Arbetsgivarverket har cirka 65 anställda. Mer information finns på Arbetsgivarverkets hemsida

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Arbetsgivarverket har cirka 65 anställda. Mer information finns på Arbetsgivarverkets hemsida www.arbetsgivarverket.se."

Transkript

1 Förfrågningsunderlag Dnr Upphandling avseende medlemsundersökning och medarbetarundersökning för Arbetsgivarverket Härmed inbjuds Ni att lämna anbud enligt nedan angivna förutsättningar. Upphandlande myndighet Arbetsgivarverket Box Stockholm Kontaktperson Anna Narving HR Specialist, Staben Tel E-post: C:\Documents and Settings\lars.andren\Lokala inställningar\temporary Internet Files\OLK6\FFU medl och medarb Inledning Arbetsgivarverket är en arbetsgivarorganisation med statliga myndigheter och andra organisationer med anknytning till det statliga området som medlemmar. Arbetsgivarverkets uppgift är huvudsakligen att ansvara för centrala förhandlingar med de fackliga organisationerna samt att utveckla och samordna den statliga arbetsgivarpolitiken. Arbetsgivarverket har cirka 65 anställda. Mer information finns på Arbetsgivarverkets hemsida Bakgrund Uppdraget omfattar att under 2008 genomföra två medlemsundersökningar, en med målgrupp kontaktpersoner (ca 270 personer) och en med målgrupp myndighetschefer (ca 270 personer), samt en medarbetarundersökning (ca 65 personer). Utgångspunkten är att använda en metodik för att kunna arbeta integrerat med dessa undersökningar. Avtalet kan komma att förlängas i max tre år (ett år i taget), vid förlängning omfattar uppdraget två medlemsundersökningar och en medarbetarundersökning per år (medarbetarundersökningen kommer dock ej att genomföras år 2010). Syfte Medlems- och medarbetarnöjdhet har ett starkt samband. Detta är en anledning till att Arbetsgivarverket nu vill arbeta integrerat med dessa två typer av undersökningar. Syftet med undersökningarna är att på ett systematiskt sätt kunna följa upp och utveckla verksamhet och organisation. 1

2 Upphandlingens omfattning Upphandlingen omfattar genomförande av tre webbaserade undersökningar. En medlemsundersökning riktad mot kontaktpersoner (ca 270 personer), en medlemsundersökning riktad mot myndighetschefer (ca 270 personer) och en medarbetarundersökning inom Arbetsgivarverkets kansli (ca 65 personer). Kontaktuppgifter och relevanta bakgrundsvariabler t.ex. sektorindelning och antal anställda levereras av Arbetsgivarverket. Medlemsundersökning riktad till kontaktpersoner Sedan 1993 genomför Arbetsgivarverket årligen en medlemsundersökning, Servicebarometern, bland verkets medlemmar. Målgruppen är medlemmarnas kontaktpersoner. Kontaktpersonerna är vanligtvis personalchefer/motsvarande hos medlemmarna. Undersökningen genomförs i månadsskiftet november/december. Undersökningen har två huvudsakliga användningsområden: Resultatet av undersökningen utgör underlag för verksamhetsutveckling samt underlag för återrapportering enligt kravet i Arbetsgivarverkets regleringsbrev att Arbetsgivarverket ska redovisa myndigheternas samlade bedömning av Arbetsgivarverkets verksamhet i årsredovisningen. Medlemsundersökning riktad till myndighetschefer Sedan år 2007 genomför Arbetsgivarverket en medlemsundersökning, Chefsbarometern, som riktar sig till myndighetschefer (ca 270 personer). Syftet med denna undersökning är att utveckla Arbetsgivarverkets verksamhet. Undersökningen genomförs årligen samtidigt som Servicebarometern, i månadsskiftet november/december. Medarbetarundersökning Från och med år 2008 ska Arbetsgivarverket genomföra en medarbetarundersökning bland kansliets 65 medarbetare. Syftet med medarbetarundersökningen är att på ett strategiskt och systematiskt sätt kunna följa upp och utveckla arbetsmiljön och verksamheten på Arbetsgivarverket. Undersökningen kommer att fungera som ett verktyg i utvecklingsarbetet och vara ett underlag för dialog bland chefer och medarbetare. Undersökningen kommer att genomföras i november år 2008 och september 2009 och därefter vartannat år. Arbetsgivarverkets kansli är uppdelat i sju enheter med en enhetschef för varje enhet. Verksamheten är processorienterad och består av tre huvudprocesser, en ledningsprocess och en stödprocess. Uppdragets delmoment Planering och upplägg av arbetet Undersökningsdesign och enkät Genomförande - Datainsamling mm - Sammanställning och analys - Redovisning och rapportering - Konsultativa insatser 2

3 Anbudets innehåll (formella krav) Upphandlingsform Detta är en förenklad upphandling enligt 15 kap. lagen (2007:1091) om offentlig upphandling. Anbud kan komma att antas utan föregående förhandling. Prissättning Anbudsgivaren skall ange sina priser i bilaga 2, Kommersiella villkor förslag till avtal. Ett uppskattat totalpris för samtliga tre undersökningar avseende år 2008 skall anges. Anbudsgivaren skall också ange ett totalpris för uppdraget avseende vart och ett av åren 2009, 2010 och Samtliga med uppdraget förenade kostnader skall ingå i priset (d.v.s. även rese- och andra omkostnader). Lagstadgad mervärdesskatt tillkommer på angivna priser. Priserna skall vara fasta under hela avtalstiden. Formella krav på anbud Anbudet skall vara undertecknat av behörig företrädare och innehålla företagsnamn, organisationsnummer, adress, telefonnummer, e-postadress, kontaktperson under anbudstiden inklusive kontaktuppgifter, uppgift om behörig avtalstecknare samt adress till företagets hemsida om sådan finns. Anbudet skall vara skrivet på svenska. Anbudet skall lämnas i ett original. Det bör också bifogas tre kopior av anbudet. Observera att Arbetsgivarverkets öppettider är vardagar 1 september - 30 april och maj - 31 augusti. Det inte är möjligt att lämna anbud direkt på Arbetsgivarverkets gatuadress på andra tider. Anbud via e-post eller fax accepteras ej. Anbudet skall vara Arbetsgivarverket tillhanda senast den 18 september Anbudsgivaren svarar för att anbud är inkommet i rätt tid. Anbud som inkommer för sent beaktas ej. Anbudet skall vara bindande t.o.m. 28 februari Bekräftelse att anbudet gäller t.o.m. 28 januari 2009 skall anges i anbudet. Om anbudsgivaren anser att anbudsuppgifter bör sekretessbeläggas skall anges vilka uppgifter som avses samt skälet härtill. Det skriftliga anbudet skall lämnas i dubbla kuvert varav det inre märks med Anbud: Medlems- och medarbetarundersökning, Dnr Försändelsen bör inte ha någon företagsbeteckning. Anbudet skickas till följande adress: Arbetsgivarverket Box Stockholm Besöksadress: Kungsgatan 12-14, plan 8 Disposition av anbudet m.m. För att säkerställa likabehandling och underlätta utvärdering av anbud bör anbudsgivaren att följa dispositionen i detta förfrågningsunderlag samt fylla i kravlista enligt bilaga 3

4 3 (sidan 17). Samtliga ställda krav skall kommenteras. Om ställt krav inte kommenterats äger Arbetsgivarverket rätt att tolka detta som att kravet inte är uppfyllt. Tillägg eller ändringar av förfrågningsunderlaget måste vara skriftliga för att gälla. Om detta blir aktuellt meddelas samtliga som har rekvirerat förfrågningsunderlaget från Arbetsgivarverket. Observera att de anbudsgivare som erhåller förfrågningsunderlaget från annan än Arbetsgivarverket, t.ex. direkt via hemsidan, bör anmäla sig till Arbetsgivarverkets kontaktperson för att få del av information. Frågor med anledning av upphandlingen som inte är av allmän karaktär ställs skriftligen till Arbetsgivarverket, frågor besvaras även skriftligen av Arbetsgivarverket. E-post räknas i detta fall som skriftligt. Frågor och svar skickas av Arbetsgivarverket till samtliga som har fått förfrågningsunderlaget från Arbetsgivarverket. Frågor skall ställas i så god tid att Arbetsgivarverket hinner besvara dem senast fem dagar innan sista anbudsdag. Krav på leverantören Beskrivning av företaget Anbudsgivaren bör i anbudet lämna en beskrivning av företaget och uppgift om antal anställda. Registreringsskyldigheter, betalning av skatter och avgifter m.m. Enligt 10 kap. 1 LOU skall en anbudsgivare uteslutas från deltagande i upphandling om han genom lagakraftvunnen dom dömts för brott som innefattas av texten i paragrafen. Enligt 10 kap. 2 LOU kan en anbudsgivare uteslutas från deltagande i upphandling om denne: är i konkurs eller likvidation, är under tvångsförvaltning eller är föremål för ackord eller tills vidare har inställt sina betalningar eller är underkastad näringsförbud, är föremål för ansökan om konkurs, tvångslikvidation, tvångsförvaltning, ackord eller annat liknande förfarande, är dömd för brott avseende yrkesutövningen enligt laga kraftvunnen dom, inte har fullgjort sina åligganden avseende socialförsäkringsavgifter eller skatter i något väsentligt hänseende har låtit bli att lämna begärda upplysningar eller lämnat felaktiga upplysningar som begärts med stöd av denna paragraf. Som bevis för att ovan ställda krav uppfylls skall anbudsgivaren bifoga följande handlingar: Skatteverkets blankett Begäran om upplysningar vid offentlig upphandling SKV 4820 ifylld och undertecknad av Skatteverket. Blanketten kan hämtas från Skatteverkets hemsida, Uppgifterna i blanketten får inte vara äldre än tre månader. Uppgifterna återspeglar förhållandena den dag då kontrollen äger rum hos Skatteverket. 4

5 Kopia på, vid anbudslämnandet gällande, registreringsbevis för företaget utfärdat av behörig officiell myndighet (obs! för svenska företag från Bolagsverket ej Skatteverket). Sanningsförsäkran (bilaga 1) som visar att de personer som har inflytande över företagets verksamhet inte har näringsförbud och inte heller är dömda för brott i yrkesutövningen. Intyget skall omfatta de fysiska personer som genom att vara ägare/delägare eller genom sin befattning i företaget är behöriga att fatta beslut som berör företagets verksamhet. Sanningsförsäkran skall vara undertecknad av företagets firmatecknare. Observera att för utländska anbudsgivare ställs motsvarande krav och sådan anbudsgivare skall till sitt anbud bifoga intyg från myndigheter i det egna landet enligt följande: intyg om registrering i yrkes- och handelsregister i det land där anbudsgivaren är etablerad intyg från behörig myndighet i det land där anbudsgivaren är etablerad som visar att anbudsgivaren där betalat föreskrivna sociala avgifter intyg från behörig myndighet i det land där anbudsgivaren är etablerad som visar att anbudsgivaren där betalat föreskrivna skatter och avgifter. Intygen skall vara översatta till svenska eller engelska. Ekonomisk ställning Utdrag från kreditupplysningsföretag (t.ex.) från Upplysningscentralen, UC eller motsvarande), som visar anbudsgivarens finansiella och ekonomiska stabilitet, skall bifogas anbudet. Kreditvärdigheten skall vara minst tre enligt UC skala eller motsvarande, om inte förklaring av de omständigheter som medfört lägre kreditvärdighet har lämnats som kan godtas av Arbetsgivarverket. Intyget om kreditupplysning får inte vara äldre än tre månader räknat från sista anbudsdag. Kommersiella villkor Genom att lämna anbud med anledning av detta förfrågningsunderlag, förbinder sig leverantören att till Arbetsgivarverket tillhandahålla tjänsten i den omfattning och på de kommersiella villkor som anges i detta förfrågningsunderlag samt i avtalsförslaget, bilaga 2. E-faktura Enligt regeringsbeslut skall samtliga statliga myndigheter senast från och med den 1 juli 2008 hantera sina inkommande och utgående fakturor elektroniskt. Leverantören bör därför ha beredskap att under avtalsperioden, när Arbetsgivarverket så önskar, skicka e- faktura via fakturaportal. Statens standard för e-faktura är Svefaktura. Arbetsgivarverket tar tillsvidare emot fakturor endast i pappersform. Anbudsgivarens kapacitet, kompetens och erfarenhet Anbudsgivaren skall ha resurser, kompetens och erfarenhet av att utföra de tjänster som denna upphandling avser, dvs. medlems- och medarbetarundersökningar, samt kapacitet att utföra uppdraget inom de tidsramar som gäller. 5

6 En huvudkonsult skall anges i anbudet. Anbudsgivaren får använda annan konsult efter Arbetsgivarverkets godkännande under förutsättning att konsulten har likvärdig kompetens som huvudkonsulten. Krav på tjänsten Huvudkonsultens kompetens och erfarenhet Huvudkonsulten skall ha beteendevetenskaplig högskoleutbildning och därutöver erfarenhet av projektledning för liknande uppdrag dvs. medlems- eller medarbetarundersökningar. Huvudkonsulten skall även ha erfarenhet av att arbeta konsultativt med kvalificerad rådgivning med undersökningarna som verktyg. Anbudsgivaren skall bifoga en Curriculum Vitae avseende huvudkonsulten. Referensuppdrag Anbudsgivaren skall redovisa två referenser avseende namngiven huvudkonsult för att intyga tidigare genomförda uppdrag av liknande art, dvs. medarbetar- eller medlemsundersökningar där huvudkonsulten arbetat som projektledare eller som konsult. Om konsulten har utfört uppdrag för statlig myndighets räkning under de tre senaste åren bör minst ett av referensuppdragen avse ett sådant uppdrag. Av referenserna skall följande framgå: kort beskrivning av varje uppdrag en kontaktperson för varje uppdrag med uppgift om referentens befattning och telefonnummer. Uppgifterna avseende angivna kontaktpersoner skall vara aktuella. Referenserna kommer även att utgöra ett utvärderingskriterium. Frågor kommer att ställas avseende arbetsmetod med utgångspunkt i övriga utvärderingskriterier (delkriterier) under rubriken Kvalitet max 70 poäng sidan Planering och upplägg av arbetet Anbudsgivaren planerar och utarbetar den årliga genomförandeprocessen tillsammans med Arbetsgivarverket. Anbudsgivaren bör i anbudet föreslå och beskriva en ändamålsenlig plan för och ett lämpligt upplägg av arbetet. Beskrivningen kommer att användas som grund för utvärdering av hur väl anbudsgivarens arbetsmetoder uppfyller Arbetsgivarverkets behov. Undersökningsdesign och enkät Anbudsgivaren utformar undersökningar och enkäter i nära samarbete med Arbetsgivarverket. Syftet med samarbetet är att kombinera Arbetsgivarverkets praktiska kännedom om sin verksamhet och anbudsgivarens kunskaper i undersökningsdesign och enkätkonstruktion. För de båda medlemsundersökningarna finns ett frågeformulär som ständigt utvecklas för att vara aktuellt och spegla verksamheten. För medarbetarundersökningen finns inget frågeformulär, för denna undersökning måste därför skapas ett frågeformulär. Änd- 6

7 ringar i verksamhetens inriktning innebär en årlig revidering av enkäterna. Arbetsgivarverket har beslutande- samt äganderätten av enkäten och enkätsvaren. Anbudsgivaren bör i anbudet beskriva en undersökningsdesign för de undersökningar som denna anbudsförfrågan avser. Anbudsgivaren bör också visa exempel på och tydligt beskriva hur undersökningarna kan integreras. Beskrivningarna kommer att användas som grund för utvärdering av hur väl anbudsgivarens arbetsmetoder uppfyller Arbetsgivarverkets behov. I syfte att få så jämförbara anbud som möjligt skall anbudet innefatta pris för: 30 frågor i servicebarometern 20 frågor i chefsbarometern 30 frågor i medarbetarundersökningen 30 timmars konsultativt arbete Priserna anges i Bilaga 2. Genomförande Genomförandet av undersökningarna framgår av det som anges under Upphandlingens omfattning på sidan 2. Medarbetarundersökningen kan efter 2008 komma att genomföras vid en annan av Arbetsgivarverket bestämd tidpunkt. Arbetsgivarverket kommer att meddela anbudsgivaren om tidpunkt senast tre månader i förväg. Anonymitet Medlemmarnas svar behandlas idag anonymt av Arbetsgivarverket. I samband med utskick av påminnelser får verket dock kännedom om vilka medlemmar som svarat/inte svarat. Medarbetarnas svar ska inte innehålla uppgifter om medarbetarnas identitet. Anbudsgivaren avidentifierar all information som lämnas till Arbetsgivarverket. Preliminär tidplan Aktivitet Medarbetarundersökning Medlemsundersökningar Uppstartsmöte med Arbetsgivarverket v. 43 v. 45 Utskick av enkät v. 46 v Utskick av det första påminnelsebrevet v. 47 v Utskick av det andra påminnelsebrevet - v. 50 Sammanställning och analys v v. 1-2 (2009) Inlämning av slutrapport(er) v. 50 v. 3 (2009) Muntlig presentation v. 50 v. 6 (2009) Konsultativt arbete våren 2009 våren 2009 Insamlingsmetod Undersökningen sker elektroniskt varför anbudsgivaren skall kunna ansvara för distribution av enkäten via e-post och/eller hemsida. Hög svarsfrekvens eftersträvas och där- 7

8 med måste den elektroniska hanteringen möjliggöra påminnelsebrev. Anbudsgivaren skall tillhandahålla en webblösning för insamling av svar. Anbudsgivaren bör i anbudet beskriva den webblösning och dess funktionalitet som kommer att användas för de undersökningar som denna anbudsförfrågan avser. Beskrivningen kommer att användas som grund för utvärdering av hur väl leverantörens webblösning uppfyller Arbetsgivarverkets behov. Utskick av påminnelser Vid genomförandet av undersökningen skall det vara möjligt att skicka ut en eller flera elektroniska påminnelser till målgruppen. Det skall därutöver finnas möjlighet att göra riktade påminnelser till en del eller delar av målgruppen som Arbetsgivarverket bedömer särskilt viktiga. Sammanställning och analys Anbudsgivaren sammanställer och analysera samtliga svar. Med analysen avses här en fördjupad statistisk analys med t.ex. bakgrundsvariabler, frågekorrelationer samt analys av svaren i relation till hur de svarande bedömt frågans vikt. Den sistnämnda analysen skall möjliggöra en bedömning av frågans vikt för helhetsbedömningen, den bör inte göras genom direkta frågor om vad som är viktigt. Syftet är att möjliggöra för Arbetsgivarverket att bedöma resultaten utifrån hur viktiga olika områden/resultat är för medlemmarna/medarbetarna. Analysen sker i nära samarbete med Arbetsgivarverket. Syftet med samarbetet är att kombinera Arbetsgivarverkets praktiska kännedom om sin verksamhet och anbudsgivarens kunskaper i statistisk analys för att uppnå en effektiv analys av de insamlade svaren. Anbudsgivaren bör i sitt anbud lämna en beskrivning avseende den metod som denne avser att använda. Metodbeskrivningen kommer att användas som grund för utvärdering av hur väl anbudsgivarens metod uppfyller Arbetsgivarverkets behov. Redovisning/rapportering Resultaten redovisas i form av en rapport för varje undersökning på svenska samt som rådata i elektronisk form till Arbetsgivarverket. Servicebarometern och Chefsbarometern redovisas även i en skriftlig rapport (ej powerpointpresentation) till Arbetsgivarverkets styrelse samt en kortare sammanfattning som kommer att ingå i Arbetsgivarverkets årsredovisning. Resultaten för samtliga undersökningar redovisas även muntligen för kansliets personal. Anbudsgivaren bör i sitt anbud lämna förslag på och beskriva hur rapporteringen för de olika undersökningarna kan göras. Beskrivningen kommer att användas som grund för utvärdering av hur väl anbudsgivarens förslag uppfyller Arbetsgivarverkets behov. Konsultativa insatser Anbudsgivaren bör att i sitt anbud beskriva en arbetsmetod för implementering av resultat och förändringsarbete utifrån undersökningsresultaten. Beskrivningen kommer att användas som grund för utvärdering av hur väl anbudsgivarens förslag uppfyller Ar- 8

9 betsgivarverkets behov. Observera att upplägget av arbetsmetod är hypotetiskt och behöver inte begränsas till de 30 timmar som anges på sidan 7. Utvärderingskriterier Vid prövning av anbud kommer Arbetsgivarverket att anta det ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet utifrån nedanstående utvärderingskriterier. Observera att samtliga skall-krav i förfrågningsunderlaget måste vara uppfyllda för att ett anbud skall kunna antas. Utvärderingskriterier Kvalitet Pris Viktning 70 procent 30 procent Kvalitet max 70 poäng Utvärdering kommer att ske avseende anbudsgivarens beskrivningar samt referenser, nedan kallade delkriterier. Delkriterierna rangordnas enligt en skala där 1 har högst prioritet och 7 lägst prioritet. Delkriterierna 1-6 definieras närmare under rubriken Krav på tjänsten (sidan 6-8) och referenserna definieras närmare under rubriken Referensuppdrag på sidan 6. Varje delkriterium bedöms av Arbetsgivarverket med omdömena Mycket bra, Bra, Godkänd och Mindre bra. Varefter en samlad bedömning av delkriterierna görs. Den samlade bedömningen av delkriterierna kan ge högst 70 poäng. Anbudsgivarens beskrivning skall ge minst 30 poäng för samtliga delkriterier enligt Arbetsgivarverkets bedömning. Anbud som inte uppnår denna nivå kommer inte att kunna antas. Prioritet Delkriterium 1 Undersökningsdesign och enkät Särskild vikt kommer t.ex. att läggas vid arbetsmetodens: helhetsperspektiv pedagogiska upplägg möjlighet att stödja Arbetsgivarverkets verksamhetsutveckling 2 Sammanställning och analys Särskild vikt kommer t.ex. att läggas vid metodens: helhetsperspektiv den pedagogiska kopplingen mellan statistisk och kvalitativ analys möjlighet att stödja Arbetsgivarverkets verksamhetsutveckling 3 Konsultativa insatser Särskild vikt kommer t.ex. att läggas vid metodens: pedagogiskt upplägg helhetsperspektiv möjlighet att stödja Arbetsgivarverkets verksamhetsutveckling 9

10 4 Redovisning/rapportering Särskild vikt kommer t.ex. att läggas vid rapporteringens: pedagogiskt upplägg helhetsperspektiv möjlighet att stödja Arbetsgivarverkets verksamhetsutveckling 5 Planering och upplägg av arbetet Särskild vikt kommer t.ex. att läggas vid metodens: helhetsperspektiv pedagogiska upplägg möjlighet att stödja Arbetsgivarverkets verksamhetsutveckling 6 Insamlingsmetod Särskild vikt kommer t.ex. att läggas vid lösningens: användarvänlighet pedagogiskt upplägg 7 Huvudkonsultens referenser Frågor kommer att ställas med utgångspunkt i ovanstående delkriterier. Pris max 30 poäng Pris kommer att utvärderas utifrån anbudsgivarnas angivna priser, som framgår av bilaga 2 Kommersiella villkor förslag till avtal. Högsta poäng för detta utvärderingskriterium är 30. Summan av anbudsgivarens totalpris för uppdraget år 2008, 2009, 2010 och 2011 utgör utvärderingspriset. Det anbud som erbjudit det lägsta utvärderingspriset kommer att erhålla 30 poäng. Övriga anbud erhåller en lägre poäng relaterat till den procentuella differensen till lägsta pris. Som exempel kommer den som erbjuder ett 10 procent högre pris att erhålla ca 27 poäng (30/1,1) och den som erbjuder ett 50 procent högre pris kommer att erhålla 20 poäng (30/1,5). Summan av poängen för ovanstående utvärderingskriterier utgör grunden för jämförelse av inkomna anbud. 10

11 Upplysningar om tilldelningsbeslut Arbetsgivarverket kommer att skicka upplysningar om tilldelningsbeslutet till anbudsgivarna så snart tilldelningsbeslut har fattats. På Arbetsgivarverkets vägnar Jonas Bergström Stabschef 11

12 Sanningsförsäkran Bilaga Bilaga 1 Sanningsförsäkran Härmed försäkras på heder och samvete att anbudsgivaren.. Inte är föremål för ansökan om konkurs, likvidation, tvångsförvaltning, ackord eller annat liknande förfarande C:\Documents and Settings\lars.andren\Lokala inställningar\temporary Internet Files\OLK6\FFU medl och medarb Inte tills vidare inställt sina betalningar eller är underkastad näringsförbud Inte är dömd för brott avseende yrkesutövning enligt laga kraft vunnen dom Ort och datum Underskrift av firmatecknare Namnförtydligande 12

13 Kommersiella villkor Bilaga Bilaga 2 Kommersiella villkor förslag till avtal Mellan Arbetsgivarverket, org. nr , och Företaget (nedan kallat Leverantören), org. nr. XXXXXX-XXXX, har följande avtal slutits avseende upprättande av frågeformulär och genomförande av medlems- och medarbetarundersökningar år Avtalsperiod Avtalet skall gälla ett år fr.o.m. det datum då båda parter har undertecknat avtalet. Avtalet upphör att gälla utan föregående uppsägning. C:\Documents and Settings\lars.andren\Lokala inställningar\temporary Internet Files\OLK6\FFU medl och medarb Avtalet kan komma att förlängas i tre år (ett år i taget). Vid sådan förlängning av avtalet skall Arbetsgivarverket skriftligen anmäla förlängning till Leverantören senast tre månader innan avtalsperiodens utgång. 2 Uppdragets omfattning Leverantören skall upprätta frågeformulär i nära samarbete med Arbetsgivarverket samt genomföra medlems- och medarbetarundersökningar i enlighet med Leverantörens anbud daterat 2008-XX-XX och Arbetsgivarverkets förfrågningsunderlag daterat XXXX- XX-XX. Medlemsundersökningarna skall omfatta samtliga av Arbetsgivarverkets medlemmar (ca 270 st.). Målgrupp för Servicebarometern är kontaktpersonerna och för Chefsbarometern myndighetschefer. Medarbetarundersökningen skall omfatta kansliets medarbetare, ca 65 st. Medarbetarundersökningen genomförs inte år Kontaktuppgifter och relevanta bakgrundsvariabler levereras av Arbetsgivarverket till Leverantören. I uppdraget ingår planering och upplägg av arbetet, genomförande av undersökningarna, redovisning av resultaten samt konsultativa insatser/förändringsarbete med anledning av undersökningarna. 13

14 3 Pris I syfte att få så jämförbara anbud som möjligt skall anbudet innefatta årspris för: 30 frågor i servicebarometern 20 frågor i chefsbarometern 30 frågor i medarbetarundersökningen 30 timmars konsultativt arbete År 2008 Pris för arbete enligt Uppdragets omfattning (sidan 2). År 2009 Pris för arbete enligt Uppdragets omfattning (sidan 2). År 2010 Pris för arbete enligt Uppdragets omfattning (sidan 2). För detta år ingår ej medarbetarundersökning i priset. År 2011 Pris för arbete enligt Uppdragets omfattning (sidan 2). Anbudsgivarens pris. SEK Anbudsgivarens pris SEK Anbudsgivarens pris SEK Anbudsgivarens pris SEK Totalt SEK 4 Ersättning för uppdraget Ersättning för uppdraget utgår med (kompletteras med uppgifter från det vinnande anbudet) kr. Ersättningen omfattar alla med uppdraget förenade kostnader. Lagstadgad mervärdesskatt tillkommer på angivna priser. Angivna priser är fasta under hela avtalsperioden. 50 procent av beloppet faktureras vid projektstart och resterande efter godkänd avrapportering. 5 Vite Resultatet av Arbetsgivarverkets medlemsundersökning utgör underlag för återrapportering enligt kravet i Arbetsgivarverkets regleringsbrev att Arbetsgivarverket ska redovisa myndigheternas samlade bedömning av Arbetsgivarverkets verksamhet i årsredovisningen. Mot denna bakgrund är det av stor vikt att slutrapporten inges i rätt tid. Vid leveransförsening utgår vite med SEK per arbetsdag ( SEK per vecka) efter den 19 januari 2007, dock högst under fyra veckor. När denna tid har löpt ut föreligger rätt för Arbetsgivarverket att häva hela eller viss del av uppdraget utan att ersätt- 14

15 ning skall utgå till Leverantören för nedlagt arbete. Härutöver är Arbetsgivarverket ej berättigat till skadestånd för sådan försening. Detta gäller under förutsättning att Leverantören kan anses vara den part som orsakat leveransförseningen. 6 Betalningsvillkor Efter att uppdraget har slutförts skall arbetsresultatet godkännas av Arbetsgivarverket. Därefter utbetalas slutlikvid av Arbetsgivarverket. Betalningsvillkor är 30 dagar efter fakturadatum under förutsättning att fakturaunderlaget är ostridigt. Slutfaktura skall vara Arbetsgivarverket tillhanda senast två månader efter det att uppdraget har slutförts. 7 Utbyte av konsult Leverantören får inte utan skriftligt godkännande av Arbetsgivarverket byta ut för uppdraget utsedd huvudkonsult. 8 Underleverantörer Önskar Leverantören anlita underleverantör/er under avtalstiden krävs skriftligt godkännande av Arbetsgivarverket. Leverantören skall ansvara för underleverantörens arbete som för sitt eget arbete. 9 Samarbete Båda parter skall kontinuerligt informera varandra om förändringar som är av betydelse för avtalets genomförande. 10 Överlåtelse Leverantören får inte överlåta avtalet på annan fysisk eller juridisk person utan Arbetsgivarverkets skriftliga medgivande. 11 Upphovsrätt och nyttjanderätt Allt material som i enlighet med detta avtal tas fram av Leverantören skall disponeras och upphovsrättsligt tillhöra Arbetsgivarverket. Arbetsgivarverket äger rätt att publicera resultatet av medlemsundersökningen. Arbetsgivarverket äger även rätt att i obegränsad omfattning förändra och omredigera materialet. Leverantören får inte utan skriftligt godkännande av Arbetsgivarverket publicera utredningsmaterial. 12 Avbrytande eller begränsning av uppdrag Arbetsgivarverket har rätt att avbryta uppdraget eller begränsa dess omfattning. Ersättning skall därvid utgå för det arbete som Leverantören utfört och Arbetsgivarverket godkänt samt för styrkt nödvändig avvecklingskostnad. 13 Hävning av avtal Part äger rätt att omedelbart häva avtalet om den andra parten i väsentligt hänseende brutit mot avtalet. Arbetsgivarverket har även rätt att häva avtalet med omedelbar verkan om Leverantören försätts i konkurs eller eljest befinns vara på sådant obestånd att Leverantören inte kan fullgöra sitt åtagande. 15

16 I händelse av hävning skall Arbetsgivarverket erhålla skälig ersättning av Leverantören för den olägenhet eller de merkostnader detta kan förorsaka. Vid händelse av hävning skall bestämmelse om immateriella rättigheter (12 Upphovsrätt och nyttjanderätt) ändock äga tillämpning. 14 Force majeure Part skall befrias från sina åtaganden enligt detta avtal om fullgörandet därav förhindras på grund av omständighet utanför hans kontroll som han skäligen inte kunde ha räknat med vid avtalets tecknande och vars följder han skäligen inte kunnat undvika eller övervinna. Som sådan omständighet skall anses t.ex. krig, krigsliknande tillstånd, beslut från regeringen eller annan myndighet. Den part som avser åberopa ovan beskriven omständighet skall omedelbart och skriftligen underrätta motparten därom. Så snart den åberopade omständigheten upphört skall parten underrätta motparten samt omedelbart återuppta uppdraget i avtalad omfattning. 15 Ändringar/tillägg Ändringar av och tillägg till avtalet skall för sin giltighet vara skriftligen godkända av båda parter. 16 Tvist Tvist angående tillämpning eller tolkning av avtalet skall avgöras i första hand genom förhandling mellan parterna och i andra hand av allmän domstol med tillämpning av svensk rätt. 16

17 Bilaga 3 Skallkrav Lista för kontroll av att samtliga skallkrav uppfylls. Anbudets innehåll (formella krav) Anbudsgivaren skall ange sina priser i bilaga 2 (enligt 3 ). Samtliga med uppdraget förenade kostnader skall ingå i priset. Priserna skall vara fasta under hela avtalstiden. Anbudet skall vara undertecknat av behörig företrädare och innehålla: företagsnamn, organisationsnummer, adress, telefonnummer, e-postadress, kontaktperson under anbudstiden inklusive kontaktuppgifter, uppgift om behörig avtalstecknare samt adress till företagets hemsida om sådan finns. Anbudet skall vara skrivet på svenska. Anbudet skall lämnas i ett original. Anbudet skall vara Arbetsgivarverket tillhanda senast den 18 september Anbudet skall vara bindande t.o.m. 28 februari Detta skall anges i anbudet. Det skriftliga anbudet skall lämnas i dubbla kuvert varav det inre märks med Anbud: Medlems- och medarbetarundersökning, Dnr Samtliga ställda krav skall kommenteras. Krav på leverantören Skatteverkets blankett SKV 4820 ifylld och undertecknad av Skatteverket skall bifogas. Kopia på registreringsbevis för företaget utfärdat av behörig officiell myndighet (obs! för svenska företag från Bolagsverket ej Skatteverket) skall bifogas. Sanningsförsäkran (bilaga 1) skall omfatta de fysiska personer som genom att vara ägare/delägare eller genom sin befattning i företaget är behöriga att fatta beslut som berör företagets verksamhet. Sanningsförsäkran skall vara undertecknad av företagets firmatecknare. För utländska anbudsgivare ställs motsvarande krav och sådan anbudsgivare skall till sitt anbud bifoga intyg från myndigheter i det egna landet enligt följande: intyg om registrering i yrkes- och handelsregister i det land där an- Skallkrav uppfylls Ja Nej Skallkrav uppfylls Ja Nej 17

18 budsgivaren är etablerad intyg från behörig myndighet i det land där anbudsgivaren är etablerad som visar att anbudsgivaren där betalat föreskrivna sociala avgifter intyg från behörig myndighet i det land där anbudsgivaren är etablerad som visar att anbudsgivaren där betalat föreskrivna skatter och avgifter. Intygen skall vara översatta till svenska eller engelska. Utdrag från kreditupplysningsföretag (t.ex.) från Upplysningscentralen, UC eller motsvarande), skall bifogas anbudet. Kreditvärdigheten skall vara minst tre enligt UC skala eller motsvarande. Anbudsgivaren skall ha resurser, kompetens och erfarenhet av att utföra de tjänster som denna upphandling avser En huvudkonsult skall anges i anbudet. Krav på tjänsten Huvudkonsulten skall ha beteendevetenskaplig högskoleutbildning och därutöver erfarenhet av projektledning för liknande uppdrag dvs. medlems- eller medarbetarundersökningar. Huvudkonsulten skall även ha erfarenhet av att arbeta konsultativt med kvalificerad rådgivning med undersökningarna som verktyg. Anbudsgivaren skall bifoga en Curriculum Vitae avseende huvudkonsulten. Anbudsgivaren skall redovisa två referenser avseende namngiven huvudkonsult. Av referenserna skall följande framgå: kort beskrivning av varje uppdrag en kontaktperson för varje uppdrag med uppgift om referentens befattning och telefonnummer. Uppgifterna avseende angivna kontaktpersoner skall vara aktuella. I syfte att få så jämförbara anbud som möjligt skall anbudet innefatta pris för: 30 frågor i servicebarometern 20 frågor i chefsbarometern 30 frågor i medarbetarundersökningen 30 timmars konsultativt arbete Skallkrav uppfylls Ja Nej 18

19 Genomförande Anbudsgivaren skall kunna ansvara för distribution av enkäten via e- post och/eller hemsida. Det skall vara möjligt att skicka ut en eller flera elektroniska påminnelser till målgruppen. Det skall därutöver finnas möjlighet att göra riktade påminnelser till en del eller delar av målgruppen. Analys av svaren i relation till hur de svarande bedömt frågans vikt skall möjliggöra en bedömning av frågans vikt för helhetsbedömningen Samtliga skall-krav i förfrågningsunderlaget måste vara uppfyllda. Skallkrav uppfylls Ja Nej 19

Arbetsgivarverket har cirka 65 anställda. Mer information finns på Arbetsgivarverkets hemsida www.arbetsgivarverket.se.

Arbetsgivarverket har cirka 65 anställda. Mer information finns på Arbetsgivarverkets hemsida www.arbetsgivarverket.se. Förfrågningsunderlag Dnr 2008-04-18 0804-0235-11 Upphandling avseende medlemsundersökning och medarbetarundersökning för Arbetsgivarverket Härmed inbjuds Ni att lämna anbud enligt nedan angivna förutsättningar.

Läs mer

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG UNDERLAG 2015-03-10 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Postadress Gatuadress Telefon E-post Webbplats 351 86 VÄXJÖ Kungsgatan 8 010-223 70 00 kronoberg@lansstyrelsen.se www.lansstyrelsen.se/kronoberg 2 (9) Innehåll

Läs mer

Anbudsförfrågan Upphandling av ett (1) komplett släck- och räddningsfordon.

Anbudsförfrågan Upphandling av ett (1) komplett släck- och räddningsfordon. Datum: 2012-11-30 Handläggare: Andreas Lövquist Diarienummer: 76/001. 170-12 Anbudsförfrågan Upphandling av ett (1) komplett släck- och räddningsfordon. Landskrona stad inbjuder till anbudsgivning gällande

Läs mer

Upphandling av växtskötsel och fruktleverans

Upphandling av växtskötsel och fruktleverans Rapportnummer Datum 2009-03-09 Upphandling av växtskötsel och fruktleverans Upphandling av fruktleverans och växtskötsel Rapportnummer Diarienummer 09-629 ISSN 1650-9862 Författare Anna-Karin Hellsten

Läs mer

Upphandling av administration av Telepriskollen

Upphandling av administration av Telepriskollen Diarienr 11-1283 Datum 2011-02-17 Upphandling av administration av Telepriskollen Förfrågningsunderlag Upphandling av administration av Telepriskollen Diarienummer 11-1283 Författare Anna-Karin Hellsten

Läs mer

Upphandling av Specialisttjänst Boden-bolag 1

Upphandling av Specialisttjänst Boden-bolag 1 Boden-bolag 1 Ansvarig: Jörgen Eriksson INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRFRÅGAN SPECIALISTTJÄNST 3 1. BAKGRUND OCH ALLMÄN INFORMATION 3 2. SYFTE OCH TILLVÄGAGÅNGSSÄTT 3 3. UPPDRAGET 4 3.1 Uppdragsspecifikation

Läs mer

ANBUDSFORMULÄR 2013-10-10

ANBUDSFORMULÄR 2013-10-10 ANBUDSFORMULÄR 2013-10-10 Anbud om- och tillbyggnad hus F, Ede Skola, Delsbo, Hudiksvalls Kommun Anbudsgivare (namn): 1. Anbudspris Vi erbjuder oss härmed att utföra entreprenadarbeten för om- och tillbyggnad

Läs mer

2011-04-11. Anbudsförfrågan avseende produktion av NärLjus informations- och marknadsföringsmaterial

2011-04-11. Anbudsförfrågan avseende produktion av NärLjus informations- och marknadsföringsmaterial 2011-04-11 Anbudsförfrågan avseende produktion av NärLjus informations- och marknadsföringsmaterial Härmed inbjuds ni att inkomma med anbud avseende produktion av NärLjus informations- och marknadsföringsmaterial

Läs mer

Upphandling av städtjänst

Upphandling av städtjänst 2016-03-21 Dnr UPP 2016/59 Anbudsinbjudan och förfrågningsunderlag Upphandling av städtjänst Neptuniplan 7, Malmö, Västra Esplanaden 9A, Växjö och Södra långgatan 62 i Kalmar Sid 1(12) INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

MALL Inbjudan till anbudsgivning på. Vara/Tjänst. Titel. 200x-xx-xx

MALL Inbjudan till anbudsgivning på. Vara/Tjänst. Titel. 200x-xx-xx MALL Inbjudan till anbudsgivning på Vara/Tjänst Titel 200x-xx-xx MALL, Dnr xx-xxx/xx Innehållsförteckning Innehållsförteckning...1 1 Allmän orientering om upphandlingen...1 2 Administrativa bestämmelser

Läs mer

ANBUDSFÖRFRÅGAN AVSEENDE TJÄNSTEKONCESSION FÖR DRIFT AV ÄNGSKÄRS HAVSCAMPING

ANBUDSFÖRFRÅGAN AVSEENDE TJÄNSTEKONCESSION FÖR DRIFT AV ÄNGSKÄRS HAVSCAMPING Märke: Anbud Ängskärs havscamping 2013 Sista dag för anbud: 2013-08-30 ANBUDSFÖRFRÅGAN AVSEENDE TJÄNSTEKONCESSION FÖR DRIFT AV ÄNGSKÄRS HAVSCAMPING Bilagor 1. Förutsättningar och krav 2. Faktablad 3. Mall

Läs mer

Anbudsförfrågan Upphandling länkförbindelser för

Anbudsförfrågan Upphandling länkförbindelser för Dnr LiU-2008/00527 Anbudsförfrågan Upphandling länkförbindelser för Linköpings universitet INNEHÅLLSFÖRTECKNING: 1 UPPHANDLINGSFÖRESKRIFTER... 3 1.1 Inledning och syfte... 3 1.2 Upphandlande enhet... 3

Läs mer

2004-12-01. Härmed inbjuds Ni att lämna anbud enligt nedan angivna förutsättningar.

2004-12-01. Härmed inbjuds Ni att lämna anbud enligt nedan angivna förutsättningar. 2004-12-01 Dnr 0411-0798-STAB-23 Anbudsinbjudan avseende Arbetsgivarverkets upphandling av konsultstöd för grafisk formgivning Arbetsgivarverket har för avsikt att i enlighet med 6 kap. lagen (1992:1528)

Läs mer

Mer information om den upphandlande myndigheten finns på www.ostragoinge.se.

Mer information om den upphandlande myndigheten finns på www.ostragoinge.se. Upphandlingen omfattar en lärportal för kommunens förskola, fritidshem, förskoleklass, grundskola, grundsärskola, gymnasieskola, gymnasiesärskola och vuxenutbildning. Kontraktstid är fr.o.m. undertecknande

Läs mer

Övertorneå kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen. Inbjuder till anbudsgivning för upphandling av möbler till Familjecentralen i Övertorneå

Övertorneå kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen. Inbjuder till anbudsgivning för upphandling av möbler till Familjecentralen i Övertorneå ÖVERTORNEÅ KOMMUN Övertorneå kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen Förfrågningsunderlag 2014-04-22 Inbjuder till anbudsgivning för upphandling av möbler till Familjecentralen i Övertorneå Upphandling

Läs mer

Förfrågningsunderlag upphandling avseende rekryteringstjänster till Arbetsgivarverket

Förfrågningsunderlag upphandling avseende rekryteringstjänster till Arbetsgivarverket PM 2006-03-09 Dnr 0602-0137-53 Förfrågningsunderlag upphandling avseende rekryteringstjänster till Arbetsgivarverket Härmed inbjuds Ni att lämna anbud enligt nedan angivna förutsättningar. Upphandlande

Läs mer

1. Inbjudan. Förfrågningsunderlag. Upphandlande organisation. 1.1. Allmän orientering 2014-04-29. Sista anbudsdag: 2014-06-02.

1. Inbjudan. Förfrågningsunderlag. Upphandlande organisation. 1.1. Allmän orientering 2014-04-29. Sista anbudsdag: 2014-06-02. Förfrågningsunderlag 2014-04-29 Upphandlande organisation Skövde kommun Helena Sävefjärd Upphandling Psykologutredningar KS2014.0206 Sista anbudsdag: 2014-06-02 Symbolförklaring: Texten/frågan innehåller

Läs mer

1 (6) Webbplats: www.vgregion.se

1 (6) Webbplats: www.vgregion.se 1 (6) Ansökningsinbjudan om att få ingå samverkansavtal vid ersättningsetablering enligt lagen (1993:1651) om läkarvårdsersättning, diarienummer HSNS 2016 00062 Ni inbjuds att inkomma med ansökan om att

Läs mer

ANBUD/Utvärderingstjänster. På VISMA TendSign och på SSFs webbplats www.stratresearch.se

ANBUD/Utvärderingstjänster. På VISMA TendSign och på SSFs webbplats www.stratresearch.se Anbudsförfrågan Ärendenummer: Märkning: Dnr: za13.0109 ANBUD/Utvärderingstjänster Anbudet skall ha kommit in: 2014-01-22 Anbudet skall vara bindande t. o. m: 2014-05-31 Upphandlingsform: Publicerad: Upphandlare:

Läs mer

MALL FÖR UTVÄRDERING AV ENTREPRENADANBUD

MALL FÖR UTVÄRDERING AV ENTREPRENADANBUD MALL FÖR UTVÄRDERING AV ENTREPRENADANBUD Utvärdering av anbud kommer att göras i två steg : 1. Kvalificering De anbudsgivare som inte uppfyller nedan angivna krav på seriositet och andra ställda grundkrav

Läs mer

Förfrågningsunderlag. Upphandling av internrevisionstjänster

Förfrågningsunderlag. Upphandling av internrevisionstjänster Förfrågningsunderlag Upphandling av internrevisionstjänster 1. Allmän information 1.1 Om Sjunde AP-FONDEN Sjunde AP-fonden (AP7) presenteras på www.ap7.se där även den senaste årsredovisningen (2011) och

Läs mer

Upphandling av tjänster från digital byrå gällande koncept och design av hemsida

Upphandling av tjänster från digital byrå gällande koncept och design av hemsida 1/12 2015-07-08 DNR 2015/873/2.4.1 Upphandling av tjänster från digital byrå gällande koncept och design av hemsida 2015-07-08 Upphandlingsform Anbud ska vara inkommet senast Anbud ska vara bindande t.o.m.

Läs mer

Förfrågan avser: PR, Kommunikationstjänster och Webb

Förfrågan avser: PR, Kommunikationstjänster och Webb Förfrågningsunderlag 2012-01 Förfrågningsunderlag 2012-01 Förfrågan avser: PR, Kommunikationstjänster och Webb Beställare Fiber Optic Valley AB Upphandlingsform: Förenklad upphandling Anbud tillhanda senast

Läs mer

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG. Sista anbudsdag: 2009 09 17 Anbudets giltighet: 2010 01 17

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG. Sista anbudsdag: 2009 09 17 Anbudets giltighet: 2010 01 17 2009-08-27 Förfrågningsunderlag Dnr LiU-2009-01123 1(9) FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Linköpings universitet, LiU service, LiU Tryck genomför en förenklad upphandling avseende hyra av en högvolyms nätverksskrivare/kopiator

Läs mer

Direktupphandling i svenska som andraspråk med arbetsmarknadsinriktning avseende 2014

Direktupphandling i svenska som andraspråk med arbetsmarknadsinriktning avseende 2014 1 (6) Datum 2014-01-09 Enhetschef Zara Göransson 0410-73 38 49, 0708-81 78 49 zara.goransson@trelleborg.se Direktupphandling i svenska som andraspråk med arbetsmarknadsinriktning avseende 2014 1. ALLMÄN

Läs mer

Nätinformationssystem för Vetlanda Energi och Teknik AB

Nätinformationssystem för Vetlanda Energi och Teknik AB Anbudsförfrågan 2011-04-20 Sida 1 (12) ANBUDSFÖRFRÅGAN Nätinformationssystem för Vetlanda Energi och Teknik AB 2011-04-20 Anbudsförfrågan 2011-04-20 Sida 2 (12) INNEHÅLL 1 FÖRUTSÄTTNINGAR... 3 2 BAKGRUND...

Läs mer

Avropsförfrågan. Verksamhetsutvecklare

Avropsförfrågan. Verksamhetsutvecklare AVROPSFÖRFRÅGAN 1 (8) Avropsförfrågan Verksamhetsutvecklare Innehåll Avropsförfrågan... 2 Inledning... 2 Administrativa krav... 2 Information om anbudsgivare... 3 Konsulttjänsten... 4 Redovisning hur erbjuden

Läs mer

Upphandling av ramavtal avseende konsulttjänster för utredningar, undersökningar och analyser gällande samhällsomfattande tjänster.

Upphandling av ramavtal avseende konsulttjänster för utredningar, undersökningar och analyser gällande samhällsomfattande tjänster. Upphandling av ramavtal avseende konsulttjänster för utredningar, undersökningar och analyser gällande samhällsomfattande tjänster Datum 2012-03-06 Diarienummer 11-8652 Författare Anna-Karin Hellsten Post-

Läs mer

AVTAL AVSEENDE SKOGSBRANDBEVAKNING MED FLYG

AVTAL AVSEENDE SKOGSBRANDBEVAKNING MED FLYG 2015-04-07 Bilaga 1 AVTALSUTKAST AVTAL AVSEENDE SKOGSBRANDBEVAKNING MED FLYG Dnr: 452-2170-2015 1. AVTALETS PARTER Mellan Länsstyrelsen i Värmlands län, nedan kallad Beställaren, och [Leverantör], nedan

Läs mer

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG. Förbränning av avfallsbränsle 2010-12-14

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG. Förbränning av avfallsbränsle 2010-12-14 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Förbränning av avfallsbränsle 2010-12-14 OBS! Om förfrågningsunderlag inte har rekvirerats direkt från NSR AB påpekar vi att NSR AB inte ansvarar för risken att anbudsgivare inte får

Läs mer

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG. Datum 2011-03-25. Beteckning 420-1304-2011. Sida 1/15

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG. Datum 2011-03-25. Beteckning 420-1304-2011. Sida 1/15 Sida 1/15 Cecilia Andersson Miljö- och samhällsbyggnadsavd. Telefon 036-39 51 74 cecilia.f.andersson@lansstyrelsen.se Adressat FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Upphandling av utbildning i energieffektivisering för

Läs mer

AVTAL AVSEENDE ADMINISTRATION AV TELEPRISKOLLEN

AVTAL AVSEENDE ADMINISTRATION AV TELEPRISKOLLEN Mellan Post- och telestyrelsen (organisationsnummer 202100-4359), nedan kallad PTS, och NN (organisationsnummer xxxx), nedan kallad Leverantören, har träffats följande AVTAL AVSEENDE ADMINISTRATION AV

Läs mer

Region Dalarna inbjuder leverantörer att lämna anbud i upphandling av IT-tjänster

Region Dalarna inbjuder leverantörer att lämna anbud i upphandling av IT-tjänster INBJUDAN UPPHANDLING Sida 1(6) Handläggare Lars I Eriksson 023-77 70 68 lars-ingvar.eriksson@regiondalarna.se Datum 2015-11-06 Diarienummer RD 2012/101 Region Dalarna inbjuder leverantörer att lämna anbud

Läs mer

Ansökningsinbjudan. Anbudsansökningsinbjudan - Upphandlarversion. 1. Ansökans form och innehåll 2012-05-14. Jonas Löfgren TEN 2009:280

Ansökningsinbjudan. Anbudsansökningsinbjudan - Upphandlarversion. 1. Ansökans form och innehåll 2012-05-14. Jonas Löfgren TEN 2009:280 Anbudsansökningsinbjudan - Upphandlarversion 2012-05-14 Upphandlingsansvarig Järfälla kommun Upphandling Växthusvägen Jonas Löfgren TEN 2009:280 Symbolförklaring: Texten ingår i annonsen Texten/frågan

Läs mer

Råd och stöd kring sällsynta diagnoser

Råd och stöd kring sällsynta diagnoser Sid 1 (12) 2016-02-25 Dnr UPP 2016/38 Anbudsinbjudan och förfrågningsunderlag Råd och stöd kring sällsynta diagnoser Innehållsförteckning Sid ANBUDSINBJUDAN 3 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 1 Krav på leverantören

Läs mer

Valfrihetssystem inom boendestöd. Boendestöd - Kapitel 4 Avtal för bedrivande av boendestöd

Valfrihetssystem inom boendestöd. Boendestöd - Kapitel 4 Avtal för bedrivande av boendestöd UPPDRAGSBESKRIVNING 1 (12) Dnr: 2015:190 Valfrihetssystem inom boendestöd Boendestöd - Kapitel 4 Avtal för bedrivande av boendestöd Socialtjänsten Sociala avdelningen Postadress Besöksadress Telefon (vx)

Läs mer

Förfrågningsunderlag Arbetsförmedlingen inbjuder leverantörer att lämna anbud i upphandling av Översättartjänster Dnr Af-2010/280053

Förfrågningsunderlag Arbetsförmedlingen inbjuder leverantörer att lämna anbud i upphandling av Översättartjänster Dnr Af-2010/280053 Upphandling Översättartjänster Dnr Af-2010/280053 1(22) Förfrågningsunderlag Arbetsförmedlingen inbjuder leverantörer att lämna anbud i upphandling av Översättartjänster Dnr Af-2010/280053 2(22) 1. INBJUDAN...

Läs mer

Avropsförfrågan. Verksamhetsutredare

Avropsförfrågan. Verksamhetsutredare AVROPSFÖRFRÅGAN 1 (7) Avropsförfrågan Verksamhetsutredare Innehåll Avropsförfrågan... 2 Inledning... 2 Administrativa krav... 2 Information om anbudsgivare... 3 Konsulttjänsten... 3 Redovisning hur erbjuden

Läs mer

Datum Beteckning AVTALSMALL

Datum Beteckning AVTALSMALL AVTALSMALL Mellan xxxxxxx kommun, nedan kallad Beställaren (organisationsnummer xxxxxx-xxxx) och xxxxxx, nedan kallad Leverantören (organisationsnummer xxxxxx-xxxx) har träffats följande avtal avseende

Läs mer

1. Mobiltelefoner och telefoner för analog telefoni

1. Mobiltelefoner och telefoner för analog telefoni Förfrågningsunderlag 2010-12-23 Upphandlingsansvarig Upphandling Halmstads kommun Mobiltelefoner och telefoner för analog telefoni samt service Ellinor Nilsson KS 2010/0468 Sista anbudsdag: 2011-02-10

Läs mer

Parter. Handlingar. Avtalsform. Giltighet. Uppdraget och dess omfattning. Priser. Parternas förhållningssätt

Parter. Handlingar. Avtalsform. Giltighet. Uppdraget och dess omfattning. Priser. Parternas förhållningssätt Avtal Parter I upphandlingen har nedanstående parter träffat följande avtal. Kommunen, 195 85 Märsta, org. nr 212000-0225 Leverantören Företagsnamn, Adress, Organisationsnummer Handlingar För avtalet gäller

Läs mer

Ansökningsinbjudan om att få ingå samverkansavtal vid ersättningsetablering enligt lagen (1993:1651) om läkarvårdsersättning

Ansökningsinbjudan om att få ingå samverkansavtal vid ersättningsetablering enligt lagen (1993:1651) om läkarvårdsersättning Avdelningen för särskilda vårdfrågor Enheten för lagreglerade läkare och sjukgymnaster ANSÖKNINGSINBJUDAN 2016-01-12 Diarienummer HSN 1509-1101 Ansökningsinbjudan om att få ingå samverkansavtal vid ersättningsetablering

Läs mer

Avtalsmall för privata vårdgivare inom Hälsoval Blekinge

Avtalsmall för privata vårdgivare inom Hälsoval Blekinge Avtalsmall för privata vårdgivare inom Hälsoval Blekinge Avtalsparter: Uppdragsgivare: Landstinget Blekinge Postadress: Wämö Center Postort: 371 81 KARLSKRONA E-post: Organisationsnummer: 232100-0081 Kontaktperson:

Läs mer

Anbudsformulär. Kvalificering av anbudsgivare

Anbudsformulär. Kvalificering av anbudsgivare 1/7 Försvarsexportmyndigheten Fredrik Tellman 08-587 133 14 2012-10-16 Bilaga 1 till FXM 2012/578:3 Anbudsformulär Kvalificering av anbudsgivare Swedish Defence and Security Agency Box 56081, 102 17 Stockholm.

Läs mer

Kriterieunderlag upphandling Förpackningsmaterial till livsmedel

Kriterieunderlag upphandling Förpackningsmaterial till livsmedel Ärendenummer Dokumentet skapades: 2011-12-29 17:03:53 Innehållsförteckning 1. ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER... 1 2. UPPHANDLINGSFÖRESKRIFTER... 2 3. KRAV PÅ LEVERANTÖR...4 4. KRAVSPECIFIKATION...6 5. KOMMERSIELLA

Läs mer

Kommersiella villkor/ramavtal

Kommersiella villkor/ramavtal Produktionsbyrå för text och grafisk form DNR: 8521-2011-4872 2012-02-09 Kommersiella villkor/ramavtal Parter Mellan Tillväxtverket Box 4044 102 61 Stockholm Tel. 08-681 91 00 Org. nr 202100-6149 www.tillvaxtverket.se

Läs mer

Avropsförfrågan. Verksamhetsutvecklare

Avropsförfrågan. Verksamhetsutvecklare AVROPSFÖRFRÅGAN 1 (8) Avropsförfrågan Verksamhetsutvecklare Innehåll Avropsförfrågan... 2 Inledning... 2 Elektronisk anbudsgivning och informationshantering i upphandlingen... 2 Administrativa krav...

Läs mer

Förfrågningsunderlag för upphandling av hemtjänst genom kundval för äldre personer i Huddinge kommun Bilaga A Ansökningsformulär

Förfrågningsunderlag för upphandling av hemtjänst genom kundval för äldre personer i Huddinge kommun Bilaga A Ansökningsformulär Förfrågningsunderlag för upphandling av hemtjänst genom kundval för äldre personer i Huddinge kommun Bilaga A Ansökningsformulär Publicerad på Kammarkollegiets webbplats den 15 juni 2009. Ärendenummer

Läs mer

Avtalsform Ramavtal & enstaka köp Namn Molntjänster

Avtalsform Ramavtal & enstaka köp Namn Molntjänster Melleruds Kommun Avtalsform Ramavtal & enstaka köp Namn Molntjänster Diarie UH-2013-16 Ansvarig upphandlare Björn Lindquist Detta dokument är en kopia på upphandlingens elektroniska skallkravsformulär.

Läs mer

1(7) Inbjudan att inkomma med anbudsansökan. Uppdragsbeskrivning

1(7) Inbjudan att inkomma med anbudsansökan. Uppdragsbeskrivning 1(7) Inbjudan att inkomma med anbudsansökan IT-arbetsplatsrelaterad utrustning med tillhörande tjänster KFKS 2014/22-055 Nacka kommun (hädanefter kallat Kommunen) önskar sluta avtal med en eller flera

Läs mer

Inbjudan att lämna intresseanmälan för kvalificerade affärscoacher till Movexum AB

Inbjudan att lämna intresseanmälan för kvalificerade affärscoacher till Movexum AB Handläggare: Fredrik Bäckström Tfn: 010-471 30 06 Ärende nr: 2011-3606 Datum: 2011-05-21 Sida 1 (5) Inbjudan att lämna intresseanmälan för kvalificerade affärscoacher till Movexum AB Bakgrund Movexum är

Läs mer

Upphandling av mediebyrå för annonseringsaktiviteter i samband med avveckling av Svensk Kassaservice. Dnr /72

Upphandling av mediebyrå för annonseringsaktiviteter i samband med avveckling av Svensk Kassaservice. Dnr /72 Upphandling av mediebyrå för annonseringsaktiviteter i samband med avveckling av Svensk Kassaservice Dnr 08-160/72 Innehåll Upphandling av mediebyrå för annonseringsaktiviteter i samband med avveckling

Läs mer

Ramavtal om resebyråtjänster till Högskolan Dalarna

Ramavtal om resebyråtjänster till Högskolan Dalarna 1(10) Ramavtal om resebyråtjänster till Högskolan Dalarna 2(10) 1 Ramavtal Detta ramavtal är upprättat efter upphandling med ärendenummer DUC 2014/506/50 Ramavtalet har träffats mellan nedanstående parter

Läs mer

1 (14) Arbetsförmedlingen inbjuder leverantörer att lämna anbud i upphandling av arbetsmarknadsutbildning Exportsäljare Dnr AF-2010/099506

1 (14) Arbetsförmedlingen inbjuder leverantörer att lämna anbud i upphandling av arbetsmarknadsutbildning Exportsäljare Dnr AF-2010/099506 1 (14) Arbetsförmedlingen inbjuder leverantörer att lämna anbud i upphandling av arbetsmarknadsutbildning Exportsäljare Dnr AF-2010/099506 2 (14) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 BAKGRUND/INLEDNING... 3 1.1 DEN

Läs mer

Upphandling av arkitekttjänster. Diarienr 09-189

Upphandling av arkitekttjänster. Diarienr 09-189 Upphandling av arkitekttjänster Diarienr 09-189 Innehåll 1 Om PTS... 3 2 Bakgrund och syfte... 3 3 Ekonomisk kapacitet och intyg... 3 3.1 Registreringsbevis... 3 3.2 Skattekontroll... 3 3.3 Sanningsförsäkran...

Läs mer

Upphandling av inkassotjänster. Diarienr 07-12 172

Upphandling av inkassotjänster. Diarienr 07-12 172 Upphandling av inkassotjänster Diarienr 07-12 172 Innehåll 1 Om PTS... 3 2 Upphandlingens syfte... 3 3 Krav på anbudsgivaren... 3 3.1 Inkassotillstånd... 3 3.2 Teknisk förmåga och kapacitet... 4 3.2.1

Läs mer

Avtalsform Ramavtal & enstaka köp Namn Läromedel

Avtalsform Ramavtal & enstaka köp Namn Läromedel Nacka kommun Avtalsform Ramavtal & enstaka köp Namn Läromedel Diarie KFKS 2013/75-050 Ansvarig upphandlare Madeleine Arnsten Detta dokument är en kopia på upphandlingens elektroniska skallkravsformulär.

Läs mer

ANBUDSFORMULÄR STEG 1

ANBUDSFORMULÄR STEG 1 Polisens verksamhetsstöd Administration/Upphandling ANBUDSFORMULÄR STEG 1 Bilaga 1 Diarienr (åberopas vid korrespondens) Ärendebeteckning 1 OMBUD MFL. Vårt ombud under anbudstiden är: Frågor med anledning

Läs mer

Ramavtal avseende resebyråtjänster

Ramavtal avseende resebyråtjänster KKV1000, v1.1, 2010-05-05 BILAGA 4 - AVTALSUTKAST 2011-10-11 Dnr 565/2011 1 (11) Ramavtal avseende resebyråtjänster 1. Parter Mellan Konkurrensverket och [Leverantören] organisationsnummer xxx-xxx och

Läs mer

Upphandling av gardiner och textilier

Upphandling av gardiner och textilier Diarienummer 09-10474 Datum 2009-10-19 Upphandling av gardiner och textilier Förfrågningsunderlag Diarienummer 09-10474 Författare Lina Schött Post- och telestyrelsen Box 5398 102 49 Stockholm 08-678 55

Läs mer

Ansökan om godkännande för valfrihetssystem, hemvård i Mariestads kommun

Ansökan om godkännande för valfrihetssystem, hemvård i Mariestads kommun Ansökan om godkännande för valfrihetssystem, hemvård i Mariestads kommun Sänds till: Mariestads kommun Socialförvaltningen 542 86 Mariestad Fyll i samtliga uppgifter i nedan angivna fält. OBS: Originalet

Läs mer

Bilaga 1. Konsulter för tjänster inom IT-relaterat utvecklingsarbete. Krav för kvalificering 2011-04-28. Dnr 2011/817/243 Sid.

Bilaga 1. Konsulter för tjänster inom IT-relaterat utvecklingsarbete. Krav för kvalificering 2011-04-28. Dnr 2011/817/243 Sid. Bilaga 1 Konsulter för tjänster inom IT-relaterat utvecklingsarbete Krav för kvalificering 2011-04-28 Dnr 2011/817/243 Sid. 1 (5) Kvalificering av leverantör Kvalificering avser säkerställa att leverantör

Läs mer

1. Upphandlingsföreskrifter

1. Upphandlingsföreskrifter Förfrågningsunderlag - Upphandlarversion 2016-02-29 Upphandlande organisation Sundbybergs kommun Ewa Johansson Upphandling Behandlingshem, boende och öppenvård till vuxna missbrukare SAN-0171/2015, Symbolförklaring:

Läs mer

Anbudsförfrågan om bokproduktion för Kungliga biblioteket (KB)

Anbudsförfrågan om bokproduktion för Kungliga biblioteket (KB) Datum Dnr 2010-02-24 137-83-2010 Anbudsförfrågan om bokproduktion för Kungliga biblioteket (KB) Inbjudan att lämna anbud på bokproduktion för KB. KB är Sveriges nationalbibliotek och förvaltar landets

Läs mer

Avtalsform Ramavtal & enstaka köp Namn Köksutensilier

Avtalsform Ramavtal & enstaka köp Namn Köksutensilier Nacka kommun Avtalsform Ramavtal & enstaka köp Namn Köksutensilier Diarie KFKS 2013/109-054 Ansvarig upphandlare Madeleine Arnsten Detta dokument är en kopia på upphandlingens elektroniska skallkravsformulär.

Läs mer

2016-01-01. Ansökan om

2016-01-01. Ansökan om 2016-01-01 Ansökan om Ackreditering för Multimodala rehabiliteringar MMR 1 respektive MMR 2 inom ramen för En kvalitetssäker och effektiv sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocess Uppgifter om sökande

Läs mer

Ansökningsinbjudan 2015-04-30 Upphandling av Stordatordrift Sida 1 av 5. Ansökningsinbjudan. Upphandling av Stordatordrift Dnr: MD 2015/160

Ansökningsinbjudan 2015-04-30 Upphandling av Stordatordrift Sida 1 av 5. Ansökningsinbjudan. Upphandling av Stordatordrift Dnr: MD 2015/160 Upphandling av Stordatordrift Sida 1 av 5 Ansökningsinbjudan Upphandling av Stordatordrift Dnr: MD 2015/160 Upphandling av stordatordrift Sida 2 av 5 Innehållsförteckning 1 Allmän orientering...3 1.1 Omfattning...

Läs mer

Upphandlingsprotokoll och tilldelningsbeslut

Upphandlingsprotokoll och tilldelningsbeslut SID 1 (13) Upphandlingsprotokoll och tilldelningsbeslut Upphandling av lokalvårdstjänster till Polismyndigheten i Stockholms län A016.875/2013 SID 2 (13) Innehållsförteckning Bakgrund... 4 1 Upphandlingsförutsättningar...

Läs mer

1 Administrativa föreskrifter

1 Administrativa föreskrifter 1 Administrativa föreskrifter 1.1 Beteckning och benämning Förfrågningsunderlag för upphandling av med diarienummer. Upphandlingen genomförs enligt LOU (2007:1091). 1.2 Upphandlingens omfattning/volym

Läs mer

1 Information om upphandlingen

1 Information om upphandlingen 1 Information om upphandlingen 1.1 Presentation av tjänsten/varan Södertörns upphandlingsnämnd inbjuder härmed anbudsgivare till att lämna anbud gällande, enligt nedanstående instruktioner och bifogade

Läs mer

Matlådor. Kommunen kommer att utesluta anbudsgivare enligt LOU 10 kap. 2 om de:

Matlådor. Kommunen kommer att utesluta anbudsgivare enligt LOU 10 kap. 2 om de: Haninge kommun Skakrav Diarie SUN 119/2015 Namn Matlådor Detta dokument är en kopia på upphandlingens elektroniska skallkravsformulär. Skakravsformuläret ska besvaras elektroniskt genom att du klickar

Läs mer

Upphandling av utbildning i samband med avveckling av Svensk Kassaservice. Dnr: 08-1226

Upphandling av utbildning i samband med avveckling av Svensk Kassaservice. Dnr: 08-1226 Upphandling av utbildning i samband med avveckling av Svensk Kassaservice Dnr: 08-1226 2(7) 1. Om PTS... 3 2. Upphandlingens syfte... 3 3. Krav på anbudsgivaren... 3 3.1. Teknisk förmåga och kapacitet...

Läs mer

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG. Härmed inbjuds Ni att lämna anbud i enlighet med förutsättningarna i detta förfrågningsunderlag inklusive bilagor.

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG. Härmed inbjuds Ni att lämna anbud i enlighet med förutsättningarna i detta förfrågningsunderlag inklusive bilagor. 2009-02-09 Förfrågningsunderlag 1(11) FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Linköpings universitet, LiU service, genomför en förenklad upphandling avseende kompletta hjul, däck och fälg, samt däckreparation, montering

Läs mer

UPPHANDLING AV UTFÖRANDE AV PERSONLIG ASSISTANS: ANBUDSFORMULÄR

UPPHANDLING AV UTFÖRANDE AV PERSONLIG ASSISTANS: ANBUDSFORMULÄR SÖDERMALMS STADSDELSFÖRVALTNING SID 1 (9) 2009-10-23 Bilaga 1 till förfrågningsunderlag UPPHANDLING AV UTFÖRANDE AV PERSONLIG ASSISTANS: ANBUDSFORMULÄR SID 2 (9) Instruktioner/råd till anbudsgivare Följande

Läs mer

DOM 2012-05-14 Meddelad i Göteborg

DOM 2012-05-14 Meddelad i Göteborg 2012-05-14 Meddelad i Göteborg Mål nr Enhet 2:1 1 SÖKANDE Paintab Sverige AB, 556563-6361 Kardanvägen 32 461 38 Trollhättan MOTPART 1. Trollhättans Stad Upphandlingsavdelningen 461 83 Trollhättan 2. Trollhättans

Läs mer

Ansökan om godkännande för Vårdval Halland

Ansökan om godkännande för Vårdval Halland Ansökan om godkännande för Vårdval Halland Specialitet En leverantör har möjlighet att få godkännande för en eller flera vårdenheter inom Region Halland, förutsatt att kraven i förfrågningsunderlaget uppfylls.

Läs mer

Upphandling. Upphandling av stängsling. Dnr:512-1313-15. E-POST gotland@lansstyrelsen.se. BESÖKSADRESS Visborgsallén 4 TELEFON 010-223 90 00

Upphandling. Upphandling av stängsling. Dnr:512-1313-15. E-POST gotland@lansstyrelsen.se. BESÖKSADRESS Visborgsallén 4 TELEFON 010-223 90 00 Dnr:512-1313-15 Upphandling Upphandling av stängsling POSTADRESS 621 85 VISBY BESÖKSADRESS Visborgsallén 4 TELEFON 010-223 90 00 E-POST gotland@lansstyrelsen.se WEBBPLATS www.lansstyrelsen.se/gotland Dnr:512-1313-15

Läs mer

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 1(18) FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Datum Diarie nummer Tony Sahlberg 2014-04-23 582-3126-2014 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Biotoprestaurering Halgån Dnr: 582-3126-2014 Länsstyrelsen i Värmland inbjuder härmed intresserade

Läs mer

Leveransavtalsvillkor

Leveransavtalsvillkor 1 (9) Leveransavtalsvillkor Leverans av kuverteringsmaskin och leverans av fullservice av kuverteringsmaskin Nedan följer de avtalsvillkor som ska gälla för leveransen. Avtalsvillkoren godkänns i sin helhet

Läs mer

Härmed inbjuds ni att lämna anbud enligt nedan angivna förutsättningar.

Härmed inbjuds ni att lämna anbud enligt nedan angivna förutsättningar. KKV1000, v1.1, 2010-05-05 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 2011-11-28 Dnr 755/2011 1 (6) Förfrågningsunderlag, upphandling av elleverans till Konkurrensverkets lokaler på Torsgatan 11 i Stockholm 1. Inledning Härmed

Läs mer

Formulär för ansökan om att få lämna anbud på konstnärligt gestaltningsuppdrag av pelare vid Jöns Rundbäcks Plats, Kvillebäcken,

Formulär för ansökan om att få lämna anbud på konstnärligt gestaltningsuppdrag av pelare vid Jöns Rundbäcks Plats, Kvillebäcken, 1(7) Formulär för ansökan om att få lämna anbud på konstnärligt gestaltningsuppdrag av pelare vid Jöns Rundbäcks Plats, Kvillebäcken, Göteborg Inbjudan Bostadsbolaget inbjuder härmed er att inkomma med

Läs mer

4.0 Krav på registrerings-, skatte- och avgiftsskyldigheter

4.0 Krav på registrerings-, skatte- och avgiftsskyldigheter Ludvika kommun genom gemensam nämnd för upphandling Avtalsform Avtal/Ramavtal/Enstaka köp Namn Städkemiska produkter och städmaterial Falun kommun Diarie UH-2014-56 Upphandlare Kid Berglund Detta dokument

Läs mer

E. Avtalsmall. Region Skåne. XX om. Hyrbilstjänster

E. Avtalsmall. Region Skåne. XX om. Hyrbilstjänster 1 (12) E. Avtalsmall xxxxxxx-xx mellan och XX om Hyrbilstjänster Koncerninköp inköp och upphandling i Postadress: 291 89 Kristianstad Besöksadress: Dockplatsen 26, 211 19 Malmö Telefon (växel): 040-675

Läs mer

Anbudsförfrågan processledarutbildning samt processtöd.

Anbudsförfrågan processledarutbildning samt processtöd. Skurup den 30 januari 2012 Anbudsförfrågan processledarutbildning samt processtöd. 1. Bakgrund Previa bedriver projektet ALERT (Arbete för Lärande och Engagemang som Resulterar i Trivsel och färre sjukskrivningar)

Läs mer

Ramavtal Oberoende konsulttjänster för administrativa IT-system område personal. 1 Ramavtal oberoende konsulter, område personal

Ramavtal Oberoende konsulttjänster för administrativa IT-system område personal. 1 Ramavtal oberoende konsulter, område personal 1/12 Ramavtal Oberoende konsulttjänster för administrativa IT-system område personal 1 Ramavtal oberoende konsulter, område personal Mellan Ekonomistyrningsverket (nedan kallat ESV), med organisationsnummer

Läs mer

ANBUDSFÖRFRÅGAN UTVÄRDERING SPACE

ANBUDSFÖRFRÅGAN UTVÄRDERING SPACE ANBUDSFÖRFRÅGAN UTVÄRDERING SPACE 1 Orientering av uppdraget 1.1 Upphandlande organisation och beställare Sjuhärads samordningsförbund Projekt SPACE Österlånggatan 74 503 37 Borås Sjuhärads samordningsförbund

Läs mer

Ronneby Kommun inbjuder till anbudsgivning: Starta eget företagsutbildning för arabisktalande.

Ronneby Kommun inbjuder till anbudsgivning: Starta eget företagsutbildning för arabisktalande. inbjuder till anbudsgivning: Starta eget företagsutbildning för arabisktalande. Administrativa föreskrifter sammanfattning Avtalsperiod: 2016-03-01 2016-12-31 Beräknat värde: Ca 500 000 Sek Sista anbudsdag:

Läs mer

DOM 2V2 -Ib 2 3. eddelad i Malmö. SÖKANDE KommuniMera AB, 556812-0322 Box 857 301 18 Halmstad

DOM 2V2 -Ib 2 3. eddelad i Malmö. SÖKANDE KommuniMera AB, 556812-0322 Box 857 301 18 Halmstad FÖRVALTNINGSRÄTTEN Sune Wennerberg DOM 2V2 -Ib 2 3 eddelad i Malmö Mål nr 10842-12 Sida 1 (6 SÖKANDE KommuniMera AB, 556812-0322 Box 857 301 18 Halmstad MOTPART Ängelholms kommun 262 80 Ängelholm SAKEN

Läs mer

2012-03-21 Dnr 1201-0039-53. Förfrågningsunderlag Upphandling avseende rekryteringstjänster

2012-03-21 Dnr 1201-0039-53. Förfrågningsunderlag Upphandling avseende rekryteringstjänster 2012-03-21 Dnr 1201-0039-53 Förfrågningsunderlag Upphandling avseende rekryteringstjänster 1 Inledning Presentation av Arbetsgivarverket Arbetsgivarverket är en statlig myndighet och arbetsgivarorganisation

Läs mer

Service-/supportavtal

Service-/supportavtal 1(7) Förlaga till Service-/supportavtal Ref till Avtal Nyckelsystem mellan Kungl.biblioteket och Leverantören Kommentar: Avtalet utgör tillsammans med förfrågningsunderlaget och leverantörens svar på förfrågningsunderlaget

Läs mer

1.0 KRAV PÅ LEVERANTÖREN - UTESLUTNING OCH KONTROLL

1.0 KRAV PÅ LEVERANTÖREN - UTESLUTNING OCH KONTROLL Statens Institutionsstyrelse Skallkrav Diarie 2.2-3614-2014 Namn Konsulterande läkare för SiS ungdomshem Råby Detta dokument är en kopia på upphandlingens elektroniska skallkravsformulär. Skallkravsformuläret

Läs mer

Upphandling av tekniska konsulttjänster inom området telefoni. Diarienr 09-1376

Upphandling av tekniska konsulttjänster inom området telefoni. Diarienr 09-1376 Upphandling av tekniska konsulttjänster inom området telefoni Diarienr 09-1376 Innehåll 1 Om PTS... 3 2 Bakgrund och syfte... 3 3 Ekonomisk kapacitet och intyg... 3 3.1 Registreringsbevis... 3 3.2 Skattekontroll...

Läs mer

FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR. Denna upphandling omfattar två stycken delområden: Delområde 1 Tolktjänster för utländska språk Delområde 2 - Teckentolkar

FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR. Denna upphandling omfattar två stycken delområden: Delområde 1 Tolktjänster för utländska språk Delområde 2 - Teckentolkar 1.0 INFORMATION OM UPPHANDLINGEN 1.1 INLEDNING Nacka kommun (Kommunen) gör Nacka till en attraktiv plats att leva, vistas och verka på. Kommunen är en av Sveriges mest expansiva kommuner. Inköp av varor

Läs mer

2016-06-14. Avrop av enstaka platser i äldreboende enligt lagen om valfrihetssystem (LOV) Britt Wiklander 12/51

2016-06-14. Avrop av enstaka platser i äldreboende enligt lagen om valfrihetssystem (LOV) Britt Wiklander 12/51 Förfrågningsunderlag - Upphandlarversion 2016-06-14 Upphandlande organisation Upphandling Halmstads kommun Avrop av enstaka platser i äldreboende enligt lagen om valfrihetssystem (LOV) Britt Wiklander

Läs mer

2. LOV-kontrakt Program för primärvården i Västmanland

2. LOV-kontrakt Program för primärvården i Västmanland 1 (13) 2. LOV-kontrakt Program för primärvården i Västmanland År 2014 Kontraktsnr/dnr DU-UPP12-189 2 (13) 1 Parter Detta kontrakt har träffats mellan Landstinget Västmanland, Vårdvalsenheten, 721 89 Västerås,

Läs mer

Tilldelningsbeslut och upphandlingsprotokoll avseende upphandling av budget & prognosverktyg för kommande ramavtal med Åklagarmyndigheten

Tilldelningsbeslut och upphandlingsprotokoll avseende upphandling av budget & prognosverktyg för kommande ramavtal med Åklagarmyndigheten Tilldelningsbeslut & upphandlingsprotokoll Sida 1 (7) Ekonomiavdelningen Datum Dnr: Upphandlingsfunktionen 2014 01 31 ÅM-A 2013/1386 Tilldelningsbeslut och upphandlingsprotokoll avseende upphandling av

Läs mer

Förfrågningsunderlag

Förfrågningsunderlag 1 (15) Valfrihetssystem för Svensk e-legitimation Dnr 1 31 132119-14/9531 Publicerad 2015-10-10 2 (15) Innehåll 1. Bakgrund 3 1.1 E-legitimationsnämndens uppdrag... 3 1.2 Identitetsfederationen för offentlig

Läs mer

Inbjudan att delta i samordnad upphandling av

Inbjudan att delta i samordnad upphandling av Inbjudan att delta i samordnad upphandling av - HVB vuxna med missbruk 2016 - Konsulentstödd familjehemsvård 2016 Undertecknat upphandlingsuppdrag ska vara SKL Kommentus Inköpscentral AB tillhanda senast

Läs mer

Övertorneå kommun - Offertförfrågan 2013-09-06

Övertorneå kommun - Offertförfrågan 2013-09-06 Övertorneå kommun - Offertförfrågan 2013-09-06 Ny utebelysning till ridanläggningen i Haapakylä Denna upphandling görs som en direktupphandling till lågt värde enligt LOU. Offert önskas på ny utebelysning

Läs mer

1 KVALIFICERINGSKRAV...2 1.7 ANBUDETS FORM OCH INLÄMNING...2 1.8 ANBUDETS GILTIGHETSTID...2 1.9 AVTALSPERIOD...3 1.10 ANBUDSPRISER...

1 KVALIFICERINGSKRAV...2 1.7 ANBUDETS FORM OCH INLÄMNING...2 1.8 ANBUDETS GILTIGHETSTID...2 1.9 AVTALSPERIOD...3 1.10 ANBUDSPRISER... Anbudsformulär 1 KVALIFICERINGSKRAV...2 1.7 ANBUDETS FORM OCH INLÄMNING...2 1.8 ANBUDETS GILTIGHETSTID...2 1.9 AVTALSPERIOD...3 1.10 ANBUDSPRISER...3 2 KRAV PÅ ANBUDSGIVAREN...3 2.2 REGISTRERINGS-, SKATTE-

Läs mer