Bedömningar grundar sig på de underlag som lämnats till MSB och det som framkommit vid besöket.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bedömningar grundar sig på de underlag som lämnats till MSB och det som framkommit vid besöket."

Transkript

1 MSB-14.1 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Minnesanteckningar 1 (11) Samordnat av Carina Fredström Mötesdatum Mötestid 08:30 16:45 Närvarande Länsstyrelsen Stig Husin Torbjörn Johansson Johan von Knorring Anders Leijon Magnus Söderblom Thomas Waara MSB Frida Billström Carina Fredström Charlotte Larsgården Hans Petterson Tillsyn och tillsynsvägledning enligt lagen (2003:778) om skydd mot olyckor och lagen (1999:381) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor Inledning Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) genomförde operativ tillsyn och tillsynsvägledning vid Länsstyrelsen i Uppsala län den 7 maj 2015, enligt lagen (2003:778) om skydd mot olyckor, LSO och lagen (1999:381) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor, Sevesolagen. Besöken genomförs utifrån en årligen fastställd tillsynsplan. Dessa består av operativ tillsyn enligt LSO för att kontrollera om länsstyrelsen uppfyller kraven som följer av lagar och andra bindande föreskrifter. Vidare tillsynsvägledning som består av uppföljning, utvärdering och samordning av länsstyrelsens operativa tillsyn enligt LSO och Sevesolagen samt stöd och råd i tillsynsfrågor. Bedömningar grundar sig på de underlag som lämnats till MSB och det som framkommit vid besöket. Detta dokument består av två delar. I den första delen har MSB sammanställt sina bedömningar och eventuella förbättringsförslag. Förbättringsförslagen kan utgöras av områden som är särskilt angelägna att utveckla eller förbättringar för att höja verksamhetens kvalitet. I den andra delen finns minnesanteckningarna från besöket.

2 samhällsskydd och beredskap Minnesanteckningar 2 (11) Uppföljning för länsstyrelsens återrapportering anges nedan. I övrigt kommer uppföljning att ske i samband med MSB:s tillsyn och arbete med tillsynsvägledning. MSB:s bedömningar och förbättringsförslag MSB:s bedömning av länsstyrelsens ansvar för räddningstjänst och sanering vid utsläpp av radioaktiva ämnen från en kärnteknisk anläggning MSB bedömer att länsstyrelsen inte uppfyller lagens krav inom flera områden avseende ansvar för räddningstjänst och sanering vid utsläpp av radioaktiva ämnen från en kärnteknisk anläggning. Nedan redovisas förbättringsområden som MSB bedömer är särskilt angeläget att utveckla för att länsstyrelsen ska uppfylla lagens krav. Förbättringsområden - Länsstyrelsen bör uppdatera plan för varning av allmänheten vid kärnteknisk olycka. Senast vill MSB ha den remitterade och fastställda planen för kännedom. - Länsstyrelsen bör uppdatera programmet för länsstyrelsens ansvar för sanering efter utsläpp från en kärnteknisk anläggning. Synpunkten kvarstår från tillsyn Senast vill MSB ha det remitterade och fastställda programmet för kännedom. - Länsstyrelsen bör komplettera programmet för sanering med en övergripande beskrivning av de materiella resurser som kan komma att behövas vid en eventuell sanering efter en kärnteknisk olycka samt hur länsstyrelsen planerar att få tillgång till dem. Synpunkten kvarstår från tillsyn Länsstyrelsen bör komplettera saneringsprogrammet med uppgifter om vad som är skyddsvärt samt göra en övergripande prioritering av vad som behöver skyddas och saneras i framför allt ett första skede vid en kärnteknisk olycka. Synpunkten kvarstår från tillsyn Länsstyrelsen bör genom övning säkerställa att programmet för sanering är ändamålsenligt. Synpunkten kvarstår från tillsyn

3 samhällsskydd och beredskap Minnesanteckningar 3 (11) MSB:s bedömning av länsstyrelsens ansvar för övertagande av ansvar för kommunal räddningstjänst MSB bedömer att länsstyrelsen inte uppfyller lagens krav inom flera områden avseende ansvar för övertagande av kommunal räddningstjänst. Nedan redovisas förbättringsområden som MSB bedömer är särskilt angeläget att utveckla för att länsstyrelsen ska uppfylla lagens krav. Förbättringsområden - Länsstyrelsen bör uppdatera räddningstjänstplanen. Synpunkten kvarstår från tillsyn Senast vill MSB ha den remitterade och fastställda planen för kännedom. - Länsstyrelsen bör i dialog med de kommunala räddningstjänsterna komplettera räddningstjänstplanen med regionalt anpassade scenarier, som skulle kunna föranleda ett övertagande av kommunal räddningstjänst. Synpunkten kvarstår från tillsyn Länsstyrelsen bör vid uppdateringen av räddningstjänstplanen beakta samordningen med angränsande län. - Länsstyrelsen bör öva övertagande av ansvar för kommunal räddningstjänst i syfte att säkerställa planeringens ändamålsenlighet. MSB:s bedömning avseende länsstyrelsens ansvar att besluta om farlig verksamhet enligt 2 kap. 4 LSO MSB bedömer att länsstyrelsen i stort uppfyller lagens intentioner avseende länsstyrelsens ansvar att besluta om farlig verksamhet enligt 2 kap. 4 LSO. Nedan redovisas förbättringsområden för att höja verksamhetens kvalitet. Förbättringsområden Länsstyrelsen bör kontinuerligt följa upp om det finns anläggningar som bör prövas eller omprövas när det gäller om de ska omfattas av kraven enligt 2 kap. 4 LSO. För att säkerställa att detta arbete genomförs bör en rutin för handläggning av ärenden enligt 2 kap. 4 LSO upprättas. MSB:s bedömning av länsstyrelsernas tillsyn över kommunernas skyldigheter enligt LSO MSB bedömer att länsstyrelsen inom de flesta områden uppfyller lagens intentioner avseende länsstyrelsens tillsyn över kommunernas skyldigheter enligt LSO. Nedan redovisas förbättringsområden. Förbättringsområden MSB anser att följande områden är särskilt angelägna att utveckla: - Länsstyrelsen bör ta fram en långsiktig tillsynsplanering för att kunna redovisa en bedömning av kommunernas lagefterlevnad i slutet på denna mandatperiod. Planeringen bör utgå från en behovsanalys som ligger till grund för vilka prioriteringar av nödvändiga resurser och

4 samhällsskydd och beredskap Minnesanteckningar 4 (11) kompetens som behövs. Målsättning med tillsynen, metoder och tillsynsintervall bör planeras. Planeringen dokumenteras lämpligen i en tillsynsplan som fastställs. - Länsstyrelsen bör i tillsynsplaneringen säkerställa att tillsyn även genomförs för att följa upp och utvärdera kommunernas mål och resultat. MSB föreslår att länsstyrelsen för att höja verksamhetens kvalitet genomför följande förbättringar: Länsstyrelsen bör se över och komplettera sina rutiner för hur man organiserar arbetet avseende kommunens plan för räddningsinsatser. MSB:s bedömning av länsstyrelsens arbete med tillsyn enligt Sevesolagstiftningen MSB bedömer att länsstyrelsen inom de flesta områden uppfyller Sevesolagens intentioner. Ny Sevesolagstiftning kommer dock att kräva mer resurser både för ökad tillsynsfrekvens och för mer arbete med planer, program, granskning av dokument mm. Nedan redovisas förbättringsområden som MSB bedömer behöver utvecklas. Förbättringsområden MSB anser att följande områden är särskilt angelägna att utveckla: - Länsstyrelsen bör ta fram en tillsynsplan och ett tillsynsprogram för respektive verksamhet. Dessa dokument utarbetas grundat på en systematisk bedömning av faran för en allvarlig kemikalieolycka. MSB föreslår också att länsstyrelsen för att höja verksamhetens kvalitet genomför följande förbättringar: - Länsstyrelsen bör se över och komplettera rutiner för att ytterligare involvera kommunerna i planering och genomförande av Sevesotillsynen. - Länsstyrelsen bör, efter den 1 juni 2015, se över och komplettera rutiner för arbetet med att följa upp den interna och kommunens plan för räddningsinsatser och övning av dessa planer samt information till allmänheten. Tillsynsenheten Lena Tellvik Enhetschef

5 samhällsskydd och beredskap Minnesanteckningar 5 (11) Minnesanteckningar Vid tillsynen har MSB i huvudsak utgått ifrån fastställd planläggning. Länsstyrelsens ansvar för räddningstjänst och sanering vid utsläpp av radioaktiva ämnen från en kärnteknisk anläggning Enligt lagen om skydd mot olyckor har länsstyrelsen ansvar för räddningstjänst och sanering vid utsläpp av radioaktiva ämnen från en kärnteknisk anläggning. Vid tillsynen kontrollerar MSB följande: länsstyrelsen har fastställda program för räddningstjänst och sanering som enligt 4 kap 21 FSO behandlar organisation och ledning samband strålningsmätning information till allmänheten personella och materiella resurser i länet saneringsmetoder andra frågor av betydelse för beredskapen. Utöver ovanstående gör MSB tolkningen att programmen bör ha ett aktuellt innehåll där hänsyn tas till regionala förhållanden presumtiva räddnings- och saneringsledare bör ha utsetts länsstyrelsens organisation bör ha utbildats och övats enligt fastställda program. Sedan förra tillsynen har ny beredskapsplan för Forsmark antagits 2014, riktlinjer har fastställts för Krissamverkan i Uppsala län och större övningar har genomförts. Länsstyrelsen har cirka tio tjänstemän i beredskap utsedda från olika områden inom organisationen och krisberedskapsorganisationen omfattar 150 personer. Landshövdingen beslutar om inplaceringen av personal och medverkan i krisorganisationen betonas vid anställning. Länsstyrelsens krisorganisation bygger på treskift och tre stabschefer är utsedda. Det finns stabsinstruktion samt befattningsbeskrivningar för alla roller i krisorganisationen. Oavsett händelse använder man samma grundorganisation. TiB har mandat att initiera krisorganisationen. Länsstyrelsens personal kallas via SOS Alarm med hjälp av UMS, vilket kortat larmtiderna väsentligt och systemet har använts skarpt. Olika larmalternativ finns, däribland kärnteknisk händelse, beroende på hur stor organisation som behöver kallas in. Planen är att implementera Rakel i inlarmning av TiB. Fyra presumtiva räddningsledare är utsedda. Målet är sex räddningsledare för att möjliggöra två personer per skift, varav en med erfarenhet av kommunal räddningstjänst. Räddningsledarna har deltagit i revideringen av beredskapsplanen samt vid utbildningar och övningar. Man ser behov av att revidera formerna för framskjuten ledning och samlokalisering planeras med Forsmarks logistikcenter. Inom länet hanteras regional samverkan och samordning genom C-Sam och ett förändrat regionalt råd med ett tjugotal företrädare för samhällsviktiga aktörer.

6 samhällsskydd och beredskap Minnesanteckningar 6 (11) De sambandsmedel som normalt används är grunden vid en kärnteknisk händelse. WIS används för dokumentation och samverkanskonferenser genomförs. Tillgång finns till Försvarets telenät, via vilket man når Forsmark och test sker varje vecka. Länsstyrelsen förfogar även över satellittelefon. Signalskydd upprätthålls och övas regelbundet. Organisationer inom kärnberedskapen har tillgång till Rakel. Systemet är prövat vid telebortfall. Länsstyrelsen ingår i ett projekt om kontinuitets-planering med anledning av skogsbranden i Västmanland. Länsstyrelsens del rör robusthet vid kärnteknisk olycka med bredare fokus än enbart Rakel och belyser problemet med skillnader i utrustning, programmering etcetera. Länsstyrelsen kommer att flytta till nya lokaler som saknar reservkraftförsörjning. Nuvarande ledningsplats Hugin är försedd med detta och kommer att fortsätta fungera som arbetslokaler för staben. Länsstyrelsen har anpassat sin indikeringsorganisation till kärnkraftslänens gemensamma förslag och planläggningen kommer att uppdateras. Tjugo fasta mätstationer har installerats nära Forsmark och tio tillkommer på längre avstånd. Detta påverkar mätstrategin och personalanvändningen. Mätpunkter finns även på tretton brandstationer i Uppsala län och en station i Stockholms län. Kommunmätningar genomförs inte i alla kommuner. Strålningsmätning övades under Havsörn och momentet återkommer under Grepen. Informationsfunktionen utgörs främst av egen personal med stöd av en regional informationsplan. En upplysningscentral och sociala medier utnyttjas för att besvara frågor. Det finns ett kriskommunikatörs-nätverk i länet och kompetens finns även vid universitetet. Krisinfo.se bedöms kunna avlasta länsstyrelsen. Länsstyrelsen har en rutin att årligen gå ut med en förfrågan angående jodtabletter till fastighetsägare och verksamhetsägare. Ett lager för komplettering finns på länsstyrelsen. Planer är upprättade för utrymningsstationerna. Expertstöd från SSM, Jordbruksverket, Livsmedelsverket och SMHI blir troligen främst stöd på distans. Länsstyrelsen undersöker eventuellt resursstöd från sjukhus och universitet. Direktvisande dosimetrar distribueras av MSB och utbildning sker under våren. Det finns tre saneringsledare, med främst miljö- och hälsoskyddskompetens, som arbetar med att ta fram planläggningen. Personallistan innefattar även utbildning och övning. Länsstyrelsen har inte färdigställt revidering av program för sanering. Pågående revideringsarbete beaktar pilotprojektetet som drivs av MSB och Länsstyrelsen i Hallands län. Inom kärnberedskapen övas utrymning regelbundet. Övning av sanering har däremot inte genomförts under senare år.

7 samhällsskydd och beredskap Minnesanteckningar 7 (11) Länsstyrelsens ansvar för övertagande av ansvar för kommunal räddningstjänst Länsstyrelsen får i vissa fall ta över ansvaret för kommunal räddningstjänst och ska för detta upprätta de planer som myndigheten behöver. MSB gör tolkningen att: den fastställda planläggningen bör ha ett aktuellt innehåll där hänsyn är tagen till regionala förhållanden och troliga olycksscenarier presumtiva räddningsledare bör ha utsetts länsstyrelsens organisation bör ha utbildats och övats enligt fastställd planläggning allmänheten ska ha informerats om innehållet i planen. Länsstyrelsen har en plan för övertagande av kommunal räddningstjänst som i stora drag motsvarar kärnenergiberedskapens principer. Planen är från 2011, trots ambitionen att genomföra årlig revidering. En ny plan tas fram i dialog med kommunerna under 2015, där länsstyrelsens erfarenheter från skogsbranden i Västmanland ska beaktas. Planen redovisar inga regionalt anpassade scenarier, men länsstyrelsen nämner vid besöket skogsbrand, dammbrott i Dalälven, storolycka exempelvis vid drivmedelstransport, eller omfattande vegetationsbrand vid Forsmarks kärnkraftverk, som möjliga scenarier för Uppsala län. De fyra presumtiva räddningsledarna ingår även i kärnenergiberedskapen. Larm och ledning på kommunal nivå har ändrats och larmhanteringen inom länet sköts av olika larmcentraler, vilket ökar risken för samordningsbrister. Flera kommuner ingår i räddningstjänstförbund eller samarbeten som går över länsgränserna. Detta kan komplicera frågan om övertagande. Länsstyrelsen har inte övat övertagande av kommunal räddningstjänst. Länsstyrelsens ansvar att besluta om så kallad farlig verksamhet enligt 2 kap. 4 Diskuterades fördes kring länsstyrelsens ansvar att fatta beslut om vilka verksamheter som ska omfattas av kraven enligt 2 kap. 4 LSO. Länsstyrelsen anser sig ha en god dialog med kommunerna för att fånga upp nya verksamheter som kan komma att omfattas av bestämmelserna kring så kallad farlig verksamhet. Länsstyrelsen bedömer att det just nu inte finns några verksamheter som behöver prövas. Länsstyrelsen avser under året pröva verksamheter som inte lägre behöver omfattas av bestämmelserna. Länsstyrelsen saknar en skriftlig rutin kring handläggningen och ingen systematisk uppföljning sker.

8 samhällsskydd och beredskap Minnesanteckningar 8 (11) Tillsynsvägledning enligt lagen om skydd mot olyckor Länsstyrelsens tillsyn över kommunernas skyldigheter enligt LSO Vid tillsynen har MSB utgått ifrån den tolkning som MSB gjort av vad länsstyrelsens tillsynsverksamhet minst bör omfatta, vilken redovisas nedan. Länsstyrelsen sammanställer en bedömning av kommunernas lagefterlevnad Länsstyrelsen har en fastställd tillsynsplan Länsstyrelsen genomför minst två tillsynsbesök i varje räddningstjänstkommun per mandatperiod. Det ena besöket bör fokusera på kommunens preciserade skyldigheter som åligger kommunen enligt LSO. Det andra besöket på kommunens resultat under mandatperioden utifrån de mål om skydd och säkerhet som anges i LSO och i handlingsprogrammet Återkoppling sker av den årsuppföljning som görs över kommunernas verksamhet varje år. Länsstyrelsen bedömer hur kommunernas egenkontroll av verksamheten enligt LSO fungerar. Länsstyrelsen har förmåga att följa upp kommunernas agerande vid större räddningstjänstinsatser eller när länsstyrelsen själva anser att det är nödvändigt. Den fortsatta diskussionen utgick från ovanstående tolkning. På grund av tidsbrist diskuterades några av punkterna översiktligt. En diskussion fördes också kring länsstyrelsens ansvar att vägleda och ge råd enligt 1 kap. 5 LSO. MSB framförde att en planering för att stödja kommunerna i deras verksamhet enligt lagstiftningens intentioner är viktig. Resultat och erfarenheter från tillsynerna och kommunernas egna önskemål av stöd är viktig ingångsvärden vid planeringen. Länsstyrelsens bedömning av kommunernas lagefterlevnad Länsstyrelsen avsätter en halv dag för respektive tillsynsbesök och besöken genomförts gemensamt med LEH-uppföljningen. Länsstyrelsen har besökt samtliga kommuner årligen Inför ett tillsynsbesök får kommunen utvalda frågor i förväg så att de kan förebereda sig. Länsstyreslen begär även in viss redovisning innan besöket för att få underlag för bedömningar om kommunens lagefterlevnad. Länsstyrelsen anser detta arbetssätt skapat förutsättningar för en givande dialog med kommunerna. Plan för tillsyn och inriktning av tillsynsverksamheten Länsstyrelsen beskriver att intentionen är att besöka kommunerna årligen. Länsstyrelsen saknar dock en fastställd tillsynsplan där det framgår planerade resurser, kompetens, mål med tillsynen samt hur uppföljningen ska genomföras. En flerårig tillsynsplan skapar en robusthet och långsiktighet, vilket MSB förespråkar.

9 samhällsskydd och beredskap Minnesanteckningar 9 (11) Återkoppling av årsuppföljning Länsstyrelsen kvalitetsgranskar årligen kommunernas inlämnade uppgifter utifrån det metodstöd som MSB har tagit fram. Länsstyreslen anser att uppgifterna i årsuppföljningen ger en bra bild av kommunerna. Uppföljningen används delvis vid tillsynen men ingen särskild återkoppling sker enskilt eller samlat till kommunerna. Kommunernas egenkontroll Diskussion fördes kring vikten av att följa upp kommunernas resultat vilket länsstyrelsen genomfört i begränsad omfattning. För att främja kommunernas utveckling att följa upp och utvärdera sin verksamhet enligt intentionerna i lagstiftningen är det viktigt att länsstyrelens fortsättningsvis vidareutvecklar egna metoder att följa upp kommunens resultat och att denna typ av tillsyn prioriteras under innevarande mandatoperiod. Då arbetet är relativt resurskrävande är det viktigt att resurser säkerställs i planeringen. Vikten av att i minnesanteckningarna vara tydlig med att motivera bedömningar diskuterades också. Uppföljning kommunens agerande vid större räddningsinsatser En sätt för länsstyrelsen att bedöma kommunens förmåga till räddningsinsats är att ta del av kommunernas planer för räddningsinsats. Vid tillsynsvägledningsbesöket framkom att samverkan sker i viss omfattning mellan miljöskyddshandläggarna och beredskapshandläggare. Den kvalitativa bedömningen av planerna bör göras gemensamt med sakkunniga inom länsstyrelsen för att säkerställa att verksamheterna och kommunerna gemensamt har den beredskap som krävs för att agera vid en olycka. Viss samverkan sker internt mellan handläggare på miljöskyddsenheten och Enheten för samhällsskydd och beredskap. Diskussion fördes kring vikten av att arbetssättet bör ses över och dokumenteras i form av en rutin. Länsstyrelsen har under tillsynsbesöken 2014 bland annat kontrollerat hur kommunerna uppfyller skyldigheten att genomföra olycksundersökningar enlig 3 kap 10 LSO. Länsstyrelsen bedömer att kommunerna har en fungerande process att dra lärdomar från inträffade olyckor.

10 samhällsskydd och beredskap Minnesanteckningar 10 (11) Tillsynsvägledning enligt Sevesolagen Länsstyrelsens arbete med tillsyn enligt Sevesolagstiftningen Vid tillsynsvägledningen har följande områden följts upp och diskuterats: Organisation, resurser och kompetens Tillsynsplanering, tillsynsplan, tillsynsprogram och samverkan Länsstyrelsens rutiner för arbete med tillsyn enligt Sevesolagstiftningen vad avser: - handläggning och granskning av handlingsprogram, säkerhetsrapporter och påverkan från omgivningen samt - intern plan och kommunens plan för räddningsinsatser, övning av planer och information till allmänheten Organisation, resurser och kompetens Organisation På miljöskyddsenheten finns en handläggare för tillsyn av Sevesoverksamheter och ytterligare en person som kan delta. På enheten för samhällsskydd och beredskap finns en handläggare som också deltar i denna tillsyn men som framförallt granskar planer för räddningsinsats och information till allmänheten. Samverkan sker med länsstyrelsen i Västmanland och Örebro. Tillsynsplanering, tillsynsplan, tillsynsprogram och samverkan Tillsynsplanering I länet finns tre Sevesoverksamheter på den högre kravnivån och nio på den lägre kravnivån. Länsstyrelsens ambition är att besöka samtliga Sevesoverksamheter på den högre kravnivån årligen och verksamheterna på den lägre kravnivån inom ett treårsintervall även om detta inte alltid genomförs. Länsstyrelsen har en administrativ rutin för ordinarie Sevesotillsyn. Tillsynsplan Länsstyrelsen har två olika dokument som beskriver tillsynsbehovet på en övergripande nivå samt anger planerade dagar för olika tillsynsaktiviteter för respektive verksamhet. Dessa dokument uppfyller inte kraven i den nya lagstiftningen. Tillsynsprogram Länsstyrelsen saknar tillsynsprogram för samtliga verksamheter i länet. Man har istället hittills utgått från en övergripande tillsynsplan. Vid den årliga planeringen har alla verksamheter följts upp. De bedömningar man kommit fram dokumenterats i ett planeringsdokument. Det saknas dock en dokumenterad och systematisk bedömning av faran för en allvarlig olyckshändelse grundad på en sammanfattande bedömning av olika tillsynområden och verksamhetens art och omfattning.

11 samhällsskydd och beredskap Minnesanteckningar 11 (11) Samverkan Länsstyrelsen har tidigare samarbetat med Arbetsmiljöverket både vid planering, genomförande samt uppföljning av tillsyn. Även kommunens miljöförvaltning och räddningstjänst har bjudits in men de har endast deltagit i begränsad omfattning. Länsstyrelsens rutiner för arbete med tillsyn enligt Sevesolagstiftningen En fråga som diskuterades var hur man lämpligast utformar en förstagångstillsyn för att snabbt få en uppfattning om verksamheten, dess risker och riskmedvetenhet. Handlingsprogram, säkerhetsrapporter och påverkan från omgivningen Länsstyrelsen har inga skriftliga rutiner för hur granskning av handlingsprogram, säkerhetsrapport och påverkan från omgivningen ska genomföras. Rutiner för att bevaka uppdateringsintervall, remissförfarande, bedömningsgrunder, beslut etc. saknas. Intern plan och kommunens plan för räddningsinsatser, övning av planer samt information till allmänheten Länsstyrelsens rutin för arbete med granskning av interna och kommunala planer för räddningsinsatser samt information till allmänheten finns inte dokumenterat. Vid tillsynsvägledningsbesöket framkom att samverkan sker i viss omfattning mellan miljöskyddshandläggarna och beredskapshandläggare. Den kvalitativa bedömningen av planerna bör göras gemensamt med sakkunniga inom länsstyrelsen för att säkerställa att verksamheterna och kommunerna gemensamt har den beredskap som krävs för att agera vid en olycka och att korrekt information går ut till all berörd allmänhet. Diskussion fördes kring vikten av att arbetssättet bör ses över och dokumenteras i form av en rutin.

Bedömningar grundar sig på de underlag som lämnats till MSB och det som framkommit vid besöket.

Bedömningar grundar sig på de underlag som lämnats till MSB och det som framkommit vid besöket. MSB-14.1 Myndigheten för 1 (10) Antecknat av Jenny Selrot Mötesdatum 2012-12-12 Mötestid 09.30-15.20 Närvarande Länsstyrelsen Katarina Fredriksson Staffan Edler Monica Eurenius (del av tid) Susanna Löfgren

Läs mer

Tillsyn enligt lagen (2003:778) om skydd mot olyckor (LSO)

Tillsyn enligt lagen (2003:778) om skydd mot olyckor (LSO) samhällsskydd och beredskap Minnesanteckningar 1 (13) Antecknat av Charlotte Larsgården Eleonor Storm Frida Billström Närvarande Länsstyrelsen i Östergötlands län: Eva Kihlkrans Carl Granström Peter Olofsson

Läs mer

Tillsyn och tillsynsvägledning enligt lagen (1999:381) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor

Tillsyn och tillsynsvägledning enligt lagen (1999:381) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor MSB-14.1 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Minnesanteckningar 1 (5) Antecknat av Carl Bonde Peter Norlander Mötesdatum 2012-11-21 Mötestid 09.00-15.00 Länsstyrelsen Karin Sigvardsson (enhetschef)

Läs mer

Tillsyn och tillsynsvägledning enligt lagen (1999:381) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor

Tillsyn och tillsynsvägledning enligt lagen (1999:381) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor MSB-14.1 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Minnesanteckningar 1 (5) Datum 2012-12-13 Diarienr 2012-3726-4 Antecknat av Carl Bonde Peter Norlander Mötesdatum 2012-10-24 Mötestid 09.00-15.00 Länsstyrelsen

Läs mer

Tillsyn enligt lagen (2003:778) om skydd mot olyckor (LSO)

Tillsyn enligt lagen (2003:778) om skydd mot olyckor (LSO) samhällsskydd och beredskap Minnesanteckningar 1 (6) Antecknat av Jenny Selrot Mötesdatum 2011-11-01 Mötestid 08.30-12.00 Närvarande Länsstyrelsen i Värmlands län: Leif Gustavsson Johan Olsson Johan Seger

Läs mer

MSB bedömer dock att länsstyrelsen bör vidta åtgärder för att förbättra kvalitén inom följande områden

MSB bedömer dock att länsstyrelsen bör vidta åtgärder för att förbättra kvalitén inom följande områden MSB-14.1 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Minnesteckningar 1 (6) Antecknat av Hans Flyman Närvarande Länsstyrelsen: Torbjörn Johansson Mona Åkerström Göran Cederholm MSB: Hans Flyman, tillsynsenheten

Läs mer

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap samhällsskydd och beredskap PM 1 (8) UL-TILLS Peter Norlander Carina Fredström Malin Uppvall Årssammanställning för år 2014 av MSB:s tillsynsvägledning enligt lagen (1999:381) om åtgärder för att förebygga

Läs mer

Larm och samverkansplattform för kommunikation och lägesuppfattning för den svenska beredskapen vid nukleära olyckor

Larm och samverkansplattform för kommunikation och lägesuppfattning för den svenska beredskapen vid nukleära olyckor Larm och samverkansplattform för kommunikation och lägesuppfattning för den svenska beredskapen vid nukleära olyckor Projekt 10 från handlingsplanen för den svenska beredskapen för radiologiska och nukleära

Läs mer

Naturvårdsverkets plan för tillsynsvägledning 2010-2012

Naturvårdsverkets plan för tillsynsvägledning 2010-2012 S PLAN FÖR TILLSYNSVÄGLEDNING 2010-2012 DNR: 716-609-08 Naturvårdsverkets plan för tillsynsvägledning 2010-2012 Det övergripande målet för vår tillsynsvägledning är att den ska skapa förutsättningar för

Läs mer

Tillsynsplan. Räddningstjänsten. Östra Götaland. Beslutad av förbundsdirektör: 2014-12-12

Tillsynsplan. Räddningstjänsten. Östra Götaland. Beslutad av förbundsdirektör: 2014-12-12 Tillsynsplan 2015 Räddningstjänsten Östra Götaland Beslutad av förbundsdirektör: 2014-12-12 Inledning Vår verksamhet ska leda till ett säkrare samhälle. Speciella fokusområden är boende, skola, trafik

Läs mer

Projektplan för En säkrare Sevesotillsyn, godkänd av styrgruppen 2015-11-20

Projektplan för En säkrare Sevesotillsyn, godkänd av styrgruppen 2015-11-20 Projektplan för En säkrare Sevesotillsyn, godkänd av styrgruppen 2015-11-20 Uppdrag Länsrådsgrupp 6 har gett i uppdrag åt miljönätverket (tidigare miljövårdsdirektörernas förening) att driva Miljösamverkan

Läs mer

Heby kommuns författningssamling

Heby kommuns författningssamling Heby kommuns författningssamling Kommunfullmäktige ISSN 2000-043X HebyFS 2015:58 Infördes i författningssamlingen den 22 december 2015 Handlingsplan för skydd mot olyckor Kommunfullmäktige beslutade 15

Läs mer

Bedömningar grundar sig på de underlag som lämnats till MSB och det som framkommit vid besöket.

Bedömningar grundar sig på de underlag som lämnats till MSB och det som framkommit vid besöket. MSB-14.1 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Minnesanteckningar 1 (20) Antecknat av Peter Norlander Jenny Selrot Frida Billström Mötesdatum 2012-02-07 Mötestid 08.00-15.00 Närvarande Länsstyrelsen

Läs mer

Intern plan för räddningsinsats att hantera det oönskade. Jan Nählinder Process Safety Group

Intern plan för räddningsinsats att hantera det oönskade. Jan Nählinder Process Safety Group Intern plan för räddningsinsats att hantera det oönskade Jan Nählinder Process Safety Group Olika planer att hålla reda på Beredskapsplan? Bredskapsplan för olyckor och nödsituationer AFS 2011:19(2014:43)

Läs mer

Handlingsprogram fo r skydd mot olyckor i Sala kommun.

Handlingsprogram fo r skydd mot olyckor i Sala kommun. Handlingsprogram fo r skydd mot olyckor i Sala kommun. Kapitel 1 Inledning Bestämmelserna i lagen (2003:778) om skydd mot olyckor (LSO) föreskriver i sin första paragraf att denna lag syftar till att i

Läs mer

Handlingsprogram för skydd mot olyckor 2013-2015. 2012-11-06 Efter remissrunda Antaget av kommunfullmäktige 2012-12-03, 98 Diarienummer 382/12-015

Handlingsprogram för skydd mot olyckor 2013-2015. 2012-11-06 Efter remissrunda Antaget av kommunfullmäktige 2012-12-03, 98 Diarienummer 382/12-015 Handlingsprogram för skydd mot olyckor 2013-2015 2012-11-06 Efter remissrunda Antaget av kommunfullmäktige 2012-12-03, 98 Diarienummer 382/12-015 Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 1.1 Bakgrund... 3

Läs mer

Följa upp, utvärdera och förbättra

Följa upp, utvärdera och förbättra Kapitel 3 Följa upp, utvärdera och förbättra Det tredje steget i tillsynsprocessen är att följa upp och utvärdera tillsynsverksamheten och det fjärde steget är förbättringar. I detta kapitel beskrivs båda

Läs mer

1 Problemet. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Konsekvensutredning 1 (8) Datum 2015-04-14

1 Problemet. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Konsekvensutredning 1 (8) Datum 2015-04-14 samhällsskydd och beredskap Konsekvensutredning 1 (8) Enheten för farliga ämnen Narges Teimore 0102405402 Narges.teimore@msb.se Konsekvensutredning avseende förslag till myndigheten för samhällskydd och

Läs mer

Krissamverkan Gotland

Krissamverkan Gotland Version 2015-06-04 Frida Blixt, Länsstyrelsen i Gotlands län Krissamverkan Gotland samverkansorgan i Gotlands län Innehåll Inledning... 2 Grundläggande nationella principer... 3 Samhällets skyddsvärden...

Läs mer

Information till allmänheten avseende Almroths Express & Åkeri AB, enligt 3 kap 6 Förordning (2003:789) om skydd mot olyckor.

Information till allmänheten avseende Almroths Express & Åkeri AB, enligt 3 kap 6 Förordning (2003:789) om skydd mot olyckor. Datum Namn, titel, telefon 2015-08-11 RÖG- Samuel Andersson, Brandingenjör 010-4804012 Information till allmänheten avseende Almroths Express & Åkeri AB, enligt 3 kap 6 Förordning (2003:789) om skydd mot

Läs mer

Kommunens plan för räddningsinsatser vid Sevesoverksamheter

Kommunens plan för räddningsinsatser vid Sevesoverksamheter Kommunens plan för räddningsinsatser vid Sevesoverksamheter 1 Syftet med denna folder är att informera om vad kommunens plan för räddningsinsatser vid Sevesoverksamheter kan innehålla. Foldern tar dels

Läs mer

2015-08-11 RÖG-XX Samuel Andersson, Brandingenjör 010-4804012

2015-08-11 RÖG-XX Samuel Andersson, Brandingenjör 010-4804012 1 (7) Namn, titel, telefon 2015-08-11 RÖG-XX Samuel Andersson, Brandingenjör 010-4804012 Information till allmänheten avseende Norrköpings Hamn AB Ramshälls bergrumsanläggning, enligt 14 Lag (1999:381)

Läs mer

Information till allmänheten avseende Swed Handling AB, enligt 3 kap 6 Förordning (2003:789) om skydd mot olyckor.

Information till allmänheten avseende Swed Handling AB, enligt 3 kap 6 Förordning (2003:789) om skydd mot olyckor. Datum Namn, titel, telefon 2015-08-11 RÖG- Samuel Andersson, Brandingenjör 010-4804012 Information till allmänheten avseende Swed Handling AB, enligt 3 kap 6 Förordning (2003:789) om skydd mot olyckor.

Läs mer

Dokumentation. Utrymningsövning UTÖ 14 april 2015. Första diskussionspunkterna:

Dokumentation. Utrymningsövning UTÖ 14 april 2015. Första diskussionspunkterna: Dokumentation Utrymningsövning UTÖ 14 april 2015 Första diskussionspunkterna: 1. Vart vänder man sig för att hitta bästa mottagningsort? 2. Vem har mandat att fatta beslut om mottagning? 3. Vet kommunerna

Läs mer

PLAN KRISER 2012-08-31

PLAN KRISER 2012-08-31 PLAN FÖR HANTERING AV EXTRAORDINÄRA HÄNDELSER, STORA OLYCKOR OCH ANDRA KRISER 2012-08-31 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INLEDNING... 3 KOMMUNORGANISATION... 3 RISKER OCH SÅRBARHETER I KOMMUNEN... 4 INFORMATIONSBEREDSKAP...

Läs mer

Lagen om extraordinära händelser. Helen Kasström, MSB

Lagen om extraordinära händelser. Helen Kasström, MSB Lagen om extraordinära händelser Helen Kasström, MSB Vad är en extraordinär händelse i fredstid? Enligt lagens definition: En händelse som avviker från det normala Innebär en allvarlig störning eller risk

Läs mer

Beredskapens omfattning och hur det är tänkt att fungera.

Beredskapens omfattning och hur det är tänkt att fungera. Beredskapens omfattning och hur det är tänkt att fungera. Beredskapsprogram för kärnteknisk olycka jml. LSO och FSO Lag (2003:778) om skydd mot olyckor 4 kap. Statens skyldigheter Räddningstjänst vid utsläpp

Läs mer

Central krisledningsplan för Örebro kommun

Central krisledningsplan för Örebro kommun 2013-12-17 Ks 953/2013 Central krisledningsplan för Örebro kommun Handlingsplan för organisation och ledning vid kriser, extraordinära händelser och höjd beredskap Innehållsförteckning Inledning...3 Uppdrag...3

Läs mer

Ledningsplan vid extraordinära händelser i fredstid samt vid höjd beredskap för Vimmerby kommun

Ledningsplan vid extraordinära händelser i fredstid samt vid höjd beredskap för Vimmerby kommun Ledningsplan vid extraordinära händelser i fredstid samt vid höjd beredskap för Vimmerby kommun Antagen av kommunfullmäktige 2011-08-29 175 Innehållsförteckning Sida Syfte med ledningsplanen 3 Fastställande

Läs mer

2015-08-11 RÖG- Samuel Andersson, Brandingenjör 010-4804012

2015-08-11 RÖG- Samuel Andersson, Brandingenjör 010-4804012 1 (8) Namn, titel, telefon 2015-08-11 RÖG- Samuel Andersson, Brandingenjör 010-4804012 Information till allmänheten avseende BillerudKorsnäs AB, enligt 14 Lag (1999:381) om åtgärder för att förebygga och

Läs mer

Räddningstjänsten Öland. Guide till Systematiskt Brandskyddsarbete (SBA)

Räddningstjänsten Öland. Guide till Systematiskt Brandskyddsarbete (SBA) Räddningstjänsten Öland Guide till Systematiskt Brandskyddsarbete (SBA) Bakgrund Förr i tiden gick räddningstjänsten brandsyn och kontrollerade allt byggnadstekniskt brandskydd i verksamheten. När Lagen

Läs mer

Operativa riktlinjer. Beslutad 2014-02-14

Operativa riktlinjer. Beslutad 2014-02-14 Operativa riktlinjer Beslutad 24-2-4 Revideringar Datum Noteringar Utförd av Beslutad av 24-2-4 :a beslutad version HS JK Innehållsförteckning INLEDNING 3 KOMPETENSER FÖR OLIKA BEFATTNINGAR 4 LEDNINGSPRINCIPER

Läs mer

STADENS SÄKERHETSARBETE UPPFÖLJNING AV TIDIGARE GRANSKNING. Kommunstyrelsen har gett säkerhetsfrågorna hög prioritet

STADENS SÄKERHETSARBETE UPPFÖLJNING AV TIDIGARE GRANSKNING. Kommunstyrelsen har gett säkerhetsfrågorna hög prioritet STADSREVISIONEN www.stockholm.se/revision Nr 1 Januari 2008 DNR 420-17/2008 Revisionsrapport STADENS SÄKERHETSARBETE UPPFÖLJNING AV TIDIGARE GRANSKNING Kommunstyrelsen har gett säkerhetsfrågorna hög prioritet

Läs mer

Krisberedskapsplan 2015-2018

Krisberedskapsplan 2015-2018 Krisberedskapsplan 2015-2018 PLAN 2 (16) Innehållsförteckning Håbo kommun... 1 Innehållsförteckning... 2 Förord... 3 1. Åtgärdsplan för mandatperioden 2015-2018... 4 Sammanfattning... 4 1.1 Ny krisledningsorganisation...

Läs mer

KOMMUNENS PLAN FÖR RÄDDNINGSINSATS

KOMMUNENS PLAN FÖR RÄDDNINGSINSATS KOMMUNENS PLAN FÖR RÄDDNINGSINSATS Flogas Sverige AB:s gasoldepå BOTORPS INDUSTRIOMRÅDE KARLSKOGA Diarienummer: 235/13-300 Antagen av direktionen 2013-06-19 Inledning Lagen (1999:381) om åtgärder för att

Läs mer

Beslut om att inrätta funktionen tjänsteman i beredskap samt revidering av kommunens ledningsplan för extraordinär händelse

Beslut om att inrätta funktionen tjänsteman i beredskap samt revidering av kommunens ledningsplan för extraordinär händelse KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Kylesten Anders Hagström Ingela Asp Hanna Datum 2015-04-16 Diarienummer KSN-2015-0305 Kommunstyrelsen Beslut om att inrätta funktionen tjänsteman i beredskap samt revidering

Läs mer

Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps författningssamling

Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps författningssamling Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps författningssamling Utgivare: Key Hedström, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap ISSN 2000-1886 MSBFS Utkom från trycket den 22 maj 2015 Myndigheten

Läs mer

Krisledningsnämnd. Strategisk Krisledning. Krisledningsstab

Krisledningsnämnd. Strategisk Krisledning. Krisledningsstab 1 (6) Krisledningsorganisation Katrineholms kommun Ledning För att säkerställa samordning och information vid extraordinära händelser i fredstid har kommunen en krisledningsorganisation som ansvarar för

Läs mer

Beslut för förskola. ' Skolinspektionen. efter tillsyn i Göteborgs kommun. Beslut. Göteborgs kommun. goteborg@goteborg.se 2016-03-23.

Beslut för förskola. ' Skolinspektionen. efter tillsyn i Göteborgs kommun. Beslut. Göteborgs kommun. goteborg@goteborg.se 2016-03-23. Beslut ' Göteborgs kommun goteborg@goteborg.se Beslut för förskola efter tillsyn i Göteborgs kommun Beskt 2 (15) Tillsyn av s, c) fwmen f vskoia i Götete[rgs kommun har genomfört tillsyn av Göteborgs kommun

Läs mer

Ledningsplan vid större samhällsstörning, extraordinära händelser i fredstid samt vid höjd beredskap för Bengtsfors kommun

Ledningsplan vid större samhällsstörning, extraordinära händelser i fredstid samt vid höjd beredskap för Bengtsfors kommun Kommunledningskontoret, kanslienheten Ulrika Thorell, 0531-52 60 02 ulrika.thorell@bengtsfors.se POLICY 2012-11-13 Antagen av KF, rev av KS 1(11) 29/2011, rev 300/12 Ledningsplan vid större samhällsstörning,

Läs mer

9 Ikraftträdande och genomförande

9 Ikraftträdande och genomförande 9 Ikraftträdande och genomförande Förslag: Lagen om regional fysisk planering och övriga lagförslag ska träda i kraft den 1 januari 2019. 7 kap. plan- och bygglagen (2010:900) och lagen (1987:147) om regionplanering

Läs mer

Tillsynsplan 2016 enligt lag om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor för Västmanlands län.

Tillsynsplan 2016 enligt lag om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor för Västmanlands län. 1 (7) MILJÖENHETEN Jenny Sörensen Sarlin Telefon 010-224 93 39 Jenny.sorensen.sarlin@lansstyrelsen.se Tillsynsplan 2016 enligt lag om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor

Läs mer

Malmö stad Arbetsmarknads-, gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen 1 (2)

Malmö stad Arbetsmarknads-, gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen 1 (2) Malmö stad Arbetsmarknads-, gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen 1 (2) Datum 2015-11-02 Vår referens Pia Oredsson Birgersson Informationschef Pia.Oredsson@malmo.se Tjänsteskrivelse Krisledningsplan

Läs mer

Årsredovisning verksamheter 2013. Räddningstjänst

Årsredovisning verksamheter 2013. Räddningstjänst Årsredovisning verksamheter 2013 Räddningstjänst Räddningstjänst, Årsredovisning verksamheter 2013 2(9) 1 VERKSAMHETSOMRÅDE Dals Eds kommun, omfattar en yta av 730 km2 och har ett invånarantal på ca 4

Läs mer

Lag (2003:778) om skydd mot olyckor / LSO Statlig / kommunal räddningstjänst

Lag (2003:778) om skydd mot olyckor / LSO Statlig / kommunal räddningstjänst Lagar: Lag (2003:778) om skydd mot olyckor / LSO Statlig / kommunal räddningstjänst Lag (2006:554) om kommuners och landstings åtgärder inför och extra ordinära händelseri fredstid och beredskap / LEH

Läs mer

Riktlinjer för Systematiskt säkerhetsarbete

Riktlinjer för Systematiskt säkerhetsarbete Sid 1/5 2007-03-22 Bakgrund I enlighet med det av Kommunfullmäktige fastställda handlingsprogrammet för samhällsinriktat och internt säkerhetsarbete i Nyköpings kommun ska ett systematiskt och kontinuerligt

Läs mer

Räddningstjänsten Östra Blekinge

Räddningstjänsten Östra Blekinge Räddningstjänsten Östra Blekinge Arbetsordning för tillsyn Mål för tillsynsverksamheten Utefter ett årligt fastställt tillsynsprogram skall brandskyddet kontrolleras i byggnader eller andra anläggningar.

Läs mer

Tillsynsplan vatten & avlopp 2013-2021

Tillsynsplan vatten & avlopp 2013-2021 Dnr 2012-10-15 2012-001629 Tillsynsplan vatten & avlopp 2013-2021 Tillsynsplanen avser all tillsyn som miljö- och byggnadskontoret bedriver inom vatten och avloppsområdet, såväl enskilda, gemensamma som

Läs mer

Revisionsrapport. Nerikes Brandkår. Granskning av riktlinjer och rutiner för hantering av akuta omvärldssituationer 2009-12-14.

Revisionsrapport. Nerikes Brandkår. Granskning av riktlinjer och rutiner för hantering av akuta omvärldssituationer 2009-12-14. Revisionsrapport Granskning av riktlinjer och rutiner för hantering av akuta omvärldssituationer Nerikes Brandkår 2009-12-14 Ref Roger Wallin 1. Inledning... 3 1.1 Syfte... 3 1.2 Metod... 3 2. Bakgrund

Läs mer

SOSFS 2013:22 (M) Föreskrifter och allmänna råd. Katastrofmedicinsk beredskap. Socialstyrelsens författningssamling

SOSFS 2013:22 (M) Föreskrifter och allmänna råd. Katastrofmedicinsk beredskap. Socialstyrelsens författningssamling SOSFS 2013:22 (M) Föreskrifter och allmänna råd Katastrofmedicinsk beredskap Socialstyrelsens författningssamling I Socialstyrelsens författningssamling (SOSFS) publiceras myndighetens föreskrifter och

Läs mer

Yttrande över Strategi för regional samordning. och inriktning av krisberedskap och räddningstjänst i Södermanlans län.

Yttrande över Strategi för regional samordning. och inriktning av krisberedskap och räddningstjänst i Södermanlans län. Kommunstyrelsen Datum Diarienummer Kommunledningskontoret 2015-09-02 2015:421 Demokrati och välfärd Katarina Reigo, 016-7108718 1 (2) Yttrande över Strategi för regional samordning och inriktning av krisberedskap

Läs mer

Vad vill MSB? Information till alla medarbetare om verksamheten 2014 med utgångspunkt i det vi vill uppnå i samhället

Vad vill MSB? Information till alla medarbetare om verksamheten 2014 med utgångspunkt i det vi vill uppnå i samhället Vad vill MSB? Information till alla medarbetare om verksamheten 2014 med utgångspunkt i det vi vill uppnå i samhället Vad vill MSB? Information till alla medarbetare om verksamheten 2014 med utgångspunkt

Läs mer

Kf 2004-12-14, 322 Blad 1(5)

Kf 2004-12-14, 322 Blad 1(5) RISK- OCH SÅRBARHETSANALYS FÖR MARKS KOMMUN Underlag för att skapa en trygg och säker kommun 1. Sammanfattning Kf 2004-12-14, 322 Blad 1(5) Arbetet med kommunens risk- och sårbarhetsanalys har bedrivits

Läs mer

Granskning av EU-arbete inom Motala kommun

Granskning av EU-arbete inom Motala kommun Revisionsrapport Granskning av EU-arbete inom Motala kommun November 2008 Elisabeth Björk Innehållsförteckning Sammanfattning...3 1 Inledning...4 1.1 Bakgrund...4 1.2 Syfte och metod...4 1.3 Revisionsfråga...4

Läs mer

BESLUT. Vårdgivare och Kommunfullmäktige. - Region Skåne - Kommunfullmäktige, Eslövs Kommun

BESLUT. Vårdgivare och Kommunfullmäktige. - Region Skåne - Kommunfullmäktige, Eslövs Kommun (9) Socialstyrelsen BESLUT K 0.M f\il N ch On'sorg Zigi -12- Regionala tillsynsenheten syd/sek3 Rolf Köhler Rolf.Kohler@socialstyrelsen.se 2011-12-05 Dnr 1-26754/Z911 Enligt sändlista V60. 2011.0ON Vårdgivare

Läs mer

Krisledningsplan. Inför och vid särskilda och extraordinära händelser. Socialförvaltningen. Diarienummer: Krisledningsplan

Krisledningsplan. Inför och vid särskilda och extraordinära händelser. Socialförvaltningen. Diarienummer: Krisledningsplan Krisledningsplan Inför och vid särskilda och extraordinära händelser Socialförvaltningen Dokumenttyp: Beslutad av: Socialnämnden Gäller för: Socialförvaltningen Dokumentnamn: Krisledningsplan Beslutsdatum:

Läs mer

Finansieringsprinciper

Finansieringsprinciper Föredragande Samråd Godkänd av enhetschef Charlott Thyrén Helena Bunner Mona Matsson Finansieringsprinciper Anslag 2:4 Krisberedskap Villkor för användning av anslagsmedel De satsningar som finansieras

Läs mer

Angående uppföljning av tillsyn läsåret 2005 2006

Angående uppföljning av tillsyn läsåret 2005 2006 Knivsta maj 2011 Angående uppföljning av tillsyn läsåret 2005 2006 Hur har vi arbetat vidare med de utvecklingsområden som tillsynen 2005 2006 efterfrågade? 1. Styrning ledning och kvalitetsarbete Arbeta

Läs mer

Löpande granskning av intern kontroll Läkemedelshantering (PM3)

Löpande granskning av intern kontroll Läkemedelshantering (PM3) Revisionsrapport Löpande granskning av intern kontroll Läkemedelshantering (PM3) Landstinget Gävleborg Lars-Åke Ullström Hanna Franck Emil Ring Februari 2012 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 1.

Läs mer

~\~GA LS b1 B KATASTROF OCH BEREDSKAP REGIONAL PLAN KATASTROF OCH BEREDSKAP LANDSTINGET DALARNA. Den tidigare planen fastställdes 2006

~\~GA LS b1 B KATASTROF OCH BEREDSKAP REGIONAL PLAN KATASTROF OCH BEREDSKAP LANDSTINGET DALARNA. Den tidigare planen fastställdes 2006 ~\~GA LS b1 B KATASTROF OCH BEREDSKAP I III Landstinget REGIONAL PLAN KATASTROF OCH BEREDSKAP LANDSTINGET Den tidigare planen fastställdes 2006 Revidering av 2006 års upplaga Den regionala planen är en

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014 Kortversion

ÅRSREDOVISNING 2014 Kortversion ÅRSREDOVISNING 2014 Kortversion INNEHÅLLSFÖRTECKNING 5 9 11 12 12 13 13 14 17 17 18 23 Viktiga händelser Ekonomi Viktiga investeringar Räddningstjänst Administration Förebyggande Säkerhet Personal Miljö

Läs mer

Kriskommunikationsplan. För Länsstyrelsen i Västra Götalands län

Kriskommunikationsplan. För Länsstyrelsen i Västra Götalands län Kriskommunikationsplan För Länsstyrelsen i Västra Götalands län Kriskommunikationsplanen är en bilaga till Länsstyrelsens Krisledningsplan med rapportnummer 2013:105 Beslutande: Annika Braide, informationsenheten

Läs mer

Projektplan för avfallsplanearbete SÖRAB

Projektplan för avfallsplanearbete SÖRAB Vårt datum 2007-05-30 Vår referens Leif Lundin Projektplan för avfallsplanearbete SÖRAB Innehållsförteckning 1 Mål och förutsättningar...2 1 Mål och förutsättningar...2 2 Organisation...2 2.1 Inledning...2

Läs mer

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom verksamheterna flykting och HVB

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom verksamheterna flykting och HVB Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom verksamheterna flykting och HVB -Styrdokument- 2(12) Styrdokument Dokumenttyp Ledningssystem Beslutad av Kommunstyrelsen 2015-08-11, 132 Dokumentansvarig

Läs mer

Humanas Barnbarometer

Humanas Barnbarometer Humanas Barnbarometer 2014 1 Inledning Barnets bästa ska vara utgångspunkten i allt myndighetsutövande i Sverige. Barnens behov, inte verksamhetens, ska stå i centrum när kommunerna utreder, beviljar,

Läs mer

Uppföljning av Ametisten vård- och omsorgsboende 2014

Uppföljning av Ametisten vård- och omsorgsboende 2014 2015-01-09 SID 1 (5) Uppföljning av Ametisten vård- och omsorgsboende 2014 Bakgrund Verksamheten på Ametistens vård- och omsorgsboende drivs av Vardaga. Ametisten har 80 lägenheter uppdelade på fem våningar

Läs mer

PM med vä gledning om fysisk plänering äv fo rorenäde omrä den

PM med vä gledning om fysisk plänering äv fo rorenäde omrä den PM med vä gledning om fysisk plänering äv fo rorenäde omrä den Inledning Denna PM är framtagen av Länsstyrelsen i Jönköpings län i samverkan med Länsstyrelsen i Östergötlands län, Naturvårdsverket, Boverket

Läs mer

Kommunövergripande riktlinjer för säkerhet och krisberedskap i Östra Göinge kommun mandatperioden 2015-2018

Kommunövergripande riktlinjer för säkerhet och krisberedskap i Östra Göinge kommun mandatperioden 2015-2018 Ansvarig namn Jonas Rydberg, kommunchef Dokumentnamn Riktlinjer säkerhetsarbete Upprättad av Bertil Håkanson, säkerhetssamordnare Reviderad: Berörda verksamheter Samtliga verksamheter Fastställd datum

Läs mer

Systematiskt brandskyddsarbete

Systematiskt brandskyddsarbete Systematiskt brandskyddsarbete En vägledning med exempel och lösningar för att du ska kunna utforma en brandsäker verksamhet Kiruna räddningstjänst Inledning Bra brandskydd I en verksamhet som har ett

Läs mer

Yttrande över betänkande, En myndighet för alarmering, SOU 2013:33

Yttrande över betänkande, En myndighet för alarmering, SOU 2013:33 Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Handläggare: Nils Edsmalm TJÄNSTEUTLÅTANDE 2013-08-08 Hälso- och sjukvårdsnämnden 2013-09-03, p 7 1 (7) HSN 1305-0577 Yttrande över betänkande, En myndighet för alarmering,

Läs mer

IT-verksamheten, organisation och styrning

IT-verksamheten, organisation och styrning IT-verksamheten, organisation och styrning KPMG Örebro 27 februari 2007 Antal sidor 12 Innehåll 1. Inledning 1 2. Syfte 1 3. Metod 1 4. Sammanfattning 2 5. IT-verksamhet, organisation och ansvar 3 5.1.1

Läs mer

Konsekvensutredning. Förslag till nya föreskrifter och allmänna råd om katastrofmedicinsk beredskap

Konsekvensutredning. Förslag till nya föreskrifter och allmänna råd om katastrofmedicinsk beredskap 2010-01-12 Dnr 2164/2010 1(5) Enheten för krisberedskap Joakim Beck-Friis Tel: 075-247 34 38 E-post: joakim.beck-friis@socialstyrelsen.se Konsekvensutredning Förslag till nya föreskrifter och allmänna

Läs mer

Räddningstjänsten Östra Blekinge Dnr 08.0084/171. Prestationsmål för Räddningstjänstens förebyggande verksamhet år 2008-2010

Räddningstjänsten Östra Blekinge Dnr 08.0084/171. Prestationsmål för Räddningstjänstens förebyggande verksamhet år 2008-2010 Prestationsmål för Räddningstjänstens förebyggande verksamhet år 2008-2010 Bakgrund Kommunfullmäktige i Karlskrona och Ronneby kommun har fattat beslut om handlingsprogram för förebyggande åtgärder till

Läs mer

Ärendeförteckning 177-192

Ärendeförteckning 177-192 Minnesanteckningar Kommunrevisionen Ärendeförteckning 177-192 177 Mötet öppnas 178 Justeringsperson 179 Fastställa dagordningen 180 Inkomna/avsända handlingar 181 Minnesanteckningar 2014-11-24 182 Revisionens

Läs mer

Tillsyn av vårdgivarens systematiska patientsäkerhetsarbete vid den allmänpsykiatüska slutenvården i Malmö.

Tillsyn av vårdgivarens systematiska patientsäkerhetsarbete vid den allmänpsykiatüska slutenvården i Malmö. Tg1 2013 v2.5 n W BESLUT Expedit rat lnspektionen för värd och omsorg 2015-07-30 Dnr 8.5-7644/2014-21 1(8) Avdelning syd Jill Franssohn _ii".fi'anssohi'l@ivo.sc Vårdgivarens dnr 1500855 Region 291 89 KRISTIANSTAD

Läs mer

Samhällsskydd Kent Bengtsson/Michael Lindberg 2013-04-16 KFSH/13/0164

Samhällsskydd Kent Bengtsson/Michael Lindberg 2013-04-16 KFSH/13/0164 1 Tillhör område: Utfärdat av: Utfärdat/rev dat: Dnr: Samhällsskydd Kent Bengtsson/Michael Lindberg 2013-04-16 KFSH/13/0164 Filnamn: Godkänt av: Sidor: Giltighet: Tillsynsplan LSO LBE Direktionen 16 11

Läs mer

Barnombudsmannen rapporterar br2008:01. På lång sikt. Barnkonventionen i landstingen 2007

Barnombudsmannen rapporterar br2008:01. På lång sikt. Barnkonventionen i landstingen 2007 Barnombudsmannen rapporterar br2008:01 På lång sikt Barnkonventionen i landstingen 2007 Barnombudsmannen samlar regelbundet in uppgifter från myndigheter, landsting, regioner och kommuner för att bevaka

Läs mer

Landstinget i Värmland. Granskning av Landstingets kommunikation med medborgarna. Rapport KPMG AB. Antal sidor: 12 2009-07-01

Landstinget i Värmland. Granskning av Landstingets kommunikation med medborgarna. Rapport KPMG AB. Antal sidor: 12 2009-07-01 Granskning av Landstingets kommunikation med medborgarna Rapport KPMG AB Antal sidor: 12 Innehåll 1. Sammanfattning 1 2. Inledning 2 3. Bakgrund 2 4. Syfte och avgränsning 2 5. Revisionskriterier 3 6.

Läs mer

Örebro kommun. Granskning av biståndshandläggning inom äldreomsorgen. KPMG AB 8 december 2014 Antal sidor: 13

Örebro kommun. Granskning av biståndshandläggning inom äldreomsorgen. KPMG AB 8 december 2014 Antal sidor: 13 Granskning av biståndshandläggning inom äldreomsorgen KPMG AB 8 december 2014 Antal sidor: 13 2014 KPMG AB, a Swedish limited liability partnership and a member firm of the KPMG network of independent

Läs mer

Revisionsstrategi 2015-2018

Revisionsstrategi 2015-2018 1 Inledning I enlighet med god revisionssed föreslås en strategi för kommunrevisionens långsiktiga revisionsarbete under den pågående fyraårsperioden. Revisionsstrategin ska fungera som en vägledning i

Läs mer

Steget före. Landstingets krisberedskap. Säkerhet & beredskap

Steget före. Landstingets krisberedskap. Säkerhet & beredskap Steget före Landstingets krisberedskap Säkerhet & beredskap Text: Ing-Mari Johansson och Agneta Carlsson, Säkerhet/beredskap Produktion: GA Information Foto: Hans Runesson, Tomas Asp, Holmatro, IStockphoto,

Läs mer

I princip deltog landets alla nätkoncessionsinnehavare i Styreplaneringen år 2011.

I princip deltog landets alla nätkoncessionsinnehavare i Styreplaneringen år 2011. Beskrivning av vilken tidsåtgång regleringen kan föra med sig för företagen och vad regleringen innebär för företagens administrativa kostnader. I princip deltog landets alla nätkoncessionsinnehavare i

Läs mer

Mall. Katastrofmedicinsk. för primärvården. Förvaltning Vårdcentral Sjukvårdsrådgivning. November 2011 Reviderad 2012-03-20

Mall. Katastrofmedicinsk. för primärvården. Förvaltning Vårdcentral Sjukvårdsrådgivning. November 2011 Reviderad 2012-03-20 Mall Katastrofmedicinsk plan för primärvården Förvaltning Vårdcentral Sjukvårdsrådgivning November 2011 Reviderad 2012-03-20 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRORD 3 1. INLEDNING 4 1.1. Lagar, föreskrifter och

Läs mer

Riktlinjer för systematiskt brandskyddsarbete (SBA) Socialförvaltningen. Antagna av SN:

Riktlinjer för systematiskt brandskyddsarbete (SBA) Socialförvaltningen. Antagna av SN: Riktlinjer för systematiskt brandskyddsarbete (SBA) Socialförvaltningen Antagna av SN: Innehåll Inledning... 3 Mål... 3 Ansvar... 4 Tekniskt brandskydd... 4 Organisatoriskt brandskydd... 4 Samordningsansvar

Läs mer

Kommunfullmäktige sammanträde 2013-05-07

Kommunfullmäktige sammanträde 2013-05-07 Kommunfullmäktige Hyltebruk 2013-04-24 Handlingar till Kommunfullmäktige sammanträde 2013-05-07 Kommunfullmäktige Hyltebruk 2013-04-24 KALLELSE Kommunfullmäktige kallas till sammanträde: Plats: Forum,

Läs mer

Handlingsprogram för skydd och säkerhet i Västerviks kommun

Handlingsprogram för skydd och säkerhet i Västerviks kommun Beslut i Kommunfullmäktige 2012-02-27 Handlingsprogram för skydd och säkerhet i Västerviks kommun för 2011-2014 F:\RTJ\1 Förvaltningsledning\Lag om skydd mot olyckor\handlingsprogram\2011\handlingsprogram

Läs mer

Hällefors kommun. Uppföljning av intern kontroll Revisionsrapport. Offentlig sektor KPMG AB 2014-05-16 Antal sidor: 13

Hällefors kommun. Uppföljning av intern kontroll Revisionsrapport. Offentlig sektor KPMG AB 2014-05-16 Antal sidor: 13 Revisionsrapport Offentlig sektor KPMG AB Antal sidor: 13 Innehåll 1. Sammanfattning 2. Bakgrund 2.1 Definition av intern kontroll 2.2 Exempel på uppföljning av den interna kontrollen 3. Syfte 4. Avgränsning

Läs mer

Plan för hantering av samhällsstörning och extraordinära händelser i Grästorps kommun

Plan för hantering av samhällsstörning och extraordinära händelser i Grästorps kommun Grästorps kommun Plan för hantering av samhällsstörning och extraordinära händelser i Grästorps kommun Lednings- och informationsplan 2015-2018 Beslutad av kommunfullmäktige 2015-10-19 Innehåll Inledning...

Läs mer

2015-08-11 RÖG-XX Samuel Andersson, Brandingenjör 010-4804012

2015-08-11 RÖG-XX Samuel Andersson, Brandingenjör 010-4804012 1 (10) Namn, titel, telefon 2015-08-11 RÖG-XX Samuel Andersson, Brandingenjör 010-4804012 Information till allmänheten avseende verksamheterna i Pampus oljehamn, enligt 14 Lag (1999:381) om åtgärder för

Läs mer

Beslut för grundsärskola och gymnasiesärskola

Beslut för grundsärskola och gymnasiesärskola Skolinspektionen 2014-02-28 Ikasus AB susarme.siden@frosunda.se Rektorn vid Ikasus friskola birgitta.krantz@frosunda.se Beslut för grundsärskola och gymnasiesärskola efter tillsyn i Ikasus friskola i Vallentuna

Läs mer

Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps författningssamling

Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps författningssamling Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps författningssamling Indikatorer för bedömning av landstingets generella krisberedskap Norrbottens läns landsting dnr 3520-16 Syftet med en bedömning av landstingets

Läs mer

Saneringsplan för åtgärder efter kärnteknisk olycka

Saneringsplan för åtgärder efter kärnteknisk olycka Godkänd av: Tiina Johansson Utfärdad: 2010-08-24 1(18) Länsstyrelsens krishanteringsorganisation: Saneringsplan för åtgärder efter kärnteknisk olycka Godkänd av: Tiina Johansson Utfärdad: 2010-08-24 2(18)

Läs mer

Rapportering Tillsyn/ Inspektion

Rapportering Tillsyn/ Inspektion Rapportering Tillsyn/ Inspektion Lyckobackens förskola Öjebyn 2014-06-25 Organisation Lyckobackens förskola är ett personalkooperativ som startade 2008-01-07. Förskolan drivs som en ekonomisk förening.

Läs mer

Tjänsteskrivelse 1 (2) Handläggare Datum Beteckning. Kommunrevisionen 2014-05-19 MISSIVSKRIVELSE

Tjänsteskrivelse 1 (2) Handläggare Datum Beteckning. Kommunrevisionen 2014-05-19 MISSIVSKRIVELSE Tjänsteskrivelse 1 (2) Handläggare Datum Beteckning Kommunrevisionen 2014-05-19 MISSIVSKRIVELSE Kommunstyrelsen Sociala myndighetsnämnden Kommunfullmäktige (f.k.) Uppföljning av granskningen kring kvalitet

Läs mer

Årssammanställning 2014 för MSB:s tillsyn enligt lagen om transport av farligt gods och samordning av tillsynsmyndigheternas arbete

Årssammanställning 2014 för MSB:s tillsyn enligt lagen om transport av farligt gods och samordning av tillsynsmyndigheternas arbete MSB-51.1 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 1 (5) Tillsynsenheten Filip Stegander Linda Hallberg Enheten för farliga ämnen Björn Antonsson Carolina Karlsson Årssammanställning 2014 för MSB:s tillsyn

Läs mer

Försvarsdepartementet

Försvarsdepartementet Beredskap Dagens beredskapsorganisation för radiologiska och nukleära nödsituationer utformades under 1980 och 1990-talet och är i huvudsak dimensionerad utifrån en olycka i svenska eller utländska kärnkraftverk.

Läs mer

Ungdomsrelaterade trygghets- och säkerhetsinsatser

Ungdomsrelaterade trygghets- och säkerhetsinsatser RÄDDNINGSTJÄNSTEN KARLSTADSREGIONEN Säkerhetsavdelning Karlstad 2012-01-23 Patrik Vikström Enhetschef Trygghetscenter 054-5402844 patrik.vikstrom@karlstad.se Ungdomsrelaterade trygghets- och säkerhetsinsatser

Läs mer

Tillsyn enligt 13 kap. 2 socialtjänstlagen på Florettens gruppboende i Eskilstuna kommun, den 3 och 4 juli 2007

Tillsyn enligt 13 kap. 2 socialtjänstlagen på Florettens gruppboende i Eskilstuna kommun, den 3 och 4 juli 2007 1(5) Helena Forssell 0155-26 41 19 Eskilstuna kommun Vuxennämnden 631 86 ESKILSTUNA Tillsyn enligt 13 kap. 2 socialtjänstlagen på Florettens gruppboende i Eskilstuna kommun, den 3 och 4 juli 2007 Bakgrund

Läs mer

Plan för Strålsäkerhetsmyndighetens krisorganisation

Plan för Strålsäkerhetsmyndighetens krisorganisation Datum: 2015-01-25 Plan för Strålsäkerhetsmyndighetens krisorganisation Bakgrund I Sverige finns det flera kärnkraftverk och andra typer av kärntekniska anläggningar. I våra grannländer, t.ex. Finland och

Läs mer

HANDLINGSPROGRAM RÄDDNINGSTJÄNST

HANDLINGSPROGRAM RÄDDNINGSTJÄNST HANDLINGSPROGRAM RÄDDNINGSTJÄNST Enligt lagen om skydd mot olyckor Västra Mälardalens räddningstjänstförbund Köping Arboga - Kungsör Antagen av direktionen: 2005-08 - 22 1 Handlingsprogram för räddningstjänstverksamhet

Läs mer