Individuellt anpassad vägledning och stöd för att starta och driva företag

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Individuellt anpassad vägledning och stöd för att starta och driva företag"

Transkript

1

2

3 Individuellt anpassad vägledning och stöd för att starta och driva företag Utredning och förslag angående etablering av tjänsten Nystartskontoret från Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Nutek och Skatteverket i nära samarbete med ALMI Företagspartner AB

4 Rapporten och de förslag som lämnas har utarbetats av en arbetsgrupp bestående av Lena Liljebäck/Lennart Ignell, Arbetsförmedlingen, Johan Algernon, Försäkringskassan, Bernice Bjelkevik och Sara Smedberg, Skatteverket, Ulf Larsson och Eva Johansson, Nutek. Johan Quist, Karlstad universitet, Åsa Fallquist, Tullverket och Magnus Lundsten, Nutek har bistått med underlag och text. Projektledare har varit Ulf Larsson, Nutek.

5 Sammanfattning Den här rapporten innehåller redovisning av det uppdrag som regeringen lämnat till Nutek enligt regeringsbeslutet N2008/591/ENT. Nutek, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Skatteverket föreslår genomförande av ett projekt under 18 månader för etablering av individuellt anpassad vägledning och stöd till personer som efterfrågar det för att starta och driva företag. Tjänsten kan kallas Nystartskontoret. Projektets mål Den övergripande målsättningen med insatsen är att den efter genomförandet har bidragit till att fler har fått jobb genom fler och växande företag i hela landet och fler har fått möjlighet att starta och driva företag. Mål för själva projektet är: Individuellt anpassad vägledning och stöd för att starta och driva företag, från myndigheter 1, kommuner och andra deltagande aktörer, är mer tillgänglig, mer ändamålsenlig och i högre grad samordnad. Individuellt anpassad vägledning och stöd för att starta och driva företag är, i de kommuner vi avtalar om samverkan med, samordnad och utvecklad mellan kommunen och den individ- och företagsinriktade samhällsservice som tillhandahålls av till exempel Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Nutek och Skatteverket. Individuellt anpassad vägledning och stöd för att starta och driva företag är, i de kommuner vi avtalar om samverkan med, en länk till utvidgade och fördjupade insatser för personer som efterfrågar dessa. Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Nutek och Skatteverket har ökat sin samordning av information och tjänster för projektets målgrupper inom området starta och driva företag. 1 Målet kan omfatta fler myndigheter än de namngivna. I Nordstans servicekontor sker samverkan med Kronofogden. Bolagsverket och Tullverket ingår i Samverkansgruppen starta och driva företag och samverkar där aktivt med övriga myndigheter för att förenkla för företagare. Bolagsverket är en viktig partner i utvecklingen den nya myndighetsgemensamma portalen för företagande med arbetsnamnet Mitt företag, portalen är viktig för Nystartskontoret på Internet..

6 Tjänsten har underlättat för de medverkande myndigheterna att nå sina respektive verksamhetsmål för målgrupperna. Målgrupper Alla som önskar vägledning och stöd för att starta och driva företag. Personer som är arbetslösa, haft ohälsorelaterade problem eller svårighet att tillgodogöra sig det stöd och den service som idag erbjuds av olika aktörer. Strategi Uppdraget att utreda förutsättningarna för och lämna förslag om etablering av Nystartskontoret har resulterat i att vi föreslår etablering av en tjänst, individuellt anpassad vägledning och stöd för att starta och driva företag. Tjänsten ska enligt vår övergripande strategi nå målgrupperna på två sätt: Direkt leverans till alla blivande och befintliga företag som efterfrågar den. Utvidgad verksamhet med lotsning/coachning och samordning av verksamheter i ett antal kommuner. Innehåll i tjänsten Information om hur man startar och driver företag. Personlig och individuellt anpassad vägledning om vilka möjligheter och konsekvenser ett beslut om att starta företag innebär. Aktiviteter för att mobilisera och utveckla företagsförberedande insatser i form av projekt och liknande i ett antal kommuner. Kanaler för leverans av individuellt anpassad vägledning och stöd Tjänsten ska med hjälp av samordning och samverkan tillhandahållas och nå personer i flera kanaler 2 : Personligt möte i utvidgad verksamhet i nio kommuner med särskild inriktning på områden med höga ohälsotal, låg förvärvsfrekvens och hög andel försörjningsstöd. 2 Kanalerna i sig ägs inte av tjänsten utan de ägs av olika aktörer. Service- och samverkanskontoren ägs av någon av Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan eller Skatteverket. En kommun kan vara ägare av ett kontor där tjänsten finns. Telefonitjänsterna och Internet-tillämpningarna har också myndigheterna eller andra aktörer som ägare.

7 Personligt möte på alla service- och samverkanskontor som etableras av Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och Skatteverket. Internet - via en portal 3 som samordnar och mottagaranpassar information från samtliga berörda myndigheter Telefoni Organisation av tjänsten i kanalen personligt möte Nio kommuner/områden erbjuds att etablera tjänsten i utvidgad form, dessa är: Haparanda Vilhelmina Strömsund Skärholmen Botkyrka Södertälje Göteborg Landskrona Malmö Kommunerna har ombetts lämna slutligt svar angående sitt deltagande till Nutek senast den 18 augusti Innehållet i verksamheten bestäms sedan i ett avtal mellan kommunen och den som är ansvarig för genomförandet av projektet. Vägledning och stöd ska erbjudas målgrupperna med hjälp av samlad lokalisering av verksamheten, samordning och samverkan mellan å ena sidan myndigheternas lokala verksamhet och å den andra sidan kommunens och deras samarbetsparters verksamhet. Med utgångspunkt från lokala behov och förutsättningar etableras tjänsten i dessa kommuner med inslag av uppsökande verksamhet, projekt med utbildnings- och företagsförberedande aktiviteter och liknande. Kommunen ska i projektet samverka med andra myndigheter, företagsfrämjande aktörer och lokala eller regionala organisationer. Tjänsten etableras i hela landet på de 200 service- och samverkanskontor som öppnas av Försäkringskassan, Skatteverket och 3 Vi avser här portalen med arbetsnamnet Mitt företag. Portalen tas fram i ett Vinnova-finansierat utvecklingsprojekt av Bolagsverket, Skatteverket och Nutek och ska lanseras i juni Företagarguiden, används för Nystartskontoret på Internet fram till dess.

8 Arbetsförmedlingen 2008 och 2009, se bilaga 4. Servicekontor och bilaga 5. Samverkanskontor. Vid dessa kontor kommer grundläggande information om att starta och driva företag samt personlig och individuellt anpassad vägledning om vilka möjligheter och konsekvenser ett beslut om att starta företag innebär att erbjudas. När öppnandet av service- och samverkanskontor sammanfaller med etableringen av tjänsten i en kommun övervägs vilken samordning och samverkan som kan etableras. Samlokalisering av verksamheterna eftersträvas. Stödfunktioner för personal i främre linjen Myndigheters egna handledningar/arbetsmaterial/faktablad om de insatser/program som kan användas för att stödja ett ny/företagande bör samlas på ett och samma ställe och eventuellt anpassas för tjänsten. Företagarguiden, och sedan den nya portalen på Internet med arbetsnamnet Mitt företag, från och med sommaren 2009, checklistor, guider och liknande. Specialister i en bakre linje som kan bistå via telefon eller Internet. Utbildningar producerade i den bakre linjen. Tjänsten Nystartskontoret i kanalen Internet Den andra kanalen som föreslås är Internet som ger tillgänglighet dygnet runt för tjänsten. Här finns möjligheter att utforma applikationer som kompletterar det personliga mötet och telefoni och också utgöra stöd för vägledare på till exempel service- och samverkanskontor. Det finns också goda möjligheter att bygga vidare på det arbete som redan startats för att samla information och tjänster från flera myndigheter på ett ställe i projektet med arbetsnamnet Mitt företag. Tjänsten Nystartskontoret i kanalen telefoni Tjänsten ska också erbjudas genom telefoni. På samma sätt som Internet ger denna kanal stor tillgänglighet. Kanalen har stora likheter med det personliga mötet. Telefonin erbjuder möjlighet till ökad tillgänglighet i hela landet med utsträckta öppettider. Former för utvecklad samverkan mellan de olika myndigheternas kundtjänst via telefoni kommer att utvecklas på sikt.

9 Nutek, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Skatteverket föreslår att regeringen fattar följande beslut: att ge Nutek, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Skatteverket i uppdrag att genomföra etablering av tjänsten Individuellt anpassad vägledning och stöd för att starta och driva företag i enlighet med förslagen i denna rapport. att ge Nutek i uppdrag att koordinera genomförandet av uppdraget med övergripande ansvar för ekonomi, upphandlingar, beredning av avtal med samverkande kommuner och rapportering av uppdraget till medverkande myndigheters ledningar och regeringen. att former för samarbete, ekonomiska åtaganden med mera i projektet ska regleras i överenskommelser mellan myndigheterna Nutek, Försäkringskassan, Skatteverket och Arbetsförmedlingen. att godkänna följande disposition av kostnader för genomförande inom ramen för de 30 miljoner SEK som regeringen avsatt för ändamålet: Förslag kostnadsfördelning: Personlig vägledning Kommunerna Service- och samverkanskontor Utbildning Telefoni Internet Projektledning, Nutek Uppföljning, utvärdering Marknadsföring Totalt att ge Nutek frihet att omfördela medel mellan kostnadsposterna om behov finns och genomförandet medger det. genomförande av projektet ska pågå i 18 månader från och med den dag regeringen beslutar.

10 Innehåll 1 Bakgrund Problem inom området starta och driva företag Den sammanhållna förvaltningen Tillvägagångssätt Seminarier, kontakter med kommuner Samverkan 9 2 Förslag Tjänsten individuellt anpassad vägledning och stöd för att starta och driva företag Sammanfattning av förslag till utformning och innehåll i tjänsten Individuellt anpassad vägledning och stöd för att starta och driva företag. 13 Övergripande mål 13 Projektets mål 13 Målgrupper 14 Innehåll 14 Kanaler 14 Organisation av tjänsten i kanalen personligt möte 14 Stödfunktioner för medarbetare i främre linjen Målgrupp Grupper med särskilda behov i utvalda områden Alla med intresse av att starta eller utveckla ett företag Individuellt anpassad vägledning och stöd för att starta och driva företag 18 Innehåll i vägledningen i personligt möte i kommuner och på service- och samverkanskontor 19 Utvidgade insatser i samarbete med kommuner - projektverksamhet, mobilisering, innovativ verksamhet, utbildning, praktik, m.m Kanaler Personligt möte 21 Kommuner 21 1

11 Servicekontor, samverkanskontor 22 Servicehandläggare och andra nyckelpersoner för tjänsten Nystartskontoret Internet Telefoni Tillgänglighet Hållbar ekonomisk tillväxt Tjänstens namn Starta och driva företag-märke Organisation och ansvar Ledning, styrning Projektledning och administration Förslag till beslut Förslag till budget för projektet Nystartskontoret Lokal och regional samordning och finansiering Samordning Samordning av projekt och programverksamhet Några möjligheter med samverkan: Tänkbara källor för finansiering och medfinansiering av projekt från a-ö. 38 Aktörer 38 Finansieringskällor a-ö 41 Översikt av samhällets stöd och rehabilitering till arbete 49 3 Uppföljning Följeforskning 54 4 Övrigt Lokala utvecklingsavtalen 57 Lokala partnerskap för urbant utvecklingsarbete 57 Förkortningar och begrepp 58 Bilaga 1. Den sammanhållna förvaltningen 59 Referenser till bilaga Bilaga 2. Kommuner 76 Bilaga 3. Profil, varumärke, namn 77 Bilaga 4. Servicekontor 80 Bilaga 5. Samverkanskontor 83 2

12 3

13 1 Bakgrund I detta avsnitt beskrivs en bakgrund som är väsentlig för att förstå hur vi valt att arbeta med det aktuella regeringsuppdraget. Att samla ett antal olika aktörer med olika huvudmän, till och med på olika förvaltningsnivåer, i syfte att bättre möta medborgaren är inte en isolerad idé inom den svenska förvaltningen. Det är snarare en del av en omfattande förvaltningspolitisk reformtrend inom västvärldens förvaltningar. Detta diskuteras kortfattat i bilaga 1. Den sammanhållna förvaltningen. Där beskrivs också svenska och internationella exempel som är relevanta för den fortsatta framställningen i rapporten. 1.1 Problem inom området starta och driva företag Det finns mycket hjälp och stöd att få för nyföretagare och företagare och det är många aktörer som erbjuder den, såväl offentliga som privata. Det stora utbudet och mängden aktörer gör att främre linjen, dvs. den punkt där aktörerna möter medborgaren/företagaren för att leverera sin information och sina tjänster är svår att överblicka. Aktörerna har var sitt kontor, var sin webbplats, var sin broschyr eller var sin monter på mässor. Tjänsten Nystartskontoret ska underlätta för blivande och befintliga företagare att hitta rätt i den främre linjen. För den som funderar på att starta ett företag 4, eller står inför en ny situation i sitt företag finns en mängd mer eller mindre olika tjänster att välja mellan för att få vägledning och stöd. En del av dessa tjänster 4 År 2007 startade nya företag enligt ITPS. 4

14 tillhandahålls av myndigheter, andra genom organisationer som driver sin verksamhet helt eller delvis med hjälp av offentlig finansiering. Myndigheterna erbjuder vanligen specialiserad information och vägledning inom det egna kompetensområdet. Till exempel frågor om skatt och arbetsgivaravgifter, hur man gör om man är arbetslös när man ska starta företag, hur man registrerar sitt företag eller vad som krävs om man planerar att importera varor för försäljning i Sverige. Vissa satsningar på att samla och ordna information och tjänster har dock gjorts. Sedan 2001 finns det på Internet en gemensam informations- och vägledningstjänst för information om att starta och driva företag, Nuteks Företagarguiden 5. Den webb-portalen kan nås från flera av de samverkande myndigheternas webbsidor. Ett annat initiativ för att samla information är Samverkansgruppen starta och driva företag kallas i fortsättningen Samverkansgruppen) som fick sitt första uppdrag 2005 av generaldirektörerna för de samverkande myndigheterna och har sedan dess producerat samlad information 6 i ett gränsöverskridande samarbete. De privata organisationerna på området tillhandahåller rådgivning, ofta uttryckt i termer som från idé till start av företag, en del ger även rådgivning när företaget har startat och nya frågor och situationer uppstår. Några kan också hjälpa till med finansieringslösningar. Rådgivningen är ofta, åtminstone inledningsvis, kostnadsfri för den som söker stöd men det finns också privata aktörer som tar betalt för konsultationen. De privata men offentligt finansierade organisationerna är ofta specialiserade antingen på att förstå behoven hos och ge råd till en speciell målgrupp, till exempel kvinnor eller invandrare. Andra specialiserar sig på särskilda former för att driva företag, som till exempel kooperativ och sociala företag. Det innebär att trots vissa samordningsinitiativ såväl den myndighetsspecifika informationen, som den företagsinriktade rådgivningen, tenderar att levereras i specialiserade och väl avgränsade stuprör. Detta är varken avgränsat till just företagandet eller till Sverige. Att det förekommer på andra områden hindrar dock inte att det utgör ett hinder för en del personer, eller grupper, att nå ända fram i processen att starta företag. Alternativt att processen blir onödigt 5 Företagarguiden hade 2007 enligt Nuteks årsredovisning unika besökare. 6 Samverkansgruppen redovisade för verksamhetsåret 2007 cirka distribuerade exemplar av den myndighetsgemensamma broschyren Starta företag, för Starta företag checklistan (www.nutek.se/checklistan) noterades sidvisningar, 4421 personer deltog i någon Starta företag-dag och dessutom räknades 5000 kontakter vid mässor och seminarier. 5

15 lång eller att man inte får tillgång till den information man behövt för att fatta rätt beslut från början. Att hitta till rätt instans, myndighet eller privat organisation, med sina frågor om företagandet kan vara en snårig bana. Ju mindre personen själv vet om företagandets villkor och förutsättningar, desto svårare blir det att hitta rätt och att ställa rätt frågor. Att starta företag i fel skede av livet kan få stora ekonomiska konsekvenser. Att inte få tillgång till individuellt utformade information och vägledning som ger underlag för ett väl övervägt beslut kan alltså få stora negativa personliga konsekvenser. Det finns alltså ett behov av ökad samordning och möjlighet till individualisering av de tjänster som syftar till att stödja blivande och etablerade företagare. Detta gäller i särskilt hög grad de grupper i samhället som av olika skäl har lägre kunskap om, eller har svårare att hitta och ta till sig information om samhället och den service som finns tillgänglig. Men att ha tillgång till adekvat information och vägledning i rätt skede kan vara avgörande för den som funderar på att starta företag, oavsett bakgrund. Det är därför viktigt att den samordnade och individualiserade tjänsten görs tillgänglig för många oavsett bostadsort, tillgång till Internet eller språkbakgrund. Tjänsten ska därför erbjudas på flera sätt: personligt möte, Internet och telefoni. Kanalstrategin för tjänsten innebär att den kommer att vara tillgänglig på flera sätt och med god geografisk spridning i landet Ur myndigheternas perspektiv finns flera problem med den rådande situationen. Ser vi start av företag som en process ur företagarens perspektiv behöver myndigheterna och deras personal i kundtjänsterna ha överblick över den processen för att kunna hänvisa nyföretagare rätt på vägen till ett eget företag. Det räcker inte med ett gott bemötande och kunskap om den egna myndighetens verksamhet. Medborgarna och företagarna behöver guidning i hela processen oavsett vilken myndighet man råkar ta kontakt med först. Utan samordning och samverkan mellan myndigheter kommer viss information att falla mellan stolarna, annan information och andra tjänster kan komma att överlappa varandra och produceras flera gånger om med hjälp av offentlig finansiering. 1.2 Den sammanhållna förvaltningen I ett samhälle finns en rad situationer där medborgare eller företag har behov av service där ett antal olika delar av förvaltningen är inblandad. Medborgaren/företaget ser det som en enda process, medan 6

16 förvaltningen tenderar att hantera det som ett antal olika ärenden inom respektive organisation. Dagens politiska diskussioner och beslut visar på en insikt om att offentliga tjänster bör utvecklas enligt medborgares logik, det vill säga med sammanhållna tjänsteprocesser och leveranskanaler. Tjänster som måste stympas på grund av rådande myndighetsindelning skapar begränsat värde för medborgarna, men för att ändra på detta krävs lösningar för ökad samverkan inom och mellan myndigheter. Informationsteknologin medför nya möjligheter för hur tjänster, aktörer och kanaler kan kombineras och integreras. Organiseringen av förvaltningen bör inte styra hur värde levereras till blivande och befintliga företag. Samverkan i processer som löper över organisationsgränser är därmed en nödvändighet. Att samla ett antal olika aktörer med olika huvudmän, på olika förvaltningsnivåer, i syfte att bättre möta medborgaren är inte en isolerad idé inom den svenska förvaltningen. I stället bör den ses som en del av en omfattande förvaltningspolitisk reformtrend inom merparten av västvärldens förvaltningar. I bilaga 1. Den sammanhållna förvaltningen redovisas hur de nordiska länderna arbetar med att förnya gränssnittet mellan förvaltningen och medborgaren/företaget. I samtliga dessa fall spelar relationen mellan stat och kommun en viktig roll. För att påvisa att reformarbetet sträcker sig långt utanför de nordiska länderna presenteras också kortare beskrivningar av Centrelink (Australien) och Service Canada. 1.3 Tillvägagångssätt Utredningsarbetet och arbetet med att formulera förslaget angående etablering av Nystartskontoret berör etablerad verksamhet och andra pågående utrednings- eller utvecklingsuppdrag. Vårt angreppssätt har präglats av inställningen att vi ska utgå från medborgarens och företagarens behov. Helst ska medborgaren/företagaren vara vinnare i dubbel bemärkelse dels genom att få tillgång till vägledning och stöd för att starta och driva företag, dels genom att förslaget i sig är så kostnadseffektivt som möjligt Seminarier, kontakter med kommuner Inom ramen för arbetet med Nystartskontoret har vi vid ett tillfälle samlat projektledare och medarbetare från verksamheter som berör vårt uppdrag exempelvis Profet, ett forsknings- och utvecklingsprojekt vid Linköpings universitet. Representanter för kommuner med flera deltog. Vid seminariet påbörjade vi processen att formulera en vision 7

17 och strategi som utgör underlag till rapporten och det förslag som vi nu lämnar till regeringen. Ur producentperspektivet behandlades exempelvis frågan om vem som lämpligen gör vad på nivåerna lokalt/regionalt/nationellt/eu. Och om Nystartskontoret ska ses som en tjänst, vilka kanaler ska den tjänsten levereras i? Vi konstaterade bland annat att: Är en tjänst identisk oavsett var i landet den ska användas bör den levereras av en nationell aktör eller åtminstone vara gemensamt producerad i samverkan mellan lokala eller regionala aktörer. Information och tjänster som tas fram av nationella myndigheter ska kunna vara verktyg i det personliga mötet mellan lotsar, rådgivare å ena sidan och nyföretagare, företagare å andra sidan. Ha användarens bästa för ögonen hela tiden. Behovet av samverkan vertikalt är lika stort som horisontellt. En stor del av många företagares kontakter med det offentliga utgörs av kontakter med kommunen. Det behövs en strategi för information och service som produceras med offentlig finansiering. I mitten av april genomförde vi en hearing med ett 70-tal deltagare från kommuner, myndigheter, offentliga och privata aktörer och intresseorganisationer. Vid hearingen presenterades vårt preliminära koncept för tjänsten Nystartskontoret och de samarbetande myndigheternas utgångspunkter för samverkan. Uppdraget och förslaget diskuterades i mindre grupper, synpunkter och förslag dokumenterades och har bidragit i det fortsatta arbetet. Många av synpunkterna rörde tjänstens innehåll men även förutsättningarna för den, exempelvis behovet av samordning mellan myndigheter och kommuner och finansieringen av verksamheten. Några av synpunkterna: Samverkan finns. Bygg vidare på den. Kommunen måsta vara med. Grunden socioekonomisk. Flexibilitet måste finnas. Nystartskontoret grund för att synkronisera lagstiftning, exempelvis mellan a-kassa och f-skatt. Alla är inte lämpliga att starta eget. Tjänsten kan spridas på olika kanaler. Det finns lokal samverkan ta tillvara på de initiativ och de behov som finns. Utnyttja/använd befintliga strukturer. Erbjudandet till kommunerna bör innehålla: 8

18 - Ökat lokalt handlingsutrymme för de statliga myndigheterna - Smörjmedelspengar - Mer pengar till företagsrådgivning, Nyföretagarcentrum med flera. - Möjlighet till lokal anpassning i utformning, organisation och samarbetspartners. Skall vara en tjänst ej ett kontor. En dörr in flera dörrar ut! 30 miljoner är lite! Bredare målgrupp! För att få underlag för arbetet med namn- och varumärkesfrågor har vi tillsammans med Samverkansgruppen genomfört ett möte med informationscheferna från sex myndigheter. Samverkansgruppen fick i uppdrag att fortsätta sitt arbete med att finna en strategi för namngivning av myndigheters gemensamma information och tjänster i den främre linjen. På ungefär motsvarande sätt har vi inom ramen för projektet träffat ansvariga för kundtjänster via telefoni från Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Nutek och Skatteverket. Det finns en öppenhet för att utveckla så väl tjänsten Nystartskontoret via telefoni som myndigheternas kundtjänster överhuvudtaget. Men som vi beskriver i vårt förslag bör det föregås av kunskapsinhämtning angående behovet av att dessa verksamheter utvecklas ytterligare såväl som ytterligare utredning av hur dessa tjänster i så fall kan utformas Samverkan Arbetet med rapporten och utvecklingen av programförslaget har genomförts i en arbetsgrupp bestående representanter för Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Skatteverket och Nutek. Samtliga medverkande har fortlöpande kommunicerat och förankrat arbetet i den egna myndigheten. Utöver denna arbetsgrupp har samarbetsmöten genomförts med företrädare för olika funktioner inom myndigheterna. Exempel är: ansvariga för information/ kommunikation, Internet- /webblösningar, telefoni/kundtjänst. Nära samråd Projektledningen har informerat Almi Företagspartner AB om projektet och de har under hand tagit del av förslagen och vid flera möten 9

19 lämnat synpunkter och förslag. Ledningen för Almi Företagspartner AB (moderbolaget) har inga invändningar mot det förslag till tjänster som presenteras i rapporten. I vilken omfattning de regionala bolagen konkret kommer att delta i verksamheten styrs av efterfrågan och hur arbetet utformas i de nio kommunerna. Samråd och samordning Utöver ovanstående har samråd skett med en rad andra aktörer exempelvis (se nedan) i den utsträckning som det har varit möjligt med hänvisning till den tid som stått till förfogande. Avgörande kriterium för val av aktör för samråd har varit vår bedömning av relevans i förhållande till inriktning av tjänsten Nystartskontoret. Samråd har skett vid gemensamma möten, hearing, seminarier och enskilda möten initierade av projektledningen eller den andra parten. Exempel på aktörer som deltagit i samråd är: Samverkansgruppen, berörda statliga myndigheter och bolag, länsstyrelser och regionala självstyrelseorgan i t ex Stockholm, Skåne och Västra Götaland, samverkansorgan, kommuner, konsulter, Jobs & society Nyföretagarcentrum, näringslivsorganisationer (Företagarna) och ideella föreningar (till exempel KRIS). Arbetsgruppen och projektledningen har vid flera tillfällen genomfört möten och på andra sätt kommunicerat med utredningen Utveckling av lokal service i samverkan. Det finns beröringspunkter mellan det här föreslagna uppdraget Nystartskontoret och det framväxande förslaget om utveckling av lokal service i samverkan. En fortsatt samordning mellan projektet och utredningen är därför aktuell. Detta särskilt i de kommuner som avtalar om utvidgad verksamhet inom projektet. Erbjudan om deltagande mot medfinansiering Kommuner För etableringen av tjänsten i kanalen personligt möte med verksamhet utöver den tjänst som tillhandahålls på service- och samverkanskontoren är vår bedömning att kommunen är lämplig som huvudman och sammankallande av ytterligare aktörer lokalt. Tjänsten kan då etableras och drivas utifrån lokala förutsättningar. I landet i sin helhet skiljer sig förutsättningarna lokalt och regionalt åt för att etablera tjänsten. Erbjudande om deltagande mot medfinansiering har lämnats till nio kommuner av projektledningen, se bilaga. Kommunerna har efter överväganden i arbetsgruppen valts ut med utgångspunkt från 10

20 projektets målgruppsbeskrivning, regeringens beslut och kommunens intresse av att delta i verksamheten. För den samverkan som behövs mellan kommunen och statliga myndigheter utses en representant för var och en av de statliga myndigheterna att tillsammans med kommunen etablera och driva verksamheten under projektperioden. Projektet kan inte sträckas ut till att omfatta landets alla kommuner men vi strävar efter öppenhet och kunskaps- och erfarenhetsutbyte med fler kommuner än de som inledningsvis deltar i verksamheten. 11

21 2 Förslag 2.1 Tjänsten individuellt anpassad vägledning och stöd för att starta och driva företag Tjänsten Nystartskontoret, dvs. individuellt anpassad vägledning och stöd för att starta och driva företag, ska hjälpa blivande och befintliga företagare att hitta rätt kanaler i den främre linjen och att förstå befintlig information och befintliga tjänster. Att hjälpa blivande och befintliga företagare att hitta rätt information och tjänster innebär indirekt att hjälpa medborgaren/företagaren att välja bort information och tjänster som hon inte behöver använda för stunden. Störst effekt får detta vid hänvisning till de kanaler i den främre linjen där man når flera aktörer samtidigt, dvs. där flera aktörer samverkar kring information och tjänster. På så sätt gör tjänsten Nystartskontoret den främre linjen inte bara tydligare utan också mindre omfattande och mer överblickbar. Ett exempel på samordning av leveranser av information och tjänster i den främre linjen är Samverkansgruppen som består av Försäkringskassan, Tullverket, Arbetsförmedlingen, Bolagsverket, Skatteverket, Nutek och Verva. 7 Vi har samordnat med Samverkansgruppen arbetat med en vision och strategi för samarbete och samordning mellan aktörer som erbjuder offentligt finansierad information och offentligt finansierade tjänster inom området starta och driva företag. Visionen och strategin kan användas för att effektivisera och organisera såväl befintlig som ny samverkan och framför allt för att samordna i den främre linjen. Den tjänst som vi nu föreslår utgår från denna vision och strategi och bör inte utvecklas och levereras som en isolerad insats (ett nytt stuprör eller ö av samverkan), då den har starka beröringspunkter med andra initiativ för blivande och befintliga företagare. Exempel på andra initiativ som har beröringspunkter med tjänsten Nystartskontoret är Samverkansgruppen, utvecklingsprojektet med arbetsnamnet Mitt företag, skapandet av en nationell kontaktpunkt för information och service till utländska företagare i samklang med 7 Det finns planer på att också involvera kommunerna i denna samverkan. 12

Nationell nod för faktainformation behövs!

Nationell nod för faktainformation behövs! Remissvar 2009-03-20 D/Dnr. 013-2008-5974 Remissyttrande angående betänkandet Styr samverkan för bättre service Verket för näringslivsutveckling, Nutek, har anmodats inkomma med yttrande över delbetänkande

Läs mer

Kommunfullmäktige i Karlstad ger förvaltningarna uppdrag att arbeta med arbetsmarknadspolitiken genom den strategiska planen.

Kommunfullmäktige i Karlstad ger förvaltningarna uppdrag att arbeta med arbetsmarknadspolitiken genom den strategiska planen. Fördjupad analys inom försörjningsstöd/arbetsmarknadsinsatser ASN Dnr 2013-288 Dpl 10 Ansvarsområdet arbetsmarknadspolitik Sveriges regering och staten, genom bland annat arbetsförmedlingen (af), ansvarar

Läs mer

Kort om Arbetsförmedlingen

Kort om Arbetsförmedlingen Kort om Arbetsförmedlingen foto: Anders Roth (s 1 och 17), Peter Fredriksson (s 5), Magnus Pehrsson (s 6 och 18), Curt Guwallius (s 9) och Julia Sjöberg (s 11). Nyttan med Arbetsförmedlingen......... 04

Läs mer

Regeringen beslutar om en handlingsplan för arbetsintegrerande sociala företag.

Regeringen beslutar om en handlingsplan för arbetsintegrerande sociala företag. Kon c e p t Regeringsbeslut 2010-04-22 N2010/1894/ENT Näringsdepartementet Adressat Entrepr e n ör s k a p Mari Mild Telefon 08-405 28 34 Handlingsplan för arbetsintegrerande sociala företag Regeringens

Läs mer

Äntligen! Ett stöd för alla som hamnat i den här situationen.

Äntligen! Ett stöd för alla som hamnat i den här situationen. Äntligen! Ett stöd för alla som hamnat i den här situationen. Entusiastiska kollegor berättar om sina erfarenheter med arbetsintegrerande sociala företag - ASF. Att få ett jobb ska inte behöva vara omöjligt.

Läs mer

Andra unga förmågebegränsade för etablering (AFFE)

Andra unga förmågebegränsade för etablering (AFFE) Syfte Andra unga förmågebegränsade för etablering (AFFE) Att på ett strukturerat sätt få reda på om ungdomar mellan 19 29 år med aktivitetsersättning samt ungdomar i samma ålderskategori som har nedsatt

Läs mer

Samordningsförbundet Norra Skaraborg

Samordningsförbundet Norra Skaraborg 2014 Samordningsförbundet Verksamhetsplan Finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet 2 Mål- och ramdokument Mål, syfte, principer och centrala begrepp för samordningsförbundet Övergripande mål Det

Läs mer

2009 06. Rekv nr: 503 140 Form: YRA. Kort och gott om Arbetsförmedlingen

2009 06. Rekv nr: 503 140 Form: YRA. Kort och gott om Arbetsförmedlingen 2009 06. Rekv nr: 503 140 Form: YRA Kort och gott om Arbetsförlingen Hitta varandra nu Med den här broschyren vill vi ge dig en översikt av Arbetsförlingens arbete. Vårt jobb är att så effektivt som möjligt

Läs mer

Stöd till start av näringsverksamhet

Stöd till start av näringsverksamhet Arbetsförmedlingens faktablad. Arbetssökande. 2014-09. Stöd till start av näringsverksamhet Du som är arbetssökande och har goda förutsättningar att starta en egen verksamhet kan i vissa fall få stöd och

Läs mer

Utvecklingsmyndighet Bolagsverket

Utvecklingsmyndighet Bolagsverket AD 340/2011 Utvecklingsmyndighet Bolagsverket N 2011/1368/ITP Företag och Företagande Rapport nr.1 Datum: 2011-09-14 Version: 1.0 Upprättad av: Monica Grahn AD 340/2011 Innehållsförteckning 1 Utvecklingsmyndigheternas

Läs mer

Affärsplan NyföretagarCentrum Jämtland

Affärsplan NyföretagarCentrum Jämtland Affärsplan NyföretagarCentrum Jämtland 2013 Innehållsförteckning 1. Bakgrund 2. Organisation 3. Vision 4. Affärsidé 5. Marknad och andra aktörer 6. Verksamhet 6.1 Kommuner 6.2 Rådgivare 6.3 Rådgivning

Läs mer

Överenskommelse. innovationsupphandling

Överenskommelse. innovationsupphandling Överenskommelse mellan Konkurrensverket och VINNOVA om innovationsupphandling 2014-05-27 1 (6) Inledning Konkurrensverket och VINNOVA har uppdrag och verksamhetsområden som är viktiga för innovationsupphandling.

Läs mer

Verksamhetsplan och budget för. Samordningsförbundet Härnösand/Timrå 2012-2014

Verksamhetsplan och budget för. Samordningsförbundet Härnösand/Timrå 2012-2014 Verksamhetsplan och budget för Samordningsförbundet Härnösand/Timrå 2012-2014 Detaljplan för verksamhetsåret 2012 och en översikt för perioden 2013-2014 Fastställd av Samordningsförbundets styrelse den

Läs mer

Hallands sommarlovsentreprenörer. Projektnamn. Projektidé. Bakgrund. Hallands sommarlovsentreprenörer

Hallands sommarlovsentreprenörer. Projektnamn. Projektidé. Bakgrund. Hallands sommarlovsentreprenörer Hallands sommarlovsentreprenörer Projektnamn Hallands sommarlovsentreprenörer Projektidé Att ta konceptet sommarlovsentreprenör till Halland och tillsammans med kommuner, lokala näringsidkare och föreningar

Läs mer

Uppdrag att utreda förutsättningarna för matchningsanställningar

Uppdrag att utreda förutsättningarna för matchningsanställningar Arbetsmarknadsdepartementet Bilaga till regeringskansli beslut Arbetsmarknadsenheten Uppdrag att utreda förutsättningarna för matchningsanställningar Övergripande om uppdraget En utredare ska utreda förutsättningarna

Läs mer

Kommungemensam plattform för att främja nyanländas inträde på arbetsmarknaden

Kommungemensam plattform för att främja nyanländas inträde på arbetsmarknaden Kommungemensam plattform för att främja nyanländas inträde på arbetsmarknaden Inledning Göteborgsregionens kommuner har de senaste åren tagit emot omkring 1200-1500 flyktingar och anhöriga till flyktingar

Läs mer

Ansökan om projektmedel från Samordningsförbundet; Vägknuten 2

Ansökan om projektmedel från Samordningsförbundet; Vägknuten 2 Ansökan om projektmedel från Samordningsförbundet; Vägknuten 2 Ansökan Lokala samverkansgruppen i området Högsby, Mönsterås och Oskarshamn ansöker om projektmedel för gemensam verksamhet under tiden 1

Läs mer

Vad är Entrepreneur Sthlm? Varför?

Vad är Entrepreneur Sthlm? Varför? Vad är Entrepreneur Sthlm? Entrepreneur Sthlm är ett gemensamt initiativ av Länsstyrelsen i Stockholms län, ALMI Företagspartner Stockholm, Innovationsbron och Stockholm Business Region Development. Satsningen

Läs mer

Fyra projekt. Tillsammans ska vi minska utanförskapet i Köping Arboga Kungsör

Fyra projekt. Tillsammans ska vi minska utanförskapet i Köping Arboga Kungsör Fyra projekt Tillsammans ska vi minska utanförskapet i Köping Arboga Kungsör Samordningsförbundet Västra Mälardalen står bakom dessa fyra projekt som utgår från de lokala behoven i KAK. Tillsammans ska

Läs mer

Internationell strategi. för Gävle kommun

Internationell strategi. för Gävle kommun Internationell strategi för Gävle kommun Innehåll Inledning Sammanfattning... 4 Syfte med det internationella arbetet... 5 Internationell strategi För invånare, företag och Gävle kommunkoncern Foto: Mostprotos.com

Läs mer

Affärsplan NyföretagarCentrum Jämtland

Affärsplan NyföretagarCentrum Jämtland Affärsplan NyföretagarCentrum Jämtland 2014 Innehållsförteckning 1. Bakgrund 2. Organisation 3. Vision 4. Affärsidé 5. Marknad och andra aktörer 6. Verksamhet 6.1 Kommuner 6.2 Rådgivare 6.3 Rådgivning

Läs mer

ATT UTARBETA EN LOKAL ÖVERENSKOMMELSE

ATT UTARBETA EN LOKAL ÖVERENSKOMMELSE 2015-04-27 A2015/xx Delegationen för unga till arbete A 2014:06 Preliminär version ATT UTARBETA EN LOKAL ÖVERENSKOMMELSE Kriterier och stöd för arbetet med lokala överenskommelser mellan kommuner och Arbetsförmedlingar

Läs mer

Övergångslösning för sociala företag och individstöd för personer i sociala företag

Övergångslösning för sociala företag och individstöd för personer i sociala företag ANSÖKAN Datum: 2014-11-25 Övergångslösning för sociala företag och individstöd för personer i sociala företag Projektägare: Verksamhetsområde AMA Arbetsmarknad, Västerås Stad Projektledare: Smajo Murguz

Läs mer

Policy för socialt företagande i Falkenberg. KS 2014-345

Policy för socialt företagande i Falkenberg. KS 2014-345 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2014-11-18 358 Policy för socialt företagande i Falkenberg. KS 2014-345 KS, KF Beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen

Läs mer

Jobb- och utvecklingsgarantin

Jobb- och utvecklingsgarantin Arbetsförmedlingen faktablad. Arbetsgivare, 2015-04. Lättläst svenska Jobb- och utvecklingsgarantin Du kan få ersättning om du tar emot personer som är med i jobb- och utvecklingsgarantin när du erbjuder

Läs mer

Revisionen i finansiella samordningsförbund. seminarium 2014 01 14

Revisionen i finansiella samordningsförbund. seminarium 2014 01 14 Revisionen i finansiella samordningsförbund seminarium 2014 01 14 Så här är det tänkt Varje förbundsmedlem ska utse en revisor. För Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen utser Försäkringskassan en gemensam

Läs mer

att godkänna samarbetsavtal mellan NyföretagarCentrum Uppsala och Uppsala kommun enligt bilaga.

att godkänna samarbetsavtal mellan NyföretagarCentrum Uppsala och Uppsala kommun enligt bilaga. KS 17 26 nov 2014 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Ingeberg Lars Linder Cecilia Datum 2014-10-29 Diarienummer KSN-2014-1136 Kommunstyrelsen Nyföretagarcentrum-samarbetsavtal Förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Stockholm

Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Stockholm Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Stockholm SERUS Ek. För. 19-20 februari 2007 Analys s. 25: Svagheter i stödsystem och finansiering Ytterligare en aspekt som betonades är att kvinnor

Läs mer

Resultat från uppföljning i Västra Götaland 2010

Resultat från uppföljning i Västra Götaland 2010 Berit Björnered Resursperson för uppföljning Västra Götaland 2011-01-17 1 (7) Resultat från uppföljning i Västra Götaland 2010 Uppföljningssystemet DIS Deltagare i samverkan. DIS är ett uppföljningssystem

Läs mer

Kommittédirektiv. Framtidens stöd till konsumenter. Dir. 2011:38. Beslut vid regeringssammanträde den 5 maj 2011

Kommittédirektiv. Framtidens stöd till konsumenter. Dir. 2011:38. Beslut vid regeringssammanträde den 5 maj 2011 Kommittédirektiv Framtidens stöd till konsumenter Dir. 2011:38 Beslut vid regeringssammanträde den 5 maj 2011 Sammanfattning En särskild utredare ska se över det befintliga stödet till konsumenter i form

Läs mer

Avsiktsförklaring om ett förstärkt mottagande av asylsökande och nyanlända i Älvdalens kommun

Avsiktsförklaring om ett förstärkt mottagande av asylsökande och nyanlända i Älvdalens kommun 1 (7) KOMMUNSTYRELSEN Stefan Linde Kommundirektör tel: 0251-312 01 fax: 0251-312 09 e-post: stefan.linde@alvdalen.se Avsiktsförklaring om ett förstärkt mottagande av asylsökande och nyanlända i Älvdalens

Läs mer

Vägledning för kanalstrategi

Vägledning för kanalstrategi Vägledning Version 1.0 2010-09-28 Vägledning för kanalstrategi Vad vill E-delegationen uppnå med vägledningen? Mål: att bidra till att offentlig förvaltning levererar service till privatpersoner och företag

Läs mer

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH Regeringens innovationsstrategi Delmål: Använda potentialen i social innovation och samhällsentreprenörskap för att bidra till att möta samhällsutmaningar. 1 Regeringens innovationsstrategi Det handlar

Läs mer

Tack för det brev, från Handikappförbunden, som genom dig förmedlats till mig. Vi hade senast brevkontakt i juli i år.

Tack för det brev, från Handikappförbunden, som genom dig förmedlats till mig. Vi hade senast brevkontakt i juli i år. Bästa Ingrid, Tack för det brev, från Handikappförbunden, som genom dig förmedlats till mig. Vi hade senast brevkontakt i juli i år. I mitt senaste brev redogjorde jag för min grundläggande syn, att funktionsnedsatta

Läs mer

Insteget. Projektansökan till Samordningsförbundet i Umeå. Deltagande parter bakom projektet

Insteget. Projektansökan till Samordningsförbundet i Umeå. Deltagande parter bakom projektet 2011-03-01 Insteget Projektansökan till Samordningsförbundet i Umeå Deltagande parter bakom projektet Umeå kommun, VIVA Resurs och Socialtjänsten Arbetsförmedlingen INSTEGET Ett metodprojekt mellan Arbetsförmedlingen

Läs mer

Utvärdering Unga Kvinnor. Delrapport 2010-10-08 KAREN ASK

Utvärdering Unga Kvinnor. Delrapport 2010-10-08 KAREN ASK Utvärdering Unga Kvinnor Delrapport 2010-10-08 KAREN ASK Inledning Om utvärderingen Utvärderingen av Unga Kvinnor genomförs vid Centrum för tillämpad arbetslivsforskning (CTA), Malmö högskola. Karen Ask,

Läs mer

Från Socialbidrag till arbete (SOU 2007:2). Slutbetänkande av utredningen Från Socialbidrag till arbete (S 2005:01)

Från Socialbidrag till arbete (SOU 2007:2). Slutbetänkande av utredningen Från Socialbidrag till arbete (S 2005:01) 2007-05-16 Dnr 013-2007-695 Ert dnr S2007/762/ST Socialdepartementet Enheten för sociala tjänster 103 33 Stockholm Från Socialbidrag till arbete (SOU 2007:2). Slutbetänkande av utredningen Från Socialbidrag

Läs mer

Svar på remiss angående förslag till Program för utveckling av Göteborgs Stads medborgarservice

Svar på remiss angående förslag till Program för utveckling av Göteborgs Stads medborgarservice Tjänsteutlåtande Utfärdat: 2011-02-23 Diarienummer: N137-0095/11 Utvecklingsavdelning Astrid Tunås Telefon: 366 20 08 E-post:astrid.tunas @vastra.goteborg.se Svar på remiss angående förslag till Program

Läs mer

Ansökan till Lunds Samordningsförbund om medel för förlängt projekt för 0-placerade inom Lunds kommun

Ansökan till Lunds Samordningsförbund om medel för förlängt projekt för 0-placerade inom Lunds kommun 1/5 Ansökan till Lunds Samordningsförbund om medel för förlängt projekt för 0-placerade inom Lunds kommun Ansökta medel: 1 096 000 /år Projekttid: september 2013 augusti 2014 1. Utgångspunkter Kraft har

Läs mer

Europeiska socialfonden 2014-2020 - avstamp i Europa 2020-strategin

Europeiska socialfonden 2014-2020 - avstamp i Europa 2020-strategin Förslag till Europeiska socialfonden 2014-2020 - avstamp i Europa 2020-strategin Utvärdering av förra programperioden Goda resultat på deltagarnivå - Långt fler deltagare än programmålen Mindre goda resultat

Läs mer

Framgångsfaktorer för samverkan

Framgångsfaktorer för samverkan Framgångsfaktorer för samverkan Helhetssyn på patienters och klienters behov som utgångspunkt för samverkan. Kompetens att arbeta och kommunicera över professionella och organisatoriska gränser ( samverkanskompetens

Läs mer

Socialdepartementet. 103 33 Stockholm

Socialdepartementet. 103 33 Stockholm SVAR PÅ REGERINGSUPPDRAG 1 (6) Socialdepartementet 103 33 Stockholm Delrapport för; Uppdrag om kunskapsutveckling och samverkan på sysselsättningsområdet kring personer med psykisk ohälsa KUR-projektet

Läs mer

Öppna jämförelser i socialtjänsten. Handlingsplan för ekonomiskt bistånd 2010 2014

Öppna jämförelser i socialtjänsten. Handlingsplan för ekonomiskt bistånd 2010 2014 Öppna jämförelser i socialtjänsten Handlingsplan för ekonomiskt bistånd 2010 2014 Innehåll Bakgrund 3 Syfte och mål 3 Avgränsningar 3 Målgrupper 3 Nuläge 4 Tillgång till data 4 Indikatorer och mått 4 Insamling,

Läs mer

Vad händer om jag blir sjuk?

Vad händer om jag blir sjuk? Vad händer om jag blir sjuk? En informationsbroschyr till alla medarbetare i Vilhelmina kommun Vad är rehabilitering? Ordet rehabilitering betyder att åter göra duglig. Rehabilitering är ett samlingsnamn

Läs mer

Redovisning för projektår II Ansökan för projektår III av III

Redovisning för projektår II Ansökan för projektår III av III Stegen In i Arbetslivet Steg 1Rapportering projektår 1 och ansökan för projektår 2 Trevlig inledning Stegen...problemen...möjligheterna...visionen Jag har väldigt svårt för grupper Redovisning för projektår

Läs mer

För ökat och utvecklat idéburet företagande

För ökat och utvecklat idéburet företagande PROGRAM För ökat och utvecklat idéburet företagande Detta utgör ett gemensamt program för idéburet företagande innehållande förslag på politiska förändringar som skulle kunna bidra till idéburet företagandes

Läs mer

Affärsplan NyföretagarCentrum Jämtland

Affärsplan NyföretagarCentrum Jämtland Affärsplan NyföretagarCentrum Jämtland 2015 Innehållsförteckning 1. Bakgrund 2. Organisation 3. Vision 4. Affärsidé 5. Marknad och andra aktörer 6. Verksamhet 6.1 Kommuner 6.2 Rådgivare 6.3 Rådgivning

Läs mer

Positionspapper om utbildning i svenska för nyanlända vuxna

Positionspapper om utbildning i svenska för nyanlända vuxna POSITIONSPAPPER 2013-01-18 Vårt dnr: 1 (6) Positionspapper om utbildning i svenska för nyanlända vuxna Förord Detta är ett positionspapper om utbildning i svenska för nyanlända vuxna. Det omfattar både

Läs mer

Remiss av SOU 2013:80 Ett minskat och förenklat uppgiftslämnande för företagen

Remiss av SOU 2013:80 Ett minskat och förenklat uppgiftslämnande för företagen 1(6) Näringsdepartementet Remiss av SOU 2013:80 Ett minskat och förenklat uppgiftslämnande för företagen har erhållit rubricerade remiss för yttrande och lämnar här följande synpunkter. Sammanfattning

Läs mer

IT-strategi-Danderyds kommun 2010-2014

IT-strategi-Danderyds kommun 2010-2014 IT-strategi-Danderyds kommun 2010-2014 Beslutsinstans: Kommunfullmäktige Beslutsdatum: 2010-09-27 Giltighetstid: 2010-09-27 t o m 2014-12-31 Ansvarig nämnd: Kommunstyrelsen Diarienummer: KS 2010/0095 IT-strategi

Läs mer

Rationaliseringar inom Försäkringskassan

Rationaliseringar inom Försäkringskassan Försäkringskassan Klara V. Kyrkogatan 11 111 21 Stockholm Rationaliseringar inom Försäkringskassan Bakgrund Strömsunds kommun har tagit del av Försäkringskassans förslag till åtgärder med hänsyn till föreslagen

Läs mer

Hur ser ojämlikheten i hälsa ut i Västra Götaland?

Hur ser ojämlikheten i hälsa ut i Västra Götaland? Hur ser ojämlikheten i hälsa ut i Västra Götaland? Varje år dör 1.600 personer i förtid på grund av ojämlikheter i hälsa. Detta medför ett produktionsbortfall motsvarande 2,2 miljarder kronor en förlust

Läs mer

Samordning för arbetsåtergång Kartläggning och Screeningprogram samt individuell anpassning av åtgärder för arbetsåtergång

Samordning för arbetsåtergång Kartläggning och Screeningprogram samt individuell anpassning av åtgärder för arbetsåtergång PROJEKTANSÖKAN Datum: Rev. 2011-08-11 dnr: 2011/11-SFV Projektbenämning Projektledare Projektägare Samordning för arbetsåtergång Kartläggning och Screeningprogram samt individuell anpassning av åtgärder

Läs mer

Beredningen för integritetsfrågor

Beredningen för integritetsfrågor Beredningen för integritetsfrågor Lie Lindström Handläggare 040-675 38 32 Lie.Lindstrom@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2013-08-28 Dnr 1201732 1 (5) Beredningen för integritetsfrågor Patientens direktåtkomst

Läs mer

Anvisning till blanketten Förberedande stöd inom Lokalt ledd utveckling ansökan om stöd för att ta fram en utvecklingsstrategi

Anvisning till blanketten Förberedande stöd inom Lokalt ledd utveckling ansökan om stöd för att ta fram en utvecklingsstrategi Anvisning till blanketten Förberedande stöd inom Lokalt ledd utveckling ansökan om stöd för att ta fram en utvecklingsstrategi Vem ska använda blanketten? Den här blanketten använder du för att söka förberedande

Läs mer

Verksamhetsberättelse Social Rehab 2011

Verksamhetsberättelse Social Rehab 2011 Verksamhetsberättelse Social Rehab 2011 Fastställd av socialnämnden 2012-03-21, 58 SOCIAL REHAB VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2011 Personal Personalen på Social Rehab består av 2,0 tjänst arbetsterapeut. Arbetsuppgifter

Läs mer

Bilaga 3. Sammanställning av myndigheternas undersökningar. Bilaga 3 till RAPPORT 2012:13 1 (14)

Bilaga 3. Sammanställning av myndigheternas undersökningar. Bilaga 3 till RAPPORT 2012:13 1 (14) Bilaga 3 till RAPPORT 2012:13 1 (14) Sammanställning av myndigheternas undersökningar Bilaga 3. 1) Kön Innehåller bland annat frågor om erfarenheter/upplevelser av besök på servicekontor: och 2) Ålder

Läs mer

AVTAL/UPPDRAGSBESKRIVNING Uppdragsgivare Datum Diarienr Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörn

AVTAL/UPPDRAGSBESKRIVNING Uppdragsgivare Datum Diarienr Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörn 1 AVTAL/UPPDRAGSBESKRIVNING Uppdragsgivare Datum Diarienr Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörn Mottagare Lokala Ledningsgruppen i Stenungsund PROJEKTETS NAMN: Stenungsunds Teamet Insatser

Läs mer

Förstudien i Heby kommun sträcker sig från 1 oktober tom 31 dec 2014, finansiering 70% av Annci Åkerbloms lön.

Förstudien i Heby kommun sträcker sig från 1 oktober tom 31 dec 2014, finansiering 70% av Annci Åkerbloms lön. Redovisning förstudie Komhall Heby kommun Bakgrund till förstudien: I förstudiens kartläggning i att identifiera åtgärder/ insatser för att minska utanförskap från arbetsmarknad har komhall flera gånger

Läs mer

Verksamhet/insatser 2007-2008

Verksamhet/insatser 2007-2008 Samordningsförbundet Norra Bohuslän Beredningsgruppen i samarbete med ansvarig tjänsteman Verksamhet/insatser 2007-2008 En förutsättning för att lyckas med rehabilitering i samverkan är att det är individens

Läs mer

2011:4. Delrapport Praktiksamordningen i Valdemarsvik nov 2011

2011:4. Delrapport Praktiksamordningen i Valdemarsvik nov 2011 2011:4 Delrapport Praktiksamordningen i Valdemarsvik nov 2011 Bakgrund Praktiksamordningen i Valdemarsvik startade under år 2009. P.g.a. rekryteringsproblem kom arbetet igång på allvar först under våren

Läs mer

TILLVÄXTPROGRAM FYRBODAL HANDLEDNING/DISKUSSIONSUNDERLAG

TILLVÄXTPROGRAM FYRBODAL HANDLEDNING/DISKUSSIONSUNDERLAG 20110909 TILLVÄXTPROGRAM FYRBODAL HANDLEDNING/DISKUSSIONSUNDERLAG Tillväxtprogram Fyrbodal Prioriterade programområden Projekt Förstudier Verksamheter t med programområdenas prioriteringar och insatser

Läs mer

Lagrådsremiss: Värdigt liv i äldreomsorgen

Lagrådsremiss: Värdigt liv i äldreomsorgen Sida 1 av 5 PRESSMEDDELANDE 21 januari 2010 Socialdepartementet Lagrådsremiss: Värdigt liv i äldreomsorgen med mera. - Regeringen har idag beslutat om en lagrådsremiss - Värdigt liv i äldreomsorgen. En

Läs mer

FORTSÄTTNINGSANSÖKAN TILL SAMORDNINGSFÖRBUNDET LEKEBERG OCH ÖREBRO. Activa är utförare av insatsen och Örebro Kommun köper insatsen.

FORTSÄTTNINGSANSÖKAN TILL SAMORDNINGSFÖRBUNDET LEKEBERG OCH ÖREBRO. Activa är utförare av insatsen och Örebro Kommun köper insatsen. FORTSÄTTNINGSANSÖKAN TILL SAMORDNINGSFÖRBUNDET LEKEBERG OCH ÖREBRO Projektbenämning: Projekt för unga vuxna 19-29 år med aktivitetsersättning. Ansökande organisationer: Försäkringskassan och Örebro Kommun

Läs mer

Underlag för delårsredovisning/årsredovisning samt slutrapport för insatser finansierade av Mjölby-Ödeshög-Boxholms samordningsförbund

Underlag för delårsredovisning/årsredovisning samt slutrapport för insatser finansierade av Mjölby-Ödeshög-Boxholms samordningsförbund 1 (7) Underlag för delårsredovisning/årsredovisning samt slutrapport för insatser finansierade av Mjölby-Ödeshög-Boxholms samordningsförbund Detta underlag utgör utgångspunkt för delårsredovisning/årsredovisning

Läs mer

Gör arbetsintegrerade företag en skillnad? En studie av den långsiktiga effekten av att vara anställd i ett arbetsintegrerande socialt företag.

Gör arbetsintegrerade företag en skillnad? En studie av den långsiktiga effekten av att vara anställd i ett arbetsintegrerande socialt företag. Gör arbetsintegrerade företag en skillnad? En studie av den långsiktiga effekten av att vara anställd i ett arbetsintegrerande socialt företag. Förord En av de vanligaste frågorna när någon lär känna företeelsen

Läs mer

Avtal avseende innovationsvänligt upphandlade arbetsmarknadsinsatser, dnr UAN-2012-0409

Avtal avseende innovationsvänligt upphandlade arbetsmarknadsinsatser, dnr UAN-2012-0409 ARBETSMARKNADSFÖRVALTNINGEN Handläggare Datum Diarienummer Tuomo Niemelä 2015-04-23 AMN-2015-0233 Arbetsmarknadsnämnden Avtal avseende innovationsvänligt upphandlade arbetsmarknadsinsatser, dnr UAN-2012-0409

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2013 Visit Värmdö Ideell Förening

Verksamhetsberättelse 2013 Visit Värmdö Ideell Förening Inledning Verksamhetsberättelse 2013 Visit Värmdö Ideell Förening Visit Värmdö Ideell Förening är näringslivets och föreningslivets organisation inom besöksnäringen. Tillsammans med Värmdö kommun bildar

Läs mer

Slutrapport Herbert Felix Växthus

Slutrapport Herbert Felix Växthus Slutrapport Herbert Felix Växthus Slutrapport Herbert Felix Växthus Herbert Felixinstitutet startade den 1 juli 29 projektet Herbert Felix växthus. Projektet byggde på att etablera ett växthus innehållande

Läs mer

SFI som matchningsverktyg

SFI som matchningsverktyg Region Värmland Britta Zetterlund-Johansson SFI som matchningsverktyg Region Värmland, Länsstyrelsen Värmland, Arbetsförmedlingen och länets kommuner startar upp ett stort projekt för att underlätta för

Läs mer

Avsiktsförklaring för finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet för Samordningsförbundet Vänersborg och Mellerud

Avsiktsförklaring för finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet för Samordningsförbundet Vänersborg och Mellerud 1 BIL 2 Avsiktsförklaring för finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet för Samordningsförbundet Vänersborg och Mellerud Förslag till beslut Beredningsgruppen beslutar ställa sig bakom denna promemoria

Läs mer

Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete

Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete Åsa Johansson, utredare/ nämndsekreterare Tfn: 0345-18236 E-post: asa.johansson@hylte.se Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete Kommunfullmäktige 2014-06-18 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Syfte...

Läs mer

SAMORDNINGSFÖRBUNDET GÖTEBORG NORDOST. Detaljbudget 2013. Samordningsförbundet Göteborg Nordost

SAMORDNINGSFÖRBUNDET GÖTEBORG NORDOST. Detaljbudget 2013. Samordningsförbundet Göteborg Nordost Samordningsförbundet Göteborg Nordost Detaljbudget SAMORDNINGSFÖRBUNDET GÖTEBORG NORDOST Följande dokument beskriver det stöd till samordnade aktiviteter som förbundet budgeterar under. Dokumentet utgör

Läs mer

Slutrapport Främja kvinnors företagande i Västra Götaland 2011-2014

Slutrapport Främja kvinnors företagande i Västra Götaland 2011-2014 Slutrapport Främja kvinnors företagande i Västra Götaland 2011-2014 Marie Sjövall Västra Götalandsregionen 1. Affärs- och innovationsutvecklingsinsatser Inriktning på insatserna utifrån regionala behov

Läs mer

Beslut om Ägardirektiv för ALMI Företagspartner Östergötland AB

Beslut om Ägardirektiv för ALMI Företagspartner Östergötland AB BESLUTSUNDERLAG 1/2 Kompetensförsörjning och företagande Malin Thunborg 2015-07-06 Dnr: RUN 2015-257 Beslut om Ägardirektiv för ALMI Företagspartner Östergötland AB Region Östergötland och den nationella

Läs mer

STÄRKTA INSATSER FÖR FLER I ARBETE. Den nya majoritetens jobbpolitik för Linköping 2015-2018.

STÄRKTA INSATSER FÖR FLER I ARBETE. Den nya majoritetens jobbpolitik för Linköping 2015-2018. STÄRKTA INSATSER FÖR FLER I ARBETE Den nya majoritetens jobbpolitik för Linköping 2015-2018. 2 Linköping är en stad med goda förutsättningar för utveckling och framsteg, där möjligheten att få arbete är

Läs mer

Ansökan från Uppsala Social Ekonomi om projektbidrag

Ansökan från Uppsala Social Ekonomi om projektbidrag KONTORET FÖR BARN, UNGDOM OCH ARBETSMARKNAD Handläggare Ulf Lundström Datum 2013-08-22 Diarienummer UAN-2013-0368.5 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Ansökan från Uppsala Social Ekonomi om projektbidrag

Läs mer

2006-11-16. Samordningsförbundet Göteborg Centrum Verksamhetsplan med budget 2007-2009

2006-11-16. Samordningsförbundet Göteborg Centrum Verksamhetsplan med budget 2007-2009 1 Samordningsförbundet Göteborg Centrum Verksamhetsplan med budget 2007-2009 1 2 Verksamhetsplan - budget Samordningsförbundet Göteborg Centrum 2007 2009 Övergripande mål Förbundets ändamål är att inom

Läs mer

Deltagare i samverkan

Deltagare i samverkan SAMORDNINGSFÖRBUNDET VÄNERSBORG/MELLERUD Deltagare i samverkan uppföljning med stöd av Excel 27 Förord I detta dokument sammanställs statistik kring deltagare i samverkan. Dokumentet är en bilaga till

Läs mer

Europeiska socialfonden

Europeiska socialfonden Sid 1 (5) Beslutsdatum 2008-02-26 Europeiska socialfonden stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling Utlysning av projektmedel i Småland och Öarna Namn på utlysning: Genomförande

Läs mer

Projektbeskrivning. Projektets namn. Sammanfattande projektbeskrivning. Bakgrundsbeskrivning. Lokala servicepunkter på skånska landsbygden

Projektbeskrivning. Projektets namn. Sammanfattande projektbeskrivning. Bakgrundsbeskrivning. Lokala servicepunkter på skånska landsbygden Projektbeskrivning Projektets namn Lokala servicepunkter på skånska landsbygden Sammanfattande projektbeskrivning Syftet med projektet är att genom innovativa metoder och samverkansformer mellan ideell,

Läs mer

* Skatteverket. Skatteverkets Kanalstrategi

* Skatteverket. Skatteverkets Kanalstrategi * Skatteverket Skatteverkets Kanalstrategi Framtagen av Charlotte Rylander 2010 * Skatteverket 2(8) Kanalstrategi 1 INLEDNING Skatteverkets långsiktiga mål är att medborgare och företag har förtroende

Läs mer

UNGDOMSLOTSAR TILL PSYKIATRI

UNGDOMSLOTSAR TILL PSYKIATRI Förslag om UNGDOMSLOTSAR TILL PSYKIATRI Projekt för utvecklad samverkan kring unga vuxna med allvarlig psykisk ohälsa i Göteborg 2015-02-10 2015-02-06 Styrgruppen för projektet Ordförande Lena Säljö, Göteborgs

Läs mer

Verksamt.se i samspel med Sveriges kommuner

Verksamt.se i samspel med Sveriges kommuner Projektbeskrivning Verksamt.se i samspel med Sveriges kommuner Forskningsgruppen VITS vid Linköpings universitet inbjuder på uppdrag av Tillväxtverket, Bolagsverket, Skatteverket och Sveriges Kommuner

Läs mer

nriktningsmål sociala insatser för vuxna

nriktningsmål sociala insatser för vuxna I nriktningsmål sociala insatser för vuxna Antagna av kommunfullmäktige 2003-05-26, 123 Ersätter Inriktningsmål för individ- och familjeomsorg antagna av Kommunfullmäktige 1996-11-25 i de delar som avser

Läs mer

Policy för den sociala ekonomin och socialt företagande i Timrå kommun

Policy för den sociala ekonomin och socialt företagande i Timrå kommun FÖRFATTNINGSSAMLING Nr KS 12 1 (5) Policy för den sociala ekonomin och socialt företagande i Timrå kommun Fastställd av kommunstyrelsen 2015-05-26, 129 Denna policy anger Timrå kommuns förhållningssätt

Läs mer

RAMAVTAL FÖR FAMILJECENTRAL MELLAN REGION SKÅNE OCH SKÅNES KOMMUNER

RAMAVTAL FÖR FAMILJECENTRAL MELLAN REGION SKÅNE OCH SKÅNES KOMMUNER 1 (5) RAMAVTAL FÖR FAMILJECENTRAL MELLAN REGION SKÅNE OCH SKÅNES KOMMUNER 1 Parter och XX kommun. 2 Avtalstid Avtalet gäller fr.o.m. 2008-xx-xx tills vidare med möjlighet för part att skriftligt säga upp

Läs mer

Europeiska socialfonden 2014 2020

Europeiska socialfonden 2014 2020 Europeiska socialfonden 2014 2020 Europeiska socialfonden har finansierat projekt i Sverige sedan 1995 och myndigheten Svenska ESFrådet har ansvarat för Socialfondens svenska program sedan år 2000. Hittills

Läs mer

ANSÖKAN OM STATSBIDRAG FÖR FÖRSÖKSVERKSAMHET MED MENINGSFULL SYSSELSÄTTNING FÖR PERSONER MED PSYKISK FUNKTIONSNEDSÄTTNING 2013.

ANSÖKAN OM STATSBIDRAG FÖR FÖRSÖKSVERKSAMHET MED MENINGSFULL SYSSELSÄTTNING FÖR PERSONER MED PSYKISK FUNKTIONSNEDSÄTTNING 2013. SALA1000, v 1.0, 2010-08-26 1 (5) Vård och omsorgsförvaltningen Arbetsmarknadsenheten, IFA Diarienummer 59117/2012 ANSÖKAN OM STATSBIDRAG FÖR FÖRSÖKSVERKSAMHET MED MENINGSFULL SYSSELSÄTTNING FÖR PERSONER

Läs mer

Jobbtorg Strängnäs. Jobbtorgets uppdrag ska omfatta

Jobbtorg Strängnäs. Jobbtorgets uppdrag ska omfatta Jobbtorg Strängnäs Jobbtorg Strängnäs är en satsning på ett integrerat samarbete mellan arbetsmarknadsåtgärder, ekonomiskt bistånd och arbetsförmedlingen. Ett nära samarbete ska också finnas med gymnasieutbildning,

Läs mer

Möjligheten att etablera en återkommande, internationell konferens med fokus på social hållbarhet

Möjligheten att etablera en återkommande, internationell konferens med fokus på social hållbarhet Möjligheten att etablera en återkommande, internationell konferens med fokus på Upprättad Datum: Version: Ansvarig: Förvaltning: Enhet: 2014-11-04 1.0 Marie Holmberg Stadskontoret Näringslivsavdelningen

Läs mer

Arbete och försörjning

Arbete och försörjning KOMMUNLEDNINGSKONTORET Verksamhetsstyrning Karlstad 2015-03-10 Lina Helgerud, lina.helgerud@karlstad.se Marie Landegård, marie.landegard@karlstad.se Arbete och försörjning Tematisk månadsrapport av indikatorer

Läs mer

Socialt företag en väg till egen försörjning

Socialt företag en väg till egen försörjning VÄSTERÅS STAD AMA arbetsm arknad Socialt företag en väg till egen försörjning Reidun Andersson & Sm ajo Murguz Socialt företagande En väg till arbetsmarknaden Tillväxtverkets definition av ett arbetsintegrerade

Läs mer

Stöd för att anställa kompetensen

Stöd för att anställa kompetensen Stöd för att anställa kompetensen Många utrikes födda har en kompetens som är direkt användbar på arbetsmarknaden. Ändå kan det behövas stöd för att underlätta anställningen. Nedan finns en översikt över

Läs mer

Internationell strategi Sävsjö Kommun

Internationell strategi Sävsjö Kommun Internationell strategi Sävsjö Kommun riktlinjer för det internationella perspektivet kopplat till Utvecklingsstrategin(Usen) Antagen av kf 2013-12-16 Bakgrund En ökad internationalisering, Sveriges medlemskap

Läs mer

Verksamhetsutveckling med IT som stöd

Verksamhetsutveckling med IT som stöd Verksamhetsutveckling med IT som stöd kortversion av KARLSTADS KOMMUNs it-policy 1 WWW Kommunfullmäktige har tagit beslut om Karlstads kommuns it-policy Verksamhetsutveckling med it som stöd. Den ska vara

Läs mer

Fotograf Bengt Ekberg. Strategi för Värmdö kommuns internationella arbete. Antagen av kommunfullmäktige 2009-03-04 51

Fotograf Bengt Ekberg. Strategi för Värmdö kommuns internationella arbete. Antagen av kommunfullmäktige 2009-03-04 51 Fotograf Bengt Ekberg Strategi för Värmdö kommuns internationella arbete Antagen av kommunfullmäktige 2009-03-04 51 Övergripande plattform Värmdö kommuns internationella arbete ska vara förankrat i den

Läs mer

Ett minskat och förenklat uppgiftslämnande (SOU 2013:80)

Ett minskat och förenklat uppgiftslämnande (SOU 2013:80) YTTRANDE 2014-03-12 N Fi2009:01/2014/1 E-delegationen N Fi 2009:01 Näringsdepartementet 103 33 Stockholm Ett minskat och förenklat uppgiftslämnande (SOU 2013:80) Sammanfattning: E-delegationen anser att

Läs mer

Europeiska socialfonden

Europeiska socialfonden Sid 1 (5) Beslutsdatum 2008-02-22 Europeiska socialfonden stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling Utlysning av projektmedel i Sydsverige Namn på utlysning: Genomförande

Läs mer