Dnr: 2014/700 rev (rev ) Nationella larmrutiner vid dammhaverier

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Dnr: 2014/700 rev. 2014-05-16 (rev. 2015-02-02) Nationella larmrutiner vid dammhaverier"

Transkript

1 Dnr: 2014/700 rev (rev ) Nationella larmrutiner vid dammhaverier

2

3 Förord Syftet med enhetliga larmrutiner för de stora reglerade älvarna är att möjliggöra snabb och effektiv utalarmering från dammägare till berörda samhällsaktörer. Detta är av särskilt stor vikt för dammanläggningar där ett haveri bedöms kunna orsaka allvarliga skador och störningar med stor geografisk spridning. Svenska kraftnät verkställer införandet av larmrutinerna hos SOS Alarm genom att upprätta ett larmavtal med SOS Alarm. Larmavtalet innebär inte att Svenska kraftnät tar över dammägarens ansvar för larmningen eller larmmottagarnas ansvar för uppdatering av kontaktuppgifter. Larmrutinerna omfattar dammägarens alarmering fram till den första larmkonferensen. Samverkan samt vidare larmning/informationsspridning/inkallning av berörs inte. Inte heller varning och information till allmänheten berörs i detta dokument. Larmrutinerna har reviderats i januari De beskriver gällande larmrutiner från och med 2015 som har införts i SOS Alarms system och testats under 2014.

4

5 Innehåll 1 Inledning Larmning av samhällsaktörer vid dammhaverier Rutinernas syfte och målgrupp Larmavtalet i korthet Larmrutiner Larmrutin för dammanläggningar i konsekvensklass 1+ och 1 i de tio stora kraftverksälvarna Särskilda larmplaner Dammanläggningar i konsekvensklass 1+ och 1 i de tio stora kraftverksälvarna Dammägare som kan larma Larmnummer och särskilt telefonnummer för kontakt med TiB-myndigheter Larmmottagare och kontaktuppgifter Larmrutin Larmrutin för övriga dammanläggningar Dammanläggningar med och utan larmavtal Larmmottagare i generell larmplan Larmrutin Privatpersoner ringer Administrativt Larmavtalets omfattning Styrgrupp Informationsinsatser Provlarm Finansiering Årlig uppföljning, översyn och upphandling Larmmottagares kontaktuppgifter Övrigt /21

6 1 Inledning 1.1 Larmning av samhällsaktörer vid dammhaverier Om ett allvarligt problem eller ett haveri inträffar i en stor damm är det väsentligt att berörda samhällsaktörer får information om det som inträffat så fort som möjligt. Detta för att aktörer med ansvar för krisberedskap snarast ska kunna påbörja krisberedskapsarbetet. Dammägaren har ansvar för att larma berörda aktörer. För att larmningen ska kunna genomföras snabbt och effektivt bör planer för larmning finnas upprättade. Dessa planer bör även övas regelbundet. För dammar där ett dammhaveri kan orsaka allvarliga konsekvenser inom ett stort geografiskt område är det lämpligt att upprätta särskilda larmplaner och att upprätta larmavtal med SOS Alarm för utalarmeringen. 1.2 Rutinernas syfte och målgrupp Syftet med detta dokument är att beskriva: > Rutiner för larmning av samhällsaktörer vid allvarliga problem och haverier vid dammanläggningar, > Arbetet med provlarmningar och ajourhållning av rutinerna. Avsikten är att rutinerna ska gälla för dammanläggningar i dammsäkerhetsklass A, B och C enligt kap. miljöbalken. Fram tills dammsäkerhetsklassificeringen är genomförd gäller rutinerna för dammar i konsekvensklass 1+, 1 och 2 enligt kraftindustrins respektive gruvindustrins riktlinjer för dammsäkerhet. I detta dokument används konsekvensklass genomgående. Rutinerna kommer att ses över och uppdateras vid behov. Målgruppen för rutinerna är dammägare, SOS Alarm, länsstyrelser, räddningstjänster och andra larmmottagare. 1.3 Larmavtalet i korthet Larmplaner för dammar finns i SOS Alarms system antingen genom Svenska kraftnäts larmavtal med SOS Alarm eller genom dammägares egna larmavtal med SOS Alarm. Svenska kraftnäts larmavtal omfattar alla dammar i konsekvensklass 1+, 1 och 2 och ett larmnummer som kan användas av de sju dammägare i landet med dammar i konsekvensklass 1+. Dessa dammägare har även särskilda telefonnummer för att komma i kontakt med Tjänstemän i Beredskap på olika myndigheter. Övriga dammägare larmar på 112. Det är de drygt 500 dammanläggningar med störst samhällskonsekvenser vid dammhaveri som omfattas av Svenska kraftnäts larmavtal. Därtill kan dammägare ha 6/21

7 egna larmavtal med SOS Alarm för ytterligare dammar. Om en dammägare har ett larmavtal med SOS Alarm får denne ett särskilt larmnummer. Alla dammägare med särskilt larmnummer får särskilda koder för sina dammar i SOS Alarms system. Dessa koder ska (helst) uppges vid larmning. 7/21

8 2 Larmrutiner Två rutiner för larmning är framtagna: > Larmrutin för dammanläggningar i konsekvensklass 1+ och 1 i de tio stora kraftverksälvarna (avsnitt 2.1) > Larmrutin för övriga dammanläggningar enligt generell larmplan (avsnitt 2.2) 2.1 Larmrutin för dammanläggningar i konsekvensklass 1+ och 1 i de tio stora kraftverksälvarna Särskilda larmplaner Särskilda larmplaner har upprättats för dammhaveri och allvarliga problem i dammar i konsekvensklass 1+ och 1 i de tio stora reglerade älvarna i landet, se figur 1. En larmplan är upprättad per älv. Detta innebär att gruppen av larmmottagare för en av dessa älvar är oberoende av vilken av dammarna i konsekvensklass 1+ eller 1 i älven som havererat. De särskilda larmplanerna ska användas både vid ett konstaterat dammhaveri och vid allvarliga problem i någon av dammanläggningarna i konsekvensklass 1 och 1+. > Vid ett dammhaveri larmar dammägaren enligt larmrutinen i avsnitt > Vid allvarliga problem kan dammägaren antingen larma enligt larmrutinen i avsnitt eller stämma av med länsstyrelsens Tjänsteman i Beredskap innan larmning begärs. (Dammägaren bör redan i ett tidigt skede av en problemutveckling ha en dialog med berörd länsstyrelse om behovet av samordning och information.) Dammanläggningar i konsekvensklass 1+ och 1 i de tio stora kraftverksälvarna Det är ca 140 dammanläggningar i konsekvensklass 1+ och 1 i följande älvar som omfattas: > Luleälven > Skellefteälven > Umeälven > Ångermanälven > Indalsälven 8/21

9 > Ljungan > Ljusnan > Dalälven > Klarälven > Göta älv Särskilda larmplaner för dammhaveri för dammanläggningar i dessa älvar Luleälven Skellefteälven Umeälven Ångermanälven Indalsälven Ljungan Ljusnan Dalälven Klarälven Göta älv Figur 1 Dammanläggningar med särskilda larmplaner i SOS Alarms system 9/21

10 2.1.3 Dammägare som kan larma De dammägare som har dammar i konsekvensklass 1+ eller 1 i ovanstående älvar kan larma enligt den särskilda larmningsrutinen som beskrivs i Det är följande dammägare: > Vattenfall Vattenkraft > Fortum Generation > Statkraft Sverige > E.ON Vattenkraft > Skellefteå Kraft > Vattenregleringsföretagen > Skellefteälvens vattenregleringsföretag Larmnummer och särskilt telefonnummer för kontakt med TiB-myndigheter Ovanstående dammägare har tilldelats två telefonnummer: > ett gemensamt larmnummer, och > ett företagsspecifikt telefonnummer för kontakt med TiB-myndigheter eller räddningstjänst. Dammägaren använder larmnumret för larmning vid allvarliga problem respektive haverier vid dammanläggningar i konsekvensklass 1+ och 1 i de 10 stora älvarna (figur 1) samt för övriga dammanläggningar i konsekvensklass 1 och 2 (figur 3). (Om någon av de berörda dammägarna har ett eget larmavtal med SOS Alarm för andra dammar kan larmnumret användas även för dessa. För dammar som inte ingår i något larmavtal ska 112 användas.) Det företagsspecifika telefonnumret ska användas när dammägaren vill komma i kontakt med en Tjänsteman i Beredskap (TiB) på någon myndighet eller med en Räddningschef i Beredskap (RCB) på räddningstjänst. Dammägaren ringer SOS Alarm som förmedlar kontakten till efterfrågad aktör. Detta telefonnummer kan användas för företagets alla dammanläggningar. Vid andra allvarliga problem vid en vattenkraftanläggning, som exempelvis brand eller personskada, ska 112 användas för kontakt med SOS Alarm. 10/21

11 2.1.5 Larmmottagare och kontaktuppgifter Larmmottagare i de särskilda larmplanerna: > Räddningstjänster i kommuner längs älven > Regionala myndigheter Länsstyrelse, Polis, Landsting > Centrala myndigheter MSB, Svenska kraftnät, Trafikverket > Ägare/Verksamhetsutövare med dammar i älven > Övriga berörda eventuella övriga berörda som ska få larmet beslutas efter diskussion i älvgruppen I största möjliga mån bör larmmottagaren vara en beredskapsfunktion som är i tjänst dygnet runt. Sådana beredskapsfunktioner är Tjänsteman i Beredskap (TiB) på centrala och regionala myndigheter, Räddningschef i Beredskap (RCB) på räddningstjänsten, Driftcentral eller Vakthavande ingenjör hos dammägare. Larmmottagares kontaktuppgifter: > För samhällsaktörer som har larmavtal med SOS Alarm används ordinarie larmvägar. > För dammägarna som omfattas, se avsnitt 2.1.3, ska kontaktuppgifter uppges till SOS Alarm på SOS Alarms blankett om kontaktuppgifter. > För eventuella övriga larmmottagare ska kontaktuppgifter uppges till SOS Alarm på SOS Alarms blankett om kontaktuppgifter. För alla larmmottagare gäller följande om kontaktuppgifterna: > För larmmottagare som har angett ett funktionsnummer (telefon/mobil/rakel med telefonanslutning) görs utalarmering snabbt och samordnat med stöd av SOS Alarms system där larmrutinen lagts in i förväg. > För larmmottagare som har angett annan kontaktväg görs larmningen manuellt, och tar därför längre tid Larmrutin Larmning för dammanläggningar som omfattas i de särskilda larmplanerna görs på följande sätt, se figur 2. 11/21

12 Figur 2 Larmrutiner med särskild larmplan för X-älven Larmrutinen beskrivs nedan: 1 Dammägaren ringer till SOS Alarm på larmnumret och begär utlarmning för X- älven, damm Y med SOS-kod Z. Dammägaren uppger också sitt namn och telefonnummer samt när larmkonferensen ska hållas. Larmkonferensen kan tidigast hållas ca 15 minuter efter att larmmeddelandet har skickats ut till larmmottagarna. Om dammägaren vill att larmkonferensen ska hållas vid ett senare tillfälle så kan denne begära detta. Det är från Driftledningen på [Företag/Organisation]. Mitt namn är [namn] och mitt telefonnummer är [telefonnummer] Jag vill aktivera larm för [dammhaveri/allvarliga problem vid dammanläggning] för [X-älven] och damm [damm Y, SOS-Kod Z]. Larmkonferens ska hållas [tid] minuter efter att larmmeddelande gått ut. 2 SOS Alarm larmar enligt larmplan. Ordinarie larmvägar används. SOS Alarm larmar larmmottagare som har anmält ett funktionsnummer till SOS Alarm genom att ett förbestämt automatiskt larmmeddelande skickas via telefon/mobil samtidigt till alla larmmottagare. Larmmeddelandet skickas både som ett talat meddelande till fasta telefoner, mobila telefoner och Rakelmobiler med telefonianslutning och som ett skrivet meddelande (SMS) till mobiler. 12/21

13 Detta är ett viktigt meddelande från SOS Alarm. Med anledning av [Dammbrott/Allvarligt problem] på [damm Y] i [Xälven] kallas du till en telefonkonferens. Ring in på telefonnummer: Slå sedan kod: #. Jag repeterar Slå sedan kod: #. Mötet startar [datum eller idag] klockan [tidpunkt]. Tryck 1 om du kan delta i telefonkonferensen. Tryck 2 om du inte kan delta i telefonkonferensen. Tryck # för att repetera meddelandet. SOS Alarm larmar manuellt larmmottagare som har anmält andra kontaktvägar till SOS Alarm, exempelvis personsökare eller Rakel utan telefonianslutning. Denna larmning tar längre tid. 3 Larmmottagare svarar om de kan delta vid larmkonferensen eller om de inte kan delta genom att knappa in svarsalternativ 1 respektive 2. Om larmmottagaren vill höra meddelandet ännu en gång knappar denne in #. Om en larmmottagare lagt på luren kan denne ringa tillbaka till SOS Alarm på det nummer som användes vid utlarmningen för att höra larmmeddelandet igen. SOS Alarm skickar ett SMS som bekräftelse till larmmottagare. 4 SOS Alarm anordnar larmkonferens vid tidpunkten som anges i larmmeddelandet. Larmkonferensen genomförs enligt nedan: Larmkonferensen startas upp med att SOS Alarm frågar om berörd länsstyrelse och räddningstjänst är med. Dammägaren informerar om det inträffade. Länsstyrelsens samordningsansvar tar vid. Vid mötet fattas beslut om när och hur nästa möte hålls. SOS Alarm spelar in larmkonferensen och lägger ut i WIS (Webbaserat informationssystem). Detta möjliggör för berörda aktörer som av någon anledning inte deltog vid larmkonferensen att ta del av vad som sagts. 5 Efter larmkonferensen påbörjar alla larmmottagare arbete enligt sina beredskapsplaner och samverkar inom olika samverkansgrupper. Samverkan mellan olika grupper kan ske genom att länsstyrelsen begär att SOS Alarm anordnar samverkanskonferenser, gruppkombinerar olika talgrupper i Rakel eller på annat sätt. 13/21

14 2.2 Larmrutin för övriga dammanläggningar För dammanläggningar som inte ingår i de särskilda larmplanerna ska generell (lokal) larmplan användas vid dammhaveri och allvarliga problem Dammanläggningar med och utan larmavtal Alla dammanläggningar som inte omfattas av des särskilda larmplanerna omfattas av larmrutinerna som beskrivs i avsnitt Det finns skillnader som beror på om dammanläggningarna ingår i larmavtal eller inte. Skillnaderna beskrivs nedan. > Dammanläggningar som ingår i Svenska kraftnäts larmavtal: Dammanläggningar i konsekvensklass 1 och 2 ingår i Svenska kraftnäts larmavtal. Uppgifter om dessa dammanläggningar finnas därmed inlagda i SOS Alarms system. I figur 3 framgår var de är belägna. Att SOS Alarm har uppgifter om dessa dammanläggningar i sitt system gör att dammägaren enbart behöver informera SOS Alarm om dammanläggningens namn och kod för att SOS Alarm ska kunna identifiera larmmottagarna i sitt system och genomföra utalarmeringen. > Dammanläggningar som inte ingår i något larmavtal: För övriga dammanläggningar i konsekvensklass 3 och oklassificerade dammar kan samma rutin användas även om uppgifter om dessa dammanläggningar inte finns i SOS Alarms system. För dessa dammanläggningar måste dammägaren när denne ringer till SOS Alarm informera SOS Alarm om var dammanläggningen är belägen för att SOS Alarm ska kunna genomföra utalarmeringen. Dammägare som omfattas av de särskilda larmrutinerna kan upprätta egna larmavtal med SOS Alarm för ytterligare dammar. Då läggs även uppgifter om dessa dammar in i SOS Alarms system vilket möjliggör för dammägaren att använda det särskilda larmnumret vid larmning även för dessa dammar. 14/21

15 Larmplaner för dammhaveri Dammanläggning med generell larmplan Figur 3 Dammanläggningar i konsekvensklass 1 och 2 med generella larmplaner i SOS Alarms system Larmmottagare i generell larmplan Larmmottagare i en generell larmplan är: > räddningstjänsten i den kommun dammen är belägen, > ambulans (vid behov), 15/21

16 > polis, > länsstyrelsen i det län dammen är belägen Larmrutin Larmning för dammanläggningar som omfattas i de generella larmplanerna görs på följande sätt, se figur 4. Figur 4 Larmrutiner enligt generell larmplan för dammhaveri och allvarliga problem Larmrutinen beskrivs nedan: 1 Dammägaren ringer till SOS Alarm och begär utlarmning för damm X. Dammägare som har ett särskilt larmnummer: o o Det särskilda larmnumret ska användas om dammen ingår i Svenska kraftnäts eller företagets eget larmavtal och därmed finns en generell larmplan i SOS Alarms system. Dammägaren anger även dammens SOS-kod Z. 112 ska användas om dammen inte ingår i ett särskilt avtal. Övriga dammägare ringer SOS Alarm på telefonnummer 112. o o Om dammanläggningen har konsekvensklass 1 eller 2 finns en generell larmplan i SOS Alarms system, Om dammanläggningen inte finns i SOS Alarms system informerar dammägaren SOS Alarm om var dammanläggningen ligger. 16/21

17 2 SOS Alarm larmar berörd räddningstjänst, polis och länsstyrelse. Ambulans larmas vid behov. Vid behov tilldelar SOS Alarm en RAPS-talgrupp för samverkan mellan organisationerna Räddningstjänst, Ambulans, Polis och SOS Alarm. 3 Länsstyrelsens Tjänsteman i Beredskap (TiB) kontaktar dammägaren och de beslutar i samråd om ytterligare åtgärder. 4 Länsstyrelsen begär vid behov att SOS Alarm anordnar samverkanskonferens. 2.3 Privatpersoner ringer 112 Om en privatperson upptäcker ett haveri eller allvarliga problem vid en damm, eller översvämning längs ett vattendrag, ska denne ringa SOS Alarm på 112 och informera om det inträffade. SOS Alarm kan kontrollera i systemet om någon damm i konsekvensklass 1+, 1 eller 2, eller någon annan damm som det finns ett särskilt larmavtal för, finns i närheten av den som ringer. Om så är fallet kontaktar SOS Alarm dammägaren. Om dammägaren bedömer att det är lämpligt begär han att SOS Alarm larmar larmmottagare enligt särskild eller generell larmplan. 17/21

18 3 Administrativt 3.1 Larmavtalets omfattning Svenska kraftnäts avtal med SOS Alarm för larmrutiner omfattar: > Särskilda larmplaner (larmmottagare) för dammanläggningar i konsekvensklass 1+ och 1 i de tio reglerade älvarna > Särskilda larm- och telefonnummer för berörda dammägare > Ajourhållning av uppgifter om dammar i konsekvensklass 1+, 1 och 2 i SOS Alarms system > Alarmering enligt larmplanerna vid behov > Genomförande av provlarm på begäran av styrgruppen (en per älv per år) > Genomförande av provlarm i samband med övningar på begäran av dammägare Svenska kraftnät förser SOS Alarm med uppgifter om dammar samt larmmottagare för respektive älv. Svenska kraftnät förser SOS Alarm med GIS-skikt och uppgifter över de drygt 500 dammanläggningar i konsekvensklass 1+, 1 och 2 i landet. I underlaget framgår vilken larmplan som ska användas för respektive dammanläggning. Uppgifterna om dammanläggningarna kommer från dammägarnas årsrapportering till länsstyrelsen. Följande uppgifter levereras som GIS-skikt och i tabellform till SOS Alarm från Svenska kraftnät: > Dammanläggningens namn > Älv > Konsekvensklass > Ägare > Län > Aktuell larmplan (Anges som larmplan X-älven eller generell larmplan) > Koordinater Uppgifterna om larmmottagare i de särskilda larmplanerna kommer från tidigare versioner av larmplanerna. 18/21

19 3.2 Styrgrupp En styrgrupp finns för larmrutinerna. Styrgruppen består av representanter för Svenska kraftnät, SOS Alarm och de dammägare som erhållit larmnummer i Svenska kraftnäts larmavtal. Styrgruppens uppgift är att följa upp och utveckla larmrutinerna. I uppgifterna ingår bl.a. att kvalitetssäkra uppgifter om dammar, att provlarm kommer till stånd samt att utvärdera provlarmen. 3.3 Informationsinsatser Svenska kraftnät och SOS Alarm upprättar 2015 ett informationsblad om larmrutinerna som kan användas av representanterna i styrgruppen för att informera om rutinerna. Nedan beskrivs de huvudsakliga informationsinsatserna under 2015: > Svenska kraftnät informerar branschföreningarna Sveriges Energi, SveMin och SVAF. Dessa informerar i sin tur sina medlemmar. > Svenska kraftnät informerar länsstyrelserna via NordSAM, ÖSAM och SydSAM. > Representanter för dammägare i styrgruppen informerar om rutinerna vid älvgruppsmöten. Informationsinsatser om larmrutiner kan kombineras med informationsinsatser om rutiner för varning och information till allmänheten. 3.4 Provlarm I larmavtalet ingår att SOS Alarm ska genomföra ett provlarm per särskild larmplan per år. Styrgruppen planerar genomförandet av provlarmen. Dammägarrepresentanterna i styrgruppen ansvarar för att provlarmen kommer till stånd. SOS Alarm genomför provlarmen, sammanställer och delger Svenska kraftnät och styrgruppen resultaten. Provlarmen genomförs på samma sätt som ett skarpt larm skulle genomföras med följande undantag; > Endast larmmottagare med funktionsnummer larmas vid provlarmningarna. > De inspelande larmkonferenserna läggs inte ut i WIS. > Dammägare och SOS Alarm använder ordet provlarm istället för larm, se nedan. 19/21

20 Dammägarens provlarmning: Detta är en övning Det är från Driftledningen på [Företag/Organisation]. Mitt namn är [namn] och mitt telefonnummer är [telefonnummer] Jag vill aktivera provlarm för [dammhaveri/allvarliga problem vid dammanläggning] för [X-älven] och damm [damm Y, SOS-Kod Z]. Larmkonferens ska hållas [tid] minuter efter att larmmeddelande gått ut. SOS Alarms larmmeddelande vid provlarm: Detta är en övning Detta är ett viktigt meddelande från SOS Alarm. Med anledning av provlarm för [dammhaveri/allvarliga problem vid dammanläggning] i [damm Y] i [X-älven] kallas du till en telefonkonferens. Ring in på telefonnummer: Slå sedan kod: #. Jag repeterar Slå sedan kod: #. Mötet startar [datum eller idag] klockan [tidpunkt]. Tryck 1 om du kan delta i telefonkonferensen. Tryck 2 om du inte kan delta i telefonkonferensen. Tryck # för att repetera meddelandet. Provlarmningen avslutas med att larmmottagare ringer upp till larmkonferensen enligt instruktionerna i SOS Alarms larmmeddelande. Efter att provlarmen genomförts skickar SOS Alarm uppgifter om hur det gick till styrgruppen. Styrgruppen träffas för att följa upp resultatet och diskutera eventuella justeringar. Ytterligare provlarm kan göras i samband med övningar. Dammägaren kontaktar då SOS Alarm och kommer överens om genomförandet. Svenska kraftnät delges uppgifter om när och hur provlarmningen ska genomföras. 3.5 Finansiering Svenska kraftnäts avtal med SOS Alarm finansieras av anslagspost 1:10 Elberedskapsanslaget. 20/21

21 3.6 Årlig uppföljning, översyn och upphandling Larmavtalet upphandlas årligen. I samband med upphandlingen av larmavtalet för nästkommande år gör styrgruppen en översyn av larmrutinerna, larmmottagare i de särskilda larmplaner, uppgifter om dammanläggningarna i SOS Alarms system, behov av ytterligare särskilda larmplaner, behov av att komplettera SOS Alarms system med ytterligare dammanläggningar, etc. Svenska kraftnät ger uppgifter om dammanläggningar och förändringar samlat till SOS Alarm. Uppgifterna baseras på sammanställning av dammägares årsrapporteringen till länsstyrelserna. Uppföljning, översyn och upphandling görs i september. 3.7 Larmmottagares kontaktuppgifter Alla larmmottagare ansvarar för att de egna kontaktuppgifterna hos SOS Alarm är korrekta och uppdaterade. Eventuella ändringar meddelas till SOS Alarms kundsupport eller ). För samhällsaktörer som har larmavtal med SOS Alarm används ordinarie larmvägar. För dammägare och eventuella övriga larmmottagare ska kontaktuppgifter delges SOS Alarms kundtjänst på SOS Alarms blankett för detta ändamål. 3.8 Övrigt Det kan vara lämpligt för larmmottagare att lägga in SOS Alarms telefonnummer i sina telefoner så att det tydligt framgår att det är SOS Alarm är som ringer. Samtidigt kan det vara lämpligt att larmmottagarna lägger in en särskild ringsignal för det telefonnumret för att säkerställa att ringsignalen uppmärksammas. 21/21

Dnr: 2015/715 Datum: 2015-04-16. Nationella rutiner för varning och information vid dammhaverier

Dnr: 2015/715 Datum: 2015-04-16. Nationella rutiner för varning och information vid dammhaverier Dnr: 2015/715 Datum: 2015-04-16 Nationella rutiner för varning och information vid dammhaverier Förord Syftet med enhetliga rutiner för varning och information är att möjliggöra snabb och effektiv varning

Läs mer

Handlingsplan för utveckling av beredskap för dammhaverier

Handlingsplan för utveckling av beredskap för dammhaverier 2015-03-06 2014/1936 Handlingsplan för utveckling av beredskap för dammhaverier Redovisning av regeringsuppdrag om dammsäkerhet Innehåll 1 Uppdraget och dess genomförande... 5 1.1 Uppdragsbeskrivning...

Läs mer

Rakel Tillsammans med SOS Alarm

Rakel Tillsammans med SOS Alarm Sidan 1 av 10 Rakel Tillsammans med SOS Alarm Sidan 2 av 10 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Rakel... 1 Tillsammans med... 1 SOS Alarm... 1 1 Revisionshistorik... 3 2 Förord... 4 3 Inledning... 4 4 SOS Alarms Rakeluppdrag...

Läs mer

SwedCOLD 10 oktober 07

SwedCOLD 10 oktober 07 SwedCOLD 10 oktober 07 Riksrevisionens rapport om vattenkraftdammar Klimat- och sårbarhetsutredningens slutbetänkande Beredskap för dammbrott SvK:s handbok Dammsäkerhet egenkontroll och tillsyn Riksrevisionens

Läs mer

Samverkansplattform, en metod

Samverkansplattform, en metod Samverkansplattform, en metod Vid en extra ordinär händelse är det viktigt att det finns en accepterad och fastställd rutin för hur händelsen ska hanteras. Det går självklart inte att säga att så här kommer

Läs mer

2014-12-12 2014/2324. Dammsäkerhetsutvecklingen i Sverige 2014

2014-12-12 2014/2324. Dammsäkerhetsutvecklingen i Sverige 2014 1 2014-12-12 2014/2324 Dammsäkerhetsutvecklingen i Sverige 2014 3 3 Sammanfattning Enligt förordningen (2007:1119) med instruktion för Affärsverket svenska kraftnät ska verket främja dammsäkerheten i

Läs mer

Beredskapsplanering för dammbrott och höga flöden Ett pilotprojekt i Ljusnan

Beredskapsplanering för dammbrott och höga flöden Ett pilotprojekt i Ljusnan Beredskapsplanering för dammbrott och höga flöden Ett pilotprojekt i Ljusnan Deltagare från SwedPower: Claes-Olof Brandesten Kjell Wester Joakim Evertson Thomas Hedvall Marina Uljanova Romanas Ascila m

Läs mer

Talgrupper för kommunal ledning inom Kalmar län

Talgrupper för kommunal ledning inom Kalmar län samhällsskydd och beredskap Exempel Kalmar län 1 (5) Christer Wiklund tel. nr 010-240 5172 christer.wiklund@msb.se Talgrupper för kommunal ledning inom Kalmar län Notera: Detta dokument kan användas som

Läs mer

Rakel för de samhällsviktiga kollektivtrafikbolagen

Rakel för de samhällsviktiga kollektivtrafikbolagen Rakel för de samhällsviktiga kollektivtrafikbolagen 2 Kollektivtrafikbolagen och Rakel Vad är Rakel? Rakel är ett digitalt radiokommunikationssystem med en egen infrastruktur utbyggt över hela Sverige.

Läs mer

händelse av dammbrott

händelse av dammbrott 1(5) STYRDOKUMENT DATUM 2014-03-12 Mottagande av utrymda från Jokkmokks kommun i händelse av dammbrott Dokumenttyp Dokumentnamn Fastställd/upprättad Beslutsinstans Giltighetstid Plan Mottagande av utrymda

Läs mer

Nyhetsbrev nr 4. Från teori till praktisk handling. Den 28 oktober 2014

Nyhetsbrev nr 4. Från teori till praktisk handling. Den 28 oktober 2014 Nyhetsbrev nr 4 Den 28 oktober 2014 I det här nyhetsbrevet kan du läsa om satsningen i Program för samverkan Stockholmsregionen där flera samhällsaktörer tillsammans stärker förmågan att samverka vid olika

Läs mer

Information och samverkan inom dammsäkerhetsområdet

Information och samverkan inom dammsäkerhetsområdet SVENSKA KRAFTNÄT Ärendenr: 2015/1399 Version: 1,0 Information och samverkan inom dammsäkerhetsområdet Plan för Svenska kraftnäts samverkan, informations-, och kunskapsutbyte inom dammsäkerhetsområdet 2015-2017

Läs mer

Ledningsplan för samhällsstörning och extraordinär händelse Mandatperioden 2015-2018

Ledningsplan för samhällsstörning och extraordinär händelse Mandatperioden 2015-2018 1(7) Ledningsplan för samhällsstörning och extraordinär händelse Mandatperioden 2015-2018 Antagen av kommunfullmäktige 20150921, 122 2(7) Innehåll Innehåll... 2 Mål för kommunens krisberedskap... 3 Riskbild...

Läs mer

Plan för tillsynsvägledning dammsäkerhet 2014-2016

Plan för tillsynsvägledning dammsäkerhet 2014-2016 SVENSKA KRAFTNÄT 2014-09-10 Dnr: 2014/814 Plan för tillsynsvägledning dammsäkerhet 2014-2016 Förord Svenska kraftnät har tagit fram en reviderad plan för tillsynsvägledning dammsäkerhet för att tydliggöra

Läs mer

Vägledning för gemensam Lync-användning Västernorrlands län

Vägledning för gemensam Lync-användning Västernorrlands län Vägledning för gemensam Lync-användning Västernorrlands län Länsstyrelsen Västernorrland Styrdokument Sida 2 av 7 Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Användningsområden... 3 2.1 Mötesformer med Lync...

Läs mer

Kriskommunikationsplan Båstads kommun

Kriskommunikationsplan Båstads kommun Kriskommunikationsplan Båstads kommun Januari 2014 Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 1.1 Bakgrund... 3 1.2 Mål... 3 1.3 Syfte... 3 1.4 Målgrupper... 3 2. Uppdraget... 5 2.1 Krisinformationsorganisationen...

Läs mer

Vattenreglering vad är det?

Vattenreglering vad är det? VATTENREGLERING Lars Skymberg, Fortum Vattenreglering vad är det? Med vattenreglering avses ändring av vattenföring och vattenstånd i ett vattendrag till förmån för annan vattenverksamhet, i vårt fall

Läs mer

Talgruppshantering tillsammans med SOS Alarm

Talgruppshantering tillsammans med SOS Alarm Sidan 1 av 8 Talgruppshantering tillsammans med SOS Alarm Sidan 2 av 8 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Talgruppshantering tillsammans med SOS Alarm... 1 1 Revisionshistorik... 3 2 Inledning... 4 3 Talgrupper för

Läs mer

Uppföljning och utvärdering av MSB:s regelbundna samverkanskonferenser på nationell nivå

Uppföljning och utvärdering av MSB:s regelbundna samverkanskonferenser på nationell nivå MSB-51.1 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap PM 1 (8) SI-SAM Fredrik Djurklou & Maria Pålsson 0722035873/0725203366 fredrik.djurklou@msb.se maria.palsson@msb.se Uppföljning och utvärdering av MSB:s

Läs mer

2011-12-13 Dnr: 2011/78. Sammanställning av rapportering avseende dammsäkerhet år 2010

2011-12-13 Dnr: 2011/78. Sammanställning av rapportering avseende dammsäkerhet år 2010 2011-12-13 Dnr: 2011/78 Sammanställning av rapportering avseende dammsäkerhet år 2010 Dammägarnas årsrapportering till länsstyrelsen samt till Flödeskonferensen avseende förhållanden vid årsskiftet 2010/2011

Läs mer

Rutin för befäl inom RäddSam F

Rutin för befäl inom RäddSam F Skriven av Fastställd av Fastställd den Reviderad av Reviderad den AB RäddSam F-möte 2014-02-25 2014-02-04 www.raddsamf.se Rutin för befäl inom RäddSam F Syfte Denna rutin fastställer vilka befogenheter

Läs mer

Övningsvärdering - övning Alma från sjukvården Region Skåne

Övningsvärdering - övning Alma från sjukvården Region Skåne Övningsvärdering - övning Alma från sjukvården Region Skåne Tisdagen den 30 september 2014 genomfördes en samverkansövning med deltagare från Kristianstad Österlen Airport, räddningstjänst nordost, polis

Läs mer

Blankett Konsekvensutredning och dammsäkerhetsklassificering - anvisningar

Blankett Konsekvensutredning och dammsäkerhetsklassificering - anvisningar 2015-05-18 2015/955 ANVISNING Blankett Konsekvensutredning och dammsäkerhetsklassificering - anvisningar och exempel Nedan följer anvisningar och kommentarer till respektive fält i blanketten Konsekvensutredning

Läs mer

Projektorganisation. Kriskommunikation över kommungränserna i Skåne Nordväst. Projektet har initierats av kommundirektörerna i Skåne Nordväst

Projektorganisation. Kriskommunikation över kommungränserna i Skåne Nordväst. Projektet har initierats av kommundirektörerna i Skåne Nordväst Projektorganisation Kriskommunikation över kommungränserna i Skåne Nordväst Projektet har initierats av kommundirektörerna i Skåne Nordväst Tillsammans blir vi starka. När samhället skakas av kriser sluter

Läs mer

Arbetsbeskrivning för. Skåne Nordvästs. Kommunikatör i Beredskap (KiB)

Arbetsbeskrivning för. Skåne Nordvästs. Kommunikatör i Beredskap (KiB) Arbetsbeskrivning för Skåne Nordvästs Kommunikatör i Beredskap (KiB) 0 Detta dokument utgör slutrapport på projektet Kriskommunikation Skåne Nordväst. Dokumentet utgör ett förslag på beredskapsorganisation

Läs mer

KRISHANTERINGSORGANISATION

KRISHANTERINGSORGANISATION Godkänd av: Rose-Marie Frebran Utfärdad: 2009-10-05 1(10) Länsstyrelsen i Örebro län: KRISHANTERINGSORGANISATION Länsstyrelsen i Örebro län stödjer, samverkar med och samordnar berörda aktörer vid fredstida

Läs mer

Smörgåsbord av syfte och mål för regionala samverkansövningar

Smörgåsbord av syfte och mål för regionala samverkansövningar samhällsskydd och beredskap PM 1 (14) SÖ-UUTV Thomas Bengtsson 010-240 22 12 thomas.bengtsson@msb.se Smörgåsbord av syfte och mål för regionala samverkansövningar Innehållsföreteckning Inledning...2 Övergripande

Läs mer

4.7. Att kommunicera i kris. Målgrupper

4.7. Att kommunicera i kris. Målgrupper Att kommunicera i kris Information om en kris ska snabbt nå allmänheten, medarbetare inom Region Skåne och de samverkande organisationer som berörs. Vid en kris kan det behöva kallas in extra kommunikatörsresurser

Läs mer

Sammanställning av rapportering avseende dammsäkerhet år 2014

Sammanställning av rapportering avseende dammsäkerhet år 2014 2015-08-20 (rev. 2015-10-23) Dnr: 2014/2343 Sammanställning av rapportering avseende dammsäkerhet år 2014 Dammägares årsrapportering till länsstyrelsen Förord Svenska kraftnät har i denna PM sammanställt

Läs mer

Guide fö r SOS Alarms hantering av suicidrisk inöm Jö nkö pings la n

Guide fö r SOS Alarms hantering av suicidrisk inöm Jö nkö pings la n 2013-01-30 Guide fö r SOS Alarms hantering av suicidrisk inöm Jö nkö pings la n Rutinen är antagen av styrgrupp F samverkan 2013-01-30 SOS Alarm har på uppdrag av Staten genom alarmeringsavtalet uppdraget

Läs mer

Elförsörjningens riktlinjer för samverkan i Rakel. Nationella och gemensamma Rakel talgrupper

Elförsörjningens riktlinjer för samverkan i Rakel. Nationella och gemensamma Rakel talgrupper Elförsörjningens riktlinjer för samverkan i Rakel Nationella och gemensamma Rakel talgrupper för samverkan inom elförsörjningen Förord 3 Affärsverket svenska kraftnät är Sveriges elberedskapsmyndighet.

Läs mer

Sammanställning av rapportering avseende dammsäkerhet år 2013

Sammanställning av rapportering avseende dammsäkerhet år 2013 2014-09-25 Dnr: 2013/2126 Sammanställning av rapportering avseende dammsäkerhet år 2013 Dammägarnas årsrapportering till länsstyrelsen m.m. Förord Svenska kraftnät har i denna PM sammanställt uppgifter

Läs mer

Regional krissamverkan i Jönköpings län

Regional krissamverkan i Jönköpings län Regional krissamverkan i Jönköpings län Innehållsansvarig: Daniel Lilja, hälso- och sjukvårdsavdelningen, Landstingets kansli, daniel.lilja@lj.se. Produktion: Informationsavdelningen, Landstingets kansli,

Läs mer

KRISHANTERINGSPLAN FÖR HULTSFREDS KOMMUN

KRISHANTERINGSPLAN FÖR HULTSFREDS KOMMUN KRISHANTERINGSPLAN FÖR HULTSFREDS KOMMUN 2013-2014 1 (2) 2013-10-25 Innehållsförteckning 1. Inledning..........................................2 1.1 Grundprinciper 2 1.2 Riskbild Hultsfreds kommun 2 1.3

Läs mer

Operativa rutiner mellan Region Skåne och SOS Alarm AB

Operativa rutiner mellan Region Skåne och SOS Alarm AB Operativa rutiner mellan Region Skåne och SOS Alarm AB Ambulanssjukvården 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Revisionsförteckning... 4 1.1 Giltighet... 5 1.2 Syfte... 5 1.3 Tillämpningsområde och avgränsningar...

Läs mer

Kommunens plan för räddningsinsatser vid Sevesoverksamheter

Kommunens plan för räddningsinsatser vid Sevesoverksamheter Kommunens plan för räddningsinsatser vid Sevesoverksamheter 1 Syftet med denna folder är att informera om vad kommunens plan för räddningsinsatser vid Sevesoverksamheter kan innehålla. Foldern tar dels

Läs mer

MSB ansvar och vidtagna åtgärder under skogsbranden i Västmanland

MSB ansvar och vidtagna åtgärder under skogsbranden i Västmanland FAKTA MSB ansvar och vidtagna åtgärder under skogsbranden i Västmanland Allmänt MSB uppgift och ansvar vid olyckor och kriser MSB:s uppgifter och ansvar för samordning och stöd vid olyckor och kriser,

Läs mer

Utbildningsmaterial inför införandet av RAKEL i sjukvården Skåne Etapp 1 2010-05-17

Utbildningsmaterial inför införandet av RAKEL i sjukvården Skåne Etapp 1 2010-05-17 Utbildningsmaterial inför införandet av RAKEL i sjukvården Skåne Etapp 1 2010-05-17 Stefan Lundh -2010 Inledning Innan du påbörjar denna utbildningen bör du har gått MSB s utbildning i hur RAKEL fungerar.

Läs mer

Försvarsdepartementet

Försvarsdepartementet Ds 2006:1 En strategi för Sveriges säkerhet Försvarsberedningens förslag till reformer REGERINGENS PROPOSITION 2005/06:133 Samverkan vid kris - för ett säkrare samhälle Säkerhetsstrategin Arbetet bör bedrivas

Läs mer

KVALITETSPLAN AUTOMATISKT BRANDLARM

KVALITETSPLAN AUTOMATISKT BRANDLARM KVALITETSPLAN AUTOMATISKT BRANDLARM Anslutet till Västra Sörmlands Räddningstjänst 1/7 Innehållsförteckning 1. Inledning 3. 2. Ansvar 3. 3. Anslutning 4. 4. Nycklar 4. 5. Organisation vid larm 4, 6. Utbildning

Läs mer

KVALITETSPLAN AUTOMATISKT BRANDLARM

KVALITETSPLAN AUTOMATISKT BRANDLARM KVALITETSPLAN AUTOMATISKT BRANDLARM anslutet till Luleå Räddningstjänst 2006-03-16 Senast utskrivet 2006-06-20 08:26 1 INLEDNING... 1 2 ANSVAR... 1 3 ANSLUTNING... 2 4 ORGANISATION VID LARM... 2 5 UTBILDNING...

Läs mer

Tillsyn och kontroll av åtagandena enligt alarmeringsavtalet mellan svenska staten och SOS Alarm Sverige AB

Tillsyn och kontroll av åtagandena enligt alarmeringsavtalet mellan svenska staten och SOS Alarm Sverige AB samhällsskydd och beredskap 1 (5) Ert datum Er referens Avdelningen för utvärdering och lärande Tillsynsenheten Jenny Selrot, 010 240 51 22 jenny.selrot@msb.se Eleonor Storm, 010 240 53 76 Regeringskansliet

Läs mer

4 Krisledningens organisation 4.1 Politisk ledningsgrupp/krisledningsnämnd 4.2 Ledningsenhet 4.3 Kansli 4.4 Informationscentral

4 Krisledningens organisation 4.1 Politisk ledningsgrupp/krisledningsnämnd 4.2 Ledningsenhet 4.3 Kansli 4.4 Informationscentral Sida 1(7) PLAN FÖR KRISLEDNING Antagen KF 2010 12 20 55 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Kommunens krishantering 2 Krisplanering 3 Mål för kommunens krisledning 3.1 Verksamhetsmål 4 Krisledningens organisation 4.1

Läs mer

Sammanfattning av. Kris och katastrofmedicinsk beredskapsplan för Landstinget i Östergötland

Sammanfattning av. Kris och katastrofmedicinsk beredskapsplan för Landstinget i Östergötland Sammanfattning av Kris och katastrofmedicinsk beredskapsplan för Landstinget i Östergötland Allvarlig händelse innebär inom hälso- och sjukvården en händelse som är så omfattande eller allvarlig att resurserna

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING. Kriskommunikationsplan

FÖRFATTNINGSSAMLING. Kriskommunikationsplan FÖRFATTNINGSSAMLING Kriskommunikationsplan 1 Kriskommunikationsplan för Norrtälje kommun vid extraordinära händelser eller vid krissituation 2012-11-13 Innehåll Inledning Mål Tilltal och förhållningssätt

Läs mer

KRISLEDNINGSPLAN. för HANTERING AV EXTRAORDINÄRA HÄNDELSER

KRISLEDNINGSPLAN. för HANTERING AV EXTRAORDINÄRA HÄNDELSER KRISLEDNINGSPLAN för HANTERING AV EXTRAORDINÄRA HÄNDELSER 1 PLAN FÖR KRISLEDNING Upprättad Gäller från Reviderad Sign 2009-05-28 2009-06-22 Antagen av KS 2009-06-15 Antagen av KF 2009-06-22 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Information till allmänheten och kommunens plan för räddningsinsats vid Schlötter Svenska AB, Hillerstorp, Gnosjö kommun.

Information till allmänheten och kommunens plan för räddningsinsats vid Schlötter Svenska AB, Hillerstorp, Gnosjö kommun. Information till allmänheten och kommunens plan för räddningsinsats vid Schlötter Svenska AB, Hillerstorp, Gnosjö kommun. Antagen av räddningschefen 2014-12-22 Information till allmänheten Inledning Lag

Läs mer

F-samverkan. - en styrka i Jönköpings län

F-samverkan. - en styrka i Jönköpings län F-samverkan - en styrka i Jönköpings län Förord Jönköpings län är unikt på många sätt och oftast en förebild. Detta gäller även vår modell för att samverka vid oförutsedda händelser som kan leda till påfrestningar

Läs mer

Samverkan Östergötland

Samverkan Östergötland Samverkan Östergötland - strategi för samverkan i Östergötlands län före, under och efter större händelser, stora olyckor och kriser Förord Innehåll Samverkan Östergötland Innehållsförteckning Förord...3

Läs mer

1 Problemet. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Konsekvensutredning 1 (8) Datum 2015-04-14

1 Problemet. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Konsekvensutredning 1 (8) Datum 2015-04-14 samhällsskydd och beredskap Konsekvensutredning 1 (8) Enheten för farliga ämnen Narges Teimore 0102405402 Narges.teimore@msb.se Konsekvensutredning avseende förslag till myndigheten för samhällskydd och

Läs mer

Bilaga 1 Aktö rernas syfte öch delma l

Bilaga 1 Aktö rernas syfte öch delma l Kultur- och samhällsbyggnadsenheten Bilaga 1 till Övningsbestämmelser 2013-09-12 sid 1 (9) Bilaga 1 Aktö rernas syfte öch delma l Innehållsförteckning Boxholms kommun... 2 Finspångs kommun... 2 Försvarsmakten

Läs mer

Information och kriskommunikation

Information och kriskommunikation Information och kriskommunikation Ett utvecklingsprojekt inom ramen för Program för samverkan Stockholmsregionen Projektdirektiv och projektplan Aktörer SOS Alarm Trafikverket Länsstyrelsen Polismyndigheten

Läs mer

En trygg, säker och störningsfri region

En trygg, säker och störningsfri region Bilaga till avsiktsförklaring En trygg, säker och störningsfri region - modell för regional samverkan Samverkan i en växande region En snabb expansion under senare år har gjort Stockholm till en av Europas

Läs mer

Kommunens plan för räddningsinsats; Sala Ytbehandling AB

Kommunens plan för räddningsinsats; Sala Ytbehandling AB SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LEDNINGSUTSKOTTET 6 {14) Sammanträdesdatum 2014-11-06 229 Kommunens plan för räddningsinsats; Sala Ytbehandling AB Dnr 2014/1089 - lt INLEDNING Uppdatering av kommunens plan för räddningsinsats

Läs mer

Bengt Källberg Projekt Ledning och samverkan

Bengt Källberg Projekt Ledning och samverkan Bengt Källberg Projekt Ledning och samverkan Projekt Ledning och samverkan 2012-2014 Syfte Förbättra aktörernas samlade förmåga att leda och samverka vid olyckor, kriser och andra händelser (krig). Ett

Läs mer

Kommunens plan för räddningsinsats för OKQ8 AB, Lucernadepån, Västervik enligt 3 kap 6 Förordning (2003:789) om skydd mot olyckor

Kommunens plan för räddningsinsats för OKQ8 AB, Lucernadepån, Västervik enligt 3 kap 6 Förordning (2003:789) om skydd mot olyckor Reviderad 2012-12-27 Dnr 2011 29 175 Kommunens plan för räddningsinsats för OKQ8 AB, Lucernadepån, Västervik enligt 3 kap 6 Förordning (2003:789) om skydd mot olyckor Bakgrund OKQ8 AB omfattas genom sin

Läs mer

Utbildnings- och övningsplan

Utbildnings- och övningsplan 1(7) STYRDOKUMENT DATUM 2012-06-18 Utbildnings- och övningsplan Älvsbyns Kommun Margareta Lundberg Säkerhetsgruppen Dokumenttyp Dokumentnamn Fastställd/upprättad Beslutsinstans Giltighetstid Plan Utbildnings-

Läs mer

Nationella riktlinjer för samverkan i Rakel

Nationella riktlinjer för samverkan i Rakel Nationella riktlinjer för samverkan i Rakel Lokal nivå Datum: 2012-05-29 Publ.nr: MSB 419 MSB:s kontakt: Enheten för system och tjänster Rakelverksamheten Tel vxl. 0771-240 240 2 Innehållsförteckning 1

Läs mer

Dammsäkerhet och klimatförändringar

Dammsäkerhet och klimatförändringar Dammsäkerhet och klimatförändringar Slutrapport från Kommittén för dimensionerande flöden för dammanläggningar i ett klimatförändringsperspektiv December 2011 Svenska Kraftnät Svensk Energi SveMin SMHI

Läs mer

KVALITETSPLAN AUTOMATISKT BRANDLARM. anslutet till KALMAR BRANDKÅR i samband med Räddningstjänstavtal

KVALITETSPLAN AUTOMATISKT BRANDLARM. anslutet till KALMAR BRANDKÅR i samband med Räddningstjänstavtal KVALITETSPLAN AUTOMATISKT BRANDLARM anslutet till KALMAR BRANDKÅR i samband med Räddningstjänstavtal INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INLEDNING...1 2 ANSVAR...1 3 ANSLUTNING...2 4 ORGANISATION VID LARM...2 5 UTBILDNING...2

Läs mer

MSB:s förstärkningsresurser Ett stöd när regionens egna resurser inte räcker till

MSB:s förstärkningsresurser Ett stöd när regionens egna resurser inte räcker till MSB:s förstärkningsresurser Ett stöd när regionens egna resurser inte räcker till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) Insatsverksamheten Layout: Advant Produktionsbyrå AB Tryck: DanagårdLiTHO

Läs mer

KVALITETSPLAN AUTOMATISKT BRANDLARM

KVALITETSPLAN AUTOMATISKT BRANDLARM KVALITETSPLAN AUTOMATISKT BRANDLARM Anslutet till Bohus räddningstjänstförbund 2013-01-01 Innehållsförteckning 1 INLEDNING... 3 2 ANSVAR... 4 3 ANSLUTNING... 4 4 ORGANISATION VID LARM... 4 5 UTBILDNING...

Läs mer

Hur används insatsstatistiken? Hur utvärderar ni enskilda insatser?

Hur används insatsstatistiken? Hur utvärderar ni enskilda insatser? Hur används insatsstatistiken? Analyser till politiker Trender i samhället, fungerar för stora organisationer Sporadiska analyser av trender för att få åtgärder vidtagna Verksamhetsberättelse Lokal analys

Läs mer

Förslag till Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps allmänna råd om ledning av kommunala räddningsinsatser

Förslag till Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps allmänna råd om ledning av kommunala räddningsinsatser Förslag till Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps allmänna råd om ledning av kommunala räddningsinsatser Dessa allmänna råd behandlar ledning av kommunala räddningsinsatser, inklusive planering,

Läs mer

Bilaga 5. Iakttagelser om personal och kompetens

Bilaga 5. Iakttagelser om personal och kompetens Bilaga 5. Iakttagelser om personal och kompetens RiR 2015:18 Länsstyrelsernas krisberedskapsarbete Skydd mot olyckor, krisberedskap och civilt försvar R I K S R E V I S I O N E N 1 B I L A G A 5. I A K

Läs mer

Så gör du en ledningsoch sambandsanalys för Rakel

Så gör du en ledningsoch sambandsanalys för Rakel Så gör du en ledningsoch sambandsanalys för Rakel Datum: 2012-05-29 Publ.nr MSB440 MSB:s kontakt: Enheten för system och tjänster, Rakelverksamheten Tel växel: 0771-240 240 2 Innehållsförteckning Lednings-

Läs mer

Samverkan vid hot om Suicid. Räddsam Skåne SOS Alarm Polismyndigheten Region Skåne

Samverkan vid hot om Suicid. Räddsam Skåne SOS Alarm Polismyndigheten Region Skåne Samverkan vid hot om Suicid Räddsam Skåne SOS Alarm Polismyndigheten Region Skåne Bakgrund Suicid är att betrakta som ett stort folkhälsoproblem Vanligaste dödsorsaken bland män i åldrarna 15-44 år, näst

Läs mer

Gaslager Skallen Halmstads kommun

Gaslager Skallen Halmstads kommun Kommunens plan för räddningsinsatser på Gaslager Skallen Halmstads kommun Upprättad: 2008-11-20 Reviderad: 2013-01-11 Räddningstjänsten Kristinehedsvägen 2, 302 44 Halmstad Tel 035-16 00 00 Fax 035-16

Läs mer

Dokumentnamn RÄDDNINGSPLAN. Handläggare Utgåva Datum Sida Godkänt av Glenn Antonsson 13 2013-01-23 1 (5) Lars Rosén

Dokumentnamn RÄDDNINGSPLAN. Handläggare Utgåva Datum Sida Godkänt av Glenn Antonsson 13 2013-01-23 1 (5) Lars Rosén Glenn Antonsson 13 2013-01-23 1 (5) Lars Rosén Den som upptäcker en olycka, en brand eller ett gasutsläpp skall SKADEPLATS Upptäckt Växelansluten telefon: Ring 0-112 Mobiltelefon (också norsk) Ring 112

Läs mer

Ivar Rönnbäck Avdelningschef. Avdelningen för utbildning, övning och beredskap

Ivar Rönnbäck Avdelningschef. Avdelningen för utbildning, övning och beredskap Ivar Rönnbäck Avdelningschef Avdelningen för utbildning, övning och beredskap Ett år med MSB Varför MSB? Att bilda en ny myndighet Vad blev nytt? Var står vi nu? MSB vision och verksamhetsidé Vision Ett

Läs mer

Reglemente och plan för krisledningsnämnden vid extraordinära händelser

Reglemente och plan för krisledningsnämnden vid extraordinära händelser Upprättare: Carina Clemin Revisionsnr Diarienr. 1(6) Granskare: Stefan Jakobsson Fastställandedatum 2011-02-03 Fastställare: Landstingsstyrelsen Giltigt t.o.m. 2015-02-03 Reglemente och plan för krisledningsnämnden

Läs mer

Malung-Sälens kommuns plan för att ha en god förmåga att hantera informationen vid krissituationer i fred.

Malung-Sälens kommuns plan för att ha en god förmåga att hantera informationen vid krissituationer i fred. Bilaga 1 Malung-Sälens kommuns plan för att ha en god förmåga att hantera informationen vid krissituationer i fred. Bilaga till plan för extraordinära händelser. Innehållsförteckning Inledning Sid 3 Krisinformationsenhet

Läs mer

MiljösamverkanVärmland

MiljösamverkanVärmland MiljösamverkanVärmland Verksamhetsplan 2012 Fastställt av styrgruppen den 13 oktober 2011 1(7) Inledning Verksamheten ska genomsyras av det övergripande syftet med Miljösamverkan Värmland; vilket är att

Läs mer

SNABB, SÄKER OCH LÖNSAM LARMÖVERFÖRING med Rakel eller Tetra Contal Security AB är ett av Sveriges ledande företag inom in- och utalarmering, integrerade säkerhetssystem och larmsändare. Med ett flexibelt

Läs mer

RIKTLINJE. Informationsplan vid krisledning. Antagen av kommunfullmäktige den 20 juni 2012

RIKTLINJE. Informationsplan vid krisledning. Antagen av kommunfullmäktige den 20 juni 2012 Informationsplan vid krisledning Antagen av kommunfullmäktige den 20 juni 2012 Ändringar införda till och med KF, 111/2013 Innehållsförteckning Inledning... 2 Informationspolicy... 2 Organisation av informationsarbetet...

Läs mer

Användningen av kvalificerade skyddsidentiteter inom det särskilda personsäkerhetsarbetet

Användningen av kvalificerade skyddsidentiteter inom det särskilda personsäkerhetsarbetet Uttalande SÄKERHETS- OCH INTEGRITETSSKYDDSNÄMNDEN 2012-06-14 Dnr 139-2011 Användningen av kvalificerade skyddsidentiteter inom det särskilda personsäkerhetsarbetet 1 SAMMANFATTNING Säkerhets- och integritetsskyddsnämndens

Läs mer

Samverkansfunktion Stockholmsregionen

Samverkansfunktion Stockholmsregionen Samverkansfunktion Stockholmsregionen Uppdrag och bakgrund Hösten 2009 togs initiativet att samla ett tiotal aktörer för att diskutera möjligheterna att skapa ett mer formaliserat samverkansforum. Projektet

Läs mer

Underlag för ansökan om nätförstärkningslån

Underlag för ansökan om nätförstärkningslån BILAGA 1 Underlag för ansökan om nätförstärkningslån 1/6 Innehåll 1 Ansökan om nätförstärkninglån... 3 1.1 Bakgrund... 3 1.2 Beskrivning av nätförstärkningen... 3 1.3 Nätkoncessionär (underlag 1)... 3

Läs mer

HUVA - Hydrologiskt Utvecklingsarbete inom Vattenkraftindustrin

HUVA - Hydrologiskt Utvecklingsarbete inom Vattenkraftindustrin Kurs i vattenkrafthydrologi december 2012 - Vattenreglering Emma Wikner - Statkraft Karin Larsson - Vattenregleringsföretagen Storsjön med utsikt över Frösön Definition MB 11 kap 5 : Med vattenreglering

Läs mer

Namninsamling: Vi kräver fortsatt dygnet-runt-bemanning på brandstationen i Östhammar!

Namninsamling: Vi kräver fortsatt dygnet-runt-bemanning på brandstationen i Östhammar! VI KRÄVER FORTSATT DYGNET-RUNT-BEMANNING PÅ BRANDSTATIONEN I ÖSTHAMMAR! Bemanningen ska inte understiga den som finns nu: 1 styrkeledare + 1 brandman dygnet runt Bakgrund och motivering till kravet: Uppsala

Läs mer

Särskild förmågebedömning 2011

Särskild förmågebedömning 2011 Särskild förmågebedömning 2011 1. Generell förmågebedömning 2. Störningar i elförsörjningen 3. Kärnteknisk olycka Sektorns förmåga Svar på vissa av de indikatorer som är i stort sett oberoende av händelse

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Krisledningsplan

Tjänsteskrivelse. Krisledningsplan Malmö stad Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen 1 (2) Datum 2013-06-17 Vår referens Pia Oredsson Birgersson Kommunikationschef Tjänsteskrivelse Krisledningsplan Ärende 16 UTB 2013-297 Sammanfattning

Läs mer

Plan. Krisledningsplan. Vid extraordinära och allvarliga händelser 2014-2018 KS14-281 003. Föreskrifter. Policy. Program. Reglemente.

Plan. Krisledningsplan. Vid extraordinära och allvarliga händelser 2014-2018 KS14-281 003. Föreskrifter. Policy. Program. Reglemente. KS14-281 003 Krisledningsplan Vid extraordinära och allvarliga händelser 2014-2018 Föreskrifter Plan Policy Program Reglemente Riktlinjer Strategi Taxa Antagen av kommunfullmäktige 2014-10-13 41 Innehållsförteckning

Läs mer

Det är viktigt för alla att veta. Särskilt viktigt är det om man bor ensam eller om det är långa avstånd till hjälp.

Det är viktigt för alla att veta. Särskilt viktigt är det om man bor ensam eller om det är långa avstånd till hjälp. Nödnumret 112 När man blir äldre ökar risken för akut sjukdom och olyckor i hemmet. Det finns många hot från att man faller och slår sig till att drabbas av allvarliga tillstånd som stroke eller hjärtinfarkt.

Läs mer

Lagen om skydd mot olyckor (LSO) avseende samverkan

Lagen om skydd mot olyckor (LSO) avseende samverkan Presentation av Mål/syfte Att genom samverkan bli effektivare och kraftfullare i vår strävan att skapa trygghet och säkerhet för de som verkar, bor och vistas i RäddSamF:s område. RäddSamF skall kunna

Läs mer

Länsstyrelsedagar 2013 Nationell, regional och lokal samverkan på ledningsplatser

Länsstyrelsedagar 2013 Nationell, regional och lokal samverkan på ledningsplatser Länsstyrelsedagar 2013 Nationell, regional och lokal samverkan på ledningsplatser Stockholm, 2013-10-23 Bo Edström (MSB) 1 Regional samverkan Förordning (2006:942) om krisberedskap och höjd beredskap Exempel

Läs mer

Kom igång. med Phonera Mobiltelefoni

Kom igång. med Phonera Mobiltelefoni Kom igång med Phonera Mobiltelefoni Välkommen som mobilkund hos Phonera! I detta häfte har vi sammanställt information som hjälper dig att komma igång och som ger dig svar på vanliga frågor om mobiltelefoni

Läs mer

Policy för kameraövervakning av fastigheter ägda eller hyrda av Umeå kommun

Policy för kameraövervakning av fastigheter ägda eller hyrda av Umeå kommun Policy för kameraövervakning av fastigheter ägda eller hyrda av Umeå kommun Del A Del B Del C Skolfastigheter Övriga fastigheter Gemensamma frågor Dokumenttyp Policy Dokumentägare Kommunstyrelsen Dokumentnamn

Läs mer

AG Skåne - Sakområde skydd och säkerhet

AG Skåne - Sakområde skydd och säkerhet AG Skåne - Sakområde skydd och säkerhet Räddningstjänsterna i Skåne Handlingsplan Stärkt brandskydd för den enskilde 2015 AG Skåne - Sakområde skydd och säkerhet Kontaktpersoner: David Jutendahl, david.jutendahl@trelleborg.se

Läs mer

Fortums miljöarbete i Nedre Dalälven

Fortums miljöarbete i Nedre Dalälven Frtums miljöarbete i Nedre Dalälven Öppet vattenrådsmöte 4 ktber 2013 Falun Birgitta Adell, Frtum Vattenkraften Har en lång hitria Vandringshinder Eldfrsen 2011 Tryck på miljöanpassning 2 En annan typ

Läs mer

Rapport från enkät om krisberedskap i Gnosjö kommun

Rapport från enkät om krisberedskap i Gnosjö kommun Rapport från enkät om krisberedskap i Gnosjö kommun Inledning Under slutet av januari till mitten av februari 010 fick medborgarpanelen i Gnosjö kommun svara på en enkät om krisberedskap. Inga alternativ

Läs mer

SafeLine 1000 R2 Manual

SafeLine 1000 R2 Manual SafeLine 1000 R2 Sve Rev 2.4 Manual Innehåll Innehåll Introduktion 1 Monteringsanvisning 3 Tips/Felsökning 4 Programmera med handenheten 5 Förenklad programmering 7 Tonvalsprogrammering 9 Vanliga inställningar

Läs mer

Falck 6604 VaktFalk TeleLarm

Falck 6604 VaktFalk TeleLarm Bruksanvisning Falck 6604 VaktFalk TeleLarm Artikelnummer: 300 800 Innehållsförteckning Inledning... 3 Översikt över tillkopplingar och ingångar... 4 Introduktion i programmering av Vaktfalken... 5 Uppstart...

Läs mer

KRIS OCH KATASTROFPLAN FÖR SÖDRA STOCKHOLMS FOLKHÖGSKOLA

KRIS OCH KATASTROFPLAN FÖR SÖDRA STOCKHOLMS FOLKHÖGSKOLA KRIS OCH KATASTROFPLAN FÖR SÖDRA STOCKHOLMS FOLKHÖGSKOLA Kris och katastrofpärmen förvaras hos rektor Innehållsförteckning Krisberedskap på skolan Ansvarsfrågan Krisledningsgruppen på Södra Stockholms

Läs mer

MSB:s vision. Ett säkrare samhälle i en föränderlig värld

MSB:s vision. Ett säkrare samhälle i en föränderlig värld MSB:s vision Ett säkrare samhälle i en föränderlig värld Olyckor och kriser har inga gränser. De sker även om vi inte vill. Vi lever i en tid där samhället förändras snabbt. Plötsligt händer det oväntade.

Läs mer

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING 1 Tillämpningsföreskrifter för POSOM Antagna av kommunstyrelsen 2008-10-08, 119 Inkallande POSOM består av ledningsgrupp och insatsgrupp. POSOM kan inkallas direkt av SOS Alarm Stockholm, Räddningscentralen

Läs mer

Inbjudan till RSK Operativ 2014

Inbjudan till RSK Operativ 2014 2014-05-27 Inbjudan till RSK Operativ 2014 Regional samverkanskurs (RSK) Operativ i Halland 24-26 september 2014 Plats: Tylebäck, Kungsvägen 1, Halmstad. Anmälan senast: 2014-08-01 Länsstyrelsen genomför

Läs mer

Nationell strategi för hållbar vattenkraft

Nationell strategi för hållbar vattenkraft Nationell strategi för hållbar vattenkraft Bakgrund Sveriges regering och riksdag har fastställt nationella mål inom vattenmiljöområdet och energiområdet. Sverige har även förbundit sig att genomföra olika

Läs mer

Tranås kommuns plan för räddningsinsats vid Carpenter Sweden AB

Tranås kommuns plan för räddningsinsats vid Carpenter Sweden AB Tranås kommuns plan för räddningsinsats vid Carpenter Sweden AB Antagen av kommunstyrelsen i Tranås 2010-12-20, 196. SB Kommunens plan för räddningsinsats vid Carpenter Sweden AB Farlig verksamhet Då Carpenter

Läs mer