Individuellt anpassad vägledning och stöd för att starta och driva företag

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Individuellt anpassad vägledning och stöd för att starta och driva företag"

Transkript

1

2

3 Individuellt anpassad vägledning och stöd för att starta och driva företag Utredning och förslag angående etablering av tjänsten Nystartskontoret från Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Nutek och Skatteverket i nära samarbete med ALMI Företagspartner AB

4 Rapporten och de förslag som lämnas har utarbetats av en arbetsgrupp bestående av Lena Liljebäck/Lennart Ignell, Arbetsförmedlingen, Johan Algernon, Försäkringskassan, Bernice Bjelkevik och Sara Smedberg, Skatteverket, Ulf Larsson och Eva Johansson, Nutek. Johan Quist, Karlstad universitet, Åsa Fallquist, Tullverket och Magnus Lundsten, Nutek har bistått med underlag och text. Projektledare har varit Ulf Larsson, Nutek.

5 Sammanfattning Den här rapporten innehåller redovisning av det uppdrag som regeringen lämnat till Nutek enligt regeringsbeslutet N2008/591/ENT. Nutek, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Skatteverket föreslår genomförande av ett projekt under 18 månader för etablering av individuellt anpassad vägledning och stöd till personer som efterfrågar det för att starta och driva företag. Tjänsten kan kallas Nystartskontoret. Projektets mål Den övergripande målsättningen med insatsen är att den efter genomförandet har bidragit till att fler har fått jobb genom fler och växande företag i hela landet och fler har fått möjlighet att starta och driva företag. Mål för själva projektet är: Individuellt anpassad vägledning och stöd för att starta och driva företag, från myndigheter 1, kommuner och andra deltagande aktörer, är mer tillgänglig, mer ändamålsenlig och i högre grad samordnad. Individuellt anpassad vägledning och stöd för att starta och driva företag är, i de kommuner vi avtalar om samverkan med, samordnad och utvecklad mellan kommunen och den individ- och företagsinriktade samhällsservice som tillhandahålls av till exempel Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Nutek och Skatteverket. Individuellt anpassad vägledning och stöd för att starta och driva företag är, i de kommuner vi avtalar om samverkan med, en länk till utvidgade och fördjupade insatser för personer som efterfrågar dessa. Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Nutek och Skatteverket har ökat sin samordning av information och tjänster för projektets målgrupper inom området starta och driva företag. 1 Målet kan omfatta fler myndigheter än de namngivna. I Nordstans servicekontor sker samverkan med Kronofogden. Bolagsverket och Tullverket ingår i Samverkansgruppen starta och driva företag och samverkar där aktivt med övriga myndigheter för att förenkla för företagare. Bolagsverket är en viktig partner i utvecklingen den nya myndighetsgemensamma portalen för företagande med arbetsnamnet Mitt företag, portalen är viktig för Nystartskontoret på Internet..

6 Tjänsten har underlättat för de medverkande myndigheterna att nå sina respektive verksamhetsmål för målgrupperna. Målgrupper Alla som önskar vägledning och stöd för att starta och driva företag. Personer som är arbetslösa, haft ohälsorelaterade problem eller svårighet att tillgodogöra sig det stöd och den service som idag erbjuds av olika aktörer. Strategi Uppdraget att utreda förutsättningarna för och lämna förslag om etablering av Nystartskontoret har resulterat i att vi föreslår etablering av en tjänst, individuellt anpassad vägledning och stöd för att starta och driva företag. Tjänsten ska enligt vår övergripande strategi nå målgrupperna på två sätt: Direkt leverans till alla blivande och befintliga företag som efterfrågar den. Utvidgad verksamhet med lotsning/coachning och samordning av verksamheter i ett antal kommuner. Innehåll i tjänsten Information om hur man startar och driver företag. Personlig och individuellt anpassad vägledning om vilka möjligheter och konsekvenser ett beslut om att starta företag innebär. Aktiviteter för att mobilisera och utveckla företagsförberedande insatser i form av projekt och liknande i ett antal kommuner. Kanaler för leverans av individuellt anpassad vägledning och stöd Tjänsten ska med hjälp av samordning och samverkan tillhandahållas och nå personer i flera kanaler 2 : Personligt möte i utvidgad verksamhet i nio kommuner med särskild inriktning på områden med höga ohälsotal, låg förvärvsfrekvens och hög andel försörjningsstöd. 2 Kanalerna i sig ägs inte av tjänsten utan de ägs av olika aktörer. Service- och samverkanskontoren ägs av någon av Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan eller Skatteverket. En kommun kan vara ägare av ett kontor där tjänsten finns. Telefonitjänsterna och Internet-tillämpningarna har också myndigheterna eller andra aktörer som ägare.

7 Personligt möte på alla service- och samverkanskontor som etableras av Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och Skatteverket. Internet - via en portal 3 som samordnar och mottagaranpassar information från samtliga berörda myndigheter Telefoni Organisation av tjänsten i kanalen personligt möte Nio kommuner/områden erbjuds att etablera tjänsten i utvidgad form, dessa är: Haparanda Vilhelmina Strömsund Skärholmen Botkyrka Södertälje Göteborg Landskrona Malmö Kommunerna har ombetts lämna slutligt svar angående sitt deltagande till Nutek senast den 18 augusti Innehållet i verksamheten bestäms sedan i ett avtal mellan kommunen och den som är ansvarig för genomförandet av projektet. Vägledning och stöd ska erbjudas målgrupperna med hjälp av samlad lokalisering av verksamheten, samordning och samverkan mellan å ena sidan myndigheternas lokala verksamhet och å den andra sidan kommunens och deras samarbetsparters verksamhet. Med utgångspunkt från lokala behov och förutsättningar etableras tjänsten i dessa kommuner med inslag av uppsökande verksamhet, projekt med utbildnings- och företagsförberedande aktiviteter och liknande. Kommunen ska i projektet samverka med andra myndigheter, företagsfrämjande aktörer och lokala eller regionala organisationer. Tjänsten etableras i hela landet på de 200 service- och samverkanskontor som öppnas av Försäkringskassan, Skatteverket och 3 Vi avser här portalen med arbetsnamnet Mitt företag. Portalen tas fram i ett Vinnova-finansierat utvecklingsprojekt av Bolagsverket, Skatteverket och Nutek och ska lanseras i juni Företagarguiden, används för Nystartskontoret på Internet fram till dess.

8 Arbetsförmedlingen 2008 och 2009, se bilaga 4. Servicekontor och bilaga 5. Samverkanskontor. Vid dessa kontor kommer grundläggande information om att starta och driva företag samt personlig och individuellt anpassad vägledning om vilka möjligheter och konsekvenser ett beslut om att starta företag innebär att erbjudas. När öppnandet av service- och samverkanskontor sammanfaller med etableringen av tjänsten i en kommun övervägs vilken samordning och samverkan som kan etableras. Samlokalisering av verksamheterna eftersträvas. Stödfunktioner för personal i främre linjen Myndigheters egna handledningar/arbetsmaterial/faktablad om de insatser/program som kan användas för att stödja ett ny/företagande bör samlas på ett och samma ställe och eventuellt anpassas för tjänsten. Företagarguiden, och sedan den nya portalen på Internet med arbetsnamnet Mitt företag, från och med sommaren 2009, checklistor, guider och liknande. Specialister i en bakre linje som kan bistå via telefon eller Internet. Utbildningar producerade i den bakre linjen. Tjänsten Nystartskontoret i kanalen Internet Den andra kanalen som föreslås är Internet som ger tillgänglighet dygnet runt för tjänsten. Här finns möjligheter att utforma applikationer som kompletterar det personliga mötet och telefoni och också utgöra stöd för vägledare på till exempel service- och samverkanskontor. Det finns också goda möjligheter att bygga vidare på det arbete som redan startats för att samla information och tjänster från flera myndigheter på ett ställe i projektet med arbetsnamnet Mitt företag. Tjänsten Nystartskontoret i kanalen telefoni Tjänsten ska också erbjudas genom telefoni. På samma sätt som Internet ger denna kanal stor tillgänglighet. Kanalen har stora likheter med det personliga mötet. Telefonin erbjuder möjlighet till ökad tillgänglighet i hela landet med utsträckta öppettider. Former för utvecklad samverkan mellan de olika myndigheternas kundtjänst via telefoni kommer att utvecklas på sikt.

9 Nutek, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Skatteverket föreslår att regeringen fattar följande beslut: att ge Nutek, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Skatteverket i uppdrag att genomföra etablering av tjänsten Individuellt anpassad vägledning och stöd för att starta och driva företag i enlighet med förslagen i denna rapport. att ge Nutek i uppdrag att koordinera genomförandet av uppdraget med övergripande ansvar för ekonomi, upphandlingar, beredning av avtal med samverkande kommuner och rapportering av uppdraget till medverkande myndigheters ledningar och regeringen. att former för samarbete, ekonomiska åtaganden med mera i projektet ska regleras i överenskommelser mellan myndigheterna Nutek, Försäkringskassan, Skatteverket och Arbetsförmedlingen. att godkänna följande disposition av kostnader för genomförande inom ramen för de 30 miljoner SEK som regeringen avsatt för ändamålet: Förslag kostnadsfördelning: Personlig vägledning Kommunerna Service- och samverkanskontor Utbildning Telefoni Internet Projektledning, Nutek Uppföljning, utvärdering Marknadsföring Totalt att ge Nutek frihet att omfördela medel mellan kostnadsposterna om behov finns och genomförandet medger det. genomförande av projektet ska pågå i 18 månader från och med den dag regeringen beslutar.

10 Innehåll 1 Bakgrund Problem inom området starta och driva företag Den sammanhållna förvaltningen Tillvägagångssätt Seminarier, kontakter med kommuner Samverkan 9 2 Förslag Tjänsten individuellt anpassad vägledning och stöd för att starta och driva företag Sammanfattning av förslag till utformning och innehåll i tjänsten Individuellt anpassad vägledning och stöd för att starta och driva företag. 13 Övergripande mål 13 Projektets mål 13 Målgrupper 14 Innehåll 14 Kanaler 14 Organisation av tjänsten i kanalen personligt möte 14 Stödfunktioner för medarbetare i främre linjen Målgrupp Grupper med särskilda behov i utvalda områden Alla med intresse av att starta eller utveckla ett företag Individuellt anpassad vägledning och stöd för att starta och driva företag 18 Innehåll i vägledningen i personligt möte i kommuner och på service- och samverkanskontor 19 Utvidgade insatser i samarbete med kommuner - projektverksamhet, mobilisering, innovativ verksamhet, utbildning, praktik, m.m Kanaler Personligt möte 21 Kommuner 21 1

11 Servicekontor, samverkanskontor 22 Servicehandläggare och andra nyckelpersoner för tjänsten Nystartskontoret Internet Telefoni Tillgänglighet Hållbar ekonomisk tillväxt Tjänstens namn Starta och driva företag-märke Organisation och ansvar Ledning, styrning Projektledning och administration Förslag till beslut Förslag till budget för projektet Nystartskontoret Lokal och regional samordning och finansiering Samordning Samordning av projekt och programverksamhet Några möjligheter med samverkan: Tänkbara källor för finansiering och medfinansiering av projekt från a-ö. 38 Aktörer 38 Finansieringskällor a-ö 41 Översikt av samhällets stöd och rehabilitering till arbete 49 3 Uppföljning Följeforskning 54 4 Övrigt Lokala utvecklingsavtalen 57 Lokala partnerskap för urbant utvecklingsarbete 57 Förkortningar och begrepp 58 Bilaga 1. Den sammanhållna förvaltningen 59 Referenser till bilaga Bilaga 2. Kommuner 76 Bilaga 3. Profil, varumärke, namn 77 Bilaga 4. Servicekontor 80 Bilaga 5. Samverkanskontor 83 2

12 3

13 1 Bakgrund I detta avsnitt beskrivs en bakgrund som är väsentlig för att förstå hur vi valt att arbeta med det aktuella regeringsuppdraget. Att samla ett antal olika aktörer med olika huvudmän, till och med på olika förvaltningsnivåer, i syfte att bättre möta medborgaren är inte en isolerad idé inom den svenska förvaltningen. Det är snarare en del av en omfattande förvaltningspolitisk reformtrend inom västvärldens förvaltningar. Detta diskuteras kortfattat i bilaga 1. Den sammanhållna förvaltningen. Där beskrivs också svenska och internationella exempel som är relevanta för den fortsatta framställningen i rapporten. 1.1 Problem inom området starta och driva företag Det finns mycket hjälp och stöd att få för nyföretagare och företagare och det är många aktörer som erbjuder den, såväl offentliga som privata. Det stora utbudet och mängden aktörer gör att främre linjen, dvs. den punkt där aktörerna möter medborgaren/företagaren för att leverera sin information och sina tjänster är svår att överblicka. Aktörerna har var sitt kontor, var sin webbplats, var sin broschyr eller var sin monter på mässor. Tjänsten Nystartskontoret ska underlätta för blivande och befintliga företagare att hitta rätt i den främre linjen. För den som funderar på att starta ett företag 4, eller står inför en ny situation i sitt företag finns en mängd mer eller mindre olika tjänster att välja mellan för att få vägledning och stöd. En del av dessa tjänster 4 År 2007 startade nya företag enligt ITPS. 4

14 tillhandahålls av myndigheter, andra genom organisationer som driver sin verksamhet helt eller delvis med hjälp av offentlig finansiering. Myndigheterna erbjuder vanligen specialiserad information och vägledning inom det egna kompetensområdet. Till exempel frågor om skatt och arbetsgivaravgifter, hur man gör om man är arbetslös när man ska starta företag, hur man registrerar sitt företag eller vad som krävs om man planerar att importera varor för försäljning i Sverige. Vissa satsningar på att samla och ordna information och tjänster har dock gjorts. Sedan 2001 finns det på Internet en gemensam informations- och vägledningstjänst för information om att starta och driva företag, Nuteks Företagarguiden 5. Den webb-portalen kan nås från flera av de samverkande myndigheternas webbsidor. Ett annat initiativ för att samla information är Samverkansgruppen starta och driva företag kallas i fortsättningen Samverkansgruppen) som fick sitt första uppdrag 2005 av generaldirektörerna för de samverkande myndigheterna och har sedan dess producerat samlad information 6 i ett gränsöverskridande samarbete. De privata organisationerna på området tillhandahåller rådgivning, ofta uttryckt i termer som från idé till start av företag, en del ger även rådgivning när företaget har startat och nya frågor och situationer uppstår. Några kan också hjälpa till med finansieringslösningar. Rådgivningen är ofta, åtminstone inledningsvis, kostnadsfri för den som söker stöd men det finns också privata aktörer som tar betalt för konsultationen. De privata men offentligt finansierade organisationerna är ofta specialiserade antingen på att förstå behoven hos och ge råd till en speciell målgrupp, till exempel kvinnor eller invandrare. Andra specialiserar sig på särskilda former för att driva företag, som till exempel kooperativ och sociala företag. Det innebär att trots vissa samordningsinitiativ såväl den myndighetsspecifika informationen, som den företagsinriktade rådgivningen, tenderar att levereras i specialiserade och väl avgränsade stuprör. Detta är varken avgränsat till just företagandet eller till Sverige. Att det förekommer på andra områden hindrar dock inte att det utgör ett hinder för en del personer, eller grupper, att nå ända fram i processen att starta företag. Alternativt att processen blir onödigt 5 Företagarguiden hade 2007 enligt Nuteks årsredovisning unika besökare. 6 Samverkansgruppen redovisade för verksamhetsåret 2007 cirka distribuerade exemplar av den myndighetsgemensamma broschyren Starta företag, för Starta företag checklistan (www.nutek.se/checklistan) noterades sidvisningar, 4421 personer deltog i någon Starta företag-dag och dessutom räknades 5000 kontakter vid mässor och seminarier. 5

15 lång eller att man inte får tillgång till den information man behövt för att fatta rätt beslut från början. Att hitta till rätt instans, myndighet eller privat organisation, med sina frågor om företagandet kan vara en snårig bana. Ju mindre personen själv vet om företagandets villkor och förutsättningar, desto svårare blir det att hitta rätt och att ställa rätt frågor. Att starta företag i fel skede av livet kan få stora ekonomiska konsekvenser. Att inte få tillgång till individuellt utformade information och vägledning som ger underlag för ett väl övervägt beslut kan alltså få stora negativa personliga konsekvenser. Det finns alltså ett behov av ökad samordning och möjlighet till individualisering av de tjänster som syftar till att stödja blivande och etablerade företagare. Detta gäller i särskilt hög grad de grupper i samhället som av olika skäl har lägre kunskap om, eller har svårare att hitta och ta till sig information om samhället och den service som finns tillgänglig. Men att ha tillgång till adekvat information och vägledning i rätt skede kan vara avgörande för den som funderar på att starta företag, oavsett bakgrund. Det är därför viktigt att den samordnade och individualiserade tjänsten görs tillgänglig för många oavsett bostadsort, tillgång till Internet eller språkbakgrund. Tjänsten ska därför erbjudas på flera sätt: personligt möte, Internet och telefoni. Kanalstrategin för tjänsten innebär att den kommer att vara tillgänglig på flera sätt och med god geografisk spridning i landet Ur myndigheternas perspektiv finns flera problem med den rådande situationen. Ser vi start av företag som en process ur företagarens perspektiv behöver myndigheterna och deras personal i kundtjänsterna ha överblick över den processen för att kunna hänvisa nyföretagare rätt på vägen till ett eget företag. Det räcker inte med ett gott bemötande och kunskap om den egna myndighetens verksamhet. Medborgarna och företagarna behöver guidning i hela processen oavsett vilken myndighet man råkar ta kontakt med först. Utan samordning och samverkan mellan myndigheter kommer viss information att falla mellan stolarna, annan information och andra tjänster kan komma att överlappa varandra och produceras flera gånger om med hjälp av offentlig finansiering. 1.2 Den sammanhållna förvaltningen I ett samhälle finns en rad situationer där medborgare eller företag har behov av service där ett antal olika delar av förvaltningen är inblandad. Medborgaren/företaget ser det som en enda process, medan 6

16 förvaltningen tenderar att hantera det som ett antal olika ärenden inom respektive organisation. Dagens politiska diskussioner och beslut visar på en insikt om att offentliga tjänster bör utvecklas enligt medborgares logik, det vill säga med sammanhållna tjänsteprocesser och leveranskanaler. Tjänster som måste stympas på grund av rådande myndighetsindelning skapar begränsat värde för medborgarna, men för att ändra på detta krävs lösningar för ökad samverkan inom och mellan myndigheter. Informationsteknologin medför nya möjligheter för hur tjänster, aktörer och kanaler kan kombineras och integreras. Organiseringen av förvaltningen bör inte styra hur värde levereras till blivande och befintliga företag. Samverkan i processer som löper över organisationsgränser är därmed en nödvändighet. Att samla ett antal olika aktörer med olika huvudmän, på olika förvaltningsnivåer, i syfte att bättre möta medborgaren är inte en isolerad idé inom den svenska förvaltningen. I stället bör den ses som en del av en omfattande förvaltningspolitisk reformtrend inom merparten av västvärldens förvaltningar. I bilaga 1. Den sammanhållna förvaltningen redovisas hur de nordiska länderna arbetar med att förnya gränssnittet mellan förvaltningen och medborgaren/företaget. I samtliga dessa fall spelar relationen mellan stat och kommun en viktig roll. För att påvisa att reformarbetet sträcker sig långt utanför de nordiska länderna presenteras också kortare beskrivningar av Centrelink (Australien) och Service Canada. 1.3 Tillvägagångssätt Utredningsarbetet och arbetet med att formulera förslaget angående etablering av Nystartskontoret berör etablerad verksamhet och andra pågående utrednings- eller utvecklingsuppdrag. Vårt angreppssätt har präglats av inställningen att vi ska utgå från medborgarens och företagarens behov. Helst ska medborgaren/företagaren vara vinnare i dubbel bemärkelse dels genom att få tillgång till vägledning och stöd för att starta och driva företag, dels genom att förslaget i sig är så kostnadseffektivt som möjligt Seminarier, kontakter med kommuner Inom ramen för arbetet med Nystartskontoret har vi vid ett tillfälle samlat projektledare och medarbetare från verksamheter som berör vårt uppdrag exempelvis Profet, ett forsknings- och utvecklingsprojekt vid Linköpings universitet. Representanter för kommuner med flera deltog. Vid seminariet påbörjade vi processen att formulera en vision 7

17 och strategi som utgör underlag till rapporten och det förslag som vi nu lämnar till regeringen. Ur producentperspektivet behandlades exempelvis frågan om vem som lämpligen gör vad på nivåerna lokalt/regionalt/nationellt/eu. Och om Nystartskontoret ska ses som en tjänst, vilka kanaler ska den tjänsten levereras i? Vi konstaterade bland annat att: Är en tjänst identisk oavsett var i landet den ska användas bör den levereras av en nationell aktör eller åtminstone vara gemensamt producerad i samverkan mellan lokala eller regionala aktörer. Information och tjänster som tas fram av nationella myndigheter ska kunna vara verktyg i det personliga mötet mellan lotsar, rådgivare å ena sidan och nyföretagare, företagare å andra sidan. Ha användarens bästa för ögonen hela tiden. Behovet av samverkan vertikalt är lika stort som horisontellt. En stor del av många företagares kontakter med det offentliga utgörs av kontakter med kommunen. Det behövs en strategi för information och service som produceras med offentlig finansiering. I mitten av april genomförde vi en hearing med ett 70-tal deltagare från kommuner, myndigheter, offentliga och privata aktörer och intresseorganisationer. Vid hearingen presenterades vårt preliminära koncept för tjänsten Nystartskontoret och de samarbetande myndigheternas utgångspunkter för samverkan. Uppdraget och förslaget diskuterades i mindre grupper, synpunkter och förslag dokumenterades och har bidragit i det fortsatta arbetet. Många av synpunkterna rörde tjänstens innehåll men även förutsättningarna för den, exempelvis behovet av samordning mellan myndigheter och kommuner och finansieringen av verksamheten. Några av synpunkterna: Samverkan finns. Bygg vidare på den. Kommunen måsta vara med. Grunden socioekonomisk. Flexibilitet måste finnas. Nystartskontoret grund för att synkronisera lagstiftning, exempelvis mellan a-kassa och f-skatt. Alla är inte lämpliga att starta eget. Tjänsten kan spridas på olika kanaler. Det finns lokal samverkan ta tillvara på de initiativ och de behov som finns. Utnyttja/använd befintliga strukturer. Erbjudandet till kommunerna bör innehålla: 8

18 - Ökat lokalt handlingsutrymme för de statliga myndigheterna - Smörjmedelspengar - Mer pengar till företagsrådgivning, Nyföretagarcentrum med flera. - Möjlighet till lokal anpassning i utformning, organisation och samarbetspartners. Skall vara en tjänst ej ett kontor. En dörr in flera dörrar ut! 30 miljoner är lite! Bredare målgrupp! För att få underlag för arbetet med namn- och varumärkesfrågor har vi tillsammans med Samverkansgruppen genomfört ett möte med informationscheferna från sex myndigheter. Samverkansgruppen fick i uppdrag att fortsätta sitt arbete med att finna en strategi för namngivning av myndigheters gemensamma information och tjänster i den främre linjen. På ungefär motsvarande sätt har vi inom ramen för projektet träffat ansvariga för kundtjänster via telefoni från Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Nutek och Skatteverket. Det finns en öppenhet för att utveckla så väl tjänsten Nystartskontoret via telefoni som myndigheternas kundtjänster överhuvudtaget. Men som vi beskriver i vårt förslag bör det föregås av kunskapsinhämtning angående behovet av att dessa verksamheter utvecklas ytterligare såväl som ytterligare utredning av hur dessa tjänster i så fall kan utformas Samverkan Arbetet med rapporten och utvecklingen av programförslaget har genomförts i en arbetsgrupp bestående representanter för Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Skatteverket och Nutek. Samtliga medverkande har fortlöpande kommunicerat och förankrat arbetet i den egna myndigheten. Utöver denna arbetsgrupp har samarbetsmöten genomförts med företrädare för olika funktioner inom myndigheterna. Exempel är: ansvariga för information/ kommunikation, Internet- /webblösningar, telefoni/kundtjänst. Nära samråd Projektledningen har informerat Almi Företagspartner AB om projektet och de har under hand tagit del av förslagen och vid flera möten 9

19 lämnat synpunkter och förslag. Ledningen för Almi Företagspartner AB (moderbolaget) har inga invändningar mot det förslag till tjänster som presenteras i rapporten. I vilken omfattning de regionala bolagen konkret kommer att delta i verksamheten styrs av efterfrågan och hur arbetet utformas i de nio kommunerna. Samråd och samordning Utöver ovanstående har samråd skett med en rad andra aktörer exempelvis (se nedan) i den utsträckning som det har varit möjligt med hänvisning till den tid som stått till förfogande. Avgörande kriterium för val av aktör för samråd har varit vår bedömning av relevans i förhållande till inriktning av tjänsten Nystartskontoret. Samråd har skett vid gemensamma möten, hearing, seminarier och enskilda möten initierade av projektledningen eller den andra parten. Exempel på aktörer som deltagit i samråd är: Samverkansgruppen, berörda statliga myndigheter och bolag, länsstyrelser och regionala självstyrelseorgan i t ex Stockholm, Skåne och Västra Götaland, samverkansorgan, kommuner, konsulter, Jobs & society Nyföretagarcentrum, näringslivsorganisationer (Företagarna) och ideella föreningar (till exempel KRIS). Arbetsgruppen och projektledningen har vid flera tillfällen genomfört möten och på andra sätt kommunicerat med utredningen Utveckling av lokal service i samverkan. Det finns beröringspunkter mellan det här föreslagna uppdraget Nystartskontoret och det framväxande förslaget om utveckling av lokal service i samverkan. En fortsatt samordning mellan projektet och utredningen är därför aktuell. Detta särskilt i de kommuner som avtalar om utvidgad verksamhet inom projektet. Erbjudan om deltagande mot medfinansiering Kommuner För etableringen av tjänsten i kanalen personligt möte med verksamhet utöver den tjänst som tillhandahålls på service- och samverkanskontoren är vår bedömning att kommunen är lämplig som huvudman och sammankallande av ytterligare aktörer lokalt. Tjänsten kan då etableras och drivas utifrån lokala förutsättningar. I landet i sin helhet skiljer sig förutsättningarna lokalt och regionalt åt för att etablera tjänsten. Erbjudande om deltagande mot medfinansiering har lämnats till nio kommuner av projektledningen, se bilaga. Kommunerna har efter överväganden i arbetsgruppen valts ut med utgångspunkt från 10

20 projektets målgruppsbeskrivning, regeringens beslut och kommunens intresse av att delta i verksamheten. För den samverkan som behövs mellan kommunen och statliga myndigheter utses en representant för var och en av de statliga myndigheterna att tillsammans med kommunen etablera och driva verksamheten under projektperioden. Projektet kan inte sträckas ut till att omfatta landets alla kommuner men vi strävar efter öppenhet och kunskaps- och erfarenhetsutbyte med fler kommuner än de som inledningsvis deltar i verksamheten. 11

21 2 Förslag 2.1 Tjänsten individuellt anpassad vägledning och stöd för att starta och driva företag Tjänsten Nystartskontoret, dvs. individuellt anpassad vägledning och stöd för att starta och driva företag, ska hjälpa blivande och befintliga företagare att hitta rätt kanaler i den främre linjen och att förstå befintlig information och befintliga tjänster. Att hjälpa blivande och befintliga företagare att hitta rätt information och tjänster innebär indirekt att hjälpa medborgaren/företagaren att välja bort information och tjänster som hon inte behöver använda för stunden. Störst effekt får detta vid hänvisning till de kanaler i den främre linjen där man når flera aktörer samtidigt, dvs. där flera aktörer samverkar kring information och tjänster. På så sätt gör tjänsten Nystartskontoret den främre linjen inte bara tydligare utan också mindre omfattande och mer överblickbar. Ett exempel på samordning av leveranser av information och tjänster i den främre linjen är Samverkansgruppen som består av Försäkringskassan, Tullverket, Arbetsförmedlingen, Bolagsverket, Skatteverket, Nutek och Verva. 7 Vi har samordnat med Samverkansgruppen arbetat med en vision och strategi för samarbete och samordning mellan aktörer som erbjuder offentligt finansierad information och offentligt finansierade tjänster inom området starta och driva företag. Visionen och strategin kan användas för att effektivisera och organisera såväl befintlig som ny samverkan och framför allt för att samordna i den främre linjen. Den tjänst som vi nu föreslår utgår från denna vision och strategi och bör inte utvecklas och levereras som en isolerad insats (ett nytt stuprör eller ö av samverkan), då den har starka beröringspunkter med andra initiativ för blivande och befintliga företagare. Exempel på andra initiativ som har beröringspunkter med tjänsten Nystartskontoret är Samverkansgruppen, utvecklingsprojektet med arbetsnamnet Mitt företag, skapandet av en nationell kontaktpunkt för information och service till utländska företagare i samklang med 7 Det finns planer på att också involvera kommunerna i denna samverkan. 12

Dnr 012-2007-4248. Programförslag för fler och växande sociala företag

Dnr 012-2007-4248. Programförslag för fler och växande sociala företag Dnr 012-2007-4248 Programförslag för fler och växande sociala företag Programförslag för fler och växande sociala företag Dnr 012-2007-4248 Har du frågor om denna publikation, kontakta: Eva Johansson

Läs mer

Samordning för socialt företagande

Samordning för socialt företagande Samordning för socialt företagande 2 Innehållsförteckning Sammanfattning... 4 1. Introduktion... 5 1.1 Rapportens upplägg... 6 1.2 Syfte... 6 2. Bakgrund... 7 2.1 Arbetsintegrerande sociala företag...

Läs mer

riksrevisionen granskar: etablering och integration Att tillvarata och utveckla nyanländas kompetens Rätt insats i rätt tid?

riksrevisionen granskar: etablering och integration Att tillvarata och utveckla nyanländas kompetens Rätt insats i rätt tid? riksrevisionen granskar: etablering och integration Att tillvarata och utveckla nyanländas kompetens Rätt insats i rätt tid? rir 2014:11 Riksrevisionen är en myndighet under riksdagen med uppgift att granska

Läs mer

Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda. Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost

Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda. Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost Lars-Gunnar Krantz September 2007 Innehållsförteckning 1 Inledning 2 Uppdrag,

Läs mer

UTVECKLING AV ARBETSINTEGRERANDE SOCIALA FÖRETAG I HALLAND I. Utgångspunkter

UTVECKLING AV ARBETSINTEGRERANDE SOCIALA FÖRETAG I HALLAND I. Utgångspunkter UTVECKLING AV ARBETSINTEGRERANDE SOCIALA FÖRETAG I HALLAND I. Utgångspunkter 1. Arbetsintegrerande socialt företagande Definition Definitionen som Tillväxtverket använder och som Regeringen har fastslagit

Läs mer

Sammanfattning... 2 Förprojekteringens resultat... 4

Sammanfattning... 2 Förprojekteringens resultat... 4 1(23) Sammanfattning... 2 Förprojekteringens resultat... 4 Resultatet av problem- och behovsanalysen med ett tydligt fokus på förstudiens tema och målgrupp (del 1)... 4 Målgrupper... 4 Näringsliv och arbetsmarknad...

Läs mer

Nio områden där politiker och tjänstemän kan göra skillnad för långtidsarbetslösa

Nio områden där politiker och tjänstemän kan göra skillnad för långtidsarbetslösa Nio områden där politiker och tjänstemän kan göra skillnad för långtidsarbetslösa Företagande som verktyg mot arbetslöshet, med fokus på arbetsintegrerande sociala företag Rapport 0130 En rapport från

Läs mer

Alla kan inte göra allt men alla kan göra något. Om regionalt samarbete kring nyanländas invandrares etablering

Alla kan inte göra allt men alla kan göra något. Om regionalt samarbete kring nyanländas invandrares etablering Alla kan inte göra allt men alla kan göra något Om regionalt samarbete kring nyanländas invandrares etablering Sveriges Kommuner och Landsting 2008 Formgivning forsbergvonessen Tryckeri Cicero Rapporter

Läs mer

Utvärdering av den centrala överenskommelsen. December 2005

Utvärdering av den centrala överenskommelsen. December 2005 Utvärdering av den centrala överenskommelsen December 2005 2 Innehållsförteckning Utvärdering av den centrala överenskommelsen... 1 Innehållsförteckning... 2 Sammanfattning och rekommendationer... 4 Utvärderarnas

Läs mer

En strategi för genomförande av funktionshinderspolitiken

En strategi för genomförande av funktionshinderspolitiken En strategi för genomförande av funktionshinderspolitiken 2011 2016 Produktion: Socialdepartementet Form: Blomquist Annonsbyrå Tryck: Edita Västra Aros, Västerås, 2011 Foto: Ester Sorri Artikelnummer:

Läs mer

SVAR PÅ REGERINGSUPPDRAG Vår beteckning Kundcenter, Självbetjäning och Lokala kontor 2012-04-13 Dnr 035503-2011

SVAR PÅ REGERINGSUPPDRAG Vår beteckning Kundcenter, Självbetjäning och Lokala kontor 2012-04-13 Dnr 035503-2011 1 (38) Socialdepartementet 103 33 STOCKHOLM Svar på uppdrag att genomföra en djupgående analys om hur myndighetens olika kundgruppers och medborgarnas servicebehov av Försäkringskassans tjänster kan tillgodoses

Läs mer

Uppföljning av finansiell samordning

Uppföljning av finansiell samordning 1 (31) Till Socialdepartementet 103 33 Stockholm Uppföljning av finansiell samordning Redovisning enligt Försäkringskassans regleringsbrev 2012 1 2 (31) Sammanfattning Som en del av arbetet med att öka

Läs mer

Sysselsättning för personer med psykisk funktionsnedsättning

Sysselsättning för personer med psykisk funktionsnedsättning Sysselsättning för personer med psykisk funktionsnedsättning Utvärdering av statsbidrag under åren 2009 2011 Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial

Läs mer

Svenska exempel på lokal samverkan mellan myndigheter

Svenska exempel på lokal samverkan mellan myndigheter Svenska exempel på lokal samverkan mellan myndigheter April 2008 Björn Jansson & Gunnel Hedman 1 Innehåll TU1. InledningUT... 3 TU2. Försök med samverkan i SverigeUT... 4 TU2.1. VISAMUT... 4 TUFortsatt

Läs mer

Kapitalförsörjning till sociala företag

Kapitalförsörjning till sociala företag Kapitalförsörjning till sociala företag Innehåll Förord 1 1 Sammanfattning 2 1.1 Socialt företagande vidgar arbetsmarknaden 3 1.2 Kapitalförsörjning 4 2 Social ekonomi och sociala företag 6 3 Finansiering

Läs mer

Om Stödstrukturer. för socialt företagande

Om Stödstrukturer. för socialt företagande Om Stödstrukturer för socialt företagande Inom ramen för Östgötamodellen för start, stimulans och tillväxt av sociala företag/ arbetskooperativ finns ytterligare tre skrifter: Om socialt företagande Om

Läs mer

Rehabilitering till arbete för personer med psykiska funktionshinder hinder och möjligheter Nationell psykiatrisamordning S 2003:9

Rehabilitering till arbete för personer med psykiska funktionshinder hinder och möjligheter Nationell psykiatrisamordning S 2003:9 I begynnelsen var organisationen Rehabilitering till arbete för personer med psykiska funktionshinder hinder och möjligheter Nationell psykiatrisamordning S 2003:9 ISBN 91-38-22569-7 Tryck: Elanders, Vällingby

Läs mer

Guide för kommunal e-utveckling

Guide för kommunal e-utveckling . Guide för kommunal e-utveckling - en bilaga till Guide för effektiv regional e-utveckling Förord Då vi arbetade fram Guide för effektiv regional e-utveckling så behandlade vi vid ett flertal tillfällen

Läs mer

Nytt stöd till egenföretagare?

Nytt stöd till egenföretagare? 2010:6 Nytt stöd till egenföretagare? En analys av stöd till personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga MISSIV DATUM DIARIENR 2010-03-08 2009/183-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2009-09-03

Läs mer

UTVÄRDERING AV SAMORDNINGSGRUPPEN

UTVÄRDERING AV SAMORDNINGSGRUPPEN UTVÄRDERING AV SAMORDNINGSGRUPPEN År: 2012 Författare: Joakim Tranquist & Harry Petersson Omslag: Anne Kon Nim Schultz Tryck: Bokbinderibolaget, 2012 INNEHÅLLSFÖRTECKNING: INLEDNING...1 FINSAM HELSINGBORG...

Läs mer

Rapport Effektivisering av kärnverksamheter: Exempel från statliga myndigheter

Rapport Effektivisering av kärnverksamheter: Exempel från statliga myndigheter Rapport Effektivisering av kärnverksamheter: Exempel från statliga myndigheter 2014:59 ESV:s rapporter innehåller regeringsuppdrag, uppdrag från myndigheter och andra instanser eller egeninitierade utredningar.

Läs mer

Guide för effektiv regional e-utveckling

Guide för effektiv regional e-utveckling . Guide för effektiv regional e-utveckling Förord Kommuner och landsting står inför stora utmaningar. Vår åldrande befolkning och den förväntade befolkningsökningen, kommer att ställa allt större krav

Läs mer

Vägledning för behovsdriven xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Vägledning för behovsdriven xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Vägledning för behovsdriven xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx utveckling Vägledning från E-delegationen xxxxxxxxxx Version xxxxxxxxx 1.0 INNEHÅLL Innehåll 1. Om vägledningen... 4 1.1 Syfte...

Läs mer

Slutrapport följeforskning. Insteget

Slutrapport följeforskning. Insteget Slutrapport följeforskning Insteget Innehållsförteckning Inledning 5 Utvärderingsuppdraget och dess genomförande 7 Projektets förväntade resultat och effekter 11 Behov/problem 11 Projektets mervärde 12

Läs mer

INSATS MED KVALITET. kvalitetssäkring av insatser som erbjuds unga

INSATS MED KVALITET. kvalitetssäkring av insatser som erbjuds unga INSATS MED KVALITET kvalitetssäkring av insatser som erbjuds unga INSATS MED KVALITET kvalitetssäkring av insatser som erbjuds unga 1 (20) Innehåll 1 Bakgrund... 3 2 Ungas etablering... 4 3 Stöd till

Läs mer

Arbetsförmedlingens årsredovisning 2014

Arbetsförmedlingens årsredovisning 2014 Arbetsförmedlingens årsredovisning 2014 Sida: 2 av 159 Innehållsförteckning Generaldirektören har ordet... 4 Arbetsförmedlingens uppgifter... 6 Arbetsförmedlingens förutsättningar... 7 RESULTATREDOVISNING...

Läs mer

Mellan fastställda principer och individuella behov

Mellan fastställda principer och individuella behov FoU-Södertörns skriftserie nr 67/08 Mellan fastställda principer och individuella behov Erfarenheter av samverkan kring arbetslivsinriktad rehabilitering Författare: Åsa Bringlöv Mellan fastställda principer

Läs mer

Statens företagsfrämjande insatser

Statens företagsfrämjande insatser RiR 2007:11 Statens företagsfrämjande insatser Når de kvinnor och personer med utländsk bakgrund? ISBN 978 91 7086 111 0 RiR 2007:11 Tryck: Riksdagstryckeriet, Stockholm 2007 Till regeringen Arbetsmarknadsdepartementet

Läs mer

Att stödja utan att styra. Hur kan kommunerna göra för att stödja arbetsintegrerande sociala företag?

Att stödja utan att styra. Hur kan kommunerna göra för att stödja arbetsintegrerande sociala företag? Att stödja utan att styra Hur kan kommunerna göra för att stödja arbetsintegrerande sociala företag? Att stödja utan att styra Bo Blideman Tillväxtverket Upplaga: 300 ex, därefter tryck vid behov Produktion:

Läs mer

Målbild - Det digitala mötet Ingående i arbetsutskott helhet

Målbild - Det digitala mötet Ingående i arbetsutskott helhet Slutrapport 1 (46) Datum 2013-05-28 Upprättad av Arbetsgruppen det digitala mötet ingående i E-delegationens arbetsutskott helhet Målbild - Det digitala mötet Ingående i arbetsutskott helhet Slutrapport

Läs mer