Kommunfullmäktige i Karlstad ger förvaltningarna uppdrag att arbeta med arbetsmarknadspolitiken genom den strategiska planen.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kommunfullmäktige i Karlstad ger förvaltningarna uppdrag att arbeta med arbetsmarknadspolitiken genom den strategiska planen."

Transkript

1 Fördjupad analys inom försörjningsstöd/arbetsmarknadsinsatser ASN Dnr Dpl 10 Ansvarsområdet arbetsmarknadspolitik Sveriges regering och staten, genom bland annat arbetsförmedlingen (af), ansvarar för landets arbetsmarknadspolitik. Arbetsmarknadspolitiken innehåller ett flertal politiska ansvarsområden såsom ekonomi- näringslivs- utbildnings- och socialpolitik. Arbetsmarknadsdepartementet uppdrar åt arbetsförmedlingen att genomföra uppdraget som beskrivs årligen i regleringsbrevet som grundar sig i regeringens budgetproposition. Arbetsförmedlingen samverkar med nationella, regionala och lokala aktörer för att kunna verkställa uppdraget som beskrivits i regleringsbrevet. Kommunerna i Sverige tar ett stort ansvar för landets arbetsmarknadspolitik, så gör också Karlstad kommun. Det är flera förvaltningar som arbetar med olika delar inom den svenska arbetsmarknadspolitiken. Kommunfullmäktige i Karlstad ger förvaltningarna uppdrag att arbeta med arbetsmarknadspolitiken genom den strategiska planen. Arbetsmarknads- och socialförvaltningen har flera mål att arbeta med som beskrivs i den strategiska planen som grundar sig i landets arbetsmarknadspolitik. Ett åtagande är att utveckla metoder tillsammans med samhällsaktörer för att motverka långtidsarbetslöshet. Ytterligare ett åtagande är att anställa, i samarbete med arbetsförmedlingen, under minst ett år 100 personer som idag står långt från arbetsmarknaden. För avdelningen Integration Försörjning och Arbete (Ifa) är landets arbetsmarknadspolitik en viktig grund. Den ger verksamheten förutsättningar att samverka externt och internt för att underlätta för personer som är arbetslösa att finna vägar in till ett arbete. Jobbcenter arbetar med olika verktyg för att stödja och hjälpa personer som är arbetslösa till ett arbete eller praktik. Uppdragen till Jobbcenter kommer från arbetsförmedlingen eller enheten som arbetar med försörjningsstöd. Dessa uppdrag skiljer sig åt. Praktik Uppdragen som arbetsförmedlingen ger Jobbcenter är beskrivna i avtal. Jobbcenter arbetar med två avtal, ett avtal i Sysselsättningsfasen (Fas 3) och ett för unga i ungdomsgaratin (UGA). I dessa avtal regleras vad Jobbcenter ska arbeta med. Arbetsförmedlingen arbetar alltid i första hand med andra aktörer än kommunerna när det gäller praktik och jobbsökaraktiviteter. Kommunerna kommer i andra hand och tar vid när de andra inte har mer att erbjuda. Jobbcenter arbetar tillsammans med handläggare som arbetar med försörjningsstöd för personer som är arbetslösa. Uppdraget är att förbereda de arbetslösa till att vara redo för att vara inskriven och delta i arbetsförmedlingen olika program. Socialtjänstlagen har under året skrivits om när det gäller praktikinsatser. Det innebär att kommunen kan ställa krav på brukaren att medverka i förberedelser för att komma rustad, att personen står till arbetsmarknaden förfogande, när han/hon kommer till arbetsförmedlingen. Den som har praktik med försörjningsstöd får ersättning som motsvarar riksnorm. Jobbcenter samverkar med kommunens förvaltningar och bolag. Vård och omsorgsförvaltningen, Barn och utbildningsförvaltningen, Teknik och fastighetsförvaltningen, inom Ifa Solaenheten och Karlstad energi har flertalet av praktkanter.

2 Hitintills har 900 olika praktikaktiviteter genomförts under Dessa praktikaktiviteter kommer via arbetsförmedlingen och kommunens försörjningsstöd. Idag finns 437 personer i aktivitet. Åtagande om att kommunen ska utveckla metoder tillsammans med samhällsaktörer för att motverka långtidsarbetslöshet. Ifa samverkar med andra aktörer för att kunna verkställa detta. Ifa medverkar i olika Esf-projekt. Nuevo K2 är ett projekt där nya modeller och metoder implementeras för att förbättra arbetet. I projektet medverkar Norrköping, Uppsala, Eskilstuna, Västerås, Örebro och Karlstad kommun. Lärling 2.0 är ett likande projekt i Region Värmland. Det skiljer sig åt genom att verksamheten arbetar med lärlingsuppdrag tillsamman med företag i Värmland. Lokalt samverkar avdelningen med Communicare särskilt när det gäller unga, Communicare arbetar efter en modell som stärker den unges självkänsla och att våga prova sina vingar. Tillsammans med arbetsförmedlingen har ett projekt Sigrid bedrivits för personer med utomnordisk bakgrund. Ett flertal av de medverkande har fått anställningar i kommunens jobbpaket efter att de har avslutat programmet i Sigrid. Ytterligare en samverkanspart är Samspelet, en finansiell samordning mellan arbetsförmedling, försäkringskassan, landstinget och kommunen, som samverkar kring personer som har kontakt med flera huvudmän. Uppdraget för denna samverkan är att om möjligt finna vägar ut till ett arbete för målgruppen. Åtagande att anställa i samarbete med arbetsförmedlingen under året minst 100 personer som idag står långt från arbetsmarknaden är uppfyllt. Sedan 2009 har arbetsmarknads- och socialförvaltningen arbetat med jobbpaket. Det innebär att personer som uppbär försörjningsstöd kan erbjudas anställning inom koncernen Karlstad kommun under sex månader som kan förlängas upp till ett år. Det finns anställda inom flera förvaltningar och inom kommunens företag. Kommunen samverkar med arbetsförmedlingen kring jobbpaketen det innebär att kommunen får anställningsstöd för de personer som anställs. Anställningar inom kommunen utgår ifrån olika grunder. Anställningar som gäller personer som deltar jobb och utvecklingsgarantin utgår ifrån Särskilt anställningsstöd. Anställda med särskilt anställningsstöd får genom anställningarna erfarenheter, kunskaper och referenser för kommande arbeten. Efter avslutad anställning återgår personen till jobb och utvecklingsgaranti. De anställningsformer som utgår från Särskilt anställningsstöd ger den anställde inte rätt till A-kassa efter avslutad anställning. Andra anställningar som ger rätt till A-kassa är anställning med Lönebidrag, Nystartsjobb, Skyddat arbete hos offentlig arbetsgivare, Trygghetsanställning och Utvecklingsanställning. Dessa olika anställningar vänder sig till olika målgrupper som har svårigheter att direkt få ett arbete på den öppna arbetsmarknaden. De ersättningar som kommunen erhåller ser olika ut. Generellt får kommunen mer stöd i anställningar med Särskilt anställningsstöd men det innebär för den enskilde att den inte kan erhålla A-kassa efter avslutad anställning. Under åter har hitintills 189 varit anställda. Idag har Karlstad kommun 94 anställda genom Arbetsmarknads- och socialförvaltningen i samverkan med arbetsförmedlingen.

3 Jobbpaket Utbildning 2012 utvecklades jobbpaketsatsningen till en samverkan med Komvux. Jobbpaket har möjliggjort att fler personer har kunnat starta på omvårdnadsutbildning. Utbildningen har utökat sina platser från 30 personer till 90 personer. Ett antal av dessa personer har uppburit ekonomiskt bistånd under viss tid. Det är utmärkt och glädjande att detta samarbete har visat sig ge möjligheter för personerna att snart kunna få arbete efter avslutad utbildning, den första gruppen kommer att vara färdig till årsskiftet Denna samverkan kommer att fortsätta kommande år. Nivåer jobbpaket Jobbpaketen har drivits sedan 2009 och sammanlagt har över 500 personer arbetat i verksamheten har 102 personer varit anställda 2010 har 111 personer varit anställda 2011 har 125 personer varit anställda 2012 har 123 personer varit anställda 2013 har 189 personer har hitintills varit anställda Återkoppling ekonomiskt bistånd 2013 Av de anställda personerna som medverkat i jobbpaketen ovan har under 2013 någon gång erhållit ekonomiskt bistånd har 36 personer någon gång erhållit ekonomiskt bistånd har 18 personer någon gång erhållit ekonomiskt bistånd har 39 personer någon gång erhållit ekonomiskt bistånd går inte att läsa av effekten ännu. Ca 70 % av de som varit anställda har inte behövt något ekonomiskt bistånd under Kostnaden i snitt per anställd De anställda är i regel anställda genom beredskapsavtalet (bea-avtal) vilket innebär att de inte har månadslön som ovan beskrivits, utan timlön. Denna timlön motsvarar ca kronor per månad. Bruttokostnaden är lika med lön * personalomkostnad 1,4 % som motsvarar kronor. Kommunen får i snitt anställningsstöd motsvarande kronor. Kommunen betalar bruttolön minus anställningsstödet som motsvarar kronor som nettokostnad per månad. Uppföljning av kostnader inom försörjningsstöd. Utbetalningen av ekonomiskt bistånd varierar över året. Perioder av ökat inflöde följs av perioder då allt fler ärenden kan avskrivas. Sommarmånaderna kännetecknas generellt av ett högre antal hushåll i behov av ekonomiskt bistånd och mer utbetalade medel än februari och mars. Antalet hushåll 2013 har ökat med 55 stycken i jämförelse med 2012.

4 1500 Bidragshushåll Januari Februari Mars April Maj Juni Storleken på det utbetalade biståndet hänger nära samman med antalet hushåll som är i behov av bistånd. Ekonomiskt bistånd Sett till åldersfördelningen kan konstateras att gruppen år under perioden utgör omkring 25 %. Personer över 65 år är 1 % av biståndstagarna de har haft enskilt stora kostnader som exempelvis tandvård. Således utgör gruppen år omkring 75 %. Socialstyrelsen redovisar indelning av biståndstagarna kan utifrån olika kriterier. Socialstyrelsen identifierar nio olika grupper: arbetslös, sjukskriven med läkarintyg, sjuk- eller aktivitetsersättning, arbetshinder sociala skäl, föräldraledig, arbetar, språkhinder, utan försörjningshinder, annat försörjningshinder. I denna indelning kan man konstatera att i Sverige och Karlstad är gruppen arbetslös den stora gruppen, alltså personer som står till arbetsmarknadens förfogande, men som inte lyckats få en fast tjänst. Dessa utgör mellan 45 och 48 procent av alla biståndstagare. Den näst vanligaste orsaken var arbetshinder på grund av sociala skäl följt av sjukskrivning med läkarintyg. Generellt är det små förändringar under året gällande respektive grupps andel av den totala mängden. Den enda grupp där man kunnat se en, liten men konstant ökning är gruppen sjukskriven med läkarintyg. Under januari månad utgjorde de 6,4 procent av alla bidragstagare. Under juni gruppens andel 7,9 procent. Ökningen mellan maj och juni beträffande antalet arbetslösa samt arbetar antas till stor del bero på studenter som inte lyckats hitta en tillräcklig försörjning under sommaren. En fördelning av gruppindelade biståndstagare i Karlstad visas i tabellen nedan: Arbetslös Arbetar Föräldraledig Språkhinder Utan försörjningshinder Annat försörjningshinder Sjukskriven Sjukersättning Sociala skäl Januari Februari Mars April Maj Juni

5 Förklaring av begrepp för de stora grupperingarna Arbetslös person som är arbetslös men har arbetsförmåga samt står till arbetsmarknadens förfogande. Arbetshinder på grund av sociala skäl person som inte står till arbetsmarknadens förfogande och som bedöms ha nedsatt arbetsförmåga. Sjukskriven med läkarintyg person som är sjukskriven med läkarintyg som styrker arbetsoförmåga eller oförmåga att delta i arbetsmarknadsinriktade aktiviteter. Kostnadsbild Kostnad per hushåll nationell jämförelse Karlstad Jönköping Linköping Örebro Gävle Kalmar Luleå Sundsvall Växjö Januari Februari Mars April Maj Juni Karlstad har kostnaderna lägre än i målkommunerna Jönköping, Linköping. Över perioden är kostnaderna per hushåll i Örebro samma som i Karlstad. Kostnaderna i jämförelsekommunerna är likartade förutom Gävle och Luleå som är något lägre. Kronor Utbetalt kronor per invånare Karlstad Jönköping Linköping Örebro Gävle Kalmar Luleå Sundsvall Växjö Januari Februari Mars April Maj Juni Denna graf visar kostnaden av försörjningsstöd i förhållande till invånarantalet i kommunerna. Karlstad har lägre kostnader i förhållande till målkommunerna. I jamförelse med både mål och jämförelsekommunerna befinner sig Karlstad som en medelkommun.

6 Anders Sjökvist Avdelningschef

Rapport av uppdrag till Tillväxtverket med anledning av regeringens handlingsplan för arbetsintegrerande sociala företag.

Rapport av uppdrag till Tillväxtverket med anledning av regeringens handlingsplan för arbetsintegrerande sociala företag. Näringsdepartementet 103 33 Stockholm Rapport av uppdrag till Tillväxtverket med anledning av regeringens handlingsplan för arbetsintegrerande sociala företag. N2010/4265/ENT 1 Uppdraget Den 22 april 2010

Läs mer

MÅNADSUPPFÖLJNING NOVEMBER 2012

MÅNADSUPPFÖLJNING NOVEMBER 2012 Arbetsmarknads- och socialförvaltningens MÅNADSUPPFÖLJNING NOVEMBER 2012 Med fokus på avdelningen för integration, försörjning och arbete KARLSTAD.SE o k t o b e r f ö r s v a n n s o m en blixt i fjärran.

Läs mer

Förstärkt stöd för personer som är sjukskrivna och för unga med aktivitetsersättning

Förstärkt stöd för personer som är sjukskrivna och för unga med aktivitetsersättning Återrapportering Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan Förstärkt stöd för personer som är sjukskrivna och för unga med aktivitetsersättning 2015-06-18 Återrapportering enligt regleringsbreven för 2015

Läs mer

Gör rätt från dag ett

Gör rätt från dag ett Gör rätt från dag ett EKONOMISKT BISTÅND TILL LÅNGVARIGT SJUKA BIDRAGS- MOTTAGARE OCH PERSONER UTFÖRSÄKRADE FRÅN FÖRSÄKRINGSKASSAN 1 Förord Syftet med denna rapport är att ge en bild av gruppen sjuka med

Läs mer

Individuellt anpassad vägledning och stöd för att starta och driva företag

Individuellt anpassad vägledning och stöd för att starta och driva företag Individuellt anpassad vägledning och stöd för att starta och driva företag Utredning och förslag angående etablering av tjänsten Nystartskontoret från Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Nutek och Skatteverket

Läs mer

Nyckeltal Försörjningsstöd

Nyckeltal Försörjningsstöd Nyckeltal Försörjningsstöd Utvecklingen i Göteborgsregionen Årsrapport 2008 Överkonsumtion + Övrigt + Saknar barnomsorg - 6% (5 % år 2007) Relaterat till arbetslöshet- 26% (27 % år 2007) Relaterat till

Läs mer

Arbetsförmedlingens Återrapportering 2014. Arbetsgivarkontakter

Arbetsförmedlingens Återrapportering 2014. Arbetsgivarkontakter Arbetsförmedlingens Återrapportering 2014 2015-02-20 Avser januari till december 2014 Sida: 2 av 42 Sida: 3 av 42 Dnr: Af-2013/508922 Datum: 2015-02-20 Arbetsförmedlingens arbete med arbetsgivarkontakter

Läs mer

hur andra kommuner arbetar med arbetsmarknadsfrågan samt problem och möjliga lösningar. utreds.

hur andra kommuner arbetar med arbetsmarknadsfrågan samt problem och möjliga lösningar. utreds. - fastställa riktlinjer ftir arbetsmarknadsenheten, i enlighet med förvaltningens förslag, samt att - arbetsmarknadsenheten ges uppdraget att samordna anställningarna med stöd från arbetsftirmedlingen.

Läs mer

Uppföljning av samverkan och finansiell samordning

Uppföljning av samverkan och finansiell samordning 1 (36) Uppföljning av samverkan och finansiell samordning Politikområde Ersättning vid arbetsoförmåga - Återrapportering enligt regleringsbrevet 1 2 (36) Sammanfattning För 2011 har regeringen beslutat

Läs mer

Samordning för socialt företagande

Samordning för socialt företagande Samordning för socialt företagande 2 Innehållsförteckning Sammanfattning... 4 1. Introduktion... 5 1.1 Rapportens upplägg... 6 1.2 Syfte... 6 2. Bakgrund... 7 2.1 Arbetsintegrerande sociala företag...

Läs mer

Att ta makten över sitt liv

Att ta makten över sitt liv Ingrid Ranke Att ta makten över sitt liv - Följeforskning om projektet Socialt företagande i Värmland Arbetsrapport 2011:8 Förord Cerut, Centrum för forskning om regional utveckling vid Karlstads universitet

Läs mer

Återrapportering Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. Samverkan genom samordningsförbund kring unga med aktivitetsersättning

Återrapportering Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. Samverkan genom samordningsförbund kring unga med aktivitetsersättning Återrapportering Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan Samverkan genom samordningsförbund kring unga med aktivitetsersättning Återrapportering enligt regleringsbreven för 2011 Sida: 2 av 30 Sida: 3

Läs mer

Jobb- och utvecklingsgarantin Vilka deltar, vad gör de och vart leder det?

Jobb- och utvecklingsgarantin Vilka deltar, vad gör de och vart leder det? Jobb- och utvecklingsgarantin Vilka deltar, vad gör de och vart leder det? Linus Liljeberg Sara Martinson Jonas Thelander RAPPORT 2013:12 Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering

Läs mer

2013:15. Orsaker till långtidsinskrivning hos Arbetsförmedlingen

2013:15. Orsaker till långtidsinskrivning hos Arbetsförmedlingen 2013:15 Orsaker till långtidsinskrivning hos Arbetsförmedlingen MISSIV DATUM DIARIENR 2013-10-22 2013/35-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2013-01-31 A2013/428/A Regeringen Arbetsmarknadsdepartementet 103 33

Läs mer

Uppföljning av finansiell samordning

Uppföljning av finansiell samordning 1 (31) Till Socialdepartementet 103 33 Stockholm Uppföljning av finansiell samordning Redovisning enligt Försäkringskassans regleringsbrev 2012 1 2 (31) Sammanfattning Som en del av arbetet med att öka

Läs mer

Kartläggning av åtgärder inom Sjukvårdsmiljarden

Kartläggning av åtgärder inom Sjukvårdsmiljarden Kartläggning av åtgärder inom Sjukvårdsmiljarden Kristina Sibbmark Gabriella Chirico RAPPORT 2008:29 Institutet för arbetsmarknadspolitisk utvärdering (IFAU) är ett forskningsinstitut under Arbetsmarknadsdepartementet

Läs mer

En strategi för genomförande av funktionshinderspolitiken

En strategi för genomförande av funktionshinderspolitiken En strategi för genomförande av funktionshinderspolitiken 2011 2016 Produktion: Socialdepartementet Form: Blomquist Annonsbyrå Tryck: Edita Västra Aros, Västerås, 2011 Foto: Ester Sorri Artikelnummer:

Läs mer

Resultatet efter åtta år av en borgerlig regering

Resultatet efter åtta år av en borgerlig regering Resultatet efter åtta år av en borgerlig regering En statistisk genomgång av regeringens främsta verktyg jobbskatteavdragen och nedsättningen av sociala avgifter för unga som jobbskapande, politisk reformer.

Läs mer

Kartläggning av utvecklingsbehov inom verksamhetsområdet ekonomiskt bistånd

Kartläggning av utvecklingsbehov inom verksamhetsområdet ekonomiskt bistånd EVIDENSBASERAD PRAKTIK INOM SOCIALTJÄNSTEN Kartläggning av utvecklingsbehov inom verksamhetsområdet ekonomiskt bistånd Kartläggning av utvecklingsbehov inom verksamhetsområdet ekonomiskt bistånd 1 2 Förord

Läs mer

Samhällsekonomisk utvärdering

Samhällsekonomisk utvärdering Utvärdering av sociala investeringar Samhällsekonomisk utvärdering Heltidsmodellen Östersund, 2014-08-25 Payoff kunskapens väg 6, 831 40 östersund telefon 076-13 41 503 www.payoff.se Innehåll INLEDNING...

Läs mer

Arbetsmarknad Fakta i korthet

Arbetsmarknad Fakta i korthet Jag har fullt stöd från min arbetsgivare. Arbetet är kreativt och utmanande. Min arbetssituation är helt skräddarsydd efter mina behov för att jag ska kunna prestera maximalt trots en lång rad handikapp.

Läs mer

När de arbetssökande inte matchar arbetsmarknaden - Vad gör kommunerna då?

När de arbetssökande inte matchar arbetsmarknaden - Vad gör kommunerna då? När de arbetssökande inte matchar arbetsmarknaden - Vad gör kommunerna då? Krysmyntha Sjödin och Sven Trygged FoU-Nordväst Besöksadress Internet c/o Sollentuna kommun Oppegårdsstråket 12 www.fou-nordvast.com

Läs mer

Slutrapport PÅ RÄTT VÄG! Metodutvecklingsprojekt kring målgruppen nollplacerade

Slutrapport PÅ RÄTT VÄG! Metodutvecklingsprojekt kring målgruppen nollplacerade Slutrapport PÅ RÄTT VÄG! Metodutvecklingsprojekt kring målgruppen nollplacerade Försäkringskassan Halmstad, Laholms kommun och Halmstads kommun i samverkan 1 januari 2012 till 31 december 2014 0 FÖRORD

Läs mer

Arbeta smartare, få tredubbel vinst

Arbeta smartare, få tredubbel vinst Arbeta smartare, få tredubbel vinst ett projekt inom socialtjänsten i Gävle Maj 2015 Smartare arbetssätt gav tredubbel vinst År 2015 Arbeta smartare, få tredubbel vinst ett projekt inom socialtjänsten

Läs mer

Välfärdsjobb i Järfälla kommun. Inriktning och budget för arbetsmarknadsinsatser

Välfärdsjobb i Järfälla kommun. Inriktning och budget för arbetsmarknadsinsatser Dnr: Kon 2015/41 Välfärdsjobb i Järfälla kommun. Inriktning och budget för arbetsmarknadsinsatser Maja Jansson 2015-04-07 2015-04-07 1 (9) Innehåll SAMMANFATTNING... 2 1. BAKGRUND... 2 2. SYFTE... 2 3.

Läs mer

Kommunerna och arbetsmarknadspolitiken EN REDOGÖRELSE FÖR AKTUELL LAGSTIFTNING OCH SAMVERKANSFORMER

Kommunerna och arbetsmarknadspolitiken EN REDOGÖRELSE FÖR AKTUELL LAGSTIFTNING OCH SAMVERKANSFORMER Kommunerna och arbetsmarknadspolitiken EN REDOGÖRELSE FÖR AKTUELL LAGSTIFTNING OCH SAMVERKANSFORMER 1 Förord Arbetsmarknadspolitiken är av central betydelse för Sveriges ekonomi och en viktig statlig angelägenhet

Läs mer

Arbetsförmedlingens Återrapportering2011

Arbetsförmedlingens Återrapportering2011 Arbetsförmedlingens Återrapportering2011 Avser december 2010 december 2011 Inlämnad den 22 februari 2012 Sida: 2 av 90 Sida: 3 av 90 Dnr: AF-2010/436389 Datum: 2012-02-22 Återrapportering enligt regleringsbrevet

Läs mer

Dnr 012-2007-4248. Programförslag för fler och växande sociala företag

Dnr 012-2007-4248. Programförslag för fler och växande sociala företag Dnr 012-2007-4248 Programförslag för fler och växande sociala företag Programförslag för fler och växande sociala företag Dnr 012-2007-4248 Har du frågor om denna publikation, kontakta: Eva Johansson

Läs mer

Arbetsförmedlingens Årsredovisning 2012

Arbetsförmedlingens Årsredovisning 2012 Arbetsförmedlingens Årsredovisning 2012 Innehåll Generaldirektören har ordet........................................................................ 2 Arbetsförmedlingens uppgifter.....................................................................

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 1(22) Samordningsförbundet i Blekinge län Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen för Samordningsförbundet i Blekinge avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer