Samordnad kommunikation

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Samordnad kommunikation"

Transkript

1 Samordnad kommunikation - före, under och efter samhällsstörningar i Gävleborgs län Regional kommunikationsstrategi

2 Utgiven november 2015 Tryck: Taberg Media Group Produktion: Länsstyrelsen Gävleborg

3 Innehållsförteckning 1. Inledning Syfte Mål 1 2. Gävleborgs krisberedskap Tre grundprinciper Geografiskt områdesansvar och sektorsansvar 2 3. Ansvar före, under och efter en samhällsstörning Länsstyrelsens ansvar Kommunernas och övriga aktörers ansvar Sveriges Radios ansvar 4 4. Regionalt kommunikatörsnätverk Uppgifter vid en samhällsstörning Representanter i kommunikatörsnätverket Kontaktlista 5 5. Samverkan vid samhällsstörningar Uppstart Samverkanskonferens Kommunikatörskonferens Agenda för kommunikatörskonferens Avslut 7 6. Nationella kanaler 8

4 1. Inledning När en samhällsstörning 1 inträffar prövas samhällets förmåga att hantera påfrestningar. I en sådan situation är det av stor betydelse att kommunikationen mellan alla inblandade kommer igång snabbt. Aktörernas kommunikation måste vara samordnad. Det minskar risken för motstridiga budskap och underlättar hanteringen av samhällsstörningar. En samstämmig bild av en händelse ökar förutsättningarna för att kunna tillgodose allmänhetens, mediernas och aktörernas behov av information. Forskning och studier inom ämnet kriskommunikation visar att 60 till 80 procent i ett krisarbete handlar om kommunikation 2. Ofta bedöms aktörernas hantering av en händelse utifrån hur väl de har skött kommunikationsarbetet. I Gävleborgs län har vi denna regionala kommunikationsstrategi som grund för länets samverkan och samordning av kommunikation. Dokumentet arbetades fram under 2015 i samverkan mellan länets aktörer 3. Arbetet genomfördes parallellt med framtagandet av dokumentet Strategi för samverkan vid samhällsstörningar i Gävleborgs län 4. Den regionala kommunikationsstrategin gäller från den 25 november Länsstyrelsen förvaltar dokumentet och är ansvarig för att se över och vid behov revidera det. Översyn och revidering görs i samråd med kommunikatörsnätverket. 1.1 Syfte Syftet med kommunikationsstrategin är att den ska stärka länets kommunikationsförmåga vid samhällsstörningar samt underlätta och öka samverkan mellan länets aktörer 5 före, under och efter en samhällsstörning. 1.2 Mål Målet med kommunikationsstrategin är att den bidrar till att ge aktörerna i Gävleborgs län god förmåga att samordna kommunikation vid samhällsstörningar och att den samordnade kommunikationen är snabb, öppen och korrekt. 1 Företeelser och händelser som hotar eller skadar det som ska skyddas i samhället. Till exempel skogsbrand, dammbrott, social oro, oljeutsläpp, dataintrång och kärnteknisk olycka. 2 KBM (2006). Utveckling och lärande. Handbok i kriskommunikation. Sid Länsstyrelsen, Region Gävleborg, Polismyndigheten, Trafikverket, Lantmäteriet samt länets kommuner och räddningstjänster. 4 Dokumentet finns att läsa på 5 Se fotnot 3. Andra aktörer kan bli involverade beroende av samhällsstörning. 1

5 2. Gävleborgs krisberedskap Länets krisberedskap bygger på att samhällets dagliga ordinarie verksamheter förebygger och hanterar de samhällsstörningar som sker. Vid mer allvarliga händelser kan de ordinarie resurserna förstärkas och fler aktörer kan bli involverade. Aktörernas hantering av en samhällsstörning styrs av det svenska krishanteringssystemet 6. Detta system bygger på tre grundläggande principer ansvarsprincipen, likhetsprincipen och närhetsprincipen. Principerna reglerar också länets kommunikationsarbete i samband med en samhällsstörning. De tre grundprinciperna är inte definierade i lag men ska ses som bakgrund till dagens regelverk och aktörernas uppdrag och mandat. Till principerna kommer också sektorsansvar och geografiskt områdesansvar. 2.1 Tre grundprinciper Samordning och samverkan kring kommunikation innebär inte att någon aktör övertar informationsansvaret från någon annan utan att varje organisation ansvarar för sitt eget informationsflöde i enlighet med de tre principerna. Dock har alla aktörer ett ansvar att samverka så att kommunikationen blir samordnad. Ansvarsprincipen innebär att den som har ansvar för en verksamhet under normala förhållanden också har motsvarande ansvar vid en samhällsstörning. Ansvaret innefattar också att aktörer ska stödja och samverka med varandra. Likhetsprincipen innebär att aktörer inte ska göra större förändringar i organisationen än vad situationen kräver. Under en samhällsstörning ska verksamheten fungera på liknande sätt som vid normala förhållanden, så långt det är möjligt. Närhetsprincipen innebär att en samhällsstörning ska hanteras där den inträffar och av dem som är närmast berörda och ansvariga. 2.2 Geografiskt områdesansvar och sektorsansvar Vid en samhällsstörning ska de som har det geografiska områdesansvaret se till att samordningen fungerar mellan alla som är inblandade i händelsen. Geografiskt områdesansvariga är kommunen på lokal nivå, länsstyrelsen på regional nivå samt regeringen på nationell nivå. Det geografiska områdesansvaret innebär också ett särskilt ansvar för samordning av kommunikation till allmänheten och media. Sektorsansvar innebär att alla myndigheter och organisationer inom en samhällssektor 7 har ansvar för sitt verksamhetsområde vid en samhällsstörning. Samordningen av de olika sektorernas arbete sköts av den aktör som är geografiskt områdesansvarig. 6 gor samhallet/krishanteringens grunder 7 Till stöd för samhällssektorerna finns sex samverkansområden: ekonomisk säkerhet, farliga ämnen, geografiskt områdesansvar, teknisk infrastruktur, transporter samt skydd, undsättning och vård. 2

6 3. Ansvar före, under och efter en samhällsstörning När en samhällsstörning inträffar behöver länets aktörer vara beredda att kunna hantera den och minimera konsekvenserna. Ofta involveras flera aktörer samtidigt i en händelse. Varje aktör har alltid ansvar för sin egen kommunikation till allmänhet och media, men alla aktörer har ansvar för att samverka så att kommunikationen blir samordnad. Samordnad kommunikation i rätt tid stärker de inblandade aktörernas trovärdighet, förebygger otydligheter och motverkar ryktesspridning. För att samordningen av kommunikation ska fungera effektivt behöver samverkan ske både före, under och efter en samhällsstörning. 3.1 Länsstyrelsens ansvar Enligt det geografiska områdesansvaret har Länsstyrelsen ett övergripande ansvar för att samordna kommunikation och informera allmänhet och medier vid en samhällsstörning. Ansvar före samhällsstörningen: - Anordna regionala nätverksträffar för länets kommunikatörer. - Anordna utbildningar och övningar för länets kommunikatörer. - Bidra till samverkan mellan kommunikatörer och andra aktörer. - Revidera och distribuera kontaktlistan för kommunikatörsnätverket. - Se över och vid behov revidera den regionala kommunikationsstrategin i samråd med kommunikatörsnätverket. Ansvar under samhällsstörningen: - Delta vid nationella samverkanskonferenser - Sammankalla och leda regionala samverkanskonferenser. - Sammankalla och leda regionala kommunikatörskonferenser. - Dokumentera regionala samverkans och kommunikatörskonferenser samt förmedla dokumentationen till berörda aktörer. Ansvar efter samhällsstörningen: - Utvärdera sin egen hantering av kommunikationsarbetet och identifiera behov av förbättringar - Delta i alternativt samordna seminarium för erfarenhetsutbyte 3.2 Kommunernas och övriga aktörers ansvar Med övriga aktörer avses Region Gävleborg, Trafikverket, Polismyndigheten, Lantmäteriet och räddningstjänsterna. Beroende av samhällsstörning kan denna grupp utökas. Ansvar före samhällsstörningen: - Delta vid regionala nätverksträffar för länets kommunikatörer. - Delta i utbildningar och övningar för kommunikatörerna. - Bidra till samverkan mellan kommunikatörer och andra krishanteringsaktörer - Meddela Länsstyrelsen om det sker förändringar på kommunikatörsnätverkets kontaktlista. 3

7 Ansvar under samhällsstörningen: - Delta vid regionala samverkanskonferenser. - Delta vid regionala kommunikatörsmöten. - Meddela Länsstyrelsen om det uppstår behov av regional samverkanskonferens, regionalt kommunikatörsmöte, samordnad kommunikation eller stöd från annan aktör. Ansvar efter samhällsstörningen: - Utvärdera sin egen hantering av kommunikationsarbetet och identifiera behov av förbättringar - Delta i alternativt samordna seminarium för erfarenhetsutbyte 3.3 Sveriges Radios ansvar Vid en samhällsstörning har Sveriges Radio P4 en viktig roll i den svenska krisberedskapen. Radiokanalen är en varnings och informationskanal som har möjlighet att snabbt nå ut med viktig information. Sveriges Radio P4 har resurser att sända även vid långa elavbrott och omfattande samhällsstörningar. Enligt sändningstillståndet ska Sveriges Radio P4 sända VMA, viktigt meddelande till allmänheten. SOS Alarm har uppdraget att förmedla en begäran om VMA till Sveriges Radios sändningsledning från den myndighet eller organisation som begär det. Sändningsledningen har sedan ansvar för att sända meddelandet i Sveriges Radios FMkanaler och förse medverkande TV bolag 8 med underlag för textremsa i respektive kanal. Sveriges Radios meddelande sänds med automatik i den privata lokalradion. Chefen för Sveriges Radio P4 Gävleborg kan på egen hand besluta om lokala sändningar på kvällar, nätter och helger om omfattningen av samhällsstörningen kräver det. Det gäller också för webb och sociala plattformar. Sveriges Radio och andra medier har också ansvar för att granska hur myndigheterna hanterar samhällsstörningar och sköter sina uppdrag. 8 Se medverkande TV bolag 4

8 4. Regionalt kommunikatörsnätverk För att lyckas med samordnad kommunikation vid en samhällsstörning krävs det god samverkan även före händelsen. I Gävleborgs län finns ett regionalt kommunikatörsnätverk som i huvudsak fokuserar på kriskommunikation. Syftet med nätverket är att stärka relationen mellan kommunikatörerna och öka deras kunskap inom ämnesområdet. Nätverket sammankallas av Länsstyrelsen cirka 2 3 gånger per år. Till vissa möten bjuder Länsstyrelsen också in länets beredskapssamordnare. Mötena bidrar till en god relation mellan aktörerna och skapar förståelse för varandras arbetsuppgifter. Det ökar möjligheterna till en framgångsrik hantering av framtida samhällsstörningar. Två gånger per år sammankallar Länsstyrelsen Regionala rådet 9. Rådet har en strategisk roll med fokus på att stärka länets beredskap för samhällsstörningar. Två ordinarie representanter och två ersättare från kommunikatörsnätverket är utsedda att delta på Regionala rådets möten. 4.1 Uppgifter vid en samhällsstörning Vid en samhällsstörning är kommunikatörsnätverkets uppgifter främst att: Ta fram gemensamma huvudbudskap. Samordna kommunikationsinsatserna. Samordna kommunikation till allmänhet och media genom till exempel gemensamma pressmeddelanden, presskonferenser och FAQ (frågor och svar). Hjälpa varandra med omvärldsbevakning gällande bilden av samhällsstörningen. Stödja varandra i kommunikationsarbetet. En förutsättning för att kommunikatörerna ska kunna utföra sina uppgifter är att de tidigt får information om händelsen och att de blir kallade till samverkanskonferenserna. Detta är varje organisations eget ansvar att tillgodose. 4.2 Representanter i kommunikatörsnätverket Representanter från nedan nämnda organisationer deltar i kommunikatörsnätverket. Nätverkets sammansättning ses årligen över. Länsstyrelsen Gävleborg, Region Gävleborg, Trafikverket, Polismyndigheten, Lantmäteriet, Ockelbo kommun, Ljusdals kommun, Sandvikens kommun, Hudiksvalls kommun, Ovanåkers kommun, Nordanstigs kommun, Söderhamns kommun, Bollnäs kommun, Gävle kommun, Hofors kommun och Gästrike Räddningstjänst. 4.3 Kontaktlista Länsstyrelsen har en kontaktlista för kommunikatörerna i nätverket. Det är varje aktörs ansvar att anmäla förändringar till Länsstyrelsen så att listan kan hållas uppdaterad. Länsstyrelsen ansvarar för att uppdatera listan och därefter skicka ut den till samtliga i nätverket. 9 Läs mer om Regionala rådet i Strategi för samverkan vid samhällsstörningar i Gävleborgs län 5

9 5. Samverkan vid samhällsstörningar Det är ibland svårt att avgöra vilken händelse som är eller kommer att utvecklas till en samhällsstörning som kräver regional samordning. Därför är det viktigt att ta kontakt med varandra tidigt. Den som ser behov av samverkan eller utbyte av information ska kontakta Länsstyrelsen. Länsstyrelsen kommer då att kalla till en samverkanskonferens enligt den rutin som finns beskriven i dokumentet Strategi för samverkan vid samhällsstörningar i Gävleborgs län. 5.1 Uppstart Vanligtvis blir kommunikatörerna larmade via Tjänsteman i beredskap (TiB) eller motsvarande jourfunktion i sin organisation. Det är viktigt att larmet kommer så tidigt som möjligt så att kommunikatörerna snabbt kan börja planera kommunikationsarbetet och förbereda sig inför samverkanskonferensen. Eftersom de flesta aktörer i länet saknar kommunikationsjour kan tidsaspekten för när kommunikationsinsatserna kommer i gång bli en kritisk faktor. Detta är en utmaning som samtliga aktörer måste beakta i sin krisplanering. 5.2 Samverkanskonferens På samverkanskonferensen är Länsstyrelsen sammankallande och ordförande för mötet. Varje organisation avgör själv vilka som ska vara med på samverkanskonferensen men kommunikatören bör vara en självklar deltagare för att säkerställa att kommunikationsfrågorna hanteras redan från början av händelsen. Under samverkanskonferensen tar kommunikatörerna beslut om de ser behov av ett separat kommunikatörsmöte om det ska ligga direkt efter samverkanskonferensen eller om en ny tid ska bokas för mötet. 5.3 Kommunikatörskonferens Beslut om att sammankalla till en kommunikatörskonferens kan tas vid samverkanskonsferensen men kan också genomföras efter begäran från någon av deltagarna i kommunikatörsnätverket. Länsstyrelsen sammankallar nätverket och är ordförande för mötet. Kallelsen sker i första hand via e post och/eller telefon enligt den kontaktlista som finns för kommunikatörsnätverket. Syftet med mötet är att fokusera ytterligare på kommunikationsbehovet, diskutera gemensamma budskap och vid behov fördela arbetsuppgifter mellan aktörerna. Vid en samhällsstörning sker kommunikationen mellan kommunikatörerna per telefon genom möten som Länsstyrelsen startar med hjälp av SOS Alarm. Telefon är den vanligaste kanalen för en kommunikatörskonferens men även andra kanaler kan användas om behov uppstår. 6

10 5.3.1 Agenda för kommunikatörskonferens När aktörerna har samlats till en kommunikatörskonferens är det viktigt att komma igång snabbt. Länsstyrelsen är ordförande för mötet och har nedanstående mötesagenda: Inledning med syfte och mål för mötet 1. Närvarokontroll 2. Aktuell lägesbild utifrån ett kommunikationsperspektiv Genomförda och planerade kommunikationsinsatser 3. Samordnade budskap och kriskommunikationsinsatser 4. Målgrupper och kanaler 5. Kort sammanfattning av mötet (görs av Länsstyrelsen) 6. Nästa möte Tidpunkt Deltagare Länsstyrelsen för minnesanteckningar under mötet. Anteckningarna publiceras i WIS 10 och skickas via e post till deltagarna på mötet. 5.4 Avslut Efter det akuta skedet av en samhällsstörning finns det ofta ett fortsatt behov av att driva ett samordnat kommunikationsarbete. När läget lugnat sig och det finns tid till att överblicka situationen övergår fokus hos inblandade aktörer, media och allmänheten till att söka orsakerna till händelsen, konsekvenserna av den och eventuella brister i hanteringen. Det är därför viktigt att det regionalt samordnade kommunikationsarbetet pågår så länge det är motiverat. Beslut om att avsluta samordningen tas vid en samverkanskonferens eller en kommunikatörskonferens. 10 Ett nationellt webbaserat informationssystem framtaget för att underlätta informationsdelning mellan aktörer tjanster/wis/ 7

11 6. Nationella kanaler Vilken kanal som ska användas för att sprida information om en händelse beror på vilken målgrupp som kriskommunikationen vänder sig till. Här är några viktiga nationella kanaler som kan användas i händelse av en samhällsstörning: Krisinformation.se är en webbplats som riktar sig till allmänhet och media med information om samhällets krishantering. Vid en samhällsstörning ger Krisinformation.se en översiktlig bild av vad som har hänt och länkar till krisinformationen hos myndigheter, kommuner, och andra aktörer som har ansvar för att informera allmänheten vid en samhällsstörning. Krisinformation.se drivs av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap är ett nationellt informationsnummer som SOS Alarm ansvarar för. Det är tillgänglig dygnet runt, årets alla dagar. Via numret får allmänheten information om allvarliga olyckor och kriser i samhället. All information som lämnas ut på är verifierad och kommer från kommuner, länsstyrelser, centrala myndigheter eller andra ansvariga aktörer. VMA systemet VMA betyder viktigt meddelande till allmänheten. VMA kan skickas som varningssignal, SMS och talmeddelande till fast telefoni. Det är ett snabbt och effektivt sätt att nå många människor samtidigt. Det är räddningsledaren som begär sändning av VMA hos SOS Alarm. Media Genom media når samhällsaktörerna ut med viktig information till allmänheten. Sveriges Radio P4 har ett särskilt ansvar vid samhällsstörningar och är därför en prioriterad kanal. Gemensam FAQ Om myndigheter vill ta fram gemensamma frågor och svar till allmänheten kan de använda webbverktyget Mina sidor som tillhandahålls av MSB via Krisinformation.se. I Mina sidor kan informatörer på myndigheter själva lägga in sina frågor och svar samt läsa frågor och svar från andra organisationer. När aktörerna är överens om vad som ska publiceras, sammanställs frågorna i en FAQ som därefter kan visas på Krisinformation.se och på andra aktörers webbplatser. När en fråga ändras i Mina sidor slår ändringen igenom på alla webbplatser som visar eller länkar till FAQ. WIS WIS är ett nationellt webbaserat informationssystem som är framtaget för att underlätta informationsdelning mellan aktörerna i det svenska krishanteringssystemet före, under och efter en samhällsstörning. 8

12 Egna anteckningar 9

13 10

14 11

15

16

Kommunikationsplan vid kris

Kommunikationsplan vid kris Antagen av kommunfullmäktige 13 juni 2002, 82 Reviderad av kommunfullmäktige 13 februari 2009, 4 Reviderad kommunfullmäktige 25 oktober 2012, 145 Innehåll 1 Kommunikationsplan för Arboga kommun 5 1.1

Läs mer

Kungsörs kommuns författningssamling Nr D.5

Kungsörs kommuns författningssamling Nr D.5 Kommunikationsplan för Kungsörs kommun vid kris Antagen av kommunfullmäktige 2012-09-10, 83 KS-handling nr 30/2012 Planen ersätter tidigare antagen plan från 2005-09-26, 109 senast reviderad av kommunfullmäktige

Läs mer

Överenskommelse. Samverkan före, under och efter samhällsstörningar i Västerbottens län SORSELE " MALÅ " STORUMAN " NORSJÖ " SKELLEFTEÅ VILHELMINA

Överenskommelse. Samverkan före, under och efter samhällsstörningar i Västerbottens län SORSELE  MALÅ  STORUMAN  NORSJÖ  SKELLEFTEÅ VILHELMINA Överenskommelse Samverkan före, under och efter samhällsstörningar i Västerbottens län SORSELE MALÅ STORUMAN NORSJÖ VILHELMINA LYCKSELE DOROTEA SKELLEFTEÅ ÅSELE ROBERTSFORS VINDELN BJURHOLM VÄNNÄS NORDMALING

Läs mer

Dnr: KRISKOMMUNIKATIONSPLAN

Dnr: KRISKOMMUNIKATIONSPLAN 2015 03 26 Dnr: 2014 000094 KRISKOMMUNIKATIONSPLAN Innehåll Inledning... 2 Syfte... 2 Ansvarsprincipen... 2 Bemanning och inkallning av informationsorganisationen... 2 Lokaler... 3 Kommunikationsarbete

Läs mer

Styrande dokument. Kriskommunikationsplan för Oskarshamns kommun

Styrande dokument. Kriskommunikationsplan för Oskarshamns kommun Styrande dokument Kriskommunikationsplan för Oskarshamns kommun Fastställd av Kommunstyrelsen 2016-04-19, 97 Gäller från och med 2016-04-29 Ersätter Kriskommunikationsplan för Oskarshamns kommuns ledning

Läs mer

regional samordning och inriktning av krisberedskap och räddningstjänst i Södermanlands län

regional samordning och inriktning av krisberedskap och räddningstjänst i Södermanlands län S t r a t e g i f ö r regional samordning och inriktning av krisberedskap och räddningstjänst i Södermanlands län Med våra gemensamma resurser i Södermanland står vi starkare tillsammans och kan hantera

Läs mer

Strategi för Samverkan vid stora olyckor och kriser i Norrbottens län. Regionala rådet för krisberedskap och skydd mot olyckor

Strategi för Samverkan vid stora olyckor och kriser i Norrbottens län. Regionala rådet för krisberedskap och skydd mot olyckor Strategi för Samverkan vid stora olyckor och kriser i Norrbottens län Regionala rådet för krisberedskap och skydd mot olyckor Innehåll 1 Inledning... 3 2 BAKGRUND... 4 2.1 Regionala rådet...4 2.2 Representanter

Läs mer

Kriskommunikationsplan för Nora kommun

Kriskommunikationsplan för Nora kommun Dnr Ks 347/2014 Kriskommunikationsplan för Nora kommun Kriskommunikationsplan för organisation och ledning vid små som stora oönskade händelser Nerikes Brandkår Nora kommun Antagen av kommunfullmäktige

Läs mer

Kriskommunikationsplan Båstads kommun

Kriskommunikationsplan Båstads kommun Kriskommunikationsplan Båstads kommun Januari 2014 Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 1.1 Bakgrund... 3 1.2 Mål... 3 1.3 Syfte... 3 1.4 Målgrupper... 3 2. Uppdraget... 5 2.1 Krisinformationsorganisationen...

Läs mer

Samverkan och kriskommunikation vid samhällsstörningar i Norrbottens län

Samverkan och kriskommunikation vid samhällsstörningar i Norrbottens län Samverkan och kriskommunikation vid samhällsstörningar i Norrbottens län Bakgrund till strategierna Utvecklingsprocessen Strategierna Strategierna beskriver bland annat: Krishanteringssystemet Samverkansgrupper

Läs mer

Handlingsplan för Samhällsstörning

Handlingsplan för Samhällsstörning Handlingsplan för Samhällsstörning Kungsbacka kommun 2015-10-29 Sammanfattning Det här dokumentet beskriver Kungsbacka kommuns fastlagda mål och riktlinjer för arbetet med krisberedskap. Handlingsplanen

Läs mer

Kriskommunikationsplan. För Länsstyrelsen i Västra Götalands län

Kriskommunikationsplan. För Länsstyrelsen i Västra Götalands län Kriskommunikationsplan För Länsstyrelsen i Västra Götalands län Kriskommunikationsplanen är en bilaga till Länsstyrelsens Krisledningsplan med rapportnummer 2013:105 Beslutande: Annika Braide, informationsenheten

Läs mer

4.7. Att kommunicera i kris. Målgrupper

4.7. Att kommunicera i kris. Målgrupper Att kommunicera i kris Information om en kris ska snabbt nå allmänheten, medarbetare inom Region Skåne och de samverkande organisationer som berörs. Vid en kris kan det behöva kallas in extra kommunikatörsresurser

Läs mer

KRISHANTERINGSORGANISATION

KRISHANTERINGSORGANISATION Godkänd av: Rose-Marie Frebran Utfärdad: 2009-10-05 1(10) Länsstyrelsen i Örebro län: KRISHANTERINGSORGANISATION Länsstyrelsen i Örebro län stödjer, samverkar med och samordnar berörda aktörer vid fredstida

Läs mer

Informationsplan. Informationsplan vid kris och extraordinär händelse. Informationsavdelningen maj 2013. Informationsplan Falköpings kommun 1

Informationsplan. Informationsplan vid kris och extraordinär händelse. Informationsavdelningen maj 2013. Informationsplan Falköpings kommun 1 Informationsplan vid kris och extraordinär händelse Informationsavdelningen maj 2013 1 Innehållsförteckning Informationsbehov vid kris 3 Mål 3 Syfte 3 Organisation 3 Informationsavdelningen 4 Informationsgruppen

Läs mer

Plan. Diarienummer Länsgemensam kriskommunikationsplan

Plan. Diarienummer Länsgemensam kriskommunikationsplan Plan Diarienummer 450-2031-15 Länsgemensam kriskommunikationsplan Jämtlands län, mars 2015 Omslagsbilder Översvämning i Hammerdal. Foto: Strömsunds kommun, Gerd Sjöberg. Strömavbrott efter fallet träd.

Läs mer

Målet för samhällets krisberedskap är att minska risken för, och konsekvenserna av, kriser och allvarliga olyckor

Målet för samhällets krisberedskap är att minska risken för, och konsekvenserna av, kriser och allvarliga olyckor när det händer Vi lever ett tryggt och bekvämt liv i Sverige. Men samhället är sårbart och kriser av olika slag kommer att inträffa. Det måste vi ha beredskap för att kunna hantera. Att hantera stora påfrestningar

Läs mer

Kriskommunikationsplan

Kriskommunikationsplan Kriskommunikationsplan Fastställd av: Kommunstyrelsen Datum: 2015-12-15 Ansvarig för revidering: Kommunstyrelsen Ansvarig tjänsteman: Administrativ chef Diarienummer: KS 15-263 Policy Program >Plan Riktlinje

Läs mer

Kriskommunikationsplan för Region Norrbotten,

Kriskommunikationsplan för Region Norrbotten, Styrande regeldokument Policy Sida 1 (5) Kriskommunikationsplan för Region Norrbotten, 2017 2019 Kriskommunikationsplanen gås igenom årligen. Den uppdateras vid behov och skall då på nytt godkännas av

Läs mer

Kriskommunikationssamverkan i Västra Götalands län. Inriktning och rutiner

Kriskommunikationssamverkan i Västra Götalands län. Inriktning och rutiner Kriskommunikationssamverkan i Västra Götalands län Inriktning och rutiner Rapportnr: 2015:36 ISSN: 1403-168X Diarienr: 457-20419-2015 Författare: Mia Dahlström Illustrationer: Ida Brogren, Vres illustration

Läs mer

Regional utbildnings- och övningsstrategi

Regional utbildnings- och övningsstrategi Regional utbildnings- och övningsstrategi 2017 2020 Länsstyrelsen en samlande kraft Sverige är indelat i 21 län och varje län har en länsstyrelse och en landshövding. Länsstyrelsen är regeringens ombud

Läs mer

Informationsplan. vid kris. Antagen av kommunstyrelsen

Informationsplan. vid kris. Antagen av kommunstyrelsen Informationsplan vid kris Antagen av kommunstyrelsen 2012-08-30 101 Information vid kris Kommunens information vid kris syftar till att ge drabbade, allmänhet, personal, samverkande organisationer och

Läs mer

Projektorganisation. Kriskommunikation över kommungränserna i Skåne Nordväst. Projektet har initierats av kommundirektörerna i Skåne Nordväst

Projektorganisation. Kriskommunikation över kommungränserna i Skåne Nordväst. Projektet har initierats av kommundirektörerna i Skåne Nordväst Projektorganisation Kriskommunikation över kommungränserna i Skåne Nordväst Projektet har initierats av kommundirektörerna i Skåne Nordväst Tillsammans blir vi starka. När samhället skakas av kriser sluter

Läs mer

Innebörden av områdesansvar. Gunilla Wiklander Andersson Beredskapssektionen 2006-05-17

Innebörden av områdesansvar. Gunilla Wiklander Andersson Beredskapssektionen 2006-05-17 Innebörden av områdesansvar Gunilla Wiklander Andersson Beredskapssektionen 2006-05-17 GUDRUN 2005-01-08 Nosaby 2004-09-10 Kemira 2005-02-04 Newcastle 2005-12-15 Salmonella 2005-12-23 Aviär influensa 2006-04-11

Läs mer

Regionalt kriskommunikationsnätverk. Strategi för informationssamordning vid stora olyckor och kriser i Västernorrlands län

Regionalt kriskommunikationsnätverk. Strategi för informationssamordning vid stora olyckor och kriser i Västernorrlands län Regionalt kriskommunikationsnätverk Strategi för informationssamordning vid stora olyckor och kriser i Västernorrlands län 2014-2018 Omslagsbild: Höga flöden i Bergsåker, Sundsvall. September 2001 Fotograf:

Läs mer

Informationsplan vid extraordinära händelser, stora olyckor och andra kriser. Antagen av Kommunfullmäktige , 69

Informationsplan vid extraordinära händelser, stora olyckor och andra kriser. Antagen av Kommunfullmäktige , 69 Informationsplan vid extraordinära händelser, stora olyckor och andra kriser Antagen av Kommunfullmäktige 2009-08-27, 69 Dokumentets historia Upprättad: 2009-03-26 Antagen: 2009-08-27 Reviderad: 2015-10-29

Läs mer

Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps författningssamling

Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps författningssamling Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps författningssamling Indikatorer för bedömning av landstingets generella krisberedskap Norrbottens läns landsting dnr 3520-16 Syftet med en bedömning av landstingets

Läs mer

Kriskommunikationsplan för Askersunds kommun

Kriskommunikationsplan för Askersunds kommun Kriskommunikationsplan för Askersunds kommun Sammanställt av: Jessica Kärrlander, Nerikes Brandkår 2015-10-15 KS 233-2015 Innehåll Kriskommunikationsplanens syfte... 3 Kriskommunikationsplanen... 3 När

Läs mer

Plan för kommunal ledning och information vid kriser och extraordinära händelser

Plan för kommunal ledning och information vid kriser och extraordinära händelser Styrdokument KS 2012.0295 Ansvarig organisationsenhet: Fastställd av KF 2012-12-18 234 Ersätter KF 2007-06-18 127 Plan för kommunal ledning och information vid kriser och extraordinära händelser Styrdokument

Läs mer

Krissamverkan Gotland

Krissamverkan Gotland Version 2015-06-04 Frida Blixt, Länsstyrelsen i Gotlands län Krissamverkan Gotland samverkansorgan i Gotlands län Innehåll Inledning... 2 Grundläggande nationella principer... 3 Samhällets skyddsvärden...

Läs mer

Bilaga. till Överenskommelse om samverkan före, under och efter samhällsstörningar i Västerbottens län SORSELE " MALÅ " STORUMAN " NORSJÖ " SKELLEFTEÅ

Bilaga. till Överenskommelse om samverkan före, under och efter samhällsstörningar i Västerbottens län SORSELE  MALÅ  STORUMAN  NORSJÖ  SKELLEFTEÅ Bilaga till Överenskommelse om samverkan före, under och efter samhällsstörningar i SORSELE MALÅ STORUMAN NORSJÖ VILHELMINA LYCKSELE DOROTEA SKELLEFTEÅ ÅSELE ROBERTSFORS VINDELN BJURHOLM VÄNNÄS NORDMALING

Läs mer

Öckerö kommun PROGRAM FÖR KRISBEREDSKAP

Öckerö kommun PROGRAM FÖR KRISBEREDSKAP Öckerö kommun PROGRAM FÖR KRISBEREDSKAP 2015-2018 Antaget kommunfullmäktige 2015-09-10 KF 88/15 Dnr.110/15 1 Förord M ålet för det svenska samhällets gemensamma säkerhet är att skydda befolkningens liv

Läs mer

Plan för hantering av extraordinära händelser

Plan för hantering av extraordinära händelser 1 Plan för hantering av extraordinära händelser Antagen av KF 5 2(12) Innehållsförteckning 1. Inledning...3 1.1 Bakgrund...3 1.2 Syfte...3 1.3 Mål...3 2. Organisation, larmning, start...5 2.1 Kriterier

Läs mer

Riktlinje för kriskommunikation

Riktlinje för kriskommunikation 1[7] Referens Marica Nordwall Mottagare Kommunstyrelsen Riktlinje för kriskommunikation Vad är kriskommunikation? Kriskommunikation är utbyte av information inom och mellan organisationer, medier, berörda

Läs mer

Förslag till Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter om kommuners och landstings risk- och sårbarhetsanalyser

Förslag till Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter om kommuners och landstings risk- och sårbarhetsanalyser Förslag till Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter om kommuners och landstings risk- och sårbarhetsanalyser Myndigheten för samhällsskydd och beredskap föreskriver följande med stöd

Läs mer

Plan för kommunal ledning och kommunikation vid kriser och extraordinära händelser

Plan för kommunal ledning och kommunikation vid kriser och extraordinära händelser Plan för kommunal ledning och kommunikation vid kriser och extraordinära händelser Fastställd av: Kommunfullmäktige 2016-06-21 115 Revideras senast: 2019-12-31 Innehåll Inledning 3 Bakgrund 3 Syfte 4 Mål

Läs mer

Samverkansplattform, en metod

Samverkansplattform, en metod Samverkansplattform, en metod Vid en extra ordinär händelse är det viktigt att det finns en accepterad och fastställd rutin för hur händelsen ska hanteras. Det går självklart inte att säga att så här kommer

Läs mer

Krisledningsplan. för Hudiksvalls kommun

Krisledningsplan. för Hudiksvalls kommun Krisledningsplan för Hudiksvalls kommun mandatperioden 2015 2018 Innehåll 1 Inledning 5 2 Kommunens ansvar vid extraordinär händelse 6 2.1 Krisarbetets mål 6 3 Organisation och ansvar 7 3.1 Planering

Läs mer

Nationella riktlinjer för samverkan i Rakel

Nationella riktlinjer för samverkan i Rakel Nationella riktlinjer för samverkan i Rakel Regional nivå Datum: 201-05-29 Publ. nr. MSB 420 MSB:s kontakt: Enheten för system och tjänster Tel vxl 0771-240 240 Innehållsförteckning 1 Inledning... 4 1.1

Läs mer

Krisledningsplan. för Hudiksvalls kommun

Krisledningsplan. för Hudiksvalls kommun Krisledningsplan för Hudiksvalls kommun mandatperioden 2011 2014 Innehåll 1 Inledning 5 2 Kommunens ansvar vid extraordinär händelse 6 2.1 Krisarbetets mål 6 3 Organisation och ansvar 7 3.1 Planering och

Läs mer

KRISHANTERINGSPLAN Ledningsplan för allvarliga och extraordinära händelser i Ronneby kommun

KRISHANTERINGSPLAN Ledningsplan för allvarliga och extraordinära händelser i Ronneby kommun Dnr: 2014 000094 KRISHANTERINGSPLAN Ledningsplan för allvarliga och extraordinära händelser i Ronneby kommun Antagen av Ronneby Kommunfullmäktige 2015 02 26, rev 2016 03 21 Dnr: 2014 000094 Innehåll 1.

Läs mer

Övergripande kommunal ledningsplan

Övergripande kommunal ledningsplan -------------------------------------------------------------------------------- Övergripande kommunal ledningsplan -------------------------------------------------------------------------------- Fastställd

Läs mer

Roller och ansvar vid kärnteknisk olycka

Roller och ansvar vid kärnteknisk olycka Roller och ansvar vid kärnteknisk olycka Bakgrund Lagar som styr Organisation Information till allmänheten Beredskap Dagens beredskapsorganisation för radiologiska och nukleära nödsituationer utformades

Läs mer

Kriskommunikationsplan Delprogram till handlingsplan trygg och säker kommun Värnamo kommun Diarienr Beslutad av:

Kriskommunikationsplan Delprogram till handlingsplan trygg och säker kommun Värnamo kommun Diarienr Beslutad av: Kriskommunikationsplan Delprogram till handlingsplan trygg och säker kommun Värnamo kommun 2015-2018 Diarienr. 2016-353 Beslutad av: Kommunfullmäktige 2017-01-26 1 Dokumentansvarig: Kommunikatör Innehåll

Läs mer

Styrdokument för Ljusnarsbergs kommuns krisberedskap

Styrdokument för Ljusnarsbergs kommuns krisberedskap Styrdokument för Ljusnarsbergs kommuns krisberedskap 2015-2018 Antagen av kommunstyrelsen den 23 november 2016 283 1 1. Inledning Syftet med styrdokumentet är att beskriva det arbete och de åtgärder som

Läs mer

PM till utbildningsmaterial om Gemensamma grunder för samverkan och ledning vid samhällsstörningar

PM till utbildningsmaterial om Gemensamma grunder för samverkan och ledning vid samhällsstörningar PM till utbildningsmaterial om Gemensamma grunder för samverkan och ledning vid samhällsstörningar Modul 01: Den svenska modellen för att hantera samhällsstörningar samt regelverk Utbildningsmaterialet

Läs mer

Plan för hantering av extraordinära händelser och höjd beredskap

Plan för hantering av extraordinära händelser och höjd beredskap 1 (7) Plan för hantering av extraordinära händelser och höjd beredskap Med extraordinär händelse avses sådan händelse, som avviker från det normala, innebär en allvarlig störning eller överhängande risk

Läs mer

Informationsplan vid större samhällsstörning, vid extraordinära händelser i fredstid samt vid höjd beredskap för Bengtsfors kommun

Informationsplan vid större samhällsstörning, vid extraordinära händelser i fredstid samt vid höjd beredskap för Bengtsfors kommun Kommunledningskontoret Anna Sandström, 0531-52 60 25 anna.sandstrom@bengtsfors.se POLICY Antagen av Kommunfullmäktige Rev av styrelsen 1(6) 29/2011. rev Informationsplan vid större samhällsstörning, vid

Läs mer

Arbetsinstruktion RRC-funktionen

Arbetsinstruktion RRC-funktionen Datum: 2017-04-25 Version: 1.3 Status: Beslutad på Räddsam Handläggare: Jonathan Sjöberg Arbetsinstruktion RRC-funktionen Arbetsuppgifter Regional räddningschef (RRC) är en gemensam ledningsresurs för

Läs mer

Strategi för. regional samverkan vid kris i Skåne

Strategi för. regional samverkan vid kris i Skåne Strategi för regional samverkan vid kris i Skåne Titel: Strategi för regional samverkan vid kris i Skåne Utgiven av: Länsstyrelsen i Skåne län Diarienummer: 100-8593-10 Redaktör: Ann-Nina Finne ISBN: 978-91-86533-25-0

Läs mer

Krishanteringsplan för Kalmar län

Krishanteringsplan för Kalmar län Krishanteringsplan för Kalmar län Krishanteringsplan för Kalmar län - Övergripande regional krishanteringsplan Diarienummer 450-1399-12 Utgiven av Länsstyrelsen Kalmar län Ansvarig avd/enhet Samhällsbyggnadsenheten,

Läs mer

KRISKOMMUNIKATIONSPLAN. Dnr KS/2012:200-168

KRISKOMMUNIKATIONSPLAN. Dnr KS/2012:200-168 KRISKOMMUNIKATIONSPLAN Dnr KS/2012:200-168 Innehåll 1 Kriskommunikationsplanens syfte... 3 2 Användning av kriskommunikationsplanen... 3 2.1 När ska kriskommunikationsplanen användas?... 3 3 Syfte och

Läs mer

Säkert, tryggt och framkomligt i vardag och kris. En satsning på säkerhet, trygghet och framkomlighet

Säkert, tryggt och framkomligt i vardag och kris. En satsning på säkerhet, trygghet och framkomlighet En satsning på säkerhet, trygghet och framkomlighet Stockholmsregionen växer Befolkningen ökar snabbt, fler personer rör sig i trafiken och transporterna ökar på vägar, järnvägar och med sjöfart. Små störningar

Läs mer

Styrdokument för krisberedskap Sotenäs kommun , enligt överenskommelse med MSB och SKL

Styrdokument för krisberedskap Sotenäs kommun , enligt överenskommelse med MSB och SKL KA 2016/147 1/8 Styrdokument för krisberedskap Sotenäs kommun 2015-2018, enligt överenskommelse med MSB och SKL KA 2016/147 2/8 Styrdokument för kommunens krisberedskap 2015-2018 Överenskommelsen om kommunernas

Läs mer

Plan för hantering av extraordinära händelser i fredstid samt vid höjd beredskap

Plan för hantering av extraordinära händelser i fredstid samt vid höjd beredskap Plan för hantering av extraordinära händelser i fredstid samt vid höjd beredskap Antagen av kommunfullmäktige 2009-06-15 114 Diarienummer 09KS226 Sid 2 (8) Ersätter Plan för samordning av verksamheten

Läs mer

Informationsplan för Valdemarsviks kommun gällande särskild händelse. Beslutad Uppdaterad

Informationsplan för Valdemarsviks kommun gällande särskild händelse. Beslutad Uppdaterad Informationsplan för Valdemarsviks kommun gällande särskild händelse Beslutad 2009-11-27 Uppdaterad 2016-05-26. 1 INNEHÅLL 1. Allmänt..3 2. Mål och riktlinjer...3 3. Ledning och ansvarsfördelning....3-4

Läs mer

Krisledningsplan. Österåkers Kommun. Beslutad av Kommunfullmäktige

Krisledningsplan. Österåkers Kommun. Beslutad av Kommunfullmäktige Krisledningsplan Österåkers Kommun Beslutad av Kommunfullmäktige 2016-09-19 Österåkers kommuns krisledningsplan Österåkers kommun arbetar i först hand med att förebygga och minimera risker i syfte att

Läs mer

Styrdokument för krisberedskap. Ragunda kommun 2015-2018

Styrdokument för krisberedskap. Ragunda kommun 2015-2018 Styrdokument för krisberedskap Ragunda kommun 2015-2018 Innehåll Termer... 3 1. Inledning... 4 1.1 Mål med styrdokumentet enligt överenskommelsen... 4 2. Krav enligt lagen om Extraordinära händelser...

Läs mer

POLICY Dokumentansvarig Krisinformationsplan

POLICY Dokumentansvarig Krisinformationsplan Dokumentansvarig Annica Ohlsson, 0485-470 18 annica.ohlsson@morbylanga.se POLICY Beslutande Kommunchefen 2016-11-03 1(7) Beteckning Handbok Giltighetstid 2020 Aktualitetsprövning/revidering senast Årligen

Läs mer

Legala aspekter - dispostion

Legala aspekter - dispostion Legala aspekter - dispostion Hot och risker en tillbakablick Styrande regler på regional och nationell nivå Krishanteringssystemet Lagen om skydd mot olyckor Exempel på andra viktiga författningar Civil

Läs mer

Bengt Källberg Projekt Ledning och samverkan

Bengt Källberg Projekt Ledning och samverkan Bengt Källberg Projekt Ledning och samverkan Projekt Ledning och samverkan 2012-2014 Syfte Förbättra aktörernas samlade förmåga att leda och samverka vid olyckor, kriser och andra händelser (krig). Ett

Läs mer

Överenskommelse om effektivare samverkan i Södermanlands län i händelse av en krissituation mm DSAM

Överenskommelse om effektivare samverkan i Södermanlands län i händelse av en krissituation mm DSAM Bilaga 4 ÖVERENSKOMMELSE 1(7) Gert Andersson 0155-26 40 72 Överenskommelse om effektivare samverkan i Södermanlands län i händelse av en krissituation mm DSAM I händelse av en krissituation och höjd beredskap

Läs mer

Plan för extraordinära händelser 2011-2014. Mjölby kommun Dnr. 2012:186

Plan för extraordinära händelser 2011-2014. Mjölby kommun Dnr. 2012:186 Plan för extraordinära händelser 2011-2014 Mjölby kommun Dnr. 2012:186 Innehåll 1 INLEDNING 3 1.1 Bakgrund 3 1.2 Syfte och målsättning 3 2 KOMMUNENS ANSVAR 5 2.1 Risk- och sårbarhetsanalys 5 2.2 Geografiska

Läs mer

Krisledningsplan för Oxelösunds kommun

Krisledningsplan för Oxelösunds kommun för Oxelösunds kommun Del 1 Övergripande beskrivning och åtgärdsplan Dokumenttyp Fastställd av Beslutsdatum Reviderat Riktlinjer Kommunstyrelsen Dokumentansvarig Förvaring Dnr Säkerhetsstrateg kommunstyrelseförvaltningen

Läs mer

Kriskommunikationsplan

Kriskommunikationsplan Datum 2015-06-17 Sida 1(11) Kommunledningsförvaltningen Kriskommunikationsplan w:\förslag till kriskommunikationsplan 2015-06-17.docx Örkelljunga kommun Postadress Kommunledningsförvaltningen 286 80 Örkelljunga

Läs mer

Vilka författningar styr hanteringen av samhällsstörningar?

Vilka författningar styr hanteringen av samhällsstörningar? Vår uppgift i eftermiddag Vilka författningar styr hanteringen av samhällsstörningar? Den svenska modellen för att hantera samhällsstörningar legala aspekter Krishanteringssystemet Regeringsformen - Offentligrättsliga

Läs mer

Stöd och information till drabbade och närstående vid en katastrof utomlands

Stöd och information till drabbade och närstående vid en katastrof utomlands PLAN FÖR SAMVERKAN Stöd och information till drabbade och närstående vid en katastrof utomlands SAMORDNING AV STÖD & INFORMATION SAMVERKAN OCH LEDNING PLAN FÖR SAMVERKAN Stöd och information till drabbade

Läs mer

LYSEKILS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2015-10-07

LYSEKILS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2015-10-07 LYSEKILS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2015-10-07 20 (28) 146 REVIDERAD INFORMATIONSPLAN VID EXTRAORDINÄRA HÄNDELSER Dnr: LKS 2015-429 En informationsplan vid extraordinära händelser är

Läs mer

Kriskommunikationsplan

Kriskommunikationsplan HANDLINGSPLAN Antagen, datum 2012-04-23 Sida 1(8) Kriskommunikationsplan Besöksadress Västra Storgatan 35 Postadress Kommunledningskontoret 283 80 Osby Telefon 0479-52 80 00 vx Fax 0479-52 82 97 E-post

Läs mer

Verksamhetsplan 2015 Samordningsförbund Gävleborg

Verksamhetsplan 2015 Samordningsförbund Gävleborg Verksamhetsplan 2015 Samordningsförbund Gävleborg Bollnäs kommun Gävle kommun Hofors kommun Hudiksvalls kommun Ljusdals kommun Nordanstigs kommun Ockelbo kommun Ovanåkers kommun Sandvikens kommun Söderhamns

Läs mer

KRISKOMMUNIKATIONSPLAN FÖR RMKL, KONCERNKONTORET, REGION SKÅNE

KRISKOMMUNIKATIONSPLAN FÖR RMKL, KONCERNKONTORET, REGION SKÅNE KRISKOMMUNIKATIONSPLAN FÖR RMKL, KONCERNKONTORET, REGION SKÅNE Utarbetad av: Lina Miller, presschef Region Skåne Fastställd av: Rolf Ohrlander, chef RMKL Datum: 2009-12-18 Kriskommunikationsplan för RMKL

Läs mer

Riktlinjer för kris- och kontinuitetshantering

Riktlinjer för kris- och kontinuitetshantering Riktlinjer för kris- och kontinuitetshantering Krisorganisationen vid Uppsala universitet Fastställda av Rektor 2015-09-29 1 Inledning Uppsala universitets verksamhet är omfattande och bedrivs både i Sverige

Läs mer

Överenskommelse om samverkan för krishantering i Jämtlands län

Överenskommelse om samverkan för krishantering i Jämtlands län Plan Diarienummer 450-6307-2014 Överenskommelse om samverkan för krishantering i Jämtlands län Före, under och efter en kris. Omslagsbild Fjällräddningsövning Skalstugevägen, Medstugan vårvintern 2013.

Läs mer

Stormen Gudrun informationen till allmänheten

Stormen Gudrun informationen till allmänheten Stormen Gudrun informationen till allmänheten Ingår som en del i Handbok i kriskommunikation Förord KBM sammanfattade erfarenheter efter stormen Gudrun som härjade i Sydsverige under januari 2005. Dessa

Läs mer

Bildtexter - Samhällets krishantering. På uppdrag av Försvarsutbildarna

Bildtexter - Samhällets krishantering. På uppdrag av Försvarsutbildarna Bildtexter - Samhällets krishantering På uppdrag av Försvarsutbildarna Innehållsförteckning Bild 1 - SAMHÄLLETS KRISHANTERING... 3 Bild 2 - KRIS & EXTRAORDINÄR HÄNDELSE... 3 Kris... 3 Extraordinär händelse...

Läs mer

Goda råd kring kriskommunikation och informationssamverkan

Goda råd kring kriskommunikation och informationssamverkan 1(6) Goda råd kring kriskommunikation och informationssamverkan 80 procent av en kris är information och kommunikation 1. Hur väl en organisation lyckas hantera sin kommunikation är en av de viktigaste

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING. Kriskommunikationsplan

FÖRFATTNINGSSAMLING. Kriskommunikationsplan FÖRFATTNINGSSAMLING Kriskommunikationsplan 1 Kriskommunikationsplan för Norrtälje kommun vid extraordinära händelser eller vid krissituation 2012-11-13 Innehåll Inledning Mål Tilltal och förhållningssätt

Läs mer

Yttrande över Strategi för regional samordning. och inriktning av krisberedskap och räddningstjänst i Södermanlans län.

Yttrande över Strategi för regional samordning. och inriktning av krisberedskap och räddningstjänst i Södermanlans län. Kommunstyrelsen Datum Diarienummer Kommunledningskontoret 2015-09-02 2015:421 Demokrati och välfärd Katarina Reigo, 016-7108718 1 (2) Yttrande över Strategi för regional samordning och inriktning av krisberedskap

Läs mer

Dnr: 2015/715 Datum: 2015-04-16. Nationella rutiner för varning och information vid dammhaverier

Dnr: 2015/715 Datum: 2015-04-16. Nationella rutiner för varning och information vid dammhaverier Dnr: 2015/715 Datum: 2015-04-16 Nationella rutiner för varning och information vid dammhaverier Förord Syftet med enhetliga rutiner för varning och information är att möjliggöra snabb och effektiv varning

Läs mer

Styrdokument för kommunens krisberedskap Arboga kommun

Styrdokument för kommunens krisberedskap Arboga kommun Styrdokument för kommunens krisberedskap Arboga kommun 2016-2018 Antagen av kommunfullmäktige den 25 februari 2016, 23 1. Inledning Kommunen ska ha en planering för vilka åtgärder som ska genomföras under

Läs mer

Information och kriskommunikation

Information och kriskommunikation Information och kriskommunikation Ett utvecklingsprojekt inom ramen för Program för samverkan Stockholmsregionen Projektdirektiv och projektplan Aktörer SOS Alarm Trafikverket Länsstyrelsen Polismyndigheten

Läs mer

Plan för extraordinära händelser i Värmdö kommun

Plan för extraordinära händelser i Värmdö kommun Plan för extraordinära händelser i Värmdö kommun 1 Krisledning vid extraordinära händelser Enligt lag (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och

Läs mer

KRISLEDNINGSPLAN. för HANTERING AV EXTRAORDINÄRA HÄNDELSER

KRISLEDNINGSPLAN. för HANTERING AV EXTRAORDINÄRA HÄNDELSER KRISLEDNINGSPLAN för HANTERING AV EXTRAORDINÄRA HÄNDELSER 1 PLAN FÖR KRISLEDNING Upprättad Gäller från Reviderad Sign 2009-05-28 2009-06-22 Antagen av KS 2009-06-15 Antagen av KF 2009-06-22 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Dnr: 2014/700 rev. 2014-05-16 (rev. 2015-02-02) Nationella larmrutiner vid dammhaverier

Dnr: 2014/700 rev. 2014-05-16 (rev. 2015-02-02) Nationella larmrutiner vid dammhaverier Dnr: 2014/700 rev. 2014-05-16 (rev. 2015-02-02) Nationella larmrutiner vid dammhaverier Förord Syftet med enhetliga larmrutiner för de stora reglerade älvarna är att möjliggöra snabb och effektiv utalarmering

Läs mer

Riktlinjer för kris- och kontinuitetshantering

Riktlinjer för kris- och kontinuitetshantering Dnr UFV 2015/1058 Riktlinjer för kris- och kontinuitetshantering Krisorganisationen vid Uppsala universitet Fastställd av: Rektor 2015-09-29 Rev. 2015-10-27 Innehållsförteckning 1 Inledning 3 2 Krishantering

Läs mer

Nationella riktlinjer för WIS. Sammanfattning

Nationella riktlinjer för WIS. Sammanfattning Nationella riktlinjer för WIS Sammanfattning Varför behöver vi ett gemensamt system? För samlade lägesbilder och helhetssyn Genom att aktörer delar information på ett likartat sätt i WIS får man en sammanfattning

Läs mer

Ledningsplan för samhällsstörning och extraordinär händelse Mandatperioden 2015-2018

Ledningsplan för samhällsstörning och extraordinär händelse Mandatperioden 2015-2018 1(7) Ledningsplan för samhällsstörning och extraordinär händelse Mandatperioden 2015-2018 Antagen av kommunfullmäktige 20150921, 122 2(7) Innehåll Innehåll... 2 Mål för kommunens krisberedskap... 3 Riskbild...

Läs mer

Ledningsplan vid extraordinär händelse

Ledningsplan vid extraordinär händelse Ledningsplan vid extraordinär händelse Antagen av kommunfullmäktige den 2016-02-29 9 Ledningsplan vid extraordinär händelse Sidan 1 Innehållsförteckning Inledning... 2 Syfte... 2 1. Mål och ansvar... 3

Läs mer

Bilaga 1 Aktö rernas syfte öch delma l

Bilaga 1 Aktö rernas syfte öch delma l Kultur- och samhällsbyggnadsenheten Bilaga 1 till Övningsbestämmelser 2013-09-12 sid 1 (9) Bilaga 1 Aktö rernas syfte öch delma l Innehållsförteckning Boxholms kommun... 2 Finspångs kommun... 2 Försvarsmakten

Läs mer

Styrdokument för kommunens krisberedskap

Styrdokument för kommunens krisberedskap Verksamhetsstöd - Kommunkansli Reinhold Sehlin, 0485-476 15 reinhold.sehlin@morbylanga.se POLICY Datum 2015-10-19 Beslutande Kommunfullmäktige 214 2015-12-21 Sida 1(7) Dnr 2015/000694-161 Nummer i författningssamlingen

Läs mer

Kriskommunikationsplan

Kriskommunikationsplan Upprättad av Mark Boustedt, tf presschef Granskad av Monika Samuelsson, kommunikationsdirektör Fastställd av Carina Clemin, beredskapschef Reviderad den 2012-02-06 Version Dnr Kriskommunikationsplan kommunikationsinsatser

Läs mer

Lednings- och informationsplan

Lednings- och informationsplan Lednings- och informationsplan Vid samhällsstörningar och extraordinära händelser. Antagen av Kommunstyrelsen 2016-12-06 344, diarienummer KS 2016-450. Innehåll 1. Inledning och sammanhang... 3 1.1 Syfte

Läs mer

Vid alla typer av kriser ska kommunens information vara:

Vid alla typer av kriser ska kommunens information vara: 1 (7) RIKTLINJE KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING RIKTLINJE Riktlinje för information vid kris Sala kommuns information i samband med en olycka eller extraordinär händelse syftar till att ge drabbade, allmänhet,

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om krisberedskap och bevakningsansvariga myndigheters åtgärder vid höjd beredskap; SFS 2015:1052 Utkom från trycket den 29 december 2015 utfärdad den 17 december 2015.

Läs mer

Höga flöden i Uppsala! - erfarenheter och lärdomar. 16 oktober 2013

Höga flöden i Uppsala! - erfarenheter och lärdomar. 16 oktober 2013 Höga flöden i Uppsala! - erfarenheter och lärdomar 16 oktober 2013 Agenda Händelseutveckling: före, under och efter Länsstyrelsen samverkansroll i denna händelse Erfarenheter som vi dragit Frågor Före

Läs mer

Smörgåsbord av syfte och mål för regionala samverkansövningar

Smörgåsbord av syfte och mål för regionala samverkansövningar samhällsskydd och beredskap PM 1 (14) SÖ-UUTV Thomas Bengtsson 010-240 22 12 thomas.bengtsson@msb.se Smörgåsbord av syfte och mål för regionala samverkansövningar Innehållsföreteckning Inledning...2 Övergripande

Läs mer

Informationsplan vid. extraordinär händelse

Informationsplan vid. extraordinär händelse Informationsplan vid extraordinär händelse Informationsplan vid extraordinära händelser för Lysekils kommun. Antagen av kommunfullmäktige 2013-06-27 88. Reviderad av kommunfullmäktige 2015-10-29 98. 1

Läs mer

Plan för samhällsstörning och extraordinära händelser - ledningsplan. Lysekils Kommun

Plan för samhällsstörning och extraordinära händelser - ledningsplan. Lysekils Kommun Plan för samhällsstörning och extraordinära händelser - ledningsplan Lysekils Kommun Dokumentnamn: Plan för samhällsstörning och extraordinära händelser - ledningsplan Dnr: LKS 2013-184 Handläggare: Christer

Läs mer

Krishantering i Dalarnas län

Krishantering i Dalarnas län Krishantering i Dalarnas län - strategi för samverkan och ledning Författare och kontaktperson: Kajsa Sjösvärd, Samhällsbyggnadsenheten Länsstyrelsen Dalarna. Tel: 010-225 00 00. Omslagsbild och illustrationer:

Läs mer

Instruktion för sjukvård vid publika evenemang

Instruktion för sjukvård vid publika evenemang Instruktion för sjukvård vid publika evenemang i Kalmar län Arrangörsversion Giltighet Tills vidare. Målgrupp Arrangörer av publika evenemang i Kalmar län Ansvarig för dokumentet Kris och beredskapsenheten

Läs mer