Strategi för Samverkan vid stora olyckor och kriser i Norrbottens län. Regionala rådet för krisberedskap och skydd mot olyckor

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Strategi för Samverkan vid stora olyckor och kriser i Norrbottens län. Regionala rådet för krisberedskap och skydd mot olyckor"

Transkript

1 Strategi för Samverkan vid stora olyckor och kriser i Norrbottens län Regionala rådet för krisberedskap och skydd mot olyckor

2 Innehåll 1 Inledning BAKGRUND Regionala rådet Representanter i Regionala rådet Möten och inriktning för Regionala rådet värdegrund lagstiftning resurser Samarbetsgrupper i länet informationssamordning Samverkan i länet vid en händelse Sammankallning Regionala rådets roll under en händelse Lägesbild Samverkansplats och tekniska system Utbildning, övning och utvärdering...14 Bilaga 1 Bilaga 2 Bilaga 3 Bilaga 4 Bilaga 5 Instruktion för veckovisa samverkansmöten Minnesanteckningar samverkansmöte i Norrbottens län Agenda för Regionala rådets samverkansmöten Lägesrapport Utbildnings- och övningsplan Titel: Strategi för samverkan vid stora olyckor och kriser i Norrbottens län Rapportserie nr: 13/2013 Författare: Enheten för social hållbarhet och samhällsskydd Grafisk form: Plan Sju kommunikation AB Kontaktperson: Länsstyrelsen i Norrbottens län, Luleå Telefon: , fax: E-post: Internet: ISSN:

3 1 Inledning Regionala rådet för krisberedskap och skydd mot olyckor, fortsättningsvis kallat Regionala rådet, syftar till att utveckla och stärka beredskapen för kriser samt förmågan att hantera kriser genom ökad samordning och samverkan inom området krisberedskap och skydd mot olyckor. Regionala rådets uppgifter innefattar såväl planering och samverkan i vardagen, som samverkan och samordning under och efter en händelse. Samverkan i länet kan beskrivas som ett verktyg för att på effektivare sätt hantera stora olyckor och kriser som påverkar Norrbottens län. Som en del av ansvarsprincipen har också regeringen i propositionen Stärkt krisberedskap för säkerhets skull valt att förtydliga myndigheters ansvar att initiera och bedriva sektorövergripande samverkan. En gemensam utvecklingsprocess har genomförts i länet med syfte att utveckla samverkan och samordningen vid stora olyckor och kriser i Norrbottens län. Som ett resultat av detta arbete har föreliggande strategi tagits fram i samråd med deltagande organisationer i Regionala rådet. Fastställande och revidering Strategin ska årligen granskas och vid behov revideras av representanterna i Regionala rådet. Planer och instruktioner Denna strategi är en praktisk tillämpning av den överenskommelse om samverkan som förankrats och undertecknats av Regionala rådet och länets kommuner. I länet har också en Strategi för informationssamordning vid stora olyckor och kriser tagits fram. Till strategierna finns det presentationsmaterial som kan användas vid information och utbildningsinsatser om samverkanskonceptet i Norrbottens län. Aktuella versioner av dokumenten finns tillgänglig hos respektive aktör samt via Länsstyrelsen. Överenskommelse om samverkan BILAGA 5 BILAGA 4 BILAGA 3 BILAGA 2 BILAGA 1 BILAGA 3 BILAGA 2 BILAGA 1 DOKUMENT: Strategi för samverkan vid stora olyckor och kriser i Norrbottens län DOKUMENT: Strategi för informationssamordning vid stora olyckor och kriser i Norrbottens län Presentationsmaterial 1 Stärkt krisberedskap för säkerhets skull, prop. 2007/08:92 s 37 3

4 2 Bakgrund 2.1. Regionala rådet I Norrbottens län har det tidigare funnits ett råd för räddningstjänst, år 2007 gavs Regionala rådet en bredare inriktning och ombildades till ett Regionalt råd för krisberedskap och skydd mot olyckor. Under år 2009 inleddes ett arbete med att utveckla Regionala rådets roll och funktion från ett forum för informationsutbyte till ett mer aktivt samverkansforum som kan sammankallas i händelse av kris. Under hösten år 2012 och våren 2013 genomfördes en utvecklingsprocess i länet med syfte att utveckla den regionala förmågan till samordning och samverkan vid stora olyckor och kriser i Norrbottens län. Utvecklingsprocessen var en del i en nationell satsning som länsstyrelserna tillsammans med Myndigheten för samhällsskydd och beredskap tagit initiativ till. Samtliga organisationer gavs möjlighet att delta i utvecklingsprocessen. Merparten av Regionala rådets representanter deltog aktivt, andra representanter kunde av olika skäl inte delta Möten och inriktning för Regionala rådet Regionala rådet möts 4 ggr/år Två möten fokuseras på samverkan och informationsutbyte mellan ingående parter Ett möte/år har inriktning mot kunskapshöjande åtgärder och samordnas om möjligt med kriskommunikationsnätverket Ett möte/år koncentreras till frågor rörande risker- och sårbarheter i Norrbottens län Vid ett möte/år diskuteras behovet av gemensamma ansökningar av finansiering hos myndigheten för samhällsskydd och beredskap till regionala utvecklingsprojekt med utgångspunkt ifrån identifierade behov i länets risk- och sårbarhetsanalys Vid ett möte/år diskuteras samordning av utbildnings- och övningsfrågor för länet med utgångspunkt ifrån behovet av gemensamma ansökningar till regionala utvecklingsprojekt Årlig diskussion om ändringar i inriktningen för Regionala rådet, samverkansformer m.m Representanter i Regionala rådet Försvarsmakten Kommuner (två representanter) Kommunförbundet Norrbotten (en representant kommunal räddningstjänst) Kustbevakningen Länsstyrelsen i Norrbottens län Norrbottens läns landsting Polismyndigheten i Norrbottens län Sjöfartsverket SOS Alarm Sverige AB Svenska Kyrkan, Luleå Stift Sveriges Radio Norrbotten Swedavia Trafikverket Vattenfall Eldistribution Vattenfall Vattenkraft I kriskommunikationsnätverket ingår ungefär 2 motsvarande organisationer som i Regionala rådet. 4 2 I kriskommunikationsnätverket ingår alla länets kommuner men inte Sveriges radio, Sjöfartverket och SOS Alarm.

5 3 Värdegrund Regionala rådet har tagit fram en värdegrund som gäller för samverkan och informationssamordning före-, under och efter en händelse i Norrbottens län. samverkan för samhällets bästa Värdegrunden utgår ifrån målet att samverkan ska genomföras för samhällets bästa. Samverkan är ett verktyg för att hantera stora och olyckor och kriser på ett effektivare och bättre sätt. Människor bor, verkar och vistas i länet och de står i centrum för den gemensamma värdegrunden. Deltagande organisationer verkar i samhället för människans bästa. Deltagande organisationer ska visa respekt för varandras verksamheter, mandat och uppdrag. All samverkan ska genomsyras av effektivitet och genom ett aktivt deltagande från alla berörda. Alla organisationer ska ta ett gemensamt ansvar och utifrån ett helhetsperspektiv arbeta för att förbättra samverkan och samordningen före-, under och efter en stor olycka eller kris som påverkar Norrbottens län. Gemensamt ansvar Respekt Helhetsperspektiv Människor Effektivitet Aktivt deltagande 5

6 4 Lagstiftning Länsstyrelsen har i uppdrag att inrätta, utveckla och förvalta ett regionalt råd för krisberedskap och skydd mot olyckor. Syftet med rådet ska vara att skapa nödvändig samordning. 3 Ansvaret för samordning och samverkan finns också regleras i andra lagar och förordningar och ligger till grund för samarbetet i Norrbottens län. Svenska krishanteringssystemet Det svenska krishanteringssystemet baseras på tre grundprinciper: Ansvarsprincipen innebär att en verksamhets ansvar vid normala förhållanden även gäller vid kris dvs. ingen övertar ansvaret från någon annan. Likhetsprincipen innebär att en verksamhet som ansvarar för en händelse vid normala förhållanden ska hanterade den på ett liknande sätt även vid kris. Närhetsprincipen avser att en kris ska hanteras där den inträffar och av dem som är närmast ansvariga och berörda. 4 Som en del av ansvarsprincipen har också regeringen i propositionen Stärkt krisberedskap för säkerhets skull 5 valt att förtydliga myndigheters ansvar att initiera och bedriva sektorövergripande samverkan. Samverkan innebär inte att Regionala rådet vid en händelse övertar någon ledning eller enskild aktörs ansvar eller mandat. Samordning uppnås genom samverkan och koordinerat beslutsfattande. Sektor och geografiskt områdesansvar Sektoransvar innebär att alla myndigheter och organisationer inom en samhällssektor 6 också har ett ansvar inom sitt område vid en kris. Utöver det ansvaret finns också behov av att samordna de olika sektorernas arbete inom varje geografiskt område. Det geografiska områdesansvaret gäller för kommunerna på lokal nivå, länsstyrelserna på regional nivå samt regeringen på nationell nivå. 7 Ansvaret innebär att det inom varje geografiskt område finns en aktör som ansvarar för inriktning, prioritering och samordning av tvärsektoriella åtgärder gällande krisberedskap. I avsnitt 5 beskrivs resurshanteringen inom ramen för det geografiska områdesansvaret och samverkan i länet. 6 3 Förordning(2007:825) med länsstyrelseinstruktion 54 4 Samverkan vid kris för ett säkrare samhälle, prop. 2005/06:133 s 51 5 Stärkt krisberedskap - för säkerhets skull, prop. 2007/08:92 s 37 6 Samhällsektorerna är indelade i sex samverkansområden: teknisk infrastruktur, transporter, farliga ämnen, ekonomisk säkerhet, geografiskt områdesansvar, skydd undsättning och vård. 7 Budgetproposition 2012/13:1, uppgiftsområde 6, kap 4 Samhällets krisberedskap ss

7 5 Resurser Hur resurssamverkan ska fungera i länet beror på händelsens karaktär, behovet av stöd och varifrån resurserna kommer. Resurserna kan delas in i tre nivåer: Lokala och regionala resurser Nationella resurser Statliga och internationella resurser Lokala och regionala resurser En kommun ska ha beredskap för sina egna risker och därmed vidta de åtgärder som behövs för att kunna utföra räddningsinsatser på lokal nivå. Om kommunens beredskap inte är tillräcklig ska de samverka med exempelvis andra kommuner och privata aktörer. Om en kommuns resurser ändå inte räcker till ska de i första hand samverka inom regionen. Länsstyrelsen har som geografiskt områdesansvarig på regional nivå ett ansvar för att stödja och verka för samordning av kommuner och andra aktörer inom sitt område, exempelvis med inventering och koordinering av resurser. Lokala och regionala resurser ska samordnas och koordineras inom ramen för samverkan i länet. kan MSB:s förstärkningsresurser nyttjas. MSB har resurser i form av utrustning samt inom vissa områden personal som kan stötta vid insatsen. Aktuella resurser finns inom områdena: Skogsbrand Översvämning Oljeutsläpp Kemikalieolyckor Nationella förstärkningsresurser ska samordnas och koordineras inom ramen för samverkan i länet. Statliga och internationella resurser Inom ramen för det geografiska området kan också Länsstyrelsen efter beslut av regeringen få i uppdrag att prioritera och inrikta statliga och internationella resurser. 8 Statliga och internationella resurser (efter regeringsbeslut) ska prioriteras av Länsstyrelsen men resursbehoven identifieras inom ramen för samverkan i länet. Nationella resurser När en händelse är så stor, komplex eller långdragen att resurserna inte räcker till dvs. när kommunala och regionala resurser är uttömda, 8 Förordning (2006:942) om krisberedskap och höjd beredskap, 7 7

8 6 Samarbetsgrupper i länet I Norrbottens län finns det ett flertal särskilda samarbetsgrupper som arbetar med att utveckla samverkan och förmågan att hantera kriser och stora olyckor i länet. Utöver nedan beskrivna samarbetsgrupper finns också flera permanenta samt tillfälligt sammansatta arbetsgrupper som hanterar olika län- och samverkansfrågor. Regional försvarsplanering Kriskommunikationsnätverket Regional samordningsfunktion CBRNE Räddningschefsträff Älvsamverkan Regionala rådet Rakel BD-säk Transporter Regionala rådet Syfte Samverkans- och samordningsforum med syfte att framföra information, behov av resurser eller annat stöd. Sammankallande Länsstyrelsen Sammankallas 4 gånger/år Deltagare Beskrivs under avsnitt

9 Kriskommunikationsnätverk Syfte: Samordning och utveckling av informationssamordningen i länet. Sammankallande: Länsstyrelsen Sammankallas: 1 gång/år Deltagare: Organisationer i Regionala rådet samt alla länets kommuner. Rakel Syfte: Samordning och utveckling kring användningen av Rakel i länet. Sammankallande: Länsstyrelsen Sammankallas: 2 gånger/år Deltagare: Rakelansvariga i länet BD-säk Syfte: Forum för samverkan inom säkerhets- och krisberedskapsfrågor. Sammankallande: Kommunförbundet Sammankallas: 2 gånger/år Deltagare: Kommunala säkerhetssamordnare, landstingets säkerhetschef, platscheferna för länets sjukhus samt Länsstyrelsen. Räddningschefsträff Syfte: Forum för samverkan och informationsutbyte inom räddningstjänstområdet och lagen om skydd mot olyckor. Sammankallande: Kommunförbundet samt länsstyrelserna i Norrbotten och Västerbottens län. Sammankallas: Kommunförbundet sammankallar till möte några gånger per år. Länsstyrelserna sammankallar till en gemensam räddningschefsträff 1 gång/år. Deltagare: Räddningschefer och länsstyrelserna i Norrbotten och Västerbottens län. Transporter Samarbetsgruppens inriktning och sammansättning varierar beroende på vilket samordningsbehov som finns i länet. Nuvarande inriktning är samordnad flyghaveriplanering. Syfte: Utveckla förmågan att hantera flyghaverier på ett likartat sätt vid länets alla flygplatser Sammankallande: Länsstyrelsen Sammankallas: Varierar beroende på behov och gemensam planering. Deltagare: Flygplatserna, polismyndigheten, landstinget och räddningstjänsterna. Älvsamverkan Samarbetsgruppens inriktning och sammansättning varierar beroende på vilket samordningsbehov som finns i länet. Nuvarande inriktning är samordnad beredskapsplanering vid dammbrott i Luleälven. Syfte: Samordna beredskapsplaneringen vid dammbrott i Luleälven Sammakallande: Länsstyrelsen Sammankallas: Deltagare: Varierar beroende på behov och gemensam planering. Berörda kommuner, Landstinget, Trafikverket, Polismyndigheten, Försvarsmakten och Vattenfall Vattenkraft AB. Regional försvarsplanering Syfte: Samordna Försvarsmakten stöd till det civila samhället och samhällets stöd till Försvarsmakten. Sammankallande: Försvarsmakten Sammankallas: Varierar beroende på behov och planering. Deltagare: Regionala myndigheter, kommuner och näringsliv. Regional samordningsfunktion, CBRNE Syfte: Att skapa en hållbar och långsiktig samverkan och förmåga mellan lokala och regionala aktörer i länet, inom området för farliga ämnen Sammankallande: Länsstyrelsen Sammankallas: Minst 4 ggr/år Deltagare: Länsstyrelsen i Norrbottens län, Försvarmakten, Räddningstjänsten Luleå (kemkoordinatorer), Räddningstjänsten Piteå (saneringsenheten), Landstinget, Polisen, Kustbevakningen. 9

10 7 Informationssamordning Kriskommunikationsnätverket består av kommunikatörer/informatörer/motsv. från organisationerna i Regionala rådet samt alla länets kommuner. Nätverket samverkar kring krisinformation och informationssamordning. Det sammankallas 1 gång/år samt vid behov. Vid en stor olycka eller kris kan kommunikatörerna från nätverket delta vid Regionala rådets möten och/eller särskilt sammankallas för samverkan kring informationssamordningen. Vid en händelse som föranleder ett samverkansbehov ansvarar berörd organisation för att informera och/eller bjuda in sin kommunikatör som deltagare. Detta för att säkerställa att kommunikationsfrågorna hanteras redan från början. Informationssamordning Informationssamordning innebär inte att någon aktör övertar någon annans informationsansvar utan varje organisation ansvarar för sin egen information. Syftet med informationssamordningen är att genom gemensamma budskap ge korrekt och samstämmig information underlätta hanteringen och konsekvenserna för berörda. Nedan beskrivs två viktiga exempel på hur informationssamordningen i länet genomförs i praktiken. och/eller i Regionala rådet. Varje aktör kompletterar sedan dessa budskap med egna budskap utifrån det egna informationsansvaret. Det gemensamma budskapet handlar inte så mycket om faktaförmedling som om den gemensamma hållningen och inriktningen. Ett första budskap kan därför formuleras i den egna organisationen i avvaktan på att samverkan har inletts. Beståndsdelar i ett första budskap som inte har hunnit samordnas med övriga aktörer bör vara: Empati Ansvarstagande Värdegrunden för länets gemensamma krishantering Presskonferens För att underlätta informationssamordningen kan berörda aktörer anordna gemensamma presskonferenser. Länsstyrelsen ansvarar för inbjudan och praktiska arrangemang. För mer information om kriskommunikationsnätverket och informationssamordning se Strategi för informationssamordning vid stora olyckor och kriser i Norrbottens län. Budskapsplatta I samband med stora händelser som föranleder samverkan tar berörda kommunikatörer fram en gemensam budskapsplatta. Det genomförs under en samverkanskonferens. Budskapsplattan förankras därefter i respektive berörd organisation 10

11 8 Samverkan i länet vid en händelse Regionala rådet har uppgifter såväl under normala omständigheter planering och samverkan, som under en händelse där rådet kan behöva sammankallas för att få information men även för att underlätta samverkan i länet 8.1. Sammankallning Länsstyrelsen är sammankallande för Regionala rådet och larm eller information som kan föranleda ett sammankallande kan komma via: SOS Alarm till Länsstyrelsens Tjänsteman i beredskap (TiB) Organisationer i Regionala rådet Andra myndigheter Media Allmänheten Initiativ till möte kan tas av samtliga deltagande organisationer samt av länets kommuner. Vid behov kan även andra, som normalt inte är deltagare i Regionala rådet, delta vid möten. Länsstyrelsen kan också stödja genom att samordna aktörer och skapa en plattform för samverkan Regionala rådets roll under en händelse Vid ett sammankallande utgör Regionala rådet en plattform för samverkan, samordning och stöd inom länet. Representation vid Regionala rådets möten under en händelse avgörs av respektive deltagande aktör. Uppgifter som kan diskuteras och hanteras i samverkan kan handla om: Gemensam tolkning av läget, den förväntade utvecklingen samt konsekvenser för länet Vidtagna och planerade åtgärder som kan påverka andra aktörer, Samordning av insatser och åtgärder i länet Identifiering av ansvariga aktörer och övrigt samverkansbehov Samordning av information till allmänhet och media Identifiering, samordning och effektiv användning av resurser (se avsnitt 5) Behov av att begära stöd nationellt (exempelvis avseende resurser) Diskussionerna ligger till grund för framtagandet av samlade lägesbilder för länet. Den samlade lägesbilden kan utgöra ett underlag för prioritering av åtgärder och resurser i den egna organisationen men också fungera som ett stöd i bedömningen av vilka insatser och resurser som berörda organisationer kan bidra med till länet. Mer information om formerna för lägesbild se avsnitt 9 Händelse Larm/ information Länsstyrelsen Deltagare i Regionala rådet Samverkan 11

12 9 Lägesbild En lägesbild utvecklas genom informationsutbyte mellan aktörer för att skapa en förståelse om pågående händelseförlopp. Målet med lägesbilden är att ge en meningsfull beskrivning av den verklighet som behöver hanteras. Bilden nedan beskriver vilka metoder som kan användas för delgivning av lägesbild mellan berörda organisationer. Vad? Var? Vem? Veckovis Förbereda möten med en fast agenda. Tidssatta i förväg. Rakel Telefon WIS (minnesanteckningar) Representant/er från varje organisation i Regionala rådet Vid behov Aktuell händelse. Rakel Telefon WIS TIB Berörd organisation Regionala rådet Vem initierar? Länsstyrelsen Länsstyrelsen Berörd organisation Regionala rådet Veckovis Varje vecka vid överrenskommen tid genomförs ett veckomöte i Rakel eller per telefon. Mötena tar max 15 minuter och genomförs utifrån särskilda rutiner och förbestämd agenda (se bilaga 1 och 2). Mötena genomförs i syfte att underlätta informationsutbytet, skapa en samordnad lägesbild samt upprätthålla god samverkansförmåga via Rakel. Viktigt att deltagande organisationer förbereder sig så att om de har något att rapportera, kort kan informera om vad som pågår inom egen verksamhet. Vid behov Vid händelser som föranleder ett samverkansbehov kan hela eller delar av Regionala rådet sammankallas och samverka på en plats eller genom tele- eller videokonferens (se bilaga 3). Om information delges i WIS 9 bör en kort analys bifogas som beskriver varför informationen publiceras, exempelvis. 3 bilolyckor på en timme = ansträngt läge för räddningstjänsten och kan också beröra andra. WIS kan vara ett naturligt forum att dela denna information - efter behov och förmåga. Lägesrapport Länsstyrelsen har rapporteringskrav och ska efter förfrågan från Regeringskansliet eller Myndigheten för samhällsskydd och beredskap lämna den information som behövs för samlade lägesbilder. För att kunna skapa en regional lägesbild behöver därför Länsstyrelsen samla in information ifrån berörda aktörer i länet. Mallen som används för att rapportera och samla in information till en lägesrapport kommer ifrån WIS (se bilaga 4). Kraven på en lägesrapport är att den minst ska innehålla information om händelseutvecklingen, tillståndet, den förväntade utvecklingen och tillgängliga resurser inom respektive ansvarsområde samt om vidtagna och planerade åtgärder. 10 Lägesrapporten publiceras i WIS. Viktigt att ta i beaktande är att innehållet i lägesrapporten inte primärt är tillför andra aktörer än de som den ska rapporteras till. Rapporten ska hållas kort och saklig vilket kan innebära att mycket av den information som rapporteras in av berörda inte tas med i rapporten. Lägesrapporten ska därför inte blandas ihop med en regional lägesbild som mer i detalj beskriver läget i länet. Andra myndigheter har också rapporteringskrav och kan i samma syfte behöva begära in information från berörda. 9 Nationellt webbaserat informationssystem som tillhandahålls av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) 10 Förordning (2006:942) om krisberedskap och höjd beredskap

13 10 Samverkansplats och tekniska system Samverkansplats och samverkanspersoner Länsstyrelsen är generellt sett den ordinarie platsen för fysiska samverkansmöten. I de fall händelsens karaktär och/eller geografiska omständigheter gör det olämpligt att samverka hos Länsstyrelsen eller i de fall samverkan på annan plats underlättar hanteringen av händelsen ska samverkan ske på annan plats. Deltagare som inte har möjlighet att delta i fysiska samverkansmöten ska kunna delta på distans. Samverkan kan också ske genom att samverkanspersoner ifrån andra organisationer förstärker Länsstyrelsens krisstab på plats vid Länsstyrelsen. 11 Det kan också bli aktuellt att Länsstyrelsen placerar ut samverkanspersoner hos annan organisation. Tekniska system Telefon Telefon är det vanligaste kommunikationssättet mellan aktörer i Regionala rådet vid en händelse. Andra kommunikationsätt kan användas om alla deltagande aktörer har tillgång till systemen. Rakel Rakel (RAdioKommunikation för Effektiv Ledning) är ett nationellt kommunikationssystem för samverkan och ledning. Det har byggts ut i hela Sverige för att stärka samhällets krishanteringsförmåga och underlätta den dagliga kommunikationen hos organisationer som arbetar med ordning, säkerhet eller hälsa. Rakel ska användas av Regionala rådet för veckovisa samverkansmöten (se bilaga 1 och 2). Webbaserat informationssystem (WIS) WIS är ett nationellt webbaserat informationssystem som tillhandahålls av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB). Systemet är framtaget för underlätta informationsdelning mellan aktörerna i det svenska krishanteringssystemet för- under och efter en kris. Respektive aktör svarar för att ha den nödvändiga kompetensen och organisationen som krävs. Vid förändringar på sidor som bevakas möjliggör WIS avisering via e-post vilket gör att ständig inloggning inte krävs för att bli informerad om händelser eller förändringar. E-post E-post används för att sammankalla och delge information till företrädare för Regionala rådet. Funktionsadresser ska främst användas för sammankallning vid händelser i länet. 11 Under övningen Barents Rescue 2011 förstärktes Länsstyrelsens krisstab av samverkanspersoner från Räddningstjänsten, Försvarsmakten och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. 13

14 11 Utbildning, övning och utvärdering Den gemensamma utbildnings- och övningsplanen (se bilaga 5) beskriver större inplanerade övningar i länet samt gemensamma övning- och utbildningsinsatser som genomförs i Regionala rådets regi. Målgruppen för övnings- och utbildningsplanen är både Regionala rådets representanter samt andra aktörer i länet. Utbildning Exempel på utbildningsinsatser som kan genomföras i Regionala rådets regi: Vid möten Utbildningsinsatser kan genomföras i samband med Regionala rådets ordinarie möten via externa föreläsare eller genom interna föredrag från deltagande organisationer. Utbildningsinsatserna baseras på önskemål från Regionala rådets representanter. Representant för Regionala rådet Representanter i Regionala rådet och/eller utvecklingsprocessen har ett ansvar att i olika forum representera och informera om Regionala rådets roll och hur samverkan och samordningen ska fungera i Norrbottens län. Samverkanskurs I Regionala rådets regi ska det genomföras samverkanskurser i syfte att utbilda och informera om samverkan och samordning i länet. Målgruppen är den egna organisationen samt andra aktörer i länet. Övningsansvarig organisation kan via Regionala rådet bjuda in observatörer från andra organisationer. Vid gemensamma övningar i Regionala rådet bär respektive deltagare den egna organisationens kostnader. Övnings- och utbildningsverksamhet kan också finaniseras genom gemensamma ansökningar av regionala utvecklingsprojektet som fått medel från till exempel MSB. Utvärdering Exempel på utvärderingsinsatser som kan genomföras i Regionala rådets regi: Utvärdering vid händelser Vid större olyckor och kriser i Norrbottens län ska erfarenhetsseminarier genomföras med syfte att ta tillvara på erfarenheter och utveckla samverkan och samordningen i länet. Utvärdering av övning och utbildning Efter att gemensamma övningar och utbildningsinsatser genomförts ska en utvärdering genomföras i syfte att utveckla och förbättra samverkan i länet. Utvärdering av varandras övningar Vid behov av utvärderare kan berörd organisation delge inbjudan via Regionala rådet. Övning Exempel på övningsformer som kan genomföras i Regionala rådets regi: Start- och teknikövningar där larm, sammankallning och igångsättande testas Tabeltopövningar Samverkansövningar över landsgränserna Deltagande som observatör 14

15 15

16

Samverkan och kriskommunikation vid samhällsstörningar i Norrbottens län

Samverkan och kriskommunikation vid samhällsstörningar i Norrbottens län Samverkan och kriskommunikation vid samhällsstörningar i Norrbottens län Bakgrund till strategierna Utvecklingsprocessen Strategierna Strategierna beskriver bland annat: Krishanteringssystemet Samverkansgrupper

Läs mer

Överenskommelse. Samverkan före, under och efter samhällsstörningar i Västerbottens län SORSELE " MALÅ " STORUMAN " NORSJÖ " SKELLEFTEÅ VILHELMINA

Överenskommelse. Samverkan före, under och efter samhällsstörningar i Västerbottens län SORSELE  MALÅ  STORUMAN  NORSJÖ  SKELLEFTEÅ VILHELMINA Överenskommelse Samverkan före, under och efter samhällsstörningar i Västerbottens län SORSELE MALÅ STORUMAN NORSJÖ VILHELMINA LYCKSELE DOROTEA SKELLEFTEÅ ÅSELE ROBERTSFORS VINDELN BJURHOLM VÄNNÄS NORDMALING

Läs mer

Samordnad kommunikation

Samordnad kommunikation Samordnad kommunikation - före, under och efter samhällsstörningar i Gävleborgs län Regional kommunikationsstrategi Utgiven november 2015 Tryck: Taberg Media Group Produktion: Länsstyrelsen Gävleborg Innehållsförteckning

Läs mer

regional samordning och inriktning av krisberedskap och räddningstjänst i Södermanlands län

regional samordning och inriktning av krisberedskap och räddningstjänst i Södermanlands län S t r a t e g i f ö r regional samordning och inriktning av krisberedskap och räddningstjänst i Södermanlands län Med våra gemensamma resurser i Södermanland står vi starkare tillsammans och kan hantera

Läs mer

Bilaga. till Överenskommelse om samverkan före, under och efter samhällsstörningar i Västerbottens län SORSELE " MALÅ " STORUMAN " NORSJÖ " SKELLEFTEÅ

Bilaga. till Överenskommelse om samverkan före, under och efter samhällsstörningar i Västerbottens län SORSELE  MALÅ  STORUMAN  NORSJÖ  SKELLEFTEÅ Bilaga till Överenskommelse om samverkan före, under och efter samhällsstörningar i SORSELE MALÅ STORUMAN NORSJÖ VILHELMINA LYCKSELE DOROTEA SKELLEFTEÅ ÅSELE ROBERTSFORS VINDELN BJURHOLM VÄNNÄS NORDMALING

Läs mer

Krissamverkan Gotland

Krissamverkan Gotland Version 2015-06-04 Frida Blixt, Länsstyrelsen i Gotlands län Krissamverkan Gotland samverkansorgan i Gotlands län Innehåll Inledning... 2 Grundläggande nationella principer... 3 Samhällets skyddsvärden...

Läs mer

Öckerö kommun PROGRAM FÖR KRISBEREDSKAP

Öckerö kommun PROGRAM FÖR KRISBEREDSKAP Öckerö kommun PROGRAM FÖR KRISBEREDSKAP 2015-2018 Antaget kommunfullmäktige 2015-09-10 KF 88/15 Dnr.110/15 1 Förord M ålet för det svenska samhällets gemensamma säkerhet är att skydda befolkningens liv

Läs mer

Regional utbildnings- och övningsstrategi

Regional utbildnings- och övningsstrategi Regional utbildnings- och övningsstrategi 2017 2020 Länsstyrelsen en samlande kraft Sverige är indelat i 21 län och varje län har en länsstyrelse och en landshövding. Länsstyrelsen är regeringens ombud

Läs mer

Innebörden av områdesansvar. Gunilla Wiklander Andersson Beredskapssektionen 2006-05-17

Innebörden av områdesansvar. Gunilla Wiklander Andersson Beredskapssektionen 2006-05-17 Innebörden av områdesansvar Gunilla Wiklander Andersson Beredskapssektionen 2006-05-17 GUDRUN 2005-01-08 Nosaby 2004-09-10 Kemira 2005-02-04 Newcastle 2005-12-15 Salmonella 2005-12-23 Aviär influensa 2006-04-11

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om krisberedskap och bevakningsansvariga myndigheters åtgärder vid höjd beredskap; SFS 2015:1052 Utkom från trycket den 29 december 2015 utfärdad den 17 december 2015.

Läs mer

Överenskommelse om effektivare samverkan i Södermanlands län i händelse av en krissituation mm DSAM

Överenskommelse om effektivare samverkan i Södermanlands län i händelse av en krissituation mm DSAM Bilaga 4 ÖVERENSKOMMELSE 1(7) Gert Andersson 0155-26 40 72 Överenskommelse om effektivare samverkan i Södermanlands län i händelse av en krissituation mm DSAM I händelse av en krissituation och höjd beredskap

Läs mer

KRISHANTERINGSORGANISATION

KRISHANTERINGSORGANISATION Godkänd av: Rose-Marie Frebran Utfärdad: 2009-10-05 1(10) Länsstyrelsen i Örebro län: KRISHANTERINGSORGANISATION Länsstyrelsen i Örebro län stödjer, samverkar med och samordnar berörda aktörer vid fredstida

Läs mer

Styrdokument för krisberedskap Sotenäs kommun , enligt överenskommelse med MSB och SKL

Styrdokument för krisberedskap Sotenäs kommun , enligt överenskommelse med MSB och SKL KA 2016/147 1/8 Styrdokument för krisberedskap Sotenäs kommun 2015-2018, enligt överenskommelse med MSB och SKL KA 2016/147 2/8 Styrdokument för kommunens krisberedskap 2015-2018 Överenskommelsen om kommunernas

Läs mer

Styrdokument för krisberedskap. Ragunda kommun 2015-2018

Styrdokument för krisberedskap. Ragunda kommun 2015-2018 Styrdokument för krisberedskap Ragunda kommun 2015-2018 Innehåll Termer... 3 1. Inledning... 4 1.1 Mål med styrdokumentet enligt överenskommelsen... 4 2. Krav enligt lagen om Extraordinära händelser...

Läs mer

Handlingsplan för Samhällsstörning

Handlingsplan för Samhällsstörning Handlingsplan för Samhällsstörning Kungsbacka kommun 2015-10-29 Sammanfattning Det här dokumentet beskriver Kungsbacka kommuns fastlagda mål och riktlinjer för arbetet med krisberedskap. Handlingsplanen

Läs mer

Yttrande över Strategi för regional samordning. och inriktning av krisberedskap och räddningstjänst i Södermanlans län.

Yttrande över Strategi för regional samordning. och inriktning av krisberedskap och räddningstjänst i Södermanlans län. Kommunstyrelsen Datum Diarienummer Kommunledningskontoret 2015-09-02 2015:421 Demokrati och välfärd Katarina Reigo, 016-7108718 1 (2) Yttrande över Strategi för regional samordning och inriktning av krisberedskap

Läs mer

Plan för kommunal ledning och kommunikation vid kriser och extraordinära händelser

Plan för kommunal ledning och kommunikation vid kriser och extraordinära händelser Plan för kommunal ledning och kommunikation vid kriser och extraordinära händelser Fastställd av: Kommunfullmäktige 2016-06-21 115 Revideras senast: 2019-12-31 Innehåll Inledning 3 Bakgrund 3 Syfte 4 Mål

Läs mer

Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps författningssamling

Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps författningssamling Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps författningssamling Indikatorer för bedömning av landstingets generella krisberedskap Norrbottens läns landsting dnr 3520-16 Syftet med en bedömning av landstingets

Läs mer

Styrdokument för kommunens krisberedskap Arboga kommun

Styrdokument för kommunens krisberedskap Arboga kommun Styrdokument för kommunens krisberedskap Arboga kommun 2016-2018 Antagen av kommunfullmäktige den 25 februari 2016, 23 1. Inledning Kommunen ska ha en planering för vilka åtgärder som ska genomföras under

Läs mer

Målet för samhällets krisberedskap är att minska risken för, och konsekvenserna av, kriser och allvarliga olyckor

Målet för samhällets krisberedskap är att minska risken för, och konsekvenserna av, kriser och allvarliga olyckor när det händer Vi lever ett tryggt och bekvämt liv i Sverige. Men samhället är sårbart och kriser av olika slag kommer att inträffa. Det måste vi ha beredskap för att kunna hantera. Att hantera stora påfrestningar

Läs mer

KRISHANTERINGSPLAN Ledningsplan för allvarliga och extraordinära händelser i Ronneby kommun

KRISHANTERINGSPLAN Ledningsplan för allvarliga och extraordinära händelser i Ronneby kommun Dnr: 2014 000094 KRISHANTERINGSPLAN Ledningsplan för allvarliga och extraordinära händelser i Ronneby kommun Antagen av Ronneby Kommunfullmäktige 2015 02 26, rev 2016 03 21 Dnr: 2014 000094 Innehåll 1.

Läs mer

Strategi för. regional samverkan vid kris i Skåne

Strategi för. regional samverkan vid kris i Skåne Strategi för regional samverkan vid kris i Skåne Titel: Strategi för regional samverkan vid kris i Skåne Utgiven av: Länsstyrelsen i Skåne län Diarienummer: 100-8593-10 Redaktör: Ann-Nina Finne ISBN: 978-91-86533-25-0

Läs mer

Krisledningsplan. Österåkers Kommun. Beslutad av Kommunfullmäktige

Krisledningsplan. Österåkers Kommun. Beslutad av Kommunfullmäktige Krisledningsplan Österåkers Kommun Beslutad av Kommunfullmäktige 2016-09-19 Österåkers kommuns krisledningsplan Österåkers kommun arbetar i först hand med att förebygga och minimera risker i syfte att

Läs mer

1(14) Styrdokument för kommunens arbete med krisberedskap Styrdokument

1(14) Styrdokument för kommunens arbete med krisberedskap Styrdokument 1(14) Styrdokument för kommunens arbete med krisberedskap 2016-2019 Styrdokument 2(14) Styrdokument Dokumenttyp Styrdokument Beslutad av Kommunfullmäktige 2015-12-16 11 Dokumentansvarig Reviderad av 3(14)

Läs mer

Styrdokument för Ljusnarsbergs kommuns krisberedskap

Styrdokument för Ljusnarsbergs kommuns krisberedskap Styrdokument för Ljusnarsbergs kommuns krisberedskap 2015-2018 Antagen av kommunstyrelsen den 23 november 2016 283 1 1. Inledning Syftet med styrdokumentet är att beskriva det arbete och de åtgärder som

Läs mer

Legala aspekter - dispostion

Legala aspekter - dispostion Legala aspekter - dispostion Hot och risker en tillbakablick Styrande regler på regional och nationell nivå Krishanteringssystemet Lagen om skydd mot olyckor Exempel på andra viktiga författningar Civil

Läs mer

Laholms kommuns krisberedskap med ledningsplan för extraordinära händelser

Laholms kommuns krisberedskap med ledningsplan för extraordinära händelser Laholms kommuns krisberedskap med ledningsplan för extraordinära händelser 2016-2019 Diarienr: 2015-000542 Antagen av Kommunfullmäktige den 29 mars 2016 35 1 Innehåll Krisberedskapen i Laholms kommun...

Läs mer

Krisberedskap - Älvsbyns kommun

Krisberedskap - Älvsbyns kommun 1(6) 2016-02-10 Krisberedskap - Älvsbyns kommun 2016-2019 Enligt överenskommelsen mellan staten (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap) och Sveriges Kommuner och Landsting om kommunernas krisberedskap

Läs mer

Kommunikationsplan vid kris

Kommunikationsplan vid kris Antagen av kommunfullmäktige 13 juni 2002, 82 Reviderad av kommunfullmäktige 13 februari 2009, 4 Reviderad kommunfullmäktige 25 oktober 2012, 145 Innehåll 1 Kommunikationsplan för Arboga kommun 5 1.1

Läs mer

Överenskommelse om samverkan för krishantering i Jämtlands län

Överenskommelse om samverkan för krishantering i Jämtlands län Plan Diarienummer 450-6307-2014 Överenskommelse om samverkan för krishantering i Jämtlands län Före, under och efter en kris. Omslagsbild Fjällräddningsövning Skalstugevägen, Medstugan vårvintern 2013.

Läs mer

Styrdokument för kommunens krisberedskap

Styrdokument för kommunens krisberedskap Verksamhetsstöd - Kommunkansli Reinhold Sehlin, 0485-476 15 reinhold.sehlin@morbylanga.se POLICY Datum 2015-10-19 Beslutande Kommunfullmäktige 214 2015-12-21 Sida 1(7) Dnr 2015/000694-161 Nummer i författningssamlingen

Läs mer

Bilaga 1 Aktö rernas syfte öch delma l

Bilaga 1 Aktö rernas syfte öch delma l Kultur- och samhällsbyggnadsenheten Bilaga 1 till Övningsbestämmelser 2013-09-12 sid 1 (9) Bilaga 1 Aktö rernas syfte öch delma l Innehållsförteckning Boxholms kommun... 2 Finspångs kommun... 2 Försvarsmakten

Läs mer

Plan för hantering av extraordinära händelser i fredstid samt vid höjd beredskap

Plan för hantering av extraordinära händelser i fredstid samt vid höjd beredskap Plan för hantering av extraordinära händelser i fredstid samt vid höjd beredskap Antagen av kommunfullmäktige 2009-06-15 114 Diarienummer 09KS226 Sid 2 (8) Ersätter Plan för samordning av verksamheten

Läs mer

Kungsörs kommuns författningssamling Nr D.5

Kungsörs kommuns författningssamling Nr D.5 Kommunikationsplan för Kungsörs kommun vid kris Antagen av kommunfullmäktige 2012-09-10, 83 KS-handling nr 30/2012 Planen ersätter tidigare antagen plan från 2005-09-26, 109 senast reviderad av kommunfullmäktige

Läs mer

Plan för kommunal ledning och information vid kriser och extraordinära händelser

Plan för kommunal ledning och information vid kriser och extraordinära händelser Styrdokument KS 2012.0295 Ansvarig organisationsenhet: Fastställd av KF 2012-12-18 234 Ersätter KF 2007-06-18 127 Plan för kommunal ledning och information vid kriser och extraordinära händelser Styrdokument

Läs mer

Förslag till Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter om kommuners och landstings risk- och sårbarhetsanalyser

Förslag till Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter om kommuners och landstings risk- och sårbarhetsanalyser Förslag till Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter om kommuners och landstings risk- och sårbarhetsanalyser Myndigheten för samhällsskydd och beredskap föreskriver följande med stöd

Läs mer

Information och kriskommunikation

Information och kriskommunikation Information och kriskommunikation Ett utvecklingsprojekt inom ramen för Program för samverkan Stockholmsregionen Projektdirektiv och projektplan Aktörer SOS Alarm Trafikverket Länsstyrelsen Polismyndigheten

Läs mer

Länsstyrelsepaketet. ett tvärsektoriellt utbildnings- och informationsmaterial om krishanteringssystemet

Länsstyrelsepaketet. ett tvärsektoriellt utbildnings- och informationsmaterial om krishanteringssystemet Länsstyrelsepaketet ett tvärsektoriellt utbildnings- och informationsmaterial om krishanteringssystemet Framtaget inom projektet Utvecklat stöd till länsstyrelserna 2004 Foto: Kenneth Jonasson/Pressens

Läs mer

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 1 (10) Anvisningar om hur statlig ersättning för kommunernas krisberedskap får användas

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 1 (10) Anvisningar om hur statlig ersättning för kommunernas krisberedskap får användas samhällsskydd och beredskap 1 (10) Anvisningar om hur statlig ersättning för kommunernas krisberedskap får användas samhällsskydd och beredskap 2 (10) Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 2. Exempel

Läs mer

Plan för hantering av extraordinära händelser

Plan för hantering av extraordinära händelser 1 Plan för hantering av extraordinära händelser Antagen av KF 5 2(12) Innehållsförteckning 1. Inledning...3 1.1 Bakgrund...3 1.2 Syfte...3 1.3 Mål...3 2. Organisation, larmning, start...5 2.1 Kriterier

Läs mer

En trygg, säker och störningsfri region

En trygg, säker och störningsfri region Bilaga till avsiktsförklaring En trygg, säker och störningsfri region - modell för regional samverkan Samverkan i en växande region En snabb expansion under senare år har gjort Stockholm till en av Europas

Läs mer

Plan för hantering av extraordinära händelser och höjd beredskap

Plan för hantering av extraordinära händelser och höjd beredskap 1 (7) Plan för hantering av extraordinära händelser och höjd beredskap Med extraordinär händelse avses sådan händelse, som avviker från det normala, innebär en allvarlig störning eller överhängande risk

Läs mer

Styrdokument. Kommunal krisberedskap. Styrdokument för kommunal krisberedskap enligt kraven i kommunöverenskommelsen om kommuners krisberedskap.

Styrdokument. Kommunal krisberedskap. Styrdokument för kommunal krisberedskap enligt kraven i kommunöverenskommelsen om kommuners krisberedskap. Styrdokument för kommunal krisberedskap enligt kraven i kommunöverenskommelsen om kommuners krisberedskap. Styrdokument Kommunal krisberedskap Antagen av Kommunfullmäktige 2016-01-25 4 Diarienr: 2015.0379.168

Läs mer

Kommittédirektiv. Skogsbranden i Västmanlands län lärdomar för framtiden. Dir. 2014:116. Beslut vid regeringssammanträde den 14 augusti 2014

Kommittédirektiv. Skogsbranden i Västmanlands län lärdomar för framtiden. Dir. 2014:116. Beslut vid regeringssammanträde den 14 augusti 2014 Kommittédirektiv Skogsbranden i Västmanlands län lärdomar för framtiden Dir. 2014:116 Beslut vid regeringssammanträde den 14 augusti 2014 Sammanfattning En särskild utredare ska utifrån hanteringen av

Läs mer

Projektorganisation. Kriskommunikation över kommungränserna i Skåne Nordväst. Projektet har initierats av kommundirektörerna i Skåne Nordväst

Projektorganisation. Kriskommunikation över kommungränserna i Skåne Nordväst. Projektet har initierats av kommundirektörerna i Skåne Nordväst Projektorganisation Kriskommunikation över kommungränserna i Skåne Nordväst Projektet har initierats av kommundirektörerna i Skåne Nordväst Tillsammans blir vi starka. När samhället skakas av kriser sluter

Läs mer

F-samverkan. - en styrka i Jönköpings län

F-samverkan. - en styrka i Jönköpings län F-samverkan - en styrka i Jönköpings län Förord Jönköpings län är unikt på många sätt och oftast en förebild. Detta gäller även vår modell för att samverka vid oförutsedda händelser som kan leda till påfrestningar

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (2006:942) om krisberedskap och höjd beredskap; SFS 2008:1003 Utkom från trycket den 5 december 2008 utfärdad den 20 november 2008. Regeringen

Läs mer

Regionalt kriskommunikationsnätverk. Strategi för informationssamordning vid stora olyckor och kriser i Västernorrlands län

Regionalt kriskommunikationsnätverk. Strategi för informationssamordning vid stora olyckor och kriser i Västernorrlands län Regionalt kriskommunikationsnätverk Strategi för informationssamordning vid stora olyckor och kriser i Västernorrlands län 2014-2018 Omslagsbild: Höga flöden i Bergsåker, Sundsvall. September 2001 Fotograf:

Läs mer

Regional krissamverkan i Jönköpings län

Regional krissamverkan i Jönköpings län Regional krissamverkan i Jönköpings län Innehållsansvarig: Daniel Lilja, hälso- och sjukvårdsavdelningen, Landstingets kansli, daniel.lilja@lj.se. Produktion: Informationsavdelningen, Landstingets kansli,

Läs mer

Bengt Källberg Projekt Ledning och samverkan

Bengt Källberg Projekt Ledning och samverkan Bengt Källberg Projekt Ledning och samverkan Projekt Ledning och samverkan 2012-2014 Syfte Förbättra aktörernas samlade förmåga att leda och samverka vid olyckor, kriser och andra händelser (krig). Ett

Läs mer

Ivar Rönnbäck Avdelningschef. Avdelningen för utbildning, övning och beredskap

Ivar Rönnbäck Avdelningschef. Avdelningen för utbildning, övning och beredskap Ivar Rönnbäck Avdelningschef Avdelningen för utbildning, övning och beredskap Ett år med MSB Varför MSB? Att bilda en ny myndighet Vad blev nytt? Var står vi nu? MSB vision och verksamhetsidé Vision Ett

Läs mer

Styrdokument för krisberedskap

Styrdokument för krisberedskap Styrdokument för krisberedskap 2016-2019 Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Styrdokument för krisberedskap Riktlinjer 2016-02-15 Kommunstyrelsen Dokumentansvarig/processägare

Läs mer

Krisledningsplan. för Hudiksvalls kommun

Krisledningsplan. för Hudiksvalls kommun Krisledningsplan för Hudiksvalls kommun mandatperioden 2015 2018 Innehåll 1 Inledning 5 2 Kommunens ansvar vid extraordinär händelse 6 2.1 Krisarbetets mål 6 3 Organisation och ansvar 7 3.1 Planering

Läs mer

Styrdokument för kommunens arbete med krisberedskap

Styrdokument för kommunens arbete med krisberedskap Kommunal författningssamling för Smedjebackens kommun Fastställd av Ks 149 Den 2016-11-01 Dnr 2016/00011 Styrdokument för kommunens arbete med krisberedskap Kommunstyrelsens beslut Reviderat styrdokument

Läs mer

MSB:s förstärkningsresurser Ett stöd när regionens egna resurser inte räcker till

MSB:s förstärkningsresurser Ett stöd när regionens egna resurser inte räcker till MSB:s förstärkningsresurser Ett stöd när regionens egna resurser inte räcker till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) Insatsverksamheten Layout: Advant Produktionsbyrå AB Tryck: DanagårdLiTHO

Läs mer

Säkert, tryggt och framkomligt i vardag och kris. En satsning på säkerhet, trygghet och framkomlighet

Säkert, tryggt och framkomligt i vardag och kris. En satsning på säkerhet, trygghet och framkomlighet En satsning på säkerhet, trygghet och framkomlighet Stockholmsregionen växer Befolkningen ökar snabbt, fler personer rör sig i trafiken och transporterna ökar på vägar, järnvägar och med sjöfart. Små störningar

Läs mer

Vägledning för gemensam Rakelanvändning

Vägledning för gemensam Rakelanvändning Vägledning för gemensam Rakelanvändning Västernorrlands län Västernorrland Styrdokument Sida 2 av 10 Sida 3 av 10 Innehållsförteckning 1 Inledning... 4 2 Användningsområden... 4 2.1 Mötesformer med Rakel...

Läs mer

Samverkan Östergötland

Samverkan Östergötland Samverkan Östergötland - strategi för samverkan i Östergötlands län före, under och efter större händelser, stora olyckor och kriser Förord Innehåll Samverkan Östergötland Innehållsförteckning Förord...3

Läs mer

Uppföljning och utvärdering av MSB:s regelbundna samverkanskonferenser på nationell nivå

Uppföljning och utvärdering av MSB:s regelbundna samverkanskonferenser på nationell nivå MSB-51.1 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap PM 1 (8) SI-SAM Fredrik Djurklou & Maria Pålsson 0722035873/0725203366 fredrik.djurklou@msb.se maria.palsson@msb.se Uppföljning och utvärdering av MSB:s

Läs mer

Smörgåsbord av syfte och mål för regionala samverkansövningar

Smörgåsbord av syfte och mål för regionala samverkansövningar samhällsskydd och beredskap PM 1 (14) SÖ-UUTV Thomas Bengtsson 010-240 22 12 thomas.bengtsson@msb.se Smörgåsbord av syfte och mål för regionala samverkansövningar Innehållsföreteckning Inledning...2 Övergripande

Läs mer

Plan för extraordinära händelser 2011-2014. Mjölby kommun Dnr. 2012:186

Plan för extraordinära händelser 2011-2014. Mjölby kommun Dnr. 2012:186 Plan för extraordinära händelser 2011-2014 Mjölby kommun Dnr. 2012:186 Innehåll 1 INLEDNING 3 1.1 Bakgrund 3 1.2 Syfte och målsättning 3 2 KOMMUNENS ANSVAR 5 2.1 Risk- och sårbarhetsanalys 5 2.2 Geografiska

Läs mer

Styrdokument för krisberedskap i Vara kommun

Styrdokument för krisberedskap i Vara kommun Styrdokument för krisberedskap i Vara kommun Antagen av kommunfullmäktige 2017-02-27 11 Innehållsförteckning 1 Inledning... 1 2 Ansvar och roller i kommunens krisberedskapsarbete... 1 3 Genomförande av

Läs mer

Vilka författningar styr hanteringen av samhällsstörningar?

Vilka författningar styr hanteringen av samhällsstörningar? Vår uppgift i eftermiddag Vilka författningar styr hanteringen av samhällsstörningar? Den svenska modellen för att hantera samhällsstörningar legala aspekter Krishanteringssystemet Regeringsformen - Offentligrättsliga

Läs mer

Prioritering och resurssamverkan vid samhällstörningar - Seminariedag inför övning Vindros 2016

Prioritering och resurssamverkan vid samhällstörningar - Seminariedag inför övning Vindros 2016 Prioritering och resurssamverkan vid samhällstörningar - Seminariedag inför övning Vindros 2016 Andreas Bergman Myndigheten för samhällskydd och beredskap (MSB) Bakgrund Prioritering resurser - Hur, när

Läs mer

Krisledningsplan. för Hudiksvalls kommun

Krisledningsplan. för Hudiksvalls kommun Krisledningsplan för Hudiksvalls kommun mandatperioden 2011 2014 Innehåll 1 Inledning 5 2 Kommunens ansvar vid extraordinär händelse 6 2.1 Krisarbetets mål 6 3 Organisation och ansvar 7 3.1 Planering och

Läs mer

Styrdokument för. Krisberedskap Antagen av Kommunfullmäktige

Styrdokument för. Krisberedskap Antagen av Kommunfullmäktige Styrdokument för Krisberedskap 2016-2018 Antagen av Kommunfullmäktige 2016-02-02 38 Syfte, bakgrund och disposition Detta dokument beskriver kommunens övergripande viljeinriktningar och prioriteringar

Läs mer

Nationella riktlinjer för samverkan i Rakel

Nationella riktlinjer för samverkan i Rakel Nationella riktlinjer för samverkan i Rakel Regional nivå Datum: 201-05-29 Publ. nr. MSB 420 MSB:s kontakt: Enheten för system och tjänster Tel vxl 0771-240 240 Innehållsförteckning 1 Inledning... 4 1.1

Läs mer

Baspresentation

Baspresentation Baspresentation 151028 37 Aktörer i samverkan Länsstyrelsen Stockholm Kommuner i Stockholms län (26 st.) Stockholms läns landsting Polisen Region Stockholm Försvarsmakten Militärregion Mitt Kustbevakningen,

Läs mer

Ansvar, samverkan, handling åtgärder för stärkt krisberedskap

Ansvar, samverkan, handling åtgärder för stärkt krisberedskap Ansvar, samverkan, handling åtgärder för stärkt krisberedskap Presskonferens den 31 mars 2016 Helena Lindberg, generaldirektör Jan Wisén, projektledare Anna Johansson, biträdande projektledare Uppdraget

Läs mer

Gemensamma grunder för samverkan och ledning vid samhällsstörningar. - Strategisk plan för implementering

Gemensamma grunder för samverkan och ledning vid samhällsstörningar. - Strategisk plan för implementering Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Strategisk plan 1 (6) Datum 20141125 Diarienr 2012-1845 version 1.1 Projekt Ledning och samverkan Enheten för samverkan och ledning Bengt Källberg Patrik Hjulström

Läs mer

Verksamhetsplan SOGO. Verksamhetsplan 2016 för samverkansområdet Geografiskt områdesansvar

Verksamhetsplan SOGO. Verksamhetsplan 2016 för samverkansområdet Geografiskt områdesansvar Dnr MSB 2016-129 Version 7 2016-02-04 Verksamhetsplan SOGO Verksamhetsplan 2016 för samverkansområdet Geografiskt Beredd av AU 151007 Reviderad efter SOGO 151021 Reviderad av AU 151203/160122 Beslutad

Läs mer

Övergripande kommunal ledningsplan

Övergripande kommunal ledningsplan -------------------------------------------------------------------------------- Övergripande kommunal ledningsplan -------------------------------------------------------------------------------- Fastställd

Läs mer

Informationsplan. vid kris. Antagen av kommunstyrelsen

Informationsplan. vid kris. Antagen av kommunstyrelsen Informationsplan vid kris Antagen av kommunstyrelsen 2012-08-30 101 Information vid kris Kommunens information vid kris syftar till att ge drabbade, allmänhet, personal, samverkande organisationer och

Läs mer

Nationella riktlinjer för WIS. Sammanfattning

Nationella riktlinjer för WIS. Sammanfattning Nationella riktlinjer för WIS Sammanfattning Varför behöver vi ett gemensamt system? För samlade lägesbilder och helhetssyn Genom att aktörer delar information på ett likartat sätt i WIS får man en sammanfattning

Läs mer

Förslag till Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps allmänna råd om ledning av kommunala räddningsinsatser

Förslag till Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps allmänna råd om ledning av kommunala räddningsinsatser Förslag till Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps allmänna råd om ledning av kommunala räddningsinsatser Dessa allmänna råd behandlar ledning av kommunala räddningsinsatser, inklusive planering,

Läs mer

Styrdokument för krisberedskap i Timrå kommun. Inledning. FÖRFATTNINGSSAMLING Nr KS 11 1 (9) Fastställd av kommunstyrelsen 2015-10-06, 240

Styrdokument för krisberedskap i Timrå kommun. Inledning. FÖRFATTNINGSSAMLING Nr KS 11 1 (9) Fastställd av kommunstyrelsen 2015-10-06, 240 FÖRFATTNINGSSAMLING Nr KS 11 1 (9) Styrdokument för krisberedskap i Timrå kommun Fastställd av kommunstyrelsen 2015-10-06, 240 Inledning Lag (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid

Läs mer

Krisledningsplan för Oxelösunds kommun

Krisledningsplan för Oxelösunds kommun för Oxelösunds kommun Del 1 Övergripande beskrivning och åtgärdsplan Dokumenttyp Fastställd av Beslutsdatum Reviderat Riktlinjer Kommunstyrelsen Dokumentansvarig Förvaring Dnr Säkerhetsstrateg kommunstyrelseförvaltningen

Läs mer

Föredragande borgarrådet Sten Nordin anför följande.

Föredragande borgarrådet Sten Nordin anför följande. PM 2014: RI (Dnr 307-877/2014) Förslag till Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter om kommuners och landstings risk- och sårbarhetsanalyser Remiss från Myndigheten för samhällsskydd

Läs mer

Plan för samhällsstörning och extraordinära händelser - ledningsplan. Lysekils Kommun

Plan för samhällsstörning och extraordinära händelser - ledningsplan. Lysekils Kommun Plan för samhällsstörning och extraordinära händelser - ledningsplan Lysekils Kommun Dokumentnamn: Plan för samhällsstörning och extraordinära händelser - ledningsplan Dnr: LKS 2013-184 Handläggare: Christer

Läs mer

Kommunens geografiska områdesansvar. krishanteringsrådets samordnande roll. kbm rekommenderar 2007:1

Kommunens geografiska områdesansvar. krishanteringsrådets samordnande roll. kbm rekommenderar 2007:1 Kommunens geografiska områdesansvar krishanteringsrådets samordnande roll kbm rekommenderar 2007:1 kbm rekommenderar 2007:1 Kommunens geografiska områdesansvar krishanteringsrådets samordnande roll Titel:

Läs mer

Landstingsuppföljning 2010

Landstingsuppföljning 2010 Landstingsuppföljning 2010 Enligt lagen (2006:544) om kommuner och landstings uppgifter inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap 2 MSB:s kontaktpersoner: Helen Kasström, 010-240

Läs mer

Ansvar, samverkan, handling vägen framåt mot stärkt krisberedskap

Ansvar, samverkan, handling vägen framåt mot stärkt krisberedskap Ansvar, samverkan, handling vägen framåt mot stärkt krisberedskap Seminarium hos Folk och Försvar den 7 april 2016 Helena Lindberg, generaldirektör Inledande reflektioner Många har mycket att lära Skogsbranden

Läs mer

Samverkanskonferenser. Länsstyrelseforum

Samverkanskonferenser. Länsstyrelseforum Samverkanskonferenser Länsstyrelseforum 2014-09-30 Nationella Samverkanskonferenser Ger myndigheter, näringsliv och andra organisationer möjlighet att samverka när händelser bedöms få konsekvenser på nationell

Läs mer

Regional Samordnings funktion (RSF)

Regional Samordnings funktion (RSF) Regional Samordnings funktion (RSF) 1 Syftet med regionala samordningsfunktioner (RSF) är att främja planering i samverkan mellan de lokala och regionala aktörerna inom räddningstjänst, sjukvård och polis.

Läs mer

Strategi Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Lysekils kommuns. Plan för arbete med krisberedskap

Strategi Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Lysekils kommuns. Plan för arbete med krisberedskap >> Strategi Program Plan Policy Riktlinjer Regler Lysekils kommuns Plan för arbete med krisberedskap 2016-12-09 Sid 1/23 Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 2016-11-24, 174 För revidering ansvarar:

Läs mer

S Styrdokument för krisberedskap i Hässleholms kommun Program och handlingsplaner

S Styrdokument för krisberedskap i Hässleholms kommun Program och handlingsplaner www.hassleholm.se S Styrdokument för krisberedskap i Hässleholms kommun 2015-2018 Program och handlingsplaner Innehållsförteckning Inledning 3 Redan framtagna och beslutade dokument för krisberedskap 3

Läs mer

Instruktion för sjukvård vid publika evenemang

Instruktion för sjukvård vid publika evenemang Instruktion för sjukvård vid publika evenemang i Kalmar län Arrangörsversion Giltighet Tills vidare. Målgrupp Arrangörer av publika evenemang i Kalmar län Ansvarig för dokumentet Kris och beredskapsenheten

Läs mer

Vägledning för gemensam Lync-användning Västernorrlands län

Vägledning för gemensam Lync-användning Västernorrlands län Vägledning för gemensam Lync-användning Västernorrlands län Länsstyrelsen Västernorrland Styrdokument Sida 2 av 7 Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Användningsområden... 3 2.1 Mötesformer med Lync...

Läs mer

Yttrande: Sårbarhets- och säkerhetsutredningens betänkande Förordning om åtgärder för fredstida krishantering och höjd beredskap (SOU 2001:86).

Yttrande: Sårbarhets- och säkerhetsutredningens betänkande Förordning om åtgärder för fredstida krishantering och höjd beredskap (SOU 2001:86). 1 (5) Sjöfart och Samhälle Handläggare direkttelefon Ert datum Er beteckning Sven Wingren, 011-19 13 55 2001-11-13 fö2001/2480/civ Regeringen Försvarsdepartementet 103 33 STOCKHOLM Yttrande: Sårbarhets-

Läs mer

Roller och ansvar vid kärnteknisk olycka

Roller och ansvar vid kärnteknisk olycka Roller och ansvar vid kärnteknisk olycka Bakgrund Lagar som styr Organisation Information till allmänheten Beredskap Dagens beredskapsorganisation för radiologiska och nukleära nödsituationer utformades

Läs mer

Kommunal krishantering

Kommunal krishantering Kommunal krishantering Lag (SFS 2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap. 2011-10-24 Nyckelroll i samhällets krishantering Nytt

Läs mer

Krisledningsplan för Timrå kommun

Krisledningsplan för Timrå kommun Krisledningsplan för Timrå kommun inför och vid samhällsstörningar, extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap Fastställd av kommunfullmäktige 2016-xx-xx, xxx 1 (11) Innehållsförteckning 1.

Läs mer

K R I S B E R E D S K A P S P L A N F Ö R L U N D S K O M M U N

K R I S B E R E D S K A P S P L A N F Ö R L U N D S K O M M U N K R I S B E R E D S K A P S P L A N F Ö R L U N D S K O M M U N Antagen av kommunfullmäktige 2012-12-05 2 Innehållsförteckning Inledning... 4 Krisberedskap i Lunds kommun... 4 Grundprinciper i krishantering...

Läs mer

Arbetsinstruktion RRC-funktionen

Arbetsinstruktion RRC-funktionen Datum: 2017-04-25 Version: 1.3 Status: Beslutad på Räddsam Handläggare: Jonathan Sjöberg Arbetsinstruktion RRC-funktionen Arbetsuppgifter Regional räddningschef (RRC) är en gemensam ledningsresurs för

Läs mer

Våra roller vid en kris

Våra roller vid en kris Våra roller vid en kris Ingår som en del i Handbok i kriskommunikation Krisberedskap bygger på samarbete Vi lever i ett sårbart samhälle, i en tid då hot och risker inte känner några nationsgränser. Allvarliga

Läs mer

Försvarsdepartementet

Försvarsdepartementet Ds 2006:1 En strategi för Sveriges säkerhet Försvarsberedningens förslag till reformer REGERINGENS PROPOSITION 2005/06:133 Samverkan vid kris - för ett säkrare samhälle Säkerhetsstrategin Arbetet bör bedrivas

Läs mer

Nyhetsbrev nr 4. Från teori till praktisk handling. Den 28 oktober 2014

Nyhetsbrev nr 4. Från teori till praktisk handling. Den 28 oktober 2014 Nyhetsbrev nr 4 Den 28 oktober 2014 I det här nyhetsbrevet kan du läsa om satsningen i Program för samverkan Stockholmsregionen där flera samhällsaktörer tillsammans stärker förmågan att samverka vid olika

Läs mer

Bilaga 4, Målframtagningsarbetet under planeringen inför SAMÖ 2016 processbeskrivning, analys och reflektioner, mars 2016

Bilaga 4, Målframtagningsarbetet under planeringen inför SAMÖ 2016 processbeskrivning, analys och reflektioner, mars 2016 Bilaga 4 Sammanställning av inlämnade egna mål från 28 aktörer i SAMÖ 2016 Aktörerna lämnade in målen i nuvarande versioner vid tiden då SAMÖ 2016 ställdes in. Därför har några av aktörerna angett att

Läs mer

Lagen om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap (LEH)

Lagen om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap (LEH) samhällsskydd och beredskap PM 1 (5) Rättsenheten Avdelningen för verksamhetsstöd Lagen om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap (LEH) Bakgrund

Läs mer

Plan för att förebygga och hantera extraordinära händelser. Beslutad av kommunfullmäktige 25 september 2017, 102/17, Dnr KS2017.

Plan för att förebygga och hantera extraordinära händelser. Beslutad av kommunfullmäktige 25 september 2017, 102/17, Dnr KS2017. Plan för att förebygga och hantera extraordinära händelser Beslutad av kommunfullmäktige 25 september 2017, 102/17, Dnr KS2017.0264 Innehåll Dokumenttyp: Plan Dokumentet gäller för: Kommunens nämnder och

Läs mer