Dnr: 2014/700 rev (rev ) Nationella larmrutiner vid dammhaverier

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Dnr: 2014/700 rev. 2014-05-16 (rev. 2015-02-02) Nationella larmrutiner vid dammhaverier"

Transkript

1 Dnr: 2014/700 rev (rev ) Nationella larmrutiner vid dammhaverier

2

3 Förord Syftet med enhetliga larmrutiner för de stora reglerade älvarna är att möjliggöra snabb och effektiv utalarmering från dammägare till berörda samhällsaktörer. Detta är av särskilt stor vikt för dammanläggningar där ett haveri bedöms kunna orsaka allvarliga skador och störningar med stor geografisk spridning. Svenska kraftnät verkställer införandet av larmrutinerna hos SOS Alarm genom att upprätta ett larmavtal med SOS Alarm. Larmavtalet innebär inte att Svenska kraftnät tar över dammägarens ansvar för larmningen eller larmmottagarnas ansvar för uppdatering av kontaktuppgifter. Larmrutinerna omfattar dammägarens alarmering fram till den första larmkonferensen. Samverkan samt vidare larmning/informationsspridning/inkallning av berörs inte. Inte heller varning och information till allmänheten berörs i detta dokument. Larmrutinerna har reviderats i januari De beskriver gällande larmrutiner från och med 2015 som har införts i SOS Alarms system och testats under 2014.

4

5 Innehåll 1 Inledning Larmning av samhällsaktörer vid dammhaverier Rutinernas syfte och målgrupp Larmavtalet i korthet Larmrutiner Larmrutin för dammanläggningar i konsekvensklass 1+ och 1 i de tio stora kraftverksälvarna Särskilda larmplaner Dammanläggningar i konsekvensklass 1+ och 1 i de tio stora kraftverksälvarna Dammägare som kan larma Larmnummer och särskilt telefonnummer för kontakt med TiB-myndigheter Larmmottagare och kontaktuppgifter Larmrutin Larmrutin för övriga dammanläggningar Dammanläggningar med och utan larmavtal Larmmottagare i generell larmplan Larmrutin Privatpersoner ringer Administrativt Larmavtalets omfattning Styrgrupp Informationsinsatser Provlarm Finansiering Årlig uppföljning, översyn och upphandling Larmmottagares kontaktuppgifter Övrigt /21

6 1 Inledning 1.1 Larmning av samhällsaktörer vid dammhaverier Om ett allvarligt problem eller ett haveri inträffar i en stor damm är det väsentligt att berörda samhällsaktörer får information om det som inträffat så fort som möjligt. Detta för att aktörer med ansvar för krisberedskap snarast ska kunna påbörja krisberedskapsarbetet. Dammägaren har ansvar för att larma berörda aktörer. För att larmningen ska kunna genomföras snabbt och effektivt bör planer för larmning finnas upprättade. Dessa planer bör även övas regelbundet. För dammar där ett dammhaveri kan orsaka allvarliga konsekvenser inom ett stort geografiskt område är det lämpligt att upprätta särskilda larmplaner och att upprätta larmavtal med SOS Alarm för utalarmeringen. 1.2 Rutinernas syfte och målgrupp Syftet med detta dokument är att beskriva: > Rutiner för larmning av samhällsaktörer vid allvarliga problem och haverier vid dammanläggningar, > Arbetet med provlarmningar och ajourhållning av rutinerna. Avsikten är att rutinerna ska gälla för dammanläggningar i dammsäkerhetsklass A, B och C enligt kap. miljöbalken. Fram tills dammsäkerhetsklassificeringen är genomförd gäller rutinerna för dammar i konsekvensklass 1+, 1 och 2 enligt kraftindustrins respektive gruvindustrins riktlinjer för dammsäkerhet. I detta dokument används konsekvensklass genomgående. Rutinerna kommer att ses över och uppdateras vid behov. Målgruppen för rutinerna är dammägare, SOS Alarm, länsstyrelser, räddningstjänster och andra larmmottagare. 1.3 Larmavtalet i korthet Larmplaner för dammar finns i SOS Alarms system antingen genom Svenska kraftnäts larmavtal med SOS Alarm eller genom dammägares egna larmavtal med SOS Alarm. Svenska kraftnäts larmavtal omfattar alla dammar i konsekvensklass 1+, 1 och 2 och ett larmnummer som kan användas av de sju dammägare i landet med dammar i konsekvensklass 1+. Dessa dammägare har även särskilda telefonnummer för att komma i kontakt med Tjänstemän i Beredskap på olika myndigheter. Övriga dammägare larmar på 112. Det är de drygt 500 dammanläggningar med störst samhällskonsekvenser vid dammhaveri som omfattas av Svenska kraftnäts larmavtal. Därtill kan dammägare ha 6/21

7 egna larmavtal med SOS Alarm för ytterligare dammar. Om en dammägare har ett larmavtal med SOS Alarm får denne ett särskilt larmnummer. Alla dammägare med särskilt larmnummer får särskilda koder för sina dammar i SOS Alarms system. Dessa koder ska (helst) uppges vid larmning. 7/21

8 2 Larmrutiner Två rutiner för larmning är framtagna: > Larmrutin för dammanläggningar i konsekvensklass 1+ och 1 i de tio stora kraftverksälvarna (avsnitt 2.1) > Larmrutin för övriga dammanläggningar enligt generell larmplan (avsnitt 2.2) 2.1 Larmrutin för dammanläggningar i konsekvensklass 1+ och 1 i de tio stora kraftverksälvarna Särskilda larmplaner Särskilda larmplaner har upprättats för dammhaveri och allvarliga problem i dammar i konsekvensklass 1+ och 1 i de tio stora reglerade älvarna i landet, se figur 1. En larmplan är upprättad per älv. Detta innebär att gruppen av larmmottagare för en av dessa älvar är oberoende av vilken av dammarna i konsekvensklass 1+ eller 1 i älven som havererat. De särskilda larmplanerna ska användas både vid ett konstaterat dammhaveri och vid allvarliga problem i någon av dammanläggningarna i konsekvensklass 1 och 1+. > Vid ett dammhaveri larmar dammägaren enligt larmrutinen i avsnitt > Vid allvarliga problem kan dammägaren antingen larma enligt larmrutinen i avsnitt eller stämma av med länsstyrelsens Tjänsteman i Beredskap innan larmning begärs. (Dammägaren bör redan i ett tidigt skede av en problemutveckling ha en dialog med berörd länsstyrelse om behovet av samordning och information.) Dammanläggningar i konsekvensklass 1+ och 1 i de tio stora kraftverksälvarna Det är ca 140 dammanläggningar i konsekvensklass 1+ och 1 i följande älvar som omfattas: > Luleälven > Skellefteälven > Umeälven > Ångermanälven > Indalsälven 8/21

9 > Ljungan > Ljusnan > Dalälven > Klarälven > Göta älv Särskilda larmplaner för dammhaveri för dammanläggningar i dessa älvar Luleälven Skellefteälven Umeälven Ångermanälven Indalsälven Ljungan Ljusnan Dalälven Klarälven Göta älv Figur 1 Dammanläggningar med särskilda larmplaner i SOS Alarms system 9/21

10 2.1.3 Dammägare som kan larma De dammägare som har dammar i konsekvensklass 1+ eller 1 i ovanstående älvar kan larma enligt den särskilda larmningsrutinen som beskrivs i Det är följande dammägare: > Vattenfall Vattenkraft > Fortum Generation > Statkraft Sverige > E.ON Vattenkraft > Skellefteå Kraft > Vattenregleringsföretagen > Skellefteälvens vattenregleringsföretag Larmnummer och särskilt telefonnummer för kontakt med TiB-myndigheter Ovanstående dammägare har tilldelats två telefonnummer: > ett gemensamt larmnummer, och > ett företagsspecifikt telefonnummer för kontakt med TiB-myndigheter eller räddningstjänst. Dammägaren använder larmnumret för larmning vid allvarliga problem respektive haverier vid dammanläggningar i konsekvensklass 1+ och 1 i de 10 stora älvarna (figur 1) samt för övriga dammanläggningar i konsekvensklass 1 och 2 (figur 3). (Om någon av de berörda dammägarna har ett eget larmavtal med SOS Alarm för andra dammar kan larmnumret användas även för dessa. För dammar som inte ingår i något larmavtal ska 112 användas.) Det företagsspecifika telefonnumret ska användas när dammägaren vill komma i kontakt med en Tjänsteman i Beredskap (TiB) på någon myndighet eller med en Räddningschef i Beredskap (RCB) på räddningstjänst. Dammägaren ringer SOS Alarm som förmedlar kontakten till efterfrågad aktör. Detta telefonnummer kan användas för företagets alla dammanläggningar. Vid andra allvarliga problem vid en vattenkraftanläggning, som exempelvis brand eller personskada, ska 112 användas för kontakt med SOS Alarm. 10/21

11 2.1.5 Larmmottagare och kontaktuppgifter Larmmottagare i de särskilda larmplanerna: > Räddningstjänster i kommuner längs älven > Regionala myndigheter Länsstyrelse, Polis, Landsting > Centrala myndigheter MSB, Svenska kraftnät, Trafikverket > Ägare/Verksamhetsutövare med dammar i älven > Övriga berörda eventuella övriga berörda som ska få larmet beslutas efter diskussion i älvgruppen I största möjliga mån bör larmmottagaren vara en beredskapsfunktion som är i tjänst dygnet runt. Sådana beredskapsfunktioner är Tjänsteman i Beredskap (TiB) på centrala och regionala myndigheter, Räddningschef i Beredskap (RCB) på räddningstjänsten, Driftcentral eller Vakthavande ingenjör hos dammägare. Larmmottagares kontaktuppgifter: > För samhällsaktörer som har larmavtal med SOS Alarm används ordinarie larmvägar. > För dammägarna som omfattas, se avsnitt 2.1.3, ska kontaktuppgifter uppges till SOS Alarm på SOS Alarms blankett om kontaktuppgifter. > För eventuella övriga larmmottagare ska kontaktuppgifter uppges till SOS Alarm på SOS Alarms blankett om kontaktuppgifter. För alla larmmottagare gäller följande om kontaktuppgifterna: > För larmmottagare som har angett ett funktionsnummer (telefon/mobil/rakel med telefonanslutning) görs utalarmering snabbt och samordnat med stöd av SOS Alarms system där larmrutinen lagts in i förväg. > För larmmottagare som har angett annan kontaktväg görs larmningen manuellt, och tar därför längre tid Larmrutin Larmning för dammanläggningar som omfattas i de särskilda larmplanerna görs på följande sätt, se figur 2. 11/21

12 Figur 2 Larmrutiner med särskild larmplan för X-älven Larmrutinen beskrivs nedan: 1 Dammägaren ringer till SOS Alarm på larmnumret och begär utlarmning för X- älven, damm Y med SOS-kod Z. Dammägaren uppger också sitt namn och telefonnummer samt när larmkonferensen ska hållas. Larmkonferensen kan tidigast hållas ca 15 minuter efter att larmmeddelandet har skickats ut till larmmottagarna. Om dammägaren vill att larmkonferensen ska hållas vid ett senare tillfälle så kan denne begära detta. Det är från Driftledningen på [Företag/Organisation]. Mitt namn är [namn] och mitt telefonnummer är [telefonnummer] Jag vill aktivera larm för [dammhaveri/allvarliga problem vid dammanläggning] för [X-älven] och damm [damm Y, SOS-Kod Z]. Larmkonferens ska hållas [tid] minuter efter att larmmeddelande gått ut. 2 SOS Alarm larmar enligt larmplan. Ordinarie larmvägar används. SOS Alarm larmar larmmottagare som har anmält ett funktionsnummer till SOS Alarm genom att ett förbestämt automatiskt larmmeddelande skickas via telefon/mobil samtidigt till alla larmmottagare. Larmmeddelandet skickas både som ett talat meddelande till fasta telefoner, mobila telefoner och Rakelmobiler med telefonianslutning och som ett skrivet meddelande (SMS) till mobiler. 12/21

13 Detta är ett viktigt meddelande från SOS Alarm. Med anledning av [Dammbrott/Allvarligt problem] på [damm Y] i [Xälven] kallas du till en telefonkonferens. Ring in på telefonnummer: Slå sedan kod: #. Jag repeterar Slå sedan kod: #. Mötet startar [datum eller idag] klockan [tidpunkt]. Tryck 1 om du kan delta i telefonkonferensen. Tryck 2 om du inte kan delta i telefonkonferensen. Tryck # för att repetera meddelandet. SOS Alarm larmar manuellt larmmottagare som har anmält andra kontaktvägar till SOS Alarm, exempelvis personsökare eller Rakel utan telefonianslutning. Denna larmning tar längre tid. 3 Larmmottagare svarar om de kan delta vid larmkonferensen eller om de inte kan delta genom att knappa in svarsalternativ 1 respektive 2. Om larmmottagaren vill höra meddelandet ännu en gång knappar denne in #. Om en larmmottagare lagt på luren kan denne ringa tillbaka till SOS Alarm på det nummer som användes vid utlarmningen för att höra larmmeddelandet igen. SOS Alarm skickar ett SMS som bekräftelse till larmmottagare. 4 SOS Alarm anordnar larmkonferens vid tidpunkten som anges i larmmeddelandet. Larmkonferensen genomförs enligt nedan: Larmkonferensen startas upp med att SOS Alarm frågar om berörd länsstyrelse och räddningstjänst är med. Dammägaren informerar om det inträffade. Länsstyrelsens samordningsansvar tar vid. Vid mötet fattas beslut om när och hur nästa möte hålls. SOS Alarm spelar in larmkonferensen och lägger ut i WIS (Webbaserat informationssystem). Detta möjliggör för berörda aktörer som av någon anledning inte deltog vid larmkonferensen att ta del av vad som sagts. 5 Efter larmkonferensen påbörjar alla larmmottagare arbete enligt sina beredskapsplaner och samverkar inom olika samverkansgrupper. Samverkan mellan olika grupper kan ske genom att länsstyrelsen begär att SOS Alarm anordnar samverkanskonferenser, gruppkombinerar olika talgrupper i Rakel eller på annat sätt. 13/21

14 2.2 Larmrutin för övriga dammanläggningar För dammanläggningar som inte ingår i de särskilda larmplanerna ska generell (lokal) larmplan användas vid dammhaveri och allvarliga problem Dammanläggningar med och utan larmavtal Alla dammanläggningar som inte omfattas av des särskilda larmplanerna omfattas av larmrutinerna som beskrivs i avsnitt Det finns skillnader som beror på om dammanläggningarna ingår i larmavtal eller inte. Skillnaderna beskrivs nedan. > Dammanläggningar som ingår i Svenska kraftnäts larmavtal: Dammanläggningar i konsekvensklass 1 och 2 ingår i Svenska kraftnäts larmavtal. Uppgifter om dessa dammanläggningar finnas därmed inlagda i SOS Alarms system. I figur 3 framgår var de är belägna. Att SOS Alarm har uppgifter om dessa dammanläggningar i sitt system gör att dammägaren enbart behöver informera SOS Alarm om dammanläggningens namn och kod för att SOS Alarm ska kunna identifiera larmmottagarna i sitt system och genomföra utalarmeringen. > Dammanläggningar som inte ingår i något larmavtal: För övriga dammanläggningar i konsekvensklass 3 och oklassificerade dammar kan samma rutin användas även om uppgifter om dessa dammanläggningar inte finns i SOS Alarms system. För dessa dammanläggningar måste dammägaren när denne ringer till SOS Alarm informera SOS Alarm om var dammanläggningen är belägen för att SOS Alarm ska kunna genomföra utalarmeringen. Dammägare som omfattas av de särskilda larmrutinerna kan upprätta egna larmavtal med SOS Alarm för ytterligare dammar. Då läggs även uppgifter om dessa dammar in i SOS Alarms system vilket möjliggör för dammägaren att använda det särskilda larmnumret vid larmning även för dessa dammar. 14/21

15 Larmplaner för dammhaveri Dammanläggning med generell larmplan Figur 3 Dammanläggningar i konsekvensklass 1 och 2 med generella larmplaner i SOS Alarms system Larmmottagare i generell larmplan Larmmottagare i en generell larmplan är: > räddningstjänsten i den kommun dammen är belägen, > ambulans (vid behov), 15/21

16 > polis, > länsstyrelsen i det län dammen är belägen Larmrutin Larmning för dammanläggningar som omfattas i de generella larmplanerna görs på följande sätt, se figur 4. Figur 4 Larmrutiner enligt generell larmplan för dammhaveri och allvarliga problem Larmrutinen beskrivs nedan: 1 Dammägaren ringer till SOS Alarm och begär utlarmning för damm X. Dammägare som har ett särskilt larmnummer: o o Det särskilda larmnumret ska användas om dammen ingår i Svenska kraftnäts eller företagets eget larmavtal och därmed finns en generell larmplan i SOS Alarms system. Dammägaren anger även dammens SOS-kod Z. 112 ska användas om dammen inte ingår i ett särskilt avtal. Övriga dammägare ringer SOS Alarm på telefonnummer 112. o o Om dammanläggningen har konsekvensklass 1 eller 2 finns en generell larmplan i SOS Alarms system, Om dammanläggningen inte finns i SOS Alarms system informerar dammägaren SOS Alarm om var dammanläggningen ligger. 16/21

17 2 SOS Alarm larmar berörd räddningstjänst, polis och länsstyrelse. Ambulans larmas vid behov. Vid behov tilldelar SOS Alarm en RAPS-talgrupp för samverkan mellan organisationerna Räddningstjänst, Ambulans, Polis och SOS Alarm. 3 Länsstyrelsens Tjänsteman i Beredskap (TiB) kontaktar dammägaren och de beslutar i samråd om ytterligare åtgärder. 4 Länsstyrelsen begär vid behov att SOS Alarm anordnar samverkanskonferens. 2.3 Privatpersoner ringer 112 Om en privatperson upptäcker ett haveri eller allvarliga problem vid en damm, eller översvämning längs ett vattendrag, ska denne ringa SOS Alarm på 112 och informera om det inträffade. SOS Alarm kan kontrollera i systemet om någon damm i konsekvensklass 1+, 1 eller 2, eller någon annan damm som det finns ett särskilt larmavtal för, finns i närheten av den som ringer. Om så är fallet kontaktar SOS Alarm dammägaren. Om dammägaren bedömer att det är lämpligt begär han att SOS Alarm larmar larmmottagare enligt särskild eller generell larmplan. 17/21

18 3 Administrativt 3.1 Larmavtalets omfattning Svenska kraftnäts avtal med SOS Alarm för larmrutiner omfattar: > Särskilda larmplaner (larmmottagare) för dammanläggningar i konsekvensklass 1+ och 1 i de tio reglerade älvarna > Särskilda larm- och telefonnummer för berörda dammägare > Ajourhållning av uppgifter om dammar i konsekvensklass 1+, 1 och 2 i SOS Alarms system > Alarmering enligt larmplanerna vid behov > Genomförande av provlarm på begäran av styrgruppen (en per älv per år) > Genomförande av provlarm i samband med övningar på begäran av dammägare Svenska kraftnät förser SOS Alarm med uppgifter om dammar samt larmmottagare för respektive älv. Svenska kraftnät förser SOS Alarm med GIS-skikt och uppgifter över de drygt 500 dammanläggningar i konsekvensklass 1+, 1 och 2 i landet. I underlaget framgår vilken larmplan som ska användas för respektive dammanläggning. Uppgifterna om dammanläggningarna kommer från dammägarnas årsrapportering till länsstyrelsen. Följande uppgifter levereras som GIS-skikt och i tabellform till SOS Alarm från Svenska kraftnät: > Dammanläggningens namn > Älv > Konsekvensklass > Ägare > Län > Aktuell larmplan (Anges som larmplan X-älven eller generell larmplan) > Koordinater Uppgifterna om larmmottagare i de särskilda larmplanerna kommer från tidigare versioner av larmplanerna. 18/21

19 3.2 Styrgrupp En styrgrupp finns för larmrutinerna. Styrgruppen består av representanter för Svenska kraftnät, SOS Alarm och de dammägare som erhållit larmnummer i Svenska kraftnäts larmavtal. Styrgruppens uppgift är att följa upp och utveckla larmrutinerna. I uppgifterna ingår bl.a. att kvalitetssäkra uppgifter om dammar, att provlarm kommer till stånd samt att utvärdera provlarmen. 3.3 Informationsinsatser Svenska kraftnät och SOS Alarm upprättar 2015 ett informationsblad om larmrutinerna som kan användas av representanterna i styrgruppen för att informera om rutinerna. Nedan beskrivs de huvudsakliga informationsinsatserna under 2015: > Svenska kraftnät informerar branschföreningarna Sveriges Energi, SveMin och SVAF. Dessa informerar i sin tur sina medlemmar. > Svenska kraftnät informerar länsstyrelserna via NordSAM, ÖSAM och SydSAM. > Representanter för dammägare i styrgruppen informerar om rutinerna vid älvgruppsmöten. Informationsinsatser om larmrutiner kan kombineras med informationsinsatser om rutiner för varning och information till allmänheten. 3.4 Provlarm I larmavtalet ingår att SOS Alarm ska genomföra ett provlarm per särskild larmplan per år. Styrgruppen planerar genomförandet av provlarmen. Dammägarrepresentanterna i styrgruppen ansvarar för att provlarmen kommer till stånd. SOS Alarm genomför provlarmen, sammanställer och delger Svenska kraftnät och styrgruppen resultaten. Provlarmen genomförs på samma sätt som ett skarpt larm skulle genomföras med följande undantag; > Endast larmmottagare med funktionsnummer larmas vid provlarmningarna. > De inspelande larmkonferenserna läggs inte ut i WIS. > Dammägare och SOS Alarm använder ordet provlarm istället för larm, se nedan. 19/21

20 Dammägarens provlarmning: Detta är en övning Det är från Driftledningen på [Företag/Organisation]. Mitt namn är [namn] och mitt telefonnummer är [telefonnummer] Jag vill aktivera provlarm för [dammhaveri/allvarliga problem vid dammanläggning] för [X-älven] och damm [damm Y, SOS-Kod Z]. Larmkonferens ska hållas [tid] minuter efter att larmmeddelande gått ut. SOS Alarms larmmeddelande vid provlarm: Detta är en övning Detta är ett viktigt meddelande från SOS Alarm. Med anledning av provlarm för [dammhaveri/allvarliga problem vid dammanläggning] i [damm Y] i [X-älven] kallas du till en telefonkonferens. Ring in på telefonnummer: Slå sedan kod: #. Jag repeterar Slå sedan kod: #. Mötet startar [datum eller idag] klockan [tidpunkt]. Tryck 1 om du kan delta i telefonkonferensen. Tryck 2 om du inte kan delta i telefonkonferensen. Tryck # för att repetera meddelandet. Provlarmningen avslutas med att larmmottagare ringer upp till larmkonferensen enligt instruktionerna i SOS Alarms larmmeddelande. Efter att provlarmen genomförts skickar SOS Alarm uppgifter om hur det gick till styrgruppen. Styrgruppen träffas för att följa upp resultatet och diskutera eventuella justeringar. Ytterligare provlarm kan göras i samband med övningar. Dammägaren kontaktar då SOS Alarm och kommer överens om genomförandet. Svenska kraftnät delges uppgifter om när och hur provlarmningen ska genomföras. 3.5 Finansiering Svenska kraftnäts avtal med SOS Alarm finansieras av anslagspost 1:10 Elberedskapsanslaget. 20/21

21 3.6 Årlig uppföljning, översyn och upphandling Larmavtalet upphandlas årligen. I samband med upphandlingen av larmavtalet för nästkommande år gör styrgruppen en översyn av larmrutinerna, larmmottagare i de särskilda larmplaner, uppgifter om dammanläggningarna i SOS Alarms system, behov av ytterligare särskilda larmplaner, behov av att komplettera SOS Alarms system med ytterligare dammanläggningar, etc. Svenska kraftnät ger uppgifter om dammanläggningar och förändringar samlat till SOS Alarm. Uppgifterna baseras på sammanställning av dammägares årsrapporteringen till länsstyrelserna. Uppföljning, översyn och upphandling görs i september. 3.7 Larmmottagares kontaktuppgifter Alla larmmottagare ansvarar för att de egna kontaktuppgifterna hos SOS Alarm är korrekta och uppdaterade. Eventuella ändringar meddelas till SOS Alarms kundsupport eller ). För samhällsaktörer som har larmavtal med SOS Alarm används ordinarie larmvägar. För dammägare och eventuella övriga larmmottagare ska kontaktuppgifter delges SOS Alarms kundtjänst på SOS Alarms blankett för detta ändamål. 3.8 Övrigt Det kan vara lämpligt för larmmottagare att lägga in SOS Alarms telefonnummer i sina telefoner så att det tydligt framgår att det är SOS Alarm är som ringer. Samtidigt kan det vara lämpligt att larmmottagarna lägger in en särskild ringsignal för det telefonnumret för att säkerställa att ringsignalen uppmärksammas. 21/21

Handlingsplan för utveckling av beredskap för dammhaverier

Handlingsplan för utveckling av beredskap för dammhaverier 2015-03-06 2014/1936 Handlingsplan för utveckling av beredskap för dammhaverier Redovisning av regeringsuppdrag om dammsäkerhet Innehåll 1 Uppdraget och dess genomförande... 5 1.1 Uppdragsbeskrivning...

Läs mer

Rakelhandboken. För dig som vill veta hur Rakelsystemet fungerar och används

Rakelhandboken. För dig som vill veta hur Rakelsystemet fungerar och används Rakelhandboken För dig som vill veta hur Rakelsystemet fungerar och används Rakelhandboken För dig som vill veta hur Rakelsystemet fungerar och används Rakelhandboken För dig som vill veta hur Rakelsystemet

Läs mer

Tillgänglighet Sjukvårdsrådgivningen och SOS Alarm

Tillgänglighet Sjukvårdsrådgivningen och SOS Alarm www.pwc.se Revisionsrapport David Boman Tillgänglighet Sjukvårdsrådgivningen och SOS Alarm december 2013 Revisorerna landstinget Gävleborg Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning...

Läs mer

Statens insatser inom ambulansverksamheten

Statens insatser inom ambulansverksamheten riksrevisionen granskar: staten och vården Statens insatser inom ambulansverksamheten rir 2012:20 Xxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxxx rir 2012:xx Riksrevisionen är en myndighet under riksdagen med uppgift att

Läs mer

Vilken nytta kan vi ha av Rakel i vår kommun? Svar på frågor och påståenden om Rakel

Vilken nytta kan vi ha av Rakel i vår kommun? Svar på frågor och påståenden om Rakel Vilken nytta kan vi ha av Rakel i vår kommun? Svar på frågor och påståenden om Rakel Omslagsbilden: Örnsköldsvik är en av de kommuner som satsat på en bred anslutning till Rakel. Jonas Hägglund, brandingenjör

Läs mer

Kriskommunikationsplan

Kriskommunikationsplan Styrdokument 1(18) 2013-03-06 KS 2013/170 Kriskommunikationsplan Plan för Kumla kommuns kriskommunikation vid extraordinära händelser och kriser Antagen av kommunstyrelsen 2013-03-06 och ersätter tidigare

Läs mer

Särskild förmågebedömning 2011

Särskild förmågebedömning 2011 Särskild förmågebedömning 2011 1. Generell förmågebedömning 2. Störningar i elförsörjningen 3. Kärnteknisk olycka Sektorns förmåga Svar på vissa av de indikatorer som är i stort sett oberoende av händelse

Läs mer

Handlingsprogram för räddningstjänstverksamhet

Handlingsprogram för räddningstjänstverksamhet STYRDOKUMENT DATUM 2012-02-29 Handlingsprogram för räddningstjänstverksamhet Dokumenttyp Dokumentnamn Fastställd/upprättad Beslutsinstans Giltighetstid Handlingsprogram Dokumentansvarig Risk- o säkerhetssamordnaren

Läs mer

Vägledning för. Kommunala handlingsprogram

Vägledning för. Kommunala handlingsprogram Vägledning för Kommunala handlingsprogram Vägledning för Kommunala handlingsprogram Vägledning för Kommunala handlingsprogram Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) Redaktörer: Patrik Hjulström

Läs mer

1 Problemet. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Konsekvensutredning 1 (8) Datum 2015-04-14

1 Problemet. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Konsekvensutredning 1 (8) Datum 2015-04-14 samhällsskydd och beredskap Konsekvensutredning 1 (8) Enheten för farliga ämnen Narges Teimore 0102405402 Narges.teimore@msb.se Konsekvensutredning avseende förslag till myndigheten för samhällskydd och

Läs mer

Krishanteringsplan/ program Upprättad och fastställd 2011-01-26

Krishanteringsplan/ program Upprättad och fastställd 2011-01-26 Krishanteringsplan/ program Upprättad och fastställd 2011-01-26 Sändlista Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Internt (Plan och Stabsinstruktion) Landshövding Länsråd Informationschef Stabschefer

Läs mer

Nationell beredskapsplan för hanteringen av en kärnteknisk olycka

Nationell beredskapsplan för hanteringen av en kärnteknisk olycka 1 Nationell beredskapsplan för hanteringen av en kärnteknisk olycka Länsstyrelsen Strålsäkerhets myndigheten Nationell beredskapsplan Myndigheten för samhällskydd och beredskap Övriga myndigheter Innehåll

Läs mer

Får jag gå på promenad idag?

Får jag gå på promenad idag? Får jag gå på promenad idag? Vem vet i vilken utsträckning äldres behov av hjälp och stöd tillgodoses på särskilda boenden? Rapport från tillsynsinsats med anledning av uppdrag från regeringen 2014 Du

Läs mer

Så vill vi utveckla övningsverksamheten. en strategi för utveckling av generell krishanteringsförmåga i samhället. kbm rekommenderar 2006:3

Så vill vi utveckla övningsverksamheten. en strategi för utveckling av generell krishanteringsförmåga i samhället. kbm rekommenderar 2006:3 Så vill vi utveckla övningsverksamheten en strategi för utveckling av generell krishanteringsförmåga i samhället kbm rekommenderar 2006:3 kbm rekommenderar 2006:3 Så vill vi utveckla övningsverksamheten

Läs mer

Samhällskonsekvensanalys för myndigheterna inom SOES

Samhällskonsekvensanalys för myndigheterna inom SOES Samverkansområdet Ekonomisk Säkerhet Datum Sida 1(54) Version 2013-12-19 1.0 Slutrapport: Samhällskonsekvensanalys för myndigheterna inom SOES Sida 2(54) Innehåll 1 INLEDNING 3 1.1 BAKGRUND 3 1.2 MÅL OCH

Läs mer

Erfarenhetsdokumentation av tre händelser i Stockholms län 2013

Erfarenhetsdokumentation av tre händelser i Stockholms län 2013 Erfarenhetsdokumentation av tre händelser i Stockholms län 2013 Ett arbete inom: Program för samverkan Stockholmsregionen Slutrapport, version 1 Sammanfattning Introduktion Som ett led i utvecklingen av

Läs mer

Använd SIP ett verktyg vid samverkan

Använd SIP ett verktyg vid samverkan PSYNKPROJEKTET Använd SIP ett verktyg vid samverkan Barn och unga 0-18 år Post: 118 82 Stockholm Besök: Hornsgatan 20 Telefon: 08-452 70 00 www.skl.se Använd SIP ett verktyg vid samverkan Barn och unga

Läs mer

KOMMUNAL 016.2 FÖRFATTNINGSSAMLING Kf 2010-02-23, 12 Sida 1 av 26 KRISLEDNINGSPLAN FÖR MARKS KOMMUN

KOMMUNAL 016.2 FÖRFATTNINGSSAMLING Kf 2010-02-23, 12 Sida 1 av 26 KRISLEDNINGSPLAN FÖR MARKS KOMMUN Kf 2010-02-23, 12 Sida 1 av 26 KRISLEDNINGSPLAN FÖR MARKS KOMMUN Kf 2010-02-23, 12 Sida 2 av 26 Innehållsförteckning Del 1 Grunder 3 Bakgrund och syfte... 3 Tillämpning... 3 Roller och ansvar... 3 Uppbyggnad...

Läs mer

FÖR KOMMUNENS OLYCKSFÖREBYGGANDE- OCH UTRYCKANDE VERKSAMHET

FÖR KOMMUNENS OLYCKSFÖREBYGGANDE- OCH UTRYCKANDE VERKSAMHET FÖR KOMMUNENS OLYCKSFÖREBYGGANDE- OCH UTRYCKANDE VERKSAMHET 1 Inledning...3 1.1 Lag om skydd mot olyckor...3 1.2 Bakgrund...3 1.2.1 Allmänt...3 1.2.2 Riskbild...4 1.2.3 Kommunens olycksförebyggande arbete...4

Läs mer

Överenskommelse om kommunernas krisberedskap

Överenskommelse om kommunernas krisberedskap 1 (18) Överenskommelse om kommunernas krisberedskap - Precisering av mål och ersättning för uppgifter i LEH Denna överenskommelse reglerar kommunernas ersättning för de uppgifter kommunerna har enligt

Läs mer

ALLMÄNNA LOKALA ORDNINGSFÖRESKRIFTER 1:01:1-11 FÖR KLIPPANS KOMMUN

ALLMÄNNA LOKALA ORDNINGSFÖRESKRIFTER 1:01:1-11 FÖR KLIPPANS KOMMUN ALLMÄNNA LOKALA ORDNINGSFÖRESKRIFTER 1:01:1-11 FÖR KLIPPANS KOMMUN inkl kartbilagor Antagna av kommunfullmäktige i Klippans kommun 2011-11-22, 22. Klippans kommun föreskriver följande med stöd av 1 förordningen

Läs mer

Brandsäker bostad för alla. Vägledning för individanpassat brandskydd

Brandsäker bostad för alla. Vägledning för individanpassat brandskydd Brandsäker bostad för alla Vägledning för individanpassat brandskydd MSB:s kontaktpersoner: Malin Vestin, 010-240 52 43 Patrik Perbeck, 010-240 53 65 Publikationsnummer MSB550 - April 2013 ISBN 978-91-7383-333-2

Läs mer

Outsourcing av it-tjänster i kommuner

Outsourcing av it-tjänster i kommuner Outsourcing av it-tjänster i kommuner Publikationsnummer MSB728 Augusti 2014 2 3 Innehållsförteckning 1. Inledning... 4 1.1 Bakgrund... 4 1.2 Informationssäkerhet och upphandling av it-relaterade tjänster.

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR DIG SOM ÄR KUND HOS BOXER GÄLLER FRÅN 2014-09-22 OCH TILLS VIDARE

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR DIG SOM ÄR KUND HOS BOXER GÄLLER FRÅN 2014-09-22 OCH TILLS VIDARE ALLMÄNNA VILLKOR FÖR DIG SOM ÄR KUND HOS BOXER GÄLLER FRÅN 2014-09-22 OCH TILLS VIDARE 1. Vilka är Boxer? 1.1 Vårt företag heter Boxer TV-Access AB, organisationsnummer 556548-1131 (nedan kallat vi, oss

Läs mer

ELSAMVERKAN VID STORSTÖRNING

ELSAMVERKAN VID STORSTÖRNING EN RAPPORT FRÅN SVENSK ENERGI ELSAMVERKAN VID STORSTÖRNING Strategisk, taktisk och operativ samverkan vid störningar i elförsörjningen Januari 2015 ELSAMVERKAN VID STORSTÖRNING STRATEGISK, TAKTISK OCH

Läs mer

Trygghetslarm. Uppföljning av funktion och säkerhet

Trygghetslarm. Uppföljning av funktion och säkerhet Trygghetslarm Uppföljning av funktion och säkerhet ISBN 978-91-85999-95-8 Artikelnr 2009-126-25 Publicerad www.socialstyrelsen.se, januari 2009 Sättning Maj-Len Sjögren 2 Förord Under hösten 2006 blev

Läs mer

Medling i skola samt vid brott

Medling i skola samt vid brott Medling i skola samt vid brott En utredning om medling i Norrbotten Luleå Tekniska Universitet Utredningssociologi Jennie Oja Förord Jag vill först och främst tacka kommunförbundet i Norrbotten som gav

Läs mer

KSAU LLELSE 2014-10-14 KOMMUN HEDEMORA

KSAU LLELSE 2014-10-14 KOMMUN HEDEMORA KSAU LLELSE 2014-10-14 HEDEMORA KOMMUN ~ HEDEMORA ~ KOMMUN Kommunstyrelsens arbetsutskott KALLELSE Datum 2014-10-07 Sida 1 (1) Kommunstyrelsens arbetsutskott kallas härmed till sammanträde tisdag den 14

Läs mer

Rapport 2014:12 REGERINGSUPPDRAG. Strategin för genomförandet av funktionshinderspolitiken 2011-2016

Rapport 2014:12 REGERINGSUPPDRAG. Strategin för genomförandet av funktionshinderspolitiken 2011-2016 Rapport 2014:12 REGERINGSUPPDRAG Strategin för genomförandet av funktionshinderspolitiken 2011-2016 redovisning 2013 Strategin för genomförandet av funktionshinderspolitiken 2011-2016 redovisning 2013

Läs mer

Utbildning och övning inom krisberedskapsområdet. inriktning och modell för planering. kbm rekommenderar 2007:3

Utbildning och övning inom krisberedskapsområdet. inriktning och modell för planering. kbm rekommenderar 2007:3 Utbildning och övning inom krisberedskapsområdet inriktning och modell för planering kbm rekommenderar 2007:3 kbm rekommenderar 2007:3 Utbildning och övning inom krisberedskapsområdet inriktning och modell

Läs mer