4.7. Att kommunicera i kris. Målgrupper

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "4.7. Att kommunicera i kris. Målgrupper"

Transkript

1 Att kommunicera i kris Information om en kris ska snabbt nå allmänheten, medarbetare inom Region Skåne och de samverkande organisationer som berörs. Vid en kris kan det behöva kallas in extra kommunikatörsresurser på såväl central som på lokal nivå. För att en kris ska kunna hanteras på ett bra sätt, är det viktigt att medarbetare i Region Skåne informeras om krisen på ett så tidigt stadium som möjligt. Kommunikationen vid en kris eller katastrof ska, i enlighet med Region Skånes kommunikationspolicy, vara: 4.7 Öppen Lättillgänglig Snabb Aktiv Trovärdig Begriplig Målgruppsanpassad Syftet med kommunikationen är att tillhandahålla saklig och uppdaterad information om krisen och verka för att ge bästa möjliga förståelse för situationen och dess konsekvenser, så att de som hanterar krisen och den som berörs får bästa möjliga förutsättningar att fatta beslut inom de områden man har ansvar för eller berörs av. Information om en kris kan komma från regiondirektören, koncernledningen, RMKL, Region Skånes förvaltningar eller en skadeplats, och kommuniceras genom KiB/kommunikatören i RMKL. I samtliga fall stämmer KiB/kommunikatören i RMKL av information och budskap med berörd förvaltnings kommunikatör och chef RMKL. Kommunikatören i en förvaltning stämmer av information och budskap med sin förvaltningschef. Målgrupper Interna Regionledningen Regionstyrelsen Regiondirektören och koncernledningen Förvaltningschefer Region Skånes kommunikatörer Förtroendevalda inom Region Skåne Medarbetare Fackliga organisationer Externa Media Skånes invånare Kunder: patienter, resenärer, evenemangsbesökare med flera Anhöriga Näringsliv och andra intressenter Regioner i omvärlden

2 4.8 Samverkanspartners Polisen Räddningstjänsten Länsstyrelsen Kommunerna Andra berörda myndigheter och organisationer Kanaler Interna KiB/kommunikatör RMKL samt i förekommande fall särskilt inkallad kommunikatör med ansvar för intern information Region Skånes kommunikatörer Region Skånes förvaltningschefer Region Skånes säkerhetsansvariga Region Skånes interna webbplatser Andra elektroniska kanaler som sms-kedjor, e-postlistor Telefonkonferenser Telefonväxlar vid berörda förvaltningar Möten Externa Media KiB/kommunikatör RMKL samt i förekommande fall särskilt inkallade kommunikatörer med ansvar för extern information/press samt för webb. Region Skåne kommunikatörer Pressmeddelanden, presskonferenser och andra mediekontakter Region Skånes centrala och lokala webbplatser Telefonväxlar vid berörda förvaltningar KrisSam Viktigt meddelande till allmänheten Informationsmeddelande till allmänheten genom lokal radiokanal inom Sveriges Radio Möten

3 Verktyg VMA Viktigt meddelande till allmänheten och informationsmeddelande till allmänheten När en fara hotar eller när situationer uppstår som kan orsaka allvarliga störningar i viktiga samhällsfunktioner, kan allmänheten varnas genom varningssignalen»viktigt meddelande till allmänheten«. Det finns två typer av meddelanden: varnings- och informationsmeddelanden. En typ av varningsmeddelande är utomhuslarmet»viktigt meddelande«, som finns i vissa tätorter. Signalen används när människor snabbt måste varnas, till exempel vid utsläpp av giftig gas. Signalen är 7 sekunder lång och efterföljs av 14 sekunders tystnad under minst 2 minuter. När du hör signalen ska du gå inomhus, lyssna på radio, stänga fönster, dörrar och ventilation. VMA följs av signalen»faran över«som är en sekunders lång signal. Varningsmeddelande begärs hos SOS Alarm AB som förmedlar begäran till Sveriges Radios sändningsledning, som i sin tur skickar begäran vidare till medverkande radio- och tv-kanaler. Varningsmeddelande sänds omedelbart på begäran av behörig räddningsledare eller myndighet i situationer då omedelbar risk bedöms föreligga för skada på liv, egendom eller i miljön. Varningsmeddelandet sänds alltid i alla medverkande radio- och tv-kanaler. VMA kan endast begäras av personer med behörighet enligt gällande VMA-överenskommelser. Informationsmeddelande begärs på samma sätt som varningsmeddelande och sänds, dock utan krav på omedelbarhet, på begäran av behörig räddningsledare eller myndighet i situationer för att förebygga och begränsa skador på människor, egendom eller i miljön. Informationsmeddelandet kan begäras att bli sänt i alla medverkande radio- och tv-kanaler. Annan myndighetsinformation begärs hos antingen lokal radiokanal eller rikskanal via Sveriges Radios sändningsledning. Om Region Skåne snabbt behöver nå ut med ett informationsmeddelande till allmänheten sker det via RMKL. Följande personer/funktioner har behörighet att begära utsändning av myndighetsmeddelande enligt gällande VMA-överenskommelse från (Överenskommelsen gäller tills vidare. Listan reviderad ): 4.9 Räddningschef Polischef Räddningsledare Länsstyrelsen, enligt myndighetens beslut Kustbevakningen, enligt myndighetens beslut Luftfartsverket, enligt myndighetens beslut Rikspolisstyrelsen, enligt myndighetens beslut Räddningsverket, enligt myndighetens beslut Sjöfartsverket, enligt myndighetens beslut Jourhavande brandbefäl i kommunal räddningstjänst Jourhavande polismästare/polisbefäl Anläggningar som fått lässtyrelsens tillstånd att själva utlösa signalen

4 4.10 Webb Webben är en viktig kanal såväl före, under som efter en kris. Webben gör det möjligt att erbjuda flest målgrupper, interna som externa, snabb och samtidig information. Webben ökar också möjligheterna till samordnad kriskommunikation, såväl lokalt inom en organisation, som regionalt och nationellt. Krisberedskapsmyndigheten, KBM, rekommenderar i sina riktlinjer för offentliga webbplatser att myndigheten/organisationen presenterar sin krisinformation enligt följande 3 steg: Steg 1, normalläge beskriver läget före krisen, steg 2 3 beskriver läget under krisen. Steg 1 I normalläge, när det inte råder någon kris, presenterar Region Skåne sin roll och sina ansvarsområden i samband med kris. Informationen visas under en särskild rubrik i huvudnavigeringen på Rubriken visas som en»flik«med namnet Krisinformation. Exempel på innehåll under rubriken Krisinformation: Region Skånes ansvarsområde vid olika kriser. Beskriver vilken roll Region Skåne har, hur Region Skåne ska agera vid en kris och vilket stöd som finns att få. Kontaktuppgifter till Region Skånes krisberedskapssamordnare eller andra relevanta funktioner. Länkar till andra relevanta kontakter. Krisberedskapsmyndigheten presenterar en lista över aktörer som det kan vara aktuellt att länka till i olika krissituationer, se Plats för pressmeddelande Steg 2 Vid mindre kris aktiveras en förberedd struktur på Krisinformationssidorna. Som förstärkning presenteras länk och eventuellt en puff/nyhet till Krisinformationssidorna på startsidan på Vid behov kan startsidan rensas från bilder och andra informationselement som kan vara i vägen för att krisinformationen ska nå fram. Steg 3 Vid allvarlig kris eller katastrof aktiveras en särskild startsida; kriswebben. På denna samlas Region Skåne krisinformation och webbplatsen ersätter helt den ordinarie startsidan på Som förstärkning visas även ett annat sidhuvud (med nedtonade färger). I övrigt utformas krissidorna så att de upplevs som en del av den ordinarie webbplatsen. Valet mellan en särskild startsida och en separat webbplats avgörs av vilken händelsen är och hur den utvecklas. Informationsbehovet hos våra målgrupper samt hur stor belastning i antal besök sidan kan få vid en kris är också avgörande för om en separat webbplats är att föredra. KiB, eller den KiB utser, är den som har mandatet att aktivera den förberedda strukturen i steg 2 samt den särskilda startsidan i steg 3. Förvaltningarnas webbplatser På Region Skånes förvaltningars webbplatser ska motsvarande krisinformation finnas. Sökvägen till Krisinformationen ska vara densamma oavsett vilken förvaltning besökaren valt. Det ska därför finnas en särskild flik i huvudnavigeringen som heter Krisinformation, alternativt en»knapp«väl synlig på förvaltningens

5 startsida. Innehållet på Krisinformationssidorna ska vara detsamma som på den centrala webbplatsen kompletterad med förvaltningens lokala information. WIS är ett nationellt webbaserat informationssystem som underlättar informationsdelning mellan anslutna aktörer i det svenska krishanteringssystemet före, under och efter en kris. Krisberedskapsmyndigheten, ett antal kommuner, länsstyrelser, landsting/regioner och centrala myndigheter är aktörer i WIS. WIS är ett viktigt verktyg i krishanteringsarbetet inom RMKL. Huvudfunktionerna i systemet är att dela dagboksinformation mellan aktörer och att koppla information från andra aktörer till sin egen aktörsdagbok. Systemet möjliggör också delning av information internt, inom en aktör. Genom att dela information om aktuellt läge vid kriser kan aktörer samordna hanteringen av krisen och informationen till allmänheten på ett bättre sätt. Genom att använda WIS får aktörerna snabbt en samlad lägesuppfattning vid en kris, vilket i sin tur ger krisledningar bra beslutsunderlag som gör att insatser och information lättare och bättre kan samordnas mellan berörda aktörer. KrisSam Skåne är ett webbaserat krisinformationssystem som används vid sådana händelser där allmänheten behöver och önskar information om rådande läge. KrisSam handlar om samverkan i kris, och ett antal kommuner, myndigheter och organisationer i länet är aktörer i KrisSam. KrisSam är uppbyggt med hjälp av en telefonilösning och internet. Telefonilösningen fungerar som en gemensam växel med ett telefonnummer som allmänheten ringer vid en allvarlig händelse eller kris som inträffat i Skåne. Telefonisystemet aktiveras när en ansvarig redaktör aktiverar KrisSam. Redaktören ansluter sedan ett antal kommunikatörer som kan svara på frågor från allmänheten. Inom Region Skåne sker aktiveringen genom RMKL. Kommunikatörerna tillhör olika aktörer som är anslutna till KrisSam Skåne, och kan fysiskt vara placerade var som helst där de har tillgång till telefon och dator. Via datorn får kommunikatörerna fortlöpande information från redaktörerna för vidarebefordran till allmänheten. I Skåne finns tillgång till såväl redaktörer som kommunikatörer som utbildas och övas regelbundet Pressmeddelande Även om situationen inte är så krisartad att det finns anledning att gå ut via media med ett viktigt meddelande till allmänheten (VMA), är media en viktig kanal i händelse av kris. Det kan ske med hjälp av pressmeddelanden eller direkta telefonsamtal. I båda fallen kan följande mall tjäna som verktyg. På nästa sida finns en mall för hur pressmeddelande kan se ut. Efter en kris Större kommunikationsinsatser i samband med kris eller katastrof som berör Region Skåne ska utvärderas. Utvärderingen av Region Skånes kommunikationsinsatser vid en större kris baseras på loggböcker samt på redogörelser från personer som tjänstgjort i RMKL och vid berörd förvaltning under den aktuella krisen. En medieanalys över det som rapporterats om Region Skånes insatser under krisen ska också göras. Den KiB/kommunikatör i RMKL som varit i tjänst under krisen ansvarar för att en utvärdering av kommunikationsinsatserna görs. Rapport ska därefter skickas ut till riktade grupper inom Region Skåne.

Kriskommunikationsplan

Kriskommunikationsplan Styrdokument 1(18) 2013-03-06 KS 2013/170 Kriskommunikationsplan Plan för Kumla kommuns kriskommunikation vid extraordinära händelser och kriser Antagen av kommunstyrelsen 2013-03-06 och ersätter tidigare

Läs mer

RIKTLINJE. Informationsplan vid krisledning. Antagen av kommunfullmäktige den 20 juni 2012

RIKTLINJE. Informationsplan vid krisledning. Antagen av kommunfullmäktige den 20 juni 2012 Informationsplan vid krisledning Antagen av kommunfullmäktige den 20 juni 2012 Ändringar införda till och med KF, 111/2013 Innehållsförteckning Inledning... 2 Informationspolicy... 2 Organisation av informationsarbetet...

Läs mer

Regional Krisinformationsplan för Landstinget i Kalmar län

Regional Krisinformationsplan för Landstinget i Kalmar län Regional Krisinformationsplan för Landstinget i Kalmar län Säkerhets- och beredskapsenheten Fastställd av Landstingsstyrelsen 2008-XX-XX 1 Förord Landstinget har en omfattande informationsskyldighet gentemot

Läs mer

Kriskommunikationsplan

Kriskommunikationsplan Upprättad av Mark Boustedt, tf presschef Granskad av Monika Samuelsson, kommunikationsdirektör Fastställd av Carina Clemin, beredskapschef Reviderad den 2012-02-06 Version Dnr Kriskommunikationsplan kommunikationsinsatser

Läs mer

KOMMUNAL 016.2 FÖRFATTNINGSSAMLING Kf 2010-02-23, 12 Sida 1 av 26 KRISLEDNINGSPLAN FÖR MARKS KOMMUN

KOMMUNAL 016.2 FÖRFATTNINGSSAMLING Kf 2010-02-23, 12 Sida 1 av 26 KRISLEDNINGSPLAN FÖR MARKS KOMMUN Kf 2010-02-23, 12 Sida 1 av 26 KRISLEDNINGSPLAN FÖR MARKS KOMMUN Kf 2010-02-23, 12 Sida 2 av 26 Innehållsförteckning Del 1 Grunder 3 Bakgrund och syfte... 3 Tillämpning... 3 Roller och ansvar... 3 Uppbyggnad...

Läs mer

Riktlinje för ledning och information vid extraordinära händelser i fredstid samt vid höjd beredskap

Riktlinje för ledning och information vid extraordinära händelser i fredstid samt vid höjd beredskap Riktlinje 2007-11-27 Riktlinje för ledning och information vid extraordinära händelser i fredstid samt vid höjd beredskap Diarienummer KS-345/2011 Beslutad av kommunstyrelsen den 27 november 2007. Reviderade

Läs mer

Kriskommunikationsplan Båstads kommun

Kriskommunikationsplan Båstads kommun Kriskommunikationsplan Båstads kommun Januari 2014 Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 1.1 Bakgrund... 3 1.2 Mål... 3 1.3 Syfte... 3 1.4 Målgrupper... 3 2. Uppdraget... 5 2.1 Krisinformationsorganisationen...

Läs mer

Rakelhandboken. För dig som vill veta hur Rakelsystemet fungerar och används

Rakelhandboken. För dig som vill veta hur Rakelsystemet fungerar och används Rakelhandboken För dig som vill veta hur Rakelsystemet fungerar och används Rakelhandboken För dig som vill veta hur Rakelsystemet fungerar och används Rakelhandboken För dig som vill veta hur Rakelsystemet

Läs mer

Krisberedskap för hälsoskydd och objektinriktat smittskydd

Krisberedskap för hälsoskydd och objektinriktat smittskydd Krisberedskap för hälsoskydd och objektinriktat smittskydd Socialstyrelsen klassificerar sin utgivning i olika dokumenttyper. Denna publikation tillhör Underlag från experter och bygger på vetenskap och

Läs mer

VARUMÄRKESGUIDE REGION SKÅNE

VARUMÄRKESGUIDE REGION SKÅNE VARUMÄRKESGUIDE REGION SKÅNE UPPDATERAD JULI 2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Avsnitt 1...Varumärkespolicy Avsnitt 2...Kommunikationspolicy Avsnitt 3...Kommunikationsstrategi Avsnitt 4...Medieanvisningar Avsnitt

Läs mer

Krishanteringsplan/ program Upprättad och fastställd 2011-01-26

Krishanteringsplan/ program Upprättad och fastställd 2011-01-26 Krishanteringsplan/ program Upprättad och fastställd 2011-01-26 Sändlista Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Internt (Plan och Stabsinstruktion) Landshövding Länsråd Informationschef Stabschefer

Läs mer

Kommunikationsstrategi

Kommunikationsstrategi Kommunikationsstrategi 2011-2014 för Upplands-Bro kommun Sidan 1 av 9 1. INLEDNING... 3 2. BAKGRUND... 3 3. VÄRDEGRUND FÖR KOMMUNIKATION... 3 4. ÖVERGRIPANDE SYFTE MED KOMMUNIKATIONEN... 3 5. KANALSTRATEGI...

Läs mer

Gör så här om larmet går

Gör så här om larmet går Till boende i Hagfors kommun med omnejd November 2013 Gör så här om larmet går Information om verksamheterna vid Uddeholms AB och Metso Paper Sweden AB, Refiner Segments Risker Säkerhetsarbete Allmänhetens

Läs mer

Kommunikationspolicy. för Malmö stad. kommunikationspolicy

Kommunikationspolicy. för Malmö stad. kommunikationspolicy Kommunikationspolicy för Malmö stad kommunikationspolicy Innehåll Principer för god kommunikation i Malmö stad 4 Krav på kommunikationen 8 Organisation och ansvar 9 Intern kommunikation Extern kommunikation

Läs mer

Ledning och samverkan vid olyckor, kriser och andra händelser

Ledning och samverkan vid olyckor, kriser och andra händelser Ledning och samverkan vid olyckor, kriser och andra händelser en nulägesbeskrivning av MSB:s stöd METOD TEKNIK KOMPETENS Ledning och samverkan vid olyckor, kriser och andra händelser en nulägesbeskrivning

Läs mer

Handlingsprogram för säkerhet och beredskap

Handlingsprogram för säkerhet och beredskap Handlingsprogram för säkerhet och beredskap Ängelholms kommun 2008 Fastställt av kommunfullmäktige 2008-06-23, 120 2 (24) Innehållsförteckning Sammanfattning... 4 Inledning... 5 Bakgrund och syfte... 5

Läs mer

Så vill vi utveckla övningsverksamheten. en strategi för utveckling av generell krishanteringsförmåga i samhället. kbm rekommenderar 2006:3

Så vill vi utveckla övningsverksamheten. en strategi för utveckling av generell krishanteringsförmåga i samhället. kbm rekommenderar 2006:3 Så vill vi utveckla övningsverksamheten en strategi för utveckling av generell krishanteringsförmåga i samhället kbm rekommenderar 2006:3 kbm rekommenderar 2006:3 Så vill vi utveckla övningsverksamheten

Läs mer

Kommunikationspolicy. Fastställd av landstingsfullmäktige 2005-09-26. Kommunikationspolicy 1(12)

Kommunikationspolicy. Fastställd av landstingsfullmäktige 2005-09-26. Kommunikationspolicy 1(12) Kommunikationspolicy Fastställd av landstingsfullmäktige 2005-09-26 Kommunikationspolicy 1(12) Innehållsförteckning Landstinget Blekinge en kommunikativ organisation... 3 Policyns syfte... 3 Landstinget

Läs mer

Handlingsprogram för räddningstjänstverksamhet

Handlingsprogram för räddningstjänstverksamhet STYRDOKUMENT DATUM 2012-02-29 Handlingsprogram för räddningstjänstverksamhet Dokumenttyp Dokumentnamn Fastställd/upprättad Beslutsinstans Giltighetstid Handlingsprogram Dokumentansvarig Risk- o säkerhetssamordnaren

Läs mer

Var beredd. Handbok för kommunernas information i kriser och exceptionella situationer

Var beredd. Handbok för kommunernas information i kriser och exceptionella situationer Var beredd Handbok för kommunernas information i kriser och exceptionella situationer Arbetsgrupp: Jari Seppälä, informationsdirektör, Finlands Kommunförbund Tero Manninen, informationschef, Finlands Kommunförbund,

Läs mer

Vård- och omsorgsförvaltningens synpunkter/förslag till ändringar är markerade med över- respektive understruken text

Vård- och omsorgsförvaltningens synpunkter/förslag till ändringar är markerade med över- respektive understruken text 1 (5) Vår handläggare Geza Simon Vård- och omsorgsförvaltningens synpunkter/förslag till ändringar är markerade med över- respektive understruken text Katrineholm kommuns kommunikationspolicy Policy ett

Läs mer

Säker. tips och råd till dig som bor i Burlövs kommun. var dag

Säker. tips och råd till dig som bor i Burlövs kommun. var dag Säker tips och råd till dig som bor i Burlövs kommun var dag Hej! Med den här foldern vill vi informera dig om hur Burlövs kommun arbetar med trygghets- och säkerhetsfrågor. Vi vill också informera om

Läs mer

Nationell beredskapsplan för hanteringen av en kärnteknisk olycka

Nationell beredskapsplan för hanteringen av en kärnteknisk olycka 1 Nationell beredskapsplan för hanteringen av en kärnteknisk olycka Länsstyrelsen Strålsäkerhets myndigheten Nationell beredskapsplan Myndigheten för samhällskydd och beredskap Övriga myndigheter Innehåll

Läs mer

sociala medier), e-post och telefoni i Jönköpings kommun

sociala medier), e-post och telefoni i Jönköpings kommun Program för Internetnvändning (inklusive sociala medier), e-post och telefoni i 2010:510 kommunfullmäktige kommunstyrelsen övriga nämnder förvaltning Program för Internetnvändning (inklusive sociala medier),

Läs mer

Lathund för hantering av krissituationer

Lathund för hantering av krissituationer 2013-10-23 Lathund för hantering av krissituationer Denna lathund är framtagen som stöd för Svensk Scenkonsts medlemmar när de riskerar att hamna i ett mediedrev och i förlängningen en förtroendekris.

Läs mer

Trygghets- och säkerhetsprogram för Stockholms stad 2013-2016

Trygghets- och säkerhetsprogram för Stockholms stad 2013-2016 Trygghets- och säkerhetsprogram för Stockholms stad 2013-2016 Trygghets- och säkerhetsprogram för Stockholms stad 2013-2016 Fastställt av kommunfullmäktige april 2013 3 (31) Ett trygghets- och säkerhetsarbete

Läs mer

Dnr: 2014/700 rev. 2014-05-16 (rev. 2015-02-02) Nationella larmrutiner vid dammhaverier

Dnr: 2014/700 rev. 2014-05-16 (rev. 2015-02-02) Nationella larmrutiner vid dammhaverier Dnr: 2014/700 rev. 2014-05-16 (rev. 2015-02-02) Nationella larmrutiner vid dammhaverier Förord Syftet med enhetliga larmrutiner för de stora reglerade älvarna är att möjliggöra snabb och effektiv utalarmering

Läs mer

Utbildning och övning inom krisberedskapsområdet. inriktning och modell för planering. kbm rekommenderar 2007:3

Utbildning och övning inom krisberedskapsområdet. inriktning och modell för planering. kbm rekommenderar 2007:3 Utbildning och övning inom krisberedskapsområdet inriktning och modell för planering kbm rekommenderar 2007:3 kbm rekommenderar 2007:3 Utbildning och övning inom krisberedskapsområdet inriktning och modell

Läs mer

KRISHANTERINGSPLAN Nacka kommun Miljöenheten, 2012. Alice Ahoniemi M 2012-92 2013-08-23 Version 1.1 2013-08-23 13:07

KRISHANTERINGSPLAN Nacka kommun Miljöenheten, 2012. Alice Ahoniemi M 2012-92 2013-08-23 Version 1.1 2013-08-23 13:07 KRISHANTERINGSPLAN Nacka kommun Miljöenheten, 2012 Alice Ahoniemi M 2012-92 13:07 Miljöenheten ska ha: 1 Kopia på G:\MH\Miljöenheten 2 Medlemmar i krisledningsgruppen rekommenderas ha en version på datorns

Läs mer

Orkan över Skåne. 3 5 december 1999. Martin Winstrand

Orkan över Skåne. 3 5 december 1999. Martin Winstrand Orkan över Skåne 3 5 december 1999 1 Martin Winstrand Inledning 5 SOS Alarm 12 Allmänhetens behov av information och social kontakt 15 Radions roll 19 Televisionens roll 25 Kommuner och länsstyrelse 29

Läs mer