/2066. Dammsäkerhetsutvecklingen i Sverige 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "/2066. Dammsäkerhetsutvecklingen i Sverige 2013"

Transkript

1 /2066 Dammsäkerhetsutvecklingen i Sverige 2013

2

3 3 Sammanfattning Svenska kraftnät verkar för att främja dammsäkerheten i landet, svarar för tillsynsvägledning avseende dammsäkerhet enligt Miljöbalken och verkar för att riskerna för en allvarlig störning på samhället genom dammbrott eller höga flöden minskar. Svenska kraftnät arbetar med vidareutveckling av tillsynsvägledningen i linje med regeringens regleringsbrev. Under 2013 har dammägarnas årsrapportering om dammsäkerhet genomförts i 18 län. För dammar med särskilt stora konsekvenser av dammbrott har försök med utökad årsrapportering och myndighetsuppföljning bedrivits. Svenska kraftnät har bistått länsstyrelsen i uppföljningen av rapporteringen. En workshop för berörda länsstyrelser och dammägare har genomförts i syfte att utvärdera försöksverksamheten under året och ta vara på erfarenheter inför 2014, då differentiering av omfattning, detaljeringsgrad samt myndighetsuppföljningen av årsrapporteringen kommer att införas. Under 2013 har Svenska kraftnät tillsammans med Svensk Energi och SMHI gjort en översyn av riktlinjerna för bestämning av dimensionerande flöden för dammar. Arbete med en ny version av riktlinjerna är planerad att slutföras under Uppföljning av anpassningen till riktlinjerna har genomförts för samtliga dammar i den högsta flödesdimensioneringsklassen. SvK5000, v3.2, Under 2013 har arbete med samordnad beredskapsplanering för dammbrott och höga flöden pågått i landets tolv största kraftverksälvar. Bland annat har översvämningskartor färdigställts för två vattendrag, samverkanövning för ett dammbrottsscenario har genomförts för ett vattendrag, information om dammbrott har lämnats till allmänheten för ett vattendrag, studier om varningsbehov vid dammbrott pågår vid två vattendrag m.m. Svenska kraftnät har genomfört en kartläggning av behov och intresse för genomförande av motsvarande utvecklingsprojekt. Planer för uppstart av dammbrottsstudier för två mindre vattendrag finns för Svenska kraftnät har 2013 stött och medverkat i ett tiotal forsknings- och utvecklingsprojekt inom Elforsks dammsäkerhetsprogram, bl.a. avseende avbördningsfunktionens tillförlitlighet, dammsäkerhetsutvärdering och tillståndskontroll, drivgods vid extrema flöden, betongdammars stabilitet, islast på betongkonstruktioner samt satellitövervakning av fyllningsdammar. Svenska kraftnät stödjer även Svenskt Vattenkraftcentrum (SVC). Det är ett centrum för högskoleutbildning och forskning som bl.a. syftar till att säkerställa den långsiktiga kompetensförsörjningen inom dammsäkerhets- och vattenkraftområdet. Svenska kraftnät har under året svarat på remisser, deltagit i samråd och skrivit yttranden i dammsäkerhetsfrågor i tillståndsärenden vid mark- och miljödomstolen.

4 1 Tillsyn och tillsynsvägledning Det finns ca dammar i Sverige. Bland dessa finns ca 550 anläggningar som vid ett dammbrott skulle kunna medföra betydande konsekvenser för liv, hälsa, miljö eller ekonomiska värden. En stor andel av dessa, ur dammsäkerhetssynpunkt mest väsentliga dammar, används för vattenkraftsproduktion eller inom gruvverksamhet. Dessutom ingår några kanaldammar som används för sjöfart samt enstaka dammar som används till skydd för översvämningar. Många dammar fyller samhällsviktiga funktioner och bidrar till samhällsutvecklingen. Svenska kraftnät arbetar med tillsynsvägledning avseende dammsäkerhet i enlighet med tillsynsvägledningsplanen för [1]. 1.1 Årsrapportering dammsäkerhet 2003 introducerade Svenska kraftnät en rutin för grundläggande årlig rapportering av dammsäkerhet från dammägare till länsstyrelsen. Huvudsyftet med årsrapporteringen är att länsstyrelsen som operativ tillsynsmyndighet på ett rationellt sätt ska få dammägarnas svar på de viktigaste frågorna om dammsäkerhet i länet; Vilka dammar i länet skulle i händelse av dammbrott kunna orsaka stora konsekvenser? Vem äger dessa dammar och vem är ansvarig för dammsäkerheten vid dem? Har dammägaren rutiner för egenkontroll av dammsäkerheten och beredskapsplanering för dessa dammar? Finns det några allvarliga svagheter vid dessa dammar och hur avser dammägaren i så fall åtgärda detta? Som en del av Svenska kraftnäts arbete med vidareutveckling av tillsynsvägledningen i linje med regeringsuppdrag för 2011 och 2012 har under 2012 och 2013 dessutom försök med utökad rapportering för dammar med särskilt stora konsekvenser vid dammhaveri genomförts enligt plan [2]. Utgående från ägarnas basrapportering och utökade rapportering till länsstyrelsen har Svenska kraftnät gjort en nationell sammanställning [3], se vidare i avsnitt 1.2. Inför 2014 genomför Svenska kraftnät endast mindre justeringar av rapportmallen och anvisningarna för rapporteringsprocessen. Den modell för utökad rapportering och uppföljning som utarbetats och prövats för dammar i klass 1+ avses från och med 2014 ingå som en del i den ordinarie årsrapporteringen. Modellen innebär att det för klass 1+ dammar upprättas en ca tiosidig rapport som utgör bilaga till den mer översiktliga

5 basrapporteringen, som görs på en standardiserad blankett. Svenska kraftnät avser att fortsatt stödja länsstyrelsens myndighetsuppföljning av rapporteringen Basrapportering för dammar i konsekvensklass 1+, 1 och 2 Under 2013 har årsrapportering tillämpats av länsstyrelser i 18 län för dammanläggningar i konsekvensklass 1+, 1 och 2 1. I två län (Gotland och Stockholm) uppger länsstyrelsen att man saknar dammar där dammbrott kan få sådana konsekvenser att särskild dammsäkerhetsrapportering är motiverad. Ett län (Södermanland 2 ) uppger att de avstått från årsrapporteringen då de saknar dammar i de högre konsekvensklasserna. Svenska kraftnät erfar att rapporteringsrutinen fungerar tillfredställande, men att rapporteringen inte fullt ut utnyttjas som underlag för länsstyrelsernas prioritering av vidare tillsynsinsatser. Det bedöms i stor utsträckning bero på att länsstyrelsen lägger alltför begränsade resurser för egeninitierad tillsyn, se vidare avsnitt 1.3. Svenska kraftnät anser att det är angeläget att länsstyrelserna utnyttjar årsrapporteringarna som underlag för prioritering av tillsynsinsatser och att de i sin tillsynsroll ser till att erforderliga dammsäkerhetsåtgärder vidtas utan onödigt dröjsmål Utökad rapportering för dammar i konsekvensklass 1+ Svenska kraftnät har i linje med regeringsuppdrag 2011 och 2012 arbetat med vidareutveckling av tillsynsvägledningen avseende dammanläggningar som i händelse av dammbrott skulle förorsaka särskilt stora konsekvenser [2]. Svenska kraftnät har i samverkan med dammägare inom kraftindustrin identifierat 20-talet dammanläggningar i sju län som i händelse av dammbrott, förutom fara för många människors liv och hälsa, skulle kunna förorsaka allvarliga störningar i samhällsviktiga verksamheter. I dialog med berörda dammägare och myndigheter har utveckling av rutiner för förstärkt tillsyn och tillsynsvägledning för denna kategori av dammar utvecklats och prövats. Under 2013 har försök med utökad dammsäkerhetsrapportering från dammägare till länsstyrelser bedrivits för 22 dammanläggningar i konsekvensklass 1+ i sju län. Dammanläggningarna ägs av sex olika ägarorganisationer. Under hösten 2013 har ytterligare en ägarorganisation informerat länsstyrelsen och Svenska kraftnät att de har två anläggningar i konsekvensklass Konsekvensklass 1+, 1 och 2 enligt RIDAS, Kraftföretagens riktlinjer för dammsäkerhet (Svensk Energi), innefattar dammar som vid ett dammbrott kan orsaka beaktansvärda skador på människor, miljö, samhällsanläggningar och andra ekonomiska värden. 2 För ett län (Södermanland) har uppgifter från årsrapportering 2011 använts.

6 Länsstyrelsen i fyra län har efter gransking av rapporteringen genomfört uppföljande möten med dammägaren till respektive dammanläggning. Svenska kraftnät har bistått länsstyrelsen i uppföljningen av rapporteringen och har deltagit vid ett flertal av mötena. I de övriga tre länen har inga uppföljande möten genomförts. Anledningen uppges vara att handläggare för dammsäkerhetstillsynen har saknats. Svenska kraftnät har tillsammans med länsstyrelserepresentanter vidare medverkat vid en internationell expertgranskning av en dammanläggning i klass 1+, vilken anordnades på dammägarens initiativ inför en större uppgradering av anläggningen. Svenska kraftnät har genomfört en workshop med berörda länsstyrelser och dammägare med syftet att följa upp och utvärdera verksamheten 2013, och tillvarata erfarenheter. En standardiserad rapportmall och process för rapportering och uppföljning ansågs givande av både dammägare och länsstyrelsehandläggare. Den utökade rapporten bedömdes tillsammans med annat material ge god insyn och utgöra ett bra underlag för tillsynen. Svenska kraftnät konstaterar, liksom utredaren i SOU 2012:46, att de förstärkta insatserna för tillsynsvägledning förutsätter ökade insatser från länsstyrelsen för att bli verkningsfulla. 1.2 Nyckelinformation från rapporteringen Nedan sammanfattas information från årsrapporteringen för dammsäkerhet Även resultat från den utökade rapporteringen ingår Antal dammanläggningar och konsekvensklasser År 2013 omfattar årsrapporteringen uppgifter om 541 dammanläggningar i de högsta konsekvensklasserna (2012 var motsvarande siffra var 547); 22 i konsekvensklass i konsekvensklass i konsekvensklass 2 Dammanläggningarnas geografiska läge framgår av figur 1.

7 Norrbottens län Västerbottens län Västernorrlands län Jämtlands län 1+ 1 Gävleborgs län 2 Dalarnas län Uppsala län Värmlands län Västmanlands län Örebro län Stockholms län Södermanlands län Västra Götalands län Östergötlands län Gotlands län Jönköpings län Kalmar län Hallands län Kronobergs län Blekinge län Skåne län Konsekvensklass Figur 1. Dammanläggningar i konsekvensklass 1+, 1 och Dammägare och arbete enligt branschriktlinjer Sammantaget ägs dessa dammanläggningar av 72 ägarorganisationer, varav 31 har dammar i klass 1 och 1+. Flertalet dammägare uppger att de arbetar enligt branschriktlinjer (RIDAS/GruvRIDAS). Fem ägare uppger att de inte arbetar enligt branschriktlinjerna, medan uppgift saknas från 18 dammägare. Dessa 23 ägare har tillsammans 44 anläggningar, motsvarande 8 procent av de inrapporterade dammarna i de aktuella klasserna.

8 Merparten av högkonsekvensdammarna ägs av ett fåtal stora företag inom elförsörjningen. Anläggningarna i konsekvensklass 1+ ligger i de stora reglerade kraftverksälvarna. Sex dammägare/organisationer rapporterar att de har dammar i konsekvensklass 1+, dessa är: Vattenfall Vattenkraft Fortum Generation Vattenregleringsföretagen (Umeälvens, Ångermanälvens, Indalsälvens, Ljungans, Ljusnans och Dalälvens vattenregleringsföretag) E.ON Vattenkraft Statkraft Sverige Skellefteå Kraft Dessa sex ägare ovan är medlemmar i Svensk Energi och deras dammar används för vattenkraftproduktion. De fem förstnämnda dammägarna äger förutom dammarna i klass 1+ även en stor majoritet av dammarna i klass 1 och 2 i det svenska dammbeståndet Geografiskt läge Flest anläggningar med dammar i de högsta konsekvensklasserna finns i norra och mellersta delen av landet. Anläggningar i konsekvensklass 1+ finns i sju län och anläggningar i konsekvensklass 1+ och/eller 1 finns i 17 län. I följande sju län finns det fler än tio anläggningar i konsekvensklass 1+ och 1: Norrbotten Västerbotten Jämtland Västernorrland Dalarna Värmland Västra Götaland Egenkontroll, beredskap, svagheter och åtgärder I årsrapporteringen efterfrågas nyckelinformation om dammägarens egenkontroll, beredskap, om några allvarliga svagheter framkommit under året samt dammägarens genomförda och planerade åtgärder med anledning av dessa. För dammanläggningarna framgår bl.a. att 59 procent har genomgått en fördjupad dammsäkerhetsutvärdering, FDU (2012 var motsvarande siffra 57 procent) 89 procent har en drift-, tillståndkontroll- och underhållsmanual, DTUmanual (2011 var motsvarande siffra 87 procent)

9 86 procent har en beredskapsplan (2012 var motsvarande siffra 85 procent) Angående svagheter som identifierats, åtgärder som genomförts och driftstörningar som rapporterats för kalenderåret kan följande noteras: 82 allvarliga svagheter har identifierats vid 49 anläggningar (2012 var motsvarande siffra 125 svagheter vid 46 anläggningar) arbete med åtgärdande av allvarliga svagheter har genomförts för 67 anläggningar (2012 var motsvarande siffra 49 anläggningar) 10 driftstörningar med betydelse för dammsäkerheten har rapporterats (2012 var motsvarande siffra 8 driftstörningar) Sammantaget fortsätter antalet dammanläggningar där FDU, DTU-manual och beredskapsplan finns att öka, om än marginellt. Antal anläggningar med identifierade allvarliga svagheter och med genomförda åtgärder ligger i samma storlekordning som tidigare år. 1.3 Tillsynsvägledning och samverkan Svenska kraftnät har arbetat i enlighet med plan för tillsynsvägledning dammsäkerhet Bland annat har följande aktiviteter genomförts under året. Dammsäkerhet Handbok för egenkontroll och tillsyn har uppdaterats och getts ut i ny utgåva [4]. Informationsinsatser har genomförts vid länsstyrelsens handläggarträffar, i nyhetsbrev, e-postgrupp för vattenverksamhetshandläggare vid länsstyrelsen m.m. Svenska kraftnät har medverkat vid flertalet handläggarträffar och möten med anknytning till tillsyn, dammar och dammsäkerhet, gruvverksamhet etc. som arrangeras av länsstyrelsen, Naturvårdsverket och nätverk som Tillsyns- och Föreskriftsrådet (ToFR). Havs- och Vattenmyndigheten har i samråd med Svenska kraftnät och Naturvårdsverket följt upp länsstyrelsernas tidrapportering av vattenverksamhetstillsyn i enlighet med den revideringen av länsstyrelsernas tidsrapporteringskoder som gjorts inför Bland annat har en ny tidrapporteringkod införts för tillsyn dammsäkerhet, varvid även uppdelning av tillsynstiden på planerad och egeninitierad tillsyn samt annan händelsestyrd tillsyn möjliggörs. En första översiktlig uppföljning av länsstyrelsernas uppskattning av nedlagd arbetstid för tillsyn av dammsäkerhet år 2012 har genomförts. Totalt i hela landet har ca 4,5 årsarbetskrafter lagt ner, varav ca 60 procent utgör planerad tillsyn. Det är en ökning jämfört med vad som framkom i den enkätundersökning som Svenska kraftnät genomförde 2011 då länsstyrelsens uppskattning av nedlagd tid på dammsäkerhetstillsyn

10 uppskattades till totalt två årsarbetskrafter. Detta kan jämföras med de sju till nio årsarbetskrafter som rekommenderas i SOU 2012:46. Svenska kraftnät anser fortsatt att otillräckliga resurser används för tillsyn av dammsäkerheten. Fr.o.m kommer uppföljningen av länsstyrelsens utförda tillsyn baseras på verklig tidredovisning. 2 Klimatförändringar och dimensionerande flöden Riktlinjer för bestämning av dimensionerande flöden för dammanläggningar gavs ut En ny version gavs ut 2007 med Svenska kraftnät, Svensk Energi och SveMin som huvudmän. Mellan huvudmännen för riktlinjerna har ett särskilt samråd i form av den så kallade Flödeskonferensen etablerats. Den har till huvuduppgift att följa upp riktlinjernas relevans och hur dammägarnas anpassningsarbete fortskrider. 2.1 Riktlinjer för dimensionerande flöde och genomförande av dimensioneringsberäkningar Svenska kraftnät har under 2013 lett en översyn av riktlinjerna. Inriktningen är att en ny version ska ges ut Metoderna för dimensioneringsberäkningarna är i huvudsak oförändrade men tillämpningen har tydliggjorts bl.a. med avseende på dammar i vattendragssystem, klimatförändringar och andra osäkerheter, samt dokumentation och förvaltning av dimensioneringsmodeller och beräkningar. För närvarande planlägger dammägare och vattenregleringsföretag i de stora kraftverksälvarna framtagande av uppgraderade dimensioneringsmodeller, och genomförande av förnyade dimensioneringsberäkningar. Under 2013 har även ett projekt för uppföljning av riktlinjernas tillämpning startats upp, vilket syftar till att tillsammans med ny version av riktlinjerna 2014 ge stöd för god tillämpning. Svenska kraftnät erfar att omräkning av dimensionerande flöden med dagens moderna modellverktyg och beräkningsansatser i vissa fall kan ge högre dimensionerande flöden och nivåer, och anser att det är angeläget att omräkningar kommer till stånd. 2.2 Anpassning av dammar till dimensionerande flöde Som en del av Flödeskonferensens uppgift att följa hur anpassningsarbetet till riktlinjerna för dimensionerande flöden fortskrider, har en uppföljning gjorts för dammanläggningar i flödesdimensioneringsklass I som ägs av kraftindustrin (151 dammanläggningar), gruvindustrin (14 dammanläggningar) och övriga ägare (6 dammanläggningar).

11 Vid 112 anläggningar, motsvarande 65 procent av anläggningarna, uppfylls riktlinjerna. Vid 13 anläggningar, motsvarande 8 procent av anläggningarna i flödesdimensioneringsklass I, pågår åtgärder för anpassning till riktlinjerna. Vid resterade 46 anläggningar, motsvarande 27 procent, planeras åtgärder alternativt är åtgärdsbehovet ännu inte klarlagt. Svenska kraftnät konstaterar att det är angeläget att nödvändiga utredningar och anpassningsåtgärder kommer till stånd snarast möjligt. 2.3 Klimatförändringar och dammsäkerhet Svenska kraftnät ska följa klimatförändringarnas påverkan på dammsäkerheten. Arbetet bedrivs i samverkan med kraftindustrin och SMHI genom Elforsk. Flödeskonferensens plan för arbete med dimensionerande flöden för dammar i ett klimat i förändring [5] ligger till grund för arbetet. Under 2013 har Svenska kraftnät och kraftindustrin stött och medverkat i ett Elforskprojekt där beräkningar av dimensionerande flöden för dammanläggningar med nya klimatscenarier. Projektet utförs av SMHI. Inom projektet kommer beräkningar med nya klimatscenarier att kunna jämföras mot tidigare beräkningsresultat för dammar. 3 Beredskap för dammbrott Svenska kraftnät ska verka för att risken för en allvarlig störning på samhället genom dammbrott eller höga flöden minskar, samt att ansvariga aktörer vid dammhaveri upprätthåller handlingsberedskapen för snabba och effektiva lednings- och informationsinsatser. Ett dammbrott i någon av de stora kraftverksälvarna kan medföra mycket omfattande översvämningar, skador och störningar. Det innebär att flera kommuner och län samt även andra myndigheter och dammägare blir berörda i händelse av dammbrott. Beredskap för dammbrott kräver därför i många fall en samordnad beredskapsplanering mellan dammägare, kommuner och länsstyrelser m.fl. aktörer. Svenska kraftnät stödjer sedan 2005 utvecklingen av samordnad beredskapsplanering för dammbrott genom ekonomiskt stöd för framtagande av gemensamma planeringsunderlag, samt erfarenhetsåterföring mellan arbetsgrupperna för respektive älv i syfte att stödja utvecklingen och verka för likhet över landet. Projekten bedrivs älvvis av arbetsgrupper där dammägare, länsstyrelser och kommuner är representerade. Sammantaget pågår utveckling av samordnad beredskapsplanering för dammbrott för tolv stora kraftverksälvar. Svenska kraftnät har 2013 stött utvecklingen av samordnad beredskapsplanering med ca fyra miljoner kronor.

12 Under 2013 har framtagande av översvämningskartor påbörjats för Viskan, färdigställts för Klarälven och Lagan, samt fortskrider för Ångermanälven och Umeälven. Utgående från planeringsunderlagen upprättar dammägare, kommuner, länsstyrelser m.fl. larmplaner och beredskapsplaner som samordnas och övas. Dessutom lämnas information om konsekvenser av dammbrott och beredskapsplaneringen till allmänheten i älvdalarna. Under året har länsstyrelsen i Västerbotten genomfört övning Vildälv, en regional samverkansövning. Scenariot för övningen var höga flöden och dammbrott i Skellefteälven. Svenska kraftnät medverkade i planeringen av övningen samt i motspelet. Dessutom har Svenska kraftnät medverkat i planering av den regionala samverkansövningen Störtflod Dalälven som planeras genomföras våren Länsstyrelsen i Dalarna är sammanhållande för övningen som ska ha höga flöden och dammbrott i Dalälven som scenario. Flertalet larmövningar har också genomförts under året för att testa alarmeringen enligt larmplaner och larmrutiner som upprättats i beredskapsplaneringen. Larmningen har inte fungerat tillfredställande. Hur boende längs älvdalarna ska varnas i händelse av dammbrott är en fråga under utveckling. Både metoden för att identifiera varningsbehov samt varningsmetoden utvecklas. Fördjupade behovsstudier längs Luleälven och Göta älv har genomförts under 2013 för att identifiera var varningsbehov finns längs älvdalen. Under 2013 har en arbetsgrupp med representanter från Svenska kraftnät, dammägare, kommuner och länsstyrelser från bl.a. Ljungans dalgång, följt frågan om utveckling av VMAsystemet för information och varning via fast och mobil telefoni. Arbetsgruppen bistår SOS Alarm i planeringen av ett prov av varningssystemet för ett utvalt område nedströms en damm i Ånge kommun våren Under 2013 har Svenska kraftnät medverkat vid älvgruppsmöten och inventerat behov och intresse för motsvarande utveckling av samordnad beredskap vid mindre, reglerade vattendrag där det finns dammar med betydande konsekvenser vid dammbrott. Under 2014 planeras framtagande av översvämningskartor påbörjas för ytterligare två vattendrag. Svenska kraftnät erfar att beredskapsplaneringen för dammbrott fortgår på ett tillfredställande sätt för de stora kraftverksälvarna där upprättandet av planeringsunderlagen utgör en start för övriga beredskapsplaneringsaktiviteter. Att regionala övningar med dammbrott som scenario genomförs för att testa beredskapsplaneringen är lämpligt och involverar många aktörer. Svenska kraftnät anser att det är angeläget att frågan om hur allmänheten ska varnas vid dammbrott löses samt att larmrutinerna snarast utvecklas så att de blir tillförlitliga.

13 4 Kunskapsutveckling och kompetensförsörjning Svenska kraftnät har i uppdrag att uppmärksamma behovet av forskning inom dammsäkerhetsområdet. God kunskap och kompetens krävs för att kunna upprätthålla och utveckla dammsäkerheten. Kompetensförsörjningsfrågan inom dammsäkerhetsområdet är ett uppmärksammat område i Sverige och satsningar inom forskning och utveckling görs bl.a. genom Elforsk AB. Svenska kraftnät stöder tillsammans med kraftindustrin forsknings- och utvecklingsprojekt inom Elforsks dammsäkerhetsprogram. Svenska kraftnät har 2013 tagit fram en plan för arbete och stöd med FoU dammsäkerhet [6]. Svenska kraftnät har gett stöd till och medverkat i ett tiotal projekt avseende bland annat metodutveckling för analys av avbördningsfunktionens tillförlitlighet, studie av begrepp, arbetssätt och sammanhang för dammsäkerhetsutvärdering och tillståndskontroll, studie om drivgods vid extrema flöden, framtagande av riktlinje för beräkning av betongdammars stabilitet, studie om islast på betongkonstruktioner samt utvärdering av satellitövervakning av deformationer och rörelser i fyllningsdammar. Svenska kraftnät har 2013 stött utvecklingsprojekt med drygt två miljoner kronor. Svenska kraftnät stödjer och medverkar sedan 2005 i Svenskt Vattenkraftcentrum (SVC). Det är ett centrum för högskoleutbildning och forskning som bl.a. syftar till att säkerställa den långsiktiga kompetensförsörjningen inom vattenkraft- och dammsäkerhetsområdet. Under 2013 har SVC:s programperiod inletts. Verksamheten fortsätter med något ökad omfattning jämfört med tidigare programperiod, bl.a. har konstruktionsteknik startats som ett nytt kompetensområde. Svenska kraftnät har 2013 medverkat i och stött SVC:s verksamhetsområde Vattenbyggnad med ca tre miljoner kronor. Svenska kraftnät har under året medverkat vid de dammsäkerhetsutbildningar som arrangeras av branschföreningarna Svensk Energi och SveMin i samverkan med högskolor. För att främja att länsstyrelsehandläggare genomgår dammsäkerhetsutbildningar ger Svenska kraftnät ekonomiskt stöd för deras deltagande vid kurserna. Svenska kraftnät stödjer och medverkar även i nationellt och internationellt kunskapsoch informationsutbyte genom Swedish Commission on Large Dams (SwedCOLD) och International Commission of Large Dams (ICOLD). Svenska kraftnät och kraftindustrin gav ekonomiskt stöd till en internationell workshop Dams: Incidents and Accidents What can we learn? som arrangerades av SwedCOLD och hölls i Stockholm i november Svenska kraftnät har vidare medverkat i årligt utbyte med den norska dammsäkerhetsmyndigheten NVE och med representanter för kraftindustrin

14 och utvecklingsorgan samt medverkat i årligt utbyte med ett myndighetsnätverk för centrala dammsäkerhetsmyndigheter i ett tiotal länder i Europa. Svenska kraftnät anser att det är angeläget för kompetensförsörjningen och kunskapsutvecklingen inom dammsäkerhetsområdet att såväl industrins som myndigheternas medverkan och stöd till forsknings- och utvecklingsprojekt samt SVC fortsätter på minst dagens nivå. 5 Remisser och yttranden Svenska kraftnät svarar på remisser, deltar i samråd och skriver yttranden i dammsäkerhetsfrågor i vissa tillståndsärenden vid mark- och miljödomstolen. På förfrågan stödjer även Svenska kraftnät länsstyrelsernas handläggare med dammsäkerhetskompetens i ställningstaganden inför speciella ärenden, t.ex. i tillståndsärenden enligt miljöbalkens 11 kapitel vid mark- och miljödomstolarna. Under 2013 har Svenska kraftnät gett ökad prioritet till medverkan vid samråd och yttranden i tillståndsärenden vid mark-och miljödomstolen om gruvverksamhet. Detta för att understryka vikten av hög dammsäkerhet, och främja god utveckling för landets gruvdammar. 6 Referenser [1] Plan för tillsynsvägledning dammsäkerhet , Svenska kraftnät (2012) [2] Plan för förstärkt arbete med tillsynsvägledning för dammsäkerhet Svenska kraftnät (2011) [3] Sammanställning av rapportering avseende dammsäkerhet år 2012 Dammägarnas rapportering till länsstyrelsen m.m. Svenska kraftnät (2013) [4] Dammsäkerhet Handbok för egenkontroll och tillsyn. Svenska kraftnät (2013) [5] Plan för Flödeskonferensens arbete med dimensionerande flöden i ett klimat i förändring. Svenska kraftnät, Svensk Energi, SveMin och SMHI (2012) [6] Plan för Svenska kraftnäts stöd till forskning och utveckling inom älv- och dammsäkerhetsområdet Svenska kraftnät (2013)

2014-12-12 2014/2324. Dammsäkerhetsutvecklingen i Sverige 2014

2014-12-12 2014/2324. Dammsäkerhetsutvecklingen i Sverige 2014 1 2014-12-12 2014/2324 Dammsäkerhetsutvecklingen i Sverige 2014 3 3 Sammanfattning Enligt förordningen (2007:1119) med instruktion för Affärsverket svenska kraftnät ska verket främja dammsäkerheten i

Läs mer

SwedCOLD 10 oktober 07

SwedCOLD 10 oktober 07 SwedCOLD 10 oktober 07 Riksrevisionens rapport om vattenkraftdammar Klimat- och sårbarhetsutredningens slutbetänkande Beredskap för dammbrott SvK:s handbok Dammsäkerhet egenkontroll och tillsyn Riksrevisionens

Läs mer

Dnr: 2014/700 rev. 2014-05-16 (rev. 2015-02-02) Nationella larmrutiner vid dammhaverier

Dnr: 2014/700 rev. 2014-05-16 (rev. 2015-02-02) Nationella larmrutiner vid dammhaverier Dnr: 2014/700 rev. 2014-05-16 (rev. 2015-02-02) Nationella larmrutiner vid dammhaverier Förord Syftet med enhetliga larmrutiner för de stora reglerade älvarna är att möjliggöra snabb och effektiv utalarmering

Läs mer

Dammsäkerhetsutvecklingen i Sverige 2012

Dammsäkerhetsutvecklingen i Sverige 2012 - 1-2012-12-21 2012/2208 RAPPORT Dammsäkerhetsutvecklingen i Sverige 2012 SvK4000, v3.0, 2011-06-09 Innehållsteckning 1 Sammanfattning... - 3-2 Tillsyn och tillsynsvägledning... - 4-2.1 Utveckling av tillsynsvägledningen

Läs mer

Årsrapportering av dammsäkerhet

Årsrapportering av dammsäkerhet Årsrapportering av dammsäkerhet Vägledning till dammägare Version 2014-12-10 OBSERVERA Årsrapportering till länsstyrelserna ska göras för dammar i konsekvensklass 1+, 1 och 2 (enligt RIDAS/GruvRIDAS) senast

Läs mer

Plan för tillsynsvägledning dammsäkerhet 2014-2016

Plan för tillsynsvägledning dammsäkerhet 2014-2016 SVENSKA KRAFTNÄT 2014-09-10 Dnr: 2014/814 Plan för tillsynsvägledning dammsäkerhet 2014-2016 Förord Svenska kraftnät har tagit fram en reviderad plan för tillsynsvägledning dammsäkerhet för att tydliggöra

Läs mer

Dammsäkerhetsutvecklingen i Sverige 2016

Dammsäkerhetsutvecklingen i Sverige 2016 2016-12-21 2016/2263 Dammsäkerhetsutvecklingen i Sverige 2016 En rapport från Affärsverket svenska kraftnät Innehåll Sammanfattning... 5 1 Inledning... 7 2 Implementering av nytt regelverk... 9 2.1 Vägledning

Läs mer

Information och samverkan inom dammsäkerhetsområdet

Information och samverkan inom dammsäkerhetsområdet SVENSKA KRAFTNÄT Ärendenr: 2015/1399 Version: 1,0 Information och samverkan inom dammsäkerhetsområdet Plan för Svenska kraftnäts samverkan, informations-, och kunskapsutbyte inom dammsäkerhetsområdet 2015-2017

Läs mer

2011-12-13 Dnr: 2011/78. Sammanställning av rapportering avseende dammsäkerhet år 2010

2011-12-13 Dnr: 2011/78. Sammanställning av rapportering avseende dammsäkerhet år 2010 2011-12-13 Dnr: 2011/78 Sammanställning av rapportering avseende dammsäkerhet år 2010 Dammägarnas årsrapportering till länsstyrelsen samt till Flödeskonferensen avseende förhållanden vid årsskiftet 2010/2011

Läs mer

Dammsäkerhetsutveckling i Sverige år 2007

Dammsäkerhetsutveckling i Sverige år 2007 Beteckning/Dnr 387-2007-BE90 Datum 2008-06-25 Dammsäkerhetsutveckling i Sverige år 2007 Denna rapport har utarbetats av Olle Mill och Maria Bartsch, Svenska Kraftnät. Omslagsbild: Rapporterade anläggningar

Läs mer

Dnr: 2015/715 Datum: 2015-04-16. Nationella rutiner för varning och information vid dammhaverier

Dnr: 2015/715 Datum: 2015-04-16. Nationella rutiner för varning och information vid dammhaverier Dnr: 2015/715 Datum: 2015-04-16 Nationella rutiner för varning och information vid dammhaverier Förord Syftet med enhetliga rutiner för varning och information är att möjliggöra snabb och effektiv varning

Läs mer

Dammsäkerhetsutveckling i Sverige år 2011

Dammsäkerhetsutveckling i Sverige år 2011 Diarienr: 2011/173 Datum: 2011-12-19 Dammsäkerhetsutveckling i Sverige år 2011 Förord Denna rapport är den sjätte i ordningen av Svenska Kraftnäts sammanställningar av dammsäkerhetsutvecklingen i landet.

Läs mer

har du råd med höjd bensinskatt? har du råd med höjd bensinskatt?

har du råd med höjd bensinskatt? har du råd med höjd bensinskatt? 82 535 000 kronor dyrare med bensin för invånarna här i Blekinge län. 82 535 000 kronor dyrare med bensin för invånarna här i Blekinge län. 82 535 000 kronor dyrare med bensin för invånarna här i Blekinge

Läs mer

Sammanställning av rapportering avseende dammsäkerhet år 2013

Sammanställning av rapportering avseende dammsäkerhet år 2013 2014-09-25 Dnr: 2013/2126 Sammanställning av rapportering avseende dammsäkerhet år 2013 Dammägarnas årsrapportering till länsstyrelsen m.m. Förord Svenska kraftnät har i denna PM sammanställt uppgifter

Läs mer

Svenska Kraftnät ska främja dammsäkerheten i landet. Kompetensförsörjning Beredskapsutveckling Tillsynsvägledning

Svenska Kraftnät ska främja dammsäkerheten i landet. Kompetensförsörjning Beredskapsutveckling Tillsynsvägledning Svenska Kraftnät ska främja dammsäkerheten i landet Kompetensförsörjning Beredskapsutveckling Tillsynsvägledning 1 ÅRSRAPPORTER Grundläggande nyckelinformation till länsstyrelsen för att ge överblick ÅRSRAPPORT

Läs mer

Antal anmälda dödsfall i arbetsolyckor efter län, där arbetsstället har sin postadress

Antal anmälda dödsfall i arbetsolyckor efter län, där arbetsstället har sin postadress Antal anmälda dödsfall i arbetsolyckor efter län, där arbetsstället har sin postadress 2015 1 01 Stockholm 4-1 - - - 5-03 Uppsala - - - - - - - - 04 Södermanland 1 - - - - - 1-05 Östergötland 2 - - - -

Läs mer

Sammanställning av rapportering avseende dammsäkerhet år 2012

Sammanställning av rapportering avseende dammsäkerhet år 2012 2013-10-08 Dnr: 2012/2105 Sammanställning av rapportering avseende dammsäkerhet år 2012 Dammägarnas årsrapportering till länsstyrelsen m.m. Förord Svenska Kraftnät har i denna PM sammanställt uppgifter

Läs mer

Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län

Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län Vilken är din dröm? - Blekinge 16 3 1 29 18 1 4 Blekinge Bas: Boende i aktuellt län 0 intervjuer per län TNS SIFO 09 1 Vilken är din dröm? - Dalarna 3

Läs mer

Svarsöversikt Länsrapporten 2013. Länsstyrelsernas del

Svarsöversikt Länsrapporten 2013. Länsstyrelsernas del Svarsöversikt Länsrapporten 2013 Länsstyrelsernas del Tillsyn enligt alkohollagen (2010:1622) 2 (140) Tolkningshjälp av tabeller Exempel 1: Fråga 8.2. Vilka områden omfattade denna samverkan? Tillsyn över

Läs mer

Riktlinjer för bestämning av dimensionerande flöden för dammanläggningar Nyutgåva 2007 & Uppföljning av åtgärdsbehov

Riktlinjer för bestämning av dimensionerande flöden för dammanläggningar Nyutgåva 2007 & Uppföljning av åtgärdsbehov Riktlinjer för bestämning av dimensionerande flöden för dammanläggningar Nyutgåva 2007 & Uppföljning av åtgärdsbehov Claes-Olof Brandesten, Vattenfall Dammsäkerhetsutveckling i Sverige SwedCOLD temadag

Läs mer

Sammanställning av rapportering avseende dammsäkerhet år 2014

Sammanställning av rapportering avseende dammsäkerhet år 2014 2015-08-20 (rev. 2015-10-23) Dnr: 2014/2343 Sammanställning av rapportering avseende dammsäkerhet år 2014 Dammägares årsrapportering till länsstyrelsen Förord Svenska kraftnät har i denna PM sammanställt

Läs mer

Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Prislista Personaluthyrning Dnr 96-107-2011:010

Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Prislista Personaluthyrning Dnr 96-107-2011:010 Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Region: 1 Län: Norrbottens län Västerbottens län Enheten för upphandling av Varor och Tjänster Region: 2 Län: Västernorrlands län Jämtlands län

Läs mer

Förstärkt arbete med vattenkraft och dammar. Anders Skarstedt

Förstärkt arbete med vattenkraft och dammar. Anders Skarstedt Förstärkt arbete med vattenkraft och dammar Anders Skarstedt anders.skarstedt@havochvatten.se Anslag 1:11 Villkor 13 25 000 000 kr ska användas till förstärkt arbete med vägledning, tillsyn, prövning och

Läs mer

Pressmeddelande för Västerbotten. juli 2015

Pressmeddelande för Västerbotten. juli 2015 Pressmeddelande för Västerbotten juli 2015 Uppsala Halland Gotland Norrbotten Stockholm Jönköping Dalarna Västerbotten Västra Götaland Kalmar Jämtland Värmland Örebro Kronoberg Västernorrland Östergötland

Läs mer

Kvinnors andel av sjukpenningtalet

Kvinnors andel av sjukpenningtalet Vägen till ett sjukpenningtal på 9,0 Kvinnors andel av sjukpenningtalet Redovisning 2016-12-27 Sid 1 December 2016 Vägen till 9,0 Kvinnors andel av sjp-talet 6,5 6,2 7,3 8,3 7,9 7,3 6,8 6,8 6,8 6,8 8,3

Läs mer

Vägledning om tillsyn av gränsdammar

Vägledning om tillsyn av gränsdammar Beredskap och säkerhet Gunilla Nyberg Dnr 2013/45 2013-04-18 VÄGLEDNING Vägledning om tillsyn av gränsdammar 1 Bakgrund Enligt miljöbalken kap 26 6 ska tillsynsmyndigheterna samarbeta med varandra. Miljötillsynsförordningen

Läs mer

Kommittédirektiv. Översyn av de statliga insatserna för dammsäkerhet. Dir. 2011:57. Beslut vid regeringssammanträde den 22 juni 2011

Kommittédirektiv. Översyn av de statliga insatserna för dammsäkerhet. Dir. 2011:57. Beslut vid regeringssammanträde den 22 juni 2011 Kommittédirektiv Översyn av de statliga insatserna för dammsäkerhet Dir. 2011:57 Beslut vid regeringssammanträde den 22 juni 2011 Sammanfattning En särskild utredare ska lämna förslag till ett förtydligat

Läs mer

Sammanställning av rapportering avseende dammsäkerhet år 2015

Sammanställning av rapportering avseende dammsäkerhet år 2015 2016-12-01 2015/2336 Sammanställning av rapportering avseende dammsäkerhet år 2015 Dammägares årsrapportering till länsstyrelsen Förord Svenska kraftnät har i denna PM sammanställt uppgifter om det svenska

Läs mer

Sammanställning av rapportering avseende dammsäkerhet år 2011

Sammanställning av rapportering avseende dammsäkerhet år 2011 2012-12-13 Dnr: 2011/1652 Sammanställning av rapportering avseende dammsäkerhet år 2011 Dammägarnas årsrapportering till länsstyrelsen samt till Svensk Energi Förord Svenska Kraftnät har i detta PM sammanställt

Läs mer

SMHI/SGI-seminarium. Länsstyrelsernas möjliga samarbetsområden inom klimatanpassning. Anpassning till förändrat klimat Malmö den 20-21 april 2010

SMHI/SGI-seminarium. Länsstyrelsernas möjliga samarbetsområden inom klimatanpassning. Anpassning till förändrat klimat Malmö den 20-21 april 2010 SMHI/SGI-seminarium Anpassning till förändrat klimat Malmö den 20-21 april 2010 Länsstyrelsernas nätverk om klimatanpassning Diskussion och workshop om framtida samarbetsområden Klimatanpassningssamordnarnas

Läs mer

För ytterligare information: Stefan Håkansson, pressekreterare Svenska kyrkan, E post:

För ytterligare information: Stefan Håkansson, pressekreterare Svenska kyrkan, E post: Andel som känner sig mycket eller ganska stressad inför julen. Andel som får lite eller mycket sämre humör i julruschen Gotland 22 Stockholm 30 Stockholm 21 Södermanland 30 Uppsala 21 Västernorrland 30

Läs mer

Handlingsplan för utveckling av beredskap för dammhaverier

Handlingsplan för utveckling av beredskap för dammhaverier 2015-03-06 2014/1936 Handlingsplan för utveckling av beredskap för dammhaverier Redovisning av regeringsuppdrag om dammsäkerhet Innehåll 1 Uppdraget och dess genomförande... 5 1.1 Uppdragsbeskrivning...

Läs mer

Levnadsvanor diskuteras i samband med besök i primärvården

Levnadsvanor diskuteras i samband med besök i primärvården 1 Alkoholvanor diskuterades Ålder 44 år eller yngre 24 22,7-24,7 18 17,3-18,5 20 19,1-20,1 45-64 år 29 * 28,4-29,8 17 16,6-17,5 22 * 21,2-22,1 65-74 år 25 23,8-25,3 14 * 13,6-14,7 19 18,3-19,2 75 år och

Läs mer

Länsstyrelsernas redovisning av insatser för fisketillsyn 2013

Länsstyrelsernas redovisning av insatser för fisketillsyn 2013 1/5 PM Datum Dnr Mottagare 2014-12-05 586-14 Länsstyrelserna Handläggare Direkt Stig Thörnqvist 010-698 62 65 Avdelningen för Fiskförvaltning stig.thornqvist@havochvatten.se Länsstyrelsernas redovisning

Läs mer

Sammanställning av Länsstyrelserna bredbandsrapportering avseende 2011

Sammanställning av Länsstyrelserna bredbandsrapportering avseende 2011 PROMEMORIA Datum Vår referens Sida 2012-04-27 PTS-ER-2012:18 1(6) Konsumentmarknadsavdelningen Anna Wibom Tina Stukan Bilaga 1 Sammanställning av Länsstyrelserna bredbandsrapportering avseende 2011 Följande

Läs mer

RAPPORT 1(12) Version: 2008-01-14. Dammsäkerhet - pilotprojekt särskild granskning

RAPPORT 1(12) Version: 2008-01-14. Dammsäkerhet - pilotprojekt särskild granskning RAPPORT 1(12) Version: 2008-01-14 Dammsäkerhet - pilotprojekt särskild granskning 2 (12) Innehållsförteckning 1. BAKGRUND... 3 2. PILOTPROJEKTET... 4 2.1. Diskussioner...4 2.1.1. Balans mellan egenkontroll

Läs mer

Pressmeddelande för Västerbotten. maj 2015

Pressmeddelande för Västerbotten. maj 2015 Pressmeddelande för Västerbotten maj 2015 Uppsala Stockholm Halland Stockholm Halland Västerbotten Jönköping Västerbotten Jönköping Dalarna Västra Götaland Norrbotten Kalmar Norrbotten Jämtland Kalmar

Läs mer

Företagarpanelen Q Dalarnas län

Företagarpanelen Q Dalarnas län Företagarpanelen Q4 2014 s län Produktionen/försäljningsvolymen Produktionen/försäljningsvolymen, idag/för 6 mån sedan 100 90 6 4 80 33 31 70 60 Vet ej/ej svar 50 40 42 41 Högre Oförändrat Lägre 30 20

Läs mer

Bilaga 6. Sammanställning av enkätsvar

Bilaga 6. Sammanställning av enkätsvar B I L A G A T I L L G R A N S K N I N G S R A P P O R T D N R : 31-2014-090 8 Bilaga 6. Sammanställning av enkätsvar RiR 2015:18 Länsstyrelsernas krisberedskapsarbete Skydd mot olyckor, krisberedskap och

Läs mer

Uppföljning av länsstyrelsernas tillsyn av dammsäkerhet 2012 och 2013

Uppföljning av länsstyrelsernas tillsyn av dammsäkerhet 2012 och 2013 Dnr: 2014/801 2014-09-18 Uppföljning av länsstyrelsernas tillsyn av dammsäkerhet 2012 och 2013 Rapport Förord Affärsverket svenska kraftnät ska enligt 3 kap. 3 miljötillsynsförordningen (2011:13) ge tillsynsvägledning

Läs mer

Företagarpanelen Q Hallands län

Företagarpanelen Q Hallands län Företagarpanelen Q3 2014 s län Produktionen/försäljningsvolymen Produktionen/försäljningsvolymen, idag/för 6 mån sedan 100 90 5 2 80 34 40 70 60 Vet ej/ej svar 50 40 43 44 Högre Oförändrat Lägre 30 20

Läs mer

Den svenska lanthandeln. Om situationen för butiker på landsbygden och intresset för att bilda en förening

Den svenska lanthandeln. Om situationen för butiker på landsbygden och intresset för att bilda en förening Den svenska lanthandeln Om situationen för butiker på landsbygden och intresset för att bilda en förening Inledning Sveriges lanthandlare har och har haft en viktig funktion. Lanthandeln har bidragit till

Läs mer

Antal hyreshusenehter per län för hyreshustaxeringen 2016

Antal hyreshusenehter per län för hyreshustaxeringen 2016 Antal hyreshusenehter per län för hyreshustaxeringen 2016 Länsnamn Beskrivning Antal Blekinge län Hyreshusenhet, tomtmark. 74 Blekinge län Hyreshusenhet, med saneringsbyggnad 2 Blekinge län Hyreshusenhet,

Läs mer

Länsstyrelsernas klimatanpassningsarbete

Länsstyrelsernas klimatanpassningsarbete Länsstyrelsernas klimatanpassningsarbete Agenda 1. Länsstyrelsernas uppdrag och verksamhetsområden 2. Samordnarnas nätverksstruktur och arbetsgrupper 3. Redovisning av länsstyrelsernas arbete 4. Exempel

Läs mer

Den svenska lanthandeln. Om situationen för butiker på landsbygden och intresset för att bilda en förening

Den svenska lanthandeln. Om situationen för butiker på landsbygden och intresset för att bilda en förening Den svenska lanthandeln Om situationen för butiker på landsbygden och intresset för att bilda en förening 1 Inledning Sveriges lanthandlare har och har haft en viktig funktion. Lanthandeln har bidragit

Läs mer

Föräldrar villiga bidra mer till bostaden än barnen tror Utkast för analys

Föräldrar villiga bidra mer till bostaden än barnen tror Utkast för analys Föräldrar villiga bidra mer till bostaden än barnen tror Utkast för analys Kontantinsats Undersökning bland föräldrar och unga om hur de ser på finansieringen av den första bostaden Juni 2015 1 Föräldrarna

Läs mer

Dammsäkerhetsklassificering

Dammsäkerhetsklassificering 2015/957 2015-05-27 Dammsäkerhetsklassificering Tillsynsvägledning - Frågor och svar Förord Det nya regelverket för dammsäkerhet innehåller flera delar, bl.a. lagtexten om klassificering i 11 kap. 24-26

Läs mer

Dammsäkerhet, flödeskommitténs riktlinjer, RIDAS

Dammsäkerhet, flödeskommitténs riktlinjer, RIDAS Dammsäkerhet, flödeskommitténs riktlinjer, RIDAS HUVA Kurs i vattenkrafthydrologi Stockholm, 7 dec 2010 Claes-Olof Brandesten, Dammsäkerhet & anläggningsteknik 1 Presentation Title Author 2010.08.23 Disposition

Läs mer

Kvinnors och mäns företag i Sverige och i länen

Kvinnors och mäns företag i Sverige och i länen Kvinnors och mäns i Sverige och i länen Statistik från SCB:s RAMS-databas (2006, 2008, 2010 & 2012), bearbetat av Tillväxtverket 1 Om statistiken Anger ens operativa sledare, dvs. den person som sköter

Läs mer

Sammanställning av situationen inför vårfloden i landet, vecka 10, 2010

Sammanställning av situationen inför vårfloden i landet, vecka 10, 2010 samhällsskydd och beredskap 1 (6) Ert datum Er referens Avd för risk- och sårbarhetsreducerande arbete Enheten för skydd av samhällsviktig verksamhet Barbro Näslund-Landenmark 010-240 5050 barbro.naslund-landenmark@msb.se

Läs mer

Samtliga 21 landsting och regioner

Samtliga 21 landsting och regioner Samtliga 21 landsting och regioner Antal timmar övertid/mertid/fyllnadstid under 2016, samt vad det kostar och motsvarar i tjänster Övertidstimmar: 2 741 964 Snittkostnad/timme 333,19 kronor Totalkostnad:

Läs mer

Dammar ansvar och tillsyn

Dammar ansvar och tillsyn Dammar ansvar och tillsyn Flödeskartering SANT Informationsmöte om Infrastruktur, Tranås 19 mars 2014 Länsstyrelsens arbete kopplat till dammar Naturavdelningen ansvarar för tillsyn enligt miljöbalken

Läs mer

Ärendenr: 2016/1361 Version: Översyn av älvgruppers verksamhet

Ärendenr: 2016/1361 Version: Översyn av älvgruppers verksamhet Ärendenr: 2016/1361 Version: 2016-09-16 Översyn av älvgruppers verksamhet Förord Älvgrupper finns för ca 30-tal vattendrag i landet. Älvgrupper bildades på 1990- talet efter Älvsäkerhetsutredningens (SOU

Läs mer

Patienters tillgång till psykologer

Patienters tillgång till psykologer Patienters tillgång till psykologer - en uppföljande kartläggning av landets vårdcentraler 2011 - genomförd av Sveriges Psykologförbund 2011 2011-12-14 Syfte och genomförande Psykologförbundet har gjort

Läs mer

Tillsyn trycksatta anordningar

Tillsyn trycksatta anordningar Tillsyn trycksatta anordningar Sabiha Hajdarevic, Göteborg 2014-10-24 OBS! För att ändra denna text, växla till menyfliken Infoga. I gruppen Text, klicka på Sidhuvud/sidfot 2014-10-22 1 Inspektionsavdelningen

Läs mer

Företagarpanelen Q Kalmar län

Företagarpanelen Q Kalmar län Företagarpanelen Q4 2012 län Företagsamma människor och konkurrenskraftiga företag i gemenskap leder Sverige till ökat välstånd. Produktionen/försäljningsvolymen Produktionen/försäljningsvolymen, idag/för

Läs mer

22.03.2011 09:26 QuestBack export - Smärtvården 2011

22.03.2011 09:26 QuestBack export - Smärtvården 2011 Smärtvården 2011 Publicerad från 21.02.2011 till 25.03.2011 813 respondenter (749 unika) 1. Kön? 1 Kvinna 72,4 % 583 2 Man 27,6 % 222 Totalt 805 1 2. Ålder? 1 Under 19 år 0,4 % 3 2 20-29 år 1,9 % 15 3

Läs mer

Satsningen på fler poliser

Satsningen på fler poliser Satsningen på fler poliser Vad har den lett till? Satsningen på fler poliser Vad har den lett till? Brås uppdrag Analysera och följa upp regeringens satsning på Polisen Kartlägga hur resurstillskotten

Läs mer

40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% Kalmar. Östergötland Sverige. Kronoberg. Norrbotten. Stockholm. Halland Jämtland. Uppsala. Blekinge.

40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% Kalmar. Östergötland Sverige. Kronoberg. Norrbotten. Stockholm. Halland Jämtland. Uppsala. Blekinge. 4 35% 3 25% 15% 1 5% bussföretag (*för att bli NTF-godkänd krävs en trafiksäkerhetspolicy, godkänd hastighetsregulator, två eller trepunktsbälte på samtliga platser, alkolås, information om trafiksäkerhet

Läs mer

Billigt att bo dyrt att flytta

Billigt att bo dyrt att flytta Billigt att bo dyrt att flytta En undersökning från Länsförsäkringar 1 44 procent av de svenskar som äger sin bostad anser att de bor billigt Om du eller någon du känner egentligen vill flytta, men tvekar

Läs mer

Mäklarinsikt 2013:1 Uppsala län

Mäklarinsikt 2013:1 Uppsala län Uppsala län Mäklarinsikt 2013:1 Uppsala län Undersökningen genomfördes mellan den 20 februari och 17 mars 2013. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1 508 fastighetsmäklare.

Läs mer

SVENSKA KRAFTNÄT. Ärendenr: 2015/ FoU Dammsäkerhet

SVENSKA KRAFTNÄT. Ärendenr: 2015/ FoU Dammsäkerhet SVENSKA KRAFTNÄT Ärendenr: 2015/2027 2015-12-14 FoU Dammsäkerhet Plan för Svenska kraftnäts stöd till forskning, utveckling och kunskapsförmedling inom dammsäkerhetsområdet 2016-2017 TILLSTYRKT SAMRÄD

Läs mer

Uppföljning av länsstyrelsernas rapportering av tillsyn av dammsäkerhet 2014

Uppföljning av länsstyrelsernas rapportering av tillsyn av dammsäkerhet 2014 SVENSKA KRAFTNÄT Dnr: Svk 2015/1225 Uppföljning av länsstyrelsernas rapportering av tillsyn av dammsäkerhet 2014 TILLSTYRKT SAMRÅD Magnus Lommerdal DATUM 2015-09-14 Gunilla Nyberg/ Förord Affärsverket

Läs mer

Länsrapport Länsstyrelserna. Länsstyrelsernas del Tillsyn enligt tobakslagen (1993:581)

Länsrapport Länsstyrelserna. Länsstyrelsernas del Tillsyn enligt tobakslagen (1993:581) Länsrapport 2014 - Länsstyrelserna Länsstyrelsernas del Tillsyn enligt tobakslagen (1993:581) Om länsrapportens undersökning 2014 Målgrupper Länsrapportens undersökning är en totalundersökning som vänder

Läs mer

Individuell löneutveckling landsting

Individuell löneutveckling landsting Individuell löneutveckling landsting Definitionen av individuell löneutveckling är att medlemmen båda åren registreras på samma befattning, befattningsnivå samt i samma region. Tabellen är sorterad enligt

Läs mer

Var tredje svensk saknar eget pensionssparande. Undersökning av Länsförsäkringar 2008

Var tredje svensk saknar eget pensionssparande. Undersökning av Länsförsäkringar 2008 Var tredje svensk saknar eget pensionssparande Undersökning av Länsförsäkringar 200 Sammanfattning Drygt var tredje svensk pensionssparar inget alls. Vanligast är att spara upp till 1 000 kronor i månaden

Läs mer

Rapport från Soliditet Inkomstutveckling 2008

Rapport från Soliditet Inkomstutveckling 2008 Rapport från Soliditet Inkomstutveckling 2008 September 2009 Rapport från Soliditet: Inkomstutveckling 2008 Soliditets granskning av totalt 5,4 miljoner deklarationer, motsvarande cirka 75 procent av samtliga

Läs mer

Våra roller vid en kris

Våra roller vid en kris Våra roller vid en kris Ingår som en del i Handbok i kriskommunikation Krisberedskap bygger på samarbete Vi lever i ett sårbart samhälle, i en tid då hot och risker inte känner några nationsgränser. Allvarliga

Läs mer

HaV. Maria Hübinette Havs- och vattenmyndigheten Västerås maj 2012

HaV. Maria Hübinette Havs- och vattenmyndigheten Västerås maj 2012 HaV Maria Hübinette Havs- och vattenmyndigheten Västerås maj 2012 1 SwAM Maria Hübinette Havs- och vattenmyndigheten Västerås maj 2012 2 HaVs vision: - Levande hav, sjöar och vattendrag till glädje och

Läs mer

Mäklarinsikt 2013:1 Jönköpings län

Mäklarinsikt 2013:1 Jönköpings län Jönköpings län Mäklarinsikt 2013:1 Jönköpings län Undersökningen genomfördes mellan den 20 februari och 17 mars 2013. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1 508

Läs mer

Uppföljning och utvärdering av MSB:s regelbundna samverkanskonferenser på nationell nivå

Uppföljning och utvärdering av MSB:s regelbundna samverkanskonferenser på nationell nivå MSB-51.1 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap PM 1 (8) SI-SAM Fredrik Djurklou & Maria Pålsson 0722035873/0725203366 fredrik.djurklou@msb.se maria.palsson@msb.se Uppföljning och utvärdering av MSB:s

Läs mer

Beredskapsplanering för dammbrott och höga flöden Ett pilotprojekt i Ljusnan

Beredskapsplanering för dammbrott och höga flöden Ett pilotprojekt i Ljusnan Beredskapsplanering för dammbrott och höga flöden Ett pilotprojekt i Ljusnan Deltagare från SwedPower: Claes-Olof Brandesten Kjell Wester Joakim Evertson Thomas Hedvall Marina Uljanova Romanas Ascila m

Läs mer

Patientnämnden. Region Östergötland

Patientnämnden. Region Östergötland Patientnämnden Patientnämnden Enligt lag om patientnämndsverksamhet m.m. (1998:1656) ska varje landsting/region och kommun ha en eller flera patientnämnder med uppgift att stödja och hjälpa patienter.

Läs mer

Företagarpanelen Q1 2015 Extrafrågor

Företagarpanelen Q1 2015 Extrafrågor Företagarpanelen Q1 2015 Extrafrågor Företagets resultat i kronor senaste tre månader jämfört med förra året 100% 90% 80% 70% 60% Om du ser till de senaste tre månaderna, har ditt företags resultat i kronor

Läs mer

Källsortering vanligaste miljöåtgärden bland svenskarna. Undersökning av Länsförsäkringar 2008

Källsortering vanligaste miljöåtgärden bland svenskarna. Undersökning av Länsförsäkringar 2008 Källsortering vanligaste miljöåtgärden bland svenskarna Undersökning av Länsförsäkringar 2008 Sammanfattning Mer än 9 av 10 svenskar uppger att de källsorterar papper och glas. Den näst vanligaste miljöåtgärden

Läs mer

Dammsäkerhet och klimatförändringar

Dammsäkerhet och klimatförändringar Dammsäkerhet och klimatförändringar Slutrapport från Kommittén för dimensionerande flöden för dammanläggningar i ett klimatförändringsperspektiv December 2011 Svenska Kraftnät Svensk Energi SveMin SMHI

Läs mer

RiR 2007:9. Säkerheten vid vattenkraftdammar

RiR 2007:9. Säkerheten vid vattenkraftdammar Säkerheten vid vattenkraftdammar RiR 2007:9 RIKSREVISIONEN ISBN 978 91 7086 108 0 RiR 2007:9 Tryck: Riksdagstryckeriet, Stockholm 2007 RIKSREVISIONEN Till regeringen Datum 2007-05-21 Finansdepartementet

Läs mer

Remiss av förslag om att ändra Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 2006:9) om miljörapport och ersätta dessa med nya föreskrifter

Remiss av förslag om att ändra Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 2006:9) om miljörapport och ersätta dessa med nya föreskrifter 1(5) SWEDISH ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY Linda Sjöö Tel: 010-6981150 linda.sjoo @naturvardsverket.se MISSIV 2016-06-29 Ärendenr: NV-01427-16 Enligt sändlista Utskick endast per e-post Remiss av förslag

Läs mer

Antal självmord Värmland och Sverige

Antal självmord Värmland och Sverige Antal självmord Värmland och Sverige Ordförklaring Självmordstal (SM-tal) = Antal självmord per 0 000 personer. Säkra självmord = Inget tvivel om att det är ett självmord. Osäkra självmord = Oklart om

Läs mer

Antal självmord Värmland och Sverige

Antal självmord Värmland och Sverige Antal självmord Värmland och Sverige Ordförklaring Självmordstal (SM-tal) = Antal självmord per 0 000 personer. Säkra självmord = Inget tvivel om att det är ett självmord. Osäkra självmord = Oklart om

Läs mer

Individuell löneutveckling landsting

Individuell löneutveckling landsting Individuell löneutveckling landsting Definitionen av individuell löneutveckling är att medlemmen båda åren registreras på samma befattning, befattningsnivå samt i samma region. Tabellen är sorterad enligt

Läs mer

Företagsklimatet 2016 Kronobergs län

Företagsklimatet 2016 Kronobergs län Företagsklimatet 2016 Kronobergs län Om undersökningen Intervjuperiod januari-april 2016 Genomfört av Demoskop på uppdrag av Svenskt Näringsliv Metod: webbenkät, postal enkät och telefonintervjuer Antal

Läs mer

Bilaga Datum

Bilaga Datum Bilaga 1 (5) Fördelningsmodell för fastställande av länsvis fördelning av tillfälliga asylplatser Bakgrund Länsstyrelsen Norrbotten har av Regeringen fått i uppdrag att göra en inventering av befintliga

Läs mer

Länsstyrelsernas handläggningstider. skl granskar

Länsstyrelsernas handläggningstider. skl granskar Länsstyrelsernas handläggningstider skl granskar Förord Den 2 maj 2011 fick Sverige en ny plan- och bygglag. Målet var att reglerna för bygglov och planering skulle förenklas. Man ville snabba upp bygglovsprocessen

Läs mer

Är du orolig för att du i framtiden inte kommer att klara dig på din pension? Undersökning från Länsförsäkringar november 2010

Är du orolig för att du i framtiden inte kommer att klara dig på din pension? Undersökning från Länsförsäkringar november 2010 Är du orolig för att du i framtiden inte kommer att klara dig på din pension? Undersökning från Länsförsäkringar november 2010 1 Sammanfattning 1 (2) En tredjedel av de svenskar som inte redan är pensionärer

Läs mer

Vilka författningar styr hanteringen av samhällsstörningar?

Vilka författningar styr hanteringen av samhällsstörningar? Vår uppgift i eftermiddag Vilka författningar styr hanteringen av samhällsstörningar? Den svenska modellen för att hantera samhällsstörningar legala aspekter Krishanteringssystemet Regeringsformen - Offentligrättsliga

Läs mer

Varia 607. Seminarieserie om fysisk planering och förebyggande åtgärder mot naturolyckor i ett förändrat klimat

Varia 607. Seminarieserie om fysisk planering och förebyggande åtgärder mot naturolyckor i ett förändrat klimat STATENS GEOTEKNISKA INSTITUT SWEDISH GEOTECHNICAL INSTITUTE Seminarieserie om fysisk planering och förebyggande åtgärder mot naturolyckor i ett förändrat klimat Varia 607 Bengt Rydell LINKÖPING 2009 STATENS

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:1 Örebro län

Mäklarinsikt 2014:1 Örebro län Örebro län Mäklarinsikt 2014:1 Örebro län Undersökningen genomfördes mellan den 10-21 februari 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1 274 fastighetsmäklare. I

Läs mer

15 Konsekvenser av utredningens förslag

15 Konsekvenser av utredningens förslag 15 Konsekvenser av utredningens förslag 15.1 Inledning En utredning ska enligt kommittéförordningen (1998:1474) redovisa vilka konsekvenser utredningens förslag kan få för staten, kommuner, landsting,

Läs mer

Rangordning Personaluthyrning Dnr 96-107-2011

Rangordning Personaluthyrning Dnr 96-107-2011 Kammarkollegiet Statens inköpscentral Region: 1 Län: Norrbottens län Västerbottens län 2013-03-19 Bilaga 1 4 Academic Work Sweden AB 5 Bemannia AB 1 2 3 4 5 Manpower AB StudentConsulting Sweden AB Perido

Läs mer

Uppdatering av plan för tillsynsvägledning enligt miljöbalken 2018

Uppdatering av plan för tillsynsvägledning enligt miljöbalken 2018 Uppdatering av plan för tillsynsvägledning enligt miljöbalken 2018 Uppdatering av aktivitetskalender för 2018 och uppföljning av 2017 års plan för tillsynsvägledning Uppdatering av plan för tillsynsvägledning

Läs mer

Sammanställning av förslag i Miljösamverkan Sveriges rapport Regional tillsynsvägledning Planering och utveckling

Sammanställning av förslag i Miljösamverkan Sveriges rapport Regional tillsynsvägledning Planering och utveckling Sammanställning av förslag i Miljösamverkan Sveriges rapport Regional tillsynsvägledning Planering och utveckling Problembeskrivning Åtgärdsförslag Vem och hur 1. Begreppet tillsynsvägledning är indelat

Läs mer

De 10 branscher med flest antal konkurser i riket innevarande år

De 10 branscher med flest antal konkurser i riket innevarande år Totalt Riket 25 Tillverkning av metallvaror utom maskiner och apparater 26 27-1 6 236 6 179 0,42 0,43-3% 41 Byggande av hus 63 78-15 11 217 11 978 0,53 0,70-24% 43 Specialiserad bygg- och anläggningsverksamhet

Läs mer

Handläggarnas upplevelser och användning av metoder och aktiviteter - länsuppdelat Försäkringskassans metodundersökning 2005

Handläggarnas upplevelser och användning av metoder och aktiviteter - länsuppdelat Försäkringskassans metodundersökning 2005 Handläggarnas upplevelser och användning av metoder och aktiviteter - länsuppdelat Försäkringskassans metodundersökning 2005 INLEDNING... 1 METOD... 1 ATT ARBETA MED METODSAMLINGEN... 1 ÖVERGRIPANDE FRÅGOR...

Läs mer

Polismyndigheternas tillståndsprövning och tillsynsverksamhet enligt lagen (1988:868) om brandfarliga och explosiva varor

Polismyndigheternas tillståndsprövning och tillsynsverksamhet enligt lagen (1988:868) om brandfarliga och explosiva varor Polismyndigheternas tillståndsprövning och tillsynsverksamhet enligt lagen (1988:868) om brandfarliga och explosiva varor Årsredovisning 2008 MSB:s kontaktperson: Helen Cerwall, 010-240 53 42 2 3 Innehållsförteckning

Läs mer

Översyn av de statliga insatserna för dammsäkerhet

Översyn av de statliga insatserna för dammsäkerhet Datum Dnr 2010-06-30 2010/877 Översyn av de statliga insatserna för dammsäkerhet En rapport till Regeringen 1/51 2/51 Innehåll 1 Uppdraget... 5 1.1 Bakgrund... 5 2 Utgångspunkter... 7 2.1 Begrepp... 7

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:1 Kalmar län

Mäklarinsikt 2014:1 Kalmar län Kalmar län Mäklarinsikt 2014:1 Kalmar län Undersökningen genomfördes mellan den 10-21 februari 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1 274 fastighetsmäklare. I

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:1 Stockholms län

Mäklarinsikt 2014:1 Stockholms län Stockholms län Mäklarinsikt 2014:1 Stockholms län Undersökningen genomfördes mellan den 10-21 februari 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1 274 fastighetsmäklare.

Läs mer

Diagram 1. Andel aktiviteter efter verksamhetsform 2008 Diagram 1. Share of activities by type of activity 2008

Diagram 1. Andel aktiviteter efter verksamhetsform 2008 Diagram 1. Share of activities by type of activity 2008 Diagram 1. Andel aktiviteter efter verksamhetsform 28 Diagram 1. Share of activities by type of activity 28 Annan gruppverksamhet 11% Studiecirklar 44% Kulturprogram 45% Diagram 1. Andel aktiviteter efter

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:1 Västmanlands län

Mäklarinsikt 2014:1 Västmanlands län Västmanlands län Mäklarinsikt 2014:1 Västmanlands län Undersökningen genomfördes mellan den 10-21 februari 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1 274 fastighetsmäklare.

Läs mer