FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG. Datum Beteckning Sida 1/15

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG. Datum 2011-03-25. Beteckning 420-1304-2011. Sida 1/15"

Transkript

1 Sida 1/15 Cecilia Andersson Miljö- och samhällsbyggnadsavd. Telefon Adressat FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Upphandling av utbildning i energieffektivisering för arkitekter, projektörer, byggföretag och kommunala tjänstemän som arbetar med plan- och byggfrågor samt energirådgivare Telefon Fax E-post Webbplats

2 Sida 2/15 1. ALLMÄN ORIENTERING 1.1 Inledning I varje län i Sverige finns en Länsstyrelse. Det är en statlig myndighet som främst är riksdagens och regeringens förlängda arm och genomför dess beslut. Länsstyrelserna hör hemma under Socialdepartementet. Länsstyrelsen är en kunskapsorganisation med bred kompetens som ska värna om sitt län, se till att länet utvecklas på invånarnas villkor och föra länsbornas talan. Länsstyrelsen ska bland annat fullfölja de nationella målen, samordna länets olika intressen, främja länets utveckling fastställa regionala mål samt värna om rättssäkerheten i varje ärende. 1.2 Bakgrund Länsstyrelsen driver under projektet Åtgärder för ett energieffektivare Jönköpings län. Projektet syftar bland annat till att genom utbildning och nätverksskapande aktiviteter inom ämnet energieffektivisering, öka arkitekters, projektörers, byggherrars och kommunala tjänstemän som arbetar med plan- och byggfrågor samt energirådgivares kompetens om energieffektivisering i samband med nybyggnation och renovering SYFTE OCH MÅL Syftet med utbildningen är att utveckla samverkan mellan arkitekter, projektörer, byggföretag och kommunala tjänstemän som arbetar med plan- och byggfrågor samt energirådgivare. Målet är att dessa aktörer får förståelse för de svårigheter och hinder respektive styrkor och möjligheter som kan uppstå under planeringsprocessen respektive under bygg- och förvaltningsprocessen vad avser energieffektivisering.

3 Sida 3/ Kort om uppdraget Länsstyrelsen har för avsikt att upphandla en utbildningsanordnare för att genomföra utbildningen inom ramen för projekt Åtgärder för ett energieffektivare Jönköpings län. Förfrågan avser insatser som ska genomföras och målgruppen för insatserna är Arkitekter Projektörer Byggherrar Kommunala tjänstemän som arbetar med plan- och byggfrågor Energirådgivare i Jönköpings län AVGRÄNSNING Länsstyrelsen ordnar deltagare till utbildningarna. Länsstyrelsen förbehåller sig rätten att ställa in vid för få deltagare. Denna förfrågan avser endast genomförande av utbildningstillfällena. Utbildningarna ska arrangeras på olika platser i Jönköpings län som bokas av Länsstyrelsen. 1.4 Hela eller delar av uppdraget Anbud kan enbart lämnas på hela uppdraget.

4 Sida 4/15 2. ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER 2.1 Upphandlande myndighet Länsstyrelsen i Jönköpings län Hamngatan Jönköping Organisationsnummer: UPPHANDLANDE MYNDIGHETS KONTAKTPERSON Cecilia Andersson, projektledare E-post: 2.2 Om förfrågningsunderlag och anbudsinlämning FÖRTECKNING Detta förfrågningsunderlag består av: Detta dokument: Allmän orientering, Administrativa föreskrifter, Krav på anbudsgivare, Uppdragsbeskrivning, Prövning och utvärdering av anbud samt Tilldelningsbeslut Bilaga 1, Sanningsförsäkran Bilaga 2, Svarsformulär Bilaga 3, Avtalsutkast Samtliga bilagor finns att hämta på Länsstyrelsens hemsida Det är anbudsgivarens ansvar att kontrollera att samtliga dokument enligt denna förteckning har erhållits.

5 Sida 5/ ANBUDETS GILTIGHET Ett giltigt anbud förutsätter att det är: Undertecknat av behörig företrädare för anbudsgivaren. Inkommet senast Bindande till och med Det är lämnat i dubbla slutna kuvert/paket. Båda kuverten är tydligt märkta med Anbud utbildning för arkitekter m.fl., dnr ANBUDETS FORM Formella krav på anbudet är att: Det är skrivet på svenska. Det innehåller företagsnamn, adress och organisationsnummer samt kontaktperson för anbudet med telefonnummer och e-postadress, företrädesvis angivet i svarsformuläret. Det inges i original. Bifogad sanningsförsäkran, bilaga 1 är ifylld, undertecknad och returnerad i anbudet. Bifogat svarsformulär, bilaga 2, är ifyllt, undertecknat och returnerat i anbudet. För att underlätta för anbudsgivare att lämna ett fullständigt svar samt underlätta Länsstyrelsens utvärdering är det viktigt att bifogat svarsformulär används. Observera att anbud via fax eller e-post inte accepteras ANBUDSINLÄMNANDE Anbud sänds/lämnas till nedanstående adress Länsstyrelsen i Jönköpings län Att: Cecilia Andersson Hamngatan Jönköping Öppettider är måndag - fredag kl Övriga tider hänvisas till postlåda vid ingången.

6 Sida 6/ ANNONSERING AV UPPHANDLINGEN Annonsunderlaget för denna upphandling har sänts till Allego för publicering i elektronisk databas. Förfrågningsunderlaget med bilagor finns publicerat från på Länsstyrelsens webbplats UPPHANDLINGSFORM Upphandlingen sker som förenklad upphandling enligt lagen (2007:1091) om offentlig upphandling, LOU, kapitel 15. Vid en sådan upphandling kan anbud antas utan föregående förhandling FRÅGOR OCH SVAR Om anbudsgivaren anser att förfrågningsunderlaget i något avseende är oklart ska frågor ställas via e-post till Cecilia Andersson Eventuella kompletteringar kommer löpande under anbudstiden att besvaras skriftligt via Länsstyrelsens egen hemsida utan angivande av vem som ställt frågan. Frågor som inkommit senare än besvaras inte. Sista dagen för publicering av svar på frågor är Observera att anbudsgivare själva skall hålla sig underrättade om eventuella frågor och svar samt ändringar av förfrågningsunderlaget under anbudstiden AVTALSTID Avtalet ska gälla I anslutning till avtalstidens slut äger köparen rätt att efter leverantörens godkännande förlänga avtalet med ytterligare 6 månader. Uppdraget startar efter att avtal undertecknats av båda parter. Uppdraget slutar efter det att samtliga utbildningar är genomförda ACCEPTANS AV AVTALSUTKAST Anbudsgivaren skall acceptera bifogade avtalsutkast, bilaga 3, vilket skriftligen skall bekräftas i anbudet.

7 Sida 7/ BETALNINGSVILLKOR OCH FAKTURERING Betalningen sker mot ostridig faktura 30 dagar efter att varje utbildningsgrupp slutförts och godkänts av uppdragsgivaren. Dröjsmålsränta debiteras enligt räntelagen. Fakturan skall vara specificerad med diarienumret för slutet avtal och vara namngiven med Utbildning för arkitekter mfl., samt datum för när utbildningen levererades. Faktureringsavgift, administrationsavgift eller andra ej överenskomna tillägg godkänns ej. Fakturaadress: Länsstyrelsen i Jönköpings län Jönköping referens skall anges, FCECAND Fakturering kan först ske efter att uppdragsgivaren kontrollerat uppdragets utförande. Om uppdraget anses ha brister kan eventuellt avdrag på ersättningen bli aktuellt RESERVATION Anbudssummorna ska ligga inom ramen för budgeterade medel. Länsstyrelsen äger därför rätt att förkasta inkomna anbud om de innehåller ett orimligt högt eller lågt pris eller av annan orsak är oförmånliga ERSÄTTNING FÖR UPPRÄTTANDE AV ANBUD Ersättning för upprättandet av anbud utgår ej. 2.3 Kontroll av formalia och prövning av anbud De krav som i detta förfrågningsunderlag är skall-krav är ovillkorliga krav som ska vara uppfyllda för att anbud ska kunna prövas vidare FORMALIA Inledningsvis kontrolleras att de formella kraven på anbudet enligt punkterna och är uppfyllda. Anbud som inte uppfyller dessa krav kan komma att uteslutas från vidare prövning PRÖVNING AV UPPFYLLDA SKALL-KRAV Efter att de formella kraven är kontrollerade enligt punkten sker en kontroll att samtliga skall-krav under krav på anbudsgivare och utförande (Punkt 3 och punkt 4) är uppfyllda. I svarsformuläret finns samtliga skall-krav som ska besvaras samlade.

8 Sida 8/ TILLDELNINGSBESLUT OCH AVTALSSPÄRR Beslut i upphandlingen fattas av Länsstyrelsen och kommer att skriftligen meddelas samtliga anbudsgivare innan upphandlingskontrakt tecknas och avtal sluts. Härigenom ges leverantörer som inte vunnit upphandlingen möjlighet att få tilldelningsbeslutet prövat i förvaltningsdomstol under en föreskriven tidsfrist innan avtal sluts. Tidsfristen för överprövning till förvaltningsdomstol är 10 dagar efter det att upplysningar om tilldelningsbeslutet avsänts (per e-post) eller om rätten fattat ett interimistiskt beslut 10 dagar efter det att beslutet upphävts. Därefter kan, om domstolens beslut inte innebär annat, kontrakt tecknas. 2.4 Sekretess och offentlighet i upphandlingsärenden Uppgifter i ett upphandlingsärende omfattas av sekretess enligt offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) tills dess att upphandlingen offentliggjorts, beslut fattats eller upphandlingen på annat sätt avslutats. Detta innebär att uppgifter inte får lämnas till annan än den som behöver informationen för att kunna fullgöra uppdrag med anledning av upphandlingen. Uppgifter kan omfattas av sekretess även efter nämnda tidpunkt. För kommersiell sekretess till skydd för en anbudsgivares uppgifter krävs att uppgifterna avser affärs- eller driftförhållanden för anbudsgivaren samt att det av särskild anledning kan antas att anbudsgivaren lider skada om uppgifterna röjs. Om anbudsgivaren anser att de uppgifter som lämnats i upphandlingsärendet uppfyller vad som krävs för kommersiell sekretess, kan anbudsgivaren skriftligen inkomma med begäran om sådan. Sådan begäran skall innehålla precisering av vilka uppgifter som avses samt vilken skada som skulle förorsakas anbudsgivaren om uppgifterna röjs. Observera dock att uppgifter som rör utvärderingen endast undantagsvis är av sådan karaktär att de kan sekretessbeläggas.

9 Sida 9/15 3. KRAV PÅ ANBUDSGIVARE 3.1 Juridisk ställning En anbudsgivare får uteslutas från att delta i en upphandling om leverantören inte fullgjort sina skyldigheter gällande socialförsäkringsavgifter eller skatt ( LOU 10 kap 2 p5). Detta gäller även eventuella underleverantörer. Anbudsgivaren och underleverantör ska uppfylla de krav som lagstiftningen ställer avseende registrerings-, skatte- och avgiftsskyldigheter. Uppdragsgivaren kan komma att kontrollera att anbudsgivaren och underleverantören har fullgjort sina åligganden vad gäller skatter och sociala avgifter. Anbudsgivaren eller dennes företrädare får inte vara dömd för brott i yrkesutövningen eller ha gjort sig skyldig till allvarligt fel i yrkesutövningen. Som bevis för att ovan ställda krav uppfylls ska följande handlingar bifogas: Anbudsgivare skall bifoga Sanningsförsäkran (bilaga 1) ifylld och undertecknad av behörig firmatecknare. Om underleverantör avses användas skall även dennes ifyllda Sanningsförsäkran medfölja anbudet. 3.2 Ekonomisk och finansiell ställning Anbudsgivaren skall ha en stabil finansiell och ekonomisk ställning. Det är av stor vikt för Länsstyrelsen att uppdraget inte påverkas negativt av att leverantören har en instabil ekonomi. Länsstyrelsen kommer att kontrollera och bedöma anbudsgivarens ekonomiska ställning med hjälp av UC AB:s riskklassning. I de fall anbudsgivaren uppfyller riskklass 3 eller bättre kommer kravet avseende ekonomisk stabilitet anses vara uppfyllt. Skulle riskklassen inte uppfyllas kan Länsstyrelsen begära kompletterande upplysningar. Länsstyrelsen har ett samarbete med Skatteverket när det gäller kontroll av anbudsgivarens inbetalning av skatter och sociala avgifter.

10 Sida 10/ Kompetens och erfarenhet Den konsult/de konsulter som för Anbudsgivarens räkning ska utföra uppdraget skall ha lämplig utbildning och erfarenhet för uppdraget. Som bevis skall CV bifogas tillsammans med en sammanställning över tidigare utförda uppdrag (referensuppdrag) som bekräftar utbildning och/eller yrkeserfarenhet inom: Planering, genomförande samt uppföljning av projekt avseende nybyggnation och renovering av fastigheter. Planering, genomförande samt uppföljning av åtgärder för energieffektivisering i fastigheter. Lagstiftning som reglerar byggnation, BBR, PBL samt socialstyrelsens föreskrifter för inomhusmiljö UNDERLEVERANTÖRER Anbudsgivaren skall uppge eventuella underleverantörer. Underleverantören och dess personal skall uppfylla samtliga krav som ställs på anbudsgivaren. Om underleverantör anlitas skall anbudsgivaren i anbudet beskriva på vilket sätt underleverantören/er uppfyller ställt krav. 3.4 Kursupplägg Anbudsgivaren skall redogöra för kursupplägg och på vilket sätt anbudsgivaren kommer att leverera utbildningen. Vidare skall det finnas en redogörelse för vilken typ av dokumentation som planeras användas samt på vilket sätt den används i utbildningen. 3.5 Pris Pris skall anges som ett fast pris för 5 utbildningar. Därutöver ska finnas option på beställning av ytterligare max sju utbildningar. Priset skall anges i SEK, exklusive moms och omfatta samtliga med uppdraget förenade kostnader, såsom exempelvis kostnad för konsult/konsulter, eventuella resor och traktamenten. I priset ska två avstämningsmöten med Länsstyrelsens projektledare på Länsstyrelsen i Jönköping ingå. 4. UPPDRAGSBESKRIVNING 4.1 Innehåll Under perioden augusti 2011-december 2012 ska arkitekter, byggherrar, projektörer, och kommunala tjänstemän som arbetar med plan- och byggfrågor samt energirådgivare

11 Sida 11/15 utbildas i energieffektivisering kopplat till planeringsprocessen respektive bygg- och förvaltningsprocessen vid nybyggnation och större renoveringar. Utbildningen ska innehålla målen med energihushållningskraven i Boverkets byggregler i syfte att uppmärksamma kraven på energieffektivisering av byggnader på kort och på lång sikt. Frågor som ska diskuteras är bland annat klimatskal, värme- och ventilationssystem, vattenförsörjningssystem, individuell mätning av värme och varmvatten, frånluftsvärmepumpar, styr- och reglerteknik, energieffektiva fönster, tilläggsisolering, byggnadsmaterial, belysning, solavskärmning med solceller, LCCberäkningar, luft och fuktrörelser i konstruktionen m.m. Utbildningen ska beröra såväl nybyggnation som renoveringsåtgärder av befintliga byggnader. 4.2 Omfattning En utbildning omfattar tre heldagar spridda över ett antal månader, en träff i intervallet 1-2 månader. Med en heldag avses kl med en timmes lunch med paus för förmiddags- och eftermiddagsfika om totalt max 30 minuter. Deltagarantalet beräknas till cirka personer per utbildning. Länsstyrelsens avsikt är att erbjuda utbildningen till cirka 180 deltagare. Uppdraget omfattar fem grupper som ska gå 3 tillfällen var, viket ger en total omfattning 15 utbildningsdagar. Utöver de fem grupper som Länsstyrelsen garanterar, kan ytterligare max sju grupper komma att avropas. 4.3 Kursplan Utbildningen ska bestå av teoripass med inslag av deltagarnas egna erfarenheter. Deltagarna ska få inblick i och dela med sig av de svårigheter och hinder respektive styrkor och möjligheter som kan uppstå under planeringsprocessen respektive under bygg- och förvaltningsprocessen. Upplägget ska bygga på helhetssyn och dialog. Deltagarna ska få förståelse för olika intressenters perspektiv, framförallt brukarnas. Deltagarnas egna erfarenheter och kunskaper ska lyftas fram.

12 Sida 12/ LÄNSSTYRELSENS FÖRSLAG TILL KURSPLAN Kursdag 1: Energieffektivisering. Bakgrund och incitament till varför man ska arbeta med energieffektivisering Planering, byggnation och förvaltning. Vilka styrkor och möjligheter resp. svagheter och hinder finns i respektive process? Kursdag 2: Kursdag 3: Energieffektivisering. Hur man kan påverka energiförbrukningen av en fastighet vid nybyggnation och vid större renoveringar. Forts. Energieffektivisering. Summering. Återkoppling till kursdag 1. Hur påverkar svagheter och hinder resp. styrkor och möjligheter i planerings, byggnations och förvaltningsprocessen arbetet med energieffektivisering? Hur arbeta vidare i den egna verksamheten? 4.4 Metodik Metodiken som skall användas är en blandning av föreläsning och diskussioner. Deltagarnas egna erfarenheter ska lyftas fram. 4.5 Kursmaterial Anbudsgivaren ska stå för deltagarmaterial/kursdokumentation vilket ska ingå i priset. Länsstyrelsen ska ha rätt att använda kursdokumentation efter avslutad utbildning. 4.6 Lokal och deltagare Länsstyrelsen ansvarar för utbildningslokaler samt eventuell förtäring i samband med utbildningarna. Anbudsgivaren ansvarar för att säkerställa att den tekniska utrustning som anordnaren planerar använda finns på plats, alternativt hålla med egen. (Dator, projektor etc.) Länsstyrelsen ansvarar för att bjuda in deltagare till utbildningen, ta emot anmälningar, sammanställa förteckning över deltagarna samt debitera deltagaravgift.

13 Sida 13/15 5. UTVÄRDERING AV ANBUD 5.1 Utvärderingsprincip Utvärderingen sker efter värderingsprincipen sammantaget ekonomiskt mest fördelaktiga med hänsyn tagen till nedanstående kriterier. Kriterierna är kort definierade nedan samt inbördes rangordnade och viktade efter den betydelse varje enskilt kriterium tillmäts i förhållande till varandra. Anbudsgivarens svar på kraven utvärderas och poängsätts utifrån angivna poängskalor REFERENSUPPDRAG För att kunna utvärdera anbuden på ett så objektivt sätt som möjligt skall anbudsgivaren redovisa de uppdrag konsulten/konsulterna har genomfört när det gäller arkitekter, byggherrar, projektörer, kommunala tjänstemän som arbetar med plan- och byggfrågor samt energirådgivare. Uppdragen ska ha likvärdigt det upplägg och innehåll Länsstyrelsen föreslår i kursplanen enligt detta förfrågningsunderlag. Uppgifter när det gäller referensuppdrag som skall finnas angivna är: Typ av uppdrag för arkitekter, byggherrar, projektörer och kommunala tjänstemän som arbetar med plan- och byggfrågor samt energirådgivare. Tidpunkt för uppdraget ska anges. Metodik som tillämpats för givna uppdrag Referensuppdragen ska vara påbörjade senast Rangordning/Viktning Anbudsutvärderingen kommer att ske enligt Lagen om offentlig upphandling. Bland de anbudsgivare som uppfyller förfrågningsunderlagets alla skall-krav kommer det ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet att antas. Utvärderingen görs för Konsultens/konsulternas erfarenhet och skicklighet Kursupplägg Pris Rangordning 1. Konsultens/konsulternas erfarenhet och skicklighet 2. Kursupplägg 3. Pris Viktning 40 % 30 % 30 %

14 Sida 14/15 Respektive kriteriums poäng viktas i förhållande till angiven procentsats för kriteriet. Summan av de viktade poängen utgör anbudets totalbetyg. I det fall flera anbudsgivare får samma totalsumma gäller inbördes ordning utifrån kriteriernas rangordning. Länsstyrelsen kommer att anta det anbud som får den högsta sammanlagda summan för samtliga kriterier KONSULTENS/KONSULTERNAS ERFARENHET OCH SKICKLIGHET UTBILDNING OCH YRKESERFARENHET Mindre än 4 års yrkeserfarenhet Mer än 4 års yrkeserfarenhet Planering, genomförande samt 3 poäng 5 poäng uppföljning av projekt avseende nybyggnation och renovering av fastigheter Planering, genomförande samt uppföljning av åtgärder för energieffektivisering i fastigheter. 1 poäng 3 poäng Regelverk: BBR PBL Socialstyrelsens föreskrifter för inomhusmiljö 0,5 poäng 0,5 poäng 0,5 poäng 1 poäng 1 poäng 1 poäng ANTAL GENOMFÖRDA REFERENSUPPDRAG För 5 poäng: Konsult/konsulter har genomfört 10 eller fler referensuppdrag För 3 poäng: Konsult/konsulter har genomfört 5-9 referensuppdrag För 1 poäng: Konsult/konsulter har genomfört 1-4 referensuppdrag Poängen summeras från punkten och Max poäng för Konsultens/konsulternas erfarenhet och skicklighet är 16 poäng. Om anbudsgivaren avser använda fler konsulter än 1 (en) kommer ett medelvärde att räknas för samtliga konsulter.

15 Sida 15/ KURSUPPLÄGG Som angivet i 4. Uppdragsbeskrivning ska anbudsgivaren i sitt anbud med utgångspunkt från Länsstyrelsens förslag till kursplan, beskriva sitt upplägg för utbildningen. Anbudsgivaren ska beskriva hur metodiken i utbildningen tillämpas och vad för typ av kursmaterial anbudsgivaren avser använda. Anbudsgivaren är fri att lägga till och/eller dra ifrån delar av innehållet i kursmomenten. Anbudsgivaren skall under alla omständigheter motivera sitt kursupplägg och vilka mål man når med sitt upplägg. Om anbudsgivaren avser använda två eller flera konsulter skall anbudsgivaren beskriva hur uppdragets olika delar fördelas mellan alternativt genomförs gemensamt av dessa konsulter. Anbudsgivaren skall också ange en ansvarig. Utvärderingskriteriet kursupplägg utvärderas med 0-5 poäng där fem är högst poäng PRIS Anbud med lägsta pris får 5 poäng, övriga anbud får betyg i relation till lägsta offererade pris. 5.3 Uppföljnings- och kvalitetsarbete Länsstyrelsen kommer att utifrån ett kvalitetssäkringsperspektiv göra uppföljningar på genomförda utbildningar. Uppföljningen utformas i samråd med leverantören till det vinnande anbudet och används i diskussioner mellan Länsstyrelsen och leverantören för att kvalitetssäkra utbildningarna under genomförandet. 6. TILLDELNINGSBESLUT 6.1 Tilldelningsbeslut Beslut i upphandlingen kommer att meddelas samtliga anbudsgivare, via e-post eller per brev innan avtal tecknas med antagen anbudsgivare. Härigenom ges en anbudsgivare möjlighet att få tilldelningsbeslutet prövat i förvaltningsdomstol under en föreskriven tidsfrist innan avtal slutits. Tidsfristen för rättens prövning av ansökan är 10 dagar efter det att upplysningar om tilldelningsbeslutet avsänts med e-post, 15 dagar om tilldelningsbeslutet skickats med post, eller om rätten fattat ett interimistiskt beslut10 dagar efter det att beslutet upphävts. Därefter kan, om domstolens beslut inte innebär annat, kontrakt tecknas.

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG UNDERLAG 2015-03-10 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Postadress Gatuadress Telefon E-post Webbplats 351 86 VÄXJÖ Kungsgatan 8 010-223 70 00 kronoberg@lansstyrelsen.se www.lansstyrelsen.se/kronoberg 2 (9) Innehåll

Läs mer

Anbudsförfrågan Upphandling av ett (1) komplett släck- och räddningsfordon.

Anbudsförfrågan Upphandling av ett (1) komplett släck- och räddningsfordon. Datum: 2012-11-30 Handläggare: Andreas Lövquist Diarienummer: 76/001. 170-12 Anbudsförfrågan Upphandling av ett (1) komplett släck- och räddningsfordon. Landskrona stad inbjuder till anbudsgivning gällande

Läs mer

Upphandling av Specialisttjänst Boden-bolag 1

Upphandling av Specialisttjänst Boden-bolag 1 Boden-bolag 1 Ansvarig: Jörgen Eriksson INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRFRÅGAN SPECIALISTTJÄNST 3 1. BAKGRUND OCH ALLMÄN INFORMATION 3 2. SYFTE OCH TILLVÄGAGÅNGSSÄTT 3 3. UPPDRAGET 4 3.1 Uppdragsspecifikation

Läs mer

Mer information om den upphandlande myndigheten finns på www.ostragoinge.se.

Mer information om den upphandlande myndigheten finns på www.ostragoinge.se. Upphandlingen omfattar en lärportal för kommunens förskola, fritidshem, förskoleklass, grundskola, grundsärskola, gymnasieskola, gymnasiesärskola och vuxenutbildning. Kontraktstid är fr.o.m. undertecknande

Läs mer

Upphandling av växtskötsel och fruktleverans

Upphandling av växtskötsel och fruktleverans Rapportnummer Datum 2009-03-09 Upphandling av växtskötsel och fruktleverans Upphandling av fruktleverans och växtskötsel Rapportnummer Diarienummer 09-629 ISSN 1650-9862 Författare Anna-Karin Hellsten

Läs mer

Upphandling av städtjänst

Upphandling av städtjänst 2016-03-21 Dnr UPP 2016/59 Anbudsinbjudan och förfrågningsunderlag Upphandling av städtjänst Neptuniplan 7, Malmö, Västra Esplanaden 9A, Växjö och Södra långgatan 62 i Kalmar Sid 1(12) INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Upphandlingsprotokoll och tilldelningsbeslut

Upphandlingsprotokoll och tilldelningsbeslut SID 1 (13) Upphandlingsprotokoll och tilldelningsbeslut Upphandling av lokalvårdstjänster till Polismyndigheten i Stockholms län A016.875/2013 SID 2 (13) Innehållsförteckning Bakgrund... 4 1 Upphandlingsförutsättningar...

Läs mer

Anbudsförfrågan Upphandling länkförbindelser för

Anbudsförfrågan Upphandling länkförbindelser för Dnr LiU-2008/00527 Anbudsförfrågan Upphandling länkförbindelser för Linköpings universitet INNEHÅLLSFÖRTECKNING: 1 UPPHANDLINGSFÖRESKRIFTER... 3 1.1 Inledning och syfte... 3 1.2 Upphandlande enhet... 3

Läs mer

Upphandling av administration av Telepriskollen

Upphandling av administration av Telepriskollen Diarienr 11-1283 Datum 2011-02-17 Upphandling av administration av Telepriskollen Förfrågningsunderlag Upphandling av administration av Telepriskollen Diarienummer 11-1283 Författare Anna-Karin Hellsten

Läs mer

FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR. Denna upphandling omfattar två stycken delområden: Delområde 1 Tolktjänster för utländska språk Delområde 2 - Teckentolkar

FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR. Denna upphandling omfattar två stycken delområden: Delområde 1 Tolktjänster för utländska språk Delområde 2 - Teckentolkar 1.0 INFORMATION OM UPPHANDLINGEN 1.1 INLEDNING Nacka kommun (Kommunen) gör Nacka till en attraktiv plats att leva, vistas och verka på. Kommunen är en av Sveriges mest expansiva kommuner. Inköp av varor

Läs mer

1. Inbjudan. Förfrågningsunderlag. Upphandlande organisation. 1.1. Allmän orientering 2014-04-29. Sista anbudsdag: 2014-06-02.

1. Inbjudan. Förfrågningsunderlag. Upphandlande organisation. 1.1. Allmän orientering 2014-04-29. Sista anbudsdag: 2014-06-02. Förfrågningsunderlag 2014-04-29 Upphandlande organisation Skövde kommun Helena Sävefjärd Upphandling Psykologutredningar KS2014.0206 Sista anbudsdag: 2014-06-02 Symbolförklaring: Texten/frågan innehåller

Läs mer

2011-04-11. Anbudsförfrågan avseende produktion av NärLjus informations- och marknadsföringsmaterial

2011-04-11. Anbudsförfrågan avseende produktion av NärLjus informations- och marknadsföringsmaterial 2011-04-11 Anbudsförfrågan avseende produktion av NärLjus informations- och marknadsföringsmaterial Härmed inbjuds ni att inkomma med anbud avseende produktion av NärLjus informations- och marknadsföringsmaterial

Läs mer

ANBUD/Utvärderingstjänster. På VISMA TendSign och på SSFs webbplats www.stratresearch.se

ANBUD/Utvärderingstjänster. På VISMA TendSign och på SSFs webbplats www.stratresearch.se Anbudsförfrågan Ärendenummer: Märkning: Dnr: za13.0109 ANBUD/Utvärderingstjänster Anbudet skall ha kommit in: 2014-01-22 Anbudet skall vara bindande t. o. m: 2014-05-31 Upphandlingsform: Publicerad: Upphandlare:

Läs mer

Förfrågan avser: PR, Kommunikationstjänster och Webb

Förfrågan avser: PR, Kommunikationstjänster och Webb Förfrågningsunderlag 2012-01 Förfrågningsunderlag 2012-01 Förfrågan avser: PR, Kommunikationstjänster och Webb Beställare Fiber Optic Valley AB Upphandlingsform: Förenklad upphandling Anbud tillhanda senast

Läs mer

Nätinformationssystem för Vetlanda Energi och Teknik AB

Nätinformationssystem för Vetlanda Energi och Teknik AB Anbudsförfrågan 2011-04-20 Sida 1 (12) ANBUDSFÖRFRÅGAN Nätinformationssystem för Vetlanda Energi och Teknik AB 2011-04-20 Anbudsförfrågan 2011-04-20 Sida 2 (12) INNEHÅLL 1 FÖRUTSÄTTNINGAR... 3 2 BAKGRUND...

Läs mer

Kriterieunderlag upphandling Förpackningsmaterial till livsmedel

Kriterieunderlag upphandling Förpackningsmaterial till livsmedel Ärendenummer Dokumentet skapades: 2011-12-29 17:03:53 Innehållsförteckning 1. ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER... 1 2. UPPHANDLINGSFÖRESKRIFTER... 2 3. KRAV PÅ LEVERANTÖR...4 4. KRAVSPECIFIKATION...6 5. KOMMERSIELLA

Läs mer

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG. Sista anbudsdag: 2009 09 17 Anbudets giltighet: 2010 01 17

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG. Sista anbudsdag: 2009 09 17 Anbudets giltighet: 2010 01 17 2009-08-27 Förfrågningsunderlag Dnr LiU-2009-01123 1(9) FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Linköpings universitet, LiU service, LiU Tryck genomför en förenklad upphandling avseende hyra av en högvolyms nätverksskrivare/kopiator

Läs mer

Upphandling av ramavtal avseende konsulttjänster för utredningar, undersökningar och analyser gällande samhällsomfattande tjänster.

Upphandling av ramavtal avseende konsulttjänster för utredningar, undersökningar och analyser gällande samhällsomfattande tjänster. Upphandling av ramavtal avseende konsulttjänster för utredningar, undersökningar och analyser gällande samhällsomfattande tjänster Datum 2012-03-06 Diarienummer 11-8652 Författare Anna-Karin Hellsten Post-

Läs mer

1. Förfrågningsunderlag

1. Förfrågningsunderlag Förfrågningsunderlag 2011-04-12 Upphandlingsansvarig Regeringskansliet Peter Kokk Upphandling Rekryteringstjänster gällande myndighetschefer m.fl. S2011/3803/ESA Sista anbudsdag: 2011-05-23 Symbolförklaring:

Läs mer

1 Information om upphandlingen

1 Information om upphandlingen 1 Information om upphandlingen 1.1 Presentation av tjänsten/varan Södertörns upphandlingsnämnd inbjuder härmed anbudsgivare till att lämna anbud gällande, enligt nedanstående instruktioner och bifogade

Läs mer

ANBUDSFORMULÄR 2013-10-10

ANBUDSFORMULÄR 2013-10-10 ANBUDSFORMULÄR 2013-10-10 Anbud om- och tillbyggnad hus F, Ede Skola, Delsbo, Hudiksvalls Kommun Anbudsgivare (namn): 1. Anbudspris Vi erbjuder oss härmed att utföra entreprenadarbeten för om- och tillbyggnad

Läs mer

Råd och stöd kring sällsynta diagnoser

Råd och stöd kring sällsynta diagnoser Sid 1 (12) 2016-02-25 Dnr UPP 2016/38 Anbudsinbjudan och förfrågningsunderlag Råd och stöd kring sällsynta diagnoser Innehållsförteckning Sid ANBUDSINBJUDAN 3 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 1 Krav på leverantören

Läs mer

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 1(18) FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Datum Diarie nummer Tony Sahlberg 2014-04-23 582-3126-2014 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Biotoprestaurering Halgån Dnr: 582-3126-2014 Länsstyrelsen i Värmland inbjuder härmed intresserade

Läs mer

1. Mobiltelefoner och telefoner för analog telefoni

1. Mobiltelefoner och telefoner för analog telefoni Förfrågningsunderlag 2010-12-23 Upphandlingsansvarig Upphandling Halmstads kommun Mobiltelefoner och telefoner för analog telefoni samt service Ellinor Nilsson KS 2010/0468 Sista anbudsdag: 2011-02-10

Läs mer

ANBUDSFÖRFRÅGAN AVSEENDE TJÄNSTEKONCESSION FÖR DRIFT AV ÄNGSKÄRS HAVSCAMPING

ANBUDSFÖRFRÅGAN AVSEENDE TJÄNSTEKONCESSION FÖR DRIFT AV ÄNGSKÄRS HAVSCAMPING Märke: Anbud Ängskärs havscamping 2013 Sista dag för anbud: 2013-08-30 ANBUDSFÖRFRÅGAN AVSEENDE TJÄNSTEKONCESSION FÖR DRIFT AV ÄNGSKÄRS HAVSCAMPING Bilagor 1. Förutsättningar och krav 2. Faktablad 3. Mall

Läs mer

MALL Inbjudan till anbudsgivning på. Vara/Tjänst. Titel. 200x-xx-xx

MALL Inbjudan till anbudsgivning på. Vara/Tjänst. Titel. 200x-xx-xx MALL Inbjudan till anbudsgivning på Vara/Tjänst Titel 200x-xx-xx MALL, Dnr xx-xxx/xx Innehållsförteckning Innehållsförteckning...1 1 Allmän orientering om upphandlingen...1 2 Administrativa bestämmelser

Läs mer

Direktupphandling i svenska som andraspråk med arbetsmarknadsinriktning avseende 2014

Direktupphandling i svenska som andraspråk med arbetsmarknadsinriktning avseende 2014 1 (6) Datum 2014-01-09 Enhetschef Zara Göransson 0410-73 38 49, 0708-81 78 49 zara.goransson@trelleborg.se Direktupphandling i svenska som andraspråk med arbetsmarknadsinriktning avseende 2014 1. ALLMÄN

Läs mer

Arbetsgivarverket har cirka 65 anställda. Mer information finns på Arbetsgivarverkets hemsida www.arbetsgivarverket.se.

Arbetsgivarverket har cirka 65 anställda. Mer information finns på Arbetsgivarverkets hemsida www.arbetsgivarverket.se. Förfrågningsunderlag Dnr 2008-08-19 0808-0440-11 Upphandling avseende medlemsundersökning och medarbetarundersökning för Arbetsgivarverket Härmed inbjuds Ni att lämna anbud enligt nedan angivna förutsättningar.

Läs mer

Anbudsförfrågan processledarutbildning samt processtöd.

Anbudsförfrågan processledarutbildning samt processtöd. Skurup den 30 januari 2012 Anbudsförfrågan processledarutbildning samt processtöd. 1. Bakgrund Previa bedriver projektet ALERT (Arbete för Lärande och Engagemang som Resulterar i Trivsel och färre sjukskrivningar)

Läs mer

Förfrågningsunderlag. Upphandling av internrevisionstjänster

Förfrågningsunderlag. Upphandling av internrevisionstjänster Förfrågningsunderlag Upphandling av internrevisionstjänster 1. Allmän information 1.1 Om Sjunde AP-FONDEN Sjunde AP-fonden (AP7) presenteras på www.ap7.se där även den senaste årsredovisningen (2011) och

Läs mer

Avtalsform Ramavtal & enstaka köp Namn Molntjänster

Avtalsform Ramavtal & enstaka köp Namn Molntjänster Melleruds Kommun Avtalsform Ramavtal & enstaka köp Namn Molntjänster Diarie UH-2013-16 Ansvarig upphandlare Björn Lindquist Detta dokument är en kopia på upphandlingens elektroniska skallkravsformulär.

Läs mer

Ansökningsinbjudan. Anbudsansökningsinbjudan - Upphandlarversion. 1. Ansökans form och innehåll 2012-05-14. Jonas Löfgren TEN 2009:280

Ansökningsinbjudan. Anbudsansökningsinbjudan - Upphandlarversion. 1. Ansökans form och innehåll 2012-05-14. Jonas Löfgren TEN 2009:280 Anbudsansökningsinbjudan - Upphandlarversion 2012-05-14 Upphandlingsansvarig Järfälla kommun Upphandling Växthusvägen Jonas Löfgren TEN 2009:280 Symbolförklaring: Texten ingår i annonsen Texten/frågan

Läs mer

1. Upphandlingsföreskrifter

1. Upphandlingsföreskrifter Förfrågningsunderlag - Upphandlarversion 2016-02-29 Upphandlande organisation Sundbybergs kommun Ewa Johansson Upphandling Behandlingshem, boende och öppenvård till vuxna missbrukare SAN-0171/2015, Symbolförklaring:

Läs mer

1 (6) Webbplats: www.vgregion.se

1 (6) Webbplats: www.vgregion.se 1 (6) Ansökningsinbjudan om att få ingå samverkansavtal vid ersättningsetablering enligt lagen (1993:1651) om läkarvårdsersättning, diarienummer HSNS 2016 00062 Ni inbjuds att inkomma med ansökan om att

Läs mer

Upphandling. Upphandling av stängsling. Dnr:512-1313-15. E-POST gotland@lansstyrelsen.se. BESÖKSADRESS Visborgsallén 4 TELEFON 010-223 90 00

Upphandling. Upphandling av stängsling. Dnr:512-1313-15. E-POST gotland@lansstyrelsen.se. BESÖKSADRESS Visborgsallén 4 TELEFON 010-223 90 00 Dnr:512-1313-15 Upphandling Upphandling av stängsling POSTADRESS 621 85 VISBY BESÖKSADRESS Visborgsallén 4 TELEFON 010-223 90 00 E-POST gotland@lansstyrelsen.se WEBBPLATS www.lansstyrelsen.se/gotland Dnr:512-1313-15

Läs mer

Upphandling av tjänster från digital byrå gällande koncept och design av hemsida

Upphandling av tjänster från digital byrå gällande koncept och design av hemsida 1/12 2015-07-08 DNR 2015/873/2.4.1 Upphandling av tjänster från digital byrå gällande koncept och design av hemsida 2015-07-08 Upphandlingsform Anbud ska vara inkommet senast Anbud ska vara bindande t.o.m.

Läs mer

Anbudsinbjudan 2010 Kyla till Datorhallar

Anbudsinbjudan 2010 Kyla till Datorhallar Anbudsinbjudan 2010 Kyla till Datorhallar Dnr 2010/963/16 2010-05-28 Sid. 1 (11) Innehållsförteckning 1 Anbudsinbjudan... 4 2 Allmän information... 4 2.1 Om SMHI... 4 2.2 Om denna upphandling... 4 2.2.1

Läs mer

Tilldelningsbeslut och upphandlingsprotokoll avseende upphandling av budget & prognosverktyg för kommande ramavtal med Åklagarmyndigheten

Tilldelningsbeslut och upphandlingsprotokoll avseende upphandling av budget & prognosverktyg för kommande ramavtal med Åklagarmyndigheten Tilldelningsbeslut & upphandlingsprotokoll Sida 1 (7) Ekonomiavdelningen Datum Dnr: Upphandlingsfunktionen 2014 01 31 ÅM-A 2013/1386 Tilldelningsbeslut och upphandlingsprotokoll avseende upphandling av

Läs mer

Övertorneå kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen. Inbjuder till anbudsgivning för upphandling av möbler till Familjecentralen i Övertorneå

Övertorneå kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen. Inbjuder till anbudsgivning för upphandling av möbler till Familjecentralen i Övertorneå ÖVERTORNEÅ KOMMUN Övertorneå kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen Förfrågningsunderlag 2014-04-22 Inbjuder till anbudsgivning för upphandling av möbler till Familjecentralen i Övertorneå Upphandling

Läs mer

DOM 2V2 -Ib 2 3. eddelad i Malmö. SÖKANDE KommuniMera AB, 556812-0322 Box 857 301 18 Halmstad

DOM 2V2 -Ib 2 3. eddelad i Malmö. SÖKANDE KommuniMera AB, 556812-0322 Box 857 301 18 Halmstad FÖRVALTNINGSRÄTTEN Sune Wennerberg DOM 2V2 -Ib 2 3 eddelad i Malmö Mål nr 10842-12 Sida 1 (6 SÖKANDE KommuniMera AB, 556812-0322 Box 857 301 18 Halmstad MOTPART Ängelholms kommun 262 80 Ängelholm SAKEN

Läs mer

2011-10-06. Sista ansökansdag:

2011-10-06. Sista ansökansdag: Anbudsansökningsinbjudan 2011-10-06 Upphandlingsansvarig Arbetsförmedlingen Maria Gustavsson Upphandling Byråtjänster inom marknadskommunikation, internkommunikation och PR Af-2011/299348 Sista ansökansdag:

Läs mer

2016-06-14. Avrop av enstaka platser i äldreboende enligt lagen om valfrihetssystem (LOV) Britt Wiklander 12/51

2016-06-14. Avrop av enstaka platser i äldreboende enligt lagen om valfrihetssystem (LOV) Britt Wiklander 12/51 Förfrågningsunderlag - Upphandlarversion 2016-06-14 Upphandlande organisation Upphandling Halmstads kommun Avrop av enstaka platser i äldreboende enligt lagen om valfrihetssystem (LOV) Britt Wiklander

Läs mer

ANBUDSFÖRFRÅGAN UTVÄRDERING SPACE

ANBUDSFÖRFRÅGAN UTVÄRDERING SPACE ANBUDSFÖRFRÅGAN UTVÄRDERING SPACE 1 Orientering av uppdraget 1.1 Upphandlande organisation och beställare Sjuhärads samordningsförbund Projekt SPACE Österlånggatan 74 503 37 Borås Sjuhärads samordningsförbund

Läs mer

Ronneby Kommun inbjuder till anbudsgivning: Starta eget företagsutbildning för arabisktalande.

Ronneby Kommun inbjuder till anbudsgivning: Starta eget företagsutbildning för arabisktalande. inbjuder till anbudsgivning: Starta eget företagsutbildning för arabisktalande. Administrativa föreskrifter sammanfattning Avtalsperiod: 2016-03-01 2016-12-31 Beräknat värde: Ca 500 000 Sek Sista anbudsdag:

Läs mer

ANBUDSFÖRFRÅGAN UTVÄRDERING PROJEKT

ANBUDSFÖRFRÅGAN UTVÄRDERING PROJEKT ANBUDSFÖRFRÅGAN UTVÄRDERING PROJEKT 1 Orientering av uppdraget 1.1 Upphandlande organisation och beställare Sjuhärads samordningsförbund Projekt POINT Österlånggatan 74 503 37 Borås Sjuhärads samordningsförbund

Läs mer

Upphandling av arkitekttjänster. Diarienr 09-189

Upphandling av arkitekttjänster. Diarienr 09-189 Upphandling av arkitekttjänster Diarienr 09-189 Innehåll 1 Om PTS... 3 2 Bakgrund och syfte... 3 3 Ekonomisk kapacitet och intyg... 3 3.1 Registreringsbevis... 3 3.2 Skattekontroll... 3 3.3 Sanningsförsäkran...

Läs mer

Avropsförfrågan. Verksamhetsutredare

Avropsförfrågan. Verksamhetsutredare AVROPSFÖRFRÅGAN 1 (7) Avropsförfrågan Verksamhetsutredare Innehåll Avropsförfrågan... 2 Inledning... 2 Administrativa krav... 2 Information om anbudsgivare... 3 Konsulttjänsten... 3 Redovisning hur erbjuden

Läs mer

Avropsförfrågan. Verksamhetsutvecklare

Avropsförfrågan. Verksamhetsutvecklare AVROPSFÖRFRÅGAN 1 (8) Avropsförfrågan Verksamhetsutvecklare Innehåll Avropsförfrågan... 2 Inledning... 2 Administrativa krav... 2 Information om anbudsgivare... 3 Konsulttjänsten... 4 Redovisning hur erbjuden

Läs mer

DOM 2012-05-14 Meddelad i Göteborg

DOM 2012-05-14 Meddelad i Göteborg 2012-05-14 Meddelad i Göteborg Mål nr Enhet 2:1 1 SÖKANDE Paintab Sverige AB, 556563-6361 Kardanvägen 32 461 38 Trollhättan MOTPART 1. Trollhättans Stad Upphandlingsavdelningen 461 83 Trollhättan 2. Trollhättans

Läs mer

DOM 2013-04-16 Meddelad i Malmö

DOM 2013-04-16 Meddelad i Malmö Lena Palmér DOM 2013-04-16 Meddelad i Malmö Mål nr 2678-13 1 SÖKANDE Bäckaskog Media AB, 556169-1485 Sjölyckevägen 2 290 34 Fjälkinge Ombud: Advokat Peter Olofsson Kristianstad Advokatbyrå AB Box 24 291

Läs mer

UPPHANDLING AV SKJORTOR OCH TRÖJOR (8 bilagor)

UPPHANDLING AV SKJORTOR OCH TRÖJOR (8 bilagor) 1 (19) Datum 2015-12-11 Diarienr (åberopas) 936-A437.336/2014 Polismyndigheten Ekonomiavdelningen Inköpsenheten Handläggare Arash Jahani E-post arash.jahani@polisen.se ANBUDSFÖRFRÅGAN UPPHANDLING AV SKJORTOR

Läs mer

Avropsförfrågan. Verksamhetsutvecklare

Avropsförfrågan. Verksamhetsutvecklare AVROPSFÖRFRÅGAN 1 (8) Avropsförfrågan Verksamhetsutvecklare Innehåll Avropsförfrågan... 2 Inledning... 2 Elektronisk anbudsgivning och informationshantering i upphandlingen... 2 Administrativa krav...

Läs mer

4.0 Krav på registrerings-, skatte- och avgiftsskyldigheter

4.0 Krav på registrerings-, skatte- och avgiftsskyldigheter Ludvika kommun genom gemensam nämnd för upphandling Avtalsform Avtal/Ramavtal/Enstaka köp Namn Städkemiska produkter och städmaterial Falun kommun Diarie UH-2014-56 Upphandlare Kid Berglund Detta dokument

Läs mer

Upphandling av inkassotjänster. Diarienr 07-12 172

Upphandling av inkassotjänster. Diarienr 07-12 172 Upphandling av inkassotjänster Diarienr 07-12 172 Innehåll 1 Om PTS... 3 2 Upphandlingens syfte... 3 3 Krav på anbudsgivaren... 3 3.1 Inkassotillstånd... 3 3.2 Teknisk förmåga och kapacitet... 4 3.2.1

Läs mer

1 Administrativa föreskrifter

1 Administrativa föreskrifter 1 Administrativa föreskrifter 1.1 Beteckning och benämning Förfrågningsunderlag för upphandling av med diarienummer. Upphandlingen genomförs enligt LOU (2007:1091). 1.2 Upphandlingens omfattning/volym

Läs mer

Avtal Ljusfesten. Ängelholms kommun. Villkoren i förfrågan tillsammans med vinnande anbud i upphandlingen bildar underlag för detta kontrakt.

Avtal Ljusfesten. Ängelholms kommun. Villkoren i förfrågan tillsammans med vinnande anbud i upphandlingen bildar underlag för detta kontrakt. 2013-04-10 ÄNGEUIOLMS Avtal Ljusfesten Ängelholms kommun 1 Avtal Ljusfesten 11 Allmänna avtalsvillkor Villkoren i förfrågan tillsammans med vinnande anbud i upphandlingen bildar underlag för detta kontrakt

Läs mer

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG. Härmed inbjuds Ni att lämna anbud i enlighet med förutsättningarna i detta förfrågningsunderlag inklusive bilagor.

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG. Härmed inbjuds Ni att lämna anbud i enlighet med förutsättningarna i detta förfrågningsunderlag inklusive bilagor. 2009-02-09 Förfrågningsunderlag 1(11) FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Linköpings universitet, LiU service, genomför en förenklad upphandling avseende kompletta hjul, däck och fälg, samt däckreparation, montering

Läs mer

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG. Förbränning av avfallsbränsle 2010-12-14

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG. Förbränning av avfallsbränsle 2010-12-14 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Förbränning av avfallsbränsle 2010-12-14 OBS! Om förfrågningsunderlag inte har rekvirerats direkt från NSR AB påpekar vi att NSR AB inte ansvarar för risken att anbudsgivare inte får

Läs mer

Ansökningsinbjudan om att få ingå samverkansavtal vid ersättningsetablering enligt lagen (1993:1651) om läkarvårdsersättning

Ansökningsinbjudan om att få ingå samverkansavtal vid ersättningsetablering enligt lagen (1993:1651) om läkarvårdsersättning Avdelningen för särskilda vårdfrågor Enheten för lagreglerade läkare och sjukgymnaster ANSÖKNINGSINBJUDAN 2016-01-12 Diarienummer HSN 1509-1101 Ansökningsinbjudan om att få ingå samverkansavtal vid ersättningsetablering

Läs mer

DOM 2016-01-12 Meddelad i Linköping

DOM 2016-01-12 Meddelad i Linköping DOM 2016-01-12 Meddelad i Linköping Mål nr 7126-15 1 SÖKANDE Norrköpings Högtrycksspolning AB, 556778-3716 Fjärilsgatan 48 603 61 Norrköping Ombud: advokat Henrik Willquist och jur.kand. Linnea Lindström

Läs mer

Förfrågningsunderlag Arbetsförmedlingen inbjuder leverantörer att lämna anbud i upphandling av Översättartjänster Dnr Af-2010/280053

Förfrågningsunderlag Arbetsförmedlingen inbjuder leverantörer att lämna anbud i upphandling av Översättartjänster Dnr Af-2010/280053 Upphandling Översättartjänster Dnr Af-2010/280053 1(22) Förfrågningsunderlag Arbetsförmedlingen inbjuder leverantörer att lämna anbud i upphandling av Översättartjänster Dnr Af-2010/280053 2(22) 1. INBJUDAN...

Läs mer

Bilaga 4 - Mall för upphandlingskontrakt Upphandling av Färskt hängmörat kött

Bilaga 4 - Mall för upphandlingskontrakt Upphandling av Färskt hängmörat kött DIARIENR UE/120027 Bilaga 4 - Mall för upphandlingskontrakt Upphandling av Färskt hängmörat kött Anm: Texter med blå teckenfärg kommer att fastställas i samband med upprättande av upphandlingskontraktet.

Läs mer

Anbudsförfrågan Teckenspråksöversättning av de 16 miljökvalitetsmålen anpassad för webbaserad film.

Anbudsförfrågan Teckenspråksöversättning av de 16 miljökvalitetsmålen anpassad för webbaserad film. Anbudsförfrågan Datum Beteckning Sida 1/5 Jens Mattsson Naturavdelningen 036-395030 Postadress 551 86 Jönköping Besöksadress Hamngatan 4 Tfn 036-39 50 00 Fax 036-12 15 58 E-post lansstyrelsen@f.lst.se

Läs mer

DOM 2016-02-11 Meddelad i Linköping

DOM 2016-02-11 Meddelad i Linköping DOM 2016-02-11 Meddelad i Linköping Mål nr 61-16 1 SÖKANDE Nordisk Hiss AB, 556245-5179 Box 1922 581 73 Linköping MOTPART Hyresbostäder i Norrköping AB, 556064-5847 Box 2330 600 02 Norrköping Ombud: Advokaterna

Läs mer

Upphandling Ramavtal Besiktningstjänster entreprenader m m

Upphandling Ramavtal Besiktningstjänster entreprenader m m RAPPORT 1(7) Dnr KSUH13/37-053 Upphandling Ramavtal Besiktningstjänster entreprenader m m Tekniska kontoret genomför upphandling ramavtal för tekniska konsulttjänster avseende besiktning inom entreprenader

Läs mer

Upphandling av mediebyrå för annonseringsaktiviteter i samband med avveckling av Svensk Kassaservice. Dnr /72

Upphandling av mediebyrå för annonseringsaktiviteter i samband med avveckling av Svensk Kassaservice. Dnr /72 Upphandling av mediebyrå för annonseringsaktiviteter i samband med avveckling av Svensk Kassaservice Dnr 08-160/72 Innehåll Upphandling av mediebyrå för annonseringsaktiviteter i samband med avveckling

Läs mer

1 (14) Arbetsförmedlingen inbjuder leverantörer att lämna anbud i upphandling av arbetsmarknadsutbildning Exportsäljare Dnr AF-2010/099506

1 (14) Arbetsförmedlingen inbjuder leverantörer att lämna anbud i upphandling av arbetsmarknadsutbildning Exportsäljare Dnr AF-2010/099506 1 (14) Arbetsförmedlingen inbjuder leverantörer att lämna anbud i upphandling av arbetsmarknadsutbildning Exportsäljare Dnr AF-2010/099506 2 (14) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 BAKGRUND/INLEDNING... 3 1.1 DEN

Läs mer

Skellefteå kommun inbjuder till anbudsgivning gällande - Nyckelfri hemtjänst -, enligt nedanstående instruktioner och bifogade handlingar.

Skellefteå kommun inbjuder till anbudsgivning gällande - Nyckelfri hemtjänst -, enligt nedanstående instruktioner och bifogade handlingar. 1 Föreskrifter 1.1 Upphandlande myndighet Trädgårdsgatan 6 931 85 Skellefteå 212000-2643 Hemsida: http://www.skelleftea.se 1.2 Upphandlingen inbjuder till anbudsgivning gällande - -, enligt nedanstående

Läs mer

KVALIFICERINGSUNDERLAG PLANARKITEKT DIARIE NR: 2014-KS0163 TILL TYRESÖ KOMMUN

KVALIFICERINGSUNDERLAG PLANARKITEKT DIARIE NR: 2014-KS0163 TILL TYRESÖ KOMMUN DIARIE NR: 2014-KS0163 TILL TYRESÖ KOMMUN Tyresö kommun Tel: 08-5782 9100 Org.nr: 212000-0092 Upphandlingsenheten Fax: 08-5782 9154 Marknadsgränd 2 135 81 Tyresö 1(6) INNEHÅLL Beställare:... 3 BESTÄLLARENS

Läs mer

DOM 2016-01-21 Meddelad i Stockholm

DOM 2016-01-21 Meddelad i Stockholm Avdelning 30 DOM 2016-01-21 Meddelad i Stockholm Mål nr 22953-15 1 SÖKANDE Amal Tolkförmedling AB, 556785-4582 Box 7026 600 07 Norrköping MOTPART Sollentuna kommun 191 86 Sollentuna SAKEN Offentlig upphandling

Läs mer

Förfrågningsunderlag

Förfrågningsunderlag KOMMUNIKATIONSMYNDIGHETEN PTS Förfrågningsunderlag Upphandling av konsulttjänster för utvecklingsuppdrag av systemstöd för obeställbara brev Dnr. 11-1944 2011-03-03 Innehåll 1. Om PTS... 4 2. Bakgrund...

Läs mer

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG AVTAL AVSEENDE JURIDISK KONSULT. Försvarsexportmyndigheten Fredrik Tellman Juridik +46 8 587 133 14 2012-10-16 FXM 2012/578:3

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG AVTAL AVSEENDE JURIDISK KONSULT. Försvarsexportmyndigheten Fredrik Tellman Juridik +46 8 587 133 14 2012-10-16 FXM 2012/578:3 1/9 Försvarsexportmyndigheten Fredrik Tellman Juridik +46 8 587 133 14 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Sista anbudsdag: 2012-10-29 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG AVTAL AVSEENDE JURIDISK KONSULT Försvarsexportmyndigheten Box

Läs mer

Anbudsbegäran gällande byte av fönster

Anbudsbegäran gällande byte av fönster Anbudsbegäran gällande byte av fönster De Gamlas Hem, nedan kallat DGH begär härmed in anbud på byte av 61 fönster ( i annons uppgavs 59). Arbetet ska utföras vintern/våren 2015. Anbudsbegäran gäller hela

Läs mer

Inledande text UPPHANDLING AV REKLAMBYRÅTJÄNSTER

Inledande text UPPHANDLING AV REKLAMBYRÅTJÄNSTER Inledande text UPPHANDLING AV REKLAMBYRÅTJÄNSTER Kommunförbundet Västernorrland inbjuder leverantörer att lämna anbud för upphandling av reklambyråtjänster i enlighet med angivna förutsättningar i detta

Läs mer

Avtalsform Rangordnat avtal Namn Tekniska konsulttjänster

Avtalsform Rangordnat avtal Namn Tekniska konsulttjänster Uppsala universitet Avtalsform Rangordnat avtal Namn Tekniska konsulttjänster Diarie UH 2013-48 Upphandlare Jens Holmström Detta dokument är en kopia på upphandlingens elektroniska skallkravsformulär.

Läs mer

DOM 2015-05-13 Meddelad i Falun

DOM 2015-05-13 Meddelad i Falun Ann-Louice Jonsson DOM 2015-05-13 Meddelad i Falun Mål nr 960-15 1 SÖKANDE P Krantz Consulting AB, 556631-1444 Ombud: Mikael Rendahl Upphandlingsjuristen i Sverige AB Box 1241 131 28 Nacka Strand MOTPART

Läs mer

Leveransavtalsvillkor

Leveransavtalsvillkor 1 (9) Leveransavtalsvillkor Leverans av kuverteringsmaskin och leverans av fullservice av kuverteringsmaskin Nedan följer de avtalsvillkor som ska gälla för leveransen. Avtalsvillkoren godkänns i sin helhet

Läs mer

Upphandling av teknisk konsult. Diarienr 09-190

Upphandling av teknisk konsult. Diarienr 09-190 Upphandling av teknisk konsult Diarienr 09-190 Innehåll 1 Om PTS... 3 2 Bakgrund och syfte... 3 3 Ekonomisk kapacitet och intyg... 3 3.1 Registreringsbevis... 3 3.2 Skattekontroll... 3 3.3 Sanningsförsäkran...

Läs mer

Härmed inbjuds ni att lämna anbud enligt nedan angivna förutsättningar.

Härmed inbjuds ni att lämna anbud enligt nedan angivna förutsättningar. KKV1000, v1.1, 2010-05-05 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 2011-11-28 Dnr 755/2011 1 (6) Förfrågningsunderlag, upphandling av elleverans till Konkurrensverkets lokaler på Torsgatan 11 i Stockholm 1. Inledning Härmed

Läs mer

DOM 2016-04-20 Meddelad i Linköping

DOM 2016-04-20 Meddelad i Linköping DOM 2016-04-20 Meddelad i Linköping Mål nr 811-16 1 SÖKANDE Tranås Anläggningsservice Aktiebolag, 556342-4331 Box 32 573 21 Tranås MOTPART 1. Mjölby kommun Tekniska kontoret 595 80 Mjölby Ombud: Advokat

Läs mer

Valfrihetssystem inom boendestöd. Boendestöd - Kapitel 4 Avtal för bedrivande av boendestöd

Valfrihetssystem inom boendestöd. Boendestöd - Kapitel 4 Avtal för bedrivande av boendestöd UPPDRAGSBESKRIVNING 1 (12) Dnr: 2015:190 Valfrihetssystem inom boendestöd Boendestöd - Kapitel 4 Avtal för bedrivande av boendestöd Socialtjänsten Sociala avdelningen Postadress Besöksadress Telefon (vx)

Läs mer

1 Kortfattad introduktion till området och avropsprocessen... 3 1.1 Beskrivning av området 3 1.2 Beskrivning av avropsprocessen 3

1 Kortfattad introduktion till området och avropsprocessen... 3 1.1 Beskrivning av området 3 1.2 Beskrivning av avropsprocessen 3 Datum 2011-09-30 Kvalificering tekniska utredningar avseende tillämpningar och användning av informations- och kommunikationsteknik (IKT) för konsumenter, bilaga 1e till förfrågningsunderlag för upphandling

Läs mer

DOM 2014-10-23 Meddelad i Karlstad

DOM 2014-10-23 Meddelad i Karlstad Meddelad i Karlstad Mål nr 1 SÖKANDE Qbranch Stockholm AB, 556590-7069 Primusgatan 18 112 62 Stockholm MOTPART Konsumentverket Box 48 651 02 Karlstad Ombud: Advokat Anna Ulfsdotter Forssell Jur. kand.

Läs mer

Anbudsinbjudan. Digitala Enheter och Kringutrustning. Dnr: 2.4.2-8831/2015 2016-01-11. stockholm.se

Anbudsinbjudan. Digitala Enheter och Kringutrustning. Dnr: 2.4.2-8831/2015 2016-01-11. stockholm.se Digitala Enheter och Kringutrustning stockholm.se Utbildningsförvaltningen Avdelningen för utveckling och samordning Hantverkargatan 2F 104 22 Stockholm Växel 08-508 33 000 www.stockholm.se Innehåll 1

Läs mer

1 (6) Datum: 9.3.2016 Dnr: ÅLR 2016/1881 ANBUDSFÖRFRÅGAN. Däckskran. Infrastrukturavdelningen

1 (6) Datum: 9.3.2016 Dnr: ÅLR 2016/1881 ANBUDSFÖRFRÅGAN. Däckskran. Infrastrukturavdelningen 1 (6) ANBUDSFÖRFRÅGAN Däckskran Infrastrukturavdelningen 2 (6) 01 Objekt Ålands landskapsregering inbjuder härmed till anbudsgivning på en däckskran. 02 Omfattning 02.1 Avsikten är att teckna avtal med

Läs mer

ANBUDSINBJUDAN UPPHANDLING AV OBLIGATORISK SJUKVÅRDSFÖRSÄKRING FÖR ANSTÄLLDA HOS SJUNDE AP-FONDEN I SAMARBETE MED FÖRSÄKRINGSSTRATEGI SVERIGE AB

ANBUDSINBJUDAN UPPHANDLING AV OBLIGATORISK SJUKVÅRDSFÖRSÄKRING FÖR ANSTÄLLDA HOS SJUNDE AP-FONDEN I SAMARBETE MED FÖRSÄKRINGSSTRATEGI SVERIGE AB UPPHANDLING AV OBLIGATORISK SJUKVÅRDSFÖRSÄKRING FÖR ANSTÄLLDA HOS SJUNDE AP-FONDEN I SAMARBETE MED FÖRSÄKRINGSSTRATEGI SVERIGE AB 1 Innehållsförteckning Inbjudan... 3 Allmän orientering... 3 Upphandlande

Läs mer

BILAGA TILL DOKUMENTET FACKLIG MEDVERKAN / FÖRHANDLING VID UPPHANDLING

BILAGA TILL DOKUMENTET FACKLIG MEDVERKAN / FÖRHANDLING VID UPPHANDLING 1 (7) Saktexter BILAGA TILL DOKUMENTET FACKLIG MEDVERKAN / FÖRHANDLING VID UPPHANDLING Lagen om Offentlig Upphandling (LOU) Lagen om Offentlig Upphandling (1992:1528) reglerar all upphandling som genomförs

Läs mer

Energikonsult för energikartläggning över energiförbrukningen i Experium, Sälen

Energikonsult för energikartläggning över energiförbrukningen i Experium, Sälen ANBUDSFÖRFRÅGAN 1(17) Dnr: 304-8281-2012 Upphandling av Energikonsult för energikartläggning över energiförbrukningen i Experium, Sälen Anbudsförfrågan Datum: Upphandlingsform: Direktupphandling Sista

Läs mer

DOM 2012-04-18 Meddelad i Göteborg

DOM 2012-04-18 Meddelad i Göteborg DOM 2012-04-18 Meddelad i Göteborg Mål nr 1537-12 E Enhet 2:1 1 SÖKANDE Peab Asfalt AB, 556098-6122 c/o Peab Sverige AB Anders Personsgatan 2 401 80 Göteborg Ombud: Helena Colliander Peab Sverige AB Anders

Läs mer

Frågor och svar. Beskrivning: Upphandlingen avser bostad med särskild service för vuxna och barn med funktionshinder E-post:

Frågor och svar. Beskrivning: Upphandlingen avser bostad med särskild service för vuxna och barn med funktionshinder E-post: Frågor och svar Köpare Upphandling Köpare: Göteborgs Stads Upphandlings Namn: Bostad med särskild service enligt LSS och SoL AB Handläggare: Lina Bryngelsson Referensnr: 135/13 Telefon: +46 (0)31 334 37

Läs mer

DOM 2014-03-14 Meddelad i Malmö

DOM 2014-03-14 Meddelad i Malmö Lena Palmér DOM 2014-03-14 Meddelad i Malmö Mål nr 1326-14 1 SÖKANDE Nordea Bank AB, 516406-0120 105 71 Stockholm Ombud: Karl Nilsson Tenders Sverige AB Nygatan 34 582 19 Linköping MOTPART Malmö stad 205

Läs mer

Upphandling av gardiner och textilier

Upphandling av gardiner och textilier Diarienummer 09-10474 Datum 2009-10-19 Upphandling av gardiner och textilier Förfrågningsunderlag Diarienummer 09-10474 Författare Lina Schött Post- och telestyrelsen Box 5398 102 49 Stockholm 08-678 55

Läs mer

Ansökningsinbjudan 2015-04-30 Upphandling av Stordatordrift Sida 1 av 5. Ansökningsinbjudan. Upphandling av Stordatordrift Dnr: MD 2015/160

Ansökningsinbjudan 2015-04-30 Upphandling av Stordatordrift Sida 1 av 5. Ansökningsinbjudan. Upphandling av Stordatordrift Dnr: MD 2015/160 Upphandling av Stordatordrift Sida 1 av 5 Ansökningsinbjudan Upphandling av Stordatordrift Dnr: MD 2015/160 Upphandling av stordatordrift Sida 2 av 5 Innehållsförteckning 1 Allmän orientering...3 1.1 Omfattning...

Läs mer

Anbudsförfrågan. Förfrågningsunderlag Upphandlingen Löneförmedling tjänst Dnr: EL-12054. Upphandlingen Löneförmedling tjänst

Anbudsförfrågan. Förfrågningsunderlag Upphandlingen Löneförmedling tjänst Dnr: EL-12054. Upphandlingen Löneförmedling tjänst Anbudsförfrågan Avseende Eskilstuna kommun, inbjuder presumtiva anbudsgivare att lämna anbud på avtal avseende projektet Löneförmedling enligt detta förfrågningsunderlag. Emma Larsson Upphandlare Datum:

Läs mer

Uppdragskontrakt, UK. Uppdragskontrakt. Benämning. Handling 01. Kontraktsvillkor (FU 2000) KONSULTUPPDRAG. Avseende Benämning

Uppdragskontrakt, UK. Uppdragskontrakt. Benämning. Handling 01. Kontraktsvillkor (FU 2000) KONSULTUPPDRAG. Avseende Benämning Handling 01, UK Kontraktsvillkor (FU 2000) KONSULTUPPDRAG Avseende Mellan beställaren och konsulten är följande kontrakt upprättat. Beställare Banverket, Avdelning person adress Org.nr: 202100-4003 Tfn:?

Läs mer

Länsstyrelsen i Jönköpings län ska genomföra upphandling av konsulttjänst avseende utbildning i ledarskap och medarbetarskap.

Länsstyrelsen i Jönköpings län ska genomföra upphandling av konsulttjänst avseende utbildning i ledarskap och medarbetarskap. Sida 1/15 Anneli Wirtén Administrativa avdelningen 036-395252 Postadress 551 86 Jönköping Besöksadress Hamngatan 4 Tfn 036-39 50 00 Fax 036-12 15 58 E-post lansstyrelsen@f.lst.se www.f.lst.se Plusgiro

Läs mer

1. Anvisningar för upphandlingen

1. Anvisningar för upphandlingen Förfrågningsunderlag - Upphandlarversion 2011-02-15 Upphandlingsansvarig Upphandling Region Gotland Destinationsmarknadsföring Gotland - Turism och näringsliv Carina Westergren Larsson 2010/537 Symbolförklaring:

Läs mer

Anbudsförfrågan på upphandling av Hantverkartjänster Målare

Anbudsförfrågan på upphandling av Hantverkartjänster Målare Sidan 1 av 5 Anbudsförfrågan på upphandling av Hantverkartjänster Målare Lysekils kommun inbjuder er att lämna anbud på rubricerade upphandling i enlighet med detta dokument och bilagor. Förfrågningsunderlaget

Läs mer

Eskilstuna Energi och Miljö AB, benämns nedan som EEM. Lena Lindkvist. Upphandlare. Bilagor Anbuds- och prisformulär. Mall för upphandlingskontrakt

Eskilstuna Energi och Miljö AB, benämns nedan som EEM. Lena Lindkvist. Upphandlare. Bilagor Anbuds- och prisformulär. Mall för upphandlingskontrakt Eskilstuna Energi och Miljö AB, inbjuder presumtiva anbudsgivare att lämna anbud på leverans av en st. ny sopbil 3-fack enligt dessa administrativa föreskrifter och bilagor. Eskilstuna Energi och Miljö

Läs mer