Plan för tillsynsvägledning dammsäkerhet

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Plan för tillsynsvägledning dammsäkerhet 2014-2016"

Transkript

1 SVENSKA KRAFTNÄT Dnr: 2014/814 Plan för tillsynsvägledning dammsäkerhet

2 Förord Svenska kraftnät har tagit fram en reviderad plan för tillsynsvägledning dammsäkerhet för att tydliggöra vilken vägledning som under åren kommer att bedrivas för att stödja länsstyrelsernas arbete med tillsyn av dammsäkerhet enligt miljöbalkens kapitel 11. De aktiviteter som presenteras i den aktuella planen har valts utifrån vad Svenska kraftnät bedömer kunna leda arbetet med dammsäkerhet i landet framåt inom ramen för regeringens instruktioner och regleringsbrev avseende tillsynsvägledning dammsäkerhet. Vidare har beaktats de synpunkter och behov som länsstyrelserna framfört i samband med inrapportering av utförd tillsyn m.m. avseende åren 2012 och 2013 samt vid handläggarmöten och kurser. Aktiviteter med koppling till den nya regleringen av dammsäkerhet har givetvis fått en betydande plats i tillsynsvägledningsplanen. Planen har beslutats av Bo Krantz, avdelningschef S, efter samråd med Malin Stridh, enhetschef SB Sundbyberg i september månad 2014 Svenska kraftnät

3 Innehåll 1 Inledning l.l Ny dammsäkerhetsreglering 2 Tillsynsvägledningsplanens syfte 3 Svenska kraftnäts tillsynsvägledning 3.1 Inriktning 3.2 Stöd och råd till de operativa tillsynsmyndigheterna 3.3 Samordning av den operativa tillsynen 3.4 Kompetenshöjning av handläggare hos operativa myndigheter 3.5 Licenser för RIDAS och GruvRIDAS 3.6 Uppföljning och utvärdering av den operativa tillsynen och tillsynsvägledningen 4 Prioriterade insatser 4.1 Svenska kraftnäts vägledningar m.m. om klassificering 4.2 Informationsmöten 4.3 Kommande föreskrifter och vägledningar om dammsäkerhet Uppföljning av mål och prioriterade insatser 5 Samverkan med andra myndigheter och samverkansorgan 5.1 Havs- och Vattenmyndigheten 5.2 Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap (MSB) och Naturvårdsverket (NV) 5.3 Tillsyns- och föreskriftsrådet 5.4 Miljösamverkan Sverige 5.5 Deltagande i möten och seminarier

4 Referenser

5 i Inledning Oavsett den stora nytta som Sveriges dammar, såväl vattenkraft- och gruvdammar, slussar samt skydds- och invallningsdammar ger, kan dammar även utgöra en fara för samhällets säkerhet genom de konsekvenser som ett eventuellt dammhaveri skulle kunna leda till. Att landets dammar håller en god nivå med avseende på dammsäkerhet uppmärksammas allt mer i samhället, och diskussioner förs om hur klimatförändringar skulle kunna påverka nederbörd och vattenflöden. Det faktum att ett flertal dammbrott i mindre och större dammar skett under senare tid i såväl Sverige som utomlands, har ytterligare påkallat myndigheternas och allmänhetens medvetande om vikten av att upprätthålla en god dammsäkerhet i landet. En naturlig konsekvens av detta blir att även fokus på tillsyn av dammsäkerhet ökar. I begreppet tillsyn av dammsäkerhet ligger att kontrollera att dammägaren bedriver en tillräcklig egenkontroll av sin verksamhet, underhåller sina anläggningar och i övrigt vidtar de skyddsåtgärder som kan anses som rimliga för att undvika dammbrott. Om ett dammbrott trots allt skulle inträffa ska det finnas planering och beredskap för att påverkan på människors hälsa och miljö förebyggs, hindras eller motverkas. Ansvaret för att bedriva samhällets tillsyn över dammar och dammsäkerhet ligger på länsstyrelserna. Enligt miljötillsynsförordningen (2011:13) ska Svenska kraftnät ge tillsynsvägledning om dammsäkerhet enligt kap. 11 miljöbalken. I Svenska kraftnäts instruktion [1] anges även avseende dammsäkerhet att > Svenska kraftnät årligen ska rapportera till regeringen om utvecklingen och vid behov föreslå åtgärder, > Svenska kraftnät ska svara för tillsynsvägledning enligt miljötillsynsförordningen och samverka med länsstyrelserna för att åstadkomma ett effektivt tillsynsarbete. Rapportering om utvecklingen av tillsyn och tillsynsvägledning, utförda insatser inom området, samt att vid behov föreslå ytterligare åtgärder för tillsyn och tillsynsvägledning ligger således inom Svenska kraftnäts ordinarie rapportering om dammsäkerhet till regeringen. 7/15

6 i. i Ny damms äkerhetsreglering Den 26 februari 2014 fattade Sveriges riksdag beslutet att ändra nuvarande lagstiftning genom att i miljöbalken införa en samlad reglering av dammsäkerheten. Ändringarna trädde i kraft den 1 juli Regleringen innebär att dammar ska klassificeras i en dammsäkerhetsklass med utgångspunkt från vilka konsekvenser ett eventuellt dammhaveri skulle kunna orsaka. Klassificeringen ska fastställas av den myndighet som utövar tillsynen över dammsäkerheten för dammen, dvs. länsstyrelsen. Svenska kraftnät ska även i fortsättningen svara för tillsynsvägledning om dammsäkerhet enligt miljöbalkens kap 11. Det nya regelverket innebär även att den som är underhållsskyldig för en damm i en dammsäkerhetsklass ska betala en årlig schablonavgift för dammsäkerhetstillsyn. I regleringsbrevet för budgetåret 2014 fick Svenska kraftnät bl.a. uppdraget att i nära dialog med länsstyrelserna: > ta fram en tidplan för arbetet med klassificering av dammar och > ta fram en fördelningsnyckel för medel som ska överföras till länsstyrelserna för deras arbete med klassificering av dammar. Fördelningsnyckeln ska vara baserad på antalet dammanläggningar som omfattas av kravet på utredning av konsekvenser i respektive län. Uppdraget avrapporterades till regeringen i juni [2] Ny förordning dammsäkerhet I förordning (2014:214) om dammsäkerhet som trädde i kraft den 1 juli 2014 meddelas bestämmelser om den konsekvensutredning som ska ligga till grund för dammsäkerhetsklassificeringen av en damm. I förordningen anges vidare att det för en klassificerad damm ska upprättas och arbetas efter ett säkerhetsledningssystem som innehåller vissa angivna rutiner för egenkontroll. Svenska kraftnät ges i förordningen rätt att meddela föreskrifter om när en konsekvensutredning senast ska lämnas in till tillsynsmyndigheten. Svenska kraftnät får även meddela föreskrifter om innehållet i samt omfattningen och dokumentationen av konsekvensutredningen, säkerhetsledningssystemet, helhetsbedömningen samt dammsäkerhetsrapporten. 8/15

7 2 Tillsyns vägledningsplanens syfte Syftet med denna plan är att beskriva vilken tillsynsvägledning Svenska kraftnät planerar att genomföra under åren Enligt miljötillsynsförordningen ska vissa myndigheter ta fram en plan för tillsynsvägledning. Svenska kraftnät är inte med på denna lista över utpekade myndigheter, men upprättar på eget initiativ tillsynsvägledningsplaner sedan år Svenska kraftnäts treårsplan ses över vid behov och minst en gång per år. 3 Svenska kraftnäts tillsynsvägledning Begreppet tillsynsvägledning definieras enligt 3 i miljötillsynsförordningen och består av utvärdering, uppföljning, och samordning av den operativa tillsynen samt av att ge råd och stöd till de operativa tillsynsmyndigheterna. 3.1 Inriktning Den grundläggande inriktningen för Svenska kraftnäts tillsynsvägledande arbete är att utveckla former för tillsyn, bedriva kompetensutveckling för tillsynsmyndigheten samt återkommande utvärdera tillsyn och tillsynsvägledning så att de: > hjälper och stödjer tillsynsmyndigheterna och utvecklar deras kompetens (vikten av detta har ytterligare förstärkts i och med det nya regelverket för dammsäkerhet, vilket kommer att tydliggöra och höja kraven på tillsynsmyndighetens tillsyn över dammsäkerheten) > prioriterar dammar med särskilt stora konsekvenser > ger samhället god insyn i dammsäkerhetsförhållandena > stärker dammägarnas förmåga att uppfylla sitt ansvar för att hålla god dammsäkerhet Svenska kraftnät har som långsiktigt mål att tillsynsmyndigheterna, som mottagare av tillsynsvägledningen, ska uppfatta vägledningen som relevant, tillgänglig och tillräcklig. I avsnitten beskrivs den tillsynsvägledning som Svenska kraftnät bedriver årligen. I avsnitt 4 beskrivs prioriterade insatser under /15

8 3.2 Stöd och råd till de operativa tillsynsmyndigheterna Svenska kraftnät har för avsikt att i sin tillsyn vägledning: > vidareutveckla rutinerna för årsrapportering och utveckla tillsynsvägledningen för bastillsynen (anvisningar, vägledande exempel etc.). Från och med 2014 ingår den utökade rapporteringen för dammar med särskilt stora konsekvenser i den ordinarie årsrapporteringen, > samordna tillsynsvägledning med Havs- och Vattenmyndigheten och andra myndigheter i frågor som rör miljöbalkens kapitel 11 och miljöbalkens förordningar, > anordna, medverka i och stödja dammsäkerhetsutbildningar och handläggarträffar. > ge stöd och råd till tillsynsmyndigheterna i anmälningsärenden och i yttranden inför miljödomstolsprövningar i frågor som rör dammsäkerhet. Vägledande avgöranden dammsäkerhet Länsstyrelsen har vid tidigare tillfälle efterfrågat vägledande avgöranden och analyser av specifika fall. I avsikt att underlätta länsstyrelsernas arbete har Svenska kraftnät därför gett Lars Hydén, tidigare sakkunnig under ett flertal år i Miljööverdomstolen och Mark- och miljööverdomstolen, uppdraget att ta fram en sammanställning av vägledande avgöranden i mål som berört dammsäkerhet. Lars Hydén har gått igenom avgöranden under perioden och kompletterat sammanställningens redogörelse för de olika ärendena med analyser under våren Rapporten "Dammsäkerhet i avgöranden , Avgöranden i miljööverdomstolen och mark- och miljööverdomstolen" kan laddas ner från Svenska kraftnäts hemsida Svenska kraftnät har för avsikt att fortsättningsvis komplettera sammanställningen med nya avgöranden dammsäkerhet. 3.3 Samordning av den operativa tillsynen Svenska kraftnät har tidigare inte haft föreskriftsrätt inom dammsäkerhetsområdet. Svenska kraftnät istället tagit fram följande riktlinjer och vägledningar/anvisningar som kan användas för att samordna den operativa tillsynen: > Dammsäkerhet - Handbok för egenkontroll och tillsyn, 2013 [3]. > Riktlinjer för bestämning av dimensionerande flöden, 2007, Svenska kraftnät, Svensk Energi och SveMin[4] 10/15

9 > System för bedömning av dammsäkerhetsanmärkningar, , Svenska kraftnät, Svensk Energi och SveMin [5] > Anvisningar till länsstyrelserna - Rutiner för årsrapportering dammsäkerhet [6] > Anvisningar till dammägarna - Hur görs årsrapportering dammsäkerhet 2014? [7] I och med den nya regleringen har Svenska kraftnät fått rätt att meddela föreskifter om dammsäkerhet (se punkt 1.1), och har för avsikt att revidera vissa av ovanstående vägledande dokument. 3.4 Kompetenshöjning av handläggare hos operativa myndigheter Svenska kraftnät strävar ständigt efter att höja kompetensen hos tillsynsmyndigheternas damm- och gruvdammhandläggare genom att: > delta i och själva anordna kurser och handläggarträffar i dammsäkerhetsfrågor, > ordna workshops och utbildningstillfällen för att hjälpa länsstyrelserna att komma igång med arbetet som är kopplat till den nya dammsäkerhetsregleringen, > ekonomiskt stödja länsstyrelsehandläggares deltagande i de längre RIDAS- och GruvRIDAS-kurser som anordnas av Kungliga Tekniska Höskolan (KTH) /Svensk Energi och Luleå Tekniska Högskola (LTU)/SveMin, samt i de kortare tvådagarskurserna i dammsäkerhet RIDAS som ordnas av Svensk Energi. Svenska kraftnät medverkar även i dessa kurser. Ekonomiskt stöd motsvarande ca 50 % av kostnaden för kursdeltagandet kan sökas hos Svenska kraftnät. Avsikten är att ge motsvarande stöd även under 2015 och > Svenska kraftnät vill utveckla en 1-2 dagars kurs baserad på Handbok Dammsäkerhet - egenkontroll och tillsyn Med anledning av den nya regleringen och de tillhörande utökade arbetsuppgifterna kommer denna kurs inte att kunna utarbetas och genomföras under 2014 utan skjuts något på framtiden. 3.5 Licenser för RIDAS och GruvRIDAS Vattenkraftindustrin och gruvindustrin ger ut sina egna riktlinjer för dammsäkerhet, RIDAS och GruvRIDAS. Dokumenten kan för licensinnehavare laddas ner från branschorganisationen Svensk Energis hemsida. För att underlätta länsstyrelsernas tillgång till dessa riktlinjer bekostar Svenska kraftnät årligen en licens per länsstyrelse. 11/15

10 3.6 Uppföljning och utvärdering av den operativa tillsynen och tillsynsvägledningen Svenska kraftnät gör årligen sammanställningar, analyser och rapporteringar till regeringen om dammsäkerhetsutvecklingen i landet. I dessa sammanställningar ingår genomgång av tillsynsmyndigheternas utveckling av tillsynsarbetet. I samband med detta följs även tillsynsvägledningen upp och utvärderas. Från och med 2013 har länsstyrelsernas rapporteringar av utförd tillsyn förändrats på så sätt att dammsäkerhetstillsyn fått egna ärendekoder inom länsstyrelsernas system för tidsrapportering, Agresso. I och med denna förändring blir det nu möjligt att tydligare följa upp hur mycket tid som länsstyrelsen i respektive län lägger ner på händelsestyrd och planerad damsäkerhetstillsyn. Systemet med de nya ärendekoderna möjliggör även uppföljningen av länsstyrelsens redovisning av antalet handlagda ärenden samt hur många av dessa ärenden som leder till någon form av åtgärd, t.ex. i form av ett föreläggande om bättring. Uppföljningsarbetet av utförd tillsyn drivs i samarbete med Havs- och Vattenmyndigheten och Naturvårdsverket. (Se HaVs rapporter 2014:5 [9] och den kommande rapporten 20i4:xx för uppföljning av tillsyn av vattenverksamheter under åren 2012 och 2013, samt Svenska kraftnäts kommande rapport "Uppföljning av länsstyrelsernas tillsyn dammsäkerhet 2012 och 2013"). I samband med länsstyrelsernas inrapportering av utförd tillsyn ges länsstyrelserna möjlighet att lämna förslag på områden där länsstyrelserna önskar få mer tillsynsvägledning. Förslagen om tillsynsvägledning av dammsäkerhet har sammanställts i Svenska kraftnäts kommande rapport "Uppföljning av länsstyrelsernas tillsyn dammsäkerhet 2012 och 2013". 4 Prioriterade insatser Tillsynvägledning med anledning av den nya dammsäkerhetsregleringen kommer under de kommande åren att vara ett av Svenska kraftnäts mest prioriterade områden inom dammsäkerhet. Se vidare "Implementering av ny dammsäkerhetsreglering, Plan för Svenska kraftnäts arbete " [8] 12/15

11 4-1 Svenska kraftnäts vägledningar m.m. om klassificering Svenska kraftnät arbetar under hösten 2014 med: > vägledning avseende länsstyrelsernas arbete med framtagande av tids- och arbetsplaner inför klassificeringsarbetet > mallar som hjälp för länsstyrelsernas planering av det förestående arbete med klassificeringen av dammar > vägledning inför länsstyrelsernas klassificeringsarbete 4.2 Informationsmöten Under hösten 2014 kommer informationsmöten för samtliga länsstyrelser att genomföras där arbetet med framtagandet av länsstyrelsernas tid- och arbetsplaner för ldassificeringsarbetet samt själva klassificeringsprocessen kommer att gås igenom. 4.3 Kommande föreskrifter och vägledningar om dammsäkerhet Svenska kraftnät har även i dammsäkerhetsförordningen beretts möjlighet att meddela föreskrifter om innehållet i samt omfattningen och dokumentationen av > konsekvensutredningen, > säkerhetsledningssystemet, > helhetsbedömningen och > dammsäkerhetsrapporten Mallar och vägledningar kommer att arbetas fram under Workshops och informationstillfällen kommer även att hållas. Samverkan med länsstyrelserna respektive branschen eftersträvas i tillämpliga delar. 4.4 Uppföljning av mål och prioriterade insatser Uppföljning av Svenska kraftnäts prioriterade insatser för dammsäkerhet sker i samband med övrig uppföljning av tillsynsvägledning dammsäkerhet, se avsnitt /15

12 5 Samverkan med andra myndigheter och samverkansorgan 5.1 Havs-och Vattenmyndigheten Havs- och Vattenmyndigheten har enligt miljötillsynsförordningen (2011:13) tillsynsvägledningsansvar för vattenverksamheter enligt miljöbalken kap 11. Uppförande, ändring, lagning och utrivning av dammar är per definition i miljöbalken kap 11 vattenverksamhet. Svenska kraftnät ska enligt miljötillsynsförordningen (2011:13) i fråga om dammsäkerhet svara för tillsynsvägledning enligt miljöbalken kap 11. Tillsynsvägledningsansvaret för dammfrågor tillfaller således båda myndigheterna, och någon entydig avgränsning mellan myndigheternas ansvarsområden kan i vissa fall vara svår att fastställa. HaV och Svenska kraftnät för en löpande dialog kring tillsyn och tillsynsvägledning avseende dammar. 5.2 Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap (MSB) och Naturvårdsverket (NV) Det finns andra områden där tillsynsvägledningsansvaret delas mellan flera myndigheter, som t.ex. för gruvdammar. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har det centrala ansvaret för tillsynsvägledning när det gäller miljöbalkens tillämpning i frågor om bestämmelser om förebyggande och hantering av allvarliga olyckor i förordningen om utvinningsavfall. För övriga bestämmelser i förordningen har Naturvårdsverket (NV) det centrala ansvaret för tillsynsvägledning. Svenska kraftnät har kontinuerligt samverkan och informationsutbyten med MSB och NV i frågor om dammsäkerhet. 5.3 Tillsyns- och föreskriftsrådet Tillsyns- och föreskriftsrådet (ToFr) är ett samråds- och samverkansorgan för myndigheternas arbete i frågor som rör tillsyn och föreskrifter enligt miljöbalken. Svenska kraftnät och övriga myndigheter med centralt ansvar för tillsynsvägledning deltar i erfarenhets- och informationsutbyte myndigheterna emellan. 5.4 Miljösamverkan Sverige Miljösamverkan Sverige (MSS) är ett samverkansorgan kring tillsyn och tillsynsvägledning inom miljöbalksområdet mellan Sveriges länsstyrelser, 14/15

13 Naturvårdsverket, Socialstyrelsen, Jordbruksverket och Havs- och vattenmyndigheten. Svenska kraftnät har deltagit i MSS projekt med beröring på dammsäkerhet. 5.5 Deltagande i möten och seminarier Svenska kraftnät tar del av information och nyheter inom områdena tillsyn och tillsynsvägledning genom att delta i arrangemang som Miljöbalksdagar, tillsynsmöten och seminarier m.m. som ordnas av bl.a. Naturvårdsverket och Tillsynsforum. Referenser [1] Förordning (2014:215) om ändring i förordningen (2007:1119) med instruktion för Affärsverket svenska kraftnät [2] Klassificering av dammar - tidplan och fördelningsnyckel. Redovisning av regeringsuppdrag om dammsäkerhet, , Svenska kraftnät. *) [3] Dammsäkerhet - Handbok för egenkontroll och tillsyn, 2013, Svenska kraftnät *) [4] Riktlinjer för bestämning av dimensionerande flöden för dammanläggningar. Svenska kraftnät, Svensk Energi och SveMin, 2007 *) [5] System för bedömning av d a m ms äkerh et s a 11 m ärkn ingår. Svenska kraftnät, Svensk Energi och SveMin. Nyutgåva *) [6] Anvisningar till länsstyrelserna - Rutiner för årsrapportering dammsäkerhet *) [7] Anvisningar till dammägarna - Hur görs årsrapportering dammsäkerhet 2014? *) [8] Implementering av ny dammsäkerhetsreglering, Plan för Svenska kraftnäts arbete *) [9] Uppföljning av länsstyrelsernas tillsyn av vattenverksamheter för år 2012, Havsoch Vattenmyndighetens rapport 2014:5 *) Kan laddas ned från Svenska kraftnäts hemsida 15/15

Information och samverkan inom dammsäkerhetsområdet

Information och samverkan inom dammsäkerhetsområdet SVENSKA KRAFTNÄT Ärendenr: 2015/1399 Version: 1,0 Information och samverkan inom dammsäkerhetsområdet Plan för Svenska kraftnäts samverkan, informations-, och kunskapsutbyte inom dammsäkerhetsområdet 2015-2017

Läs mer

Sammanställning av förslag i Miljösamverkan Sveriges rapport Regional tillsynsvägledning Planering och utveckling

Sammanställning av förslag i Miljösamverkan Sveriges rapport Regional tillsynsvägledning Planering och utveckling Sammanställning av förslag i Miljösamverkan Sveriges rapport Regional tillsynsvägledning Planering och utveckling Problembeskrivning Åtgärdsförslag Vem och hur 1. Begreppet tillsynsvägledning är indelat

Läs mer

SwedCOLD 10 oktober 07

SwedCOLD 10 oktober 07 SwedCOLD 10 oktober 07 Riksrevisionens rapport om vattenkraftdammar Klimat- och sårbarhetsutredningens slutbetänkande Beredskap för dammbrott SvK:s handbok Dammsäkerhet egenkontroll och tillsyn Riksrevisionens

Läs mer

2014-12-12 2014/2324. Dammsäkerhetsutvecklingen i Sverige 2014

2014-12-12 2014/2324. Dammsäkerhetsutvecklingen i Sverige 2014 1 2014-12-12 2014/2324 Dammsäkerhetsutvecklingen i Sverige 2014 3 3 Sammanfattning Enligt förordningen (2007:1119) med instruktion för Affärsverket svenska kraftnät ska verket främja dammsäkerheten i

Läs mer

Miljösamverkan Sverige

Miljösamverkan Sverige Miljösamverkan Sverige Nationell samverkan för bättre tillsyn Roligt Effektivt Utvecklande Ingela Höök och Carina Lif, projektledare Miljöbalken Lagtext Förordningar Föreskrifter EU-direktiv drygt 10 st

Läs mer

Dammsäkerhet. Handbok för egenkontroll och tillsyn 2013

Dammsäkerhet. Handbok för egenkontroll och tillsyn 2013 Dammsäkerhet Handbok för egenkontroll och tillsyn 2013 Svenska Kraftnät Box 1200 172 24 Sundbyberg Sturegatan 1 Tel 08 475 80 00 Fax 08 475 89 50 www.svk.se Org.Nr 202 100-4284 Information om dammsäkerhet

Läs mer

MiljösamverkanVärmland

MiljösamverkanVärmland MiljösamverkanVärmland Verksamhetsplan 2012 Fastställt av styrgruppen den 13 oktober 2011 1(7) Inledning Verksamheten ska genomsyras av det övergripande syftet med Miljösamverkan Värmland; vilket är att

Läs mer

Metodstöd hälsoskydd. Slutredovisning

Metodstöd hälsoskydd. Slutredovisning Metodstöd hälsoskydd Slutredovisning December 2009 2 Huvudmän Länsstyrelserna, Naturvårdsverket och Socialstyrelsen Webbplats www.miljosamverkansverige.se Grupparbetsplats http://miljoportal.intra.lst.se/miljosamverkansverige

Läs mer

Dnr: 2014/700 rev. 2014-05-16 (rev. 2015-02-02) Nationella larmrutiner vid dammhaverier

Dnr: 2014/700 rev. 2014-05-16 (rev. 2015-02-02) Nationella larmrutiner vid dammhaverier Dnr: 2014/700 rev. 2014-05-16 (rev. 2015-02-02) Nationella larmrutiner vid dammhaverier Förord Syftet med enhetliga larmrutiner för de stora reglerade älvarna är att möjliggöra snabb och effektiv utalarmering

Läs mer

Tillsynsvägledningsplan enligt miljöbalken 2015-2017

Tillsynsvägledningsplan enligt miljöbalken 2015-2017 Tillsynsvägledningsplan enligt miljöbalken 2015-2017 Plan för tillsynsvägledning enligt miljöbalken 2015-2017 Förord Enligt miljötillsynsförordningen (2011:13) ska länsstyrelserna ha en plan för tillsynsvägledning

Läs mer

1 Problemet. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Konsekvensutredning 1 (8) Datum 2015-04-14

1 Problemet. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Konsekvensutredning 1 (8) Datum 2015-04-14 samhällsskydd och beredskap Konsekvensutredning 1 (8) Enheten för farliga ämnen Narges Teimore 0102405402 Narges.teimore@msb.se Konsekvensutredning avseende förslag till myndigheten för samhällskydd och

Läs mer

Ingrid Millet. Juridiken kring tillsyn och vägledning

Ingrid Millet. Juridiken kring tillsyn och vägledning Ingrid Millet Juridiken kring tillsyn och vägledning Seminariet är tillsynsvägledning Syftet med tillsyn är att stärka efterlevnaden av våra regler Tillsynen bidrar till att hålla samhällsvärden som rättssäkerhet,

Läs mer

Projektplan för Artskydd och vägledning

Projektplan för Artskydd och vägledning Projektplan för Artskydd och vägledning Uppdrag Bakgrund Syfte Länsrådsgrupp 6 har gett i uppdrag åt miljövårdsdirektörernas tillsynsgrupp att driva Miljösamverkan Sverige och att inom ramen för det arbeta

Läs mer

Nationellt tillsynsprojekt 2009. Hygien i förskolan

Nationellt tillsynsprojekt 2009. Hygien i förskolan Nationellt tillsynsprojekt 2009 Ett projekt om att förebygga och minska smittspridningen i förskolorna genom förbättrad egenkontroll enligt miljöbalken Ingrid Nilsson Bakgrund och Syfte Barn som går på

Läs mer

Tillsyn över energihushållning. Vad är det som gäller?

Tillsyn över energihushållning. Vad är det som gäller? Tillsyn över energihushållning Vad är det som gäller? Energitillsyn spelar roll! Sveriges nationella miljömål syftar till att lösa de större miljöproblemen i landet till år 2020. Miljö balken är en viktig

Läs mer

Nationell tillsynsutbildning i Miljöbalkstillsyn

Nationell tillsynsutbildning i Miljöbalkstillsyn Nationell tillsynsutbildning i Miljöbalkstillsyn Välkommen till Miljösamverkan Sveriges tillsynsutbildning som utgår från hela miljöbalken! Inbjudan, anmälan och program för 15-16 okt 2015 Länsstyrelsen

Läs mer

Fastighetsägares egenkontroll

Fastighetsägares egenkontroll Fastighetsägares egenkontroll Fastighetsägares egenkontroll I Sverige tillbringar människor huvuddelen av sina liv inomhus. 18 procent av befolkningen uppger att de har hälsobesvär som de relaterar till

Läs mer

Bilaga 1 Version 2012-02-09. Bilaga 1 Arbetsplan för samverkan inom Västerhavets vattendistrikt

Bilaga 1 Version 2012-02-09. Bilaga 1 Arbetsplan för samverkan inom Västerhavets vattendistrikt Bilaga 1 Arbetsplan för samverkan inom Västerhavets vattendistrikt 1 Arbetsplan för samverkan inom Västerhavets vattendistrikt 1 Syfte Syftet med arbetsplanen är att gynna samverkan kring vattenförvaltningsarbetet

Läs mer

Översyn av föreskrifter om registrering av beslut enligt 7 kap. miljöbalken Konsekvensutredning

Översyn av föreskrifter om registrering av beslut enligt 7 kap. miljöbalken Konsekvensutredning 1(6) SWEDISH ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY Emma Thulin Johansson Tel: 010-698 11 57 emma.thulin-johansson @naturvardsverket.se 2015-05-05 Ärendenr: NV-07199-14 Översyn av föreskrifter om registrering

Läs mer

Åtgärder för att höja kvaliteten i medicinska underlag

Åtgärder för att höja kvaliteten i medicinska underlag Åtgärder för att höja kvaliteten i medicinska underlag Citera gärna Socialstyrelsens rapporter, men glöm inte att uppge källan. Bilder, fotografier och illustrationer är skyddade av upphovsrätten. Det

Läs mer

Överlåtelse av tillsyn över vissa vattenverksamheter och vattenskyddsområden i Umeå kommun (1 bilaga)

Överlåtelse av tillsyn över vissa vattenverksamheter och vattenskyddsområden i Umeå kommun (1 bilaga) Arkivbeteckning 504 1(6) Umeå kommun Miljö- och hälsoskyddsnämnden 901 84 Umeå Överlåtelse av tillsyn över vissa vattenverksamheter och vattenskyddsområden i Umeå kommun (1 bilaga) Beslut Länsstyrelsen

Läs mer

Plan för tillsynsverksamhet

Plan för tillsynsverksamhet Plan för tillsynsverksamhet 2011-2014 Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 1.1 Tillsyn LSO... 3 1.2 Tillsyn på verksamheter enligt LSO 2 kap. 4... 3 1.3 Tillsyn LBE... 4 1.4 Seveso II-direktivet... 5

Läs mer

Remiss - Havs- och vattenmyndighetens redovisning av regeringsuppdrag om enskilda avlopp - styrmedel för att nå en hållbar åtgärdstakt

Remiss - Havs- och vattenmyndighetens redovisning av regeringsuppdrag om enskilda avlopp - styrmedel för att nå en hållbar åtgärdstakt Dnr KS-2014-57 Dpl 25 sid 1 (5) KOMMUNLEDNINGSKONTORET Verksamhetsstyrning Tjänsteyttrande 2014-03-26 Elin Mlakar, 054-540 10 35 elin.mlakar@karlstad.se Remiss - Havs- och vattenmyndighetens redovisning

Läs mer

KONTAKTPERSON LSS, SoL INTERN KRAVSPECIFIKATION Antagen av Vård- och omsorgsnämnden den 26 maj ( 63) Gäller from 1 januari 2012

KONTAKTPERSON LSS, SoL INTERN KRAVSPECIFIKATION Antagen av Vård- och omsorgsnämnden den 26 maj ( 63) Gäller from 1 januari 2012 1 Vård och omsorg 2011-04-12 Beställarenheten Dnr VON 95/11 KONTAKTPERSON LSS, SoL INTERN KRAVSPECIFIKATION Antagen av Vård- och omsorgsnämnden den 26 maj ( 63) Gäller from 1 januari 2012 Utförare = Driftansvarig,

Läs mer

Projekt egenkontroll / recipientkontroll vattenkraft

Projekt egenkontroll / recipientkontroll vattenkraft Projekt egenkontroll / recipientkontroll vattenkraft Syfte Skapa gemensamma utgångspunkter för en väl fungerande egenkontroll för vattenkraft Mål Förankra arbetssättet hos tillsynsmyndigheter och branschorganisationer

Läs mer

Verksamhetsplan 2013

Verksamhetsplan 2013 Verksamhetsplan Fastställt av styrgruppen den 7 september 2012 Britt Carlsson c/o Karlstads Kommun tel. 054 540 4655 651 84 Karlstad e-post: britt.carlsson@karlstad.se www.miljosamverkanvarmland.se Inledning

Läs mer

Risk- och sårbarhetsanalyser Förmågebedömning

Risk- och sårbarhetsanalyser Förmågebedömning Risk- och sårbarhetsanalyser Förmågebedömning Agenda Risk- och sårbarhetsanalyser och föreskrifter Förmågebedömning Frågor angående föreskrifter för RSA Diskussionsfrågor Föreskrifter för risk- och sårbarhetsanalyser

Läs mer

Naturvårdsverkets författningssamling

Naturvårdsverkets författningssamling Naturvårdsverkets författningssamling ISSN 1403-8234 Naturvårdsverkets allmänna råd om miljöbedömningar av planer och program [till 6 kap. miljöbalken samt förordningen (1998:905) om miljökonsekvensbeskrivningar]

Läs mer

Förbränning Tillsyn. Samsyn för tillsyn av anläggningar som förbränner avfall och stora förbränningsanläggningar. Uppdrag. Bakgrund.

Förbränning Tillsyn. Samsyn för tillsyn av anläggningar som förbränner avfall och stora förbränningsanläggningar. Uppdrag. Bakgrund. Projektplan för version 2010-05-26 Förbränning Tillsyn Samsyn för tillsyn av anläggningar som förbränner avfall och stora förbränningsanläggningar Uppdrag Bakgrund Syfte Länsrådsgrupp 6 har gett i uppdrag

Läs mer

Riktlinje för handläggning av dokument i ledningssystemet

Riktlinje för handläggning av dokument i ledningssystemet Ansvarig för rutin Avdelningschef Kvalitet och administration Upprättad (och datum) Utvecklingsledare och MAS Beslutad (datum och av vem) Socialförvaltningens ledningsgrupp, 2015-01-14 Reviderad (datum

Läs mer

IMPLEMENTERINGEN AV EU:S LUFTKVALITETSDIREKTIV I SVENSK LAGSTIFTNING

IMPLEMENTERINGEN AV EU:S LUFTKVALITETSDIREKTIV I SVENSK LAGSTIFTNING IMPLEMENTERINGEN AV EU:S LUFTKVALITETSDIREKTIV I SVENSK LAGSTIFTNING Luftkvalitetspolicy i Malmö 10 december Matthew Ross-Jones, Enheten för Luft och Klimat Naturvårdsverket Swedish Environmental Protection

Läs mer

Uppdrag att följa upp mål för förenklingsarbetet på centrala myndigheter (N2013/5553/ENT)

Uppdrag att följa upp mål för förenklingsarbetet på centrala myndigheter (N2013/5553/ENT) Uppdrag att följa upp mål för förenklingsarbetet på centrala myndigheter (N2013/5553/ENT) Diarienummer: 1.2.2-2013-5222 Ovanstående uppdrag ska rapporteras till Tillväxtverket senast den 1 april 2014.

Läs mer

Internrevisionsförordning (2006:1228)

Internrevisionsförordning (2006:1228) Internrevisionsförordning (2006:1228) Ekonomistyrningsverkets föreskrifter och allmänna råd1 Tillämpningsområde 1 Denna förordning gäller för förvaltningsmyndigheter under regeringen i den omfattning som

Läs mer

MiljösamverkanVärmland. Verksamhetsplan 2011

MiljösamverkanVärmland. Verksamhetsplan 2011 MiljösamverkanVärmland Verksamhetsplan 2011 Fastställt av styrgruppen den 9december 2010 1 Inledning Verksamheten ska genomsyras av det övergripande syftet med Miljösamverkan Värmland; vilket är att medverka

Läs mer

Remissvar till Ju2015/2650/SSK, betänkandet SOU 2015:23 Informations- och cybersäkerhet i Sverige Strategi och åtgärder för säker information i staten

Remissvar till Ju2015/2650/SSK, betänkandet SOU 2015:23 Informations- och cybersäkerhet i Sverige Strategi och åtgärder för säker information i staten REMISSVAR Hanteringsklass: Öppen 2015-09-14 1 (6) Dnr 2015/633 Justitiedepartementet Enheten för samordning av samhällets krisberedskap 103 33 Stockholm Kopia: Fritzes kundservice 106 47 Stockholm Remissvar

Läs mer

Projektplan Stärk skyddet av kommunala dricksvattentäkter

Projektplan Stärk skyddet av kommunala dricksvattentäkter Projektplan Stärk skyddet av kommunala dricksvattentäkter Projektets organisation Styrgrupp Fastställd vid årsmötet 2015-XX-XX Arbetsgrupp Referensgrupp Dnr Uppdrag och mål Deltagare 2 Organisation Inledning

Läs mer

Handlingsplan för utveckling av beredskap för dammhaverier

Handlingsplan för utveckling av beredskap för dammhaverier 2015-03-06 2014/1936 Handlingsplan för utveckling av beredskap för dammhaverier Redovisning av regeringsuppdrag om dammsäkerhet Innehåll 1 Uppdraget och dess genomförande... 5 1.1 Uppdragsbeskrivning...

Läs mer

Tänk längre! Vinn-vinn när företag sparar energi. Hur företag uppfyller miljöbalkens krav på energihushållning

Tänk längre! Vinn-vinn när företag sparar energi. Hur företag uppfyller miljöbalkens krav på energihushållning Tänk längre! Vinn-vinn när företag sparar energi Hur företag uppfyller miljöbalkens krav på energihushållning Företagen ska spara energi Många företag kan spara upp till 15 procent av sin energianvändning

Läs mer

Yttrande över förslag till utskottsinitiativ ifråga om krav på bemanning för en god äldreomsorg

Yttrande över förslag till utskottsinitiativ ifråga om krav på bemanning för en god äldreomsorg 2012-01-16 Dnr 42107/2011 1(7) Avdelningen för regler och tillstånd Birgitta Resenius Birgitta.resenius@socialstyrelsen.se Riksdagens socialutskott 100 12 STOCKHOLM Yttrande över förslag till utskottsinitiativ

Läs mer

Vattenkraft och lagstiftning

Vattenkraft och lagstiftning Vattenkraft och lagstiftning Foto: Johan Kling Andreas Hedrén, Länsstyrelsen i Kronobergs län Kan man sälja el på Europamarknaden med stöd av urminnes hävd? Fram till 1918 handlade vattenlagstiftning främst

Läs mer

Projektplan för projekt buller

Projektplan för projekt buller 2011-09-12 Projektplan för projekt buller Bakgrund Utdrag från MVGs verksamhetsplan 2012: Projektet är ett service- och kompetensprojekt, och fortsätter från 2011. Kurser och seminarier blir en viktig

Läs mer

RADONPLAN. Radonplan för kommunerna Falköping, Hjo, Skövde, Tibro. Beslutad av Miljönämnden östra Skaraborg den 15 juni 2011, 66.

RADONPLAN. Radonplan för kommunerna Falköping, Hjo, Skövde, Tibro. Beslutad av Miljönämnden östra Skaraborg den 15 juni 2011, 66. RADONPLAN Radonplan för kommunerna Falköping, Hjo, Skövde, Tibro 2011 2020 BESÖKSADRESS Hertig Johans torg 2 Skövde TELEFON 0500-49 36 30 FAX 0500-41 83 87 E-POST miljoskaraborg@skovde.se WEBBPLATS www.miljoskaraborg.se

Läs mer

Krav på företagens Egenkontroll

Krav på företagens Egenkontroll Krav på företagens Egenkontroll enligt Miljöbalken Med denna handbok vill Miljökontoret i Höganäs hjälpa dig och ditt företag att leva upp till Miljöbalkens krav på egenkontroll. Kraven är omfattande men

Läs mer

Miljöbalkens krav på fria vandringsvägar. Anders Skarstedt anders.skarstedt@havochvatten.se

Miljöbalkens krav på fria vandringsvägar. Anders Skarstedt anders.skarstedt@havochvatten.se Miljöbalkens krav på fria vandringsvägar Anders Skarstedt anders.skarstedt@havochvatten.se Allmänna hänsynsreglerna i 2 kap miljöbalken Hänsynsreglerna gäller alla som vidtar en åtgärd eller bedriver en

Läs mer

70 miljoner i särskild avgift (böter) till vilken nytta?

70 miljoner i särskild avgift (böter) till vilken nytta? 70 miljoner i särskild avgift (böter) till vilken nytta? Reflektioner över ej verkställda beslut inom socialtjänsten. Johan Brisfjord, Inspektionen för vård och omsorg Problemet med ej verkställda beslut

Läs mer

Tillsynsutbildning. Uppdrag. Bakgrund. Syfte. Projektplan för version 2010-12-09

Tillsynsutbildning. Uppdrag. Bakgrund. Syfte. Projektplan för version 2010-12-09 Projektplan för version 2010-12-09 Tillsynsutbildning Uppdrag Bakgrund Syfte Länsrådsgrupp 6 har gett i uppdrag åt miljövårdsdirektörernas tillsynsgrupp att driva Miljösamverkan Sverige och att inom ramen

Läs mer

2011-12-13 Dnr: 2011/78. Sammanställning av rapportering avseende dammsäkerhet år 2010

2011-12-13 Dnr: 2011/78. Sammanställning av rapportering avseende dammsäkerhet år 2010 2011-12-13 Dnr: 2011/78 Sammanställning av rapportering avseende dammsäkerhet år 2010 Dammägarnas årsrapportering till länsstyrelsen samt till Flödeskonferensen avseende förhållanden vid årsskiftet 2010/2011

Läs mer

Systematisk egenkontroll inom brandskyddet

Systematisk egenkontroll inom brandskyddet Revisionsrapport* Systematisk egenkontroll inom brandskyddet Mora kommun Mars 2010 Ove Axelsson Innehållsförteckning 1 Bakgrund, uppdrag, revisionsfråga... 3 1.1 Uppdrag och revisionsfråga... 3 2 Metod

Läs mer

Uppdrag till Strandskyddsdelegationens arbetsgrupper

Uppdrag till Strandskyddsdelegationens arbetsgrupper 2013-12-18 Dnr: S2013:05/2013/31 1(10) Strandskyddsdelegationen - nationell arena för samverkan S 2013:05 Uppdrag till Strandskyddsdelegationens arbetsgrupper STRANDSKYDDSDELEGATIONEN TEL 08 405 10 00

Läs mer

Villkor/riktlinjer för godkännande och rätt till bidrag för fristående förskola, fristående fritidshem och pedagogisk omsorg i enskild regi

Villkor/riktlinjer för godkännande och rätt till bidrag för fristående förskola, fristående fritidshem och pedagogisk omsorg i enskild regi Villkor/riktlinjer för godkännande och rätt till bidrag för fristående förskola, fristående fritidshem och pedagogisk omsorg i enskild regi Bun Dnr 2011/164 Barn- och ungdomsförvaltningen Järfälla kommun

Läs mer

Enligt utredningens direktiv (Dir: 2014:161) ska förslag till nödvändiga författningsändringar lämnas.

Enligt utredningens direktiv (Dir: 2014:161) ska förslag till nödvändiga författningsändringar lämnas. Dnr: Fi S 2014:19/2015/23 2015-05-18 Utredningen om inrättande av Upphandlingsmyndigheten Fi S 2014:19 Förslag till ändringar i instruktion för Konkurrensverket Enligt utredningens direktiv (Dir: 2014:161)

Läs mer

Nationellt tillsynsprojekt 2009. Hygien i förskolan

Nationellt tillsynsprojekt 2009. Hygien i förskolan Nationellt tillsynsprojekt 2009 Ett projekt om att förebygga och minska smittspridningen i förskolorna genom förbättrad egenkontroll enligt miljöbalken Ingrid Nilsson Nationellt Tillsynsprojekt 2009 Mål

Läs mer

Projektplan för Optimal tillsynsplan, antagen av styrgruppen 2010-06-08

Projektplan för Optimal tillsynsplan, antagen av styrgruppen 2010-06-08 Projektplan för Optimal tillsynsplan, antagen av styrgruppen 2010-06-08 Uppdrag Bakgrund Länsrådsgrupp 6 har gett i uppdrag åt miljövårdsdirektörernas tillsynsgrupp att driva Miljösamverkan Sverige och

Läs mer

Yttrande över betänkandet Mot det hållbara samhället resurseffektiv avfallshantering (SOU 2012:56)

Yttrande över betänkandet Mot det hållbara samhället resurseffektiv avfallshantering (SOU 2012:56) YTTRANDE 2012-12-19 Dnr 560/12 SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen Miljödepartemetet 103 33 Stockholm Yttrande över betänkandet Mot det hållbara samhället resurseffektiv avfallshantering (SOU 2012:56)

Läs mer

Vattenförvaltning för företag. Hur berör vattenförvaltning företag med miljöfarlig verksamhet?

Vattenförvaltning för företag. Hur berör vattenförvaltning företag med miljöfarlig verksamhet? Vattenförvaltning för företag Hur berör vattenförvaltning företag med miljöfarlig verksamhet? Den 22 december 2009 fastställde de fem svenska Vattenmyndigheterna miljökvalitetsnormer och åtgärdsprogram

Läs mer

Gemensamma grunder för samverkan och ledning vid samhällsstörningar. - Strategisk plan för implementering

Gemensamma grunder för samverkan och ledning vid samhällsstörningar. - Strategisk plan för implementering Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Strategisk plan 1 (6) Datum 20141125 Diarienr 2012-1845 version 1.1 Projekt Ledning och samverkan Enheten för samverkan och ledning Bengt Källberg Patrik Hjulström

Läs mer

Projektplan för Optimal Behovsutredning

Projektplan för Optimal Behovsutredning Projektplan för Optimal Behovsutredning Uppdrag Bakgrund Länsrådsgrupp 6 har gett i uppdrag åt miljövårdsdirektörernas tillsynsgrupp att driva Miljösamverkan Sverige och att inom ramen för det arbeta fram

Läs mer

Egenkontroll enligt miljöbalken

Egenkontroll enligt miljöbalken Egenkontroll enligt miljöbalken Information från miljöförvaltningen Lund 2 oktober 2014 Annika Skoog 046-355270 annika.skoog@lund.se Egenkontroll ska förebygga ohälsa Egenkontrollen är ett verktyg för

Läs mer

RiR 2007:9. Säkerheten vid vattenkraftdammar

RiR 2007:9. Säkerheten vid vattenkraftdammar Säkerheten vid vattenkraftdammar RiR 2007:9 RIKSREVISIONEN ISBN 978 91 7086 108 0 RiR 2007:9 Tryck: Riksdagstryckeriet, Stockholm 2007 RIKSREVISIONEN Till regeringen Datum 2007-05-21 Finansdepartementet

Läs mer

Ivar Rönnbäck Avdelningschef. Avdelningen för utbildning, övning och beredskap

Ivar Rönnbäck Avdelningschef. Avdelningen för utbildning, övning och beredskap Ivar Rönnbäck Avdelningschef Avdelningen för utbildning, övning och beredskap Ett år med MSB Varför MSB? Att bilda en ny myndighet Vad blev nytt? Var står vi nu? MSB vision och verksamhetsidé Vision Ett

Läs mer

Sammanträde med Vattendelegationen för Vattenmyndigheten i Norra Östersjöns vattendistrikt

Sammanträde med Vattendelegationen för Vattenmyndigheten i Norra Östersjöns vattendistrikt PROTOKOLL 1 (5) Vattenmyndigheten Norra östersjöns vattendistrikt Vattendelegationen Norra Östersjön Sammanträde med Vattendelegationen för Vattenmyndigheten i Norra Östersjöns vattendistrikt : 10 mars

Läs mer

Radonmätningar i skolor och förskolor. i Trelleborgs kommun

Radonmätningar i skolor och förskolor. i Trelleborgs kommun Radonmätningar i skolor och förskolor i Trelleborgs kommun Miljöförvaltningens rapport nr 1/2008 INNEHÅLLSFÖRTECKNING SIDAN SAMMANFATTNING 3 BAKGRUND 3 LAGSTIFTNING 4 GENOMFÖRANDE 4 RESULTAT 5 DISKUSSION

Läs mer

Avbrott i bredbandstelefonitjänst

Avbrott i bredbandstelefonitjänst BESLUT 1(7) Datum Vår referens Aktbilaga 2013-10-17 Dnr: 12-9626 37 Nätsäkerhetsavdelningen Karin Lodin 073-644 56 04 karin.lodin@pts.se Avbrott i bredbandstelefonitjänst Saken Tillsyn enligt 7 kap. 1

Läs mer

Delredovisning av uppdrag

Delredovisning av uppdrag BESLUT 2011-01-27 Handläggare: Stig Isaksson Telefon: 08-799 4186 Miljödepartementet 103 33 Stockholm Vår referens: SSM 2010/2632 Er referens: M2010/3091/Mk Ert datum: 2010-07-01 Delredovisning av uppdrag

Läs mer

Dnr: 2015/715 Datum: 2015-04-16. Nationella rutiner för varning och information vid dammhaverier

Dnr: 2015/715 Datum: 2015-04-16. Nationella rutiner för varning och information vid dammhaverier Dnr: 2015/715 Datum: 2015-04-16 Nationella rutiner för varning och information vid dammhaverier Förord Syftet med enhetliga rutiner för varning och information är att möjliggöra snabb och effektiv varning

Läs mer

Ei R2014:07. Förändrade regler för redovisning av lagring av gas i rörledning

Ei R2014:07. Förändrade regler för redovisning av lagring av gas i rörledning Ei R2014:07 Förändrade regler för redovisning av lagring av gas i rörledning Energimarknadsinspektionen Box 155, 631 03 Eskilstuna Energimarknadsinspektionen R2014:07 Författare: Johan Carlsson Copyright:

Läs mer

Beredskapsplanering för dammbrott och höga flöden Ett pilotprojekt i Ljusnan

Beredskapsplanering för dammbrott och höga flöden Ett pilotprojekt i Ljusnan Beredskapsplanering för dammbrott och höga flöden Ett pilotprojekt i Ljusnan Deltagare från SwedPower: Claes-Olof Brandesten Kjell Wester Joakim Evertson Thomas Hedvall Marina Uljanova Romanas Ascila m

Läs mer

Miljöbalkens krav på Egenkontroll

Miljöbalkens krav på Egenkontroll Miljöbalkens krav på Egenkontroll - bättre rutiner i din verksamhet Väl fungerande rutiner ger bra förutsättningar för att fel på utrustning och felaktig hantering upptäcks innan allvarlig skada inträffar.

Läs mer

Tillsyn efter inträffad integritetsincident i fakturasystem

Tillsyn efter inträffad integritetsincident i fakturasystem BESLUT 1(6) Datum Vår referens Aktbilaga 2014-09-30 Dnr: 14-6336 9 Nätsäkerhetsavdelningen Karin Lodin 08-678 56 04 karin.lodin@pts.se Tillsyn efter inträffad integritetsincident i fakturasystem Saken

Läs mer

Nationella bedömningskriterier. ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete. socialtjänsten

Nationella bedömningskriterier. ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete. socialtjänsten Nationella bedömningskriterier för tillsyn av ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom socialtjänsten från den 1 januari 2012 Innehåll Inledning... 3 Bakgrund... 3 Projektorganisation... 3

Läs mer

Tillsynsvägledning av OVK- regelverk. Tillsynsvägledningsdag, Länsstyrelsen, Jönköping 15 januari 2015, Wanda Rydholm

Tillsynsvägledning av OVK- regelverk. Tillsynsvägledningsdag, Länsstyrelsen, Jönköping 15 januari 2015, Wanda Rydholm Tillsynsvägledning av OVK- regelverk Tillsynsvägledningsdag, Länsstyrelsen, Jönköping 15 januari 2015, Wanda Rydholm Vägledning till Boverkets nya webb och kunskapsbanken Den nya webben från 30 september:

Läs mer

DOM 2014-10-23 Stockholm

DOM 2014-10-23 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT 060209 DOM 2014-10-23 Stockholm Mål nr M 2184-14 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Växjö tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom den 10 februari 2014 i mål nr M 477-14, se bilaga KLAGANDE Länsstyrelsen

Läs mer

Levande hav, sjöar och vattendrag 2011-12-01 1

Levande hav, sjöar och vattendrag 2011-12-01 1 Levande hav, sjöar och vattendrag till glädje och nytta för alla Björn Risingeri KSLA 30 nov 2011 2011-12-01 1 Den nya myndigheten Havs- och vattenmyndigheten Förkortas HaV På webben: www.havochvatten.se

Läs mer

Byggsamverkan Kronoberg Verksamhetsplan 2015

Byggsamverkan Kronoberg Verksamhetsplan 2015 Byggsamverkan Kronoberg Verksamhetsplan 2015 inklusive underlag för 2016 Organisation Styrgrupp Samordnare Nätverk Byggchefer Bygghandläggare Presidie- och handläggarträffar Projekt Utbildning Fastställd

Läs mer

Inkomna remisser januari december 2013

Inkomna remisser januari december 2013 Inkomna remisser januari december 2013 1. Länsstyrelsen i Stockholms län Remiss av förslag till beslut om utvidgat strandskydd för Nacka kommun (511-39835-2012) 2. Länsstyrelsen i Stockholms län Remiss

Läs mer

NATURVÅRDSVERKET KUNDUNDERSÖKNING

NATURVÅRDSVERKET KUNDUNDERSÖKNING NATURVÅRDSVERKET KUNDUNDERSÖKNING Image, NKI och leveranser... Image och NKI Trivector Information Jimmie Hansson, Elin Josefson & Frida Lindström INLEDNING Trivector Information AB har under november

Läs mer

Utvärdering av Socialstyrelsens tillsynsvägledning inom hälsoskyddsområdet

Utvärdering av Socialstyrelsens tillsynsvägledning inom hälsoskyddsområdet Utvärdering av Socialstyrelsens tillsynsvägledning inom hälsoskyddsområdet Socialstyrelsen klassificerar sin utgivning i olika dokumenttyper. Detta är en Lägesbeskrivning. Det innebär att den innehåller

Läs mer

kl. 13 30 15 00 Magnus Hesse, m, ordförande, Ulf Dahl, s Joakim Magnusson, c Leif Carlzon, kp ---

kl. 13 30 15 00 Magnus Hesse, m, ordförande, Ulf Dahl, s Joakim Magnusson, c Leif Carlzon, kp --- Plats och tid Bibliotekets grupprum, onsdagen den 23 september 2009, kl. 13 30 15 00 Beslutande Magnus Hesse, m, ordförande, Ulf Dahl, s Joakim Magnusson, c Ej tjänstgörande Leif Carlzon, kp Övriga folkvalda

Läs mer

Förslag till Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps allmänna råd om ledning av kommunala räddningsinsatser

Förslag till Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps allmänna råd om ledning av kommunala räddningsinsatser Förslag till Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps allmänna råd om ledning av kommunala räddningsinsatser Dessa allmänna råd behandlar ledning av kommunala räddningsinsatser, inklusive planering,

Läs mer

Tillsynsmyndigheter och prövning av ärenden. Tillsynsmyndigheter och prövning av miljöärenden En kort sammanfattning för motorklubbar

Tillsynsmyndigheter och prövning av ärenden. Tillsynsmyndigheter och prövning av miljöärenden En kort sammanfattning för motorklubbar Tillsynsmyndigheter och prövning av miljöärenden En kort sammanfattning för motorklubbar 1 Innehåll 1 Kommunen... 3 1.2 Överklaga kommunala beslut... 3 1.2.1 Förvaltningsbesvär... 3 1.2.2 Laglighetsprövning

Läs mer

Frågeställningar inför workshop Nationell strategi för skydd av samhällsviktig verksamhet den 28 oktober 2010

Frågeställningar inför workshop Nationell strategi för skydd av samhällsviktig verksamhet den 28 oktober 2010 samhällsskydd och beredskap 1 (8) Ert datum Er referens Avdelningen för risk- och sårbarhetsreducerande arbete Enheten för skydd av samhällsviktig verksamhet Michael Lindstedt 010-2405242 michael.lindstedt@msb.se

Läs mer

Ändringar i konsekvensutredning del B kapitel 2 och 3. Statens jordbruksverks föreskrifter (2014:XX) om officiella veterinärer

Ändringar i konsekvensutredning del B kapitel 2 och 3. Statens jordbruksverks föreskrifter (2014:XX) om officiella veterinärer 2014-11-07 Diarienummer 5.7.16-4312/14 Ändringar i konsekvensutredning del B kapitel 2 och 3 Statens jordbruksverks er (2014:XX) om officiella veterinärer 2 Beskrivning av vilken tidsåtgång regleringen

Läs mer

Tillsynsvägledning inför kommande tillsynsinsatser inom jordbruksföretags recipientkontroll

Tillsynsvägledning inför kommande tillsynsinsatser inom jordbruksföretags recipientkontroll TVL-info 2015:8 Tillsynsvägledning från Länsstyrelsen Skåne Tillsynsvägledning inför kommande tillsynsinsatser inom jordbruksföretags recipientkontroll Myndigheter och kommuner har en skyldighet att söka

Läs mer

Stöd och lärande. Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Stöd och Lärande Tomelilla Kommun.

Stöd och lärande. Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Stöd och Lärande Tomelilla Kommun. Stöd och lärande Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Stöd och Lärande Tomelilla Kommun. Innehåll Inledning... 3 Syfte... 3 Kvalitetsindikatorer... 3 Lagrum... 3 Berörda... 3 Utveckling...

Läs mer

Kommunens plan för räddningsinsatser vid Sevesoverksamheter

Kommunens plan för räddningsinsatser vid Sevesoverksamheter Kommunens plan för räddningsinsatser vid Sevesoverksamheter 1 Syftet med denna folder är att informera om vad kommunens plan för räddningsinsatser vid Sevesoverksamheter kan innehålla. Foldern tar dels

Läs mer

Yttrande över Delbetänkande Ett minskat och förenklat uppglftslämnande för företagen Dnr, 2013/4

Yttrande över Delbetänkande Ett minskat och förenklat uppglftslämnande för företagen Dnr, 2013/4 1(5) SWEDISH E N V I R O N M E N T A L PROTECTION AGENCY YTTRANDE 2013-06-27 Ärendenr: NV-04558-13 Näringsdepartementet 103 33 Stockholm n.registtator@regeringskansliet.se Yttrande över Delbetänkande Ett

Läs mer

Reviderat metodstöd för att följa upp och utvärdera operativ hälsoskyddstillsyn

Reviderat metodstöd för att följa upp och utvärdera operativ hälsoskyddstillsyn Reviderat metodstöd för att följa upp och utvärdera operativ hälsoskyddstillsyn Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris,

Läs mer

Kontrollköp av folköl och tobak - presentation av arbetet på Folkhälsomyndigheten och framtaget material

Kontrollköp av folköl och tobak - presentation av arbetet på Folkhälsomyndigheten och framtaget material av folköl och tobak - presentation av arbetet på Folkhälsomyndigheten och framtaget material. Den 1 maj infördes bestämmelser om kontrollköp i alkohollagen (2010:1622), tobakslagen (1993:581) och lagen

Läs mer

Riktlinje för riskanalys

Riktlinje för riskanalys Version Datum Utfärdat av Godkänt 1 2015-08-25 Therese Lindén, Ulrika Ström, Ingrid Olausson Förvaltningens ledningsgrupp Riktlinje för riskanalys KUB1001, v2.0, 2013-02-26 Kungsbacka kommun Vård & Omsorg

Läs mer

Reglemente Fastställd i Kommunfullmäktige 13-06-17

Reglemente Fastställd i Kommunfullmäktige 13-06-17 1 Reglemente Fastställd i Kommunfullmäktige 13-06-17 Innehållsförteckning - Syfte med reglemente. 1 Syfte... Sid 3 - Organisation av intern kontroll 2 Kommunstyrelsen... Sid 3 3 Nämnderna... Sid 3 4 Förvaltningschef...

Läs mer

Rutiner för f r samverkan

Rutiner för f r samverkan Rutiner för f r samverkan Huvudmännen för hälso- och sjukvården och socialtjänsten ska tillsammans säkerställa att övergripande rutiner för samverkan i samband med egenvård utarbetas. Rutinerna ska tas

Läs mer

PROGRAM 15/4. Länsstyrelsens roll Tillsyn/Tillstånd miljöfarlig verksamhet. Miljöövervakning Vad händer nu?

PROGRAM 15/4. Länsstyrelsens roll Tillsyn/Tillstånd miljöfarlig verksamhet. Miljöövervakning Vad händer nu? PROGRAM 15/4 Länsstyrelsens roll Tillsyn/Tillstånd miljöfarlig verksamhet Planering enligt PBL Miljöövervakning Vad händer nu? VATTENDIREKTIVET VATTENSTRATEGISKA ENHETEN Genom råd och dåd långsiktigt bevara

Läs mer

Rapport om kemikalietillsynen i nio kommuner i Stockholms län

Rapport om kemikalietillsynen i nio kommuner i Stockholms län Rapport om kemikalietillsynen i nio kommuner i Stockholms län Naturskyddsföreningen i Stockholms län, maj 2003 Text: Susanne Ortmanns Naturskyddsföreningen i Stockholms län Projektet har finansierats av

Läs mer

Tillsyn enligt miljöbalken - möjligheter till utveckling och förbättring

Tillsyn enligt miljöbalken - möjligheter till utveckling och förbättring Tillsyn enligt miljöbalken - möjligheter till utveckling och förbättring En redovisning till regeringen enligt 1 kap. 28 miljötillsynsförordningen den 12 april 2012. 2 FÖRORD 5 SAMMANFATTNING KOMMANDE

Läs mer

Kommittédirektiv. Nya regler om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism. Dir. 2014:140

Kommittédirektiv. Nya regler om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism. Dir. 2014:140 Kommittédirektiv Nya regler om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism Dir. 2014:140 Beslut vid regeringssammanträde den 30 oktober 2014 Sammanfattning En särskild utredare ska lämna förslag

Läs mer

Systemtillsyn. Erfarenheter från Socialstyrelsen. Tillsynsforum den 28 april 2009. Göran Mellbring

Systemtillsyn. Erfarenheter från Socialstyrelsen. Tillsynsforum den 28 april 2009. Göran Mellbring Systemtillsyn Erfarenheter från Socialstyrelsen Tillsynsforum den 28 april 2009 Göran Mellbring Anmälningsärenden - initiativ Tematiska tillsynsprojekt Individtillsyn Socialstyrelsens tillsyn syftar till

Läs mer

Blankett Konsekvensutredning och dammsäkerhetsklassificering - anvisningar

Blankett Konsekvensutredning och dammsäkerhetsklassificering - anvisningar 2015-05-18 2015/955 ANVISNING Blankett Konsekvensutredning och dammsäkerhetsklassificering - anvisningar och exempel Nedan följer anvisningar och kommentarer till respektive fält i blanketten Konsekvensutredning

Läs mer

Innehåll. 3 Figurförteckning... 5. 4 Bilagor... 5

Innehåll. 3 Figurförteckning... 5. 4 Bilagor... 5 Sammanfattning I detta kapitel beskrivs Höganäs verksamhetsstyrning och egenkontroll. Lagstiftning som styr egenkontroll utgörs huvudsakligen av kap 26 19 i miljöbalken samt förordningar och föreskrifter

Läs mer

Riktlinjer för säkerhetsarbetet vid Uppsala universitet

Riktlinjer för säkerhetsarbetet vid Uppsala universitet Dnr UFV 2010/424 Riktlinjer för säkerhetsarbetet vid Uppsala universitet Fastställda av Universitetsdirektören 2010-03-31 Innehållsförteckning 1 Inledning 3 2 Ansvar 3 3 Underlåtelse 3 4 Definitioner 3

Läs mer