Förfrågningsunderlag Arbetsförmedlingen inbjuder leverantörer att lämna anbud i upphandling av Översättartjänster Dnr Af-2010/280053

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Förfrågningsunderlag Arbetsförmedlingen inbjuder leverantörer att lämna anbud i upphandling av Översättartjänster Dnr Af-2010/280053"

Transkript

1 Upphandling Översättartjänster Dnr Af-2010/ (22) Förfrågningsunderlag Arbetsförmedlingen inbjuder leverantörer att lämna anbud i upphandling av Översättartjänster Dnr Af-2010/280053

2 2(22) 1. INBJUDAN UPPHANDLINGSFORM AVTALSPERIOD ALLMÄN INFORMATION BAKGRUND UPPDRAGET UPPHANDLINGENS MÅL UPPSKATTAD VOLYM FÖR UPPDRAGET ADMINISTRATIVA VILLKOR VILLKOR FÖR ANBUDSLÄMNANDE - KVALIFICERINGSFAS SEKRETESS KOMPLETTERINGAR OCH FÖRTYDLIGANDEN TILLDELNINGSBESLUT KRAV PÅ LEVERANTÖREN KVALIFICERINGSFAS LAGENLIGA KRAV OCH EKONOMISK FÖRMÅGA EKONOMISK STÄLLNING REFERENSER PÅ TJÄNSTENS UTFÖRANDE KAPACITET OCH LEVERANSFÖRMÅGA UNDERLEVERANTÖR TYSTNADSPLIKT/SEKRETESS SAMT ANSVARSFRÅGOR KVALITETSSÄKRING/KLAGOMÅLSHANTERING KRAV EFTERFRÅGAD TJÄNST KVALIFICERINGSFAS TRANSLATORSKOMPETENS BESTÄLLNINGSRUTIN KRAV PÅ LEVERANSTID UPPDRAGSGENOMGÅNGAR/KVALITETSUPPFÖLJNING ELEKTRONISK FAKTURAHANTERING PRIS PRÖVNING AV ANBUDEN UTVÄRDERING KONTAKTPERSON ARBETSFÖRMEDLINGEN KONTAKTPERSON ANBUDSGIVARE BILAGOR BILAGA 1 SANNINGSFÖRSÄKRAN OCH ACCEPT AV KOMMERSIELLA VILLKOR BILAGA 2 KOMMERSIELLA VILLKOR BILAGA 3 UNDERLEVERANTÖRSINTYG BILAGA 4 MALL: MERITFÖRTECKNING/CV BILAGA 5 FÖRETAGSUPPGIFTER BILAGA: 6. ANMÄLAN TILL E-FAKTURERING... 22

3 3(22) 1. INBJUDAN Arbetsförmedlingen inbjuder leverantörer att inkomma med anbud till upphandling av Översättartjänster enligt specifikation i detta förfrågningsunderlag. Anbud kan lämnas på hela eller del av underlaget. Hela är både del 1 och 2 tillsammans och del av underlag är antingen del 1 eller del 2. Se punkt 3 Uppdraget. Arbetsförmedlingen avser att teckna avtal med en leverantör per del av underlaget. 1.1 Upphandlingsform För upphandlingen tillämpas Lag (2007:1091) om offentlig upphandling LOU. Upphandlingen genomförs som en förenklad upphandling i enlighet med bestämmelserna i 15 kapitlet, lagen om offentlig upphandling (LOU), B-tjänster. Anbud kan komma att antas utan föregående förhandling. Arbetsförmedlingen kommer att anta det ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet. 1.2 Avtalsperiod Avtalsperioden är två år med möjlighet för Arbetsförmedlingen att förlänga avtalet med ytterligare två år. Arbetsförmedlingen meddelar leverantören senast två månader innan avtalstidens utgång om man avser att förlänga avtalet. 1.3 Allmän information Arbetsförmedlingen har cirka medarbetare på 350 arbetsplatser. Arbetsförmedlingen är en sammanhållen myndighet som finns i hela landet och är uppdelad i tio marknadsområden fördelat på 69 geografiska arbetsmarknadsområden. Indelningen bygger på naturliga arbetsmarknader där människor arbetar eller företag söker arbetskraft. Runt om i landet finns det arbetsförmedlingar. Det är där största delen av våra medarbetare finns. Vårt uppdrag förutsätter samverkan med andra organisationer, statliga myndigheter, kommuner och företag. Formerna för samverkan ser olika ut men målet är alltid att bidra till effektivare insatser för kunderna. Privata aktörer kompletterar Arbetsförmedlingen och medverkar till att kunderna och allmänheten kan erbjudas utökad service. Läs vidare om arbetsförmedlingens roll: ctrl-klicka på länken: Kort om Arbetsförmedlingens roll

4 4(22) 2. Bakgrund Arbetsförmedlingen har ofta behov av hjälp med översättningar på olika nivåer inom organisationen både i arbetet med arbetssökande och generella informationsinsatser samt i det internationella arbetet *. - I Arbetsförmedlingens arbete med arbetssökande med annan bakgrund än svensk ingår det att vid behov översätta betyg och andra arbetsrelaterade handlingar som berör arbetssökandes väg mot arbete eller studier i Sverige. Översättningsuppdragen som berör arbetssökandes handlingar avropas lokalt från respektive Arbetsförmedlingskontor över hela landet. - Arbetsförmedlingens huvudkontor och dess avdelningar och staber som är centraliserad till Stockholm behöver kontinuerlig hjälp med översättningar av informationsmaterial och olika sorters dokument från och till svenska och från och till olika språk. *Vårt internationella engagemang har många olika former och uttryck. Samarbetet består av ett omfattande informationsutbyte i nätverk eller mer formella fora men också av arbetsmarknadspolitiska projekt i olika länder. Hos oss på Arbetsförmedlingen finns en internationell stab som ansvarar för övergripande uppgifter inom området internationellt samarbete, samordning, utveckling och kontaktverksamhet. Läs vidare: sformedlingen.se/om-oss/var-verksamhet/internationellt/vartengagemang.html 3. Uppdraget Del ett av uppdraget är översättningar av betygsdokument och andra arbetsrelaterade dokument som i majoriteten härrör från frekventa och övriga språk till svenska. Uppdragen avropas direkt från lokala Arbetsförmedlingar över hela Sverige. Arbetsförmedlingen skickar det för uppdraget aktuell handling per post till leverantören som efter översättning returnerar handlingen enligt överenskommelse med avroparen.(del 1) Del två av uppdraget gäller mer omfattande översättningar, korrekturläsning och språkgranskning av dokument men i förekommande fall även exempelvis bildspel och liknande, då leverans av färdigt översatt bildspel förutsätts. - I det följer att det krävs en enhetlighet och konsekvens när det gäller ämnesspecifika begrepp som gäller för Arbetsförmedlingens uppdrag mellan leverantör och Arbetsförmedlingen. Uppdragen avropas direkt av Arbetsförmedlingens huvudkontor och dess avdelningar och staber.(del 2)

5 5(22) 3.1 Upphandlingens mål Upphandlingen avser att lösa Arbetsförmedlingens behov av översättnings- och språkgranskningstjänster. Arbetsförmedlingen efterfrågar översättningstjänster för följande språk: - Engelska. - Frekventa språk: (albanska, arabiska, bosniska, kroatiska, serbiska, finska, franska, kinesiska, persiska, polska, ryska, sydkurdiska, spanska, thailändska, turkiska, tyska och vietnamesiska). - Övriga språk avser de språk som inte nämns ovan. Anbudsgivaren ska i anbudet utförligt beskriva vilka språk denne har tillgång till i det egna företaget respektive hos underleverantör. Det ska tydligt framgå av anbudet att leverantören har kapacitet tillgodose Arbetsförmedlingens efterfrågande översättningstjänster enligt ovan angivna språkspecifikation. 3.2 Uppskattad volym för uppdraget - Under innevarande år, t.o.m. juni har volymen av betygs- och andra dokumentsöversättningar som härleds till arbetet med arbetssökande uppgått till drygt 5 miljoner kronor. (Del 1) - Informationsavdelningen och Internationella Staben bedömer att volymen som avropats tidigare mot statliga ramavtalet(rikspolisstyrelsen) handlar om ca drygt 1 miljon kronor/år. För 2011 har Arbetsförmedlingens huvudkontor samt dess avdelningar och staber tillsammans budgeterat för ca 1.5 miljon kronor(del 2) I samband med att Lagen om etableringsinsatser för vissa nyanlända träder ikraft den 1 december 2010 tar Arbetsförmedlingen över samordningsansvaret från kommunerna för etableringen av nyanlända invandrare. Arbetsförmedlingen bedömer att behovet av översättningar kommer att öka något jämfört med innan Lag (2010:197) om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare trädde i kraft.

6 6(22) 4. ADMINISTRATIVA VILLKOR 4.1 Villkor för anbudslämnande - kvalificeringsfas Anbud ska vara skriftligt och på svenska. Anbud ska undertecknas av person som är behörig att företräda leverantören. Bevis om behörigheten lämnas i anbudet eller uppvisas på begäran av upphandlingsavdelningen. Anbud lämnas i ett (1) original och en (1) kopia. Upphandlingsavdelningen vill ha anbudet i ett förseglat kuvert märkt ANBUD: Översättartjänster Dnr Af-2010/ Observera att anbud inte kan lämnas via fax eller e- post. Kopia kan med fördel lämnas i digital form på en CD-rom eller USBminne. Anbud ska vara Arbetsförmedlingen tillhanda senast under adress: Postadress: Arbetsförmedlingen, Registrator, Stockholm. Besöksadress: Hälsingegatan 38. Receptionen är öppen: Måndag-fredag kl Vid entrén finns ett brevinkast, max storlek A4-pärm. För sent inkommet anbud tas inte upp till prövning. Insändande av handlingar sker på Anbudsgivarens ansvar. Anbudsöppning kommer att ske kl Vid förrättningen deltar minst två tjänstemän från Arbetsförmedlingen. På begäran av en anbudsgivare får en av handelskammare utsedd person närvara. Kostnader för detta står anbudsgivaren för. Arbetsförmedlingen ansvarar inte för förfrågningsunderlag som erhållits via annan part, som t.ex. mäklare Anbudet är bindande till och med Anbudsgivaren ska bekräfta detta i anbudet. Anbudsgivaren ska bekräfta i anbudet att anbudsgivaren godtar bifogade avtalsvillkor. Anbud lämnas på de villkor som framgår av anbudsinbjudan och bilagorna. Anbud som avviker från dessa villkor (orent anbud) kommer att förkastas. Anbudet ska innehålla uppgift om leverantörens namn, adress, telefonnummer, e-postadress och organisationsnummer. Ett anbud som inte bekräftar samtliga ska-krav kommer att förkastas. Leverantören uppmanas därför att noggrant läsa anbudsinbjudan. För att säkerställa likabehandling och underlätta utvärdering av anbud ombeds anbudsgivaren att följa dispositionen i detta förfrågningsunderlag. Arbetsförmedlingen ser gärna att anbudet inte är inbundet, häftat, limmat, under flikar. Etc. Lösa blad lagda i en plastficka underlättar får hantering av anbuden.

7 7(22) 4.3 Sekretess Uppgifter i ett upphandlingsärende omfattas av sekretess enligt offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) till dess upphandlingen offentliggjorts, beslut fattats eller upphandlingen på annat sätt avslutats(se 31 kap 16 Offentlighets- och sekretesslagen). Detta innebär att uppgifter inte får lämnas till annan än den som behöver informationen för att kunna fullgöra uppdrag med anledning av upphandlingen. Efter upphandlingens offentliggörande är samtliga handlingar i upphandlingen som huvudregel offentliga handlingar. För kommersiell sekretess till skydd för en anbudsgivares uppgifter erfordras att uppgifterna avser affärs- eller driftförhållanden för anbudsgivaren samt att det av särskild anledning kan antas att anbudsgivaren lider skada om uppgifterna röjs. För det fall anbudsgivaren anser att de uppgifter som lämnats i upphandlingsärendet uppfyller vad som erfordras för kommersiell sekretess, kan anbudsgivaren skriftligen inkomma med begäran om att handlingarna inte ska lämnas ut på grund av sekretess. Sådan begäran ska innehålla precisering av vilka uppgifter som avses samt vilken skada som skulle åsamkas anbudsgivaren om uppgifterna röjs. Arbetsförmedlingen kommer inte på förhand att ge besked om en viss uppgift kommer att omfattas av sekretess, eftersom prövning sker i samband med att en uppgift begärs ut. 4.4 Kompletteringar och förtydliganden I de fall förfrågningsunderlaget, med anledning av skriftligt ställda frågor, behöver kompletteras eller förtydligas kommer detta att ske på Arbetsförmedlingens hemsida. Om frågor som rör upphandlingen uppstår ställs dessa skriftligt per brev, e-post eller fax (se nedan) till Arbetsförmedlingen. Frågor kan ställas till och med Efter detta datum besvaras inga frågor. Inkomna frågor och svar på dessa kommer att publiceras på Arbetsförmedlingens hemsida, Arbetsförmedlingens hemsida. Länkadress: Efter det att anbud lämnats kan komplettering av anbudet ske i form av förtydligande. Komplettering av anbud kan endast ske på begäran av Arbetsförmedlingen. Uppenbara felskrivningar eller felräkningar i inlämnat anbud kan däremot kompletteras av anbudsgivaren utan särskild begäran. Denna skickas av anbudsgivaren direkt till anbudsadressen med angivande av Dnr och vilken upphandling som avses. (LOU 15 kap. 12 ). Om komplettering eller förtydligande av anbud begärs av Arbetsförmedlingen kommer ett sista datum att anges för när komplettering eller förtydligande ska vara inlämnad. Det ankommer på anbudsgivaren att tillse att sådan komplettering eller förtydligande inkommer i rätt tid. Svar som inte inkommit inom den angivna tidpunkten kommer inte att beaktas och hela anbudet förkastas därmed.

8 8(22) 4.5 Tilldelningsbeslut Tilldelningsbeslutet som sänds ut efter utvärdering av inkomna anbud innebär endast att den upphandlande enheten har valt leverantör. Avtal sluts genom att ett särskilt upphandlingskontrakt undertecknas. Tilldelningsbeslutet kommer att sändas med e-post till den kontaktperson som angivits i anbudet, om inget annat har angetts. 5. KRAV PÅ LEVERANTÖREN kvalificeringsfas 5.1 Lagenliga krav och ekonomisk förmåga Anbud får inte antas om leverantören inte är registrerad i aktiebolags-, handelseller föreningsregistret samt registrerad för redovisning och inbetalning av mervärdesskatt, innehållen preliminär A-skatt och arbetsgivaravgifter. Till anbudet ska bifogas 1. Skatteverkets blankett SKV 4820 Begäran/Svar Offentliga uppgifter, fullständigt ifylld av skattemyndighet. Blanketten kan hämtas från c58f html Uppgifterna från Skatteverket får inte vara äldre än tre månader räknat från sista anbudsdag. 2. Den senaste årsredovisningen eller senaste årsbokslut. En anbudsgivare ska uteslutas från deltagande i upphandling i enlighet med det som föreskrivs i 10 kap. 1 LOU. En anbudsgivare får uteslutas från deltagande i upphandling enligt 10 kap 2 och 3 LOU. (Här avses bl. a konkurs, likvidation, tvångsförvaltning, inställda betalningar, näringsförbud, brott eller allvarligt fel i yrkesutövningen) eller om ofullständiga eller felaktiga uppgifter har lämnats. Arbetsförmedlingen kan komma att särskilt begära upplysningar angående ovan angivna förhållanden. Arbetsförmedlingen förbehåller sig även rätten att ta kreditupplysningar på anbudsgivare samt vid behov även under den löpande avtalsperioden. 5.2 Ekonomisk ställning Anbudsgivarens riskkvalificering enligt affärs- och kreditupplysningsföretaget UC AB eller annat likvärdigt företag ska vara minst 3, eller motsvarande, enligt värden redovisade vid utgången av senaste registrerade och avslutade räkenskapsår. Arbetsförmedlingen uppmanar de leverantörer som är osäkra på om de uppfyller kravet på ekonomisk förmåga att lämna kreditintyg från andra kreditvärderingsinstitut som motsvarar omdömet 3 enligt UC ranking, årsredovisningar eller likande information som styrker ekonomisk stabilitet. I de fall lägre riskkvalificering redovisas kan anbudsgivaren ändå anses uppfylla detta krav om anbudsgivaren lämnat en sådan förklaring att det kan anses klarlagt att anbudsgivaren innehar ekonomisk stabilitet. Sådan förklaring ska bifogas anbudet.

9 9(22) Som bevis för att ovan ställda krav uppfyllts ska anbudsgivaren bifoga: kopia av utdrag från kreditvärderingsföretag som visar anbudsgivarens riskklass, uppgifterna får inte vara äldre än tre månader. 5.3 Referenser på tjänstens utförande Anbudsgivaren ska som bevis på erfarenhet ange fem i korthet beskrivna referensuppdrag, som inte är äldre än två år, gällande översättning av texter, till exempel informationstext, lagtext, föreskrifter eller utredningar, från svenska till engelska/frekventa språk med en omfattning om minst ord som leverantören genomfört. För respektive referensuppdrag ska beställande företag anges. Vidare anges en kontaktperson med kontaktuppgifter(inklusive e-postadress och telefonnummer) för respektive referensuppdrag. Arbetsförmedlingen kommer att tillställa de angivna kontaktpersonerna nedanstående påståenden att ta ställning till samt två dagar senare följa upp med telefonsamtal eller frågeformulär, vid vilket anbudsgivarens förmåga bedöms utifrån nedanstående poängskala. Varje påstående är värt högst 5 poäng. För att bli kvalificerad i upphandlingen ska anbudsgivaren erhålla lägst 12 poäng per referensuppdrag, dock lägst 3 poäng per enskild fråga. Påståenden till kontaktpersonerna 1. Leverantören/översättare håller sådan kvalitet på utförda uppdrag att utförda uppdrag inte behöver ändras, korrigeras eller göras om. 2. Leverantören/översättare har genomfört uppdragen i enlighet med överenskommen tidsplanering. 3. Leverantören/översättare har anpassat språkbruket till uppdragsgivarens verksamhet. 6. KAPACITET OCH LEVERANSFÖRMÅGA Anbudsgivaren ska i anbudet lämna en kortfattad beskrivning av sitt företag och dess verksamhet, exempel på två nuvarande kunder med utgångspunkt från det efterfrågade uppdraget och kapacitet för uppdraget. Av beskrivningen ska minst framgå omfattningen av nuvarande verksamhet, inriktning, lokalisering, antal anställda, kompetensprofil för de anställda samt en bekräftelse på att uppdraget kan starta enligt Arbetsförmedlingens uppställda krav i förfrågningsunderlaget. 6.1 Underleverantör Om anbudsgivaren åberopar kapacitet hos underleverantör, ska det framgå av anbudet att anbudsgivaren verkligen har tillgång till denna kapacitet under avtalstiden. Det gör anbudsgivaren genom att till anbudet bifoga underleverantörsintyg (Bilaga 3) för att styrka att överenskommelse finns mellan parterna. Det innebär inga inskränkningar i leverantörens åtagande/ansvar för uppdraget. Underleverantör ska ha motsvarande kompetens och erfarenhet som anbudsgivaren eller kompletterar anbudsgivares kompetenser och erfarenheter.

10 10(22) 6.2 Tystnadsplikt/sekretess samt ansvarsfrågor Arbetsgivaransvaret för egen personal ligger hos utföraren. Det förutsätts att utföraren noga känner till olika myndigheters krav, förekommande lagar, anvisningar och förordningar som gäller inom branschen. Leverantören ansvarar för att personal inom företaget tillämpar strikt tystnadsplikt. I händelse av brott mot tystnadsplikten äger Arbetsförmedlingen rätt att säga upp avtalet med omedelbar verkan och därmed lösas från samtliga ekonomiska förpliktelser. Utföraren ansvarar för samtliga skador som kan uppkomma på grund av dennes uppdrag. Utföraren har relevant försäkringsskydd för sak- och personskada. 7. KVALITETSSÄKRING/KLAGOMÅLSHANTERING För att säkerställa en hög kvalitet i översynen av Översättartjänsterna åligger det anbudsgivaren att ha rutiner för kvalitetssäkring/klagomålshantering av tjänstens genomförande. Rutinerna för kvalitetssäkring/klagomålshanteringen ska redovisas i anbudet. 8. KRAV EFTERFRÅGAD TJÄNST kvalificeringsfas 8.1 Translatorskompetens För att utföra ovanstående tjänster ska translatorer anges för respektive språk. Det ska framgå av anbudet att erbjudna translatorer har följande kompetenser: Auktoriserad translator eller translator med minst två års erfarenhet av att ha arbetat som översättare av texter till och från svenska samt till och från angiven språkkompetens. efter utfört minst tre uppdrag som översättare av Arbetsmarknadstexter eller motsvarande. Det gäller exempelvis lagtext, föreskrifter eller utredningar från svenska till angiven språkkompetens, som omfattar minst ord. I de fall det finns auktoriserad translator för efterfrågat språk ingår det i uppdraget att anlita sådan för uppdraget. Om det innebär att leveranstiden inte kan hållas eller åsamka stora problem för leverantören kontaktar leverantören Arbetsförmedlingens beställare och meddelar detta och ger om möjligt alternativt lösningsförslag för uppdraget t ex. om översättningen kan ordnas med annan kvalificerad översättare. Som bevis för att ovanstående kompetenskrav uppfylls ska anbudsgivaren bifoga CV avseende offererade translatorer. Av anbudet ska respektive translators översättningsspråk framgå. 8.2 Beställningsrutin Det ingår i leverantörens åtagande att ha en kvalitetssäkrad beställningsrutin för översättningstjänsterna i form av t ex. webb-portal/skriftligt beställningsunderlag som används som underlag vid beställning av översättningstjänsterna. Beställningsrutinen ska beskrivas i anbudet.

11 11(22) 8.3 Krav på leveranstid Leveranstid för uppdrag som är lämnade av Arbetsförmedlingen vardagar mellan : Betygsöversättningar och andra handlingar som avropas från lokala Arbetsförmedlingskontor: Normalleverans Upp till 2000 ord, 3 veckor ord upp till ord, 4 veckor Expressleverans upp till ord, 2 veckor ord upp till ord, 3 veckor. Översättningar som avropas från Arbetsförmedlingens huvudkontor och dess avdelningar och staber: Normalleverans upp till ord, 5 arbetsdagar, ord upp till ord, 10 arbetsdagar Expressleverans upp till ord, 3 arbetsdagar ord upp till ord, 5 arbetsdagar. Vid uppdrag över ord träffas särskild överenskommelse om leveranstid. Arbetsförmedlingen behöver ett besked om leveranstid för respektive beställning som inte ligger inom ovan angivna tidsramar. Det är mycket viktigt att leveranstiderna hålls. Det ingår i leverantörens åtagande att återkoppla med besked till Arbetsförmedlingen om inte överenskommen leveranstid kan hållas. 9 Uppdragsgenomgångar/kvalitetsuppföljning När avtal upprättats kommer ett initialt uppstartsmöte att äga rum mellan Leverantören och Arbetsförmedlingen. Syftet är att klargöra att Arbetsförmedlingen och Leverantören har en samstämmig uppfattning om uppdraget och krav på Översättartjänsten. För att under avtalstiden säkerställa att parterna har en samstämmig uppfattning om avtalets syfte och resultat, kommer gemensamma genomgångar mellan avtalsparterna utsedda kontaktpersoner ske efter begäran av Arbetsförmedlingen två gånger per år eller vid behov. Då kommer rutiner, metoder, kvalitet på utförandet och avtalsuppfyllelser etc. att diskuteras. Vid behov görs justeringar.

12 12(22) 10. Elektronisk fakturahantering Arbetsförmedlingen vill att all fakturahantering under avtalsperioden sker med hjälp av (svefaktura) och i andra hand med annan form av av elektronisk faktura för att underlätta fakturahanteringen i myndigheten. För mer information om svefaktura: Arbetsförmedlingen är ansluten till Fakturaportalen i vilken leverantören själv kan kostnadsfritt hantera faktureringen elektroniskt gentemot Arbetsförmedlingen utan att ha tillgång till elektronisk fakturering i eget system. För mer information om fakturaportalen: Fakturor ska märkas med respektive avropandes kostnadsställe om inget annat överenskommes med Arbetsförmedlingen. 11. PRIS Pris för del 1 ska anges. 1. Per ord i SEK, exklusive moms, för normalleverans av översättningsarbete. 2. Per ord i SEK, exklusive moms, för expressleverans av översättningsarbete. Pris för del 2 ska anges, 1. Per ord i SEK, exklusive moms, för normalleverans av översättningsarbete. 2. Per ord i SEK, exklusive moms, för expressleverans av översättningsarbete. 3. Per timma för korrekturläsning eller språkgranskning. Priset anges i svenska kronor, exklusive moms. Priset ska inkludera samtliga kostnader för tjänstens genomförande. Det åligger leverantören att vid begäran från Arbetsförmedlingen ge en totaloffert med utgångspunkt från ovanstående priser inför ett uppdrag. 12 Prövning av anbuden 1. Om anbudet uppfyller de lagenliga krav och ekonomisk förmåga samt skakrav som ställs i förfrågningsunderlaget och som framgår av förfrågningsunderlaget. 2. Utvärdering av del 1 och 2 separat

13 13(22) Del Utvärdering Anbudet kommer att utvärderas utifrån ett totalpris för ett uppdrag som omfattar: ord enligt pris för normalleverans ord enligt pris för expressleverans Del 2 Anbudet kommer att utvärderas utifrån ett totalpris för ett uppdrag som omfattar: ord enligt pris för normalleverans ord enligt pris för expressleverans - en timmes korrekturläsning Anbudet med det lägsta sammanräknade priset kommer att antas. Anbud kan komma att antas utan föregående förhandling. 13 Kontaktperson Arbetsförmedlingen Ansvarig upphandlare är Ulf Sjölén som svarar på frågor kring förfrågningsunderlag och avtal. E-post: Upphandlingssektionen Besöksadress: Hälsingegatan 38 Postadress: Stockholm 14 Kontaktperson Anbudsgivare Anbudsgivaren ombeds att i anbudet ange kontaktperson som kan nås per telefon och e-post under den tid som upphandlingen pågår. 15. Bilagor - Bilaga 1 Sanningsförsäkran och accept av komersiella villkor - Bilaga 2 Kommersiella Villkor - Bilaga 3 Underleverantörsintyg - Bilaga 4 Mall: Meritförteckning/CV - Bilaga 5 Företagsuppgifter - Bilaga: 6 Anmälan till E-fakturering

14 14(22) Bilaga 1 Sanningsförsäkran och accept av kommersiella villkor Härmed försäkras på heder och samvete att anbudsgivaren.. inte är föremål för ansökan om konkurs, likvidation, tvångsförvaltning, ackord eller annat liknande förfarande, inte tills vidare inställt sina betalningar eller är underkastad näringsförbud, inte är dömd för brott avseende yrkesutövning enligt laga kraft vunnen dom, inte har gjort sig skyldig till allvarligt fel i yrkesutövningen, inte i något väsentligt hänseende har lämnat felaktiga upplysningar som begärts med stöd av 15 kap. 3 lagen om offentlig upphandling, accepterar de i upphandlingen bifogade kommersiella villkoren, bilaga 2, accepterar regler för tystnadsplikt och sekretess, regler enligt lagen om offentlig anställning samt förhållningsregler rörande hantering av handlingar, anbudet är bindande t.o.m. den 31 mars 2011,. Ort och datum. Underskrift av firmatecknare. Namnförtydligande

15 15(22) Bilaga 2 Kommersiella villkor AVTALSMALL 1 Avtalsparter Mellan Arbetsförmedlingen, organisationsnummer , och xxxx (leverantören), organisationsnummer xxxxxx-xxxx, har följande avtal slutits angående köp av Översättartjänster. 2 Avtalsperiod Avtalet ska gälla från och med xx 2010 till och med xx 2012 med möjlighet till förlängning ytterligare två år. Maximal avtalstid blir således fyra år. Vid en sådan förlängning av avtalet ska Arbetsförmedlingen skriftligen anmäla förlängning till leverantören senast tre månader innan avtalsperiodens utgång. Avtalet upphör att gälla utan föregående uppsägning. 3 Avtalsdokument Avtalet utgörs av följande dokument 1. Avtal om översättningstjänster (i huvudsak kommersiella villkor) 2. Antaget anbud 3. Förfrågningsunderlag Vid eventuella motsägelser mellan ovan nämnda dokument gäller dessa i uppräknad ordning. 4 Uppdraget Leverantören ska utföra tjänster för Arbetsförmedlingens räkning i enlighet med Arbetsförmedlingens förfrågningsunderlag daterat dag september Avrop Avrop görs av medarbetare på avdelningen för Internationella staben och Arbetsförmedlingens Informationsavdelning, per telefon eller e-post. Eller på annat sätt som överenskommes mellan parterna. 6 Inställelsetid/leveranstid Leveranstid för uppdrag som är lämnade vardagar mellan ska vara: Leveranstid för uppdrag som är lämnade vardagar mellan : Betygsöversättningar och andra handlingar som avropas från lokala Arbetsförmedlingskontor: Normalleverans Upp till 2000 ord, 3 veckor ord upp till ord, 4 veckor Expressleverans upp till ord, 2 veckor ord upp till ord, 3 veckor.

16 16(22) Översättningar som gäller Arbetsförmedlingens huvudkontor och dess avdelningar och staber: Normalleverans upp till ord, 5 arbetsdagar,2 001 ord upp till ord, 10 arbetsdagar Expressleverans upp till ord, 3 arbetsdagar ord upp till ord, 5 arbetsdagar. Vid uppdrag över ord träffas särskild överenskommelse om leveranstid. Arbetsförmedlingen behöver ett besked om leveranstid för respektive beställning som inte ligger inom ovan leveranser och det är mycket viktigt att leveranstiderna hålls. Det ingår i leverantörens åtagande att återkoppla med besked till Arbetsförmedlingen om inte överenskommen leveranstid kan hållas Kan leverantören inte utföra ett översättningsuppdrag enligt ovanstående leveranstider är Arbetsförmedlingen oförhindrad att anlita annan översättare. 7 Anmärkningar mot utfört uppdrag Skulle det visa sig att det av leverantören utförda arbetet är behäftat med icke helt obetydliga fel eller brister ska köparen inom skälig tid efter det att fel/brister är konstaterande underrätta leverantören om detta varefter, om ej särskilda skäl talar emot detta, ska ombesörja erforderlig rättelse eller omarbetning utan kostnad för köparen. Om fel och brister uppstått i leverantörens arbete pga. brister i det material eller de upplysningar som köparen tillhandahållit leverantören, eller på grund av annat förhållande utanför leverantörens kontroll, är leverantören fri från ansvar för felet eller bristen. 8 Begränsning/upphävande av avrop Arbetsförmedlingens har rätt att begränsa eller avbryta varje enskilt uppdrag. Leverantören avvecklar då uppdraget till minsta möjliga kostnad och på kortast möjliga tid. Leverantören har då rätt till ersättning för styrkt arbete och styrkta kostnader som utförts inom ramen för uppdraget och som Arbetsförmedlingen har godkänt. 9 Pris Lagstadgad mervärdesskatt tillkommer på de i anbudet angivna priser. Ersättning för rese- och andra omkostnader i samband med uppdrag utgår endast efter särskild överenskommelse i varje enskilt fall. 10 Prisjustering Priserna är fasta för avtalsperioden, Lagstadgad mervärdesskatt tillkommer på angivna priser. Väljer Arbetsförmedlingen att förlänga avtalet ytterligare en period, förhandlas priset för denna period i särskild ordning.

17 17(22) Denna förhandling om prisjustering ska aviseras senast i samband med att avtalet förlängs och vara avslutad innan den nya perioden påbörjas. I annat fall gäller det gamla priset 11 Fakturering/betalningsvillkor Köpta tjänster faktureras månadsvis i efterskott. Varje faktura ska åtföljas av en kostnadsräkning där det ska framgå uppdrag, vidtagen, antal ord, samt namn på translator som utfört tjänsten. Betalning erläggs senast 30 dagar efter mottagen faktura. Fakturerings- eller andra avgifter får inte debiteras. Vid betalning efter förfallodag får dröjsmålsränta enligt räntelagen debiteras samt lagstadgade påminnelse- och kravavgifter. 12 Elektronisk fakturahantering Arbetsförmedlingen vill att all fakturahantering under avtalsperioden sker med hjälp av (svefaktura) och i andra hand med annan form av av elektronisk faktura för att underlätta fakturahanteringen i myndigheten. För mer information om svefaktura: Arbetsförmedlingen är ansluten till Fakturaportalen Leverantören kan själv hantera faktureringen elektroniskt gentemot Arbetsförmedlingen utan att ha tillgång till elektronisk fakturering i eget system. Fakturor ska märkas med respektive avropandes kostnadsställe om inget annan övrenskommes med Arbetsförmedlingen. 13 Byte av översättare Önskar Leverantören byta översättare/underleverantör under avtalstiden krävs skriftligt godkännande av Arbetsförmedlingen. 14 Samarbete Båda parter ska kontinuerligt informera varandra om förändringar som är av betydelse för avtalets genomförande. 15 Sekretess Enligt Arbetsförmedlingens sekretessregler. 16 Force majeure Part ska befrias från sina åtaganden enligt detta avtal om fullgörandet därav förhindras på grund av omständighet utanför hans kontroll som han skäligen inte kunde ha räknat med vid avtalets tecknande och vars följder han skäligen inte kunnat undvika eller övervinna. Som sådan omständighet ska anses till exempel krig, krigsliknande tillstånd, beslut från regeringen eller annan myndighet. Den part som avser att åberopa ovan beskriven omständighet ska omedelbart och skriftligen underrätta motparten om detta. Så snart den åberopade omständigheten upphört ska parten underrätta motparten samt omedelbart återuppta uppdraget i avtalad omfattning.

18 18(22) 17 Överlåtelse Leverantören får inte överlåta avtalet på annan fysisk eller juridisk person utan Arbetsförmedlingens skriftliga medgivande. 18 Uppsägning Avtalet kan av Arbetsförmedlingen sägas upp med tre (3) månaders uppsägningstid om leverantören åsidosätter vad som åligger denne enligt avtal eller i övrigt inte uppfyller de krav som ställas. 19 Ändringar/tillägg Ändringar och tillägg till avtalet ska för sin giltighet vara skriftligen godkända av båda parter. 20 Tvist Tvist angående tillämpning eller tolkning av avtalet ska avgöras i första hand genom förhandling mellan parterna och i andra hand av allmän domstol med tillämpning av svensk rätt. 21 Tystnadsplikt/Sekretess m.m. Leverantören får inte röja eller utanför uppdraget utnyttja sekretessbelagd uppgift. Leverantören är i förekommande fall skyldig att informera sig om innebörden av sekretesslagens bestämmelser om handlingssekretess och tystnadsplikt. Detta avtal har upprättats i två likalydande exemplar, varav parterna erhållit var sitt. Ort den... Ort den... För Arbetsförmedlingen För Säljaren Bilaga 3 Underleverantörsintyg Anbudsgivare:.. Organisationsnummer:... Underleverantör:. Organisationsnummer:.. Adress:.

19 19(22) Kontaktperson:. Telefon: E-post:. Språk:.. Auktoriserad:. Undertecknad firmatecknare godkänner att stå till förfogande som underleverantör till ovanstående anbudsgivare i samband med anbudsgivning vid upphandling av tjänster avseende personalstöd vid Arbetsförmedlingen. I händelse av att ovanstående anbudsgivare antas som leverantör accepterar undertecknad att som underleverantör, utföra uppdraget enligt uppställda krav och villkor i Avtalet och Arbetsförmedlingens förfrågningsunderlag. Undertecknad accepterar även att leverantören löpande under avtalsperioden kan inhämta uppgifter, för vidarebefordran till Arbetsförmedlingen, som styrker att ställda krav och villkor uppfylls. Ort Datum.. Underskrift av behörig firmatecknare (Underleverantör).. Namnförtydligande Bilaga 4 Mall: Meritförteckning/CV Namn: Utbildning: Utbildning Ort Datum Översättarutbildning Ort Datum

20 20(22) Kortare kurser (relevanta för aktuellt uppdrag) Ort Datum Arbetserfarenhet: Arbete (relevanta för aktuellt uppdrag) Ort Datum Övrigt av vikt med anknytning till aktuellt uppdrag Kompetensområde i aktuellt uppdrag: Referenser:

21 21(22) Bilaga 5 Företagsuppgifter... Leverantörens namn... Besöksadress... Adm. adress Postnummer Ort... Telefonväxel Telefax... E-postadress Hemsida... Person-/organisations- Postgiro-/bankgironummer... Kontaktperson Kontaktpersonens telefonnummer... E-postadress för meddelande om tilldelningsbeslut Företagets huvudsakliga verksamhet

22 22(22) Bilaga: 6. Anmälan till E-fakturering Specificera följande uppgifter Företag/organisation Organisationsnummer Kontakperson Telefon E-postadress Företagsadress Postnummer Postadress Ekonomisystem Använder idag följande E-fakturastandard Övrig information Läs vidare om E-faktura: För vidare information kring E-faktura kontakta Mattias Ceder E-post: Tfn

Upphandling av städtjänst

Upphandling av städtjänst 2016-03-21 Dnr UPP 2016/59 Anbudsinbjudan och förfrågningsunderlag Upphandling av städtjänst Neptuniplan 7, Malmö, Västra Esplanaden 9A, Växjö och Södra långgatan 62 i Kalmar Sid 1(12) INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

MALL Inbjudan till anbudsgivning på. Vara/Tjänst. Titel. 200x-xx-xx

MALL Inbjudan till anbudsgivning på. Vara/Tjänst. Titel. 200x-xx-xx MALL Inbjudan till anbudsgivning på Vara/Tjänst Titel 200x-xx-xx MALL, Dnr xx-xxx/xx Innehållsförteckning Innehållsförteckning...1 1 Allmän orientering om upphandlingen...1 2 Administrativa bestämmelser

Läs mer

Anbudsförfrågan Upphandling av ett (1) komplett släck- och räddningsfordon.

Anbudsförfrågan Upphandling av ett (1) komplett släck- och räddningsfordon. Datum: 2012-11-30 Handläggare: Andreas Lövquist Diarienummer: 76/001. 170-12 Anbudsförfrågan Upphandling av ett (1) komplett släck- och räddningsfordon. Landskrona stad inbjuder till anbudsgivning gällande

Läs mer

1. Inbjudan. Förfrågningsunderlag. Upphandlande organisation. 1.1. Allmän orientering 2014-04-29. Sista anbudsdag: 2014-06-02.

1. Inbjudan. Förfrågningsunderlag. Upphandlande organisation. 1.1. Allmän orientering 2014-04-29. Sista anbudsdag: 2014-06-02. Förfrågningsunderlag 2014-04-29 Upphandlande organisation Skövde kommun Helena Sävefjärd Upphandling Psykologutredningar KS2014.0206 Sista anbudsdag: 2014-06-02 Symbolförklaring: Texten/frågan innehåller

Läs mer

Upphandling av administration av Telepriskollen

Upphandling av administration av Telepriskollen Diarienr 11-1283 Datum 2011-02-17 Upphandling av administration av Telepriskollen Förfrågningsunderlag Upphandling av administration av Telepriskollen Diarienummer 11-1283 Författare Anna-Karin Hellsten

Läs mer

Upphandling av växtskötsel och fruktleverans

Upphandling av växtskötsel och fruktleverans Rapportnummer Datum 2009-03-09 Upphandling av växtskötsel och fruktleverans Upphandling av fruktleverans och växtskötsel Rapportnummer Diarienummer 09-629 ISSN 1650-9862 Författare Anna-Karin Hellsten

Läs mer

Övertorneå kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen. Inbjuder till anbudsgivning för upphandling av möbler till Familjecentralen i Övertorneå

Övertorneå kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen. Inbjuder till anbudsgivning för upphandling av möbler till Familjecentralen i Övertorneå ÖVERTORNEÅ KOMMUN Övertorneå kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen Förfrågningsunderlag 2014-04-22 Inbjuder till anbudsgivning för upphandling av möbler till Familjecentralen i Övertorneå Upphandling

Läs mer

Upphandling av Specialisttjänst Boden-bolag 1

Upphandling av Specialisttjänst Boden-bolag 1 Boden-bolag 1 Ansvarig: Jörgen Eriksson INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRFRÅGAN SPECIALISTTJÄNST 3 1. BAKGRUND OCH ALLMÄN INFORMATION 3 2. SYFTE OCH TILLVÄGAGÅNGSSÄTT 3 3. UPPDRAGET 4 3.1 Uppdragsspecifikation

Läs mer

2011-04-11. Anbudsförfrågan avseende produktion av NärLjus informations- och marknadsföringsmaterial

2011-04-11. Anbudsförfrågan avseende produktion av NärLjus informations- och marknadsföringsmaterial 2011-04-11 Anbudsförfrågan avseende produktion av NärLjus informations- och marknadsföringsmaterial Härmed inbjuds ni att inkomma med anbud avseende produktion av NärLjus informations- och marknadsföringsmaterial

Läs mer

Mellan nedanstående parter, Köparen och Leverantören, har följande avtal träffats. Köparen

Mellan nedanstående parter, Köparen och Leverantören, har följande avtal träffats. Köparen Parter Mellan nedanstående parter, Köparen och Leverantören, har följande avtal träffats. Köparen Box 5204 402 24 Göteborg Org.nr. 222000-0752 Leverantören NAMN POSTADRESS POSTNUMMER OCH POSTORT Org.nr.

Läs mer

Anbudsförfrågan Upphandling länkförbindelser för

Anbudsförfrågan Upphandling länkförbindelser för Dnr LiU-2008/00527 Anbudsförfrågan Upphandling länkförbindelser för Linköpings universitet INNEHÅLLSFÖRTECKNING: 1 UPPHANDLINGSFÖRESKRIFTER... 3 1.1 Inledning och syfte... 3 1.2 Upphandlande enhet... 3

Läs mer

Mellan nedanstående parter, Köparen och Leverantören, har följande avtal träffats. Köparen

Mellan nedanstående parter, Köparen och Leverantören, har följande avtal träffats. Köparen Parter Mellan nedanstående parter, Köparen och Leverantören, har följande avtal träffats. Köparen Box 5204 402 24 Göteborg Org.nr. 222000-0752 Leverantören NAMN POSTADRESS POSTNUMMER OCH POSTORT Org.nr.

Läs mer

Leveransavtalsvillkor

Leveransavtalsvillkor 1 (9) Leveransavtalsvillkor Leverans av kuverteringsmaskin och leverans av fullservice av kuverteringsmaskin Nedan följer de avtalsvillkor som ska gälla för leveransen. Avtalsvillkoren godkänns i sin helhet

Läs mer

Arbetsgivarverket har cirka 65 anställda. Mer information finns på Arbetsgivarverkets hemsida www.arbetsgivarverket.se.

Arbetsgivarverket har cirka 65 anställda. Mer information finns på Arbetsgivarverkets hemsida www.arbetsgivarverket.se. Förfrågningsunderlag Dnr 2008-08-19 0808-0440-11 Upphandling avseende medlemsundersökning och medarbetarundersökning för Arbetsgivarverket Härmed inbjuds Ni att lämna anbud enligt nedan angivna förutsättningar.

Läs mer

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG UNDERLAG 2015-03-10 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Postadress Gatuadress Telefon E-post Webbplats 351 86 VÄXJÖ Kungsgatan 8 010-223 70 00 kronoberg@lansstyrelsen.se www.lansstyrelsen.se/kronoberg 2 (9) Innehåll

Läs mer

Parter. Handlingar. Avtalsform. Giltighet. Uppdraget och dess omfattning. Priser. Parternas förhållningssätt

Parter. Handlingar. Avtalsform. Giltighet. Uppdraget och dess omfattning. Priser. Parternas förhållningssätt Avtal Parter I upphandlingen har nedanstående parter träffat följande avtal. Kommunen, 195 85 Märsta, org. nr 212000-0225 Leverantören Företagsnamn, Adress, Organisationsnummer Handlingar För avtalet gäller

Läs mer

1 (14) Arbetsförmedlingen inbjuder leverantörer att lämna anbud i upphandling av arbetsmarknadsutbildning Exportsäljare Dnr AF-2010/099506

1 (14) Arbetsförmedlingen inbjuder leverantörer att lämna anbud i upphandling av arbetsmarknadsutbildning Exportsäljare Dnr AF-2010/099506 1 (14) Arbetsförmedlingen inbjuder leverantörer att lämna anbud i upphandling av arbetsmarknadsutbildning Exportsäljare Dnr AF-2010/099506 2 (14) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 BAKGRUND/INLEDNING... 3 1.1 DEN

Läs mer

KOMMERSIELLA VILLKOR OCH UNDERLAG FÖR KONTRAKT

KOMMERSIELLA VILLKOR OCH UNDERLAG FÖR KONTRAKT KOMMERSIELLA VILLKOR OCH UNDERLAG FÖR KONTRAKT 1. Parter Utföraren ska vid kontraktsskrivning fylla i nedanstående uppgifter: Leverantör (utförare) Företagets namn Adress Postadress Organisationsnummer

Läs mer

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG. Sista anbudsdag: 2009 09 17 Anbudets giltighet: 2010 01 17

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG. Sista anbudsdag: 2009 09 17 Anbudets giltighet: 2010 01 17 2009-08-27 Förfrågningsunderlag Dnr LiU-2009-01123 1(9) FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Linköpings universitet, LiU service, LiU Tryck genomför en förenklad upphandling avseende hyra av en högvolyms nätverksskrivare/kopiator

Läs mer

Mer information om den upphandlande myndigheten finns på www.ostragoinge.se.

Mer information om den upphandlande myndigheten finns på www.ostragoinge.se. Upphandlingen omfattar en lärportal för kommunens förskola, fritidshem, förskoleklass, grundskola, grundsärskola, gymnasieskola, gymnasiesärskola och vuxenutbildning. Kontraktstid är fr.o.m. undertecknande

Läs mer

Datum Beteckning AVTALSMALL

Datum Beteckning AVTALSMALL AVTALSMALL Mellan xxxxxxx kommun, nedan kallad Beställaren (organisationsnummer xxxxxx-xxxx) och xxxxxx, nedan kallad Leverantören (organisationsnummer xxxxxx-xxxx) har träffats följande avtal avseende

Läs mer

Kriterieunderlag upphandling Förpackningsmaterial till livsmedel

Kriterieunderlag upphandling Förpackningsmaterial till livsmedel Ärendenummer Dokumentet skapades: 2011-12-29 17:03:53 Innehållsförteckning 1. ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER... 1 2. UPPHANDLINGSFÖRESKRIFTER... 2 3. KRAV PÅ LEVERANTÖR...4 4. KRAVSPECIFIKATION...6 5. KOMMERSIELLA

Läs mer

Bilaga 4 - Mall för upphandlingskontrakt Upphandling av Färskt hängmörat kött

Bilaga 4 - Mall för upphandlingskontrakt Upphandling av Färskt hängmörat kött DIARIENR UE/120027 Bilaga 4 - Mall för upphandlingskontrakt Upphandling av Färskt hängmörat kött Anm: Texter med blå teckenfärg kommer att fastställas i samband med upprättande av upphandlingskontraktet.

Läs mer

E. Avtalsmall. Region Skåne. XX om. Hyrbilstjänster

E. Avtalsmall. Region Skåne. XX om. Hyrbilstjänster 1 (12) E. Avtalsmall xxxxxxx-xx mellan och XX om Hyrbilstjänster Koncerninköp inköp och upphandling i Postadress: 291 89 Kristianstad Besöksadress: Dockplatsen 26, 211 19 Malmö Telefon (växel): 040-675

Läs mer

Service-/supportavtal

Service-/supportavtal 1(7) Förlaga till Service-/supportavtal Ref till Avtal Nyckelsystem mellan Kungl.biblioteket och Leverantören Kommentar: Avtalet utgör tillsammans med förfrågningsunderlaget och leverantörens svar på förfrågningsunderlaget

Läs mer

Råd och stöd kring sällsynta diagnoser

Råd och stöd kring sällsynta diagnoser Sid 1 (12) 2016-02-25 Dnr UPP 2016/38 Anbudsinbjudan och förfrågningsunderlag Råd och stöd kring sällsynta diagnoser Innehållsförteckning Sid ANBUDSINBJUDAN 3 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 1 Krav på leverantören

Läs mer

AVTAL AVSEENDE SKOGSBRANDBEVAKNING MED FLYG

AVTAL AVSEENDE SKOGSBRANDBEVAKNING MED FLYG 2015-04-07 Bilaga 1 AVTALSUTKAST AVTAL AVSEENDE SKOGSBRANDBEVAKNING MED FLYG Dnr: 452-2170-2015 1. AVTALETS PARTER Mellan Länsstyrelsen i Värmlands län, nedan kallad Beställaren, och [Leverantör], nedan

Läs mer

Ramavtal Oberoende konsulttjänster för administrativa IT-system område personal. 1 Ramavtal oberoende konsulter, område personal

Ramavtal Oberoende konsulttjänster för administrativa IT-system område personal. 1 Ramavtal oberoende konsulter, område personal 1/12 Ramavtal Oberoende konsulttjänster för administrativa IT-system område personal 1 Ramavtal oberoende konsulter, område personal Mellan Ekonomistyrningsverket (nedan kallat ESV), med organisationsnummer

Läs mer

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG. Datum 2011-03-25. Beteckning 420-1304-2011. Sida 1/15

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG. Datum 2011-03-25. Beteckning 420-1304-2011. Sida 1/15 Sida 1/15 Cecilia Andersson Miljö- och samhällsbyggnadsavd. Telefon 036-39 51 74 cecilia.f.andersson@lansstyrelsen.se Adressat FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Upphandling av utbildning i energieffektivisering för

Läs mer

Upphandling av ramavtal avseende konsulttjänster för utredningar, undersökningar och analyser gällande samhällsomfattande tjänster.

Upphandling av ramavtal avseende konsulttjänster för utredningar, undersökningar och analyser gällande samhällsomfattande tjänster. Upphandling av ramavtal avseende konsulttjänster för utredningar, undersökningar och analyser gällande samhällsomfattande tjänster Datum 2012-03-06 Diarienummer 11-8652 Författare Anna-Karin Hellsten Post-

Läs mer

Förfrågan avser: PR, Kommunikationstjänster och Webb

Förfrågan avser: PR, Kommunikationstjänster och Webb Förfrågningsunderlag 2012-01 Förfrågningsunderlag 2012-01 Förfrågan avser: PR, Kommunikationstjänster och Webb Beställare Fiber Optic Valley AB Upphandlingsform: Förenklad upphandling Anbud tillhanda senast

Läs mer

2011-10-06. Sista ansökansdag:

2011-10-06. Sista ansökansdag: Anbudsansökningsinbjudan 2011-10-06 Upphandlingsansvarig Arbetsförmedlingen Maria Gustavsson Upphandling Byråtjänster inom marknadskommunikation, internkommunikation och PR Af-2011/299348 Sista ansökansdag:

Läs mer

Kommersiella villkor/ramavtal

Kommersiella villkor/ramavtal Produktionsbyrå för text och grafisk form DNR: 8521-2011-4872 2012-02-09 Kommersiella villkor/ramavtal Parter Mellan Tillväxtverket Box 4044 102 61 Stockholm Tel. 08-681 91 00 Org. nr 202100-6149 www.tillvaxtverket.se

Läs mer

T4 Mall för kontrakt. samhällsbetalda transporter

T4 Mall för kontrakt. samhällsbetalda transporter T4 Mall för kontrakt samhällsbetalda transporter 1 AVTALSPARTER OCH OMFATTNING 1.1 AVTALSPARTER Köpare Västerbottens läns landsting 901 85 Umeå Org nr: 232100-0222 Hemsida: www.vll.se Transportör Org nr:

Läs mer

ANBUDSFORMULÄR 2013-10-10

ANBUDSFORMULÄR 2013-10-10 ANBUDSFORMULÄR 2013-10-10 Anbud om- och tillbyggnad hus F, Ede Skola, Delsbo, Hudiksvalls Kommun Anbudsgivare (namn): 1. Anbudspris Vi erbjuder oss härmed att utföra entreprenadarbeten för om- och tillbyggnad

Läs mer

Ramavtal avseende resebyråtjänster

Ramavtal avseende resebyråtjänster KKV1000, v1.1, 2010-05-05 BILAGA 4 - AVTALSUTKAST 2011-10-11 Dnr 565/2011 1 (11) Ramavtal avseende resebyråtjänster 1. Parter Mellan Konkurrensverket och [Leverantören] organisationsnummer xxx-xxx och

Läs mer

Mellan parterna Gotlands kommun (212000-0803), 621 81 VISBY, nedan kallad köparen, å ena sidan, och,

Mellan parterna Gotlands kommun (212000-0803), 621 81 VISBY, nedan kallad köparen, å ena sidan, och, Mellan parterna Gotlands kommun (212000-0803), 621 81 VISBY, nedan kallad köparen, å ena sidan, och, Fotterapeut Gunnel Pettersson (530624-3220) Suderbys Hangvar Företag Organisationsnummer Adress 620

Läs mer

MA-Skåne Inköpare Jessica Hedin

MA-Skåne Inköpare Jessica Hedin MA-Skåne Inköpare Jessica Hedin Datum Tel 046-755 01 98 2007-10-12 1 (6) Jessica.a.hedin@skane.se Diarienr MA/070144 AVTAL Avtalsnr: MA/070144-02 (Operationshandskar) Leverantör: Cardinal Health AB Box

Läs mer

ANBUD/Utvärderingstjänster. På VISMA TendSign och på SSFs webbplats www.stratresearch.se

ANBUD/Utvärderingstjänster. På VISMA TendSign och på SSFs webbplats www.stratresearch.se Anbudsförfrågan Ärendenummer: Märkning: Dnr: za13.0109 ANBUD/Utvärderingstjänster Anbudet skall ha kommit in: 2014-01-22 Anbudet skall vara bindande t. o. m: 2014-05-31 Upphandlingsform: Publicerad: Upphandlare:

Läs mer

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG. Förbränning av avfallsbränsle 2010-12-14

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG. Förbränning av avfallsbränsle 2010-12-14 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Förbränning av avfallsbränsle 2010-12-14 OBS! Om förfrågningsunderlag inte har rekvirerats direkt från NSR AB påpekar vi att NSR AB inte ansvarar för risken att anbudsgivare inte får

Läs mer

1. Mobiltelefoner och telefoner för analog telefoni

1. Mobiltelefoner och telefoner för analog telefoni Förfrågningsunderlag 2010-12-23 Upphandlingsansvarig Upphandling Halmstads kommun Mobiltelefoner och telefoner för analog telefoni samt service Ellinor Nilsson KS 2010/0468 Sista anbudsdag: 2011-02-10

Läs mer

Valfrihetssystem inom boendestöd. Boendestöd - Kapitel 4 Avtal för bedrivande av boendestöd

Valfrihetssystem inom boendestöd. Boendestöd - Kapitel 4 Avtal för bedrivande av boendestöd UPPDRAGSBESKRIVNING 1 (12) Dnr: 2015:190 Valfrihetssystem inom boendestöd Boendestöd - Kapitel 4 Avtal för bedrivande av boendestöd Socialtjänsten Sociala avdelningen Postadress Besöksadress Telefon (vx)

Läs mer

Ramavtal om resebyråtjänster till Högskolan Dalarna

Ramavtal om resebyråtjänster till Högskolan Dalarna 1(10) Ramavtal om resebyråtjänster till Högskolan Dalarna 2(10) 1 Ramavtal Detta ramavtal är upprättat efter upphandling med ärendenummer DUC 2014/506/50 Ramavtalet har träffats mellan nedanstående parter

Läs mer

1 Administrativa föreskrifter

1 Administrativa föreskrifter 1 Administrativa föreskrifter 1.1 Beteckning och benämning Förfrågningsunderlag för upphandling av med diarienummer. Upphandlingen genomförs enligt LOU (2007:1091). 1.2 Upphandlingens omfattning/volym

Läs mer

Förfrågningsunderlag. Upphandling av internrevisionstjänster

Förfrågningsunderlag. Upphandling av internrevisionstjänster Förfrågningsunderlag Upphandling av internrevisionstjänster 1. Allmän information 1.1 Om Sjunde AP-FONDEN Sjunde AP-fonden (AP7) presenteras på www.ap7.se där även den senaste årsredovisningen (2011) och

Läs mer

2. Upphandlingskontrakt sida 1 (7) 2011-10-06 UPPH2011-0098 2004-11-03. Innehållsförteckning

2. Upphandlingskontrakt sida 1 (7) 2011-10-06 UPPH2011-0098 2004-11-03. Innehållsförteckning Innehållsförteckning 2. Upphandlingskontrakt sida 1 (7) Innehållsförteckning...1 3.1 Avtalsform...2 3.2 Avtalspart...2 3.3 Avtalsomfattning...2 3.4 Detta avtal omfattar Speciallaboratorier...2 3.5 Kontaktpersoner...2

Läs mer

Upphandling av tjänster från digital byrå gällande koncept och design av hemsida

Upphandling av tjänster från digital byrå gällande koncept och design av hemsida 1/12 2015-07-08 DNR 2015/873/2.4.1 Upphandling av tjänster från digital byrå gällande koncept och design av hemsida 2015-07-08 Upphandlingsform Anbud ska vara inkommet senast Anbud ska vara bindande t.o.m.

Läs mer

Direktupphandling i svenska som andraspråk med arbetsmarknadsinriktning avseende 2014

Direktupphandling i svenska som andraspråk med arbetsmarknadsinriktning avseende 2014 1 (6) Datum 2014-01-09 Enhetschef Zara Göransson 0410-73 38 49, 0708-81 78 49 zara.goransson@trelleborg.se Direktupphandling i svenska som andraspråk med arbetsmarknadsinriktning avseende 2014 1. ALLMÄN

Läs mer

1 (6) Webbplats: www.vgregion.se

1 (6) Webbplats: www.vgregion.se 1 (6) Ansökningsinbjudan om att få ingå samverkansavtal vid ersättningsetablering enligt lagen (1993:1651) om läkarvårdsersättning, diarienummer HSNS 2016 00062 Ni inbjuds att inkomma med ansökan om att

Läs mer

Anbudsinbjudan. Digitala Enheter och Kringutrustning. Dnr: 2.4.2-8831/2015 2016-01-11. stockholm.se

Anbudsinbjudan. Digitala Enheter och Kringutrustning. Dnr: 2.4.2-8831/2015 2016-01-11. stockholm.se Digitala Enheter och Kringutrustning stockholm.se Utbildningsförvaltningen Avdelningen för utveckling och samordning Hantverkargatan 2F 104 22 Stockholm Växel 08-508 33 000 www.stockholm.se Innehåll 1

Läs mer

AVTAL AVSEENDE ADMINISTRATION AV TELEPRISKOLLEN

AVTAL AVSEENDE ADMINISTRATION AV TELEPRISKOLLEN Mellan Post- och telestyrelsen (organisationsnummer 202100-4359), nedan kallad PTS, och NN (organisationsnummer xxxx), nedan kallad Leverantören, har träffats följande AVTAL AVSEENDE ADMINISTRATION AV

Läs mer

1 Information om upphandlingen

1 Information om upphandlingen 1 Information om upphandlingen 1.1 Presentation av tjänsten/varan Södertörns upphandlingsnämnd inbjuder härmed anbudsgivare till att lämna anbud gällande, enligt nedanstående instruktioner och bifogade

Läs mer

ANBUDSFÖRFRÅGAN AVSEENDE TJÄNSTEKONCESSION FÖR DRIFT AV ÄNGSKÄRS HAVSCAMPING

ANBUDSFÖRFRÅGAN AVSEENDE TJÄNSTEKONCESSION FÖR DRIFT AV ÄNGSKÄRS HAVSCAMPING Märke: Anbud Ängskärs havscamping 2013 Sista dag för anbud: 2013-08-30 ANBUDSFÖRFRÅGAN AVSEENDE TJÄNSTEKONCESSION FÖR DRIFT AV ÄNGSKÄRS HAVSCAMPING Bilagor 1. Förutsättningar och krav 2. Faktablad 3. Mall

Läs mer

Valfrihet inom hemvård i Grästorps kommun

Valfrihet inom hemvård i Grästorps kommun Grästorps kommun Social verksamhet Valfrihet inom hemvård i Grästorps kommun Kapitel 4 Avtal för bedrivande av hemvård Innehållsförteckning 4. Avtal för bedrivande av hemvård... 3 4.1 Parter... 3 4.1.1

Läs mer

Bilaga 4 Avtalsmall Upphandling förbindelser för

Bilaga 4 Avtalsmall Upphandling förbindelser för Dnr LiU-2008/00527 Bilaga 4 Avtalsmall Upphandling förbindelser för Linköpings universitet Sida 2(19) Mellan Linköpings universitet, organisationsnummer 202100-3096, (nedan Beställaren eller LiU) å ena

Läs mer

4.0 Krav på registrerings-, skatte- och avgiftsskyldigheter

4.0 Krav på registrerings-, skatte- och avgiftsskyldigheter Ludvika kommun genom gemensam nämnd för upphandling Avtalsform Avtal/Ramavtal/Enstaka köp Namn Städkemiska produkter och städmaterial Falun kommun Diarie UH-2014-56 Upphandlare Kid Berglund Detta dokument

Läs mer

1(7) Inbjudan att inkomma med anbudsansökan. Uppdragsbeskrivning

1(7) Inbjudan att inkomma med anbudsansökan. Uppdragsbeskrivning 1(7) Inbjudan att inkomma med anbudsansökan IT-arbetsplatsrelaterad utrustning med tillhörande tjänster KFKS 2014/22-055 Nacka kommun (hädanefter kallat Kommunen) önskar sluta avtal med en eller flera

Läs mer

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 1(18) FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Datum Diarie nummer Tony Sahlberg 2014-04-23 582-3126-2014 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Biotoprestaurering Halgån Dnr: 582-3126-2014 Länsstyrelsen i Värmland inbjuder härmed intresserade

Läs mer

POSTEN FRIMÄRKEN. Avtal. Parter. Posten Meddelande AB. avseende uppdrag för. Organisationsnr. Organisationsnr 556711-5695.

POSTEN FRIMÄRKEN. Avtal. Parter. Posten Meddelande AB. avseende uppdrag för. Organisationsnr. Organisationsnr 556711-5695. Avtal avseende uppdrag för Diarienummer POSTEN FRIMÄRKEN Parter Posten Meddelande AB nedan kallad Posten Organisationsnr 556711-5695 nedan kallad Uppdragstagaren Organisationsnr Enhet Posten Frimärken

Läs mer

MA-Skåne Datum 2008-04-16 1 (6) Diarienr MA/070287-10

MA-Skåne Datum 2008-04-16 1 (6) Diarienr MA/070287-10 MA-Skåne Datum 2008-04-16 1 (6) Diarienr MA/070287-10 Avtal: Konsulter inom Miljöområdet för Region Skånes verksamheter. Nr: MA/070287-10 1. Avtalsparter Leverantör: SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut

Läs mer

Huvudtext. Mellan Statens inköpscentral och Atea Sverige AB. Nätverkprodukter 2012. Statens inköpscentral 2012-09-04 96-95-2011:1

Huvudtext. Mellan Statens inköpscentral och Atea Sverige AB. Nätverkprodukter 2012. Statens inköpscentral 2012-09-04 96-95-2011:1 Mellan och Atea Sverige AB Nätverkprodukter 2012 1 (15) Innehållsförteckning 1 Ramavtalsparter... 3 2 Definitioner... 3 3 Bakgrund... 4 4 Ramavtalets inbördesordning... 4 5 Avtalsperiod... 5 6 Parternas

Läs mer

Förfrågningsunderlag

Förfrågningsunderlag 1 (15) Valfrihetssystem för Svensk e-legitimation Dnr 1 31 132119-14/9531 Publicerad 2015-10-10 2 (15) Innehåll 1. Bakgrund 3 1.1 E-legitimationsnämndens uppdrag... 3 1.2 Identitetsfederationen för offentlig

Läs mer

Ronneby Kommun inbjuder till anbudsgivning: Starta eget företagsutbildning för arabisktalande.

Ronneby Kommun inbjuder till anbudsgivning: Starta eget företagsutbildning för arabisktalande. inbjuder till anbudsgivning: Starta eget företagsutbildning för arabisktalande. Administrativa föreskrifter sammanfattning Avtalsperiod: 2016-03-01 2016-12-31 Beräknat värde: Ca 500 000 Sek Sista anbudsdag:

Läs mer

FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR. Denna upphandling omfattar två stycken delområden: Delområde 1 Tolktjänster för utländska språk Delområde 2 - Teckentolkar

FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR. Denna upphandling omfattar två stycken delområden: Delområde 1 Tolktjänster för utländska språk Delområde 2 - Teckentolkar 1.0 INFORMATION OM UPPHANDLINGEN 1.1 INLEDNING Nacka kommun (Kommunen) gör Nacka till en attraktiv plats att leva, vistas och verka på. Kommunen är en av Sveriges mest expansiva kommuner. Inköp av varor

Läs mer

1. Upphandlingsföreskrifter

1. Upphandlingsföreskrifter Förfrågningsunderlag - Upphandlarversion 2016-02-29 Upphandlande organisation Sundbybergs kommun Ewa Johansson Upphandling Behandlingshem, boende och öppenvård till vuxna missbrukare SAN-0171/2015, Symbolförklaring:

Läs mer

UPPHANDLING AV SKJORTOR OCH TRÖJOR (8 bilagor)

UPPHANDLING AV SKJORTOR OCH TRÖJOR (8 bilagor) 1 (19) Datum 2015-12-11 Diarienr (åberopas) 936-A437.336/2014 Polismyndigheten Ekonomiavdelningen Inköpsenheten Handläggare Arash Jahani E-post arash.jahani@polisen.se ANBUDSFÖRFRÅGAN UPPHANDLING AV SKJORTOR

Läs mer

Upphandling. Upphandling av stängsling. Dnr:512-1313-15. E-POST gotland@lansstyrelsen.se. BESÖKSADRESS Visborgsallén 4 TELEFON 010-223 90 00

Upphandling. Upphandling av stängsling. Dnr:512-1313-15. E-POST gotland@lansstyrelsen.se. BESÖKSADRESS Visborgsallén 4 TELEFON 010-223 90 00 Dnr:512-1313-15 Upphandling Upphandling av stängsling POSTADRESS 621 85 VISBY BESÖKSADRESS Visborgsallén 4 TELEFON 010-223 90 00 E-POST gotland@lansstyrelsen.se WEBBPLATS www.lansstyrelsen.se/gotland Dnr:512-1313-15

Läs mer

Bilaga 2. Datum. Myndigheten och Leverantören kan i Avtalet refereras till individuellt som part och kollektivt som parter.

Bilaga 2. Datum. Myndigheten och Leverantören kan i Avtalet refereras till individuellt som part och kollektivt som parter. Bilaga 2 1 (9) Datum Rikspolisstyrelsen 2013-03-19 Polisens verksamhetsstöd Affärsenheten/Upphandlingssektionen PVS-951-658/13 Gunnel Fransson Upphandlare Diarienr (åberopas vid korresp) AVTALSUNDERLAG

Läs mer

Villkoren i förfrågan tillsammans med Abiliteams anbud i upphandlingen bildar underlag för detta avtal.

Villkoren i förfrågan tillsammans med Abiliteams anbud i upphandlingen bildar underlag för detta avtal. stockhalm' 2014-03-03 Avtalsnr. AF1 089 Sid 1/5 ÅNGELHOLMS KOMMUN 1 Avtal webb-tv AF1089 1.1 Allmänna avtalsvillkor Villkoren i förfrågan tillsammans med Abiliteams anbud i upphandlingen bildar underlag

Läs mer

Avtalet avser succesiva avrop av mobiltelefoner, tillbehör och tillhörande tjänster.

Avtalet avser succesiva avrop av mobiltelefoner, tillbehör och tillhörande tjänster. 1 Avtalsparter Mellan nedanstående parter, köparen och säljaren har följande avtal träffats. 1.1 Köparen 212000-2627 Skolgatan 31 901 84 Umeå 1.2 Säljaren Organisationsnummer Företagsnamn Adress Postadress

Läs mer

Upphandlingskontrakt avseende minnesgåva i form av presentkort

Upphandlingskontrakt avseende minnesgåva i form av presentkort Datum Dnr Sid 2015-06-02 KS 2015-464, 055 1 (8) Upphandlingskontrakt avseende minnesgåva i form av presentkort Avtal/Upphandlingskontrakt Efter parternas underskrift gäller detta avtal som upphandlingskontrakt

Läs mer

Nätinformationssystem för Vetlanda Energi och Teknik AB

Nätinformationssystem för Vetlanda Energi och Teknik AB Anbudsförfrågan 2011-04-20 Sida 1 (12) ANBUDSFÖRFRÅGAN Nätinformationssystem för Vetlanda Energi och Teknik AB 2011-04-20 Anbudsförfrågan 2011-04-20 Sida 2 (12) INNEHÅLL 1 FÖRUTSÄTTNINGAR... 3 2 BAKGRUND...

Läs mer

Avropsförfrågan. Verksamhetsutredare

Avropsförfrågan. Verksamhetsutredare AVROPSFÖRFRÅGAN 1 (7) Avropsförfrågan Verksamhetsutredare Innehåll Avropsförfrågan... 2 Inledning... 2 Administrativa krav... 2 Information om anbudsgivare... 3 Konsulttjänsten... 3 Redovisning hur erbjuden

Läs mer

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG. Härmed inbjuds Ni att lämna anbud i enlighet med förutsättningarna i detta förfrågningsunderlag inklusive bilagor.

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG. Härmed inbjuds Ni att lämna anbud i enlighet med förutsättningarna i detta förfrågningsunderlag inklusive bilagor. 2009-02-09 Förfrågningsunderlag 1(11) FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Linköpings universitet, LiU service, genomför en förenklad upphandling avseende kompletta hjul, däck och fälg, samt däckreparation, montering

Läs mer

Kapitel 3 Förslag till kontrakt med kommersiella villkor

Kapitel 3 Förslag till kontrakt med kommersiella villkor Förfrågningsunderlag för upphandling av insatser i form av hemtjänst, boendestöd, ledsagar- och avlösarservice genom kundval för personer med funktionsnedsättning yngre än 65 år i Huddinge kommun Kapitel

Läs mer

1. Förfrågningsunderlag

1. Förfrågningsunderlag Förfrågningsunderlag 2011-04-12 Upphandlingsansvarig Regeringskansliet Peter Kokk Upphandling Rekryteringstjänster gällande myndighetschefer m.fl. S2011/3803/ESA Sista anbudsdag: 2011-05-23 Symbolförklaring:

Läs mer

2016-06-14. Avrop av enstaka platser i äldreboende enligt lagen om valfrihetssystem (LOV) Britt Wiklander 12/51

2016-06-14. Avrop av enstaka platser i äldreboende enligt lagen om valfrihetssystem (LOV) Britt Wiklander 12/51 Förfrågningsunderlag - Upphandlarversion 2016-06-14 Upphandlande organisation Upphandling Halmstads kommun Avrop av enstaka platser i äldreboende enligt lagen om valfrihetssystem (LOV) Britt Wiklander

Läs mer

2. Förfrågningsunderlag, Kontrakt Sysselsättningsplatser med rehabiliterande insatser

2. Förfrågningsunderlag, Kontrakt Sysselsättningsplatser med rehabiliterande insatser Förfrågningsunderlag - Upphandlarversion 2012-02-17 Upphandlingsansvarig ARBETSFÖRMEDLINGEN Tuula Lindström Upphandling Sysselsättningsplatser 2012 Af-2012/037227 Symbolförklaring: Texten ingår i annonsen

Läs mer

Avropsförfrågan. Verksamhetsutvecklare

Avropsförfrågan. Verksamhetsutvecklare AVROPSFÖRFRÅGAN 1 (8) Avropsförfrågan Verksamhetsutvecklare Innehåll Avropsförfrågan... 2 Inledning... 2 Elektronisk anbudsgivning och informationshantering i upphandlingen... 2 Administrativa krav...

Läs mer

KONTRAKT HEMTJÄNST LOV TI 2011-1093

KONTRAKT HEMTJÄNST LOV TI 2011-1093 KONTRAKT HEMTJÄNST LOV TI 2011-1093 1. Parter Detta avtal är upprättat mellan Södertälje kommun (2000-0159) nedan kallad Beställaren, och Leverantören (xxxxxx-xxxx)nedan kallad Leverantören har följande

Läs mer

T 4 MALL UPPHANDLINGSKONTRAKT Dentalteknisk service, Delområde 1 Akut service och underhållsservice

T 4 MALL UPPHANDLINGSKONTRAKT Dentalteknisk service, Delområde 1 Akut service och underhållsservice Tjänsteställe, handläggare Landstingsservice Inköp och 2014-05-07 14LS693 1(12) Sofia Viklund Distribution sofia.viklund@lvn.se T 4 MALL UPPHANDLINGSKONTRAKT Dentalteknisk service, Delområde 1 Akut service

Läs mer

Avtal Ljusfesten. Ängelholms kommun. Villkoren i förfrågan tillsammans med vinnande anbud i upphandlingen bildar underlag för detta kontrakt.

Avtal Ljusfesten. Ängelholms kommun. Villkoren i förfrågan tillsammans med vinnande anbud i upphandlingen bildar underlag för detta kontrakt. 2013-04-10 ÄNGEUIOLMS Avtal Ljusfesten Ängelholms kommun 1 Avtal Ljusfesten 11 Allmänna avtalsvillkor Villkoren i förfrågan tillsammans med vinnande anbud i upphandlingen bildar underlag för detta kontrakt

Läs mer

Transporter. Förfrågningsunderlag. 1. Allmän information 2011-03-22. Bo Nilsson 10/109. Symbolförklaring:

Transporter. Förfrågningsunderlag. 1. Allmän information 2011-03-22. Bo Nilsson 10/109. Symbolförklaring: Förfrågningsunderlag 2011-03-22 Upphandlingsansvarig Upphandling Eslövs kommun Transporter Bo Nilsson 10/109 Sista anbudsdag: 2011-05-05 Symbolförklaring: Texten/frågan innehåller krav som måste uppfyllas

Läs mer

Avtalsform Ramavtal & enstaka köp Namn Molntjänster

Avtalsform Ramavtal & enstaka köp Namn Molntjänster Melleruds Kommun Avtalsform Ramavtal & enstaka köp Namn Molntjänster Diarie UH-2013-16 Ansvarig upphandlare Björn Lindquist Detta dokument är en kopia på upphandlingens elektroniska skallkravsformulär.

Läs mer

Avropsförfrågan. Verksamhetsutvecklare

Avropsförfrågan. Verksamhetsutvecklare AVROPSFÖRFRÅGAN 1 (8) Avropsförfrågan Verksamhetsutvecklare Innehåll Avropsförfrågan... 2 Inledning... 2 Administrativa krav... 2 Information om anbudsgivare... 3 Konsulttjänsten... 4 Redovisning hur erbjuden

Läs mer

Formulär för ansökan om att få lämna anbud på konstnärligt gestaltningsuppdrag av pelare vid Jöns Rundbäcks Plats, Kvillebäcken,

Formulär för ansökan om att få lämna anbud på konstnärligt gestaltningsuppdrag av pelare vid Jöns Rundbäcks Plats, Kvillebäcken, 1(7) Formulär för ansökan om att få lämna anbud på konstnärligt gestaltningsuppdrag av pelare vid Jöns Rundbäcks Plats, Kvillebäcken, Göteborg Inbjudan Bostadsbolaget inbjuder härmed er att inkomma med

Läs mer

UPPHANDLINGSKONTRAKT

UPPHANDLINGSKONTRAKT Sidan 1 av 5 UPPHANDLINGSKONTRAKT 116-03 Finansiella tjänster 1 Parter Mellan Nordea Bank Sverige AB, organisationsnummer 502010-5523, nedan kallad leverantören, och Gotlands kommun, 621 81 VISBY, organisationsnummer

Läs mer

Anbudsförfrågan. Förfrågningsunderlag Upphandlingen Löneförmedling tjänst Dnr: EL-12054. Upphandlingen Löneförmedling tjänst

Anbudsförfrågan. Förfrågningsunderlag Upphandlingen Löneförmedling tjänst Dnr: EL-12054. Upphandlingen Löneförmedling tjänst Anbudsförfrågan Avseende Eskilstuna kommun, inbjuder presumtiva anbudsgivare att lämna anbud på avtal avseende projektet Löneförmedling enligt detta förfrågningsunderlag. Emma Larsson Upphandlare Datum:

Läs mer

AVTAL AVSEENDE FASTIGHETSANSLUTNING TILL STADSNÄT

AVTAL AVSEENDE FASTIGHETSANSLUTNING TILL STADSNÄT AVTAL AVSEENDE FASTIGHETSANSLUTNING TILL STADSNÄT Öresundskraft AB, org nr 556089-7851 ( Öresundskraft ) och nedan angiven fastighetsägare ( Fastighetsägaren ) har ingått avtal på de villkor som framgår

Läs mer

Ansökan om godkännande för Vårdval Halland

Ansökan om godkännande för Vårdval Halland Ansökan om godkännande för Vårdval Halland Specialitet En leverantör har möjlighet att få godkännande för en eller flera vårdenheter inom Region Halland, förutsatt att kraven i förfrågningsunderlaget uppfylls.

Läs mer

Förfrågningsunderlag

Förfrågningsunderlag KOMMUNIKATIONSMYNDIGHETEN PTS Förfrågningsunderlag Upphandling av konsulttjänster för utvecklingsuppdrag av systemstöd för obeställbara brev Dnr. 11-1944 2011-03-03 Innehåll 1. Om PTS... 4 2. Bakgrund...

Läs mer

Anbudsinbjudan 2010 Kyla till Datorhallar

Anbudsinbjudan 2010 Kyla till Datorhallar Anbudsinbjudan 2010 Kyla till Datorhallar Dnr 2010/963/16 2010-05-28 Sid. 1 (11) Innehållsförteckning 1 Anbudsinbjudan... 4 2 Allmän information... 4 2.1 Om SMHI... 4 2.2 Om denna upphandling... 4 2.2.1

Läs mer

Upphandling av arkitekttjänster. Diarienr 09-189

Upphandling av arkitekttjänster. Diarienr 09-189 Upphandling av arkitekttjänster Diarienr 09-189 Innehåll 1 Om PTS... 3 2 Bakgrund och syfte... 3 3 Ekonomisk kapacitet och intyg... 3 3.1 Registreringsbevis... 3 3.2 Skattekontroll... 3 3.3 Sanningsförsäkran...

Läs mer

Ansökningsinbjudan om att få ingå samverkansavtal vid ersättningsetablering enligt lagen (1993:1651) om läkarvårdsersättning

Ansökningsinbjudan om att få ingå samverkansavtal vid ersättningsetablering enligt lagen (1993:1651) om läkarvårdsersättning Avdelningen för särskilda vårdfrågor Enheten för lagreglerade läkare och sjukgymnaster ANSÖKNINGSINBJUDAN 2016-01-12 Diarienummer HSN 1509-1101 Ansökningsinbjudan om att få ingå samverkansavtal vid ersättningsetablering

Läs mer

Avtal om drift av caféverksamhet i naturum Laponia

Avtal om drift av caféverksamhet i naturum Laponia Avtal om drift av caféverksamhet i naturum Laponia 1 Parter Laponiatjuottjudus Box 14 962 21 Jåhkåmåhkke/Jokkmokk Org. nr. 8024626965 Nedan Beställaren och Leverantör Namn och adress Nedan Leverantören

Läs mer

Avtalsform Ramavtal & enstaka köp Namn Köksutensilier

Avtalsform Ramavtal & enstaka köp Namn Köksutensilier Nacka kommun Avtalsform Ramavtal & enstaka köp Namn Köksutensilier Diarie KFKS 2013/109-054 Ansvarig upphandlare Madeleine Arnsten Detta dokument är en kopia på upphandlingens elektroniska skallkravsformulär.

Läs mer

Allmänna avtalsvillkor för bredbandsanslutning Företag

Allmänna avtalsvillkor för bredbandsanslutning Företag AVTALSVILLKOR 1(8) Allmänna avtalsvillkor för bredbandsanslutning Företag Gäller från och med 2013-11-01. 1 Allmänt 1.1, 556016-2561, nedan Skellefteå Kraft, förfogar över ett kommunikationsnät med bredbandskapacitet.

Läs mer

AVTAL. Ramavtal, 174-04, Tryckeri- och kopieringstjänster m.m.

AVTAL. Ramavtal, 174-04, Tryckeri- och kopieringstjänster m.m. AVTAL Ramavtal, 174-04, Tryckeri- och kopieringstjänster m.m. Parter Mellan Snabba Tryck AB, Cypressgatan 4, 621 58 VISBY nedan kallad säljaren och Gotlands kommun, 621 81 VISBY, nedan kallad köparen har

Läs mer

De i upphandlingen angivna kvantiteterna är beställarens ungefärliga behov kan variera och således över- eller underskridas.

De i upphandlingen angivna kvantiteterna är beställarens ungefärliga behov kan variera och således över- eller underskridas. 1 Parter Mellan nedanstående parter, leverantör och beställare, har följande avtal träffats. Leverantör: Företagsnamn, Organisationsnummer Leverantörens kontaktperson Avtalsfrågor: Beställaren: Örnsköldsviks

Läs mer

Anbudsinbjudan. 1. Anbudsinbjudan. DiarieNr: 0202/10

Anbudsinbjudan. 1. Anbudsinbjudan. DiarieNr: 0202/10 DiarieNr: 0202/10 Handläggare Susanne Hedberg 031-334 37 08 Göteborgs Stads Upphandlings AB Stora Badhusgatan 6 411 21 Göteborg 1. Anbudsinbjudan Anbudsinbjudan Göteborgs Stads Upphandlings AB injuder

Läs mer