Arbetsgivarverket har cirka 65 anställda. Mer information finns på Arbetsgivarverkets hemsida

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Arbetsgivarverket har cirka 65 anställda. Mer information finns på Arbetsgivarverkets hemsida www.arbetsgivarverket.se."

Transkript

1 Förfrågningsunderlag Dnr Upphandling avseende medlemsundersökning och medarbetarundersökning för Arbetsgivarverket Härmed inbjuds Ni att lämna anbud enligt nedan angivna förutsättningar. Upphandlande myndighet Arbetsgivarverket Box Stockholm Kontaktperson Emma Bergelin Jurist, administrativa enheten Tel E-post: Inledning Arbetsgivarverket är en arbetsgivarorganisation med statliga myndigheter och andra organisationer med anknytning till det statliga området som medlemmar. Arbetsgivarverkets uppgift är huvudsakligen att ansvara för centrala förhandlingar med de fackliga organisationerna samt att utveckla och samordna den statliga arbetsgivarpolitiken. H:\2008 Servicebarometer - upphandling\ffu medl och medarb us inkl bilagor doc Arbetsgivarverket har cirka 65 anställda. Mer information finns på Arbetsgivarverkets hemsida Bakgrund Uppdraget omfattar att under 2008 genomföra två medlemsundersökningar, en med målgrupp kontaktpersoner (ca 270 personer) och en med målgrupp myndighetschefer (ca 270 personer), samt en medarbetarundersökning (ca 65 personer). Utgångspunkten är att använda en metodik för att kunna arbeta integrerat med dessa undersökningar. Avtalet kan komma att förlängas i max tre år (ett år i taget), vid förlängning omfattar uppdraget två medlemsundersökningar och en medarbetarundersökning per år (medarbetarundersökningen kommer dock ej att genomföras år 2010). Syfte Medlems- och medarbetarnöjdhet har ett starkt samband. Detta är en anledning till att Arbetsgivarverket nu vill arbeta integrerat med dessa två typer av undersökningar. Syftet med undersökningarna är att på ett systematiskt sätt kunna följa upp och utveckla verksamhet och organisation. 1

2 Upphandlingens omfattning Upphandlingen omfattar genomförande av tre webbaserade undersökningar. En medlemsundersökning riktad mot kontaktpersoner (ca 270 personer), en medlemsundersökning riktad mot myndighetschefer (ca 270 personer) och en medarbetarundersökning inom Arbetsgivarverkets kansli (ca 65 personer). Kontaktuppgifter och relevanta bakgrundsvariabler levereras av Arbetsgivarverket. Medlemsundersökning riktad till kontaktpersoner Sedan 1993 genomför Arbetsgivarverket årligen en medlemsundersökning, Servicebarometern, bland verkets medlemmar. Målgruppen är medlemmarnas kontaktpersoner. Kontaktpersonerna är vanligtvis personalchefer/motsvarande hos medlemmarna. Undersökningen genomförs i månadsskiftet november/december. Undersökningen har två huvudsakliga användningsområden: Resultatet av undersökningen utgör underlag för verksamhetsutveckling samt underlag för återrapportering enligt kravet i Arbetsgivarverkets regleringsbrev att Arbetsgivarverket ska redovisa myndigheternas samlade bedömning av Arbetsgivarverkets verksamhet i årsredovisningen. Medlemsundersökning riktad till myndighetschefer Sedan år 2007 genomför Arbetsgivarverket en medlemsundersökning, Chefsbarometern, som riktar sig till myndighetschefer (ca 270 personer). Syftet med denna undersökning är att utveckla Arbetsgivarverkets verksamhet. Undersökningen genomförs årligen samtidigt som Servicebarometern, i månadsskiftet november/december. Medarbetarundersökning Från och med år 2008 ska Arbetsgivarverket genomföra en medarbetarundersökning bland kansliets 65 medarbetare. Syftet med medarbetarundersökningen är att på ett strategiskt och systematiskt sätt kunna följa upp och utveckla arbetsmiljön och verksamheten på Arbetsgivarverket. Undersökningen kommer att fungera som ett verktyg i utvecklingsarbetet och vara ett underlag för dialog bland chefer och medarbetare. Undersökningen kommer att genomföras i september/oktober år 2008 och 2009 och därefter vartannat år. Arbetsgivarverkets kansli är uppdelat i sju enheter med en enhetschef för varje enhet. Verksamheten är processorienterad och består av tre huvudprocesser, en ledningsprocess och en stödprocess. Uppdragets delmoment Planering och upplägg av arbetet Undersökningsdesign och enkät Genomförande - Datainsamling mm - Sammanställning och analys - Redovisning och rapportering - Konsultativa insatser 2

3 Anbudets innehåll (formella krav) Upphandlingsform Detta är en förenklad upphandling enligt 15 kap. lagen (2007:1091) om offentlig upphandling. Anbud kan komma att antas utan föregående förhandling. Prissättning Anbudsgivaren skall ange sina priser i bilaga 2, Kommersiella villkor förslag till avtal. Ett uppskattat totalpris för samtliga tre undersökningar avseende år 2008 skall anges. Anbudsgivaren skall också ange ett totalpris för uppdraget avseende vart och ett av åren 2009, 2010 och Samtliga med uppdraget förenade kostnader skall ingå i priset (d.v.s. även rese- och andra omkostnader). Lagstadgad mervärdesskatt tillkommer på angivna priser. Priserna skall vara fasta under hela avtalstiden. Formella krav på anbud Anbudet skall vara undertecknat av behörig företrädare och innehålla företagsnamn, organisationsnummer, adress, telefonnummer, e-postadress, kontaktperson under anbudstiden inklusive kontaktuppgifter, uppgift om behörig avtalstecknare samt adress till företagets hemsida om sådan finns. Anbudet skall vara skrivet på svenska. Anbudet skall lämnas i ett original och tre kopior. Observera att Arbetsgivarverkets öppettider är vardagar 1 september - 30 april och maj - 31 augusti. Det inte är möjligt att lämna anbud direkt på Arbetsgivarverkets gatuadress på andra tider. Anbud via e-post eller fax accepteras ej. Anbudet skall vara Arbetsgivarverket tillhanda senast den 21 maj Anbudsgivaren svarar för att anbud är inkommet i rätt tid. Anbud som inkommer för sent beaktas ej. Anbudet skall vara bindande t.o.m. 31 oktober Bekräftelse att anbudet gäller t.o.m. 31 oktober 2008 skall anges i anbudet. Om anbudsgivaren anser att anbudsuppgifter bör sekretessbeläggas skall anges vilka uppgifter som avses samt skälet härtill. Det skriftliga anbudet skall lämnas i dubbla kuvert varav det inre märks med Anbud: Medlems- och medarbetarundersökning, Dnr Försändelsen bör inte ha någon företagsbeteckning. Anbudet skickas till följande adress: Arbetsgivarverket Box Stockholm Besöksadress: Kungsgatan 12-14, plan 8 Disposition av anbudet m.m. För att säkerställa likabehandling och underlätta utvärdering av anbud bör anbudsgivaren att följa dispositionen i detta förfrågningsunderlag. Samtliga ställda krav skall 3

4 kommenteras. Om ställt krav inte kommenterats äger Arbetsgivarverket rätt att tolka detta som att kravet inte är uppfyllt. Tillägg eller ändringar av förfrågningsunderlaget måste vara skriftliga för att gälla. Om detta blir aktuellt meddelas samtliga som har rekvirerat förfrågningsunderlaget från Arbetsgivarverket. Observera att de anbudsgivare som erhåller förfrågningsunderlaget från annan än Arbetsgivarverket, t.ex. direkt via hemsidan, bör anmäla sig till Arbetsgivarverkets kontaktperson för att få del av information. Frågor med anledning av upphandlingen som inte är av allmän karaktär ställs skriftligen till Arbetsgivarverket, frågor besvaras även skriftligen av Arbetsgivarverket. E-post räknas i detta fall som skriftligt. Frågor och svar skickas av Arbetsgivarverket till samtliga som har fått förfrågningsunderlaget från Arbetsgivarverket. Frågor skall ställas i så god tid att Arbetsgivarverket hinner besvara dem senast fem dagar innan sista anbudsdag. Krav på leverantören Beskrivning av företaget Anbudsgivaren skall i anbudet lämna en beskrivning av företaget och uppgift om antal anställda. Registreringsskyldigheter, betalning av skatter och avgifter m.m. Enligt 10 kap. 1 LOU skall en anbudsgivare uteslutas från deltagande i upphandling om han genom lagakraftvunnen dom dömts för brott som innefattas av texten i paragrafen. Enligt 10 kap. 2 LOU kan en anbudsgivare uteslutas från deltagande i upphandling om denne: är i konkurs eller likvidation, är under tvångsförvaltning eller är föremål för ackord eller tills vidare har inställt sina betalningar eller är underkastad näringsförbud, är föremål för ansökan om konkurs, tvångslikvidation, tvångsförvaltning, ackord eller annat liknande förfarande, är dömd för brott avseende yrkesutövningen enligt laga kraftvunnen dom, inte har fullgjort sina åligganden avseende socialförsäkringsavgifter eller skatter i något väsentligt hänseende har låtit bli att lämna begärda upplysningar eller lämnat felaktiga upplysningar som begärts med stöd av denna paragraf. Som bevis för att ovan ställda krav uppfylls skall anbudsgivaren bifoga följande handlingar: Skatteverkets blankett Begäran om upplysningar vid offentlig upphandling SKV 4820 ifylld och undertecknad av Skatteverket. Blanketten kan hämtas från Skatteverkets hemsida, Uppgifterna i blanketten får inte vara äldre än tre månader. Uppgifterna återspeglar förhållandena den dag då kontrollen äger rum hos Skatteverket. 4

5 Kopia av företagets registreringsbevis, utfärdat av behörig myndighet (för svenska företag utfärdas bevis av Bolagsverket). Sanningsförsäkran (bilaga 1) som visar att de personer som har inflytande över företagets verksamhet inte har näringsförbud och inte heller är dömda för brott i yrkesutövningen. Intyget skall omfatta de fysiska personer som genom att vara ägare/delägare eller genom sin befattning i företaget är behöriga att fatta beslut som berör företagets verksamhet. Sanningsförsäkran skall vara undertecknad av företagets firmatecknare. Observera att för utländska anbudsgivare ställs motsvarande krav och sådan anbudsgivare skall till sitt anbud bifoga intyg från myndigheter i det egna landet enligt följande: intyg om registrering i yrkes- och handelsregister i det land där anbudsgivaren är etablerad intyg från behörig myndighet i det land där anbudsgivaren är etablerad som visar att anbudsgivaren där betalat föreskrivna sociala avgifter intyg från behörig myndighet i det land där anbudsgivaren är etablerad som visar att anbudsgivaren där betalat föreskrivna skatter och avgifter. Intygen ska vara översatta till svenska eller engelska. Arbetsgivarverket kommer att kontrollera att anbudsgivaren är: registrerad i aktiebolagsregister, handelsregister eller liknande register registrerad för redovisning och inbetalning av mervärdesskatt, innehållen preliminär A-skatt och arbetsgivaravgifter, om registreringsskyldighet föreligger fri från skulder för svenska skatter och socialförsäkringsavgifter Ekonomisk ställning Utdrag från kreditupplysningsföretag (t.ex.) från Upplysningscentralen, UC eller motsvarande), som visar anbudsgivarens finansiella och ekonomiska stabilitet, skall bifogas anbudet. Kreditvärdigheten skall vara minst tre enligt UC skala eller motsvarande, om inte förklaring av de omständigheter som medfört lägre kreditvärdighet har lämnats som kan godtas av Arbetsgivarverket. Intyget om kreditupplysning får inte vara äldre än tre månader räknat från sista anbudsdag. Kommersiella villkor Anbudsgivaren skall acceptera de kommersiella villkoren för upphandlingen. Som bevis för detta krav skall anbudsgivaren bifoga: kopia av det bifogade avtalsförslaget (bilaga 2) kompletterad med offererade priser och undertecknad av behörig firmatecknare. E-faktura Enligt regeringsbeslut skall samtliga statliga myndigheter senast från och med den 1 juli 2008 hantera sina inkommande och utgående fakturor elektroniskt. Leverantören bör därför ha beredskap att under avtalsperioden, när Arbetsgivarverket så önskar, skicka e- faktura via fakturaportal. Statens standard för e-faktura är Svefaktura. Arbetsgivarverket tar tillsvidare emot fakturor endast i pappersform. 5

6 Anbudsgivarens kapacitet, kompetens och erfarenhet Anbudsgivaren skall ha resurser, kompetens och erfarenhet av att utföra de tjänster som denna upphandling avser, dvs. integrerade medlems- och medarbetarundersökningar, samt kapacitet att utföra uppdraget inom de tidsramar som gäller. Anbudet skall innehålla en bekräftelse på att ställda krav uppfylls. En huvudkonsult skall anges i anbudet. Anbudsgivaren får använda annan konsult efter Arbetsgivarverkets godkännande under förutsättning att konsulten har likvärdig kompetens som huvudkonsulten. Krav på tjänsten Huvudkonsultens kompetens och erfarenhet Huvudkonsulten skall ha dokumenterad kompetens inom beteendevetenskap och därutöver erfarenhet av projektledning för liknande uppdrag dvs. integrerade medlems- och medarbetarundersökningar samt erfarenhet av att arbeta konsultativt med kvalificerad rådgivning med undersökningarna som verktyg. Anbudsgivaren skall bifoga en Curriculum Vitae avseende huvudkonsulten som intygar personens kompetens. Referensuppdrag Anbudsgivaren skall redovisa två referenser avseende namngiven huvudkonsult för att intyga tidigare genomförda uppdrag av liknande art, dvs. integrerade medarbetar- och medlemsundersökningar. Om konsulten har utfört uppdrag för statlig myndighets räkning under de tre senaste åren bör minst ett av referensuppdragen avse ett sådant uppdrag. Av referenserna skall följande framgå: kort beskrivning av varje uppdrag en kontaktperson för varje uppdrag med uppgift om referentens befattning och telefonnummer. Uppgifterna avseende angivna kontaktpersoner skall vara aktuella. Referenserna kommer även att utgöra ett utvärderingskriterium. Frågor kommer att ställas avseende arbetsmetod med utgångspunkt i övriga utvärderingskriterier (delkriterier) under rubriken Kvalitet max 70 poäng sidan Planering och upplägg av arbetet Anbudsgivaren planerar och utarbetar den årliga genomförandeprocessen tillsammans med Arbetsgivarverket. Anbudsgivaren bör i anbudet föreslå och beskriva en ändamålsenlig plan för och ett lämpligt upplägg av arbetet. Beskrivningen kommer att användas som grund för utvärdering av hur väl anbudsgivarens arbetsmetoder uppfyller Arbetsgivarverkets behov. 6

7 Undersökningsdesign och enkät Anbudsgivaren utformar undersökningar och enkäter i nära samarbete med Arbetsgivarverket. Syftet med samarbetet är att kombinera Arbetsgivarverkets praktiska kännedom om sin verksamhet och anbudsgivarens kunskaper i undersökningsdesign och enkätkonstruktion. För de båda medlemsundersökningarna finns ett frågeformulär som ständigt utvecklas för att vara aktuellt och spegla verksamheten. För medarbetarundersökningen finns inget frågeformulär, för denna undersökning måste därför skapas ett frågeformulär. Ändringar i verksamhetens inriktning innebär en årlig revidering av enkäterna. Arbetsgivarverket har beslutande- samt äganderätten av enkäten och enkätsvaren. Anbudsgivaren bör i anbudet beskriva en undersökningsdesign för de undersökningar som denna anbudsförfrågan avser. Anbudsgivaren bör också visa exempel på hur undersökningarna kan integreras. Beskrivningarna kommer att användas som grund för utvärdering av hur väl anbudsgivarens arbetsmetoder uppfyller Arbetsgivarverkets behov. I syfte att få så jämförbara anbud som möjligt skall anbudet innefatta pris för: 30 frågor i servicebarometern 20 frågor i chefsbarometern 30 frågor i medarbetarundersökningen Priserna anges i Bilaga 2. Genomförande Genomförandet av undersökningarna framgår av det som anges under Upphandlingens omfattning på sidan 2. Medarbetarundersökningen kan efter 2008 komma att genomföras vid en annan av Arbetsgivarverket bestämd tidpunkt. Arbetsgivarverket kommer att meddela anbudsgivaren om tidpunkt senast tre månader i förväg. Anonymitet Medlemmarnas svar behandlas idag anonymt av Arbetsgivarverket. I samband med utskick av påminnelser får verket dock kännedom om vilka medlemmar som svarat/inte svarat. Medarbetarnas svar ska inte innehålla uppgifter om medarbetarnas identitet. Anbudsgivaren avidentifierar all information som lämnas till Arbetsgivarverket. Preliminär tidplan Aktivitet Medarbetarundersökning Medlemsundersökningar Uppstartsmöte med Arbetsgivarverket v. 34 v. 45 Utskick av enkät v. 37 v Utskick av det första påminnelsebrevet v. 38 v Utskick av det andra påminnelsebrevet - v. 50 Sammanställning och analys v v. 1-2 (2009) Inlämning av slutrapport v. 41 v. 3 (2009) 7

8 Muntlig presentation v v. 6 (2009) Konsultativt arbete v våren 2009 Insamlingsmetod Undersökningen sker elektroniskt varför anbudsgivaren skall kunna ansvara för distribution av enkäten via e-post och/eller hemsida. Hög svarsfrekvens eftersträvas och därmed måste den elektroniska hanteringen möjliggöra påminnelsebrev. Anbudsgivaren skall tillhandahålla en webblösning för insamling av svar. Anbudsgivaren bör i anbudet beskriva den webblösning och dess funktionalitet som kommer att användas för de undersökningar som denna anbudsförfrågan avser. Beskrivningen kommer att användas som grund för utvärdering av hur väl leverantörens webblösning uppfyller Arbetsgivarverkets behov. Utskick av påminnelser Vid genomförandet av undersökningen skall det vara möjligt att skicka ut en eller flera elektroniska påminnelser till målgruppen. Det skall därutöver finnas möjlighet att göra riktade påminnelser till en del eller delar av målgruppen som Arbetsgivarverket bedömer särskilt viktiga. Sammanställning och analys Anbudsgivaren sammanställer och analysera samtliga svar. Med analysen avses här en fördjupad statistisk analys med t.ex. bakgrundsvariabler, frågekorrelationer samt analys av svaren i relation till hur de svarande bedömt frågans vikt. Den sistnämnda analysen skall möjliggöra en bedömning av frågans vikt för helhetsbedömningen. Syftet är att möjliggöra för Arbetsgivarverket att bedöma resultaten utifrån hur viktiga olika områden/resultat är för medlemmarna/medarbetarna. Analysen sker i nära samarbete med Arbetsgivarverket. Syftet med samarbetet är att kombinera Arbetsgivarverkets praktiska kännedom om sin verksamhet och anbudsgivarens kunskaper i statistisk analys för att uppnå en effektiv analys av de insamlade svaren. Anbudsgivaren bör i sitt anbud lämna en beskrivning avseende den metod som denne avser att använda. Metodbeskrivningen kommer att användas som grund för utvärdering av hur väl anbudsgivarens metod uppfyller Arbetsgivarverkets behov. Redovisning/rapportering Resultaten redovisas i form av en rapport för varje undersökning på svenska samt som rådata i elektronisk form till Arbetsgivarverket. Servicebarometerns rapport skall även innehålla en sammanfattning som kommer att ingå i Arbetsgivarverkets årsredovisning. Resultaten för samtliga undersökningar redovisas även muntligen för kansliets personal. Anbudsgivaren bör i sitt anbud lämna förslag på och beskriva hur rapporteringen för de olika undersökningarna kan göras. Beskrivningen kommer att användas som grund för utvärdering av hur väl anbudsgivarens förslag uppfyller Arbetsgivarverkets behov. 8

9 Konsultativa insatser Anbudsgivaren bör att i sitt anbud beskriva en arbetsmetod för implementering av resultat och förändringsarbete utifrån undersökningsresultaten. Beskrivningen kommer att användas som grund för utvärdering av hur väl anbudsgivarens förslag uppfyller Arbetsgivarverkets behov. Utvärderingskriterier Vid prövning av anbud kommer Arbetsgivarverket att anta det ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet utifrån nedanstående utvärderingskriterier. Observera att samtliga skall-krav i förfrågningsunderlaget måste vara uppfyllda för att ett anbud skall kunna antas. Utvärderingskriterier Kvalitet Pris Viktning 70 procent 30 procent Kvalitet max 70 poäng Utvärdering kommer att ske avseende anbudsgivarens beskrivningar samt referenser, nedan kallade delkriterier. Delkriterierna rangordnas enligt en skala där 1 har högst prioritet och 7 lägst prioritet. Delkriterierna 1-6 definieras närmare under rubriken Krav på tjänsten (sidan 6-9) och referenserna definieras närmare under rubriken Referensuppdrag på sidan 6. Varje delkriterium bedöms av Arbetsgivarverket med omdömena Mycket bra, Bra, Godkänd och Mindre bra. Varefter en samlad bedömning av delkriterierna görs. Den samlade bedömningen av delkriterierna kan ge högst 70 poäng. Anbudsgivarens beskrivning skall ge minst 30 poäng för samtliga delkriterier enligt Arbetsgivarverkets bedömning. Anbud som inte uppnår denna nivå kommer inte att kunna antas. Prioritet Delkriterium 1 Sammanställning och analys Särskild vikt kommer t.ex. att läggas vid metodens: helhetsperspektiv den pedagogiska kopplingen mellan statistisk och kvalitativ analys möjlighet att stödja Arbetsgivarverkets verksamhetsutveckling 2 Konsultativa insatser Särskild vikt kommer t.ex. att läggas vid metodens: pedagogiskt upplägg helhetsperspektiv möjlighet att stödja Arbetsgivarverkets verksamhetsutveckling 3 Undersökningsdesign och enkät Särskild vikt kommer t.ex. att läggas vid arbetsmetodens: helhetsperspektiv 9

10 pedagogiska upplägg möjlighet att stödja Arbetsgivarverkets verksamhetsutveckling 4 Redovisning/rapportering Särskild vikt kommer t.ex. att läggas vid rapporteringens: pedagogiskt upplägg helhetsperspektiv möjlighet att stödja Arbetsgivarverkets verksamhetsutveckling 5 Planering och upplägg av arbetet Särskild vikt kommer t.ex. att läggas vid metodens: helhetsperspektiv pedagogiska upplägg möjlighet att stödja Arbetsgivarverkets verksamhetsutveckling 6 Insamlingsmetod Särskild vikt kommer t.ex. att läggas vid lösningens: användarvänlighet pedagogiskt upplägg 7 Huvudkonsultens referenser Frågor kommer att ställas med utgångspunkt i ovanstående delkriterier. Pris max 30 poäng Pris kommer att utvärderas utifrån anbudsgivarnas angivna priser, som framgår av bilaga 2 Kommersiella villkor förslag till avtal. Högsta poäng för detta utvärderingskriterium är 30. Summan av anbudsgivarens totalpris för uppdraget år 2008, 2009, 2010 och 2011 utgör utvärderingspriset. Det anbud som erbjudit det lägsta utvärderingspriset kommer att erhålla 30 poäng. Övriga anbud erhåller en lägre poäng relaterat till den procentuella differensen till lägsta pris. Som exempel kommer den som erbjuder ett 10 procent högre pris att erhålla ca 27 poäng (30/1,1) och den som erbjuder ett 50 procent högre pris kommer att erhålla 20 poäng (30/1,5). Summan av poängen för ovanstående utvärderingskriterier utgör grunden för jämförelse av inkomna anbud. 10

11 Upplysningar om tilldelningsbeslut Arbetsgivarverket kommer att skicka upplysningar om tilldelningsbeslutet till anbudsgivarna så snart tilldelningsbeslut har fattats. På Arbetsgivarverkets vägnar Jonas Bergström Stabschef 11

12 Sanningsförsäkran Bilaga Bilaga 1 Sanningsförsäkran Härmed försäkras på heder och samvete att anbudsgivaren.. Inte är föremål för ansökan om konkurs, likvidation, tvångsförvaltning, ackord eller annat liknande förfarande Inte tills vidare inställt sina betalningar eller är underkastad näringsförbud Inte är dömd för brott avseende yrkesutövning enligt laga kraft vunnen dom H:\2008 Servicebarometer - upphandling\ffu medl och medarb us inkl bilagor doc Ort och datum Underskrift av firmatecknare Namnförtydligande 12

13 Kommersiella villkor Bilaga Bilaga 2 Kommersiella villkor förslag till avtal Mellan Arbetsgivarverket, org. nr , och Företaget (nedan kallat Leverantören), org. nr. XXXXXX-XXXX, har följande avtal slutits avseende upprättande av frågeformulär och genomförande av medlems- och medarbetarundersökningar år Avtalsperiod Avtalet skall gälla ett år fr.o.m. det datum då båda parter har undertecknat avtalet. Avtalet upphör att gälla utan föregående uppsägning. Avtalet kan komma att förlängas i tre år (ett år i taget). Vid sådan förlängning av avtalet skall Arbetsgivarverket skriftligen anmäla förlängning till Leverantören senast tre månader innan avtalsperiodens utgång. H:\2008 Servicebarometer - upphandling\ffu medl och medarb us inkl bilagor doc 2 Uppdragets omfattning Leverantören skall upprätta frågeformulär i nära samarbete med Arbetsgivarverket samt genomföra medlems- och medarbetarundersökningar i enlighet med Leverantörens anbud daterat 2008-XX-XX och Arbetsgivarverkets förfrågningsunderlag daterat XXXX- XX-XX. Medlemsundersökningarna skall omfatta samtliga av Arbetsgivarverkets medlemmar (ca 270 st.). Målgrupp för Servicebarometern är kontaktpersonerna och för Chefsbarometern myndighetschefer. Medarbetarundersökningen skall omfatta kansliets medarbetare, ca 65 st. Medarbetarundersökningen genomförs inte år Kontaktuppgifter och relevanta bakgrundsvariabler levereras av Arbetsgivarverket till Leverantören. I uppdraget ingår planering och upplägg av arbetet, genomförande av undersökningarna, redovisning av resultaten samt konsultativa insatser/förändringsarbete med anledning av undersökningarna. 13

14 3 Pris År 2008 Pris för arbete enligt Uppdragets omfattning (sidan 2). År 2009 Pris för arbete enligt Uppdragets omfattning (sidan 2). År 2010 Pris för arbete enligt Uppdragets omfattning (sidan 2). För detta år ingår ej medarbetarundersökning i priset. År 2011 Pris för arbete enligt Uppdragets omfattning (sidan 2). Anbudsgivarens pris. SEK Anbudsgivarens pris SEK Anbudsgivarens pris SEK Anbudsgivarens pris SEK Totalt SEK 4 Ersättning för uppdraget Ersättning för uppdraget utgår med (kompletteras med uppgifter från det vinnande anbudet) kr. Ersättningen omfattar alla med uppdraget förenade kostnader. Lagstadgad mervärdesskatt tillkommer på angivna priser. Angivna priser är fasta under hela avtalsperioden. 50 procent av beloppet faktureras vid projektstart och resterande efter godkänd avrapportering. 5 Vite Resultatet av Arbetsgivarverkets medlemsundersökning utgör underlag för återrapportering enligt kravet i Arbetsgivarverkets regleringsbrev att Arbetsgivarverket ska redovisa myndigheternas samlade bedömning av Arbetsgivarverkets verksamhet i årsredovisningen. Mot denna bakgrund är det av stor vikt att slutrapporten inges i rätt tid. Vid leveransförsening utgår vite med SEK per arbetsdag ( SEK per vecka) efter den 19 januari 2007, dock högst under fyra veckor. När denna tid har löpt ut föreligger rätt för Arbetsgivarverket att häva hela eller viss del av uppdraget utan att ersättning skall utgå till Leverantören för nedlagt arbete. Härutöver är Arbetsgivarverket ej berättigat till skadestånd för sådan försening. Detta gäller under förutsättning att Leverantören kan anses vara den part som orsakat leveransförseningen. 14

15 6 Betalningsvillkor Efter att uppdraget har slutförts skall arbetsresultatet godkännas av Arbetsgivarverket. Därefter utbetalas slutlikvid av Arbetsgivarverket. Betalningsvillkor är 30 dagar efter fakturadatum under förutsättning att fakturaunderlaget är ostridigt. Slutfaktura skall vara Arbetsgivarverket tillhanda senast två månader efter det att uppdraget har slutförts. 7 Utbyte av konsult Leverantören får inte utan skriftligt godkännande av Arbetsgivarverket byta ut för uppdraget utsedd huvudkonsult. 8 Underleverantörer Önskar Leverantören anlita underleverantör/er under avtalstiden krävs skriftligt godkännande av Arbetsgivarverket. Leverantören skall ansvara för underleverantörens arbete som för sitt eget arbete. 9 Samarbete Båda parter skall kontinuerligt informera varandra om förändringar som är av betydelse för avtalets genomförande. 10 Överlåtelse Leverantören får inte överlåta avtalet på annan fysisk eller juridisk person utan Arbetsgivarverkets skriftliga medgivande. 11 Upphovsrätt och nyttjanderätt Allt material som i enlighet med detta avtal tas fram av Leverantören skall disponeras och upphovsrättsligt tillhöra Arbetsgivarverket. Arbetsgivarverket äger rätt att publicera resultatet av medlemsundersökningen. Arbetsgivarverket äger även rätt att i obegränsad omfattning förändra och omredigera materialet. Leverantören får inte utan skriftligt godkännande av Arbetsgivarverket publicera utredningsmaterial. 12 Avbrytande eller begränsning av uppdrag Arbetsgivarverket har rätt att avbryta uppdraget eller begränsa dess omfattning. Ersättning skall därvid utgå för det arbete som Leverantören utfört och Arbetsgivarverket godkänt samt för styrkt nödvändig avvecklingskostnad. 13 Hävning av avtal Part äger rätt att omedelbart häva avtalet om den andra parten i väsentligt hänseende brutit mot avtalet. Arbetsgivarverket har även rätt att häva avtalet med omedelbar verkan om Leverantören försätts i konkurs eller eljest befinns vara på sådant obestånd att Leverantören inte kan fullgöra sitt åtagande. I händelse av hävning skall Arbetsgivarverket erhålla skälig ersättning av Leverantören för den olägenhet eller de merkostnader detta kan förorsaka. Vid händelse av hävning skall bestämmelse om immateriella rättigheter (12 Upphovsrätt och nyttjanderätt) ändock äga tillämpning. 15

16 14 Force majeure Part skall befrias från sina åtaganden enligt detta avtal om fullgörandet därav förhindras på grund av omständighet utanför hans kontroll som han skäligen inte kunde ha räknat med vid avtalets tecknande och vars följder han skäligen inte kunnat undvika eller övervinna. Som sådan omständighet skall anses t.ex. krig, krigsliknande tillstånd, beslut från regeringen eller annan myndighet. Den part som avser åberopa ovan beskriven omständighet skall omedelbart och skriftligen underrätta motparten därom. Så snart den åberopade omständigheten upphört skall parten underrätta motparten samt omedelbart återuppta uppdraget i avtalad omfattning. 15 Ändringar/tillägg Ändringar av och tillägg till avtalet skall för sin giltighet vara skriftligen godkända av båda parter. 16 Tvist Tvist angående tillämpning eller tolkning av avtalet skall avgöras i första hand genom förhandling mellan parterna och i andra hand av allmän domstol med tillämpning av svensk rätt. Ovanstående villkor godkännes: Ort och datum. Anbudsgivare (företagets namn) 16

2004-12-01. Härmed inbjuds Ni att lämna anbud enligt nedan angivna förutsättningar.

2004-12-01. Härmed inbjuds Ni att lämna anbud enligt nedan angivna förutsättningar. 2004-12-01 Dnr 0411-0798-STAB-23 Anbudsinbjudan avseende Arbetsgivarverkets upphandling av konsultstöd för grafisk formgivning Arbetsgivarverket har för avsikt att i enlighet med 6 kap. lagen (1992:1528)

Läs mer

Förfrågningsunderlag upphandling avseende rekryteringstjänster till Arbetsgivarverket

Förfrågningsunderlag upphandling avseende rekryteringstjänster till Arbetsgivarverket PM 2006-03-09 Dnr 0602-0137-53 Förfrågningsunderlag upphandling avseende rekryteringstjänster till Arbetsgivarverket Härmed inbjuds Ni att lämna anbud enligt nedan angivna förutsättningar. Upphandlande

Läs mer

Förfrågningsunderlag upphandling av kuvert för att komplettera Valmyndighetens beredskapslager för val

Förfrågningsunderlag upphandling av kuvert för att komplettera Valmyndighetens beredskapslager för val 1(9) Sista anbudsdag: 2010-09-13 Anbudets giltighet: 2010-12-31 Upphandlingsform: Förenklad upphandling Datum 2010-08-13 Diarienr 10-179/2 Upphandlande enhet: Valmyndigheten Box 4210 171 04 Solna Förfrågningsunderlag

Läs mer

Upphandling av inkassotjänster. Diarienr 07-12 172

Upphandling av inkassotjänster. Diarienr 07-12 172 Upphandling av inkassotjänster Diarienr 07-12 172 Innehåll 1 Om PTS... 3 2 Upphandlingens syfte... 3 3 Krav på anbudsgivaren... 3 3.1 Inkassotillstånd... 3 3.2 Teknisk förmåga och kapacitet... 4 3.2.1

Läs mer

Bilaga 3. Ramavtal SMHI och XXXXX

Bilaga 3. Ramavtal SMHI och XXXXX Bilaga 3 Ramavtal SMHI och XXXXX Innehållsförteckning 1 Parter... 1 2 Avtalets omfattning... 1 3 Avtalstid - Förlängning... 1 4 Avtalshandlingar... 1 5 Överlåtelse av avtalet... 1 6 Leverantörens åtaganden...

Läs mer

Upphandling av Översättare engelska för Swedish Lapland

Upphandling av Översättare engelska för Swedish Lapland Förfrågningsunderlag Upphandling av Översättare engelska för Swedish Lapland 1. ALLMÄN ORIENTERING... 2 1.1 Upphandlingsförfarande... 2 1.2 Uppdraget... 2 1.3 Pris... 2 1.4 Projektets syfte och målgrupp...

Läs mer

Ansökan om godkännande som extern utförare av serviceoch/eller omsorgsinsatser inom hemtjänst i Vaxholms stad

Ansökan om godkännande som extern utförare av serviceoch/eller omsorgsinsatser inom hemtjänst i Vaxholms stad Vaxholms stad Socialförvaltningen 185 83 Vaxholm Ansökan om godkännande som extern utförare av serviceoch/eller omsorgsinsatser inom hemtjänst i Vaxholms stad Denna ansökan ska tas ut på papper och undertecknas

Läs mer

Förfrågningsunderlag Upphandling av Grafisk designer för Swedish Lapland Visitors Board

Förfrågningsunderlag Upphandling av Grafisk designer för Swedish Lapland Visitors Board Förfrågningsunderlag Upphandling av Grafisk designer för Swedish Lapland Visitors Board 1. ALLMÄN ORIENTERING... 2 1.1 Upphandlingsförfarande... 2 1.2 Uppdraget... 2 1.3 Pris... 3 1.4 Projektets syfte

Läs mer

2. Uppgift om upphandlande enhet och beställare

2. Uppgift om upphandlande enhet och beställare ANBUDSFÖRFRÅGAN ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER 1. Recipientkontrollprogram för Lagans Vattenråd 1.1 Allmänt Lagans Vattenråd inbjuder er härmed att inkomma med anbud på avseende recipientkontrollundersökningar

Läs mer

Upphandling av arkitekttjänster. Diarienr 09-189

Upphandling av arkitekttjänster. Diarienr 09-189 Upphandling av arkitekttjänster Diarienr 09-189 Innehåll 1 Om PTS... 3 2 Bakgrund och syfte... 3 3 Ekonomisk kapacitet och intyg... 3 3.1 Registreringsbevis... 3 3.2 Skattekontroll... 3 3.3 Sanningsförsäkran...

Läs mer

Upphandling av utbildning i samband med avveckling av Svensk Kassaservice. Dnr: 08-1226

Upphandling av utbildning i samband med avveckling av Svensk Kassaservice. Dnr: 08-1226 Upphandling av utbildning i samband med avveckling av Svensk Kassaservice Dnr: 08-1226 2(7) 1. Om PTS... 3 2. Upphandlingens syfte... 3 3. Krav på anbudsgivaren... 3 3.1. Teknisk förmåga och kapacitet...

Läs mer

Förfrågningsunderlag Föredragshållare till Seminarium för ESF projektet KUL PÅ LIMHAMN

Förfrågningsunderlag Föredragshållare till Seminarium för ESF projektet KUL PÅ LIMHAMN Förfrågningsunderlag Föredragshållare till Seminarium för ESF projektet KUL PÅ LIMHAMN 1. UPPHANDLINGSFORMALIA 1.1 Upphandlande myndighet PÅ Limhamns Ekonomiska förening. 1.2 Upphandlingsform Förenklad

Läs mer

Övertorneå kommun - Offertförfrågan 2013-09-06

Övertorneå kommun - Offertförfrågan 2013-09-06 Övertorneå kommun - Offertförfrågan 2013-09-06 Ny utebelysning till ridanläggningen i Haapakylä Denna upphandling görs som en direktupphandling till lågt värde enligt LOU. Offert önskas på ny utebelysning

Läs mer

Valfrihetssystem inom hemtjänst i Vårgårda kommun

Valfrihetssystem inom hemtjänst i Vårgårda kommun Sida 1(7) Valfrihetssystem inom hemtjänst i Vårgårda kommun Kapitel 2 Kravkatalog Utförare 2(7) Innehållsförteckning 2 Kravkatalog utförare...3 2.1 Krav på juridisk form...3 2.2 Uteslutningsgrunder...3

Läs mer

Upphandling av teknisk konsult. Diarienr 09-190

Upphandling av teknisk konsult. Diarienr 09-190 Upphandling av teknisk konsult Diarienr 09-190 Innehåll 1 Om PTS... 3 2 Bakgrund och syfte... 3 3 Ekonomisk kapacitet och intyg... 3 3.1 Registreringsbevis... 3 3.2 Skattekontroll... 3 3.3 Sanningsförsäkran...

Läs mer

Förfrågningsunderlag Kompetensutvecklingsinsatser i form av utbildning för ESF projektet KUL PÅ LIMHAMN

Förfrågningsunderlag Kompetensutvecklingsinsatser i form av utbildning för ESF projektet KUL PÅ LIMHAMN Förfrågningsunderlag Kompetensutvecklingsinsatser i form av utbildning för ESF projektet KUL PÅ LIMHAMN 1. UPPHANDLINGSFORMALIA 1.1 Upphandlande myndighet PÅ Limhamns Ekonomiska förening. 1.2 Upphandlingsform

Läs mer

Avtalsperiod: tillsvidare enligt lagen om läkarvårdsersättning eller från och med tiden för avtalets ingående dock tidigast: 2015-07-01.

Avtalsperiod: tillsvidare enligt lagen om läkarvårdsersättning eller från och med tiden för avtalets ingående dock tidigast: 2015-07-01. Ansökningsinbjudan om att få ingå samverkansavtal vid ersättningsetablering enligt lagen (1993:1651) om läkarvårdsersättning, diarienummer HSNG 2015-00365 Ni inbjuds att inkomma med ansökan om att få ingå

Läs mer

BILAGA L ANBUDSFORMULÄR

BILAGA L ANBUDSFORMULÄR Polisens verksamhetsstöd Affärsenheten Upphandlingssektionen ANBUDSFORMULÄR Bilaga L Diarienr (åberopas vid korrespondens) BILAGA L ANBUDSFORMULÄR 1 FÖRETAGSUPPGIFTER Anbudsgivarens kontaktuppgifter Kontaktperson

Läs mer

Avtal (förslag) 1. Omfattning. 2. Avtalsparter. 3. Avtalshandlingar. 4. Avtalstid

Avtal (förslag) 1. Omfattning. 2. Avtalsparter. 3. Avtalshandlingar. 4. Avtalstid Avtal (förslag) Mellan Institutionen för systemteknik, Linköpings universitet, org 202100-3096 (nedan kallat ISY) och [namn på leverantör], org nr [leverantörens organsiationsnummer] (nedan kallad leverantören)

Läs mer

Upphandling av tekniska konsulttjänster inom området telefoni. Diarienr 09-1376

Upphandling av tekniska konsulttjänster inom området telefoni. Diarienr 09-1376 Upphandling av tekniska konsulttjänster inom området telefoni Diarienr 09-1376 Innehåll 1 Om PTS... 3 2 Bakgrund och syfte... 3 3 Ekonomisk kapacitet och intyg... 3 3.1 Registreringsbevis... 3 3.2 Skattekontroll...

Läs mer

Förfrågningsunderlag Upphandling av Webbyrå för Swedish Lapland Visitors Board

Förfrågningsunderlag Upphandling av Webbyrå för Swedish Lapland Visitors Board Förfrågningsunderlag Upphandling av Webbyrå för Swedish Lapland Visitors Board 1. ALLMÄN ORIENTERING... 2 1.1 Upphandlingsförfarande... 2 1.2 Uppdraget... 2 1.3 Pris... 2 1.4 Syfte och målgrupp... 3 2.

Läs mer

Förfrågningsunderlag Upphandling av Interaktionsdesigner för Swedish Lapland Visitors Board

Förfrågningsunderlag Upphandling av Interaktionsdesigner för Swedish Lapland Visitors Board Förfrågningsunderlag Upphandling av Interaktionsdesigner för Swedish Lapland Visitors Board 1. ALLMÄN ORIENTERING... 2 1.1 Upphandlingsförfarande... 2 1.2 Uppdraget... 2 1.3 Pris... 3 1.4 Syfte och målgrupp...

Läs mer

ANSÖKAN OM ATT UTFÖRA HEMTJÄNST I HUDDINGE KOMMUN

ANSÖKAN OM ATT UTFÖRA HEMTJÄNST I HUDDINGE KOMMUN ANSÖKAN OM ATT UTFÖRA I HUDDINGE KOMMUN Vänligen fyll i denna ansökningsblankett elektroniskt. Härmed intygas att vi tagit del av förfrågningsunderlaget för upphandling av hemtjänst genom kundval och bifogar

Läs mer

ANSÖKAN OM ATT UTFÖRA HEMTJÄNST I HUDDINGE KOMMUN

ANSÖKAN OM ATT UTFÖRA HEMTJÄNST I HUDDINGE KOMMUN ANSÖKAN OM ATT UTFÖRA I HUDDINGE KOMMUN Vänligen fyll i denna ansökningsblankett elektroniskt. Med nedanstående underskrift intygar vi att informationen i dokumentet är aktuell, sanningsenlig och korrekt,

Läs mer

Ramavtal Växtservice SMHI - XXX

Ramavtal Växtservice SMHI - XXX Bilaga 2 Ramavtal Växtservice SMHI - XXX Innehållsförteckning 1 Parter... 1 2 Avtalets omfattning... 1 3 Avtalstid - Förlängning... 1 4 Avtalshandlingar... 1 5 Överlåtelse av avtalet... 1 6 Leverantörens

Läs mer

1. Anvisningar för inlämnande av ansökan

1. Anvisningar för inlämnande av ansökan 1. Anvisningar för inlämnande av ansökan 1.1 Ansökningshandlingar 1.1.1 Ansökan Intresserade inbjuds att ansöka om att bli godkända att få driva vård inom vårdval för fysioterapi/sjukgymnastik inom primvårdsrehabilitering.

Läs mer

3. Ansökan om LOV avtal Program för primärvården i Västmanland

3. Ansökan om LOV avtal Program för primärvården i Västmanland Förfrågningsunderlag - Upphandlarversion 2015-10-21 Upphandlande organisation Västmanlands läns landsting Anette Öhrn DLL Upphandling Program för primärvården i Västmanland - LOV DU-UPP15-0189 Symbolförklaring:

Läs mer

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER UPPHANDLING AV

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER UPPHANDLING AV 1(7) ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER UPPHANDLING AV Sysselsättning till personer med psykiska funktionshinder 2(7) Innehållsförteckning Sid nr 1 ALLMÄN ORIENTERING 3 1.1 Bakgrund 3 1.2 Upphandlingsförfarande

Läs mer

AVTAL Avtal avseende upphandling av traktorband och band till rundbalspress i samband med LIFE-projektet Foder & Fägring 2010-2014

AVTAL Avtal avseende upphandling av traktorband och band till rundbalspress i samband med LIFE-projektet Foder & Fägring 2010-2014 2011-XX-XX Bilaga 1 AVTAL Avtal avseende upphandling av traktorband och band till rundbalspress i samband med LIFE-projektet Foder & Fägring 2010-2014 Dnr. 511-719-2011 1. AVTALETS PARTER Mellan Länsstyrelsen

Läs mer

1) Om EKN. 2) Bakgrund. Förfrågningsunderlag avseende upphandling av juridiska tjänster

1) Om EKN. 2) Bakgrund. Förfrågningsunderlag avseende upphandling av juridiska tjänster Datum/Date 2012-03-12 Beteckning/Reference 2012-80036 Handläggare/Attending to this matter Förfrågningsunderlag avseende upphandling av juridiska tjänster Exportkreditnämnden (EKN) inbjuder Er att lämna

Läs mer

Upphandling av ramavtal avseende juristtjänster

Upphandling av ramavtal avseende juristtjänster Diarienummer 09-495 Datum 2009-08-26 Upphandling av ramavtal avseende juristtjänster Förfrågningsunderlag Diarienummer 09-495 Författare Lina Schött Post- och telestyrelsen Box 5398 102 49 Stockholm 08-678

Läs mer

Härmed inbjuds Ni att inkomma med anbud gällande Skolläkartjänst till Elevhälsan i Haparanda kommun.

Härmed inbjuds Ni att inkomma med anbud gällande Skolläkartjänst till Elevhälsan i Haparanda kommun. HAPARANDA KOMMUN FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Dnr 1 (8) Skolläkare till elevhälsan i Haparanda kommun Anbudsinbjudan Härmed inbjuds Ni att inkomma med anbud gällande Skolläkartjänst till Elevhälsan i Haparanda

Läs mer

Förfrågningsunderlag. LEKRÄTT - Valfrihetssystemet enligt LOV. Om upphandling enligt LOV VÅRD & OMSORG - SOCIALFÖRVALTNINGEN

Förfrågningsunderlag. LEKRÄTT - Valfrihetssystemet enligt LOV. Om upphandling enligt LOV VÅRD & OMSORG - SOCIALFÖRVALTNINGEN Ansök an Om upphandling enligt LOV att bedriva hemtjänst i kommunerna Leksand och Rättvik Förfrågningsunderlag VÅRD & OMSORG - SOCIALFÖRVALTNINGEN Leksands kommun Rättviks kommun - Valfrihetssystemet enligt

Läs mer

2013-10-31 Dnr: 2011/390-710

2013-10-31 Dnr: 2011/390-710 2013-10-31 Dnr: 2011/390-710 Offertförfrågan avseende kompetenshöjande insatser för ett företagsfrämjande system på lika villkor för kvinnor och män i Kalmar län Härmed inbjuds ni att inkomma med offert

Läs mer

Inbjudan till intresseanmälan att lämna anbud vid försäljning av Salberga Fastighetsförvaltning AB

Inbjudan till intresseanmälan att lämna anbud vid försäljning av Salberga Fastighetsförvaltning AB 1 Dnr 2008/199 KOMMUNSTYRELSENS Jan-Olof Friman/0224-551 10 Inbjudan till intresseanmälan att lämna anbud vid försäljning av Salberga Fastighetsförvaltning AB Sala kommun inbjuder er att ansöka om att

Läs mer

2012-03-21 Dnr 1201-0039-53. Förfrågningsunderlag Upphandling avseende rekryteringstjänster

2012-03-21 Dnr 1201-0039-53. Förfrågningsunderlag Upphandling avseende rekryteringstjänster 2012-03-21 Dnr 1201-0039-53 Förfrågningsunderlag Upphandling avseende rekryteringstjänster 1 Inledning Presentation av Arbetsgivarverket Arbetsgivarverket är en statlig myndighet och arbetsgivarorganisation

Läs mer

Förfrågningsunderlag

Förfrågningsunderlag Förfrågningsunderlag Tjänstekoncession avseende insamling av slam, fett och humanurin från slutna behållare, tankar och fettavskiljare 1(9) Tjänstekoncession avseende insamling av slam, fett och humanurin

Läs mer

Förfrågningsunderlag för upphandling av tjänster: grafisk design/formgivning

Förfrågningsunderlag för upphandling av tjänster: grafisk design/formgivning 2008-03-27 Dnr Adm 2008/24 Förfrågningsunderlag för upphandling av tjänster: grafisk design/formgivning av trycksaker och montrar Härmed inbjuder Statens kulturråd leverantörer att lämna anbud på tjänster:

Läs mer

Lag (2008:962) om valfrihetssystem

Lag (2008:962) om valfrihetssystem Lag (2008:962) om valfrihetssystem 1 kap. Lagens tillämpningsområde Lagens omfattning 1 Denna lag gäller när en upphandlande myndighet beslutat att tillämpa valfrihetssystem vad gäller tjänster inom hälsovård

Läs mer

Valfrihetssystem inom boendestöd. Boendestöd - Kapitel 2 Kravkatalog - Utförare

Valfrihetssystem inom boendestöd. Boendestöd - Kapitel 2 Kravkatalog - Utförare UPPDRAGSBESKRIVNING 1 (8) Dnr: 2014:115 Valfrihetssystem inom boendestöd Boendestöd - Kapitel 2 Kravkatalog - Utförare Socialtjänsten Sociala avdelningen Postadress Besöksadress Telefon (vx) Fax 451 81

Läs mer

Ansökan om godkännande för att delta i valfrihetssystem avseende daglig verksamhet enligt LSS personkrets 1 och 2

Ansökan om godkännande för att delta i valfrihetssystem avseende daglig verksamhet enligt LSS personkrets 1 och 2 1 (5) Omsorgskontoret 2009-09-15 Bilaga 1 Ansökan om godkännande för att delta i valfrihetssystem avseende daglig verksamhet enligt LSS personkrets 1 och 2 Frågorna i detta ansökningsformulär måste vara

Läs mer

Ansökan om godkännande som utförare av hemtjänst i Färgelanda Kommun

Ansökan om godkännande som utförare av hemtjänst i Färgelanda Kommun Ansökan om godkännande som utförare av hemtjänst i Färgelanda Kommun 1. Sökande företag Företagets namn Organisationsnummer Utdelningsadress Postnummer Postadress Hemsida Plusgiro/bankgironummer 2. Kontaktperson,

Läs mer

Pris I anbudet ska för respektive rådgivningsmodul/kort rådgivning följande anges: Anbudets totala storlek för respektive anbudsområde.

Pris I anbudet ska för respektive rådgivningsmodul/kort rådgivning följande anges: Anbudets totala storlek för respektive anbudsområde. Bilaga 1. Kommersiella villkor Avtalet ska innehålla minst nedanstående villkor, vilka inte är förhandlingsbara. Villkoren utgör tillsammans med kraven i förfrågningsunderlaget underlag för det slutliga

Läs mer

Avtal distribution m.m. av trycksaker. Box 27215 102 53 Stockholm

Avtal distribution m.m. av trycksaker. Box 27215 102 53 Stockholm AVTALSUTKAST Dnr Adm 2008/70 Bilaga 1 Avtal distribution m.m. av trycksaker 1. Avtalsparter Statens kulturråd Box 27215 102 53 Stockholm Organisationsnummer 202100-1280 Distributören Organisationsnummer

Läs mer

LEVERANTÖRSINFORMATION

LEVERANTÖRSINFORMATION 07.1 Formulär till anbud 2015-05-05 1 av 5 LEVERANTÖRSINFORMATION För anbudsgivare i annat land än Sverige gäller motsvarande krav i tillämplig omfattning Denna bilaga ska bifogas anbud, samtliga uppgifter

Läs mer

Ytterligare information om Sjunde AP-fonden finns på www.ap7.se, där också Sjunde APfondens senaste årsredovisningar finns tillgängliga.

Ytterligare information om Sjunde AP-fonden finns på www.ap7.se, där också Sjunde APfondens senaste årsredovisningar finns tillgängliga. Bakgrund Sjunde AP-fonden har nöjet att bjuda in er att inkomma med anbud avseende hantering av fondens ekonomifunktion. Fonden efterfrågar en utkontrakterad ekonomitjänst där ni som leverantör ansvarar

Läs mer

Ackreditering för Kognitiv Beteendeterapi (KBT) inom ramen för Rehabiliteringsgarantin i Hälsoval Skåne

Ackreditering för Kognitiv Beteendeterapi (KBT) inom ramen för Rehabiliteringsgarantin i Hälsoval Skåne HÄLSOVAL SKÅNE Ansökan om Ackreditering för Kognitiv Beteendeterapi (KBT) inom ramen för Rehabiliteringsgarantin i Hälsoval Skåne UPPGIFTER OM SÖKANDE Fyll i blanketten med hjälp av datorn. Datum ska skrivas

Läs mer

Ansökningsblankett LOV service Arvika kommun

Ansökningsblankett LOV service Arvika kommun Ansökningsblankett LOV service Arvika kommun Ifylld ansökan skickas till: Arvika kommun Inköp LOV Östra Esplanaden 5 671 81 Arvika. Bilaga 1 Fyll i samtliga uppgifter, OBS! Ansökan skall vara på papper

Läs mer

Handläggare Tel.nr. Datum Ärendenummer Niclas Olofsson 0144-350 36 2011-12-10 12/2011

Handläggare Tel.nr. Datum Ärendenummer Niclas Olofsson 0144-350 36 2011-12-10 12/2011 1(8) Anbudsinbjudan Handläggare Tel.nr. Datum Ärendenummer Niclas Olofsson 0144-350 36 2011-12-10 12/2011 Leveransadress Anbudsgivare Anbudsadress Anbud ska vara kommunen tillhanda Anbud - Maskintjänster

Läs mer

Ansökan om godkännande som leverantör av hemtjänst i valfrihetssystem i Robertsfors kommun

Ansökan om godkännande som leverantör av hemtjänst i valfrihetssystem i Robertsfors kommun Skickas till Robertsfors kommun Socialförvaltningen Storgatan 13 915 81 Robertsfors Ansökan om godkännande som leverantör av hemtjänst i valfrihetssystem i Robertsfors kommun 1. Sökande företag Företagets

Läs mer

Upphandling av ramavtal för verksamhetsutveckling. Dnr 08-1006

Upphandling av ramavtal för verksamhetsutveckling. Dnr 08-1006 Upphandling av ramavtal för verksamhetsutveckling Dnr 08-1006 2(10) 1 Om PTS... 3 2 PTS behov... 3 3 Ekonomisk kapacitet och intyg... 4 3.1 Skattekontroll... 4 3.2 Sanningsförsäkran... 4 3.3 Registreringsbevis...

Läs mer

12. ANSÖKAN OM GODKÄNNANDE INOM VÅRDVAL UPPSALA LÄN

12. ANSÖKAN OM GODKÄNNANDE INOM VÅRDVAL UPPSALA LÄN 12. ANSÖKAN OM GODKÄNNANDE INOM VÅRDVAL UPPSALA LÄN Ansökan kan fyllas i elektroniskt men måste sedan skrivas ut för underskrift. Den lämnas eller skickas till landstingets Upphandlingsenhet. Märk kuvertet

Läs mer

ANVISNINGAR, ANSÖKAN OCH VILLKOR FÖR GODKÄNNANDE ENLIGT LOV VÅRDVAL Logopedi

ANVISNINGAR, ANSÖKAN OCH VILLKOR FÖR GODKÄNNANDE ENLIGT LOV VÅRDVAL Logopedi ANVISNINGAR, ANSÖKAN OCH VILLKOR FÖR GODKÄNNANDE ENLIGT LOV VÅRDVAL Logopedi VÅRDVAL I STOCKHOLMS LÄN GÄLLER FROM 2015-06-01 INNEHÅLL 2 (15) 1 Inledning Stockholms läns landsting har beslutat att införa

Läs mer

1. Information om sökande företag Företagsnamn Organisationsnummer Företagsform

1. Information om sökande företag Företagsnamn Organisationsnummer Företagsform Omsorgsförvaltningen 2013-12-11 1(5) 6 - ansökan om godkännande som utförare inom Stadens valfrihetssystem för hemvården Undertecknad ansöker härmed att nedanstående företag godkänns som utförare av hemvård

Läs mer

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR KONSULTUPPDRAG VID PTS

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR KONSULTUPPDRAG VID PTS ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR KONSULTUPPDRAG VID PTS Tillämplighet 1 Dessa villkor ska tillämpas om något annat inte avtalats mellan parterna. Definitioner 2 I villkoren förstås med Avtalet Konsultföretag

Läs mer

UTBYGGNAD AV FIBERNÄT. Formulär till anbud

UTBYGGNAD AV FIBERNÄT. Formulär till anbud Lien-Pålgård Fiber ek. för. UTBYGGNAD AV FIBERNÄT Formulär till anbud Innehåll: Anbudsformulär för entreprenad sid 2 Anbudsformulär för tryckning och borrning 4 Leverantörsförsäkran 6 Anbud och efterfrågade

Läs mer

Kommersiella villkor m.m.

Kommersiella villkor m.m. Kommersiella villkor m.m. Priser (vid avrop) Tjänsterna är prissatta per timme med ett angivet takpris som inte får överskridas. Debitering ska baseras på faktiska förhållanden. Endast utförda arbetsuppgifter

Läs mer

Upphandling av totalentreprenad avseende nyinstallation av VVS, el- och telesystem

Upphandling av totalentreprenad avseende nyinstallation av VVS, el- och telesystem Datum 2009-09-30 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Upphandling av totalentreprenad avseende nyinstallation av VVS, el- och telesystem Upphandling av totalentreprenad avseende nyinstallation av VVS, el- och telesystem

Läs mer

HÄLSOVAL SKÅNE. Ansökan om Ackreditering och Avtal Barnmorskemottagning (BMM)

HÄLSOVAL SKÅNE. Ansökan om Ackreditering och Avtal Barnmorskemottagning (BMM) HÄLSOVAL SKÅNE Ansökan om Ackreditering och Avtal Barnmorskemottagning (BMM) UPPGIFTER OM SÖKANDE Fyll i blanketten med hjälp av datorn. Datum ska skrivas i formatet XXXX-XX-XX. FIRMA-/FÖRETAGSNAMN Företagets/personens

Läs mer

BROTTSOFFERMYNDIGHETEN 2013-11-05 Dnr 9622/13 Aktbil 1

BROTTSOFFERMYNDIGHETEN 2013-11-05 Dnr 9622/13 Aktbil 1 2013-11-05 Dnr 9622/13 Aktbil 1 ANBUDSFÖRFRÅGAN Anbudsförfrågan för reklambyråtjänster Ni inbjuds att till Brottsoffermyndigheten inkomma med anbud på reklambyråtjänster enligt nedanstående kravspecifikation.

Läs mer

Förfrågningsunderlag för upphandling av massage genom förenklat förfarande

Förfrågningsunderlag för upphandling av massage genom förenklat förfarande Datum: 2011-11-28 1 (11) Förfrågningsunderlag för upphandling av massage genom förenklat förfarande Skolinspektionen. Box 23069. 104 35 Stockholm. Telefon växel: 08-586 080 00, www.skolinspektionen.se

Läs mer

MALL FÖR AVTAL UTBILDNING AV SERVICE- ELLER SIGNALHUND

MALL FÖR AVTAL UTBILDNING AV SERVICE- ELLER SIGNALHUND 1(7) MALL FÖR AVTAL UTBILDNING AV SERVICE- ELLER SIGNALHUND Avtal mellan.och gällande utbildning av service- eller. Innehållsförteckning Sid nr 1. AVTALSPARTER OCH KONTAKTPERSONER 2 2. OMFATTNING 3 3.

Läs mer

ANSÖKAN OM GODKÄNNANDE FÖR VÅRDVAL ALLMÄN BARN- OCH UNGDOMSTANDVÅRD NORRBOTTENS LÄN

ANSÖKAN OM GODKÄNNANDE FÖR VÅRDVAL ALLMÄN BARN- OCH UNGDOMSTANDVÅRD NORRBOTTENS LÄN 1(6) ANSÖKAN OM GODKÄNNANDE FÖR VÅRDVAL ALLMÄN BARN- OCH UNGDOMSTANDVÅRD NORRBOTTENS LÄN Ansökan gäller för externa vårdgivare. Leverantörsuppgifter Leverantör som ansöker om godkännande för flera enheter

Läs mer

Avtal. Bilaga 1. Förlaga till. avseende. Nyckelsystem till Kungl. biblioteket (KB) mellan. Kungl. biblioteket. och. Leverantören

Avtal. Bilaga 1. Förlaga till. avseende. Nyckelsystem till Kungl. biblioteket (KB) mellan. Kungl. biblioteket. och. Leverantören 1(6) Bilaga 1. Förlaga till Avtal avseende Nyckelsystem till Kungl. biblioteket (KB) mellan Kungl. biblioteket och Leverantören Kommentar: Avtalet utgör tillsammans med förfrågningsunderlaget och leverantörens

Läs mer

Förfrågningsunderlag

Förfrågningsunderlag Diarienummer 12-308 Datum 2012-02-22 Förfrågningsunderlag Posttjänster för äldre och personer med funktionsnedsättning Förfrågningsunderlag Posttjänster för äldre och personer med funktionsnedsättning

Läs mer

Avtal. Detta avtal är upprättat mellan Värnamo kommun, 212000-0555, nedan kallad Beställaren och NN (XXXXX-XXXX) nedan kallad Entreprenören.

Avtal. Detta avtal är upprättat mellan Värnamo kommun, 212000-0555, nedan kallad Beställaren och NN (XXXXX-XXXX) nedan kallad Entreprenören. Bilaga 8 1. Parter Avtal Detta avtal är upprättat mellan Värnamo kommun, 212000-0555, nedan kallad Beställaren och NN (XXXXX-XXXX) nedan kallad Entreprenören. 2. Avtalstid Avtalet gäller under perioden

Läs mer

Om Vårdgivare avser att ansöka om godkännande för flera mottagningar lämnas en ansökan per mottagning.

Om Vårdgivare avser att ansöka om godkännande för flera mottagningar lämnas en ansökan per mottagning. Ansökan om godkännande inom Vårdval Uppsala län Ansökan kan fyllas i elektroniskt men måste sedan skrivas ut för underskrift. Den lämnas eller skickas till landstingets Upphandlingsenhet. Märk kuvertet

Läs mer

AVTAL. 2. Definitioner Avtal detta avtalsdokument med tillhörande bilagor

AVTAL. 2. Definitioner Avtal detta avtalsdokument med tillhörande bilagor 1 (6) AVTAL Mellan Länsstyrelsen i Stockholms län, nedan kallad Beställaren (organisationsnummer 202100-2247) och xxxxxx, nedan kallad Leverantören (organisationsnummer xxxxxx-xxxx) har träffats följande

Läs mer

2. Kvalificering och obligatoriska krav

2. Kvalificering och obligatoriska krav Förfrågningsunderlag - Upphandlarversion 2011-02-15 Upphandlingsansvarig Upphandling Region Gotland Destinationsmarknadsföring Gotland - Turism och näringsliv Carina Westergren Larsson 2010/537 Symbolförklaring:

Läs mer

Avropsförfrågan. Systemutvecklare Word

Avropsförfrågan. Systemutvecklare Word AVROPSFÖRFRÅGAN 1 (7) Avropsförfrågan Systemutvecklare Word Innehåll Avropsförfrågan... 2 Inledning... 2 Administrativa krav... 2 Information om anbudsgivare... 3 Konsulttjänsten... 4 Redovisning hur erbjuden

Läs mer

HÄLSOVAL SKÅNE A n s ö ka n o m

HÄLSOVAL SKÅNE A n s ö ka n o m HÄLSOVAL SKÅNE A n s ö ka n o m Ackreditering och Avtal Barnavårdscentral(BVC) UPPGIFTER OM SÖKANDE Fyll i blanketten med hjälp av datorn. Datum ska skrivas i formatet XXXX-XX-XX. FIRMA-/FÖRETAGSNAMN Företagets/personens

Läs mer

Avropsförfrågan. Verksamhetsutvecklare

Avropsförfrågan. Verksamhetsutvecklare AVROPSFÖRFRÅGAN 1 (7) Avropsförfrågan Verksamhetsutvecklare Innehåll Avropsförfrågan... 2 Inledning... 2 Administrativa krav... 2 Information om anbudsgivare... 3 Konsulttjänsten... 3 Redovisning hur erbjuden

Läs mer

Intresseanmälan för att lämna anbud på digitaliseringsrobot till Kungl. biblioteket

Intresseanmälan för att lämna anbud på digitaliseringsrobot till Kungl. biblioteket Datum Diarienummer 2009-11-18 137-899-2009 Intresseanmälan för att lämna anbud på digitaliseringsrobot till Kungl. biblioteket Kungl. biblioteket (KB) är Sveriges nationalbibliotek och förvaltar det tryckta

Läs mer

Anbudsansökan sortering, paketering samt boktransporter mellan främst statliga bibliotek i Sverige

Anbudsansökan sortering, paketering samt boktransporter mellan främst statliga bibliotek i Sverige 2008-04-30 161-5-2008 Anbudsansökan sortering, paketering samt boktransporter mellan främst statliga bibliotek i Sverige Inbjudan för att ansöka om att få lämna anbud på boktransporter. Kungl. biblioteket

Läs mer

Vårdval tandvård Västernorrland. Bilaga 2 Ansökan. Allmän barn- och ungdomstandvård. Version 2013-01-15

Vårdval tandvård Västernorrland. Bilaga 2 Ansökan. Allmän barn- och ungdomstandvård. Version 2013-01-15 Vårdval tandvård Västernorrland Bilaga 2 Ansökan Allmän barn- och ungdomstandvård Version 2013-01-15 1 1. Uppgifter om sökande Detta dokument ska besvaras och undertecknas av sökande. Namn på sökande Organisationsnummer:

Läs mer

2014-03- 24 ANSÖKAN OM GODKÄNNANDE AV PSYKOTERAPI INOM LOV ÖREBRO LÄN

2014-03- 24 ANSÖKAN OM GODKÄNNANDE AV PSYKOTERAPI INOM LOV ÖREBRO LÄN ANSÖKAN OM GODKÄNNANDE AV PSYKOTERAPI INOM LOV ÖREBRO LÄN Ansökan kan delvis fyllas i elektroniskt men måste skrivas ut för underskrift. Efterfrågade uppgifter och intyg ska biläggas ansökan. Ansökan med

Läs mer

ANBUDSINBJUDAN UPPHANDLING AV OBLIGATORISK SJUKVÅRDSFÖRSÄKRING FÖR ANSTÄLLDA HOS SJUNDE AP-FONDEN I SAMARBETE MED FÖRSÄKRINGSSTRATEGI SVERIGE AB

ANBUDSINBJUDAN UPPHANDLING AV OBLIGATORISK SJUKVÅRDSFÖRSÄKRING FÖR ANSTÄLLDA HOS SJUNDE AP-FONDEN I SAMARBETE MED FÖRSÄKRINGSSTRATEGI SVERIGE AB UPPHANDLING AV OBLIGATORISK SJUKVÅRDSFÖRSÄKRING FÖR ANSTÄLLDA HOS SJUNDE AP-FONDEN I SAMARBETE MED FÖRSÄKRINGSSTRATEGI SVERIGE AB 1 Innehållsförteckning Inbjudan... 3 Allmän orientering... 3 Upphandlande

Läs mer

ANBUDSFORMULÄR Slåtter i skyddade områden 2014-2016

ANBUDSFORMULÄR Slåtter i skyddade områden 2014-2016 1(9) Bilaga 2 - ANBUDSFORMULÄR Datum Diarienummer 2013-12-20 512-7972-2013 ANBUDSFORMULÄR Slåtter i skyddade områden 2014-2016 Anbudsformuläret syfte är att tydliggöra för anbudsgivaren vilka uppgifter

Läs mer

Avtal för produktion av prisutdelningsceremonin för Litteraturpriset till Astrid Lindgrens minne år 2005

Avtal för produktion av prisutdelningsceremonin för Litteraturpriset till Astrid Lindgrens minne år 2005 Stockholm, datum Dnr Avtal för produktion av prisutdelningsceremonin för Litteraturpriset till Astrid Lindgrens minne år 2005 Avtalsparter Statens kulturråd Box 7843 103 98 Stockholm Leverantören Postadress

Läs mer

Avtal 1. Parter Detta avtal är upprättat mellan Gislaveds kommun, nedan kallat Beställaren och NN (XXXXX-XXXX) nedan kallad Utföraren.

Avtal 1. Parter Detta avtal är upprättat mellan Gislaveds kommun, nedan kallat Beställaren och NN (XXXXX-XXXX) nedan kallad Utföraren. Avtal 1. Parter Detta avtal är upprättat mellan, nedan kallat Beställaren och NN (XXXXX-XXXX) nedan kallad Utföraren. 2. Avtalstid Avtalet gäller under perioden XXXX-XX-XX till XXXX-XX-XX med möjlighet

Läs mer

Anbudsinbjudan tillverkning av transportvagnar för böcker

Anbudsinbjudan tillverkning av transportvagnar för böcker 2007-11-12 161-702-2007 Anbudsinbjudan tillverkning av transportvagnar för böcker Inbjudan att lämna anbud på tillverkning av transportvagnar för böcker till Kungl. biblioteket (KB). Kungl. biblioteket

Läs mer

Ansökan om att bedriva hemvård i Grästorps kommun

Ansökan om att bedriva hemvård i Grästorps kommun Sid 1 av 5 Ansökan om att bedriva hemvård i Grästorps kommun Information Personuppgifter i ansökan behandlas i enlighet med Personuppgiftslagen. Den sökande godkänner att lämnad information får lagras

Läs mer

RAMAVTAL FÖR JURIDISKA TJÄNSTER

RAMAVTAL FÖR JURIDISKA TJÄNSTER Diarienummer 2015/136 RAMAVTAL FÖR JURIDISKA TJÄNSTER Detta ramavtal, ( Ramavtalet ), har träffats mellan Tredje AP-fonden, ( AP3 ) och [firma leverantör] ( Juristbyrån ). 1. Bakgrund 1.1 AP3 har genomfört

Läs mer

Anbudsinbjudan. Handläggare Tel.nr. Datum Linda Lundström 0371-815 86 2006-12-22

Anbudsinbjudan. Handläggare Tel.nr. Datum Linda Lundström 0371-815 86 2006-12-22 1(11) Anbudsinbjudan Handläggare Tel.nr. Datum Linda Lundström 0371-815 86 2006-12-22 Anbudsadress Anbud ska vara kommunen tillhanda senast Anbud Glass 06-252-22 2007-01-17 Gislaveds kommun Upphandlingsenheten

Läs mer

Ramavtal för konsulttjänster inom ledarskap, ledarskapsutveckling och projektledarskap

Ramavtal för konsulttjänster inom ledarskap, ledarskapsutveckling och projektledarskap MA-Skåne 1 (5) Diarienummer MA/060087-02 Ramavtal för konsulttjänster inom ledarskap, ledarskapsutveckling och projektledarskap Avtalsnummer: MA/060087-02 Leverantör: ProjektBolaget Ögren-Skoog AB,Ersmässgränd

Läs mer

AVTALSMALL. 1 Parter Mellan Arbetsförmedlingen, 113 99 Stockholm nedan kallad Köparen, och

AVTALSMALL. 1 Parter Mellan Arbetsförmedlingen, 113 99 Stockholm nedan kallad Köparen, och 1 (5) AVTALSMALL 1 Parter Mellan Arbetsförmedlingen, 113 99 Stockholm nedan kallad Köparen, och Säljarens namn Adress Telefonnummer Organisationsnummer - nedan kallad Säljaren - sluts följande avtal angående

Läs mer

Allmänna bestämmelser rörande konsulttjänster inom revisionsområdet

Allmänna bestämmelser rörande konsulttjänster inom revisionsområdet 1 (5) Allmänna bestämmelser rörande konsulttjänster inom revisionsområdet Ingress Dessa allmänna bestämmelser är avsedda att användas vid uppdrag inom området revision i kommuner, landsting och kommunala

Läs mer

Avtalsmall. Region Skåne. IT-utbildning

Avtalsmall. Region Skåne. IT-utbildning Avtalsmall MA/070028 mellan Region Skåne och NN om IT-utbildning Avtalet skall innehålla minst nedanstående punkter, vilka ej är förhandlingsbara. Samtliga överenskommelser med utgångspunkt från Förfrågningsunderlaget

Läs mer

Förfrågningsunderlag. Förstudie Teknikindustrin. LULEÅ NÄRINGSLIV AB Kyrkogatan 13 972 32 Luleå. www.luleanaringsliv.se

Förfrågningsunderlag. Förstudie Teknikindustrin. LULEÅ NÄRINGSLIV AB Kyrkogatan 13 972 32 Luleå. www.luleanaringsliv.se Förfrågningsunderlag Förstudie Teknikindustrin LULEÅ NÄRINGSLIV AB Kyrkogatan 13 972 32 Luleå www.luleanaringsliv.se 1 Allmänt 1.1 Om Luleå Näringsliv AB Luleå Näringsliv AB är ett näringslivsbolag ägt

Läs mer

1. Administrativa föreskrifter Program för primärvården i Västmaland

1. Administrativa föreskrifter Program för primärvården i Västmaland 1 (7) 1. Administrativa föreskrifter Program för primärvården i Västmaland 2015 2 (7) 1 Inledning Landstinget Västmanland införde från den 1 januari 2008 valfrihetssystem inom primärvården i enlighet med

Läs mer

Avropsförfrågan. Systemutvecklare -stordator

Avropsförfrågan. Systemutvecklare -stordator AVROPSFÖRFRÅGAN 1 (7) Avropsförfrågan Systemutvecklare -stordator Innehåll Avropsförfrågan... 2 Inledning... 2 Administrativa krav... 2 Information om anbudsgivare... 3 Konsulttjänsten... 3 Redovisning

Läs mer

Förutsättningarna för denna upphandling framgår nedan.

Förutsättningarna för denna upphandling framgår nedan. Anbudsförfrågan Rikspolisstyrelsen Polisens verksamhetsstöd Affärsenheten Upphandlingssektionen Handläggare Cassandra Utas Stokic Telefon 010-56 369 11 E-post cassandra.utas-stokic@polisen.se Datum 2014-03-06

Läs mer

Förfrågningsunderlag Upphandling av konsultstöd för produktion av årsredovisning och ägarrapport samt rådgivande tjänst kring kommunikation Dnr AP2

Förfrågningsunderlag Upphandling av konsultstöd för produktion av årsredovisning och ägarrapport samt rådgivande tjänst kring kommunikation Dnr AP2 Förfrågningsunderlag Upphandling av konsultstöd för produktion av årsredovisning och ägarrapport samt rådgivande tjänst kring kommunikation Dnr AP2 2012/25 1 1. ALLMÄN INFORMATION 1.1 Om Andra AP-fonden

Läs mer

Upphandling av Projektledare för LEADER Mellansjölandets paraplyprojekt för miljö och klimat

Upphandling av Projektledare för LEADER Mellansjölandets paraplyprojekt för miljö och klimat ANBUDSINBJUDAN Dnr: MU2009 0141 Anbud skall vara inkommet senast 20091201 Anbud skall vara bindande t. o. m. 20091231 Upphandlingsform Öppet förfarande Upphandling av Projektledare för LEADER Mellansjölandets

Läs mer

Ansökan om att bedriva hemvård i Essunga kommun

Ansökan om att bedriva hemvård i Essunga kommun Sid 1 av 5 Ansökan om att bedriva hemvård i Essunga kommun Information Personuppgifter i ansökan behandlas i enlighet med Personuppgiftslagen. Den sökande godkänner att lämnad information får lagras och

Läs mer

Avropsförfrågan. Testledare/testare

Avropsförfrågan. Testledare/testare AVROPSFÖRFRÅGAN 1 (8) Avropsförfrågan Testledare/testare Innehåll Avropsförfrågan... 2 Inledning... 2 Administrativa krav... 2 Information om anbudsgivare... 3 Konsulttjänsten... 3 Redovisning hur erbjuden

Läs mer

TILLÄMPNINGSANVISNINGAR FÖR ALL UPPHANDLING

TILLÄMPNINGSANVISNINGAR FÖR ALL UPPHANDLING TILLÄMPNINGSANVISNINGAR FÖR ALL UPPHANDLING 1. INKÖP / UPPHANDLING ÖVER TRÖSKELVÄRDENA Inköp över tröskelvärdena innebär att upphandlingen uppgår till ett belopp som enligt lagstiftningen tvingar den att

Läs mer

Region Dalarna inbjuder leverantörer att lämna anbud i upphandling av Verktyg för kundanalys

Region Dalarna inbjuder leverantörer att lämna anbud i upphandling av Verktyg för kundanalys ANBUDSINBJUDAN Sida 1(7) Handläggare Lotta Magnusson 023 77 70 63 lotta.magnusson@regiondalarna.se Datum 2014-05-19 Region Dalarna inbjuder leverantörer att lämna anbud i upphandling av Verktyg för kundanalys

Läs mer

Ansökan om att bedriva hemvård i Essunga kommun

Ansökan om att bedriva hemvård i Essunga kommun Sid 1 av 5 Bilaga 1 A Befintligt företag Ansökan om att bedriva hemvård i Essunga kommun Information Personuppgifter i ansökan behandlas i enlighet med Personuppgiftslagen. Den sökande godkänner att lämnad

Läs mer

Grästorps kommun Social verksamhet

Grästorps kommun Social verksamhet Sid 1 av 5 Ansökan om att bedriva hemvård i Grästorps kommun Information Personuppgifter i ansökan behandlas i enlighet med Personuppgiftslagen. Den sökande godkänner att lämnad information får lagras

Läs mer