RIKTLINJE. Informationsplan vid krisledning. Antagen av kommunfullmäktige den 20 juni 2012

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "RIKTLINJE. Informationsplan vid krisledning. Antagen av kommunfullmäktige den 20 juni 2012"

Transkript

1 Informationsplan vid krisledning Antagen av kommunfullmäktige den 20 juni 2012 Ändringar införda till och med KF, 111/2013

2 Innehållsförteckning Inledning... 2 Informationspolicy... 2 Organisation av informationsarbetet... 3 Organisationsschema... 3 Webbredaktör... 4 Pressvärd... 4 Upplysningscentral... 4 Kontorsservice... 4 Informationskanaler... 4 Intern information... 5 Extern information Sociala medier... 5 Trycksaker... 5 Viktigt meddelande till allmänheten (VMA)... 5 Lokalradion... 6 Informationsmöten... 6 Upplysningscentralen... 6 Offentliga anslagstavlor... 6 Medier... 6 Pressmeddelanden... 6 Presstalesman... 6 Presskonferens... 7 Utrustning för informationsarbetet... 7 Webbaserat informationssystem (WIS)... 7 Krisinformation.se... 7 Krislåda och USB-minne... 7 Kondoleanslåda... 7 Viktiga telefonnummer... 7 Rakel... 8 Stödfunktioner i informationsarbetet... 8 Utvärdering

3 Inledning En kris uppkommer hastigt, påverkar många, kräver snabba beslut under stor osäkerhet och ställer stora krav på informationsarbetet. Därför är informationen en av de första funktionerna som måste komma igång vid en kris. Denna informationsplan beskriver informationsarbetet och hur det ska organiseras i en krissituation. Eftersom behovet av information är olika, beroende på vilken händelse som inträffat, kan därför planen användas helt eller delvis beroende på händelsens omfattning. Informationsplanen ska revideras minst en gång varje mandatperiod eller när behov uppstår. Ansvarig för att revideringen sker är kommunens informationsstrateg. Informationspolicy Kommunens information ska vid kris ges direkt och vara: öppen och saklig lättillgänglig och enkel snabb och upprepad konstruktiv relevant för mottagaren samordnad internt och med andra aktörer Dessa grupper kan behöva information: direkt berörda indirekt berörda (närboende och anhöriga) allmänheten grupper med särskilda behov medier medarbetare samverkande myndigheter Informationen ska ge svar på: vad som har hänt, hur, när, varför (när klarlagt), omfattning, konsekvenser och tidsperspektiv vilka som berörs och hur de berörs vad samhället/kommunen gör för dem som berörs med anledning av det inträffande vad den enskilde själv kan göra var och när mer information lämnas 2

4 Organisation av informationsarbetet I Nykvarns kommun finns en krisledningsnämnd bestående av kommunstyrelsens arbetsutskott och en krisledningsgrupp/operativ stab bestående av tjänstemän. Krisledningsgruppen har det övergripande informationsansvaret. Kommunchefen avgör tillsammans med kommunens informationsstrateg när kommunens informationsgrupp ska aktiveras. Informationsgruppen svarar för all informationsverksamhet internt och externt. Gruppen samlas i konferensrum Turingen, kommunhusets nedre plan och organiseras i: Informationsstrateg Webbredaktör Pressvärd Upplysningscentral Kontorsservice Organisationsschema Krisledningsnämnd Krisledningsgrupp/ Operativ stab Informationsgrupp: Informationsstrateg sammankallande Informationsstrateg Webbredaktör Pressvärd Upplysningscentral Kontorsservice 3

5 Informationsstrateg Informationsstrategen, eller ersättare, ingår i kommunens krisledningsgrupp och leder det operativa informationsarbetet. Se checklista för informationsstrateg. I vardagen samordnar informationsstrategen träffar och utbildningar för informationsgruppen. Informationsstrategen ansvar även för att kommunens informationsplan vid krisledning samt krisledningslistan hålls aktuell. Webbredaktör Webbredaktören ansvarar för att uppdatera informationen på kommunens webbplatser intranätet Insidan och samt kommunens Facebook- och Twitterkonto. Webbredaktören bevakar och dokumenterar även vilken information som publiceras om krisen i medier, sociala medier samt på externa webbplatser och förmedlar detta till informationsstrategen. Se checklista för webbredaktör. Pressvärd Vid en omfattande kris med stort pressuppbåd kan ett speciellt presscenter behöva inrättas. I salongen Qulturum Sländan kan både arbetsplatser för journalister och sal för presskonferens iordningställas. Pressvärden ansvarar för att iordningställa lokalen samt för att ge media god service. Se checklista för pressvärd. Upplysningscentral Vid stort tryck på kommunens telefonväxel kan en upplysningscentral inrättas i konferensrum Vällingen, kommunhuset plan 1. Upplysningscentralens huvuduppgift är att svara för den externa informationen till allmänheten. I konferensrummet finns fyra telefonanknytningar som via en slinga kan avlasta växeln. För att personalen i upplysningscentralen ska kunna söka information utrustas varje arbetsplats med en bärbar dator. Se checklista för upplysningscentral. Kontorsservice Utdelning av informationsblad, personlig information med mera används i situationer där Internet inte kan användas eller till målgrupper som inte har tillgång till Internet. Kundcenters kontorsservice ansvarar för produktion och kopiering av informationsmaterial. Kontorsservice ansvarar även för transport av skrivelser, paket och material. Informationskanaler Arbetet i informationsgruppen fördelas på följande sätt: intern information extern information upplysning till allmänheten och grupper med speciella behov samt övriga organisationer och myndigheter medier 4

6 Intern information Många anställda påverkas av en uppkommen krissituation utan att direkt medverka i förloppet. Därför är behovet av information stort ute i verksamheterna. Information till de anställda bör om möjligt prioriteras före den externa informationen. De anställda kan genom sina kontakter med kommuninvånarna vara goda vidareinformatörer. Vid information till personalen ska invanda kanaler användas, så som e-post och intranätet Insidan. Vissa anställda har dock inte tillgång till dessa kanaler och personliga möten kan därför behöva anordnas för att nå ut med information. Respektive verksamhetschef/enhetschef är enligt kommunens kommunikationspolicy ansvarig för att informera sin personal. Extern information Vid kriser är behovet av information stort och Nykvarns kommun har ett flertal kanaler som kan användas i informationsarbetet. Särskilda krissidor ska tas fram som snabbt ska kunna tas i bruk vid behov. Sociala medier Nykvarns kommuns officiella Facebook-sida och Twitterkonto kommer att användas som kommunikationskanaler vid en krissituation. Trycksaker När behovet finns kan kommunen producera olika trycksaker. Underlaget sammanställs av informationsstrategen och lämnas till kontorsservice för produktion och tryck. Viktigt meddelande till allmänheten (VMA) Viktigt meddelande till allmänheten, VMA, lämnas via lokalradion. Meddelandet kan också läsas upp i TV. Vid katastrofer eller större olyckor kan varningssignalen Viktigt meddelande användas för att varna invånarna. Varningssignalen består av: Signal 7 sekunder tystnad 14 sekunder signal 7 sekunder tystnad 14 sekunder osv. Varningssignalen ljuder under minst två minuter. När man hör signalen ska man gå inomhus, stänga dörrar, fönster och ventilation och sätta på radion. Signalen testas klockan första helgfria måndagen i mars, juni, september och december. Rätt att ringa in ett VMA har informationsstrategen, kommunchefen och säkerhetssamordnaren. Då faran är över ska den person som ringt in VMA även ansvara för att meddelandet tas bort. 5

7 Lokalradion Förutom Viktigt meddelande till allmänheten förmedlar lokalradion andra meddelanden från kommunen till invånare. Radio Stockholm, vår lokalradiostation, är en viktig samarbetspartner för att snabbt få ut information till allmänheten vid en kris. Informationsmöten Informationsmöten för allmänheten och drabbade hålls i första hand i Nykvarnskyrkan i Nykvarns Centrum. Upplysningscentralen Upplysningscentralen ansvarar för att lämna information till allmänheten som ringer till kommunen på tfn Offentliga anslagstavlor Information kan även spridas via de offentliga anslagstavlor som finns i Nykvarns kommun. Se checklista anslagstavlor. Medier Genom medier kan information spridas till allmänheten om den uppkomna situationen. Hänsyn bör tas till mediernas villkor när det gäller snabbhet, tidsramar och möjlighet till intervjuer med ansvariga. Se checklista inför möten med media. Pressmeddelanden Det vanligaste sättet att informera medier är via pressmeddelanden. Vid större händelser distribueras dessa lämpligen via TT. Informationsstrategen skriver pressmeddelandet, på uppdrag av krisledningsgruppen, och webbredaktören ansvarar för att skicka ut meddelandet enligt särskild sändlista. Se checklista pressmeddelande. Pressmeddelanden skickas kontinuerligt och formuleras så att innehållet i princip kan publiceras direkt eller tjäna som underlag för telegram i radio och TV. Publicering sker samtidigt på intranätet Insidan, och kommunens kanaler i sociala medier. Presstalesman Vid en kris ska en presstalesman omedelbart utses av krisledningsgruppen. Om inte särskild presstalesman utses så är kommunstyrelsens ordförande kommunens officiella presstalesman. Presstalesmannen måste vara lösgjord från operativa uppgifter. Medier och andra meddelas att det är till denne de ska vända sig för information. Genom att använda en kanal utåt från kommunen minskas risken för att obekräftad information sprids genom informella kanaler. Samverkan ska ske med räddningstjänsten, polisen, landstinget eller annan berörd organisation/myndighet. 6

8 Presskonferens Vid större händelser lämnas informationen till media via presskonferenser. Presskonferenser hålls i salongen Qulturum Sländan, Centrumvägen 26, där också ett presscenter kan inrättas vid behov. Utrustning för informationsarbetet Webbaserat informationssystem (WIS) Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) tillhandahåller det webbaserade informationssystemet, WIS, kostnadsfritt för myndigheter, kommuner, landsting och privata aktörer med ansvar under en kris. Informationssystemet har utvecklats för att myndigheter, kommuner och landsting enkelt och effektivt ska kunna skapa sig en helhetsbild av läget vid en kris genom aktiv delning av ledningsinformation. WIS är åtkomligt via Internet, och kräver inte att någon separat programvara installeras. MSB svarar för utveckling, drift och förvaltning. Nykvarns kommun har anslutit sig till systemet och kommer att använda det i samband med en krissituation. Krisinformation.se Under större kris bör Nykvarns kommun använda sig av webbplatsen Webbplatsen förmedlar information från myndigheter och andra ansvariga om hur de hanterar olika kriser - före, under och efter krisen. Webbplatsen drivs av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) och riktar sig till allmänhet och media. Krislåda och USB-minne Dokument och material som behövs för informationsarbetet ska sammanställas på ett USBminnen som placeras i en särskild krislåda. Krislådan förvaras i skåpet utanför krissamordnarens rum (rum 1103A)i kommunhuset nedre plan. Säkerhetssamordnaren och informationsstrategen ansvarar för att deras respektive dokument på USB-minnet är uppdaterade. Se checklista krislåda. Kondoleanslåda En kondoleanslåda finns förberedd och den förvaras i skåpet utanför krissamordnarens rum (rum 1103A) i kommunhuset nedre plan. Informationsstrategen ansvarar för lådans innehåll. Viktiga telefonnummer Alla viktiga telefonnummer ska finnas inprogrammerade i informationsgruppens mobiltelefoner. 7

9 Rakel Upphandling av två stycken Rakelenheter pågår för närvarande i samverkan med de övriga Södertörnskommunerna. Stödfunktioner i informationsarbetet För att kunna upprätthålla en fungerande informationsverksamhet vid en extraordinär händelse krävs att vissa informationssystem och verksamhetssystem fungerar. Ansvarig för detta är verksamhetsansvariga och systemägare i samverkan med kommunens ITchef. Utifrån ställda krav från verksamhetsansvariga och systemägare ansvarar ITavdelningen för att nödvändig infrastruktur för informationsarbetet finns tillgänglig då en händelse har inträffat. Tillgången och funktionen av följande system är av största vikt och måste fungera för att informationsarbetet ska kunna bedrivas på ett tillfredsställande sätt vid en extraordinär händelse. För extern och intern information används kommunens hemsida samt intranätet Insidan. E-postsystemet används för informationsutbyte till och från kommunen samt mellan anställda. För att vid behov förstärka lägesbilder och ge information till beslutsfattare, aktörer och allmänhet nyttjas kartor framställda med hjälp av GIS-systemet. Utvärdering Efter en händelse där kommunens informationsgrupp har varit verksam ska arbetet utvärderas och granskas. Informationsstrategen tar initiativ och ansvarar för att en utvärdering kommer till stånd. Se mall för utvärdering. Bilagor Checklista för informationsstrateg Checklista för webbredaktör Checklista för pressvärd Checklista för upplysningscentral Offentliga anslagstavlor i kommunen Checklista inför möten med media Checklista pressmeddelande Checklista krislåda 8

10 Checklista för lokaler Lista med tolk och översättare Mall för utvärdering Närvarolista press 9

HANDLINGSPLAN FÖR LEDNING OCH INFORMATION VID EXTRAORDINÄR HÄNDELSE

HANDLINGSPLAN FÖR LEDNING OCH INFORMATION VID EXTRAORDINÄR HÄNDELSE HANDLINGSPLAN FÖR LEDNING OCH INFORMATION VID EXTRAORDINÄR HÄNDELSE 2 Dokumentbeskrivningar Policy En policy ska ange viljeinriktningen för ett specifikt område. Den ska vara vägledande för beslut och

Läs mer

Handlingsprogram för säkerhet och beredskap

Handlingsprogram för säkerhet och beredskap Handlingsprogram för säkerhet och beredskap Ängelholms kommun 2008 Fastställt av kommunfullmäktige 2008-06-23, 120 2 (24) Innehållsförteckning Sammanfattning... 4 Inledning... 5 Bakgrund och syfte... 5

Läs mer

Var beredd. Handbok för kommunernas information i kriser och exceptionella situationer

Var beredd. Handbok för kommunernas information i kriser och exceptionella situationer Var beredd Handbok för kommunernas information i kriser och exceptionella situationer Arbetsgrupp: Jari Seppälä, informationsdirektör, Finlands Kommunförbund Tero Manninen, informationschef, Finlands Kommunförbund,

Läs mer

Ledning och samverkan vid olyckor, kriser och andra händelser

Ledning och samverkan vid olyckor, kriser och andra händelser Ledning och samverkan vid olyckor, kriser och andra händelser en nulägesbeskrivning av MSB:s stöd METOD TEKNIK KOMPETENS Ledning och samverkan vid olyckor, kriser och andra händelser en nulägesbeskrivning

Läs mer

Krishanteringsplan/ program Upprättad och fastställd 2011-01-26

Krishanteringsplan/ program Upprättad och fastställd 2011-01-26 Krishanteringsplan/ program Upprättad och fastställd 2011-01-26 Sändlista Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Internt (Plan och Stabsinstruktion) Landshövding Länsråd Informationschef Stabschefer

Läs mer

Att hantera överbelastningsattacker 1

Att hantera överbelastningsattacker 1 Att hantera överbelastningsattacker Att hantera överbelastningsattacker 1 Att hantera överbelastningsattacker Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) Layout: Advant Produktionsbyrå AB Tryck:

Läs mer

foi:s modell för risk- och sårbarhetsanalys (forsa)

foi:s modell för risk- och sårbarhetsanalys (forsa) foi är ett av europas ledande forskningsinstitut inom försvar och säkerhet. Myndigheten är uppdragsfinansierad och ligger under Försvarsdepartementet. FOI:s kärnverksamhet är forskning samt metod- och

Läs mer

Handlingsprogram för räddningstjänstverksamhet

Handlingsprogram för räddningstjänstverksamhet STYRDOKUMENT DATUM 2012-02-29 Handlingsprogram för räddningstjänstverksamhet Dokumenttyp Dokumentnamn Fastställd/upprättad Beslutsinstans Giltighetstid Handlingsprogram Dokumentansvarig Risk- o säkerhetssamordnaren

Läs mer

Kommunens informationssäkerhet

Kommunens informationssäkerhet Kommunens informationssäkerhet en vägledning FÖRBEREDA ANALYSERA UTFORMA INFÖRA FÖLJA UPP FÖRBÄTTRA Introduktion Verksamhet Åtgärder Planera genomförande Övervaka Utveckla LIS och skyddet Ledningens engagemang

Läs mer

Så vill vi utveckla övningsverksamheten. en strategi för utveckling av generell krishanteringsförmåga i samhället. kbm rekommenderar 2006:3

Så vill vi utveckla övningsverksamheten. en strategi för utveckling av generell krishanteringsförmåga i samhället. kbm rekommenderar 2006:3 Så vill vi utveckla övningsverksamheten en strategi för utveckling av generell krishanteringsförmåga i samhället kbm rekommenderar 2006:3 kbm rekommenderar 2006:3 Så vill vi utveckla övningsverksamheten

Läs mer

Riktlinjer för åtgärder vid olycksfall, dödsfall och svår sjukdom hos egen personal

Riktlinjer för åtgärder vid olycksfall, dödsfall och svår sjukdom hos egen personal Riktlinjer för åtgärder vid olycksfall, dödsfall och svår sjukdom hos egen personal Landstinget i Kalmar län Säkerhets- och beredskapsenheten Fastställd av XXXXXXXXXXXXXXX 200x-xx-xx Gäller från och med

Läs mer

Vägledning för. Kommunala handlingsprogram

Vägledning för. Kommunala handlingsprogram Vägledning för Kommunala handlingsprogram Vägledning för Kommunala handlingsprogram Vägledning för Kommunala handlingsprogram Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) Redaktörer: Patrik Hjulström

Läs mer

Är du förberedd? Viktig information från din kommun. Att larma 112 Barnsäkert hem Agera vid brand Fallolyckor bland äldre

Är du förberedd? Viktig information från din kommun. Att larma 112 Barnsäkert hem Agera vid brand Fallolyckor bland äldre Är du förberedd? Viktig information från din kommun Att larma 112 Barnsäkert hem Agera vid brand Fallolyckor bland äldre Akut omhändertagande av skadade och sjuka Utrusta bostaden 1 Var förberedd! Broschyren

Läs mer

Nationell beredskapsplan för hanteringen av en kärnteknisk olycka

Nationell beredskapsplan för hanteringen av en kärnteknisk olycka 1 Nationell beredskapsplan för hanteringen av en kärnteknisk olycka Länsstyrelsen Strålsäkerhets myndigheten Nationell beredskapsplan Myndigheten för samhällskydd och beredskap Övriga myndigheter Innehåll

Läs mer

Kommunikationsstrategi för Lokalt ledd utveckling 2014-2020

Kommunikationsstrategi för Lokalt ledd utveckling 2014-2020 Kommunikationsstrategi för Lokalt ledd utveckling 2014-2020 1 Bakgrund Inom EU:s budgetperiod 2014-2020 finns det flera fonder som ska skapa och driva på nationell, regional och lokal utveckling både i

Läs mer

Granskning av hanteringen av dataintrånget

Granskning av hanteringen av dataintrånget Dnr Rev 19-2013 Genomförd av: Ernst & Young Behandlad av Revisorskollegiet den 13 mars 2013 Västra Götalandsregionen Granskning av hanteringen av dataintrånget 2013-02-27 Sammanfattning I augusti 2012

Läs mer

ELSAMVERKAN VID STORSTÖRNING

ELSAMVERKAN VID STORSTÖRNING EN RAPPORT FRÅN SVENSK ENERGI ELSAMVERKAN VID STORSTÖRNING Strategisk, taktisk och operativ samverkan vid störningar i elförsörjningen Januari 2015 ELSAMVERKAN VID STORSTÖRNING STRATEGISK, TAKTISK OCH

Läs mer

Ingen kris är den andra lik

Ingen kris är den andra lik Ingen kris är den andra lik En kvalitativ och kvantitativ studie om Länsstyrelsens kriskommunikation Emma Axelsson & Jennifer Hansson Informations- och PR-programmet Höstterminen 2013 I TACK! Vi vill börja

Läs mer

del i styrprocessen Medborgardialog

del i styrprocessen Medborgardialog Medborgardialog som del i styrprocessen Medborgardialog in i styrningen 5 Medborgardialog som del i styrprocessen Upplysningar om innehållet: Lena Langlet, lena.langlet@skl.se Anders Nordh, anders.nordh@skl.se

Läs mer

Vilken nytta kan vi ha av Rakel i vår kommun? Svar på frågor och påståenden om Rakel

Vilken nytta kan vi ha av Rakel i vår kommun? Svar på frågor och påståenden om Rakel Vilken nytta kan vi ha av Rakel i vår kommun? Svar på frågor och påståenden om Rakel Omslagsbilden: Örnsköldsvik är en av de kommuner som satsat på en bred anslutning till Rakel. Jonas Hägglund, brandingenjör

Läs mer

Handlingsprogram 2011-2014

Handlingsprogram 2011-2014 FÖRFATTNINGSSAMLING (6.1.32) Handlingsprogram 2011-2014 enligt Lag om Skydd mot olyckor (SFS 2003:778) Dokumenttyp Styrdokument Ämnesområde Räddningstjänst, intern säkerhet och krisberedskap Ägare/ansvarig

Läs mer

Länsstyrelsens samordningsansvar

Länsstyrelsens samordningsansvar Länsstyrelsens samordningsansvar ett koncept för samordning och inriktning vid stora olyckor och kriser Identifiera hjälpbehov och åtgärdsbehov Genomföra skeendetolkning Värdegrund Analysera systemsamverkan

Läs mer

Handlingsplan vid kriser

Handlingsplan vid kriser POSOM - Handlingsplan vid kriser Larmnummer : 0722-45 43 00 Handlingsplan vid kriser Krisplan vid olycka med dödsfall eller allvarlig personskada m.m. 1. Larma 112 2. För stöd och rådgivning kontakta Svemo

Läs mer

HANDBOK. Utvärdering av övningar

HANDBOK. Utvärdering av övningar HANDBOK Utvärdering av övningar Utvärdering av övningar Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Layout: Advant Produktionsbyrå AB Tryck: Danagårds Grafiska AB Publikationsnummer: MSB 0175-10 ISBN:

Läs mer

24-timmarsstrategi för Sveriges Domstolar

24-timmarsstrategi för Sveriges Domstolar 24-timmarsstrategi för Sveriges Domstolar Innehåll Regeringens vision om en 24-timmarsmyndighet...3 Tio punkter för tillgängligare domstolar... 5 Vidareutveckla verksamhetsstödet Vera...6 Anpassa öppet-

Läs mer

Överenskommelse om kommunernas krisberedskap

Överenskommelse om kommunernas krisberedskap 1 (18) Överenskommelse om kommunernas krisberedskap - Precisering av mål och ersättning för uppgifter i LEH Denna överenskommelse reglerar kommunernas ersättning för de uppgifter kommunerna har enligt

Läs mer

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Vård och Omsorg, enligt SOSFS 2011:9

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Vård och Omsorg, enligt SOSFS 2011:9 Vård och omsorg December 2013 Per-Olof Frick, Kvalitetscontroller 076 724 41 43 Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Vård och Omsorg, enligt SOSFS 2011:9 Antagen av nämnden 2013-12-11 Ledningssystem

Läs mer

Trygghets- och säkerhetsprogram för Stockholms stad 2013-2016

Trygghets- och säkerhetsprogram för Stockholms stad 2013-2016 Trygghets- och säkerhetsprogram för Stockholms stad 2013-2016 Trygghets- och säkerhetsprogram för Stockholms stad 2013-2016 Fastställt av kommunfullmäktige april 2013 3 (31) Ett trygghets- och säkerhetsarbete

Läs mer

Individuell plan enligt Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)

Individuell plan enligt Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Individuell plan enligt Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Inledning Denna lathund har Riksföreningen Autism (RFA) sammanställt för att underlätta för brukare som vill

Läs mer

Använd SIP. ett verktyg vid samverkan. Barn och unga 0-18 år. (Version 3)

Använd SIP. ett verktyg vid samverkan. Barn och unga 0-18 år. (Version 3) Använd SIP ett verktyg vid samverkan Barn och unga 0-18 år (Version 3) Innehåll Inledning 3 1. Lagparagraf 2 kap. 7 SoL och 3 f HSL 4 2. Varför behövs SIP? 6 3. Förskola och skola 7 4. Ledningens betydelse

Läs mer