Kriskommunikationsplan

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kriskommunikationsplan"

Transkript

1 Upprättad av Mark Boustedt, tf presschef Granskad av Monika Samuelsson, kommunikationsdirektör Fastställd av Carina Clemin, beredskapschef Reviderad den Version Dnr Kriskommunikationsplan kommunikationsinsatser i regional och lokal krisledning

2 Innehållsförteckning 1 Kriskommunikationsplan 1.1 Om planen Mål Roller och ansvar Kommunikationsstrategi Målgrupper Kanaler Språk och översättningar Operativa arbetsuppgifter 2.1 Omedelbara insatser Löpande arbetsuppgifter och ansvar Checklistor 3.1 Dokumentation av arbetet Bedöm resursbehov och fördela av arbetsuppgifter för kommunikationsfunktionen Krisinformation till medarbetare och befolkning Upplysningscentralen Samordning med samverkande myndigheter Förmedling av kontakt från massmedia till berörda VMA - viktigt meddelande till allmänheten (15)

3 1 Kriskommunikationsplan 1.1 Om planen Denna plan anger hur Landstinget Gävleborgs kriskommunikation ska ske när den lokala eller regionala krisledningen är aktiverad. Krisledningen aktiveras lokalt efter beslut av den kirurgiska bakjouren, eller regionalt efter beslut av TiB, Tjänsteman i beredskap. Planen gäller för samtliga beredskapslägen vid en kris, dvs. stabsläge, förstärkningsläge eller katastrofläge. Övriga situationer är normalläge och hanteras av kommunikationsenheten vid koncernstaben och presstjänsten vid informationsenheten. Kommunikationsdirektören ansvarar för kriskommunikationsplanen och den förvaltas av koncernstabens kommunikationsenhet. 1.2 Mål Kriskommunikationen följer landstingets kommunikationspolicy och har som mål att: 1. Ge befolkningen möjlighet att hantera krissituationen rationellt och emotionellt. Det betyder bland annat att: Kommunikationen kännetecknas av empati, öppenhet, ansvarsfullhet och snabbhet. Budskapen är trovärdiga och enhetliga för att undvika missförstånd och onödig oro. Massmedia och befolkning ges snabbt och kontinuerligt information om krissituationen och dess utveckling. 2. Ge landstingets verksamheter möjligheter att ta sitt ansvar och vidta nödvändiga åtgärder för att hantera krissituationen. Det betyder bland annat att: Krisledning och berörda chefer och personal har tillräcklig information om situationen och om vilka åtgärder som behöver vidtas. Krisledning och berörda chefer och personal har tillräckligt underlag för att kunna hantera patienternas och anhörigas informationsbehov. 3 (15)

4 1.3 Roller och ansvar i den lokala katastrofledningen ansvarar för intern kommunikation Informationsfunktionen. Presstjänsten ansvarar för extern information till befolkning och massmedia. Extern och intern kommunikation sker i samråd mellan funktionerna. Om den regionala katastrofledningen aktiveras, bemannar kommunikationsenheten på koncernstaben och enhetschef på informationsenheten kommunikationsfunktionen och ansvarar för intern och extern kommunikation. Kommunikationsfunktionen ansvarar för att analysera, planera och genomföra nödvändiga insatser för att nå kommunikationsmålen. Insatserna stäms av med sjukvårdsledare, TiB eller motsvarande. Kommunikationsfunktionen utgör ett stöd för övriga funktioner i katastrofledning. Kommunikationsfunktionen aktiverar vid behov nödvändiga stödresurser för att kunna genomföra kommunikationsinsatserna. Kommunikationsfunktionen stöttar vid behov krisledningsnämnden. När både lokal och regional katastrofledning är aktiverad har kommunikationsfunktionen i regional katastrofledning huvudansvar, medan kommunikationsfunktionen i lokal katastrofledning finns som stödfunktion. 1.4 Kommunikationsstrategi Följande strategi ska genomsyra kriskommunikationen. 1. Primär informationskälla a. Katastrofledningen ska vara den primära informationskällan. Det skapar tolkningsföreträde, minskar ryktesspridning och dämpar eventuell oro. b. Informationen ska nå så många som möjligt på ett så säkert sätt som möjligt. 2. Skapa tillit och förtroende a. Kommunikationen ska vara proaktiv, snabb, pålitlig och empatisk. b. Informationen ska vara relevant och lättillgänglig. c. Lösningar och eventuella förbättringar ska utlovas d. Eventuella brister ska medges 1.5 Målgrupper Interna målgrupper: Landstingsstyrelse/krisledningsnämnd Regional katastrofledning, RKL alternativt lokala katastrofledningen, LKL. PKL psykiatrisk katastrofledning Landstingsdirektör Divisionschefer 4 (15)

5 Chefer i verksamheter som är direkt berörda av en kris Medarbetare i verksamheter som är direkt berörda av en kris Övriga chefer och medarbetare Externa målgrupper Personer direkt berörda av en händelse Anhöriga Befolkningen Massmedia Andra myndigheter o Länsstyrelsens krisledning o Kommunernas POSOM-grupper Andra organisationer o Intresseföreningar o Trossamfund 1.6 Kanaler Kommunikationen ska ske i etablerade och säkra kanaler. Hit räknas även Anhörigupplysningen som bör inrättas vid större förstärknings- och katastrofläge. Grunden för all kommunikation är linjeorganisationen, kompletterad med internoch externwebbarna och andra kanaler vid behov. Eftersom varje krissituation är unik ska alltid ett urval av kanaler göras. Exempel på interna kanaler: Chefslinjen Mejl Sms Möten, via telefon eller på plats Intranätet Plexus Exempel på externa kanaler o På startsidan o Särskild krissida/nödkanal o Pressmeddelanden Landstingets Anhörigupplysning, tel VMA viktigt meddelande till allmänheten 1177 Landstingets växel Massmedia o Lokalt o Riks Annonsering Kommunala webbsidor Massmedier, tryckt och på webb Mataffärers digitala skyltning Kollektivtrafik 5 (15)

6 Annonspelare 1.7 Språk och översättningar Behovet av tolktjänster, teckenspråk, ljudband ska bedömas för att säkerställa att informationen finns tillgänglig för alla berörda. 6 (15)

7 2 Operativa arbetsinsatser 2.1 Omedelbara arbetsinsatser 1 Påbörja dokumentation. Se checklista Få nuläget av TiB. 3 Bedöm vilka resurser som behövs från landstingets presstjänst/kommunikationsstab. Se checklista Fördela arbetsuppgifter inom landstingets presstjänst/kommunikationsstaben. Se checklista Bedöm om och hur eventuell avlösning av dig ska gå till. Se checklista Påbörja informationsarbete i samverkan med övriga i ledningsgruppen samt lokal sjukvårdsledare. 7 Kontakta vid behov webbredaktör inom landstinget. Se checklista Kontakta vid behov informationsansvarig på Länsstyrelse/Regionala krishanteringsrådet. Se checklista Kontakta vid behov SOS-alarm för information om VMA - Viktigt Meddelande till Allmänheten. Se checklista Jobba vidare enligt landstingets kriskommunikationsplan enligt beslutade arbetsuppgifter och checklistor. 7 (15)

8 2.2 Löpande arbetsuppgifter och ansvar 1 Stötta övriga stabsfunktioner i informations- och kommunikationsfrågor. 2 Analysera, planera och genomföra informations- och kommunikationsinsatser. Det sker enligt följande: 1. Analysera behov och möjligheter av informationsinhämtning a. Vilken information behövs för att klara uppdraget? b. Var finns den informationen? c. Vilka möjligheter har vi att få tag på den informationen? 2. Analysera behov och möjligheter av målgrupper och delgivning a. Vem behöver nås av information? b. Hur når vi dem? 3. Analysera behov och möjligheter av informationens frekvens, kanal och form a. Hur ofta ska vi gå ut med information? b. Var ska vi gå ut med informationen? c. Hur ska informationen presenteras? 4. Upprätta en kommunikationsplan så att informationsöverföringen blir tydlig och fungerar. a. Vad ska sägas? b. När ska det sägas? c. Till vem ska det sägas? d. Hur ska det sägas? e. Vem säger det? 5. Analysera konsekvenserna av de kommunikations- och informationsinsatser som görs och justera insatserna vid behov. a. Har målgruppen fått informationen? b. Har målgruppen förstått informationen? c. Har målgruppen agerat rätt efter informationen? 8 (15)

9 3 Checklistor 3.1 Dokumentation av arbetet 1. Inled omedelbart dokumentation av kommunikationsfunktionens arbete. 2. Dokumentationen ska utformas som en loggbok. 3. Följande ska anges: 1. Vilken åtgärd som har beslutats 2. När åtgärden ska genomföras 3. Vem som är målgrupp för åtgärden 4. Tidpunkt för beslut om åtgärd 5. Vem som har beslutat om åtgärden 6. Vem som ansvarar för att åtgärden genomförs Exempel på mall för dokumentation: Vilket beslut har fattats? När ska beslutet genomföras? Vem är målgrupp för beslutet? Tidpunkt för beslut? Vem har fattat beslutet? Vem ansvarar för att genomföra beslutet? 9 (15)

10 3.2 Bedöm resursbehov och fördela av arbetsuppgifter för kommunikationsfunktionen 1. Vilka resurser behövs från landstingets presstjänst/kommunikationsstab? a. Stöd för presshantering b. Stöd för internkommunikation c. Behov av avlösning d. Stöd för översättningar och tolkfunktioner. 2. Vilka resurser behövs från informationsenheten vid LOV Lednings- och verksamhetsstöd. a. Följande resurser ska bedömas: Presstjänst Webbredaktion Foto Trycksaks och annonsproduktion b. Resursen behövs: Omedelbart Senare (stand-by) Inte alls 3. Fördela ovanstående arbetsuppgifter inom landstingets presstjänst/kommunikationsstaben samt till informationsenheten vid LOV Lednings- och verksamhetsstöd. 4. Dokumentera bedömningarna och fördelningen av arbetsuppgifter. 10 (15)

11 3.3 Krisinformation till medarbetare och befolkning Följande information ska medarbetare få i händelse av en kris: 1. Medarbetare som arbetar i sjukvårdande verksamheter som direkt berörs av händelsen ska få information om: a. Att krisledning är etablerad b. Krisledningens roll och mandat c. Krisledningens beslut d. Vilken roll och uppdrag respektive medarbetare/enhet har. 2. Alla medarbetare ska få information om: a. Händelsen i stora drag Vad som har hänt När det har hänt Antal skadade, dödade och oskadda b. Vart anhöriga kan vända sig för mer information c. Att krisledning är etablerad och jobbar för att hantera händelsen Befolkningen ska ges information om: 1. Händelsen i stora drag a. Vad som har hänt b. När det har hänt c. Antal skadade, dödade och oskadda 2. Vart anhöriga kan vända sig för mer information a. Kanaler: Anhörigupplysning, webb, akutmottagning, landstingets växel b. Frekvens: hur ofta och när landstinget uppdaterar information 3. Att krisledning är etablerad och jobbar för att hantera händelsen. Språk 1. Undersök behovet av tolktjänster och översättningar. 11 (15)

12 3.4 Anhörigupplysningen Vid behov ska en anhörigupplysning inrättas dit befolkningen kan vända sig för frågor och svar om händelsen och anhöriga. Telefonnummer till anhörigupplysningen vid Gävle sjukhus är och Hudiksvalls sjukhus , Centralerna kan bemannas med flera medarbetare för att kunna hantera en stor mängd samtal. Lokal krisledning eller TiB aktiverar anhörigupplysningen. Om anhörigupplysningen behöver aktiveras under första timmen i lokal krisledning ansvarar informationsfunktionen för detta. Se vidare dokument Anhörigupplysning Ansvar/arbetsuppgifter i lokal katastrofplan för Gävle resp. Hudiksvalls sjukhus. 12 (15)

13 3.5 Samordning med samverkande myndigheter I de fall en större händelse kräver samordning av resurser från andra myndigheter, förutom Räddningstjänst och Polis, ska katastrofledningen vid behov initiera kontakter med: Länsstyrelse Länets kommuner och deras POSOM-grupper Smittskyddet MSB Myndigheten för Samhällskydd och Beredskap Socialstyrelsen Ansvar och roller: Kommunikationsfunktionen ansvar är att ta upp frågan om behov av samordning med Stabschef eller TiB. Sjukvårdsledare eller TiB avgör om samordning ska inledas och fördelar arbetsuppgifterna inom krisledningen. 13 (15)

14 3.6 Förmedling av kontakter från massmedia till berörda Vi ska vara mycket restriktiva med att förmedla kontakter från massmedia till drabbade vid en större händelse eller katastrof. Vi ska även vara mycket restriktiva med att förmedla kontakter från massmedia till personer som klarat sig oskadda eller som har bevittnat en större händelse eller katastrof. Vi är restriktiva eftersom forskning och erfarenhet visar att personer som är berörda direkt eller indirekt av en större händelse befinner sig i olika chocktillstånd. Därmed är det sannolikt att de inte kan överblicka de fulla konsekvenserna av att delta i massmedia. I de fall vi upprättar samlingsrum för de som är berörda av en större händelse ska vi säkerställa att massmedia inte har tillgång till rummet och att de som är berörda ges möjligheter att lämna rummet utan att behöva möta massmedia. De personer som är berörda av en större händelse kan givetvis alltid själva välja att kontakta och delta i massmedia. I normalläge, dvs. när krisledning inte är aktiverad, används den normala rutinen på presstjänsten för förmedling av patientkontakter. 14 (15)

15 3.7 VMA Viktigt meddelande till allmänheten Viktigt meddelande till allmänheten beställs av den regionala SOS Alarmcentralen på begäran av TiB eller smittskyddsläkaren. Det finns två typer av viktiga meddelanden: Varningsmeddelande sänds genast när det är omedelbar risk för skada på liv, hälsa, egendom eller i miljön. Informationsmeddelande sänds utan krav på omedelbarhet för att förebygga eller begränsa skador på liv, hälsa, egendom eller i miljön. Sändningsledningen för Sveriges Radio kontaktar sedan i sin tur berörda medier, t.ex. Sveriges Radio Sveriges Television TV4 Privata lokalradion Viasat (TV3, TV6, TV8 och ZTV) Kanal 5 Kanal 9 Använd följande mall för meddelandet: Viktigt meddelande till allmänheten i XX län/stad/område Beskriv vad som har hänt Berätta vad som pågår Ange att mer information finns på landstingets hemsida Ange att anhöriga kan kontakta Landstingets Anhörigupplysning på telefon för mer information 15 (15)

KOMMUNAL 016.2 FÖRFATTNINGSSAMLING Kf 2010-02-23, 12 Sida 1 av 26 KRISLEDNINGSPLAN FÖR MARKS KOMMUN

KOMMUNAL 016.2 FÖRFATTNINGSSAMLING Kf 2010-02-23, 12 Sida 1 av 26 KRISLEDNINGSPLAN FÖR MARKS KOMMUN Kf 2010-02-23, 12 Sida 1 av 26 KRISLEDNINGSPLAN FÖR MARKS KOMMUN Kf 2010-02-23, 12 Sida 2 av 26 Innehållsförteckning Del 1 Grunder 3 Bakgrund och syfte... 3 Tillämpning... 3 Roller och ansvar... 3 Uppbyggnad...

Läs mer

Kriskommunikationsplan

Kriskommunikationsplan Styrdokument 1(18) 2013-03-06 KS 2013/170 Kriskommunikationsplan Plan för Kumla kommuns kriskommunikation vid extraordinära händelser och kriser Antagen av kommunstyrelsen 2013-03-06 och ersätter tidigare

Läs mer

Kriskommunikationsplan Båstads kommun

Kriskommunikationsplan Båstads kommun Kriskommunikationsplan Båstads kommun Januari 2014 Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 1.1 Bakgrund... 3 1.2 Mål... 3 1.3 Syfte... 3 1.4 Målgrupper... 3 2. Uppdraget... 5 2.1 Krisinformationsorganisationen...

Läs mer

RIKTLINJE. Informationsplan vid krisledning. Antagen av kommunfullmäktige den 20 juni 2012

RIKTLINJE. Informationsplan vid krisledning. Antagen av kommunfullmäktige den 20 juni 2012 Informationsplan vid krisledning Antagen av kommunfullmäktige den 20 juni 2012 Ändringar införda till och med KF, 111/2013 Innehållsförteckning Inledning... 2 Informationspolicy... 2 Organisation av informationsarbetet...

Läs mer

Kommunikationspolicy. Fastställd av landstingsfullmäktige 2005-09-26. Kommunikationspolicy 1(12)

Kommunikationspolicy. Fastställd av landstingsfullmäktige 2005-09-26. Kommunikationspolicy 1(12) Kommunikationspolicy Fastställd av landstingsfullmäktige 2005-09-26 Kommunikationspolicy 1(12) Innehållsförteckning Landstinget Blekinge en kommunikativ organisation... 3 Policyns syfte... 3 Landstinget

Läs mer

Handlingsplan för POSOM-verksamheten i Tanum

Handlingsplan för POSOM-verksamheten i Tanum Räddningstjänsten Tanums kommun Handlingsplan för POSOM-verksamheten i Tanum Ledning och samordning vid Psykosocialt omhändertagande. Innehåll Sida Bakgrund och uppgift 3 Planens tillämpning 4 Uppstart

Läs mer

KRISHANTERINGSPLAN Nacka kommun Miljöenheten, 2012. Alice Ahoniemi M 2012-92 2013-08-23 Version 1.1 2013-08-23 13:07

KRISHANTERINGSPLAN Nacka kommun Miljöenheten, 2012. Alice Ahoniemi M 2012-92 2013-08-23 Version 1.1 2013-08-23 13:07 KRISHANTERINGSPLAN Nacka kommun Miljöenheten, 2012 Alice Ahoniemi M 2012-92 13:07 Miljöenheten ska ha: 1 Kopia på G:\MH\Miljöenheten 2 Medlemmar i krisledningsgruppen rekommenderas ha en version på datorns

Läs mer

Krishanteringsplan/ program Upprättad och fastställd 2011-01-26

Krishanteringsplan/ program Upprättad och fastställd 2011-01-26 Krishanteringsplan/ program Upprättad och fastställd 2011-01-26 Sändlista Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Internt (Plan och Stabsinstruktion) Landshövding Länsråd Informationschef Stabschefer

Läs mer

Rakelhandboken. För dig som vill veta hur Rakelsystemet fungerar och används

Rakelhandboken. För dig som vill veta hur Rakelsystemet fungerar och används Rakelhandboken För dig som vill veta hur Rakelsystemet fungerar och används Rakelhandboken För dig som vill veta hur Rakelsystemet fungerar och används Rakelhandboken För dig som vill veta hur Rakelsystemet

Läs mer

Krisberedskap för hälsoskydd och objektinriktat smittskydd

Krisberedskap för hälsoskydd och objektinriktat smittskydd Krisberedskap för hälsoskydd och objektinriktat smittskydd Socialstyrelsen klassificerar sin utgivning i olika dokumenttyper. Denna publikation tillhör Underlag från experter och bygger på vetenskap och

Läs mer

REGIONAL KATASTROF- MEDICINSK PLAN för Stockholms läns landsting

REGIONAL KATASTROF- MEDICINSK PLAN för Stockholms läns landsting REGIONAL KATASTROF- MEDICINSK PLAN för Stockholms läns landsting Ytterligare exemplar kan beställas från: REK, Box 22 550, 104 22 Stockholm, tel 08-737 34 02, fax 08-737 29 98 E-post: barbro.finneid@sll.se

Läs mer

RIKTLINJER FÖR KOMMUNIKATION ANTAGEN AV KOMMUNSTYRELSEN 2015-02-25

RIKTLINJER FÖR KOMMUNIKATION ANTAGEN AV KOMMUNSTYRELSEN 2015-02-25 RIKTLINJER FÖR KOMMUNIKATION ANTAGEN AV KOMMUNSTYRELSEN 2015-02-25 ÖVERGRIPANDE RIKTLINJER Gislaveds kommuns kommunikation ska bidra till att nå och förverkliga våra mål och kommunens vision. I syfte att

Läs mer

Frågeställningar inför workshop Nationell strategi för skydd av samhällsviktig verksamhet den 28 oktober 2010

Frågeställningar inför workshop Nationell strategi för skydd av samhällsviktig verksamhet den 28 oktober 2010 samhällsskydd och beredskap 1 (8) Ert datum Er referens Avdelningen för risk- och sårbarhetsreducerande arbete Enheten för skydd av samhällsviktig verksamhet Michael Lindstedt 010-2405242 michael.lindstedt@msb.se

Läs mer

Kommunikationspolicy. för Malmö stad. kommunikationspolicy

Kommunikationspolicy. för Malmö stad. kommunikationspolicy Kommunikationspolicy för Malmö stad kommunikationspolicy Innehåll Principer för god kommunikation i Malmö stad 4 Krav på kommunikationen 8 Organisation och ansvar 9 Intern kommunikation Extern kommunikation

Läs mer

Trygghets- och säkerhetsprogram för Stockholms stad 2013-2016

Trygghets- och säkerhetsprogram för Stockholms stad 2013-2016 Trygghets- och säkerhetsprogram för Stockholms stad 2013-2016 Trygghets- och säkerhetsprogram för Stockholms stad 2013-2016 Fastställt av kommunfullmäktige april 2013 3 (31) Ett trygghets- och säkerhetsarbete

Läs mer

Utbildning och övning inom krisberedskapsområdet. inriktning och modell för planering. kbm rekommenderar 2007:3

Utbildning och övning inom krisberedskapsområdet. inriktning och modell för planering. kbm rekommenderar 2007:3 Utbildning och övning inom krisberedskapsområdet inriktning och modell för planering kbm rekommenderar 2007:3 kbm rekommenderar 2007:3 Utbildning och övning inom krisberedskapsområdet inriktning och modell

Läs mer

Bilaga 1 Aktö rernas syfte öch delma l

Bilaga 1 Aktö rernas syfte öch delma l Kultur- och samhällsbyggnadsenheten Bilaga 1 till Övningsbestämmelser 2013-09-12 sid 1 (9) Bilaga 1 Aktö rernas syfte öch delma l Innehållsförteckning Boxholms kommun... 2 Finspångs kommun... 2 Försvarsmakten

Läs mer

Granskning av hanteringen av dataintrånget

Granskning av hanteringen av dataintrånget Dnr Rev 19-2013 Genomförd av: Ernst & Young Behandlad av Revisorskollegiet den 13 mars 2013 Västra Götalandsregionen Granskning av hanteringen av dataintrånget 2013-02-27 Sammanfattning I augusti 2012

Läs mer

HANDLINGSPLAN FÖR LEDNING OCH INFORMATION VID EXTRAORDINÄR HÄNDELSE

HANDLINGSPLAN FÖR LEDNING OCH INFORMATION VID EXTRAORDINÄR HÄNDELSE HANDLINGSPLAN FÖR LEDNING OCH INFORMATION VID EXTRAORDINÄR HÄNDELSE 2 Dokumentbeskrivningar Policy En policy ska ange viljeinriktningen för ett specifikt område. Den ska vara vägledande för beslut och

Läs mer

Kommunikativ ledning och samverkan vid kriser och olyckor en studie av praktiska erfarenheter och forskningsbehov

Kommunikativ ledning och samverkan vid kriser och olyckor en studie av praktiska erfarenheter och forskningsbehov 1 Brigitte Mral & Kristin Blomqvist Nellebo Kommunikativ ledning och samverkan vid kriser och olyckor en studie av praktiska erfarenheter och forskningsbehov 2 Innehåll Inledning... 3 Bakgrund... 3 Syfte...

Läs mer

Kommunikationsstrategi för Lokalt ledd utveckling 2014-2020

Kommunikationsstrategi för Lokalt ledd utveckling 2014-2020 Kommunikationsstrategi för Lokalt ledd utveckling 2014-2020 1 Bakgrund Inom EU:s budgetperiod 2014-2020 finns det flera fonder som ska skapa och driva på nationell, regional och lokal utveckling både i

Läs mer

Länsstyrelsens samordningsansvar

Länsstyrelsens samordningsansvar Länsstyrelsens samordningsansvar ett koncept för samordning och inriktning vid stora olyckor och kriser Identifiera hjälpbehov och åtgärdsbehov Genomföra skeendetolkning Värdegrund Analysera systemsamverkan

Läs mer

Pandemisk influensa - beredskapsplan för Blekinge

Pandemisk influensa - beredskapsplan för Blekinge Pandemisk influensa - beredskapsplan för Blekinge Rev jan 2014 Smittskyddsläkaren Pandemisk influensa beredskapsplan för Blekinge, reviderad januari 2014 1(13) Innehållsförteckning Inledning... 3 Bakgrund...

Läs mer

Så vill vi utveckla övningsverksamheten. en strategi för utveckling av generell krishanteringsförmåga i samhället. kbm rekommenderar 2006:3

Så vill vi utveckla övningsverksamheten. en strategi för utveckling av generell krishanteringsförmåga i samhället. kbm rekommenderar 2006:3 Så vill vi utveckla övningsverksamheten en strategi för utveckling av generell krishanteringsförmåga i samhället kbm rekommenderar 2006:3 kbm rekommenderar 2006:3 Så vill vi utveckla övningsverksamheten

Läs mer

Vägledning för. Kommunala handlingsprogram

Vägledning för. Kommunala handlingsprogram Vägledning för Kommunala handlingsprogram Vägledning för Kommunala handlingsprogram Vägledning för Kommunala handlingsprogram Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) Redaktörer: Patrik Hjulström

Läs mer

BEREDSKAP. När samhället hotas av kris krävs engagemang från alla för att vi ska hitta de bästa lösningarna

BEREDSKAP. När samhället hotas av kris krävs engagemang från alla för att vi ska hitta de bästa lösningarna KRIS BEREDSKAP När samhället hotas av kris krävs engagemang från alla för att vi ska hitta de bästa lösningarna Innehåll Kända politiker dog av viruset 3 Tingsrydsbor ihjälfrusna i hemmet När hemtjänsten

Läs mer

LEDNINGSSYSTEM FÖR SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE. för Socialtjänsten i Tranås kommun enligt SOSFS 2011:9 DEL 1 GRUNDLÄGGANDE UPPBYGGNAD

LEDNINGSSYSTEM FÖR SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE. för Socialtjänsten i Tranås kommun enligt SOSFS 2011:9 DEL 1 GRUNDLÄGGANDE UPPBYGGNAD LEDNINGSSYSTEM FÖR SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE för Socialtjänsten i Tranås kommun enligt SOSFS 2011:9 DEL 1 GRUNDLÄGGANDE UPPBYGGNAD Upprättat/fastställt 2013-11-13 av Socialnämnden Senast reviderat Revideringsintervall

Läs mer

Särskild förmågebedömning 2011

Särskild förmågebedömning 2011 Särskild förmågebedömning 2011 1. Generell förmågebedömning 2. Störningar i elförsörjningen 3. Kärnteknisk olycka Sektorns förmåga Svar på vissa av de indikatorer som är i stort sett oberoende av händelse

Läs mer

Ledning och samverkan vid olyckor, kriser och andra händelser

Ledning och samverkan vid olyckor, kriser och andra händelser Ledning och samverkan vid olyckor, kriser och andra händelser en nulägesbeskrivning av MSB:s stöd METOD TEKNIK KOMPETENS Ledning och samverkan vid olyckor, kriser och andra händelser en nulägesbeskrivning

Läs mer

Västra Götalandsregionens samlade redovisning utifrån MSBFS 2010:6 2011-04-18

Västra Götalandsregionens samlade redovisning utifrån MSBFS 2010:6 2011-04-18 Västra Götalandsregionens samlade redovisning utifrån MSBFS 2010:6 2011-04-18 1 Västra Götalandsregionens samlade redovisning utifrån MSBFS 2010:6 Förord I lagen om kommuners och landstings åtgärder inför

Läs mer