Plan för tillsynsvägledning dammsäkerhet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Plan för tillsynsvägledning dammsäkerhet 2014-2016"

Transkript

1 SVENSKA KRAFTNÄT Dnr: 2014/814 Plan för tillsynsvägledning dammsäkerhet

2 Förord Svenska kraftnät har tagit fram en reviderad plan för tillsynsvägledning dammsäkerhet för att tydliggöra vilken vägledning som under åren kommer att bedrivas för att stödja länsstyrelsernas arbete med tillsyn av dammsäkerhet enligt miljöbalkens kapitel 11. De aktiviteter som presenteras i den aktuella planen har valts utifrån vad Svenska kraftnät bedömer kunna leda arbetet med dammsäkerhet i landet framåt inom ramen för regeringens instruktioner och regleringsbrev avseende tillsynsvägledning dammsäkerhet. Vidare har beaktats de synpunkter och behov som länsstyrelserna framfört i samband med inrapportering av utförd tillsyn m.m. avseende åren 2012 och 2013 samt vid handläggarmöten och kurser. Aktiviteter med koppling till den nya regleringen av dammsäkerhet har givetvis fått en betydande plats i tillsynsvägledningsplanen. Planen har beslutats av Bo Krantz, avdelningschef S, efter samråd med Malin Stridh, enhetschef SB Sundbyberg i september månad 2014 Svenska kraftnät

3 Innehåll 1 Inledning l.l Ny dammsäkerhetsreglering 2 Tillsynsvägledningsplanens syfte 3 Svenska kraftnäts tillsynsvägledning 3.1 Inriktning 3.2 Stöd och råd till de operativa tillsynsmyndigheterna 3.3 Samordning av den operativa tillsynen 3.4 Kompetenshöjning av handläggare hos operativa myndigheter 3.5 Licenser för RIDAS och GruvRIDAS 3.6 Uppföljning och utvärdering av den operativa tillsynen och tillsynsvägledningen 4 Prioriterade insatser 4.1 Svenska kraftnäts vägledningar m.m. om klassificering 4.2 Informationsmöten 4.3 Kommande föreskrifter och vägledningar om dammsäkerhet Uppföljning av mål och prioriterade insatser 5 Samverkan med andra myndigheter och samverkansorgan 5.1 Havs- och Vattenmyndigheten 5.2 Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap (MSB) och Naturvårdsverket (NV) 5.3 Tillsyns- och föreskriftsrådet 5.4 Miljösamverkan Sverige 5.5 Deltagande i möten och seminarier

4 Referenser

5 i Inledning Oavsett den stora nytta som Sveriges dammar, såväl vattenkraft- och gruvdammar, slussar samt skydds- och invallningsdammar ger, kan dammar även utgöra en fara för samhällets säkerhet genom de konsekvenser som ett eventuellt dammhaveri skulle kunna leda till. Att landets dammar håller en god nivå med avseende på dammsäkerhet uppmärksammas allt mer i samhället, och diskussioner förs om hur klimatförändringar skulle kunna påverka nederbörd och vattenflöden. Det faktum att ett flertal dammbrott i mindre och större dammar skett under senare tid i såväl Sverige som utomlands, har ytterligare påkallat myndigheternas och allmänhetens medvetande om vikten av att upprätthålla en god dammsäkerhet i landet. En naturlig konsekvens av detta blir att även fokus på tillsyn av dammsäkerhet ökar. I begreppet tillsyn av dammsäkerhet ligger att kontrollera att dammägaren bedriver en tillräcklig egenkontroll av sin verksamhet, underhåller sina anläggningar och i övrigt vidtar de skyddsåtgärder som kan anses som rimliga för att undvika dammbrott. Om ett dammbrott trots allt skulle inträffa ska det finnas planering och beredskap för att påverkan på människors hälsa och miljö förebyggs, hindras eller motverkas. Ansvaret för att bedriva samhällets tillsyn över dammar och dammsäkerhet ligger på länsstyrelserna. Enligt miljötillsynsförordningen (2011:13) ska Svenska kraftnät ge tillsynsvägledning om dammsäkerhet enligt kap. 11 miljöbalken. I Svenska kraftnäts instruktion [1] anges även avseende dammsäkerhet att > Svenska kraftnät årligen ska rapportera till regeringen om utvecklingen och vid behov föreslå åtgärder, > Svenska kraftnät ska svara för tillsynsvägledning enligt miljötillsynsförordningen och samverka med länsstyrelserna för att åstadkomma ett effektivt tillsynsarbete. Rapportering om utvecklingen av tillsyn och tillsynsvägledning, utförda insatser inom området, samt att vid behov föreslå ytterligare åtgärder för tillsyn och tillsynsvägledning ligger således inom Svenska kraftnäts ordinarie rapportering om dammsäkerhet till regeringen. 7/15

6 i. i Ny damms äkerhetsreglering Den 26 februari 2014 fattade Sveriges riksdag beslutet att ändra nuvarande lagstiftning genom att i miljöbalken införa en samlad reglering av dammsäkerheten. Ändringarna trädde i kraft den 1 juli Regleringen innebär att dammar ska klassificeras i en dammsäkerhetsklass med utgångspunkt från vilka konsekvenser ett eventuellt dammhaveri skulle kunna orsaka. Klassificeringen ska fastställas av den myndighet som utövar tillsynen över dammsäkerheten för dammen, dvs. länsstyrelsen. Svenska kraftnät ska även i fortsättningen svara för tillsynsvägledning om dammsäkerhet enligt miljöbalkens kap 11. Det nya regelverket innebär även att den som är underhållsskyldig för en damm i en dammsäkerhetsklass ska betala en årlig schablonavgift för dammsäkerhetstillsyn. I regleringsbrevet för budgetåret 2014 fick Svenska kraftnät bl.a. uppdraget att i nära dialog med länsstyrelserna: > ta fram en tidplan för arbetet med klassificering av dammar och > ta fram en fördelningsnyckel för medel som ska överföras till länsstyrelserna för deras arbete med klassificering av dammar. Fördelningsnyckeln ska vara baserad på antalet dammanläggningar som omfattas av kravet på utredning av konsekvenser i respektive län. Uppdraget avrapporterades till regeringen i juni [2] Ny förordning dammsäkerhet I förordning (2014:214) om dammsäkerhet som trädde i kraft den 1 juli 2014 meddelas bestämmelser om den konsekvensutredning som ska ligga till grund för dammsäkerhetsklassificeringen av en damm. I förordningen anges vidare att det för en klassificerad damm ska upprättas och arbetas efter ett säkerhetsledningssystem som innehåller vissa angivna rutiner för egenkontroll. Svenska kraftnät ges i förordningen rätt att meddela föreskrifter om när en konsekvensutredning senast ska lämnas in till tillsynsmyndigheten. Svenska kraftnät får även meddela föreskrifter om innehållet i samt omfattningen och dokumentationen av konsekvensutredningen, säkerhetsledningssystemet, helhetsbedömningen samt dammsäkerhetsrapporten. 8/15

7 2 Tillsyns vägledningsplanens syfte Syftet med denna plan är att beskriva vilken tillsynsvägledning Svenska kraftnät planerar att genomföra under åren Enligt miljötillsynsförordningen ska vissa myndigheter ta fram en plan för tillsynsvägledning. Svenska kraftnät är inte med på denna lista över utpekade myndigheter, men upprättar på eget initiativ tillsynsvägledningsplaner sedan år Svenska kraftnäts treårsplan ses över vid behov och minst en gång per år. 3 Svenska kraftnäts tillsynsvägledning Begreppet tillsynsvägledning definieras enligt 3 i miljötillsynsförordningen och består av utvärdering, uppföljning, och samordning av den operativa tillsynen samt av att ge råd och stöd till de operativa tillsynsmyndigheterna. 3.1 Inriktning Den grundläggande inriktningen för Svenska kraftnäts tillsynsvägledande arbete är att utveckla former för tillsyn, bedriva kompetensutveckling för tillsynsmyndigheten samt återkommande utvärdera tillsyn och tillsynsvägledning så att de: > hjälper och stödjer tillsynsmyndigheterna och utvecklar deras kompetens (vikten av detta har ytterligare förstärkts i och med det nya regelverket för dammsäkerhet, vilket kommer att tydliggöra och höja kraven på tillsynsmyndighetens tillsyn över dammsäkerheten) > prioriterar dammar med särskilt stora konsekvenser > ger samhället god insyn i dammsäkerhetsförhållandena > stärker dammägarnas förmåga att uppfylla sitt ansvar för att hålla god dammsäkerhet Svenska kraftnät har som långsiktigt mål att tillsynsmyndigheterna, som mottagare av tillsynsvägledningen, ska uppfatta vägledningen som relevant, tillgänglig och tillräcklig. I avsnitten beskrivs den tillsynsvägledning som Svenska kraftnät bedriver årligen. I avsnitt 4 beskrivs prioriterade insatser under /15

8 3.2 Stöd och råd till de operativa tillsynsmyndigheterna Svenska kraftnät har för avsikt att i sin tillsyn vägledning: > vidareutveckla rutinerna för årsrapportering och utveckla tillsynsvägledningen för bastillsynen (anvisningar, vägledande exempel etc.). Från och med 2014 ingår den utökade rapporteringen för dammar med särskilt stora konsekvenser i den ordinarie årsrapporteringen, > samordna tillsynsvägledning med Havs- och Vattenmyndigheten och andra myndigheter i frågor som rör miljöbalkens kapitel 11 och miljöbalkens förordningar, > anordna, medverka i och stödja dammsäkerhetsutbildningar och handläggarträffar. > ge stöd och råd till tillsynsmyndigheterna i anmälningsärenden och i yttranden inför miljödomstolsprövningar i frågor som rör dammsäkerhet. Vägledande avgöranden dammsäkerhet Länsstyrelsen har vid tidigare tillfälle efterfrågat vägledande avgöranden och analyser av specifika fall. I avsikt att underlätta länsstyrelsernas arbete har Svenska kraftnät därför gett Lars Hydén, tidigare sakkunnig under ett flertal år i Miljööverdomstolen och Mark- och miljööverdomstolen, uppdraget att ta fram en sammanställning av vägledande avgöranden i mål som berört dammsäkerhet. Lars Hydén har gått igenom avgöranden under perioden och kompletterat sammanställningens redogörelse för de olika ärendena med analyser under våren Rapporten "Dammsäkerhet i avgöranden , Avgöranden i miljööverdomstolen och mark- och miljööverdomstolen" kan laddas ner från Svenska kraftnäts hemsida Svenska kraftnät har för avsikt att fortsättningsvis komplettera sammanställningen med nya avgöranden dammsäkerhet. 3.3 Samordning av den operativa tillsynen Svenska kraftnät har tidigare inte haft föreskriftsrätt inom dammsäkerhetsområdet. Svenska kraftnät istället tagit fram följande riktlinjer och vägledningar/anvisningar som kan användas för att samordna den operativa tillsynen: > Dammsäkerhet - Handbok för egenkontroll och tillsyn, 2013 [3]. > Riktlinjer för bestämning av dimensionerande flöden, 2007, Svenska kraftnät, Svensk Energi och SveMin[4] 10/15

9 > System för bedömning av dammsäkerhetsanmärkningar, , Svenska kraftnät, Svensk Energi och SveMin [5] > Anvisningar till länsstyrelserna - Rutiner för årsrapportering dammsäkerhet [6] > Anvisningar till dammägarna - Hur görs årsrapportering dammsäkerhet 2014? [7] I och med den nya regleringen har Svenska kraftnät fått rätt att meddela föreskifter om dammsäkerhet (se punkt 1.1), och har för avsikt att revidera vissa av ovanstående vägledande dokument. 3.4 Kompetenshöjning av handläggare hos operativa myndigheter Svenska kraftnät strävar ständigt efter att höja kompetensen hos tillsynsmyndigheternas damm- och gruvdammhandläggare genom att: > delta i och själva anordna kurser och handläggarträffar i dammsäkerhetsfrågor, > ordna workshops och utbildningstillfällen för att hjälpa länsstyrelserna att komma igång med arbetet som är kopplat till den nya dammsäkerhetsregleringen, > ekonomiskt stödja länsstyrelsehandläggares deltagande i de längre RIDAS- och GruvRIDAS-kurser som anordnas av Kungliga Tekniska Höskolan (KTH) /Svensk Energi och Luleå Tekniska Högskola (LTU)/SveMin, samt i de kortare tvådagarskurserna i dammsäkerhet RIDAS som ordnas av Svensk Energi. Svenska kraftnät medverkar även i dessa kurser. Ekonomiskt stöd motsvarande ca 50 % av kostnaden för kursdeltagandet kan sökas hos Svenska kraftnät. Avsikten är att ge motsvarande stöd även under 2015 och > Svenska kraftnät vill utveckla en 1-2 dagars kurs baserad på Handbok Dammsäkerhet - egenkontroll och tillsyn Med anledning av den nya regleringen och de tillhörande utökade arbetsuppgifterna kommer denna kurs inte att kunna utarbetas och genomföras under 2014 utan skjuts något på framtiden. 3.5 Licenser för RIDAS och GruvRIDAS Vattenkraftindustrin och gruvindustrin ger ut sina egna riktlinjer för dammsäkerhet, RIDAS och GruvRIDAS. Dokumenten kan för licensinnehavare laddas ner från branschorganisationen Svensk Energis hemsida. För att underlätta länsstyrelsernas tillgång till dessa riktlinjer bekostar Svenska kraftnät årligen en licens per länsstyrelse. 11/15

10 3.6 Uppföljning och utvärdering av den operativa tillsynen och tillsynsvägledningen Svenska kraftnät gör årligen sammanställningar, analyser och rapporteringar till regeringen om dammsäkerhetsutvecklingen i landet. I dessa sammanställningar ingår genomgång av tillsynsmyndigheternas utveckling av tillsynsarbetet. I samband med detta följs även tillsynsvägledningen upp och utvärderas. Från och med 2013 har länsstyrelsernas rapporteringar av utförd tillsyn förändrats på så sätt att dammsäkerhetstillsyn fått egna ärendekoder inom länsstyrelsernas system för tidsrapportering, Agresso. I och med denna förändring blir det nu möjligt att tydligare följa upp hur mycket tid som länsstyrelsen i respektive län lägger ner på händelsestyrd och planerad damsäkerhetstillsyn. Systemet med de nya ärendekoderna möjliggör även uppföljningen av länsstyrelsens redovisning av antalet handlagda ärenden samt hur många av dessa ärenden som leder till någon form av åtgärd, t.ex. i form av ett föreläggande om bättring. Uppföljningsarbetet av utförd tillsyn drivs i samarbete med Havs- och Vattenmyndigheten och Naturvårdsverket. (Se HaVs rapporter 2014:5 [9] och den kommande rapporten 20i4:xx för uppföljning av tillsyn av vattenverksamheter under åren 2012 och 2013, samt Svenska kraftnäts kommande rapport "Uppföljning av länsstyrelsernas tillsyn dammsäkerhet 2012 och 2013"). I samband med länsstyrelsernas inrapportering av utförd tillsyn ges länsstyrelserna möjlighet att lämna förslag på områden där länsstyrelserna önskar få mer tillsynsvägledning. Förslagen om tillsynsvägledning av dammsäkerhet har sammanställts i Svenska kraftnäts kommande rapport "Uppföljning av länsstyrelsernas tillsyn dammsäkerhet 2012 och 2013". 4 Prioriterade insatser Tillsynvägledning med anledning av den nya dammsäkerhetsregleringen kommer under de kommande åren att vara ett av Svenska kraftnäts mest prioriterade områden inom dammsäkerhet. Se vidare "Implementering av ny dammsäkerhetsreglering, Plan för Svenska kraftnäts arbete " [8] 12/15

11 4-1 Svenska kraftnäts vägledningar m.m. om klassificering Svenska kraftnät arbetar under hösten 2014 med: > vägledning avseende länsstyrelsernas arbete med framtagande av tids- och arbetsplaner inför klassificeringsarbetet > mallar som hjälp för länsstyrelsernas planering av det förestående arbete med klassificeringen av dammar > vägledning inför länsstyrelsernas klassificeringsarbete 4.2 Informationsmöten Under hösten 2014 kommer informationsmöten för samtliga länsstyrelser att genomföras där arbetet med framtagandet av länsstyrelsernas tid- och arbetsplaner för ldassificeringsarbetet samt själva klassificeringsprocessen kommer att gås igenom. 4.3 Kommande föreskrifter och vägledningar om dammsäkerhet Svenska kraftnät har även i dammsäkerhetsförordningen beretts möjlighet att meddela föreskrifter om innehållet i samt omfattningen och dokumentationen av > konsekvensutredningen, > säkerhetsledningssystemet, > helhetsbedömningen och > dammsäkerhetsrapporten Mallar och vägledningar kommer att arbetas fram under Workshops och informationstillfällen kommer även att hållas. Samverkan med länsstyrelserna respektive branschen eftersträvas i tillämpliga delar. 4.4 Uppföljning av mål och prioriterade insatser Uppföljning av Svenska kraftnäts prioriterade insatser för dammsäkerhet sker i samband med övrig uppföljning av tillsynsvägledning dammsäkerhet, se avsnitt /15

12 5 Samverkan med andra myndigheter och samverkansorgan 5.1 Havs-och Vattenmyndigheten Havs- och Vattenmyndigheten har enligt miljötillsynsförordningen (2011:13) tillsynsvägledningsansvar för vattenverksamheter enligt miljöbalken kap 11. Uppförande, ändring, lagning och utrivning av dammar är per definition i miljöbalken kap 11 vattenverksamhet. Svenska kraftnät ska enligt miljötillsynsförordningen (2011:13) i fråga om dammsäkerhet svara för tillsynsvägledning enligt miljöbalken kap 11. Tillsynsvägledningsansvaret för dammfrågor tillfaller således båda myndigheterna, och någon entydig avgränsning mellan myndigheternas ansvarsområden kan i vissa fall vara svår att fastställa. HaV och Svenska kraftnät för en löpande dialog kring tillsyn och tillsynsvägledning avseende dammar. 5.2 Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap (MSB) och Naturvårdsverket (NV) Det finns andra områden där tillsynsvägledningsansvaret delas mellan flera myndigheter, som t.ex. för gruvdammar. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har det centrala ansvaret för tillsynsvägledning när det gäller miljöbalkens tillämpning i frågor om bestämmelser om förebyggande och hantering av allvarliga olyckor i förordningen om utvinningsavfall. För övriga bestämmelser i förordningen har Naturvårdsverket (NV) det centrala ansvaret för tillsynsvägledning. Svenska kraftnät har kontinuerligt samverkan och informationsutbyten med MSB och NV i frågor om dammsäkerhet. 5.3 Tillsyns- och föreskriftsrådet Tillsyns- och föreskriftsrådet (ToFr) är ett samråds- och samverkansorgan för myndigheternas arbete i frågor som rör tillsyn och föreskrifter enligt miljöbalken. Svenska kraftnät och övriga myndigheter med centralt ansvar för tillsynsvägledning deltar i erfarenhets- och informationsutbyte myndigheterna emellan. 5.4 Miljösamverkan Sverige Miljösamverkan Sverige (MSS) är ett samverkansorgan kring tillsyn och tillsynsvägledning inom miljöbalksområdet mellan Sveriges länsstyrelser, 14/15

13 Naturvårdsverket, Socialstyrelsen, Jordbruksverket och Havs- och vattenmyndigheten. Svenska kraftnät har deltagit i MSS projekt med beröring på dammsäkerhet. 5.5 Deltagande i möten och seminarier Svenska kraftnät tar del av information och nyheter inom områdena tillsyn och tillsynsvägledning genom att delta i arrangemang som Miljöbalksdagar, tillsynsmöten och seminarier m.m. som ordnas av bl.a. Naturvårdsverket och Tillsynsforum. Referenser [1] Förordning (2014:215) om ändring i förordningen (2007:1119) med instruktion för Affärsverket svenska kraftnät [2] Klassificering av dammar - tidplan och fördelningsnyckel. Redovisning av regeringsuppdrag om dammsäkerhet, , Svenska kraftnät. *) [3] Dammsäkerhet - Handbok för egenkontroll och tillsyn, 2013, Svenska kraftnät *) [4] Riktlinjer för bestämning av dimensionerande flöden för dammanläggningar. Svenska kraftnät, Svensk Energi och SveMin, 2007 *) [5] System för bedömning av d a m ms äkerh et s a 11 m ärkn ingår. Svenska kraftnät, Svensk Energi och SveMin. Nyutgåva *) [6] Anvisningar till länsstyrelserna - Rutiner för årsrapportering dammsäkerhet *) [7] Anvisningar till dammägarna - Hur görs årsrapportering dammsäkerhet 2014? *) [8] Implementering av ny dammsäkerhetsreglering, Plan för Svenska kraftnäts arbete *) [9] Uppföljning av länsstyrelsernas tillsyn av vattenverksamheter för år 2012, Havsoch Vattenmyndighetens rapport 2014:5 *) Kan laddas ned från Svenska kraftnäts hemsida 15/15

Information om konsekvensutredning

Information om konsekvensutredning 2015-01-21 2015/129 INFORMATION rev. 2015-12-08 Information om konsekvensutredning och dammsäkerhetsklass - Hur berörs du som dammägare? SvK2022, v3.0, 2014-06-10 1/6 1 Inledning Den 1 juli 2014 infördes

Läs mer

Dammsäkerhetsklassificering

Dammsäkerhetsklassificering 2015/957 2015-05-27 Dammsäkerhetsklassificering Tillsynsvägledning - Frågor och svar Förord Det nya regelverket för dammsäkerhet innehåller flera delar, bl.a. lagtexten om klassificering i 11 kap. 24-26

Läs mer

Dammar ansvar och tillsyn

Dammar ansvar och tillsyn Dammar ansvar och tillsyn Flödeskartering SANT Informationsmöte om Infrastruktur, Tranås 19 mars 2014 Länsstyrelsens arbete kopplat till dammar Naturavdelningen ansvarar för tillsyn enligt miljöbalken

Läs mer

Sammanställning av förslag i Miljösamverkan Sveriges rapport Regional tillsynsvägledning Planering och utveckling

Sammanställning av förslag i Miljösamverkan Sveriges rapport Regional tillsynsvägledning Planering och utveckling Sammanställning av förslag i Miljösamverkan Sveriges rapport Regional tillsynsvägledning Planering och utveckling Problembeskrivning Åtgärdsförslag Vem och hur 1. Begreppet tillsynsvägledning är indelat

Läs mer

Information och samverkan inom dammsäkerhetsområdet

Information och samverkan inom dammsäkerhetsområdet SVENSKA KRAFTNÄT Ärendenr: 2015/1399 Version: 1,0 Information och samverkan inom dammsäkerhetsområdet Plan för Svenska kraftnäts samverkan, informations-, och kunskapsutbyte inom dammsäkerhetsområdet 2015-2017

Läs mer

Uppföljning av länsstyrelsernas tillsyn av dammsäkerhet 2012 och 2013

Uppföljning av länsstyrelsernas tillsyn av dammsäkerhet 2012 och 2013 Dnr: 2014/801 2014-09-18 Uppföljning av länsstyrelsernas tillsyn av dammsäkerhet 2012 och 2013 Rapport Förord Affärsverket svenska kraftnät ska enligt 3 kap. 3 miljötillsynsförordningen (2011:13) ge tillsynsvägledning

Läs mer

SwedCOLD 10 oktober 07

SwedCOLD 10 oktober 07 SwedCOLD 10 oktober 07 Riksrevisionens rapport om vattenkraftdammar Klimat- och sårbarhetsutredningens slutbetänkande Beredskap för dammbrott SvK:s handbok Dammsäkerhet egenkontroll och tillsyn Riksrevisionens

Läs mer

Uppföljning av länsstyrelsernas rapportering av tillsyn av dammsäkerhet 2014

Uppföljning av länsstyrelsernas rapportering av tillsyn av dammsäkerhet 2014 SVENSKA KRAFTNÄT Dnr: Svk 2015/1225 Uppföljning av länsstyrelsernas rapportering av tillsyn av dammsäkerhet 2014 TILLSTYRKT SAMRÅD Magnus Lommerdal DATUM 2015-09-14 Gunilla Nyberg/ Förord Affärsverket

Läs mer

HaV. Maria Hübinette Havs- och vattenmyndigheten Västerås maj 2012

HaV. Maria Hübinette Havs- och vattenmyndigheten Västerås maj 2012 HaV Maria Hübinette Havs- och vattenmyndigheten Västerås maj 2012 1 SwAM Maria Hübinette Havs- och vattenmyndigheten Västerås maj 2012 2 HaVs vision: - Levande hav, sjöar och vattendrag till glädje och

Läs mer

Kommittédirektiv. Översyn av de statliga insatserna för dammsäkerhet. Dir. 2011:57. Beslut vid regeringssammanträde den 22 juni 2011

Kommittédirektiv. Översyn av de statliga insatserna för dammsäkerhet. Dir. 2011:57. Beslut vid regeringssammanträde den 22 juni 2011 Kommittédirektiv Översyn av de statliga insatserna för dammsäkerhet Dir. 2011:57 Beslut vid regeringssammanträde den 22 juni 2011 Sammanfattning En särskild utredare ska lämna förslag till ett förtydligat

Läs mer

Uppdatering av plan för tillsynsvägledning enligt miljöbalken

Uppdatering av plan för tillsynsvägledning enligt miljöbalken Uppdatering av plan för tillsynsvägledning enligt miljöbalken 2017 2018 Uppdatering av aktivitetskalender för 2017 2018 och uppföljning av 2016 års aktiviteter Uppdatering av plan för tillsynsvägledning

Läs mer

Uppdatering av plan för tillsynsvägledning enligt miljöbalken 2018

Uppdatering av plan för tillsynsvägledning enligt miljöbalken 2018 Uppdatering av plan för tillsynsvägledning enligt miljöbalken 2018 Uppdatering av aktivitetskalender för 2018 och uppföljning av 2017 års plan för tillsynsvägledning Uppdatering av plan för tillsynsvägledning

Läs mer

Tillsynsvägledningsplan från enheten för samhällsplanering

Tillsynsvägledningsplan från enheten för samhällsplanering Tillsynsvägledningsplan 2017-2019 från enheten för samhällsplanering Titel: Tillsynsvägledningsplan 2017-2019 Utgiven av: Författare: Beställning: Copyright: Länsstyrelsen Skåne Anna Jansson Thulin Länsstyrelsen

Läs mer

2014-12-12 2014/2324. Dammsäkerhetsutvecklingen i Sverige 2014

2014-12-12 2014/2324. Dammsäkerhetsutvecklingen i Sverige 2014 1 2014-12-12 2014/2324 Dammsäkerhetsutvecklingen i Sverige 2014 3 3 Sammanfattning Enligt förordningen (2007:1119) med instruktion för Affärsverket svenska kraftnät ska verket främja dammsäkerheten i

Läs mer

Årsrapportering av dammsäkerhet

Årsrapportering av dammsäkerhet Årsrapportering av dammsäkerhet Vägledning till dammägare Version 2014-12-10 OBSERVERA Årsrapportering till länsstyrelserna ska göras för dammar i konsekvensklass 1+, 1 och 2 (enligt RIDAS/GruvRIDAS) senast

Läs mer

TILLSYNS- OCH FÖRESKRIFTSRÅDET NV ÅRSRAPPORT Årsrapport 2015

TILLSYNS- OCH FÖRESKRIFTSRÅDET NV ÅRSRAPPORT Årsrapport 2015 Årsrapport 2015 1 Inledning Tillsyns- och föreskriftsrådet (rådet) inrättades i samband med att Miljöbalken trädde i kraft, 1 januari 1999. Rådet är administrativt knutet till Naturvårdsverket och uppgifter

Läs mer

Tillsynsvägledningsplan 2015-2017. från enheten för samhällsplanering

Tillsynsvägledningsplan 2015-2017. från enheten för samhällsplanering Tillsynsvägledningsplan 2015-2017 från enheten för samhällsplanering Titel: Tillsynsvägledningsplan 2015-2017 Utgiven av: Författare: Beställning: Copyright: Länsstyrelsen Skåne Anna Jansson Thulin Länsstyrelsen

Läs mer

MiljösamverkanVärmland

MiljösamverkanVärmland MiljösamverkanVärmland Verksamhetsplan 2012 Fastställt av styrgruppen den 13 oktober 2011 1(7) Inledning Verksamheten ska genomsyras av det övergripande syftet med Miljösamverkan Värmland; vilket är att

Läs mer

Betänkandet SOU 2015:43 Vägar till ett effektivare miljöarbete

Betänkandet SOU 2015:43 Vägar till ett effektivare miljöarbete EM1003 W-4.2, 2012-02-09 YTTRANDE 1 (5) Datum Ert datum Ert dnr 2015-06-29 M2015/1539/S Analysavdelningen Enheten för miljöanalys Linda Kaneryd linda.kaneryd@energimyndigheten.se Miljö- och energidepartementet

Läs mer

Bilaga 1 Version 2012-02-09. Bilaga 1 Arbetsplan för samverkan inom Västerhavets vattendistrikt

Bilaga 1 Version 2012-02-09. Bilaga 1 Arbetsplan för samverkan inom Västerhavets vattendistrikt Bilaga 1 Arbetsplan för samverkan inom Västerhavets vattendistrikt 1 Arbetsplan för samverkan inom Västerhavets vattendistrikt 1 Syfte Syftet med arbetsplanen är att gynna samverkan kring vattenförvaltningsarbetet

Läs mer

Miljösamverkan Sverige

Miljösamverkan Sverige Miljösamverkan Sverige Nationell samverkan för bättre tillsyn Roligt Effektivt Utvecklande Ingela Höök och Carina Lif, projektledare Miljöbalken Lagtext Förordningar Föreskrifter EU-direktiv drygt 10 st

Läs mer

vattenanläggning är strikt underhållsansvarig för anläggningen.

vattenanläggning är strikt underhållsansvarig för anläggningen. 1 Alla som bedriver vattenverksamhet ska fortlöpande planera och kontrollera sin verksamhet. Syftet med planeringen och kontrollen ska vara att motverka och/eller förebygga olägenhet för människors hälsa

Läs mer

Dammsäkerhetsklassificering

Dammsäkerhetsklassificering 2015/957 2015-05-27 Reviderat 2016-05-18 Dammsäkerhetsklassificering Tillsynsvägledning - Frågor och svar Förord Det nya regelverket för dammsäkerhet innehåller flera delar, bl.a. lagtexten om klassificering

Läs mer

Uppföljning av kommunernas strandskyddstillsyn i Västra Götalands län

Uppföljning av kommunernas strandskyddstillsyn i Västra Götalands län Uppföljning av kommunernas strandskyddstillsyn i Västra Götalands län 2014-01-24 Sammanfattning Länsstyrelsen har följt upp kommunernas strandskyddstillsyn i en enkät under hösten 2013. Uppföljningen visar

Läs mer

Naturvårdsverkets plan för tillsynsvägledning 2010-2012

Naturvårdsverkets plan för tillsynsvägledning 2010-2012 S PLAN FÖR TILLSYNSVÄGLEDNING 2010-2012 DNR: 716-609-08 Naturvårdsverkets plan för tillsynsvägledning 2010-2012 Det övergripande målet för vår tillsynsvägledning är att den ska skapa förutsättningar för

Läs mer

Klimatanpassning är angeläget

Klimatanpassning är angeläget Klimatanpassning är angeläget Naturvårdsverkets, Boverkets, SMHI:s, Räddningsverkets och SGI:s webbportal om anpassning till klimatets förändring Publicerad i juni 2007. Större uppdateringar 1-2 ggr/år.

Läs mer

Metodstöd hälsoskydd. Slutredovisning

Metodstöd hälsoskydd. Slutredovisning Metodstöd hälsoskydd Slutredovisning December 2009 2 Huvudmän Länsstyrelserna, Naturvårdsverket och Socialstyrelsen Webbplats www.miljosamverkansverige.se Grupparbetsplats http://miljoportal.intra.lst.se/miljosamverkansverige

Läs mer

Den nya havs- och vattenmyndigheten var hamnar VA-frågorna? Björne Olsson, enhetschef Bålsta 17 augusti 2011

Den nya havs- och vattenmyndigheten var hamnar VA-frågorna? Björne Olsson, enhetschef Bålsta 17 augusti 2011 var hamnar VA-frågorna? Björne Olsson, enhetschef Bålsta 17 augusti 2011 Fram till juni 2011 fanns ett antal arbetsgrupper som initierats av "utredningen för inrättande av Havs- och Vattenmyndigheten".

Läs mer

Dammsäkerhet. Handbok för egenkontroll och tillsyn 2013

Dammsäkerhet. Handbok för egenkontroll och tillsyn 2013 Dammsäkerhet Handbok för egenkontroll och tillsyn 2013 Svenska Kraftnät Box 1200 172 24 Sundbyberg Sturegatan 1 Tel 08 475 80 00 Fax 08 475 89 50 www.svk.se Org.Nr 202 100-4284 Information om dammsäkerhet

Läs mer

Förstärkt arbete med vattenkraft och dammar. Anders Skarstedt

Förstärkt arbete med vattenkraft och dammar. Anders Skarstedt Förstärkt arbete med vattenkraft och dammar Anders Skarstedt anders.skarstedt@havochvatten.se Anslag 1:11 Villkor 13 25 000 000 kr ska användas till förstärkt arbete med vägledning, tillsyn, prövning och

Läs mer

Plan för tillsynsvägledning i Västmanlands län

Plan för tillsynsvägledning i Västmanlands län Plan för tillsynsvägledning i Västmanlands län 2015-2017 2015:2 Titel: Plan för tillsynsvägledning i Västmanlands län 2015-2017 Huvudförfattare: Mikael Wulff, Miljöenheten Medförfattare: Lena Strömvall,

Läs mer

MSB bedömer dock att länsstyrelsen bör vidta åtgärder för att förbättra kvalitén inom följande områden

MSB bedömer dock att länsstyrelsen bör vidta åtgärder för att förbättra kvalitén inom följande områden MSB-14.1 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Minnesteckningar 1 (6) Antecknat av Hans Flyman Närvarande Länsstyrelsen: Torbjörn Johansson Mona Åkerström Göran Cederholm MSB: Hans Flyman, tillsynsenheten

Läs mer

TILLSYNS- OCH FÖRESKRIFTSRÅDET NV ÅRSRAPPORT Årsrapport 2016

TILLSYNS- OCH FÖRESKRIFTSRÅDET NV ÅRSRAPPORT Årsrapport 2016 Årsrapport 2016 1 Inledning Tillsyns- och föreskriftsrådet (rådet) inrättades i samband med att Miljöbalken trädde i kraft, 1 januari 1999. Rådet är administrativt knutet till Naturvårdsverket och uppgifter

Läs mer

Handläggarträff Hälsoskydd Linköping 1 september 2015

Handläggarträff Hälsoskydd Linköping 1 september 2015 Handläggarträff Hälsoskydd Linköping 1 september 2015 Maria Bomark Anna Rosner 2015-09-14 Hälsoskydd på Socialstyrelsen- vilka är vi? Anna Rosner Anna.rosner@socialstyrelsen.se Maria Bomark (2015-12-31)

Läs mer

Identifiering av viktiga frågor kring styrning av tillsyn. Lägesrapport oktober 2016

Identifiering av viktiga frågor kring styrning av tillsyn. Lägesrapport oktober 2016 Identifiering av viktiga frågor kring styrning av tillsyn Lägesrapport oktober 2016 Bakgrund Miljöbalksprojektets arbete: Inspel, litteraturstudie och dialog Identifiering av viktiga pusselbitar för att

Läs mer

SVENSKA KRAFTNÄT. Försvarsmakten. Vattenfall AB. Försvarshögskolan. Energimarknadsinspektionen. Energimyndigheten. Svensk Energi

SVENSKA KRAFTNÄT. Försvarsmakten. Vattenfall AB. Försvarshögskolan. Energimarknadsinspektionen. Energimyndigheten. Svensk Energi SVENSKA KRAFTNÄT Beredskap och säkerhet Katarina Kjellman 2015-09-03 2014/2441 PROTOKOLL Elberedskapsråd möte 2/2015 Närvarande Johan Askerlund Greta Berg Lars Joelsson Daniel Jonsson Bo Krantz Jan Mörtberg

Läs mer

Jenny Norén. Avd för vård och omsorg Sektionen för hälsa och jämställdhet

Jenny Norén. Avd för vård och omsorg Sektionen för hälsa och jämställdhet Cirkulärnr: 07:36 Diarienr: 07/2004 Handläggare: Avdelning: Sektion/Enhet: Jenny Norén Datum: 2007-07-03 Mottagare: Rubrik: Sektionen för hälsa och jämställdhet Kommunstyrelsen Kommundirektörer Individ-

Läs mer

Fastighetsägares egenkontroll

Fastighetsägares egenkontroll Fastighetsägares egenkontroll Fastighetsägares egenkontroll I Sverige tillbringar människor huvuddelen av sina liv inomhus. 18 procent av befolkningen uppger att de har hälsobesvär som de relaterar till

Läs mer

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 1 (10) Anvisningar om hur statlig ersättning för kommunernas krisberedskap får användas

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 1 (10) Anvisningar om hur statlig ersättning för kommunernas krisberedskap får användas samhällsskydd och beredskap 1 (10) Anvisningar om hur statlig ersättning för kommunernas krisberedskap får användas samhällsskydd och beredskap 2 (10) Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 2. Exempel

Läs mer

1 Problemet. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Konsekvensutredning 1 (8) Datum 2015-04-14

1 Problemet. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Konsekvensutredning 1 (8) Datum 2015-04-14 samhällsskydd och beredskap Konsekvensutredning 1 (8) Enheten för farliga ämnen Narges Teimore 0102405402 Narges.teimore@msb.se Konsekvensutredning avseende förslag till myndigheten för samhällskydd och

Läs mer

Åtgärder för att höja kvaliteten i medicinska underlag

Åtgärder för att höja kvaliteten i medicinska underlag Åtgärder för att höja kvaliteten i medicinska underlag Citera gärna Socialstyrelsens rapporter, men glöm inte att uppge källan. Bilder, fotografier och illustrationer är skyddade av upphovsrätten. Det

Läs mer

Nationell tillsynsutbildning i Miljöbalkstillsyn

Nationell tillsynsutbildning i Miljöbalkstillsyn Nationell tillsynsutbildning i Miljöbalkstillsyn Välkommen till Miljösamverkan Sveriges tillsynsutbildning som utgår från hela miljöbalken! Inbjudan, anmälan och program för 15-16 okt 2015 Länsstyrelsen

Läs mer

Projektplan för Artskydd och vägledning

Projektplan för Artskydd och vägledning Projektplan för Artskydd och vägledning Uppdrag Bakgrund Syfte Länsrådsgrupp 6 har gett i uppdrag åt miljövårdsdirektörernas tillsynsgrupp att driva Miljösamverkan Sverige och att inom ramen för det arbeta

Läs mer

Kommittédirektiv. Tilläggsdirektiv till Utredningen om inrättande av Havs- och vattenmyndigheten (M 2010:03) Dir. 2011:14

Kommittédirektiv. Tilläggsdirektiv till Utredningen om inrättande av Havs- och vattenmyndigheten (M 2010:03) Dir. 2011:14 Kommittédirektiv Tilläggsdirektiv till Utredningen om inrättande av Havs- och vattenmyndigheten (M 2010:03) Dir. 2011:14 Beslut vid regeringssammanträde den 24 februari 2011 Sammanfattning Den särskilda

Läs mer

Verksamhetsplan 2013

Verksamhetsplan 2013 Verksamhetsplan Fastställt av styrgruppen den 7 september 2012 Britt Carlsson c/o Karlstads Kommun tel. 054 540 4655 651 84 Karlstad e-post: britt.carlsson@karlstad.se www.miljosamverkanvarmland.se Inledning

Läs mer

Plan för tillsynsvägledning enligt miljöbalken i Västmanlands län

Plan för tillsynsvägledning enligt miljöbalken i Västmanlands län Plan för tillsynsvägledning enligt miljöbalken i Västmanlands län 2016-2018 2016:2 Titel: Plan för tillsynsvägledning enligt miljöbalken i Västmanlands län 2016-2018 Huvudförfattare: Mikael Wulff, Miljöenheten

Läs mer

Samordnad Recipientkontroll vad gör Havs- och vattenmyndigheten?

Samordnad Recipientkontroll vad gör Havs- och vattenmyndigheten? Samordnad Recipientkontroll vad gör Havs- och vattenmyndigheten? - Genomfört regeringsuppdrag - vidare arbete med detta - -> regeringsuppdrag 2016 - utblick mot framtiden Elisabeth Sahlsten elisabeth.sahlsten@havochvatten.se

Läs mer

Nationellt tillsynsprojekt 2009. Hygien i förskolan

Nationellt tillsynsprojekt 2009. Hygien i förskolan Nationellt tillsynsprojekt 2009 Ett projekt om att förebygga och minska smittspridningen i förskolorna genom förbättrad egenkontroll enligt miljöbalken Ingrid Nilsson Bakgrund och Syfte Barn som går på

Läs mer

Egenkontroll och tillsyn. Handbok med allmänna råd för flygplatser Naturvårdsverket

Egenkontroll och tillsyn. Handbok med allmänna råd för flygplatser Naturvårdsverket Egenkontroll och tillsyn Handbok med allmänna råd för flygplatser Naturvårdsverket Agenda Verksamhetsutövare Egenkontroll Tillsyn Exempel Verksamhetsutövare (VU) Vem som är utövaren av miljöfarlig verksamhet

Läs mer

Hur kan vi förbättra, styra och få mer nytta av recipientkontrollen? Vilka ska betala och varför?

Hur kan vi förbättra, styra och få mer nytta av recipientkontrollen? Vilka ska betala och varför? Hur kan vi förbättra, styra och få mer nytta av recipientkontrollen? Vilka ska betala och varför? Elisabeth Sahlsten, Kristina Samuelsson och Miriam Liberman Enheten för miljöövervakning Bakgrund I Sverige

Läs mer

DOM 2014-06-05 meddelad i Stockholm

DOM 2014-06-05 meddelad i Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Rotel 060109 DOM 2014-06-05 meddelad i Stockholm Mål nr M 11569-13 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Växjö tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2013-12-03 i mål nr M 4639-13, se bilaga A KLAGANDE

Läs mer

Affärsverket svenska kraftnäts författningssamling Utgivare: chefsjurist Bertil Persson, Svenska kraftnät, Box 1200, Sundbyberg ISSN

Affärsverket svenska kraftnäts författningssamling Utgivare: chefsjurist Bertil Persson, Svenska kraftnät, Box 1200, Sundbyberg ISSN Affärsverket svenska kraftnäts författningssamling Utgivare: chefsjurist Bertil Persson, Svenska kraftnät, Box 1200, 172 24 Sundbyberg ISSN 1402-9049 Affärsverket svenska kraftnäts föreskrifter och allmänna

Läs mer

Att äga en damm - ansvar och dammsäkerhet

Att äga en damm - ansvar och dammsäkerhet Att äga en damm - ansvar och dammsäkerhet Miljöbalkens definition av en damm En vattenanläggning vars syfte är att dämma upp eller utestänga vatten eller blandningar av vatten och annat material. Miljöbalken

Läs mer

Tillsynsvägledningsplan enligt miljöbalken 2015-2017

Tillsynsvägledningsplan enligt miljöbalken 2015-2017 Tillsynsvägledningsplan enligt miljöbalken 2015-2017 Plan för tillsynsvägledning enligt miljöbalken 2015-2017 Förord Enligt miljötillsynsförordningen (2011:13) ska länsstyrelserna ha en plan för tillsynsvägledning

Läs mer

Förslag till Åtgärdsprogram innehåll, formuleringar och röda tråden

Förslag till Åtgärdsprogram innehåll, formuleringar och röda tråden Förslag till Åtgärdsprogram 2016 2021 - innehåll, formuleringar och röda tråden Innehåll Kap 5 Åtgärder som behöver vidtas av myndigheter och kommuner i Norra Östersjöns vattendistrikt Kap 6 Åtgärder per

Läs mer

RAPPORT 1(12) Version: 2008-01-14. Dammsäkerhet - pilotprojekt särskild granskning

RAPPORT 1(12) Version: 2008-01-14. Dammsäkerhet - pilotprojekt särskild granskning RAPPORT 1(12) Version: 2008-01-14 Dammsäkerhet - pilotprojekt särskild granskning 2 (12) Innehållsförteckning 1. BAKGRUND... 3 2. PILOTPROJEKTET... 4 2.1. Diskussioner...4 2.1.1. Balans mellan egenkontroll

Läs mer

Översyn av föreskrifter om registrering av beslut enligt 7 kap. miljöbalken Konsekvensutredning

Översyn av föreskrifter om registrering av beslut enligt 7 kap. miljöbalken Konsekvensutredning 1(6) SWEDISH ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY Emma Thulin Johansson Tel: 010-698 11 57 emma.thulin-johansson @naturvardsverket.se 2015-05-05 Ärendenr: NV-07199-14 Översyn av föreskrifter om registrering

Läs mer

Yttrande över rapport om förstärkta åtgärder mot artskyddsbrott från Jordbruksverket

Yttrande över rapport om förstärkta åtgärder mot artskyddsbrott från Jordbruksverket 1(4) Arkivbeteckning Jordbruksverket Vallgatan 8 551 82 Jönköping över rapport om förstärkta åtgärder mot artskyddsbrott från Jordbruksverket Bakgrund Länsstyrelsen i Västerbotten har beretts möjlighet

Läs mer

Översikt. I. Presentation av Tranås Energi AB II. Dammar & Egenkontroll III. Miljöåtgärder

Översikt. I. Presentation av Tranås Energi AB II. Dammar & Egenkontroll III. Miljöåtgärder TRANÅS ENERGI AB Översikt I. Presentation av Tranås Energi AB II. Dammar & Egenkontroll III. Miljöåtgärder AFFÄRSIDÉ & VISION Vår affärsidé är att producera el och värme med förnybara energikällor. Vi

Läs mer

MiljösamverkanVärmland. Verksamhetsplan 2011

MiljösamverkanVärmland. Verksamhetsplan 2011 MiljösamverkanVärmland Verksamhetsplan 2011 Fastställt av styrgruppen den 9december 2010 1 Inledning Verksamheten ska genomsyras av det övergripande syftet med Miljösamverkan Värmland; vilket är att medverka

Läs mer

Överlåtelse av tillsyn över vissa vattenverksamheter och vattenskyddsområden i Umeå kommun (1 bilaga)

Överlåtelse av tillsyn över vissa vattenverksamheter och vattenskyddsområden i Umeå kommun (1 bilaga) Arkivbeteckning 504 1(6) Umeå kommun Miljö- och hälsoskyddsnämnden 901 84 Umeå Överlåtelse av tillsyn över vissa vattenverksamheter och vattenskyddsområden i Umeå kommun (1 bilaga) Beslut Länsstyrelsen

Läs mer

Egenkontroll. enligt Miljöbalken. Information för verksamheter som omfattas av Egenkontrollförordningen

Egenkontroll. enligt Miljöbalken. Information för verksamheter som omfattas av Egenkontrollförordningen Egenkontroll enligt Miljöbalken Information för verksamheter som omfattas av Egenkontrollförordningen Krav på egenkontroll Denna broschyr riktar sig främst till de verksamheter som är tillstånds- eller

Läs mer

Vad är på gång hos myndigheterna i myndighetsnätverket för klimatanpassning?

Vad är på gång hos myndigheterna i myndighetsnätverket för klimatanpassning? Vad är på gång hos myndigheterna i myndighetsnätverket för klimatanpassning? Boverket Klimatanpassningsuppdrag I regleringsbrev 2008 får Boverket ett särskilt uppdrag att utveckla metoder för och redovisa

Läs mer

1. Riktlinjernas bakgrund och syfte

1. Riktlinjernas bakgrund och syfte SAS Sida: 1 (5) 1. Riktlinjernas bakgrund och syfte Det finns en skyldighet att dokumentera genomförandet om individuellt behovsprövade insatser enligt socialtjänstlagen (SoL) och lagen om stöd och service

Läs mer

Riktlinjer för bestämning av dimensionerande flöden för dammanläggningar Nyutgåva 2007 & Uppföljning av åtgärdsbehov

Riktlinjer för bestämning av dimensionerande flöden för dammanläggningar Nyutgåva 2007 & Uppföljning av åtgärdsbehov Riktlinjer för bestämning av dimensionerande flöden för dammanläggningar Nyutgåva 2007 & Uppföljning av åtgärdsbehov Claes-Olof Brandesten, Vattenfall Dammsäkerhetsutveckling i Sverige SwedCOLD temadag

Läs mer

Plan för tillsynsverksamhet

Plan för tillsynsverksamhet Plan för tillsynsverksamhet 2011-2014 Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 1.1 Tillsyn LSO... 3 1.2 Tillsyn på verksamheter enligt LSO 2 kap. 4... 3 1.3 Tillsyn LBE... 4 1.4 Seveso II-direktivet... 5

Läs mer

Tillsynsvägledningsplan Länsstyrelsens vägledning av dala-kommunernas tillsyn inom byggområdet enligt Plan- och bygglagen

Tillsynsvägledningsplan Länsstyrelsens vägledning av dala-kommunernas tillsyn inom byggområdet enligt Plan- och bygglagen Tillsynsvägledningsplan 2013-2015 Länsstyrelsens vägledning av dala-kommunernas tillsyn inom byggområdet enligt Plan- och bygglagen Förord Den 2 maj 2011 infördes en ny plan- och bygglag (PBL) med tillhörande

Läs mer

Uppdrag att följa upp mål för förenklingsarbetet på centrala myndigheter (N2013/5553/ENT)

Uppdrag att följa upp mål för förenklingsarbetet på centrala myndigheter (N2013/5553/ENT) Uppdrag att följa upp mål för förenklingsarbetet på centrala myndigheter (N2013/5553/ENT) Diarienummer: 1.2.2-2013-5222 Ovanstående uppdrag ska rapporteras till Tillväxtverket senast den 1 april 2014.

Läs mer

Svenska Kraftnät ska främja dammsäkerheten i landet. Kompetensförsörjning Beredskapsutveckling Tillsynsvägledning

Svenska Kraftnät ska främja dammsäkerheten i landet. Kompetensförsörjning Beredskapsutveckling Tillsynsvägledning Svenska Kraftnät ska främja dammsäkerheten i landet Kompetensförsörjning Beredskapsutveckling Tillsynsvägledning 1 ÅRSRAPPORTER Grundläggande nyckelinformation till länsstyrelsen för att ge överblick ÅRSRAPPORT

Läs mer

Yttrande över remiss om betänkandet "Vägar till ett effektivare miljöarbete" SOU 2015:43

Yttrande över remiss om betänkandet Vägar till ett effektivare miljöarbete SOU 2015:43 Yttrande 1 (6) Datum 2015-10-05 Beteckning 101-23920-2015 Miljö- och energidepartementet Yttrande över remiss om betänkandet "Vägar till ett effektivare miljöarbete" SOU 2015:43 M2015/1539/S Sammanfattning

Läs mer

Vägledning om tillsyn av gränsdammar

Vägledning om tillsyn av gränsdammar Beredskap och säkerhet Gunilla Nyberg Dnr 2013/45 2013-04-18 VÄGLEDNING Vägledning om tillsyn av gränsdammar 1 Bakgrund Enligt miljöbalken kap 26 6 ska tillsynsmyndigheterna samarbeta med varandra. Miljötillsynsförordningen

Läs mer

Samverkansriktlinjer enligt 3 f HSL, 2 kap. 7 SoL och SOSFS 2007:10/2008:20

Samverkansriktlinjer enligt 3 f HSL, 2 kap. 7 SoL och SOSFS 2007:10/2008:20 1 Samverkansriktlinjer enligt 3 f HSL, 2 kap. 7 SoL och SOSFS 2007:10/2008:20 SAMORDNAD INDIVIDUELL PLANERING MELLAN LANDSTINGETS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD OCH KOMMUNERNAS SOCIALTJÄNST SAMT SAMORDNING AV INSATSER

Läs mer

Vägledning till en bättre tillsyn

Vägledning till en bättre tillsyn 2014:17 Vägledning till en bättre tillsyn En utvärdering av tillsynsvägledningen på miljöområdet MISSIV DATUM DIAR ENR 2014-06-17 2013/265-5 ERT DATUM ER BETECKN NG 2013-12-05 M2013/3070/Me Regeringen

Läs mer

Projektplan Stärk skyddet av kommunala dricksvattentäkter

Projektplan Stärk skyddet av kommunala dricksvattentäkter Projektplan Stärk skyddet av kommunala dricksvattentäkter Projektets organisation Styrgrupp Fastställd vid årsmötet 2015-XX-XX Arbetsgrupp Referensgrupp Dnr Uppdrag och mål Deltagare 2 Organisation Inledning

Läs mer

LEDNINGSSYSTEM FÖR SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE, SOSFS 2011:9

LEDNINGSSYSTEM FÖR SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE, SOSFS 2011:9 Socialnämnden LEDNINGSSYSTEM FÖR SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE, SOSFS 2011:9 DEL 1 Handläggare: Befattning: Mikael Daxberg Verksamhetsutvecklare Upprättad: 2014-02-14 Version: 1 Antagen av socialnämnden:

Läs mer

Förbränning Tillsyn. Samsyn för tillsyn av anläggningar som förbränner avfall och stora förbränningsanläggningar. Uppdrag. Bakgrund.

Förbränning Tillsyn. Samsyn för tillsyn av anläggningar som förbränner avfall och stora förbränningsanläggningar. Uppdrag. Bakgrund. Projektplan för version 2010-05-26 Förbränning Tillsyn Samsyn för tillsyn av anläggningar som förbränner avfall och stora förbränningsanläggningar Uppdrag Bakgrund Syfte Länsrådsgrupp 6 har gett i uppdrag

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i miljöbalken; SFS 2004:606 Utkom från trycket den 22 juni 2004 utfärdad den 10 juni 2004. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs 2 i fråga om miljöbalken dels

Läs mer

1. Bakgrund och problemställning. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Konsekvensutredning 1 (5) Datum 2015-05-27

1. Bakgrund och problemställning. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Konsekvensutredning 1 (5) Datum 2015-05-27 samhällsskydd och beredskap Konsekvensutredning 1 (5) Enheten för farliga ämnen Josefine Gullö 010-240 5224 josefine.gullo@msb.se Konsekvensutredning avseende förslag till föreskrifter om ändring i Myndigheten

Läs mer

SVENS! /459/8 PROTOKOLL. Elberedskapsrådet möte 3/2014

SVENS! /459/8 PROTOKOLL. Elberedskapsrådet möte 3/2014 SVENS! Beredskap och säkerhet Magnus Lommerdal 2014-12-03 2014/459/8 PROTOKOLL Elberedskapsrådet möte 3/2014 Närvarande Johan Askerlund Greta Berg Daniel Jonsson Remy Kolessar Bo Krantz (ordförande) Ove

Läs mer

Seveso III och dess påverkan på olika lagstiftningar. Erica Nobel / Partner / Advokat Christian Härdgård / Senior Associate / Advokat

Seveso III och dess påverkan på olika lagstiftningar. Erica Nobel / Partner / Advokat Christian Härdgård / Senior Associate / Advokat Seveso III och dess påverkan på olika lagstiftningar Erica Nobel / Partner / Advokat Christian Härdgård / Senior Associate / Advokat Bakgrund Förändringarna i Sevesolagstiftningen har sin grund i Seveso

Läs mer

Tillsyn över energihushållning. Vad är det som gäller?

Tillsyn över energihushållning. Vad är det som gäller? Tillsyn över energihushållning Vad är det som gäller? Energitillsyn spelar roll! Sveriges nationella miljömål syftar till att lösa de större miljöproblemen i landet till år 2020. Miljö balken är en viktig

Läs mer

Gemensamma grunder för samverkan och ledning vid samhällsstörningar. - Strategisk plan för implementering

Gemensamma grunder för samverkan och ledning vid samhällsstörningar. - Strategisk plan för implementering Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Strategisk plan 1 (6) Datum 20141125 Diarienr 2012-1845 version 1.1 Projekt Ledning och samverkan Enheten för samverkan och ledning Bengt Källberg Patrik Hjulström

Läs mer

Ingrid Millet. Juridiken kring tillsyn och vägledning

Ingrid Millet. Juridiken kring tillsyn och vägledning Ingrid Millet Juridiken kring tillsyn och vägledning Seminariet är tillsynsvägledning Syftet med tillsyn är att stärka efterlevnaden av våra regler Tillsynen bidrar till att hålla samhällsvärden som rättssäkerhet,

Läs mer

Föreskrifter och riktlinjer för intern styrning och kontroll på Universitetskanslersämbetet

Föreskrifter och riktlinjer för intern styrning och kontroll på Universitetskanslersämbetet BESLUT 1(7) Avdelning Ledningskansliet Handläggare Agnes Ers 08-563 086 63 agnes.ers@uka.se Föreskrifter och riktlinjer för intern styrning och kontroll på Universitetskanslersämbetet Bakgrund Syftet med

Läs mer

KONTAKTPERSON LSS, SoL INTERN KRAVSPECIFIKATION Antagen av Vård- och omsorgsnämnden den 26 maj ( 63) Gäller from 1 januari 2012

KONTAKTPERSON LSS, SoL INTERN KRAVSPECIFIKATION Antagen av Vård- och omsorgsnämnden den 26 maj ( 63) Gäller from 1 januari 2012 1 Vård och omsorg 2011-04-12 Beställarenheten Dnr VON 95/11 KONTAKTPERSON LSS, SoL INTERN KRAVSPECIFIKATION Antagen av Vård- och omsorgsnämnden den 26 maj ( 63) Gäller from 1 januari 2012 Utförare = Driftansvarig,

Läs mer

15 Konsekvenser av utredningens förslag

15 Konsekvenser av utredningens förslag 15 Konsekvenser av utredningens förslag 15.1 Inledning En utredning ska enligt kommittéförordningen (1998:1474) redovisa vilka konsekvenser utredningens förslag kan få för staten, kommuner, landsting,

Läs mer

Projektmanual Till deltagare i det nationella tillsynsprojektet om inomhusmiljön i skolan. Version 1.1

Projektmanual Till deltagare i det nationella tillsynsprojektet om inomhusmiljön i skolan. Version 1.1 Projektmanual Till deltagare i det nationella tillsynsprojektet om inomhusmiljön i skolan Version 1.1 Projektmanual Till deltagare i det nationella tillsynsprojektet om inomhusmiljön i skolan Citera gärna

Läs mer

Enligt sändlista Handläggare

Enligt sändlista Handläggare 1/7 Datum Dnr Mottagare 2011-10-26 2270-11 Enligt sändlista Handläggare Dir tel Kajsa Berggren 010-6986018 Omfördelning av ansvar för genomförande av delar inom vattenmyndigheternas åtgärdsprogram med

Läs mer

Tillämpningsanvisningar för intern kontroll, teknik- och servicenämnden

Tillämpningsanvisningar för intern kontroll, teknik- och servicenämnden 1/8 Beslutad: Teknik- och servicenämnden 2015-03-24 36 Gäller fr o m: 2015-04-01 Myndighet: Teknik- och servicenämnd Diarienummer: TSN/2015:136-012 Ersätter: - Ansvarig: Teknik- och servicekontoret Tillämpningsanvisningar

Läs mer

RADONPLAN. Radonplan för kommunerna Falköping, Hjo, Skövde, Tibro. Beslutad av Miljönämnden östra Skaraborg den 15 juni 2011, 66.

RADONPLAN. Radonplan för kommunerna Falköping, Hjo, Skövde, Tibro. Beslutad av Miljönämnden östra Skaraborg den 15 juni 2011, 66. RADONPLAN Radonplan för kommunerna Falköping, Hjo, Skövde, Tibro 2011 2020 BESÖKSADRESS Hertig Johans torg 2 Skövde TELEFON 0500-49 36 30 FAX 0500-41 83 87 E-POST miljoskaraborg@skovde.se WEBBPLATS www.miljoskaraborg.se

Läs mer

/2066. Dammsäkerhetsutvecklingen i Sverige 2013

/2066. Dammsäkerhetsutvecklingen i Sverige 2013 1 2013-12-17 2013/2066 Dammsäkerhetsutvecklingen i Sverige 2013 3 Sammanfattning Svenska kraftnät verkar för att främja dammsäkerheten i landet, svarar för tillsynsvägledning avseende dammsäkerhet enligt

Läs mer

Egenkontroll vid piercing och tatuering

Egenkontroll vid piercing och tatuering Nationellt tillsynsprojekt om piercing och tatuering 2011 12 Vägledning till miljöförvaltningar Egenkontroll vid piercing och tatuering Som ett stöd till miljöförvaltningarna att bedöma egenkontrollen

Läs mer

Dnr /2016. Marknadskontrollplan. Egentillverkade medicintekniska produkter

Dnr /2016. Marknadskontrollplan. Egentillverkade medicintekniska produkter Dnr 10.4-41764/2016 Marknadskontrollplan 2017 Egentillverkade medicintekniska produkter Inspektionen för vård och omsorg (IVO) sid 2(8) Sammanfattning IVO har tillsynsansvaret för de egentillverkade medicintekniska

Läs mer

Riktlinje för handläggning av dokument i ledningssystemet

Riktlinje för handläggning av dokument i ledningssystemet Ansvarig för rutin Avdelningschef Kvalitet och administration Upprättad (och datum) Utvecklingsledare och MAS Beslutad (datum och av vem) Socialförvaltningens ledningsgrupp, 2015-01-14 Reviderad (datum

Läs mer

Dnr: 2014/700 rev. 2014-05-16 (rev. 2015-02-02) Nationella larmrutiner vid dammhaverier

Dnr: 2014/700 rev. 2014-05-16 (rev. 2015-02-02) Nationella larmrutiner vid dammhaverier Dnr: 2014/700 rev. 2014-05-16 (rev. 2015-02-02) Nationella larmrutiner vid dammhaverier Förord Syftet med enhetliga larmrutiner för de stora reglerade älvarna är att möjliggöra snabb och effektiv utalarmering

Läs mer

70 miljoner i särskild avgift (böter) till vilken nytta?

70 miljoner i särskild avgift (böter) till vilken nytta? 70 miljoner i särskild avgift (böter) till vilken nytta? Reflektioner över ej verkställda beslut inom socialtjänsten. Johan Brisfjord, Inspektionen för vård och omsorg Problemet med ej verkställda beslut

Läs mer

Behovsutredning enligt miljötillsynsförordning

Behovsutredning enligt miljötillsynsförordning Behovsutredning enligt miljötillsynsförordning Del 2 Resurser Dnr: Mbn 2013-1019 Anne Pagès Oktober 2013 2013-10-22 1 (6) Innehåll 1. BAKGRUND... 2 2. SYFTE... 2 3. UNDERLAG... 2 4. METOD... 3 4.1. Revidering

Läs mer

Årlig tillsyn över incidentrapportering och inträffade integritetsincidenter Telia Company AB

Årlig tillsyn över incidentrapportering och inträffade integritetsincidenter Telia Company AB AVSKRIVNINGSBESLUT 1(6) Datum Vår referens 2016-04-29 Dnr: 16-1327 Nätsäkerhetsavdelningen Anna Montelius 08-678 58 12 anna.montelius@pts.se Telia Company AB Årlig tillsyn över incidentrapportering och

Läs mer

Bakgrund. Allmänt. 1. Beskrivning av problemet och vad som ska uppnås (jfr 6 1)

Bakgrund. Allmänt. 1. Beskrivning av problemet och vad som ska uppnås (jfr 6 1) Konsekvensutredning avseende förslag till ändringar i läroplanen för förskolan - med anledning av regeringsuppdrag till om nationella it-strategier för skolväsendet Innehållet i konsekvensutredningen utgår

Läs mer

Granskning intern kontroll

Granskning intern kontroll Revisionsrapport Granskning intern kontroll Kinda kommun Karin Jäderbrink Cert. kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Bakgrund 2 2.1 Uppdrag och revisionsfråga 2 2.2 Avgränsning

Läs mer