UPPHANDLING AV SKJORTOR OCH TRÖJOR (8 bilagor)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "UPPHANDLING AV SKJORTOR OCH TRÖJOR (8 bilagor)"

Transkript

1 1 (19) Datum Diarienr (åberopas) 936-A /2014 Polismyndigheten Ekonomiavdelningen Inköpsenheten Handläggare Arash Jahani E-post ANBUDSFÖRFRÅGAN UPPHANDLING AV SKJORTOR OCH TRÖJOR (8 bilagor) Postadress Polismy ndigheten Box Stockholm Besöksadress Polhemsgatan 30 Stockholm Telefon Webbplats polisen.se E-post

2 2 Innehåll 1 INLEDNING UPPHANDLANDE MYNDIGHET ANNONSERING FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG FRÅGOR OCH SVAR UPPHANDLINGSFÖRFARANDE FÖRUTSÄTTNINGAR AVTALSTID FÖREMÅL FÖR UPPHANDLING POLISMYNDIGHETENS VÄRDEGRUND OMFATTNING OCH VOLYMER LEVERANSTIDER TILLGÅNG TILL KRAVSPECIFIKATION, BILAGA 7 OCH BILAGA ADMINISTRATIVA BESTÄMMELSER ANBUDETS FORM OCH STRUKTUR ANBUDETS OCH ANBUDSPROVERS AVLÄMNANDE ANBUDETS GILTIGHET ANBUDSKOSTNADER KONTRAKT OFFENTLIGHETSPRINCIPEN KRAV PÅ ANBUDSGIVARE FÖRETAGSUPPGIFTER UTESLUTNINGSGRUNDER SOCIALFÖRSÄKRINGSAVGIFTER OCH SKATTER REGISTRERING EKONOMISK STÄLLNING TEKNISK OCH YRKESMÄSSIG KAPACITET UNDERLEVERANTÖR KOMMERSIELLA KRAV OCH VILLKOR VAL AV AVTALSOMRÅDE PRISER AVTALSUNDERLAG KRAV PÅ FÖREMÅLET ANBUDSPROVER ANBUDSPRÖVNING OCH ANBUDSUTVÄRDERING... 18

3 3 7.1 GRUND FÖR TILLDELNING AV KONTRAKT... 18

4 4 1 INLEDNING 1.1 UPPHANDLANDE MYNDIGHET Polismyndigheten är upphandlande myndighet. Polismyndigheten har som huvuduppgift att upprätthålla allmän ordning, säkerhet samt bekämpa brott. Polismyndigheten förebygger, förhindrar, upptäcker, ingriper och utreder brottslig verksamhet och störningar av den allmänna ordningen och säkerheten. Därutöver utfärdar Polismyndigheten pass, olika tillstånd och ansvarar för tillsyn inom en rad olika områden. Polismyndigheten arbetar över hela landet på ett effektivt, rättssäkert och enhetligt sätt. Polismyndigheten arbetar nära medborgarna och i ett nära samarbete med andra berörda myndigheter. Polismyndigheten är landets största myndighet med drygt medarbetare och är en enrådighetsmyndighet med ett nationellt insynsråd samt ett regionpolisråd i varje polisregion. Ytterligare information om Polismyndigheten och dess uppdrag finns att tillgå via myndighetens webbplats Polismyndigheten genomför rubricerad upphandling och inbjuder Er att lämna anbud. 1.2 ANNONSERING Annonsering sker i databasen TED samt i Europeiska unionens officiella tidning (EUT). 1.3 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Förfrågningsunderlaget är publicerat på Polismyndighetens upphandlarprofil; Anbudsgivaren bär själv ansvar för att tillägna sig fullständigt Förfrågningsunderlag (det vill säga Anbudsförfrågan inklusive dess bilagor) samt att tillägna sig information om frågor och svar och eventuella förtydliganden som publiceras på Polismyndighetens upphandlarprofil, se även punkt 1.4 Frågor och svar. 1.4 FRÅGOR OCH SVAR Frågor upprättas skriftligen på svenska eller engelska och skickas till upphandlaren på följande e-postadress Polismyndigheten besvarar endast frågor som inkommit till upphandlaren senast den 1 februari Frågor och svar samt annan för upphandlingen relevant information publiceras löpande på Polismyndighetens upphandlarprofil fram till och med den 4 februari Endast den information som publiceras på Polismyndighetens upp-

5 5 handlarprofil ska anses utgöra del av Förfrågningsunderlaget. Svar på inkomna frågor och eventuella förtydliganden kommer att vara på svenska. Anbudsgivaren bär själv ansvar för att tillägna sig frågor och svar samt annan för upphandlingen relevant information som publiceras på Polismyndighetens upphandlarprofil. 1.5 UPPHANDLINGSFÖRFARANDE Vid den här upphandlingen tillämpas ett öppet förfarande i enlighet med 4 kap. 1 lagen (2007:1091) om offentlig upphandling (LOU). Anbud kommer att antas utan föregående förhandling. 2 FÖRUTSÄTTNINGAR Polismyndigheten avser att i den här upphandlingen upphandla skjortor och tröjor. Avtalsområde 1 avser skjortor och Avtalsområde 2 avser tröjor. Se bilaga 7 och bilaga 8 för kravspecifikation för respektive Avtalsområde. Polismyndigheten avser att sluta ett ramavtal med en (1) leverantör för varje avtalsområde. Anbud kan lämnas på ett avtalsområde eller båda avtalsområdena. 2.1 AVTALSTID Ramavtalet träder i kraft från och med dagen då det undertecknats av båda parter och gäller i två (2) år. Polismyndigheten äger sedan rätt men har inte skyldighet att förlänga Avtalet med tolv (12) månader i taget upp till två (2) år med i övrigt oförändrade villkor. Meddelande om förlängning ska ske skriftligen till Leverantören senast tre (3) månader innan avtalstiden löper ut. I annat fall löper Avtalet ut utan uppsägning. 2.2 FÖREMÅL FÖR UPPHANDLING Upphandlingen består av två (2) avtalsområden som utvärderas var för sig. Avtalsområde 1, avser Skjorta m92. Kravspecifikationen för skjorta m/92 framgår av bilaga 7 Kravspecifikation Avtalsområde 1. Avtalsområde 2, avser Tröja m/05. Kravspecifikationen för Tröja m/05 framgår av bilaga 8, Kravspecifikation Avtalsområde POLISMYNDIGHETENS VÄRDEGRUND Polismyndighetens gemensamma värdegrund togs fram 2007 genom bidrag från nästan medarbetare. Värdegrunden är en utgångspunkt för att bygga, utveckla och förändra organisationens riktning, varumärke och kultur:

6 6 Polisenmyndighetens uppdrag är att öka tryggheten och minska brottsligheten. Vi genomför vårt uppdrag professionellt och skapar förtroende genom att vara: Engagerade med ansvar och respekt. Vi tar ansvar för vår uppgift och värnar om allas lika värde. Effektiva för resultat och utveckling. Vi är fokuserade på resultat, samarbete och ständig utveckling. Tillgängliga för allmänheten och för varandra. Vi är hjälpsamma, flexibla och stödjande. Polismyndighetens värdegrund ska prägla de uppdrag som utförs av såväl Polismyndigheten som extern leverantör till Polismyndigheten. 2.4 OMFATTNING OCH VOLYMER Det uppskattade värdet för hela avtalstiden på fyra år, det vill säga inklusive optionsåren, tros för Avtalsområde 1 bli cirka kronor och för Avtalsområde 2 bli cirka kronor. Det uppskattade behovet i antal, som utgår från historiska volymer tros för hela avtalstiden på fyra år, det vill säga inklusive optionsåren, för Avtalsområde 1 bli cirka stycken skjortor och för Avtalsområde 2 bli cirka stycken tröjor. Det uppskattade behovet enligt ovan bygger på historiska volymer. Historiska volymer kommer även ligga till grund för utvärderingen i den här upphandlingen. Polismyndigheten kan inte garantera samma behov under hela avtalstiden. För att ta del av mer statistik se bilaga 3 Prisbilaga Avtalsområde 1 och bilaga 4 Prisbilaga Avtalsområde 2. I dessa bilagor anges antalet produkter per år som i utvärderingen sedan räknas om för att avse hela avtalstiden på fyra år. Observera, Polismyndigheten garanterar inga volymer under avtalstiden. 2.5 LEVERANSTIDER För att ta del av leveranstider se prisbilaga för respektive avtalsområde, det vill säga bilaga 3 och bilaga 4, samt bilaga 6 Avtalsunderlag, Avtalsområde 1 och/eller Avtalsområde TILLGÅNG TILL KRAVSPECIFIKATION, BILAGA 7 OCH BILAGA 8 Det är inte teknisk möjligt att lägga upp bilaga 7 Kravspecifikation Avtalsområde 1 och bilaga 8 Kravspecifikation Avtalsområde 2 på Polisens hemsida. Kontakta ansvarig upphandlare på följande e-postadress:

7 7 för att erhålla bilaga 7 och/eller bilaga 8 per e-post eller usb-minne. Denna begäran kan göras till och med sista dagen att lämna anbud. 3 ADMINISTRATIVA BESTÄMMELSER 3.1 ANBUDETS FORM OCH STRUKTUR Anbud skall upprättas skriftligen och av anbudet skall all information av betydelse för utvärderingen framgå på svenska eller engelska. Det innebär att alla handlingar som är av betydelse för utvärderingen och som är författade på annat språk än svenska eller engelska måste åtföljas av en vidimerad översättning. Anbud kan struktureras på så vis att information framgår i den ordning som efterfrågas i detta Förfrågningsunderlag med undantag för information som anbudsgivaren anser vara hemlig. Sådan information placeras sist i anbudet tillsammans med en motivering till varför informationen anses vara hemlig, jämför med punkten 3.6 Offentlighetsprincipen. Använd hålat A4-papper och undvik pärmar, plastfickor, häftklamrar, gem eller liknande. 3.2 ANBUDETS OCH ANBUDSPROVERS AVLÄMNANDE Anbud och anbudsprover skall ha ankommit till Polismyndigheten senast den 12 februari Anbudets avlämnande: Anbud som lämnas till Polismyndigheten personligen eller via bud avlämnas vid Polhemsgatan 30 i Stockholm, vardagar mellan klockan 08:00 och klockan 19:00. Anbud som skickas till Polismyndigheten med post adresseras till: Polismyndigheten Att: Registrator kansli Box Stockholm Anbud lämnas i en sluten försändelse försedd med följande text som upplysning om att försändelsen innehåller anbud. ANBUD A /2014

8 8 Anbudsgivaren svarar för att anbud ankommer i rätt tid. Anbud som ankommer efter sista anbudsdag eller som lämnas via telefax eller e-post kommer inte att beaktas. Anbudsprovers avlämnande: Anbudsprover som lämnas till Polismyndigheten personligen eller via bud avlämnas vid Godsmottagningen, Bergsgatan 52, Stockholm, vardagar mellan klockan 07:30 och klockan 16:00. Anbudsprover som skickas till Polismyndigheten med post adresseras till: Polismyndigheten Att: Registrators kansli Godsmottagning: Bergsgatan 52 Box 12256, Stockholm Anbudsprover lämnas i en sluten försändelse försedd med följande text som upplysning om att försändelsen innehåller anbudsprover. ANBUDSPROVER A /2014 Anbudsgivaren svarar för att anbudsprover ankommer i rätt tid. Anbudsprover som ankommer efter sista anbudsdag kommer inte att beaktas. 3.3 ANBUDETS GILTIGHET Anbud skall vara undertecknat av behörig företrädare för anbudsgivaren och anbudsgivaren skall vara bunden av sitt anbud till och med den 1 december 2016 om inte annat överenskommes. Överenskommelse om förlängning av anbudets giltighetstid initieras av Polismyndigheten. Behörigen undertecknade av bilaga 1 Formulär för anbudsgivare godtas som skriftligt intyg och accept. 3.4 ANBUDSKOSTNADER Anbudsgivaren äger inte rätt till ersättning för anbudet eller för kostnader i samband med anbudsgivningen. 3.5 KONTRAKT Civilrättsligt bindande avtal mellan upphandlande myndighet och antagen anbudsgivare i den här upphandlingen sluts genom ett kontrakt. Enligt definitionen i 2 kap. 10 LOU avses med kontrakt ett skriftligt avtal med ekonomiska villkor som a) sluts mellan en eller flera upphandlande myndigheter och en eller flera leverantörer; b) avser utförande av byggentreprenad,

9 9 leverans av varor eller tillhandahållande av tjänster och c) undertecknas av parterna eller signeras av dem med en elektronisk signatur. 3.6 OFFENTLIGHETSPRINCIPEN Som myndighet omfattas Polismyndigheten av offentlighetsprincipen, vilket innebär att Polismyndigheten är skyldig att lämna ut information som inte är hemlig. Polismyndigheten genomför en prövning om information är hemlig eller inte endast i samband med att en begäran om att få ta del av informationen inkommer till Polismyndigheten. Polismyndighetens beslut om att hemlighålla information kan överklagas och prövas i domstol. För att underlätta Polismyndighetens prövning ombeds anbudsgivaren att i anbudet precisera vilken information som anbudsgivaren anser vara hemlig samt vilken skada anbudsgivaren skulle lida om informationen röjdes. 4 KRAV PÅ ANBUDSGIVARE De krav som ställs på anbudsgivare och i förekommande fall underleverantör samt de bevis som fordras för att styrka att kraven är uppfyllda framgår nedan. 4.1 FÖRETAGSUPPGIFTER Anbudsgivare lämnar sina egna och underleverantörers företagsuppgifter förslagsvis i bilaga 1 Formulär för anbudsgivare och bilaga 2 Formulär för underleverantör samt fogar dem till anbudet. 4.2 UTESLUTNINGSGRUNDER Polismyndigheten kommer att utesluta anbudsgivare och underleverantörer, för vilka grund för uteslutning enligt 10 kap. 1-2 LOU föreligger. Anbudsgivare och underleverantörer skall skriftligen intyga på heder och samvete att grund för uteslutning enligt 10 kap. 1-2 LOU inte föreligger. Behörigen undertecknande av bilaga 1 Formulär för anbudsgivare och bilaga 2 Formulär för underleverantör godtas som skriftligt intyg. 4.3 SOCIALFÖRSÄKRINGSAVGIFTER OCH SKATTER Anbudsgivare och underleverantörer skall ha fullgjort sina skyldigheter avseende inbetalning av socialförsäkringsavgifter och skatter i det egna landet. Polismyndigheten kommer att kontrollera att anbudsgivare och underleverantörer som är skattskyldiga i Sverige inte har restförda skulder avseende socialförsäkringsavgifter och skatter genom att inhämta uppgifter från Skatteverket. Bevis på om kravet är uppfyllt för anbudsgivare och underleverantörer som är

10 10 skattskyldiga i Sverige kontrolleras således av Polismyndigheten. Något bevis behöver inte inlämnas av anbudsgivare och underleverantörer som är skattskyldiga i Sverige. Bevis på hur krav enligt denna punkt uppfylls för anbudsgivare och underleverantörer som inte är skatteskyldiga i Sverige: Anbudsgivare och underleverantörer som inte är skattskyldiga i Sverige skall styrka att de inte har restförda skulder avseende socialförsäkringsavgifter och skatter i det egna landet med handlingar eller intyg, utfärdade av behörig nationell myndighet, som innehåller de uppgifter som Polismyndigheten inhämtar från Skatteverket. För information om de uppgifter som avses hänvisas till bilaga 5 Blankett från Skatteverket. Om det inte utfärdas handlingar eller intyg med efterfrågade uppgifter i det egna landet skall dessa ersättas av en utsaga som har avgetts på heder och samvete. Dokument som inlämnas för att styrka att kravet i denna punkt är uppfyllt får inte vara äldre än tre (3) månader från den sista dagen att inkomma med anbud, vilket skall framgå av dokumenten eller styrkas skriftligen av oberoende part som är insatt i anbudsgivares respektive underleverantörs verksamhet, såsom auktoriserad revisor. Anbudsgivare kan förslagsvis lämna uppgifter enligt denna punkt i bilaga 1 Formulär för anbudsgivare och om aktuellt bilaga 2 Formulär för underleverantör. 4.4 REGISTRERING Anbudsgivare och underleverantörer skall vara registrerade i aktiebolags- eller handelsregister eller motsvarande register som förs i det egna landet under förutsättning att anbudsgivare och underleverantörer är skyldiga att vara registrerade i sådant register, i enlighet med lagen i det egna landet. Polismyndigheten kommer att kontrollera att svenska anbudsgivare och underleverantörer har fullgjort sina registreringsskyldigheter genom att inhämta uppgifter från Bolagsverket. Bevis på att kravet är uppfyllt för svenska anbudsgivare och underleverantörer kontrolleras således av Polismyndigheten. Något bevis behöver inte inlämnas av svenska anbudsgivare och underleverantörer. Bevis på hur krav enligt denna punkt uppfylls för utländska anbudsgivare och underleverantörer: Utländska anbudsgivare och underleverantörer skall styrka registrering enligt det egna landets bestämmelser om aktiebolagsregister, handelsregister eller motsvarande register med handlingar eller intyg, utfärdade av behörig nationell myndighet. Om det inte utfärdas handlingar eller intyg med efterfrågade uppgifter i det egna landet skall de ersättas av en utsaga som har avgetts på heder och samvete.

11 11 Dokument som inlämnas för att styrka att kravet i denna punkt är uppfyllt får inte vara äldre än tre (3) månader från den sista dagen att inkomma med anbud, vilket skall framgå av dokumenten eller styrkas skriftligen av oberoende part som är insatt i anbudsgivares respektive underleverantörs verksamhet, såsom auktoriserad revisor. Anbudsgivare kan förslagsvis lämna uppgifter enligt denna punkt i bilaga 1 Formulär för anbudsgivare och om aktuellt bilaga 2 Formulär för underleverantör. 4.5 EKONOMISK STÄLLNING Anbudsgivare skall ha en sådan ekonomisk ställning att den kan upprätthålla ramavtalet som den upphandlande myndigheten avser sluta i den här upphandlingen under hela dess giltighetstid, inklusive eventuella förlängningar. Polismyndigheten kommer att göra en bedömning av anbudsgivarnas ekonomiska ställning med hjälp av affärs- och kreditupplysningsföretaget Upplysningscentralen AB:s (UC) riskklassificering. Anbudsgivare som är placerade i riskklass 3-5 baserat på ekonomiska värden kommer att anses ha uppfyllt kravet på ekonomisk ställning. Bevis på att kravet är uppfyllt kontrolleras således av Polismyndigheten. Något bevis behöver inte inlämnas av anbudsgivare om inte andra omständigheter föreligger. Om andra omständigheter föreligger se nedan. Bevis på hur krav enligt denna punkt uppfylls under andra omständigheter: Anbudsgivare, som av UC a) inte har placerats i någon riskklass eller b) har placerats i riskklass 1-2 eller c) har placerats i riskklass men där riskklassen inte är baserad på ekonomiska värden, kan komma att anses ha uppfyllt kravet på ekonomisk ställning under förutsättning att anbudsgivare fogar sådana handlingar till anbudet som gör att det kan anses klarlagt att anbudsgivaren har motsvarande ekonomiska ställning. Dessa handlingar kan utgöras av följande: a) kreditupplysning från ett annat kreditupplysningsföretag som visar på en ekonomisk stabilitet/kreditvärdighet eller b) en moderbolagsgaranti eller likvärdig garanti, utfärdad av anbudsgivarens moderbolag eller annan garant som har erhållit riskklass 3, i vilken anbudsgivarens åtaganden enligt ramavtalet garanteras som för eget åtagande. Moderbolagsgarantin skall vara undertecknad av firmatecknare.

12 12 Inlämnade handlingar enligt punkterna a) och b) ovan får inte vara äldre än tre (3) månader från sista dagen att inkomma med anbud. Detta skall framgå i dokumentationen. Årsredovisningar kan dock vara äldre men den skall då avse den senaste årsredovisningen. Polismyndigheten förbehåller sig rätten att: - anlita externa kreditvärderingsinstitut eller annan expertis för att bedöma anbudsgivarens finansiella och ekonomiska ställning och/eller - ta kreditupplysning på Anbudsgivaren. Anbudsgivare kan förslagsvis lämna uppgifter enligt denna punkt i bilaga 1 Formulär för anbudsgivare. 4.6 TEKNISK OCH YRKESMÄSSIG KAPACITET Avtalsområde 1: Krav: Anbudsgivare skall under de tre senaste åren räknat från och med sista dagen att lämna anbud, det vill säga under tidsperioden 12 februari 2013 till och med 12 februari 2016, ha/haft minst ett (1) tidigare åtagande som är pågående, har påbörjats eller har avslutats. Tidigare åtagande/åtaganden enligt föregående mening skall tillsammans under nämnda tidsperioden inneburit leveranser på minst 7100 stycken produkter av liknande karaktär i enlighet med Avtalsområde 1. Kravet på volymvärdet motsvarar cirka 30 procent av Polismyndighetens tidigare volymer för en treårsperiod avseende Avtalsområde 1 vilket bedöms vara tillräckligt för att ha kapacitet att kunna leverera i enlighet med avtalet. Bevis på hur krav enligt denna punkt uppfylls: Anbudsgivare skall ange förteckning på tidigare åtagande/åtaganden som är pågående, har påbörjats eller har avslutats under tidsperioden 12 februari 2013 till och med 12 februari 2016, det vill säga under de tre senaste åren från och med sista dagen att lämna anbud. Knutet till angivna tidigare åtagande/åtaganden i förteckningen enligt föregående mening skall dessutom följande information framgå: I. Av förteckningen skall anges uppgift om produkt/produkter som är av liknande karaktär för avtalsområde 1 och som ingår i förteckningen på tidigare åtagande/åtaganden samt avser leveranser för tidsperioden 12 februari 2013 till och med 12 februari Uppgift enligt föregående mening får således inte avse innan eller efter nämnda tidsperiod. II. Av förteckningen skall uppgift framgå om volymvärde i form av antal levererade produkter, som är av liknande karaktär för avtalsområde 1,

13 13 och som ingår i förteckningen på tidigare åtagande/åtaganden för tidsperioden 12 februari 2013 till och med 12 februari Uppgift enligt föregående mening får således inte avse innan eller efter nämnda tidsperiod. Bevis på att kravet på volymvärde är uppfyllt prövas genom att slå ihop alla redovisade tidigare åtaganden för en samlad bedömning, observera att alla bevis på kravuppfyllnad måste vara uppfyllda för respektive redovisade tidigare åtagande för att kunna ingå i den samlade bedömningen. III. IV. Av förteckningen skall uppgift lämnas om angivna tidigare åtagande/åtaganden i förteckningen är upphandlande myndighet eller köpare som inte är en upphandlande myndighet. Om en mottagare av tjänster enligt förteckningen är en upphandlande myndighet, skall också intyg ges in som utfärdats eller attesterats av denna myndighet. Om tidigare åtagande/åtaganden inte är en upphandlande myndighet, skall intyg från köparen lämnas eller om detta inte är möjligt skall en försäkran från anbudsgivaren lämnas. Om försäkran lämnas av anbudsgivare godtas behörigen undertecknad bilaga 1 Formulär för anbudsgivare som försäkran. Använd förslagsvis bilaga 1 Formulär för Anbudsgivare för att på ett enkelt sätt lämna uppgifter som krävs enligt beviskraven i denna punkt. Avtalsområde 2: Krav: Anbudsgivare skall under de tre senaste åren räknat från och med sista dagen att lämna anbud, det vill säga under tidsperioden 12 februari 2013 till och med 12 februari 2016, ha/haft minst ett (1) tidigare åtagande som är pågående, har påbörjats eller har avslutats. Tidigare åtagande/åtaganden enligt föregående mening skall tillsammans under nämnda tidsperioden inneburit leveranser på minst 3800 stycken produkter av liknande karaktär i enlighet med Avtalsområde 2. Kravet på volymvärdet motsvarar cirka 30 procent av Polismyndighetens tidigare volymer för en treårsperiod avseende Avtalsområde 2 vilket bedöms vara tillräckligt för att ha kapacitet att kunna leverera i enlighet med avtalet. Bevis på hur krav enligt denna punkt uppfylls: Anbudsgivare skall ange förteckning på tidigare åtagande/åtaganden som är pågående, har påbörjats eller har avslutats under tidsperioden 12 februari 2013 till och med 12 februari 2016, det vill säga under de tre senaste åren från och med sista dagen att lämna anbud. Knutet till angivna tidigare åtagande/åtaganden i förteckningen enligt föregående mening skall dessutom följande information framgå:

14 14 I. Av förteckningen skall anges uppgift om produkt/produkter som är av liknande karaktär för avtalsområde 2 och som ingår i förteckningen på tidigare åtagande/åtaganden samt avser leveranser för tidsperioden 12 februari 2013 till och med 12 februari Uppgift enligt föregående mening får således inte avse innan eller efter nämnda tidsperiod. II. III. IV. Av förteckningen skall uppgift framgå om volymvärde i form av antal levererade produkter, som är av liknande karaktär för avtalsområde 2, och som ingår i förteckningen på tidigare åtagande/åtaganden för tidsperioden 12 februari 2013 till och med 12 februari Uppgift enligt föregående mening får således inte avse innan eller efter nämnda tidsperiod. Bevis på att kravet på volymvärde är uppfyllt prövas genom att slå ihop alla redovisade tidigare åtaganden för en samlad bedömning, observera att alla bevis på kravuppfyllnad måste vara uppfyllda för respektive redovisade tidigare åtagande för att kunna ingå i den samlade bedömningen. Av förteckningen skall uppgift lämnas om angivna tidigare åtagande/åtaganden i förteckningen är upphandlande myndighet eller köpare som inte är en upphandlande myndighet. Om en mottagare av tjänster enligt förteckningen är en upphandlande myndighet, skall också intyg ges in som utfärdats eller attesterats av denna myndighet. Om tidigare åtagande/åtaganden inte är en upphandlande myndighet, skall intyg från köparen lämnas eller om detta inte är möjligt skall en försäkran från anbudsgivaren lämnas. Om försäkran lämnas av anbudsgivare godtas behörigen undertecknad bilaga 1 Formulär för anbudsgivare som försäkran. Använd förslagsvis bilaga 1 Formulär för Anbudsgivare för att på ett enkelt sätt lämna uppgifter som krävs enligt beviskraven i denna punkt. 4.7 UNDERLEVERANTÖR Anbudsgivaren har möjlighet att anlita underleverantör för utförande av hela eller delar av tjänsten under förutsättning att de redovisas i anbudet. Anbudsgivaren skall ange alla nedan, det vill säga punkterna 1-2, efterfrågade uppgifter för underleverantör/-er: 1. uppgifter om samtliga underleverantörer som anbudsgivaren kommer att anlita, samt 2. en specificering av vilken del av tjänsterna som respektive underleverantör kommer utföra.

15 15 Uppgifter enligt ovan i denna punkt kan förslagsvis lämnas i bilaga 2 Formulär för underleverantör. Avser anbudsgivaren att anlita fler än en underleverantör får bilagt Formulär för underleverantör mångfaldigas. De krav som i tillämpliga delar ställs på underleverantören vid anbudsprövningen framgår av följande punkter: 4.2 Uteslutningsgrunder 4.3 Socialförsäkringsavgifter och skatter 4.4 Registrering 4.7 Underleverantör (dvs denna punkt) 5 KOMMERSIELLA KRAV OCH VILLKOR De kommersiella krav som ställs samt de bevis som fordras för att styrka att kraven är uppfyllda framgår nedan. 5.1 VAL AV AVTALSOMRÅDE Det skall av anbudet framgå om anbud lämnas på avtalsområde 1 eller avtalsområde 2 eller båda avtalsområdena. Anbudsgivare ombeds att i sitt anbud tydligt avskilja handlingar som avser avtalsområde 1 respektive avtalsområde 2. Anbudsgivare kan förslagsvis lämna uppgifter enligt denna punkt i bilaga 1 Formulär för anbudsgivare. 5.2 PRISER Anbudsgivare skall ange priser i SEK, exklusive mervärdesskatt för alla efterfrågade produkter för det/de avtalsområde/avtalsområden som anbud önskas lämnas på. Efterfrågade prisuppgifter framgår av bilaga 3 Prisbilaga Avtalsområde 1 och/eller bilaga 4 Prisbilaga Avtalsområde 2. Priser kan lämnas i de gula rutorna i dessa bilagor. Om någon prispost lämnas tom tolkar Polismyndigheten att anbudsgivaren offererat ett pris på 0 kronor för den prisposten. Priserna skall omfatta ersättning för samtliga kostnader och utgifter för fullgörandet av de åtaganden som anges i bilaga 6 Avtalsunderlag, Avtalsområde 1 och/eller Avtalsområde 2. För att en rättvisande utvärdering av lämnade priser ska kunna genomföras skall de prisuppgifter som begärts lämnas utan reservationer, ändringar eller tillägg.

16 16 Observera, vänligen ta del av alla blad som framgår av bilaga 3 Prisbilaga Avtalsområde 1 och/eller bilaga 4 Prisbilaga Avtalsområde AVTALSUNDERLAG I bilaga 6 Avtalsunderlag, Avtalsområde 1 och/eller Avtalsområde 2 anges samtliga kommersiella villkor som ska reglera avtalsförhållandet mellan Polismyndigheten och antagen/antagna anbudsgivare för de båda avtalsområdena. Anbudsgivaren skall skriftligen acceptera samtliga kommersiella villkor utan reservationer, ändringar eller tillägg. Behörigen undertecknat bilaga 1 Formulär för anbudsgivare godtas som accept av villkoren i bilagt Avtalsunderlag. För ramavtalet regleras Parternas åtaganden av nedan angivna handlingar: 1 skriftliga ändringar i eller tillägg till Avtalet; 2 Avtalet inklusive dess bilagor; 3 Förfrågningsunderlaget med diarienummer 936-A /2014 eller 936A på filnamnet, det vill säga Anbudsförfrågan inklusive alla dess bilagor, inklusive eventuella förtydliganden och kompletteringar; 4 Leverantörens anbud, inklusive eventuella förtydliganden och kompletteringar. Förekommer mot varandra stridande uppgifter i handlingarna gäller de sinsemellan i ovan nämnd ordning, såvida inte omständigheterna uppenbarligen föranleder annat. 6 KRAV PÅ FÖREMÅLET De krav som ställs på föremålet för upphandlingen samt de bevis som fordras för att styrka att kraven är uppfyllda framgår nedan. 6.1 ANBUDSPROVER Polismyndigheten kommer säkerställa kvaliteten på föremålet genom anbudsprover enligt nedan. Mönster i upphandlingen är digitaliserade i Lectra, Modaris och levereras i mdl filer. Filerna i Förfrågningsunderlaget innehåller endast grundstorleken.

17 17 Krav: Skjortor enligt avtalsområde 1 och/eller Tröjor enligt avtalsområde 2 skall vara korrekt sydda i de delar som det hänvisas till i kravspecifikationerna, bilaga 7 Kravspecifikation Avtalsområde 1 och/eller bilaga 8 Kravspecifikation Avtalsområde 2 för att anses uppfylla Polismyndighetens krav på kvalitet. Se nedan vilka bevis som erfordras. Tillsammans med anbudsproverna som skickas in till Polismyndigheten anges information om anbudsgivarens företagsuppgifter. Se punkten 3.2 Anbudet och anbudsprovers avlämnande för information om adressuppgifter för anbudsprovers avlämnande. Polismyndigheten kan komma att genomföra tester på insända anbudsprover vilket innebär att skador på insänt material kan uppstå och betraktar insänt material som varuprov. Inskickade varuprover skickas inte tillbaka och ersätts ej. Bevis på hur krav enligt denna punkt uppfylls: Anbudsgivare skall till Polismyndigheten inkomma med anbudsprover som uppfyller de delar av kravspecifikationen som anges nedan. Avtalsområde 1: Anbudsprover avseende avtalsområde 1 skall uppfylla alla nedan bevis på kravuppfyllnad, det vill säga punkterna 1 och 2, för att visa att kravet är uppfyllt: 1. En (1) skjorta korrekt sydd i enlighet med bifogat mönster U_M92.mdl, anbudsprovet kan tillverkas i likartat material (vikt och densitet) samt i valfri färg. och 2. en (1) skjorta korrekt sydd i enlighet med bifogat mönster U_M92Q.mdl, anbudsprovet kan tillverkas i likartat material (vikt och densitet) samt i valfri färg. Punkterna närmast ovan, dvs 1 och 2, innebär att totalt två skjortor skall skickas in som anbudsprover. Avtalsområde 2: Anbudsprover avseende avtalsområde 2 skall uppfylla alla nedan bevis på kravuppfyllnad, det vill säga punkterna 1 och 2, för att visa att kravet är uppfyllt: 1. En (1) tröja korrekt sydd i enlighet med bifogat mönster U_206.mdl, anbudsprovet kan tillverkas i likartat material (vikt och densitet) samt i valfri färg.

18 18 och 2. En (1) tröja korrekt sydd i enlighet med bifogat mönster U_206.mdl, anbudsprovet kan tillverkas i likartat material (vikt och densitet) samt i valfri färg. Punkterna närmast ovan, dvs 1 och 2, innebär att totalt två tröjor skall skickas in som anbudsprover. 7 ANBUDSPRÖVNING OCH ANBUDSUTVÄRDERING Anbudsförfrågan innehåller flera obligatoriska krav. Knutet till de obligatoriska kraven finns obligatoriska beviskrav som måste uppfyllas för att kraven ska anses uppfyllda. Alla obligatoriska krav och beviskrav benämns skall - krav. Ta del av de obligatoriska kraven och beviskraven i punkterna 3-6. Anbudsgivare kan till sin hjälp använda bilaga 1 Formulär för anbudsgivare och om Underleverantör är aktuellt använda bilaga 2 Formulär för underleverantör vid framtagningen av sitt anbud. Anbudsgivaren uppmanas att noggrant läsa hela Förfrågningsunderlaget. Det vill säga Anbudsförfrågan och alla dess bilagor. Alla obligatoriska krav för prövning och utvärdering framgår av följande punkter: 3 Administrativa bestämmelser 4 Krav på anbudsgivare 5 Kommersiella krav och villkor 6 Krav på föremålet Vänligen kontrollera även att rätt prisbilaga används för det avtalsområde som anbud avses lämnas på. Det finns inga hinder för att anbudsgivare lämnar anbud på båda avtalsområdena. 7.1 GRUND FÖR TILLDELNING AV KONTRAKT Polismyndigheten kommer att utvärdera samtliga anbud som har inkommit i rätt tid i enlighet med nedan angivet förfarande och därvid tillämpa värderingsgrunden lägsta pris som grund för tilldelning av kontrakt. Steg 1, Uteslutning och kvalificering, Vid uteslutnings- och kvalificeringsfasen sker en prövning om anbudsgivare uppfyller de ställda skall -kraven under punkterna 3 Administrativa bestämmelser, 4 Krav på anbudsgivare samt 5 Kommersiella krav och villkor. Endast de anbudsgivare som bevisar att kraven är uppfyllda och vars anbud är korrekt inlämnade har kvalificerat sig till Steg 2 Krav på föremål och anbudsutvärdering. Steg 2 Krav på föremål och anbudsutvärdering,

19 19 Anbuden kommer i detta steg först genomgå en bedömning om skall -kraven enligt punkten 6 Krav på föremålet är uppfyllda. Därefter kontrolleras vilken anbudsgivare som lämnat anbudet med det lägsta priset. Bästa anbudet väljs således ut enligt följande: Anbudsgivare som uppfyller alla de obligatoriska kraven samt lämnar anbudet med det lägsta priset, det vill säga den lägsta anbudssumman, kommer anses ha anbudet med det lägsta priset och kommer därför att antas. Uträkningen av anbudssumman genomförs enligt följande: Prisuppgifter lämnas förslagsvis i bilaga 3 Prisbilaga Avtalsområde 1 och/eller bilaga 4 Prisbilaga Avtalsområde 2, beroende på om anbud lämnas i det ena eller i båda avtalsområdena. Om någon prispost lämnas tom tolkar Polismyndigheten att anbudsgivaren offererat ett pris på 0 kronor för den prisposten. Anbudsgivare lämnar pris per styck för respektive efterfrågad prispost. Uträkning enligt utvärderingsmodellen genomförs av Polismyndigheten. Varje efterfrågad prispost är multiplicerad med ett uppskattat antal plagg för respektive produkt som Polismyndigheten baserat på tidigare volymstatistik, se även bilaga 3 Prisbilaga Avtalsområde 1 och/eller bilaga 4 Prisbilaga Avtalsområde 2 om hur uträkningen kommer gå till. Summan räknas ut inom respektive avropsbeställning. Summan för alla avropsbeställningar summeras sedan ihop för att få fram totalt offererat pris för ett (1) år. Totalt offererat pris för ett (1) år multipliceras därefter med siffran fyra (4) för uträkning av Anbudssumman som då avser hela avtalstiden på fyra år (dvs inklusive optioner). Bilagor 1. Formulär för anbudsgivare 2. Formulär för underleverantör 3. Prisbilaga Avtalsområde 1 4. Prisbilaga Avtalsområde 2 5. Blankett från Skatteverket (information för utländska anbudsgivare) 6. Avtalsunderlag, Avtalsområde 1 och/eller Avtalsområde 2 7. Kravspecifikation Avtalsområde 1 8. Kravspecifikation Avtalsområde 2

ANBUDSFÖRFRÅGAN Gällande upphandling av Filtar och kuddar för polisarrester (4 bilagor)

ANBUDSFÖRFRÅGAN Gällande upphandling av Filtar och kuddar för polisarrester (4 bilagor) 1 (8) Datum 04.00 Diarienummer (åberopas) A503.931/2014 Polismyndigheten Ekonomiavdelningen Inköpsenheten Saknummer 930 Handläggare Sara-Maj Nielsen Sista anbudsdag E-post 2015-04-28 sara-maj.nielsen@polisen.se

Läs mer

UPPHANDLING AV SPIKMATTOR MED TILLBEHÖR (5 bilagor)

UPPHANDLING AV SPIKMATTOR MED TILLBEHÖR (5 bilagor) ANBUDSFÖRFRÅGAN Datum 2017-04-21 Saknr och diarienummer 934-A495.530/2016 Polismyndigheten Ekonomiavdelningen Inköpsenheten UPPHANDLING AV SPIKMATTOR MED TILLBEHÖR (5 bilagor) 1 FÖRUTSÄTTNINGAR Förutsättningarna

Läs mer

Datum 04.00. Förutsättningarna för denna upphandling framgår nedan:

Datum 04.00. Förutsättningarna för denna upphandling framgår nedan: 1 (10) Datum 04.00 2015-11-16 Diarienr (åberopas) Saknr 936 Polismyndigheten Ekonomiavdelningen Inköpsenheten Handläggare Daniel Gottberg E-post daniel.gottberg@polisen.se Upphandling av handskar (6 bilagor)

Läs mer

1 FÖRUTSÄTTNINGAR Förutsättningarna för upphandlingen framgår nedan.

1 FÖRUTSÄTTNINGAR Förutsättningarna för upphandlingen framgår nedan. ANBUDSFÖRFRÅGAN Datum Rikspolisstyrelsen 2013-08-19 Polisens verksamhetsstöd Affärsenheten Upphandlingssektionen Diarienr (åberopas vid korresp) A054.552/2013 saknr 261 Upphandlande myndighet Rikspolisstyrelsen

Läs mer

Datum. Förutsättningarna för denna upphandling framgår nedan:

Datum. Förutsättningarna för denna upphandling framgår nedan: 1 (11) Datum 2017-06-27 Diarienr (åberopas) 792-A229.119/2017 Polismyndigheten Ekonomiavdelningen Inköpsenheten Handläggare Louise Evaldsson E-post louise.evaldsson@polisen.se UPPHANDLING AV MEDALJER (6

Läs mer

Förutsättningarna för denna upphandling framgår nedan.

Förutsättningarna för denna upphandling framgår nedan. Anbudsförfrågan Rikspolisstyrelsen Polisens verksamhetsstöd Affärsenheten Upphandlingssektionen Handläggare Cassandra Utas Stokic Telefon 010-56 369 11 E-post cassandra.utas-stokic@polisen.se Datum 2014-03-06

Läs mer

1.3 ALLMÄNT Polismyndigheten ( Polisen ) avser att upphandla en (1) polisbåt, vars längd understiger 15 meter, till Sjöpolisen i Göteborg.

1.3 ALLMÄNT Polismyndigheten ( Polisen ) avser att upphandla en (1) polisbåt, vars längd understiger 15 meter, till Sjöpolisen i Göteborg. Handläggare Datum Cassandra Utas Stokic 2015-06-05 E-post cassandra.utas-stokic@polisen.se Diarienummer A213.913/2014 Upphandling av polisbåt understigande 15 meter 1 FÖRUTSÄTTNINGAR Förutsättningarna

Läs mer

UPPHANDLING AV SKYLTNING AV OCH I ANSLUTNING TILL POLISIÄRA LOKALER (6 bilagor)

UPPHANDLING AV SKYLTNING AV OCH I ANSLUTNING TILL POLISIÄRA LOKALER (6 bilagor) Rikspolisstyrelsen Polisens verksamhetsstöd Affärsenheten Handläggare Datum Philip Rasch 2014-06-12 E-post philip.rasch@polisen.se Saknr och diarienummer 939-A138.031/2014 UPPHANDLING AV SKYLTNING AV OCH

Läs mer

UPPHANDLING AV TRYGGHETSMÄTNING FÖR POLISEN (5 bilagor)

UPPHANDLING AV TRYGGHETSMÄTNING FÖR POLISEN (5 bilagor) ANBUDSFÖRFRÅGAN Polismyndigheten Ekonomiavdelningen Inköpsenheten Datum 2015-06-10 Saknr och diarienummer 999-A168.467/2015 UPPHANDLING AV TRYGGHETSMÄTNING FÖR POLISEN (5 bilagor) 1 FÖRUTSÄTTNINGAR Förutsättningarna

Läs mer

Upphandling av persondokument och passystem (3 bilagor)

Upphandling av persondokument och passystem (3 bilagor) 1 (14) Datum 04.00 Diarienr (åberopas) A364.925/2015 Polismyndigheten Ekonomiavdelningen Inköpsenheten Handläggare Maria Edbom Sara Kinnander E-post maria.edbom@polisen.se sara.kinnander@polisen.se Upphandling

Läs mer

Fönsterputs av polishusen i Västra Götaland, exkl. Göteborg och Mölndal. (9 bilagor)

Fönsterputs av polishusen i Västra Götaland, exkl. Göteborg och Mölndal. (9 bilagor) 1 (9) Datum 2016-09-23 Diarienr (åberopas) 918-A120.896/2016 Polismyndigheten Ekonomiavdelningen Inköpsenheten Fönsterputs av polishusen i Västra Götaland, exkl. Göteborg och Mölndal. (9 bilagor) 1 FÖRUTSÄTTNINGAR

Läs mer

MÅLMATERIAL TILL VAPENUTBILDNING (4 bilagor)

MÅLMATERIAL TILL VAPENUTBILDNING (4 bilagor) ANBUDSFÖRFRÅGAN Datum 2017-03-13 Saknr och diarienummer 959-A390.502/2016 Polismyndigheten Ekonomiavdelningen Inköpsenheten MÅLMATERIAL TILL VAPENUTBILDNING (4 bilagor) 1 FÖRUTSÄTTNINGAR Förutsättningarna

Läs mer

Upphandling av värdetransporter med kontanthantering

Upphandling av värdetransporter med kontanthantering 1 (11) Datum 04.00 2016-12-12 Diarienr (åberopas) 939-A242.907/2015 Polismyndigheten Ekonomiavdelningen Inköpsenheten Handläggare Bjarne Norrgård E-post bjarne.norrgard@polisen.se Upphandling av värdetransporter

Läs mer

UPPHANDLING AV INOMBORDSBÅTMOTOR, DREV OCH TILLBEHÖR TILL POLISMYNDIGHETEN I STOCKHOLMS LÄN, SJÖPOLISEN (5 bilagor)

UPPHANDLING AV INOMBORDSBÅTMOTOR, DREV OCH TILLBEHÖR TILL POLISMYNDIGHETEN I STOCKHOLMS LÄN, SJÖPOLISEN (5 bilagor) Rikspolisstyrelsen Polisens verksamhetsstöd Affärsenheten Upphandlingssektionen Handläggare Datum Arash Jahani 2014-02-27 E-post arash.jahani@polisen.se Saknr och Diarienummer 931-A137.934/2013 ANBUDSFÖRFRÅGAN

Läs mer

Upphandling av konsulttjänster för grupphandledning av polisanställda i Polismyndigheterna i Västra Götalands och Hallands län (9 bilagor)

Upphandling av konsulttjänster för grupphandledning av polisanställda i Polismyndigheterna i Västra Götalands och Hallands län (9 bilagor) Rikspolisstyrelsen Polisens verksamhetsstöd Affärsenheten Upphandlingssektionen Handläggare Datum Daniel Gottberg 2014-04-01 E-post daniel.gottberg@polisen.se Saknr och diarienummer 714-A169.218/2013 Upphandling

Läs mer

Anbudsförfrågan Upphandling av ett (1) komplett släck- och räddningsfordon.

Anbudsförfrågan Upphandling av ett (1) komplett släck- och räddningsfordon. Datum: 2012-11-30 Handläggare: Andreas Lövquist Diarienummer: 76/001. 170-12 Anbudsförfrågan Upphandling av ett (1) komplett släck- och räddningsfordon. Landskrona stad inbjuder till anbudsgivning gällande

Läs mer

Datum ANSÖKNINGSINBJUDAN. Taktiska skyddsvästar för NIK

Datum ANSÖKNINGSINBJUDAN. Taktiska skyddsvästar för NIK 1 (9) Datum 04.00 2015-12-03 Diarienummer (åberopas) A263.723/2015 Polismyndigheten Ekonomiavdelningen Inköpsenheten Handläggare Sara-Maj Nielsen E-post sara-maj.nielsen@polisen.se ANSÖKNINGSINBJUDAN Taktiska

Läs mer

Upphandling av konferensanläggning i anslutning till Polisens utbildningsplats i Rosersberg utanför Stockholm (4 bilagor)

Upphandling av konferensanläggning i anslutning till Polisens utbildningsplats i Rosersberg utanför Stockholm (4 bilagor) Rikspolisstyrelsen Polisens verksamhetsstöd Affärsenheten Handläggare Datum Josefin Gundel 2014-09-16 E-post josefin.gundel@polisen.se Saknr och diarienummer 912-A086.206/2013 Upphandling av konferensanläggning

Läs mer

UPPHANDLING AV KVALIFICERADE EKONOMITJÄNSTER

UPPHANDLING AV KVALIFICERADE EKONOMITJÄNSTER Anbudsförfrågan Rikspolisstyrelsen Polisens verksamhetsstöd Affärsenheten Upphandlingssektionen Handläggare Philip Rasch Telefon 010-564 16 51 E-post philip.rasch@polisen.se Datum 2013-11-06 Diarienr (åberopas

Läs mer

Avtalstid fr. o m Avtalstid t o m Möjlighet till förlängning Avtalets undertecknande Två (2) år efter avtalstecknande 12 + 12 månader

Avtalstid fr. o m Avtalstid t o m Möjlighet till förlängning Avtalets undertecknande Två (2) år efter avtalstecknande 12 + 12 månader Polisens verksamhetsstöd Affärsenheten Upphandlingssektionen ANBUDSFÖRFRÅGAN Diarienr (åberopas vid korrespondens) Datum 2013-09-30 Ärendebeteckning Upphandlande myndighet Polismyndigheten i Västra Götaland

Läs mer

Upphandling av administration av Telepriskollen

Upphandling av administration av Telepriskollen Diarienr 11-1283 Datum 2011-02-17 Upphandling av administration av Telepriskollen Förfrågningsunderlag Upphandling av administration av Telepriskollen Diarienummer 11-1283 Författare Anna-Karin Hellsten

Läs mer

Upphandling av märkesauktoriserad underhållsservice och reparationer

Upphandling av märkesauktoriserad underhållsservice och reparationer 1 (10) Datum 04.00 2015-05-04 Diarienr (åberopas) A.216.917/2014 Polismyndigheten Ekonomiavdelningen Inköpsenheten Handläggare Linda Johansson E-post linda-m.johansson@polisen.se Upphandling av märkesauktoriserad

Läs mer

Upphandling av tjänstemotorcyklar till Polismyndigheten ( Polisen ), Trafikverket och Försvarets materielverk (FMV)

Upphandling av tjänstemotorcyklar till Polismyndigheten ( Polisen ), Trafikverket och Försvarets materielverk (FMV) Handläggare Datum Linda Johansson 2015-01-16 E-post linda-m.johansson@polisen.se Saknr och diarienummer A120.033/2014 Upphandling av tjänstemotorcyklar till Polismyndigheten ( Polisen ), Trafikverket och

Läs mer

Upphandling av tjänster avseende försäljning av överskottsmaterial inom Stockholms län för Polismyndigheten (3 bilagor)

Upphandling av tjänster avseende försäljning av överskottsmaterial inom Stockholms län för Polismyndigheten (3 bilagor) Polismyndigheten Ekonomiavdelningen Inköpsenheten Handläggare Datum Ingrid Hammarstrand 2015-03-26 E-post Ingrid.hammarstrand@polisen.se Saknr och diarienummer 929-A248.797/2014 Upphandling av tjänster

Läs mer

Förutsättningarna för denna upphandling framgår nedan:

Förutsättningarna för denna upphandling framgår nedan: Anbudsförfrågan Rikspolisstyrelsen Polisens verksamhetsstöd Affärsenheten Upphandlingssektionen Handläggare Josefin Gundel Telefon 010-56 34856 E-post josefin.gundel@polisen.se Datum 2014-02-24 Diarienr

Läs mer

Upphandling av obemannade flygfarkoster, Unmanned Aircraft Systems (UAS) (5 bilagor)

Upphandling av obemannade flygfarkoster, Unmanned Aircraft Systems (UAS) (5 bilagor) 1 (9) Datum 2015-03-27 Diarienr (åberopas) A509.532/2014 Polismyndigheten Ekonomiavdelningen Inköpsenheten Handläggare Cassandra Utas Stokic E-post cassandra.utas-stokic@polisen.se Upphandling av obemannade

Läs mer

Datum Förutsättningarna för denna upphandling framgår nedan:

Datum Förutsättningarna för denna upphandling framgår nedan: 1 (10) Datum 04.00 Diarienr (åberopas) 951-A409.485/2016 Polismyndigheten Ekonomiavdelningen Inköpsenheten Handläggare Jenni Elfvén E-post jenni.elfven@polisen.se Upphandling av Flygbränsle, JET A1 (5

Läs mer

Avtalsform Ramavtal & enstaka köp Namn Molntjänster

Avtalsform Ramavtal & enstaka köp Namn Molntjänster Melleruds Kommun Avtalsform Ramavtal & enstaka köp Namn Molntjänster Diarie UH-2013-16 Ansvarig upphandlare Björn Lindquist Detta dokument är en kopia på upphandlingens elektroniska skallkravsformulär.

Läs mer

Anbudsförfrågan Upphandling länkförbindelser för

Anbudsförfrågan Upphandling länkförbindelser för Dnr LiU-2008/00527 Anbudsförfrågan Upphandling länkförbindelser för Linköpings universitet INNEHÅLLSFÖRTECKNING: 1 UPPHANDLINGSFÖRESKRIFTER... 3 1.1 Inledning och syfte... 3 1.2 Upphandlande enhet... 3

Läs mer

Upphandling av arrestantbevakning för Polismyndigheten i Västernorrlands län (5 bilagor)

Upphandling av arrestantbevakning för Polismyndigheten i Västernorrlands län (5 bilagor) Polisens verksamhetsstöd Affärsenheten Kontaktperson Datum Michal Kasina 2014-09-08 E-post michal.kasina@polisen.se Saknr och diarienummer Upphandling av arrestantbevakning för Polismyndigheten i Västernorrlands

Läs mer

FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR. Denna upphandling omfattar två stycken delområden: Delområde 1 Tolktjänster för utländska språk Delområde 2 - Teckentolkar

FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR. Denna upphandling omfattar två stycken delområden: Delområde 1 Tolktjänster för utländska språk Delområde 2 - Teckentolkar 1.0 INFORMATION OM UPPHANDLINGEN 1.1 INLEDNING Nacka kommun (Kommunen) gör Nacka till en attraktiv plats att leva, vistas och verka på. Kommunen är en av Sveriges mest expansiva kommuner. Inköp av varor

Läs mer

1 Information om upphandlingen

1 Information om upphandlingen 1 Information om upphandlingen 1.1 Presentation av tjänsten/varan Södertörns upphandlingsnämnd inbjuder härmed anbudsgivare till att lämna anbud gällande, enligt nedanstående instruktioner och bifogade

Läs mer

Nätinformationssystem för Vetlanda Energi och Teknik AB

Nätinformationssystem för Vetlanda Energi och Teknik AB Anbudsförfrågan 2011-04-20 Sida 1 (12) ANBUDSFÖRFRÅGAN Nätinformationssystem för Vetlanda Energi och Teknik AB 2011-04-20 Anbudsförfrågan 2011-04-20 Sida 2 (12) INNEHÅLL 1 FÖRUTSÄTTNINGAR... 3 2 BAKGRUND...

Läs mer

1. Upphandlingsföreskrifter

1. Upphandlingsföreskrifter Förfrågningsunderlag - Upphandlarversion 2016-02-29 Upphandlande organisation Sundbybergs kommun Ewa Johansson Upphandling Behandlingshem, boende och öppenvård till vuxna missbrukare SAN-0171/2015, Symbolförklaring:

Läs mer

Datum Förutsättningarna för denna upphandling framgår nedan:

Datum Förutsättningarna för denna upphandling framgår nedan: 1 (13) Datum 04.00 2017-07-07 Diarienr (åberopas) A298.146/2017 930 Polismyndigheten Ekonomiavdelningen Inköpsenheten Handläggare Jenni Elfvén E-post jenni.elfven@polisen.se Upphandling av dokumentförstörare

Läs mer

UPPHANDLING AV ARRESTANT- OCH BROTTSPLATSBEVAKNING FÖR POLISMYNDIGHETEN DALARNA (8 bilagor)

UPPHANDLING AV ARRESTANT- OCH BROTTSPLATSBEVAKNING FÖR POLISMYNDIGHETEN DALARNA (8 bilagor) Rikspolisstyrelsen Polisens verksamhetsstöd Affärsenheten Handläggare Datum Arash Jahani 2014-03-25 E-post arash.jahani@polisen.se Saknr och diarienr 253-A134.164/2013 ANBUDSFÖRFRÅGAN UPPHANDLING AV ARRESTANT-

Läs mer

Mer information om den upphandlande myndigheten finns på www.ostragoinge.se.

Mer information om den upphandlande myndigheten finns på www.ostragoinge.se. Upphandlingen omfattar en lärportal för kommunens förskola, fritidshem, förskoleklass, grundskola, grundsärskola, gymnasieskola, gymnasiesärskola och vuxenutbildning. Kontraktstid är fr.o.m. undertecknande

Läs mer

Kriterieunderlag upphandling Förpackningsmaterial till livsmedel

Kriterieunderlag upphandling Förpackningsmaterial till livsmedel Ärendenummer Dokumentet skapades: 2011-12-29 17:03:53 Innehållsförteckning 1. ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER... 1 2. UPPHANDLINGSFÖRESKRIFTER... 2 3. KRAV PÅ LEVERANTÖR...4 4. KRAVSPECIFIKATION...6 5. KOMMERSIELLA

Läs mer

Upphandling av medicinska tjänster till arresterna förr Polismyndigheten i Skåne

Upphandling av medicinska tjänster till arresterna förr Polismyndigheten i Skåne ANBUDSFÖRFRÅGAN 1(9) Datum Rikspolisstyrelsen 2013-12-11 Polisens verksamhetsstöd Diarienr (åberopas vid korresp) Affärsenheten/Upphandlingssektionen Upphandlande myndighet Rikspolisstyrelsen Ansvarig

Läs mer

1. Mobiltelefoner och telefoner för analog telefoni

1. Mobiltelefoner och telefoner för analog telefoni Förfrågningsunderlag 2010-12-23 Upphandlingsansvarig Upphandling Halmstads kommun Mobiltelefoner och telefoner för analog telefoni samt service Ellinor Nilsson KS 2010/0468 Sista anbudsdag: 2011-02-10

Läs mer

Upphandling av växtskötsel och fruktleverans

Upphandling av växtskötsel och fruktleverans Rapportnummer Datum 2009-03-09 Upphandling av växtskötsel och fruktleverans Upphandling av fruktleverans och växtskötsel Rapportnummer Diarienummer 09-629 ISSN 1650-9862 Författare Anna-Karin Hellsten

Läs mer

Upphandlingsprotokoll och tilldelningsbeslut

Upphandlingsprotokoll och tilldelningsbeslut SID 1 (13) Upphandlingsprotokoll och tilldelningsbeslut Upphandling av lokalvårdstjänster till Polismyndigheten i Stockholms län A016.875/2013 SID 2 (13) Innehållsförteckning Bakgrund... 4 1 Upphandlingsförutsättningar...

Läs mer

UPPHANDLING AV TRANSPORT OCH OMHÄNDERTAGANDE AV DJUR (8 bilagor)

UPPHANDLING AV TRANSPORT OCH OMHÄNDERTAGANDE AV DJUR (8 bilagor) Rikspolisstyrelsen Polisens verksamhetsstöd Affärsenheten Handläggare Datum Philip Rasch 2014-06-18 E-post philip.rasch@polisen.se Saknr och diarienummer 653-A115.319/2013 UPPHANDLING AV TRANSPORT OCH

Läs mer

Avtalsform Ramavtal & enstaka köp Namn Köksutensilier

Avtalsform Ramavtal & enstaka köp Namn Köksutensilier Nacka kommun Avtalsform Ramavtal & enstaka köp Namn Köksutensilier Diarie KFKS 2013/109-054 Ansvarig upphandlare Madeleine Arnsten Detta dokument är en kopia på upphandlingens elektroniska skallkravsformulär.

Läs mer

Sex (6) veckor från beställning Förfrågan avser Utombordsmotorer till RIB-båt inkl. installation samt inlösen av befintliga motorer, genomförd service

Sex (6) veckor från beställning Förfrågan avser Utombordsmotorer till RIB-båt inkl. installation samt inlösen av befintliga motorer, genomförd service Polisens verksamhetsstöd Affärsenheten Upphandlingssektionen Upphandlande myndighet Polismyndigheten i Västra Götaland Ansvarig upphandlare Annica Östlund E-post annica.ostlund@polisen.se Beställare Polismyndigheten

Läs mer

2011-04-11. Anbudsförfrågan avseende produktion av NärLjus informations- och marknadsföringsmaterial

2011-04-11. Anbudsförfrågan avseende produktion av NärLjus informations- och marknadsföringsmaterial 2011-04-11 Anbudsförfrågan avseende produktion av NärLjus informations- och marknadsföringsmaterial Härmed inbjuds ni att inkomma med anbud avseende produktion av NärLjus informations- och marknadsföringsmaterial

Läs mer

Avtalsform Ramavtal & enstaka köp Namn Läromedel

Avtalsform Ramavtal & enstaka köp Namn Läromedel Nacka kommun Avtalsform Ramavtal & enstaka köp Namn Läromedel Diarie KFKS 2013/75-050 Ansvarig upphandlare Madeleine Arnsten Detta dokument är en kopia på upphandlingens elektroniska skallkravsformulär.

Läs mer

Upphandling av rättsdatabas (Tre bilagor) 1 FÖRUTSÄTTNINGAR 1 (11) A /2015

Upphandling av rättsdatabas (Tre bilagor) 1 FÖRUTSÄTTNINGAR 1 (11) A /2015 1 (11) Datum 04.00 Diarienr (åberopas) A250.268/2015 Polismyndigheten Ekonomiavdelningen Inköpsenheten Handläggare Sara Kinnander E-post sara.kinnander@polisen.se Upphandling av rättsdatabas (Tre bilagor)

Läs mer

Anbudförfrågan - Automattvätt för fordon till kv Kronoberg i Stockholm

Anbudförfrågan - Automattvätt för fordon till kv Kronoberg i Stockholm Anbudsförfrågan 1 (9) Datum 2016-12-22 Diarienr (åberopas) Saknr A872.589/2016 938 Polismyndigheten Ansvarig upphandlare: Niklas Johansson Tel: 010-5634747 E-post: niklas-i.johansson@polisen.se Anbudförfrågan

Läs mer

Övertorneå kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen. Inbjuder till anbudsgivning för upphandling av möbler till Familjecentralen i Övertorneå

Övertorneå kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen. Inbjuder till anbudsgivning för upphandling av möbler till Familjecentralen i Övertorneå ÖVERTORNEÅ KOMMUN Övertorneå kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen Förfrågningsunderlag 2014-04-22 Inbjuder till anbudsgivning för upphandling av möbler till Familjecentralen i Övertorneå Upphandling

Läs mer

Datum Upphandlande myndighet Polismyndigheten ( Polisen ) är upphandlande myndighet.

Datum Upphandlande myndighet Polismyndigheten ( Polisen ) är upphandlande myndighet. 1 (10) Datum 04.00 2016-12-21 Diarienr (åberopas) 409-A208.003/2014 Polismyndigheten Ekonomiavdelningen Inköpsenheten Handläggare Kristina Rosén E-post kristina.rosen@polisen.se Upphandling av Polititransporter

Läs mer

GODS (4 bilagor) Anbudsförfrågan. Affärsenheten. Statens Polismyndigheten. Skåne. förverkande, d) omhändertagits. egendom, Saknr 928.

GODS (4 bilagor) Anbudsförfrågan. Affärsenheten. Statens Polismyndigheten. Skåne. förverkande, d) omhändertagits. egendom, Saknr 928. Rikspolisstyrelsen Polisens verksamhetsstöd Affärsenheten Kontaktperson Michal Kasina E-post michal.kasina@polisen.se Datum Diarienr (åberopas vid korresp) A194..707/2013 Saknr 928 Sista anbudsdag: 2014-06-09

Läs mer

PVS-648-490/13 Upphandlingssektionen

PVS-648-490/13 Upphandlingssektionen ANBUDSFÖRFRÅGAN Datum Rikspolisstyrelsen 2013-01-22 Polisens verksamhetsstöd Affärsenheten Upphandlingssektionen Upphandlande myndighet Polismyndigheten i Blekinge län Ansvarig upphandlare Elis Kalered

Läs mer

1 (6) Webbplats: www.vgregion.se

1 (6) Webbplats: www.vgregion.se 1 (6) Ansökningsinbjudan om att få ingå samverkansavtal vid ersättningsetablering enligt lagen (1993:1651) om läkarvårdsersättning, diarienummer HSNS 2016 00062 Ni inbjuds att inkomma med ansökan om att

Läs mer

Upphandling av ramavtal avseende konsulttjänster för utredningar, undersökningar och analyser gällande samhällsomfattande tjänster.

Upphandling av ramavtal avseende konsulttjänster för utredningar, undersökningar och analyser gällande samhällsomfattande tjänster. Upphandling av ramavtal avseende konsulttjänster för utredningar, undersökningar och analyser gällande samhällsomfattande tjänster Datum 2012-03-06 Diarienummer 11-8652 Författare Anna-Karin Hellsten Post-

Läs mer

Upphandling av uppställningsplats och förvaring av omhändertagna och/eller beslagtagna fordon, båtar och annat skrymmande gods.

Upphandling av uppställningsplats och förvaring av omhändertagna och/eller beslagtagna fordon, båtar och annat skrymmande gods. Anbudsförfrågan Rikspolisstyrelsen Polisens verksamhetsstöd Affärsenheten Upphandlingssektionen Datum 2014-01-17 Diarienr (åberopas vid korresp) 912-A036.188/2013 Handläggare Sanna Svennerstad Telefon

Läs mer

Anbudsförfrågan. Förfrågningsunderlag Upphandlingen Löneförmedling tjänst Dnr: EL-12054. Upphandlingen Löneförmedling tjänst

Anbudsförfrågan. Förfrågningsunderlag Upphandlingen Löneförmedling tjänst Dnr: EL-12054. Upphandlingen Löneförmedling tjänst Anbudsförfrågan Avseende Eskilstuna kommun, inbjuder presumtiva anbudsgivare att lämna anbud på avtal avseende projektet Löneförmedling enligt detta förfrågningsunderlag. Emma Larsson Upphandlare Datum:

Läs mer

MALL Inbjudan till anbudsgivning på. Vara/Tjänst. Titel. 200x-xx-xx

MALL Inbjudan till anbudsgivning på. Vara/Tjänst. Titel. 200x-xx-xx MALL Inbjudan till anbudsgivning på Vara/Tjänst Titel 200x-xx-xx MALL, Dnr xx-xxx/xx Innehållsförteckning Innehållsförteckning...1 1 Allmän orientering om upphandlingen...1 2 Administrativa bestämmelser

Läs mer

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG UNDERLAG 2015-03-10 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Postadress Gatuadress Telefon E-post Webbplats 351 86 VÄXJÖ Kungsgatan 8 010-223 70 00 kronoberg@lansstyrelsen.se www.lansstyrelsen.se/kronoberg 2 (9) Innehåll

Läs mer

Ansökningsinbjudan. Anbudsansökningsinbjudan - Upphandlarversion. 1. Ansökans form och innehåll 2012-05-14. Jonas Löfgren TEN 2009:280

Ansökningsinbjudan. Anbudsansökningsinbjudan - Upphandlarversion. 1. Ansökans form och innehåll 2012-05-14. Jonas Löfgren TEN 2009:280 Anbudsansökningsinbjudan - Upphandlarversion 2012-05-14 Upphandlingsansvarig Järfälla kommun Upphandling Växthusvägen Jonas Löfgren TEN 2009:280 Symbolförklaring: Texten ingår i annonsen Texten/frågan

Läs mer

4.0 Krav på registrerings-, skatte- och avgiftsskyldigheter

4.0 Krav på registrerings-, skatte- och avgiftsskyldigheter Ludvika kommun genom gemensam nämnd för upphandling Avtalsform Avtal/Ramavtal/Enstaka köp Namn Städkemiska produkter och städmaterial Falun kommun Diarie UH-2014-56 Upphandlare Kid Berglund Detta dokument

Läs mer

ANBUD/Utvärderingstjänster. På VISMA TendSign och på SSFs webbplats www.stratresearch.se

ANBUD/Utvärderingstjänster. På VISMA TendSign och på SSFs webbplats www.stratresearch.se Anbudsförfrågan Ärendenummer: Märkning: Dnr: za13.0109 ANBUD/Utvärderingstjänster Anbudet skall ha kommit in: 2014-01-22 Anbudet skall vara bindande t. o. m: 2014-05-31 Upphandlingsform: Publicerad: Upphandlare:

Läs mer

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxemburg Fax: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxemburg Fax: +352 29 29 42 670 Europeiska unionen Offentliggörande av Tillägg till Europeiska unionens officiella tidning 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxemburg Fax: +352 29 29 42 670 E-post: ojs@publications.europa.eu Information

Läs mer

02.01 UPPHANDLINGSFÖRESKRIFTER 2015-05-12

02.01 UPPHANDLINGSFÖRESKRIFTER 2015-05-12 Ekonomiavdelningen Inköpsenheten 02.01 UPPHANDLINGS- FÖRESKRIFTER 2015-05-12 Datum Diarienr (åberopas) Saknr A426.878/2014 918 1 (15) 02.01 UPPHANDLINGSFÖRESKRIFTER 2015-05-12 Upphandling av lokalvårds-

Läs mer

Upphandling av städtjänst

Upphandling av städtjänst 2016-03-21 Dnr UPP 2016/59 Anbudsinbjudan och förfrågningsunderlag Upphandling av städtjänst Neptuniplan 7, Malmö, Västra Esplanaden 9A, Växjö och Södra långgatan 62 i Kalmar Sid 1(12) INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Ramavtal & enstaka köp Namn Digitala Infartsskyltar

Ramavtal & enstaka köp Namn Digitala Infartsskyltar Inköpssamverkan Motala Avtalsform Ramavtal & enstaka köp Namn Digitala Infartsskyltar Diarie UH-2013-20 Ansvarig upphandlare Jimmy Petersson Detta dokument är en kopia på upphandlingens elektroniska skallkravsformulär.

Läs mer

Härmed inbjuds ni att lämna anbud enligt nedan angivna förutsättningar.

Härmed inbjuds ni att lämna anbud enligt nedan angivna förutsättningar. KKV1000, v1.1, 2010-05-05 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 2011-11-28 Dnr 755/2011 1 (6) Förfrågningsunderlag, upphandling av elleverans till Konkurrensverkets lokaler på Torsgatan 11 i Stockholm 1. Inledning Härmed

Läs mer

DOM 2014-04-08 Meddelad i Malmö

DOM 2014-04-08 Meddelad i Malmö DOM 2014-04-08 Meddelad i Malmö Mål nr 1805-14 1 SÖKANDE AB LM Transport, 556219-1626 Industrigatan 82 291 36 Kristianstad MOTPARTER 1. Östra Göinge kommun mål nr 1805-14 Storgatan 4 280 60 Broby 2. Osby

Läs mer

1. Inbjudan. Förfrågningsunderlag. Upphandlande organisation. 1.1. Allmän orientering 2014-04-29. Sista anbudsdag: 2014-06-02.

1. Inbjudan. Förfrågningsunderlag. Upphandlande organisation. 1.1. Allmän orientering 2014-04-29. Sista anbudsdag: 2014-06-02. Förfrågningsunderlag 2014-04-29 Upphandlande organisation Skövde kommun Helena Sävefjärd Upphandling Psykologutredningar KS2014.0206 Sista anbudsdag: 2014-06-02 Symbolförklaring: Texten/frågan innehåller

Läs mer

Anbudsinbjudan. Digitala Enheter och Kringutrustning. Dnr: 2.4.2-8831/2015 2016-01-11. stockholm.se

Anbudsinbjudan. Digitala Enheter och Kringutrustning. Dnr: 2.4.2-8831/2015 2016-01-11. stockholm.se Digitala Enheter och Kringutrustning stockholm.se Utbildningsförvaltningen Avdelningen för utveckling och samordning Hantverkargatan 2F 104 22 Stockholm Växel 08-508 33 000 www.stockholm.se Innehåll 1

Läs mer

Tilldelningsbeslut och upphandlingsprotokoll avseende upphandling av budget & prognosverktyg för kommande ramavtal med Åklagarmyndigheten

Tilldelningsbeslut och upphandlingsprotokoll avseende upphandling av budget & prognosverktyg för kommande ramavtal med Åklagarmyndigheten Tilldelningsbeslut & upphandlingsprotokoll Sida 1 (7) Ekonomiavdelningen Datum Dnr: Upphandlingsfunktionen 2014 01 31 ÅM-A 2013/1386 Tilldelningsbeslut och upphandlingsprotokoll avseende upphandling av

Läs mer

Upphandling av inkassotjänster. Diarienr 07-12 172

Upphandling av inkassotjänster. Diarienr 07-12 172 Upphandling av inkassotjänster Diarienr 07-12 172 Innehåll 1 Om PTS... 3 2 Upphandlingens syfte... 3 3 Krav på anbudsgivaren... 3 3.1 Inkassotillstånd... 3 3.2 Teknisk förmåga och kapacitet... 4 3.2.1

Läs mer

ANBUDSFORMULÄR 2013-10-10

ANBUDSFORMULÄR 2013-10-10 ANBUDSFORMULÄR 2013-10-10 Anbud om- och tillbyggnad hus F, Ede Skola, Delsbo, Hudiksvalls Kommun Anbudsgivare (namn): 1. Anbudspris Vi erbjuder oss härmed att utföra entreprenadarbeten för om- och tillbyggnad

Läs mer

Pacemaker & ICD. Info. Inköpare. Publiceringsdatum 2012-11-23 04:17. Version 1. Anbudsfrist 2013-01-14 23:59

Pacemaker & ICD. Info. Inköpare. Publiceringsdatum 2012-11-23 04:17. Version 1. Anbudsfrist 2013-01-14 23:59 Pacemaker & ICD. Info Version 1 URL http://com.mercell.com/permalink/36602833.aspx Externt anbuds-id 371865-2012 Anbudstyp Upphandling Dokument typ Meddelande om upphandling Anbudsprocess Öppet förfarande

Läs mer

DOM 2016-01-29 Meddelad i Linköping

DOM 2016-01-29 Meddelad i Linköping DOM 2016-01-29 Meddelad i Linköping Mål nr 7590-15 1 SÖKANDE Läkarteamet Bemanning i Jönköping AB, 556735-3007 Valhallavägen 40 554 47 Jönköping MOTPARTER 1. Landstinget Sörmland 611 88 Nyköping 2. Landstinget

Läs mer

Förfrågningsunderlag

Förfrågningsunderlag 1 (15) Valfrihetssystem för Svensk e-legitimation Dnr 1 31 132119-14/9531 Publicerad 2015-10-10 2 (15) Innehåll 1. Bakgrund 3 1.1 E-legitimationsnämndens uppdrag... 3 1.2 Identitetsfederationen för offentlig

Läs mer

DOM 2V2 -Ib 2 3. eddelad i Malmö. SÖKANDE KommuniMera AB, 556812-0322 Box 857 301 18 Halmstad

DOM 2V2 -Ib 2 3. eddelad i Malmö. SÖKANDE KommuniMera AB, 556812-0322 Box 857 301 18 Halmstad FÖRVALTNINGSRÄTTEN Sune Wennerberg DOM 2V2 -Ib 2 3 eddelad i Malmö Mål nr 10842-12 Sida 1 (6 SÖKANDE KommuniMera AB, 556812-0322 Box 857 301 18 Halmstad MOTPART Ängelholms kommun 262 80 Ängelholm SAKEN

Läs mer

E-Bilbao: EUOSHA/FC/RSC/08/HR/S/2 tillhandahållande av tillfällig personal till Europeiska arbetsmiljöbyrån 2008/S 124-165120

E-Bilbao: EUOSHA/FC/RSC/08/HR/S/2 tillhandahållande av tillfällig personal till Europeiska arbetsmiljöbyrån 2008/S 124-165120 1/6 E-Bilbao: EUOSHA/FC/RSC/08/HR/S/2 tillhandahållande av tillfällig personal till Europeiska arbetsmiljöbyrån 2008/S 124-165120 Meddelande om upphandling Tjänster Avsnitt I: Upphandlande myndighet I.1)

Läs mer

Sista anbudsdag Upphandlingens namn Besiktningar - Tryckkärl, kokgrytor och säkerhetsventiler UH Inlämnat

Sista anbudsdag Upphandlingens namn Besiktningar - Tryckkärl, kokgrytor och säkerhetsventiler UH Inlämnat Inköpssamverkan Motala 1.0 Allmänna förutsättningar Krav 1.1 Förutsättningarna enligt dokumentet Förfrågningsunderlag accepteras/uppfylls. 2.0 Krav på leverantören Krav 2.1 Anbudsgivaren ska vara registrerad

Läs mer

2016-06-14. Avrop av enstaka platser i äldreboende enligt lagen om valfrihetssystem (LOV) Britt Wiklander 12/51

2016-06-14. Avrop av enstaka platser i äldreboende enligt lagen om valfrihetssystem (LOV) Britt Wiklander 12/51 Förfrågningsunderlag - Upphandlarversion 2016-06-14 Upphandlande organisation Upphandling Halmstads kommun Avrop av enstaka platser i äldreboende enligt lagen om valfrihetssystem (LOV) Britt Wiklander

Läs mer

DOM 2014-03-14 Meddelad i Malmö

DOM 2014-03-14 Meddelad i Malmö Lena Palmér DOM 2014-03-14 Meddelad i Malmö Mål nr 1326-14 1 SÖKANDE Nordea Bank AB, 516406-0120 105 71 Stockholm Ombud: Karl Nilsson Tenders Sverige AB Nygatan 34 582 19 Linköping MOTPART Malmö stad 205

Läs mer

DOM 2012-03-20 Meddelad i Göteborg

DOM 2012-03-20 Meddelad i Göteborg 1 2012-03-20 Meddelad i Göteborg Mål nr Enhet 2:2 SÖKANDE Kriminalvården Region Väst, Regionkontoret Box 2562 403 17 Göteborg MOTPART Göteborgs Stads Upphandlings Aktiebolag, 556070-5054 Stora Badhusgatan

Läs mer

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG. Datum 2011-03-25. Beteckning 420-1304-2011. Sida 1/15

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG. Datum 2011-03-25. Beteckning 420-1304-2011. Sida 1/15 Sida 1/15 Cecilia Andersson Miljö- och samhällsbyggnadsavd. Telefon 036-39 51 74 cecilia.f.andersson@lansstyrelsen.se Adressat FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Upphandling av utbildning i energieffektivisering för

Läs mer

Direktupphandling i svenska som andraspråk med arbetsmarknadsinriktning avseende 2014

Direktupphandling i svenska som andraspråk med arbetsmarknadsinriktning avseende 2014 1 (6) Datum 2014-01-09 Enhetschef Zara Göransson 0410-73 38 49, 0708-81 78 49 zara.goransson@trelleborg.se Direktupphandling i svenska som andraspråk med arbetsmarknadsinriktning avseende 2014 1. ALLMÄN

Läs mer

Frågor och svar. Beskrivning: Upphandlingen avser bostad med särskild service för vuxna och barn med funktionshinder E-post:

Frågor och svar. Beskrivning: Upphandlingen avser bostad med särskild service för vuxna och barn med funktionshinder E-post: Frågor och svar Köpare Upphandling Köpare: Göteborgs Stads Upphandlings Namn: Bostad med särskild service enligt LSS och SoL AB Handläggare: Lina Bryngelsson Referensnr: 135/13 Telefon: +46 (0)31 334 37

Läs mer

UMEVA, Robertsfors kommun, Vännäs kommun, Bjurholms kommun, Vindelns kommun, Sorsele kommun.

UMEVA, Robertsfors kommun, Vännäs kommun, Bjurholms kommun, Vindelns kommun, Sorsele kommun. 1 Allmänt inbjuder till anbudsgivning gällande --. Upphandlingen genomförs enligt Lagen om Offentlig Upphandling (LOU). 2 Information om upphandlande myndighet är den upphandlande myndigheten och agerar

Läs mer

1(7) Inbjudan att inkomma med anbudsansökan. Uppdragsbeskrivning

1(7) Inbjudan att inkomma med anbudsansökan. Uppdragsbeskrivning 1(7) Inbjudan att inkomma med anbudsansökan IT-arbetsplatsrelaterad utrustning med tillhörande tjänster KFKS 2014/22-055 Nacka kommun (hädanefter kallat Kommunen) önskar sluta avtal med en eller flera

Läs mer

Ansökningsinbjudan om att få ingå samverkansavtal vid ersättningsetablering enligt lagen (1993:1651) om läkarvårdsersättning

Ansökningsinbjudan om att få ingå samverkansavtal vid ersättningsetablering enligt lagen (1993:1651) om läkarvårdsersättning Avdelningen för särskilda vårdfrågor Enheten för lagreglerade läkare och sjukgymnaster ANSÖKNINGSINBJUDAN 2016-01-12 Diarienummer HSN 1509-1101 Ansökningsinbjudan om att få ingå samverkansavtal vid ersättningsetablering

Läs mer

2015-02-10. För mer information om Statens inköpscentral, se www.kammarkollegiet.se/statensinkopscentral.

2015-02-10. För mer information om Statens inköpscentral, se www.kammarkollegiet.se/statensinkopscentral. Förfrågningsunderlag 2015-02-10 Upphandlande organisation Upphandling Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet Brandskydd 2015 Goran Alilovic 96-68-2014 Sista anbudsdag: 2015-03-24 Symbolförklaring: Texten/frågan

Läs mer

SE-Stockholm: Grönsaker, frukt och nötter 2011/S 38-062218 MEDDELANDE OM UPPHANDLING. Varor

SE-Stockholm: Grönsaker, frukt och nötter 2011/S 38-062218 MEDDELANDE OM UPPHANDLING. Varor 1/5 Detta meddelande på webbplatsen TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:62218-2011:text:sv:html SE-Stockholm: Grönsaker, frukt och nötter 2011/S 38-062218 MEDDELANDE OM UPPHANDLING Varor AVSNITT

Läs mer

Upphandling av tjänster från digital byrå gällande koncept och design av hemsida

Upphandling av tjänster från digital byrå gällande koncept och design av hemsida 1/12 2015-07-08 DNR 2015/873/2.4.1 Upphandling av tjänster från digital byrå gällande koncept och design av hemsida 2015-07-08 Upphandlingsform Anbud ska vara inkommet senast Anbud ska vara bindande t.o.m.

Läs mer

Polisens verksamhetsstöd Affärsenheten Upphandlingssektionen Diarienr (åberopas vid korrespondens) PVS-653-4155/11 DEL 2 ANBUDSFÖRFRÅGAN Kraven på anbudsgivaren och tjänsten I denna del står vilka krav

Läs mer

PVS-912-6745/12 Upphandlingssektionen. Anbud lämnas/skickas till Rikspolisstyrelsen, Registratorskontoret, Box 12256, 102 26 Stockholm

PVS-912-6745/12 Upphandlingssektionen. Anbud lämnas/skickas till Rikspolisstyrelsen, Registratorskontoret, Box 12256, 102 26 Stockholm ANBUDSFÖRFRÅGAN Datum Rikspolisstyrelsen 2013-01-30 Polisens verksamhetsstöd Affärsenheten Upphandlingssektionen Upphandlande myndighet Polismyndigheten i Skåne Ansvarig upphandlare Annica Östlund Telefon

Läs mer

Bilaga 3 Anbudsformulär

Bilaga 3 Anbudsformulär 1 / 5 Inledning Detta dokument används för anbudsgivning avseende ramavtal för BI-system och anger vilka uppgifter och redovisningar Anbudsgivaren ska lämna i anbudet. Samtliga, fullständiga, krav framgår

Läs mer

DOM 2013-04-16 Meddelad i Malmö

DOM 2013-04-16 Meddelad i Malmö Lena Palmér DOM 2013-04-16 Meddelad i Malmö Mål nr 2678-13 1 SÖKANDE Bäckaskog Media AB, 556169-1485 Sjölyckevägen 2 290 34 Fjälkinge Ombud: Advokat Peter Olofsson Kristianstad Advokatbyrå AB Box 24 291

Läs mer

Att: Avtalstid fr. o m Avtalstid t o m Möjlighet till förlängning Avtalets undertecknande 2013-01-31 1+1 år

Att: Avtalstid fr. o m Avtalstid t o m Möjlighet till förlängning Avtalets undertecknande 2013-01-31 1+1 år Polisens verksamhetsstöd Administrativa enheten Upphandlingssektionen Upphandlande myndighet Polismyndigheten i Västra Götaland Ansvarig upphandlare Magnus Björk Telefon 08-401 93 65, 070-295 89 79 E-post

Läs mer

Inconel 625 eldstadsväggar PVG 100.

Inconel 625 eldstadsväggar PVG 100. Inconel 625 eldstadsväggar PVG 100. Info Version 1 URL http://com.mercell.com/permalink/31346705.aspx Externt anbuds-id 404245-2011 Anbudstyp Upphandling Dokument typ Meddelande om upphandling Anbudsprocess

Läs mer

Upphandling av mediebyrå för annonseringsaktiviteter i samband med avveckling av Svensk Kassaservice. Dnr /72

Upphandling av mediebyrå för annonseringsaktiviteter i samband med avveckling av Svensk Kassaservice. Dnr /72 Upphandling av mediebyrå för annonseringsaktiviteter i samband med avveckling av Svensk Kassaservice Dnr 08-160/72 Innehåll Upphandling av mediebyrå för annonseringsaktiviteter i samband med avveckling

Läs mer

Upphandling av Specialisttjänst Boden-bolag 1

Upphandling av Specialisttjänst Boden-bolag 1 Boden-bolag 1 Ansvarig: Jörgen Eriksson INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRFRÅGAN SPECIALISTTJÄNST 3 1. BAKGRUND OCH ALLMÄN INFORMATION 3 2. SYFTE OCH TILLVÄGAGÅNGSSÄTT 3 3. UPPDRAGET 4 3.1 Uppdragsspecifikation

Läs mer