Myndigheten för samhällsskydd och beredskap MSB Informationssäkerhet

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Myndigheten för samhällsskydd och beredskap MSB Informationssäkerhet"

Transkript

1 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap MSB Informationssäkerhet Richard Oehme Chef enheten för samhällets informationssäkerhet

2 Internrevisionen Generaldirektör Överdirektör Kommunikationsdirektör Ekonomi- och planeringsdirektör HR-direktör Chefsjurist Avdelningen för verksamhetsstöd Service- och säkerhetsenheten Rättsenheten Ekonomienheten Personalenheten IT-enheten Text, Text Kommunikationsenheten och Avdelningen för risk- och sårbarhetsreducerande arbete Enheten för analys och planeringsstöd Enheten för den enskildes säkerhet och Enheten för den brandskydd och brandfarlig vara Enheten för farliga ämnen Enheten för skydd av samhällsviktig verksamhet Enheten för informationssäkerhet 16 Avdelningen för utbildning, övning och beredskap Enheten för utveckling av räddningstjänst och krishantering Enheten för ledningssystem och beslutsstöd Utbildningsenheten Övningsenheten Enheten för affärsstyrning av Rakel Enheten för infrastruktur Rakel Enheten för kundstöd Rakel och Sandö Revinge Sandö Avdelningen för samordning och insats Enheten för samordning Enheten för omvärld och beredskap och Enheten för insatser Enheten för insatspersonal 2 Enheten för materiel och stödresurser Kristinehamn och Revinge Utbildnings- och utvecklingsenhet 1 Utbildnings- och utvecklingsenhet 2 Utbildnings- och utvecklingsenhet 3 Utbildningsstödenhet Internatenheten Teknik- och övningsenheten Avdelningen för utvärdering och lärande Enheten för strategisk analys 2 Enheten för inriktning och planering Enheten för inriktning av forskning Tillsynsenheten Enheten för lärande av olyckor och kriser Sandö Utbildnings- och utvecklingsenhet Utbildningsenhet SMO Utbildningsenhet övrig utbildning Utbildningsstödsenhet Internatenheten Teknik- och övningsenheten

3 Uppdrag inom området informationssäkerhet och medieberedskap - Sammanfattning Stödja och samordna arbetet med samhällets informationssäkerhet. Uppgiften riktar sig såväl till enskilda individer som till näringsliv, kommuner och andra myndigheter och organisationer Meddela föreskrifter (informationssäkerhetsföreskrifter) i enlighet med 30 och 34 (2006:942) Analysera och bedöma omvärldsutvecklingen inom området Samordna arbetet med att säkra kryptografiska funktioner (civila sidan), 31 och 33 (2006:942) Risk och sårbarhetsanalyser Stödja medieföretagens beredskapsplanering Rapportera till regeringen om förhållanden på informationssäkerhetsområdet som kan föranleda behov av åtgärder inom olika nivåer och områden i samhället

4 Nationellt informationssäkerhetsarbete Finansdepartementet Näringsdepartementet Försvarsdepartementet Justitiedepartementet E-Delegationen Post- och Telestyrelsen Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Försvarets Materielverk Rikskriminalpolisen Säkerhetspolisen Försvarets Radioanstalt Datainspektionen Övriga aktörer inom offentlig sektor Försvarsmakten samt näringsliv mfl.

5 SAMVERKAN Samverkan en absolut förutsättning för att lyckas Samverkansgrupper Informationssäkerhetsrådet Ca 15 externa ledamöter SAMFI - samverkansgrupp för informationssäkerhet PTS/Sitic, RPS/SÄPO, FM, FRA, FMV/Csec, MSB Fidi SCADA Grupp för informationsdelning med inriktning på digitala kontrollsystem Fidi FINANS Grupp för informationsdelning med inriktning på finanssektorn Nätverk m m SNITS (myndigheter), NIS (landsting), SWITS (forskning) mfl.

6 Övergripande process för samhällets informationssäkerhet Ansvar Strategi för samhällets informationssäkerhet ISÄK Januari Revideras -Januari Revidering av handlingsplan ISÄK Mars Januari Januari Mars Lägesbedömning (LB) Samhällets informationssäkerhet ISÄK, ANA, BER Oktober Oktober Oktober Anm: Sker i samverkan med informationssäkerhetsrådet, SAMFI och andra aktörer

7 SVISA Stöd till Verksamheters InformationsSäkerhetsArbete, i form av tre delprojekt Ramverk, modeller och metoder Utformning av en övergripande dokumentarkitektur m a 0 styrande dokument för det nationella informationssäkerhetsarbetet samt att ange inom vilka områden det finns behov av modell- och metodstöd inom området. Ge förslag till modell- och metodutformning för genomförande i delprojekt. Utvärdera och anvisa befintliga modeller och metoder inom lämpliga områden. Arbetet genomförs i nära samverkan med representanter för organisationer i offentlig sektor och näringslivet. Vägledningar och informationsmateriel Utformning av målgruppsanpassade vägledningar och rekommendationer för tillämpning av MSB föreskrifter och rekommendationer om informationssäkerhet. Arbetet genomförs med inriktning på väsentliga målgrupper som myndigheter, länsstyrelser, kommuner, landsting och näringslivet. Särskilda insatser görs med inriktning på verksamhetsledningar. Produktkravställning Utreda förutsättningar för föreskrifter om användning av CC-certifierade produkter. Utformning av rekommendationer och skyddsprofiler, samt erfarenhetsutbyte med andra länder. Utforma modell och metodstöd för säkerhetskravställning vid upphandling av IT-produkter.

8 Inom projektet SVISA identifierades ett behov av en särskild webbplats. Arbetet med att ta fram innehållet på informationssäkerhet.se bedrivs för närvarande inom projektet. Syftet är att skapa en informationssäkerhetsportal och där samla information för systematiskt informationssäkerhetsarbete i samhället. Det material som tas fram baseras på standarderna för ledningssystem för informationssäkerhet, (LIS). Standarder beskriver ofta vad man ska göra men inte hur. Ambitionen är att på webbplatsen ge praktisk och konkret vägledning för alla nivåer i samhället. I syfte att skapa praktiskt användbara och konkreta resultat med en bred förankring kommer även produkter som inte är färdigställda att publiceras för synpunkter. På detta sätt kommer alla med kunskap och erfarenhet från praktiskt informationssäkerhetsarbete att kunna bidra under framtagandet av olika dokument. Varje dokument har en utpekad avsändare, som huvudregel en myndighet. MSB ansvarar för den långsiktiga förvaltningen av webbplatsen och dess innehåll.

9

10 Förslag till åtgärder för att förbättra samhällets samlade förmåga att förebygga och hantera IT-incidenter

11 Regeringsuppdraget 29 oktober 2009 Myndigheten för samhällets skydd och beredskap ska lämna förslag på åtgärder för att förebygga och hantera IT-incidenter mot exempelvis samhällsviktig verksamhet, kritisk infrastruktur samt övriga verksamheter och system inom ramen för det tvärsektoriella informationssäkerhetsarbetet från normaltillstånd till kris. Förslaget ska omfatta: ledning och samordning, informationsdelning gemensam lägesbild samt, responsförmåga MSB ska i arbetet inhämta berörda aktörers synpunkter.

12 Den globala informations och kommunikationsinfrastrukturen (Cyberspace) Förslaget i stort Ökad responsförmåga: Nationell plan för allvarliga IT-incidenter, skapa ytterligare TKN, samverkansstruktur för allvarliga IT-incident, regelbundna infosäk övningar Stärkt och mer samordnat förebyggande arbete: nationell strategi och handlingsplan m m Nationellt samverkans center för op. informationssäkerhet Åtgärder för ökad förmåga ledning, samverkan & samordning: GovNet, KSU för IT-incident. Åtgärder för skapa gem. lägesbild: TDV och RSA/infosäk Skapandet av en nationell struktur för att hantera IT-incidenter Utgående från befintliga kunskaper och förmågor Åtgärder för ökad info.delning: tydlig nat. struktur för POS, oblig. IT-incident rapp. för myndigheter Åtgärder för att förstärka strukturen

13 Förstärkt IT-incidentberedskap 14 april 2010 Uppdragen ska redovisas senast 1 mars 2011 till Regeringskansliet (Försvarsdepartementet). Säker digital informations- och kommunikationsinfrastruktur säkerställer samhällets incidenthanteringsarbete Nationell plan för att hantera IT-incidenter och klargöra ansvar och roller Obligatorisk incidentrapportering för statliga myndigheter Analysera och bedöma omvärldsutvecklingen avseende hot, sårbarheter och risker inom informationssäkerhetsområdet - bidrar till att prioritera skyddsåtgärder IT-säkerhetsanalyser - hjälp för att höja säkerheten hos myndigheter Tidig förvarning / upptäckt av IT-intrång möjliggör snabba motåtgärder sammanhållen struktur. En viktig del i detta är inrättandet av en nationell samverkansfunktion.

14 Frågor? Richard Oehme

Gemensamma grunder för samverkan och ledning vid samhällsstörningar. - Strategisk plan för implementering

Gemensamma grunder för samverkan och ledning vid samhällsstörningar. - Strategisk plan för implementering Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Strategisk plan 1 (6) Datum 20141125 Diarienr 2012-1845 version 1.1 Projekt Ledning och samverkan Enheten för samverkan och ledning Bengt Källberg Patrik Hjulström

Läs mer

Ledning och samverkan vid olyckor, kriser och andra händelser

Ledning och samverkan vid olyckor, kriser och andra händelser Ledning och samverkan vid olyckor, kriser och andra händelser en nulägesbeskrivning av MSB:s stöd METOD TEKNIK KOMPETENS Ledning och samverkan vid olyckor, kriser och andra händelser en nulägesbeskrivning

Läs mer

Frågeställningar inför workshop Nationell strategi för skydd av samhällsviktig verksamhet den 28 oktober 2010

Frågeställningar inför workshop Nationell strategi för skydd av samhällsviktig verksamhet den 28 oktober 2010 samhällsskydd och beredskap 1 (8) Ert datum Er referens Avdelningen för risk- och sårbarhetsreducerande arbete Enheten för skydd av samhällsviktig verksamhet Michael Lindstedt 010-2405242 michael.lindstedt@msb.se

Läs mer

Behov av utveckling för ökad samverkan om skydd av samhällsviktig verksamhet

Behov av utveckling för ökad samverkan om skydd av samhällsviktig verksamhet samhällsskydd och beredskap 1 (16) ROS-SSV SKYDD AV SAMHÄLLSVIKTIG VERKSAMHET Behov av utveckling för ökad samverkan om skydd av samhällsviktig verksamhet Ett delprojekt inom ramen för genomförande av

Läs mer

Verktygslåda för systematiskt informationssäkerhetsarbete i kommuner

Verktygslåda för systematiskt informationssäkerhetsarbete i kommuner Verktygslåda för systematiskt informationssäkerhetsarbete i kommuner Utgiven av: Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) Kontaktpersoner: Kjell Kalmelid Robert Lundberg Michael Patrickson Layout:

Läs mer

Årsplan för säkerhetsarbetet 2015

Årsplan för säkerhetsarbetet 2015 Årsplan för säkerhetsarbetet 2015 Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Årsplan för säkerhetsarbetet Plan/Program Kommunstyrelsen Dokumentansvarig/processägare Version Senast reviderad

Läs mer

Forskning planeras för ett säkrare samhälle

Forskning planeras för ett säkrare samhälle Forskning planeras för ett säkrare samhälle MSB:s forskningsplan 2015 2014-10-14, Dnr 2014-4640 Innehållsförteckning Inledning... 3 Vägen till en forskningsplan... 3 MSB:s forskningsfält och portfölj...

Läs mer

Krisberedskapsmyndigheten föreslår följande jämställdhetspolitiska mål och resultatindikatorer:

Krisberedskapsmyndigheten föreslår följande jämställdhetspolitiska mål och resultatindikatorer: Sid 1(18) 2005-02-24 Dnr 0722/2004 Redovisning av regeringsuppdrag att utarbeta förslag till jämställdhetsintegrerade mål och resultatindikatorer 1. Uppdraget I ett regeringsbeslut den 3 juni 2004 (Fö2004/263/MIL)

Läs mer

Kommittédirektiv. Digitaliseringskommissionen en kommission för den digitala agendan. Dir. 2012:61. Beslut vid regeringssammanträde den 7 juni 2012

Kommittédirektiv. Digitaliseringskommissionen en kommission för den digitala agendan. Dir. 2012:61. Beslut vid regeringssammanträde den 7 juni 2012 Kommittédirektiv Digitaliseringskommissionen en kommission för den digitala agendan Dir. 2012:61 Beslut vid regeringssammanträde den 7 juni 2012 Sammanfattning Regeringen har beslutat om en bred och sammanhållen

Läs mer

Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps budgetunderlag för 2014-2016

Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps budgetunderlag för 2014-2016 samhällsskydd och beredskap Ert datum -977 Er referens Regeringen Försvarsdepartementet 103 33 Stockholm Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps budgetunderlag för -2016 Myndigheten för samhällsskydd

Läs mer

Samhällets informationssäkerhet. Lägesbedömning 2009

Samhällets informationssäkerhet. Lägesbedömning 2009 Samhällets informationssäkerhet Lägesbedömning 2009 2 MSB:s kontaktperson: Helena Andersson, 010-240 41 33 Publikationsnummer MSB 0023-09 ISBN 978-91-7383-009-6 3 Förord Myndigheten för samhällsskydd och

Läs mer

foi:s modell för risk- och sårbarhetsanalys (forsa)

foi:s modell för risk- och sårbarhetsanalys (forsa) foi är ett av europas ledande forskningsinstitut inom försvar och säkerhet. Myndigheten är uppdragsfinansierad och ligger under Försvarsdepartementet. FOI:s kärnverksamhet är forskning samt metod- och

Läs mer

Uppföljning av anslag 2:4 Krisberedskap 2013 och inriktning 2015. Redovisning av uppdrag 28 i MSB regeringsbrev

Uppföljning av anslag 2:4 Krisberedskap 2013 och inriktning 2015. Redovisning av uppdrag 28 i MSB regeringsbrev Uppföljning av anslag 2:4 Krisberedskap 2013 och inriktning 2015 Redovisning av uppdrag 28 i MSB regeringsbrev MSB:s kontaktpersoner: Helen Kasström, 010-240 42 75 Publikationsnummer MSB661 - mars 2014

Läs mer

Projekt Ledning och samverkan

Projekt Ledning och samverkan ARBETSMATERIAL 1 (15) Datum 2013-11-29, vers 2 Projekt Ledning och samverkan - Sammanställning av arbetsläget november 2013 Denna text innehåller en sammanställning av huvuddragen i det arbete som nu pågår

Läs mer

Informationssäkerheten i den civila statsförvaltningen

Informationssäkerheten i den civila statsförvaltningen en granskningsrapport från riksrevisionen Informationssäkerheten i den civila statsförvaltningen rir 2014:23 Riksrevisionen är en myndighet under riksdagen med uppgift att granska den verksamhet som bedrivs

Läs mer

Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017

Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Datum Diarienummer Sara Duvner 2014-04-23 KSN-2014-0324 Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017 - Beslutad av kommunstyrelsen 9 april 2014 Postadress: Uppsala kommun,

Läs mer

Förslag till resultatmål för samhällets krisberedskap för försörjningen av dricksvatten, livsmedel och värme

Förslag till resultatmål för samhällets krisberedskap för försörjningen av dricksvatten, livsmedel och värme Förslag till resultatmål för samhällets krisberedskap för försörjningen av dricksvatten, livsmedel och värme Redovisning av regeringsuppdrag Fö2010/697/SSK Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 2011

Läs mer

Årsredovisning. för budgetåret 2003

Årsredovisning. för budgetåret 2003 Årsredovisning för budgetåret 2003 Innehåll 2 Sammanfattning av genomförd verksamhet 4 Civilt försvar och svåra påfrestningar 5 Samverkansområde Teknisk infrastruktur 7 Samverkansområde Transporter 8 Samverkansområde

Läs mer

Gemensam omvärldsbevakning och informationsdelning

Gemensam omvärldsbevakning och informationsdelning PROGRAM FÖR SAMVERKAN STOCKHOLMSREGIONEN U T V E C K L I N G A V S A M V E R K A N I S Y F T E A T T Ö K A S A M O R D N I N G E N A V S A M H Ä L L E T S R E S U R S E R F Ö R A T T F Ö R H I N D R A

Läs mer

het genom privat-offentlig samverkan

het genom privat-offentlig samverkan Kristålighet genom privat-offentlig samverkan Årlig redovisning från KKrVA avd V den 25 september 2012 av Per Kulling, Bo Richard Lundgren, Bengt Sundelius, Leif Vindevåg och Marie Hafström i den årliga

Läs mer

Förord. Ingvar Åkesson FRA:s generaldirektör

Förord. Ingvar Åkesson FRA:s generaldirektör Årsrapport 2010 Innehåll FRA:s generaldirektör Ingvar Åkesson 3 Uppdrag, organisation och personal 4 Två verksamhetsområden 6 Underrättelser och integritet 8 Ny lagstiftning kräver anpassning 10 Tillstånd

Läs mer

Forskning för ett säkrare samhälle. Ny kunskap för framtidens utmaningar MSB:s forskningsstrategi 2014 2018

Forskning för ett säkrare samhälle. Ny kunskap för framtidens utmaningar MSB:s forskningsstrategi 2014 2018 Forskning för ett säkrare samhälle Ny kunskap för framtidens utmaningar MSB:s forskningsstrategi 2014 2018 Forskning för ett säkrare samhälle Ny kunskap för framtidens utmaningar MSB:s forskningsstrategi

Läs mer

Informations- och cybersäkerhet i Sverige

Informations- och cybersäkerhet i Sverige Informations- och cybersäkerhet i Sverige Strategi och åtgärder för säker information i staten Betänkande av NISU 2014 Stockholm 2015 SOU 2015:23 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. Beställningsadress:

Läs mer

Inriktning för området samhällsskydd och beredskap

Inriktning för området samhällsskydd och beredskap samhällsskydd och beredskap 1 (27) Inriktning för området samhällsskydd och beredskap Det första steget OBS: Detta dokument är en delrapportering av inriktningsarbetet. Dokumentet är del av en öppen, iterativ

Läs mer

Överenskommelse om kommunernas krisberedskap

Överenskommelse om kommunernas krisberedskap 1 (18) Överenskommelse om kommunernas krisberedskap - Precisering av mål och ersättning för uppgifter i LEH Denna överenskommelse reglerar kommunernas ersättning för de uppgifter kommunerna har enligt

Läs mer

Policy och strategi för informationssäkerhet

Policy och strategi för informationssäkerhet Styrdokument Dokumenttyp: Policy och strategi Beslutat av: Kommunfullmäktige Fastställelsedatum: 2014-10-23, 20 Ansvarig: Kanslichefen Revideras: Vart 4:e år eller vid behov Följas upp: Vartannat år Policy

Läs mer

Kommittédirektiv. Effektivare användning av statens bredbandsinfrastruktur. Dir. 2014: 118. Beslut vid regeringssammanträde den 21 augusti 2014

Kommittédirektiv. Effektivare användning av statens bredbandsinfrastruktur. Dir. 2014: 118. Beslut vid regeringssammanträde den 21 augusti 2014 Kommittédirektiv Effektivare användning av statens bredbandsinfrastruktur Dir. 2014: 118 Beslut vid regeringssammanträde den 21 augusti 2014 Sammanfattning En särskild utredare ska se över möjligheterna

Läs mer

Tidigare arbete på området 2015-09-14. Justitiedepartementet 103 33 Stockholm

Tidigare arbete på området 2015-09-14. Justitiedepartementet 103 33 Stockholm 2015-09-14 1 Justitiedepartementet 103 33 Stockholm Remissvar över betänkandet SOU 2015:23 Informations- och cybersäkerhet i Sverige Strategi och åtgärder för säker information i staten (Ju2015/2650/SSK)

Läs mer

Så vill vi utveckla övningsverksamheten. en strategi för utveckling av generell krishanteringsförmåga i samhället. kbm rekommenderar 2006:3

Så vill vi utveckla övningsverksamheten. en strategi för utveckling av generell krishanteringsförmåga i samhället. kbm rekommenderar 2006:3 Så vill vi utveckla övningsverksamheten en strategi för utveckling av generell krishanteringsförmåga i samhället kbm rekommenderar 2006:3 kbm rekommenderar 2006:3 Så vill vi utveckla övningsverksamheten

Läs mer