Dnr: 2015/715 Datum: Nationella rutiner för varning och information vid dammhaverier

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Dnr: 2015/715 Datum: 2015-04-16. Nationella rutiner för varning och information vid dammhaverier"

Transkript

1 Dnr: 2015/715 Datum: Nationella rutiner för varning och information vid dammhaverier

2

3 Förord Syftet med enhetliga rutiner för varning och information är att möjliggöra snabb och effektiv varning av allmänheten där ett dammhaveri innebär fara för människor. Detta dokument beskriver hur VMA, Viktigt Meddelande till Allmänheten, ska användas vid dammhaverier och allvarliga problem vid dammanläggningar. Rutinerna avser VMA via befintliga varningskanaler och omfattar inte eventuella kompletterande varningskanaler för varning i särskilt utsatta områden. De knyter an till de nationella rutinerna för larmning vid dammhaverier. Dessa rutiner har utarbetats av Svenska kraftnät i samverkan med representanter från vattenkraftbranschen, länsstyrelser, räddningstjänst, SOS Alarm och Sveriges Radio. Svenska kraftnät implementerar varningsrutinerna genom att upprätta ett avtal med SOS Alarm. Varningsrutinerna inarbetas i SOS Alarms system under 2015 och träder i kraft 1 januari Varningsavtalet innebär inte att Svenska kraftnät tar över ansvaret för att begära eller förmedla varningsmeddelanden.

4

5 Innehåll 1 Inledning Vad är Viktigt Meddelande till Allmänheten (VMA)? Rutinernas syfte och målgrupp Varningsrutinerna i korthet Rutiner för varning av allmänheten Varningsrutin för dammanläggningar i konsekvensklass 1+ och 1 i de tio stora kraftverksälvarna Dammanläggningar i konsekvensklass 1+ och 1 i de tio stora kraftverksälvarna Sju dammägare kan begära VMA Rutin för varning av allmänheten vid allvarliga problem Rutin för varning av allmänheten vid dammhaveri Varningsrutin för övriga dammanläggningar Dammanläggningar som omfattas Vem begär VMA? Rutin för varning av allmänheten Varningsområden Varning i närområdet Varning längs älvsträcka Varningsområden som definieras i samband med en händelse Varningsmeddelandet Information till allmänheten Förhandsinformation Myndighetsmeddelanden vid allvarliga problem VMA Informationsmeddelanden under händelsen Kompletterande information under händelsen Avaktivering av VMA efter händelsen... 24

6 4 Administrativt Omfattning Tidplan Styrgrupp Informationsinsatser Tester Referenser Bilagor Bilaga 1 Varning vid särskilt utsatta områden

7 1 Inledning 1.1 Vad är Viktigt Meddelande till Allmänheten (VMA)? VMA är ett varningssystem som används vid olyckor och allvarliga händelser, vid svåra störningar i viktiga samhällsfunktioner och vid krishantering i samband med extraordinära händelser. Radio och TV är de primära kanalerna för att varna och informera allmänheten vid olyckor och andra allvarliga händelser. Ett VMA sänds alltid i radio och TV, men vid vissa tillfällen kompletteras varningen genom att ljudsändare utomhus används. Utomhussignalen följs alltid av information i radio och TV. Från och med den 1 september 2014 kan VMA-information även spridas via fast och mobil telefoni. Systemet för automatisk uppringning med talmeddelanden är ett komplement till övriga varningskanaler. Förutsatt att lagändringar genomförs kan VMAinformation spridas till alla mobiler som befinner sig i ett valt område från och med 1 januari 2016, fram till dess är det enbart mobiler som är registrerade i området som kan nås. SOS Alarm och Sveriges Radios sändningsledning har nyckelpositioner i kedjan för att varning och information till allmänheten ska fungera snabbt och effektivt. SOS Alarm vidarebefordrar en begäran till sändningsledningen på Sveriges Radio i Stockholm. Sändningsledningen ser till att Sveriges Radios alla kanaler sänder meddelandet och distribuerar meddelandet till medverkande TV-företag. Sveriges Radios meddelande sänds även med automatik i den privata lokalradion. Sändningsledningen tjänstgör dygnet runt och är garanten för att meddelandet når alla som ingår i VMA-systemet. Det finns två varianter av VMA: > Varningsmeddelande - Sänds direkt vid omedelbar risk för skada på liv, hälsa, egendom eller miljö. Ett varningsmeddelande sänds omedelbart i samtliga radiokanaler i utvalt område samt rikstäckande i P1, P2 och P3 och upprepas i samtliga kanaler inom fem minuter. > Informationsmeddelande - Sänds snarast för att förebygga och begränsa skador på liv, hälsa, egendom eller miljö. Ett informationsmeddelande sänds snarast lämpligt, med hänsyn till pågående sändning, i samtliga kanaler och upprepas i lokal kanal efter ca 10 minuter. Följande aktörer har behörighet att begära varningsmeddelanden: räddningschef/räddningsledare, SSM, polisen, smittskyddsläkare, SOS Alarm och ägare till an- 7/28

8 läggningar med farlig verksamhet, enligt 2 kap, 4, lag om skydd mot olyckor. Informationsmeddelanden kan begäras av ovanstående aktörer samt regeringen, TiBmyndigheter, kommuner och landsting, Svenska kraftnät och eldistributörer samt teleoperatörer. Aktörerna begär VMA genom att kontakta SOS Alarm som i sin tur kontaktar Sveriges Radios sändningsledning. För mer vardagliga störningar, som inte innebär fara för liv, kan Myndighetsmeddelande användas. Myndighetsmeddelanden begärs av myndigheter genom att kontakta Sveriges Radio. Det är oftast den lokala trafikredaktionen som hanterar myndighetsmeddelanden. 1.2 Rutinernas syfte och målgrupp Syftet med detta dokument är att beskriva: > rutiner för hur VMA ska användas vid allvarliga problem och haverier vid dammanläggningar, > förberedelser som krävs för att rutinerna ska kunna användas, samt > hur allmänheten ska informeras innan, under och efter händelsen som föranlett varningen. Rutinerna gäller för dammanläggningar i dammsäkerhetsklass A, B och C enligt kap. miljöbalken. Fram tills dammsäkerhetsklassificeringen är genomförd gäller rutinerna för dammar i konsekvensklass 1+, 1 och 2 enligt kraftindustrins respektive gruvindustrins riktlinjer för dammsäkerhet. I detta dokument används begreppet konsekvensklass genomgående. En styrgrupp har till uppgift att regelbundet se över rutinerna och uppdatera dem vid behov. Målgruppen för rutinerna är dammägare, länsstyrelser, räddningstjänster, SOS Alarm och Sveriges Radio. 1.3 Varningsrutinerna i korthet Varningsrutinerna knyter an till de nationella larmrutinerna för dammhaveri [1] som upprättats i samband med Svenska kraftnäts larmavtal med SOS Alarm för ca 550 dammanläggningar. Fördefinierade varningsområden läggs in i SOS Alarms system för dessa dammanläggningar. Olika varningsområden har definierats; dammanläggningens närområde, det största område längs älven som skulle kunna översvämmas vid dammhaveri samt övriga områden. 8/28

9 Varningsrutiner har upprättats dels för dammanläggningar i konsekvensklass 1+ och 1 i de stora kraftverksälvarna, dels för övriga dammanläggningar: > Vid dammhaveri i en dammanläggning i konsekvensklass 1+ eller 1 i någon av de stora kraftverksälvarna begär dammägaren att varning av allmänheten ska göras i samband med att denne begär att larmning ska göras enligt larmrutin. > Vid dammhaveri i en övrig dammanläggning är det normalt räddningsledaren som begär att varning av allmänheten ska göras. Varningsmeddelanden har utformats och finns i SOS Alarms system samt hos Sveriges Radio. Dessutom beskrivs den information som ska komplettera varningen till allmänheten vid händelsens olika skeden. 9/28

10 2 Rutiner för varning av allmänheten Rutinerna för varning av allmänheten vid dammhaverier och allvarliga problem vid dammanläggningar beskrivs i detta kapitel. Rutinerna avser befintliga varningskanaler och omfattar inte eventuella kompletterande varningskanaler för varning vid särskilt utsatta områden, se vidare i Bilaga 1. Rutiner utgår från dammanläggningars belägenhet och klassificering: > För dammanläggningar i konsekvensklass 1+ och 1 i de tio stora kraftverksälvarna som också omfattas av särskilda larmrutiner (avsnitt 2.1). > För övriga dammanläggningar (avsnitt 2.2) - Dammanläggningar som är farliga verksamheter enligt lag (2003:778) om skydd mot olyckor - Övriga dammanläggningar i konsekvensklass 1 och Varningsrutin för dammanläggningar i konsekvensklass 1+ och 1 i de tio stora kraftverksälvarna Särskilda varningsrutiner upprättas för dammanläggningar i konsekvensklass 1+ och 1 i de tio stora reglerade älvarna i landet, se Figur Dammanläggningar i konsekvensklass 1+ och 1 i de tio stora kraftverksälvarna De ca 140 dammanläggningarna i konsekvensklass 1+ och 1 i följande älvar omfattas, se Figur 1: > Luleälven > Skellefteälven > Umeälven > Ångermanälven > Indalsälven > Ljungan > Ljusnan > Dalälven > Klarälven > Göta älv 10/28

11 Särskilda larmplaner för dammhaveri för dammanläggningar i dessa älvar Luleälven Skellefteälven Umeälven Ångermanälven Indalsälven Ljungan Ljusnan Dalälven Klarälven Göta älv Figur 1. Dammanläggningar med särskilda varningsrutiner Sju dammägare kan begära VMA De dammägare som har dammar i konsekvensklass 1+ eller 1 i ovanstående älvar erhåller särskilda telefonnummer för larmning och kontakt med SOS Alarm. Följande dammägare omfattas: > Vattenfall Vattenkraft 11/28

12 > Fortum Generation > Statkraft Sverige > E.ON Vattenkraft > Skellefteå Kraft > Vattenregleringsföretagen > Skellefteälvens vattenregleringsföretag Rutin för varning av allmänheten vid allvarliga problem Vid ett allvarligt problem i en damm i konsekvensklass 1+ eller 1 i någon av de stora älvarna kan dammägaren ringa till SOS Alarm och begära att berörda aktörer ska larmas enligt den särskilda larmplanen för älven. På begäran anordnar SOS Alarm en larmkonferens där dammägaren berättar för larmmottagarna vad som inträffat. Vid larmkonferensen beslutas om VMA ska meddelas. Figur 2. Varningsrutin vid allvarliga problem i dammar i konsekvensklass 1+ och 1 i älvar med särskilda larmplaner 1 Dammägaren ringer till SOS Alarm på fördefinierat larmnummer och begär larmning enligt larmplan för X-älven. 2 SOS Alarm larmar larmmottagare enligt larmplan för X-älven. 3 Vid larmkonferensen informerar dammägaren larmmottagarna om det inträffade och länsstyrelsens samordningsansvar tar vid. Vid larmkonferensen beslutas om myndighetsmeddelande ska läsas upp i Sveriges Radio P4 (lokalradion) för det berörda området (se vidare avsnitt 3.2) eller om VMA Varningsmeddelande eller VMA Informationsmeddelande ska meddelas. Även varningsområdet som varningen ska meddelas i beslutas. 12/28

13 4 Om beslut om VMA fattats vid larmkonferensen kontaktar SOS Alarm Sveriges Radios Sändningsledning för att de ska läsa upp varningsmeddelandet i radion samt lägga ut det som textremsa i TV. Dessutom skickar SOS Alarm varningsmeddelandet till fasta telefoner och mobiler i bestämt varningsområde, se avsnitt 2.3. Varningsmeddelandet är fördefinierat, se avsnitt 2.4. Figur 3. Rutin för efterföljande informationsinsatser och varningsmeddelanden 5 Vid larmkonferensen och/eller vid efterföljande samverkanskonferenser beslutas om övriga insatser för att varna och/eller informera allmänheten, se figur 3. Det kan vara att ge ut varnings- eller informationsmeddelande i ett större område, t.ex. längs en älvsträcka som beskrivs i avsnitt 2.3.2, att lägga ut information på hemsidor, på krisinformation.se samt att delge information till och lokalradion (P4), se avsnitt Rutin för varning av allmänheten vid dammhaveri Om ett dammhaveri inträffar utan att ha föregåtts av indikation om allvarligt problem i en damm i konsekvensklass 1+ eller 1 ringer dammägaren till SOS Alarm och begär att SOS Alarm ska larma berörda aktörer. Samtidigt begär dammägaren att SOS Alarm ska gå ut med en varning till allmänheten. 13/28

14 Figur 4. Varningsrutin vid dammhaveri i dammar i konsekvensklass 1+ och 1 i älvar med särskilda larmplaner 1 Dammägaren ringer till SOS Alarm på fördefinierat larmnummer och begär larmning enligt larmplan för X-älven och varning enligt varningsrutinen för damm X. 2 SOS Alarm larmar larmmottagare enligt larmplan för X-älven. 3 SOS Alarm kontaktar Sveriges Radios Sändningsledning för att de ska läsa upp varningsmeddelandet i radion samt lägga ut det som textremsa i TV (ofta är det ett trepartssamtal där även den som begär VMA deltar). Dessutom skickar SOS Alarm varningsmeddelandet till fasta telefoner och mobiler i bestämt varningsområde, se avsnitt 2.3. Varningsmeddelandet är fördefinierat, se avsnitt Vid larmkonferensen informerar dammägaren larmmottagarna om det inträffade och länsstyrelsens samordningsansvar tar vid. 5 Vid larmkonferensen och/eller vid efterföljande samverkanskonferenser beslutas om övriga insatser för att varna och/eller informera allmänheten, se figur 3. Det kan vara att ge ut varnings- eller informationsmeddelande i ett större område, t.ex. längs en älvsträcka som beskrivs i avsnitt 2.3.2, att lägga ut information på hemsidor, på krisinformation.se samt att delge information till och lokalradion (P4), se avsnitt 3.3. Om beslut om att meddela ytterligare VMA tas så är det räddningstjänsten som begär VMA. 14/28

15 2.2 Varningsrutin för övriga dammanläggningar I detta avsnitt beskrivs varningsrutinen för övriga dammanläggningar, dvs dammanläggningar som inte omfattas av de särskilda varningsrutinerna i avsnitt Dammanläggningar som omfattas Utöver de dammanläggningar med särskilda varningsrutiner, som behandlas i avsnitt 2.1, finns det främst behov av att varna allmänheten om allvarliga problem eller dammhaveri föreligger i dammanläggningar som beslutats vara farliga verksamheter enligt lagen om skydd mot olyckor. Dessa dammanläggningar är normalt klassificerade i konsekvensklass 1. Även för dammanläggningar som inte är farliga verksamheter enligt LSO (dammanläggningar i konsekvensklass 1 och 2) kan det finnas behov av att varna allmänheten om allvarliga problem eller dammhaveri föreligger. Som ett stöd för SOS Alarm vid larmning och varning finns lägesuppgifter och fördefinierade varningsområden för ca 550 dammanläggningar i konsekvensklass 1+, 1 och 2 i SOS Alarms system. Figur 5 visar var de ca 400 dammanläggningar i konsekvensklass 1 och 2 som har generella larmplaner är belägna. 15/28

16 Larmplaner för dammhaveri Dammanläggning med generell larmplan Figur 5. Dammanläggningar i konsekvensklass 1 och 2 med generella larmplaner i SOS Alarms system Vem begär VMA? Det är normalt räddningsledaren som begär VMA. De sju dammägare som har dammar i konsekvensklass 1+ eller 1 i de tio stora kraftverksälvarna har erhållit särskilda telefonnummer för larmning har därigenom möj- 16/28

17 lighet att begära VMA även för dammanläggningar som är farliga verksamheter som ligger i andra vattendrag än de tio stora kraftverksälvarna Rutin för varning av allmänheten Rutinen i figur 6 ska användas om varningsbehov uppstår för övriga dammanläggningar. Om ett dammhaveri sker i en dammanläggning som är en farlig verksamhet kan de dammägare som har erhållit ett fördefinierat larmnummer begära VMA. Rutinen i figur 6 följs men punkten 3 ändras till att det är dammägaren som begär VMA i samråd med SOS Alarm och Sveriges Radio. Figur 6. Varningsrutin för övriga dammanläggningar 1 Dammägaren ringer till SOS Alarm på fördefinierat larmnummer eller 112 och begär larmning enligt larmplan för damm X. 2 SOS Alarm larmar larmmottagare. 3 Räddningstjänsten begär VMA i samråd med SOS Alarm och Sveriges Radio. 4 SOS Alarm kontaktar Sveriges Radios Sändningsledning för att de ska läsa upp varningsmeddelandet i radion samt lägga ut det som textremsa i TV. Dessutom skickar SOS Alarm ut ett varningsmeddelande till fasta telefoner och mobiler i dammens närområde, se avsnitt Varningsmeddelandet är fördefinierat, se avsnitt /28

18 5 Länsstyrelsen kallar till samverkanskonferens. Vid samverkanskonferenser beslutas om övriga insatser för att varna och/eller informera allmänheten, se figur 3. Det kan vara att ge ut varnings- eller informationsmeddelande i ett större område, att lägga ut information på hemsidor, på krisinformation.se samt att delge information till och lokalradion (P4), se avsnitt 3.3. Om beslut om att meddela ytterligare VMA tas så är det räddningstjänsten som begär VMA. 2.3 Varningsområden För att möjliggöra snabb och effektiv varning av allmänheten vid dammhaverier och allvarliga problem på dammanläggningar har två typer av fördefinierade varningsområden upprättats och lagts in i SOS Alarms system. Den första varningen ska normalt skickas ut till fasta telefoner och mobiler i dammens närområde samt i radio och TV Varning i närområdet Varning i närområdet runt en dammanläggning definieras i form av en cirkel runt dammanläggningen. Cirkelns radie är normalt två mil men radien kan utvidgas för att ta hänsyn till lokala förhållanden., t.ex. genom att inkludera bostäder belägna nedströms dammen men utanför tvåmilsradien. Dessa fördefinierade varningsområden läggs in i SOS Alarms system för dammanläggningar i konsekvensklass 1+, 1 och 2. Ett exempel på varningsområde i en damms närområde visas i Figur 7 och flera överlappande varningsområden visas i Figur 8. 2 mil Figur 7. Exempel på varningsområde med två mils radie runt en dammanläggning 18/28

19 generell Figur 8. Överlappande cirklar med radien 2 mil Varning längs älvsträcka Varningsområdet längs en älvsträcka utgörs av det största område som skulle kunna översvämmas vid dammhaveri i någon av dammarna i en älv. För de stora kraftverksälvarna används den maximala vattenutbredningen från planeringsunderlag för dammbrott. Dessa fördefinierade varningsområden läggs in i SOS Alarms system för de tio stora kraftverksälvarna. Ett exempel på varningsområde längs en älv visas i Figur 9. I Figur 10 visas både en cirkel som representerar dammens närområde och varningsområdet längs en älv. Figur 9. Exempel på varningsområde längs en älvsträcka 19/28

20 Figur 10. Jämförelse mellan varningsområde i form av en cirkel runt en dammanläggning och varningsområde längs älvsträcka Varningsområden som definieras i samband med en händelse Om det vid en händelse bedöms lämpligt att skicka ut varnings- och informationsmeddelanden i något annat de fördefinierade områdena kan nya varningsområden definieras i samband med händelsen. Vid samverkanskonferenser kan andra varningsområden definieras och delges till SOS Alarm. Det kan exempelvis vara ett delområde av ett varningsområde längs en älvsträcka. 2.4 Varningsmeddelandet Ett VMA-meddelande ska vara kort och informativt. Det ska innehålla svar på följande frågor för att allmänheten ska bli hjälpt av meddelandet: > Vad har hänt/ Vad är problemet? > Var har det hänt? > Vad är hotet/faran? > Vad skall allmänheten göra för att skydda sig? Det första varningsmeddelandet Varningsmeddelanden som ska kunna skickas ut som första varning vid dammhaveri, se varningsrutinerna i avsnitt 2.1 och 2.2, har förberetts för de ca 550 dammanläggningar som finns i SOS Alarms system. Detta varningsmeddelande skickas på begäran ut i radion, som telefonmeddelande och SMS-utskick från SOS Alarm till utvalt om- 20/28

21 råde (normalt dammens närområde, avsnitt 2.3.1, men kan även skickas till varningsområde längs en älvsträcka, avsnitt 2.3.2), visas i text-tv sid 599, SVT och TV 4 m. fl. I rutan nedan visas ett exempel på hur det första varningsmeddelandet utformas: Här är Sveriges Radio sändningsledning med ett viktigt meddelande till allmänheten vid Ljusnan i Jämtlands län. Grundsjödammen har havererat. Stora vattenmassor väntas i Ljusnans dalgång. Räddningstjänsten uppmanar alla berörda att genast ta sig till säker plats. För mer information lyssna på P4 Jämtland. Kompletterande information Kompletterande, mer innehållsrik, information bör ges i lokalradion efter att den första varningen meddelats. Nedan ges ett exempel på hur kompletterande tilläggsinformation kan utformas för att meddelas i Radio P4. Dessa meddelanden läggs inte in i SOS Alarms system i förväg utan upprättas av berörd dammägare och delges till SOS Alarm i samband med händelsen. Här är Sveriges Radios sändningsledning med information till dig som bor eller vistas i närheten av Ljusnan. Räddningstjänsten i Härjedalens kommun meddelar: Ett dammhaveri har skett i Grundsjödammen och stora vattenmassor förväntas i Ljusnans dalgång. Översvämningen medför livsfara för dig som vistas i närheten av älven och kommer att skada vägar, broar, elförsörjning och telekommunikation. Vattenmassorna förväntas nå: Långå kl_ XX:XX Hede kl_ XX:XX Sveg kl _XX:XX Ljusdal kl _XX:XX Bollnäs kl _XX:XX Ljusne kl _XX:XX Räddningstjänsten uppmanar dig att ta dig till högre terräng innan vattenmassorna når ditt område och att följa informationen i Sveriges Radio P4 Jämtland eller P4 Gävleborg. 21/28

22 Kompletterande tilläggsinformation kan även skickas ut som telefonmeddelande och SMS-utskick i fasta telefoner och mobiler i ett varningsområde längs en älvsträcka, avsnitt 2.3.2, eller för ett område som definieras i samband med händelsen, avsnitt Delar av den information som uppges i rutan ovan kan användas för att utforma sådana meddelanden. Ett meddelande kan inte vara längre än 200 tecken. 22/28

23 3 Information till allmänheten Information till allmänheten bör ges både som förhandsinformation, vid en händelse som riskerar att eskalera samt under händelsens skede. Dessa rutiner beskriver de informationsvägar som bör användas och den typ av information som bör ges i samband med allvarliga problem och haverier vid dammanläggningar. 3.1 Förhandsinformation Kommuner och länsstyrelser bör på sina hemsidor ha grundinformation om risker med dammhaverier och översvämningar tillsammans med information om den beredskapsplanering som görs. Några exempel på förhandsinformation ges nedan: > vilka områden som riskerar att översvämmas till följd av dammhaveri, > vart personer som befinner sig i riskområden ska bege sig om ett dammhaveri skulle inträffa, > information om planeringen i övrigt, > svar på vanliga frågor och var mer information kan fås. 3.2 Myndighetsmeddelanden vid allvarliga problem Sveriges Radios Trafikredaktion förmedlar serviceinformation om störningar på samhällsviktig verksamhet såsom vatten-, värme-, el- och teleförsörjningen i lokalradion. Myndigheter kan även själva begära att Sveriges Radio och Sveriges Television sänder myndighetsmeddelanden om sådant som är av vikt för allmänheten. Programbolagen utformar meddelandet och sänder det när det är lämpligt i P4 kan det ske inom några minuter. Ett myndighetsmeddelande i Sveriges Radio begärs hos den lokala P4- kanalen eller hos Trafikredaktionen dygnet runt. Via växelnumret 08/ kan man bli vidarekopplad. Vid ett allvarligt problem vid en dammanläggning kan beslut fattas om att informera allmänheten om händelsen med ett Myndighetsmeddelande i lokalradion istället för att skicka ut ett VMA. Beslut om att skicka myndighetsmeddelande fattas lämpligen av räddningstjänsten eller länsstyrelsen i samråd med dammägaren, exempelvis vid en larm- eller samverkanskonferens. 3.3 VMA Informationsmeddelanden under händelsen Efter att ett VMA Varningsmeddelande skickats ut ska allmänheten ges efterföljande information. Efterföljande VMA Informationsmeddelanden kan begäras av räddningstjänster och myndigheter med Tjänstemän i Beredskap (TiB) hos SOS Alarm som i sin 23/28

24 tur kontaktar Sveriges Radio. VMA Informationsmeddelanden meddelas till fasta telefoner och mobiler inom begärt område samt i lokalradion (P4). De efterföljande VMA Informationsmeddelandena bör vara förberedda och samordnade inom ramen för samordnad beredskapsplanering. 3.4 Kompletterande information under händelsen Som komplement till de varnings- och informationsmeddelanden som går ut i radio, TV och telefoner/mobiler ska även skriftlig information finnas tillgänglig för allmänheten. Den kompletterande informationen förmedlas i första hand av länsstyrelser och kommuner. Följande information ska förmedlas: > vilka områden som för närvarande är översvämmade/vilka områden som kan komma att översvämmas, > vilka vägar som ska användas/vilka vägar som är farbara, > vad berörda personer ska göra, > var det finns uppsamlingsplatser, > vart man kan vända sig om man har frågor. Det är lämpligt att kommuner och länsstyrelser har en planering för vilken information som ska läggas ut och i så stor mån det är rimligt ha förberett sin information så att den kan finnas tillgänglig så fort som möjligt. Kompletterande information ska läggas ut på: > Kommunernas och länsstyrelsernas hemsidor > Krisinformation.se - Webbplats som förmedlar information från myndigheter och andra ansvariga om hur de hanterar olika kriser - före, under och efter krisen. Kommuner och/eller länsstyrelser bör även ge kompletterande information till SOS Alarm för att de i sin tur ska kunna informera allmänheten som ringer Sveriges nationella nummer för information vid allvarliga olyckor och kriser för att få information om händelsen. SOS Alarm ser även till att informationen når Sveriges Radios sändningsledning/lokalradion. 3.5 Avaktivering av VMA efter händelsen När faran är över ska den som begärt VMA alltid kontakta SOS Alarm och meddela att faran är över och att VMA ska avaktiveras. SOS Alarm kontaktar i sin tur Sveriges Radio. 24/28

25 4 Administrativt I detta avsnitt beskrivs vad som ska göras för att implementera varningsrutinerna, vilka informationsinsatser som ska göras samt hur varningsrutinerna ska testas och ajourhållas. 4.1 Omfattning Varningsrutinerna implementeras genom att varningsrutinerna avtalas och fördefinierade varningsområden och varningsmeddelanden läggs in i SOS Alarms system. Följande läggs in i SOS Alarms system: > Varningsområden (cirklar) runt de ca 550 dammanläggningar i konsekvensklass 1+, 1 och 2 som finns i SOS Alarms system. > Varningsområden längs de tio stora kraftverksälvarna GIS-skikt som representerar hela området som kan översvämmas vid dammhaveri i någon av dammarna i älven. > Varningsmeddelanden för de ca 550 dammanläggningar i konsekvensklass 1+, 1 och 2 som finns i SOS Alarms system. 4.2 Tidplan Varningsområden och varningsmeddelanden läggs in i SOS Alarms system under I samband med att de fördefinierade varningsområdena runt dammanläggningarna läggs in i SOS Alarms system bör dessa granskas för att se om två-milsradien behöver utökas för någon damm. Granskningen för de stora kraftverksälvarna görs lämpligen av aktörer i älvgrupperna. Varningsrutinerna träder i kraft 1 januari Varningsrutinerna, tillsammans med larmrutinerna, ses över regelbundet av styrgruppen. Larm- och varningsavtalet handlas upp inför varje nytt kalenderår. 4.3 Styrgrupp Styrgruppen för larmrutinerna utgör även styrgrupp även för implementering, översyn och uppdatering av varningsrutinerna. Styrgruppen som har representanter från dammägare, Svenska kraftnät och SOS Alarm utökas med representanter för länsstyrelse, räddningstjänst och Sveriges Radio. 25/28

26 4.4 Informationsinsatser Svenska kraftnät och SOS Alarm upprättar ett informationsblad om varningsrutinerna som kan användas av representanterna i styrgruppen för att informera om rutinerna. Nedan beskrivs de huvudsakliga informationsinsatserna: > Svenska kraftnät informerar branschföreningarna Sveriges Energi, SveMin och SVAF. Dessa informerar i sin tur sina medlemmar. > Länsstyrelserepresentanten i styrgruppen informerar länsstyrelserna via Nord- SAM, ÖSAM och SydSAM. > Representanter för dammägare/länsstyrelser i styrgruppen informerar om rutinerna vid älvgruppsmöten. > Representanten för räddningstjänsten i styrgruppen informerar räddningstjänsterna via ett forum på SKL. Informationsinsatserna om rutinerna för varning och information till allmänheten kan kombineras med informationsinsatser om larmrutinerna. 4.5 Tester Varningsrutinerna testas i samband med övningar. Vid övningar är det lämpligt att hela larm- och varningsrutinen från dammägare till Sveriges Radio testas. Dock ingår inte i testerna att skicka ut varningsmeddelanden i Radio och TV och inte heller i telefoner eller mobiler i utvalda områden. 26/28

27 Referenser [1] Nationella larmrutiner vid dammhaverier, Svenska kraftnät, , dnr. 2014/700 [2] Varning av allmänheten vid dammbrott - En studie av behov och möjligheter kompletterad version 2011, Elforsk, 11:81 27/28

28 Bilaga 1 Varning vid särskilt utsatta områden I Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps allmänna råd om skyldigheter vid farlig verksamhet (MSBFS 2014:2) framgår följande: Ägaren eller verksamhetsutövaren bör i samråd med kommunen och andra berörda analysera och bedöma vilken beredskap och förmåga till räddningsinsatser samt andra åtgärder som behövs för att kunna hindra eller begränsa allvarliga skador på människor eller miljön i samband med olycka eller överhängande fara för olycka. Samrådet bör leda fram till vilken kompletterande beredskap för räddningsinsatser som ägaren eller verksamhetsutövaren ska hålla eller bekosta, och vilka övriga nödvändiga åtgärder som behöver vidtas. För dammanläggningar anges i det allmänna rådet att där så bedöms nödvändigt för en effektiv varning bör det finnas särskilda system och anordningar för att varna allmänheten i händelse av dammbrott. I vissa områden kan det finnas behov av kompletterande varningskanaler. Det kan exempelvis handla om bostadsområden som ligger nära nedströms en större damm. Möjliga kompletterande varningskanaler kan vara RDS-mottagare eller sirener. Om sådana installeras så är det samma varnings- och informationsmeddelanden som går ut i dem som i de ovan nämnda varningskanalerna (telefon/mobil, radio, TV). Skillnaden är att dessa går igång automatiskt medan övriga kanaler kräver att mottagaren tar emot telefonsamtalet/sms eller har på radion eller TV. Bedömningen av om kompletterande varningskanaler behövs bör göras av dammägaren i samråd med räddningstjänsten och länsstyrelsen. Tillsynsmöten enligt Lagen om Skydd mot Olyckor kan vara lämpliga tillfällen för att diskutera detta på. Elforskrapport 11:81 Varning av allmänheten vid dammbrott - En studie av behov och möjligheter ger vägledning avseende särskild varning av allmänheten för de stora reglerade älvarna. Rapporten beskriver bland annat funktionalitet och rimlighet av tekniklösningar för ett urval av varningssystem och en metod för kartläggning av särskilt varningsbehov. 28/28

Dnr: 2014/700 rev. 2014-05-16 (rev. 2015-02-02) Nationella larmrutiner vid dammhaverier

Dnr: 2014/700 rev. 2014-05-16 (rev. 2015-02-02) Nationella larmrutiner vid dammhaverier Dnr: 2014/700 rev. 2014-05-16 (rev. 2015-02-02) Nationella larmrutiner vid dammhaverier Förord Syftet med enhetliga larmrutiner för de stora reglerade älvarna är att möjliggöra snabb och effektiv utalarmering

Läs mer

Ärendenr: 2016/1076 Version: (rev ) Nationella rutiner för larmning och varning vid dammhaveri

Ärendenr: 2016/1076 Version: (rev ) Nationella rutiner för larmning och varning vid dammhaveri Ärendenr: 2016/1076 Version: 2016-06-22 (rev. 2016-10-19) Nationella rutiner för larmning och varning vid dammhaveri Förord Det är av särskilt stor vikt att utalarmering från dammägare till berörda samhällsaktörer

Läs mer

HUR FÅR DU REDA PÅ ATT ETT DAMMBROTT SKETT? KAN DET HÄNDA I VÅR KOMMUN? Risken för dammbrott är mycket liten men det går heller inte att utesluta.

HUR FÅR DU REDA PÅ ATT ETT DAMMBROTT SKETT? KAN DET HÄNDA I VÅR KOMMUN? Risken för dammbrott är mycket liten men det går heller inte att utesluta. HUR FÅR DU REDA PÅ ATT ETT DAMMBROTT SKETT? LÅNGÅ Det finns just nu inget särskilt tekniskt system för att varna de som bor i riskområdet vid ett dammbrott. I ett samarbete mellan kraftindustrin och berörda

Läs mer

Handlingsplan för utveckling av beredskap för dammhaverier

Handlingsplan för utveckling av beredskap för dammhaverier 2015-03-06 2014/1936 Handlingsplan för utveckling av beredskap för dammhaverier Redovisning av regeringsuppdrag om dammsäkerhet Innehåll 1 Uppdraget och dess genomförande... 5 1.1 Uppdragsbeskrivning...

Läs mer

Dnr: KRISKOMMUNIKATIONSPLAN

Dnr: KRISKOMMUNIKATIONSPLAN 2015 03 26 Dnr: 2014 000094 KRISKOMMUNIKATIONSPLAN Innehåll Inledning... 2 Syfte... 2 Ansvarsprincipen... 2 Bemanning och inkallning av informationsorganisationen... 2 Lokaler... 3 Kommunikationsarbete

Läs mer

Informationsplan. vid kris. Antagen av kommunstyrelsen

Informationsplan. vid kris. Antagen av kommunstyrelsen Informationsplan vid kris Antagen av kommunstyrelsen 2012-08-30 101 Information vid kris Kommunens information vid kris syftar till att ge drabbade, allmänhet, personal, samverkande organisationer och

Läs mer

Samordnad kommunikation

Samordnad kommunikation Samordnad kommunikation - före, under och efter samhällsstörningar i Gävleborgs län Regional kommunikationsstrategi Utgiven november 2015 Tryck: Taberg Media Group Produktion: Länsstyrelsen Gävleborg Innehållsförteckning

Läs mer

Kriskommunikationsplan

Kriskommunikationsplan HANDLINGSPLAN Antagen, datum 2012-04-23 Sida 1(8) Kriskommunikationsplan Besöksadress Västra Storgatan 35 Postadress Kommunledningskontoret 283 80 Osby Telefon 0479-52 80 00 vx Fax 0479-52 82 97 E-post

Läs mer

Kungsörs kommuns författningssamling Nr D.5

Kungsörs kommuns författningssamling Nr D.5 Kommunikationsplan för Kungsörs kommun vid kris Antagen av kommunfullmäktige 2012-09-10, 83 KS-handling nr 30/2012 Planen ersätter tidigare antagen plan från 2005-09-26, 109 senast reviderad av kommunfullmäktige

Läs mer

Kommunikationsplan vid kris

Kommunikationsplan vid kris Antagen av kommunfullmäktige 13 juni 2002, 82 Reviderad av kommunfullmäktige 13 februari 2009, 4 Reviderad kommunfullmäktige 25 oktober 2012, 145 Innehåll 1 Kommunikationsplan för Arboga kommun 5 1.1

Läs mer

Vid alla typer av kriser ska kommunens information vara:

Vid alla typer av kriser ska kommunens information vara: 1 (7) RIKTLINJE KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING RIKTLINJE Riktlinje för information vid kris Sala kommuns information i samband med en olycka eller extraordinär händelse syftar till att ge drabbade, allmänhet,

Läs mer

Informationsplan vid större samhällsstörning, vid extraordinära händelser i fredstid samt vid höjd beredskap för Bengtsfors kommun

Informationsplan vid större samhällsstörning, vid extraordinära händelser i fredstid samt vid höjd beredskap för Bengtsfors kommun Kommunledningskontoret Anna Sandström, 0531-52 60 25 anna.sandstrom@bengtsfors.se POLICY Antagen av Kommunfullmäktige Rev av styrelsen 1(6) 29/2011. rev Informationsplan vid större samhällsstörning, vid

Läs mer

Informationsplan. Informationsplan vid kris och extraordinär händelse. Informationsavdelningen maj 2013. Informationsplan Falköpings kommun 1

Informationsplan. Informationsplan vid kris och extraordinär händelse. Informationsavdelningen maj 2013. Informationsplan Falköpings kommun 1 Informationsplan vid kris och extraordinär händelse Informationsavdelningen maj 2013 1 Innehållsförteckning Informationsbehov vid kris 3 Mål 3 Syfte 3 Organisation 3 Informationsavdelningen 4 Informationsgruppen

Läs mer

(Hur) Kan samhället varna och informera allmänheten vid fara?

(Hur) Kan samhället varna och informera allmänheten vid fara? (Hur) Kan samhället varna och informera allmänheten vid fara? Lite regler VMA över radio och TV. I krispropositionen 2005/06:133 Samverkan vid kris för ett säkrare samhälle slår regeringen fast att radio

Läs mer

Kriskommunikationsplan för Nora kommun

Kriskommunikationsplan för Nora kommun Dnr Ks 347/2014 Kriskommunikationsplan för Nora kommun Kriskommunikationsplan för organisation och ledning vid små som stora oönskade händelser Nerikes Brandkår Nora kommun Antagen av kommunfullmäktige

Läs mer

Beredskapsplanering för dammbrott och höga flöden Ett pilotprojekt i Ljusnan

Beredskapsplanering för dammbrott och höga flöden Ett pilotprojekt i Ljusnan Beredskapsplanering för dammbrott och höga flöden Ett pilotprojekt i Ljusnan Deltagare från SwedPower: Claes-Olof Brandesten Kjell Wester Joakim Evertson Thomas Hedvall Marina Uljanova Romanas Ascila m

Läs mer

Nationella riktlinjer för samverkan i Rakel

Nationella riktlinjer för samverkan i Rakel Nationella riktlinjer för samverkan i Rakel Regional nivå Datum: 201-05-29 Publ. nr. MSB 420 MSB:s kontakt: Enheten för system och tjänster Tel vxl 0771-240 240 Innehållsförteckning 1 Inledning... 4 1.1

Läs mer

Kriskommunikationsplan. För Länsstyrelsen i Västra Götalands län

Kriskommunikationsplan. För Länsstyrelsen i Västra Götalands län Kriskommunikationsplan För Länsstyrelsen i Västra Götalands län Kriskommunikationsplanen är en bilaga till Länsstyrelsens Krisledningsplan med rapportnummer 2013:105 Beslutande: Annika Braide, informationsenheten

Läs mer

DAMMSÄKERHET. Varning av allmänheten vid dammbrott - En studie av behov och möjligheter. Rapport 09:53

DAMMSÄKERHET. Varning av allmänheten vid dammbrott - En studie av behov och möjligheter. Rapport 09:53 DAMMSÄKERHET Varning av allmänheten vid dammbrott - En studie av behov och möjligheter Rapport 09:53 Varning av allmänheten vid dammbrott En studie av behov och möjligheter Elforsk rapport 09:53 Olle

Läs mer

SwedCOLD 10 oktober 07

SwedCOLD 10 oktober 07 SwedCOLD 10 oktober 07 Riksrevisionens rapport om vattenkraftdammar Klimat- och sårbarhetsutredningens slutbetänkande Beredskap för dammbrott SvK:s handbok Dammsäkerhet egenkontroll och tillsyn Riksrevisionens

Läs mer

Plan för hantering av extraordinära händelser

Plan för hantering av extraordinära händelser 1 (8) Typ: Plan Giltighetstid: Tills vidare Version: 2.0 Fastställd: KF 2013-11-13, 147 Uppdateras: 2015 Plan för hantering av extraordinära händelser Innehållsförteckning 1. Bakgrund 2. Syfte 3. Risk-

Läs mer

Sveriges Radios Trafikredaktion

Sveriges Radios Trafikredaktion Sveriges Radios Trafikredaktion Trafikinformation - en färskvara Johan Wiberg - Arbetsledare för trafikredaktionerna i Jönköping, Göteborg och Malmö - Förvaltare för trafikredaktionens datasystem Casus

Läs mer

4.7. Att kommunicera i kris. Målgrupper

4.7. Att kommunicera i kris. Målgrupper Att kommunicera i kris Information om en kris ska snabbt nå allmänheten, medarbetare inom Region Skåne och de samverkande organisationer som berörs. Vid en kris kan det behöva kallas in extra kommunikatörsresurser

Läs mer

Roller och ansvar vid kärnteknisk olycka

Roller och ansvar vid kärnteknisk olycka Roller och ansvar vid kärnteknisk olycka Bakgrund Lagar som styr Organisation Information till allmänheten Beredskap Dagens beredskapsorganisation för radiologiska och nukleära nödsituationer utformades

Läs mer

Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps författningssamling

Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps författningssamling Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps författningssamling Utgivare: Key Hedström, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap ISSN 2000-1886 Allmänna råd Utkom från trycket den 13 mars 2014 Myndigheten

Läs mer

ATT VARNA ALLMÄNHETEN VID DAMMHAVERI

ATT VARNA ALLMÄNHETEN VID DAMMHAVERI RAPPORT 2017:394 DAMMSÄKERHET Att varna allmänheten vid dammhaveri MAGNUS MORIN OCH JOHAN JENVALD ISBN 978-91-7673-394-3 ENERGIFORSK maj 2017 Energiforsk AB Telefon: 08-677 25 30 E-post: kontakt@energiforsk.se

Läs mer

RAPPORT 1(12) Version: 2008-01-14. Dammsäkerhet - pilotprojekt särskild granskning

RAPPORT 1(12) Version: 2008-01-14. Dammsäkerhet - pilotprojekt särskild granskning RAPPORT 1(12) Version: 2008-01-14 Dammsäkerhet - pilotprojekt särskild granskning 2 (12) Innehållsförteckning 1. BAKGRUND... 3 2. PILOTPROJEKTET... 4 2.1. Diskussioner...4 2.1.1. Balans mellan egenkontroll

Läs mer

Informationsplan vid extraordinära händelser, stora olyckor och andra kriser. Antagen av Kommunfullmäktige , 69

Informationsplan vid extraordinära händelser, stora olyckor och andra kriser. Antagen av Kommunfullmäktige , 69 Informationsplan vid extraordinära händelser, stora olyckor och andra kriser Antagen av Kommunfullmäktige 2009-08-27, 69 Dokumentets historia Upprättad: 2009-03-26 Antagen: 2009-08-27 Reviderad: 2015-10-29

Läs mer

Kriskommunikationsplan för Region Norrbotten,

Kriskommunikationsplan för Region Norrbotten, Styrande regeldokument Policy Sida 1 (5) Kriskommunikationsplan för Region Norrbotten, 2017 2019 Kriskommunikationsplanen gås igenom årligen. Den uppdateras vid behov och skall då på nytt godkännas av

Läs mer

Förslag till Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter om kommuners och landstings risk- och sårbarhetsanalyser

Förslag till Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter om kommuners och landstings risk- och sårbarhetsanalyser Förslag till Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter om kommuners och landstings risk- och sårbarhetsanalyser Myndigheten för samhällsskydd och beredskap föreskriver följande med stöd

Läs mer

Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps författningssamling

Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps författningssamling Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps författningssamling Utgivare: Key Hedström, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap ISSN 2000-1886 MSBFS Utkom från trycket den 22 maj 2015 Myndigheten

Läs mer

/2066. Dammsäkerhetsutvecklingen i Sverige 2013

/2066. Dammsäkerhetsutvecklingen i Sverige 2013 1 2013-12-17 2013/2066 Dammsäkerhetsutvecklingen i Sverige 2013 3 Sammanfattning Svenska kraftnät verkar för att främja dammsäkerheten i landet, svarar för tillsynsvägledning avseende dammsäkerhet enligt

Läs mer

Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps författningssamling

Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps författningssamling Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps författningssamling Indikatorer för bedömning av landstingets generella krisberedskap Norrbottens läns landsting dnr 3520-16 Syftet med en bedömning av landstingets

Läs mer

Servicemeddelande, Myndighetsmeddelande och VMA

Servicemeddelande, Myndighetsmeddelande och VMA Skriven av Fastställd av Fastställd den Reviderad av Reviderad den Tina Petersson Göran Melin 14-02-11 Sofia Merkert 14-10-15 www.raddsamf.com Servicemeddelande, Myndighetsmeddelande och VMA Servicemeddelanden

Läs mer

händelse av dammbrott

händelse av dammbrott 1(5) STYRDOKUMENT DATUM 2014-03-12 Mottagande av utrymda från Jokkmokks kommun i händelse av dammbrott Dokumenttyp Dokumentnamn Fastställd/upprättad Beslutsinstans Giltighetstid Plan Mottagande av utrymda

Läs mer

Kommunens plan för räddningsinsats. Billerud AB Gruvöns Bruk

Kommunens plan för räddningsinsats. Billerud AB Gruvöns Bruk Kommunens plan för räddningsinsats Billerud AB Gruvöns Bruk Enligt 3 kap 6 Förordning (2003:789) om skydd mot olyckor Dnr 220.2013.00527 2013-09-12 Postadress: Räddningscenter Sandbäcken, 653 40 Karlstad

Läs mer

Information till allmänheten i Mjölby och Boxholms kommun avseende sprängningar i bergtäkter.

Information till allmänheten i Mjölby och Boxholms kommun avseende sprängningar i bergtäkter. Information till allmänheten i Mjölby och Boxholms kommun avseende sprängningar i bergtäkter. Verksamhetsutövare: NCC Industry AB Hulterstad 7:1-5-8 ggr/år Spellinge 2:22 2-5 ggr/år Bleckenstad 1:5 2-3

Läs mer

Förslag till Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps allmänna råd om ledning av kommunala räddningsinsatser

Förslag till Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps allmänna råd om ledning av kommunala räddningsinsatser Förslag till Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps allmänna råd om ledning av kommunala räddningsinsatser Dessa allmänna råd behandlar ledning av kommunala räddningsinsatser, inklusive planering,

Läs mer

Dammsäkerhetsklassificering

Dammsäkerhetsklassificering 2015/957 2015-05-27 Dammsäkerhetsklassificering Tillsynsvägledning - Frågor och svar Förord Det nya regelverket för dammsäkerhet innehåller flera delar, bl.a. lagtexten om klassificering i 11 kap. 24-26

Läs mer

Vägledning om tillsyn av gränsdammar

Vägledning om tillsyn av gränsdammar Beredskap och säkerhet Gunilla Nyberg Dnr 2013/45 2013-04-18 VÄGLEDNING Vägledning om tillsyn av gränsdammar 1 Bakgrund Enligt miljöbalken kap 26 6 ska tillsynsmyndigheterna samarbeta med varandra. Miljötillsynsförordningen

Läs mer

2014-12-12 2014/2324. Dammsäkerhetsutvecklingen i Sverige 2014

2014-12-12 2014/2324. Dammsäkerhetsutvecklingen i Sverige 2014 1 2014-12-12 2014/2324 Dammsäkerhetsutvecklingen i Sverige 2014 3 3 Sammanfattning Enligt förordningen (2007:1119) med instruktion för Affärsverket svenska kraftnät ska verket främja dammsäkerheten i

Läs mer

KRISLEDNINGSPLAN. för HANTERING AV EXTRAORDINÄRA HÄNDELSER

KRISLEDNINGSPLAN. för HANTERING AV EXTRAORDINÄRA HÄNDELSER KRISLEDNINGSPLAN för HANTERING AV EXTRAORDINÄRA HÄNDELSER 1 PLAN FÖR KRISLEDNING Upprättad Gäller från Reviderad Sign 2009-05-28 2009-06-22 Antagen av KS 2009-06-15 Antagen av KF 2009-06-22 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Bildtexter - Samhällets krishantering. På uppdrag av Försvarsutbildarna

Bildtexter - Samhällets krishantering. På uppdrag av Försvarsutbildarna Bildtexter - Samhällets krishantering På uppdrag av Försvarsutbildarna Innehållsförteckning Bild 1 - SAMHÄLLETS KRISHANTERING... 3 Bild 2 - KRIS & EXTRAORDINÄR HÄNDELSE... 3 Kris... 3 Extraordinär händelse...

Läs mer

Viktig information till allmänheten

Viktig information till allmänheten Viktig information till allmänheten från Räddningstjänsten Västervik och OKQ8 AB RÄDDNINGSTJÄNSTEN Du som får denna information, bor eller vistas i närheten av en anläggning som innebär vissa risker för

Läs mer

Kriskommunikationsplan Båstads kommun

Kriskommunikationsplan Båstads kommun Kriskommunikationsplan Båstads kommun Januari 2014 Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 1.1 Bakgrund... 3 1.2 Mål... 3 1.3 Syfte... 3 1.4 Målgrupper... 3 2. Uppdraget... 5 2.1 Krisinformationsorganisationen...

Läs mer

KRISKOMMUNIKATIONSPLAN FÖR RMKL, KONCERNKONTORET, REGION SKÅNE

KRISKOMMUNIKATIONSPLAN FÖR RMKL, KONCERNKONTORET, REGION SKÅNE KRISKOMMUNIKATIONSPLAN FÖR RMKL, KONCERNKONTORET, REGION SKÅNE Utarbetad av: Lina Miller, presschef Region Skåne Fastställd av: Rolf Ohrlander, chef RMKL Datum: 2009-12-18 Kriskommunikationsplan för RMKL

Läs mer

Ärendenr: 2016/1361 Version: Översyn av älvgruppers verksamhet

Ärendenr: 2016/1361 Version: Översyn av älvgruppers verksamhet Ärendenr: 2016/1361 Version: 2016-09-16 Översyn av älvgruppers verksamhet Förord Älvgrupper finns för ca 30-tal vattendrag i landet. Älvgrupper bildades på 1990- talet efter Älvsäkerhetsutredningens (SOU

Läs mer

4 Krisledningens organisation 4.1 Politisk ledningsgrupp/krisledningsnämnd 4.2 Ledningsenhet 4.3 Kansli 4.4 Informationscentral

4 Krisledningens organisation 4.1 Politisk ledningsgrupp/krisledningsnämnd 4.2 Ledningsenhet 4.3 Kansli 4.4 Informationscentral Sida 1(7) PLAN FÖR KRISLEDNING Antagen KF 2010 12 20 55 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Kommunens krishantering 2 Krisplanering 3 Mål för kommunens krisledning 3.1 Verksamhetsmål 4 Krisledningens organisation 4.1

Läs mer

KRISHANTERINGSORGANISATION

KRISHANTERINGSORGANISATION Godkänd av: Rose-Marie Frebran Utfärdad: 2009-10-05 1(10) Länsstyrelsen i Örebro län: KRISHANTERINGSORGANISATION Länsstyrelsen i Örebro län stödjer, samverkar med och samordnar berörda aktörer vid fredstida

Läs mer

Sveriges Radios Trafikredaktion

Sveriges Radios Trafikredaktion Sveriges Radios Trafikredaktion Trafikinformation - en färskvara Johan Wiberg - Arbetsledare för trafikredaktionerna i Jönköping, Göteborg och Malmö - Förvaltare för trafikredaktionens datasystem Casus

Läs mer

Styrdokument för kommunens krisberedskap

Styrdokument för kommunens krisberedskap Verksamhetsstöd - Kommunkansli Reinhold Sehlin, 0485-476 15 reinhold.sehlin@morbylanga.se POLICY Datum 2015-10-19 Beslutande Kommunfullmäktige 214 2015-12-21 Sida 1(7) Dnr 2015/000694-161 Nummer i författningssamlingen

Läs mer

Plan för att förebygga och hantera extraordinära händelser. Beslutad av kommunfullmäktige 25 september 2017, 102/17, Dnr KS2017.

Plan för att förebygga och hantera extraordinära händelser. Beslutad av kommunfullmäktige 25 september 2017, 102/17, Dnr KS2017. Plan för att förebygga och hantera extraordinära händelser Beslutad av kommunfullmäktige 25 september 2017, 102/17, Dnr KS2017.0264 Innehåll Dokumenttyp: Plan Dokumentet gäller för: Kommunens nämnder och

Läs mer

Föredragande borgarrådet Sten Nordin anför följande.

Föredragande borgarrådet Sten Nordin anför följande. PM 2014: RI (Dnr 307-877/2014) Förslag till Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter om kommuners och landstings risk- och sårbarhetsanalyser Remiss från Myndigheten för samhällsskydd

Läs mer

Lagstadgad plan. Plan för hantering av extraordinära händelser 2011-06-20. Diarienummer KS-345/2011. Beslutad av kommunfullmäktige den 20 juni 2011

Lagstadgad plan. Plan för hantering av extraordinära händelser 2011-06-20. Diarienummer KS-345/2011. Beslutad av kommunfullmäktige den 20 juni 2011 Lagstadgad plan 2011-06-20 Plan för hantering av extraordinära händelser Diarienummer KS-345/2011 Beslutad av kommunfullmäktige den 20 juni 2011 Ersätter Program för hantering av extraordinära händelser,

Läs mer

Samverkan och kriskommunikation vid samhällsstörningar i Norrbottens län

Samverkan och kriskommunikation vid samhällsstörningar i Norrbottens län Samverkan och kriskommunikation vid samhällsstörningar i Norrbottens län Bakgrund till strategierna Utvecklingsprocessen Strategierna Strategierna beskriver bland annat: Krishanteringssystemet Samverkansgrupper

Läs mer

Information till allmänheten avseende E.ON Gas Sverige AB, enligt 3 kap 6 Förordning (2003:789) om skydd mot olyckor.

Information till allmänheten avseende E.ON Gas Sverige AB, enligt 3 kap 6 Förordning (2003:789) om skydd mot olyckor. Datum Namn, titel, telefon 2015-08-11 RÖG- Samuel Andersson, Brandingenjör 010-4804012 Information till allmänheten avseende E.ON Gas Sverige AB, enligt 3 kap 6 Förordning (2003:789) om skydd mot olyckor.

Läs mer

regional samordning och inriktning av krisberedskap och räddningstjänst i Södermanlands län

regional samordning och inriktning av krisberedskap och räddningstjänst i Södermanlands län S t r a t e g i f ö r regional samordning och inriktning av krisberedskap och räddningstjänst i Södermanlands län Med våra gemensamma resurser i Södermanland står vi starkare tillsammans och kan hantera

Läs mer

KRISKOMMUNIKATIONSPLAN. Dnr KS/2012:200-168

KRISKOMMUNIKATIONSPLAN. Dnr KS/2012:200-168 KRISKOMMUNIKATIONSPLAN Dnr KS/2012:200-168 Innehåll 1 Kriskommunikationsplanens syfte... 3 2 Användning av kriskommunikationsplanen... 3 2.1 När ska kriskommunikationsplanen användas?... 3 3 Syfte och

Läs mer

Samverkan vid skogsbrand, hygges- och naturvårdsbränning i Västerbotten.. Rolf Lundin, Räddningstjänsten Umeå

Samverkan vid skogsbrand, hygges- och naturvårdsbränning i Västerbotten.. Rolf Lundin, Räddningstjänsten Umeå Samverkan vid skogsbrand, hygges- och naturvårdsbränning i Västerbotten.. Rolf Lundin, Räddningstjänsten Umeå INBJUDAN till årets SKOGSBRANDMÖTE INFORMATION OCH RUTINER VID SKOGSBRAND, HYGGES- OCH NATURVÅRDSBRÄNNING

Läs mer

Plan för hantering av extraordinära händelser i fredstid samt vid höjd beredskap

Plan för hantering av extraordinära händelser i fredstid samt vid höjd beredskap Plan för hantering av extraordinära händelser i fredstid samt vid höjd beredskap Antagen av kommunfullmäktige 2009-06-15 114 Diarienummer 09KS226 Sid 2 (8) Ersätter Plan för samordning av verksamheten

Läs mer

1 Problemet. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Konsekvensutredning 1 (8) Datum 2015-04-14

1 Problemet. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Konsekvensutredning 1 (8) Datum 2015-04-14 samhällsskydd och beredskap Konsekvensutredning 1 (8) Enheten för farliga ämnen Narges Teimore 0102405402 Narges.teimore@msb.se Konsekvensutredning avseende förslag till myndigheten för samhällskydd och

Läs mer

PLAN FÖR HANTERING AV EXTRAORDINÄRA HÄNDELSER. Informationsplan. Antagen av kommunstyrelsen 2011-01-24

PLAN FÖR HANTERING AV EXTRAORDINÄRA HÄNDELSER. Informationsplan. Antagen av kommunstyrelsen 2011-01-24 PLAN FÖR HANTERING AV EXTRAORDINÄRA HÄNDELSER Informationsplan Antagen av kommunstyrelsen 2011-01-24 Innehållsförteckning 1. Inledning...2 2. Allmän del av informationsplanen...3 3. Åtgärdskalender för

Läs mer

Krisledningsplan för Oxelösunds kommun

Krisledningsplan för Oxelösunds kommun för Oxelösunds kommun Del 1 Övergripande beskrivning och åtgärdsplan Dokumenttyp Fastställd av Beslutsdatum Reviderat Riktlinjer Kommunstyrelsen Dokumentansvarig Förvaring Dnr Säkerhetsstrateg kommunstyrelseförvaltningen

Läs mer

DAMMSÄKERHET. Varning av allmänheten vid dammbrott - En studie av behov och möjligheter kompletterad version 2011 Rapport 11:81

DAMMSÄKERHET. Varning av allmänheten vid dammbrott - En studie av behov och möjligheter kompletterad version 2011 Rapport 11:81 DAMMSÄKERHET Varning av allmänheten vid dammbrott - En studie av behov och möjligheter kompletterad version 2011 Rapport 11:81 Varning av allmänheten vid dammbrott En studie av behov och möjligheter kompletterad

Läs mer

Kriskommunikationsplan

Kriskommunikationsplan Upprättad av Johan Adolfsson, koncernstaben Godkänd av Tomas Storm, tf kommunikationsdirektör 2010-02-09 Fastställd av Carina Clemin, beredskapschef, 2010-02-09 Reviderad den Version Dnr kommunikationsinsatser

Läs mer

Information till allmänheten avseende Svenska Lantmännen Spannmål, Norrköping, enligt 3 kap 6 Förordning (2003:789) om skydd mot olyckor.

Information till allmänheten avseende Svenska Lantmännen Spannmål, Norrköping, enligt 3 kap 6 Förordning (2003:789) om skydd mot olyckor. Datum Namn, titel, telefon 2015-08-11 RÖG- Samuel Andersson, Brandingenjör 010-4804012 Information till allmänheten avseende Svenska Lantmännen Spannmål, Norrköping, enligt 3 kap 6 Förordning (2003:789)

Läs mer

KOMMUNENS PLAN FÖR RÄDDNINGSINSATS

KOMMUNENS PLAN FÖR RÄDDNINGSINSATS KOMMUNENS PLAN FÖR RÄDDNINGSINSATS Flogas Sverige AB:s gasoldepå BOTORPS INDUSTRIOMRÅDE KARLSKOGA Diarienummer: 235/13-300 Antagen av direktionen 2013-06-19 Inledning Lagen (1999:381) om åtgärder för att

Läs mer

Ledningsplan för samhällsstörning och extraordinär händelse Mandatperioden 2015-2018

Ledningsplan för samhällsstörning och extraordinär händelse Mandatperioden 2015-2018 1(7) Ledningsplan för samhällsstörning och extraordinär händelse Mandatperioden 2015-2018 Antagen av kommunfullmäktige 20150921, 122 2(7) Innehåll Innehåll... 2 Mål för kommunens krisberedskap... 3 Riskbild...

Läs mer

Kriskommunikationsplan

Kriskommunikationsplan Datum 2015-06-17 Sida 1(11) Kommunledningsförvaltningen Kriskommunikationsplan w:\förslag till kriskommunikationsplan 2015-06-17.docx Örkelljunga kommun Postadress Kommunledningsförvaltningen 286 80 Örkelljunga

Läs mer

Plan för kommunal ledning och kommunikation vid kriser och extraordinära händelser

Plan för kommunal ledning och kommunikation vid kriser och extraordinära händelser Plan för kommunal ledning och kommunikation vid kriser och extraordinära händelser Fastställd av: Kommunfullmäktige 2016-06-21 115 Revideras senast: 2019-12-31 Innehåll Inledning 3 Bakgrund 3 Syfte 4 Mål

Läs mer

Överenskommelse om effektivare samverkan i Södermanlands län i händelse av en krissituation mm DSAM

Överenskommelse om effektivare samverkan i Södermanlands län i händelse av en krissituation mm DSAM Bilaga 4 ÖVERENSKOMMELSE 1(7) Gert Andersson 0155-26 40 72 Överenskommelse om effektivare samverkan i Södermanlands län i händelse av en krissituation mm DSAM I händelse av en krissituation och höjd beredskap

Läs mer

Underlag för samordnad beredskapsplanering för dammbrott i Göta älv 2009-06-15

Underlag för samordnad beredskapsplanering för dammbrott i Göta älv 2009-06-15 Underlag för samordnad beredskapsplanering för dammbrott i Göta älv 2009-06-15 PV-2009/0437:1 2 (10) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INLEDNING... 3 2 PROJEKTETS ORGANISATION... 4 3 FÖR VILKA DAMMAR HAR ANALYSER

Läs mer

Kommunens plan för räddningsinsatser vid Sevesoverksamheter

Kommunens plan för räddningsinsatser vid Sevesoverksamheter Kommunens plan för räddningsinsatser vid Sevesoverksamheter 1 Syftet med denna folder är att informera om vad kommunens plan för räddningsinsatser vid Sevesoverksamheter kan innehålla. Foldern tar dels

Läs mer

Att informera allmänheten om risker och skydd vid Sevesoverksamheter

Att informera allmänheten om risker och skydd vid Sevesoverksamheter Att informera allmänheten om risker och skydd vid Sevesoverksamheter 1 Information till allmänheten Kemiföretag spelar en viktig roll i svenskt näringsliv, men medför också risker. Det är därför viktigt

Läs mer

Plan för hantering av extraordinära händelser och höjd beredskap

Plan för hantering av extraordinära händelser och höjd beredskap 1 (7) Plan för hantering av extraordinära händelser och höjd beredskap Med extraordinär händelse avses sådan händelse, som avviker från det normala, innebär en allvarlig störning eller överhängande risk

Läs mer

Kriskommunikationsplan för Askersunds kommun

Kriskommunikationsplan för Askersunds kommun Kriskommunikationsplan för Askersunds kommun Sammanställt av: Jessica Kärrlander, Nerikes Brandkår 2015-10-15 KS 233-2015 Innehåll Kriskommunikationsplanens syfte... 3 Kriskommunikationsplanen... 3 När

Läs mer

Plan för tillsynsvägledning dammsäkerhet 2014-2016

Plan för tillsynsvägledning dammsäkerhet 2014-2016 SVENSKA KRAFTNÄT 2014-09-10 Dnr: 2014/814 Plan för tillsynsvägledning dammsäkerhet 2014-2016 Förord Svenska kraftnät har tagit fram en reviderad plan för tillsynsvägledning dammsäkerhet för att tydliggöra

Läs mer

Det kan gälla din säkerhet

Det kan gälla din säkerhet Det kan gälla din säkerhet Information till boende i Borlänge kommun Det oförutsedda kan hända Farligt gods transporteras dagligen genom kommunen, bland annat stora mängder kemikalier som gasol. Därmed

Läs mer

Plan för extraordinära händelser i Värmdö kommun

Plan för extraordinära händelser i Värmdö kommun Plan för extraordinära händelser i Värmdö kommun 1 Krisledning vid extraordinära händelser Enligt lag (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och

Läs mer

Försvarsdepartementet

Försvarsdepartementet Ds 2006:1 En strategi för Sveriges säkerhet Försvarsberedningens förslag till reformer REGERINGENS PROPOSITION 2005/06:133 Samverkan vid kris - för ett säkrare samhälle Säkerhetsstrategin Arbetet bör bedrivas

Läs mer

Styrdokument för krisberedskap Sotenäs kommun , enligt överenskommelse med MSB och SKL

Styrdokument för krisberedskap Sotenäs kommun , enligt överenskommelse med MSB och SKL KA 2016/147 1/8 Styrdokument för krisberedskap Sotenäs kommun 2015-2018, enligt överenskommelse med MSB och SKL KA 2016/147 2/8 Styrdokument för kommunens krisberedskap 2015-2018 Överenskommelsen om kommunernas

Läs mer

SVENS! /459/8 PROTOKOLL. Elberedskapsrådet möte 3/2014

SVENS! /459/8 PROTOKOLL. Elberedskapsrådet möte 3/2014 SVENS! Beredskap och säkerhet Magnus Lommerdal 2014-12-03 2014/459/8 PROTOKOLL Elberedskapsrådet möte 3/2014 Närvarande Johan Askerlund Greta Berg Daniel Jonsson Remy Kolessar Bo Krantz (ordförande) Ove

Läs mer

Plan för kommunal ledning och information vid kriser och extraordinära händelser

Plan för kommunal ledning och information vid kriser och extraordinära händelser Styrdokument KS 2012.0295 Ansvarig organisationsenhet: Fastställd av KF 2012-12-18 234 Ersätter KF 2007-06-18 127 Plan för kommunal ledning och information vid kriser och extraordinära händelser Styrdokument

Läs mer

Viktig information till allmänheten

Viktig information till allmänheten Viktig information till allmänheten från Räddningstjänsten Västervik och Akzo Nobel Industrial Finishes RÄDDNINGSTJÄNSTEN Du som får denna information, bor eller vistas i närheten av en anläggning som

Läs mer

DET KAN GÄLLA DIN SÄKERHET

DET KAN GÄLLA DIN SÄKERHET DET KAN GÄLLA DIN SÄKERHET INFORMATION TILL BOENDE I BORLÄNGE KOMMUN DET OFÖRUTSEDDA KAN HÄNDA Farligt gods transporteras dagligen genom kommunen, ett exempel på det är eldningsolja. Därmed finns det alltid

Läs mer

Information till allmänheten avseende Kimstad Gasturbin, enligt 3 kap 6 Förordning (2003:789) om skydd mot olyckor.

Information till allmänheten avseende Kimstad Gasturbin, enligt 3 kap 6 Förordning (2003:789) om skydd mot olyckor. Datum Namn, titel, telefon 2015-08-11 RÖG- Samuel Andersson, Brandingenjör 010-4804012 Information till allmänheten avseende Kimstad Gasturbin, enligt 3 kap 6 Förordning (2003:789) om skydd mot olyckor.

Läs mer

Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps författningssamling

Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps författningssamling Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps författningssamling Utgivare: Key Hedström, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap ISSN 2000-1886 Allmänna råd Utkom från trycket den 22 november 2012

Läs mer

Krisstödsplan för Västerviks kommunkoncern

Krisstödsplan för Västerviks kommunkoncern Beslutad av kommunstyrelsen 2014-04-28, 28 Krisstödsplan för Västerviks kommunkoncern Bakgrund och inledning Kommunen har det yttersta ansvaret för att människor som vistas där får den hjälp och det stöd

Läs mer

Larm och samverkansplattform för kommunikation och lägesuppfattning för den svenska beredskapen vid nukleära olyckor

Larm och samverkansplattform för kommunikation och lägesuppfattning för den svenska beredskapen vid nukleära olyckor Larm och samverkansplattform för kommunikation och lägesuppfattning för den svenska beredskapen vid nukleära olyckor Projekt 10 från handlingsplanen för den svenska beredskapen för radiologiska och nukleära

Läs mer

Rakel för de samhällsviktiga kollektivtrafikbolagen

Rakel för de samhällsviktiga kollektivtrafikbolagen Rakel för de samhällsviktiga kollektivtrafikbolagen 2 Kollektivtrafikbolagen och Rakel Vad är Rakel? Rakel är ett digitalt radiokommunikationssystem med en egen infrastruktur utbyggt över hela Sverige.

Läs mer

KRISLEDNING I SIGTUNA KOMMUN

KRISLEDNING I SIGTUNA KOMMUN KRISLEDNING I SIGTUNA KOMMUN LEDNINGSPLAN FÖR EXTRAORDINÄRA HÄNDELSER, HÖJD BEREDSKAP OCH ANDRA ALLVARLIGA HÄNDELSER Antagen av kommunfullmäktige den 15 december 2011 Dnr KS/2011:691 Innehåll 1 Inledning...5

Läs mer

Antagen av kommunstyrelsen KRISKOMMUNIKATIONSPLAN vid extraordinära händelser och andra allvarliga störningar

Antagen av kommunstyrelsen KRISKOMMUNIKATIONSPLAN vid extraordinära händelser och andra allvarliga störningar Antagen av kommunstyrelsen 2008-12-02 294 KRISKOMMUNIKATIONSPLAN vid extraordinära händelser och andra allvarliga störningar Innehållsförteckning: 1 Inledning, syfte och mål...3 2. Ansvariga för krisinformation...3

Läs mer

Handlingsplan för Samhällsstörning

Handlingsplan för Samhällsstörning Handlingsplan för Samhällsstörning Kungsbacka kommun 2015-10-29 Sammanfattning Det här dokumentet beskriver Kungsbacka kommuns fastlagda mål och riktlinjer för arbetet med krisberedskap. Handlingsplanen

Läs mer

Gaslager Skallen Halmstads kommun

Gaslager Skallen Halmstads kommun Kommunens plan för räddningsinsatser på Gaslager Skallen Halmstads kommun Upprättad: 2008-11-20 Reviderad: 2013-01-11 Räddningstjänsten Kristinehedsvägen 2, 302 44 Halmstad Tel 035-16 00 00 Fax 035-16

Läs mer

MSB:s arbete med naturolyckor

MSB:s arbete med naturolyckor MSB:s arbete med naturolyckor Naturolycka Med en naturolycka avses naturhändelser med negativa konsekvenser för liv, egendom och miljö. MSB:s arbete med naturolyckor Myndigheten för samhällsskydd och beredskap,

Läs mer

DET KAN GÄLLA DIN SÄKERHET INFORMATION TILL BOENDE I BORLÄNGE KOMMUN

DET KAN GÄLLA DIN SÄKERHET INFORMATION TILL BOENDE I BORLÄNGE KOMMUN DET KAN GÄLLA DIN SÄKERHET INFORMATION TILL BOENDE I BORLÄNGE KOMMUN DET OFÖRUTSEDDA KAN HÄNDA Farligt gods transporteras dagligen genom kommunen, bland annat stora mängder kemikalier. Därmed finns det

Läs mer

Kommunens plan för räddningsinsats. Stora Enso Skoghalls bruk

Kommunens plan för räddningsinsats. Stora Enso Skoghalls bruk Kommunens plan för räddningsinsats Stora Enso Skoghalls bruk Enligt 3 kap 6 Förordning (2003:789) om skydd mot olyckor Dnr 220.2013.00529 2013-09-12 Postadress: Räddningscenter Sandbäcken, 653 40 Karlstad

Läs mer

Styrande dokument. Kriskommunikationsplan för Oskarshamns kommun

Styrande dokument. Kriskommunikationsplan för Oskarshamns kommun Styrande dokument Kriskommunikationsplan för Oskarshamns kommun Fastställd av Kommunstyrelsen 2016-04-19, 97 Gäller från och med 2016-04-29 Ersätter Kriskommunikationsplan för Oskarshamns kommuns ledning

Läs mer

Kriskommunikationsplan

Kriskommunikationsplan Kriskommunikationsplan Fastställd av: Kommunstyrelsen Datum: 2015-12-15 Ansvarig för revidering: Kommunstyrelsen Ansvarig tjänsteman: Administrativ chef Diarienummer: KS 15-263 Policy Program >Plan Riktlinje

Läs mer

Information om konsekvensutredning

Information om konsekvensutredning 2015-01-21 2015/129 INFORMATION rev. 2015-12-08 Information om konsekvensutredning och dammsäkerhetsklass - Hur berörs du som dammägare? SvK2022, v3.0, 2014-06-10 1/6 1 Inledning Den 1 juli 2014 infördes

Läs mer