Sammanfattning Serviceförvaltningen har tagit fram en reviderad krisledningsplan med anledning av förändringar inom förvaltningen.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sammanfattning Serviceförvaltningen har tagit fram en reviderad krisledningsplan med anledning av förändringar inom förvaltningen."

Transkript

1 Malmö stad Serviceförvaltningen 1 (1) Datum Vår referens Lars-Göran Lindh Planeringssekreterare Tjänsteskrivelse Krisledningsplan för serviceförvaltningen SN Sammanfattning Serviceförvaltningen har tagit fram en reviderad krisledningsplan med anledning av förändringar inom förvaltningen. Förslag till beslut Servicenämnden föreslås besluta att godkänna den reviderade krisledningsplanen för servicenämnden. Beslutsunderlag Krisledningsplan för servicenämnden beslutad Tjänsteskrivelse krisledningsplan 2015 Beslutsplanering Servicenämndens arbetsutskott Servicenämnden Ärendet Med anledning av organisatoriska och personella förändringar inom serviceförvaltningen finns behov att revidera förvaltningens krisledningsplan. Till krisledningsplanen hör också följande fem bilagor, som hålls aktuella av förvaltningen: Bilaga 1: Larmlistor Bilaga 2: Ledningslokal Bilaga 3: Checklistor Bilaga 4: Behörigheter i Generalen Bilaga 5: Checklista för mediekontakter Malmö stad Bilaga 1(respektive affärsområde samt förvaltningens krisledning) uppdateras var tredje månad av förvaltningens beredskapssamordnare. Övriga bilagor uppdateras vid behov. Ansvariga Carina Tempel, servicedirektör SIGNERAD

2 Krisledningsplan SERVICEFÖRVALTNINGEN Fastställd av servicenämnden: Ansvarig: Förvaltning: Version: Carina Tempel, förvaltningsdirektör Serviceförvaltningen 1.1

3 Innehållsförteckning Krisledning inom serviceförvaltningen... 3 Vad är en kris?... 3 Det svenska krishanteringssystemets grundläggande principer... 3 Varför en krisledningsplan?... 3 När används krisledningsplanen?... 4 Anpassad krisledningsorganisation... 4 Extraordinära händelser (EOH) Fullskalig krisledningsorganisation... 4 Vilket är målet för en krisledningsinsats?... 4 Krisledningsorganisation och aktivering... 5 Serviceförvaltningens krisledningsorganisation... 5 Strategisk krisledning... 5 Stödfunktioner... 5 Operativ krisledning... 6 Aktivering av krisledningsorganisation... 6 Inlarmning... 6 Larmfunktionen Uppgifter och bemanning... 7 Förvaltningsdirektör... 7 Ansvar och uppgifter... 7 Krisledningsgrupp... 7 Befattningar... 7 Ansvar och uppgifter... 8 Stödfunktion - Kommunikation... 8 Befattningar... 8 Ansvar och uppgifter... 8 Stödfunktion - Analysstöd... 9 Befattningar... 9 Ansvar och uppgifter... 9 Stödfunktion Administrativt stöd... 9 Befattningar... 9 Ansvar och uppgifter Lokaler och utrustning Dagbok Avslut Utvärdering och revidering Bilagor Bilaga 1 Larmlistor Bilaga 2 Ledningslokal Bilaga 3 Checklistor Bilaga 4 Behörigheter i Generalen Bilaga 5 Checklistor för mediekontakter Malmö stad Krisledning inom serviceförvaltningen Malmö Stad

4 Krisledning inom serviceförvaltningen Vad är en kris? En kris är en händelse som utsätter en organisation för sådana påfrestningar att verksamheten inte kan bedrivas som vanligt. Vid en kris kan den normala ledningsorganisationen behöva ersättas med en speciell krisledningsorganisation. Exempel på krissituationer som kan inträffa och beröra serviceförvaltningen: Malmö stads stadsnät slås ut till följd av tekniska problem. Naturkatastrofer som storm eller översvämningar som i hög grad drabbar kommunens fastigheter och dess verksamhet. Omfattande eller upprepade bränder i kommunens fastigheter som leder till stora ekonomiska, personella eller verksamhetsmässiga konsekvenser. Det svenska krishanteringssystemets grundläggande principer Det finns tre viktiga principer att ta hänsyn till när det gäller hanteringen av kriser i samhället. Ansvarsprincipen den som har ansvar för en verksamhet under normala förhållanden har motsvarande ansvar vid kris. Ansvarsprincipen innebär också ett ansvar för varje aktör att samverka med andra. Likhetsprincipen organisationen som hanterar krisen ska efterlikna ordinarie organisation så långt det är möjligt. Närhetsprincipen en kris ska så långt det är möjligt hanteras där den inträffar och av dem som är närmast berörda och ansvariga. Varför en krisledningsplan? Krisledningsplanen är en i förväg överenskommen strategi för att kunna hantera kriser större som mindre. Syftet med denna krisledningsplan är att den verksamhet som förvaltningen bedriver under normala förhållanden också ska kunna bedrivas i ett krisläge. Med hjälp av denna plan ska krisledningsarbetet komma igång snabbt och på ett ordnat sätt. Den ska också lägga grunden för uthållighet vid ett utdraget krisläge. Det är dock viktigt att poängtera att en krissituation är en komplex situation som ställer stora krav på individers flexibilitet och kreativitet. Denna krisledningsplan är därför avsedd att tillämpas i den mån det är möjligt och är alltså inte tänkt att fungera som ett exakt regelverk. 3 Krisledning inom serviceförvaltningen Malmö Stad

5 När används krisledningsplanen? Denna krisledningsplan kan användas i olika krislägen hos serviceförvaltningen: Anpassad krisledningsorganisation Vid vissa störningar eller allvarliga händelser inom serviceförvaltningen bör krisledningsorganisationen anpassas efter händelsens art och omfattning. Detta kan i praktiken innebära att endast berörda delar av krisledningen aktiveras. Exempel på situationer där det kan vara aktuellt med en anpassad krisledningsorganisation: Återkommande skadegörelse och anlagda bränder i eller i anslutning till verksamhetens lokaler, som medför risk för liv och hälsa. Intensiv mediebevakning, vilken påverkar förtroendet för och driften av förvaltningens verksamhet. Ryktesspridning och/eller förtroendekris. En allvarlig händelse som drabbar någon/några av förvaltningens verksamheter. Extraordinära händelser (EOH) Fullskalig krisledningsorganisation En extraordinär händelse är en händelse som avviker från det normala, innebär en allvarlig störning eller överhängande risk för en allvarlig störning i viktiga samhällsfunktioner och kräver skyndsamma insatser av kommunen (Lag (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap). En extraordinär händelse kräver en fullskalig krisledningsorganisation. Malmö stads centrala krisledningsorganisation beslutar om när en händelse ska betraktas som extraordinär. Serviceförvaltningens krisledningsorganisation fungerar då istället som utförare. Exempel på indikatorer på extraordinär händelse: Naturkatastrofer, t.ex. omfattande oväder. Svåra störningar i infrastrukturen. Långvarig el-, vatten- och fjärrvärmeavbrott. Epidemi/Pandemi. Vilket är målet för en krisledningsinsats? När en organisation ställs inför en kris är det viktigt att alla fokuserar sina insatser mot samma mål. Det kan handla om: Att minska konsekvenserna av inträffad händelse. Att säkerställa förtroendet för och driften av den kommunala verksamheten. Att vid behov medverka i samordning och koordinering med andra aktörer. Att ge alla medborgare och andra aktörer så goda förutsättningar som möjligt att fatta egna beslut genom att sprida snabb, tillförlitlig och tydlig information. När serviceförvaltningens krisledningsorganisation aktiveras ska tydliga mål formuleras för vad organisationen ska åstadkomma i just denna situation. 4 Krisledning inom serviceförvaltningen Malmö Stad

6 Krisledningsorganisation och aktivering Serviceförvaltningens krisledningsorganisation Förvaltningsnivå Strategisk ledning Förvaltningsdirektör Krisledningsgrupp Stödfunktioner Information och kommunikation Analysstöd Administrativt stöd Operativ ledning Stadsfastigheter Kommunteknik Kommuntjänster Skolrestauranger Strategisk krisledning På förvaltningsnivå är det förvaltningsdirektören som leder och fattar beslut i frågor av övergripande och strategisk karaktär såväl i krisläge som i normalläget. Till sin hjälp har förvaltningsdirektören en krisledningsgrupp. Krisledningsgruppen omfattar samma funktioner som förvaltningens ledningsgrupp gör i normalläget, vilket alltså även inkluderar förvaltningsdirektören. Krisledningsgruppen kan beroende på händelsens karaktär bestå av hela eller delar av ledningsgruppen. Förvaltningsdirektören avgör sammansättningen utifrån krisens art och omfattning. I ett krisläge ska kontinuerlig information om händelseutvecklingen ges till nämnden. Förvaltningsdirektören ansvarar för att detta sker. Stödfunktioner Tre stödfunktioner är kopplade till krisledningsgruppen. Dessa funktioner ska stödja förvaltningsdirektören och krisledningsgruppen i krisledningsarbetet: Kommunikationsstöd Analysfunktion Administrativt stöd Dessa tre stödfunktioner aktiveras alltid när denna krisledningsplan tas i bruk. 5 Krisledningsorganisation och aktivering Malmö Stad

7 Analys- och administrativa stödfunktionerna bemannas av funktionsansvarig efter samråd med krisledningsgruppen. Kommunikationsstödet ska oavsett situation alltid vara fullt bemannad. Om en situation kräver fler och större insatser än vad krisledningsgruppen och stödfunktionerna kan bistå med så kan det bli aktuellt att ta hjälp av Malmö stads centrala krisledningsorganisation. Denna nås enklast via Malmö stads larmfunktion, tel: Funktionsansvarig för respektive stödfunktion ansvarar för att samordna de kompetenser som behövs för att stödfunktionen ska kunna fungera optimalt. Arbetet ska ske förebyggande så att funktionen är redo att aktiveras vid ett skarpt läge. Operativ krisledning Affärsområdescheferna ansvarar för det operativa krisledningsarbetet i respektive del av verksamheten. Aktivering av krisledningsorganisation Förvaltningsdirektören, eller dennes ersättare, tar beslut om aktivering av krisledningsorganisationen i serviceförvaltningen. Tjänsteman i beredskap (TIB) ska alltid meddelas att krisledningsgruppen aktiverats och varför. Inlarmning Krisledningsorganisationen kallas in efter förvaltningsdirektörens direktiv enligt särskilda larmlistor som finns på sydkris.malmo.se/larmlistor. Inlarmning av krisledningsgruppen sker genom Malmö stads larmfunktion som aktiverar berörd förvaltnings/förvaltningars automatiska larmlista. Krisledningsgruppen ska vara verksam senast två timmar efter aktivering. Kommunikationsfunktionen larmas in av funktionsansvarig samtidigt som krisledningsgruppen. Övriga stödfunktioner larmas in av funktionsansvariga efter samråd i krisledningsgruppen eller efter beslut av förvaltningsdirektören. Larmfunktionen Malmö stads larmfunktion är en kontaktväg in till Malmö stads centrala krisledningsorganisation. Via larmfunktionen kan förvaltningarna begära stöd i form av krishantering. Larmfunktionen har till uppgift att larma in en krisledningsorganisation vid behov. Förvaltningens krisledningsorganisationen kan emellertid aktiveras utan hjälp av larmfunktionen, men i sådana fall bör larmfunktionen informeras om att så har skett. Larmfunktionen är bemannad dygnet runt och nås direkt på tel (Nås även alternativt via SOS Alarm 112). 6 Aktivering av krisledningsorganisation Malmö Stad

8 Uppgifter och bemanning Förvaltningsdirektör Förvaltningsdirektören utser vem som, vid en viss tidpunkt, är ställföreträdande förvaltningsdirektör. Ansvar och uppgifter Förvaltningsdirektören har det övergripande ansvaret för förvaltningens krisledning. Nedan anges några viktiga strategiska uppgifter i och efter ett krisläge: Beslut om att aktivera krisledning. Initiera inlarmning av krisledningsgrupp och kommunikationsfunktion. Informera nämndens ordförande - föredra lägesbild. Informera stadsdirektör och larmfunktionen. Beslut om att avsluta krisledningsorganisationen. Detaljerade checklistor presenteras i bilaga. Krisledningsgrupp Befattningar Krisledningsgruppen leds av förvaltningsdirektören eller av den vid tidpunkten utsedd ställföreträdande förvaltningsdirektör. Utöver denne ingår följande befattningar: Ekonomichef HR-chef Chef för kanslifunktionen (funktionsansvarig administrativt stöd) Affärsområdeschef, stadsfastigheter Affärsområdeschef, kommuntjänster Affärsområdeschef, kommunteknik Affärsområdeschef, skolrestauranger Kommunikationschef (funktionsansvarig för information och kommunikation) Utvecklingschef (funktionsansvarig för analysstöd) Beredskapssamordnare Säkerhetssamordnare För att garantera uthålligheten i förvaltningens krisledningsorganisation behövs ersättare. Funktionen administrativt stöd ansvarar för att utse ersättare och utarbeta schema. 7 Malmö Stad

9 Ansvar och uppgifter Krisledningsgruppen utgör förvaltningsdirektörens stöd i den strategiska ledningen av krisledningsorganisation. Nedan anges några viktiga strategiska uppgifter i ett krisläge: Fastställa mål för krisledningen. Leda och fördela arbetet inom krisledningsorganisationen. Funktionsansvariga för analys- respektive funktionen för administrativt stöd, som efter samråd med krisledningsgruppen larmar befattningar Besluta om budget för händelsen inom ramen för antagen delegation Samverka med andra aktörer i krisen. Föra dagbok/logg i Generalen. Detaljerad checklista presenteras i bilaga. Stödfunktion - Kommunikation Befattningar Kommunikationschef (funktionsansvarig) Kommunikatör Huvudansvar extern kommunikation Kommunikatör Huvudansvar intern kommunikation Ansvar och uppgifter Detta är en stödfunktion till förvaltningsdirektören och krisledningsgruppen. Funktionen ska ge följande stöd: Informera kommunväxeln samt receptioner Medie- och omvärldsanalyser. Publicera information på malmo.se. Förbereder presskonferenser pressunderlag m.m. Pressmeddelanden. Ta emot och koordinera samtal från medierna. Publicera information på Komin. Informera internt om krisledningsorganisationens uppdrag och aktiviteter. Stöd till affärsområdescheferna för intern information. Stöd till medborgarkontor i dess roll som informationscenter för medborgare att besöka eller ringa! Samordna viktiga budskap med andra aktörer. Föra dagbok/logg i Generalen. Samordning med kommunikatör i beredskap (KIB). Detaljerad checklista presenteras i bilaga. 8 Uppgifter och bemanning Malmö Stad

10 Stödfunktion - Analysstöd Befattningar Analysfunktionen leds av funktionsansvarig. Exempel på befattningar som kan ingå i funktionen är: Utvecklingschef (funktionsansvarig) Controller HR-konsult Beroende av händelsens art och omfattning kan olika kompetenser behövas. För att garantera uthålligheten i förvaltningens krisledningsorganisation behövs ersättare. Funktionen administrativt stöd ansvarar för att utse ersättare och utarbeta schema. Ansvar och uppgifter Detta är en stödfunktion till förvaltningsdirektören och krisledningsgruppen. Funktionen ska ge följande stöd: Skapa lägesbild Nuläge; vad har hänt hittills? Analyser av alternativ händelseutveckling nu, idag, imorgon, nästa vecka? Föra dagbok/logg i Generalen. Detaljerad checklista presenteras i bilaga. Stödfunktion Administrativt stöd Befattningar Funktionen administrativt stöd leds av funktionsansvarig utsedd ur krisledningsgruppen. Exempel på befattningar som kan ingå i funktionen är: Chef för kanslifunktionen (funktionsansvarig) Kontaktperson för IT och telefoni. Kontaktperson för lokalfrågor. Medarbetare från receptionen. HR-konsult. HR-assistent. Beroende av händelsens art och omfattning kan funktionen behöva kompletteras med ytterligare kompetenser/resurser. För att garantera uthålligheten i förvaltningens krisledningsorganisation behövs ersättare. Funktionen ansvarar för att utse ersättare och utarbeta schema. 9 Uppgifter och bemanning Malmö Stad

11 Ansvar och uppgifter Detta är en stödfunktion till förvaltningsdirektören och krisledningsgruppen. Funktionen ska ge följande stöd: Frigöra och iordningsställa möteslokaler för krisledningsorganisationen. Utarbeta schema för och bemanna krisledningsorganisationens stödfunktioner. Kalla in och registrera tjänstgörande personal. Organisera telefonservice i inledningsskedet besvara inkommande telefonsamtal från allmänheten. Ordna dryck, fika, mat till inkallad personal. Ge teknisk support. Anpassa sändlistor för krisens information. Kalla till avlastande samtal för personal som tjänstgjort. Föra dagbok/logg i Generalen. Detaljerad checklista presenteras i bilaga. 10 Uppgifter och bemanning Malmö Stad

12 Lokaler och utrustning Ordinarie ledningslokal och reservledningsplats för krisledning redovisas i bilaga. Här framgår också tillgången till utrustning. Dagbok Varje krisledningssituation ska dokumenteras. Detta sker genom att föra dagbok där tidpunkt, beslut och aktiviteter dokumenteras. För detta finns ett IT-baserat dagbokssystem Generalen som nås via adressen sydkris.malmo.se. I Generalen finns olika alternativ för publicering av information beroende på vilka som ska få tillgång till den. För att få åtkomst till systemet måste respektive användare ha ett användar-id och lösen. I bilaga redovisas vilka befattningar som har åtkomst till Generalen. Om Generalen av något skäl inte kan användas ska skriftlig dagbok föras. Mall för dagbok finns i bilaga. Avslut Beslut om att avsluta krisledningsorganisation fattas av förvaltningsdirektör eller dennes för tillfället utsedda ställföreträdare. Utvärdering och revidering När en krisledningsorganisation varit aktiverad ska organisationens sätt att hantera händelsen utvärderas. Utvärderingen ska göras av extern aktör. Detta utgör ett underlag för revidering av krisledningsplanen. Denna krisledningsplan ska ses över årligen. Även vid större organisatoriska eller andra förändringar som kan påverka planens innehåll skall planen genomgås. Detta ansvarar serviceförvaltningens beredskapssamordnare för. 11 Bilagor Malmö Stad

13 Bilagor Bilaga 1 Larmlistor Bilaga 2 Ledningslokal Bilaga 3 Checklistor Bilaga 4 Behörigheter i Generalen Bilaga 5 Checklistor för mediekontakter Malmö stad 12 Bilagor Malmö Stad

Malmö stad Arbetsmarknads-, gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen 1 (2)

Malmö stad Arbetsmarknads-, gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen 1 (2) Malmö stad Arbetsmarknads-, gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen 1 (2) Datum 2015-11-02 Vår referens Pia Oredsson Birgersson Informationschef Pia.Oredsson@malmo.se Tjänsteskrivelse Krisledningsplan

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Krisledningsplan

Tjänsteskrivelse. Krisledningsplan Malmö stad Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen 1 (2) Datum 2013-06-17 Vår referens Pia Oredsson Birgersson Kommunikationschef Tjänsteskrivelse Krisledningsplan Ärende 16 UTB 2013-297 Sammanfattning

Läs mer

Plan för extraordinära händelser i Värmdö kommun

Plan för extraordinära händelser i Värmdö kommun Plan för extraordinära händelser i Värmdö kommun 1 Krisledning vid extraordinära händelser Enligt lag (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och

Läs mer

Krisledningsplan. för Hudiksvalls kommun

Krisledningsplan. för Hudiksvalls kommun Krisledningsplan för Hudiksvalls kommun mandatperioden 2015 2018 Innehåll 1 Inledning 5 2 Kommunens ansvar vid extraordinär händelse 6 2.1 Krisarbetets mål 6 3 Organisation och ansvar 7 3.1 Planering

Läs mer

Krisledningsplan. för Hudiksvalls kommun

Krisledningsplan. för Hudiksvalls kommun Krisledningsplan för Hudiksvalls kommun mandatperioden 2011 2014 Innehåll 1 Inledning 5 2 Kommunens ansvar vid extraordinär händelse 6 2.1 Krisarbetets mål 6 3 Organisation och ansvar 7 3.1 Planering och

Läs mer

Plan för samhällsstörning och extraordinära händelser - ledningsplan. Lysekils Kommun

Plan för samhällsstörning och extraordinära händelser - ledningsplan. Lysekils Kommun Plan för samhällsstörning och extraordinära händelser - ledningsplan Lysekils Kommun Dokumentnamn: Plan för samhällsstörning och extraordinära händelser - ledningsplan Dnr: LKS 2013-184 Handläggare: Christer

Läs mer

Krisledningsplan. Österåkers Kommun. Beslutad av Kommunfullmäktige

Krisledningsplan. Österåkers Kommun. Beslutad av Kommunfullmäktige Krisledningsplan Österåkers Kommun Beslutad av Kommunfullmäktige 2016-09-19 Österåkers kommuns krisledningsplan Österåkers kommun arbetar i först hand med att förebygga och minimera risker i syfte att

Läs mer

Plan för central krisledning MALMÖ STAD, ANTAGEN

Plan för central krisledning MALMÖ STAD, ANTAGEN Plan för central krisledning MALMÖ STAD, ANTAGEN 2011-12-01 1 PLAN FÖR CENTRAL KRISLEDNING MALMÖ STAD Antagen av kommunfullmäktige 2011-12-01 Gällande från 2012-01-01 2 Innehåll 1. Inledning 4 1.1 Syfte

Läs mer

Krisledningsplan 2011 2014

Krisledningsplan 2011 2014 Burlövs kommun Kommunfullmäktige Krisledningsplan 2011 2014 Antagen av kommunfullmäktige 2011-12-19, 144 1. Händelse! 2. SOS 4. Larmfunktionen återkopplar beslut om åtgärd till SOS Räddningstjänst, Lst,

Läs mer

KRISHANTERINGSPLAN Ledningsplan för allvarliga och extraordinära händelser i Ronneby kommun

KRISHANTERINGSPLAN Ledningsplan för allvarliga och extraordinära händelser i Ronneby kommun Dnr: 2014 000094 KRISHANTERINGSPLAN Ledningsplan för allvarliga och extraordinära händelser i Ronneby kommun Antagen av Ronneby Kommunfullmäktige 2015 02 26, rev 2016 03 21 Dnr: 2014 000094 Innehåll 1.

Läs mer

Krisledningsnämnd. Strategisk Krisledning. Krisledningsstab

Krisledningsnämnd. Strategisk Krisledning. Krisledningsstab 1 (6) Krisledningsorganisation Katrineholms kommun Ledning För att säkerställa samordning och information vid extraordinära händelser i fredstid har kommunen en krisledningsorganisation som ansvarar för

Läs mer

Krisledningsplan för Östra Göinge kommun

Krisledningsplan för Östra Göinge kommun Ansvarig Jonas Rydberg, kommunchef Dokumentnamn Krisledningsplan Upprättad av Bertil Håkanson, säkerhetssamordnare Reviderad: Berörda verksamheter Samtliga verksamheter Fastställd datum KS 2015-06-17 65

Läs mer

KRISLEDNINGSPLAN. för HANTERING AV EXTRAORDINÄRA HÄNDELSER

KRISLEDNINGSPLAN. för HANTERING AV EXTRAORDINÄRA HÄNDELSER KRISLEDNINGSPLAN för HANTERING AV EXTRAORDINÄRA HÄNDELSER 1 PLAN FÖR KRISLEDNING Upprättad Gäller från Reviderad Sign 2009-05-28 2009-06-22 Antagen av KS 2009-06-15 Antagen av KF 2009-06-22 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Krisledningsplan för Oxelösunds kommun

Krisledningsplan för Oxelösunds kommun för Oxelösunds kommun Del 1 Övergripande beskrivning och åtgärdsplan Dokumenttyp Fastställd av Beslutsdatum Reviderat Riktlinjer Kommunstyrelsen Dokumentansvarig Förvaring Dnr Säkerhetsstrateg kommunstyrelseförvaltningen

Läs mer

K R I S B E R E D S K A P S P L A N F Ö R L U N D S K O M M U N

K R I S B E R E D S K A P S P L A N F Ö R L U N D S K O M M U N K R I S B E R E D S K A P S P L A N F Ö R L U N D S K O M M U N Antagen av kommunfullmäktige 2012-12-05 2 Innehållsförteckning Inledning... 4 Krisberedskap i Lunds kommun... 4 Grundprinciper i krishantering...

Läs mer

Central krisledningsplan

Central krisledningsplan PROGRAM POLICY STRATEGI HANDLINGSPLAN RIKTLINJER Central krisledningsplan för Örebro kommun. Handlingsplan för organisation och ledning vid kriser, extraordinära händelser och höjd beredskap Örebro kommun

Läs mer

Ledningsplan för extraordinära händelser, höjd beredskap och andra allvarliga händelser

Ledningsplan för extraordinära händelser, höjd beredskap och andra allvarliga händelser 1 (6) Ledningsplan för extraordinära händelser, höjd beredskap och andra allvarliga händelser Antagen av kommunfullmäktige 2 (6) Ledningsplan för extraordinära händelser, höjd beredskap och andra allvarliga

Läs mer

Dnr: KRISKOMMUNIKATIONSPLAN

Dnr: KRISKOMMUNIKATIONSPLAN 2015 03 26 Dnr: 2014 000094 KRISKOMMUNIKATIONSPLAN Innehåll Inledning... 2 Syfte... 2 Ansvarsprincipen... 2 Bemanning och inkallning av informationsorganisationen... 2 Lokaler... 3 Kommunikationsarbete

Läs mer

KRISLEDNING I SIGTUNA KOMMUN

KRISLEDNING I SIGTUNA KOMMUN KRISLEDNING I SIGTUNA KOMMUN LEDNINGSPLAN FÖR EXTRAORDINÄRA HÄNDELSER, HÖJD BEREDSKAP OCH ANDRA ALLVARLIGA HÄNDELSER Antagen av kommunfullmäktige den 15 december 2011 Dnr KS/2011:691 Innehåll 1 Inledning...5

Läs mer

4 Krisledningens organisation 4.1 Politisk ledningsgrupp/krisledningsnämnd 4.2 Ledningsenhet 4.3 Kansli 4.4 Informationscentral

4 Krisledningens organisation 4.1 Politisk ledningsgrupp/krisledningsnämnd 4.2 Ledningsenhet 4.3 Kansli 4.4 Informationscentral Sida 1(7) PLAN FÖR KRISLEDNING Antagen KF 2010 12 20 55 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Kommunens krishantering 2 Krisplanering 3 Mål för kommunens krisledning 3.1 Verksamhetsmål 4 Krisledningens organisation 4.1

Läs mer

KRISHANTERINGSORGANISATION

KRISHANTERINGSORGANISATION Godkänd av: Rose-Marie Frebran Utfärdad: 2009-10-05 1(10) Länsstyrelsen i Örebro län: KRISHANTERINGSORGANISATION Länsstyrelsen i Örebro län stödjer, samverkar med och samordnar berörda aktörer vid fredstida

Läs mer

Plan för samhällsstörning - när det som inte ska hända ändå inträffar

Plan för samhällsstörning - när det som inte ska hända ändå inträffar Antagen av kommunfullmäktige 2013-09-18 124 Plan för samhällsstörning - när det som inte ska hända ändå inträffar Version 1.0 Upprättad: 2013-05-23 I händelse av besvärliga situationer som kan komma att

Läs mer

LEDNINGSPLAN Vid kriser och extraordinära händelser Kommunledningsförvaltningen Februari 2016

LEDNINGSPLAN Vid kriser och extraordinära händelser Kommunledningsförvaltningen Februari 2016 LEDNINGSPLAN Vid kriser och extraordinära händelser Kommunledningsförvaltningen Februari 2016 Antagen av kommunfullmäktige 2016-03-17 Innehåll INLEDNING... 3 KRISHANTERINGENS GRUNDPRINCIPER... 3 REVIDERING...

Läs mer

Plan för kommunal ledning och information vid kriser och extraordinära händelser

Plan för kommunal ledning och information vid kriser och extraordinära händelser Styrdokument KS 2012.0295 Ansvarig organisationsenhet: Fastställd av KF 2012-12-18 234 Ersätter KF 2007-06-18 127 Plan för kommunal ledning och information vid kriser och extraordinära händelser Styrdokument

Läs mer

Krisledningsplan för Örkelljunga kommun

Krisledningsplan för Örkelljunga kommun RAPPORT Datum 1(8) Kommunledningsförvaltningen Kenth Svensson, 0435-55007 kenth.svensson@orkelljunga.se Krisledningsplan för Örkelljunga kommun Fastställd av kommunfullmäktige 2015-08-24 c:\users\kommun\desktop\kris\krisledningsplan

Läs mer

Plan för kommunal ledning och kommunikation vid kriser och extraordinära händelser

Plan för kommunal ledning och kommunikation vid kriser och extraordinära händelser Plan för kommunal ledning och kommunikation vid kriser och extraordinära händelser Fastställd av: Kommunfullmäktige 2016-06-21 115 Revideras senast: 2019-12-31 Innehåll Inledning 3 Bakgrund 3 Syfte 4 Mål

Läs mer

Krisledningsplan för Hässleholms kommun

Krisledningsplan för Hässleholms kommun www.hassleholm.se S Krisledningsplan för Hässleholms kommun Program och handlingsplaner Diarienummer: 2015/376 170 Fastställt den: 2004-12-31 185 Fastställt av: Kommunfullmäktige För revidering ansvarar:

Läs mer

Plan för extraordinära händelser Essunga kommun

Plan för extraordinära händelser Essunga kommun Plan för extraordinära händelser Essunga kommun Fastställd av kommunfullmäktige 40, 2010-05-31 Register INLEDNING OCH BAKGRUND 3 DEFINITION AV EXTRAORDINÄR HÄNDELSE ENLIGT 4 1 KAP 2006:544 3 RISK- OCH

Läs mer

Övergripande kommunal ledningsplan

Övergripande kommunal ledningsplan -------------------------------------------------------------------------------- Övergripande kommunal ledningsplan -------------------------------------------------------------------------------- Fastställd

Läs mer

Säkerhetsavdelningen Krisplan

Säkerhetsavdelningen Krisplan Säkerhetsavdelningen Krisplan 2015 2018 Krisplan 2015 2018 1 Inledning: Hantera avvikelser på ett systematiskt sätt n Ordet kris har olika betydelser i olika sammanhang. I arbetet med samhällets krisberedskap

Läs mer

Kommunal Författningssamling

Kommunal Författningssamling Kommunal Författningssamling Krisledningsplan - Kävlinge kommun Dokumenttyp Beslutande organ Förvaltningsdel Plan Kommunstyrelsen Kommunkansliet Antagen 2014-05-12, Kf 30/2014 Ansvar Säkerhetschef Krisledningsplan

Läs mer

Styrande dokument. Kriskommunikationsplan för Oskarshamns kommun

Styrande dokument. Kriskommunikationsplan för Oskarshamns kommun Styrande dokument Kriskommunikationsplan för Oskarshamns kommun Fastställd av Kommunstyrelsen 2016-04-19, 97 Gäller från och med 2016-04-29 Ersätter Kriskommunikationsplan för Oskarshamns kommuns ledning

Läs mer

Posom-plan. Plan för psykiskt och socialt omhändertagande vid krissituationer

Posom-plan. Plan för psykiskt och socialt omhändertagande vid krissituationer Posom-plan Plan för psykiskt och socialt omhändertagande vid krissituationer 1 Innehåll Krishanteringssystemet... 3 Psykiskt och socialt omhändertagande - POSOM... 4 När och hur skall planen användas...

Läs mer

KRISKOMMUNIKATIONSPLAN. Dnr KS/2012:200-168

KRISKOMMUNIKATIONSPLAN. Dnr KS/2012:200-168 KRISKOMMUNIKATIONSPLAN Dnr KS/2012:200-168 Innehåll 1 Kriskommunikationsplanens syfte... 3 2 Användning av kriskommunikationsplanen... 3 2.1 När ska kriskommunikationsplanen användas?... 3 3 Syfte och

Läs mer

Krisledningsplan Ängelholm kommuns plan för hantering av kris och extraordinär händelse

Krisledningsplan Ängelholm kommuns plan för hantering av kris och extraordinär händelse Krisledningsplan Ängelholm kommuns plan för hantering av kris och extraordinär händelse Fastställd av Kommunfullmäktige 2015-04-27, 119 och är gällande för mandatperioden 2015-2018. Ängelholms kommun 262

Läs mer

Plan för hantering av extraordinära händelser och höjd beredskap

Plan för hantering av extraordinära händelser och höjd beredskap 1 (7) Plan för hantering av extraordinära händelser och höjd beredskap Med extraordinär händelse avses sådan händelse, som avviker från det normala, innebär en allvarlig störning eller överhängande risk

Läs mer

Handlingsplan för Samhällsstörning

Handlingsplan för Samhällsstörning Handlingsplan för Samhällsstörning Kungsbacka kommun 2015-10-29 Sammanfattning Det här dokumentet beskriver Kungsbacka kommuns fastlagda mål och riktlinjer för arbetet med krisberedskap. Handlingsplanen

Läs mer

Plan för hantering av extraordinära händelser

Plan för hantering av extraordinära händelser 1 (8) Typ: Plan Giltighetstid: Tills vidare Version: 2.0 Fastställd: KF 2013-11-13, 147 Uppdateras: 2015 Plan för hantering av extraordinära händelser Innehållsförteckning 1. Bakgrund 2. Syfte 3. Risk-

Läs mer

Plan för hantering av extraordinära händelser i fredstid samt vid höjd beredskap

Plan för hantering av extraordinära händelser i fredstid samt vid höjd beredskap Plan för hantering av extraordinära händelser i fredstid samt vid höjd beredskap Antagen av kommunfullmäktige 2009-06-15 114 Diarienummer 09KS226 Sid 2 (8) Ersätter Plan för samordning av verksamheten

Läs mer

Riktlinjer för kris- och kontinuitetshantering

Riktlinjer för kris- och kontinuitetshantering Riktlinjer för kris- och kontinuitetshantering Krisorganisationen vid Uppsala universitet Fastställda av Rektor 2015-09-29 1 Inledning Uppsala universitets verksamhet är omfattande och bedrivs både i Sverige

Läs mer

Kommunikationsplan vid kris

Kommunikationsplan vid kris Antagen av kommunfullmäktige 13 juni 2002, 82 Reviderad av kommunfullmäktige 13 februari 2009, 4 Reviderad kommunfullmäktige 25 oktober 2012, 145 Innehåll 1 Kommunikationsplan för Arboga kommun 5 1.1

Läs mer

KRISPLAN VID STOCKHOLMS UNIVERSITET

KRISPLAN VID STOCKHOLMS UNIVERSITET 1 SU FU-2.11.1-3666-14 KRISPLAN VID STOCKHOLMS UNIVERSITET Fastställd av rektor 2014-12-18 2 INNEHÅLL 1 Syfte och mål 3 2 Händelser som omfattas av krisplan 3 3 Krisledningsstruktur 4 3.1 Krisledningsgruppen

Läs mer

Informationsplan. Informationsplan vid kris och extraordinär händelse. Informationsavdelningen maj 2013. Informationsplan Falköpings kommun 1

Informationsplan. Informationsplan vid kris och extraordinär händelse. Informationsavdelningen maj 2013. Informationsplan Falköpings kommun 1 Informationsplan vid kris och extraordinär händelse Informationsavdelningen maj 2013 1 Innehållsförteckning Informationsbehov vid kris 3 Mål 3 Syfte 3 Organisation 3 Informationsavdelningen 4 Informationsgruppen

Läs mer

Beslut om att inrätta funktionen tjänsteman i beredskap samt revidering av kommunens ledningsplan för extraordinär händelse

Beslut om att inrätta funktionen tjänsteman i beredskap samt revidering av kommunens ledningsplan för extraordinär händelse KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Kylesten Anders Hagström Ingela Asp Hanna Datum 2015-04-16 Diarienummer KSN-2015-0305 Kommunstyrelsen Beslut om att inrätta funktionen tjänsteman i beredskap samt revidering

Läs mer

Handlingsplan för kris och extraordinära händelser för social- och äldreomsorgsförvaltningen

Handlingsplan för kris och extraordinära händelser för social- och äldreomsorgsförvaltningen SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR 2013-09-13 AN 2013/322 1 (2) HANDLÄGGARE Berit Heidenfors 08-535 312 77 Berit.heidenfors@huddinge.se Äldreomsorgsnämnden Handlingsplan

Läs mer

Lagstadgad plan. Plan för hantering av extraordinära händelser 2011-06-20. Diarienummer KS-345/2011. Beslutad av kommunfullmäktige den 20 juni 2011

Lagstadgad plan. Plan för hantering av extraordinära händelser 2011-06-20. Diarienummer KS-345/2011. Beslutad av kommunfullmäktige den 20 juni 2011 Lagstadgad plan 2011-06-20 Plan för hantering av extraordinära händelser Diarienummer KS-345/2011 Beslutad av kommunfullmäktige den 20 juni 2011 Ersätter Program för hantering av extraordinära händelser,

Läs mer

Riktlinjer för kris- och kontinuitetshantering

Riktlinjer för kris- och kontinuitetshantering Dnr UFV 2015/1058 Riktlinjer för kris- och kontinuitetshantering Krisorganisationen vid Uppsala universitet Fastställd av: Rektor 2015-09-29 Rev. 2015-10-27 Innehållsförteckning 1 Inledning 3 2 Krishantering

Läs mer

Kommunal krishantering

Kommunal krishantering Kommunal krishantering Lag (SFS 2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap. 2011-10-24 Nyckelroll i samhällets krishantering Nytt

Läs mer

Kriskommunikationsplan Delprogram till handlingsplan trygg och säker kommun Värnamo kommun Diarienr Beslutad av:

Kriskommunikationsplan Delprogram till handlingsplan trygg och säker kommun Värnamo kommun Diarienr Beslutad av: Kriskommunikationsplan Delprogram till handlingsplan trygg och säker kommun Värnamo kommun 2015-2018 Diarienr. 2016-353 Beslutad av: Kommunfullmäktige 2017-01-26 1 Dokumentansvarig: Kommunikatör Innehåll

Läs mer

Central krisledningsplan för Malmö stad

Central krisledningsplan för Malmö stad ... 3... 3... 5... 6... 7... 8... 9... 10... 12... 12... 13... 13... 14... 14... 18... 20 2 Kriser kan orsakas av olika typer av oönskade händelser och vara av många slag och karaktär vad som kommer att

Läs mer

Central krisledningsplan för Örebro kommun

Central krisledningsplan för Örebro kommun 2013-12-17 Ks 953/2013 Central krisledningsplan för Örebro kommun Handlingsplan för organisation och ledning vid kriser, extraordinära händelser och höjd beredskap Innehållsförteckning Inledning...3 Uppdrag...3

Läs mer

POSOM-plan Psykiskt Och Socialt Omhändertagande vid extraordinära händelser och andra allvarliga störningar

POSOM-plan Psykiskt Och Socialt Omhändertagande vid extraordinära händelser och andra allvarliga störningar POSOM-plan Psykiskt Och Socialt Omhändertagande vid extraordinära händelser och andra allvarliga störningar Antagen av kommunstyrelsen 2008-12-02 295 Revidering antagen av kommunstyrelsen 2012-12-04 290

Läs mer

Sida STYRDOKUMENT 1(18) Datum 2013-10-04. Samhällsbyggnad. Krisledningsplan. Styrdokument

Sida STYRDOKUMENT 1(18) Datum 2013-10-04. Samhällsbyggnad. Krisledningsplan. Styrdokument STYRDOKUMENT 1(18) Samhällsbyggnad Krisledningsplan Styrdokument 2(18) Styrdokument Dokumenttyp Plan Beslutad av Kommunfullmäktige 2013-09-25, 135 Dokumentansvarig Kommunchefen Reviderad av 3(18) Innehållsförteckning

Läs mer

Central krisledningsplan för Helsingborgs stad

Central krisledningsplan för Helsingborgs stad SID 1(10) Central krisledningsplan för Helsingborgs stad PROGRAM POLICY RIKTLINJER Kontaktcenter Postadress 251 89 Helsingborg Växel 042-10 50 00 kontaktcenter@helsingborg.se helsingborg.se SID 2(10) Helsingborgs

Läs mer

Handlingsplan för Värmdö kommuns POSOM-arbete

Handlingsplan för Värmdö kommuns POSOM-arbete Handlingsplan för Värmdö kommuns POSOM-arbete Psykiskt och socialt omhändertagande Del 1 1(11) Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Värmdö kommuns krisledningsorganisation... 3 2.1 Krisledningsnämnd...

Läs mer

KRISLEDNINGSPLAN FÖR EXTRAORDINÄR HÄNDELSE 2011-2014

KRISLEDNINGSPLAN FÖR EXTRAORDINÄR HÄNDELSE 2011-2014 STRÖMSTADS KOMMUN KRISBEREDSKAP KRISLEDNINGSPLAN FÖR EXTRAORDINÄR HÄNDELSE 2011-2014 LEDNINGSPLAN Antagen av Kommunfullmäktige 2011-02-17, reviderad av Kommunfullmäktige 2013-04-25. INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Inledning... 4. Syfte...4. Extraordinära händelser...4. Oroande och allvarliga händelser...4 Mål för krisledningsarbetet...4

Inledning... 4. Syfte...4. Extraordinära händelser...4. Oroande och allvarliga händelser...4 Mål för krisledningsarbetet...4 Krisledningsplan Dokumentet Krisledningsplan 2011-2014 är antaget av kommunfullmäktige den 2010-12-20. Ses över för revidering senast [Aug 2014]. Kontaktperson: [Säkerhetsansvarig, Kommunledningskontoret].

Läs mer

KRISLEDNINGSPLAN FÖR SÖDERMALMS STADSDELSFÖRVALTNING

KRISLEDNINGSPLAN FÖR SÖDERMALMS STADSDELSFÖRVALTNING SÖDERMALMS STADSDELSFÖRVALTNING BILAGA TILL VERKSAMHETSPLAN 2011 DNR 1214-2010-1.1. Sid 1 (10) KRISLEDNINGSPLAN FÖR SÖDERMALMS STADSDELSFÖRVALTNING Södermalms stadsdelsområde omfattar stadsdelarna Södermalm,

Läs mer

Utbildningsförvaltningens krisledningsplan

Utbildningsförvaltningens krisledningsplan s krisledningsplan Diarienummer UF/2016:124 Post Botkyrka kommun, 147 85 TUMBA Besök Munkhättevägen 45 Tel 08-530 610 00 www.botkyrka.se Org.nr 212000-2882 Bankgiro 624-1061 Innehållsförteckning Krisledningsplan

Läs mer

Kungsörs kommuns författningssamling Nr D.5

Kungsörs kommuns författningssamling Nr D.5 Kommunikationsplan för Kungsörs kommun vid kris Antagen av kommunfullmäktige 2012-09-10, 83 KS-handling nr 30/2012 Planen ersätter tidigare antagen plan från 2005-09-26, 109 senast reviderad av kommunfullmäktige

Läs mer

Kriskommunikationsplan Bräcke kommun

Kriskommunikationsplan Bräcke kommun Kriskommunikationsplan Bräcke kommun 1 Rev 2010-04-20 Rev 2010-06-07 Rev 2012-08-29 Bilaga 8 till Ledningsplan 22/2008 Kriskommunikationsplan - kommunikation i händelse av kris 1. Inledning och syfte Kriskommunikation

Läs mer

Krisledningsplan. Inför och vid särskilda och extraordinära händelser. Socialförvaltningen. Diarienummer: Krisledningsplan

Krisledningsplan. Inför och vid särskilda och extraordinära händelser. Socialförvaltningen. Diarienummer: Krisledningsplan Krisledningsplan Inför och vid särskilda och extraordinära händelser Socialförvaltningen Dokumenttyp: Beslutad av: Socialnämnden Gäller för: Socialförvaltningen Dokumentnamn: Krisledningsplan Beslutsdatum:

Läs mer

Överenskommelse om effektivare samverkan i Södermanlands län i händelse av en krissituation mm DSAM

Överenskommelse om effektivare samverkan i Södermanlands län i händelse av en krissituation mm DSAM Bilaga 4 ÖVERENSKOMMELSE 1(7) Gert Andersson 0155-26 40 72 Överenskommelse om effektivare samverkan i Södermanlands län i händelse av en krissituation mm DSAM I händelse av en krissituation och höjd beredskap

Läs mer

Central krisledningsplan för Burlövs kommun

Central krisledningsplan för Burlövs kommun 1/15 FÖRFATTNINGSSAMLING BKFS 2016:6 DIARIENUMMER KS/2016:869-189 Central krisledningsplan för Burlövs kommun 2017 2018 Antagen av kommunfullmäktige 2016-12-19, 129 Innehållsförteckning Inledning, bakgrund

Läs mer

Krishanteringsplan 2015-2018

Krishanteringsplan 2015-2018 Krishanteringsplan 2015-2018 Antagen av kommunfullmäktige den 09 juni 2015, 53 Dnr KS 2015-272 1 1 Innehåll Krishanteringsplan och reglemente 3 Mål för kommunens krishantering 5 Organisation och reglemente

Läs mer

Plan för hantering av extraordinära händelser 2011-2014

Plan för hantering av extraordinära händelser 2011-2014 Plan för hantering av extraordinära händelser 2011-2014 Antagen av Kommunfullmäktige 2011-02-17 (Dnr 2010/KS 0358 003 10) Tyresö kommun / 2010-12-01 3 (8) Innehållsförteckning 1 Grunder... 4 1.1 Samhällets

Läs mer

ARBETSPLAN FÖR STABEN

ARBETSPLAN FÖR STABEN SKÄRHOLMENS STADSDELSFÖRVALTNING KRISLEDNINGSDOKUMENT ARBETSPLAN FÖR STABEN Staben är den organisation som tar fram beslutsunderlag och stödjer stadsdelsdirektören i dennes krisledningsarbete. Stabschefen

Läs mer

Informationsplan för Valdemarsviks kommun gällande särskild händelse. Beslutad Uppdaterad

Informationsplan för Valdemarsviks kommun gällande särskild händelse. Beslutad Uppdaterad Informationsplan för Valdemarsviks kommun gällande särskild händelse Beslutad 2009-11-27 Uppdaterad 2016-05-26. 1 INNEHÅLL 1. Allmänt..3 2. Mål och riktlinjer...3 3. Ledning och ansvarsfördelning....3-4

Läs mer

Krisledningsplan för Villa Lidköping BK

Krisledningsplan för Villa Lidköping BK Datum 1(10) Krisledningsplan för Villa Lidköping BK 2(10) 1 Inledning 1.1 Målgrupp Krisledningsplanen vänder sig till alla inom föreningen såväl spelare, ledare, styrelse, funktionärer, publikvärdar eller

Läs mer

Lednings- och informationsplan. vid kriser och extraordinära händelser. Salems kommun. (Antagen av kommunfullmäktige 2008-06-12)

Lednings- och informationsplan. vid kriser och extraordinära händelser. Salems kommun. (Antagen av kommunfullmäktige 2008-06-12) Lednings- och informationsplan vid kriser och extraordinära händelser (Antagen av kommunfullmäktige 2008-06-12) Salems kommun Kommunstyrelsens stab Antagna av KF 2008-06-12, 37 Lednings- och informationsplan

Läs mer

Bilaga 1 Aktö rernas syfte öch delma l

Bilaga 1 Aktö rernas syfte öch delma l Kultur- och samhällsbyggnadsenheten Bilaga 1 till Övningsbestämmelser 2013-09-12 sid 1 (9) Bilaga 1 Aktö rernas syfte öch delma l Innehållsförteckning Boxholms kommun... 2 Finspångs kommun... 2 Försvarsmakten

Läs mer

Kriskommunikationsplan

Kriskommunikationsplan Kriskommunikationsplan Riktlinjer för kommunikation vid extraordinär och allvarlig händelse Dokumenttyp Kriskommunikationsplan Dokumentnamn Kriskommunikationsplan, riktlinjer för kommunikation vid extraordinär

Läs mer

Krislednings- och informationsplan

Krislednings- och informationsplan Krislednings- och informationsplan för Nora kommuns verksamheter vid en extraordinär händelse och vid höjd beredskap. Antagen av kommunfullmäktige 2006-04-26, 49 Reviderad 2007, 59 KRISLEDNINGSPLAN...

Läs mer

Ledningsplan för samhällsstörning och extraordinär händelse Mandatperioden 2015-2018

Ledningsplan för samhällsstörning och extraordinär händelse Mandatperioden 2015-2018 1(7) Ledningsplan för samhällsstörning och extraordinär händelse Mandatperioden 2015-2018 Antagen av kommunfullmäktige 20150921, 122 2(7) Innehåll Innehåll... 2 Mål för kommunens krisberedskap... 3 Riskbild...

Läs mer

Krisledningsplan för Timrå kommun

Krisledningsplan för Timrå kommun Krisledningsplan för Timrå kommun inför och vid samhällsstörningar, extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap Fastställd av kommunfullmäktige 2016-xx-xx, xxx 1 (11) Innehållsförteckning 1.

Läs mer

Krisplan vid Linnéuniversitetet allmän bakgrund Beslutad av rektor Dnr: ST 2013/

Krisplan vid Linnéuniversitetet allmän bakgrund Beslutad av rektor Dnr: ST 2013/ Krisplan vid Linnéuniversitetet allmän bakgrund Beslutad av rektor 2013-08-19 Dnr: ST 2013/333-1.1 Beslutat av: Rektor 2013-08-19 Dnr: ST 2013/333-1.1 1. Inledning 3 2. Vad är en kris vid Linnéuniversitetet?

Läs mer

Plan för hantering av samhällsstörningar och extraordinära händelser. Socialförvaltningens ledningsplan

Plan för hantering av samhällsstörningar och extraordinära händelser. Socialförvaltningens ledningsplan Socialförvaltningen Datum: 2013-09-25 Socialförvaltningen Handläggare: Sara Brodin Direktnr: 0322-61 72 29 Beteckning: 2013.199 SN Plan för hantering av samhällsstörningar och extraordinära händelser Socialförvaltningens

Läs mer

Bilaga 2. POSOM-plan

Bilaga 2. POSOM-plan STYRDOKUMENT Sida 1(6) Bilaga 2 POSOM-plan Område Styrning och ledning Fastställd KF 2015-12-07 150 Program Program för skydd och säkerhet Plan Riktlinje Krisledningsplan, bilaga Posom-plan Tjänsteföreskrift

Läs mer

Kriskommunikationsplan Båstads kommun

Kriskommunikationsplan Båstads kommun Kriskommunikationsplan Båstads kommun Januari 2014 Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 1.1 Bakgrund... 3 1.2 Mål... 3 1.3 Syfte... 3 1.4 Målgrupper... 3 2. Uppdraget... 5 2.1 Krisinformationsorganisationen...

Läs mer

Krisledningsplan 2015-2018

Krisledningsplan 2015-2018 Krisledningsplan 2015-2018 Plan för extraordinära händelser eller allvarlig störning i Torsås kommun Antagen av kommunfullmäktige 2015-11-16 Innehåll Inledning... 2 Extraordinär händelse... 3 Krisledningsnämnd...

Läs mer

Mall. Katastrofmedicinsk. för primärvården. Förvaltning Vårdcentral Sjukvårdsrådgivning. November 2011 Reviderad 2012-03-20

Mall. Katastrofmedicinsk. för primärvården. Förvaltning Vårdcentral Sjukvårdsrådgivning. November 2011 Reviderad 2012-03-20 Mall Katastrofmedicinsk plan för primärvården Förvaltning Vårdcentral Sjukvårdsrådgivning November 2011 Reviderad 2012-03-20 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRORD 3 1. INLEDNING 4 1.1. Lagar, föreskrifter och

Läs mer

Krisledningspolicy för Villa Lidköping BK

Krisledningspolicy för Villa Lidköping BK KRISLEDNINGS POLICY Datum U UUtk 1(5) Krisledningspolicy för Villa Lidköping BK 2(5) Inledning Målgrupp Krisledningspolicy vänder sig till alla inom föreningen Villa Lidköping BK med såväl publik som spelare,

Läs mer

LYSEKILS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2015-10-07

LYSEKILS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2015-10-07 LYSEKILS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2015-10-07 20 (28) 146 REVIDERAD INFORMATIONSPLAN VID EXTRAORDINÄRA HÄNDELSER Dnr: LKS 2015-429 En informationsplan vid extraordinära händelser är

Läs mer

Plan för central krisledning inom Ystad-Österlen regionen vid störningar eller extraordinära händelser.

Plan för central krisledning inom Ystad-Österlen regionen vid störningar eller extraordinära händelser. Plan för central krisledning inom Ystad-Österlen regionen vid störningar eller extraordinära händelser. Planen fastställd i Tomelilla kommuns kommunfullmäktige 2015- - Kf Planen fastställd i Ystads kommuns

Läs mer

KRISLEDNINGSPLAN FÖR TIMRÅ KOMMUN. 1. Inledning. - Mål. FÖRFATTNINGSSAMLING Nr KF 6 1 (7) Fastställd av kommunfullmäktige , 148

KRISLEDNINGSPLAN FÖR TIMRÅ KOMMUN. 1. Inledning. - Mål. FÖRFATTNINGSSAMLING Nr KF 6 1 (7) Fastställd av kommunfullmäktige , 148 FÖRFATTNINGSSAMLING Nr KF 6 1 (7) KRISLEDNINGSPLAN FÖR TIMRÅ KOMMUN Fastställd av kommunfullmäktige 2015-10-26, 148 1. Inledning Krisledningsplan för Timrå kommun inför och vid samhällsstörningar, extraordinära

Läs mer

Informationsplan för extraordinära händelser och andra allvarliga händelser

Informationsplan för extraordinära händelser och andra allvarliga händelser 2006-08-31 1 (5) Informationsplan för extraordinära händelser och andra allvarliga händelser Antagen av: kommunfullmäktige 2006-08-31 SIG300 v 1.1 2005-11-23 c:\docume~1\jeasun~1\lokala~1\temp\mxlibdir\krisinformationsplan

Läs mer

Ledningsplan vid större samhällsstörning, extraordinära händelser i fredstid samt vid höjd beredskap för Bengtsfors kommun

Ledningsplan vid större samhällsstörning, extraordinära händelser i fredstid samt vid höjd beredskap för Bengtsfors kommun Kommunledningskontoret, kanslienheten Ulrika Thorell, 0531-52 60 02 ulrika.thorell@bengtsfors.se POLICY 2012-11-13 Antagen av KF, rev av KS 1(11) 29/2011, rev 300/12 Ledningsplan vid större samhällsstörning,

Läs mer

Utbildnings- och övningsplan

Utbildnings- och övningsplan 1(7) STYRDOKUMENT DATUM 2012-06-18 Utbildnings- och övningsplan Älvsbyns Kommun Margareta Lundberg Säkerhetsgruppen Dokumenttyp Dokumentnamn Fastställd/upprättad Beslutsinstans Giltighetstid Plan Utbildnings-

Läs mer

Risk- och sårbarhetsanalys samt krisplan

Risk- och sårbarhetsanalys samt krisplan 2013-03-15 1 (5) TJÄNSTESKRIVELSE Dnr UBN 2013/82-012 Utbildningsnämnden Risk- och sårbarhetsanalys samt krisplan Förslag till beslut 1. Utbildningsnämnden antar Kultur- och utbildningsenhetens förslag

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING. Kriskommunikationsplan

FÖRFATTNINGSSAMLING. Kriskommunikationsplan FÖRFATTNINGSSAMLING Kriskommunikationsplan 1 Kriskommunikationsplan för Norrtälje kommun vid extraordinära händelser eller vid krissituation 2012-11-13 Innehåll Inledning Mål Tilltal och förhållningssätt

Läs mer

Kriskommunikationsplan för Region Norrbotten,

Kriskommunikationsplan för Region Norrbotten, Styrande regeldokument Policy Sida 1 (5) Kriskommunikationsplan för Region Norrbotten, 2017 2019 Kriskommunikationsplanen gås igenom årligen. Den uppdateras vid behov och skall då på nytt godkännas av

Läs mer

Plan för hantering av extraordinära händelser

Plan för hantering av extraordinära händelser 1 Plan för hantering av extraordinära händelser Antagen av KF 5 2(12) Innehållsförteckning 1. Inledning...3 1.1 Bakgrund...3 1.2 Syfte...3 1.3 Mål...3 2. Organisation, larmning, start...5 2.1 Kriterier

Läs mer

Handlingsplan för extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap för Sollentuna kommun för mandatperioden 2011-2014

Handlingsplan för extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap för Sollentuna kommun för mandatperioden 2011-2014 Handlingsplan för extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap för Sollentuna kommun för mandatperioden 2011-2014 Antagen av kommunfullmäktige 2012-06-13, 53 Dnr 2011/512 KS.052 Innehållsförteckning

Läs mer

Riktlinje för kriskommunikation

Riktlinje för kriskommunikation 1[7] Referens Marica Nordwall Mottagare Kommunstyrelsen Riktlinje för kriskommunikation Vad är kriskommunikation? Kriskommunikation är utbyte av information inom och mellan organisationer, medier, berörda

Läs mer

- Plan för hantering av samhällsstörningar och extraordinära händelser

- Plan för hantering av samhällsstörningar och extraordinära händelser Utdrag ur Plan för hantering av samhällsstörningar och extraordinära händelser - Plan för hantering av samhällsstörningar och extraordinära händelser 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Varför behöver vi en plan?...4

Läs mer

Krishanteringsprogram

Krishanteringsprogram 1 [13] 2015-05-13 Krishanteringsprogram Botkyrka kommuns program för hantering av allvarliga händelser, extraordinära händelser, höjd beredskap och pandemier. Dokumenttyp: Styrdokument Beslutad av: Kommunfullmäktige

Läs mer

Kommunal krisledningsplan

Kommunal krisledningsplan Kommunal krisledningsplan vid extraordinära händelser i Värnamo kommun Antagen av kommunfullmäktige 2007-08-30, 119 Kommunal krisledning Denna plan äger tillämpning för kommunens ledning vid extraordinära

Läs mer

4.7. Att kommunicera i kris. Målgrupper

4.7. Att kommunicera i kris. Målgrupper Att kommunicera i kris Information om en kris ska snabbt nå allmänheten, medarbetare inom Region Skåne och de samverkande organisationer som berörs. Vid en kris kan det behöva kallas in extra kommunikatörsresurser

Läs mer

Krisplan för Nacka kommun

Krisplan för Nacka kommun 2012-03-15 KFKS 2012/83-012 POSTADRESS BESÖKSADRESS TELEFON E-POST SMS WEBB ORG.NUMMER Nacka kommun, 131 81 Nacka Stadshuset, Granitvägen 15 08-718 80 00 info@nacka.se 716 80 www.nacka.se 212000-0167 Innehåll

Läs mer

Direkttelefon Referens Lag och annan statlig reglering

Direkttelefon Referens Lag och annan statlig reglering Direkttelefon Referens 0910-73 46 09 2011-08-15 Kommunledningskontoret Planeringsavdelningen Erik Nordlund händelser, 2011--14 1. BAKGRUND Kommunledningskontoret har utarbetat denna ram- och målplan för

Läs mer