Larm och samverkansplattform för kommunikation och lägesuppfattning för den svenska beredskapen vid nukleära olyckor

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Larm och samverkansplattform för kommunikation och lägesuppfattning för den svenska beredskapen vid nukleära olyckor"

Transkript

1 Larm och samverkansplattform för kommunikation och lägesuppfattning för den svenska beredskapen vid nukleära olyckor Projekt 10 från handlingsplanen för den svenska beredskapen för radiologiska och nukleära olyckor.

2 Larm, kommunikation och lägesuppfattning radiologiska och nukleära olyckor Sida: 2 (13) -01 Innehåll 1 Fakta Bakgrund Sammanfattning Slutsats Avgränsning Måluppfyllelse Projektmål Läsanvisning Ansvar Förslag på samverkan och rutin för larm Hur kommer det här att utveckla och förbättra? Erfarenhetsåterföring av projektet Projektorganisation Riskanalys Referenser... 13

3 Larm, kommunikation och lägesuppfattning radiologiska och nukleära olyckor Sida: 3 (13) Fakta 1.1 Bakgrund Dagens beredskapsorganisation för radiologiska och nukleära nödsituationer utformades under 1980 och 1990-talet och är i huvudsak dimensionerad utifrån en olycka i svenska eller utländska kärnkraftverk. En viss anpassning till andra nödsituationer har skett under senare tid. Inriktningsarbetet Den svenska beredskapen för radiologiska och nukleära olyckor (1) som genomfördes som ett myndighetsgemensamt projekt hade till uppdrag att analysera dagens hotbild och utvecklingstendenser och ställa resultatet mot den beredskap som vi har i dagsläget. Resultatet ledde till att en bristanalys genomfördes där resultatet från inriktningsarbetet, genomförda övningar från de senaste sex åren, myndigheters erfarenheter och Riksrevisionens granskning användes som grundmaterial. De identifierade bristerna har analyserats och formulerats i ett antal projekt som ska bearbetas, utredas och från resultatet föreslå förbättringsåtgärder till beredskapsorganisationen. Projekten har samlats i en handlingsplan som är regeringsuppdrag 19 i MSBs regleringsbrev (2). Ett område som ansågs särskilt viktigt att åtgärda är att skapa rutiner för hur larm och kommunikationsvägar mellan myndigheter ska fungera samt skapa rutiner för gemensam lägesuppfattning. När några av projekten startades i början av 2009 visade det sig tidigt att projekt 10 påverkar de flesta projekten i handlingsplanen varför det har varit extra viktigt att arbeta fram ett förbättringsförslag inom utsatt tid. Resultatet ska rapporteras till regeringen Sammanfattning Projektgruppen har kartlagt larm- och kommunikationsvägar för den svenska beredskapen vid en kärnkraftolycka och målet är att möjliggöra en effektiv insats genom att samtliga aktörer (myndigheter) får en korrekt och samstämmig information. Projektgruppen har arbetat med tanken att den rutin som arbetas fram ska så lite som möjligt avvika från övriga rutiner som används vid andra händelser. Projektgruppen föreslår därför att en samverkansplattform används för beredskapsorganisationen vid en kärnteknisk olycka precis som vid bl. a. vädervarning där det används samverkanskonferenser (3). Skälet till att vi här kallar det plattform istället för konferens är att en kärnteknisk olycka kan pågå under en längre tid och behovet av ett samlande forum med flera funktioner är stort. Trots det, ska det vara så lika som möjligt oavsett händelse och följa etablerade rutiner. WIS är den gemensamma systemet för allas dokumentation. MSB har ett samordningsansvar enligt sin myndighetsinstruktion (2). Ansvaret är att hålla samman in- och utflöden av information, sammanställa och kommunicera till berörda aktörer. I samverkansplattformen är det MSBs uppgift att sortera information och kontakta berörda myndigheters sakkunniga för att i samverkan beakta konsekvenserna för alla berörda parter. Gemensamt göra samstämmiga strategiska övervägande så att samtliga berörda aktörer får höra informationen direkt från källan. På så sätt kan snabbt och samstämmigt, en gemensam lägesuppfattning uppnås som kan ligga till grund för åtgärder och för vidare informationsspridning

4 Larm, kommunikation och lägesuppfattning radiologiska och nukleära olyckor Sida: 4 (13) -01 Samverkansplattformen ska avlasta och freda tjänsteman i beredskap (TiB) på SSM och ansvarig länsstyrelse från samtal i det första kritiska skedet. Den ska fungera som en sluss för allas frågor och vara en plats där frågor och svar sammanställs, allt för att underlätta för varandra. Alla myndigheter kommer att behöva delta, kommunicera och överväga konsekvenser innan beslut fattas för att besluten inte ska påverka någon annan aktör negativt. MSBs ansvar är att tillhandahålla en mötesplats för larmade myndigheter (kan vara per telefon, videokonferens eller annat medium som visar sig lämpligt) hålla i överenskomna rutiner som t.ex den färdiga dagordningen, hålla utsatta tider för möten, se till att överenskommen och samstämmig informationen finns dokumenterad i WIS samt att vara nåbar för aktörer som behöver få eller lämna information. De som ingår i beredskapen larmas enligt förberedda larmkedjor. Vid en svensk olycka larmar det drabbade kärnkraftverket genom SOS Alarm. Vid en utländsk olycka kommer larmet enligt internationella avtal. SMHI är larmmottagare och larmar SSM, MSB och SOS Alarm som fortsättningsvis följer de nu föreslagna rutinerna för en inhemsk kärnteknisk olycka. 1.3 Slutsats Projektgruppen har samstämmigt kommit fram till ett förslag hur det ska bli möjligt att minska tiden från kärnkraftverkets larm till det att samtliga berörda aktörer fått information om händelsen. Projektgruppen föreslår att MSB ska upprätta en samverkansplattform, vilket stämmer överens med MSBs uppdrag. Resultatet leder till en beredskapsorganisation där samtliga aktörer har en gemensam information och lägesuppfattning för en effektiv insats. (Se bild 2) Lagstiftningen är tydlig, men kännedomen om den varierar varför utbildning behövs. Genom inrättande av samverkansplattformen kommer delar av problematiken med kommunikationsflödet som det är illustrerat i bild 1 att förbättras. Resultatet innebär förändringar i rutinerna för beredskapsorganisationen, vilket betyder att beredskapsorganisationen måste övas. Utbildning och övning måste ske hos alla berörda aktörer i samtliga län. Avtalen med SOS Alarm behöver ses över så att de stämmer med beredskapsorganisationen. I meddelandet som går ut från SOS Alarm ska klockslag för det första mötet anges. Eftersom samtliga länsstyrelser, enligt lagstiftningen, har ett ansvar vid kärnteknisk olycka så behöver samtliga delta i utbildningar och övningar inom området. Snarast måste en tidplan för utbildning och träning fastställas. Tre träningstillfällen måste äga rum under 2010 enligt föreslagna rutiner, som ska prövas under SAMÖ/KKÖ Avgränsning Projektet har endast behandlat larm, kommunikation och lägesuppfattning mellan myndigheter och andra aktörer vid en kärnteknisk olycka i Sverige.

5 Larm, kommunikation och lägesuppfattning radiologiska och nukleära olyckor Sida: 5 (13) Måluppfyllelse 2.1 Projektmål Det övergripande målet för projektet har varit att skapa rutiner för hur larm och kommunikation mellan myndigheter ska fungera samt skapa rutiner för att uppnå en gemensam lägesuppfattning. Översynens syfte var att klargöra ansvarsförhållanden, hur beredskapsorganisationen är strukturerad och hur flödet för gemensam information på lokal, regional och nationell nivå vid R/Nhändelser ska ske. 2.2 Läsanvisning För att klargöra vad en lägesuppfattning och lägesbild omfattar fann vi det nödvändigt att definiera ordet läge. En sökning i rikstermbanken (4) resulterade i två förklaringar: - tillstånd i vilket ett system eller en funktion befinner sig. (Källa: Svenska datatermgruppen) - objekts exakta position och orientering i förhållande till den närmaste. Projektgruppen har kommit fram till att en lägesuppfattning vid en kärnteknisk olycka omfattar en samlad avvägning av fakta, vidtagna åtgärder, prognos, rekommendationer, konsekvenser och tidsförhållanden. Projektgruppen har enats om att fortsättningsvis använda begreppet lägesuppfattning. 2.3 Ansvar För att förstå det breda ansvar som åligger den svenska beredskapsorganisationen gjordes en mer detaljerad kartläggning av lagrum och förordningar. Det var nödvändigt för att förstå roller och ansvar hos alla inblandade. Under 4:e kapitlet i Förordning (2003:789) om skydd mot olyckor finns samtliga länsstyrelsers ansvar beskrivet för räddningstjänst vid utsläpp av radioaktiva ämnen och sanering samt deras ansvar att säkerställa information till allmänheten (5). Samtliga länsstyrelser ska upprätta ett program för räddningstjänst vid utsläpp av radioaktiva ämnen från en kärnteknisk anläggning. De program som upprättas av länsstyrelserna i Uppsala, Kalmar och Hallands län ska även omfatta en organisation för personalberedskap för räddningstjänsten vid utsläpp av radioaktivt ämne från en kärnteknisk anläggning i sådan omfattning att särskilda åtgärder krävs. Dessa länsstyrelser samt länsstyrelserna i Skåne och Västerbottens län ska bistå andra länsstyrelser i frågor om sådan räddningstjänst. I 7 Förordning (2006:942) om krisberedskap och höjd beredskap (6) står bland annat att länsstyrelsen skall inom sitt geografiska område i fråga om sådana situationer som avses i 9 vara en sammanhållande funktion mellan lokala aktörer, som exempelvis kommuner, landsting och näringsliv, och den nationella nivån, samt verka för att regionala: - risk- och sårbarhetsanalyser sammanställs, - nödvändig samverkan inom länet och med närliggande län sker kontinuerligt, - under en kris samordna verksamhet mellan kommuner, landsting och myndigheter, - informationen till allmänheten och företrädare för massmedia under sådana förhållanden samordnas, och - efter beslut av regeringen prioritera och inrikta statliga och internationella resurser som ställs till förfogande.

6 Larm, kommunikation och lägesuppfattning radiologiska och nukleära olyckor Sida: 6 (13) -01 Kommunikationsansvar Utifrån dagens kännedom om kommunikationsvägarna framförde länsstyrelserna ett önskemål om att det skulle vara bra med en ingång till och från de centrala myndigheterna. Samverkan och beroenden nuvarande läge Regeringen SoS RPS SJV SLV SMHI SSM NESA MSB Försvarsmakten Nordiska atompoolen Media Allmänheten Grannlän Banverket Vägverket KBV Kärnkraftsindustrin Skogsstyrelsen Länsstyrelsen Landsting LRF SR Sjöfartsverket SOS Alarm Polisen Räddningstjänster Kommuner Bild 1: Identifiering av hur kommunikationen uppfattas flöda mellan nivåerna vid en övad nödsituation. Det är rimligt att anta att ju större omfattning en olycka har, desto större krav på samordning innan ett beslut fattas eftersom konsekvensen av ett beslut kan påverka fler än den som fattar beslutet. Ibland kan det vara nödvändigt att avvakta innan beslutet tillkännages för att övriga som kommer att beröras ska hinna förbereda sig. Ju bättre tillgång till bearbetad information och lägesuppfattning från inblandade aktörer ju bättre förutsättningar får alla att göra egna värderingar av läget. 2.4 Förslag på samverkan och rutin för larm Samverkan Enligt Förordning (2006:942) om krisberedskap och höjd beredskap 15 har MSB ett ansvar att sammanställa information för en samlad lägesbild (lägesuppfattning). Enligt förordningen (2008:1002) 7 ska MSB ha förmågan att bistå med stödresurser i samband med allvarliga olyckor och kriser samt stödja samordningen av berörda myndigheters åtgärder vid en kris.(6) Projektgruppen har kommit fram till att en samverkansplattform enligt fastställda rutiner upprättas av MSB. MSB har ansvar för att hålla samman in- och utflöden av information och koordinera behovet av sakkunniga från berörda myndigheter. Kalla in sakkunniga till samverkansplattformen via olika media, analysera, samordna och dokumentera resultatet av samverkan i WIS. Information om händelsen ska bearbetas av sakkunniga och kommunikatörer, sammanställas och kommuniceras till berörda aktörer. På så sätt kan en gemensam (samtidig) lägesuppfattning, snabbt och samstämmigt uppnås som kan ligga till grund för åtgärder och för vidare informationsspridning.

7 Larm, kommunikation och lägesuppfattning radiologiska och nukleära olyckor Sida: 7 (13) -01 En samverkansplattform innebär fördelar så som: - huvudaktörerna; SSM och ansvarig länsstyrelse får fredad tid i det initiala operativa skedet - alla får tillgång till ett forum där de kan mötas och utbyta information - endast EN kanal att förmedla information till (här finns sakkunniga från alla berörda aktörer tillgängliga när så behövs) - alla aktörer kan söka kontakt, få och lämna information vid behov - EN kontaktpunkt leder till att informationen finns samlad på ett ställe där den också är känd av samtliga inblandade aktörer vilket leder till bättre underlag för beslut som ska fattas - samverkansmöten initieras så snart behov finns - en gemensam uppfattning genererar en samstämmig information MSB tillhandahåller tekniken och ansvarar för att kalla in sakkunniga, sammanställa, dokumentera resultatet av samverkan i WIS och hålla informationen tillgänglig för alla larmade aktörer. SSM tillhandahåller ett telefonnummer dit alla kan vända sig för att få kontakt med analyskunniga som delger spridningsprognoser.

8 Larm, kommunikation och lägesuppfattning radiologiska och nukleära olyckor Sida: 8 (13) Larmrutin vid kärnkraftolycka Larmrutinerna som föreslås enligt bild 2, anger att kärnkraftverket och SSM haft kontakter redan innan larmet dras. Det är sannolikt att så skett på grund av att en inledande, rapporteringspliktig störning inträffat och att den senare har utvecklats till att larmkriterierna är uppfyllda. Om så inte är fallet utan larmet kommer utan föregående kontakter så påverkar det inte föreliggande förslag. Grundtanken är att rutinen ska gå att använda oavsett nödsituation enligt handlingsplanen. De som ingår i den svenska beredskapsorganisationen för kärntekniska olyckor larmas enligt fastställd rutin, se bild 2. Vid en svensk olycka larmar kärnkraftverket genom SOS Alarm. I meddelandet till SOS alarm har SSM angett inom vilken tid första möte kommer att äga rum, dock senast inom två timmar. Bild 2: Bilden beskriver larm, start av MSBs samverkansplattform och fortsatt arbete. När larmet kommer till MSB öppnar MSB samverkansplattformen enligt checklista för MSB TiB efter kontakt med SSM och ansvarigt län. MSB meddelar om hur deltagandet sker, via telefon, telebild eller aktuell teknik.

9 Larm, kommunikation och lägesuppfattning radiologiska och nukleära olyckor Sida: 9 (13) -01 Mötesförslag Förslagsvis följs den fastställda dagordningen för att säkerställa att kvaliteten i den information som lämnas som underlag till lägesuppfattningen är samstämmig. Uppdatering av lägesuppfattningen görs i WIS efter varje möte och även i särskilda fall, om något viktigt framkommit som samtliga berörda behöver delges. Dagordning Deltagare: Berörda och larmade inom den svenska beredskapsorganisationen. Samordnare MSB Närvarolista Uppföljning från tidigare möte 1. Vad har hänt? Fakta Vad kan hända Tidsförhållanden 2. Prognos - hur bedöms situationen nu, viktiga frågor kort och lång sikt 3. Vilka åtgärder har vidtagits - konsekvenser 4. Vilka åtgärder bedöms viktiga att genomföra - konsekvenser myndighetsspecifika 5. Strategiska informationsfrågor 6. Rekommendationer till deltagande myndighet - konsekvenser 7. Tidpunkt för nästa möte MSB ansvarar för 1. Sammanställning 2. Fortsatt samordning utifrån bedömt viktiga åtgärder och deltagande myndigheters behov Berörda aktörer kan kanalisera sina frågor till samverkansplattformen där de hanteras antingen direkt mellan berörda parter eller tas upp vid nästa möte om frågan är av nationell dignitet. 3. Tidpunkt för nästa möte Beslut om när olyckan hanteras av linjeorganisationen. Avslutningsmöte Dagordning Deltagare: samtliga som har haft en aktiv roll före, under och efter händelsen Samordnare MSB Närvarolista 1. Fortsättning - förvaltning - avslut 2. utredning av händelsens hantering 3. uppföljning/utvärdering 4. erfarenhetsåterföring

10 Larm, kommunikation och lägesuppfattning radiologiska och nukleära olyckor Sida: 10 (13) -01 Sammantaget leder dessa åtgärder till fastställda rutiner för beredskapsorganisationens arbete i samverkansplattformen. 2.5 Hur kommer det här att utveckla och förbättra? Förslaget ska leda till att tiden från kärnkraftverkets larm, till det att ett första informationsmöte kan hållas ska minskas och förbättra alla flöden av informationsspridning mellan myndigheterna. Vid en kärnteknisk olycka som kan pågå under en längre tid finns också behovet av ett samlande forum med flera funktioner, som leder till att beredskapsorganisation har en gemensam information och lägesuppfattning för en effektiv insats. (Se bild 2) Förutsättningarna för att hantera händelser oavsett orsak ska följa etablerade rutiner och vara så samstämmiga som möjligt. Projektets resultat innebär en förändring i förhållande till hur dagens rutiner ser ut både för larm och informationsflöden. En samverkansplattform som hanterar och levererar information till berörda aktörer 24/7. Fördelen är att risken för feltolkningar elimineras i stor utsträckning, alla kommer att få en samstämmig lägesuppfattning som grundar sig på fakta som lämnas i ett forum. Samverkansplattformen kommer att bidra till att det stora informationsbehov som uppstår vid en händelse vid kärnkraftverk kommer att tas om hand på ett mer effektivt sätt samt förbättra tillgängligheten för alla. Den information som för flera aktörer kan vara svår att tolka kommer att tolkas av sakkunnig personal och levereras till samverkansplattformen där den kan hanteras och distribueras på ett effektivare sätt. Förhoppningsvis leder detta till att inga förhastade rekommendationer passerar. Det innebär även att tredje man kommer att få en bättre gemensamt bearbetad information Hur ska det här implementeras för att förbättra den svenska beredskapen Under december 2009 till mars 2010 ska följande åtgärder hanteras för att föreslagen övningsplan ska gå att genomföra. Punkterna 1-4 ska utredas och redovisas senast under mars månad. Övning 1 sker under maj månad, övning 2 och 3 sker under september till december Avtalen med SOS Alarm behöver ses över så att de stämmer med det här förslaget till beredskapsorganisation. Deltagande för det här arbetet är SSM, LST och MSB. 2. Varje kärnkraftlän och övriga län måste uppdatera hos SOS alarm hur de ska bli kontaktade. 3. MSB måste säkerställa att det finns förutsättningar för att samverkansplattformen fungerar. 4. Samtliga aktörer säkerställer att rätt kompetens deltar i samverkansplattformen Träningstillfällen under 2010 Larmträning 1 test av att larmkedjan fungerar. I den här träningen är det SSM som larmar SOS alarm, som i sin tur larmar myndigheter enligt de avtal som finns. I larmmeddelandet som går ut ska det vara angivet när första informationsmötet äger rum och att MSB återkommer med information för hur kontakten med samverkansplattformen ska gå till.

11 Larm, kommunikation och lägesuppfattning radiologiska och nukleära olyckor Sida: 11 (13) -01 Träningen slutar när alla kvitterat tillbaka med klockslag till SOS alarm att de har fått larmet. (Följ upp vilka rutiner SOS har för detta) Larmträning 2 samma som träning 1 men med tillägget att MSB kontaktar larmade myndigheter med information om hur deltagarna ska få kontakt med samverkansplattformen. Träningen slutar när samtliga har kontaktat MSB. Larmträningen 3 samma som träning 2 men med fortsättningen att deltagarna ska koppla upp sig mot samverkansplattformen vid utsatt tidpunkt enligt första meddelandet och genomföra ett möte enligt den föreslagna dagordningen. Utvärdering Kommer att ske efter varje larmträning och återföras till nästa träning. Efter larmträning 3 kommer uppföljningsmöte att genomföras för återkoppling och förbättring inför SAMÖ/KKÖ Efter utvärderingsmötet bör en uppdatering av planverk och program ske för att införa de övade rutinerna. 3 Erfarenhetsåterföring av projektet Arbetet i det här projektet har bedrivits i form av två internatmöten, några endagsmöten och arbetsuppgifter som skulle lösas däremellan. Deltagande myndigheter har under arbetets gång haft olika representanter med vid mötena och det generella deltagandet har varierat. En grundförutsättning för projektet var att alla skulle läsa på lagstiftningen utifrån varje myndighets ansvarsområde. En identifiering av vilka lagrum som är giltiga i de olika faserna av olyckan skulle göras samt ligga till grund för arbetet. Det identifieringsarbetet genomfördes av MSB. Det har under arbetets gång även framkommit dokument som hade underlättat om de hade varit kända när arbetet startade. En nationell databas för producerat material inom statliga myndigheter oavsett ämne borde finnas. 3.1 Projektorganisation Deltagare i arbetet har varit Jordbruksverket. Livsmedelsverket, länsstyrelserna i Hallands, Kalmar, Uppsala, Skåne och Västerbottens län, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, Rikspolisstyrelsen, Socialstyrelsen och Strålsäkerhetsmyndigheten. 3.2 Riskanalys Det här projektets resultat innebär i sig en risk då det förändrar i befintliga rutiner. Innan den nya strukturen blivit inarbetad finns det risk för att misstag begås som påverkar resultatet. Om de nya rutinerna inte övas tillräckligt mycket finns det risk för att strukturen inte fungerar och är omogen. Risk finns för att det blir en otydlighet mellan länsstyrelserna och MSB om informationsansvaret till allmänheten. Den här rutinen kommer att ställa stora krav på MSB och innebär att MSB måste vara öppna för strukturella förändringar.

12 Larm, kommunikation och lägesuppfattning radiologiska och nukleära olyckor Sida: 12 (13) -01 MSBs förutsättningar för att samverkansplattformen fungerar tekniskt kan vara kritiska.

13 Larm, kommunikation och lägesuppfattning radiologiska och nukleära olyckor Sida: 13 (13) Referenser Ref. Dokumentnamn, beteckning och namn Utgåveid, datum 1 Den svenska beredskapen för radiologiska och nukleära olyckor 2 Förordning (2008:1002) med instruktion för myndigheten för samhällsskydd och beredskap. ISBN ; : MSBs Rutin samverkanskonferens Rikstermbanken; 5 Förordning (2003:789) om skydd mot olyckor. 2003:789 6 Förordning (2006:942) om krisberedskap och höjd beredskap. 2006:942

14 Ett samarbete mellan

Samverkansplattform, en metod

Samverkansplattform, en metod Samverkansplattform, en metod Vid en extra ordinär händelse är det viktigt att det finns en accepterad och fastställd rutin för hur händelsen ska hanteras. Det går självklart inte att säga att så här kommer

Läs mer

Krissamverkan Gotland

Krissamverkan Gotland Version 2015-06-04 Frida Blixt, Länsstyrelsen i Gotlands län Krissamverkan Gotland samverkansorgan i Gotlands län Innehåll Inledning... 2 Grundläggande nationella principer... 3 Samhällets skyddsvärden...

Läs mer

Försvarsdepartementet

Försvarsdepartementet Beredskap Dagens beredskapsorganisation för radiologiska och nukleära nödsituationer utformades under 1980 och 1990-talet och är i huvudsak dimensionerad utifrån en olycka i svenska eller utländska kärnkraftverk.

Läs mer

Bedömningar grundar sig på de underlag som lämnats till MSB och det som framkommit vid besöket.

Bedömningar grundar sig på de underlag som lämnats till MSB och det som framkommit vid besöket. MSB-14.1 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Minnesanteckningar 1 (11) Samordnat av Carina Fredström Mötesdatum 2015-05-07 Mötestid 08:30 16:45 Närvarande Länsstyrelsen Stig Husin Torbjörn Johansson

Läs mer

Roller och ansvar vid kärnteknisk olycka

Roller och ansvar vid kärnteknisk olycka Roller och ansvar vid kärnteknisk olycka Bakgrund Lagar som styr Organisation Information till allmänheten Beredskap Dagens beredskapsorganisation för radiologiska och nukleära nödsituationer utformades

Läs mer

Vad vill MSB? Information till alla medarbetare om verksamheten 2014 med utgångspunkt i det vi vill uppnå i samhället

Vad vill MSB? Information till alla medarbetare om verksamheten 2014 med utgångspunkt i det vi vill uppnå i samhället Vad vill MSB? Information till alla medarbetare om verksamheten 2014 med utgångspunkt i det vi vill uppnå i samhället Vad vill MSB? Information till alla medarbetare om verksamheten 2014 med utgångspunkt

Läs mer

Lagen om extraordinära händelser. Helen Kasström, MSB

Lagen om extraordinära händelser. Helen Kasström, MSB Lagen om extraordinära händelser Helen Kasström, MSB Vad är en extraordinär händelse i fredstid? Enligt lagens definition: En händelse som avviker från det normala Innebär en allvarlig störning eller risk

Läs mer

Projektplan för En säkrare Sevesotillsyn, godkänd av styrgruppen 2015-11-20

Projektplan för En säkrare Sevesotillsyn, godkänd av styrgruppen 2015-11-20 Projektplan för En säkrare Sevesotillsyn, godkänd av styrgruppen 2015-11-20 Uppdrag Länsrådsgrupp 6 har gett i uppdrag åt miljönätverket (tidigare miljövårdsdirektörernas förening) att driva Miljösamverkan

Läs mer

Krisledningsplan 2011 2014

Krisledningsplan 2011 2014 Burlövs kommun Kommunfullmäktige Krisledningsplan 2011 2014 Antagen av kommunfullmäktige 2011-12-19, 144 1. Händelse! 2. SOS 4. Larmfunktionen återkopplar beslut om åtgärd till SOS Räddningstjänst, Lst,

Läs mer

Kommunövergripande riktlinjer för säkerhet och krisberedskap i Östra Göinge kommun mandatperioden 2015-2018

Kommunövergripande riktlinjer för säkerhet och krisberedskap i Östra Göinge kommun mandatperioden 2015-2018 Ansvarig namn Jonas Rydberg, kommunchef Dokumentnamn Riktlinjer säkerhetsarbete Upprättad av Bertil Håkanson, säkerhetssamordnare Reviderad: Berörda verksamheter Samtliga verksamheter Fastställd datum

Läs mer

Malmö stad Arbetsmarknads-, gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen 1 (2)

Malmö stad Arbetsmarknads-, gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen 1 (2) Malmö stad Arbetsmarknads-, gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen 1 (2) Datum 2015-11-02 Vår referens Pia Oredsson Birgersson Informationschef Pia.Oredsson@malmo.se Tjänsteskrivelse Krisledningsplan

Läs mer

Naturvårdsverkets plan för tillsynsvägledning 2010-2012

Naturvårdsverkets plan för tillsynsvägledning 2010-2012 S PLAN FÖR TILLSYNSVÄGLEDNING 2010-2012 DNR: 716-609-08 Naturvårdsverkets plan för tillsynsvägledning 2010-2012 Det övergripande målet för vår tillsynsvägledning är att den ska skapa förutsättningar för

Läs mer

Krishanteringsprogram

Krishanteringsprogram 1 [13] 2015-05-13 Krishanteringsprogram Botkyrka kommuns program för hantering av allvarliga händelser, extraordinära händelser, höjd beredskap och pandemier. Dokumenttyp: Styrdokument Beslutad av: Kommunfullmäktige

Läs mer

Revisionsrapport. Granskning av intern styrning och kontroll av informationssäkerheten vid Gymnastik- och idrottshögskolan 2010.

Revisionsrapport. Granskning av intern styrning och kontroll av informationssäkerheten vid Gymnastik- och idrottshögskolan 2010. Revisionsrapport Gymnastik- och idrottshögskolan Box 5626 114 86 Stockholm Datum Dnr 2011-03-08 32-2010-0728 Granskning av intern styrning och kontroll av informationssäkerheten vid Gymnastik- och idrottshögskolan

Läs mer

Dokumentation. Utrymningsövning UTÖ 14 april 2015. Första diskussionspunkterna:

Dokumentation. Utrymningsövning UTÖ 14 april 2015. Första diskussionspunkterna: Dokumentation Utrymningsövning UTÖ 14 april 2015 Första diskussionspunkterna: 1. Vart vänder man sig för att hitta bästa mottagningsort? 2. Vem har mandat att fatta beslut om mottagning? 3. Vet kommunerna

Läs mer

Handlingsplan för psykiskt och socialt omhändertagande vid olyckor och större krishändelser, POSOM, i Vetlanda kommun

Handlingsplan för psykiskt och socialt omhändertagande vid olyckor och större krishändelser, POSOM, i Vetlanda kommun 2012-05-21 Handlingsplan för psykiskt och socialt omhändertagande vid olyckor och större krishändelser, POSOM, i Vetlanda kommun Antagen av vård- och omsorgsnämnden 2012-06-14 143 Innehåll Inledning 3

Läs mer

Finansieringsprinciper

Finansieringsprinciper Föredragande Samråd Godkänd av enhetschef Charlott Thyrén Helena Bunner Mona Matsson Finansieringsprinciper Anslag 2:4 Krisberedskap Villkor för användning av anslagsmedel De satsningar som finansieras

Läs mer

Yttrande över betänkande, En myndighet för alarmering, SOU 2013:33

Yttrande över betänkande, En myndighet för alarmering, SOU 2013:33 Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Handläggare: Nils Edsmalm TJÄNSTEUTLÅTANDE 2013-08-08 Hälso- och sjukvårdsnämnden 2013-09-03, p 7 1 (7) HSN 1305-0577 Yttrande över betänkande, En myndighet för alarmering,

Läs mer

Krisledningsplan. Inför och vid särskilda och extraordinära händelser. Socialförvaltningen. Diarienummer: Krisledningsplan

Krisledningsplan. Inför och vid särskilda och extraordinära händelser. Socialförvaltningen. Diarienummer: Krisledningsplan Krisledningsplan Inför och vid särskilda och extraordinära händelser Socialförvaltningen Dokumenttyp: Beslutad av: Socialnämnden Gäller för: Socialförvaltningen Dokumentnamn: Krisledningsplan Beslutsdatum:

Läs mer

Landstinget Gävleborg, Bollnäs, Söderhamns, Hudiksvalls och Nordanstigs kommun

Landstinget Gävleborg, Bollnäs, Söderhamns, Hudiksvalls och Nordanstigs kommun Revisionsrapport* Landstinget Gävleborg, Bollnäs, Söderhamns, Hudiksvalls och Nordanstigs kommun Samverkan avseende ungdomar med psykosocialproblematik och psykiska sjukdomstillstånd November 2007 Karin

Läs mer

Samverkanskonferens på nationell nivå med fokus på flyktingsituationen

Samverkanskonferens på nationell nivå med fokus på flyktingsituationen MSB-14.1 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Mötesanteckningar 1 (5) Antecknat av Halldor Stolt samordning@msb.se 073-026 1103 Mötesdatum 2015-09-18 Mötestid 16.00-16.50 Samverkanskonferens på

Läs mer

Försvarsdepartementet. 103 33 Stockholm. Landstingens uppgifter vid extraordinära händelser i fred. Uppdraget

Försvarsdepartementet. 103 33 Stockholm. Landstingens uppgifter vid extraordinära händelser i fred. Uppdraget Sid 1(7) 0774/2004 2004-09-13 Er ref: Fö2004/1404/CIV Försvarsdepartementet 103 33 Stockholm Landstingens uppgifter vid extraordinära händelser i fred Uppdraget Regeringen beslutade den 17 juni 2004, dnr.

Läs mer

Praktikrapport. Allmänt om praktikplatsen

Praktikrapport. Allmänt om praktikplatsen Praktikrapport Praktikant: Linn Trägårdh (linn.tragardh@gmail.com) Praktikplats: Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) i Karlstad Ekonomienheten Controllerfunktionen Besöksadress: Norra Klaragatan

Läs mer

Postadress Telefon E-post Organisationsnummer Box 22523, 104 22 Stockholm 08-617 98 00 sakint@sakint.se 202100-5703

Postadress Telefon E-post Organisationsnummer Box 22523, 104 22 Stockholm 08-617 98 00 sakint@sakint.se 202100-5703 Uttalande SÄKERHETS- OCH INTEGRITETSSKYDDSNÄMNDEN 2014-09-11 Dnr 156-2014 Granskning av tre inhämtningsärenden vid Polismyndigheten Dalarna 1. SAMMANFATTNING Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden har

Läs mer

Humanas Barnbarometer

Humanas Barnbarometer Humanas Barnbarometer 2014 1 Inledning Barnets bästa ska vara utgångspunkten i allt myndighetsutövande i Sverige. Barnens behov, inte verksamhetens, ska stå i centrum när kommunerna utreder, beviljar,

Läs mer

Nationell samordning av omgivningsbuller

Nationell samordning av omgivningsbuller Nationell samordning av omgivningsbuller Verksamhetsbeskrivning Fastställd av styrgruppen: 2014-12-03 Reviderad: åååå-mm-dd NATURVÅRDSVERKET 2 (9) Förord Naturvårdsverket ska enligt instruktionen särskilt

Läs mer

Krisberedskap i företaget Om det otänkbara inträffar...

Krisberedskap i företaget Om det otänkbara inträffar... Krisberedskap i företaget Om det otänkbara inträffar... Sveriges Byggindustrier Human Relations Box 7835 103 98 Stockholm Tfn 08-698 58 00 Fax 08-698 59 00 E-post info@bygg.org www.bygg.org 2 Innehåll

Läs mer

Registrering av personuppgifter vid katastrofer utomlands, Ds 2009:12 Remiss från Justitiedepartementet

Registrering av personuppgifter vid katastrofer utomlands, Ds 2009:12 Remiss från Justitiedepartementet PM 2009: RI (Dnr 001-1057/2009) Registrering av personuppgifter vid katastrofer utomlands, Ds 2009:12 Remiss från Justitiedepartementet Borgarrådsberedningen föreslår att kommunstyrelsen beslutar följande

Läs mer

Konferens om landstingens krisberedskap 2015. Utvecklingen av det civila försvaret. Magnus Dyberg-Ek Avdelningen för Utvärdering och lärande

Konferens om landstingens krisberedskap 2015. Utvecklingen av det civila försvaret. Magnus Dyberg-Ek Avdelningen för Utvärdering och lärande Konferens om landstingens krisberedskap 2015 Utvecklingen av det civila försvaret Magnus Dyberg-Ek Avdelningen för Utvärdering och lärande Upplägg av presentation Förändrad omvärld Totalförsvar/samlat

Läs mer

Anvisning vid väpnat våld i skolmiljöer

Anvisning vid väpnat våld i skolmiljöer Anvisning vid väpnat våld i skolmiljöer Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Anvisning vid väpnat våld i skolmiljöer Anvisning, instruktion 2015-02-03 Kommunchefen Dokumentansvarig/processägare

Läs mer

Konsekvensutredning. Förslag till nya föreskrifter och allmänna råd om katastrofmedicinsk beredskap

Konsekvensutredning. Förslag till nya föreskrifter och allmänna råd om katastrofmedicinsk beredskap 2010-01-12 Dnr 2164/2010 1(5) Enheten för krisberedskap Joakim Beck-Friis Tel: 075-247 34 38 E-post: joakim.beck-friis@socialstyrelsen.se Konsekvensutredning Förslag till nya föreskrifter och allmänna

Läs mer

Hur jobbar MSB med inriktnings och samordningsfunktion? 1 oktober, 2015

Hur jobbar MSB med inriktnings och samordningsfunktion? 1 oktober, 2015 Hur jobbar MSB med inriktnings och samordningsfunktion? 1 oktober, 2015 Mål Ökad förståelse för hur vi ser oss själva och våra roller hur och varför vi arbetar som vi gör utvecklingsbehov Exempel på beskrivningar

Läs mer

Plan för Strålsäkerhetsmyndighetens krisorganisation

Plan för Strålsäkerhetsmyndighetens krisorganisation Datum: 2015-01-25 Plan för Strålsäkerhetsmyndighetens krisorganisation Bakgrund I Sverige finns det flera kärnkraftverk och andra typer av kärntekniska anläggningar. I våra grannländer, t.ex. Finland och

Läs mer

Generaldirektör. Överdirektör. Avdelningen för utbildning, övning och beredskap. Karlstad. Enheten för utveckling av räddningstjänst och krishantering

Generaldirektör. Överdirektör. Avdelningen för utbildning, övning och beredskap. Karlstad. Enheten för utveckling av räddningstjänst och krishantering Internrevisionen Generaldirektör Överdirektör Kommunikationsdirektör Ekonomi- och planeringsdirektör HR-direktör Chefsjurist verksamhetsstöd Service- och säkerhetsenheten Rättsenheten Ekonomienheten Personalenheten

Läs mer

Yttrande över Strategi för regional samordning. och inriktning av krisberedskap och räddningstjänst i Södermanlans län.

Yttrande över Strategi för regional samordning. och inriktning av krisberedskap och räddningstjänst i Södermanlans län. Kommunstyrelsen Datum Diarienummer Kommunledningskontoret 2015-09-02 2015:421 Demokrati och välfärd Katarina Reigo, 016-7108718 1 (2) Yttrande över Strategi för regional samordning och inriktning av krisberedskap

Läs mer

Inbjudan för Bilkårister att delta som funktionärer i övning REFOX, 22-28 september 2012

Inbjudan för Bilkårister att delta som funktionärer i övning REFOX, 22-28 september 2012 Sida: 1/5 Bilkåren Box 5435 114 84 Stockholm Vårt datum: 2012-03-27 Inbjudan för Bilkårister att delta som funktionärer i övning REFOX, 22-28 september 2012 Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM) behöver hjälp

Läs mer

Nationella riktlinjer. Polisens arbete i sociala insatsgrupper

Nationella riktlinjer. Polisens arbete i sociala insatsgrupper Nationella riktlinjer Polisens arbete i sociala insatsgrupper 2 3 Innehåll 1 Inledning 4 1.1 Syfte och ansvar 4 2 Vid uppstart 5 2.1 Fastställt behov 5 2.1.1 Polis-kommunöverenskommelse 5 2.2 Styrning

Läs mer

Krisledningsnämnden. Plan för extraordinära händelser. Landstinget Dalarna Landstingsstyrelsen 29 maj 2006

Krisledningsnämnden. Plan för extraordinära händelser. Landstinget Dalarna Landstingsstyrelsen 29 maj 2006 Krisledningsnämnden Plan för extraordinära händelser Landstinget Dalarna Landstingsstyrelsen 29 maj 2006 Bilagor Bilaga 1a Åtgärdsplan för ordförande i KLN Bilaga 1b Åtgärdsplan för övriga medlemmar i

Läs mer

Informationssäkerhet är ett medel som bidrar till att uppnå kommunens övergripande mål.

Informationssäkerhet är ett medel som bidrar till att uppnå kommunens övergripande mål. Informationssäkerhetspolicy 2011-2014 1. Bakgrund Detta dokument fastställs av kommunfullmäktige och gäller för all verksamhet inom kommunen. Detta betyder att det inte finns utrymme att besluta om lokala

Läs mer

Revisionsrapport. Nerikes Brandkår. Granskning av riktlinjer och rutiner för hantering av akuta omvärldssituationer 2009-12-14.

Revisionsrapport. Nerikes Brandkår. Granskning av riktlinjer och rutiner för hantering av akuta omvärldssituationer 2009-12-14. Revisionsrapport Granskning av riktlinjer och rutiner för hantering av akuta omvärldssituationer Nerikes Brandkår 2009-12-14 Ref Roger Wallin 1. Inledning... 3 1.1 Syfte... 3 1.2 Metod... 3 2. Bakgrund

Läs mer

Följa upp, utvärdera och förbättra

Följa upp, utvärdera och förbättra Kapitel 3 Följa upp, utvärdera och förbättra Det tredje steget i tillsynsprocessen är att följa upp och utvärdera tillsynsverksamheten och det fjärde steget är förbättringar. I detta kapitel beskrivs båda

Läs mer

Nationella riktlinjer för samverkan i Rakel version 2.0

Nationella riktlinjer för samverkan i Rakel version 2.0 Nationella riktlinjer för samverkan i Rakel version 2.0 Vilka har tagit fram riktlinjerna? Projekt Samverkan i Rakel Styrgrupp MSB (ordförande Per-Åke Mårtensson, Håkan Axelsson, Kurt Andersson) Socialstyrelsen

Läs mer

Beslut om att inrätta funktionen tjänsteman i beredskap samt revidering av kommunens ledningsplan för extraordinär händelse

Beslut om att inrätta funktionen tjänsteman i beredskap samt revidering av kommunens ledningsplan för extraordinär händelse KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Kylesten Anders Hagström Ingela Asp Hanna Datum 2015-04-16 Diarienummer KSN-2015-0305 Kommunstyrelsen Beslut om att inrätta funktionen tjänsteman i beredskap samt revidering

Läs mer

Steget före. Landstingets krisberedskap. Säkerhet & beredskap

Steget före. Landstingets krisberedskap. Säkerhet & beredskap Steget före Landstingets krisberedskap Säkerhet & beredskap Text: Ing-Mari Johansson och Agneta Carlsson, Säkerhet/beredskap Produktion: GA Information Foto: Hans Runesson, Tomas Asp, Holmatro, IStockphoto,

Läs mer

2015 års patientsäkerhetsberättelse och plan för 2016 Daglig Verksamhet Falkenberg Nytida AB

2015 års patientsäkerhetsberättelse och plan för 2016 Daglig Verksamhet Falkenberg Nytida AB 2015 års patientsäkerhetsberättelse och plan för 2016 Daglig Verksamhet Falkenberg Nytida AB Datum och ansvarig för innehållet 2016-01-12 Ewa Sjögren Mallen är anpassad av Nytida AB utifrån Sveriges Kommuner

Läs mer

Kriskommunikationsplan. För Länsstyrelsen i Västra Götalands län

Kriskommunikationsplan. För Länsstyrelsen i Västra Götalands län Kriskommunikationsplan För Länsstyrelsen i Västra Götalands län Kriskommunikationsplanen är en bilaga till Länsstyrelsens Krisledningsplan med rapportnummer 2013:105 Beslutande: Annika Braide, informationsenheten

Läs mer

Västra Götalandsregionens samlade redovisning utifrån MSBFS 2015:4 2015-06-22

Västra Götalandsregionens samlade redovisning utifrån MSBFS 2015:4 2015-06-22 Västra Götalandsregionens samlade redovisning utifrån MSBFS 2015:4 2015-06-22 1 Västra Götalandsregionens samlade redovisning utifrån MSBFS 2015:4 Förord I lagen om kommuners och landstings åtgärder inför

Läs mer

PLAN KRISER 2012-08-31

PLAN KRISER 2012-08-31 PLAN FÖR HANTERING AV EXTRAORDINÄRA HÄNDELSER, STORA OLYCKOR OCH ANDRA KRISER 2012-08-31 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INLEDNING... 3 KOMMUNORGANISATION... 3 RISKER OCH SÅRBARHETER I KOMMUNEN... 4 INFORMATIONSBEREDSKAP...

Läs mer

Bilder Med tillstånd av http://www.utryckning-uppsala.se (Utryckning Uppsala). Fickr.com, Creative Commons-licensed, Waldo-Jaquith.

Bilder Med tillstånd av http://www.utryckning-uppsala.se (Utryckning Uppsala). Fickr.com, Creative Commons-licensed, Waldo-Jaquith. Kurskatalog 2013 1 Bilder Med tillstånd av http://www.utryckning-uppsala.se (Utryckning Uppsala). Fickr.com, Creative Commons-licensed, Waldo-Jaquith. 2 Kurser Grundläggande ledningsmetodik Datum: 11 april

Läs mer

Strategi för myndighetsstöd. vid utveckling av lokal ungdomspolitik

Strategi för myndighetsstöd. vid utveckling av lokal ungdomspolitik Strategi för myndighetsstöd vid utveckling av lokal ungdomspolitik Strategi för myndighetsstöd vid utveckling av lokal ungdomspolitik Förord Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) har

Läs mer

Handikappolitiskt program 2006 2010 Delaktighet i samhället för människor med varierande levnadsvillkor

Handikappolitiskt program 2006 2010 Delaktighet i samhället för människor med varierande levnadsvillkor Handikappolitiskt program 2006 2010 Delaktighet i samhället för människor med varierande levnadsvillkor Antagen av kommunfullmäktige 27 mars 2006, 47 Innehållsförteckning Förord Sid. 3 Syfte Sid. 4 Avgränsningar

Läs mer

Vårt samhälle behöver ett civilt försvar för en bättre krisberedskap både till vardags och vid hot mot rikets säkerhet

Vårt samhälle behöver ett civilt försvar för en bättre krisberedskap både till vardags och vid hot mot rikets säkerhet P 1 Det här vill Civilförsvarsförbundet: Vårt samhälle behöver ett civilt försvar för en bättre krisberedskap både till vardags och vid hot mot rikets säkerhet I Inledning Inför uppbyggnaden av ett nytt

Läs mer

Krisens psykologiska dimensioner

Krisens psykologiska dimensioner Speldag RSK 2014 Krisens psykologiska dimensioner Klar Gruvolycka, Kursk Mindre brand Bristande kontroll Personlig kontroll Toxisk / strålningsolycka Kontaminering av vattendrag Oklar En risk tolkas också

Läs mer

Övning RadiAC 09 Utvärderingsrapport

Övning RadiAC 09 Utvärderingsrapport Övning RadiAC 09 Utvärderingsrapport Regional kärnkraftsövning 16 och 17 november 2009 i Västerbottens län Utgiven av Länsstyrelsen Västerbotten 901 86 UMEÅ Telefon 090-10 70 00 www.lansstyrelsen.se/vasterbotten

Läs mer

Plan för krisstödssamordning POSOM Mullsjö kommun

Plan för krisstödssamordning POSOM Mullsjö kommun Drabbad Anhöriga Vänner Arbetskamrater Arbetsgivare. Samhälle Plan för krisstödssamordning POSOM Mullsjö kommun Denna plan ingår i Delprogram Krisberedskap antagen av kommunfullmäktige 2013-12-17 130 Ks

Läs mer

Gustavsvik Örebro. Fakta Gustavsvik bad. Drunkning

Gustavsvik Örebro. Fakta Gustavsvik bad. Drunkning Gustavsvik Örebro Fakta Gustavsvik bad Utomhusbad 1938, 50-m bassäng utomhus 1963, inbyggd 1986 Äventyrsbad sedan 1986, två större ombyggnader 2001/2002 och 2014/15 Idag 50-m bassäng, Upplevelsebad, Utomhusbad

Läs mer

~\~GA LS b1 B KATASTROF OCH BEREDSKAP REGIONAL PLAN KATASTROF OCH BEREDSKAP LANDSTINGET DALARNA. Den tidigare planen fastställdes 2006

~\~GA LS b1 B KATASTROF OCH BEREDSKAP REGIONAL PLAN KATASTROF OCH BEREDSKAP LANDSTINGET DALARNA. Den tidigare planen fastställdes 2006 ~\~GA LS b1 B KATASTROF OCH BEREDSKAP I III Landstinget REGIONAL PLAN KATASTROF OCH BEREDSKAP LANDSTINGET Den tidigare planen fastställdes 2006 Revidering av 2006 års upplaga Den regionala planen är en

Läs mer

Lagar och regler för regionalt utvecklingsansvar

Lagar och regler för regionalt utvecklingsansvar SKRIVELSE 1(8) Lagar och regler för regionalt utvecklingsansvar Detta är en sammanställning av några kortare texter som beskriver vilka lagar och regler som styr det regionala utvecklingsuppdraget som

Läs mer

Rikspolisstyrelsens författningssamling

Rikspolisstyrelsens författningssamling Rikspolisstyrelsens författningssamling ISSN 0347 545X Utgivare: chefsjuristen Lotta Gustavson Rikspolisstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om CBRNE; beslutade den 20 april 2009. FAP 200-1 Utkom från

Läs mer

Mall. Katastrofmedicinsk. för primärvården. Förvaltning Vårdcentral Sjukvårdsrådgivning. November 2011 Reviderad 2012-03-20

Mall. Katastrofmedicinsk. för primärvården. Förvaltning Vårdcentral Sjukvårdsrådgivning. November 2011 Reviderad 2012-03-20 Mall Katastrofmedicinsk plan för primärvården Förvaltning Vårdcentral Sjukvårdsrådgivning November 2011 Reviderad 2012-03-20 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRORD 3 1. INLEDNING 4 1.1. Lagar, föreskrifter och

Läs mer

Katastrofmedicinskt Centrum Kmc_ra_06_075

Katastrofmedicinskt Centrum Kmc_ra_06_075 Kmc_ra_06_075 006-11-13 Landstinget Sörmland Enheten för kris- och katastrofberedskap Att: Thorbjörn Olsson Utvärdering av regional sjukvårdsledning vid samverkansövning Mårten Nyköping 06-11-09 Samverkansövning

Läs mer

Policy. Handlingsplan för samhällsstörning. Sida 1/7

Policy. Handlingsplan för samhällsstörning. Sida 1/7 Sida 1/7 Handlingsplan för samhällsstörning Detta dokument beskriver hur Kungsbacka kommun ska hantera samhällsstörningar som går utanför de vardagshändelser som man normalt är förberedd på. I händelse

Läs mer

Regional samverkansanalys avseende samverkan via Rakel vid allvarliga och extraordinära händelser inom Jönköpings län

Regional samverkansanalys avseende samverkan via Rakel vid allvarliga och extraordinära händelser inom Jönköpings län Bo Edström Christer Wiklund Exempel Jönköpings Regional Samverkansanalys 1 (21) Regional samverkansanalys avseende samverkan via Rakel vid allvarliga och extraordinära händelser inom Jönköpings Notera:

Läs mer

Beslut Landstinget i Uppsala län ska redovisa följande:

Beslut Landstinget i Uppsala län ska redovisa följande: BESLUT inspektionenförvårdochomsorg 2014-01-30 Dnr 8.5-37428/2013 E1(8) Avdelning mitt Sylvia Noren sylvia.norengivo.se Landstinget i Uppsala län Box 602 751 25 UPPSALA Ärendet Tillsyn avseende dosförpackade

Läs mer

Kommittédirektiv. Översyn av samhällets alarmeringstjänst. Dir. 2011:106. Beslut vid regeringssammanträde den 1 december 2011

Kommittédirektiv. Översyn av samhällets alarmeringstjänst. Dir. 2011:106. Beslut vid regeringssammanträde den 1 december 2011 Kommittédirektiv Översyn av samhällets alarmeringstjänst Dir. 2011:106 Beslut vid regeringssammanträde den 1 december 2011 Sammanfattning En utredare ska se över samhällets alarmeringstjänst. Syftet med

Läs mer

... 9... 10... 11 ... 26... 27

... 9... 10... 11 ... 26... 27 ... 3... 4... 6... 7... 7... 8... 9... 10... 11... 11... 13... 14... 15... 16... 17... 26... 27... 28 2 Malmö stad strävar efter ett socialt, ekonomiskt och miljömässigt hållbart Malmö - ett samhälle där

Läs mer

Säkerhetsplan. för Friluftsfrämjandets verksamheter

Säkerhetsplan. för Friluftsfrämjandets verksamheter Säkerhetsplan för Friluftsfrämjandets verksamheter Säkerhetsplan för Friluftsfrämjandets verksamheter Friluftsfrämjandet erbjuder och genomför aktiviteter för barn och vuxna både vinter och sommar. Att

Läs mer

KVALITETSPLAN AUTOMATISKT BRANDLARM

KVALITETSPLAN AUTOMATISKT BRANDLARM 2011-09-29 1(7) KVALITETSPLAN AUTOMATISKT BRANDLARM Anslutet till Sörmlandskustens Räddningstjänst 2010 2011-09-29 2(7) Innehållsförteckning 1 INLEDNING...3 2 ANSVAR...3 3 ANSLUTNING...3 4 ORGANISATION

Läs mer

Kriskommunikationsplan

Kriskommunikationsplan Upprättad av Johan Adolfsson, koncernstaben Godkänd av Tomas Storm, tf kommunikationsdirektör 2010-02-09 Fastställd av Carina Clemin, beredskapschef, 2010-02-09 Reviderad den Version Dnr kommunikationsinsatser

Läs mer

Yttrande 1 (5) Datum 2016-01-14

Yttrande 1 (5) Datum 2016-01-14 1 (5) Indelningskommittén fi.indelningskommitten@regeringskansliet.se YTTRANDE ÖVER ARBETET MED NY LÄNS- OCH LANDSTINGSINDELNING Indelningskommittén har ställt två frågor till länsstyrelserna, dels om

Läs mer

Införandeplan. Handlingsplan. KA-system Version 1.0

Införandeplan. Handlingsplan. KA-system Version 1.0 Sidan: 1 (13) Införandeplan & Handlingsplan KA-system Version 1.0 Sidan: 2 (13) Innehåll 1 REVISIONSINFORMATION... 3 2 OM DETTA DOKUMENT... 4 2.1 Syfte... 4 2.2 Effektmål... 4 2.3 Omfattning... 4 3 CHECKLISTA

Läs mer

Revisionsrapport Familjehem Mora kommun

Revisionsrapport Familjehem Mora kommun Revisionsrapport Familjehem Mora kommun Inger Kullberg Cert. kommunal revisor December 2011 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning och revisionell bedömning 1 1.1 Rekommendationer 1 2 Bakgrund 2 3 Uppdrag

Läs mer

Kungälvs kommun - Kommunrevisionen. Informationsverksamheten Granskningsrapport. KPMG AB Antal sidor: 14 2012-01-12

Kungälvs kommun - Kommunrevisionen. Informationsverksamheten Granskningsrapport. KPMG AB Antal sidor: 14 2012-01-12 Granskningsrapport KPMG AB Antal sidor: 14 Innehåll 1. Sammanfattning 1 2. Bakgrund 3 3. Syfte 3 4. Ansvarig nämnd och avgränsning 3 5. Genomförande 4 6. Resultat av granskningen 4 6.1 s organisation och

Läs mer

Heby kommuns författningssamling

Heby kommuns författningssamling Heby kommuns författningssamling Kommunfullmäktige ISSN 2000-043X HebyFS 2015:58 Infördes i författningssamlingen den 22 december 2015 Handlingsplan för skydd mot olyckor Kommunfullmäktige beslutade 15

Läs mer

Bengt Källberg Projekt Ledning och samverkan

Bengt Källberg Projekt Ledning och samverkan Bengt Källberg Projekt Ledning och samverkan Projekt Ledning och samverkan 2012-2014 Syfte Förbättra aktörernas samlade förmåga att leda och samverka vid olyckor, kriser och andra händelser (krig). Ett

Läs mer

Kommittédirektiv. En samordnad alarmeringstjänst. Dir. 2015:113. Beslut vid regeringssammanträde den 12 november 2015

Kommittédirektiv. En samordnad alarmeringstjänst. Dir. 2015:113. Beslut vid regeringssammanträde den 12 november 2015 Kommittédirektiv En samordnad alarmeringstjänst Dir. 2015:113 Beslut vid regeringssammanträde den 12 november 2015 Sammanfattning En särskild utredare ska analysera och föreslå hur en nationell alarmeringsfunktion

Läs mer

Bildtexter - Samhällets krishantering. På uppdrag av Försvarsutbildarna

Bildtexter - Samhällets krishantering. På uppdrag av Försvarsutbildarna Bildtexter - Samhällets krishantering På uppdrag av Försvarsutbildarna Innehållsförteckning Bild 1 - SAMHÄLLETS KRISHANTERING... 3 Bild 2 - KRIS & EXTRAORDINÄR HÄNDELSE... 3 Kris... 3 Extraordinär händelse...

Läs mer

Krisplan för Sotenäs Golfklubb Fastställd av styrelsen 2015-12-05. Handlingsplan

Krisplan för Sotenäs Golfklubb Fastställd av styrelsen 2015-12-05. Handlingsplan Krisplan för Sotenäs Golfklubb Fastställd av styrelsen 2015-12-05 En krissituation kan uppstå i många olika sammanhang och ha mycket olika karaktär och omfattning. Denna krisplan skall ses som ett stöd

Läs mer

Förenklingsresan handlingsplan för en enklare vardag för lantbrukare

Förenklingsresan handlingsplan för en enklare vardag för lantbrukare Förenklingsresan handlingsplan för en enklare vardag för lantbrukare Under 2013 har Jordbruksverket tillsammans med Lantbrukarnas Riksförbund, LRF, genomfört Förenklingsresan. Vi har besökt lantbrukare

Läs mer

RIKTLINJER POSOM HÖGANÄS KOMMUN

RIKTLINJER POSOM HÖGANÄS KOMMUN RIKTLINJER POSOM HÖGANÄS KOMMUN 1 POSOM I HÖGANÄS KOMMUN Bakgrund POSOM är en ledningsgrupp för samverkan kring psykiskt och socialt omhändertagande vid bland annat större olyckor och katastrofer. Riskerna

Läs mer

Samverkanskonferenser. Råd och rekommendationer till dig som leder eller deltar i samverkanskonferenser

Samverkanskonferenser. Råd och rekommendationer till dig som leder eller deltar i samverkanskonferenser Samverkanskonferenser Råd och rekommendationer till dig som leder eller deltar i samverkanskonferenser Samverkanskonferenser Råd och rekommendationer till dig som leder eller deltar i samverkanskonferenser

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse

Patientsäkerhetsberättelse Diarienummer: LOGGA Patientsäkerhetsberättelse År 2014 Datum och ansvarig för innehållet 2015-02-13 Stella Georgas, Verksamhetschef enligt HSL Mallen är framtagen av Sveriges Kommuner och Landsting (reviderad

Läs mer

Olycksundersökning efter klorgasutsläpp Arvika simhall

Olycksundersökning efter klorgasutsläpp Arvika simhall 2012-08-01 Dnr: KS 2012/ Olycksundersökning efter klorgasutsläpp Arvika simhall Olycksundersökning utförd efter efter klorgasutsläpp i Arvika simhall den 26 april 2011 vilket medförde att ett femtontal

Läs mer

Syfte - att stödja och utveckla myndigheternas arbete med risk- och sårbarhetsanalyser

Syfte - att stödja och utveckla myndigheternas arbete med risk- och sårbarhetsanalyser Konferens om risk- och sårbarhetsanalyser 2014 Syfte - att stödja och utveckla myndigheternas arbete med risk- och sårbarhetsanalyser Mette Lindahl Olsson Chef på enheten för skydd av samhällsviktig verksamhet

Läs mer

Tal till Kungl. Krigsvetenskapsakademien

Tal till Kungl. Krigsvetenskapsakademien C LAES N O R G R E N R I K S R E V I S O R Tal till Kungl. Krigsvetenskapsakademien Riksrevisor Claes Norgren talar om informationssäkerhet inför Kungl. Krigsvetenskapsakademien, Försvarshögskolan 27 april

Läs mer

Metodstöd www.informationssäkerhet.se 2

Metodstöd www.informationssäkerhet.se 2 Övervaka www.informationssäkerhet.se 2 Upphovsrätt Tillåtelse ges att kopiera, distribuera, överföra samt skapa egna bearbetningar av detta dokument, även för kommersiellt bruk. Upphovsmannen måste alltid

Läs mer

Haninge kommuns beredskapsplan inför pandemisk influensa

Haninge kommuns beredskapsplan inför pandemisk influensa Beredskapsplan vid pandemisk influensa 1/11 Bo Jensen Haninge kommuns beredskapsplan inför pandemisk influensa Antagen av kommunstyrelsen 2009-11-02 Beredskapsplan vid pandemisk influensa 2/11 1. Inledning

Läs mer

Läkemedelsprojektet. Optimerad Läkemedelshantering i Ordinärt och Särskilt Boende. Delrapport. Rapport över perioden april-augusti 2015

Läkemedelsprojektet. Optimerad Läkemedelshantering i Ordinärt och Särskilt Boende. Delrapport. Rapport över perioden april-augusti 2015 Sara Wulff, projektledare 036-324596 150929 1 1 (13) Optimerad Läkemedelshantering i Ordinärt och Särskilt Boende Rapport över perioden april-augusti 2015 Sara Wulff, projektledare 036-324596 150929 1

Läs mer

Checklista för undersökning av assistansmiljön 2015 Personlig assistans

Checklista för undersökning av assistansmiljön 2015 Personlig assistans Checklista för undersökning av assistansmiljön 2015 Personlig assistans Medlem: Servicegarant: Datum: Assistenter som medverkat: Ansvarig rådgivare/servicegrupp: Brukarkooperativet JAG Box 16145, 103 23

Läs mer

Krishantering i Regeringskansliet Struktur, roller och ansvar

Krishantering i Regeringskansliet Struktur, roller och ansvar Krishantering i Regeringskansliet Struktur, roller och ansvar Kjell Mo Kansliet för krishantering Upplägg Övergripande om RK Krishantering i RK, ansvar, uppgifter, roller Kansliet för krishantering Krishantering

Läs mer

SOCIALA INSATSGRUPPER VAD ÄR DET?

SOCIALA INSATSGRUPPER VAD ÄR DET? SOCIALA INSATSGRUPPER VAD ÄR DET? 2 Innehåll 1 Inledning 3 2 Förutsättningar för arbetsmetoden 4 2.1 Ansvarsfördelning 4 2.2 Information till socialtjänsten 4 2.3 Sociala insatsgrupper i förhållande till

Läs mer

Våld och hot om våld i arbetet Riktlinje och riskbedömning

Våld och hot om våld i arbetet Riktlinje och riskbedömning Barn- och utbildningsförvaltningen Flik 1:8 Antagen i CSG 140802 1(6) Våld och hot om våld i arbetet Riktlinje och riskbedömning Förebyggande arbete Arbetet med att förebygga våld och hot om våld på arbetsplatsen

Läs mer

Uppföljning 2012-07-25 Proffssystern i Stockholm AB

Uppföljning 2012-07-25 Proffssystern i Stockholm AB SOLNA STAD Omvårdnadsförvaltningen Uppföljning 20120725 Proffssystern i Stockholm AB Granskare: Metod: Webbenkät, intervju, granskning av rutiner, genomförandeplaner och socialdokumentation Företagets

Läs mer

Handlingsprogram fo r skydd mot olyckor i Sala kommun.

Handlingsprogram fo r skydd mot olyckor i Sala kommun. Handlingsprogram fo r skydd mot olyckor i Sala kommun. Kapitel 1 Inledning Bestämmelserna i lagen (2003:778) om skydd mot olyckor (LSO) föreskriver i sin första paragraf att denna lag syftar till att i

Läs mer

Informationssäkerhetspolicy för Vetlanda kommun

Informationssäkerhetspolicy för Vetlanda kommun 1 (10) Informationssäkerhetspolicy för Vetlanda kommun Dokumenttyp: Policy Beslutad av: Kommunfullmäktige (2015-12-16 202) Gäller för: Alla kommunens verksamheter Giltig fr.o.m.: 2015-12-16 Dokumentansvarig:

Läs mer

GHJF 10 HANTERING AV OLYCKOR OCH TILLBUD

GHJF 10 HANTERING AV OLYCKOR OCH TILLBUD GOTLANDS HESSELBY JERNVÄG FÖRENINGEN GOTLANDSTÅGET GHJF 10 HANTERING AV OLYCKOR OCH TILLBUD Föreskrift Utgåva 3 Dokumentansvarig: GHJ Trafiksäkerhetsansvarig Omfattar 15 sidor Gäller fr.o.m. 2012-06-01

Läs mer

Krisplan för Equmenia Nords läger

Krisplan för Equmenia Nords läger Krisplan för Equmenia Nords läger 1 Innehållsförteckning: 1. Varför en krisplan? 2. Förberedelser innan lägret 3. Vid trafikolycka 4. Vid dödsfall 5. Vid övergrepp 6. Hur man går vidare 7. Vid brand 8.

Läs mer

Analys brand i byggnad i Eksjös gamla trästad

Analys brand i byggnad i Eksjös gamla trästad Analys brand i byggnad i Eksjös gamla trästad Kort sammanfattning SOS Alarm har analyserat det initiala larmskeendet från inkommet 112-anrop gällande branden i Eksjös gamla trästad. Det övergripande syftet

Läs mer

RIKTLINJER VID VÅLD OCH HOT OM VÅLD I ARBETSLIVET

RIKTLINJER VID VÅLD OCH HOT OM VÅLD I ARBETSLIVET EDA KOMMUN RIKTLINJER VID VÅLD OCH HOT OM VÅLD I ARBETSLIVET Reviderad 2006-03-03 Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 2. Arbetsgivarens roll... 3 2.1 Rapportering... 4 Anmälan... 4 Arbetsskadeanmälan...

Läs mer

Förslag till Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps allmänna råd och kommentarer om krav på informationssäkerhet.

Förslag till Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps allmänna råd och kommentarer om krav på informationssäkerhet. Förslag till Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps allmänna råd och kommentarer om krav på informationssäkerhet. Följande allmänna råd ansluter till förordningen (2006:942) om krisberedskap och

Läs mer