längre tid Larmrutin Larmning för dammanläggningar som omfattas i de särskilda larmplanerna görs på följande sätt, se figur 2. 11/21

12 Figur 2 Larmrutiner med särskild larmplan för X-älven Larmrutinen beskrivs nedan: 1 Dammägaren ringer till SOS Alarm på larmnumret och begär utlarmning för X- älven, damm Y med SOS-kod Z. Dammägaren uppger också sitt namn och telefonnummer samt när larmkonferensen ska hållas. Larmkonferensen kan tidigast hållas ca 15 minuter efter att larmmeddelandet har skickats ut till larmmottagarna. Om dammägaren vill att larmkonferensen ska hållas vid ett senare tillfälle så kan denne begära detta. Det är från Driftledningen på [Företag/Organisation]. Mitt namn är [namn] och mitt telefonnummer är [telefonnummer] Jag vill aktivera larm för [dammhaveri/allvarliga problem vid dammanläggning] för [X-älven] och damm [damm Y, SOS-Kod Z]. Larmkonferens ska hållas [tid] minuter efter att larmmeddelande gått ut. 2 SOS Alarm larmar enligt larmplan. Ordinarie larmvägar används. SOS Alarm larmar larmmottagare som har anmält ett funktionsnummer till SOS Alarm genom att ett förbestämt automatiskt larmmeddelande skickas via telefon/mobil samtidigt till alla larmmottagare. Larmmeddelandet skickas både som ett talat meddelande till fasta telefoner, mobila telefoner och Rakelmobiler med telefonianslutning och som ett skrivet meddelande (SMS) till mobiler. 12/21

13 Detta är ett viktigt meddelande från SOS Alarm. Med anledning av [Dammbrott/Allvarligt problem] på [damm Y] i [Xälven] kallas du till en telefonkonferens. Ring in på telefonnummer: Slå sedan kod: #. Jag repeterar Slå sedan kod: #. Mötet startar [datum eller idag] klockan [tidpunkt]. Tryck 1 om du kan delta i telefonkonferensen. Tryck 2 om du inte kan delta i telefonkonferensen. Tryck # för att repetera meddelandet. SOS Alarm larmar manuellt larmmottagare som har anmält andra kontaktvägar till SOS Alarm, exempelvis personsökare eller Rakel utan telefonianslutning. Denna larmning tar längre tid. 3 Larmmottagare svarar om de kan delta vid larmkonferensen eller om de inte kan delta genom att knappa in svarsalternativ 1 respektive 2. Om larmmottagaren vill höra meddelandet ännu en gång knappar denne in #. Om en larmmottagare lagt på luren kan denne ringa tillbaka till SOS Alarm på det nummer som användes vid utlarmningen för att höra larmmeddelandet igen. SOS Alarm skickar ett SMS som bekräftelse till larmmottagare. 4 SOS Alarm anordnar larmkonferens vid tidpunkten som anges i larmmeddelandet. Larmkonferensen genomförs enligt nedan: Larmkonferensen startas upp med att SOS Alarm frågar om berörd länsstyrelse och räddningstjänst är med. Dammägaren informerar om det inträffade. Länsstyrelsens samordningsansvar tar vid. Vid mötet fattas beslut om när och hur nästa möte hålls. SOS Alarm spelar in larmkonferensen och lägger ut i WIS (Webbaserat informationssystem). Detta möjliggör för berörda aktörer som av någon anledning inte deltog vid larmkonferensen att ta del av vad som sagts. 5 Efter larmkonferensen påbörjar alla larmmottagare arbete enligt sina beredskapsplaner och samverkar inom olika samverkansgrupper. Samverkan mellan olika grupper kan ske genom att länsstyrelsen begär att SOS Alarm anordnar samverkanskonferenser, gruppkombinerar olika talgrupper i Rakel eller på annat sätt. 13/21

14 2.2 Larmrutin för övriga dammanläggningar För dammanläggningar som inte ingår i de särskilda larmplanerna ska generell (lokal) larmplan användas vid dammhaveri och allvarliga problem Dammanläggningar med och utan larmavtal Alla dammanläggningar som inte omfattas av des särskilda larmplanerna omfattas av larmrutinerna som beskrivs i avsnitt Det finns skillnader som beror på om dammanläggningarna ingår i larmavtal eller inte. Skillnaderna beskrivs nedan. > Dammanläggningar som ingår i Svenska kraftnäts larmavtal: Dammanläggningar i konsekvensklass 1 och 2 ingår i Svenska kraftnäts larmavtal. Uppgifter om dessa dammanläggningar finnas därmed inlagda i SOS Alarms system. I figur 3 framgår var de är belägna. Att SOS Alarm har uppgifter om dessa dammanläggningar i sitt system gör att dammägaren enbart behöver informera SOS Alarm om dammanläggningens namn och kod för att SOS Alarm ska kunna identifiera larmmottagarna i sitt system och genomföra utalarmeringen. > Dammanläggningar som inte ingår i något larmavtal: För övriga dammanläggningar i konsekvensklass 3 och oklassificerade dammar kan samma rutin användas även om uppgifter om dessa dammanläggningar inte finns i SOS Alarms system. För dessa dammanläggningar måste dammägaren när denne ringer till SOS Alarm informera SOS Alarm om var dammanläggningen är belägen för att SOS Alarm ska kunna genomföra utalarmeringen. Dammägare som omfattas av de särskilda larmrutinerna kan upprätta egna larmavtal med SOS Alarm för ytterligare dammar. Då läggs även uppgifter om dessa dammar in i SOS Alarms system vilket möjliggör för dammägaren att använda det särskilda larmnumret vid larmning även för dessa dammar. 14/21

15 Larmplaner för dammhaveri Dammanläggning med generell larmplan Figur 3 Dammanläggningar i konsekvensklass 1 och 2 med generella larmplaner i SOS Alarms system Larmmottagare i generell larmplan Larmmottagare i en generell larmplan är: > räddningstjänsten i den kommun dammen är belägen, > ambulans (vid behov), 15/21

16 > polis, > länsstyrelsen i det län dammen är belägen Larmrutin Larmning för dammanläggningar som omfattas i de generella larmplanerna görs på följande sätt, se figur 4. Figur 4 Larmrutiner enligt generell larmplan för dammhaveri och allvarliga problem Larmrutinen beskrivs nedan: 1 Dammägaren ringer till SOS Alarm och begär utlarmning för damm X. Dammägare som har ett särskilt larmnummer: o o Det särskilda larmnumret ska användas om dammen ingår i Svenska kraftnäts eller företagets eget larmavtal och därmed finns en generell larmplan i SOS Alarms system. Dammägaren anger även dammens SOS-kod Z. 112 ska användas om dammen inte ingår i ett särskilt avtal. Övriga dammägare ringer SOS Alarm på telefonnummer 112. o o Om dammanläggningen har konsekvensklass 1 eller 2 finns en generell larmplan i SOS Alarms system, Om dammanläggningen inte finns i SOS Alarms system informerar dammägaren SOS Alarm om var dammanläggningen ligger. 16/21

17 2 SOS Alarm larmar berörd räddningstjänst, polis och länsstyrelse. Ambulans larmas vid behov. Vid behov tilldelar SOS Alarm en RAPS-talgrupp för samverkan mellan organisationerna Räddningstjänst, Ambulans, Polis och SOS Alarm. 3 Länsstyrelsens Tjänsteman i Beredskap (TiB) kontaktar dammägaren och de beslutar i samråd om ytterligare åtgärder. 4 Länsstyrelsen begär vid behov att SOS Alarm anordnar samverkanskonferens. 2.3 Privatpersoner ringer 112 Om en privatperson upptäcker ett haveri eller allvarliga problem vid en damm, eller översvämning längs ett vattendrag, ska denne ringa SOS Alarm på 112 och informera om det inträffade. SOS Alarm kan kontrollera i systemet om någon damm i konsekvensklass 1+, 1 eller 2, eller någon annan damm som det finns ett särskilt larmavtal för, finns i närheten av den som ringer. Om så är fallet kontaktar SOS Alarm dammägaren. Om dammägaren bedömer att det är lämpligt begär han att SOS Alarm larmar larmmottagare enligt särskild eller generell larmplan. 17/21

18 3 Administrativt 3.1 Larmavtalets omfattning Svenska kraftnäts avtal med SOS Alarm för larmrutiner omfattar: > Särskilda larmplaner (larmmottagare) för dammanläggningar i konsekvensklass 1+ och 1 i de tio reglerade älvarna > Särskilda larm- och telefonnummer för berörda dammägare > Ajourhållning av uppgifter om dammar i konsekvensklass 1+, 1 och 2 i SOS Alarms system > Alarmering enligt larmplanerna vid behov > Genomförande av provlarm på begäran av styrgruppen (en per älv per år) > Genomförande av provlarm i samband med övningar på begäran av dammägare Svenska kraftnät förser SOS Alarm med uppgifter om dammar samt larmmottagare för respektive älv. Svenska kraftnät förser SOS Alarm med GIS-skikt och uppgifter över de drygt 500 dammanläggningar i konsekvensklass 1+, 1 och 2 i landet. I underlaget framgår vilken larmplan som ska användas för respektive dammanläggning. Uppgifterna om dammanläggningarna kommer från dammägarnas årsrapportering till länsstyrelsen. Följande uppgifter levereras som GIS-skikt och i tabellform till SOS Alarm från Svenska kraftnät: > Dammanläggningens namn > Älv > Konsekvensklass > Ägare > Län > Aktuell larmplan (Anges som larmplan X-älven eller generell larmplan) > Koordinater Uppgifterna om larmmottagare i de särskilda larmplanerna kommer från tidigare versioner av larmplanerna. 18/21

19 3.2 Styrgrupp En styrgrupp finns för larmrutinerna. Styrgruppen består av representanter för Svenska kraftnät, SOS Alarm och de dammägare som erhållit larmnummer i Svenska kraftnäts larmavtal. Styrgruppens uppgift är att följa upp och utveckla larmrutinerna. I uppgifterna ingår bl.a. att kvalitetssäkra uppgifter om dammar, att provlarm kommer till stånd samt att utvärdera provlarmen. 3.3 Informationsinsatser Svenska kraftnät och SOS Alarm upprättar 2015 ett informationsblad om larmrutinerna som kan användas av representanterna i styrgruppen för att informera om rutinerna. Nedan beskrivs de huvudsakliga informationsinsatserna under 2015: > Svenska kraftnät informerar branschföreningarna Sveriges Energi, SveMin och SVAF. Dessa informerar i sin tur sina medlemmar. > Svenska kraftnät informerar länsstyrelserna via NordSAM, ÖSAM och SydSAM. > Representanter för dammägare i styrgruppen informerar om rutinerna vid älvgruppsmöten. Informationsinsatser om larmrutiner kan kombineras med informationsinsatser om rutiner för varning och information till allmänheten. 3.4 Provlarm I larmavtalet ingår att SOS Alarm ska genomföra ett provlarm per särskild larmplan per år. Styrgruppen planerar genomförandet av provlarmen. Dammägarrepresentanterna i styrgruppen ansvarar för att provlarmen kommer till stånd. SOS Alarm genomför provlarmen, sammanställer och delger Svenska kraftnät och styrgruppen resultaten. Provlarmen genomförs på samma sätt som ett skarpt larm skulle genomföras med följande undantag; > Endast larmmottagare med funktionsnummer larmas vid provlarmningarna. > De inspelande larmkonferenserna läggs inte ut i WIS. > Dammägare och SOS Alarm använder ordet provlarm istället för larm, se nedan. 19/21

20 Dammägarens provlarmning: Detta är en övning Det är från Driftledningen på [Företag/Organisation]. Mitt namn är [namn] och mitt telefonnummer är [telefonnummer] Jag vill aktivera provlarm för [dammhaveri/allvarliga problem vid dammanläggning] för [X-älven] och damm [damm Y, SOS-Kod Z]. Larmkonferens ska hållas [tid] minuter efter att larmmeddelande gått ut. SOS Alarms larmmeddelande vid provlarm: Detta är en övning Detta är ett viktigt meddelande från SOS Alarm. Med anledning av provlarm för [dammhaveri/allvarliga problem vid dammanläggning] i [damm Y] i [X-älven] kallas du till en telefonkonferens. Ring in på telefonnummer: Slå sedan kod: #. Jag repeterar Slå sedan kod: #. Mötet startar [datum eller idag] klockan [tidpunkt]. Tryck 1 om du kan delta i telefonkonferensen. Tryck 2 om du inte kan delta i telefonkonferensen. Tryck # för att repetera meddelandet. Provlarmningen avslutas med att larmmottagare ringer upp till larmkonferensen enligt instruktionerna i SOS Alarms larmmeddelande. Efter att provlarmen genomförts skickar SOS Alarm uppgifter om hur det gick till styrgruppen. Styrgruppen träffas för att följa upp resultatet och diskutera eventuella justeringar. Ytterligare provlarm kan göras i samband med övningar. Dammägaren kontaktar då SOS Alarm och kommer överens om genomförandet. Svenska kraftnät delges uppgifter om när och hur provlarmningen ska genomföras. 3.5 Finansiering Svenska kraftnäts avtal med SOS Alarm finansieras av anslagspost 1:10 Elberedskapsanslaget. 20/21

21 3.6 Årlig uppföljning, översyn och upphandling Larmavtalet upphandlas årligen. I samband med upphandlingen av larmavtalet för nästkommande år gör styrgruppen en översyn av larmrutinerna, larmmottagare i de särskilda larmplaner, uppgifter om dammanläggningarna i SOS Alarms system, behov av ytterligare särskilda larmplaner, behov av att komplettera SOS Alarms system med ytterligare dammanläggningar, etc. Svenska kraftnät ger uppgifter om dammanläggningar och förändringar samlat till SOS Alarm. Uppgifterna baseras på sammanställning av dammägares årsrapporteringen till länsstyrelserna. Uppföljning, översyn och upphandling görs i september. 3.7 Larmmottagares kontaktuppgifter Alla larmmottagare ansvarar för att de egna kontaktuppgifterna hos SOS Alarm är korrekta och uppdaterade. Eventuella ändringar meddelas till SOS Alarms kundsupport eller ). För samhällsaktörer som har larmavtal med SOS Alarm används ordinarie larmvägar. För dammägare och eventuella övriga larmmottagare ska kontaktuppgifter delges SOS Alarms kundtjänst på SOS Alarms blankett för detta ändamål. 3.8 Övrigt Det kan vara lämpligt för larmmottagare att lägga in SOS Alarms telefonnummer i sina telefoner så att det tydligt framgår att det är SOS Alarm är som ringer. Samtidigt kan det vara lämpligt att larmmottagarna lägger in en särskild ringsignal för det telefonnumret för att säkerställa att ringsignalen uppmärksammas. 21/21

Ärendenr: 2016/1076 Version: (rev ) Nationella rutiner för larmning och varning vid dammhaveri

Ärendenr: 2016/1076 Version: (rev ) Nationella rutiner för larmning och varning vid dammhaveri Ärendenr: 2016/1076 Version: 2016-06-22 (rev. 2016-10-19) Nationella rutiner för larmning och varning vid dammhaveri Förord Det är av särskilt stor vikt att utalarmering från dammägare till berörda samhällsaktörer

Läs mer

Dnr: 2015/715 Datum: 2015-04-16. Nationella rutiner för varning och information vid dammhaverier

Dnr: 2015/715 Datum: 2015-04-16. Nationella rutiner för varning och information vid dammhaverier Dnr: 2015/715 Datum: 2015-04-16 Nationella rutiner för varning och information vid dammhaverier Förord Syftet med enhetliga rutiner för varning och information är att möjliggöra snabb och effektiv varning

Läs mer

Handlingsplan för utveckling av beredskap för dammhaverier

Handlingsplan för utveckling av beredskap för dammhaverier 2015-03-06 2014/1936 Handlingsplan för utveckling av beredskap för dammhaverier Redovisning av regeringsuppdrag om dammsäkerhet Innehåll 1 Uppdraget och dess genomförande... 5 1.1 Uppdragsbeskrivning...

Läs mer

Rakel Tillsammans med SOS Alarm

Rakel Tillsammans med SOS Alarm Sidan 1 av 10 Rakel Tillsammans med SOS Alarm Sidan 2 av 10 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Rakel... 1 Tillsammans med... 1 SOS Alarm... 1 1 Revisionshistorik... 3 2 Förord... 4 3 Inledning... 4 4 SOS Alarms Rakeluppdrag...

Läs mer

Samverkan och kriskommunikation vid samhällsstörningar i Norrbottens län

Samverkan och kriskommunikation vid samhällsstörningar i Norrbottens län Samverkan och kriskommunikation vid samhällsstörningar i Norrbottens län Bakgrund till strategierna Utvecklingsprocessen Strategierna Strategierna beskriver bland annat: Krishanteringssystemet Samverkansgrupper

Läs mer

Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps författningssamling

Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps författningssamling Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps författningssamling Indikatorer för bedömning av landstingets generella krisberedskap Norrbottens läns landsting dnr 3520-16 Syftet med en bedömning av landstingets

Läs mer

Samverkansplattform, en metod

Samverkansplattform, en metod Samverkansplattform, en metod Vid en extra ordinär händelse är det viktigt att det finns en accepterad och fastställd rutin för hur händelsen ska hanteras. Det går självklart inte att säga att så här kommer

Läs mer

Samordnad kommunikation

Samordnad kommunikation Samordnad kommunikation - före, under och efter samhällsstörningar i Gävleborgs län Regional kommunikationsstrategi Utgiven november 2015 Tryck: Taberg Media Group Produktion: Länsstyrelsen Gävleborg Innehållsförteckning

Läs mer

SwedCOLD 10 oktober 07

SwedCOLD 10 oktober 07 SwedCOLD 10 oktober 07 Riksrevisionens rapport om vattenkraftdammar Klimat- och sårbarhetsutredningens slutbetänkande Beredskap för dammbrott SvK:s handbok Dammsäkerhet egenkontroll och tillsyn Riksrevisionens

Läs mer

/2066. Dammsäkerhetsutvecklingen i Sverige 2013

/2066. Dammsäkerhetsutvecklingen i Sverige 2013 1 2013-12-17 2013/2066 Dammsäkerhetsutvecklingen i Sverige 2013 3 Sammanfattning Svenska kraftnät verkar för att främja dammsäkerheten i landet, svarar för tillsynsvägledning avseende dammsäkerhet enligt

Läs mer

Överenskommelse om effektivare samverkan i Södermanlands län i händelse av en krissituation mm DSAM

Överenskommelse om effektivare samverkan i Södermanlands län i händelse av en krissituation mm DSAM Bilaga 4 ÖVERENSKOMMELSE 1(7) Gert Andersson 0155-26 40 72 Överenskommelse om effektivare samverkan i Södermanlands län i händelse av en krissituation mm DSAM I händelse av en krissituation och höjd beredskap

Läs mer

Styrdokument för krisberedskap Sotenäs kommun , enligt överenskommelse med MSB och SKL

Styrdokument för krisberedskap Sotenäs kommun , enligt överenskommelse med MSB och SKL KA 2016/147 1/8 Styrdokument för krisberedskap Sotenäs kommun 2015-2018, enligt överenskommelse med MSB och SKL KA 2016/147 2/8 Styrdokument för kommunens krisberedskap 2015-2018 Överenskommelsen om kommunernas

Läs mer

KRISHANTERINGSPLAN Ledningsplan för allvarliga och extraordinära händelser i Ronneby kommun

KRISHANTERINGSPLAN Ledningsplan för allvarliga och extraordinära händelser i Ronneby kommun Dnr: 2014 000094 KRISHANTERINGSPLAN Ledningsplan för allvarliga och extraordinära händelser i Ronneby kommun Antagen av Ronneby Kommunfullmäktige 2015 02 26, rev 2016 03 21 Dnr: 2014 000094 Innehåll 1.

Läs mer

Kommunikationsplan vid kris

Kommunikationsplan vid kris Antagen av kommunfullmäktige 13 juni 2002, 82 Reviderad av kommunfullmäktige 13 februari 2009, 4 Reviderad kommunfullmäktige 25 oktober 2012, 145 Innehåll 1 Kommunikationsplan för Arboga kommun 5 1.1

Läs mer

Nationella riktlinjer för samverkan i Rakel

Nationella riktlinjer för samverkan i Rakel Nationella riktlinjer för samverkan i Rakel Regional nivå Datum: 201-05-29 Publ. nr. MSB 420 MSB:s kontakt: Enheten för system och tjänster Tel vxl 0771-240 240 Innehållsförteckning 1 Inledning... 4 1.1

Läs mer

Beredskapsplanering för dammbrott och höga flöden Ett pilotprojekt i Ljusnan

Beredskapsplanering för dammbrott och höga flöden Ett pilotprojekt i Ljusnan Beredskapsplanering för dammbrott och höga flöden Ett pilotprojekt i Ljusnan Deltagare från SwedPower: Claes-Olof Brandesten Kjell Wester Joakim Evertson Thomas Hedvall Marina Uljanova Romanas Ascila m

Läs mer

Överenskommelse om samverkan för krishantering i Jämtlands län

Överenskommelse om samverkan för krishantering i Jämtlands län Plan Diarienummer 450-6307-2014 Överenskommelse om samverkan för krishantering i Jämtlands län Före, under och efter en kris. Omslagsbild Fjällräddningsövning Skalstugevägen, Medstugan vårvintern 2013.

Läs mer

Larm och samverkansplattform för kommunikation och lägesuppfattning för den svenska beredskapen vid nukleära olyckor

Larm och samverkansplattform för kommunikation och lägesuppfattning för den svenska beredskapen vid nukleära olyckor Larm och samverkansplattform för kommunikation och lägesuppfattning för den svenska beredskapen vid nukleära olyckor Projekt 10 från handlingsplanen för den svenska beredskapen för radiologiska och nukleära

Läs mer

Vägledning för gemensam Rakelanvändning

Vägledning för gemensam Rakelanvändning Vägledning för gemensam Rakelanvändning Västernorrlands län Västernorrland Styrdokument Sida 2 av 10 Sida 3 av 10 Innehållsförteckning 1 Inledning... 4 2 Användningsområden... 4 2.1 Mötesformer med Rakel...

Läs mer

Nationella riktlinjer för WIS. Sammanfattning

Nationella riktlinjer för WIS. Sammanfattning Nationella riktlinjer för WIS Sammanfattning Varför behöver vi ett gemensamt system? För samlade lägesbilder och helhetssyn Genom att aktörer delar information på ett likartat sätt i WIS får man en sammanfattning

Läs mer

Förslag till Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter om kommuners och landstings risk- och sårbarhetsanalyser

Förslag till Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter om kommuners och landstings risk- och sårbarhetsanalyser Förslag till Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter om kommuners och landstings risk- och sårbarhetsanalyser Myndigheten för samhällsskydd och beredskap föreskriver följande med stöd

Läs mer

Kungsörs kommuns författningssamling Nr D.5

Kungsörs kommuns författningssamling Nr D.5 Kommunikationsplan för Kungsörs kommun vid kris Antagen av kommunfullmäktige 2012-09-10, 83 KS-handling nr 30/2012 Planen ersätter tidigare antagen plan från 2005-09-26, 109 senast reviderad av kommunfullmäktige

Läs mer

Bilaga. till Överenskommelse om samverkan före, under och efter samhällsstörningar i Västerbottens län SORSELE " MALÅ " STORUMAN " NORSJÖ " SKELLEFTEÅ

Bilaga. till Överenskommelse om samverkan före, under och efter samhällsstörningar i Västerbottens län SORSELE  MALÅ  STORUMAN  NORSJÖ  SKELLEFTEÅ Bilaga till Överenskommelse om samverkan före, under och efter samhällsstörningar i SORSELE MALÅ STORUMAN NORSJÖ VILHELMINA LYCKSELE DOROTEA SKELLEFTEÅ ÅSELE ROBERTSFORS VINDELN BJURHOLM VÄNNÄS NORDMALING

Läs mer

Nyhetsbrev nr 4. Från teori till praktisk handling. Den 28 oktober 2014

Nyhetsbrev nr 4. Från teori till praktisk handling. Den 28 oktober 2014 Nyhetsbrev nr 4 Den 28 oktober 2014 I det här nyhetsbrevet kan du läsa om satsningen i Program för samverkan Stockholmsregionen där flera samhällsaktörer tillsammans stärker förmågan att samverka vid olika

Läs mer

Krissamverkan Gotland

Krissamverkan Gotland Version 2015-06-04 Frida Blixt, Länsstyrelsen i Gotlands län Krissamverkan Gotland samverkansorgan i Gotlands län Innehåll Inledning... 2 Grundläggande nationella principer... 3 Samhällets skyddsvärden...

Läs mer

Överenskommelse. Samverkan före, under och efter samhällsstörningar i Västerbottens län SORSELE " MALÅ " STORUMAN " NORSJÖ " SKELLEFTEÅ VILHELMINA

Överenskommelse. Samverkan före, under och efter samhällsstörningar i Västerbottens län SORSELE  MALÅ  STORUMAN  NORSJÖ  SKELLEFTEÅ VILHELMINA Överenskommelse Samverkan före, under och efter samhällsstörningar i Västerbottens län SORSELE MALÅ STORUMAN NORSJÖ VILHELMINA LYCKSELE DOROTEA SKELLEFTEÅ ÅSELE ROBERTSFORS VINDELN BJURHOLM VÄNNÄS NORDMALING

Läs mer

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 1 (10) Anvisningar om hur statlig ersättning för kommunernas krisberedskap får användas

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 1 (10) Anvisningar om hur statlig ersättning för kommunernas krisberedskap får användas samhällsskydd och beredskap 1 (10) Anvisningar om hur statlig ersättning för kommunernas krisberedskap får användas samhällsskydd och beredskap 2 (10) Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 2. Exempel

Läs mer

Arbetsinstruktion RRC-funktionen

Arbetsinstruktion RRC-funktionen Datum: 2017-04-25 Version: 1.3 Status: Beslutad på Räddsam Handläggare: Jonathan Sjöberg Arbetsinstruktion RRC-funktionen Arbetsuppgifter Regional räddningschef (RRC) är en gemensam ledningsresurs för

Läs mer

Talgrupper för kommunal ledning inom Kalmar län

Talgrupper för kommunal ledning inom Kalmar län samhällsskydd och beredskap Exempel Kalmar län 1 (5) Christer Wiklund tel. nr 010-240 5172 christer.wiklund@msb.se Talgrupper för kommunal ledning inom Kalmar län Notera: Detta dokument kan användas som

Läs mer

Utvärdering av övning för utveckling av samverkan vid olyckor på Hjälmaren

Utvärdering av övning för utveckling av samverkan vid olyckor på Hjälmaren Utvärdering av övning för utveckling av samverkan vid olyckor på Hjälmaren Genomfördes 12 november 2009 www.lansstyrelsen.se 2010-04-23 Dnr: 455-02299-2010 Utvärdering av övning för utveckling av samverkan

Läs mer

Ärendenr: 2016/1361 Version: Översyn av älvgruppers verksamhet

Ärendenr: 2016/1361 Version: Översyn av älvgruppers verksamhet Ärendenr: 2016/1361 Version: 2016-09-16 Översyn av älvgruppers verksamhet Förord Älvgrupper finns för ca 30-tal vattendrag i landet. Älvgrupper bildades på 1990- talet efter Älvsäkerhetsutredningens (SOU

Läs mer

Föredragande borgarrådet Sten Nordin anför följande.

Föredragande borgarrådet Sten Nordin anför följande. PM 2014: RI (Dnr 307-877/2014) Förslag till Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter om kommuners och landstings risk- och sårbarhetsanalyser Remiss från Myndigheten för samhällsskydd

Läs mer

Handlingsplan för Samhällsstörning

Handlingsplan för Samhällsstörning Handlingsplan för Samhällsstörning Kungsbacka kommun 2015-10-29 Sammanfattning Det här dokumentet beskriver Kungsbacka kommuns fastlagda mål och riktlinjer för arbetet med krisberedskap. Handlingsplanen

Läs mer

RAPPORT 1(12) Version: 2008-01-14. Dammsäkerhet - pilotprojekt särskild granskning

RAPPORT 1(12) Version: 2008-01-14. Dammsäkerhet - pilotprojekt särskild granskning RAPPORT 1(12) Version: 2008-01-14 Dammsäkerhet - pilotprojekt särskild granskning 2 (12) Innehållsförteckning 1. BAKGRUND... 3 2. PILOTPROJEKTET... 4 2.1. Diskussioner...4 2.1.1. Balans mellan egenkontroll

Läs mer

regional samordning och inriktning av krisberedskap och räddningstjänst i Södermanlands län

regional samordning och inriktning av krisberedskap och räddningstjänst i Södermanlands län S t r a t e g i f ö r regional samordning och inriktning av krisberedskap och räddningstjänst i Södermanlands län Med våra gemensamma resurser i Södermanland står vi starkare tillsammans och kan hantera

Läs mer

Regional utbildnings- och övningsstrategi

Regional utbildnings- och övningsstrategi Regional utbildnings- och övningsstrategi 2017 2020 Länsstyrelsen en samlande kraft Sverige är indelat i 21 län och varje län har en länsstyrelse och en landshövding. Länsstyrelsen är regeringens ombud

Läs mer

Plan för hantering av extraordinära händelser

Plan för hantering av extraordinära händelser 1 (8) Typ: Plan Giltighetstid: Tills vidare Version: 2.0 Fastställd: KF 2013-11-13, 147 Uppdateras: 2015 Plan för hantering av extraordinära händelser Innehållsförteckning 1. Bakgrund 2. Syfte 3. Risk-

Läs mer

Krisledningsplan för Oxelösunds kommun

Krisledningsplan för Oxelösunds kommun för Oxelösunds kommun Del 1 Övergripande beskrivning och åtgärdsplan Dokumenttyp Fastställd av Beslutsdatum Reviderat Riktlinjer Kommunstyrelsen Dokumentansvarig Förvaring Dnr Säkerhetsstrateg kommunstyrelseförvaltningen

Läs mer

Styrdokument för krisberedskap i Vara kommun

Styrdokument för krisberedskap i Vara kommun Styrdokument för krisberedskap i Vara kommun Antagen av kommunfullmäktige 2017-02-27 11 Innehållsförteckning 1 Inledning... 1 2 Ansvar och roller i kommunens krisberedskapsarbete... 1 3 Genomförande av

Läs mer

KRISHANTERINGSORGANISATION

KRISHANTERINGSORGANISATION Godkänd av: Rose-Marie Frebran Utfärdad: 2009-10-05 1(10) Länsstyrelsen i Örebro län: KRISHANTERINGSORGANISATION Länsstyrelsen i Örebro län stödjer, samverkar med och samordnar berörda aktörer vid fredstida

Läs mer

Vägledning för gemensam Lync-användning Västernorrlands län

Vägledning för gemensam Lync-användning Västernorrlands län Vägledning för gemensam Lync-användning Västernorrlands län Länsstyrelsen Västernorrland Styrdokument Sida 2 av 7 Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Användningsområden... 3 2.1 Mötesformer med Lync...

Läs mer

Talgruppshantering tillsammans med SOS Alarm

Talgruppshantering tillsammans med SOS Alarm Sidan 1 av 8 Talgruppshantering tillsammans med SOS Alarm Sidan 2 av 8 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Talgruppshantering tillsammans med SOS Alarm... 1 1 Revisionshistorik... 3 2 Inledning... 4 3 Talgrupper för

Läs mer

Rakel för de samhällsviktiga kollektivtrafikbolagen

Rakel för de samhällsviktiga kollektivtrafikbolagen Rakel för de samhällsviktiga kollektivtrafikbolagen 2 Kollektivtrafikbolagen och Rakel Vad är Rakel? Rakel är ett digitalt radiokommunikationssystem med en egen infrastruktur utbyggt över hela Sverige.

Läs mer

Redovisning CBRNE-övning

Redovisning CBRNE-övning www.lansstyrelsen.se/orebro Redovisning CBRNE-övning - Samverkansövning 3 oktober Dnr: 455-9117-2012 1 1 Bakgrund Örebro län är ett nordiskt logistik- och transportcentrum där det löper transportflöden

Läs mer

Rutin för befäl inom RäddSam F

Rutin för befäl inom RäddSam F Skriven av Fastställd av Fastställd den Reviderad av Reviderad den AB RäddSam F-möte 2014-02-25 2014-02-04 www.raddsamf.se Rutin för befäl inom RäddSam F Syfte Denna rutin fastställer vilka befogenheter

Läs mer

Samverkanskonferenser. Länsstyrelseforum

Samverkanskonferenser. Länsstyrelseforum Samverkanskonferenser Länsstyrelseforum 2014-09-30 Nationella Samverkanskonferenser Ger myndigheter, näringsliv och andra organisationer möjlighet att samverka när händelser bedöms få konsekvenser på nationell

Läs mer

Kriskommunikationsplan Båstads kommun

Kriskommunikationsplan Båstads kommun Kriskommunikationsplan Båstads kommun Januari 2014 Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 1.1 Bakgrund... 3 1.2 Mål... 3 1.3 Syfte... 3 1.4 Målgrupper... 3 2. Uppdraget... 5 2.1 Krisinformationsorganisationen...

Läs mer

Plan för hantering av extraordinära händelser och höjd beredskap

Plan för hantering av extraordinära händelser och höjd beredskap 1 (7) Plan för hantering av extraordinära händelser och höjd beredskap Med extraordinär händelse avses sådan händelse, som avviker från det normala, innebär en allvarlig störning eller överhängande risk

Läs mer

Ledningsplan för samhällsstörning och extraordinär händelse Mandatperioden 2015-2018

Ledningsplan för samhällsstörning och extraordinär händelse Mandatperioden 2015-2018 1(7) Ledningsplan för samhällsstörning och extraordinär händelse Mandatperioden 2015-2018 Antagen av kommunfullmäktige 20150921, 122 2(7) Innehåll Innehåll... 2 Mål för kommunens krisberedskap... 3 Riskbild...

Läs mer

2014-12-12 2014/2324. Dammsäkerhetsutvecklingen i Sverige 2014

2014-12-12 2014/2324. Dammsäkerhetsutvecklingen i Sverige 2014 1 2014-12-12 2014/2324 Dammsäkerhetsutvecklingen i Sverige 2014 3 3 Sammanfattning Enligt förordningen (2007:1119) med instruktion för Affärsverket svenska kraftnät ska verket främja dammsäkerheten i

Läs mer

Vägledning om tillsyn av gränsdammar

Vägledning om tillsyn av gränsdammar Beredskap och säkerhet Gunilla Nyberg Dnr 2013/45 2013-04-18 VÄGLEDNING Vägledning om tillsyn av gränsdammar 1 Bakgrund Enligt miljöbalken kap 26 6 ska tillsynsmyndigheterna samarbeta med varandra. Miljötillsynsförordningen

Läs mer

Baspresentation

Baspresentation Baspresentation 151028 37 Aktörer i samverkan Länsstyrelsen Stockholm Kommuner i Stockholms län (26 st.) Stockholms läns landsting Polisen Region Stockholm Försvarsmakten Militärregion Mitt Kustbevakningen,

Läs mer

Styrdokument för kommunens krisberedskap

Styrdokument för kommunens krisberedskap Verksamhetsstöd - Kommunkansli Reinhold Sehlin, 0485-476 15 reinhold.sehlin@morbylanga.se POLICY Datum 2015-10-19 Beslutande Kommunfullmäktige 214 2015-12-21 Sida 1(7) Dnr 2015/000694-161 Nummer i författningssamlingen

Läs mer

Projektorganisation. Kriskommunikation över kommungränserna i Skåne Nordväst. Projektet har initierats av kommundirektörerna i Skåne Nordväst

Projektorganisation. Kriskommunikation över kommungränserna i Skåne Nordväst. Projektet har initierats av kommundirektörerna i Skåne Nordväst Projektorganisation Kriskommunikation över kommungränserna i Skåne Nordväst Projektet har initierats av kommundirektörerna i Skåne Nordväst Tillsammans blir vi starka. När samhället skakas av kriser sluter

Läs mer

Arbetsbeskrivning för. Skåne Nordvästs. Kommunikatör i Beredskap (KiB)

Arbetsbeskrivning för. Skåne Nordvästs. Kommunikatör i Beredskap (KiB) Arbetsbeskrivning för Skåne Nordvästs Kommunikatör i Beredskap (KiB) 0 Detta dokument utgör slutrapport på projektet Kriskommunikation Skåne Nordväst. Dokumentet utgör ett förslag på beredskapsorganisation

Läs mer

4.7. Att kommunicera i kris. Målgrupper

4.7. Att kommunicera i kris. Målgrupper Att kommunicera i kris Information om en kris ska snabbt nå allmänheten, medarbetare inom Region Skåne och de samverkande organisationer som berörs. Vid en kris kan det behöva kallas in extra kommunikatörsresurser

Läs mer

Kommittédirektiv. Översyn av samhällets alarmeringstjänst. Dir. 2011:106. Beslut vid regeringssammanträde den 1 december 2011

Kommittédirektiv. Översyn av samhällets alarmeringstjänst. Dir. 2011:106. Beslut vid regeringssammanträde den 1 december 2011 Kommittédirektiv Översyn av samhällets alarmeringstjänst Dir. 2011:106 Beslut vid regeringssammanträde den 1 december 2011 Sammanfattning En utredare ska se över samhällets alarmeringstjänst. Syftet med

Läs mer

KRISLEDNING I SIGTUNA KOMMUN

KRISLEDNING I SIGTUNA KOMMUN KRISLEDNING I SIGTUNA KOMMUN LEDNINGSPLAN FÖR EXTRAORDINÄRA HÄNDELSER, HÖJD BEREDSKAP OCH ANDRA ALLVARLIGA HÄNDELSER Antagen av kommunfullmäktige den 15 december 2011 Dnr KS/2011:691 Innehåll 1 Inledning...5

Läs mer

Instruktion för sjukvård vid publika evenemang

Instruktion för sjukvård vid publika evenemang Instruktion för sjukvård vid publika evenemang i Kalmar län Arrangörsversion Giltighet Tills vidare. Målgrupp Arrangörer av publika evenemang i Kalmar län Ansvarig för dokumentet Kris och beredskapsenheten

Läs mer

Programmeringsanvisningar för lokal, regional och nationell nivå

Programmeringsanvisningar för lokal, regional och nationell nivå Programmeringsanvisningar för lokal, regional och nationell nivå Datum: 2012-10-02 Publ.nr: MSB471 ISBN 978-91-7383-275-5 Diarienummer: 10194-2010 MSB:s kontakt: Enheten för system och tjänster Rakelverksamheten

Läs mer

Bilaga 4, Målframtagningsarbetet under planeringen inför SAMÖ 2016 processbeskrivning, analys och reflektioner, mars 2016

Bilaga 4, Målframtagningsarbetet under planeringen inför SAMÖ 2016 processbeskrivning, analys och reflektioner, mars 2016 Bilaga 4 Sammanställning av inlämnade egna mål från 28 aktörer i SAMÖ 2016 Aktörerna lämnade in målen i nuvarande versioner vid tiden då SAMÖ 2016 ställdes in. Därför har några av aktörerna angett att

Läs mer

HUR FÅR DU REDA PÅ ATT ETT DAMMBROTT SKETT? KAN DET HÄNDA I VÅR KOMMUN? Risken för dammbrott är mycket liten men det går heller inte att utesluta.

HUR FÅR DU REDA PÅ ATT ETT DAMMBROTT SKETT? KAN DET HÄNDA I VÅR KOMMUN? Risken för dammbrott är mycket liten men det går heller inte att utesluta. HUR FÅR DU REDA PÅ ATT ETT DAMMBROTT SKETT? LÅNGÅ Det finns just nu inget särskilt tekniskt system för att varna de som bor i riskområdet vid ett dammbrott. I ett samarbete mellan kraftindustrin och berörda

Läs mer

händelse av dammbrott

händelse av dammbrott 1(5) STYRDOKUMENT DATUM 2014-03-12 Mottagande av utrymda från Jokkmokks kommun i händelse av dammbrott Dokumenttyp Dokumentnamn Fastställd/upprättad Beslutsinstans Giltighetstid Plan Mottagande av utrymda

Läs mer

Uppföljning och utvärdering av MSB:s regelbundna samverkanskonferenser på nationell nivå

Uppföljning och utvärdering av MSB:s regelbundna samverkanskonferenser på nationell nivå MSB-51.1 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap PM 1 (8) SI-SAM Fredrik Djurklou & Maria Pålsson 0722035873/0725203366 fredrik.djurklou@msb.se maria.palsson@msb.se Uppföljning och utvärdering av MSB:s

Läs mer

Informationsplan. vid kris. Antagen av kommunstyrelsen

Informationsplan. vid kris. Antagen av kommunstyrelsen Informationsplan vid kris Antagen av kommunstyrelsen 2012-08-30 101 Information vid kris Kommunens information vid kris syftar till att ge drabbade, allmänhet, personal, samverkande organisationer och

Läs mer

Årsrapportering av dammsäkerhet

Årsrapportering av dammsäkerhet Årsrapportering av dammsäkerhet Vägledning till dammägare Version 2014-12-10 OBSERVERA Årsrapportering till länsstyrelserna ska göras för dammar i konsekvensklass 1+, 1 och 2 (enligt RIDAS/GruvRIDAS) senast

Läs mer

Regional samverkansanalys avseende samverkan via Rakel vid allvarliga och extraordinära händelser inom Kalmar län

Regional samverkansanalys avseende samverkan via Rakel vid allvarliga och extraordinära händelser inom Kalmar län samhällsskydd och beredskap Exempel: Kalmar län 1 (17) Christer Wiklund tel. nr 010-240 5172 christer.wiklund@msb.se Regional samverkansanalys avseende samverkan via Rakel vid allvarliga och extraordinära

Läs mer

Guide fö r SOS Alarms hantering av suicidrisk inöm Jö nkö pings la n

Guide fö r SOS Alarms hantering av suicidrisk inöm Jö nkö pings la n 2013-01-30 Guide fö r SOS Alarms hantering av suicidrisk inöm Jö nkö pings la n Rutinen är antagen av styrgrupp F samverkan 2013-01-30 SOS Alarm har på uppdrag av Staten genom alarmeringsavtalet uppdraget

Läs mer

Samverkan vid skogsbrand, hygges- och naturvårdsbränning i Västerbotten.. Rolf Lundin, Räddningstjänsten Umeå

Samverkan vid skogsbrand, hygges- och naturvårdsbränning i Västerbotten.. Rolf Lundin, Räddningstjänsten Umeå Samverkan vid skogsbrand, hygges- och naturvårdsbränning i Västerbotten.. Rolf Lundin, Räddningstjänsten Umeå INBJUDAN till årets SKOGSBRANDMÖTE INFORMATION OCH RUTINER VID SKOGSBRAND, HYGGES- OCH NATURVÅRDSBRÄNNING

Läs mer

Regional samverkansanalys avseende samverkan via Rakel vid allvarliga och extraordinära händelser inom Jönköpings län

Regional samverkansanalys avseende samverkan via Rakel vid allvarliga och extraordinära händelser inom Jönköpings län Bo Edström Christer Wiklund Exempel Jönköpings Regional Samverkansanalys 1 (21) Regional samverkansanalys avseende samverkan via Rakel vid allvarliga och extraordinära händelser inom Jönköpings Notera:

Läs mer

Dnr: KRISKOMMUNIKATIONSPLAN

Dnr: KRISKOMMUNIKATIONSPLAN 2015 03 26 Dnr: 2014 000094 KRISKOMMUNIKATIONSPLAN Innehåll Inledning... 2 Syfte... 2 Ansvarsprincipen... 2 Bemanning och inkallning av informationsorganisationen... 2 Lokaler... 3 Kommunikationsarbete

Läs mer

Dnr: Samverkan RAKEL i Örebro län

Dnr: Samverkan RAKEL i Örebro län Dnr: 450-1278-2013 Samverkan RAKEL i Örebro län 2012-2013 Projektrapport 2:4 2012 Samverkan RAKEL Örebro län 2012-2013 Projektansvarig: Petter Kärrlander Telefon: 019-19 30 43 E-post: petter.karrlander@lansstyrelsen.se

Läs mer

Plan för tillsynsvägledning dammsäkerhet 2014-2016

Plan för tillsynsvägledning dammsäkerhet 2014-2016 SVENSKA KRAFTNÄT 2014-09-10 Dnr: 2014/814 Plan för tillsynsvägledning dammsäkerhet 2014-2016 Förord Svenska kraftnät har tagit fram en reviderad plan för tillsynsvägledning dammsäkerhet för att tydliggöra

Läs mer

Kommittédirektiv. En samordnad alarmeringstjänst. Dir. 2015:113. Beslut vid regeringssammanträde den 12 november 2015

Kommittédirektiv. En samordnad alarmeringstjänst. Dir. 2015:113. Beslut vid regeringssammanträde den 12 november 2015 Kommittédirektiv En samordnad alarmeringstjänst Dir. 2015:113 Beslut vid regeringssammanträde den 12 november 2015 Sammanfattning En särskild utredare ska analysera och föreslå hur en nationell alarmeringsfunktion

Läs mer

Smörgåsbord av syfte och mål för regionala samverkansövningar

Smörgåsbord av syfte och mål för regionala samverkansövningar samhällsskydd och beredskap PM 1 (14) SÖ-UUTV Thomas Bengtsson 010-240 22 12 thomas.bengtsson@msb.se Smörgåsbord av syfte och mål för regionala samverkansövningar Innehållsföreteckning Inledning...2 Övergripande

Läs mer

SVENS! /459/8 PROTOKOLL. Elberedskapsrådet möte 3/2014

SVENS! /459/8 PROTOKOLL. Elberedskapsrådet möte 3/2014 SVENS! Beredskap och säkerhet Magnus Lommerdal 2014-12-03 2014/459/8 PROTOKOLL Elberedskapsrådet möte 3/2014 Närvarande Johan Askerlund Greta Berg Daniel Jonsson Remy Kolessar Bo Krantz (ordförande) Ove

Läs mer

Processen för att ta fram syfte och mål vid regionala samverkansövningar

Processen för att ta fram syfte och mål vid regionala samverkansövningar MSB-51.1 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap PM 1 (5) SÖ-UÖVR Thomas Bengtsson 010-240 22 12 thomas.bengtsson@msb.se Processen för att ta fram syfte och mål vid regionala samverkansövningar Inledning

Läs mer

Information och samverkan inom dammsäkerhetsområdet

Information och samverkan inom dammsäkerhetsområdet SVENSKA KRAFTNÄT Ärendenr: 2015/1399 Version: 1,0 Information och samverkan inom dammsäkerhetsområdet Plan för Svenska kraftnäts samverkan, informations-, och kunskapsutbyte inom dammsäkerhetsområdet 2015-2017

Läs mer

Utbildningsmaterial inför införandet av RAKEL i sjukvården Skåne Etapp 1 2010-05-17

Utbildningsmaterial inför införandet av RAKEL i sjukvården Skåne Etapp 1 2010-05-17 Utbildningsmaterial inför införandet av RAKEL i sjukvården Skåne Etapp 1 2010-05-17 Stefan Lundh -2010 Inledning Innan du påbörjar denna utbildningen bör du har gått MSB s utbildning i hur RAKEL fungerar.

Läs mer

Information om konsekvensutredning

Information om konsekvensutredning 2015-01-21 2015/129 INFORMATION rev. 2015-12-08 Information om konsekvensutredning och dammsäkerhetsklass - Hur berörs du som dammägare? SvK2022, v3.0, 2014-06-10 1/6 1 Inledning Den 1 juli 2014 infördes

Läs mer

Plan för samhällsstörning och extraordinära händelser - ledningsplan. Lysekils Kommun

Plan för samhällsstörning och extraordinära händelser - ledningsplan. Lysekils Kommun Plan för samhällsstörning och extraordinära händelser - ledningsplan Lysekils Kommun Dokumentnamn: Plan för samhällsstörning och extraordinära händelser - ledningsplan Dnr: LKS 2013-184 Handläggare: Christer

Läs mer

Posom-plan. Plan för psykiskt och socialt omhändertagande vid krissituationer

Posom-plan. Plan för psykiskt och socialt omhändertagande vid krissituationer Posom-plan Plan för psykiskt och socialt omhändertagande vid krissituationer 1 Innehåll Krishanteringssystemet... 3 Psykiskt och socialt omhändertagande - POSOM... 4 När och hur skall planen användas...

Läs mer

Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps författningssamling

Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps författningssamling Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps författningssamling Utgivare: Key Hedström, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap ISSN 2000-1886 Allmänna råd Utkom från trycket den 13 mars 2014 Myndigheten

Läs mer

Dammsäkerhetsklassificering

Dammsäkerhetsklassificering 2015/957 2015-05-27 Dammsäkerhetsklassificering Tillsynsvägledning - Frågor och svar Förord Det nya regelverket för dammsäkerhet innehåller flera delar, bl.a. lagtexten om klassificering i 11 kap. 24-26

Läs mer

Krishanteringsplan - livsmedel och dricksvatten

Krishanteringsplan - livsmedel och dricksvatten Styrdokument, plan 2016-02-01 Dnr MN/2016:21 Krishanteringsplan - livsmedel och dricksvatten Nivå: Miljönämnden Antagen: 2016-02-01 Reviderad: Giltig t.o.m.: 2016-12-31 Ansvarig ägare: Miljöchef 1 Innehåll

Läs mer

Yttrande över betänkande, En myndighet för alarmering, SOU 2013:33

Yttrande över betänkande, En myndighet för alarmering, SOU 2013:33 Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Handläggare: Nils Edsmalm TJÄNSTEUTLÅTANDE 2013-08-08 Hälso- och sjukvårdsnämnden 2013-09-03, p 7 1 (7) HSN 1305-0577 Yttrande över betänkande, En myndighet för alarmering,

Läs mer

Sammanfattning av. Kris och katastrofmedicinsk beredskapsplan för Landstinget i Östergötland

Sammanfattning av. Kris och katastrofmedicinsk beredskapsplan för Landstinget i Östergötland Sammanfattning av Kris och katastrofmedicinsk beredskapsplan för Landstinget i Östergötland Allvarlig händelse innebär inom hälso- och sjukvården en händelse som är så omfattande eller allvarlig att resurserna

Läs mer

LEDNINGSPLAN Vid kriser och extraordinära händelser Kommunledningsförvaltningen Februari 2016

LEDNINGSPLAN Vid kriser och extraordinära händelser Kommunledningsförvaltningen Februari 2016 LEDNINGSPLAN Vid kriser och extraordinära händelser Kommunledningsförvaltningen Februari 2016 Antagen av kommunfullmäktige 2016-03-17 Innehåll INLEDNING... 3 KRISHANTERINGENS GRUNDPRINCIPER... 3 REVIDERING...

Läs mer

Styrdokument för krisberedskap. Ragunda kommun 2015-2018

Styrdokument för krisberedskap. Ragunda kommun 2015-2018 Styrdokument för krisberedskap Ragunda kommun 2015-2018 Innehåll Termer... 3 1. Inledning... 4 1.1 Mål med styrdokumentet enligt överenskommelsen... 4 2. Krav enligt lagen om Extraordinära händelser...

Läs mer

Höga flöden i Uppsala! - erfarenheter och lärdomar. 16 oktober 2013

Höga flöden i Uppsala! - erfarenheter och lärdomar. 16 oktober 2013 Höga flöden i Uppsala! - erfarenheter och lärdomar 16 oktober 2013 Agenda Händelseutveckling: före, under och efter Länsstyrelsen samverkansroll i denna händelse Erfarenheter som vi dragit Frågor Före

Läs mer

Övningsvärdering - övning Alma från sjukvården Region Skåne

Övningsvärdering - övning Alma från sjukvården Region Skåne Övningsvärdering - övning Alma från sjukvården Region Skåne Tisdagen den 30 september 2014 genomfördes en samverkansövning med deltagare från Kristianstad Österlen Airport, räddningstjänst nordost, polis

Läs mer

Vattenreglering vad är det?

Vattenreglering vad är det? VATTENREGLERING Lars Skymberg, Fortum Vattenreglering vad är det? Med vattenreglering avses ändring av vattenföring och vattenstånd i ett vattendrag till förmån för annan vattenverksamhet, i vårt fall

Läs mer

Regional katastrofmedicinsk plan för Region Skåne

Regional katastrofmedicinsk plan för Region Skåne Regional katastrofmedicinsk plan för Region Skåne Inledning: I det moderna samhället strävar vi efter robusthet och olycksprevention. Samtidigt är det viktig att inse att samhället är sårbart. Stora olyckor

Läs mer

Bilaga 1 Aktö rernas syfte öch delma l

Bilaga 1 Aktö rernas syfte öch delma l Kultur- och samhällsbyggnadsenheten Bilaga 1 till Övningsbestämmelser 2013-09-12 sid 1 (9) Bilaga 1 Aktö rernas syfte öch delma l Innehållsförteckning Boxholms kommun... 2 Finspångs kommun... 2 Försvarsmakten

Läs mer

Riktlinjer för bestämning av dimensionerande flöden för dammanläggningar Nyutgåva 2007 & Uppföljning av åtgärdsbehov

Riktlinjer för bestämning av dimensionerande flöden för dammanläggningar Nyutgåva 2007 & Uppföljning av åtgärdsbehov Riktlinjer för bestämning av dimensionerande flöden för dammanläggningar Nyutgåva 2007 & Uppföljning av åtgärdsbehov Claes-Olof Brandesten, Vattenfall Dammsäkerhetsutveckling i Sverige SwedCOLD temadag

Läs mer

Informationsplan vid extraordinära händelser, stora olyckor och andra kriser. Antagen av Kommunfullmäktige , 69

Informationsplan vid extraordinära händelser, stora olyckor och andra kriser. Antagen av Kommunfullmäktige , 69 Informationsplan vid extraordinära händelser, stora olyckor och andra kriser Antagen av Kommunfullmäktige 2009-08-27, 69 Dokumentets historia Upprättad: 2009-03-26 Antagen: 2009-08-27 Reviderad: 2015-10-29

Läs mer

Krisberedskap - Älvsbyns kommun

Krisberedskap - Älvsbyns kommun 1(6) 2016-02-10 Krisberedskap - Älvsbyns kommun 2016-2019 Enligt överenskommelsen mellan staten (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap) och Sveriges Kommuner och Landsting om kommunernas krisberedskap

Läs mer

Malmö stad Arbetsmarknads-, gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen 1 (2)

Malmö stad Arbetsmarknads-, gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen 1 (2) Malmö stad Arbetsmarknads-, gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen 1 (2) Datum 2015-11-02 Vår referens Pia Oredsson Birgersson Informationschef Pia.Oredsson@malmo.se Tjänsteskrivelse Krisledningsplan

Läs mer

En trygg, säker och störningsfri region

En trygg, säker och störningsfri region Bilaga till avsiktsförklaring En trygg, säker och störningsfri region - modell för regional samverkan Samverkan i en växande region En snabb expansion under senare år har gjort Stockholm till en av Europas

Läs mer

Generaldirektör. Överdirektör. Avdelningen för utbildning, övning och beredskap. Karlstad. Enheten för utveckling av räddningstjänst och krishantering

Generaldirektör. Överdirektör. Avdelningen för utbildning, övning och beredskap. Karlstad. Enheten för utveckling av räddningstjänst och krishantering Internrevisionen Generaldirektör Överdirektör Kommunikationsdirektör Ekonomi- och planeringsdirektör HR-direktör Chefsjurist verksamhetsstöd Service- och säkerhetsenheten Rättsenheten Ekonomienheten Personalenheten

Läs mer