Bilaga 6. Sammanställning av enkätsvar

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bilaga 6. Sammanställning av enkätsvar"

Transkript

1 B I L A G A T I L L G R A N S K N I N G S R A P P O R T D N R : Bilaga 6. Sammanställning av enkätsvar RiR 2015:18 Länsstyrelsernas krisberedskapsarbete Skydd mot olyckor, krisberedskap och civilt försvar R I K S R E V I S I O N E N 1

2 B I L A G A 6. S A M M A N S T Ä L L N I N G A V E N K Ä T S V A R Sammanställning av enkätsvar I bilaga 6 presenteras länsstyrelsernas samlade svar (antal länsstyrelser om inget annat anges) på frågorna i Riksrevisionens enkät till länsstyrelserna. I enkäten fanns även möjlighet att lämna kommentarer till varje enkätfråga. Enkätfråga 1. Vilken har följande haft för verksamhetsplaneringen vid länsstyrelsens krisberedskapsfunktion under perioden ? Avgörande /mycket Ganska Ganska Mycket /ingen a) Tillgängliga medel från förvaltningsanslaget b) Tillgängliga medel från anslag 2:4 Krisberedskap c) Kompetens hos personalen d) Regional RSA e) Länsstyrelsens riskanalys enligt förordningen (1995:1300) om statliga myndigheters riskhantering f) Erfarenheter från övningar g) Erfarenheter från inträffade händelser h) Erfarenheter från samverkan/samordning inom geografiskt områdesansvar i) Erfarenheter från projekt finansierade av anslag 2:4 Krisberedskap j) Erfarenheter från tillsyner enligt LSO k) Erfarenheter från uppföljning enligt LEH l) Uppdrag enligt regleringsbrev m) Annat, ange: n) Annat, ange: o) Annat, ange: R I K S R E V I S I O N E N

3 B I L A G A T I L L G R A N S K N I N G S R A P P O R T D N R : Enkätfråga 2. I vilken har den regionala RSA:en, under perioden , använts använts? Inte alls Vet ej a) vid länsstyrelsens samlade verksamhetsplanering? b) vid krisberedskapsfunktionens verksamhetsplanering? c) som underlag för ansökningar av medel från anslag 2:4 Krisberedskap? d) som underlag vid samverkan med kommuner och andra relevanta aktörer? e) som underlag vid val av övningar? f) som underlag vid val av utbildningar? g) Annat, ange: h) Annat, ange: i) Annat, ange: Enkätfråga 3. I vilken har den regionala RSA:en använts av följande funktioner hos länsstyrelsen under perioden ? Inte alls a) Länsledningen b) Krisberedskapsfunktionen c) Kommunikationsfunktionen d) Klimat-/miljöfunktionen e) Annan, ange: f) Annan, ange: g) Annan, ange: R I K S R E V I S I O N E N 3

4 B I L A G A 6. S A M M A N S T Ä L L N I N G A V E N K Ä T S V A R Enkätfråga 4. Vilken hade följande när regionala RSA:er togs fram under perioden ? Mycket Ganska Ganska Mycket Ingen a) Tidigare års regionala RSA:er b) Kommuners/landstings RSA:er c) Myndigheters RSA:er d) Privata aktörers RSA:er e) Erfarenheter från inträffade händelser f) Erfarenheter från övningar g) Erfarenheter från samverkan/samordning inom geografiskt områdesansvar h) Erfarenheter från projekt finansierade av anslag 2:4 Krisberedskap i) Erfarenheter från tillsyner enligt LSO j) Erfarenheter från uppföljning enligt LEH k) Länsstyrelsens krisledningsplan l) Kommunala handlingsprogram enligt lag (2003:778) om skydd mot olyckor m) Kommuner och andra aktörer i regionens planering för krishantering n) Annat, ange: o) Annat, ange: p) Annat, ange: R I K S R E V I S I O N E N

5 B I L A G A T I L L G R A N S K N I N G S R A P P O R T D N R : Enkätfråga 5. Hur ofta tycker ni att den regionala RSA:en ska tas fram och rapporteras till Regeringskansliet och MSB? Varje år (som i dag) 1 Vartannat år 16 Vart fjärde år 4 Ingen uppfattning 0 Enkätfråga 6. Det regelverk som styr länsstyrelsens krisberedskapsuppgifter är tillräckligt tydligt avseende: Regelverk: förordning (2007:825) med länsstyrelseinstruktion, förordning (2006:942) om krisberedskap och höjd beredskap, lag (2003:778) om skydd mot olyckor, förordning (2003:789) om skydd mot olyckor, lag (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap. Ja Ja i huvudsak, men mindre förtydliganden behövs Nej, mer omfattande förtydliganden behövs Nej, inte alls Ingen uppfattning a) Tillsyn enligt LSO b) Länsstyrelsens operativa ansvar enligt LSO c) Regional RSA d) Uppföljning av kommunerna enligt LEH e) Övningsverksamhet f) Utbildningsverksamhet g) Stöd till kommuner/landsting/andra aktörer i länet h) Samverkan/samordning enligt länsstyrelsens geografiska områdesansvar i) Organisation med tjänsteman i beredskap j) Civilt försvar k) Krisberedskapsverksamheten totalt sett R I K S R E V I S I O N E N 5

6 B I L A G A 6. S A M M A N S T Ä L L N I N G A V E N K Ä T S V A R Enkätfråga 7. I vilken har länsstyrelserna utfört sina ålagda krisberedskapsuppgifter under perioden avseende: Helt/i mycket / inte alls a) tillsyn enligt LSO? b) länsstyrelsens operativa ansvar enligt LSO? c) regional RSA? d) uppföljning av kommunerna enligt LEH? e) övningar? f) utbildningar? g) stöd till kommuner/landsting/andra aktörer i länet? h) samverkan/samordning enligt länsstyrelsens geografiska områdesansvar? i) organisation med tjänsteman i beredskap? j) civilt försvar? k) krisberedskapsverksamheten totalt sett? R I K S R E V I S I O N E N

7 B I L A G A T I L L G R A N S K N I N G S R A P P O R T D N R : Enkätfråga 8. Länsstyrelsernas samlade resurser har under perioden varit tillräckliga för att utföra ålagda krisberedskapsuppgifter avseende: Stämmer mycket bra Stämmer ganska bra Stämmer ganska dåligt Stämmer mycket dåligt a) Genomföra tillsyn enligt LSO b) Länsstyrelsens mer operativa ansvar enligt LSO c) Ta fram regional RSA d) Följa upp kommuner enligt LEH e) Anordna övningar avseende krisberedskap f) Anordna utbildningar avseende krisberedskap g) Ge stöd till kommuner/landsting/andra aktörer i länet h) Samverkan/samordning enligt geografiskt områdesansvar i) Organisation med tjänsteman i beredskap j) Civilt försvar k) Krisberedskapsverksamheten totalt sett Enkätfråga 9. Har länsstyrelsen en beslutad krisledningsplan? Ja senast beslutad, ange årtal 21 Nej 0 Ange årtal länsstyrelser Kommentar varav en reviderad R I K S R E V I S I O N E N 7

8 B I L A G A 6. S A M M A N S T Ä L L N I N G A V E N K Ä T S V A R Enkätfråga 10. I vilken är följande funktioner insatta i krisledningsplanens innehåll? / inte alls Ej aktuellt a) Länsledningen b) Krisberedskapsfunktionen c) Kommunikationsfunktionen d) Övrig personal som ingår i krishanteringsorganisationen e) Annat, ange: f) Annat, ange: g) Annat, ange: Enkätfråga 11. I vilken genomfördes övningar avseende krisberedskap som planerat under perioden ? Helt/i mycket Ej aktuellt a) Övningar inom länsstyrelsen b) Samverkansövningar Enkätfråga 12. I vilken har erfarenheter från övningar under perioden följts upp av länsstyrelsen? Ej aktuellt a) Övningar inom länsstyrelsen b) Samverkansövningar R I K S R E V I S I O N E N

9 B I L A G A T I L L G R A N S K N I N G S R A P P O R T D N R : Enkätfråga 13. I vilken har erfarenheter som identifierats i samband med övningar under perioden åtgärdats? Ej aktuellt a) Övningar inom länsstyrelsen b) Samverkansövningar Enkätfråga 14. I vilken genomfördes utbildningar avseende krisberedskap som planerat under perioden ? Vet ej Ej aktuellt a) Utbildningar inom länsstyrelsen b) Utbildningar med samverkande aktörer Enkätfråga 15. Har länsstyrelsen under perioden samverkat med andra länsstyrelser avseende tillsyn enligt LSO i syfte att göra likartade bedömningar av kommunerna? Ja, regelbundet 17 Ja, någon enstaka gång 4 Nej 0 0 Enkätfråga 16. Har länsstyrelsen under perioden någon gång tagit över ansvaret för kommunal räddningstjänst? Förordning (2003:789) om skydd mot olyckor enligt 4 kap. 33. Kommentar Ja, antal gånger 1 (Västmanland) Nej 20 R I K S R E V I S I O N E N 9

10 B I L A G A 6. S A M M A N S T Ä L L N I N G A V E N K Ä T S V A R Enkätfråga 17. Vid övertagande av ansvar, följdes länsstyrelsens plan för övertagande av ansvaret för kommunal räddningstjänst? Kommentar (Västmanland) 0 0 Plan fanns ej 0 Enkätfråga 18. I vilken var planen användbar? Kommentar (Västmanland) 0 0 Plan fanns ej 0 Enkätfråga 19. Har länsstyrelsen vid uppföljning av kommunernas arbete enligt LEH föreslagit reducering av kommuners ersättning enligt kommunöverenskommelsen under perioden ? Kommentar Ja, för antal kommuner: 3 1 kommun vardera för länsstyrelserna i Örebro, Stockholms och Norrbottens län Nej R I K S R E V I S I O N E N

11 B I L A G A T I L L G R A N S K N I N G S R A P P O R T D N R : Enkätfråga 20. Hur mycket tid har länsstyrelsen lagt ned på att ansöka om och återrapportera projekt till MSB finansierade med anslag 2:4 Krisberedskap? Uppskatta antal arbetsdagar per år (en arbetsdag = 8 timmar): Blekinge län Dalarnas län Gotlands län Gävleborgs län Hallands län Jämtlands län Jönköpings län Kalmar län Kronobergs län Norrbottens län Skåne län Stockholms län Södermanlands län Uppsala län Värmlands län Västerbottens län Västernorrlands län Västmanlands län Västra Götalands län Örebro län Östergötlands län Totalt R I K S R E V I S I O N E N 11

12 B I L A G A 6. S A M M A N S T Ä L L N I N G A V E N K Ä T S V A R Enkätfråga 21. I vilken är arbetstiden rimlig avseende ansökningar och återrapportering av 2:4-projekt? Inte alls/i mycket 2 0 Enkätfråga 22. I vilken är återrapporteringen av 2:4-projekt till MSB användbar för länsstyrelsens krisberedskapsarbete? /inte alls 9 0 Enkätfråga 23. Skulle länsstyrelsen föredra en annan fördelning mellan andel förvaltningsanslag och andel anslag 2:4 Krisberedskap, än den som er länsstyrelse hade 2013? Se missiv med ekonomisk information om er länsstyrelse, tabell 1. OBS! Intäkter från MSB i tabell 1 inkluderar anslag 2:7 för kärnkraftslän. Denna fråga berör dock relationen mellan anslag 2:4 och förvaltningsanslag. Ja, andelen förvaltningsanslag borde vara högre 21 Ja, andelen förvaltningsanslag borde vara lägre 0 Nej 0 Ingen uppfattning 0 12 R I K S R E V I S I O N E N

13 B I L A G A T I L L G R A N S K N I N G S R A P P O R T D N R : Enkätfråga 24. Den del av förvaltningsanslaget som er länsstyrelse lagt på krisberedskapsarbete (VÄS 45+) åren 2011, 2012 och 2013 framgår i missivet tabell 2. Kommentera och motivera nivå och utveckling: Endast fritextsvar. Enkätfråga 25. Vilken har följande behov vid ansökan om projektmedel från anslag 2:4 Krisberedskap? Behov av Mycket Ganska Ganska Mycket Ingen a) ekonomiska resurser b) personella resurser (avseende årsarbetskrafter) c) att utveckla personalens kompetens d) att uppfylla ålagda krisberedskapsuppgifter e) att höja kvaliteten i ålagda krisberedskapsuppgifter f) att utveckla länets krisberedskapsförmåga g) Annat, ange: h) Annat, ange: i) Annat, ange: R I K S R E V I S I O N E N 13

14 B I L A G A 6. S A M M A N S T Ä L L N I N G A V E N K Ä T S V A R Enkätfråga 26. Ekonomisk information från länsstyrelsernas ekonomisystem finns från och med år Hur mycket förvaltningsanslag lades på krisberedskap, skydd mot olyckor och civilt försvar (motsvarande VÄS 45+) under åren ? Blekinge län Dalarnas län Gotlands län Gävleborgs län Hallands län Jämtlands län Jönköpings län Kalmar län Kronobergs län Norrbottens län Skåne län Stockholms län Södermanlands län Uppsala län Värmlands län Västerbottens län Västernorrlands län Västmanlands län Västra Götalands län Örebro län Östergötlands län Totalt R I K S R E V I S I O N E N

15 B I L A G A T I L L G R A N S K N I N G S R A P P O R T D N R : Enkätfråga 27. Av de som arbetar med krisberedskap vid länsstyrelsen, hur många var fast anställda respektive visstidsanställda, räknat i årsarbetskrafter? (1 årsarbetskraft = timmar, ange med två decimaler) Länsstyrelsen i län Fast anställda Visstidsanställda Stockholm 17,00 13,00 14,00 15,00 13,00 2,00 2,00 2,00 1,00 3,00 Västra Götaland 13,68 13,76 15,01 16,52 16,47 1,54 1,06 2,08 1,81 0,60 Uppsala 10,45 9,65 5,32 6,57 7,77 1,66 3,01 3,01 0,30 0,00 Halland 10,00 8,10 6,80 7,90 6,30 1, Skåne 9,25 8,98 6,53 7,02 8,29 0,26 0,00 1,27 0,97 0,81 Kalmar 7,52 9,20 8,63 7,64 6,52 0,60 0,50 3,00 1,70 1,00 Dalarna 6,50 6,25 4,75 3,00 4,00 0,25 0,00 1,00 3,00 2,00 Jämtland 5,90 5,00 5,80 6,00 6,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Västerbotten 5,70 4,25 3,62 4,71 5,25 3,25 4,65 3,91 1,90 0,43 Östergötland 4,73 4,90 4,43 4,95 4,37 0, ,36 1,00 Gävleborg 4,38 3,28 2,95 3,47 3,48 0,10 0,10 0,00 0,00 0,00 Jönköping 4,37 4,31 2,50 3,00 4,00 1,00 1,00 2,00 2,00 1,00 Norrbotten 4,32 5,76 5,40 5,57 4,73 0,53 0,17 1,00 2,40 1,00 Blekinge 4,15 3,15 3,00 2,00 3,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kronoberg 4,00 4,15 3,85 3,60 3,60 1,00 0,50 0,80 0,50 0,00 Värmland 3,60 4,14 4,25 3,82 2,53 0,73 0,00 0,00 0,00 0,27 Örebro 3,25 3,50 3,00 3,00 3,00 0,25 0,50 1,00 0,50.. Västernorrland 3,25 3,05 2,85 2,50 2,80 0,36 0,00 0,13 0,41 0,00 Södermanland 2,37 2,21 3,37 3,15 3,00 0,67 0, Västmanland 1,83 2,00 2,54 3,19 2,50 15,00 1,89 1,00 0,00 1,20 Gotland 1,63 1,26 1,68 1,51 1,74 1,58 0,78 0,07 0,02 0,00 Summa 127,88 119,90 110,28 114,12 112,35 33,28 16,58 22,27 16,87 12,31.. = Blankt svar R I K S R E V I S I O N E N 15

16 B I L A G A 6. S A M M A N S T Ä L L N I N G A V E N K Ä T S V A R Enkätfråga 28. I vilken har bemanningen för krisberedskapsarbetet varit tillräcklig under perioden ? /inte alls 3 Ingen uppfattning 0 Enkätfråga 29. I vilken har personalomsättning medfört problem för krisberedskapsverksamheten under perioden ? /inte alls 3 Ingen uppfattning 0 16 R I K S R E V I S I O N E N

17 B I L A G A T I L L G R A N S K N I N G S R A P P O R T D N R : Enkätfråga 30. I vilken har länsstyrelsen saknat kompetens inom följande områden under perioden ? /inte alls a) Genomföra tillsyn enligt LSO b) Länsstyrelsens mer operativa ansvar enligt LSO c) Ta fram regional RSA d) Följa upp kommuner enligt LEH e) Anordna övningar avseende krisberedskap f) Anordna utbildningar avseende krisberedskap g) Ge stöd till kommuner/landsting/andra aktörer i länet h) Samverkan/samordning enligt geografiskt områdesansvar i) Organisation med tjänsteman i beredskap j) Civilt försvar k) Annat, ange: l) Annat, ange: m) Annat, ange: Enkätfråga 31. Kommentera er eventuella användning av konsulter under perioden : Endast fritextsvar. R I K S R E V I S I O N E N 17

18 B I L A G A 6. S A M M A N S T Ä L L N I N G A V E N K Ä T S V A R Enkätfråga 32. Verksamheter kan organiseras olika på länsstyrelserna. Vilka av följande verksamheter är organiserade (personal och resurser) vid krisberedskapsfunktionen vid er länsstyrelse? Ja Nej Finns ej Totalt a) Allmänt och övergripande inom krishantering och skydd mot olyckor b) Riskhantering och säkerhet c) Skydd mot olyckor d) Ledningssystem och samband e) Dammsäkerhet f) Övning och utbildning avseende krisberedskap g) Tillsyn enligt LSO h) Uppföljning enligt LEH i) Samverkan, ledning och samordning inom länsstyrelsens geografiska områdesansvar j) Intern säkerhet (lås och larm) k) Informationssäkerhet l) Klimatanpassning m) Säkerhetsskydd (1996:627) n) Översvämningsdirektivet o) Annat, ange: p) Annat, ange: q) Annat, ange: R I K S R E V I S I O N E N

Bilaga 5. Iakttagelser om personal och kompetens

Bilaga 5. Iakttagelser om personal och kompetens Bilaga 5. Iakttagelser om personal och kompetens RiR 2015:18 Länsstyrelsernas krisberedskapsarbete Skydd mot olyckor, krisberedskap och civilt försvar R I K S R E V I S I O N E N 1 B I L A G A 5. I A K

Läs mer

har du råd med höjd bensinskatt? har du råd med höjd bensinskatt?

har du råd med höjd bensinskatt? har du råd med höjd bensinskatt? 82 535 000 kronor dyrare med bensin för invånarna här i Blekinge län. 82 535 000 kronor dyrare med bensin för invånarna här i Blekinge län. 82 535 000 kronor dyrare med bensin för invånarna här i Blekinge

Läs mer

Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län

Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län Vilken är din dröm? - Blekinge 16 3 1 29 18 1 4 Blekinge Bas: Boende i aktuellt län 0 intervjuer per län TNS SIFO 09 1 Vilken är din dröm? - Dalarna 3

Läs mer

Antal anmälda dödsfall i arbetsolyckor efter län, där arbetsstället har sin postadress

Antal anmälda dödsfall i arbetsolyckor efter län, där arbetsstället har sin postadress Antal anmälda dödsfall i arbetsolyckor efter län, där arbetsstället har sin postadress 2015 1 01 Stockholm 4-1 - - - 5-03 Uppsala - - - - - - - - 04 Södermanland 1 - - - - - 1-05 Östergötland 2 - - - -

Läs mer

Bilaga 3. Länsstyrelsernas ansvar för och finansiering av krisberedskapsarbetet

Bilaga 3. Länsstyrelsernas ansvar för och finansiering av krisberedskapsarbetet B I L A G A T I L L G R A N S K N I N G S R A P P O R T D N R : 31-2014-090 8 Bilaga 3. Länsstyrelsernas ansvar för och finansiering av krisberedskapsarbetet RiR 2015:18 Länsstyrelsernas krisberedskapsarbete

Läs mer

Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Prislista Personaluthyrning Dnr 96-107-2011:010

Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Prislista Personaluthyrning Dnr 96-107-2011:010 Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Region: 1 Län: Norrbottens län Västerbottens län Enheten för upphandling av Varor och Tjänster Region: 2 Län: Västernorrlands län Jämtlands län

Läs mer

Kvinnors andel av sjukpenningtalet

Kvinnors andel av sjukpenningtalet Vägen till ett sjukpenningtal på 9,0 Kvinnors andel av sjukpenningtalet Redovisning 2016-12-27 Sid 1 December 2016 Vägen till 9,0 Kvinnors andel av sjp-talet 6,5 6,2 7,3 8,3 7,9 7,3 6,8 6,8 6,8 6,8 8,3

Läs mer

Pressmeddelande för Västerbotten. juli 2015

Pressmeddelande för Västerbotten. juli 2015 Pressmeddelande för Västerbotten juli 2015 Uppsala Halland Gotland Norrbotten Stockholm Jönköping Dalarna Västerbotten Västra Götaland Kalmar Jämtland Värmland Örebro Kronoberg Västernorrland Östergötland

Läs mer

För ytterligare information: Stefan Håkansson, pressekreterare Svenska kyrkan, E post:

För ytterligare information: Stefan Håkansson, pressekreterare Svenska kyrkan, E post: Andel som känner sig mycket eller ganska stressad inför julen. Andel som får lite eller mycket sämre humör i julruschen Gotland 22 Stockholm 30 Stockholm 21 Södermanland 30 Uppsala 21 Västernorrland 30

Läs mer

Vilka författningar styr hanteringen av samhällsstörningar?

Vilka författningar styr hanteringen av samhällsstörningar? Vår uppgift i eftermiddag Vilka författningar styr hanteringen av samhällsstörningar? Den svenska modellen för att hantera samhällsstörningar legala aspekter Krishanteringssystemet Regeringsformen - Offentligrättsliga

Läs mer

Levnadsvanor diskuteras i samband med besök i primärvården

Levnadsvanor diskuteras i samband med besök i primärvården 1 Alkoholvanor diskuterades Ålder 44 år eller yngre 24 22,7-24,7 18 17,3-18,5 20 19,1-20,1 45-64 år 29 * 28,4-29,8 17 16,6-17,5 22 * 21,2-22,1 65-74 år 25 23,8-25,3 14 * 13,6-14,7 19 18,3-19,2 75 år och

Läs mer

Pressmeddelande för Västerbotten. maj 2015

Pressmeddelande för Västerbotten. maj 2015 Pressmeddelande för Västerbotten maj 2015 Uppsala Stockholm Halland Stockholm Halland Västerbotten Jönköping Västerbotten Jönköping Dalarna Västra Götaland Norrbotten Kalmar Norrbotten Jämtland Kalmar

Läs mer

Företagarpanelen Q Dalarnas län

Företagarpanelen Q Dalarnas län Företagarpanelen Q4 2014 s län Produktionen/försäljningsvolymen Produktionen/försäljningsvolymen, idag/för 6 mån sedan 100 90 6 4 80 33 31 70 60 Vet ej/ej svar 50 40 42 41 Högre Oförändrat Lägre 30 20

Läs mer

Våra roller vid en kris

Våra roller vid en kris Våra roller vid en kris Ingår som en del i Handbok i kriskommunikation Krisberedskap bygger på samarbete Vi lever i ett sårbart samhälle, i en tid då hot och risker inte känner några nationsgränser. Allvarliga

Läs mer

Antal hyreshusenehter per län för hyreshustaxeringen 2016

Antal hyreshusenehter per län för hyreshustaxeringen 2016 Antal hyreshusenehter per län för hyreshustaxeringen 2016 Länsnamn Beskrivning Antal Blekinge län Hyreshusenhet, tomtmark. 74 Blekinge län Hyreshusenhet, med saneringsbyggnad 2 Blekinge län Hyreshusenhet,

Läs mer

en granskningsrapport från riksrevisionen Länsstyrelsernas krisberedskapsarbete Skydd mot olyckor, krisberedskap och civilt försvar rir 2015:18

en granskningsrapport från riksrevisionen Länsstyrelsernas krisberedskapsarbete Skydd mot olyckor, krisberedskap och civilt försvar rir 2015:18 en granskningsrapport från riksrevisionen Länsstyrelsernas krisberedskapsarbete Skydd mot olyckor, krisberedskap och civilt försvar rir 2015:18 Riksrevisionen är en myndighet under riksdagen med uppgift

Läs mer

Företagarpanelen Q Hallands län

Företagarpanelen Q Hallands län Företagarpanelen Q3 2014 s län Produktionen/försäljningsvolymen Produktionen/försäljningsvolymen, idag/för 6 mån sedan 100 90 5 2 80 34 40 70 60 Vet ej/ej svar 50 40 43 44 Högre Oförändrat Lägre 30 20

Läs mer

Samtliga 21 landsting och regioner

Samtliga 21 landsting och regioner Samtliga 21 landsting och regioner Antal timmar övertid/mertid/fyllnadstid under 2016, samt vad det kostar och motsvarar i tjänster Övertidstimmar: 2 741 964 Snittkostnad/timme 333,19 kronor Totalkostnad:

Läs mer

Företagarpanelen Q Kalmar län

Företagarpanelen Q Kalmar län Företagarpanelen Q4 2012 län Företagsamma människor och konkurrenskraftiga företag i gemenskap leder Sverige till ökat välstånd. Produktionen/försäljningsvolymen Produktionen/försäljningsvolymen, idag/för

Läs mer

Kvinnors och mäns företag i Sverige och i länen

Kvinnors och mäns företag i Sverige och i länen Kvinnors och mäns i Sverige och i länen Statistik från SCB:s RAMS-databas (2006, 2008, 2010 & 2012), bearbetat av Tillväxtverket 1 Om statistiken Anger ens operativa sledare, dvs. den person som sköter

Läs mer

40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% Kalmar. Östergötland Sverige. Kronoberg. Norrbotten. Stockholm. Halland Jämtland. Uppsala. Blekinge.

40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% Kalmar. Östergötland Sverige. Kronoberg. Norrbotten. Stockholm. Halland Jämtland. Uppsala. Blekinge. 4 35% 3 25% 15% 1 5% bussföretag (*för att bli NTF-godkänd krävs en trafiksäkerhetspolicy, godkänd hastighetsregulator, två eller trepunktsbälte på samtliga platser, alkolås, information om trafiksäkerhet

Läs mer

Företagarpanelen Q1 2015 Extrafrågor

Företagarpanelen Q1 2015 Extrafrågor Företagarpanelen Q1 2015 Extrafrågor Företagets resultat i kronor senaste tre månader jämfört med förra året 100% 90% 80% 70% 60% Om du ser till de senaste tre månaderna, har ditt företags resultat i kronor

Läs mer

Inbjudan att söka medel från anslag 2:4 Krisberedskap för 2018

Inbjudan att söka medel från anslag 2:4 Krisberedskap för 2018 samhällsskydd och beredskap 1 (5) Ert datum Er referens Enheten för samverkan och planering Sofie Gustavsson Enligt sändlista Inbjudan att söka medel från anslag 2:4 Krisberedskap för 2018 De myndigheter

Läs mer

Föräldrar villiga bidra mer till bostaden än barnen tror Utkast för analys

Föräldrar villiga bidra mer till bostaden än barnen tror Utkast för analys Föräldrar villiga bidra mer till bostaden än barnen tror Utkast för analys Kontantinsats Undersökning bland föräldrar och unga om hur de ser på finansieringen av den första bostaden Juni 2015 1 Föräldrarna

Läs mer

22.03.2011 09:26 QuestBack export - Smärtvården 2011

22.03.2011 09:26 QuestBack export - Smärtvården 2011 Smärtvården 2011 Publicerad från 21.02.2011 till 25.03.2011 813 respondenter (749 unika) 1. Kön? 1 Kvinna 72,4 % 583 2 Man 27,6 % 222 Totalt 805 1 2. Ålder? 1 Under 19 år 0,4 % 3 2 20-29 år 1,9 % 15 3

Läs mer

Antal självmord Värmland och Sverige

Antal självmord Värmland och Sverige Antal självmord Värmland och Sverige Ordförklaring Självmordstal (SM-tal) = Antal självmord per 0 000 personer. Säkra självmord = Inget tvivel om att det är ett självmord. Osäkra självmord = Oklart om

Läs mer

Antal självmord Värmland och Sverige

Antal självmord Värmland och Sverige Antal självmord Värmland och Sverige Ordförklaring Självmordstal (SM-tal) = Antal självmord per 0 000 personer. Säkra självmord = Inget tvivel om att det är ett självmord. Osäkra självmord = Oklart om

Läs mer

Diagram 1. Andel aktiviteter efter verksamhetsform 2008 Diagram 1. Share of activities by type of activity 2008

Diagram 1. Andel aktiviteter efter verksamhetsform 2008 Diagram 1. Share of activities by type of activity 2008 Diagram 1. Andel aktiviteter efter verksamhetsform 28 Diagram 1. Share of activities by type of activity 28 Annan gruppverksamhet 11% Studiecirklar 44% Kulturprogram 45% Diagram 1. Andel aktiviteter efter

Läs mer

Billigt att bo dyrt att flytta

Billigt att bo dyrt att flytta Billigt att bo dyrt att flytta En undersökning från Länsförsäkringar 1 44 procent av de svenskar som äger sin bostad anser att de bor billigt Om du eller någon du känner egentligen vill flytta, men tvekar

Läs mer

Företagsklimatet 2016 Kronobergs län

Företagsklimatet 2016 Kronobergs län Företagsklimatet 2016 Kronobergs län Om undersökningen Intervjuperiod januari-april 2016 Genomfört av Demoskop på uppdrag av Svenskt Näringsliv Metod: webbenkät, postal enkät och telefonintervjuer Antal

Läs mer

Rangordning Personaluthyrning Dnr 96-107-2011

Rangordning Personaluthyrning Dnr 96-107-2011 Kammarkollegiet Statens inköpscentral Region: 1 Län: Norrbottens län Västerbottens län 2013-03-19 Bilaga 1 4 Academic Work Sweden AB 5 Bemannia AB 1 2 3 4 5 Manpower AB StudentConsulting Sweden AB Perido

Läs mer

Var tredje svensk saknar eget pensionssparande. Undersökning av Länsförsäkringar 2008

Var tredje svensk saknar eget pensionssparande. Undersökning av Länsförsäkringar 2008 Var tredje svensk saknar eget pensionssparande Undersökning av Länsförsäkringar 200 Sammanfattning Drygt var tredje svensk pensionssparar inget alls. Vanligast är att spara upp till 1 000 kronor i månaden

Läs mer

De 10 branscher med flest antal konkurser i riket innevarande år

De 10 branscher med flest antal konkurser i riket innevarande år Totalt Riket 25 Tillverkning av metallvaror utom maskiner och apparater 26 27-1 6 236 6 179 0,42 0,43-3% 41 Byggande av hus 63 78-15 11 217 11 978 0,53 0,70-24% 43 Specialiserad bygg- och anläggningsverksamhet

Läs mer

SMHI/SGI-seminarium. Länsstyrelsernas möjliga samarbetsområden inom klimatanpassning. Anpassning till förändrat klimat Malmö den 20-21 april 2010

SMHI/SGI-seminarium. Länsstyrelsernas möjliga samarbetsområden inom klimatanpassning. Anpassning till förändrat klimat Malmö den 20-21 april 2010 SMHI/SGI-seminarium Anpassning till förändrat klimat Malmö den 20-21 april 2010 Länsstyrelsernas nätverk om klimatanpassning Diskussion och workshop om framtida samarbetsområden Klimatanpassningssamordnarnas

Läs mer

Blekinge. Vilket speciellt resmål eller plats skulle ni helst åka till i Sverige under sommaren?

Blekinge. Vilket speciellt resmål eller plats skulle ni helst åka till i Sverige under sommaren? Blekinge Dalarna Östergötland Örebro Västra Götaland Västmanland Västernorrland Västerbotten Värmland Uppsala Södermanland Stockholm Skåne Norrbotten Kronoberg Kalmar Jönköping Jämtland Halland Gävleborg

Läs mer

Svarsöversikt Länsrapporten 2013. Länsstyrelsernas del

Svarsöversikt Länsrapporten 2013. Länsstyrelsernas del Svarsöversikt Länsrapporten 2013 Länsstyrelsernas del Tillsyn enligt alkohollagen (2010:1622) 2 (140) Tolkningshjälp av tabeller Exempel 1: Fråga 8.2. Vilka områden omfattade denna samverkan? Tillsyn över

Läs mer

Hur representativa är politikerna? En undersökning gjord av Sveriges Radio. Statistik för Dalarnas län.

Hur representativa är politikerna? En undersökning gjord av Sveriges Radio. Statistik för Dalarnas län. KÖNSFÖRDELNING: siffror för länet: - Kvinnor: 37 % - Män: 63 % - Kvinnor: 39 % - Män: 61 % - Kvinnor: 42 % - Män: 58 % - Kvinnor: 36 % - Män: 64 % - Kvinnor: 51 % - Män: 49 % - Kvinnor: 40 % - Män: 60

Läs mer

YH - antal platser med avslut

YH - antal platser med avslut YH - antal platser med avslut 2017-2023 Ekonomi, administration och försäljning Teknik och tillverkning Samhällsbyggnad och byggteknik Data/IT Hälso- och sjukvård samt socialt arbete Hotell, restaurang

Läs mer

Skogsmarksfastighetspriser och statistik för olika regioner

Skogsmarksfastighetspriser och statistik för olika regioner Skogsmarksfastighetspriser och statistik för olika regioner LRF Konsult är Sveriges största mäklare för skogsfastigheter och producerar fortlöpande prisstatistik på området. Prisstatistiken grundas på

Läs mer

Är du orolig för att du i framtiden inte kommer att klara dig på din pension? Undersökning från Länsförsäkringar november 2010

Är du orolig för att du i framtiden inte kommer att klara dig på din pension? Undersökning från Länsförsäkringar november 2010 Är du orolig för att du i framtiden inte kommer att klara dig på din pension? Undersökning från Länsförsäkringar november 2010 1 Sammanfattning 1 (2) En tredjedel av de svenskar som inte redan är pensionärer

Läs mer

Patienters tillgång till psykologer

Patienters tillgång till psykologer Patienters tillgång till psykologer - en uppföljande kartläggning av landets vårdcentraler 2011 - genomförd av Sveriges Psykologförbund 2011 2011-12-14 Syfte och genomförande Psykologförbundet har gjort

Läs mer

Förslag till Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter om statliga myndigheters informationssäkerhet

Förslag till Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter om statliga myndigheters informationssäkerhet samhällsskydd och beredskap REMISS 1 (5) Avdelningen för risk- och sårbarhetsreducerande arbete Verksamheten för samhällets informations- och cybersäkerhet Ert datum Er referens Helena Andersson 073-026

Läs mer

Rapport från Soliditet Inkomstutveckling 2008

Rapport från Soliditet Inkomstutveckling 2008 Rapport från Soliditet Inkomstutveckling 2008 September 2009 Rapport från Soliditet: Inkomstutveckling 2008 Soliditets granskning av totalt 5,4 miljoner deklarationer, motsvarande cirka 75 procent av samtliga

Läs mer

FASTIGHETSFAKTA. Kvartalsrapport

FASTIGHETSFAKTA. Kvartalsrapport FASTIGHETSFAKTA Lantmäteriet ger regelbundet ut sammanställningar med fakta och grafik om hur ägandet och användandet av Sverige ser ut och har förändrats över tid. Kvartalsrapport O1:2016 SVERIGES SMÅHUS:

Läs mer

Statistikbilder. för december 2016

Statistikbilder. för december 2016 Statistikbilder för december 206 i december 206 som andel (%) av den registerbaserade arbetskraften 6 64 år = 6,7 % = 6,8 8,8 % = 8,9 % Genomsnitt för Riket +/- procentenhet O W S Z T E X U D F N G H K

Läs mer

Individuell löneutveckling landsting

Individuell löneutveckling landsting Individuell löneutveckling landsting Definitionen av individuell löneutveckling är att medlemmen båda åren registreras på samma befattning, befattningsnivå samt i samma region. Tabellen är sorterad enligt

Läs mer

Polismyndigheternas tillståndsprövning och tillsynsverksamhet enligt lagen (1988:868) om brandfarliga och explosiva varor

Polismyndigheternas tillståndsprövning och tillsynsverksamhet enligt lagen (1988:868) om brandfarliga och explosiva varor Polismyndigheternas tillståndsprövning och tillsynsverksamhet enligt lagen (1988:868) om brandfarliga och explosiva varor Årsredovisning 2008 MSB:s kontaktperson: Helen Cerwall, 010-240 53 42 2 3 Innehållsförteckning

Läs mer

Viktigt vid val av pensionsförvaltare. Undersökning av Länsförsäkringar 2009

Viktigt vid val av pensionsförvaltare. Undersökning av Länsförsäkringar 2009 Viktigt vid val av pensionsförvaltare Undersökning av Länsförsäkringar 2009 Sammanfattning Vad av följande är viktigt vid val av pensionsförvaltare av avtalspension? På frågan vad som är viktigt vid val

Läs mer

Hur många elever berörs av ett vinstförbud i skolan?

Hur många elever berörs av ett vinstförbud i skolan? Hur många elever berörs av ett vinstförbud i skolan? Frågan om ett eventuellt vinstförbud för privata aktörer i välfärden är en fråga som kommer att diskuteras under Socialdemokraternas partikongress den

Läs mer

Vem vill du ska få värdet av din pension om du avlider innan du hinner gå i pension? Undersökning från Länsförsäkringar Hösten 2009

Vem vill du ska få värdet av din pension om du avlider innan du hinner gå i pension? Undersökning från Länsförsäkringar Hösten 2009 Vem vill du ska få värdet av din pension om du avlider innan du hinner gå i pension? Undersökning från Länsförsäkringar Hösten 2009 Sammanfattning 87 procent av dem som har avtalspension betald av arbetsgivaren

Läs mer

Gemensam myndighetsdialog för verksamhetsåret 2010

Gemensam myndighetsdialog för verksamhetsåret 2010 Gemensam myndighetsdialog för verksamhetsåret 2010 Halmstad 15 april 2011 Underlag till dialogen Berörda departement har inkommit med bedömningar av länsstyrelsernas arbete utifrån återrapporteringen i

Läs mer

Miljöteknikföretag i Gävleborg

Miljöteknikföretag i Gävleborg Miljöteknikföretag i Gävleborg All data som ligger till grund för presentationen är hämtad från Vinnovas analys VA 2013:06, Företag inom miljötekniksektorn 2007-2011. (2014 har Green Business Region definierat

Läs mer

Fred kris krig Lagstiftning ur kommuners och landstings perspektiv

Fred kris krig Lagstiftning ur kommuners och landstings perspektiv Fred kris krig Lagstiftning ur kommuners och landstings perspektiv Marika Ericson En kort session om lagstiftning Från totalförsvar till krisberedskap och nu? Lagar och förordningar ansvar och uppgifter

Läs mer

Mottagande av nyanlända flyktingar och ensamkommande barn

Mottagande av nyanlända flyktingar och ensamkommande barn KOMPENDIUM Mottagande av nyanlända flyktingar och ensamkommande barn Dialogmöte, februari 2014 Danderyd Vaxholm Sundbyberg Lidingö Innehåll Flyktingmottagning i förhållande till befolkning Flyktingmottagning

Läs mer

Mäklarinsikt 2013:1 Uppsala län

Mäklarinsikt 2013:1 Uppsala län Uppsala län Mäklarinsikt 2013:1 Uppsala län Undersökningen genomfördes mellan den 20 februari och 17 mars 2013. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1 508 fastighetsmäklare.

Läs mer

Kommunernas krisberedskap - uppföljningsprocessen

Kommunernas krisberedskap - uppföljningsprocessen Kommunernas krisberedskap - uppföljningsprocessen Överenskommelsen, MSB SKL Uppgifter enligt LEH Risk- och sårbarhetsanalyser (RSA) Planering inför extraordinära händelser Geografiskt områdesansvar Utbildning

Läs mer

Finanskrisens påverkan på sparande, amorteringar och lån. Undersökning från Länsförsäkringar Hösten 2009

Finanskrisens påverkan på sparande, amorteringar och lån. Undersökning från Länsförsäkringar Hösten 2009 Finanskrisens påverkan på sparande, amorteringar och lån Undersökning från Länsförsäkringar Hösten 2009 Sammanfattning 86 procent av bolånetagarna i Sverige gör ingenting särskilt med anledning av finanskrisen

Läs mer

Individuell löneutveckling landsting

Individuell löneutveckling landsting Individuell löneutveckling landsting Definitionen av individuell löneutveckling är att medlemmen båda åren registreras på samma befattning, befattningsnivå samt i samma region. Tabellen är sorterad enligt

Läs mer

Lönestatistik 2014 Individuell löneutveckling landsting

Lönestatistik 2014 Individuell löneutveckling landsting Lönestatistik Individuell löneutveckling landsting Definitionen av individuell löneutveckling är att medlemmen båda åren registreras på samma befattning, befattningsnivå samt i samma region. Tabellen är

Läs mer

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 1 (10) Anvisningar om hur statlig ersättning för kommunernas krisberedskap får användas

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 1 (10) Anvisningar om hur statlig ersättning för kommunernas krisberedskap får användas samhällsskydd och beredskap 1 (10) Anvisningar om hur statlig ersättning för kommunernas krisberedskap får användas samhällsskydd och beredskap 2 (10) Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 2. Exempel

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:1 Örebro län

Mäklarinsikt 2014:1 Örebro län Örebro län Mäklarinsikt 2014:1 Örebro län Undersökningen genomfördes mellan den 10-21 februari 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1 274 fastighetsmäklare. I

Läs mer

Etablering och konkurrens på primärvårdsmarknaden om kvalitetsdriven konkurrens och ekonomiska villkor. Regeringsuppdrag S2013/5937/FS (delvis)

Etablering och konkurrens på primärvårdsmarknaden om kvalitetsdriven konkurrens och ekonomiska villkor. Regeringsuppdrag S2013/5937/FS (delvis) Etablering och konkurrens på primärvårdsmarknaden om kvalitetsdriven konkurrens och ekonomiska villkor Regeringsuppdrag S2013/5937/FS (delvis) Vårt uppdrag Konkurrensverket ska se över hur etablering av

Läs mer

Biodling, gårdsbutiker och gårdsnära livsmedelsproduktion

Biodling, gårdsbutiker och gårdsnära livsmedelsproduktion Biodling, gårdsbutiker och gårdsnära livsmedelsproduktion Bakgrund LRF har i samarbete med företaget, söktjänsten, Gårdsnära tagit fram antalet företag med biodling, gårdsbutik samt egen livsmedelsproduktion

Läs mer

Länsstyrelsernas redovisning av insatser för fisketillsyn 2013

Länsstyrelsernas redovisning av insatser för fisketillsyn 2013 1/5 PM Datum Dnr Mottagare 2014-12-05 586-14 Länsstyrelserna Handläggare Direkt Stig Thörnqvist 010-698 62 65 Avdelningen för Fiskförvaltning stig.thornqvist@havochvatten.se Länsstyrelsernas redovisning

Läs mer

Mäklarinsikt 2015:1 Uppsala län

Mäklarinsikt 2015:1 Uppsala län Uppsala län Mäklarinsikt 2015:1 Uppsala län Undersökningen genomfördes mellan den 13 november och 2 december 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1036 fastighetsmäklare.

Läs mer

Källsortering vanligaste miljöåtgärden bland svenskarna. Undersökning av Länsförsäkringar 2008

Källsortering vanligaste miljöåtgärden bland svenskarna. Undersökning av Länsförsäkringar 2008 Källsortering vanligaste miljöåtgärden bland svenskarna Undersökning av Länsförsäkringar 2008 Sammanfattning Mer än 9 av 10 svenskar uppger att de källsorterar papper och glas. Den näst vanligaste miljöåtgärden

Läs mer

Mäklarinsikt 2013:1 Jönköpings län

Mäklarinsikt 2013:1 Jönköpings län Jönköpings län Mäklarinsikt 2013:1 Jönköpings län Undersökningen genomfördes mellan den 20 februari och 17 mars 2013. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1 508

Läs mer

Sammanställning av Länsstyrelserna bredbandsrapportering avseende 2011

Sammanställning av Länsstyrelserna bredbandsrapportering avseende 2011 PROMEMORIA Datum Vår referens Sida 2012-04-27 PTS-ER-2012:18 1(6) Konsumentmarknadsavdelningen Anna Wibom Tina Stukan Bilaga 1 Sammanställning av Länsstyrelserna bredbandsrapportering avseende 2011 Följande

Läs mer

Kömiljarden resultatet. Socialdepartementet

Kömiljarden resultatet. Socialdepartementet Kömiljarden 2009 - resultatet Kömiljarden 2009 - bakgrund Lanserades i Budgetpropositionen i september 2008 450 miljoner att dela på för de landsting som klarar att erbjuda 80 procent av patienterna besök

Läs mer

Uppföljning och utvärdering av MSB:s regelbundna samverkanskonferenser på nationell nivå

Uppföljning och utvärdering av MSB:s regelbundna samverkanskonferenser på nationell nivå MSB-51.1 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap PM 1 (8) SI-SAM Fredrik Djurklou & Maria Pålsson 0722035873/0725203366 fredrik.djurklou@msb.se maria.palsson@msb.se Uppföljning och utvärdering av MSB:s

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:1 Kalmar län

Mäklarinsikt 2014:1 Kalmar län Kalmar län Mäklarinsikt 2014:1 Kalmar län Undersökningen genomfördes mellan den 10-21 februari 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1 274 fastighetsmäklare. I

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:1 Stockholms län

Mäklarinsikt 2014:1 Stockholms län Stockholms län Mäklarinsikt 2014:1 Stockholms län Undersökningen genomfördes mellan den 10-21 februari 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1 274 fastighetsmäklare.

Läs mer

Småföretagare får låg pension

Småföretagare får låg pension Datum 2011-11-xx Sid 1(5) Småföretagare får låg pension Sveriges småföretagare har inga stora summor att vänta sig i allmän pension. Deras inkomstuppgifter i dag kommer inte att ge mer än runt 12 000 kr

Läs mer

Tabell 1:8. Total utlåning efter län. Antal i 1000-tal.

Tabell 1:8. Total utlåning efter län. Antal i 1000-tal. Tabell 1:8. Total utlåning efter län. i 1000-tal. Andel utlån av samtliga utlån (%) Utlån till verks. där reg. ej sker Fjärrlån Inlånade Utlånade Riket 69 892 58 462 11 430 83,6 16,4 3 394 419 384 Skåne

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:1 Västmanlands län

Mäklarinsikt 2014:1 Västmanlands län Västmanlands län Mäklarinsikt 2014:1 Västmanlands län Undersökningen genomfördes mellan den 10-21 februari 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1 274 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:1 Skåne län

Mäklarinsikt 2014:1 Skåne län Skåne län Mäklarinsikt 2014:1 Skåne län Undersökningen genomfördes mellan den 10-21 februari 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1 274 fastighetsmäklare. I Skåne

Läs mer

Sörmland som länsregion Regionstyrelsens konferens

Sörmland som länsregion Regionstyrelsens konferens Sörmland som länsregion Regionstyrelsens konferens 2017-03-30 Cristine Dahlbom Nygren, regiondirektör Regionförbundet Sörmland Catharina Frändberg, biträdande regiondirektör Regionförbundet Sörmland Eva

Läs mer

FASTIGHETSFAKTA. Kvartalsrapport

FASTIGHETSFAKTA. Kvartalsrapport FASTIGHETSFAKTA Lantmäteriet ger regelbundet ut sammanställningar med fakta och grafik om hur ägandet och användandet av Sverige ser ut och har förändrats över tid. Kvartalsrapport O3:2016 UTVECKLINGEN

Läs mer

Lag (1993:1742) och förordning (1993:1745) om skydd för landskapsinformation

Lag (1993:1742) och förordning (1993:1745) om skydd för landskapsinformation Lag (1993:1742) och förordning (1993:1745) om skydd för landskapsinformation Bestämmelser om Krav på tillstånd för: sjömätning fotografering och liknande registrering från luftfartyg upprättande av databaser

Läs mer

2 bilagor. Medlen ska betalas ut engångsvis utan rekvisition. Regeringens beslut. Regeringsbeslut III: S2017/00840/FS (delvis)

2 bilagor. Medlen ska betalas ut engångsvis utan rekvisition. Regeringens beslut. Regeringsbeslut III: S2017/00840/FS (delvis) Regeringsbeslut III:5 2017-02-09 S2017/00840/FS (delvis) Socialdepartementet Kammarkollegiet Box 2218 103 15 Stockholm Uppdrag att utbetala medel till landstingen i enlighet med överenskommelsen Ökad tillgänglighet

Läs mer

Mäklarinsikt 2016:3 Södermanlands län

Mäklarinsikt 2016:3 Södermanlands län Södermanlands län Mäklarinsikt 2016:3 Södermanlands län Undersökningen genomfördes mellan den 17 maj och 10 juni 2016. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 748 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2016:3 Västernorrlands län

Mäklarinsikt 2016:3 Västernorrlands län Västernorrlands län Mäklarinsikt 2016:3 Västernorrlands län Undersökningen genomfördes mellan den 17 maj och 10 juni 2016. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 748 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2016:3 Västmanlands län

Mäklarinsikt 2016:3 Västmanlands län Västmanlands län Mäklarinsikt 2016:3 Västmanlands län Undersökningen genomfördes mellan den 17 maj och 10 juni 2016. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 748 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2016:3 Norrbottens län

Mäklarinsikt 2016:3 Norrbottens län Norrbottens län Mäklarinsikt 2016:3 Norrbottens län Undersökningen genomfördes mellan den 17 maj och 10 juni 2016. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 748 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2016:3 Blekinge län

Mäklarinsikt 2016:3 Blekinge län Blekinge län Mäklarinsikt 2016:3 Blekinge län Undersökningen genomfördes mellan den 17 maj och 10 juni 2016. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 748 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2016:3 Hallands län

Mäklarinsikt 2016:3 Hallands län Hallands län Mäklarinsikt 2016:3 Hallands län Undersökningen genomfördes mellan den 17 maj och 10 juni 2016. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 748 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2016:3 Jönköpings län

Mäklarinsikt 2016:3 Jönköpings län Jönköpings län Mäklarinsikt 2016:3 Jönköpings län Undersökningen genomfördes mellan den 17 maj och 10 juni 2016. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 748 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2016:3 Skåne län

Mäklarinsikt 2016:3 Skåne län Skåne län Mäklarinsikt 2016:3 Skåne län Undersökningen genomfördes mellan den 17 maj och 10 juni 2016. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 748 fastighetsmäklare. I

Läs mer

Mäklarinsikt 2016:3 Uppsala län

Mäklarinsikt 2016:3 Uppsala län Uppsala län Mäklarinsikt 2016:3 Uppsala län Undersökningen genomfördes mellan den 17 maj och 10 juni 2016. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 748 fastighetsmäklare.

Läs mer

Pressmeddelande. december 2013

Pressmeddelande. december 2013 Pressmeddelande december 2013 Uppsala Stockholm Halland Stockholm Halland Jönköping Dalarna Västra Götaland Kalmar Jämtland Norrbotten Kronoberg Gotland Kronoberg Gotland Örebro Värmland Skåne Gävleborg

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:1 Gotlands län

Mäklarinsikt 2014:1 Gotlands län Gotlands län Mäklarinsikt 2014:1 Gotlands län Undersökningen genomfördes mellan den 10-21 februari 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1 274 fastighetsmäklare.

Läs mer

Rapport från Soliditet. Svenskarnas skulder hos Kronofogden April 2009

Rapport från Soliditet. Svenskarnas skulder hos Kronofogden April 2009 Rapport från Soliditet Svenskarnas skulder hos Kronofogden April 2009 Rapport från Soliditet: Svenskarnas skulder hos Kronofogden Studien i sammandrag: 360 941 personer har skuldsaldo hos Kronofogdemyndigheten.

Läs mer

Resultat. Politikerpanelen - Kommun. Demoskop 2012/2013

Resultat. Politikerpanelen - Kommun. Demoskop 2012/2013 Resultat Politikerpanelen - Kommun Demoskop 2012/2013 Om politikerpanelen Politikerpanelen är ett årligen återkommande instrument där Demoskop speglar utvecklingen i Sveriges kommuner, landsting och regioner

Läs mer

Mäklarinsikt 2016:3 Gävleborgs län

Mäklarinsikt 2016:3 Gävleborgs län Gävleborgs län Mäklarinsikt 2016:3 Gävleborgs län Undersökningen genomfördes mellan den 17 maj och 10 juni 2016. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 748 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2016:3 Kronobergs län

Mäklarinsikt 2016:3 Kronobergs län Kronobergs län Mäklarinsikt 2016:3 Kronobergs län Undersökningen genomfördes mellan den 17 maj och 10 juni 2016. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 748 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2016:3 Jämtlands län

Mäklarinsikt 2016:3 Jämtlands län Jämtlands län Mäklarinsikt 2016:3 Jämtlands län Undersökningen genomfördes mellan den 17 maj och 10 juni 2016. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 748 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2016:3 Gotlands län

Mäklarinsikt 2016:3 Gotlands län Gotlands län Mäklarinsikt 2016:3 Gotlands län Undersökningen genomfördes mellan den 17 maj och 10 juni 2016. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 748 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2016:3 Kalmar län

Mäklarinsikt 2016:3 Kalmar län Kalmar län Mäklarinsikt 2016:3 Kalmar län Undersökningen genomfördes mellan den 17 maj och 10 juni 2016. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 748 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2016:3 Dalarnas län

Mäklarinsikt 2016:3 Dalarnas län Dalarnas län Mäklarinsikt 2016:3 Dalarnas län Undersökningen genomfördes mellan den 17 maj och 10 juni 2016. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 748 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2016:3 Stockholms län

Mäklarinsikt 2016:3 Stockholms län Stockholms län Mäklarinsikt 2016:3 Stockholms län Undersökningen genomfördes mellan den 17 maj och 10 juni 2016. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 748 fastighetsmäklare.

Läs mer