Ivar Rönnbäck Avdelningschef. Avdelningen för utbildning, övning och beredskap

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ivar Rönnbäck Avdelningschef. Avdelningen för utbildning, övning och beredskap"

Transkript

1 Ivar Rönnbäck Avdelningschef Avdelningen för utbildning, övning och beredskap

2 Ett år med MSB Varför MSB? Att bilda en ny myndighet Vad blev nytt? Var står vi nu?

3 MSB vision och verksamhetsidé Vision Ett säkrare samhälle i en föränderlig värld Verksamhetsidé MSB utvecklar, tillsammans med andra, individens och samhällets förmåga att förebygga, hantera och lära av olyckor och kriser

4 Fokusområden 1. Möt konsekvenserna av ett förändrat klimat 2. Ta vara på samhällets samlade resurser 3. Utveckla förutsättningarna för ledning och samordning 4. Utveckla kommunernas arbete med samhällsskydd och beredskap 5. Utveckla MSB:s myndighetsutövning mot enskild 6. Tydliggör mål, ansvar och beroenden inom samhällsskydd och beredskap

5 Mål för avdelningens verksamhet De aktörer som har ett ansvar vid olyckor och kriser ska han en god förmåga att kunna: begränsa konsekvenserna av sådana händelser när de inträffar, leda och fatta beslut inom det egna ansvars- och verksamhetsområdet, och att samverka med andra

6 Enheten för ledningssystem & beslutsstöd Lars Nilsson, enhetschef Niklas Andrén, verksamhetsansvarig ledningsplatser Christer Wiklund, projektledare Bo Edström, projektledare

7 Centrala myndigheters ledningsförmåga Utgångspunkt för centrala myndigheters krishantering är: Förordningen (SFS 2006:942) I denna förordning avses med krisberedskap: förmågan att genom utbildning, övning och andra åtgärder samt genom den organisation och de strukturer som skapas före under och efter en kris förebygga, motstå och hantera krissituationer. Varje myndighet, vars ansvarsområde berörs av en krissituation, skall vidta de åtgärder som behövs för att hantera konsekvenserna av denna. Myndigheterna skall samverka och stödja varandra vid en sådan krissituation

8 Ledningsplatser genom teknisk rådgivning och ekonomiska bidrag medverka till att åtgärder vidtas som stärker ledningsförmågan och säkerställer robusta ledningsfunktioner på lokal, regional och nationell nivå för de aktörer som ska leda, samordna, samverka och informera vid allvarliga olyckor och kriser.

9 Aktörerna - Ledningsplatser Kommunal ledning Räddningstjänstens ledning Landstingens ledning Länsstyrelsernas ledningsplatser Centrala myndigheter

10 Stärka aktörernas ledningsförmåga Lednings- och beslutsstöd Säkra och robusta lokaler och försörjningssystem Rakel Tele- och datakommunikation

11 Process för genomförande Mognad Kvalitetscirkel (PDCA) Act Plan Check Do Kontinuerlig förbättring Kvalitet Befästande/ Standardisering Tid

12 Ledningsförmågan vid ledningsplatser Fördjupat arbete med behovsanalysen Ta fram beslutsunderlag Analysera underlag Ta fram en behovsanalys/risk- och sårbarhetsanalys Analysera Förbättra Förbättra Planera Planera A K T Ö R Genomföra Anpassa ledningsplatsen exempelvis genom förstärkningsåtgärder, översyn av förvaltning, utbildning och införande av beslutsstödssystem Genomföra Utvärdera Utvärdera Tillsyn Utvärdera resultaten från övningar och funktionskontroller Öva Funktionskontroll av tekniska system och beroendet mellan dessa Öva verksamheten med personal och teknik

13 Ledningsförmågan vid ledningsplatser Lokaler Strömförsörjning Beslutsstöd Stab TiB Telefonsystem RAKEL Informationssäkerhet (Signalskydd) FTN Övrigt samband Ex. SGSI Data/IT

14 Ledningsplatser tekniskt stöd FTN Försvarets Telenät Förbättra tekniska ledningsmöjligheter under allvarliga kriser Mellan regionala och centrala myndigheter Lokal nivå: ATL-ab. Delar av nätet används i Rakels infrastruktur

15 Syfte Förbättra ledningsförmågan under extra ordinära händelser Skapa en redundans till ordinarie telekommunikation, med syfte att säkerställa en förstärkt förmåga hos de viktigaste aktörerna inom krisberedskapen Målet är att huvuddelen av de viktigaste aktörerna ur ett krisberedskaps- perspektiv skall vara anslutna till FTN.

16

17 Förutsättning för anslutning Med hänsyn till konkurrenslagstiftningen (1993:20, 19 ), kan inte civila myndigheter använda FTN för sin dagliga kommunikation under normala omständigheter. Endast i en krissituation eller vid övning får FTN nyttjas, detta för att inte otillbörligt konkurrera med privata operatörer. Viktigaste aktörer är myndigheter enligt 4 i förordningen (2002:472 ersätts av 2006:942) om åtgärder för fredstida krishantering och höjd beredskap inklusive länsstyrelserna (benämns i dokumentet fortsättningsvis samverkansansvariga myndigheter), länspolismyndigheterna, landstingen/regionerna.

18 MSB:s roll för anslutning Ett ramavtal finns mellan FMV och MSB Det finns även en rutin som redovisar respektive parts åtaganden MSB:s roll är att samordna och i vissa fall finansiera anslutningarna Anslutningen offereras, projekteras och installeras av FMV.

19 Abonnenter (idag) Banverket ARCC/MRCC FMV Försvarsmakten FOI Försvarsdepartementet Kärnkraftsäkerhet, KKV Landsting, under anslutning Luftfartsverket Länsstyrelser MSB NMC, Kroppkärr, Telia Sonera Länspolismyndigheter (LKC) Regeringskansliet Sjöfartsverket SMHI Socialstyrelsen Strålsäkerhetsmyndigheten Svenska Kraftnät Sveriges riksdag SÄPO Tullverket HK, RSC under anslutning Rikspolisstyrelsen Räddningstjänsten, ~180Br.stn/RL, LC

20 Katalog För tillfället finns en förfrågan till Försvarsmakten att införa ATL-katalogen digitalt i RIB MSB har fått ett positivt förhandsbesked från Försvarsmakten

Civila myndigheters användande av tjänster i Försvarets Telenät

Civila myndigheters användande av tjänster i Försvarets Telenät DDDDDDDDDD Datum Diarienr 2011-03-31 2011-1359 Civila myndigheters användande av tjänster i Försvarets Telenät Förstudie över dagens användande av tjänster och framtida behov MSB:s kontaktperson: Christer

Läs mer

Gemensamma grunder för samverkan och ledning vid samhällsstörningar. - Strategisk plan för implementering

Gemensamma grunder för samverkan och ledning vid samhällsstörningar. - Strategisk plan för implementering Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Strategisk plan 1 (6) Datum 20141125 Diarienr 2012-1845 version 1.1 Projekt Ledning och samverkan Enheten för samverkan och ledning Bengt Källberg Patrik Hjulström

Läs mer

Ledning och samverkan vid olyckor, kriser och andra händelser

Ledning och samverkan vid olyckor, kriser och andra händelser Ledning och samverkan vid olyckor, kriser och andra händelser en nulägesbeskrivning av MSB:s stöd METOD TEKNIK KOMPETENS Ledning och samverkan vid olyckor, kriser och andra händelser en nulägesbeskrivning

Läs mer

Särskild förmågebedömning 2011

Särskild förmågebedömning 2011 Särskild förmågebedömning 2011 1. Generell förmågebedömning 2. Störningar i elförsörjningen 3. Kärnteknisk olycka Sektorns förmåga Svar på vissa av de indikatorer som är i stort sett oberoende av händelse

Läs mer

Överenskommelse om kommunernas krisberedskap

Överenskommelse om kommunernas krisberedskap 1 (18) Överenskommelse om kommunernas krisberedskap - Precisering av mål och ersättning för uppgifter i LEH Denna överenskommelse reglerar kommunernas ersättning för de uppgifter kommunerna har enligt

Läs mer

foi:s modell för risk- och sårbarhetsanalys (forsa)

foi:s modell för risk- och sårbarhetsanalys (forsa) foi är ett av europas ledande forskningsinstitut inom försvar och säkerhet. Myndigheten är uppdragsfinansierad och ligger under Försvarsdepartementet. FOI:s kärnverksamhet är forskning samt metod- och

Läs mer

Krishantering i stormens spår. Huvuddokument

Krishantering i stormens spår. Huvuddokument Krishantering i stormens spår Huvuddokument 2005-08-31 Dnr: 0257/2005 Titel: Krishantering i stormens spår Utgiven av Krisberedskapsmyndigheten (KBM) Rapporten kan laddas ner från Krisberedskapsmyndighetens

Läs mer

Bilaga 1 Aktö rernas syfte öch delma l

Bilaga 1 Aktö rernas syfte öch delma l Kultur- och samhällsbyggnadsenheten Bilaga 1 till Övningsbestämmelser 2013-09-12 sid 1 (9) Bilaga 1 Aktö rernas syfte öch delma l Innehållsförteckning Boxholms kommun... 2 Finspångs kommun... 2 Försvarsmakten

Läs mer

Utbildning och övning inom krisberedskapsområdet. inriktning och modell för planering. kbm rekommenderar 2007:3

Utbildning och övning inom krisberedskapsområdet. inriktning och modell för planering. kbm rekommenderar 2007:3 Utbildning och övning inom krisberedskapsområdet inriktning och modell för planering kbm rekommenderar 2007:3 kbm rekommenderar 2007:3 Utbildning och övning inom krisberedskapsområdet inriktning och modell

Läs mer

Årsplan för säkerhetsarbetet 2015

Årsplan för säkerhetsarbetet 2015 Årsplan för säkerhetsarbetet 2015 Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Årsplan för säkerhetsarbetet Plan/Program Kommunstyrelsen Dokumentansvarig/processägare Version Senast reviderad

Läs mer

Uppföljning av anslag 2:4 Krisberedskap 2013 och inriktning 2015. Redovisning av uppdrag 28 i MSB regeringsbrev

Uppföljning av anslag 2:4 Krisberedskap 2013 och inriktning 2015. Redovisning av uppdrag 28 i MSB regeringsbrev Uppföljning av anslag 2:4 Krisberedskap 2013 och inriktning 2015 Redovisning av uppdrag 28 i MSB regeringsbrev MSB:s kontaktpersoner: Helen Kasström, 010-240 42 75 Publikationsnummer MSB661 - mars 2014

Läs mer

Krisberedskapsmyndigheten. 101 31 Stockholm

Krisberedskapsmyndigheten. 101 31 Stockholm Sid 1(9) Rapport Dnr 0257/2005 2005-05-30 Krisberedskapsmyndigheten 101 31 Stockholm Redovisning av Krisberedskapsmyndighetens erfarenheter av krishanteringsarbetet i samband med orkanen som drabbade södra

Läs mer

Årsredovisning. för budgetåret 2003

Årsredovisning. för budgetåret 2003 Årsredovisning för budgetåret 2003 Innehåll 2 Sammanfattning av genomförd verksamhet 4 Civilt försvar och svåra påfrestningar 5 Samverkansområde Teknisk infrastruktur 7 Samverkansområde Transporter 8 Samverkansområde

Läs mer

Vägledning för samhällsviktig verksamhet. Att identifiera samhällsviktig verksamhet och kritiska beroenden samt bedöma acceptabel avbrottstid

Vägledning för samhällsviktig verksamhet. Att identifiera samhällsviktig verksamhet och kritiska beroenden samt bedöma acceptabel avbrottstid Vägledning för samhällsviktig verksamhet Att identifiera samhällsviktig verksamhet och kritiska beroenden samt bedöma acceptabel avbrottstid Vägledning för samhällsviktig verksamhet Att identifiera samhällsviktig

Läs mer

Så vill vi utveckla övningsverksamheten. en strategi för utveckling av generell krishanteringsförmåga i samhället. kbm rekommenderar 2006:3

Så vill vi utveckla övningsverksamheten. en strategi för utveckling av generell krishanteringsförmåga i samhället. kbm rekommenderar 2006:3 Så vill vi utveckla övningsverksamheten en strategi för utveckling av generell krishanteringsförmåga i samhället kbm rekommenderar 2006:3 kbm rekommenderar 2006:3 Så vill vi utveckla övningsverksamheten

Läs mer

Projekt. Projektdirektiv. Samverkanscentralen och Samverkansfunktionen. Gemensam omvärldsbevakning, informationsdelning samt samlad lägesbild

Projekt. Projektdirektiv. Samverkanscentralen och Samverkansfunktionen. Gemensam omvärldsbevakning, informationsdelning samt samlad lägesbild Projekt Gemensam omvärldsbevakning, informationsdelning samt samlad lägesbild Samverkanscentralen och Samverkansfunktionen Antaget av Beredninsgruppen 2011-XX-XX Dokumentinformation Dokumentnamn Projektnamn

Läs mer

Verktygslåda för systematiskt informationssäkerhetsarbete i kommuner

Verktygslåda för systematiskt informationssäkerhetsarbete i kommuner Verktygslåda för systematiskt informationssäkerhetsarbete i kommuner Utgiven av: Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) Kontaktpersoner: Kjell Kalmelid Robert Lundberg Michael Patrickson Layout:

Läs mer

Frågeställningar inför workshop Nationell strategi för skydd av samhällsviktig verksamhet den 28 oktober 2010

Frågeställningar inför workshop Nationell strategi för skydd av samhällsviktig verksamhet den 28 oktober 2010 samhällsskydd och beredskap 1 (8) Ert datum Er referens Avdelningen för risk- och sårbarhetsreducerande arbete Enheten för skydd av samhällsviktig verksamhet Michael Lindstedt 010-2405242 michael.lindstedt@msb.se

Läs mer

Gemensam omvärldsbevakning och informationsdelning

Gemensam omvärldsbevakning och informationsdelning PROGRAM FÖR SAMVERKAN STOCKHOLMSREGIONEN U T V E C K L I N G A V S A M V E R K A N I S Y F T E A T T Ö K A S A M O R D N I N G E N A V S A M H Ä L L E T S R E S U R S E R F Ö R A T T F Ö R H I N D R A

Läs mer

Till Justitiedepartementet

Till Justitiedepartementet Till Justitiedepartementet Regeringen beslutade den 14 augusti 2014 att tillkalla en särskild utredare med uppdrag att beskriva och utvärdera den operativa insatsen och övrigt arbete som hade bedrivits

Läs mer

Det här vill vi Det moderna samhällets sårbarhet

Det här vill vi Det moderna samhällets sårbarhet Det här vill vi Det moderna samhällets sårbarhet I. Inledning Inför regeringens aviserade proposition till riksdagen om landets krisberedskap finns skäl för Civilförsvarsförbundet att sammanfatta sina

Läs mer

Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps budgetunderlag för 2014-2016

Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps budgetunderlag för 2014-2016 samhällsskydd och beredskap Ert datum -977 Er referens Regeringen Försvarsdepartementet 103 33 Stockholm Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps budgetunderlag för -2016 Myndigheten för samhällsskydd

Läs mer

Handlingsprogram 2011-2014

Handlingsprogram 2011-2014 FÖRFATTNINGSSAMLING (6.1.32) Handlingsprogram 2011-2014 enligt Lag om Skydd mot olyckor (SFS 2003:778) Dokumenttyp Styrdokument Ämnesområde Räddningstjänst, intern säkerhet och krisberedskap Ägare/ansvarig

Läs mer

Krishanteringsplan/ program Upprättad och fastställd 2011-01-26

Krishanteringsplan/ program Upprättad och fastställd 2011-01-26 Krishanteringsplan/ program Upprättad och fastställd 2011-01-26 Sändlista Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Internt (Plan och Stabsinstruktion) Landshövding Länsråd Informationschef Stabschefer

Läs mer

Krishanteringsplan för Katrineholms kommun

Krishanteringsplan för Katrineholms kommun -;, ~~ l~atrinehvlms kommun Krishanteringsplan för Katrineholms kommun Innehåll Bakgrund... 3 Kommunens handlingsplan enligt lagen (LXO)... 4 Övergripande mål... 4 Risk-och sårbarhetsanalys... 4 Samhällsviktig

Läs mer

Vägledning för. Kommunala handlingsprogram

Vägledning för. Kommunala handlingsprogram Vägledning för Kommunala handlingsprogram Vägledning för Kommunala handlingsprogram Vägledning för Kommunala handlingsprogram Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) Redaktörer: Patrik Hjulström

Läs mer

Trygghets- och säkerhetsprogram för Stockholms stad 2013-2016

Trygghets- och säkerhetsprogram för Stockholms stad 2013-2016 Trygghets- och säkerhetsprogram för Stockholms stad 2013-2016 Trygghets- och säkerhetsprogram för Stockholms stad 2013-2016 Fastställt av kommunfullmäktige april 2013 3 (31) Ett trygghets- och säkerhetsarbete

Läs mer

Handlingsplan för utveckling av beredskap för dammhaverier

Handlingsplan för utveckling av beredskap för dammhaverier 2015-03-06 2014/1936 Handlingsplan för utveckling av beredskap för dammhaverier Redovisning av regeringsuppdrag om dammsäkerhet Innehåll 1 Uppdraget och dess genomförande... 5 1.1 Uppdragsbeskrivning...

Läs mer

Länsstyrelsens samordningsansvar

Länsstyrelsens samordningsansvar Länsstyrelsens samordningsansvar ett koncept för samordning och inriktning vid stora olyckor och kriser Identifiera hjälpbehov och åtgärdsbehov Genomföra skeendetolkning Värdegrund Analysera systemsamverkan

Läs mer